A ve rs e ny m e gh irde tői:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ve rs e ny m e gh irde tői:"

Átírás

1 H í r le vé l X. évfol ym 134. szám m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te l/fx: 76/ ;E-m il: h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u, H onlp: w w w.m m h ir.h u/org/bk s zk t Fúvósze ne k rok M e gye i Tl ál k ozój K isk unfél e gyh áz, m ájus 21. Intéze tünk k étéve nte re nde zi m e g m e gyébe n m űk ödő fúvós ze ne k rok tlálkozóját, m e lyne k ide i h e lys zíne K is k unfélegyh áz város les z. A s űrű m ájus i progrm e llenére (m jális, pünk ös di fe llépés e k ) több cs oport válllt s ze re plés t, így cs oport érk e zik Bács bok odról, Cs ás zártöltés ről, K e cs k e m étről, M drs rólés te rm és ze te s e n fe s ztiváldíjs h e lyi fúvós ze ne k r is be m uttj m űs orát. A régiós k pcs oltok e rős ítés e érde k ébe n k e ttő Cs ongrád m e gye i e gyüte s tis m e gh ívtunk ze nélés re. A tlálkozó dís zve ndége D oh os Lás zló e zre de s M gyr Fúvós ze ne k ri Szöve ts ég e lnök e. Fe l h ívás M EGYEI JÓZ SEFATTILA SZ AVALÓVER SENYR E A ve rs e ny m e gh irde tői: Bács-K isk un M e gye i K özgyűl és és lábbi intézm énye i: BK M Ö Pe d gógii Intéze te, BK M Ö K özm űve l őd ési Intéze te, BK M Ö Forrás K id ój, K ton Józse f M e gye i K önyvtár A ve rs e nyt4 k te góriábn re nde zzük m e g: I éve s k oros ztály, II éve s k oros ztály, III. 18 év fe letti k oros ztály (fe lnőtt) - s zám uk r ve rs e ny te rületi fordulón k e zdődik, k özve tlenülne ve zne k BK M Ö Pe dgógii Intéze tébe. A ve rs e ny h árom fordulós : 1. forduló: is k oli (z I-II. k te góri rés zére ), 2. forduló: te rületi (Bj és K e cs k e m ét), 3. forduló: m e gye i döntő(k e cs k e m ét) M indh árom fordulóbn ve rs e ny nyg 1 k öte lező és 1 s zbdon váls ztott Józs e f Attil ve rs. (A ve rs e k m indh árom fordulóbn zonos k.) FELH ÍVÁS k m rzenek rok részére e zőve rs k te góriánk ént: A Juris ics -vár M űvelődés i K özpont és Várs zính áz, M gyr M űvelődés i Intézet, K öte l I. k te góri Április 11 vlm int M gyr Nem -h ivtás os K m rzenek rok és Szim fonik us Z enek rok Szövets ége 2005-ben m egrendezi XIV. O rs zágos K m rzenek ri Fes ztivált K ős zegen. II. k te góri Flóránk III. k te góri Téliéjs zk vgy Kés z leltár (s zbdon váls zth tó z e gyik ) A Fesztiválid őpontj: ok tób er Az es em ényre olyn együttes ek jelentk ezés ét várjuk, m elyek ben együtt zenélnek m tőr és profi m uzs ik us ok, tnárok, tnítványok, zenebrátok teh át nem is k oli vgy ifjús ági növendék zenek rok és nem k oncertezés ből élő h ivtás os együttes ek. K érjük z érdek lődők et, s zíves k edjenek rés zvételi s zándék uk t m ájus 20.-ig jelezni k övetk ező cím ek en, h ogy jelentk ezés i lpot k üldh es s ünk. A döntés h ez ugynitttovábbi inform ációtk ph tnk z es em ényről. Elérh etőségek : M gyr M űvelődés i Intézet, Szilágyi György zenei referens, 1. ford ul ó s ze pte m be r 22-ig (z is k olák s játh tás k örbe n bonyolítják ) 2. ford ul ó - ne ve zés i h táridő: s ze pte m be r 30-ig Ne ve zés i cím : BK M Ö Pe dgógii Intéze te, 6000, K e cs k e m ét, K ton J. tér 8. Ne ve zni z I-II. k te góriábn is k olánk ént, k te góriánk ént 1 főve l leh e tnév, k te góri m e gje lölés éve l. K érjük továbbá z is k ol ne vét és cím ét, vlm int fe lkés zítő tnár ne vétis m e gdni. A III. k te góriábn név és m unk h e ly ne véne k, cím éne k m e gje lölés éve lfogdjuk írás bn ne ve zés e k e t. Budpes t 1011 Corvin tér 8., Telefon: (06 1) ,Fx: (06 1) , M obil: , e-m Sze rk e sztőségi h íre k A H írlevél lpzártájánk időpontj m inde n h ónp 25-e. Az e zután érk e ző cik k e k, h íre k m e gje lenés ét ne m tudjuk grntálni. A lp legk és őbb m inde n h ónp 7-ig je lenik m e g. Az k özölni k ívánt nygok t e lek tronik us form ábn jutts s ák e l, leh e tőleg e lek tronik us levélbe n be k üldő e lérh e tős égét fe ltünte tve. K érjük gépírás és fx h e lye tt e zt m ódoth s ználják. Intéze tünk e t je lenlegi s zám ok m e llett k öve tk e ző m obil s zám on is h ívh tják : 06/ A te rületi forduló h e lys zíne i: Bj: Újváros i ÁM K, K e csk e m ét: BK M Ö Pe dgógii Intéze te Időpontji: Az I-II. k te góri ok tób e r 20., A III. k te góri nove m b e r forduló: A m e gye i döntőbe te rületi fordulóból k te góriánk ént és h e lys zíne nk ént6-6 főjuttovább. A döntőt de ce m be rbe n, k és őbb m e gje lölt időpontbn re nde zzük K ton Józs e f M e gye i K önyvtárbn. A ve rs e ny ünne pi m űs orrlzárul, győzte s e k érték e s jutlm k t k pnk. További inform áció: BK M Ö Pe dgógii Intéze te Lázár M ik lós 76/ , e -m BK M Ö K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze te, Pe tőfi Sándor Lás zló, 76/ , 76/ , e -m il:

2 Be m uttjuk Be ncze K árol yné Tős gyök e re s k locs i vgyok, s jnos nyolcdik os k orom bn éde s pám t e lhe lye zték Szék e s fe h érvárr, így e lke rülte m inne n, onnn m e nte m Pécs re főis k olár, m gyroros z s zk r, e zután Pk s on k e zdte m tnítni. '64 ót vis zont itt vgyok K locs án, K e rtváros i Áltlános Is k olábn tnítottm, onnn m e nte m nyugdíjb. Elős zör be n K e rtváros i Áltlános Is k olábn ve ze tte k be e lős zör néptáncok ttás, k k or m ég ne m voltk m űvés ze ti is k olák. Ez zt je lente tte, h ogy z lsó tgoztbn z e gyik te s tne ve lés i órát néptánc ór váltott fe l. Ö rülte m, m ik or m e glk ultk m űvés ze ti is k olák, m e rt így intézm énye s e n s ok k l ngyobb e re dm ényt leh e t e lérni. K locs án e ze r gye re k néltöbb gye re k vn e bbe be vonv. Vn e gy lányom, k ét unok ám, ők is táncos ok. A cs ládbn m m, dédngym m, m inde nk i ngyon s ze re te tténe k e lni. - Eze k s ze rint néptánccl, népze néve l vló k pcs olt cs ládbn k e zdődött? - Ige n, ztán Pécs i Sándornál, k i ze ne is k olábn volt igzgtó, és Vik ár Ljos nénálk e zdte m éne k e lni. Pécs e n is táncoltm, Pk s on lpítottunk e gy tánccs oportot, és lénye gébe n ott k e zdődött tánccl vló fogllkozás om. Am ik or '65-be n K locs ár k e rülte m, itt is volt z is k olábn tánccs oportom és '80-tól népi e gyütte s be n táncoltm, és '85-től, épp h ús z éve ve ze te m H gyom ányőrző Népi Együtte s t. Fe k e te Dánie l -M iót táncolsz? - M ár több m intnyolc éve, 9 6 nyr ót. - Ngyon k itrtó vgy. M iérts ze re te d e ztm űve lni? - M gáért táncért, de ngyon jó k özös s ég is, s ze re te k e gyütt lenni többie k k e l. Ne m cs k m unk prób, h ne m jólis ére zzük m gunk t. - Eddig m ilye n e re dm énye k k e lbüs zk élke dh e ts z? bn Gye rm e k Néptáncos ok VIII. O rs zágos Szóló Táncfe s ziválján e lső lette m, 2004-be n Bács -K is k un M e gye i Gye rm e k és Ifjús ági Néptáncgálán k ülöndíjt 2 - A s ok e re dm ény k özülm ire legbüs zk ébb? - Le gink ább rr, h ogy h ús z év után m ég vgyunk, és tvly ötödik lklom m lk ptunk k iváló m inős ítés t K pos váron és z ors zágbn h e te dik k ént k ptuk m e g M uh ri Elem ér díjt. Büs zk e vgyok m ég m e llette m ülő D nik ár, k i m ás ods zor indul z O rs zágos Gye rm e k Szóló Táncve rs e nye n. Az e gyütte s ünk be n vn k ét e m be r, k i népm űvés ze t m e s te re : Cs e lik M ári és id. Vén Fe re nc és vn négy párunk k ik Fülöp Fe re nc díjtk ptk. - Ez tánccs oport gondolom e gy igzi k is k özös s égé is k ovács olódott. M e nnyie n vnnk m os t? - A névs or s ze rint 45-e n, k ik vlóbn k tívn rés zt ve s zne k cs oport életébe n, 35 fő. Néh ányn vidék e n tnulnk, e gye te m is ták, ők ne m m indig tudnk ve lünk lenni. - M e nnyi időts zok tk e gyütttölte ni? - H e ti re nds ze re s s égge l vnnk próbák, zután vnnk k ülönböző k özös s égi e gyüttléte k, példáulfrs ngk or vgy nyáron évdzárón, k int s zok tunk lenni z e gyik táncos unk nyrlójábn, főzünk, s ütünk, időnk ént névnpok t ünne plünk. - M ik legk öze lebbi te rve k, célok? - A legfontos bb m os t, h ogy fe lkés züljünk XV. D unm e nti Folklórfe s ztiválr, e zt k özös e n s ze re tnénk Göröm e gyütte s s e l e gy k locs i lk odlm s s l m e gte nni. A M uh ri Szöve ts ég jvs olt be nnünk e t török ors zági Fok h gym Fe s ztiválr, és od tlán e ljutunk. Ngyon s ok h e lye n voltunk, e m lék e ze te s utk voltk. Többe k k özött k éts ze r voltunk Angliábn, h árom s zor Sk óciábn, Spnyolors zágbn, te s tvérváros unk nál Erdélybe n, Szék e lyk e re s ztúron, Frnciors zágbn, O ls zors zágbn, Ném e tors zágbn te s tvérváros unk nál,k ie rch e im be n. - M ilye n s zéles z e gyütte s re pe rtoárj? - M ive l m i igzi h gyom ányőrző e gyütte s vgyunk, 10 éve s től 70 éve s ig m inde n k oros ztály m e gtlálhtó nálunk, és e lsődlege s célunk, h ogy K locs és k örnyék éne k, Sárk özne k s zok ás it fe ldolgozzuk, h gyom ányit s zínpdr állíts uk, és e ze n k ívül ne m s zok tunk m e gfe ledk e zni k örnyék be li ne m ze tis égie k ről s e m. Vn ném e t, s ze rb, cigány táncunk, k locs i s zám ok on k ívül m ás táje gys ége k táncit is táncolják fitlok, ne m e lége dne k m e g k locs ivl - bár ne k ünk e z z nynye lvünk - tnultunk m ár többe k k özött dunántúlit, rábk özit, s ztm árit, dél-lföldit. M ás táje gys ége k e t is s zíve s e n táncolunk, vn e gy olyn k étórás m űs orunk is be lőlük. k ptm és be jutottm Gye rm e k Néptáncos ok IX. ors zágos fe s ztiváljár is. - További te rve id? Sze re tnék tánccl fogllkozni, Nyíre gyh ázár fogok m e nni M űvés ze ti Szk k özépis k oláb néptánc s zk ár és után te rvbe ve tte m, h ogy je lentk e ze m pe s ti főis k olár tánc ze ne pe dgógi s zk r.

3 Be m uttjuk Sim on Gáb or be n látt m e g npvilágot Sze ge de n, Bján tnult, ott nőtt fe l, ott is m e rk e de tt m e g néptánccl. '89 -be n k e zde tt táncolni Ge m e nc néptánce gyütte s be n, onnn k e rült D unújváros b Vs s néptánce gyütte s be, R ácz Attil m e gh ívás ár, e zután Budpe s ti Népi Együtte s be n lett h ivtás os táncos, D unújváros i Táncs zính áz lpító tgj volt, s 2000 ót néptáncot tnít H éts zínvirág Alpfok ú M űvés ze ti O k ttás i Intézm énybe n, K locs án. - Is k oláidth olvége zte d? - Bján vége zte m tnítók épzőt és m os t vgyok végzős Táncm űvés ze ti Főis k ol néptáncpe dgógus s zk án. - M i indítotte rre pályár? - A h úgom és brátnője k itlálták, h ogy ők táncr k rnk járni, és e gye dül ne m e nge dték e l ők e t, cs k h e gyütt m e gyünk. Így k ényte len voltm e lm e nni néptáncpróbák r. - Ne m bántd m e g? - Ne m, m inde nne lúgy voltm z élete m s orán, h cs inálok vlm it, cs ináljm re nde s e n, te lje s e rőbe dobás s l, vgy s e h ogy. - Ez zért, gondolom ne m e lég e gy élete t m e gh tározó pályváls ztás h oz... - Pe rs ze, h ogy ne m. Fontos nk trtom, h ogy m gyr k ultúrát m e gőrizzük, z áth gyom ányozódás át folyttni k e ll. K i te nné, h m i ne m?! M e g k e lltnulni z idős e bb ge ne rációtól zt k ultúrát, m i k ih lóbn vn z e gés z K árpát-m e de ncébe n, és tovább is k e llélte tni, fitlságnk e zt át k e ll dni, h ogy ők is k öze l k e rülje ne k önnön h gyom ányik h oz. A m ás ik ok, h ogy m inde n tánce gyütte s, h ole ddig voltm, s zinte e gy cs ládk ént m űk ödik, m inde n tgj m inth te s tvére m lenne, bráti társ s ág is k özülük k e rülk i, e gyütt cs inálunk m inde nt. Itt K locs án is s zíve s e n k pcs olódtm be h gyom ányok őrzés ébe, z is k olánk is e ztte s zi. - Itth on érze d m gd K locs án? - Ige n, s züleim voltk éppe n k locs ik, k örnyék i k is fluk bóls zárm znk. Apuk ám us zódi és ze nés z, rége bbe n lk odlm k bn ze nélt, nyuk ám Gyöngyös -Bok rétás volt, úgyh ogy k önnyű volt be állni h gyom ányb. Sze re te k k im e nni z idős e bbe k h e z be s zélge tni. - M ilye n e re dm énye idre e m lék s ze lvis s z s zíve s e bbe n? - Le gink ább z e gyütte s e k k e l e lért e re dm énye k re, m ive l s ze rinte m tánc lpve tőe n társ s m űfj. K ptunk nívó díjk t, fe s ztiválok on s ok s zor értünk e l e lső h e lye zés t, e gyénibe n ne m indultm s oh, cs k e gy pingpong ve rs e nye n, h ol h rm dik lette m. Szám om r furcs k ultúrát ve rs e nye zte tni, legfe lje bb fitl k orbn leh e t ös ztönző h tás, flun s e m volt k ét e gyform e m be r, k i e gyform án táncolt, éppe n e zért e zt s ze rinte m ne m is leh e tzs űrizni. - Te rve id? - H áz, k uty, gépk ocs i. K om olyr fordítv s zót: gye re k e im ne k, k ik e t tnítok, s ze re tném m e gdni leh e tős ége t ugynúgy h ogy Fe k e te D nik ánk, h ogy tovább tudjnk lépni. Nyitott les z pály h ivtás os tánc fe lé. M inde ze n áltlles z leh e tős ég m inéltöbb tudás t átdni, és őrizni h gyom ányt, h ogy m e gtnulják e zt k ultúrát h s znos s á te nni, e bbe n otth on lenni, m inde nnpjik rés zévé te nni. Ne m e lég cs k e gy ps s zív tudás t átdni, zt m guk énk is k e lltudniuk, élniük k e llve le. - M e nnyire vn e rre fogdók és zs ég? - Sze rinte m m i gye re k e k k e lz is gond, h ogy s zülők ne m m otiválták ilye n iránybn, ne m irtják be ők e t k ulturális s zk k örök re, tánccs oportok b, h e lye tte nyk áb k s ztj k ulcs ot, d zs e bpénzt, és e zze l dolog e lvn intézve. Az ge ne ráció m ár s zülői k orbn vn, k inéle z folym te lindult. - K locs án ne h éz új e m be re k e tbe vonni? - Ne m, K locs án e rős töm e gbázis m gánk folklórnk s zinte z e gés z város e rre épül-, s zinte nincs cs lád, m e lyik ne voln érintve. A '30-s éve k tőlk e zdve ngyon e rős volt Gyöngyös -Bok rétás m ozglom, m e gh tározt K locs néprjzi fe jlődés ét. Az áth gyom ányozódás t is leh e tővé te tte, ge ne rációk s zülette k be le e bbe folklórb. Jó voln m inde ze k e t intézm énye s m ódon is ápolni, fe nntrtni. Sjnos m os tni k ultúrpolitik ánk - úgy ve s s zük és zre - e z ne m célj. M inde ze k m e llett vn e gy fe lnőtt e gyütte s ünk - 13 párrl m űk ödő Göröm néptánce gyütte s -, K locs i Népi H gyom ányőrző Együtte s s e l s zok tunk k özös e n táncolni. Em e lt s zinte n h e ti 3x3 órábn tnuljuk táncok t. A tánccs oport civilfogllkozás t váls ztók nk les z m űh e lye, k ik ne m válnk h ivtás os táncos ok k á. Fe l h ívás Intéze tünk ös s ze k ívánj gyűjte ni m e gyébe n m űk ödő ze ne k rok, k órus ok, e lődók is m e rte tő és de m ó nygit. K érjük z e gyütte s e k ve ze tőit, k üldjék e l be m uttk ozó inform ációs dok um ne tum ik t, fe lvéte leik e t leh e tőleg e lek tronik us form ábn k öve tk e ző e -m il cím re : 3

4 Pá l y á ztjánl ó A Bék ési Úti K özösségi H ázk és Bék és M e gye i Npsugár Báb szính áz b áb k észítőpál yáztoth ird e t XIV. Ne m ze tk özi Báb fe sztiváll k l m áb ól. A K l ocs Népm űvésze téértal pítvány m e gh ird e ti A pályázton rés zt ve h e t m inde n lkotó k e dvű fe lnőtt és gye rm e k, bárm ilye n nygból és te ch nik ávl k és zíte tt, bárm ilye n m ére tű bábok k l. Egy k érés ünk vn, h ogy be k üldött bábok "életre k e lth e tők ", bábozás r lklm s k legye ne k. A pályázt célj k locs i s árk özi h ím zés e k és vis e lete k h gyom ányink m e gőrzés e és továbbfe jles ztés e, továbbá olyn népi iprm űvés ze ti h ím zés e k k és zítés e, m e lye k m ind m űvés zi, m ind h s ználti érték s ze m pontjából m e gfe lelne k m i k or k öve te lm énye ine k. A pályázton bárk i rés zt ve h e t. O lyn önállón te rve ze tt lkotás ok t leh e t be k ülde ni, m e lye k ors zágos pályázton, k iállítás on, NIT Bíráló Bizotts ág e lőtt ne m s ze re pe lte k. Pályázni cs k új lkotás ok k l (legfe lje bb 5 téte llel) leh e t (, ös s ze trtozó tárgye gyütte s e gy pálym unk ánk s zám ít). A pályázt je ligés. A be dott drbok h oz lezárt, je ligéve l e llátott boríték bn cs tolni k e ll fe lhívás m e llék letét k épe ző dtlpot. Ez z lábbi cím e n igénye lhe tő, h ová e gyúttl h ím zés e k e t is m jd e l k e ll jutttni: 6300, K locs, Tóth M ik e utc 15. Az dtlpot s ze m élye s e n június 1-3-ig 9 és 16 ór k özött leh e t átve nni. Az ünne pélye s e re dm ényh irde tés re és k iállítás m e gnyitás ár D un M e nti Folklórfe s ztiválon k e rüls or (2005. július ). Pályázti k te góriák : 1. Ö ltözk ödés : m e gyébe n m e glévő vis e lete k és zok m intk incs éne k fe lhs ználás ávlk és zültöltöze te k. 2. Lk ás te xtíliák : népi h gyom ányok t fe ldolgozó lk ás te xtíliák, e gyütte s e k. Pálydíjk : I.: ,- Ft, II.: ,- Ft, III.: ,- Ft és k ülöndíjk fe ljánlás s ze rint. A pálydíjk Bíráló Bizotts ág döntés e lpján k e rülne k k ios ztás r, díjk fe le te rve zőt, fe le k ivite lezőt illeti m e g. A k iállítás r zs űris zám ot k pott h ím zés e k k e rülne k. A pos ti úton k üldötttárgyk értfe lelős s ége tne m válllunk. A m inős ítés igzgtás i s zolgálttás díjk öte les, lkotás onk ént 800,- Ft, m e ly trtlm zz fotózás k ölts ége it is, és zs űri utik ölts égéh e z k érünk 300,- Ft-ot. A k iállítás t K özm űve lődés i Intézm énye k k e l k özös e n re nde zzük. Inform áció: Be ncze K árolyné, te lefon: A be k üldött pályáztok t függe tlen s zk értői zs űri bírálj e l, legk iválóbb pálym unk ák lkotói érték e s tárgyjutlom bn rés ze s ülne k. A pályázt válogtott nyg M e s e h ázbn k e rül k iállítás r, k iállítás rés ztve vői ok leve let k pnk. Ne ve zés i díjnincs. Az e lérte re dm ényrőlm inde n pályázótérte s ítünk. A pálym unk ák t s ze m élye s e n vgy pos tán z lábbi cím re k érjük e ljutttni: Bék és i Úti K özös s égi H ázk, 5600 Bék és cs b, Bék és i út 15. A bábok on k érjük fe ltünte tni k és zítőne vét, lk cím ét(e s e tleg is k oláját) és s zületés i ide jét. A be k üldés h táride je : m ájus 9. Ge rge ly npj. A k iállított pálym unk ák ugus ztus 20. után s zállíth tók h z. Bőve bb inform áció k érh e tő Bék és i Úti K özös s égi H ázk te lefons zám án Brunné Se lm e ci Ágne s től: 66/ vgy e -m ilbe n: illetve m unk időbe n s ze m élye s e n Bék és cs bán, Bék és i út 15 s zám ltt. 4 K irál y Il us h ím zőpál yáztot

5 itások NÉPI IPAR M ŰVÉSZ ETI M ÚZ EUM K e csk e m ét, Se rfőzőu.19. Te l./fx: 76/ E-m il : nim citrom il.h u m uze um.ne fre e m il.h u W e b : w w w.m use um.h u/k e csk e m e t/ne piiprm uve sze ti M ÁJUS H AVI PR O GR AM O K ÁLLAND Ó K IÁLLÍTÁS: A népi iprm űvés ze t fél évs zázd - npjink tárgyform áló népm űvés ze te (h ím zés, s zövés, frgás, fze k s s ág, népi k is m e s te rs ége k ) K AM AR A K IÁLLÍTÁS: K lots ze g - válogtás Z n D e zs ő gyűjte m ényéből(vis e let, k e rám i, h ím ze tt és s zőtt népi te xtilek ) M ÚZ EUM I VILÁGNAP (m ájus 18.): Eze n npon m úze um látogtás ingye ne s. - K lots ze gi h ím zés e k. A Z n - gyűjte m ény e ddig ne m látott drbji és D ís zítőm űvés z Szk k ör tgjink m unk ái. Látogth tó: m ájus ig. K ÉZ M ŰVES FO GLALK O Z ÁSO K Cs oportok rés zére nyitvtrtás i időbe n, e gyénileg s zom btonk ént 15 órától e lőze te s be je lentés lpján k ézm űve s fogllkozás ok igénye lhe tőe k. Íze lítőül jánltunk ból: rongybbk és zítés, btik olás, bőrözés, cs uh éfigurák, k örm önfonás, gyöngyfűzés, s zlgs árk ány k és zítés, gyöngyfigurák, gye rtym ártás /s odrás, tojás írás. Inform áció: Bk s iné Ngy Edit76/ DÍSZ ÍTŐM ŰVÉSZ K Ö R M inde n k e dde n óráig, Ve ze ti: dr. Vrg Fe re ncné népi iprm űvés z. NY ITVA TARTÁS: k e ddtől s zom btig óráig. BELÉPŐD ÍJ: 200,-Ft, k e dve zm énye s : 100,-Ft. TÁR LATVEZ ETÉS: Előze te s be je lentk e zés lpján, m gyr nye lve n k érh e tő. D íj: 2.000,- Ft. A K ton Józse f K önyvtár h íre i A Ngy K önyv K e re ssük M gyrország k e d ve nc re gényét! A m ás odik fordulóbn, június 11-ig 100 legtöbb je lölés t k pott m ű k özül váls zth tj k i zok t, m e lye k e t legjobbn s ze re t. Is m e rk e dje n 100 legnéps ze rűbb k önyvve l, olvs s újr régi k e dve nce it, jutts s tovább zok t 12 k özé s zvzólpon, inte rne te n vgy ve ze ték e s te lefonon! PR O GR AM AJÁNLÓ(Inform áció: 76/ ) M ájus A H ÓNAP M ŰALK O TÁSA : Som od i Fe re nc te rm és ze tfotói. M e gte k inth e tő K önyvtári K ávézóbn A H ELYISM ER ETI GYŰJTEM ÉNY IDŐSZ AK I K IÁLLÍTÁSA Anim ációs fil m fe sztivál ok K e csk e m éte n; A H e lyis m e re ti Gyűjte m ény dok um e ntum i fe s ztiválok és rjzfilm s túdió történe téről. M ájus 26., csütörtök 17 ór Sze re l m e m vgy Te, szép h zám M álti e s t Az O rs zágos Ide ge nnye lvű K önyvtár és K ton Józs e f K önyvtár k özös re nde zvénye. GYER M EK VILÁG (Inform áció: 76/ ) M ájus 21., szom b t 9 ór: Táltos prób; K is is k olás ok m e gye i m e s e ve télke dőjétzáró k özös s égi játék M ájus 28. Európ cs odái: Frnciors zág; O rs zágos játék döntője M ájus 9., h étfő:játsszunk e gyütt Európáb n!; Játék os fogllkozás gye re k e k ne k z Európ Np lklm ából. M ájus R e nd e zvénysorozt z Európi Ne m ze ti Prk ok Npj l k l m áb ól ; R jzve rs e ny, k iállítás és játék te rm és ze tvéde lem je gyébe n Széch e nyiváros i Fiók k önyvtár e gyüttm űk ödés éve l. A Dun Tvfe l h ívás Ö röm m e l érte s ítjük, h ogy D un Te levízió m űh olds m űs ors zolgálttó, Cs ongrád, Bék és, és Bács -K is k un m e gye te rületén újbb forgtás i s tábot állított fe l. A D élm gyrors zági régió e s e m énye it m édium npi H írdóibn, és több m gzinm űs orábn dolgozz fe l. Am e nnyibe n z Ö nök áltl lebonyolított re nde zvényről, vgy k örnye ze tük be n történő érde k e s e s e m énye k ről tájék ozttni k ívánják D un Te levízió nézőit, k érjük, je lezzék. Ezt k öve tőe n k ére lm ük e t főváros i m űs ork oordinációs irodáb továbbítjuk. E-m il cím ünk re várjuk m e gh ívóik t, progrm jánlóik t, be s zám olóik t. Te l. 0620/ , 0630/ E-m il: 5

6 itás ok A gyök érbe n vn z élet. Ak ine k nincs gyök e re, e lvés z /W s s Albe rt/ Bács -K is k un m e gye i Fúvós ze ne k rok Fe s ztiválj Városl pítók Npj 2005 Fúvós ze ne k rok és m zs ore tt K isk unfél e gyh áz Város Ö nk orm ányzt tiszte l e tte lés sze re te tte lm e gh ívj Ö ntés k e d ve s Csl ád ját m ájus 18. és 22. k özöttm e gre nd e zésre k e rül őre nd e zvénye ire. e gyütte s e k be m uttój ór K is k un M úze um Z e ne brátok Cs ongrád k órus város és k órus ánk k özös h ngve rs e nye ór Bék e tér M ájus 18. sze rd Szik or R obi és z ór K is k un M úze um,,látogtóbn k unok Gidák ázs ii rok oninál - m úze um i e s t, k zh s ztáni és török ors zági fotók iállítás élőze néve l Ünne pi s ze ntm is e ór Város h áz e lőtti tér 9.30 ór K is k un M úze um Város lpítók npi ünne ps ég,,jás zk uns ág k uttás történe lm i, néprjzi k onfe re nci K is k unk pitány be ik ttás ór K is k un M úze um K itünte tés e k átdás Vox Cum n k m rk órus h ngve rs e nye ór Bék e tér R ics i boh óc - lem e zbe m uttó buli M ájus 20. pénte k Élőze nés, táncos inte rk tívcs ládi m űs or ór K is k un M úze um ór Bék e tér;d e s pe rdó,,jás zk uns ág k uttás történe lm i, néprjzi k onfe re nci ór Iprte s tület s zék h áz -,,Félegyh ázi Expo éve s jubileum i k iállítás ór Bék e tér;st. M rtin ór Bék e tér;z s éd ór Bék e tér;edvin M rton ór TEM I Szk m k özi M űve lődés i H áz ór Bék e tér;h otjzz Bnd k once rt Bélye gk iállítás ór Bék e tér;tnt k once rt ór K oron étte re m,,iii. K oronás k iállítás - M ájus 22. vsárnp 9.00 ór Srlós Boldogs s zony Plébánite m plom M ájus 19. csütörtök H olló Lás zló K épzőm űvés z K ör be m uttk ozás ór Bék e tér;tűzijáték Egyéb progrm ok : M ór F. M űve lődés i K özpontglériáj: ór K oron utc K is k un M e nye gző ( s átoros lk odlom ) - jóték onys ági bál K pocs R -Go Se gítő Szolgált re nde zés ébe n. K özre m űk ödik Pdk poros Tánce gyütte s (Be lépődíjs ) AK IK /s ze ge di m tőr k épzőm űvés ze k k iállítás / M ór Fe re nc M űve lődés i K özpont uláj: K is s András m e s te rfotográfus k iállítás Pe tőfi M ozi: M gyr film s ik e re k ve títés e ór Pe tõfi tér M iénk itt tér s zbdtéri k iállítás és fe s ztiválm e gnyitó m űs or Vidám prk, D otto, k ézm űve s fogllkozás, rcfe s tés,h e nnfe s tés, ve ndéglátás, bork ós tolás A re nd e zvénye k re b e l épés ingye ne s! M ájus 21. szom b t 9.30 ór Város i Prk e rdő M gyr Ebte nyés ztők O rs zágos Egye s ületéne k CAC ne m ze ti k utyk iállítás Ifjúsági Néptánctl ál k ozó k e rülm e gre nde zés re K isszál l áson ór Józs e fattil Áltlános Is k ol K is k un K up Ne m ze tk özi Birk ózóve rs e ny ór Pe tőfi tér Borutc m e gnyitás ór K os s uth utc Bács -K is k un m e gye i fúvós ze ne k rok vs útállom ás tól Bék e térig ór Bék e tér 6 prádés fe lvonulás M űve lődés i h ázbn m ájus 28-án óri k e zde tte l térs ég te lepülés e in m űk ödő néptáncs oportok nk, e gye s ülete k ne k. Fe llépő k özs ége k tánce gyütte s e i: Bács lm ás, Blots zállás, János h lm, K is k unm js, K is k unh ls, K e ce l,m is k olc, M gyrs zék, K is s zállás

7 itás ok A K isk unm jsi M űve l őd ési H áz m ájusi progrm jib ól : m ájus 3-án óri k e zde tte l Te rm észe tb rát kl ub Anyák npját ünne pli M űve lődés i K özpont e m e leti ngyte rm ébe n m ájus 8-án Autós b jnok i futm les z K isk unm js-k ígyós-gárgyáni m otocross pál yán. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 15-én Pünk ösd öl és K ígyósb n Pünk ösd i k irál yvál sztás, b ál, stb. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 22-én Autós b jnok i futm les z K isk unm js-k ígyós-gárgyáni m otocross pál yán. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 24-én K ÁBÍTÓSZ ER K ÉR DÉS?! A k áb ítósze rh e l yze t k tuál is k érd ése i 2005-b e n cím m e l órától k onfe re nciát s ze rve z K isk unm js és k istérsége K áb ítósze rügyi Egye zte tő Fórum M űve lődés i K özponte m e leti ngyte rm ébe n m ájus 27-én e gés z npos Városi gye rm e k np les z sportpál yán, M űve l őd ési K özpontb n és e l őtte tére n. A progrm : főző és ügye s s égi ve rs e nye k, ifi m ozi, m űvés ze ti be m uttók, k once rt, dis co m ájus 27-én R ock e st K ígyósi H om ok i Vipe rák Cl ub b n. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vgy 30/ e s te lefonon m ájus 31-én órk or TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL s orozt k öve tk e ző e lődás Az érték e k fe l fe d e zése cím m e l - is m e rjük m e g k örnye ze tünk e t, s ze m élyis égünk je lentős égét, és érték e it. ÚJK LUBO K, SZ AK K Ö R Ö K : Ak vrisztik i k l ub k éth e te nte csütörtök ön óráig M űve lődés i K özpont Tv te rm ébe n, Fe l e k i Sánd or ve ze téséve l. M od e rntánc (Funk y, Soul, R B, H ip-h op, stb. ze nék re, legjobb K l iptáncok ) k l ub indul h étfő, pénte k óráig DANCENTER Táncstúd ió s ze rve zés ébe n. Je lentk e zés m ájus 2-án és 6-án óráig M űve lődés i K özpont földs zinti te rm ébe n. Bőve bb inform áció k érh e tő 30/ e s te lefons zám on. Ö nism e re ti k l ub m ájus 4-én és m ájus 18-án sze rd án órk or les z M űve lődés i K özpont földs zinti te rm ébe n K sz K l ár önfe jl e sztő m e ste r ve ze tés éve l. III. O rszágos Gye rm e k szính ázi sze m l e m ájus M rczib ányi Téri M űve l őd ési K özpont 1022 Bud pe st, M rczib ányi tér 5/ 1/ , A h zi gye re k s zính áz te rületén k ét fontos e s e m énys orozt, z utóbbi évbe n e gym ás t váltv és k ie gés zítve te re m /k ínál leh e tős ége t m ind h ivtás os m ind s truk túrán k ivüli e gyütte s e k ne k nyilvános be m uttk ozás r. A K pos váron m e gre nde zés re k e rülő Gye rm e k - és Ifjús ági Szính ázk Bie nnáléját e gés zíti k i pártln éve k be n főváros bn m e gre nde zés re k e rülő gye rm e k s zính ázi s ze m le, m e lyre z e gés z ors zág k ínáltábólválogtunk. A gye re k s zính ázi s ze m le olyn fe s ztiválje llegű re nde zvény, m e ly m élttlnul m os toh án k e ze lt s zính ázi m űfjr, gye re k e k ne k s zóló s zínvonls e lődás ok r te re li figye lm e t illetve zok z érték e k, m e lye k ről s zk m tud és fontos nk trtngyobb nyilvános s ágotk pnk. A gye re k e k ne k e lődás ok t k és zítő s zính ázi társ ultok nk ne m cs k jövő s zính ázi k özöns égéne k m e gte re m tés ébe n vn fontos s ze re pük, h ne m gye re k e k érze lm i, lelki, e rk ölcs i fe jlődés ébe n, ízlés ük lk ulás ábn, érték váls ztás ik, világs ze m léletük form álás ábn is. Szính ázzl, gye rm e k ne ve lés s e l fogllkozó s zk e m be re k e lőze te s válogtás lpján h ívunk m e g gye rm e k i be fogdás r lklm s lépték k e l k és zült s zínie lődás ok t. K m rje llegű, nívós, utztth tó produk ciók cs ok orb gyűjtés éve lk ívánjuk gye re k s zính ázi e lődás ok s zínvonle m e lke dés étös ztönözni. A 2005-be n m e gre nde zés re k e rülő s ze m lén k ős zính ázi társ ultok, h ivtás os bábs zính ázk éppúgy fe llépne k, m int lte rntív társ ultok, k ortárs táncm űh e lye k vgy függe tlen bábs zính ázk. Az e lődás ok t Pe rényi Blázs s zínik ritik us válogtt. Gye re k e lődás ok fe lnőtts ze m m e l - H ogyn látt s zínik ritik us, z író, s zínés z? Az e lődás ok után s zk m i be s zélge tés re várjuk z lkotók t, k özre m űk ödők e tés z érde k lődők e t. A s zk m i be s zélge tés rés ztve vői: Bán János s zínm űvés z, Bót Gábor s zínik ritik us, H áy János író, Sándor L. Is tván s zínik ritik us, Tk ács K tlin s zínm űvés z. "Ne m e gy je lenték e ny lkotók özös s ég s zám ár igzi k ih ívás, vlódi k lnd - ne m k öte lező pe nzum - e gy m e s e e lődás s zínre állítás. Ls s n m inde nk i s zám ár e gyérte lm ű les z: gye re k e lődás ok s zính ázi k ultúránk rés ze i, s őtne m e gy k özülük e gy-e gy évd m e gk e rülhe te tlen 7

8 itás ok te lje s ítm énye. Négy éve ors zágos m us trán m uttk ozik m e g gye rm e k e k ne k játs zók legjv. Az áltlm látott ngys ze rű produk ciók k özös je gye vrázs lt. A cs e lek m ény cs odás e lem e i fe lszbdítják z lkotók világte re m tő fntáziáját. A legtöbb e lődás m e s él, történe te t k e lt életre. Az e pik us s ág, ne m s zính ázide ge ns ég, ne m s zíns ze rűtlens ég s zinonim áj, ugynis m e gk öve te li, h ogy társ ult k özös m unk ávl s zínpdr vrázs olj nrrtíve lem e k e t. M e gje lenne k m e s e tm os zférik us h e lys zíne i, h ős ök utzás birodlm k, k ülönne m ű világok k özt, z élette re k tágulás és s zűk ülés e, z idő m úlás, e m be re k, tündére k, álltok átlénye gülés e, k is e m be re k fe lcs e pe re dés e, óriás ok ös s ze zs ugorodv, s zületés és h lál... A legpróbb m ozznt s e m e s e tlege s : s zám tln ötlet, te ch nik, s zce nik i lelem ény, s zínés zi brvúr te s zi je lenvlóvá z e lképze lte t. Az átlelke s ítés, átlénye gítés s zính ázi m ágiáj e gyránt lenyűgözi gye rm e k és fe lnőtt nézőt. M inde n jó gye rm e k e lődás k ís érleti s zính áz - új és új tlálm ányok, cs odák s or. Ezért ére zte m s ok s zor, h ogy e ze k z igénye s e lődás ok gyk rn m e gform áltbbk, m íve s e bbe k, e gyérte lm űe n ngyobb gonddl, odfigye lés s e l, k e dvve l k és zülne k, m int fe lnőtts zính ázi be m uttók többs ége." Pe rényi Blázs A H M H onvéd K ul turál is Szol gál ttó K h t K e csk e m éti K l ub j (Tiszti K l ub ) Tis zte lette lm e gh ívj önt, cs ládjátés brátit m ájus 3-án, k e d d e n 17 órár H vsi Ic fe stőm űvész Le l k e m ne k fénye cím ű k iállítás ánk m e gnyitójár A tárltot m e gnyitj: Dr. Turi G. K m il l m űvés ze ti e s ztét, K özre m űk ödik z O b sitos cite re gyütte s A k iállítás m e gte k inth e tő m ájus 18-ig, h étk öznp 9 és 18 ór k özött. 8 K l ocsi Érse k ség fe l h ívás: júl ius 31-ugusztus 7-ig l e sz,xiv. BUGACI IFJÚSÁGI LELK IGYAK O R LATO S TÁBO R, m e lyne k tém áj: z Euch ris zti és h ivtás les z. Ak ik m ár m e gfordultk táborink bn z e lm últ éve k s orán, tudják, m e nnyi lelki élm énnye l gzdgodh tnk, m e gtps ztlhtják Is te n k öze lségét, brátok k l tlálkozh tnk, ngys ze rű k özös s égi progrm ok on ve h e tne k rés zt. További inform áció: K pus K ris ztián, te l:20/ SULIEXPO NEM Z ETK Ö Z I GYER M EK TALÁLK O Z Ó A k ülönlege s ne k ígérk e ző gye rm e k fe s ztiválr 14 m űvés ze ti k te góriábn leh e te tt pályázni h árom tól18 éve s életk orú gye re k e k ne k. Sok n m ár éve k ót vis s zjárnk, ők és z új rés ztve vők is lázs n k és zülhe tne k pálym unk áik k l, h ogy s ik e re s e n k épvis e lhe s s ék ors záguk t és is k oláik t, m ik özbe n h s znos, vidám npok ttölte ne k e l. A VIII. SULIEXPO Ne m ze tk özi Gye rm e k tlálkozó m ottój: Az e m be r m int te rm és ze tgye rm e k e Ak ik ne k s ik e rül ne ve s s zk e m be re k ből álló e lőzs űri s ze rint m inde n fe ltéte lne k m e gfe lelnie, rés z ve h e tne k SULIEXPO -n. M e géri, h is ze n h árom npos vás ári, k rne váli forgtgbn vidám n, h s znos n s zórk ozh tnk, is m e rk e dh e tne k h zi és k ülföldi fitlok k l. O lyn buli e z, m e lyre éve k ig boldogn e m lék e zne k m jd. A SULIEXPO örök ös je lszv: M UTASD M EG M AGAD! M gyr és ngolnye lvű h onlpunk : Érde m e s be pillntni k ínáltb. A h s znos inform ációk m e llett több ors zág fitlji k e re s ne k leve lezőtárs t és prtne re k e t k özös rés zvéte lhe z. A s ze rve zők k érik, k ís érjék figye lem m e l h onlpon fris s inform ációk t zért, h ogy s e m m irőls e m rdjnk le zok, k ik be építe tték éve s is k oli progrm juk b SULIEXPO -t. Bárk i bárm ilye n k érdés re s zíve s váls ztk p: Te lefons zám : 42/ / , Fx: 42/ e -m il: "Ne zt k e re s s ük, m i e lváls zth t, h ne m m i ös s ze k öt" /II János Pál/

9 itás ok III. K ul túr turizm usb n, turizm us k ul túráb n ne m ze tk özi k onfe re nci m ájus CSO NGR ÁD 14,30 ór Dr. Tóth Attil, Cs ongrád M e gye i Ö nk orm ányzt, K özm űve lődés i Főtnács os : Sze ce s s ziós út, m int Ne m ze ti Tu ris ztik i Te rm ék Tóth Csb : Nógrád M e gye i K özm űve lődés i és Turis ztik i Intéze t igzgtó: Plóc út, m int m e gvlós u lt Ne m ze ti Tu ris ztik i Te rm ék Ne m ze ti Turis ztik i Te rm ék k ulturális és re gionális s züne t leh e tős ége k cím ű re nde zvényünk re s ze re te tte lm e gh ívjuk, h ol 16 ór Dr. Bl ogh né Borb áth Erik főigzgtó, M gyr m e gs zóllttjuk régiók k épvis e lőit és váls zt várunk rr, h ogy M űve lődés i Intéze t: A k u ltúr térs égi fe ldtválllás és m i m M gyrors zágon z ne m ze tk özi s zínvonlú k ulturális re gionális irodák turis ztik i k ínált, m e ly m e güti ne m ze tk özi m ércét. 16,30 ór Föl d iák And rás, A Vidék Prlm e ntje e lnök s égi tgj,m űve lődés i Intéze t főos ztályve ze tője : A vidék, k u ltúr és M e gh ívottk : K ulturális és ide ge nforglm i s zk e m be re k, tém tu rizm u s k pcs olt irántérde k lődők 17 ór Lingue r János igzgtó, O rs zágos K örnye ze tvéde lm i, M gyrors zágrólés h tárink on túlról. M ájus órától Te rm és ze tvéde lm i és Vízügyi igzgtós ág: Az Ö KO tu rizm u s A k onfe re nci e lőe s téjén k öte tlen bráti tlálkozó rés ztve vők k pcs olt k u ltúrávl s zám ár. K özös vcs orár K orre fe rátum ok z e lhngzotte lődás ok h oz s zk m i látjuk ve ndégülm indzok t, k ik k pcs oltok t s ze re tnéne k építe ni, be s zélge tés e k be 19 ór Fogdás M gyr K irály D ís zte re m be n be k pcs olódni, és e gy jó h ngultú e s te n rés zt ve nni Cs ongrádi M ájus 13-án Borok H ázábn. Autóbus zos M ájus 12. je lentk e zés e s e tén k örutzás Cs ongrád Sze ge d Szbdk M űve lődés i K özpont M gyr K irály D ís zte re m (Cs ongrád, k irándulás A Sze ce s s ziós út, m e gfe lelő s zám ú K e cs k e m ét Cs ongrád útvonlon. Indulás re gge l8 órk or, érk e zés Sze nth árom s ág tér 8.) Cs ongrádr k b. 19 órk or. 8 órátólre gis ztráció h e lys zíne n Együttm űk öd ő Prtne re k : Cs ongrád Város Ö nk orm ányzt, 9 Cs ongrád ór h ázigzd: K ovács Lászl óné, M űve lődés i K özpont M e gye i Ö nk orm ányzt, D él-lföldi R e gionális igzgtój Ide ge nforglm i Bizotts ág, D un-k örös -M ros -Tis z Eurórégió, k ös zöntő:be d őtm ás Cs ongrád Város polgárm e s te re M gyr M űve lődés i Intéze t, M ATUR K ulturális Tgozt, M ATUR m e gnyitó:pálbél M inis zte re lnök i H ivtlpolitik i állm titk ár Cs ongrád M e gye i Sze rve ze te leve ze tő e lnök :Dr. H orváth Attil M gyr M űve lődés i Intéze t Szk m i tnácsd ó: D r. H orváth Attil, M gyr M űve lődés i k ulturális turis ztik i tnács dó M ATUR K ulturális Tgozt Intéze t k ulturális -turis ztik i társ e lnök e Tgozt Társ e lnök e tnács dó, M ATUR K ulturális nyitó e lődás Dr. Le ngye lm árton M ATUR e lnök, H e ller Frk s A re nd e zvény h ázigzd áj és sze rve zője : M űve lődés i K özpont Gzds ági Főis k olájánk és Város i Gléri (Cs ongrád, Sze nth árom s ág tér 8.), Te l.: 63/483- főigzgtój, ide ge nforglm i tudom ányok k ndidátus : A Ne m ze ti 414, , E-m il: K ovács Lás zlóné Tu ris ztik i Te rm ék k u ltu rális és re gionális leh e tős ége k igzgtó, Szbóné Szk ács K tlin s ze rve ző és Turis ztik i Szolgálttás ok 10 ór Szüne t 10, 30 ór Szb ó Il d ik ó NK Ö M K ulturális - Turis ztik i os ztály os ztályve ze tő h e lye tte s : NKÖ M s ze re pválllás Ne m ze ti Ku ltu rális Tu ris ztik i Te rm ék k ilk u lás ábn Dr. Be cse y Lászl ó Z sol t Európi Prlm e nti Tájék ozttó EU- k u ltu rális u tk m gyr irodájáról 13 ór Ebéd 14 ór Dr. Al b e land or, D AR IB M rk e ting igzgtó: Ku ltu rális Dícséretet érdem el felkészítő pedgógusok és növendék eik m unk áj, zene szeretete, játék öröm e. A k özös zenélés egym ásnk öröm szerzés. M eg k ellk öszönni tu rizm u s problém ái és tu ris ztik i k pcs oltok DKM T Eu rórégióbn k öszöntötte, z ÁM K részérőlngy Dezső igzgtó. A résztvevő zenészek h elyi áltlános isk ol m ellettborotáról,kunbjáról,szerem lérőlés Vsk útróljöttek. N. K e m e ne s M ári, M ATUR k ulturális Tgozt társ e lnök e : Tm ás, igzgtó: A m inős égi k u ltu rális április 22-én Kiscsávolyi ÁM K sportcsrnok ábn. A k özönséget és z elődók t Bj Város Közok ttási és Kulturális Bizottság nevében Brch inger Tm ás k épvis e lő: H tárink on átnyúló k u ltu rális és tu ris ztik i k pcs oltok Pe rtik Szólj síp! Furulyások, block flötések VII. Városi Pódium zjlott telt h áz előtt vlm ennyiük fegyelm ezett m unk áját. Külön elism erés illeti tlálkozónk otth ont dó Kiscsávolyi ÁM K szervezőit: Cselényi Endrénét és Gelányiné M rosvásárh elyi Adriennt. VégülFrk s Judit m űsorvezető szvit idézve:... k öszönjük Rek ettye Snyi bácsink, h ogy sok sok év után visszh ozt furulyszót isk olánk fli k özé, h onnn nnk idején elindított ezt zenei m ozglm t. 9

10 itás ok A M gyr Irodlom történe ti Társ s ág h íre i Józs e f Attil e m lék év: H e lyi Cs oportunk és Bányi Júli Gim názium K önyvtár irodlm i k irándulás t s ze rve z m ájus 21-ére Bltons zárs zór Józs e f Attil Em lék h áz, vlm int O zorár, z Illyés Gyul életm ű k iállítás m e gte k intés e céljából. Az e gynpos utóbus zos e m lék úton s ze re tnénk fe lidézni Józs e f Attil életét és m unk ás s ágát, m e gis m e rni k ort és lkotótárs it, cs ládját, z e m lék h e lye k e t. Le lentk e zni leh e t Bjti M áriánálm ájus 13-ig Bányi Júli Gim názium bn. Útik ölts ég: 2.000,- Ft. Józs e f Attil k onfe re nciát s ze rve z Sze k s zárdon június 2. és 4. k özött z Illyés Gyul Főis k ol és Társ s águnk. Je lentk e zni leh e t M IT Titk árs ágán (Bp. M úze um k rt., 4., te l.: 1/ ) vgy N. H orváth Bélánál (Sze k s zárdi Főis k ol, te l.: 30/ ). M ájus 6-8. k özött zjlik Bltonfüre de n Jók i Npok h gyom ányos re nde zvénys orozt. M ájus 14-15én K pos váron e m lék e zne k Cs ok oni Vitéz M ih ályr h lálánk 200. évfordulóján. Érde k lődni leh e t Be rzs e nyi Társ s ágnál, M IH O E-nél, vlm in Társ s águnk titk árs ágánál. M ájus 27-ére e gynpos M dách Szim pózium ot h irde te tt m e g M dách Irodlm i Társ s ág. A tlálkozó s zính e lye Sze ge d. További fe lvilágos ítás : Andor Cs b, te l.: 20/ A Pe tőfi M úze um z udvrán irodlm i h e rbárium ot, Ve rs - k e rt -e tvlós ítm e g.(bp. K árolyi M u. 16.) Társ s águnk Tnári tgozt e lke zdte s ze rve zni és Grtulálunk Bt Év e lsőh e lye zés éh e z! Az lőző lps zám unk bn be m uttottte h e ts ége s ifjú s zvló e lsőh e lye zés térte l VII. O R SZ ÁGO S JÓZ SEF ATTILA VER S-, ÉNEK ELT VER S- ÉS PR ÓZ AM O ND Ó VER SENY EN. h m ros n m e gh irde ti h gyom ányos ős zi k k re ditált M gyrtnári K onfe re nciáját. Fe lvilágos ítás t leh e t k érni M IT titk árs ágán és s ze rve zők nél(h js Z s uzs, te l.: vgy , ) Bjti M ári A M IT Tnári tgoztánk tgj F E LH Í VÁ S Bács-K isk un M e gye i K özm űve l őd ési Intéze t, Ve rs m ondók O rs zágos Egye s ülete, Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um m e gh irde ti A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT A ne ve zés fe l téte l e i: A ve rs e nyre m tőr ve rs m ondók, je lentk e zés étvárjuk, k ik be töltötték 14. életévük e t, és be fe je zték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. A je lentk e zők h t ve rs s e l ne ve zh e tne k z lábbik s ze rint: 1. ötpe tőfi Sándor ve rs, 2. e gy Bács -K is k un m e gyéh e z k ötődő, re nds ze re s e n publik áló k ortárs k öltőve rs e (pl.: Bud Fe re nc, D obozi Es zte r, K bde bó Tm ás, K is s Be ne de k ), A ve rs e nyzők m ás ors zágos ve rs e nye n h e lye zés t e lért produk cióik k lne m ne ve zh e tne k. A Sze pte m be r végén s zvlóve rs e ny lebonyolítás : A ve rs e ny e gy fordulós, zs űri m inde n ve rs e nyzőtől h árom produk cióth llgtm e g. Az e gye s produk ciók ide je leh e tőleg ne h ldj m e g z 5 pe rce t! A ne ve zés i lpot s ze pte m be r 2-ig k érjük e lkülde ni k öve tk e ző cím re : BK M Ö K özm űve lődés i Intéze t, 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e f tér 8. Ne ve zés i lp k érh e tő fe nti cím e n, vgy e -m ilbe n cím e n. A ve rs e ny időpontj: s ze pte m be r 30. H e lys zíne : Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um, K is k őrös, Pe tőfi tér 5. H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült650 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S

H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S H í r le vé l ym 159. s zám 20 0 7. júniu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius H í r e vé X. évfo ym 132. szám 2005. m árcius Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve őd i Szk m i Tnácsd ó Szo gá ttó Intéze te h vi pj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te /fx: 76/481-320;E-m

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r H í r le vé l X. évfol ym 140. szám 2005. nove m b e r Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja

Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja H í r le vé l XI. évfol ym 145. s zám 2006. é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek.

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek. H í r le vé l ym 154. s zám 20 0 7. jnu ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben