Az Önkormányzat évi bevételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzat 2014. évi bevételei"

Átírás

1 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Helyi önk. működésének általános támogatása (B111) Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) önk szoc., gy.jóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása (B113) önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (Bt 15) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso (B21) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Jövedelemadók (B31) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 Ö 0 0 Kamatbevételek (>= ) (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(b63) ebből: háztartások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 Ö Ö megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felh. célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése ÁHK (B72) ebből: háztartások (B72) 0 0 Ö 147 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha évi bevételei Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bi Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B 1-B 7) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási b evételek (B8)

3 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Tárná - Menti Szociális Szolgáltató Központ évi bevételei adatok ezer Ft-ban Teljesítés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Követelés Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési b evételek (B 1-B 7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási bevételek (B8)

4 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési b evételek (B1-B7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási b evételek (B8)

5 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányza Előirányzat Követelés Teljesítés t eredeti Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) ö Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) ö Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből; igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K öltségvetési bevételek (B1-B 7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási bevételek (B 8)

6 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Ó K öltségvetési bevételek (B 1-B 7) Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHK (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 Ő 0 0 Finanszírozási bevételek (B8)

7 PÍR; Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet; 0504 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: o. & / 2 0 / Í ' o. IaioJ a 11/A - Központosított előirányzatok és eevéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A -központi költségvetésből tám ogatásként rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt cé lra tén y leg e sen felh aszn ált ö ssze g A z ö n k o n n á n y z a t által fel n em h asz n ált, d e a k ő v etk e ző évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3 ) i Lakossági közm űfejlesztés támogatása Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás tám ogatása A z e-ú td íj b e v e zeté sév el e g y id e jű le g a m a g á n tu la jd o n o s áru fu v aro zó k v ersen y k ép esség ét jav ító in tézk edések m iatt a z önkotm ányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ogatása Ózdi m artinsalak felhasználása m iatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Ö nkorm ányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének tám ogatása Gyerm ekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Ö nkorm ányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Art" m ozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának ) támogatása K önyvtári és közm űvelődési érdekeltségnövelő tám ogatás, m uzeális intézm ények szakm ai tám ogatása A évről áthúzódó bérkom penzáció tám ogatása A pécsi Zsolriay K ulturális N egyed és a K odály K özpont m űködésének tám ogatása Üdülőhelyi feladatok tám ogatása Települési önkorm ányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám ogatása K ötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat tám ogatása A települési önkorm ányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Szom bathely á segítés városa" program támogatása A M isk o lc tap o lca i S tran d fü rd ő és k ö rn y e zete fe jle sztésén e k tám ogatása Központosított előirányzatok (= ) Egyes jövedelem pótló tám ogatások kiegészítése j 0 24 M egyei hatókörű városi m úzeumok feladatainak támogatása M egyei könyvtárak feladatainak támogatása M egyeszékhely m egyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkorm ányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkorm ányzatok m uzeális intézményi feladatainak támogatása B udapest Főváros Ö nkorm ányzatának m úzeum i, könyvtári és közm űvelődési tám ogatása Fővárosi kerületi önkorm ányzatok közm űvelődési tám ogatása M egvei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi Madatok támogatása ( ) A nem zeti m inősítésű színházművészeti szervezetek m űvészed támogatása A nem zeti m inősítésű színházm űvészeti szervezetek létesítm ény-gazdálkodási célú m űködési tám ogatása A kiem elt m inősítésű színházm űvészed szervezetek művészed támogatása A kiem elt minősítésű színházm űvészed szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nem zed m inősítésű táncm űvészed szervezetek művészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt m inősítésű táncművészed szervezetek m űvészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nem zed m inősítésű zenekarok támogatása A kiem elt m inősítésű zenekarok tám ogatása A nem zeti m inősítésű énekkerok támogatása Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

8 PÍR; Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: , ŐZ. njzoxsw o- 1 <x g I'LOte (j\s.. 2 cdu- 11/A - Központosított előirányzatok és eavéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A k ö zp o n ti költségvetésből tám o g atásk ént rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt c é lra tényleg esen felhasznált összeg A z ö n k o rm án y z at h a l fel n em használt, ó e a k övetkező évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) i A kiemelt m inősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (= ) Települési önkorm ányzatok rendkívüli támogatása M egyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartó sa n fizetésk ép tele n h ely z etb e k eiü lt hely i ö n k o rm án y z ato k adósságren d ezésére irányuló hitelfelvétel visszterh es kam attám ogatása, a - pénzügyi gondnok díja A dósságkonszolidáció során törlesztési célú tám ogatásként kapott összeg Szociális és gyerm ekvédelm i ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. hat.) A M átyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. bak) V eszp rém A ré n a m u ltifu n k c io n ális sp o rt- é s re n d ezv é n y csa m o k ép ítési beru h ázásáv al ö sszefüggő tő k e- és kam attartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) K o rm. H a t) Szigetszentm iklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. h at) V e szp ré m M eg y e i J o g ú V á ro s fe la d atain a k tám o g atá sa ( / (II. 1 1.) K o rm. h at.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Konn. h at) ' 55 T ám ogatás a szék esfehérvári F űtőerőm ű K f t vagyoni elem einek m egvásárlásához (117S /2014. (III. 26.) K orm. H a t) K őszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő -ipari közszolgáltató m eg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat) Á tm eneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának tám ogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajm áskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkorm ányzati fejlesztések tám ogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) B alatonfüredi sétányrendszer felújításának tám ogatása (1202/2014.(IV. 1.) K orai, hat.) Az Európai Rendőr-akadém ia (CEPOL ) környezete településképének javítása (1281/2013. (TV. 30.) Korra, hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési tám ogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. h at) Eeves székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (V ili. 14.) Korm. hat.) Hódm ezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások tám ogatása (15D7/2014.(1X. 10.) Korm.hat.) A helyi önkorm ányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat) Itthon v ag y - M ag y a ro rsz ág sze re tle k " p rogram soroza t ( / (IX. 4.) K orm. hat.) B alatonfüred V áros Önkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének tám ogatása (1693/2014. (X I. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4 -es m etróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzem eltetésének tám ogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kom plex fejlesztése (1761/2014. (XII. IS.) Korm. hat. O Szekszárd M egyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi T engerészeti és N éprajzi K iállítóterm ek épület-felújításának tám ogatás (1812/2014. (X II. 19.) K orm. hat.) Eger M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XIL 19.) Korm. h at) H ejőkürt K ö zség Ö nkorm ányzata k ö zú t építésének tám ogatása (1812/2014. (X II-19.) K orm. hat.) Jászfényszaru V áros Ö nkorm ányzata közlekedésfejlesztésének tám ogatása (1812/2014. (X II. 19.) Korm. hat.) Egyes önkorm ányzatok feladatainak tám ogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat,) Énl M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XQ. 31.) Korm. hat.) Vál K özség Ö nkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

9 PÍR: Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: Szektor 1254 Időszak: Qv\ÁoCL ^ lu^z- L l l c n u ^ w : v : * : : : : r ' ~ ~ /C - A mutatószámok, feladatmutatók alauián iáró támogatások elszámolása * M eg n e v ezé s T ám o g a tá s évközi változás Jú n iu si. T ám o g atás évközi változás O któber 15. T én y le g es tám o g atás É vvég) elté ré s (+,-) m u tató szám sze rin t tám ogatás (= 6 < )) A z ö n k o rm án y z at által a z a d o tt c é lra d ecem b er 3 1 -ig tén y leg e sen E ltéré s (tám o g atásb an é s felh aszn álás sz e rin t) (= M 6 4 ))) felh aszn ál összeg i tám o g atá s S I1I.2. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k m ű k ö d ésén e k tám o g atása, h o zzájáru lás a pénzbeli szociális ellátá so k h o z, b esz ám ítá s ( ) N em k özm űvel össze gyűjtött háztartási sze nnyvíz ártalm atlanítása ( OS 01) M egyei önkorm ányzatok m űködésének tám ogatása ( ) K öznevelési feladatok összesen ( ) E gyes szociális és gyerm ekjóléti feladatok tám ogatása ( ) III.4. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k által a z id ő sek á tm en e ti és tartó s, v ala m in t a hajlék talan szem élyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok tám ogatása ( ) Gyerm ekétkeztetés tám ogatása ( ) Összesen ( ) Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

10 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bc Kötelezettség Teljesítés vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101) Normatív jutalmak (KI 102) Céljuttatás, projektprémium (KI 103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (KI 104) Végkielégítés (KI 105) Jubileumi jutalom (KI 106) Béren kívüli juttatások (KI 107) Ruházati költségtérítés (KI 108) Közlekedési költségtérítés (KI 109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI 113) ebbőkbiztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI 1) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI 22) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K3 31) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

11 Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felúj ítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K1-K8)

12 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Tarna-Menti Szociális Központ évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányza t Kőtelezetts égvállalás Teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Ö Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiad áso k (K 1-K 8)

13 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(1 V.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezetts Teljesítés eredeti Módosított égvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiad (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 Ő 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

14 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított gvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

15 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított ^vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 100 o Ó 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K öltségvetési kiadások (K 1-K 8)

16 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettség Teljesítés eredeti Módosított vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 Ö 0 Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szóig. (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 0 Ö 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 Ö 0 Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

17 5. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez LÉTSZÁM KIMUTATÁS a évi költségvetés végrehajtásához Intézmény 2014.évi eredeti december 31-i áti.stat.létsz. 8 órás 6 órás ]4 órás Összesen 8 órás [6 órás 4 órás Összesen Megjegyzés Polgármesteri Hivatal Adóigazgatás ^ Q lg á rn j^ * K % \ > r. *, 4y*y'-.%s t l g l V t g f;? ;' ;v Város község gazd Védőnői szolgálat Könyvtár Közmunka ~ ~^Onkörmányziit ; Mi W M M í «1 s í I S Ü í 1v Óvodai nevelés E ^ -íip dí! m i m W v k M Ü H i f ; Körz. házigond Idősek klubja Szociális étkeztetés Ápoló gondozó ellátás Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 'S S io. /</.**»</ -. -> ^. /*&&*'* -JZ ' jv síi W f i J p. ; 29 Települési vízellátás 0 Hulladék kezelés rífm. ID í-'i'ö ^r >si" r $ B S i Központi konyha ; * * Ö M á Á s z e s e h :^ - - írri'j M,9 víp po. «S8i9' i g i f» 3 S K P E 1 S Ö sszesen :

18 6. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Az Önkormányzat évi mérlege Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/l/1 Vagyoni értékű jogok A/l/2 Szellemi term ékek A/l/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/l Immateriális javak (=A/l/1+A/l/2+A/l/3) A/ll/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A /ll/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járm űvek A/ll/3 Tenyészállatok A/ll/4 Beruházások, felújítások A /ll/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/l! Tárgyi eszközök (=A/ll/1+...+A/ll/5) A/lll Befektetett pénzügyi eszközök (-A /III/1+A /III/2+A /III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkez.be adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/l Készletek (=B /l/1+...+b /l/5) B/ll Értékpapírok (=B/ll/1+B/ll/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/ll) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C /l+...+c /V ) (43= ) D/l Költségvetési évben esedékes követelések (=D/l/1+...+D/l/8) D/ll Költségvetési évet követően esedékes köv. (=D /ll/1+...+d/ll/8) D/l II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/lll/1+...+D /III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D /I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke G/ll Nemzeti vagyon változásai G/l II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G /l+...+g /VI) H/l/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/l/2 Költségvetési évben esed.köt. MA terhelő jár. és szoc. hj adóra H/l/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/l/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira H/l/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra H/l/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/l/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/l/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra H/l/9 Költségvetési évben esedékes köt.finanszírozási kiadásokra H/l Költségvetési évben esedékes köt. (=H /I/1+...H/i/9) H/ll Költségvetési évet követően esedékes köt. (=H/ll/1+...H /ll/9) H/l II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H )/lll/1+...+h )/!!i/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁM K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

19 6. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző időszak Módosítás Tárgyi időszak ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/IÍ/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/TV) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TOKÉ H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FÖARtfSöiTÖ S S Z E S E N (= G + H ±I+ J+K ) ;

20 6. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Az Önkormányzati Vízmű évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző Módosítás Tárgyi M l Immateriális javak M II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök M IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/T Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/ra Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK É M W M M i B P Í S I FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/m Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK D EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁM LAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK f & R M f y l W S Z É S É M ' ; ; :< \ :3 ( r 4 S io ± > / 4 ö n. * * C \ m i

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.%

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Készült: :48

Készült: :48 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7.

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása 2014. évi elemi költségvetés indoklása Fejezet száma: [ 20 Cím/ alcím: 02/03 Szektor: 1051 Típus: 01 Intézmény megnevezése Költségvetési szerv székhelye 8200 Veszprém, Kossuth utca 10. ÁHT azonosító: 747086

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselők! A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell

Részletesebben

MAGYARPOLÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEG 1. MELLÉKELT ezer Ft A B D E Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 0

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosított VI. Teljesítés 214.12.31. Kiadások Eredeti előirányzat 214 adatok eft-ban Módosított VI. Teljesítés

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. adatok eft-ban Módosított VI.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben