A ve rs e ny m e gh irde tői:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ve rs e ny m e gh irde tői:"

Átírás

1 H í r le vé l X. évfol ym 134. szám m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te l/fx: 76/ ;E-m il: h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u, H onlp: w w w.m m h ir.h u/org/bk s zk t Fúvósze ne k rok M e gye i Tl ál k ozój K isk unfél e gyh áz, m ájus 21. Intéze tünk k étéve nte re nde zi m e g m e gyébe n m űk ödő fúvós ze ne k rok tlálkozóját, m e lyne k ide i h e lys zíne K is k unfélegyh áz város les z. A s űrű m ájus i progrm e llenére (m jális, pünk ös di fe llépés e k ) több cs oport válllt s ze re plés t, így cs oport érk e zik Bács bok odról, Cs ás zártöltés ről, K e cs k e m étről, M drs rólés te rm és ze te s e n fe s ztiváldíjs h e lyi fúvós ze ne k r is be m uttj m űs orát. A régiós k pcs oltok e rős ítés e érde k ébe n k e ttő Cs ongrád m e gye i e gyüte s tis m e gh ívtunk ze nélés re. A tlálkozó dís zve ndége D oh os Lás zló e zre de s M gyr Fúvós ze ne k ri Szöve ts ég e lnök e. Fe l h ívás M EGYEI JÓZ SEFATTILA SZ AVALÓVER SENYR E A ve rs e ny m e gh irde tői: Bács-K isk un M e gye i K özgyűl és és lábbi intézm énye i: BK M Ö Pe d gógii Intéze te, BK M Ö K özm űve l őd ési Intéze te, BK M Ö Forrás K id ój, K ton Józse f M e gye i K önyvtár A ve rs e nyt4 k te góriábn re nde zzük m e g: I éve s k oros ztály, II éve s k oros ztály, III. 18 év fe letti k oros ztály (fe lnőtt) - s zám uk r ve rs e ny te rületi fordulón k e zdődik, k özve tlenülne ve zne k BK M Ö Pe dgógii Intéze tébe. A ve rs e ny h árom fordulós : 1. forduló: is k oli (z I-II. k te góri rés zére ), 2. forduló: te rületi (Bj és K e cs k e m ét), 3. forduló: m e gye i döntő(k e cs k e m ét) M indh árom fordulóbn ve rs e ny nyg 1 k öte lező és 1 s zbdon váls ztott Józs e f Attil ve rs. (A ve rs e k m indh árom fordulóbn zonos k.) FELH ÍVÁS k m rzenek rok részére e zőve rs k te góriánk ént: A Juris ics -vár M űvelődés i K özpont és Várs zính áz, M gyr M űvelődés i Intézet, K öte l I. k te góri Április 11 vlm int M gyr Nem -h ivtás os K m rzenek rok és Szim fonik us Z enek rok Szövets ége 2005-ben m egrendezi XIV. O rs zágos K m rzenek ri Fes ztivált K ős zegen. II. k te góri Flóránk III. k te góri Téliéjs zk vgy Kés z leltár (s zbdon váls zth tó z e gyik ) A Fesztiválid őpontj: ok tób er Az es em ényre olyn együttes ek jelentk ezés ét várjuk, m elyek ben együtt zenélnek m tőr és profi m uzs ik us ok, tnárok, tnítványok, zenebrátok teh át nem is k oli vgy ifjús ági növendék zenek rok és nem k oncertezés ből élő h ivtás os együttes ek. K érjük z érdek lődők et, s zíves k edjenek rés zvételi s zándék uk t m ájus 20.-ig jelezni k övetk ező cím ek en, h ogy jelentk ezés i lpot k üldh es s ünk. A döntés h ez ugynitttovábbi inform ációtk ph tnk z es em ényről. Elérh etőségek : M gyr M űvelődés i Intézet, Szilágyi György zenei referens, 1. ford ul ó s ze pte m be r 22-ig (z is k olák s játh tás k örbe n bonyolítják ) 2. ford ul ó - ne ve zés i h táridő: s ze pte m be r 30-ig Ne ve zés i cím : BK M Ö Pe dgógii Intéze te, 6000, K e cs k e m ét, K ton J. tér 8. Ne ve zni z I-II. k te góriábn is k olánk ént, k te góriánk ént 1 főve l leh e tnév, k te góri m e gje lölés éve l. K érjük továbbá z is k ol ne vét és cím ét, vlm int fe lkés zítő tnár ne vétis m e gdni. A III. k te góriábn név és m unk h e ly ne véne k, cím éne k m e gje lölés éve lfogdjuk írás bn ne ve zés e k e t. Budpes t 1011 Corvin tér 8., Telefon: (06 1) ,Fx: (06 1) , M obil: , e-m Sze rk e sztőségi h íre k A H írlevél lpzártájánk időpontj m inde n h ónp 25-e. Az e zután érk e ző cik k e k, h íre k m e gje lenés ét ne m tudjuk grntálni. A lp legk és őbb m inde n h ónp 7-ig je lenik m e g. Az k özölni k ívánt nygok t e lek tronik us form ábn jutts s ák e l, leh e tőleg e lek tronik us levélbe n be k üldő e lérh e tős égét fe ltünte tve. K érjük gépírás és fx h e lye tt e zt m ódoth s ználják. Intéze tünk e t je lenlegi s zám ok m e llett k öve tk e ző m obil s zám on is h ívh tják : 06/ A te rületi forduló h e lys zíne i: Bj: Újváros i ÁM K, K e csk e m ét: BK M Ö Pe dgógii Intéze te Időpontji: Az I-II. k te góri ok tób e r 20., A III. k te góri nove m b e r forduló: A m e gye i döntőbe te rületi fordulóból k te góriánk ént és h e lys zíne nk ént6-6 főjuttovább. A döntőt de ce m be rbe n, k és őbb m e gje lölt időpontbn re nde zzük K ton Józs e f M e gye i K önyvtárbn. A ve rs e ny ünne pi m űs orrlzárul, győzte s e k érték e s jutlm k t k pnk. További inform áció: BK M Ö Pe dgógii Intéze te Lázár M ik lós 76/ , e -m BK M Ö K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze te, Pe tőfi Sándor Lás zló, 76/ , 76/ , e -m il:

2 Be m uttjuk Be ncze K árol yné Tős gyök e re s k locs i vgyok, s jnos nyolcdik os k orom bn éde s pám t e lhe lye zték Szék e s fe h érvárr, így e lke rülte m inne n, onnn m e nte m Pécs re főis k olár, m gyroros z s zk r, e zután Pk s on k e zdte m tnítni. '64 ót vis zont itt vgyok K locs án, K e rtváros i Áltlános Is k olábn tnítottm, onnn m e nte m nyugdíjb. Elős zör be n K e rtváros i Áltlános Is k olábn ve ze tte k be e lős zör néptáncok ttás, k k or m ég ne m voltk m űvés ze ti is k olák. Ez zt je lente tte, h ogy z lsó tgoztbn z e gyik te s tne ve lés i órát néptánc ór váltott fe l. Ö rülte m, m ik or m e glk ultk m űvés ze ti is k olák, m e rt így intézm énye s e n s ok k l ngyobb e re dm ényt leh e t e lérni. K locs án e ze r gye re k néltöbb gye re k vn e bbe be vonv. Vn e gy lányom, k ét unok ám, ők is táncos ok. A cs ládbn m m, dédngym m, m inde nk i ngyon s ze re te tténe k e lni. - Eze k s ze rint néptánccl, népze néve l vló k pcs olt cs ládbn k e zdődött? - Ige n, ztán Pécs i Sándornál, k i ze ne is k olábn volt igzgtó, és Vik ár Ljos nénálk e zdte m éne k e lni. Pécs e n is táncoltm, Pk s on lpítottunk e gy tánccs oportot, és lénye gébe n ott k e zdődött tánccl vló fogllkozás om. Am ik or '65-be n K locs ár k e rülte m, itt is volt z is k olábn tánccs oportom és '80-tól népi e gyütte s be n táncoltm, és '85-től, épp h ús z éve ve ze te m H gyom ányőrző Népi Együtte s t. Fe k e te Dánie l -M iót táncolsz? - M ár több m intnyolc éve, 9 6 nyr ót. - Ngyon k itrtó vgy. M iérts ze re te d e ztm űve lni? - M gáért táncért, de ngyon jó k özös s ég is, s ze re te k e gyütt lenni többie k k e l. Ne m cs k m unk prób, h ne m jólis ére zzük m gunk t. - Eddig m ilye n e re dm énye k k e lbüs zk élke dh e ts z? bn Gye rm e k Néptáncos ok VIII. O rs zágos Szóló Táncfe s ziválján e lső lette m, 2004-be n Bács -K is k un M e gye i Gye rm e k és Ifjús ági Néptáncgálán k ülöndíjt 2 - A s ok e re dm ény k özülm ire legbüs zk ébb? - Le gink ább rr, h ogy h ús z év után m ég vgyunk, és tvly ötödik lklom m lk ptunk k iváló m inős ítés t K pos váron és z ors zágbn h e te dik k ént k ptuk m e g M uh ri Elem ér díjt. Büs zk e vgyok m ég m e llette m ülő D nik ár, k i m ás ods zor indul z O rs zágos Gye rm e k Szóló Táncve rs e nye n. Az e gyütte s ünk be n vn k ét e m be r, k i népm űvés ze t m e s te re : Cs e lik M ári és id. Vén Fe re nc és vn négy párunk k ik Fülöp Fe re nc díjtk ptk. - Ez tánccs oport gondolom e gy igzi k is k özös s égé is k ovács olódott. M e nnyie n vnnk m os t? - A névs or s ze rint 45-e n, k ik vlóbn k tívn rés zt ve s zne k cs oport életébe n, 35 fő. Néh ányn vidék e n tnulnk, e gye te m is ták, ők ne m m indig tudnk ve lünk lenni. - M e nnyi időts zok tk e gyütttölte ni? - H e ti re nds ze re s s égge l vnnk próbák, zután vnnk k ülönböző k özös s égi e gyüttléte k, példáulfrs ngk or vgy nyáron évdzárón, k int s zok tunk lenni z e gyik táncos unk nyrlójábn, főzünk, s ütünk, időnk ént névnpok t ünne plünk. - M ik legk öze lebbi te rve k, célok? - A legfontos bb m os t, h ogy fe lkés züljünk XV. D unm e nti Folklórfe s ztiválr, e zt k özös e n s ze re tnénk Göröm e gyütte s s e l e gy k locs i lk odlm s s l m e gte nni. A M uh ri Szöve ts ég jvs olt be nnünk e t török ors zági Fok h gym Fe s ztiválr, és od tlán e ljutunk. Ngyon s ok h e lye n voltunk, e m lék e ze te s utk voltk. Többe k k özött k éts ze r voltunk Angliábn, h árom s zor Sk óciábn, Spnyolors zágbn, te s tvérváros unk nál Erdélybe n, Szék e lyk e re s ztúron, Frnciors zágbn, O ls zors zágbn, Ném e tors zágbn te s tvérváros unk nál,k ie rch e im be n. - M ilye n s zéles z e gyütte s re pe rtoárj? - M ive l m i igzi h gyom ányőrző e gyütte s vgyunk, 10 éve s től 70 éve s ig m inde n k oros ztály m e gtlálhtó nálunk, és e lsődlege s célunk, h ogy K locs és k örnyék éne k, Sárk özne k s zok ás it fe ldolgozzuk, h gyom ányit s zínpdr állíts uk, és e ze n k ívül ne m s zok tunk m e gfe ledk e zni k örnyék be li ne m ze tis égie k ről s e m. Vn ném e t, s ze rb, cigány táncunk, k locs i s zám ok on k ívül m ás táje gys ége k táncit is táncolják fitlok, ne m e lége dne k m e g k locs ivl - bár ne k ünk e z z nynye lvünk - tnultunk m ár többe k k özött dunántúlit, rábk özit, s ztm árit, dél-lföldit. M ás táje gys ége k e t is s zíve s e n táncolunk, vn e gy olyn k étórás m űs orunk is be lőlük. k ptm és be jutottm Gye rm e k Néptáncos ok IX. ors zágos fe s ztiváljár is. - További te rve id? Sze re tnék tánccl fogllkozni, Nyíre gyh ázár fogok m e nni M űvés ze ti Szk k özépis k oláb néptánc s zk ár és után te rvbe ve tte m, h ogy je lentk e ze m pe s ti főis k olár tánc ze ne pe dgógi s zk r.

3 Be m uttjuk Sim on Gáb or be n látt m e g npvilágot Sze ge de n, Bján tnult, ott nőtt fe l, ott is m e rk e de tt m e g néptánccl. '89 -be n k e zde tt táncolni Ge m e nc néptánce gyütte s be n, onnn k e rült D unújváros b Vs s néptánce gyütte s be, R ácz Attil m e gh ívás ár, e zután Budpe s ti Népi Együtte s be n lett h ivtás os táncos, D unújváros i Táncs zính áz lpító tgj volt, s 2000 ót néptáncot tnít H éts zínvirág Alpfok ú M űvés ze ti O k ttás i Intézm énybe n, K locs án. - Is k oláidth olvége zte d? - Bján vége zte m tnítók épzőt és m os t vgyok végzős Táncm űvés ze ti Főis k ol néptáncpe dgógus s zk án. - M i indítotte rre pályár? - A h úgom és brátnője k itlálták, h ogy ők táncr k rnk járni, és e gye dül ne m e nge dték e l ők e t, cs k h e gyütt m e gyünk. Így k ényte len voltm e lm e nni néptáncpróbák r. - Ne m bántd m e g? - Ne m, m inde nne lúgy voltm z élete m s orán, h cs inálok vlm it, cs ináljm re nde s e n, te lje s e rőbe dobás s l, vgy s e h ogy. - Ez zért, gondolom ne m e lég e gy élete t m e gh tározó pályváls ztás h oz... - Pe rs ze, h ogy ne m. Fontos nk trtom, h ogy m gyr k ultúrát m e gőrizzük, z áth gyom ányozódás át folyttni k e ll. K i te nné, h m i ne m?! M e g k e lltnulni z idős e bb ge ne rációtól zt k ultúrát, m i k ih lóbn vn z e gés z K árpát-m e de ncébe n, és tovább is k e llélte tni, fitlságnk e zt át k e ll dni, h ogy ők is k öze l k e rülje ne k önnön h gyom ányik h oz. A m ás ik ok, h ogy m inde n tánce gyütte s, h ole ddig voltm, s zinte e gy cs ládk ént m űk ödik, m inde n tgj m inth te s tvére m lenne, bráti társ s ág is k özülük k e rülk i, e gyütt cs inálunk m inde nt. Itt K locs án is s zíve s e n k pcs olódtm be h gyom ányok őrzés ébe, z is k olánk is e ztte s zi. - Itth on érze d m gd K locs án? - Ige n, s züleim voltk éppe n k locs ik, k örnyék i k is fluk bóls zárm znk. Apuk ám us zódi és ze nés z, rége bbe n lk odlm k bn ze nélt, nyuk ám Gyöngyös -Bok rétás volt, úgyh ogy k önnyű volt be állni h gyom ányb. Sze re te k k im e nni z idős e bbe k h e z be s zélge tni. - M ilye n e re dm énye idre e m lék s ze lvis s z s zíve s e bbe n? - Le gink ább z e gyütte s e k k e l e lért e re dm énye k re, m ive l s ze rinte m tánc lpve tőe n társ s m űfj. K ptunk nívó díjk t, fe s ztiválok on s ok s zor értünk e l e lső h e lye zés t, e gyénibe n ne m indultm s oh, cs k e gy pingpong ve rs e nye n, h ol h rm dik lette m. Szám om r furcs k ultúrát ve rs e nye zte tni, legfe lje bb fitl k orbn leh e t ös ztönző h tás, flun s e m volt k ét e gyform e m be r, k i e gyform án táncolt, éppe n e zért e zt s ze rinte m ne m is leh e tzs űrizni. - Te rve id? - H áz, k uty, gépk ocs i. K om olyr fordítv s zót: gye re k e im ne k, k ik e t tnítok, s ze re tném m e gdni leh e tős ége t ugynúgy h ogy Fe k e te D nik ánk, h ogy tovább tudjnk lépni. Nyitott les z pály h ivtás os tánc fe lé. M inde ze n áltlles z leh e tős ég m inéltöbb tudás t átdni, és őrizni h gyom ányt, h ogy m e gtnulják e zt k ultúrát h s znos s á te nni, e bbe n otth on lenni, m inde nnpjik rés zévé te nni. Ne m e lég cs k e gy ps s zív tudás t átdni, zt m guk énk is k e lltudniuk, élniük k e llve le. - M e nnyire vn e rre fogdók és zs ég? - Sze rinte m m i gye re k e k k e lz is gond, h ogy s zülők ne m m otiválták ilye n iránybn, ne m irtják be ők e t k ulturális s zk k örök re, tánccs oportok b, h e lye tte nyk áb k s ztj k ulcs ot, d zs e bpénzt, és e zze l dolog e lvn intézve. Az ge ne ráció m ár s zülői k orbn vn, k inéle z folym te lindult. - K locs án ne h éz új e m be re k e tbe vonni? - Ne m, K locs án e rős töm e gbázis m gánk folklórnk s zinte z e gés z város e rre épül-, s zinte nincs cs lád, m e lyik ne voln érintve. A '30-s éve k tőlk e zdve ngyon e rős volt Gyöngyös -Bok rétás m ozglom, m e gh tározt K locs néprjzi fe jlődés ét. Az áth gyom ányozódás t is leh e tővé te tte, ge ne rációk s zülette k be le e bbe folklórb. Jó voln m inde ze k e t intézm énye s m ódon is ápolni, fe nntrtni. Sjnos m os tni k ultúrpolitik ánk - úgy ve s s zük és zre - e z ne m célj. M inde ze k m e llett vn e gy fe lnőtt e gyütte s ünk - 13 párrl m űk ödő Göröm néptánce gyütte s -, K locs i Népi H gyom ányőrző Együtte s s e l s zok tunk k özös e n táncolni. Em e lt s zinte n h e ti 3x3 órábn tnuljuk táncok t. A tánccs oport civilfogllkozás t váls ztók nk les z m űh e lye, k ik ne m válnk h ivtás os táncos ok k á. Fe l h ívás Intéze tünk ös s ze k ívánj gyűjte ni m e gyébe n m űk ödő ze ne k rok, k órus ok, e lődók is m e rte tő és de m ó nygit. K érjük z e gyütte s e k ve ze tőit, k üldjék e l be m uttk ozó inform ációs dok um ne tum ik t, fe lvéte leik e t leh e tőleg e lek tronik us form ábn k öve tk e ző e -m il cím re : 3

4 Pá l y á ztjánl ó A Bék ési Úti K özösségi H ázk és Bék és M e gye i Npsugár Báb szính áz b áb k észítőpál yáztoth ird e t XIV. Ne m ze tk özi Báb fe sztiváll k l m áb ól. A K l ocs Népm űvésze téértal pítvány m e gh ird e ti A pályázton rés zt ve h e t m inde n lkotó k e dvű fe lnőtt és gye rm e k, bárm ilye n nygból és te ch nik ávl k és zíte tt, bárm ilye n m ére tű bábok k l. Egy k érés ünk vn, h ogy be k üldött bábok "életre k e lth e tők ", bábozás r lklm s k legye ne k. A pályázt célj k locs i s árk özi h ím zés e k és vis e lete k h gyom ányink m e gőrzés e és továbbfe jles ztés e, továbbá olyn népi iprm űvés ze ti h ím zés e k k és zítés e, m e lye k m ind m űvés zi, m ind h s ználti érték s ze m pontjából m e gfe lelne k m i k or k öve te lm énye ine k. A pályázton bárk i rés zt ve h e t. O lyn önállón te rve ze tt lkotás ok t leh e t be k ülde ni, m e lye k ors zágos pályázton, k iállítás on, NIT Bíráló Bizotts ág e lőtt ne m s ze re pe lte k. Pályázni cs k új lkotás ok k l (legfe lje bb 5 téte llel) leh e t (, ös s ze trtozó tárgye gyütte s e gy pálym unk ánk s zám ít). A pályázt je ligés. A be dott drbok h oz lezárt, je ligéve l e llátott boríték bn cs tolni k e ll fe lhívás m e llék letét k épe ző dtlpot. Ez z lábbi cím e n igénye lhe tő, h ová e gyúttl h ím zés e k e t is m jd e l k e ll jutttni: 6300, K locs, Tóth M ik e utc 15. Az dtlpot s ze m élye s e n június 1-3-ig 9 és 16 ór k özött leh e t átve nni. Az ünne pélye s e re dm ényh irde tés re és k iállítás m e gnyitás ár D un M e nti Folklórfe s ztiválon k e rüls or (2005. július ). Pályázti k te góriák : 1. Ö ltözk ödés : m e gyébe n m e glévő vis e lete k és zok m intk incs éne k fe lhs ználás ávlk és zültöltöze te k. 2. Lk ás te xtíliák : népi h gyom ányok t fe ldolgozó lk ás te xtíliák, e gyütte s e k. Pálydíjk : I.: ,- Ft, II.: ,- Ft, III.: ,- Ft és k ülöndíjk fe ljánlás s ze rint. A pálydíjk Bíráló Bizotts ág döntés e lpján k e rülne k k ios ztás r, díjk fe le te rve zőt, fe le k ivite lezőt illeti m e g. A k iállítás r zs űris zám ot k pott h ím zés e k k e rülne k. A pos ti úton k üldötttárgyk értfe lelős s ége tne m válllunk. A m inős ítés igzgtás i s zolgálttás díjk öte les, lkotás onk ént 800,- Ft, m e ly trtlm zz fotózás k ölts ége it is, és zs űri utik ölts égéh e z k érünk 300,- Ft-ot. A k iállítás t K özm űve lődés i Intézm énye k k e l k özös e n re nde zzük. Inform áció: Be ncze K árolyné, te lefon: A be k üldött pályáztok t függe tlen s zk értői zs űri bírálj e l, legk iválóbb pálym unk ák lkotói érték e s tárgyjutlom bn rés ze s ülne k. A pályázt válogtott nyg M e s e h ázbn k e rül k iállítás r, k iállítás rés ztve vői ok leve let k pnk. Ne ve zés i díjnincs. Az e lérte re dm ényrőlm inde n pályázótérte s ítünk. A pálym unk ák t s ze m élye s e n vgy pos tán z lábbi cím re k érjük e ljutttni: Bék és i Úti K özös s égi H ázk, 5600 Bék és cs b, Bék és i út 15. A bábok on k érjük fe ltünte tni k és zítőne vét, lk cím ét(e s e tleg is k oláját) és s zületés i ide jét. A be k üldés h táride je : m ájus 9. Ge rge ly npj. A k iállított pálym unk ák ugus ztus 20. után s zállíth tók h z. Bőve bb inform áció k érh e tő Bék és i Úti K özös s égi H ázk te lefons zám án Brunné Se lm e ci Ágne s től: 66/ vgy e -m ilbe n: illetve m unk időbe n s ze m élye s e n Bék és cs bán, Bék és i út 15 s zám ltt. 4 K irál y Il us h ím zőpál yáztot

5 itások NÉPI IPAR M ŰVÉSZ ETI M ÚZ EUM K e csk e m ét, Se rfőzőu.19. Te l./fx: 76/ E-m il : nim citrom il.h u m uze um.ne fre e m il.h u W e b : w w w.m use um.h u/k e csk e m e t/ne piiprm uve sze ti M ÁJUS H AVI PR O GR AM O K ÁLLAND Ó K IÁLLÍTÁS: A népi iprm űvés ze t fél évs zázd - npjink tárgyform áló népm űvés ze te (h ím zés, s zövés, frgás, fze k s s ág, népi k is m e s te rs ége k ) K AM AR A K IÁLLÍTÁS: K lots ze g - válogtás Z n D e zs ő gyűjte m ényéből(vis e let, k e rám i, h ím ze tt és s zőtt népi te xtilek ) M ÚZ EUM I VILÁGNAP (m ájus 18.): Eze n npon m úze um látogtás ingye ne s. - K lots ze gi h ím zés e k. A Z n - gyűjte m ény e ddig ne m látott drbji és D ís zítőm űvés z Szk k ör tgjink m unk ái. Látogth tó: m ájus ig. K ÉZ M ŰVES FO GLALK O Z ÁSO K Cs oportok rés zére nyitvtrtás i időbe n, e gyénileg s zom btonk ént 15 órától e lőze te s be je lentés lpján k ézm űve s fogllkozás ok igénye lhe tőe k. Íze lítőül jánltunk ból: rongybbk és zítés, btik olás, bőrözés, cs uh éfigurák, k örm önfonás, gyöngyfűzés, s zlgs árk ány k és zítés, gyöngyfigurák, gye rtym ártás /s odrás, tojás írás. Inform áció: Bk s iné Ngy Edit76/ DÍSZ ÍTŐM ŰVÉSZ K Ö R M inde n k e dde n óráig, Ve ze ti: dr. Vrg Fe re ncné népi iprm űvés z. NY ITVA TARTÁS: k e ddtől s zom btig óráig. BELÉPŐD ÍJ: 200,-Ft, k e dve zm énye s : 100,-Ft. TÁR LATVEZ ETÉS: Előze te s be je lentk e zés lpján, m gyr nye lve n k érh e tő. D íj: 2.000,- Ft. A K ton Józse f K önyvtár h íre i A Ngy K önyv K e re ssük M gyrország k e d ve nc re gényét! A m ás odik fordulóbn, június 11-ig 100 legtöbb je lölés t k pott m ű k özül váls zth tj k i zok t, m e lye k e t legjobbn s ze re t. Is m e rk e dje n 100 legnéps ze rűbb k önyvve l, olvs s újr régi k e dve nce it, jutts s tovább zok t 12 k özé s zvzólpon, inte rne te n vgy ve ze ték e s te lefonon! PR O GR AM AJÁNLÓ(Inform áció: 76/ ) M ájus A H ÓNAP M ŰALK O TÁSA : Som od i Fe re nc te rm és ze tfotói. M e gte k inth e tő K önyvtári K ávézóbn A H ELYISM ER ETI GYŰJTEM ÉNY IDŐSZ AK I K IÁLLÍTÁSA Anim ációs fil m fe sztivál ok K e csk e m éte n; A H e lyis m e re ti Gyűjte m ény dok um e ntum i fe s ztiválok és rjzfilm s túdió történe téről. M ájus 26., csütörtök 17 ór Sze re l m e m vgy Te, szép h zám M álti e s t Az O rs zágos Ide ge nnye lvű K önyvtár és K ton Józs e f K önyvtár k özös re nde zvénye. GYER M EK VILÁG (Inform áció: 76/ ) M ájus 21., szom b t 9 ór: Táltos prób; K is is k olás ok m e gye i m e s e ve télke dőjétzáró k özös s égi játék M ájus 28. Európ cs odái: Frnciors zág; O rs zágos játék döntője M ájus 9., h étfő:játsszunk e gyütt Európáb n!; Játék os fogllkozás gye re k e k ne k z Európ Np lklm ából. M ájus R e nd e zvénysorozt z Európi Ne m ze ti Prk ok Npj l k l m áb ól ; R jzve rs e ny, k iállítás és játék te rm és ze tvéde lem je gyébe n Széch e nyiváros i Fiók k önyvtár e gyüttm űk ödés éve l. A Dun Tvfe l h ívás Ö röm m e l érte s ítjük, h ogy D un Te levízió m űh olds m űs ors zolgálttó, Cs ongrád, Bék és, és Bács -K is k un m e gye te rületén újbb forgtás i s tábot állított fe l. A D élm gyrors zági régió e s e m énye it m édium npi H írdóibn, és több m gzinm űs orábn dolgozz fe l. Am e nnyibe n z Ö nök áltl lebonyolított re nde zvényről, vgy k örnye ze tük be n történő érde k e s e s e m énye k ről tájék ozttni k ívánják D un Te levízió nézőit, k érjük, je lezzék. Ezt k öve tőe n k ére lm ük e t főváros i m űs ork oordinációs irodáb továbbítjuk. E-m il cím ünk re várjuk m e gh ívóik t, progrm jánlóik t, be s zám olóik t. Te l. 0620/ , 0630/ E-m il: 5

6 itás ok A gyök érbe n vn z élet. Ak ine k nincs gyök e re, e lvés z /W s s Albe rt/ Bács -K is k un m e gye i Fúvós ze ne k rok Fe s ztiválj Városl pítók Npj 2005 Fúvós ze ne k rok és m zs ore tt K isk unfél e gyh áz Város Ö nk orm ányzt tiszte l e tte lés sze re te tte lm e gh ívj Ö ntés k e d ve s Csl ád ját m ájus 18. és 22. k özöttm e gre nd e zésre k e rül őre nd e zvénye ire. e gyütte s e k be m uttój ór K is k un M úze um Z e ne brátok Cs ongrád k órus város és k órus ánk k özös h ngve rs e nye ór Bék e tér M ájus 18. sze rd Szik or R obi és z ór K is k un M úze um,,látogtóbn k unok Gidák ázs ii rok oninál - m úze um i e s t, k zh s ztáni és török ors zági fotók iállítás élőze néve l Ünne pi s ze ntm is e ór Város h áz e lőtti tér 9.30 ór K is k un M úze um Város lpítók npi ünne ps ég,,jás zk uns ág k uttás történe lm i, néprjzi k onfe re nci K is k unk pitány be ik ttás ór K is k un M úze um K itünte tés e k átdás Vox Cum n k m rk órus h ngve rs e nye ór Bék e tér R ics i boh óc - lem e zbe m uttó buli M ájus 20. pénte k Élőze nés, táncos inte rk tívcs ládi m űs or ór K is k un M úze um ór Bék e tér;d e s pe rdó,,jás zk uns ág k uttás történe lm i, néprjzi k onfe re nci ór Iprte s tület s zék h áz -,,Félegyh ázi Expo éve s jubileum i k iállítás ór Bék e tér;st. M rtin ór Bék e tér;z s éd ór Bék e tér;edvin M rton ór TEM I Szk m k özi M űve lődés i H áz ór Bék e tér;h otjzz Bnd k once rt Bélye gk iállítás ór Bék e tér;tnt k once rt ór K oron étte re m,,iii. K oronás k iállítás - M ájus 22. vsárnp 9.00 ór Srlós Boldogs s zony Plébánite m plom M ájus 19. csütörtök H olló Lás zló K épzőm űvés z K ör be m uttk ozás ór Bék e tér;tűzijáték Egyéb progrm ok : M ór F. M űve lődés i K özpontglériáj: ór K oron utc K is k un M e nye gző ( s átoros lk odlom ) - jóték onys ági bál K pocs R -Go Se gítő Szolgált re nde zés ébe n. K özre m űk ödik Pdk poros Tánce gyütte s (Be lépődíjs ) AK IK /s ze ge di m tőr k épzőm űvés ze k k iállítás / M ór Fe re nc M űve lődés i K özpont uláj: K is s András m e s te rfotográfus k iállítás Pe tőfi M ozi: M gyr film s ik e re k ve títés e ór Pe tõfi tér M iénk itt tér s zbdtéri k iállítás és fe s ztiválm e gnyitó m űs or Vidám prk, D otto, k ézm űve s fogllkozás, rcfe s tés,h e nnfe s tés, ve ndéglátás, bork ós tolás A re nd e zvénye k re b e l épés ingye ne s! M ájus 21. szom b t 9.30 ór Város i Prk e rdő M gyr Ebte nyés ztők O rs zágos Egye s ületéne k CAC ne m ze ti k utyk iállítás Ifjúsági Néptánctl ál k ozó k e rülm e gre nde zés re K isszál l áson ór Józs e fattil Áltlános Is k ol K is k un K up Ne m ze tk özi Birk ózóve rs e ny ór Pe tőfi tér Borutc m e gnyitás ór K os s uth utc Bács -K is k un m e gye i fúvós ze ne k rok vs útállom ás tól Bék e térig ór Bék e tér 6 prádés fe lvonulás M űve lődés i h ázbn m ájus 28-án óri k e zde tte l térs ég te lepülés e in m űk ödő néptáncs oportok nk, e gye s ülete k ne k. Fe llépő k özs ége k tánce gyütte s e i: Bács lm ás, Blots zállás, János h lm, K is k unm js, K is k unh ls, K e ce l,m is k olc, M gyrs zék, K is s zállás

7 itás ok A K isk unm jsi M űve l őd ési H áz m ájusi progrm jib ól : m ájus 3-án óri k e zde tte l Te rm észe tb rát kl ub Anyák npját ünne pli M űve lődés i K özpont e m e leti ngyte rm ébe n m ájus 8-án Autós b jnok i futm les z K isk unm js-k ígyós-gárgyáni m otocross pál yán. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 15-én Pünk ösd öl és K ígyósb n Pünk ösd i k irál yvál sztás, b ál, stb. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 22-én Autós b jnok i futm les z K isk unm js-k ígyós-gárgyáni m otocross pál yán. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 24-én K ÁBÍTÓSZ ER K ÉR DÉS?! A k áb ítósze rh e l yze t k tuál is k érd ése i 2005-b e n cím m e l órától k onfe re nciát s ze rve z K isk unm js és k istérsége K áb ítósze rügyi Egye zte tő Fórum M űve lődés i K özponte m e leti ngyte rm ébe n m ájus 27-én e gés z npos Városi gye rm e k np les z sportpál yán, M űve l őd ési K özpontb n és e l őtte tére n. A progrm : főző és ügye s s égi ve rs e nye k, ifi m ozi, m űvés ze ti be m uttók, k once rt, dis co m ájus 27-én R ock e st K ígyósi H om ok i Vipe rák Cl ub b n. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 31-én órk or TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL s orozt k öve tk e ző e lődás Az érték e k fe l fe d e zése cím m e l - is m e rjük m e g k örnye ze tünk e t, s ze m élyis égünk je lentős égét, és érték e it. ÚJK LUBO K, SZ AK K Ö R Ö K : Ak vrisztik i k l ub k éth e te nte csütörtök ön óráig M űve lődés i K özpont Tv te rm ébe n, Fe l e k i Sánd or ve ze téséve l. M od e rntánc (Funk y, Soul, R B, H ip-h op, stb. ze nék re, legjobb K l iptáncok ) k l ub indul h étfő, pénte k óráig DANCENTER Táncstúd ió s ze rve zés ébe n. Je lentk e zés m ájus 2-án és 6-án óráig M űve lődés i K özpont földs zinti te rm ébe n. Bőve bb inform áció k érh e tő 30/ e s te lefons zám on. Ö nism e re ti k l ub m ájus 4-én és m ájus 18-án sze rd án órk or les z M űve lődés i K özpont földs zinti te rm ébe n K sz K l ár önfe jl e sztő m e ste r ve ze tés éve l. III. O rszágos Gye rm e k szính ázi sze m l e m ájus M rczib ányi Téri M űve l őd ési K özpont 1022 Bud pe st, M rczib ányi tér 5/ 1/ , A h zi gye re k s zính áz te rületén k ét fontos e s e m énys orozt, z utóbbi évbe n e gym ás t váltv és k ie gés zítve te re m /k ínál leh e tős ége t m ind h ivtás os m ind s truk túrán k ivüli e gyütte s e k ne k nyilvános be m uttk ozás r. A K pos váron m e gre nde zés re k e rülő Gye rm e k - és Ifjús ági Szính ázk Bie nnáléját e gés zíti k i pártln éve k be n főváros bn m e gre nde zés re k e rülő gye rm e k s zính ázi s ze m le, m e lyre z e gés z ors zág k ínáltábólválogtunk. A gye re k s zính ázi s ze m le olyn fe s ztiválje llegű re nde zvény, m e ly m élttlnul m os toh án k e ze lt s zính ázi m űfjr, gye re k e k ne k s zóló s zínvonls e lődás ok r te re li figye lm e t illetve zok z érték e k, m e lye k ről s zk m tud és fontos nk trtngyobb nyilvános s ágotk pnk. A gye re k e k ne k e lődás ok t k és zítő s zính ázi társ ultok nk ne m cs k jövő s zính ázi k özöns égéne k m e gte re m tés ébe n vn fontos s ze re pük, h ne m gye re k e k érze lm i, lelki, e rk ölcs i fe jlődés ébe n, ízlés ük lk ulás ábn, érték váls ztás ik, világs ze m léletük form álás ábn is. Szính ázzl, gye rm e k ne ve lés s e l fogllkozó s zk e m be re k e lőze te s válogtás lpján h ívunk m e g gye rm e k i be fogdás r lklm s lépték k e l k és zült s zínie lődás ok t. K m rje llegű, nívós, utztth tó produk ciók cs ok orb gyűjtés éve lk ívánjuk gye re k s zính ázi e lődás ok s zínvonle m e lke dés étös ztönözni. A 2005-be n m e gre nde zés re k e rülő s ze m lén k ős zính ázi társ ultok, h ivtás os bábs zính ázk éppúgy fe llépne k, m int lte rntív társ ultok, k ortárs táncm űh e lye k vgy függe tlen bábs zính ázk. Az e lődás ok t Pe rényi Blázs s zínik ritik us válogtt. Gye re k e lődás ok fe lnőtts ze m m e l - H ogyn látt s zínik ritik us, z író, s zínés z? Az e lődás ok után s zk m i be s zélge tés re várjuk z lkotók t, k özre m űk ödők e tés z érde k lődők e t. A s zk m i be s zélge tés rés ztve vői: Bán János s zínm űvés z, Bót Gábor s zínik ritik us, H áy János író, Sándor L. Is tván s zínik ritik us, Tk ács K tlin s zínm űvés z. "Ne m e gy je lenték e ny lkotók özös s ég s zám ár igzi k ih ívás, vlódi k lnd - ne m k öte lező pe nzum - e gy m e s e e lődás s zínre állítás. Ls s n m inde nk i s zám ár e gyérte lm ű les z: gye re k e lődás ok s zính ázi k ultúránk rés ze i, s őtne m e gy k özülük e gy-e gy évd m e gk e rülhe te tlen 7

8 itás ok te lje s ítm énye. Négy éve ors zágos m us trán m uttk ozik m e g gye rm e k e k ne k játs zók legjv. Az áltlm látott ngys ze rű produk ciók k özös je gye vrázs lt. A cs e lek m ény cs odás e lem e i fe lszbdítják z lkotók világte re m tő fntáziáját. A legtöbb e lődás m e s él, történe te t k e lt életre. Az e pik us s ág, ne m s zính ázide ge ns ég, ne m s zíns ze rűtlens ég s zinonim áj, ugynis m e gk öve te li, h ogy társ ult k özös m unk ávl s zínpdr vrázs olj nrrtíve lem e k e t. M e gje lenne k m e s e tm os zférik us h e lys zíne i, h ős ök utzás birodlm k, k ülönne m ű világok k özt, z élette re k tágulás és s zűk ülés e, z idő m úlás, e m be re k, tündére k, álltok átlénye gülés e, k is e m be re k fe lcs e pe re dés e, óriás ok ös s ze zs ugorodv, s zületés és h lál... A legpróbb m ozznt s e m e s e tlege s : s zám tln ötlet, te ch nik, s zce nik i lelem ény, s zínés zi brvúr te s zi je lenvlóvá z e lképze lte t. Az átlelke s ítés, átlénye gítés s zính ázi m ágiáj e gyránt lenyűgözi gye rm e k és fe lnőtt nézőt. M inde n jó gye rm e k e lődás k ís érleti s zính áz - új és új tlálm ányok, cs odák s or. Ezért ére zte m s ok s zor, h ogy e ze k z igénye s e lődás ok gyk rn m e gform áltbbk, m íve s e bbe k, e gyérte lm űe n ngyobb gonddl, odfigye lés s e l, k e dvve l k és zülne k, m int fe lnőtts zính ázi be m uttók többs ége." Pe rényi Blázs A H M H onvéd K ul turál is Szol gál ttó K h t K e csk e m éti K l ub j (Tiszti K l ub ) Tis zte lette lm e gh ívj önt, cs ládjátés brátit m ájus 3-án, k e d d e n 17 órár H vsi Ic fe stőm űvész Le l k e m ne k fénye cím ű k iállítás ánk m e gnyitójár A tárltot m e gnyitj: Dr. Turi G. K m il l m űvés ze ti e s ztét, K özre m űk ödik z O b sitos cite re gyütte s A k iállítás m e gte k inth e tő m ájus 18-ig, h étk öznp 9 és 18 ór k özött. 8 K l ocsi Érse k ség fe l h ívás: júl ius 31-ugusztus 7-ig l e sz,xiv. BUGACI IFJÚSÁGI LELK IGYAK O R LATO S TÁBO R, m e lyne k tém áj: z Euch ris zti és h ivtás les z. Ak ik m ár m e gfordultk táborink bn z e lm últ éve k s orán, tudják, m e nnyi lelki élm énnye l gzdgodh tnk, m e gtps ztlhtják Is te n k öze lségét, brátok k l tlálkozh tnk, ngys ze rű k özös s égi progrm ok on ve h e tne k rés zt. További inform áció: K pus K ris ztián, te l:20/ SULIEXPO NEM Z ETK Ö Z I GYER M EK TALÁLK O Z Ó A k ülönlege s ne k ígérk e ző gye rm e k fe s ztiválr 14 m űvés ze ti k te góriábn leh e te tt pályázni h árom tól18 éve s életk orú gye re k e k ne k. Sok n m ár éve k ót vis s zjárnk, ők és z új rés ztve vők is lázs n k és zülhe tne k pálym unk áik k l, h ogy s ik e re s e n k épvis e lhe s s ék ors záguk t és is k oláik t, m ik özbe n h s znos, vidám npok ttölte ne k e l. A VIII. SULIEXPO Ne m ze tk özi Gye rm e k tlálkozó m ottój: Az e m be r m int te rm és ze tgye rm e k e Ak ik ne k s ik e rül ne ve s s zk e m be re k ből álló e lőzs űri s ze rint m inde n fe ltéte lne k m e gfe lelnie, rés z ve h e tne k SULIEXPO -n. M e géri, h is ze n h árom npos vás ári, k rne váli forgtgbn vidám n, h s znos n s zórk ozh tnk, is m e rk e dh e tne k h zi és k ülföldi fitlok k l. O lyn buli e z, m e lyre éve k ig boldogn e m lék e zne k m jd. A SULIEXPO örök ös je lszv: M UTASD M EG M AGAD! M gyr és ngolnye lvű h onlpunk : Érde m e s be pillntni k ínáltb. A h s znos inform ációk m e llett több ors zág fitlji k e re s ne k leve lezőtárs t és prtne re k e t k özös rés zvéte lhe z. A s ze rve zők k érik, k ís érjék figye lem m e l h onlpon fris s inform ációk t zért, h ogy s e m m irőls e m rdjnk le zok, k ik be építe tték éve s is k oli progrm juk b SULIEXPO -t. Bárk i bárm ilye n k érdés re s zíve s váls ztk p: Te lefons zám : 42/ / , Fx: 42/ e -m il: "Ne zt k e re s s ük, m i e lváls zth t, h ne m m i ös s ze k öt" /II János Pál/

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben