Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat"

Átírás

1 Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk. Néhány esetben a tananyagok sorrendje felcserélődik az egymáshoz jobban köthető tananyagok együtt tanítása miatt. Az iskolánkban megvalósuló tantárgy tömbösítési modell a következő: 1. hét-6 történelem óra; 2-3. hét nincs történelem óra; 4. hét 6 történelem óra. A tömbösített órák elosztásából látszik, hogy kéthetes szünetek vannak a tantárgy órái között. A tanultak szinten tartása miatt több hangsúly helyeződik a házi feladatokra és az önálló kutató munkára. A tankönyvhöz készült munkafüzet nagy segítséget nyújt a tanultak megőrzéséhez és a képességfejlesztés területén is. A tanmenetjavaslatban használt rövidítések, piktogramok: interaktív tananyag, számítógép internet használat F: a tömbben kialakításra kerülő új fogalmak N: a tömbben szereplő fontosabb személyek É: évszámok T: topográfia IKT: A Tanulói tevékenységek rovatban: K: kutatómunka Mf: munkafüzet O: ismeretszerzés forrásszövegből, olvasmányokból, az olvasottak értékelése Á: ismeretszerzés képekről, ábrákról- képek, ábrák összehasonlítása Té: ismeretszerzés térképről, iskolai atlaszról Óra Téma Fogalmak, nevek, évszámok, topográfia Tanulói tevékenység Megjegyzés 1 tömb 1-3. Tanév eleji ismétlés Az 5. évfolyamos tanterv alapján Csoportmunka a tankönyv kérdései alapján. Az osztály készítsen szinkron időszalagot! T: természeti adottságok összehasonlítása; városok és csatahelyek. Mf: 2.,3.,5.,7. A magyar őstörténetet ne most ismételjük! Emeljük ki a háborúkat, a különböző vallások jellemzőit és azt, hogy az adott nép, kultúra mit örökített az utókorra!

2 I. Képek a középkori Európa életéből Fontos, hogy a tanulók lássák a ma is létező európai országok kialakulását, ismerjék fel Európa nyugati és keleti régiója, valamint az iszlám világ közötti különbségeket (hatalmi berendezkedés,társadalom, életmód és kultúra), fedezzék fel e területek kapcsolatait. Értsék meg a hűbériség lényegét és szerepét. Ismerjék a korszak legfontosabb háborúit (a frankok és az arabok harca, a pápaság és a császárság küzdelme, keresztes háborúk, százéves háború, török előrenyomulás), főképp a hadakozás technikáját és a háborút eldöntő tényezőket. E korban domináns a mezőgazdaság, a vidéki élet, de hangsúlyozzuk a középkori városok és kereskedelem jelentőségét, a városi élet sajátosságait (önkormányzat, céhek). Tudatosítsuk az egyház társadalmi és kulturális szerepét. A tanulók élményszerűen ismerjék meg a szerzetesek, a lovagok, a polgárok életét, a korszak demográfiai problémáit (járványok). Óra Téma Fogalmak, nevek, évszámok,topográfia Tanulói tevékenység Megjegyzés 2. Tömb 4-6. Az uradalom létrejötte és szerepe Európában F:germánok, földbirtok, feudalizmus, falu, földesúr, jobbágy, uradalom, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó, két- és háromnyomásos gazdálkodás, ugar, nehézeke, önellátó gazdálkodás, császár, hűbérúr, hűbéres,hűbéri eskü, hűbéri lánc. T:Kelet-és Nyugatrómai Birodalom, Konstantinápoly, Frank Birodalom, Aachen. N: Justiniánus, Nagy Károly Á: Germán harcos, A császár ítélkezik, Középkori uradalom, Alulcsapott és felülcsapott vízkerék, Nagy Károly megkoronázása. O: A germánok, Részlet két hűbéri eskü szövegéből. Mf: vázlat. és Emeljük ki a germán világ és Bizánc közötti különbséget. Fontos, hogy a tanulók megértsék a feudális tulajdonviszonyokat és a földhasználatot. 3. Tömb 7-9. Egyházak a középkorban F: kolostor, apát,regula iniciálé,mise, plébános, püspök,érsek, tized,ereklye, szent, oltár,legenda,remete, szerzetes, bencés,iszlám Kába-kő,Allah, Korán, kalifa, szent-háború N:Mohamed, Szent Benedek, É: 622 T: Arabfélsziget Mekka Medina, Róma O: A szerzetesek egy napja, A jellegzetes arab táj;sakkozók Té: Az arab terjeszkedés nyomon követése Vita: Miért becsülte a társadalom a szerzeteseket? K: Példák a vallás és az életmód közötti kapcsolatra Mf: feladatai, vázlat Újdonság a keresztény térítés és az egyházszervezet bemutatása. Emeljük ki a hit és az életmód egységét! Foglalkozzunk a kódexkészítéssel( lehet önálló munka, házi dolgozat egy kódex elkészítése, project munka). Mutassuk be, hogy a vallás a társadalmat egyesítő erő lehet, és politikai célokra is felhasználhatják! 4. Tömb Élet a középkor elején ( élet a falvakban, városokban) F:falu, város, kiváltság, polgár, távolsági kereskedelem, vám, céh, mester, legény, inas, járvány, Á: Vásár Saint-Denisben tankönyv képe; Leprakórház K: Táblázatkészítés a járványok okairól O: A párizsi takácsok Hangsúlyozandók:a város kiváltságos terület, a céhszabályzata; Hogyan lehet valakiből céheknek nem csak gazdasági szerepe volt. IKT: mester? középkori város

3 5. Tömb A lovagok kora (várak, lovagi tornák, keresztes háborúk) F: Lakótorony, lovag, páncél,címer, zarándok,keresztes hadjárat, lovagrendek. T: Szentföld, Jeruzsálem Á:Viseletek. Jelenetek a lovagi életből. Keresztesek és mohamedánok harca; Fából készült ostromtorony Té: a hadjáratok útvonalainak nyomon követése. K: Mit hagyott ránk a lovagi kultúra? A tömb súlypontja a lovagi élet, a lovagi kultúra, fegyverzet- háborúskodás- életmód. IKT Lovagi torna 6. Tömb Európa nagy háborúi F: ortodox, katolikus,kiközösítés, százéves háború, janicsár, szpáhi, zsoldosok, számszeríj; N: VII. Gergely pápa, IV. Henrik, Jeanne D' Arc,Oszmán Birodalom. T: Európa vallási Á: Fatáblára festett ikon. O: A császár térképe, Anglia, Franciaország, Németalföld, kiközösítése; K: Az angol és francia haderő Kis-Ázsia, Isztambul. É: XIV. század összehasonlítása. Té: A török terjeszkedés közepe,1453. megfigyelése. Mutassuk be a középkori Európa politikai rendjét, emeljük ki a vallási különbözőség hatásait! A könyv életszerűen és sokoldalúan mutatja be a középkori háborúk jellegzetességeit. IKT részlet a Jeane D' Arc filmből 7. Tömb A középkor műveltsége és művészete F: román stílus, gótika, humanizmus és reneszánsz, egyetem, teológia, sajtó. N: Gutenberg, Leonardo da Vinci. T: Itália, Németalföld. Á: nyomda képei a könyvből, különböző stílusú templomok, néhány Leonardo kép. K: Milyen ember volt Leonardo? Emeljük ki a világszemlélet változása és a művészetek közötti összefüggést! IKT: középkori templomok és várak Az első témakörben az ellenőrzés és számonkérés a tömbök során szóbeli beszámolókkal, feladatlapokkal és önálló munkák beadásának értékelésével történik. 8. Tömb A magyar nép eredete, őstörténete a honfoglalásig. F: őshaza, eredetmonda, törzsek, A könyv ismétlő kérdéseinek vérszerződés, honfoglalás, bők, ínek, nemez, megválaszolása. O: A magyarok íja; A tarsolylemez, jurta, poncolás. N: törzsek és honfoglalók vallása. Té: a magyar törzsek törzsfők nevei. T: A Kárpát-medence természeti vándorlásának nyomon követése. K: A viszonyai magyar nép őstörténete album készítése Sok önálló feladatot adjunk! Emeljük ki a földművelés meglétét! IKT részletek a Honfoglalás című filmből 9. Tömb A honfoglalástól Szent István uralkodásáig F: kengyel, szablya, gyászmagyarok, földvár, vármegye,ispán, egyházmegye. N: Bölcs Leó, Bulcsú,Géza, Gizella, Vajk,Szent István, Koppány,Gellért, Vazul. É: X. század közepe, T: Sankt Gallen, Ausburg, Pannonhalma, Tisza, Maros, Esztergom, Székesfehérvár. Emeljük ki a kalandozások okait és a magyar Á: hadicsel,a szabolcsi földvár,istván a államszervezés kezdeti lépéseit! Tisztázzuk a vár koronázási paláston. O: István és Koppány és vármegye kapcsolatát. Emeljük ki a harca; Intelmek. Vita: István és Koppány. Mf. törvénykezés szerepét és István személyét! IKT Feladatai részletek István a király-ból

4 10. tömb Törvényalkotó királyok az ország megerősítése F: pogány, Képes Krónika, istenítélet, törvénynapok, Szent Jobb, kancellária, oklevél N: Péter, Aba Sámuel, Vata, I. András, I. Béla, Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla, Annonimus E: 1046, , , O: a német had vereségei, a tihanyi alapítólevél, Isten ítéletek, a Szent Korona A: németek és magyarok harca, a bélapátfalvi apátság. Mf feladatai A belháborúk és az idegen támadás összefüggése, emeljük ki, hogy a keresztény állam László idején szilárdult meg. Miért vállhatott László a királyok példaképévé? 11. tömb A tatárjárás előzményei, lefolyása és hatásai. F: Aranybulla, Tatárok, kán, apáca, telepesek, A: Muhi csata Mongol harcos, kővár építése szabad királyi város N: II. András, IV. Béla, O: tatár cselvetések, Szent Margit élete. Julianus, Batu kán, Szent Margit E: 1222, Vita: IV. Béla politikájának rövid és hosszú 1270, 1241, T: Vereckei szoros, Muhi, Kunság, távú következményei. T: a tatár támadás Jászság útvonala Emeljük ki, hogy hazánkban először korlátozza törvény a királyi hatalmat. Otthoni feladat a Muhi csata c. olvasmány. 12. tömb Az Árpád kor műveltsége, kultúrája, az utolsó aranyágacska F: Országgyűlés, kiskirályok. N: IV. László, III. András, Csák Máté É: 1301 T: Havasalföld, Trencsén, Esztergom, Ják, Tarnaszentmária, Csempeszkopács, Öskü, Szigliget, Csesznek. A: Árpádház családfája, árpád kori templomok, MF feladatai. Írásos emlékekről is ejtsünk szót IKT templomok

5 III: Virágzó középkor Magyarországon Fontos, hogy a tanulók követni tudják a királyi hatalom helyzetének változásait. Ismerjék, hogy uralkodóinknak milyen belső és külső problémákkal kellett megküzdeniük, és mennyiben befolyásolja személyiségük az események alakulását. Fedezzék fel, hogy a különböző dinasztiák uralma milyen kapcsolatokat és milyen konfliktusokat jelentett az ország számára. Lássák, hogy a török veszély hogyan határozta meg kül- és belpolitikánkat. Emeljük ki a nemesség szerepének, helyzetének korszakon belüli változásait. A főnemesség és a köznemesség ellentmondásos viszonyát. A tankönyv segítségével mutassuk be bányászatunk, kereskedelmünk fejlődését a magyar városok és a királyi udvar életét. 13. tömb Anjou királyok kora F: Anjouk, bandérium, zászlós úr, harmincad, kapuadó, árumegállító jog, kilenced, ősiség, úriszék, pallosjog N: I. Károly, I. Lajos, Toldi Miklós É: , 1335, , T: Visegrád, Bécs, Nápoly, Dalmácia, Pécs, Havasalföld, Moldva A: a bányászat korabeli ábrázolása ( olvasmánnyal ) T: kereskedelmi útjaink. Nagy Lajos országai és hadjáratai. O: Itáliai hadjárat, vita, Nagy Lajos háborúi. Mf Hangsúlyozzuk: I. Károly a főurakra támaszkodott, a kapuadó, az első állami egyenes adó. Emeljük ki a dinasztikus politika jellemzőit. Lajos idején hazánk regionális nagyhatalom volt, fontos törvények 14. tömb Magyarország Zsigmond király korában F: Luxemburg ház, mezőváros, bányaváros, husziták, szekérvár, zsinat, polgármester, bíró, rév, gázló, vámszedőhely,rőf, láb, akó, stb. N: Zsigmond, Mária, Budai- Nagy Antal, Husz János. É: , O: a nikápolyi vereség okai, A: Husz János megégetése Mf. Zsigmond erős kezű uralkodó sokat tett az ország fejlődésért erősítéséért. Huszita harcmodor ismertetése. Középkori mértékegységek áttekintése. 15. tömb Hunyadi János a törökverő F: vajda, hosszú hadjárat, kormányzó, naszád, ágyúállás, déli harangszó N: Hunyadi János I. Ulászló V. László Szkander bég, Kapisztrán János, Dugovics Titusz, Hunyadi László, É: , 1444, 1448, 1453, 1456 T: Vajdahunyad, Szerbia, Szófia, Várna, Rigó mező, Duna, Száva, Nándorfehérvár. A: a nándorfehérvári csata képe, Hunyadi címer, T: Hunyadi hadjáratainak útvonalai. Makett készítés: vár, hajók katonák. Ismételjük át az Oszmán Birodalomról tanultakat. A nándorfehérvári csata dramatikus eljátszása. 16. tömb Hunyadi Mátyás F: fekete sereg, füstpénz, rendkívüli hadiadó, zsellér, Corvina, N: I. Mátyás, Kinizsi Pál, Beatrix, Janus Pannonius, Bonfini. É: , T: Jajca, kenyérmező, Bécs. A: egy Corvina lap, vita: milyen uralkodó volt Mátyás? K: az étkezést meghatározó tényezők. Mf Mutassuk be, hogy a tehetséges uralkodó hogyan élt a lehetőségekkel. Ismétlés: a humanizmus és a reneszánsz. IKT Mátyás mesék 17. tömb A Jagellók kora és a mohácsi vész F: Jagellók, röghöz kötés, hármas könyv, N: Corvin János, II. Ulászló, Bakócz Tamás, Szapolyai János, Dózsa György, Tomori Pál, II. Lajos, I Szulejmán. É: 1514, augusztus 29. T: Rákos, Nagylak, Temesvár, Mohács, Csele patak K: a török és a magyar hadszervezet összevetése O: Bakócz Tamás, T: a parasztsereg útvonala A gyenge királyi hatalom kedvezőtlen az országnak, figyeljünk a nemesek közötti ellentétekre. Kellő hangsúlyt kapjon az ország külpolitikai helyzete.

6 IV. Az Újkor kezdetén Fontos, hogy a tanulók kövessék a korszak hatalmi változásait. Lássák, hogy egy-egy ország felemelkedésének eltérő okai lehetnek. Fedezzék fel a változó gazdaság, a kereskedelem, a világtengerek jelentőségét e konfliktusokban. Tudják, hogy Amerika felfedezése milyen változásokat indított el Európában és Európán kívül is. Ismerjék a forradalom utáni Anglia és az önállósuló Német- Alföld kormányzatának sajátosságait. Tudjanak bemutatni nagy uralkodó egyéniségeket. A fejezet másik fókusza a reformáció. Hangsúlyozzuk, hogy a reformáció, megváltoztatta a katolikus egyházat is és a vallás erősen hatot a politikára, kultúrára. 18. tömb Felfedezések és hatásaik F: indiánok, maják, aztékok, inkák, karevella, világkereskedelem, manufaktúra, bérmunkás, bank, hitel újkor. N: Kolombusz, Amerigo Vespucci, Magellán, Vasco de Gama, É: 1492, T: Észak-, Közép-, Dél-Amerika A: templom piramisok, a hajó fejlődése, partraszállás Amerikában. O: aztékok élete, Kolombusz feljegyzései, T: fontos felfedező utak. KI: Céh és manufaktúra összehasonlítása Különbségek, az indián és az európai kultúrákban. A korabeli technika és hajósélet bemutatásával emeljük ki a felfedezők teljesítményét. IKT felfedezők útja 19. tömb Reformáció és ellenreformáció F búcsú cédula, reformáció, protestáns, evangélikus, református, jezsuita, ellenreformáció, INDEX, barokk, tridenti zsinat. N: Luther, Kálvin, Loyolai Szent Ignác, Galilei. É 1517, T: Wittenberg, Genf, Tridenti. A: Luther bibliával, Jézus ábrázolásai, O: a búcsú, a pápaválasztás, Mf. Mutassunk rá reformáció politikai és kulturális hatásaira. 20. tömb Angliai forradalom előzményei és hatásai 21. tömb Országok és uralkodók F: Kalóz, Anglikán egyház, Legyőzhetetlen Armada, forradalom, polgárháború, puritánok, vasbordájúak, köztársaság Jogok Törvénye, alkotmányos királyság N: I. Károly, II. Fülöp, Drake, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, II. Károly, Orániai Vilmos T: London Skócia, Írország. F: miniszter, kegyenc, monopólium, cár, bojár, Kreml. N: XIV. Lajos, Orániai Vilmos, III és IV. Iván, I. Péter. T: Versailles, Hollandia, Amszterdam, Moszkva, Szibéria, Szentpétervár. A: Escorial, puritánok titkos összejövetele, I. Károly kivégzése. O: az Anglikán egyház, Jogok Törvénye, Mayflower útja. Mf. Otthoni olvasás élet a hajókon. Ne törekedjünk a forradalom elvont meghatározására. A: korcsolyázás, A Kreml, a Versailles-i A fogalom említése nélkül a király személyén és kastély és az Escorial összehasonlítása. O: a az udvaron keresztül mutatjuk be az abszolút harmadik Róma. K: az uralkodók jelleme monarchiákat.

7 V: Magyarország az újkor kezdetén A tanulók ismerjék az ország kettő majd három részre szakadását, annak főbb okait. Tudják elkülöníteni a térképen a három országrészt, ás ismerjék hatalmi berendezkedéseik különbözőségeit. Fontos, hogy, megértésék Erdély sajátos helyzetét, kapcsolatát a királyi Magyarországgal az erdélyi fejedelmek szerepét a magyarországi politikában. Fedezzék fel hogyan és miért változott időről. időre a Habsburgok és a magyar nemesek viszonya. Ismerjék a korabeli háborúk jellemzőit fontosabb harci eszközeit. Tudjanak a korszak meghatározó politikusairól, és néhány szóval jellemezzék törekvéseiket. Mutassuk be a háborús korszak gazdasági fejlődésének sajátosságait és a különböző helyzetű rétegek életmódját. Emeljük ki a virágzó kultúrák legfőbb értékeit, a reformáció és a katolikus megújulás kulturális hatásait. 22. tömb Élet a három részre szakadt országban F: váradi béke, fejedelem, vilajet, pasa, gyerekadó, szpáhi birtok, kettős adóztatás, hajdú, mecset, minaret, T: Pozsony, Bécs, Gyulafehérvár, Buda, Várad, Gyulafehérvár, Sárospatak, Debrecen, Várad. N: János király, Izabella, János Zsigmond, Habsburg Ferdinánd, György barát, Báthory Zsigmond Bethlen Gábor I és II. Rákóczi György Apáczai Csere János, A: kávézó törökök, 171. oldal képei O: Szulejmán Buda elfoglalásáról T: három részre szakadt ország Mf. A megosztottság törvényszerűségei: a Habsburgok képtelenek egyesíteni a törökök képtelenek elfoglalni az országot. Emeljük ki, hogy a török korban is fejlődnek egyes gazdasági ágaink, és városaink. Tekintsük át Erdély és Királyi Magyarország kapcsolatait. IKT:Részlet Egri csillagok-ból 23. tömb Reformáció és ellenreformáció Magyarországon, Habsburg ellenes harcok F: evangélikus, református, unitárius, szószék, hitvita, 30 éves háború, kollégium15 éves háború, bécsi, zsitvatoroki, vasvári béke N: Károly Gáspár, Pázmány Péter, Basta, Bocskai István, Zrínyi Miklós, I. Lipót, Wesselényi Ferenc Thököly Imre É: 1568, 1635, , 1664 T: Debrecen, Vizsoly, Nagyszombat, Torda, Gyulafehérvár, Sárospatak, Kassa, Zsitva folyó, Eszék, Vasvár A: Huszár és hajdú, Zrínyi portréja, az eszéki híd felégetése O: a bécsi béke rendelkezései, Zrínyi művei, templomi énekek, a tordai országgyűlés határozata, Pázmány és Bethlen, protestáns iskolák A reformáció kulturális eredményei közül emeljük ki az iskolákat és a könyvkiadást. Bizonyítsuk be, hogy Pázmány tevékenysége a magyar érdekeket szolgálta. 24. tömb Végvári hősök és a török kiűzése hazánkból 25. tömb Év végi áttekintés F: palánkvár, akna. N: Jurisics Miklós, Thúry György, Szondy György, Dobó István, Zrínyi Miklós, Tinódi lantos Sebestyén, XI. Ince, Lotharingiai Károly, Savolyai Jenő, Abdu Rachman E: 1532, 1552, 1566, 1683, 1686 T: Kőszeg, Temesvár, Szolnok, Drégely, Eger, Szigetvár, Buda, Bécs A: Szigetvár ostromának török és magyar ábrázolása, csata Budáért, O: a végvárak építése, K: a vitézek élete MF. Korszakonként együtt tekintjük át a magyar és az egyetemes történelmet, a szinkron szemlélet fejlesztésére A téma jó lehetőséget ad a koncentrációra az irodalommal. Szituációs játékok IKT: Egri Csillagok

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 2 A történelem fakultáció mint szabadon választható tantárgy célja az emelt szintű érettségire

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18

Magyarország a kora újkorban 11 4 15 18 TÖRTÉNELEM 6.. TANMENETJAVASLAT A középkor Magyarországon. A virágkortól a hanyatlásig Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai:

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai: 2. A középkor 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 4 4 Évfolyamok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy neve: Ember és társadalomismeret. Ezen műveltségterületbe a történelem és az etika tantárgy tanagyaga tartozik bele. A két tantárgy

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben