TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)"

Átírás

1 TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) 5-8. évfolyam A tanterv a NAT ember és társadalom műveltségterület történelem tantárgyának 5-8. évfolyamokra vonatkozó követelményét dolgozza fel. Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember világa áll, melynek három oldalát a múltismeret, azaz a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret alkotja. Az ember és társadalom műveltségterület gerincét a történelem tantárgy adja, ezért annak meghatározó eleme. A történelem tantárgy jelen tanterve a közoktatás alapozó és fejlesztő szakaszára (5-8. évfolyam) készült. De tényként kezeljük azt, hogy a bevezető és a kezdő szakasz (1-4. évfolyam) olvasás és irodalom tantárgyának keretében a tanulók olyan olvasmányokkal ismerkedtek meg, amelyre műveltségterületünk és azon belül a történelem tantárgy bátran építhet (pl.: történelmi mondák, legendák, jeles ünnepeink, stb.). Évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Összes Tantárgy heti éves heti éves heti éves heti éves Történelem 2 óra 74 óra 2 óra 74 óra 2 óra 74 óra 2 óra 74 óra 296 óra Hon és népismeret 1 óra 37 óra 37 óra A tanterv részletezése során a tartalmak és azok kulcselemei közül normál betűvel szedtük a kerettantervi előírást, dőlt betűvel pedig az ajánlott kiegészítő anyagot. Alapelvek, célok: A történelem a társadalom közös emlékezete. Tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös kommunikációs alapot és ez által a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösség (a lakóhelytől a nemzeten át az egész emberiségig) számára. Mindez nélkülözhetetlen a közösséghez tartozás tudatának, különösen a nemzeti és az európai identitástudatnak az elmélyítéséhez. A magyar történelem a nemzeti identitást, az európai és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok megismerése, megértése alapozza meg a történelmi tudat kialakulását, vagyis annak konkrét belátását egyrészt, hogy a jelen egyéni életünket is beleértve nagymértékben a múlt eseményeinek eredménye, másrészt, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is. Ezért fontos, hogy a történelmi múlttal való találkozás, és a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók számára szermélyes élmény legyen. Az általános iskolai történelemtanításnak a múltat megjelenítő történetek tanításán kell alapulnia. Ezekből kiindulva kell a tanulóknak a történelmi valóságot bemutató tényeket, fogalmakat, összefüggéseket megérteniük, következtetéseket, általánosításokat levonniuk. A 7-8. évfolyamok történelemtanítása a múltat összetettebben, az általánosítás magasabb szintjén dolgozza fel. 103

2 A 6. évfolyamon a hon és népismeret modul tantárgy beépítve a történelem tantárgy keretei közé, hozzájárul a hazaszeretet elmélyítéséhez, a magyar tájak, a népi kultúra megismeréséhez, a hagyományok örzéséhez, ápolásához. Az állampolgári ismeretek alapot adnak a demokratikus közéletben való tudatos részvételhez, s a készségek kialakításán keresztül erősítik a demokrácia értékeinek (humanizmus, tolerancia, szolidaritás) a tiszteletét. A társadalomismeret segíti a tanulókat abban, hogy tájékozódni tudjanak korunk társadalmi, politikai és gazdasági jelenségei között. Ez mindenekelőtt a társas kapcsolatokban szükséges szabályok és készségek kialakítását, a nyitottság, az egymás gondjai, örömei iránti érzékenység erősítését jelenti. Az emberismeret, az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési kereteinek bemutatásával járul önismeretünk elmélyítéséhez. Betekintést nyújt az ember másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűződő kapcsolatainak világába. Segíti tudatosítani az ember sorsától elválaszthatatlan értékdilemmákat, megismertet az erkölcsi vitákban használatos érvelésmódokkal, fejleszti az önálló tájékozódáshoz, a felelős döntéshez, a mások álláspontjának megértéséhez szükséges attitűdöket és képességeket. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a hagyományos alapkompetenciák mellett a tudásalapú társadalomhoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése. A kulcskompetenciák elsajátításának lényeges feltétele az oktatás minősége. Az Európai Bizottság a következő elvi fontosságú területeken látja a kulcskompetenciákat: Anyanyelvi kommunikáció, írás-olvasás( alapvető készségek). Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természet- és műszaki tudományos alapkompetenciák. Információs és kommunikációs technológiai készségek és a technológiák alkalmazása.( Digitális kompetencia) A tanulás megtanulása. A hatékony, önálló tanulás. Társadalmi készségek, szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Általános kultúra, esztétikai kifejezőkészség A történelem, mint az emberi társadalom múltjával, fejlődésével, specifikumaival foglalkozó tantárgy, különösen alkalmas a kulcskompetenciák fejlesztésére. Kiemelten a társadalmi készségek, szociális és állampolgári kompetencia, információs és kommunikációs technológiai készségek, anyanyelvi kommunikáció, (kiemelten a szövegértés), vállalkozói, kezdeményező készség. A kompetenciák és a fejlesztési feladatok viszonyát az egymásra építettség jellemzi. Kiemelt fejlesztési feladatok: Énkép, önismeret- Reális önismeret fejlesztése, emberi értékeink tudatosítása, a környezettel való harmonikus viszony formálása. Az önmegismerés és az önkontroll felelős magatartást irányító tevékenység. 104

3 Hon- és népismeret A nemzettudat megalapozása, a hazaszeretet elmélyítése, a népi kultúra és hagyományok megismerése, örzése, ápolása. A népszokások vallási tartalmának és a hozzájuk kötődő hiedelmeknek a feltárása. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Ismeretek az európai civilizációról, az ember tisztelete. Globális problémák megismerése, a kezelésükre ható nemzetközi együttműködés fontossága. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A társadalmi együttélés szabályainak elsajátítása. A konfliktus kezelés és az együttműködés képességének fejlesztése. Az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete. A hatalommal való visszaélés elutasítása. Aktív állampolgárrá nevelés. Részvétel az iskolai élet demokratikus gyakorlatában. Gazdasági és vállalkozói képességek: - Az emberi társadalom fejlődésének nyomon követésével, az egyéni és közösségi érdekek vizsgálatával a gazdasági alapfolyamatok megértése történik. A munka megbecsülése, a gazdasági észszerűség, az állam vezetőinek felelőssége a széles középrétegek jóléte iránt, szembe állítva egyéni érdekekkel. Keresztény emberi felelősségvállalás embertársunkért a mindennapi életben. A gazdasági folyamatok elemzése, a kommunikáció, tájékozódás, a tervezés, szervezés,végrehajtás, értékelés a vállalkozói feladok részét képezik. Környezet tudatosságra nevelés - Környezetkímélő magatartás kialakítása. A modernizáció pozitív és negatív hatásainak nyomon követése a történelem folyamán. A tanulás tanítása A tanulás az egész személyiség komplex fejlesztése. A hagyományos kognitív képességek (rendszerezés, lényegkiemelés, következtetés, kombináció, analízis-szintézis, összehasonlítás) mellett az együttműködésen alapuló módszerek megismerése. Az önálló ismeretszerzés, információs és kommunikációs technológia alkalmazása. A figyelem és koncentráció időtartamának növelése, fejlesztése. Személyre szabott tanulási stratégia kidolgozása. A rövid és hosszú távú memória fejlesztése. Könyvtárhasználati ismeretek szerzése. Az elsajátított ismeretek alkalmazása a mindennapokban, tantárgyi koncentráció. Testi és lelki egészség A történelem folyamán jelentkező betegségek, járványok okainak feltárásával egészséges életmódra nevelés. A tanulás és aktív pihenés helyes arányainak kialakítása. Stresszkezelő technika, a folyamatos és rendszeres tanulás, az otthoni tanulás feltételeinek megteremtése. A tanulókat folyamatos ellenőrzéssel serkentjük a kiegyensúlyozott munkavégzésre. Felkészülés a felnőttlét szerepeire A munka világának megismerése a különböző történelmi korokban. A szociális és állampolgári kompetencia tudatos fejlesztése: segítség, együttműködés, vezetés, versengés. A tankönyvek kiválasztásának elvei: Az általános iskolai korosztálynak olyan tankönyvet válasszunk, amely a tantervi célkitűzésnek megfelelően a múltat eseményeken, történeteken keresztül mutatja be. A könyv tematikája fejlessze az időbeni tájékozás képességét is. A kiegészítő olvasmányok ne csak érdekesek legyenek, hanem az adott kor fontos és jellemző vonásaival ismertessenek meg. Az olvasmányok mellett a tankönyv közöljön eredeti, és a korosztály számára feldolgozható forrásokat. Az olvasmányok és források megértését kérdések, feladatok segítsék. 105

4 A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai munka legfontosabb eszköze. Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív szerepet töltsenek be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó irányított vagy önálló tanulói ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra, térképekre is vonatkozzanak kérdések, feladatok. A tankönyvi térképek funkciója más, mint a történelmi atlasz térképeié: egy-egy lényeges dolgot hangsúlyozzanak. Kerüljük a zsúfolt, nehezen áttekinthető térképeket, ábrákat tartalmazó tankönyveket! A képekről, ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású könyvek több lehetőséget nyújtanak. A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek és a leckék legyenek arányosak - már a könyv tagoltsága emelje ki a tárgyalt korszak sajátosságait. Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok és összegző kérdések zárják. A nagy fejezeteket is zárják összefoglalások. A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne tartalmazzon fölöslegesen sok fogalmat és adatot (nevek, évszámok, topográfia), ugyanakkor biztosítson minél több lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönözze az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit. A tevékenységközpontú történelemtanítás és a képességfejlesztés szempontjából fontos, hogy a tankönyvhöz megfelelő munkafüzet is tartozzon. A kiegyensúlyozott oktatónevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek kötetei azonos didaktikai felépítésűek. A tanulók ellenőrzésének, értékelésének főbb szempontjai: Folyamatosan szóban és írásban, a témakörök lezárásakor pedig témazáró dolgozat formájában kerül sor a tanulók ellenőrzésére. A tanulók tudásszintjén kívül a kulcskompetenciákban történő előrehaladásukat is mérjük. A témakörből ismétlő kérdések adhatók. Félévente legalább egyszer minden tanulónak szóban is meg kell nyilatkoznia. Értékelhetjük még jeggyel vagy piros ponttal az önálló gyűjtő munkát, kielőadást, a munkafüzeti feladatok megoldását a tanuló órai munkáját és aktivitását.(pozitív értékelés) tárgyak, makettek, rajzok, tablók stb. készítését 106

5 A számonkérés formái: Írásbeli számonkérés: Írásbeli felelet 1. egy-két anyagrészből teszt és esszé. 2. kép, ábra, statisztikai táblázat stb. elemzés. 3. lényegkiemelés forrásból, szövegből. Dolgozat- tények számonkérése maximum 3-4 anyagrészből. Témazáró szóbeli számonkérés: Teljes szóbeli felelet: Törekedjen az összefüggő, logikus felépítésű önálló feleletre. - cím, főbb vázlatpontok ismertetése ( 5-6. évfolyamon feletterv használható) - vázlatpontok kifejtése - a felelet lezárása. - tanári és tanulói értékelés. Tanulást segítő segédeszköz vagy módszer készítése, ennek bemutatása. Kulcskompetenciát alkalmazó feladat- ábra, kép vagy grafikon elemzés. Stb. Értékelés a tanév végén: A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk: - jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, - jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, - közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, - elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, - elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 107

6 Alapelvek, célok: Történelem (Hon és népismeret) 5-6. évfolyam 5-6. évfolyamon az ember kialakulásával, az ókor, a középkor és a kora újkor egyetemes és magyar történelmével foglakozunk. A gyerekek 5. évfolyamon először tanulnak történelmet módszeresen, némileg már a történettudomány rendszeréhez igazodva. Ezért fontos, hogy elsajátítsák az időben és térben való tájékozódás alapjait. Gyakorolják a különböző időtávlatok áttekintését, az események, személyek és a tárgyi kultúra korjellemző darabjainak (pl. épületek, szobrok, fegyverek, használati eszközök) időbeni elhelyezését. A görög és római történelemben a tanulók fedezzék föl az időbeni párhuzamokat. Tanulják meg a történelmi térképek használatát, összevetését a földrajzi térképekkel. Szokják meg, hogy a történelmi ismeretszerzés mindig forrásokból indul ki, s tudjanak a különféle forrástípusokról. Tartalmát tekintve az átfogó, rendszerező szemléletmód kialakítása, a kulcsfogalmak, fő irányvonalak, hasonlóságok és eltérések, ok- okozati összefüggések megértése kiemelten fontos a részletekkel szemben. A fontos és kiegészítő információk megkülönböztetését a tankönyvek törzsanyagra és elsősorban a jobb megértést segítő kiegészítő anyagra való tagolása is segíti. A történelmi szemléletmód az adott kor, kultúra gazdaságának, társadalmának, államiságának, kiemelkedő jeles személyiségeinek, eseménytörténetének és ennek okainak, a kulturális művészeti alkotásainak valamint a szinkron elemzésnek területeire tagolható. A színes történeteket, a nagy egyéniségeket, a korabeli emberek életmódját helyezzük előtérbe. Az 5-6. évfolyam tananyaga az ún. hagyományos társadalmak időszaka, amikor meghatározó a mezőgazdaság. A tanulók lássák a különböző gazdasági ágazatok (földművelés, állattenyésztés, kézműipar, kereskedelem) jellemzőit, fejlődését. Ismerjék fel, hogy a földrajzi környezet hogyan hat egy ország, térség fejlődésére. Az ókorban és a középkorban is érdekes végigkísérni a városok változó szerepét, politikai és kulturális hatásaikat. A termelési és a haditechnikában bekövetkező fejlődés bemutatása szintén kiemelt feladat. A tanulók 5-6. évfolyamon a mai nemzetállamoktól eltérő hatalmi képződményekkel találkoznak. Fontos, hogy lássák ezek sajátosságait, átalakulásuk menetét. Az anyag jó lehetőségeket kínál a társadalmi szerkezet és a hatalmi berendezkedés közötti kapcsolat bemutatására - az ókor, a középkor és a kora újkor közötti különbségek is részben e kapcsolat mentén mutathatók be. Történelem szemléletre a birodalmak születésének, virágzásának és hanyatlásának hangsúlyozása a fő cél. Az ember végső célja a személyes boldogság elérésében keresendő Nagy jelentősséggel bír e régi korszakok és kultúrák máig élő hatásainak felfedezése. Ez különösen a vallások (elsősorban a keresztény, ezen belül is a római katolikus vallás, a zsidó vallás és az iszlám) és a kultúra (szokások, hagyományok öltözködés) területén történhet meg. (A nagy ókori kultúrák bemutatása csak így lehet érdekes.) A tanulók ismerjék fel az írás és a könyvnyomtatás jelentőségét! Nagy jelentősséggel bír a kereszténységnek az embert végső céljához segítő szerepe, az európai kultúrát megalapozó hatása. Iskolánk történelemtanítását a keresztény szellemiség hatja át évfolyamon a tananyag mindinkább Európa-centrikussá válik, de néhány villanásra mód van más kultúrák megismerésére is. A 6. évfolyamon a magyar történelemnek kell hangsúlyosabbnak lenni, de a magyar és az egyetemes történelem szinkron szemléletének gyakoroltatása ezen időszak történelemtanításának is kiemelt célja. A magyar történelemnél árnyaltabb korszakolást alkalmazunk (pl. Árpádok kora, Anjou-kor), több eseményt tanítunk, de a hangsúly itt is a gazdálkodás, az életmód és a nagy egyéniségek bemutatására kerül. 108

7 A 6. évfolyamon belépő hon és népismeret modul tantárgy tanításának célja, hogy minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és a szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok hagyományainak, értékeinek megbecsülése. A fiatalok ismerjék meg a szűkebb és tágabb környezet kulturális és hitéleti emlékeit, hagyományait. Legyen igényük ezek ápolása és majdan továbbhagyományozása. Az érdeklődés felkeltése a hétköznapi történelem, a néprajz, a művelődéstörténet, a népköltészet iránt. A történelem és a néprajz forrásainak (archív fotók, filmek, múzeumi tárgyak, régi dokumentumok, családi történetek, fényképek és iratok, könyvek stb.) bemutatása. A hagyományos családi formák, a természet ismeretéhez alkalmazkodó munkarend, a paraszti erkölcs- és értékrend megismertetésén keresztül olyan biztos háttér nyújtása, amely segít eligazodni a világban, amely megvéd a fogyasztói társadalom szélsőséges megnyilvánulásaitól és az értékválságtól. A tankönyv segítségével végzett tanítás célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését szűkebb és tágabb lakóhelyünk iránt. Így szerezzenek élményszerű ismereteket, és alakuljon ki bennük a család, a népi kultúra és a nemzeti értékek megbecsülése, tisztelete. A tankönyvi leckék és feladataik segítik a tanulót, hogy: eligazodjon az őket körülvevő világban, felismerje példák alapján a szűkebb környezetében jelen lévő hagyományok kialakulásának okait, időbeli és térbeli változásait, felismerje a természeti adottságokhoz igazodó gazdálkodás és életmód hagyományait, társadalmi és kulturális örökségünket, felfedezze a magyar néphagyomány sokszínűségét, közös jellemzőit, és lássa példák alapján tájanként eltérő vonásait felismerje a még élő néphagyományokat a lakóhelyén, a régióban. Fejlesztési feladatok: Ismeretszerzés, tanulás: 5. évfolyam Ismeretszerzés: tárgyak, képek, ábrák, épületek megfigyeléséből, írott szövegből, tömegkommunikációs eszközökből. Rövid szöveges vázlat készítése tanári segítséggel. Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelése források alapján, véleményalkotás. A műveltségi területhez kapcsolódó szövegek értő olvasása. Ezekből a kulcsfogalmak kiemelése. Információk gyűjtése könyvtárban, az adott témához. 109

8 Kritikai érzék fejlesztése a források összehasonlító elemzésével. A forráskritika alapelve: ki, mikor, miért, kinek a megbízásából írta az adott szöveget? Következtetések földrajzi és történelmi térképekből, példák felsorolása, hogyan hatott a természeti környezet a társadalmi fejlődésre. Keresztény értékítélet az egyes személyiségek cselekedeteinek feltárásakor. A mai kor és a korabeli viszonyok eltérő ítéletalkotása. Minden cselekedetet a saját kor normái alapján kell minősíteni. Az egyetemes keresztény értékek túlmutatnak az adott koron. Kerüljék a történelmi anakronizmust. (pl: az ókorban nem létezett repülőtér.) A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. Kritikai gondolkodás: Kérdések önálló megfogalmazása a tantárgy témáival kapcsolatban. Lényegkiemelés írott és hallott szövegekből. Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése. Cselekedeteiknek mozgatóinak és következményeinek feltárása. A különbségek és változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. Mondák mesei és valóságos tartalmának megkülönböztetése. Feltevések megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. Azok indoklása és értékelése. ( pl: Leonidász, Spartacus hőstette) Önálló vélemény megfogalmazása történelmi eseményekről, jelenségekről, személyekről. Érvek és ellenérvek gyűjtése a saját vélemény megfogalmazása kapcsán. Kommunikáció: Beszélgetés, vita egy-egy történelmi témáról. ( pl: vita a népgyűlésen a perzsa háború kapcsán.) Szóbeli beszámoló az önálló gyűjtőmunkáról. Fogalmazás, esszé készítése egy-egy történelmi témáról. Események dramatikus megjelenítése. ( pl: Ariadné fonala, athéni népgyűlés) Események, tárgyak, jelenségek stb. rajzos, képi megjelenítése. Események, történetek elbeszélése. Tájékozódás térben és időben: Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata.( évtized, évszázad, évezred, őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor, időszámítás előtt, időszámítás szerint) Időmeghatározás más ismert jelenségre való utalással.( előbb, később, ugyanakkor, magyarok vándorlása idején, Cézár uralkodása alatt stb.) Viszonyítások gyakorlása. Idő ábrázolása téri, vizuális eszközökkel. (pl: időszalag) Néhány fontos esemény időpontjának ismerete. Egyszerű kronológiai számítások elvégzése. Az egyszerű térképjelek használata, a jelmagyarázat alkalmazása. Történelmi térképek használata. Vaktérképek felismerése, készítése. Történelmi helyszínek modellezése rajzban vagy egyéb eszközökkel. 110

9 Események kapcsolása tanult földrajzi helyekhez. A tartalom kulcselemei: A tanulóknak legyen alkalmuk arra, hogy További ismereteket szerezzenek a lakóhely történetéről. Megismerjenek néhány mondát. A történelmi múlt egy-egy részletét mélységében tanulmányozzák. ( pl. a honfoglalók élete) Ismeretet szerezzenek a magyar nép történetének fontos fordulópontjairól, történelmünket végigkísérő mai napig ható küzdelmekről.( pl:önálló államiság, külföldi befolyás). Ismerkedjenek meg történelmünk kiemelkedő személyiségeivel. Ismereteket szerezzenek az európai civilizáció születéséről, abban a magyarság szerepéről. Szerezzenek ismereteket a különböző történelmi korokban élt eltérő társadalmi hovatartozású emberek mindennapi életéről, küzdelmeiről, problémáiról, alkotásaikról. Az emberi alkotások alapján tudjanak történelmi korokat megkülönböztetni egymástól. A reflexiót irányító kérdések: Ki az ember? Mi emeli ki az állatvilágból? Mitől függ a döntések és a tettek megítélése? Miért van az, hogy ugyanazt a történelmi jelenséget különböző emberek különböző módon élik át, értékelik? Milyen mértékben határozza meg a természeti környezet az emberek mindennapi életét és kultúráját? Hogy maradnak fenn és válnak meghatározóvá a keresztény értékek a történelem fejlődése folyamán? A továbbhaladás feltételei: Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. Ismerje az időszámítás alapelemeit. Ismerje, hogy az egyes eseményekhez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudja elmondani a tanult történeteket és tudja azok helyszínét különböző térképeken megmutatni. Tudjon értelmezni egyszerű elbeszélő forrásokat. 111

10 5. évfolyam Évi összes óraszám: 74 Hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Tematikus összesített óraterv TÉMAKÖR Élet az őskorban Az ókori kelet világa Ószövetségi történetek Az ókori görögök életéből Az ókori Róma évszázadai A kereszténység születése A magyar történelem kezdetei összefoglalás ÓRASZÁM óra 8-10 óra 2-4 óra óra óra 3-5 óra 5-7 óra 3-5 óra 1. ÉLET AZ ŐSKORBAN: TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSI FELADATOK, FOGALMAK MEMORITER ÉVSZÁMOK, KAPCSOLÓDÁSOK TANTÁRGYI SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, 112

11 KÖVETELMÉNYEK NEVEK, HELYSZÍNEK KONCENTRÁCIÓ KÍSÉRLETEK Új tantárgyunk a történelem A történelmi térképek világa Őskörnyezet, az ősember nyomai a Földön Mit és hogyan kutat a régészet? A gyűjtögető, halászó, vadászó ember A földművelő és az állattenyésztő ember Az első mesterségek és a cserekereskedelem kialakulása Idézzék fel, milyen meghatározó történelmi eseményekről és híres személyiségekről tanultak alsó tagozatban! Készítsenek időszalagot és jelöljenek fontosabb eseményeket ezen! Csoportosítsák a történelmi forrásokat képek alapján! Válasszanak ki egykét konkrét történelmi forrást, és mondják el, milyen ismereteket szerezhetünk ezek alapján! Meséljenek el egyes szám első személyben egy régészeti feltárást a tankönyvi és az olvasókönyvi szöveg alapján! Cáfolják azt a véleményt, hogy a majom az ember őse! Tudjanak életkoruknak megfelelő történelmi szövegeket értelmesen felolvasni és feldolgozni! Tudjanak kérdésekre válaszolni, az elhangzott történelmi elbeszélésekből, tanórai magyarázatokból! saját szavaikkal elmondani az olvasott szöveg tartalmát! tanári segítséggel az olvasott szövegből a lényeget kiemelni! Tudják használni a különböző léptékű történelmi térképeket, atlaszokat, segédkönyveket, marokkő (szakóca), lándzsa, dárda, kőbalta, íj, nyíl, ásóbot, kapa, eke, fazekasság, réz, bronz, fújtató őskor, ősember, régészet, eszközhasználat, eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség, csere, természetimádat, szellemek, mágia (varázslat), barlangrajz, természetimádás éve régen, nagyon régen, Afrika, Vértesszőlős földrajz környezeti nevelés a környezet hatása az ember fejlődésére falitérképek, atlaszok Néprajzi Múzeum 113

12 Varázslat és művészet Mit és hogyan kutat a néprajz? Természeti népek napjainkban /Életmódtörténet/ Lakóhelyünk régészeti és néprajzi emlékei /Múzeumlátogatás/ Összefoglalás Ellenőrzés Mutassák meg világtérképen a főbb őskori leleteket! Rajzoljanak barlangrajzot! Hasonlítsák össze a zsákmányoló és a termelő életmódot! Képzeljenek el egy őskori kultikus szertartást, és meséljenek róla! Értsék, mi volt a mágia jelentősége az őskori ember életében! Jellemezzék szóban az őskori ember lakóhelyének fejlődését! Készítsenek vázlatot arról, hogy milyen célok és feladatok következtében alakultak ki az első államok! lexikonokat! Tudjanak öt-tíz mondatos fogalmazást készíteni valamely történelmi-társadalmi témáról! megkülönböztetni a feltételezést az igaz történettől! Tudjanak kérdést megfogalmazni, a tankönyvi anyag részegységéhez, történelmi eseményhez! véleményt kialakítani, és azt megfogalmazni egy-egy társadalmi vagy történelmi esemény kapcsán! környezeti nevelés Videofilm olvasmány 2. AZ ÓKORI KELET VILÁGA: TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK FOGALMAK MEMORITER ÉVSZÁMOK, NEVEK, HELYSZÍNEK KAPCSOLÓDÁ- SOK TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, KÍSÉRLETEK 114

13 Időszámítás, a történelem korszakai Mezopotámia Egyiptom, a "Nílus ajándéka" A rejtélyes piramisok Az ókori India és Kína Mítoszok és mondák az ókori keletről Az írás kialakulása A történelem forrásai, és ahol gyűjtik őket: múzeum, könyvár, levéltár, képtár, stb. Összefoglalás Ellenőrzés Ismerjék a keresztény időszámítás alapjait! Mondjanak példákat alsó tagozatban tanult évszámokra, végezzenek ezekkel egyszerű számításokat! Fejtsék ki, mit jelent a Krisztus előtt és után (időszámítás előtt és után) kifejezés! Ábrázolják ezeket időszalagon, végezzenek számításokat elképzelt és valós események évszámaival! Használják az évtized, évszázad és emberöltő fogalmakat! Tudják, mikor kezdődött a XXI. század és a harmadik évezred! Tudják alkalmazni az idő tagolására szolgáló kifejezéseket: perc, óra, nap, hét, hónap, év, évtized, évszázad, évezred, emberöltő! Tudják saját véleményüket érthetően megfogalmazni! Tudjanak a tanult történelemi eseményekről sematikus rajzot készíteni! Ismerjék fel a térképen a földrajzi térképjeleket! Tudják megkülönböztetni a földrajzi és történelmi térképeket! egyszerű alaprajzot készíteni! Időszámítás, történelmi korszakok, ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia, többistenhit, város, birodalom, ékírás, állam, csatorna, felesleg, sumérok, városállam, írnok, árja, rádzsa, maharadzsa, kasztrendszer, keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, évezred, történelmi korok, hieroglifa, kb éve, Kr. e körül Kr.e körül Gilgames, Hammurapi, Ozirisz, Ízisz, Ré, Athon, II. Ramszesz Nílus, Egyiptom, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, India, Indus, Kína, Jangce, Babilon, Gangesz, Sárga-folyó földrajz, művészetek környezeti nevelés a földrajzi környezet hatása a gazdasági életre falitérképek, történelmi atlasz, időszalag 115

14 3. ÓSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK TARTALOM A Biblia Bibliai tájak, az ókori Izrael Ószövetségi történetek Mit örököltünk az ókori népektől /Életmódtörténet Tájékozódás a könyvtárban /Könyvtárlátogatás/ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK Hasonlítsák össze Egyiptom és Izrael földrajzi adottságait! Mondjanak el egy bibliai történetet Keressenek a történelmi atlaszban bibliai városokat Olvassanak részleteket Mózes törvényeiből, ismertessék egy-két törvény célját, jelentőségét! Vitassák meg, ma alkalmazhatóak lennének-e ezek a törvények! Ismertessék, hogy hol és körülbelül mikor született a Biblia, melyek a fő részei! FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK Tudjanak életkoruknak megfelelő történelmi szövegeket értelmesen felolvasni és feldolgozni! Tudjanak kérdésekre válaszolni, az elhangzott történelmi elbeszélésekből, tanórai magyarázatokból! saját szavaikkal elmondani az olvasott szöveg tartalmát! tanári segítséggel az olvasott szövegből a lényeget kiemelni! Tudják használni a különböző léptékű történelmi térképeket, atlaszokat, segédkönyveket, lexikonokat! FOGALMAK Biblia, Ószövetség, egyistenhit, özönvíz, tízparancsolat, kőtáblák, bálvány, próféták, egyiptomi szabadulás, pusztai vándorlás MEMORITER ÉVSZÁMOK, NEVEK, HELYSZÍNEK Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon, Ábrahám, Izsák, Jákob Kánaán, Jeruzsálem, Izrael, Jerikó KAPCSOLÓDÁSOK TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ hittan, földrajz, irodalom, művészetek SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, KÍSÉRLETEK falitérképek, történelmi atlasz 116

15 4. AZ ÓKORI GÖRÖGÖK ÉLETÉBŐL: TARTALOM A görög táj, az ókori Hellasz és a hellének Történetek a görög mondavilágból Görög istenek, görög városállamok: Athén, Spárta Az olimpiai játékok A görög gyarmatosítás. Hajók és kereskedelem Hősök és csaták: A perzsa háború Az athéni népgyűlés Periklész korában;görög mesterek és művészek,nagy Sándor birodalma Tájékozódás a levéltárban /Levéltárlátogatás/ Összefoglalás Ellenőrzés TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK Mutassák meg Európa mai és történelmi térképén az ókori Görögországot! Jellemezzék Görögország természetföldrajzi adottságait, következtessenek ebből gazdálkodásukra, életmódjukra! Mutassák meg, milyen mai államok vannak az ókori Görögország területén! Meséljenek görög mondákat! Hasonlítsák össze az athéni és a spártai társadalmat és életmódot! Olvassanak el néhány mondatos korabeli görög forrást! FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK Tudjanak öt-tíz mondatos fogalmazást készíteni valamely történelmi-társadalmi témáról! megkülönböztetni a feltételezést az igaz történettől! Tudjanak kérdést megfogalmazni, a tankönyvi anyag részegységéhez, történelmi eseményhez! véleményt kialakítani, és azt megfogalmazni egy-egy társadalmi vagy történelmi esemény kapcsán! FOGALMAK polisz (városállam), Hellasz, hellének, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, színház, trójai faló, akhájok, jónok, dórok, amfóra, arisztokrata, teljes jogú polgár, cserépszavazás, Akropolisz, Parthenón, makedón falanx, gyarmatosítás MEMORITER ÉVSZÁMOK, NEVEK, HELYSZÍNEK Kb éve, Kr.e körül, Kr.e. 776.,. 490., Kr.e. 480., Kr.e. IV. század Zeusz, Pallasz Athéné, Héra, Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, Periklész, Poszeidon, Leonidasz, Homérosz, Hérodotosz, Odüsszeusz, Hektor, Akhilleusz, Alexandrosz, Pheidiász, Olümposz, Olümpia, Athén, Spárta, perzsa birodalom, Alexandria, Mükéné, Marathón, Szalamisz, Makedónia, Thermopüle, KAPCSOLÓDÁSOK TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ földrajz, irodalom, művészetek környezeti neveléstermészet és gazdaság kapcsolata SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, KÍSÉRLETEK fali térképek, történelmi atlasz 117

16 5. AZ ÓKORI RÓMA ÉVSZÁZADAI: TARTALOM Mondák a város alapításáról és a királyság korából Szabadok és rabszolgák a köztársaság korában. Hadvezérek és csaták: történetek a pun háborúk korából. Julius Caesar és hadserege Történetek Augustusról A Római Birodalom a császárság korában TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK Mutassák meg Európa mai és történelmi térképén Itáliát! Jellemezzék Itália természetföldrajzi a- dottságait, vonjanak le életmódra vonatkozó következtetéseket ebből! Meséljenek római mondákat! Utazzanak el képzeletbeli időgép segítségével Rómába, az alapítás évébe! (Égtáj, megtett távolság, megtett idő visszafelé.) Hasonlítsák össze a római királyi és konzuli hivatalt! FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK Tudjanak életkoruknak megfelelő történelmi szövegeket értelmesen felolvasni és feldolgozni! Tudjanak kérdésekre válaszolni, az elhangzott történelmi elbeszélésekből, tanórai magyarázatokból! saját szavaikkal elmondani az olvasott szöveg tartalmát! tanári segítséggel az olvasott szövegből a lényeget kiemelni! Tudják használni a különböző léptékű történelmi térképeket, atlaszokat, segédkönyveket, FOGALMAK királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, provincia, amfiteátrum, barbár, népvándorlás, pun, patrícius, plebejus, etruszkok, szenátus, zsoldos sereg, limes, fórum, Colosszeum, diadalív, germánok, hunok, Nyugatrómai Birodalom császár, légió, limes, latin nyelv, Forum Romanum, amfiteátrum, Borostyánkőút, barbárok, hun MEMORITER ÉVSZÁMOK, NEVEK, HELYSZÍNEK kb éve, Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e , Kr.e , Kr.e , Kr. e , Kr. e. 44. márc. 15. Kr.e. 31-Kr.u.14, 313, 370, 395, 476. Romulusz, Rémusz, Hannibal, Julius Caesar, Augustus, Scípio Africanus, Mars, Spartacus, Nero, Lívius, Vergílius, Attila Itália, Róma, Karthagó, Római Birodalom, KAPCSOLÓDÁSOK TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ földrajz, művészetek környezeti neveléskörnyezeti adottság és az ebből eredő tevékenységek SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, KÍSÉRLETEK falitérképek, történelmi atlasz 118

17 Róma az "Örök Város" Történelmi emlékeink a szabadban: épületek, szobrok, emléktáblák, stb. Ismerjenek történeteket a terjeszkedő Róma időszakából! Mutassák meg történelmi és földrajzi térképen a főbb provinciákat! lexikonokat! Tudják alkalmazni az idő tagolására szolgáló kifejezéseket: perc, óra, nap, hét, hónap, év, évtized, évszázad, évezred, emberöltő! Pannónia, Aquvincum, Tiberis, Szicília, Africa, Capua, Hispania, Duna, Savaria /Helytörténeti séta lakóhelyünkön/ Rómaiak Magyarország területén A népvándorlás viharában Összefoglalás Ellenőrzés Mutassák meg, milyen államok vannak ma a hajdani Római Birodalom területén! A tankönyv, a tanári elbeszélés és az olvasókönyv alapján jellemezzék Caesart! Olvassanak el néhány rövid forrásrészletet Augustusról! Állítsák szembe ezeket! Magyarázzák meg, miért térhetnek el az ugyanarról a témáról írt források! Tudják saját véleményüket érthetően megfogalmazni! Tudjanak a tanult történelemi eseményekről sematikus rajzot készíteni! Ismerjék fel a térképen a földrajzi térképjeleket! egyszerű alaprajzot készíteni! Jelöljék időszalagon Augustus uralkodását, számítsák ki, hány évig tartott! 119

18 6. A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE: TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK FOGALMAK MEMORITER ÉVSZÁMOK, NEVEK, HELYSZÍNEK KAPCSOLÓDÁSOK TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, KÍSÉRLETEK Történetek Jézus életéből Az Újszövetség, a keresztény tanítás A kereszténység elterjedése Az Egyház születése Keresztény emlékhelyek: Templomok, kápolnák, stb. lakóhelyünkön. /Helytörténeti séta/ Összefoglalás Ellenőrzés Hasonlítsák össze az ókori keleti, görög, zsidó és keresztény vallásokat! Az Újszövetség történetei alapján ismertessék Jézus életét. Dramatizált módon játsszanak el egy-egy jelentősebb eseményt. Hasonlítsák össze a keresztény tanítást más korábban tanult vallásokkal. Kísérjük nyomon a falitérképen Jézus tanításának helyszíneit. Tudjanak öt-tíz mondatos fogalmazást készíteni valamely történelmi-társadalmi témáról! megkülönböztetni a feltételezést az igaz történettől! Tudjanak kérdést megfogalmazni, a tankönyvi anyag részegységéhez, történelmi eseményhez! véleményt kialakítani, és azt megfogalmazni egy-egy társadalmi vagy történelmi esemény kapcsán! keresztény, evangélium, megváltó, apostolok, vallás, egyház, püspök, keresztényüldözés, katakomba, mártír (vértanú), pápa Jézus, Mária, Szent József, Júdás, Szent Pál, Szent Péter, NagyConstantin, Heródes, Pilátus, Betlehem, Názáret, Júdea, Holt-tenger Genezáreti tó, Jordán hittan, művészetek, irodalom falitérképek, történelmi atlasz 120

19 7. A MAGYAR TÖRTÉNELEM KEZDETEI: TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNYEK FOGALMAK MEMORITER ÉVSZÁMOK, NEVEK, HELYSZÍNEK KAPCSOLÓDÁSOK TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK, KÍSÉRLETEK A magyar nép eredete: mondák és valóság Élet a sztyeppén. Uráltól a Kárpát medencéig Társadalom és hitvilág A honfoglalás Honfoglalás kori emlékek lakóhelyünkön /Múzeumlátogatás/ Összefoglalás Ellenőrzés Év-végi összefoglalás Meséljenek ősi magyar mondákat, vegyék számba, milyen történelmi következtetések vonhatók le belőlük! Ismerjék meg és tanári segítséggel magyarázzák meg, miben különböznek a mondák és a nyelvtudomány következtetései a magyarság eredetéről! Mutassák meg térképen a magyarság vándorlásának állomásait! Ismertessék a sztyeppövezet földrajzi jellegzetességeit és azt, milyen hatással van ez az ott élők életére! Tudjanak életkoruknak megfelelő történelmi szövegeket értelmesen felolvasni és feldolgozni! Tudjanak kérdésekre válaszolni, az elhangzott történelmi elbeszélésekből, tanórai magyarázatokból! saját szavaikkal elmondani az olvasott szöveg tartalmát! tanári segítséggel az olvasott szövegből a lényeget kiemelni! nyelvcsalád, finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás, eredetmonda, nagycsalád, jurta, nemez, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Jenő, Kér, Keszi, Tarján Vérszerződés, könnyűlovas harcmodor, székely, Kazár Birodalom, kabar 895 Hunor, Magyar, Emese, Álmos, Árpád, Csaba királyfi, Előd, Ond, Kond, Tass, Huba, Töhötöm. Ural, Volga, Levédia, Etelköz, Kárpát-medence, Vereckei hágó, Erdély földrajz, irodalom, művészetek környezeti nevelés természet és gazdaság kapcsolata falitérképek, történelmi atlasz 121

20 6. évfolyam Fejlesztési feladatok: Ismeretszerzés, tanulás: Ismeretszerzés: tárgyak, képek, ábrák, épületek megfigyeléséből, írott szövegből, tömegkommunikációs eszközökből. Korabeli forrásrészletek ( pl: céhszabályzat, Szent István, Szent László törvényei, városi kiváltságok stb.) feldolgozása. Azonos eseményekről, vagy személyekről szóló különböző források összehasonlítása. Kritikai érzék fejlesztése a források összehasonlító elemzésével. A forráskritika alapelve: ki, mikor, miért, kinek a megbízásából írta az adott szöveget? Rövid szöveges vázlat készítése tanári segítséggel. Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelése források alapján, véleményalkotás. Népszokások megfigyelése ma is élő szokások családi környezetben végzett gyűjtés. A műveltségi területhez kapcsolódó szövegek értő olvasása. Ezekből a kulcsfogalmak kiemelése. Információk gyűjtése könyvtárban az adott témához. Segédkönyvek, atlaszok, lexikonok használata. Felhasználásukkal kiselőadás vagy írásbeli beszámoló készítése. Következtetések földrajzi és történelmi térképekből, példák felsorolása, hogyan hatott a természeti környezet a társadalmi fejlődésre. Keresztény értékítélet az egyes személyiségek cselekedeteinek feltárásakor. A mai kor és a korabeli viszonyok eltérő ítéletalkotása. Minden cselekedetet a saját kor normái alapján kell minősíteni. Az egyetemes keresztény értékek túlmutatnak az adott koron. Kerüljék a történelmi anakronizmust. A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. Kritikai gondolkodás: Kérdések önálló megfogalmazása a tantárgy témáival kapcsolatban. Lényegkiemelés írott és hallott szövegekből. Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése. Cselekedeteik mozgatórugóinak és azok és következményeinek elemzése. A fikció megkülönböztetése a valós történettől. Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséről a szinkron elemzés kapcsán.( pl: Hunyadi Mátyás tudhatott-e Amerika felfedezéséről?) Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése.(pl: Zrínyi Miklós, Luther Márton, II. Rákóczi Ferenc), tetteik jelentőségének kiemelése. Önálló vélemény megfogalmazása. Történelmi helyzetek elemzése a szembenálló felek álláspontjának figyelembevételével.( Szent István és Koppány konfliktusa) A vallások szerepének értékelése a korszakban. A különbségek felismerése és változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. Érvek és ellenérvek gyűjtése a saját vélemény megfogalmazása kapcsán. 122

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám:36 óra, heti óraszám: 1óra Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 2.2.05. Hon- és népismeret az 5-8. évfolyam számára alapján. Bevezetés

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN

AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN A történelemtanítás

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI TANTERVCSALÁD. TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam

NYÍREGYHÁZI TANTERVCSALÁD. TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam 1 TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam A tanterv a NAT Ember és társadalom műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményét dolgozza fel. 7. évfolyamon a tárgy részeként de külön megtervezve

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 41 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI TANTERVCSALÁD. TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam. A tantárgy óraszáma:296 Ennek felosztása:

NYÍREGYHÁZI TANTERVCSALÁD. TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam. A tantárgy óraszáma:296 Ennek felosztása: TÖRTÉNELEM 5-8. évfolyam A tantárgy óraszáma:296 Ennek felosztása: Évfolyam 5. 6. 7. 8. Összesen Tantárgy /modul Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Történelem 2 74 2 74 2 74 2 74 296 Alapelvek, célok:

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Történelem. 5. 8. évfolyam

Történelem. 5. 8. évfolyam Történelem 5. 8. évfolyam Éves órakeret: 74 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Témakörök Óraszám A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban 9 Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9 Az ókori Kelet II. 10

Részletesebben