A kormány a családok oldalán áll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormány a családok oldalán áll"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban XI. LAP évfolyam 11. szám június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz vé - le mény-ku ta tás sze rint tö ret len, an nak el le né re, hogy ilyen cí mek kel je len nek meg írá sok a saj tó ban: Vész hely ze tet okoz hat a re zsi csök ken tés, Baj nai: Csa lás a Fi desz re zsi csök ken té se, Rossz hír Orbánék nak: nem jött be a re zsi-át ve rés, Burány: Az MSZP-t a ha zug fideszes pro pa gan dá tól ráz za a hi deg stb. Va ló já ban mit kap tak a pol - gá rok a 10%-os re zsi csök ken tés el sõ ré szé ben? Aradszki András országgyûlési képviselõvel beszélgettünk. Elõször is a kérdésben szereplõ ellenzéki érvekre reagálnék. A baloldal ezekkel a felvetésekkel elárulta magát. Kimutatta azt, hogy csak a szavakban baloldaliak, de a tettekben nem. A kor mány zá suk alatt meg több szö rö zõd tek az energia árak, amikor a szolgáltatók követelésére emelték az árakat, soha nem gondoltak az emberek re. Ezek a té nyek. Most, ami kor a FIDESZ- KDNP pártszövetség cselekszik, azaz az emberek érdekei szerint csökkentjük a rezsiköltségeket, kín juk ban, szûk lá tó kö rû ha ta lom vá gyuk mi att fer dí tik el a té nye ket és fél re akar ják ve - zet ni az em be re ket, ahogy ezt tet ték min dig is. Gondoljunk bele elõdeik tevékenységébe. Rákosi és Kádár alatt szocialista demokráciának hazud ták a dik ta tú rát, az el nyo mást. A 2006-os vá - lasztás elõtt csökkentették az ÁFA mértékét, majd a nyerésük után magasabbra emelték, mint az ere de ti leg volt. De ma ga Gyurcsány Fe renc miniszterelnök is beismerte öszödi beszédében, hogy tehetségtelenek és betegesen hazudozók voltak, nem a nemzet érdekeit tartották szem elõtt. Ezt a zártkörben elmondott beszédet a helyszínen hallotta Mesterházy Attila, Bajnai Gordon, Tóbiás József, és egyikük sem tiltakozott, hogy mi nisz ter el nök úr, nem igaz, amit mond. Sõt, to vább me gyek, ké sõbb zok szó nél - kül biztosították bizalmukról, megtartották õt a miniszterelnöki székben. Ami ezután következett, az a magyar nép megsarcolása volt. Befagyasztották a közszféra bruttó bértömegét, megszûnt a 13. havi közalkalmazotti bér, csökkentették az önkormányzati támogatásokat, 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt. Ezeken kívül több más, az emberek életére negatívan ható intézkedést is hoz tak. Tet ték mind ezt azért, hogy szak - értelmük betetõzéseként 12,814 Mrd Euró kölcsönt tud ja nak fel ven ni az IMF-tõl és az EU-tól, aminek a visszafizetése 2011 és 2016 között törté nik. Csak az ará nyok ked vé ért jegy zem meg, hogy száz korszerû megújuló energia forrást is felhasználó 800 MegaWattos erõmûvet lehetne ebbõl építeni. Ehelyett nekünk, magyar emberek nek kell helyt áll ni és vi sel ni a Gyurcsány- Bajnai korszak nehéz örökségét. Ilyen elõzmények után szívós és következetes munkával sikerült az országot talpra állítani, kihozni a megszorítási politikát diktáló IMF gyámság alól. A sikeres válságkezelés eredménye, hogy csökkenõ infláció és államháztartási hiány mellett eljutottunk odá ig, hogy nõ nek a re ál bé rek és a ház tar - tások kiadásai között jelentõs részt jelentõ villamos ener gia és föld gáz la kos sá gi ára csök kent január 1-jétõl kezdõdõen. Ennek végrehajtását a kormány szigorúan ellenõrzi, és a kezdeti ne héz sé gek után ma már nyil ván va ló, hogy a magyar embereket kevesebb kiadás terheli, hiszen 10%-kal csök kent a gáz és az elekt ro mos ener gia ára, ami egy át la gos csa lád nak 120 ezer Ft megtakarítást jelent évente. Szó van az év kö ze pé tõl egyéb re zsi dí jak csökkentésérõl is: kéményseprés, szennyvízszippan tás stb. Ez pon to san mit fog je len te ni, és mely területeken? A további rezsi csökkentéshez szükséges jogszabályokat a parlament elfogadta. Ezek szerint jú li us 1-jétõl 10%-kal csök ken a ké - ményseprés a palackos gáz, valamint a lakossági hulladékszállítás ára. Elõkészítés alatt áll a folyékony hulladék szippantási díjának és a vízszolgáltatás és a szennyvízkezelés árának ugyancsak 10%-os csökkentése, amely szintén július 1-jétõl lesz esedékes. A szemétszállítás díjcsökkentését azért kell ki emel nem, mert a 10%-os csök ken tést a áp ri lis 14-én ér vé nyes ár ból kell ki szá mí - tani, ami településektõl függõen elérheti az 50%- os csökkentést is. (Folytatás a 3. oldalon) Folytatjuk az aláírásgyûjtést június végéig! További rezsicsökkentést tervez a kormány. A megvalósításhoz fontos a lakosság egyetértése és támogatása, ezért folytatjuk a rezsicsökkentés melletti aláírásgyûjtést: standolásokon (Piacon és egyéb forgalmas helyeken), az Összefogás székházban: Alsó út 8.: hétfõtõl péntekig óráig, szombaton 9-12 óráig és lakásokon is. Aki egyetért (és még nem írta alá), kérjük, aláírásával támogassa! Elérhetõség: 06/20/ illetve 06/20/ Aki segíteni szeretne ebben a munkában, azok jelentkezését várjuk. Fidesz Érdi Szervezete Hõ sök Az el múlt na pok ban, he tek ben sok szó esett hõseinkrõl. A Hõsök Napján emlékeztünk a nemzetünkért életüket áldozó katonahõsökre, és mint Tóth Ta más alpolgármester beszédében kiemelte: A hõs sé vá lás, e sors vál la lá - sa a legszentebb, legtisztább pillanat, amely az embert érheti. Hõseinkrõl elfeledkezni ugyanakkor a legnagyobb hiba, mondhatni bûn, amelyet egy nemzet elkövethet saját maga ellen.... Az õ emlékezetükbõl, az õ hõsiességükbõl építkezünk. Több fé le hõst is me rünk, hõs volt Zrinyi Mik lós vagy Szon di Györ gy, akik éle tü ket ál - dozták a török elleni küzdelemben, és hõs volt Jurisics Mik lós és Do bó Ist ván, akik élet ben maradtak és megvédték a rájuk bízott várat. Hõs volt Dugov ics Ti tusz, aki ma gá val rán tot - ta a mély be a tö rö köt, és hõs volt az a név te len katona, aki csupán végigharcolt egy ostromot és élet ben ma radt. Még is, ta lán na gyobb tisz - telettel emlékezünk azokra a hõsökre, akik a legtöbbet, életüket adták ügyükért. Most nagy vi hart ka vart a hegy má szó Erõss Zsolt halála, aki a Kancsendzönga megmá szá sa köz ben vesz tet te éle tét társával együtt, mert ki tû zött cél ja az volt, hogy meg - mássza mind a tizenkettõ nyolcezren felüli csúcsot. Eljutott tízig, az utolsó kettõt ráadásul már mûlábbal teljesítette. Hõs volt-e Erõss Zsolt? Pél da le het-e elõt - tünk, gyer me ke ink, uno ká ink elõtt? Ma már szerencsére nem teremnek katonahõsök, békében élünk, legfeljebb békefenntartó misszióban lehet hazánktól sokezer kilométerre harcokba bonyolódni és meghalni, ezért máshol kell hõ sö ket ke res ni. Erõss Zsolt nem tet té vel lett hõs, hiszen egy elhibázott döntés következtében, tulajdonképpen értelmetlenül halt meg, és azt sem mond hat juk, hogy a Hi ma lá ja meg - mászása olyan cél lenne, amit követendõnek állíthatunk a fiatalság elé. A hegymászás szép hobbi, de sajnos hazánk nem bõvelkedik magas he gyek ben, a Ké kes vagy a Zen gõ meg má szá - sa nem alpinista teljesítmény, Nepálba utazni meg vajmi kevesen tudnak. Hillary, a Mount Everest elsõ meghódítója mondta, mikor megkérdezték tõle, miért mászta meg: Mert ott van. Ha szó sze rint ves szük, nem egy ma gasz - tos cél. Nem több, mint azok, ame lyek a Gui - ness re kor dok köny vé be va lók: ki dob messzeb bre egy mo bilt, vagy ki tán col legtovább, ki töl ti meg a leg hos szabb kol bászt, vagy ki eszi meg a leg több gom bó cot. Erõss Zsolt olyan célt tû zött ki, amit na gyon ke ve sen tudnának, de nem is ez a lé nyeg, ha nem az, hogy mit tett ér te, ho gyan épí tet te fel éle tét, ho - gyan küzdött meg a nehézségekkel, hogyan került vál ság ba és ho gyan má szott ki be lõ le. Azért volt hõs, mert nem ad ta fel, akkor sem, amikor vesztett, amikor szembesült azzal, hogy am pu tál ni kell az egyik lá bát, és nem süppedt önsajnálatba, nem kezdett el sírni és nem az alkohol után nyúlt, hanem a nehézségeket tudomásul véve újból felépítette önmagát. Erõss Zsolt tet te és éle te ar ra pél da mind - an nyi unk elõtt, hogy is mét Tóth Ta mást idéz ve A mi idõnk, a bé ke ide je dön ti el, van-e ben nünk ele gen dõ tett, erõ, aka rat és szándék, amely képessé tesz bennünket együt - tes felelõsségvállalásra, együttes fellépésre. A hétköznapok hõsei mi vagyunk, mi kell, hogy le gyünk, ak kor is, ha sem mi lyen hõs tet - tet nem vi szünk vég be, csak egy sze rû en él jük az éle tün ket, úgy, ahogy él nünk kell. Az út vé - ge mind en ki elõtt ott tor nyo sul, és a vé gén mondhatjuk például József Attilával: Éltem és eb be más is be le halt már, vagy Vörösmartyval: Ez jó mulatság, férfi munka volt. Mi - énk a vá lasz tás. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk június 20-án jelenik meg!

2 2 Ki ér ti ezt? Az ál lat or vo si ló új bó li kö rül já rá sa Alõtér lakópark nevû állatorvosi lovat újból és újból körüljárják, addig-addig, míg ki nem de rül, hogy már meg dög lött sze gény. A múlt szá munk ban megjelent beszámoló után többen felhívtak telefonon. Volt, aki hazugságnak ne vez te az ott írot ta kat és be akar pe rel ni ér te, a felajánlott válaszlehetõséggel azonban nem élt. Volt, aki azt fe sze get te, mi ért a múlt tal fog lal koz tam értsd ezalatt az MSZP kormányzás alatti történéseket, az elõvásárlás elmulasztását és a jö võt kér te szá mon, mint ha ná lam len ne a böl csek kö ve. A közgyûlésen is terítékre került a téma a terület átsorolása miatt, így módjuk volt a képviselõknek újabb és újabb kérdéseket föltenni, illetve a sokszor elhangzottakat megismételni. Csõzik László például, aki nem volt jelen az utolsó lakossági fórumon, feltette azokat a kérdéseket, amelyeket ott már megválaszoltak, de hát egy újszülöttnek minden vicc új. Pulai Edina a környezetvédelmet kérte számon, illetve azt fejtegette, hogy a magyar szokásokhoz jobban megfelel egy nyílt lakópark, mint a bekerített. Erre T. Mészáros Andrástól kapott választ, miszerint ha ez a terület felparcellázott lenne, akkor is mindenki bekerítené a saját telkét. Arra a kérdésre, hogy lenne-e a városnak valamilyen haszna, T. Mészáros András polgármester világosan megválaszolt. Érden mintegy négyezer üres telek van szétszórva. Ha ezeket beépítenék, a lakóparkénak legalább tízszeresével nõne a város terhelése közlekedés, óvodai férõhelyek, közmûvek stb. te - rén, ráadásul ez szétszórva, szabályozhatatlanul jönne létre, a felkészülés rá pe dig szinte le he tet len len ne. A la kó park nál ezek egy ré sze nem a vá rost ter - helné, és egy szabályozott, karbantartott terület jönne létre, nem beszélve arról a 3,8 hektárnyi területrõl, ami a város tulajdonába kerülne. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a tervezõk az átadott terület egy részé - re lakóházakat terveztek, vagyis a város ezt valószínûleg felparcellázná és eladná hacsak nem akarna beszállni a lakóparkbizniszbe, más részén közintézményt és sportpályát képzelnek el, vagyis ide a városnak kellene legalább egymilliárdot beruháznia az ott lakók jóléte érdekében, ami ugye a pénzügyi helyzetünket ismerve sem valószínû. Jakab Béla feltette a kérdést: vajon fizettet-e a tulajdonos telekadót? A jegy zõ as szony el mond ta, hogy ez ha tó sá gi ügy, er re nem tud most vá laszt ad - ni, de ha utánanéz, közli az eredményt a képviselõvel. Hatósági ügyekben nekem sincs tu dá som, de az tud ha tó, hogy a tu laj do nos egy 3 mil lió fo rin tos alaptõkéjû kft., amelynek múltkori adatok szerint komoly adótartozása van és az in gat lan jel zá log gal is ter helt, ezért az a va ló szí nû, hogy az éven kén ti mint - egy nyolc mil li ós adót nem fi ze ti. (Be kellene hajtani!) Jakab Béla kifejtette azt a véleményét is, amit nagyon sokan osztanak (tõlem sem áll távol), hogy ebbõl az egészbõl a jelenlegi és a közeljövõben várható gazdasági helyzet miatt nem lesz semmi, hiszen az eddigi lakópark építések is ku darc ba ful lad tak, mint a Tár no ki út vé gén, a ke nyér gyár he lyén vagy a tég - lagyár területén tervezettek. Vagyis az egész vihar egy pohár vízben. Az MSZP szo ci á lis te me té se Az érdi MSZP Tóbiással az élén rendszeres sajtótájékoztatókat tart, általá ban üres szé kek elõtt, mert túl sok mé di um nem kí ván csi rá juk. Va ló szí - nûleg ez valamilyen önkínzó belsõ kényszer, de csinálják, mert tehetik. Ha már az ér di köz gyû lés ben hang juk sin csen, és 2006 óta nem volt egy ér tel mes gon - dolatuk bár elõtte sem sok, valahol kényszeresen szerepelniük kell. Most Tóbiás (nem a Sebaj, a másik) a szociális temetés embertelenségét kritizálta. Ugyanis az ingyenes temetés akkor ingyenes, ha a hozzátartozók aktívan részt vesznek az elhunyt körüli teendõkben: felöltöztetik, kiássák a sírját, elbúcsúztat ják, talán még meg is siratják. Mi nõ bor za lom! Az MSZP-SZDSZ koalíciós kormány óta tudjuk, hogy létezik és legális a meg él he té si bû nö zés, és azt is tud juk, hogy szerintük egye sek nek jo guk van nem dolgozni. Ezért támadják vehemensen a szociális kártyát, ezért tiltakoznak minden fórumon a szociális ellátás bizonyos feltételekhez kötése ellen, például az el len, hogy ne lép jen túl x órát a gye rek is ko la ke rü lé se, vagy leg alább a háza táját tartsa karban a delikvens. Vagyis: teljes a zûrzavar szocialista fejekben az egyéni szabadságjogok és a közösség iránti kötelezettségek frontján. A liberális alapelvek között joggal szerepelnek az egyén jogosítványai, azokat természetesen tiszteletben kell tartani, egészen addig, míg nem mennek a köz ká rá ra. Itt van az a pont, ahol a ma gyar balli be rá li sok (kü lön ál lat faj) nem tud - nak meg áll ni. Most eljutottak saját szociális temetésükig: saját sírjukat ássák. Visszatérve az alapkérdéshez: pusztán vissza kellene menni egy kicsit az idõ ben és vé gig gon dol ni az élet és a ha lál, az élõk és a hol tak vi szo nyát. Nem is olyan ré gen még csa lád ban él tek és hal tak az em be rek, ugyan olyan ter mé - sze tes volt a ha lál is, mint a szü le tés. Ott hon hal tak meg, a hoz zá tar to zók kö ré - ben, otthon öltöztették halotti ruhába, otthon siratták, a hozzátartozók vitték a ko por sót, ás ták a sírt és eset leg fa rag ták a fej fát. Ahogy a szo ci a lis ták szét ver - ték a családokat, úgy a hagyományokat is igyekeznek szétverni, és folytatják a tel jes el ide ge ní tést. Szögezzük le: sírt ásni, egyáltalán dolgozni, nem szégyen, a nemdolgozás nem alapvetõ állampolgári jog. VITRIO L. A kö zel múlt ban több ren dez - vény szer ve zé sé ben vett részt Fü löp Sán dorné ön kor mány za - ti kép vi se lõ, utol já ra a gye rek - na pé ban. Elõ ször er rõl kér dez - tük õt. A gyereknap érzésem szerint nagyon jól sikerült, sok civil szervezet segített, sok helyrõl kaptunk támogatást, például a Finta Rendezvénycsarnoktól ezer pa la csin tát, ami mind el - fogyott. A Fidesz nyugdíjas tagozata adta hozzá a tölteléket és osztották szét. Kaptunk felajánlásból fánkokat is, nye re mény nek zsák ba macs kát, volt egy nagy sze rû lég vár, ami nek nagy si ke re volt a ki csik kö ré ben. Több tánc cso port lé pett föl, volt kör - nyezetvédelmi vetélkedõ, a tûzoltók kosaras autója is alig tudta kielégíteni az igényeket. Ön képviselõ, vezeti a nyugdíjas tagozatot, elnöke a részönkormányzatnak, a környezetvédelmi bizottságnak. Ho gyan bír ja mind ezt? Jó idõbeosztással és sok segítséggel. Engem mindig mindenki felhívhat telefonon akár a választókerületbõl, akár az egész részönkormányzat területérõl, és legtöbb esetben ki is megyek a helyszínre, ott beszéljük meg a problémát, bár a fogadóórámon is szívesen állok mindenki rendelkezésére. Ízlett a palacsinta Szervezésbõl jeles Mütyüröket is lehetett venni Melyek a jellemzõ problémák? Nem különböznek az általános érdi problémáktól, vagyis például a szélsõséges idõjárás okozta gondok, az esõzés, vízátfolyások, a csatorna miatti útfelújítások hiányosságai stb. A múltkor például a Kalotaszegi utcába hív tak ki, az elõtt a Kés már ki ut cá - ba. Ezeket a gondokat általában tudjuk kezelni. Éppen tegnap jártam végig a te rü le tet, és öröm mel lát tam, hogy igen sok út hely re van ál lít va csatornázás befejeztével. A szerzõdés sze rint az ere de ti ál la po tot kel lett helyreállítani, a murvás utakat természetesen murvával, de nagy örömömre szol gál, hogy több utat le asz fal toz - tak, mint a Kalotaszegit, Késmárkit, XI. évfolyam 11. szám június 6. Nagy volt a nyüzsgés a fõtéren most ké szül a Szen drõi is, amely elég nagy ut ca. Re mé lem, nem fog itt meg - állni az útépítés, amit tudunk, mindet el fo gunk kö vet ni a jö võ ben is a ja ví - tásuk terén. A Fi desz nyug dí jas ta go za ta igen ak tí van vett részt a re zsi csök ken - tés támogatására szervezett aláírás - gyûjtésben. Mi a tapasztalata? Hogyan áll tak hoz zá az em be rek? Az Összefogás Egyesület székházában tartunk ügyeletet és stando - lunk is különbözõ helyszíneken. Ren - getegen aláírták már, június végéig folytatjuk a gyûjtést. Beszélgetünk is az emberekkel, és a hozzáállás igen pozitív, hiszen ilyen intézkedés, ilyen kor mány még nem volt, ami kor csök - kent a re zsi, nem nõtt, és ezt mél tá - nyolják. A gye rek nap tá mo ga tói vol tak: Ága-Boga Nagy csa lá dos ok Ér di Egye sü le te, Clear wa ter, Érd MJV Önkormányzata, Érdi Környezetvédõ Egyesület, Érdi Vigadó, Érdi Vöröske reszt Te rü le ti Szer ve zet, EKFI, Green Ener gy Kft., Fi desz Nyug dí jas Tagozat, Fidesz Zöld Tagozat, Finta Étterem és Rendezvényház, Közterület-felügyelet, Lángos Kuckó, Magyar Földrajzi Múzeum, Összefogás Egyesület, Öthét Egyesület, Polgárõrség, Rendõrség, Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, Szociális Gondozó Központ, Tûzoltóság, Xeless, XL-Poster. Színészek szórakoztatták a gyerekeket A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Cím: Veszprém, Házgyári út 12., Felelõs vezetõ: Horváth Gábor - ügyvezetõ igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület Ügyelet: 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , A BA RÁT KOZ ZUNK nyug dí jas klub továbbra is vár ja az ér dek - lõ dõ ket, min den hó nap utol só KEDD JÉN a Szepes Gyu la Mûvelõdési Központ ban 15 órá - tól. Klub ve ze tõ: Pé ter Tamás né (Emõ ke). Közvilágítás hibabejelentés (0 24 h): 06-40/ Duna-Art Fotóklub Minden páratlan hét keddjén 17 órától várjuk a fotózni kedvelõket! Helyszín: Lakótelepi Klubövezet Érd, Enikõ u. 2. Érdeklõdni lehet Körmendy Zizi klubvezetõnél a 06 20/ as telefonszámon

3 XI. évfolyam 11. szám június 6. 3 A kormány a családok oldalán áll (Folytatás az 1. oldalról) Ho gyan fo gad ta a la kos ság a Fi desz kez de mé nyez te alá írás gyûj - tést? Tény leg csak Fi desz-szim pa ti - zán sok ír ták alá, vagy sok kal szé le - sebb ré teg? Aki nem volt haj lan dó alá ír ni, az va jon mit gon dolt, mi ért nem jó ez ne ki? A polgárok nagyon pozitívan fogadták a kezdeményezést. Mára már min den ki meg gyõ zõd he tett ar ról, hogy a vil lany és gáz árá nak 10%-os csökkenése valósággá vált. A parlament olyan jogszabályokat alkotott, hogy a szolgáltatók nem tudnak kibújni a csökkentési kötelezettség alól, a számlákon világosan fel kell tüntetni a megtakarításokat. Ez fontos hitelességi kér dés. Van erõnk ah hoz, hogy a le - he tõ sé ge in ken be lül meg véd jük az embereket a túlzott költségektõl. Az aláírók párthovatartozását nem vizsgáljuk. Fontosnak tartom, hogy a rezsi csökkentése mindenkinek, a magyar em be rek nek szól, füg get le nül at tól, hogy szimpatizál-e velünk vagy sem. So kan van nak úgy, hogy a re zsi csök - kentés megvalósulása miatt fölöslegesnek tartják támogatásuk aláírással tör té nõ meg erõ sí té sét. Ne kik mon - dom, hogy az EU nem szí ve sen fo - gad ja azt, hogy a pol gá rok ja vát szol - gálva, multinacionális cégek extraprofitját kurtítja meg a polgári kormány. Ve lük szem ben van szük sé günk ar ra, hogy mi nél több ma gyar em ber tá mo - gató véleményének birtokában, kitartó ak tud junk len ni és meg tud juk vé - de ni a ma gyar em be rek ér de ke it. Ezért is fon tos, hogy mi nél töb ben aláírásukkal támogassák az eddigi és a jövõbeni rezsicsökkentést. Az ellenzék egy része kevesellte a 10%-ot, és leg alább 30-at akar, és a Fidesz tájáról is hangzottak el ilyen Szõlõvirág ünnep A z idén is megrendezték a Pincetulajdonosok Egyesületé nek szervezésébe n az ófalusi pin ce so ron az im már ha - gyományos szõlõvirág ünnepet, ami egyúttal nemzetiségi találkozó is. Megáldották a szõlõhegyet, majd magyar, né - met, bolgár, ruszin, rác-horvát, szlovák, székely és lengyel nemzetiségi mûsort láthatott a nagyszámú érdeklõdõ, akik fo gyaszt hat tak a sok fé le bor ból és étel bõl, majd tánc ház zal zárhatták a tartalmas délutánt. szá mok. Van-e re a li tá sa a to váb bi csökkentésnek, és ha igen, mekkorára és mikortól? Az, hogy mit ja va sol, mond az el len zék, na gyon fon tos, de még fon - to sabb, hogy mit mond a FIDESZ- KDNP pártszövetség. Miután a szövetség az emberek, a családok oldalán áll, természetes dolog, hogy keressük a további csökkentési lehetõségeket. Az már lát ha tó, hogy a vil lany és az gáz árát to váb bi 10-10%-kal le het csökkenteni az õsz folyamán, de inkább va ló szí nû, mint nem, hogy 2014 ele jén még to váb bi 10-10%-os díj - csök ken tés le het sé ges ezek nél az energiaforrásoknál. Aki ismeri a magyar energetikai rendszert, az tudja, hogy ezekre a tervezett csökkentésekre van fedezet, csak gondosabb elõkészítést, szabályozást követel meg az újabb csök ken té sek be ve ze té se. Ha megnézzük a gáz, illetve a villamos áram világpiaci árának közelmúltbeli, illetve jövõbeni alakulását a különbözõ szak mai anya gok ban, ak kor az lát - ható, hogy elindult egy lassú árcsökkenés, és ezek a tanulmányok hosszútá von is vár ják ezt a ten den ci át. A csök ke nõ ener gia árak nem ve - zet nek-e pa zar lás hoz, és mint a Fenn - tartható Fejlõdés Bizottság alelnöke, nem fél -e at tól, hogy így meg fog nõ ni az energiafelhasználás, és egyúttal a környezetszennyezés? Nem hi szem, hogy az árak csök - kenése pazarláshoz vezetne. A magyar emberek igen súlyos figyelmeztetést kaptak az elõzõ kormány tevékeny sé ge mi att. Tud ják, hogy mit je - lent el adó sod ni, ezért most már óva to - sab ban, ta ka ré ko sab ban él nek, vi - gyáznak a nehéz munkával megkeresett pénzükre. A rezsicsökkentés és a környezetszennyezés között elég távo li a kap cso lat, már csak azért is, mert környezetvédelmi szempontból a villany és a gáz használata kedvezõbb hatású a környezetre, mint a vegyes tü ze lés, ami re az utób bi idõ ben a ma - gas ener gia árak mi att so kan rá kény - szerültek. Tervbe lett véve kétmillió lakás, illetve ház korszerûsítésének támoga - tá sa. Mit tud ni er rõl, lesz-e rá pénz, támogatja-e az EU? El tö kélt szán dé kunk, hogy a la - kóépületek fûtéskorszerûsítését, amint le het sé ges, új ala pok ra he lyez zük. Szá mí tunk a 2014 és 2021 kö zöt ti EU-s költségvetés erre a célra fenntartott forrásaira, de a gazdasági növekedés várható beindítása hazai költségvetési pénzek felhasználását is feltétele zi er re a cél ra. Ami új don ság, hogy a pályázati rendszeren keresztül a családi házak fûtéskorszerûsítését is biztosítani kívánjuk 2014-et követõen. Ez mindenkinek jó, ugyanis tartósan csök ken ti az ener giafel hasz ná lást, amivel tartósan jobbá tehetjük környezetünk levegõjét, és nem utolsósorban munkát biztosít az építõiparban kis- és középvállalkozásoknak. Összegezve az elmondottakat, szerintem mindenki számára érzékelhe tõ, hogy a FIDESZ-KDNP az em - be rek, a csa lá dok ol da lán áll. A ne héz helyzetben, amit az elõzõ kormánytól örököltünk, segítséget nyújtottunk a devizahiteleseknek, konszolidáltuk az ön kor mány zat ok adós sá gát, meg tar - tottuk a nyugdíjak reálértékét, egyensúlyban tartottuk az államháztartást. Azt a tényt, hogy Ma gyar or szág ma job ban tel je sít, mint az elõ zõ kor - mány zás ide jén, már az EU is el is me - ri, amit az is bi zo nyít, hogy hos szú évek után lekerültünk a szégyenpadról, megszüntették Magyarországgal szemben a túlzott deficit eljárást. Bíznak bennünk, és hitelesnek fogadták el a magyar emberek teljesítményét. ORLAI SÁNDOR Az érdi származású Bartos Gábort május közepén ismételten megválasztották angliai testvérvárosunk, Poynton polgármesterévé. Gratulálunk! Szánthó Tibor fotókiállítása Battán Június 3-án nyílt Százhalombattán, a Matrica Múzeumban fotómûvészeti kiállítás Szán thó Ti bor 1000 ar - ca cím mel az Ér den élõ mû vész mun ká i ból, aki tag ja a Duna-Art fotókörnek is. Szánthó Tibor film- és fotómûvészetet tanult, dolgozott a MAFILM stúdióban, majd Szegeden is. Élt Kanadában, André Kertész torontói kiállításainak felvételeit õ készítette. Észak-Amerikában számos galériának és színháznak dolgozott, több televíziónak, filmstúdiónak a munkatársa volt. Portréfotós, stábfotós, fotóriporter, cameraman. A kiállítás szeptemberig látható. A hü lye ség hely bõl fel szál ló va dász gé pe Ismerõseimtõl idõnként meg szoktam kapni, hogy valamiféle sajátos perverzióval rendelkezem, hisz igen nagy élvezettel szoktam hallgatni drága Bolgár urat az õ igen haladó és liberális rádiójában. No meg persze az emlõin csüngõ rajongóit. Nem minden tanulság nélküli világlátásuk, reakcióik és hol nyílt, hol meg ájtatos nemzetieskedésbe csomagolt gyûlölködésük minden ellen, ami történelmünk-, nemzeti büszkeségünk-, magyar önazonosságunk meg - testesítõje. Az iga zi ked ven cem azért még is csak az emeszpések nagyokosa, a Tibi. Aranyszájú Szanyi Tibi. Különleges képességû csillaga a magyar politikai szórakoztatás iparának. Azt elõre szeretném bocsájtani, hogy a marhaságok mondásának képessége pártsemleges produkció. Tudatosan mûvelni a csúsztatásokat, célzottan kever - ni a szezont a fazonnal sokan megpróbálják. A mai modern média világában, egyenes adásban, kellemetlenkedõ riporteri kérdések özönében embert-, akarom mondani politikust próbáló mutatvány. A legtöbben nem is nagyon tudják meg bi csak lás nél kül elõ ad ni. Az át la gos po li ti kus olyan kor ha egy pil la nat ra is, de megakad, másként veszi a levegõt, tesz valamilyen bevezetõt, mond valamilyen elõkészítõ mondatot. Egyszóval nekikészül a hantázásnak. (Élesen el kell mindettõl választani a valóban buta ember, belsõ meggyõzõdésbõl mondott sza már sá gát. Az ilyen em ber nem ha zu dik, nem csúsz tat, õ azt is gon dol - ja, amit mond.) Iga zán jól han táz ni vi szont csak er re va ló te het ség gel meg ál - dottak képesek. Ezek egy részébõl hivatásos szélhámos lesz, más részükbõl meg politikusok. Aranyszájú Tibinek viszont nem kell elõkészület. Nem igényel nekifutási teret. Olyan õ, akár a Brit Királyi Légierõ Harriet vadászgépe. Helybõl képes felszállni és bármilyen baromságot szemrebbenés nélkül belemondani a kamerák ba. Te szi ezt olyan el szánt és meg gyõ zõ te kin tet tel, hogy men ten el is le het ne ki hin ni, amit mond. Szanyi Ti bor azon ban egy ál ta lán nem bu ta em ber, csak valamikor jó érzékkel a politikusi pálya felé indult, amikor élete útelágazásánál az ilyen emberek számára természetesen adódó, fentebb jelzett két lehetõség közül kellett választania. A napi politikai iszapbirkózást figyelõk elõtt jól ismert, számos mulattató produkciója. Pár hónapja a magyar kormány melletti szimpátia tüntetésen részt vevõ erdélyi magyarokhoz akart románul szólni, mert, hogy szerinte azoknak román az anyanyelvük. Van két kedvenc területe, amelyen hétrõl hétre változatosabban cifrázza a mondókáját. Az egyik a kormány adóztatási politikája, amelyben azt igyekszik elhitetni a nagyérdemûvel, hogy az elmúlt három évben 3 ezer mil li árd fo rint adót sóz tak az ál lam pol gár ok nya ká ba. Ez olyan ir - dat lan nagy szám, ame lyik rõl föl di ha lan dó csak azt tud ja, hogy sok, ab ba már be le sem gon dol, hogy ezt az el múlt húsz év ben ki vé rez te tett ma gyar pol gá rok - ból még a legelszántabb akarattal sem lehetett volna ennyit kipréselni. Nem is velük, hanem a bankokkal, telekommunikációs multikkal fizettették meg. Ezt Szanyi Ti bor is na gyon jól tud ja, de men nyi vel ha tá so sabb du ma, ha Gõz Jó - zsi kan yarfúrókészítõ szak mun kást egy sor ba ve szi, mond juk a Le'Nyúl Nem - zetközi Bróker és Bankházzal. A másik vesszõparipája, amelyikrõl tán még écca ka sem tud le ug ra ni, hogy a kor mány mit lo pott el az em be rek tõl. Il let ve, mostanra már áttért a rablás kifejezésre. Az állami nyugdíjalapokat végzetesen megcsapoló magánnyugdíj-pénztári rendszer megszûntetése az õ olvasatában ide tartozik. Szintén rablásként definiálja, hogy az egyébként a Budapest Fõvároshoz tartozó Margit sziget által termelt adóbevételek ezen túl nem a XIII., kerületet gyarapítják, hanem a fõvárost. Amikor megkérdezte tõle a riporter az egyik reggeli mûsorban, hogy örüle, hogy az EU végre megszûntette a túlzott deficit eljárást Magyarországgal szemben, fanyalogva örült egy cseppet, de rögtön hozzátette, hogy egyáltalán nem tud emi att gra tu lál ni a kor mány nak, ha nem csak a nép nek. Ez egyéb ként rend ben is vol na, hisz a ma gyar nép tény leg volt olyan bölcs, hogy jó ala po san elkergette Szanyit a csapatával együtt, mert ha továbbra is õk maradnak, Magyarország is marad Európa szégyenpadján az idõk végezetéig, de legalább addig, amíg ez az egész eu ró pai bü rok ra ti kus gitt egy let kel ti a za vart. Ta lá lós kér dés Az utóbbi hónapokban az érdiek életét alaposan megkeserítik a vasút korszerû sí té si mun ká la tok. Nem is el sõ sor ban a mun kák, bár az zal a bi zo nyos jó - zan paraszti ésszel sem nagyon tudunk sok minden furcsasággal, mit kezdeni. Sokkal jobban dühít mindannyiunkat portástól a polgármesterig, átutazótól az tõs gyö ke res ér di ig az, az ön ké nyes mun ka te rü let hasz ná lat, aho gyan az épí tést szervezõk ezt mûvelik. A sok kellemetlenségért talán ellentételezési szándékkal átépítik az érdi vas úti meg ál ló kat is. No, eh hez ke vés az én eszem. Hogy va la ho gyan meg ért - sem azoknak a fémbõl készült izéknek a funkcióját, amelyek a megállóhelyeken csúfítják Isten szép világát. Én még úgy tapasztaltam, hogy egykor az ósdi múltban, a vonatállomásokon a szerelvényre várakozóknak olyan váróhelyiségeket szoktak építeni, ame - lyik vé dett a tû zõ nap tól, az esõ tõl, a hó tól, meg még a szél tõl is. Ez kon zer va - tív mó don ál ta lá ban négy fal ál tal ha tá rolt te rü let volt, a fa la kon ki és be já rás - ra alkalmas nyílásokkal (amit ajtónak neveztek), meg a napfényt átengedõ találmánnyal, aminek ablak vóna a neve. S az egészet felülrõl egy sátorszerû szer ke zet tel zár ják le, azt meg úgy hív ják, te tõ. Most ki de rült, hogy ez fa bat kát sem ér. El avult. Az új és kor sze rû ál lo más abból áll, hogy horganyzott fémoszlopokat állítottak fel egy sorban, és arra tették rá a te tõt. De for dít va. Oszt kész! Nem vitatom, komoly teljesítmény úgy meghágni egy állomásra vonatko - zó el vá rást, hogy az sem mit ne va ló sít son meg ab ból, amit az egy sze rû ha lan - dó a do log ról el kép zel, de azért el le hes sen mon da ni, hogy az még is csak egy ál lo más, no és egy ra kás pénz be is be le ke rült. A találós kérdésem az lenne, hogy drága tervezõk, azt elfogadók, minek??? KOPOR TIHAMÉR Ked ves Ol va só! Ha ott ho ná ban, mun ka he lyén elekt ro ni kus for má ban sze ret - né új sá gun kat meg kap ni már a nyom dai meg je le nést meg elõ zõ nap, je lez ze az lap.hu-n, és a kö vet ke zõ szám tól el küld jük Ön nek.

4 4 Érdi iparosok tri a no ni bé ke dik tá tum 93. év for - a Szabadkai Vásáron Adu ló já ra, a nem ze ti ös sze tar to zá - sunk nap já ra em lé ke zünk. Em lé ke - zünk és meg mu tat juk a vi lág nak, hogy hi á ba cson kí tot ták meg egy kor ha tal mas és erõs ha zán kat egy igaz - ság ta lan dön tés sel, mi még is ös sze - tar to zunk! A XIX. szá zad vé gé re a sza bad kõ mû ves vi lág ha ta lom tö rek - vé sei, a pénz vi lág ma ga alá gyû ri egy más után az or szá go kat, és ez a pénz vi lág há lóz za be az egész vi lá got nap ja ink ban is. Most Ma gyar or szá got az új al kot má nya vé di, mely vé dõ há - lót még a nagy ha tal mú pénz vi lág sem tud ja át tör ni, bár pró bál ko zik ez zel. Az I. vi lág há bo rút kö ve tõ bé ke tár - gya lás kor Edvard Benes és sza bad kõ - mû ves tár sa André Tardieú düh vel és gyû lö let tel je len ti ki: Ma gyar or szág sem mi kép pen nem szá mít hat rész vét - re és eb ben a sza bad kõ mû ves gyû lö - let ben a szö vet sé ge sek egy tõl-egyig, Idén jú ni us 5-8 kö zött he te dik al ka lom mal ren de zik meg Sza - bad kán a Nem zet kö zi és Re gi - o ná lis Gaz da sá gi Vá sárt, ame - lyen vá ro sun kat az idei év ben ti zen nyolc ér di, és Érd kör nyé - ki kis vál lal ko zás kép vi se li. Ez a má so dik al ka lom, hogy részt ve szünk a vá sá ron. Az el múlt év ben nagy sikerrel szerepeltek kisvállalkozóink, s a testvérvárosi kapcsolat mellett en nek is kö szön he tõ, hogy a szer - ve zõk az idei év re is meg hív tak ben - nünket. A tavalyi év érdi kiállítói közül töb ben is je lent kez tek, és részt vesz nek az idei évi ki ál lí tá son is. A meg hí vás, és tavalyi kiállítóink ismételt részvétele jelzi, hogy kölcsönösen elégedettek vol tunk egy más sal mond ta Csóli Csaba az Érd és Környéke Ipartestület ügyvezetõ igazgatója. Az, hogy az ér di ipa ro sok meg je - lennek egy-egy határainkon túli kiállítá son nagy sze re pe van az Érd és Kör - nyéke Ipartestület tudatos és célszerû kapcsolatteremtõ munkájának, amelynek keretét a szomszédos országokba történõ kirándulások adták. Ezeken a Pillanatkép a tavalyi vásárról két-három napos kirándulásokon az Ipartestület tagjai a természeti szépségek, a mûemlékek, a kulturális hagyomá nyok meg is me ré se mel lett ta lál - kozhattak a helyi vállalkozókkal, iparosokkal, mesteremberekkel, kereskedõkkel, megismerhették egymás munkáit, és természetesen névjegykártyát, vagy címeket cserélhettek. Ez most itt sem ma rad el. Az Ipar - tes tü let, tag jai ré szé re ki rán du lást szervez a vásárra, aminek keretében az ott ki ál lí tó ér di ek, és az oda ér ke zõ érdi iparosok egy üzletember találkozó keretében találkozhatnak a helyi kiállítókkal, iparosokkal, a régió üzleti életének szereplõivel. En nek hely szí ne a sze ces szió egyik leg rep re zen ta tí vabb épü le te Szabadka Városházája lesz. Az üz let em ber ta lál ko zó a terv szerint az esti órákban folytatódik Szilágyi Dorottya idegenforgalommal foglalkozó helyi vállalkozó Királyhalmán levõ tanyáján, ahol a kapcsolatfel vé tel mel lett a he lyi ízek, és a táj - jellegû borok megismerésére is lehetõség nyílik. Mi a boldogság? Ter mé sze te sen a bel sõ bé ke, meg a har mó nia tel jes sé ge, de az is bol dog ság, hogy szûk kör ben mi, né hány IRKÁ-s kö szönt het tük Bí ró And rást 90. szü le tés nap ja al kal - má ból a ró la el ne ve zett köny ves bolt - ban. Az utóbbi idõszakban szinte minden napra jutott neki egy-egy ünnepség, s ez így is van rend jén egy olyan személyiség esetében, aki fontos szere pet tölt be a vá ros éle té ben, akit so - kan szeretnek, tisztelnek. A mi énk ta lán azért nem egy volt a sok kö zül, mert a ha gyo má nyos kö - szöntõn, verseken, tortán kívül egy PATÓ LAJOS olyan forgalomba nem kerülõ kötettel lep tük meg az ün ne pel tet, amely nyom ta tás ban még meg nem je lent verseit tartalmazza. Somfai István (a Poly-Art el nö ke) elõ sza vát Zsir ai László irodalomtörténész interjúja követi: felöleli Bíró András egész életét, munkásságát (folytatásokban az Érdi Lapban olvasható). Ez után né hány iro da lom ked ve lõ klubtag saját mûvével tiszteleg a sokoldalú író, költõ elõtt. Köszönet Kovács Gábornak, aki kitalálta, és Habos Lászlónak, aki létrehozta a meglepetést. DARÓCI LAJOSNÉ KLUBVEZETÕ Ked ves Ol va só! Ha ott ho ná ban, mun ka he lyén elekt ro ni kus for má - ban sze ret né új sá gun kat meg kap ni már a nyom dai meg je le nést meg elõ zõ nap, je lez ze az lap.hu-n, és a kö vet ke zõ szám - tól el küld jük Ön nek. Emlékezzünk Trianonra! mind osz toz tak. Az ame ri kai kül dött Bow man ezt a meg gyõ zõ dé ses gyû lö - le tet így mond ja el: Min den le he tõ al ka lom mal a gyû lö let fog ha tó bi zo - nyí té kát kel lett mu tat ni az el len ség gel szem ben. Ma gyar or szá got a Ver - sailles -i szer zõ dés ben nem a bû nei mi att, ha nem a hi te mi att fe szí tet ték ke reszt re. A fa na ti kus sza bad kõ mû ves gyû lö let és pré da le sés ál do za ta lett. A vi lág há bo rú úgy ér vé get, hogy Ame ri ka be lép a há bo rú ba. Az zal gyõz, hogy az Ame ri kai Egye sült Ál - la mok El nö ke Thomas Woodrow Wil son meg hir de ti azt az örök bé két, amely az zal vá lik örök bé ké vé, hogy nem dik tá tu mok kal, ha nem nép sza - va zás sal dön ti majd el, a ha tár vi tá - kat. Nem a gyõz te sek és le gyõ zöt tek fog nak tár gyal ni egy más sal a bé ke te - rem tés asz ta la i nál, ha nem egyen ran - gú nem ze tek, aki ket egy kép pen meg il - let a leg szen tebb jog: a né pek ön ren - del ke zé si jo ga. Wil son azon ban Ver sailles ben és Tri a non ban szem be - for dul esz mé i vel, meg ta gad ja nyi lat - ko za ta it, ko ráb bi ön ma gát és a sa ját el kép ze lé sei he lyett Masarykéit fo - gad ja el, aki nek fõ cél ja, a Mo nar chia föl da ra bo lá sa és újabb sok nem ze ti sé - gû bi ro dal mak lét re ho zá sa volt. A bé ke tár gya lás okon a tu dat lan - ság, a lel ki is me ret len ség és az el fo - gult ság ural ko dott. So kan tud ták, hogy e fel té te lek meg sza bá sá nál egye dül a bos szú szomj dik tál a vesz - tes or szá gok kal szem ben. Töb ben ar - ra is fel hív ták a fi gyel met, hogy ez nem bé ke, csak fegy ver szü net, és ez - zel egy újabb há bo rú mag vát ül tet ték el, ami be is kö vet ke zett a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré sé vel. Az el sõ vi lág há bo rú ki tö ré se kor a nem ze ti sé gi pár tok ve ze tõi a par la - ment ben, a hû sé gük rõl biz to sí tot ták a ma gyar kor mányt. Majd a há bo rú vé - gén ma gyar ság szét zú zá sát cél zó kö - ve te lé sek kel és a tör té nel mün ket meg ha mi sí tó ada tok kal pár tol tak át a gyõz tes ha tal mak hoz. Az I. vi lág há - bo rút kö ve tõ két év alatt, Tri a non elõ - ké szí té sé nek éve i ben, Eu ró pá ban az Igaz ság kul tu szát fel vál tot ta az Ame - ri ká ból be áram ló Ha zug ság kul tu sza. Fej tõ Fe renc er rõl így írt:..az Oszt - rák-ma gyar Mo nar chi át a Fran cia - or szág ban és Nagy Bri tan ni á ban el - ural ko dott ál ta lá nos oszt rák gyû lö let tet te tönk re, mely nek él har co sai a sza bad kõ mû ve sek vol tak, akik rég óta vár ták a le szá mo lást kle ri ká lis fõ el - len sé ge ik kel... Az elõ ké szí tõ tár gya lá so kon hi he - tet len ha zug sá gok ke rül nek a jegy zõ - köny vek be. A ha zug sá go kon túl óri á - si hi ba volt, hogy ha zánk vé de ke zé si me cha niz mu sát szét ver ték, had se re - gün ket le fegy ve rez ték a Lin der Bé la fé le ha za áru lók, a vö rös gróf Kár olyi Mi hály és a Jászi Osz kár fé le po li ti - ku sok. Ezt kö ve tõ en a ha zá ját és a szent ko ro ná ját is ki áru sí tó Kun Bé la kor má nya ült ek kor már a nem zet nya kán. Sem mi sem fel fog ha tat la nabb a ma gyar tör té ne lem ben, mint a Károlyi-Jászi fé le po li ti ku sok ma ga - tar tá sa, akik a hon vé de lem meg szer - ve zé se he lyett az egész ma gyar köz - jo got, köz jo gi in téz mény rend szert ta - pos ták el nagy di a dal lal. Az tán a tra - gi kus kö vet kez mé nye ket lát va át ad - ják sér tõ döt ten a ha tal mat egy Moszk vá ból kül dött ke resz tény ide - gen bol se vik cso port nak. A Tri a nont elõ ké szí tõk nek igen nagy szük sé gük volt a sza bad kõ mû ves sé get ki szol gá - ló Kár olyi Mi há lyok ra, Jászi Osz ká - rok ra, de na gyon fél tek a Ti sza Ist vá - nok tól. Tri a non volt a kez det, a nem - ze tünk ke reszt re fe szí té sé ben. A tör té nel mi Ma gyar or szág meg - ma radt vol na ak kor is, ha mél tó kép - pen vé de ke zik, ami kor a ro mán és cseh csa pa tok meg kezd ték te rü le té - nek meg szál lá sát jog ta la nul, hi szen a vi lág há bo rú nak vé ge volt ugyan, de a bé ke szer zõ dé sek még nem zá rul tak le. A nem ze tünk ha lál tu sá ját és meg - ren dí tõ ha lá lát a bé ke dik tá tum után fel tá ma dás kö vet te ugyan, hogy az tán egy újabb há bo rú ban új ból el vé rez - zen ban a nagy ha tal mak ame ri - kai fran cia brit se gít ség gel, ke reszt re fe szí tik Nem ze tün ket, or szá gun kat, 1947-ben Pá rizs ban meg erõ sí tik ke - reszt re fe szí té sün ket, 1956-ban pe dig vesz ni hagy nak ben nün ket. Ne künk most egy nem ze ti ös sze fo gás ra, egy új kö zös nem ze ti aka rat ra len ne szük - sé günk. A ma gyar nem zet új já épí té - sét a ke resz tény ség bel sõ meg erõ sí té - sé vel, új já é lesz té sé vel kell kez de - nünk, mi e lõtt a hi tet len ség ha tal ma - sod na el fe let tünk, a hit és az er kölcs együtt és nem kü lön. Ezt kö ve te li tõ - lünk ke resz tény múl tunk, di csõ õse - ink so ra, ma gyar ha zánk és gyer me - ke ink jö võ je, mert Ma gyar or szág, ke - resz tény Eu ró pát sze ret ne épí te ni. Ami kor a gyak ran em le ge tett nem ze ti sé gi el nyo más vád ja ke rül szó ba, az ak ko ri sok nem ze ti sé gû ha - zánk kal kap cso lat ban, ér de mes fel - ten ni a kér dést, hogy va jon ez ki ket is érin tett. Ugyan is a né pe ket el nyo mó ha ta lom év szá zad okig a Habs burg Bi - ro da lom volt, és a ma gyar ság ugyan - úgy el nyo mást szen ve dett, mint a ve - lünk együtt élõ más nem ze ti sé gû ek, más anya nyel vû ek. Ér de mes fel hív ni a fi gyel met ar ra is, hogy 1844-ig a Habs burg Bi ro da - lom aka ra tá ból a la tin nyelv volt a hi - va ta los nyelv ha zánk ban és az is ko - lák ban. A ma gyar ság a re form kor ban ez el len már til ta ko zott! Az 1848-as sza bad ság har cunk kal rö vid idõ re ki - vív tuk az oly ré gen várt füg get len sé - get, ha zánk Eu ró pá ban el sõ ként mu - ta tott pél dát ek kor to le ran ci á ból és test vé ri ség bõl. A ma gya rok nem igáz tak le egyet len nem ze tet se. A nem ze ti sé gek ha zánk ha tá ra in be lül még a tö rök pusz tí tás és el nyo más alatt is so ka sod tak. Ar ról sem so kat hal la ni, hogy ami kor az el sõ vi lág há bo rú után a ro - mán csa pa tok a Ti szá ig akar ták ki tol - ni a ro mán ha tárt, ak kor az er dé lyi szá szok pró bál ták meg vé de ni a ha tá - ro kat. Ugyan ez a hû ség volt ta pasz - tal ha tó már az 1848-as sza bad ság harc ide jén is, mert az ara di vér ta núk kö - zött há rom né met anya nyel vû már tír és sok hor vát, szerb nem ze ti sé gû ka - to na is volt, akik ma gyar ol da lon, az Oszt rák-di nasz tia el len har col tak. Vi - szont az is tény, hogy je len tõs szá mú ci gány ha za fi vett részt, az 1848-as sza bad ság har cunk ban. So kan el fe lej - tik azt is, hogy a ki egye zést kö ve tõ en Ma gyar or szág gaz da sá gi lag és kul tu - rá li san fel vi rág zott és 3 mil li ó an val - lot ták ma gu kat büsz kén ma gyar nak, no ha más nem ze ti sé gû ek vol tak. Tri a non nal jo gos sé rel mek ér ték a ma gyar sá got, fõ leg azért, mert a ha tár meg ál la po dá sok nál a nép sza va zás el - ma radt. A ha tá rok ki je lö lé sé nél a há - bo rú ból gyõz te sen ki ke rült ha tal mak azt néz ték, ho gyan le het tel je sen tönk re ten ni és gaz da sá gi lag el le he tet - le ní te ni a ma gyar sá got. Fõ ként fran - XI. évfolyam 11. szám június 6. cia po li ti ka tö rek vé se volt, hogy meg - gyen gít se a kö zép-eu ró pai ál la mo kat és meg os sza õket. Nép sza va zás ra még a Fel vi dé ken sem ke rült sor, no - ha an nak tel jes al só har ma da, mint - egy 80%-a, ma gyar volt. Ilyen tör té nel mi elõz mé nyek után já rul ha tott a gróf Apponyi Al bert ve - zet te ma gyar de le gá ció a tri a no ni íté - lõ szék hez. A gyõz tes an tant tól ter mé - sze te sen Ma gyar or szág sem mi jót nem vár ha tott. Ha zánk meg aláz va, ki - foszt va, ki ra bol va he vert az an tant - csiz mák elõtt. Csak a fegy ve res el len - ál lás ment het te vol na meg, ám azok a ha za áru lók, akik ben a ha tal - mat bi to rol ták, min dent el kö vet tek, hogy ez ne kö vet kez hes sen be. Ezért kény sze rül tünk ar ra, hogy ép pen 93 esz ten dõ vel ez elõtt a Nagy-Tri a non kas tély ban alá ír juk azt a gya lá za tos bé ke dik tá tu mot. Nem ze ti tra gé di án kat Tri a non óta szét hú zás, a nem ze ti egy ség hi á nya jel lem zi. Nem ze ti egy ség azért nem tud, il let ve tu dott ki ala kul ni, mert tu - da to san min dig szét ver ték, és azt még nap ja ink ban is a kül föl di pénz ügyi oli gar chia lát ha tat lan had se re ge és an nak talp nya lói, a nem ze ti ér de kek - tõl el ru gasz ko dó egyes párt ér de ke ket ki szol gá lók irá nyít ják. A ke resz tény hi tünk tu da tos gyen gí té se is a nem ze - ti egy ség el len dol go zott min dig. A gaz dag és a sze gény, a ke resz - tény és az ate is ta, az öre gek és ál lás - ta lan fi a ta lok, a tri a no ni ha tá ron tú li ma gyar ság mind olyan kér dé sek, ame lyek meg mé te lye zik a nem ze ti egy sé get. Mind er re a ke resz tény Ma - gyar or szág hi té nek meg szi lár dí tá sa, a bu kott bal li be ra liz mus meg osz tó meg ál lí tá sa, az erõs nem ze ti ne ve lés meg erõ sí té se ad hat meg ol dást. Az ide gen ér de ke ket ki szol gá ló, nem ze - tün ket szét for gá cso ló, a vi lág ma - gyar ja it meg ta ga dó, a tett nél kü li sza - vak kal ope rá ló bal liberális po li ti ku - sok nem szol gál ják ha zánk ér de ke it. Ma még nem tud ha tó, hogy meny - nyit árt Ha zánk nak az, hogy ma gyar di á kok nak ame ri kai kö zös ség szer ve - zõk ad ják a tip pe ket ar ra, ho gyan gya ko rol ja nak nyo mást a dön tés ho - zók ra. Azt hi szik, hogy rom bol ni szük sé ges, elé ge det len sé get, ha ra got szí ta ni kö te les ség, fél re tá jé koz tat ni pe dig erény! Né hány bal liberális szem lé le tû ok ta tó is tá mo gat ja a di á - ko kat a za var kel tés ben. A vál toz ta tás - hoz sok- sok sze re tet re, ép test ben, ép lé lek re len ne szük ség, amit nem kön nyû a mai vi szo nyok mel lett el ér - ni! Ne he zí ti a hely ze tet, hogy a ma - gyar ér tel mi ség, erõ sen po la ri zá ló - dott. A tu dás nak nincs be csü le te, el - kor cso sod tak az er köl csi vi szo nyok! Szû nõ ben van nak az eti kai nor mák! Egy szûk elit sze ret né ránk erõl tet ni, lé lek te len mó don, a vi lág szem lé let ét! Pon to san ezért nem sza bad el ve szí te - ni az el len õr zést a tár sa dal mi, szel le - mi és kul tu rá lis fo lya ma tok fö lött. A ve szély óri á si, mert a vi lág ban a szûn ni nem aka ró pénz ügyi, gaz da sá - gi, po li ti kai, kul tu rá lis, szel le mi és jó - lé ti vál ság is egy re job ban mé lyül. Drá kói meg szo rí tá so kat pe dig a tár sa - dal mak töb bé már se hol a vi lá gon nem to le rál nak! Az 1920-as tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak év for du ló ján nem ze tünk ha tá ro kon át íve lõ egy sé gé re em lé kez - zünk. Él jük át együtt, az ös sze tar to - zás örö mét! Em lé kez zünk mél tó ság - gal, de ne fe lejt sük el, hogy az if jú sá - gun kat meg kell ta ní ta nunk az igaz tör té nel münk re és ar ra, hogy so ha nem ad hat juk fel nem ze tünk ér té ke it és nem mond ha tunk le so ha, az ide - gen be sza kadt hon fi tár sa ink ról. Ha ez után na pon ta mi nél töb ben fo gunk ös sze, egy ség ben és sze re tet ben, ak - kor nem ze tünk hit ben és lé lek ben erõ sö dik, és új ra fel emel ke dik, és ak - kor meg va ló sul a MA GYAR FEL - TÁ MA DÁS. IS TEN, ÁLDD MEG A MA GYART! HORVÁTH PÁL

5 XI. évfolyam 11. szám június 6. 5 Az alpolgármester naplójából Jobb élet kezdõdik Foly ta tom az elõ zõ szá mok ban meg je lent gon - do la ta i mat a vas út fej lesz tés rõl. Együtt a Fiúkkal A TE SZEDD akció horgász elnök szemmel Jól halad a Kelenföld Tárnok vasútvonal korszerûsítése, ami gyakorlatilag egy új vasút építését jelenti. Ez a vasútvonal nálunk, Érden az alsó vasút nevet kapta. A rajta lévõ Tétényliget és Érd al só megállóhelyek a városon belüli közlekedést is segítik, de ha hozzá vesszük a buda - foki Pohár utca új megállót, a Budafok város központ és Albertfalva megállóhelyeket is, akkor nagyon jó, kényelmes és megbízható közlekedés válik lehetõvé mindennapi ügyeink intézése céljára. Érden elkészült a Bagoly utcai átjáró, lerakták a vágányokat Érd al só megállóhelyen, és folytatódik a vágányok építése, ami helyenként a vágányok alat ti föld cse ré jét, a töl tés meg épí té sét és az új, ma ga sabb kavicságy építését is jelenti. A ta laj cse re he lyen ként azért szük sé ges, mert ko ráb ban puha, néhol salakalapra tették a kõágyazatot. A kõágyazat részben a régi bontásával, átrostálásával, részben új kövek lehelyezésével készül, és a réginél magasabb lesz. Az alap többszöri hengerlése és szintezése után kerül a mintegy harminc centiméteres kõágyazat a talajra, melyet szintén szinteznek és hengerelnek, míg a kellõ pontosságot el nem éri. Ezután a képen is látható sínszállító vonat diesel-motoros mozdony segítségével a helyszínre szállítja a hosszú sínszálakat, amelyekre a gép felfûzi a talpfákat. A talp fa nem fá ból, ha nem be ton ból ké szül, tra péz keresztmetszetû, és csavaros szerkezet rögzíti hozzá a sínszálakat. Az így kialakult sínmezõket egyben rakják le a korábban elkészült kõágyazatra. A mezõket egymáshoz úgynevezett termit-hegesztéssel kötik, majd újabb kõadag felhasználásával, és a kövek vibrációs ékelésével ismételtés ismételt mérés mellett állítják be. Egyes kõágyazat-területeket - a megállók területeit és más kényes területeket - speciális anyaggal lefújnak, ezzel mintegy egymáshoz ragasztják a köveket. Ezzel lehetõvé válik, hogy a vágányok ezen szakaszain porszívózni lehessen, azaz a lerakódott port el elehet takarítani, így az átrobogó vonatok nem kavarják fel azt. El lehet gondolni, milyen pontos munkát kell végezni az épí tõk nek ah hoz, hogy a 160 km/ óra se bes ség gel ha la - dó vonatok a lehetõ legkisebb zajjal közlekedjenek, és a nehéz tehervonatok, (ide értve a villamos mozdonyok hatal mas sú lyát is) ne moz dít sák meg a szer ke ze tet! Ves sünk egy pil lan tást a Du na ut cai épü lõ vas úti hid ra! A régi tunel bontása halad, és fokozatosan kibontako - zik az új híd lát vá nya. Ha el bon tot ták a tunelt, ak kor ese - dékes a pályatest megépítése a hídon, és a közmûvek, vala - mint az út test ki ala kí tá sa a híd alatt. Las san ként kész nek te - kinthetjük az Érd alsó vasúti megállóhelyet is. Hatalmas, megfontolást, pontos tervezést és kivitelezést megkívánó munka folyik. Lássuk meg, értsük meg, mit, ho gyan és mi ért tesz nek az épí tõk! Igaz, sok kel le met - len ség gel jár az épí tés, de meg éri. Ha a szám ta lan kel le met - lenséggel találkozunk, próbáljuk megértéssel fogadni! Nem lehet jobban megfogalmazni a teendõket, mint ahogyan azt Váci Mihály leírta versében. És nem elég akar ni, De ten ni, ten ni kell: A jószándék ke vés! Több kell -az ér te lem! TÓTH TAMÁS Érdi gyerekek Kárpátalján Talpfák szállítása Sínek fektetése a tétény-ligeti állomáson Érd-alsó az új vágányokkal Itt tart most a tunel bontása A Vereckei-hágónál Akárpátaljai magyarság életével, hagyo má nya i val is mer ked tek he te - dik osztályos tanulóink május utolsó hetében. A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Határtalanul! Programjának segítségével az Érdligeti Általános Iskola 7.c osztálya és a Teleki Sámuel Általános Iskola 7.a osztálya együtt fe - dez te fel Be reg szász, Mun kács és Ung vár ma gyar em lé ke it. Ko szo rút helyeztünk el a Vereckei-hágón és a Szolyvai emlékparkban, s történelmi is me re te in ket gya ra pít va meg is mer - tük II. Rá kó czi Fe renc fe je de lem gyermekkorának és szabadságharcá - nak helyszíneit. A gyerekek a legnagyobb magyarlakta településen, Nagydobronyban az Ir gal mas Samar itánus Gyer mek ott - hon ban lak tak és es tén ként együtt ját - szot tak az ott hon kis la kó i val. A Nagy do bronyi Kö zép is ko la ha son ló korú tanulóival is találkoztunk. Az utazás elõtt a szülõk segítségével rengeteg ruhát, könyvet, játékot gyûjtöttünk össze, ezekkel az adományokkal mindkét intézményt támogattuk. Életre szóló élményekkel tértünk vissza s rengeteg új ismeretet és tapasztalatot szereztünk. Számunkra eddig elképzelhetetlen volt a kárpátaljai magyarok küzdelme, amelyet nemzeti identitásuk, valamint közös anyanyelvünk és kultúránk megõrzéséért folytatnak nap, mint nap. Hir des sen az Ér di Lap ban! Nyomtatott és elektronikus formában a weboldalunkon (www.erdilap.hu) meg je le nik az Ön hir de té se. Az inter netes pél dány - számmal megnövekedett újság biztosítja a városban, illetve a kistérségekben az Ön hirdetésének legminimá li sabb ös sze gét, mely sze rint az Ön hir de té se egy ol va só el - érésére még 50 fillérjébe sem kerül! Ingyenesen jelenik meg a hirdetés a weboldalunkon, illetve grátisz elkészítjük a hirdetésének anyagát (kreatívot)! Hir de tés fel - vé tel: Nagy Gá bor: Ügy fél szol gá la ti iro dánk: Érd, Bu dai út 16-18, Tel/Fax: lap.hu lap.hu Már 10 éve az ol va só kért és az Ér di e kért Avárosi felhívásra, mi horgászok is megmozdultunk, annak ellenére, hogy április végén kis piknik keretében közel ötvenen kitakarítottuk a Dunapart téglagyár alatti területét. Igaz, most kis sé ke ve seb ben vol tunk, de öröm mel lát tuk, hogy is mét el jöt - tek a Habilitációs Központból az akadályozottsággal élõ ifjú barátaink. A kissé borongós idõben kiosztásra került a munka, kis csoportok indultak a szúnyog lepte fák közé. Mivel a közelmúlt takarítása eredménnyel járt, így a Fiúkkal, kissé beljebb, egy "palatemetõt" semmisítettünk meg elõször. Értetlenül néztük, hogy ki és milyen megfontolásból szállít szemetet az erdõbe, ahelyett, hogy a városi lerakót választaná. A Fiúk serény munkájának köszönhetõen 10 órára végeztünk, így a Beliczay sziget felé vettük utunkat. Beszélgettünk a Csengettyûs együttesrõl, visszaemlé - keztünk, hogy milyen megható volt a kolontári, Mikulás napi fellépés. Örömmel lát tuk, hogy utunk köz ben ös sze sen két csikk he vert a por ban, mint egy je - lez ve, hogy egy re tisz tább, szebb az er dõ. A jól esõ sé ta köz ben alig vet tük ész re, hogy már a Tan ös vé nyen va gyunk, mely in kább most vad ös vény nek tûnt. Sze me tet is csak el vét ve ta lál tunk, de az ösvény végén megoldódott a "mért nincs szemét?" talány. Valakik megelõztek ben nün ket, mert egy fa alatt több zsák hul la dék volt. Elõ ször ki csit mo rog tunk, hogy ki hoz ta ezt ide, de tü ze te sebb vizs gá lat után lát szott, hogy bi zony ez er - dõjárók összegyûjtött szeme. Mivel a megtépázott zacskókból kiderült, hogy ezek véletlenül maradtak itt, így átpakoltuk azokat a gyûjtõzsákjainkba, majd mintegy fizikai próbatételként a közös konténerbe vittük. Mire visszaértünk, addigra a takarításban részt vevõ többi horgász is végzett, így megint közösen mondhattuk, hogy eredményes délelõtt volt. És engedtessék meg egy elnöki, személyes szösszenet a beszámoló végére. Ezek kel a Fi úk kal megint na gyon jól érez tem ma ga mat. Ahogy õk tud ják mon - dani, hogy "Gábor bácsi", amilyen szeretettel tudnak az emberre nézni, tisztelni, sze ret ni, azt sza vak ban nem le het el mon da ni. Azt át kell él ni, és együtt kell velük örülni. Köszönöm, hogy részese lehetek életüknek, részesei lehetnek mind a magán életemnek, mind az Érd és Környéke Horgászegyesület sikereinek, feladatainak. Hálánk jeléül idén is elvisszük Õket egy feledhetetlen horgásztáborozásra, és támogatjuk õket céljaik megvalósításában. SOLTI GÁBOR, AZ ÉRD ÉS KÖRNYÉKE HORGÁSZEGYESÜLET ELNÖKE Kö zö sen a vá ro sért Az or szág ban és vá ro sunk ban is a di na mi kus vál to zá sok so rá ba tar to zik, hogy a ház tar tá si hul la dék ke ze lé sét Érd vá ro sa is mét sa ját ha tás kör be von ta. Ez év áp ri lis el se jé tõl az Érd és Tér sé ge Hul la dék ke ze lé si Non prof it Kft., az ÉTH gon dos ko dik vá ro sunk tisz ta sá gá ról. Mint azt már be kö szö nõ írá sunk ban is ol vas hat ta a ked ves ol va só, ezt mint aho gyan egyet len más vál lal ko zás sem mi sem tud juk az Ön se gít sé ge és köz re mû kö dé se nél kül ma ra dék ta la nul el vé gez ni. Tennivaló viszont akad bõven. Érd bizonyos helyein felelõtlen emberek, akik nincsenek tekintettel a tisztaságra és a rendre vágyó többség jogos igényeire, újra illegális szeméttelepeket alakítottak ki. A városvezetés, a Környezetvédelmi Egyesület, az Ága-boga Nagycsaládosok Egyesülete, az Érdi Cigány Tanács Egyesület, a Horgászegyesület, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Fidesz Zöld Tagozata, a Hendikep Futókör, a Pincetulajdonosok Egyesülete, az XL Poszter kft., a Fashion Dance Tánc Stúdió a polgárõrök a Te szed d mozgalom keretében, május 25-én ismét nagyszabású takarításba fogtunk közösen. Az ÉTH a legszennyezettebb területeken 15 darab, 5-8 köbméteres gyûjtõkonténert helyezett ki. A résztvevõk a kihelyezett konténerekbe gyûjtötték a tájat csúfító, környezetet pusztító kidobált hulladékot, szemetet. Szomorú dolog volt látni, hogy néhány tucat buta és felelõtlen ember milyen módon képes belerondítani mindannyiunk közös életterébe. A butaságukra elsõ - sor ban azért hív juk fel a fi gyel met, mert azok, akik a ter mé szet be vi szik ki nagy valószínûséggel autóval a hulladékaikat, ugyanezzel az erõvel az ÉTH hulladékudvarába (Sas utca 2.) is elvihetnék, és díjmentesen lerakhatnák. Ugyanakkor örömteli volt megtapasztalni, hogy milyen sokan vannak, akik szívükön viselik közös kincsünket, a természeti környezet tisztaságát, amellyel gyermekeinknek és unokáinknak kell elszámolnunk. Az ÉTH a késõbbiekben is odaáll minden olyan kezdeményezés mellé, amelyik a tisztaságot, a környezettudatos magatartást és életvezetést szeretné népszerûsíteni. Most is meg kö szön jük mind azok nak, akik részt vet tek a vá ros ta ka rí tá sá ban és segítettek összeszedni a megcélzott területekrõl az eldobált szemetet, hulladékot. Õsszel az országos Te szedd! mozgalom keretében ismét várunk minden jóérzésû embert a várostakarításra. Addig is terjesszük, hogy rendes ember nem szemetel, a többinek meg tilos június 1-jével hivatalosan újra megnyílt a hulladékudvar: Érd, Sas utca 2. További tájékoztatással az ügyfélszolgálatunkon és a honlapunkon állunk szíves rendelkezésükre! AZ ÉTH SAJTÓSZOLGÁLATA

6 6 XI. évfolyam 11. szám június 6. A csend jelei beszélgetés Baka Györgyivel Ba ka Györ gyit so kan is me rik Ér den, Száz ha lom bat tán és Tö rök bá lin ton, ahol so ká ig dol go zott a mû ve lõ dés - szer ve zés kü lön bö zõ te rü le te in, és azt is so kan tud ják, hogy ver se ket ír. Im - már a 3. kö te te lát nap vi lá got a mos ta ni könyv hé ten, és még is, Ér den, ahol la - kik, nem sok szor for dul elõ. Mi ért? Er - rõl és sok más ról be szél get tünk Ba ka Györ gyi vel. Mit is válaszolhatnék erre a kérdésre? Manapság nincsenek a mûvészeknek menedzsereik, akik népszerûsítenék alkotásaikat és sajnos, nem min den ki ké pes ar ra, hogy ezt meg te gye. Én leg - alábbis nem tartozom ezek közé, e tekintetben inkább rejtõzködõ alkatnak vagyok mondható. Mégis remélem, hogy költõként része lehetek Érd kulturális életének. Ezért az érdi média tehetne a legtöbbet. Talán nem elképzelhetetlen, hogy szá mon tart sák az itt élõ mû vé sze ket és idõnként megkeressenek bennünket, rákérdezve arra, hogy mivel foglalkozunk éppen és milyen terveink vannak. Azért nem panaszkodom, hiszen a Csu ka Zol tán Vá ro si Könyv tár mind két korábbi könyvemet bemutatta, a Belsõ zarándok címû kötetemet pedig támogatta is az Érdi Önkormányzat Kulturális Bizottsága. Megjelentek ver se im a Du na-part, Na gyí tás, Na pút, Agria, Életünk, és a Stádium címû folyóiratokban így talán eljutottak az érdi olvasókhoz is. Egy sok szor fel tett kér dés: mi ért ír az em - ber? Mi ért írsz, és mi ért ver se ket? Hogy mi ért írok? Úgy ér zem, az al ka tom predesztinál erre. Már gyermekként is befelé figyeltem. Erõsen átéltem a környezetemben levõ történéseket; belém vésõdtek ezeknek az átélések nek a nyo mai. A nyo mok, be égé sek, bel sõ érintések késõbb jelekké váltak, melyeket fel akartam tárni, jelentésüket meg akartam érteni. Belsõ késztetést éreztem arra, hogy az átéléseket szellemileg is feldolgozzam és a nyelvben, a nyelven keresztül kifejezzem. Az irodalom és a köl té szet volt a min de nem, eb ben él tem és ez él - tetett. Írtam mindig, leginkább naplójegyzeteket, de ver se ket is. Az in dít ta tás meg volt, de nem volt elég erõs for ma te rem tõ erõ ben nem. Így az - tán köl tõ ként elég ké sõn je lent kez tem, bár a mû - vé szet ben nem a ko rán vagy a ké sõn szá mít, hanem a megszólalás minõsége. Mert a költészet a megnevezés világossága. A világosság pedig az igazsághoz vezetõ út. Nem két sé ges, hogy a vers a leg fõbb ki fe je - zési formám. Számomra a vers sûrített jelenlét. Teljes jelenlét. Ahogy Pilinszky János írja: A költészet egy nagy erõfeszítés azért az elveszett paradicsomért, ami a jelenlét paradicsoma. Mit jelent a valódi jelenlét? Mindenekelõtt egység: az élet és a lét egy sé ge. Ez a vi szony ele ve ma - gába foglalja a legélesebb, legfájdalmasabb ellentéteket. Az élet törtsége, sebei, örömei és szorongása, kivetettsége és otthonossága a lét tágasságába, idõtlenségébe ölelve, ez adja meg költészetem drámaiságát és emelkedettségét, s a kettõ egységét. Fõ témáimban: gyermekkor, kapcsolódás a másik emberhez, szeretet, szerelem, létteljesség, halál és öröklét ezt a viszonyt járom körül, ezt próbálom kifejezni. Ko moly is me rõ je és pro pa gá ló ja vagy Hamvas Bélának, többek között a Te inspirációdra nevezték el a százhalombattai könyvtárat is Ham vas Bé la Könyv tár nak, és az Ér di Lap ban is volt Ham vas ról egy so ro za tod. Mit adott ne ked Hamvas, mit adhat bárkinek? Hamvas Bé la az egyik leg na gyobb ma gyar gondolkodó. Az õ írásait olvasva éreztem elõ - ször na gyon in ten zí ven azt, hogy amit ír, nem csu pán az ér tel mem hez szól, nem csu pán szel le - mi leg fog lal koz tat, ha nem olyan nyel ven ír, olyan mó don, hogy be lül rõl ra gad meg. Ar ra késztet, hogy amit megismertem, magamra vonatkoztassam, magammal ütköztessem. Gondo - latai változást idéztek elõ bennem! Élõ gondolatokká váltak, formáltak, új dimenziókat nyitottak. Ez nem azt je len ti, hogy min den rõl úgy gon - dolkodom, mint Hamvas, hanem segített abban, hogy mélybe nézzek és magasba, találjam meg, alakítsam ki saját világomat. Bizonyos, hogy hozzájárult ahhoz is, hogy költõvé érjek. Ezt a hatást elérheti másoknál is, hogy elvezeti õket valódi önmagukhoz. Indult egy költészettel foglalkozó sorozatod a Civil Rádióban, ez miért fontos számodra, és mit ad újat a hall ga tók nak? Nem régen kaptam lehetõséget arra, hogy a Civil Rádióban (FM 98) költészeti mûsort vezessek. Ez a rádió önkéntesekkel dolgozik, egész hetes mûsorsugárzással. Versek hídja címû mûsorom kéthetenként, minden páros héten vasár nap kö zött hall ha tó; a ma gyar és az egyetemes költészet értékeit mutatja be. Beszélge tõ part ne re im köl tõk, iro da lom tör té né szek, elõadómûvészek, színmûvészek, irodalmi szerkesz tõk. Sok vers hang zik el egy- e gy mû sor ban és természetesen zene is. Arra törekszem, hogy a szellemi megközelítésen túl igazi mûvészi élmény ben is ré sze le gyen a hall ga tók nak. Ahol a rá dió nem fog ha tó élõ ben, a mû sor a Ci vil Rá dió honlapján is meghallgatható, az archívumban pedig bármikor visszakereshetõ. Azt hiszem, hogy a költészet közvetítésében ez egy egészen kivételes, ritka lehetõség, amilyen eddig még nem volt. Kérem a verseket szeretõ olvasókat, hall gas sák meg ezt a mû sort. Az ed di gi vis sza - jelzések alapján úgy gondolom, hogy nem fogják megbánni. Végül: milyen terveid vannak, mit szeretnél megírni? Továbbra is elsõsorban verseket szeretnék ír ni, de ko mo lyan fog lal ko zom az es szé írás gon - dolatával is. Több olyan lélektani, bölcseleti téma érik ben nem, amit eb ben a for má ban ér de - mes kifejezni. ORLAI SÁNDOR VOTIN JÓZSEF: Múló napok hordaléka 22. Baka Györgyi június 9-én vasárnap között dedikálja A csend jelei címû verses - kötetét a Vörösmarty téren a Rím Könyvkiadó sátránál. Írni annyit tesz, mint válogatni és elhallgatni. A naplóban, ahogy a versben is, megengedheti magának az ember, hogy hosszú csendet tartson, hogy félbehagyjon egy szót. Jean Guitton ELTÜNT EGY PSZEUDO - ISMERÕS. A min den mé di á ból is me - rõsünkké vált Hegymászó utóbb már óriásplakátról is tekintett a fõvárosban a Duna hídján közlekedõkre. Eltûnése minden bizonnyal nem csupán a hegycsúcsra vezetõ útjának, hanem az életé nek a vé gét is je len ti. Rendkívüli ember, rendkívüli teljesítmények, akaraterõ, elszántság, kíméletlen célratörés, kitartás. Természetes, hogy megoszlanak a vélemények róla is, tetteirõl is. Például: Szo ci ál pszi cho ló gus re a gál ar ra, hogy vannak, akik nehezményezik a kétesélyes rekordok keresését, mert feleségét és gyermekeit hagyta itt a célja érdekében. A szakember roszszalló reakciója: már a fogalmazás is jellemzõ, hogy itt hagyta a családját. Pe dig az tör tént. Két ség te len, hogy drá ma fõ sze - rep lõ je, tra gi kus hõs volt. A klas szi - kus re cept sze rint: jel le mé ben meg - volt az a mo men tum, amely a tra gé di - á hoz ve ze tett. Va la mi vel, va la ki vel küz dött. Le het, hogy ön ma gá val és úgy gondolta, az ember saját maga meghatározhatja és irányíthatja a sorsát, elszánt erõvel és kitartással legyõzhet min den kül sõ erõt. És fi gyel men kí vül hagy ta a je le ket. Akár a sors, akár a Gondviselés üzeneteit. Lehet, azt gondolta: önmaga legyõzésével legyõzi a nálánál nagyobb hatalmat is. Nem tudom, istenhívõ volt-e? * * * De ismerhetjük: Nietzsche mondta: Isten halott. Isten mondta: Nietzsche halott. Erõss Zsolt el ér te a cél ját, nyu god - jon békében. Az ítél ke zés nem a mi dol gunk. MA ISMÉT LAPOZGATTAM A RÉ GI, HARC TÉ RI NAP LÓ BAN. Hely szín: a Don-ka nyar. Kurszk, má jus 23. Pén tek. A szállás félig-meddig üres. Holnap reg gel köl tö zünk egy fa lu ba és va - lamelyik kis vályogkunyhóban fogok tölteni ki tudja, mennyi idõt. Ma dél után el fo gott a hon vágy. Leszaladtam a kórházba a kocsival, búcsúzni Beregitõl akkor pár percre reménytelenül elfogott a vágy és tudatára ébredtem annak az irtózatos távol ság nak, ami a csa lá dom és köz tem fekszik. Nem szabad rágondolni, mert itt az ilyen elernyedés végzetes lehet. Kurszk ban szí ve sen ma rad tam vol na. Nagy vá ros, az élet vi szony lag kel le mes volt, még a ro mok kö zött is. Va la hogy azon ban már nem ér le az öntudatomig a környezetem. Valami bizonytalan vágy él bennem a szerelmem és a csa lá dom után. Elég volt. Kalodnoje, május 25. Tegnap költöztünk a szokásos hûhóval. Kalodnojeban csak kis sárkunyhók van nak. Egy ilyen kis vi tyil ló ban élünk. A tisz ta szo ba ket tõn ké, a kö - zép sõ ben él a csa lád s azon tul fábol tá kolt har ma dik he lyi ség, amo lyan zárt ve ran da van Dél elõtt ki kel lett vol na men nem valami kiütéses ty-os falut megnézni. Nem kap tam au tót. Ebéd után meg - eredt az esõ és meg in dul ta szél is. Pár napig itt szó sem lehet közlekedésrõl. A tör zsön be lül a leg ki rí vóbb nepotismus és durva egoizmus rontja az egyetértést. A legtöbb ember kedvevesz tett és sem mi ér tel mét nem lát ja ennek az irtózatos papirfaló irodamun ká nak, ami itt nap ról nap ra az életet mérgezi. A valósághoz ennek sem mi kö ze. Az anya gi el lá tás az or - vosi szolgálatot ezideig legfeljebb hátráltatta. Az irodaemberek egyébként, már most úgy szól ván tel jes szél - csendben sem képesek utolérni az eseményeket s lassanként teljesen elkülönülnek a való élettõl. A legszegényesebb bürokratizmus fejlõdött ki és sem mi re mény, hogy más képp le gyen má jus 31. Va sár nap. Ma hajnalban nagyobb arányú légi moz gás volt itt Kalod no je fe lett. Egy orosz re pü lõ ál lí tó lag 9 volt kény szer le szál lást vég zett. Az eset annyira typikus, hogy érdemes foglalkozni vele. A sok zagy va ság ból, amit ez zel kapcsolatban beszéltek, a következõ ver sio ala kul ki. A gé pet va la hol va - dásztámadás érhette, a mi légvédelmi ütegünk több ízben eltalálta, míg végre le zu hant. A há rom benn ülõ ki szállt, felgyújtotta és menekülni igyekezett. Kettõnek sikerült elmenekülni, a pilótát azon ban egy km-re a gép tõl be ke - rí tet ték, tûz harc fej lõ dött ki. Õ 14 lö - vést adott le és az utol só go lyó val ön - gyil kos lett. Fõbelõtte ma gát. A holt - testet hozzám beszállították. Té nyek: A holt test még me leg volt. Az ég vi lá gon sem mi nem volt ná la. Amint kiderült, kirabolták. Ellopták az órá ját, gyû rû jét, ira ta it, re vol ve rét, pén zét, stb. stb. Alig si ke rült az ér ték - tár gyak, pénz és fegy ver zet egy ré szét visszaszerezni. Ez azonban más lapra tartozik. A testen egyetlen lövésen kívül egy kar co lás sem volt. A lö vés pi - lóta sapkán keresztül érte bal halánté - kon át, át sza ladt a ko po nyán és tar kón ki. A gépben leszedték a pilótasapkát, szabályosan bekötözték és ezután a pi - ló ta ahogy ere je gyön gült kény - szerleszállást végzett, még egy km-t elbotorkált, akkor összeesett és az utó - hatás miatt meghalt. A gépen látható sérülések nem földrõl jöttek, hanem megállapítható módon légiharc eredményei. A holttestet nem akarták eltemetni, mert állítólag felgyújtotta a gépet, rálõtt az üldözõire, szóval gazember volt. Kér dés ezek után, mi a hõ si ha lál és mi a becsületes eljárás az ellenség harcban elesett katonáival szemben. Nem érdemes gondolkozni rajta, mert szomorú következtetésekre jut az ember. Állítólag tegnap éjjel óta az oroszok nagy erõ vel tá mad nak. Charkownál va la mi baj van. de nem az a hely - zet, ahogy a német hivatalos optimizmus szeretné látni. Az élelmezés kritikán aluli. Éhezünk. Az élelelem csu pa pót anyag: mûvaj, mûméz, mûlekvár, mûkonzerv, agyon soványodott orosz marhahús, francia pezsgõ, francia bor, mûkávé, mûtea, korpakenyér - és hallatlanul ke vés. Át lag calo ria na - ponta. Napokban kinn jártam az állások ban. 4 sze mély re va ló (800 gr-os) hús kon zer vet egyik zász ló alj nál 10, más he lyen 16 em ber kap ta. A törzs nél valami üzérkedés is folyik, mert a mi táp lál ko zá sunk szem be szö kõb ben rosszabb és ke ve sebb, mint a szû kebb törzsé. Nepotizmus az egyetlen helyes szóm ar ra a szel lem re, ami ezt a tár - saságot a végletekig destruálja. Múltkoriban Kurszkban egy õrnagy a piacon cigarettát igyekezett eladni (100 Le ven té nek 10 már ka az ára). 250 kg chlórmeszet, ami vel több ez re det le - hetne fertõtleníteni, a szûkebb törzs néhány szállásának teljesen ostoba és célszerûtlen fertõtlenítésére használtak s a töb bi ek nek sem mi sem ju tott. Hihetetlen, de minden részletszerûsége mellett is megdöbbentõ példákat le het ne fel so ra koz tat ni ar ra, mennyire lelketlenül lökték ki ezt a hadsereget ide, egyesek féktelen érvényesülési, vagy egyszerûen maggaz - dagodási vágyának megfelelõen. Van Kurszk mel lett egy in té zet ágyas zárt in té zet volt gyen ge el - méjûek részére. A németek lezárták és éhhalálra itélték az egészet. Mikor a mi csapataink egy részét odaszállásol - ták tehát decembertõl április végéig a jó ré sze el pusz tult ezek nek a sze - rencsétleneknek. Még úgy 30-an voltak élet ben. Hal lot tam egy ha di fo goly tá bor - ról, ahol em bert té len szö ges drót tal el ke rí tet tek és en ni va ló nél kül hagy tak 40 fo kos hi deg ben, míg az éh ség tõl és fagy tól el nem pusz tul tak. A té li vjaz mai át tö rés nél a né me tek meg tor lás kép pen csak Min szk vá ro - sá ban em bert, na gyob bá ra nõ ket és gye re ke ket gyil kol tak le. Né - met tisz tek me sél ték hi te les. Ez az - zal kap cso lat ban jut eszem be, hogy a na pok ban lát tam egy ren de le tet a ha - di fog lyok kal va ló hu má nus bá nás - mód ról és jó táp lá lás ról stb. stb. Ké - sõ! Itt már té nyek van nak, me lyek a tör té ne lem lap ja in fog ják meg bé lye - gez ni a hit le ris ta had se re get és az õ mód sze re i ket.

7 XI. évfolyam 11. szám június 6. 7 Het ven év az iro da lom ban 4. Bí ró And rás ér di író, köl tõ má - jus 3-án ün nep li 90. szü le tés - nap ját. Eb bõl az al ka lom ból kö zöl jük foly ta tá sok ban Zsir ai Lász ló in ter jú ját, amely az eg ri AGRIA cí mû iro dal mi, mû vé - sze ti fo lyó irat 2013 ta va szi szá má ban je lent meg elõ ször. (Folytatás elõzõ számunkból) Két éve, Kis kun ha las ról a Lí ra Együttes kérte, engedélyemet A kert - ben címû versem részletének megzenésítésére, amit megadtam. Késõbb derült ki: évtizedekkel ezelõtt én adtam az együt tes ne vét. A kö vet ke zõ grafikus mûvészek illusztrálták kötete i met: Reich Kár oly, Vincze La jos, Ka ján Ti bor, Hor váth Gyöngy vér, Tállai Katalin, Karsch Manfréd. Irodalomszervezõi munkádról is hallhatnék valamit? Az Óbudai székhellyel megalapí tott Krúdy Gyu la Iro dal mi Kör Ala - pítási Jegyzõkönyvét, amelyen ott ragyogott a dátum: ok tó ber 23. az akkor regnáló államrendszer nem fogadta el. Addig húzta, halasztotta a hatóság a Kör jóváhagyását, amíg a kö vet ke zõ év ta va szá ra a Ha za fi as Népfront keretébe helyezve szándékun kat egy új, egy va ló sá gos és vég - legesen hivatalos Alapítási Jegyzõköny vet hoz tak lét re. Lé nye gé ben minden maradt, csupán az alapítási dá tum vál to zott. A Krúdy Kör fel fe lé ívelt, amíg Szõ ke Mik lós Ár pád volt az el nö ke, ahol én el nök he lyet te si posztot vállaltam és elláttam a Kör Kuratóriumának elnöki tisztét is. Tucat év után, az el nök ha lá lá val, a ve ze - tés megváltozott. Pozícióimat magam is átadtam a sokat ígérõ fiataloknak. Még a rendszerváltozás elõtti években meghívtak az ujjá alakuló Nagy Lajos Irodalmi és Mûvészeti Társaság alaku ló köz gyû lé sé re. Azért is hív tak meg, mert az Általános Iskolák IV. osztályosai részére készült Anyanyelvünk cí mû nyelv tan könyv ben az egyik oldalon, feladványként szerepel a kutyákról szóló írásom, párba állítva a Nagy La jos Képtelen Természetrajz címû kötetébõl kölcsönzött, szétdarabolt kutya rajzával. Csodák csodája, 1989-ben az a meg tisz tel te tés ért, hogy engem jelöltek a fõtitkári posztra és meg is vá lasz tot tak. Igye kez tem a tagságot nívós mûsorok rendezésével együtt tar ta ni, majd csak nem há - rom év után Szerdahelyi Istvánnak adtam át a stafétabotot. Irodalmi kitüntetéseid, díjaid? A beszélgetésünk elején említett Baum garten ösz tön dí jat el sõ sor ban kulturális nívódíjak, emlékérmék, plaket tek kö vet ték, köz tük a Krúdy Gyu - la Irodalmi Kör Emlékérmének bronz, majd ezüst fokozata. Megkaptam a Nagy La jos Em lék ér met is, majd Pest megye, Múltunkkal a jövõbe irodalmi pályázatának megosztott elsõ helyét, kisprózámért. Ezt követte az Írószövetség Prózai Szakosztálya külön - dí ja. Az ezer évet át fo gó Vér és öle lés címû, történelmi családregényemért a Beszélgetés a 90 éves Bíró Andrással Érd ut cá in jár tam ban-kel tem - ben sok szor ide ges, bos szús Szent Györ gy Lo vag rend Nagy ke - reszt jé vel tün te tett ki Sze ge den a Rend Nagy mes te re. Né hány hó nap multán,. Irodalmi életmûve elismeréséért indoklással, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehettem át Mádl Fe renc köztársasági elnöktõl. Az Érd Város Díszpolgára kitüntetését ugyancsak irodalmi mûködésem elismeréséül kaptam. A Magyar Sí Szövetség Aranyérmét vehettem át a Szövetség fõtitkárától A sízõk énekelnek címû versemért, ami a Szövetség indulója lett. Íróságom eddigi legelismerõbb kitüntetésének tartom, hogy az Ópe ren cia Könyv áru ház Érd belvárosában nyitott boltja felvette ne ve met. Re ményt kel tõ, hogy a József Attila-díjra két alkalommal jelöltek, de mindig valaki érdemesebb akadt helyettem. A halasztás kialakult in do ka pe dig mind a két eset ben (70 és 85 éves ko rom ban) ez volt: Õ vár - hat, hiszen olyan termékeny és fiatal még Az irigyek gúnyos kiszólása így hang zik: Minek elsietni? Hiszen József Attila két versét személyesen és kézfogással dicsérte meg! Milyen mûveiden dolgozol mostanában? Szo ká som, hogy több dol gon mun kál ko dom pár hu za mo san. Még most sem fejeztem be visszaemlékezéseimet, aminek végére már jó lenne pon tot ten ni, an nál is in kább, mert ke - vés idõm van hátra. Sikerült másodjára befejezni eddigi kilenc verseskötetem összeterelését. E munkának a nagyobbik részét kedves régi barátom, kritikusom, dr. Tar ján Ta más irodalomtörténész, író, az ELTE Bölcsészka rá nak pro fes szo ra vé gez te el. A rend szer te le nül, nagy idõ sza ka szok - kal megjelenõ köteteimnek meghatározta idõrendi sorrendjét. Tehát nem a megjelenés, hanem az írások keletkezé sé nek ide jét tart va szem elõtt rak ta sorrendbe eddigi versesköteteimet. Õ adta összegezõ kötetem címét is, egy het ven éve írott, el sõ kö te tem ben megjelent versem egyik refrénsorát választva: Bent a ma lom ban õröl a molnár. Novelláskötetbe gyûjtöm elbeszéléseimet Ádám és feleségei címmel, erõsen megrostálva. A kötet borító ja a nem rég el hunyt, csak nem száz - éves Zórád Er nõ grafikusmûvész rajzainak felhasználásával készül. Mi a véleményed a jelenlegi irodalmi áramlatok létjogosultságáról? Le het, hogy egye sek meg kö - veznek a véleményem miatt. Mindig voltak úgynevezett irodalmi áramlatok, amik kel vi táz ni le het és kell is. Hatalmi szóval, tiltással, egyikbe sem fojtanám bele a szót! Az irodalomtörténet szerint minden áramlat elenyészik, amikor átadja helyét egy következõnek. A százötven, kétszáz évvel ez elõt ti vi ta anya go kat ma ol vas va, tartalmuk sokakat mosolygásra késztetne. Ám, akkor nem mosolyogtak ezeken. Véleményem egy közhellyel zárom Virágozzon minden virág! A böl csek tud ják iga zán: a szir mok egy - szer lehullnak, elenyésznek, mivel a ta vasz ra nyár, a nyár ra õsz, az õsz re, tél jön. És az új ta vasz? No ha szo kott kés ni, de el jön! És a bim bók is mét vi - rággá feslenek. Örömmel tapasztalom, hogy e magas életkorban is szívesen és rend - szeresen dolgozol. Feltehetõleg maga az írás, a bevégzetlen dolog élteti az íróembert. Hetente jelenik meg tárcád az Érdi Újság hasábjain, s további köny ve ket is írsz. Talán felesleges is magyaráznom, hogy min den könyv nek meg van a ma ga éle te. Az enyé mek nek is, de nem sza po rí tom a szót. Eb ben a nyu - galmas, csendes, kerttel körülövezett házban születtek sorra versesköteteim, regényeim, novelláim, a kutya témájú könyveim, és ezerötszáz cikkem: jegyzetek, tárcák, apró szösszene tek. A lé nyeg: 30 év alatt 36 könyv, ide szá mít va a 2-4. ki adá so kat is. El - vég re az író nak az a leg fõbb te en dõ je, hogy ír jon. Ez a mi dol gunk és nem is kevés. Ismerõseim közül Takáts Gyula alkotott kilencven - éves ko ra fö lött is. Eh hez az élet kor - hoz kö ze ledsz, és én min den al ka lom - mal úgy ér zem, ami kor ve led be szél - getek, hogy megfiatalodom. Hogy is van ez? Dr. Mercz Ár pád szõ lész-bo - rász tu dós, aki a 2010-es me zõ gaz da - sá gi könyv hó nap al kal má val az év szerzõje lett, említette a minap azt a megfontolandó örök igazságot, miszerint a bor ban a nó ta, a vi dám ság, a sze re lem, az igaz ság és a vi gasz mel - lett a mér ték lett a leg mé lyeb ben el - rejtve, s leginkább az utóbbit tanácsos feltétlenül keresni benne. Bölcs megállapítás, valóban jó tanácsadó a mértékletesség. Egyébiránt, hogy élek, hogy dol go zom, és éveimhez képest, egészséges vagyok, azt feleségemnek, a Somogy megyei Karádon született Rosta Máriának köszön he tem. Több mint öt ven esz ten - deje élünk házasságban. Kezdettõl se - gítõ társam, támaszom. Isten megáldja ér te! Rég óta õr zök egy szel le mes mon dást. Mi kor nem volt gyer me - kem, négy el mé le tem volt a gyer mek - nevelésrõl. Ma van négy gyermekem, de elméletem egy sincs. Nekem három elméletem volt az irodalomról. Most, hogy het ven éve mû ve lem, egyet len egy sincs! * * * Bíró András mosolyog. Élete megpróbáltatásai mély nyomokat hagyhattak lelki bensõjében, ám kívülrõl de rûs egyen súly lát szik raj ta. Ezt ér - zem, ami kor a kert ka pu ig kí sér a be - szélgetésünk alatt bennünket csend - ben õrzõ erdélyi kopó társaságában. Ha tal mas an nak bir to ka, / aki a lé lek írnoka írtam évekkel ezelõtt neki ajánlott szonettemben, hi szen az er - kölcs hí ve pont / azt ír ja, amit szí ve mond, / s bár mi lyen bo rús is a táj, // szemében példás napsugár / a remény örök vi ga sza. / Is ten ir gal ma s iga za. Hosszasan kísér tekintetük a kutyával, amíg eltûnik termetem az utcakanyarulatban. Életem pszichésen terhelt szakaszában gyógyszer helyett Bíró András Meggyfa alatt címû versének befejezõ sorai vigasztaltak biztatóan: Kondul a dé li ha rang, / ülök a meggy fa alatt / s vil lan a meggy pi ro sa: / ne add föl, soha, soha! Egyetlen értékmérõ általános érvényû a mûvészetben, így az irodalomban is: a lélek lírába ojtott szeretete. Bíró Andrást olvasóinak szeretete övezi, mûveinek tekintélyes személyiségébõl fakadó jellemzõje a humánum, írásainak természetes kovásza a szeretet. A mûvészek, e varázserõ bir to ká ban, tisz tá ban van nak ve le, hogy e tu dat je len lé te vált ja ki a mû - vek sikerét az emberekben. Ezért dolgoz nak, amíg él nek és mû ve ik ál tal je - len van nak azon túl is hû ség gel mért idõben. (Az interjú teljes terjedelmében megjelent az Egerben VII. évfolyamát élõ, AGRIA cí mû iro dal mi, mûvészeti folyóirat elsõ negyedévi, márciusi, tavaszi számában.) Ked ves Ér di Pol gá rok! Vár juk Önö ket az Ös sze - fogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden csütörtökön 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a vá ros éle té rõl. A Fidesz Érdi Szervezete Vis sza jöt tek Érd re em be rek kel ta lál ko zom, akik - nek már ele gük van a fel túrt ut cák ból, az ös sze tört ut ca név táb lák ból, ös sze fir kált, el csú fí - tott vas úti ál lo má sok ból. Mind ezt szó ba ho zom az ér di Dam ja nich ut cai ház kert jé ben az ár nyék ban ül ve ven dég lá - tóm nak, Hefkó Jo lán nak is. Nagyot sóhajtva a következõket mondja: Attól összehúzom a szemem és görcs be rán dul a gyom rom ne kem is, amikor az összetört padokat, utcanév táblákat látom. A feltúrt utcáknak sem örü lök, de a csa tor ná zás ez zel jár, ezt szok tam is han goz tat ni is me rõ se im körében. A végén meglesz az eredménye en nek a nagy mun ká nak is, és ak - kor majd el fe lejt jük az ez zel já ró sok gyöt rõ dést. Vi szont a ron gá lá so kat nem tu dom el fo gad ni, és a ma gam módján próbálok is tenni érte. Ho gyan? Sok is me rõ söm van Ér den, töb - bek kö zött Kovác sné Bras só And rea is, aki a Szociális Gondozó Központ egyik munkatársa, és a gyerekeknek kéz mû ves fog lal ko zá so kat, sza bad - idõs programokat szervez néhány kollé gá já val együtt. Kovác sné Bras só Andreát megkerestem, hogy önkéntesként tudnék-e segíteni a munkájában, a gyerekekkel való foglalkozásokon. Ugyanis meggyõzõdésem, ha a gyerekeket rá tudjuk nevelni a szabadidõ hasznos eltöltésére, akkor nem lesz annyi rongálás. Ezért néha részt vettem ilyen foglalkozásokon, Andrea irányításával. Jól éreztem magam a gyerekek körében, ilyenkor tûnik ki igazán a gyerekek kreativitása, kézügyessége. Szeretem a gyerekeket, az em be re ket, egész éle tem ben ve lük foglalkoztam munkám során, ugyanis védõnõ a végzettségem. Sok ismeretség re tet tem szert és így sze ret tem meg Ér det. Ak kor Ön nem törzs gyö ke res ér - di? Albertfalván születtem, Budapest XI. kerületében nevelkedtem fel, majd a munkám során Budaörsre kerül tem ban Érd re jöt tünk, mert itt szolgálati lakást kaptam védõnõként. Na gyon sok em bert is mer tem meg. Érd ut cá it jár va a vá ros is egy re jobban a szívembe lopta magát. Akkor éreztem igazán, mennyire hiányzik Érd, ami kor az 1990-es évek ele - jén Budapestre kerültünk újból. Végül 1996-tól visszaköltöztünk Érdre, ekkor már nem szolgálati lakásba, hanem saját kis kertes házat vásároltunk. Valóban nem vagyunk törzsgyökeres érdiek, de érdieknek érezzük magunkat. Na gyon sze ret jük a vá ros csend - jét, friss levegõjét, a madarak csicsergését. Férjemmel együtt sok közösségi te vé keny ség ben ki ves szük a ré - szünket. Me lyek ezek? A fér jem a Vital i tas Klub ve ze - tõje, évek óta érdekesebbnél érdekesebb programokat szervez. Egy igazi kisközösséget szervezett maga köré. Részt szok tunk ven ni a he lyi ren dez - vé nye ken, prog ra mo kon, elõ adá so - kon. A munkám során Budapestre járok, pszichiátriai betegekkel foglalkozom. Már csak ha vi húsz órá ban dol - gozom, ugyanis úgy hiszem, fokozatosan kell átlépni a nyugdíjas évekbe. A szabadidõm minden percét eddig és ezután is megpróbálom hasznosan el - tölteni, ezt nagyon fontosnak tartom. Például a Gyermekvilág Ágyszínház Alapítványnál, aztán a Nemadomfel Együttes tagjainak is önkéntesként se - gítettem. Most fejeztem be a Rákellenes Liga önkéntes képzését, hogy tud - jak segíteni nekik is. Értek a virágkötészethez, ajándéktárgyak készítéséhez, így aztán ismerõseimet saját készítésû ajándékkal látom el. Szeretek a ház kö rül ker tész ked ni, és a ház kö - rül mindig van tennivaló, tehát tétlenül so ha sem ülünk. Van egy ke men - cénk, me lyet Ládi Ve ra, a Csu ka Zol - tán Városi Könyvtár volt könyvtárosa készített számunkra. Nagyszerû ember, csodálatos kerámiai alkotásokat készít. Általában eredeti bronzkori leletek alapján készíti mûveit. Másik barátnõm Veszna, akivel minden héten legalább egyszer jókat beszélgetünk, prog ra mo kat szer ve zünk ma - gunknak. Lányunk színházba szokott elvinni bennünket, szóval folyamato - san mozgásban vagyunk, kihasználjuk az élet min den per cét. Pár hó nap - ja megleltem a számomra kellemes moz gás for mát, a zum bát. Ér den a Sza bad ság tér 11-ben, a ré gi pos ta épülete mellett mûködik egy táncklub. Edzõnk, Orsi nagy türelemmel foglalkozik velem, és a csoporttársaim is barátságosak. Így csak ajánlani tudom min den ki nek, fi a tal nak és idõs nek egyaránt a zumbát. Nagyon szeretek olvasni, például Popper Péter könyvei kedvesek számomra. Szeretjük Érdet, jól érez zük itt ma gun kat. A lá nyom szereti a külföldi utazásokat is. Mi a férjemmel elõnyben részesítjük a belföldi utazásokat, nagyon sok szép tája van hazánknak, és utazásunkkor min - dig rácsodálkozunk, hogy mennyire vál to za tos és szép he lyen is élünk. Érd a szívemhez közel áll minden hibájával és szépségével. Az ér di Hefkó Jo lán hang já ból, te - kin te té bõl, moz du la ta i ból áradt az õszinteség. Valóban érdivé vált, még - hozzá olyanná, aki nagyon szereti vá - rosát. FEKETEGYARMATI SÁNDOR Mike László Emlék Horgászverseny csak az Érd és Környéke Horgászegyesület tagjainak, melyre szeretettel várunk minden sporttársat Tárnoki horgásztó június tõl 12 óráig Nevezni az egyesület irodájában lehet minden hétfõn és szerdán a hivatalos nyitva tartási idõben. Ünnepélyes megnyitás 6.15-kor, majd a helyek sorsolása. Verseny kezdete: kb óra, mely a helyek elfoglalásának függvénye Verseny vége: a kezdet után pontosan 5 óra (fütty, dudaszó, kiáltás). A lefújás pillanatában már horogra akadt hal még beleszámít az értékelésbe. Nevezési díj: Felnõtt: Ft a reggeli célzóvízzel, Ifi: Ft és déli üdítõvel, v. sörrel) Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben a nevezési díj teljes napijegyet tartalmaz, és befizetõje elfogadja a tóra vonatkozó lehetõségeket és kötelezettségeket is, melyeket a honlap tartalmaz. DR. SZEGEDI LÁSZLÓ ÁLLATORVOS Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig

8 8 Június 15-ével vége a tanévnek. Az is ko lák ban szep tem ber el se jé ig szü net van, a böl csõ dék ben és az óvo - dákban még folytatódik a nevelési év, de mi ni mum 4-6 hét re ezek az in téz - mé nyek is be zár nak a nyár fo lya mán: ek kor vég zik el a szük sé ges éves nagy ta ka rí tást, fes tést, fel újí tást. A szabadságunk véges, nem is biztos, hogy egy ben ki tud juk ven ni. Mit te - hetünk, hogy kicsinek, nagynak jól tel jen a szü net? Az érdi gyerekek olyan szerencsések, hogy itt hely ben, a te le pü lé sen ta - lálnak olyan színvonalas kikapcsolódást, és önfeledt szórakozást nyújtó tábort, ahol mûvésztanárok vezetésével egy-egy remek hetet tölthetnek el. A parkvárosi Rajzszög Kreatív Terápiás Alkotómûhelyben az iskola befejezése után, június 17-tõl azonnal várják a kicsiket és nagyobbakat egy-egy hét nyári táborra. A képzõ- és iparmûvészeti kurzusok ra nem csak olyan gye re kek jö het - nek, akik tehetségesek vagy mûvészeti irányban szeretnének továbbtanul ni, ha nem olya no kat is akik a csen - desebb, megnyugtatóbb elfoglaltságokat szeretik, szeretnének megismerni új technikákat és szeretnének egy igazi "mûteremben dolgozni". A nyári kurzusok öt naposak (hétfõ-péntek), és ál ta lá ban reg gel 9-tõl 13 órá ig tar - tanak; a kisebb gyerekeknek kínálnak olyan tá bort is, ahol dél után 16 órá ig tartanak a foglalkozások. Mit ta nul ha tok? Nem csak korosztályok szerint lehet a táborok közül választani; minden héten más-más tematika szerint épül fel a prog ram. Az egé szen ki csik - nek több mozgásos feladatot kínáló, fejlesztõ, iskolaelõkészítõ hetek lesznek, a nagyobbak a festészeti stílusokkal ismerkedhetnek, a klasszikus technikákat megtanulva, és többek között lesz olyan hét, ami kor a rek lám gra fi ka világába látogathatnak el a táborlakók, vagy éppen kiderül, hogy eléggé tehetségesek-e egy mûvészeti pályához. Ho gyan vá las szak? A legkisebbeknek kínált táborokban festenek a gyerekek, krétát használ nak, ra gasz ta nak, vág nak, agya - Mû vé sze ti tá bo rok Park vá ros ban goznak, anyagokkal és technikákkal ismerkednek. Az összes érzékszervüket hasz nál ják majd az al ko tás hoz és a fej lõ dés hez. Fej lesz tõ pe da gó gus ve - zetésével célzottan egy-egy részképes ség fej lesz té se tör té nik, nagy hangsúlyt helyezve az önismeretre, az énkép és a helyes testséma kialakításá ra, a la te rá lis do mi nan ci á ra, az egyensúlyi képességekre, a szem-kézláb koordinációkra, a tér- és síkbeli tájé ko zó dás ra. Fõ cél juk a já té kos dyslexia prevenció, ezért a gyerekekkel olyan feladatokat csinálnak, amelyekkel idõben felismerhetõk és kiszûrhetõk a tanulási problémákra utaló je lek A gra fi kai tá bor ban meg ta nul nak bán ni a szén nel, pit tel, tus sal, pasztel l-lal, aquarel l-lel. Meg is mer - nek a gye re kek kü lön bö zõ gra fi kai esz kö zö ket is, mint a tus toll, pitt ce - ru za, több fé le pu ha sá gú és vas tag sá - gú gra fit és egyéb. Itt min den nap egy- e gy mun ka mu tat ja, az adott na - pon ta nult tech ni kai tu dást. A fes té - sze ti tá bor ban, szin tén aquarelleznek, de mel let te hasz nál na akrillt is, il let - ve el sa já tí ta nak egy pár úgy ne ve zett ve gyes tech ni kát, mi kor több anya - got hasz nál nak egy szer re. A szín tan egy fon tos alap té te le a tá bor nak, ezt min den ki nek tud nia kell a hét vé gé re, és szo kott is men ni! Eb ben a tá bor - ban elõ for dul, hogy egy mun ka nincs kész egy nap alatt, hi szen ez egy las - sab ban ki fe je zõ dõ, el mé lyül tebb te - vé keny ég. Be tûk kel is fog lal koz nak (ti pog rá fia), és szim bó lu mo kat (emb - lé má kat, logókat) ta lál nak majd ki. Ké szí te nek sa ját mo nog ra mot, ze nei /szín há zi pla ká tot, ze nei/di vat pó lót és CD bo rí tót. Eh hez min dent hasz - nál nak, ami a rajz is ko lá ban el ér he tõ: tust, fil cet, aqurellt, akrillt, fény ké pe - zõ gé pet, fo tót, szá mí tó gé pet, nyom - ta tót. Olyan gye re ke ket vár nak, akit ér de kel a mai mo dern ter ve zõ gra fi ka és de sign. Sze ret al kot ni, ös sze fir kál min dent, so kat raj zol, vagy fo tó zik. Aki sze ret az anya gok kal, tex til lel fog lal koz ni, az is jó he lyen lesz nyá - ron a Szö võ ut cá ban: a tex til lel, mint alap anyag gal is mer ked nek meg az öt nap alatt. Kü lön bö zõ tí pu sú és tex tú rá jú anyagokkal dolgoznak és ezek felhasználásával készítenek ékszert, kollázst, ki tû zõt, map pát..stb. A varr ni tudás nem szükséges a táboron való részvételhez, mert a tárgyakat különbözõ alternatív módon készítik el. A gyerekek találkozni fognak kézi és gépi technikákkal is és próbára tehetik ügyes sé gü ket. Jel szó: ha el ront juk majd kibontjuk! Az is ko la kon cep ci ó ja, hogy a gyerek önállóan alkosson, nem kényszerítenek rá semmilyen allûrt vagy elvárt technikát. Mindenki a saját képességei mentén, de támogatva, magas színvonalú szakmai segítséggel dolgozik a csoportban. További információ a as te le fon szá mon vagy a zog.hu honlapon kap ha tó. Zsúfolt hétvége a birkózóknál Az ér di bir kó zók négy hely szí - nen ver se nyez tek az el múlt hét vé gén, hat arany-, ki lenc ezüst és nyolc bronz érem a ter més. Alegfiatalabbak Csepelen a szf.-ú Di ák olim pia or szá gos dön tõ jén, Kovács Bence a kadet Szf.-ú válogatot tal Sza bad kán, Lajsz Dominik a ka - det Kf.-ú válogatottal Kassán versenyzett, örökifjú veteránjaink Miskolcon, az Egyetem Sportcsarnokában vívták har ca i kat az ez évi kö tött- és sza bad fo - gású Magyar Bajnoki címekért. A négy helyszínen birkózóink hat arany-, ki lenc ezüst-, nyolc bronz ér - met, há rom ne gye dik-, öt ötö dik- és egy hatodik helyet értek el. Csepel Pénteken és szombaton, Csepelen a Baj no kok csar no ká ban ke rül tek megrendezésre a fiú II. korcsoport szabadfogású és a leány Diákolimpia országos döntõi. Fi úk kö zött 26 kg-ban Ned vig Máthé V., 46 kg-ban Me zei Dá ri us - egy súllyal feljebb kipróbálva magát - III., +69 kg-ban Bedõházy Zsolt V. he - lyen vég zett. Lá nyok nál Bedõházy Li - li 40 kg-ban a tizenkhat fõs me zõny bõl a nyol ca dik he lyen vég zett. 43 kg-ban Sipos Bog lár ka - egy ve re ség gel - ez - úttal is bronzérmet tudott szerezni. Sza bad kán 50 kg-ban Ko vács Bence hazai riválisának Dömény Jánosnak a legyõzése utáni francia és szerb ellenfeleivel szemben jó néhány hi bát el kö ve tett, s így az V. he lyet szerezte meg. Kas sán, 85 kg-ban Lajsz Dominik lit ván el len fe lét tus sal, majd a cseh el - lenfelével szemben két menetben pontozásos gyõzelmet szerzett. A döntõben lengyel ellenfelét három menetben le gyõz ve sze rez te meg az ara nyat. Mis kolc Tizenhárom érdi veteránbirkózónk tudta magát szabaddá tenni a veterán kötött- és szabadfogású országos Bajnok ság ra. Nem volt egy sze rû volt, akinek nyolc mérkõzést kellett végigküzdenie 24 menetben és a délutáni órák ban elõ jöt tek az öreg ség és a fáradtság jelei. Nem törõdve a sajgó végtagokkal a két fogásnemben öt országos bajnoki címet, kilenc ezüstérmet, hat bronzérmet, három negyedik, két ötö dik és egy ha to dik he lyet gyûj - töttek be. Eredmények, veterán Országos Bajnokság: Barta Sán dor 69 kg B. kor cso port Kf. II., Szf. III. Pes ti Im re 69 kg B. kor cso port Kf. III. Szf. II. Ko vács Já nos 97 kg D. kor cso port Kf. II., Szf. III. Sipos Boglárka bronzérmes Dé nes And rás 97 kg D. kor cso port Kf. IV., Szf. II. He gyi Zsolt 85 kg B. kor cso port Kf. IV., Szf. V. Me zei Já nos 97 kg A. kor cso port Kf. V., Szf. IV. Pa ta ki Fe renc 130 kg F. kor cso - port Kf. I., Szf. I. Pécz Im re 130 kg C. kor cso port Kf. II., Szf. I. Sipos Ár pád 97 kg B. kor cso port Kf. III., SZf. VI. Südi Gá bor 76 kg A. kor cso port Kf. I., Szf. II. Szá va Jó zsef 76 kg F. kor cso port Kf. II., Szf. II. Szeitl Kár oly 85 kg C. kor cso port Kf. III., Szf. III. Tar Mi hály 130 kg E. kor cso port Kf. I., Szf. II. TAR MIHÁLY Idén is egy hel lyel elõ rébb lé - pett az NBI-ben a ju ni or csa - pat, az NBII-t pe dig meg nyer - ték a fi a ta lok. Né meth Hel ga szö vet sé gi ka pi tány ként is si - ke res volt, de úgy érez te most más hol van a he lye. Kezdjük a harmadosztállyal. Mikor Érd re ér kez tél já té kos ként nem si - került, most a juniorok megnyerték az NBII-es felnõtt bajnokságot... El is vár tam a csa pat tól. Igaz nem kezdtünk jól õsszel, kikaptunk és döntetlent játszottunk hazai pályán. Sõt, ha úgy néz zük, nyolc for du ló után három verességgel és egy döntetlennel álltunk. Azt gondoltuk, hogy a ket tõs ter he lés kö ze pet te itt töb ben já - téklehetõséget kaphatnak, de szezon köz ben vált egy re fon to sab bá szá - munk ra is az NBII. Ezt kö ve tõ en fo - kozatosan kapaszkodtunk felfelé a tabel lán, de ugyan ak kor épp az õsz volt az oka, hogy tavasszal számolgatnunk kel lett és ered mény kény szer rel ját - szottunk, mert bajnokságot akartunk nyerni. Tavasszal hibátlanul menetelt a csa pat az NBII-ben és a kulcs fon tos - ságú mérkõzéseket is magabiztosan, nagy különbséggel nyertétek. Ennyivel jobbak lettetek? Sokat számított, hogy felépültek a sérültjeink, érkeztek új játékosok és amikor véget értek, eldõltek a további bajnokságok, akkor kiegészültünk a Buzsáki-Kovács kettõssel. Így összességében ez a csapat ennyivel erõsebb a me zõny nél, ahogy az ered mé nyek is mutatták. Ez a baj no ki cím, akár NBI/B-s tagságot is jelenthet, szükség van rá? Ez nem csak raj tunk mú lik, de mi meg tet tük a mi ré szünk rõl, amit kellett. Sokkal nagyobb kihívást jelentene a junior játékosainknak és komoly fejlõdési, elõrelépési lehetõséget biz to sí ta na szá muk ra. Az NBI küzdelmei mellett így a felnõttek között is egy erõ sebb, gyor sabb, az NBIhez job ban ha son lí tó baj nok ság ban szerepelhetnénk. Az NBI-ben he te dik he lyen zárt az ÉTV-Érdi VSE, elé ge dett vagy ez - zel az eredménnyel? Is mét le het ki csit ke se rû a szánk íze, mert a rájátszásban megmutattuk, hogy csapatként küzdve mire lehetünk ké pe sek, ez azon ban nem min dig volt jel lem zõ ránk a sze zon so rán. Ha vi szont úgy né zem, ez volt a har ma dik évünk az NBI-ben, sorozatban a kilencedik, nyolcadik, idén pedig a hetedik helyen végeztünk. Vagyis folyama tos a fej lõ dés, mégha nem is olyan látványos, mint a felnõtteknél. Viszont az ered mé nyek is azt mu tat ják, hogy egyre közelebb vagyunk az élme zõny höz, hogy mást ne mond jak, tavasszal nagyszerû meccsen, két góllal kap tunk ki Gyõr ben, a ké sõb bi baj - nok otthonában. Rá adá sul ez a csa pat nem is min dig tud együtt dol goz ni... XI. évfolyam 11. szám június 6. A fejlõdés folyamatos Vannak, akik kettõs igazolással máshol is játszanak felnõttben, illetve Kovács Grétát jóformán csak mérkõzéseken láttam. Óriási terhelést kaptak ezek a gye re kek idén, Gréta is ak - kor tudott leginkább jó teljesítményt nyújtani és segíteni a csapatnak, amikor fej ben is ott volt ve lünk a pá lyán. Nem meg le põ mó don, a szí ved csücske a rólad elnevezett utánpótlásprog ram, ami na gyon si ke res volt eb - ben a tan év ben is... Va ló ban, kö zel ezer gye rek is - merkedhetett meg a kézilabda szépségeivel és próbálhatta ki magát a programban. Nagyon fontos ez a program számunkra, amely idén már a második és harmadik osztályosok számára is tanórán belüli foglalkozást biztosított azon intézményekben, ahol ezt mindkét évfolyamban vállalták. A program mindkét helyszínen si ker, idén már egy más sal is meg küz - döttek a legjobbak... Büsz kék le he tünk ar ra, hogy a budaörsiek milyen ugrásszerû fejlõdésre voltak képesek érdi segítséggel indulva. Sok tehetséges gyereket tudtak bevonni az egyesületi keretek kö - zé, ezen Érden is érdemes elgondolkodni, hogy a programból kijövõ, jövõre negyedikes gyerekek milyen formában folytathatják. Erre az ernyõklubok jelenthetnek õsztõl megoldást, bár azt gon do lom, hogy éve sen már el kell jutnia odáig a gyerekeknek, hogy aki tehetséges, egyesületi szinten folytassa. Sok min den tör tént ve led eb ben az egy évben, például szövetségi kapitányként is bemutatkoztál. Azt gondolom, hogy sikeresen de bü tál tam, si ke rült ele get ten nem Haj dú Já nos meg tisz te lõ fel ké ré sé - nek. Amíg játékos voltam, évtizedeken ke resz tül a ké zi lab da állt az el sõ he lyen, most vi szont ki je lent he tõ, hogy a csa lád és az egész ség már elõ - rébb áll nak ná lam. Ép pen ezek mi att nemrégiben lemondtam a szövetségi kapitánykodásról, nem tehetem meg, hogy júliustól másfél hónapon át távol le gyek ott hon ról. Ha ez most en nyi volt, ak kor így kel lett len nie, meg lát - juk a jövõben milyen lehetõségeim adódnak majd. Intenzív Úszásoktatás indul kezdõ gyermekek részére!!!! Június közepétõl július végéig, intenzív, heti 5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyermekeik jelentkezését, 4 éves kortól!!!!! Az oktatás idõpontja: Hétfõtõl- Péntekig óra között Helyszíne: Érd, Gár do nyi Gé za u. 1. tan uszo da Az úszásoktatás egyhetes ára 6000 Ft (testvérkedvezmény érvényesíthetõ) Befizetés: Jú ni us 17.-tõl Hét fõn ként óra kö zött az uszodában Fülöp Henriettnél. Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: Fü löp Hen ri ett (06/ Ér di Úszó Sport Kft.

9 XI. évfolyam 11. szám június 6. 9 Sport Díjat kapott Oláhné Balog Tünde Ran gos vá ro si el is me rést ve - he tett át csü tör tö kön dél elõtt Oláh né Ba log Tün de, az ÉTV- Érdi VSE után pót lás edzõ je T. Mé szá ros And rás pol gár mes - ter tõl. Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság javaslatára 2013-ban az Ér di Sport Dí jat Oláhné Balog Tündének, a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta - lános iskola pedagógusának, az ÉTV- Érdi VSE utánpótlás edzõjének adományozta. Az elismerést T. Mészáros András polgármester nyújtotta át csütörtök délelõtt a Polgárok Háza dísztermében. Oláhné Balog Tünde karcagi születésû, de iskoláit már Érden végezte, kézilabda edzõi képesítést a Testnevelési Fõiskolán szerzett. Korán közel került a sporthoz, kézilabdázni Kovács Károly biztatására kezdett. Te het sé ges, szor gal mas já té kos volt, így egyesületi szinten folytatta és még ma is ak tí van spor tol. Az ÉTV- Érdi VSE IV.-gyel a Bu da pest baj - nok ság ezüst ér mét sze rez ték meg. Tag ja a +43-as kor osz tály ban az An - gyalok budapesti csapatának is, amellyel háromszoros magyar bajnok, EBgyõztes, EB ezüst- és EB bronz ér mes helyezést ért el. Pedagógusként tanulóit a mozgás, a sport szeretetére neveli. Az iskolai T. Mészáros András polgármester adta át a kitüntetést a közgyûlés ülésén Oláhné Balog Tündének sportéleten kívül jelentõs munkát végez az ÉTV-Érdi VSE után pót lás-csa - patainál. Játékosai az Országos Serdülõ baj nok ság ban, a Pest me gyei-, a Budapest bajnokságban, és az Erima Országos Gyermekbajnokságban szerepelnek az élmezõnyben. Szaktudására igényt tartanak a Németh Helgáról elnevezett utánpótlás programban is, amely keretében szivacskézilabdára tanítja a kicsiket. Családjában is fontos szerepet játszik a sport, mind két gyer me ke ké zi - labdázó. Lánya, Nóra tagja a bajnoki bronz ér mes ÉTV-Érdi VSE NBI-es V. Zsíros Kenyér Kupa Április 21-n a Bólyai János Általános Iskola tornatermében ren dez te meg im már 5. al ka lom mal, a Del ta Röp - labda Sportegyesület a Zsíros kenyér fedõnevû vegyes röp - labda tornáját. A ha gyo má nyok hoz hí ven zsí ros ke nyér, li la hagy ma és tea vár ta a spor to ló kat és a ven dé ge ket. Nyolc csa pat vett részt a ver se nyen. Két cso port ban min den csa pat há rom meccset játszott, és az elért eredmények alapján alakult ki a helyezéseket eldöntõ mérkõzések párosítása. Végig nagy küzdelem és színvonalas játék jellemezte a tornát. A végsõ sorrend: 1. Meteor, 2. Fairpofák, 3, Duna Delta, 4. Ennyi Original, 5. Hálótársak, 6.Mechanika, 7. Röpke Pil la na tok, 8. Tatan ka. Majdnem minden csapatban játszott olyan fiatal, aki a Deltában tanulta meg a röplabda alapjait. A gyõztes Meteor ban is két volt Del tás fiú ját szott, akik most már Cse pe - len ütik a lab dát. A má so dik he lye zett Fair pofák-nál az egyesület felnõtt csapatában játszó lányok és edzõjük szere pel tek. A leg fi a ta labb csa pat a Duna-Delta volt, akik a Deltás lányokból és edzõjükbõl illetve a Dunaújvárosba igazolt, egykori Deltás fiúkból állt. Az eredményhirdetésen nõi kézilabda csapatának, fia, Márk pedig az FTC-PLER ifjúsági játékosa. Tünde sportmúltja, szakmai tudása, példamutató magánélete, kiváló isko lai, edzõi te vé keny sé ge alap ján mél tó az Ér di Sport Díj ra. A 2000 óta oda ítélt dí jat töb bek között olyan szakemberek kapták meg a város vezetésétõl, mint Tar Mihály, az Ér di Spar ta cus SC el nö ke és ve ze - tõ edzõ je, Novák Fe renc, az ÉVSE el - nö ke, Petro vits Sán dor tol las lab da edzõ. A kézilabda területérõl Tünde az el sõ, aki nek ezt a cí met ado má - nyozták. minden csapat gyümölcsöt és oklevelet kapott, a gyõztes Meteor a Zsíros Kenyér Kupát is hazavihette. Dömötör-Mátrai Beáta vezetõedzõ szerint a torna legnagyobb sikere az, hogy a dobogón végzett csapatokat az egyesület jelenlegi és volt játékosai alkották, ami az utánpótlás nevelés eredményességét bizonyítja. Szá mí tó gé pes nyílt nap Jú ni us 11-én ked den órá ig és órá ig, a Szepes Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont ban Vár juk mind azo kat, el sõ sor ban nyug dí ja so kat és mun ka nél kü li e - ket, akik a szá mí tó gép hasz ná la - tá hoz sze ret né nek újabb is me re - te ket sze rez ni vagy csak bi zo - nyos mun ka fo lya ma to kat el sa já - tí ta ni (le ve le zés, fény kép fel töl - tés, cím ké szí tés, ke re sõ prog ra mok hasz ná la ta stb.). Cé lunk a di gi tá lis is me re tek bõ ví - té se, se gít ség nyúj tás az inter - netezéshez, az elekt ro ni kus le ve - le zés hez, ügy in té zés hez, a do - ku men tu mok tá ro lá sá hoz. Kér jük, ha te he ti je lent kez zen elõ ze te sen a prog ram ra, ne vez - ze meg, mi lyen prob lé ma meg ol - dá sá hoz kér se gít sé get. A hely szí nen je lent kez ni le het a mû ve lõ dé si köz pont szá mí tó - gép- és inter net-használati tan fo - lya ma i ra. A Kez dõ szö veg szer kesz tõi és az Inter net-használati tan fo lyam - ok ra je lent ke zõ el sõ 8-8 fõ 50%- os ked vez mény ben ré sze sül. A tan fo lyam ok jú li us és au gusz - tus hó nap ban in dul nak. A szur ko ló hang ja Aszurkolót a szezon végeztével nõi kézilabda csapatunk háza tájáról leginkább három dolog foglalkoztatja: bajnoki bronzérmünknek, és a Gyõr BL. gyõzelmének köszönhetõen a Bajnokok Ligájában való indulás, a csapattól való távozók és érkezõk listája. Amit eddig tudni lehet: távozik Vincze Melinda Du na új vá ros ba, és Kristi na Elez még nem tud ni, hogy ho vá, Tóth Tí mea pedig térdsérülése miatt visszavonult az aktív játéktól. Ez azt jelenti, hogy három hely üresedett, üresedik meg a keretben. A média megszellõztette Klivinyi Kinga érkezését. Más mozgásról csak találgatás szinten lehet tudni, amivel nem is érdemes foglakozni. A szakvezetés biztosan körültekintõen, minõségi játékosok szerzõdtetésével tölti fel a keretet, fõleg egy Bajnokok Ligájában történõ indulás esetén. Néz zük, hogy is ala kul ma gyar szem pont ból a es sze zon eu ró - pai kupaindulóinak listája. Az Európai Kézilabda Szövetség rangsora alapján Magyarországot a nõk versenysorozataiban összesen öt, vagy hat klub képviselheti az õsszel induló küzdelmekben. A BL. cím vé dõ és egy ben ma gyar baj nok Gyõr a Baj no kok li gá ja fõ táb lá - ján kezd. A bajnoki ezüstérmes FTC a Bajnokok Ligája második, a fõtábla elõtti selejtezõkörében kapcsolódik be a küzdelembe (alanyi jogon). Ugyanitt kapcso ló dik be csa pa tunk, az ÉTV Ér di VSE is, amen nyi ben az EHF Vég re haj tó Bizottsága a június i ülésén kedvezõen bírálja el a Magyar Kézilabda Szövetség által hozzájuk benyújtott kérelmet. A címvédõ klub országának ugyan is nem jár au to ma ti ku san plusz egy hely a so ro zat ban mint ahogy mi gondoltuk, azt kérvényezni kell. A kér vé nye zés el le né re is min den esé lyünk meg van rá, hogy ott le gyünk a Bajnokok Ligája selejtezõkörének június 27-i sorsolásán. Az elmúlt években ugyan is több al ka lom mal is elõ for dult, hogy a BL cím vé dõ or szá ga há rom csa - patot indíthatott a BL-ben. Ha a benyújtott kérelemre kedvezõ válasz érkezik, akkor a Vác szerepel az EHF kupában. Ha negatív válasz jön, akkor a BL. szabadkártyás selejtezõre automatikusan pályázhatunk (ez egy másik vonal). Ha minden kötél szakad, még min dig ma rad az EHF ku pa csa pa tunk szá má ra (a Vác cal együtt). A Ku pa - gyõztesek Európa Kupájában a Veszprém fiataljai képviselhetik a magyar színeket. Tehát, ha csapatunk ott van a BL második selejtezõkörében, akkor hat, ha az EHF ku pá ban va ló in du lás jut szá munk ra, ak kor öt ma gyar csa pat lesz a kö - vetkezõ idényben nemzetközi kupaszereplõ. Augusztus 10. fontos dátum városunk sportéletében, és lesz is sporttörténelmében. Augusztus között Érden és Budaörsön rendezik az V. IHF U.19 férfi kézilabda világbajnokságot, amelyen a kiírás óta elsõ alkalommal vesznek részt 24 ország fiataljai. Ilyen nagyszabású, és ilyen jelentõs sportesemény még nem volt városunkban, amelynek sikeres lebonyolítása már az eddigiek során is, és a késõbbikben is körültekintõ, minden apró részletre kiterjedõ szervezõ munkát igényel. A világ sportsajtójában, a médiában a rendezvény ideje alatt naponta meg fog jelenni vá ro sunk ne ve, és egy si ke res ren de zés Érd nek, és Bu da örs nek is jó hí rét vi - szi a vi lág ban. Lab da ru gó csa pa tunk a III.Ker. TVE pá lyán 2:2-es dön tet lent ját szott, ez - zel véglegesen elszálltak osztályozós helyért küzdõ csapatunk reményei. A befejezõ, utolsó fordulóban szépen búcsúzott a csapat a közönségtõl és az NBIIItól is: 4:0-ra ver tük a RAFC csa pa tát. Csa pa tunk az NBIII Du na cso port já nak 8. he lyén vég zett, így a kö vet ke zõ idény re ma rad Pest me gye el sõ osz tá lyú baj - nok sá ga, ami még így is erõs nek tû nik. Az õs szel in du ló, és át szer ve zett baj - nokságba várhatóan nyolc-tíz NBIII-ban szereplõ megyei csapat lép vissza egy osztályt, ami azt jelenti, hogy a jelenleg a megyei bajnokságban szereplõ csapatok élcsapatai maradhatnak továbbra is a Pest megyei bajnokság elsõ osztályá ban, a töb bi ek pe dig a volt NBIII-asok lesz nek. Ez a je len le gi ál lás. A baj - nokság kezdetéig, a nevezések leadásáig, és elfogadásáig azonban még sok víz le fo lyik a Du nán. Kedves Szülõk! Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk Június 17-tõl heti turnusokban. Legfontosabb tudnivalók: min den nap órá ig tartjuk foglalkozásainkat ebédet és uzsonnát biztosítunk egy tá bo ri nap ára 3600/nap testvér kedvezmény érvényesíthe tõ (a má so dik gyer mek nél 3100/nap ) kezdõ gyermekek jelentkezését is vár juk (4 éves kor tól) Részletes programunk: tábor nyitás/gyülekezõ a Gárdonyi Gé za Tan uszo dá nál,reg gel 7.15-tõl-7.45-ig tá bor zá rás óra /ügye let ig/ napi 2x 60'perces úszás reg gel,il - letve délután A két úszás kö zött,nap köz ben szakemberek irányításával sport foglalkozások. (Sorverseny, labdajátékok stb ) Va la mint Kü lön bö zõ szí nes prog ram ja ink vár ják gyer me ke i ket (rajz és kézmûves foglalkozás, éneklés-mesedélután) Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem A foglalkozások helyszíneit az érdi Tan uszo da (Érd, Szent Lász ló tér 1.), valamint a Gárdonyi Géza Ált.Isko la (Érd, Gár do nyi Gé za u. 1/b) biz - tosítja. PATÓ LAJOS Turnusok idõpontja: Június 17.-Június 21. Június 24- Június28. Július 1-Július 5. Július 8-Július 12. Július 15- Július 19. Július 22-Július 26. Július 29-Augusztus 2. Je lent ke zés:fo lya ma to san,de leg - ké sõbb az adott tur nust meg elõ zõ hé - ten. Várjuk jelentkezését!!!!!! Érdeklõdni és jelentkezni az aláb - bi telefonszámon lehet Fü löp Hen ri ett +36/

10 10 Kedves Szülõk! Mindazok számára, akik még nem ismernék, szeretnék tájékoztatást adni egy olyan, betegség megelõzõ szûrési tevékenységrõl, mely percek alatt képes tájékoztatást adni gyermekük csípõ izületének állapotáról. Bi zo nyá ra az Ön kör nye ze té ben is van olyan, még nem is korosodó felnõtt, aki derék és csípõtáji fájdalmai miatt éve kig moz gás kor lá to zott, eset leg csök kent mun ka - képességgel. Ortopédiai közlemények szerint ezek jó része meg elõz he tõ, ha a cse cse mõk 4-6 he tes kor ban át - esnek a csípõ ultrahangos szûrésén. Ha sikerül, a szûrés ultrahangos formáját minél szélesebb körben elterjeszteni az országban, akkor minden remény megvan arra, hogy kevesebb, csípõizületi betegség miatt sántító felnõttel találkozzunk a jövõ évtizedeiben. Ezt az érti meg igazán aki már visszafordíthatatlanul beteg csípõvel kell élje életét, vagy évek szenvedései után vár ja a csí põ pro té zi sét. Sok szülõ hozza csecsemõjét aggódva a szûrésre, és rögtön jelzi is, hogy családjukban elõfordult annak idején csípõficamos beteg. Többségük megnyugodva távozik a vizsgálatról, de akinél találunk is valamilyen eltérést, egyszerû eljárásokkal, az is könnyen, és idõben korrigálható. Érdemes tudni, hogy a csípõficam elõfordulása lányoknál négyszer olyan gyakori, mint fiúknál. Kü lö nö sen ja va sol juk te hát azon cse cse mõk ilyen irá - nyú szûrését már néhány hetes korban elvégezni, akik családjában csípõficam, vagy farfekvéses terhesség elõ for dult. Ta ná csos tex til pe len kát, és né mi tar ta lék "fel - szerelést" hozni, arra is tekintettel, hogy a vizsgálatot meztelen alsótesttel végezzük. A babát egy vályúszerû fekvõalkalmatosságba helyezzük. A vizsgálat nem jár fáj da lom mal, bár a ki csik né ha zo kon ve szik, hogy csí - põjüket igyekszünk a vizsgálat ideje alatt mozdulatlanul tartani. A vizsgálat eredményét fényképpel dokumentáljuk, a szülõ írásos leletet kap. Az érvényes rendelkezések értelmében minden alkalommal, így akár a kontroll vizsgálatra is orvosi beutalót kell hozni. Az ultrahanggal végzett szûrési eljárással töredékére lehet csökkenteni a cse cse mõk su gár ter he lés sel já ró rönt gen vizs gá la tát, mely régen kizárólagos eszköze volt a csípõficam képi diagnosztizálásának. Vizsgálatainkat a csecsemõk ortopédiai szûrését végzõ szak or vos ok kal szo ros szak mai együtt mû kö dés ben vé - gezzük, a babák szükséges kezelését az ortopéd szakorvos határozza meg. A szûrõvizsgálatra a Rendelõ Intézet recepcióján lehet jelentkezni, személyesen vagy telefonon. Ezt tanácsos az újszülött hazahozatala utáni napokban megtenni. Az itt kapott idõpontokra érkezve gyakorlatilag várakozás nélkül juthatnak be az ultrahangos rendelésre. Dr. Benedek László KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Telkész Bt. Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS XI. évfolyam 11. szám június 6. 06/

11 XI. évfolyam 11. szám június HIRDETÉSFELVÉTEL: Nagy Gábor: , Tel./Fax: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Központi Kávéház épületében) SZOLGÁLTATÁS Fakivágást, gallyazást, fûnyírást, fûkaszálást, telektisztítást, sövénynyírást, kertépítést, kertészeti munkákat, öntözõrendszer telepítést, kerítés- járdaépítést, térburkolást vállalok igényesen, precízen referenciákkal. Hulladékot, nyesedéket elszállítom. Hancsovsz ki Já nos: Kerítésdrótok, kiegészítõk közvetlenül a gyártótól, termelõi áron kaphatók. Hatalmas választék, egyedi igények kiszolgálása. Folyamatos akciók, ke rí tés épí tés, in gye nes ki szál lí tás Dugulásel hárítás, csa tor na tisz tí tás fal bon tás nélkül wc-k, mosdók, átemelõ szivattyúk tisztítása garanciával. Tel.: Gyógymasszõr pedikûrös nagy gyakorlattal házhoz megy. Tel.: Cserépkályha, kandalló, kemenceépítés, átrakás. Hujber Lász ló VIL LANY SZE RE LÕ Érd rõl ér di ek nek. Ki sebb mun ká kat is vál la lok. Pálfi Zol tán, Tel: Szo ba fes tés má zo lás, ta pé tá zás, dryvi tozás, gipszkarton szerelés. Tel.: AK CIÓ! Pa lac kos PB gáz cse re Ér den és kör - nyékén, ingyen házhozszállítással, ingyen tömítõvel és szak sze rû be sze re lés sel. Te le fon: 06-94/ vagy 06-20/ Számítástechnikai és Távközlési Szaküzlet Érd, Diósdi u. 4. Vállaljuk számítógépek beszerzését, telepítését, szervizelését kiszállással is. 23/ vagy 30/ , Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bon tás nél kül, díj ta lan ki szál lás. Víz ve ze ték sze re lés, gyors - szerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel: Költöztetés, teherfuvarozás, garanciával! Bútorszállítás, házhoz szállítás bel- és külföldön. Mizsei Ist ván , sei fu var.hu. Fûkaszálás, udvartakarítást, pince, padlás takarítást,lomtalanítást vállalok hétvégén is. Tel: , Szenny víz szál lí tás 24 órán be lül A SZIP PANT HAT Kon zor ci um tag ja Mi ért fi zet né ki az egész fu vart, ha nem kell! Fi zes sen m 3 -enként! Az au tó in kon ezt is el len õriz ni tud ja, kor rekt szint jel zõ be ren de zé sen Tevékenységeink: Szenny víz szál lí tás, duguláselhárítás, csa tor na tisz tí - tás nagy nyo má sú WOMA gép ko csi val, szenny víz ak - nák nagy nyo más sal va ló át mo sá sa, tisz tí tá sa. Veszélyeshulladék szál lí tá sa: au tó mo sók, ola jos iszap, kony hai zsír fo gók. Fü löp 2004 Csa tor na tisz tí tó Kft. Te le fon: (23) , SZIPPANTÁS megrendelhetõ, akár hét vé gén is elõre egyeztetve. Rugalmas, pontos munkavégzés. TO-NO Bt. 22 éve a la kos ság szol gá la tá ban. Tel.: 23/ vagy 20/ Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Mûanyag és fa nyílászárók karbantartása, javítása, átalakítása korszerûsítése utólagos hõ-, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István, Önállóan dolgozni tudó kõmûves és segédmunkás munkát vállal. Tervrajzról tud olvasni, zsaluzás, vasszerelés, viacolor lerakás, dryvit, házak átalakítása va la mint új há zak épí té sét is vál lal juk. Tel.: Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje, ázások, csõtörések megszüntetése. Megbízhatóan garanciával. Tel: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hét vé gén is! Tel: , SZENNYVÍZ - CSATORNA KIÉPÍTÉS ÉS RÁKÖ- TÉS!!! Tervezéssel, engedélyeztetéssel, garanciával! Sikeres megbízás esetén a tervezés akkreditált mérnökkel Ön nek csak Ft.-ba ke rül, a kü lönb sé get mi fi zet - jük. Kedvezményes csatorna szakaszok 3 200/m-tõl! Kedvezményes átemelõ rendszerek! Csatornaépítés útátfúrással is! Elérhetõség: , , lukac si las mail.com. Idõs gondozást, fõzést-takarítást, egyéb há zi mun kát vál la lok hét vé gén is! Tel: ÁLLÁS Kertépítés és fenntartáshoz munkatársat keresek Eladó munkatársat keresünk nemzeti dohánybolt ba. Fény ké pes ön élet raj zo kat az erdi g mail.com cím re vár juk. Te le fon: Vasváz összeszerelésre, hõszigetelésre ügyes ke zû, önál ló an dol goz ni tu dó em bert fel ve szek, má - sod ál lás ba. Tel.: Ér di kis vál lal ko zás meg bíz ha tó, be csü le tes munkatársat keres áruszállításra, ház körüli munkák el vég zé sé re.fény ké pes ön élet raj zot kér jük az mail.com cím re.t: INGATLANT KÍNÁL, KERES Érd-parkvárosban (Platánfa u.) telek áron el adó 45nm -es ház (mel lék épü le tek kel) 1360m2 -es te lek - kel (ikerház építésére alkalmas) Irányár: 13,4M Érd.: Érden a Törökbálinti úton, 900 m 2 összközmûves saroktelek betonaljú szerszámos kamrával eladó. Irány ár: 8.9M Ft. Tel.: Érd parkvárosban építési telkek reális áron eladók. Köz mû vek a te lek elõtt Érd központjában eladó 2007-ben épült 22 lakásos társasházban 2. emeleti klímás, 43 m 2 -es la kás te - tõ kert re nyí ló be já rat tal. Nap pa li-kony ha(be épí tett konyhabútorral)-étkezõ egyben, hálószoba, elõszoba, fürdõszoba beosztással. Irányár: 11,3 millió. Tel.: 06-70/ Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: KIADÓ INGATLAN kínál-keres Ér den 2 szo bás bú to ro zott 1. em. la kás erkélyes, gyermektelen párnak Ft + kaució kiadó jún. 1-jétõl. Tel.: Érden összkomfortos 2 szobás családi ház kiadó! Kocsi beállási lehetõség van! Érdeklõdni a es telefonszámon lehet minden nap 14-20h kö zött. Ér den a Tár no ki út asz fal tos ré szén busz - meg ál ló hoz kö ze li csa lá di ház ban tel je sen kü - lön ál ló szin ten 50 nm tetõté ri la kás 2 szo ba, kony ha, fürdõszo ba, elõszo ba, er kély, bú to ro zat - la nul sürgõsen ki adó Gép ko csi be ál lás az ud var - ban le het sé ges. Ká bel tv, te le fon igény sze rint meg old ha tó. Kert hasz ná lat meg be szé lés tár gya. Ár ft+ Re zsi. Te le fon Korall Házban zárt teremgarázsban garázshelyek kiadók! Érdeklõdni: 70/ Al bér let ki adó Ér den. 50 m2-es ház rész, összkomfortos, külön bejáratú, 2 fõ részére, Aggteleki ut cai meg ál ló tól 5 perc re. Ár: Ft Ft re zsi. Tel.: Érden 2 személyre külön bejáratú tetõtéri lakásban ol csón szo ba ki adó! Ka u ció nincs! Tel.: EGYÉB KIÁRUSÍTÁS! Nõi fér fi fehér munkanadrágok és tu ni kák brut tó Ft.Tel.: Kemény tûzifa akció június 30-ig! Kugli hasogatott ház hoz szál lít va Ft. Tel.: Tûzifa akció június 15 -ig! Ft -tól ház hoz szál lít va. Tel.: AUTÓ Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! Állapottól függetlenül 0-18 éves korig hitelkiegyenlítéssel is. Ké rés re ház hoz me gyünk. NON-STOP Tel.: Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri):.. Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat, 2030 Érd, Budai út Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek óra. A hirdetés ára 20 szóig 1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani:

12 12 Sudoku XI. évfolyam 11. szám június 6. Meg fej tés ként kilenc be tût ké - rünk! Azt, ame - lyik az áb ra szí - nezett négyzetébe ke rül.be kül - dendõ levelezõlapon név vel és Sudoku cím mel az aláb bi játékunk címre: szerkesztõje Kurusa Jó zsef, 2030 Érd Em ma u. 5/a fsz. 1. Elõzõ számunk megfejtése a BÍRÓSÁG A három leggyorsabb beküldõnk: 1. Nagy család, Érd 2. Varga Ernõ, Budapest 3. Veres Gáborné, Érd KELL EGY JÓ CSA PAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉ ZI LAB DA SZAK OSZ TÁ LYA sze re tet tel vár ja után pót lás csa pa ta i ba a ké zi lab da iránt ér dek lõ dõ lá nyo kat. Je lent ke zés és ér dek lõ dés: 2000-és fi a ta lab bak, szi vacs-ké zi lab da KISGERGE LY CSIL LA, Tel.: as kor osz tály OLÁH NÉ BA LOGH TÜN DE, Tel.: os kor osz tály Gratulálunk nekik! Õk részt vesz nek a sor so lá son! HAVRIL KÁR OLY, Tel.:

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben