Az Önkormányzat évi bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzat 2014. évi bevételei"

Átírás

1 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Helyi önk. működésének általános támogatása (B111) Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) önk szoc., gy.jóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása (B113) önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (Bt 15) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso (B21) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Jövedelemadók (B31) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 Ö 0 0 Kamatbevételek (>= ) (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(b63) ebből: háztartások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 Ö Ö megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felh. célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése ÁHK (B72) ebből: háztartások (B72) 0 0 Ö 147 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Konyha évi bevételei Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bi Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B 1-B 7) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási b evételek (B8)

3 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Tárná - Menti Szociális Szolgáltató Központ évi bevételei adatok ezer Ft-ban Teljesítés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Követelés Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési b evételek (B 1-B 7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási bevételek (B8)

4 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési b evételek (B1-B7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási b evételek (B8)

5 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányza Előirányzat Követelés Teljesítés t eredeti Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) ö Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) ö Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből; igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K öltségvetési bevételek (B1-B 7) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Finanszírozási bevételek (B 8)

6 1. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Óvoda évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Ó K öltségvetési bevételek (B 1-B 7) Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHK (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(b8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 Ő 0 0 Finanszírozási bevételek (B8)

7 PÍR; Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet; 0504 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: o. & / 2 0 / Í ' o. IaioJ a 11/A - Központosított előirányzatok és eevéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A -központi költségvetésből tám ogatásként rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt cé lra tén y leg e sen felh aszn ált ö ssze g A z ö n k o n n á n y z a t által fel n em h asz n ált, d e a k ő v etk e ző évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3 ) i Lakossági közm űfejlesztés támogatása Lakossági víz - és csatornaszolgáltatás tám ogatása A z e-ú td íj b e v e zeté sév el e g y id e jű le g a m a g á n tu la jd o n o s áru fu v aro zó k v ersen y k ép esség ét jav ító in tézk edések m iatt a z önkotm ányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám ogatása Ózdi m artinsalak felhasználása m iatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Ö nkorm ányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének tám ogatása Gyerm ekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Ö nkorm ányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Art" m ozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának ) támogatása K önyvtári és közm űvelődési érdekeltségnövelő tám ogatás, m uzeális intézm ények szakm ai tám ogatása A évről áthúzódó bérkom penzáció tám ogatása A pécsi Zsolriay K ulturális N egyed és a K odály K özpont m űködésének tám ogatása Üdülőhelyi feladatok tám ogatása Települési önkorm ányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám ogatása K ötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat tám ogatása A települési önkorm ányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Szom bathely á segítés városa" program támogatása A M isk o lc tap o lca i S tran d fü rd ő és k ö rn y e zete fe jle sztésén e k tám ogatása Központosított előirányzatok (= ) Egyes jövedelem pótló tám ogatások kiegészítése j 0 24 M egyei hatókörű városi m úzeumok feladatainak támogatása M egyei könyvtárak feladatainak támogatása M egyeszékhely m egyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkorm ányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkorm ányzatok m uzeális intézményi feladatainak támogatása B udapest Főváros Ö nkorm ányzatának m úzeum i, könyvtári és közm űvelődési tám ogatása Fővárosi kerületi önkorm ányzatok közm űvelődési tám ogatása M egvei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi Madatok támogatása ( ) A nem zeti m inősítésű színházművészeti szervezetek m űvészed támogatása A nem zeti m inősítésű színházm űvészeti szervezetek létesítm ény-gazdálkodási célú m űködési tám ogatása A kiem elt m inősítésű színházm űvészed szervezetek művészed támogatása A kiem elt minősítésű színházm űvészed szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nem zed m inősítésű táncm űvészed szervezetek művészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt m inősítésű táncművészed szervezetek m űvészed és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nem zed m inősítésű zenekarok támogatása A kiem elt m inősítésű zenekarok tám ogatása A nem zeti m inősítésű énekkerok támogatása Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

8 PÍR; Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: , ŐZ. njzoxsw o- 1 <x g I'LOte (j\s.. 2 cdu- 11/A - Központosított előirányzatok és eavéb kötött felhasználású támogatások elszámolása # M egnevezés A k ö zp o n ti költségvetésből tám o g atásk ént rendelkezésre bocsátott összeg A z ö n k o rm án y z at által a z ad o tt c é lra tényleg esen felhasznált összeg A z ö n k o rm án y z at h a l fel n em használt, ó e a k övetkező évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) i A kiemelt m inősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (= ) Települési önkorm ányzatok rendkívüli támogatása M egyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartó sa n fizetésk ép tele n h ely z etb e k eiü lt hely i ö n k o rm án y z ato k adósságren d ezésére irányuló hitelfelvétel visszterh es kam attám ogatása, a - pénzügyi gondnok díja A dósságkonszolidáció során törlesztési célú tám ogatásként kapott összeg Szociális és gyerm ekvédelm i ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. hat.) A M átyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (1.30.) Korm. bak) V eszp rém A ré n a m u ltifu n k c io n ális sp o rt- é s re n d ezv é n y csa m o k ép ítési beru h ázásáv al ö sszefüggő tő k e- és kam attartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) K o rm. H a t) Szigetszentm iklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. h at) V e szp ré m M eg y e i J o g ú V á ro s fe la d atain a k tám o g atá sa ( / (II. 1 1.) K o rm. h at.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Konn. h at) ' 55 T ám ogatás a szék esfehérvári F űtőerőm ű K f t vagyoni elem einek m egvásárlásához (117S /2014. (III. 26.) K orm. H a t) K őszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő -ipari közszolgáltató m eg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat) Á tm eneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának tám ogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajm áskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkorm ányzati fejlesztések tám ogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) B alatonfüredi sétányrendszer felújításának tám ogatása (1202/2014.(IV. 1.) K orai, hat.) Az Európai Rendőr-akadém ia (CEPOL ) környezete településképének javítása (1281/2013. (TV. 30.) Korra, hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési tám ogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. h at) Eeves székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (V ili. 14.) Korm. hat.) Hódm ezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások tám ogatása (15D7/2014.(1X. 10.) Korm.hat.) A helyi önkorm ányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat) Itthon v ag y - M ag y a ro rsz ág sze re tle k " p rogram soroza t ( / (IX. 4.) K orm. hat.) B alatonfüred V áros Önkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének tám ogatása (1693/2014. (X I. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4 -es m etróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzem eltetésének tám ogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kom plex fejlesztése (1761/2014. (XII. IS.) Korm. hat. O Szekszárd M egyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi T engerészeti és N éprajzi K iállítóterm ek épület-felújításának tám ogatás (1812/2014. (X II. 19.) K orm. hat.) Eger M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XIL 19.) Korm. h at) H ejőkürt K ö zség Ö nkorm ányzata k ö zú t építésének tám ogatása (1812/2014. (X II-19.) K orm. hat.) Jászfényszaru V áros Ö nkorm ányzata közlekedésfejlesztésének tám ogatása (1812/2014. (X II. 19.) Korm. hat.) Egyes önkorm ányzatok feladatainak tám ogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat,) Énl M egyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XQ. 31.) Korm. hat.) Vál K özség Ö nkorm ányzata feladatainak tám ogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

9 PÍR: Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: Szektor 1254 Időszak: Qv\ÁoCL ^ lu^z- L l l c n u ^ w : v : * : : : : r ' ~ ~ /C - A mutatószámok, feladatmutatók alauián iáró támogatások elszámolása * M eg n e v ezé s T ám o g a tá s évközi változás Jú n iu si. T ám o g atás évközi változás O któber 15. T én y le g es tám o g atás É vvég) elté ré s (+,-) m u tató szám sze rin t tám ogatás (= 6 < )) A z ö n k o rm án y z at által a z a d o tt c é lra d ecem b er 3 1 -ig tén y leg e sen E ltéré s (tám o g atásb an é s felh aszn álás sz e rin t) (= M 6 4 ))) felh aszn ál összeg i tám o g atá s S I1I.2. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k m ű k ö d ésén e k tám o g atása, h o zzájáru lás a pénzbeli szociális ellátá so k h o z, b esz ám ítá s ( ) N em k özm űvel össze gyűjtött háztartási sze nnyvíz ártalm atlanítása ( OS 01) M egyei önkorm ányzatok m űködésének tám ogatása ( ) K öznevelési feladatok összesen ( ) E gyes szociális és gyerm ekjóléti feladatok tám ogatása ( ) III.4. A telep ü lé si ö n k o rm án y z ato k által a z id ő sek á tm en e ti és tartó s, v ala m in t a hajlék talan szem élyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok tám ogatása ( ) Gyerm ekétkeztetés tám ogatása ( ) Összesen ( ) Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c ac f

10 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított adatok ezer Ft-bc Kötelezettség Teljesítés vállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101) Normatív jutalmak (KI 102) Céljuttatás, projektprémium (KI 103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (KI 104) Végkielégítés (KI 105) Jubileumi jutalom (KI 106) Béren kívüli juttatások (KI 107) Ruházati költségtérítés (KI 108) Közlekedési költségtérítés (KI 109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI 113) ebbőkbiztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI 1) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI 22) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K3 31) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

11 Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felúj ítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K1-K8)

12 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez A Tarna-Menti Szociális Központ évi kiadásai Előirányzat eredeti Előirányza t Kőtelezetts égvállalás Teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Ö Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiad áso k (K 1-K 8)

13 3. sz. melléklet a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(1 V.24) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzati Vízmű évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezetts Teljesítés eredeti Módosított égvállalás Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiad (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 Ő 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K 1-K 8)

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 735814 1254 01 0018 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1184 Budapest

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. NYÍREGYHÁZI FŐISKOL Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben