Varga Szabolcs ADALÉKOK A ZRÍNYI CSALÁD FELEMELKEDÉSÉHEZ A KARLOVICS-ÖRÖKSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Szabolcs ADALÉKOK A ZRÍNYI CSALÁD FELEMELKEDÉSÉHEZ A KARLOVICS-ÖRÖKSÉG"

Átírás

1 Varga Szabolcs ADALÉKOK A ZRÍNYI CSALÁD FELEMELKEDÉSÉHEZ A KARLOVICS-ÖRÖKSÉG Bevezetés Az elmúlt években örvendetesen megszaporodtak a Zrínyiek történetével foglalkozó hazai és nemzetközi elsősorban horvát publikációk. A család emlékének ápolására mind nagyobb hangsúlyt fektetnek a famíliához ezer szállal kötődő településeken, a ma Horvátországhoz tartozó Csáktornyán, valamint Szigetváron is. Az utóbbi helyen évtizedek óta a Zrínyi Miklós Várbaráti Kör a hagyományőrzés motorja, és erőfeszítéseiknek hála, mára a város teljesen magáénak érzi az évente megrendezésre kerülő Zrínyi-napokat. Az ő megtisztelő felkérésükre készült el ez a tanulmány is, amely a család karrierje kezdeti időszakának néhány kevésbé ismert mozzanatát kívánja bemutatni. A 19. századi történettudomány család iránti érdeklődését két esemény inspirálta: Sziget ostromának közelgő 300. évfordulója, valamint a Horvátország és a Magyar Királyság között ezen években ismételten kiújuló alkotmányjogi vita. Ezeknek köszönhetően születtek meg a Zrínyiek történelmének első feldolgozásai, 1 amelyek középpontjában a szigetvári hős állt, a család többi tagja ekkor még kevésbé került reflektorfénybe. 2 A későbbi évtizedekben a kör gyorsan bővült: foglalkoztak a család Mohács előtti történelmével, 3 a századfordulón pedig elkészült az a máig legalaposabbnak tekinthető monográfia, amelyben már a költő Zrínyi Miklós kapott nagyobb hangsúlyt. 4 Ekkortól datálható a súlypont eltolódása, ugyanis amíg ő a politika-, irodalom- és művelődéstörténet érdeklődésének köszönhetően a 20. század egyik legkutatottabb magyar történeti személyiségévé vált, 5 addig a dicső ős alakja megrekedt a millennium környékén rászabott szerepben. Továbbra is csupán a szigetvári hős maradt, 1 Nem számolom közéjük a család megrendelésére készülő 17. századi eredettörténeteket. Ezekre lásd: Bene Sándor: A Zrínyiek: egy családtörténet története. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor Hausner Gábor. Bp Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek. Pest, 1865.; Matija Mesić: Život Nikole Zrinjskoga sigetskoga junaka. Zagreb, Ivan Kukuljević Sakcinski: Zrin grad i njegovi gospodari. Zagreb, Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós I-V. Bp A teljesség igénye nélkül Klaniczay Tibor, R. Várkonyi Ágnes, Perjés Géza, Kovács Sándor Iván, Cennerné Wilhelmb Gizella, Bene Sándor és Hausner Gábor publikáltak rengeteg új kutatási eredményt az elmúlt évtizedekben.

2 elemzi. 12 Az újdonságok ellenére maradt még fehér folt a család történetében. Közülük az egyik és egész addigi életpályája ezen keresztül került megítélésre. 6 Ezen az sem változtatott, hogy időközben Barabás Samu összegyűjtötte a rá vonatkozó forrásanyagot, 7 előkerült Zrínyi tevékenységére néhány rossz fényt vető irat is, 8 ám az összképet még Benda Kálmán életrajza is csak kismértékben módosította. 9 A legújabb munkák közül némelyik összefoglalja az eddigi ismereteket, 10 esetleg Sziget történetébe ágyazva tárgyalja azokat, 11 vagy sokkal szélesebb horizonton, a család birodalmi arisztokráciában elfoglalt pozícióin keresztül a Mohács utáni időszak, amelyről máig Salamon Ferencnél olvashatunk a legrészletesebben. 13 A hallgatás némileg tudatos, hiszen olyan események is történtek ezekben az években, amelyek kevéssé illettek bele a Zrínyiről kialakított képbe. Közéjük tartozott az édesapa kétkulacsos játéka, amely során birtokai védelmében segítséget nyújtott a határmenti bégeknek. Ma már tudjuk, hogy ez korántsem volt kirívó a korban, ám a 19. századi romantikus történetírás toposzaiba sehogy sem illeszkedett. Bizonyos szempontból kivételesnek számít Hans Katzianer bukott főhadparancsnok megölése, ami már a kortársakat is rendkívül foglalkoztatta, így bővebben tárgyalták a Zrínyiről szóló átfogó munkák majd mindegyikében. Így az eseményt kiragadták a család felemelkedésének okai közül, és kevesebb figyelmet szenteltek az egyéb körülményeknek, például a rokoni kapcsolatoknak. Pedig legalább ennyire fontos volt a család felemelkedésében Zrínyi Miklós nagybátyja, Karlovics János politikai öröksége, akinek befolyása sokat segített a kritikus 1530-as években. 14 Hogy ez mégsem vált fontossá a későbbi történetírók számára, abban nagy szerepe 6 Erre példa Sebestyén Gyula: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Bp Barabás Samu: Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok I-II. k. (Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria XXIX XXX.) Bp Takáts Sándor: Vizsgálat Zrínyi Miklós ellen. Századok 39. (1905) Benda Kálmán: Zrínyi Miklós a szigetvári hős. In: Szigetvári emlékkönyv. Szerk. Rúzsás Lajos. Pécs, ; illetve külön kötetben is Uő: Zrínyi Miklós a szigetvári hős. (A Szigetvári Várbaráti Kör Kiskönyvtára 17.) Szigetvár, Bessenyei József: Szigetvári Zrínyi Miklós. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor Hausner Gábor. Bp Varga Szabolcs: A vár és mezőváros története 1526 és 1566 között. In: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk. Bősze Sándor Ravazdi László Szita László. Szigetvár, Pálffy Géza: Egy horvát magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határon átívelő kapcsolatai. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor Hausner Gábor. Bp Fontos megemlíteni, hogy e témában példaértékű a magyar és horvát kutatók együttműködése. Bizonyíték erre az itt citált tanulmánykötet szintúgy, mint a 2009 októberében Zágrábban megrendezett tudományos konferencia, amelynek címe: Susreti dviju kultura obitelj Zrinski u hrvatskoj i maďarskoj povijesti. Ennek anyaga a közeljövőben fog napvilágot látni. 13 Salamon F.: Az első Zrínyiek i. m Üdítő kivétel, hogy újabban Ivan Jurković már felhívta a figyelmet a Karlovocs örökség jelentőségére a horvát szakirodalomban, és a fentebb említett zágrábi konferencián tartott előadásában. Ivan Jurković:

3 volt a költő Zrínyi Miklósnak, aki a római Torquatus és a szláv Gusich nemzetségnél fontosabbnak tartotta a gót leszármazás propagálását. 15 Így hiába került bele Marcus Forstall Stemmatographiájába a családi kapcsolat, 16 a 19. századi horvát történetírás is eliminálta ennek jelentőségét, mondván a Bribiri és Zrínyi grófok sosem szégyellték horvát eredetüket, sosem titkolták, mint a Korbáviai grófok, akik erőnek erejével a római Torquatusoktól akarták származtatni magukat a Zrínyiek sohasem voltak és nem is akartak mások lenni, mint hamísítatlan horvátok. 17 Pedig a Zrínyiek számára a Karlovics Jánostól örökölt jelentős szlavóniai birtokok, a stratégiai jelentőségű medvevári uradalom, a hozzá tartozó Lukavec és a Körös megyei rakonoki birtok jelentette az ugródeszkát, hogy a kivérzett horvát területekről biztonságosabb vidékre költözhessenek. Ezért mindenképp érdemes bemutatni Torquatus János pályáját, majd birtokainak kalandos sorsát egészen addig, amíg nem kerültek végleg a Zrínyiek kezébe. A Karlovicsok A Gusich nemzetségbe tartozó Korbáviai család a század fordulójától, Churiacus krbavai comes működésétől kezdve a középkori Horvátország egyik meghatározó dinasztiájának számított a Frangepánok mellett. 18 A család Zsigmond király idejében jutott fel először a csúcsra, amikor több tagja is udvari tisztséghez jutott. Budiszló nonai comes udvari lovag 1394-ben rövid ideig horvát bán 1403-ban az uralkodótól megkapta Novigrad castrumot Lika tartományban. 19 Nála is többre vitte János, aki királynéi ( ), majd királyi asztalnokmesterként ( ; ) és a Sárkányrend alapító tagjaként öregbítette a család hírnevét. Fia, György hosszú évekig országnagy volt, majd 1430-ban Nikola Stariji i Nikola Sigetski. In: Povijest obitelji Zrinski. Zbornik. ured. Zoran Ladić Đuro Vidmarović. Zagreb, Pálffy Gézának köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmemet. 15 Bene S.: A Zrínyiek i. m Marcus Forstall: A Zrínyi grófok hősi családjának története. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor Hausner Gábor. Bp Vjekoslav Klaić 1897-ben kelt kijelentését idézi Bene S.: A Zrínyiek i. m Vjekoslav Klaić: Rodoslovje knezova Krbavskih od plemena Gusić. Rad Jugoslavenske Akedemije znanosti i umjetnosti 134. Zagreb, A család pecsétjében egy alfa és egy omega, valamint egy saját testéből darabot szaggató hattyú volt látható. Haus- Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Ungarische Akten (UA) Fasc. 2. Nachtrag fol. 27. Johannes Lucius 17. századi történetíró szerint a hattyú valójában lúd, ami horvátul guška, és innen van a Gusich név. Idézi Bene S.: A Zrínyiek i. m Valójában több pecsétvariáció is létezett, melyek beazonosítása a 19. században is gondot okozott, hattyú és lúd egyaránt szerepelt az értelmezésekben. Korbáviai Karlovics Jánosnak egy koronázott hattyú szerepelt a pecsétjében. Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg, Engel Pál: Magyarország világi archontológiája I. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) Bp , 377., 491.

4 elnyerte a zólyomi ispán címet. 20 A legjelentősebb Karlovics azonban kétségkívül idősebb Budiszló unokája, a Gergely fiától származó Károly, aki királynéi pohárnokmester ( ), visegrádi várnagy ( ), a váci püspökség kormányzója (1407), főkincstartó ( ), a Sárkányrend tagja (1408), horvát bán ( ) és az udvari törvényszékeken állandó bírótárs volt. 21 Pályája jól mutatja, hogy a középkor folyamán a horvát arisztokrácia szervesen beletartozott a magyar nemesség soraiba, és csupán az uralkodói akaraton múlt, hogy szerepet kapjanak a királyi tanácsban és így az ország irányításában. 22 Zsigmond halála után a család udvari karrierje megszakadt. Ebben a dinasztia eddig sikeres ágainak a kihalása is szerepet játszott. A 15. század közepére csupán egy addig kisebb jelentőségű, Páltól ( 1432 előtt) származó ág maradt porondon, 23 akik Cillei Ulrikkal szövetkeztek céljaik elérésére. 24 Rájuk várt a családi birtokok egybentartása és megőrzése, miközben egy minden addiginál fenyegetőbb ellenség tűnt fel a határon. A horvát végvidéken Bosznia eleste után már 1460-as években megkezdődött az állandó háborúskodás, amelynek borzalmait a szűken vett Magyar Királyság lakói csak jó egy emberöltővel később tapasztalták meg. A Kelet-Horvátországot érő csapások leginkább a Korbáviai család kezében lévő korbáviai és likai birtokokat pusztították. Ezekben az években Pál fiai közül Tamást ( 1461 körül) és Károlyt ( 1453 körül) ismerjük, 25 míg a családi fészeknek a krbavai Komić vára 26 számított. Tamás ekkor már nem vett részt az ügyek intézésében, sőt, 1461-ben immár csak a következő generáció férfitagjai voltak életben. Tamás utódai, János és Gergely 27 közül az előbbi lehetett a dinasztia vezetője Mátyás trónra 20 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája II. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) Bp Uo. 22 Tehát nem beszélhetünk külön horvát vagy magyar nemességről, a királyi udvarok nemzetközisége eleve lehetetlenné teszi ezt. Ezért a nemesi társadalomtörténet kutatásában a horvát történettudománynak szakítania kell a mai államhatárok visszavetítésétől, mert e nélkül lehetetlen érzékeltetni a folyamatokat. A horvát történetírás újabb eredményeiről lásd Varga Szabolcs: A századi horvát történelem kutatásának új irányairól ( ). Századok 139 (2005: 4) Igaz, ő is a horvát báni tisztségig vitte, amelyet 1410-ben töltött be. V. Klaić: Rodoslovje i. m. 192., 208. Georgius Fejer: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/5. Pest, , 263. Az Engel-féle archontológiából hiányzik Pál horvát báni tisztsége augusztusában az a hír járta, hogy a Cilleiek és a Korbáviaiak Zadar ellen szervezkednek. Teke Zsuzsa: Az itáliai államok és Mátyás. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Bp Engel P.: Magyarország I. i. m Már a 14. században építettek kápolnát a várban, ami a rezidencia jellegét erősíti. Zorislav Horvat: Kapele u burgovima stoljeću u kontinentalnoj Hrvatskoj. Prostor 7 (1999: 2) 183. A néphagyomány még a 19. században is azt tartotta, hogy az akkor már romhalmaz valamikor Karlovics kastélya volt. Vjekoslav Klaić: Ban Ivan Karlović. In: Pripovijesti iz hrvatske povijesti III. dio. Zagreb Korbáviai Gergely kezében volt 1461-ben a Zólyom vármegyei Lipcse, amelyet talán még Zsigmond idejében szerzett meg a család valamely tagja. Ekkor azonban Mátyás elvette tőle, és a következő évben már királyi

5 lépésének idején. Erre utalnak családi kapcsolatai, hiszen házassága révén sikerült a Karlovicsoknak visszakapaszkodniuk a magyar arisztokrácia legfelső köreibe. Felesége ugyanis az az Újlaki Katalin volt, akinek Fruzsina nevű húga Garai Jóbhoz ment feleségül, és házassággal János megszerezte Pozsegaújvár castrum felét. 28 A Garai-Újlaki rokonság indíthatta arra, hogy határozottan fellépjen a Hunyadi (I.) Mátyás által kinevezett Spirancsics Pál horvát bán 29 ellen, amikor az elfoglalta a Klisszához közeli Osztrovica várát 1460-ban. 30 Sőt, a Korbáviaiak ez évben Tomasevics István bosnyák királlyal is szövetségre léptek Spirancsics ellenében. 31 Velence és Mátyás közeledése miatt azonban a regionális politikai játszmák érvényüket vesztették, és a család elvesztette támogatóit. Ráadásul 1460-ban a krbavai püspökség és káptalan a védettebb Modrusba költözött át, ezzel pedig kikerült a Korbáviaiak fennhatósága alól. Ezt jelzi Frangepán Márton pártfogoltjának, Miklósnak 32 a püspöki kinevezése is, amit Korbáviai János már nem tűrt el, és rövid időre fogságba vetette a humanista főpapot. 33 A család kritikus helyzetbe került az 1460-as évek elejére. Mátyással a bánnak való ellenszegülés, a pápai udvarral Miklós püspök miatt romlott meg a kapcsolatuk, 1463-ban pedig pusztító támadás érte a család törzsbirtokait, amikor az oszmán csapatok Zenggig törtek előre. Ezért a Korbáviaiaknak sürgősen segítséget kellett szerezniük, és továbbra is egyedül Velencében bízhattak. Mivel a városállam érdekelt volt dalmáciai birtokainak védelmében, valamint Mátyás befolyásának korlátozásában, 34 ezért a Frangepánokhoz hasonlóan a Korbáviaiakat is támogatták. 35 Ez azonban ismételten kiváltotta a király haragját, aki rossz szemmel nézte az itáliai orientációt. 36 Ezért az uralkodó először Spirancsics özvegyének az várnagyok álltak az élén. MOL DL Horváth Richárdnak köszönöm, hogy a kéziratos gyűjtésében található adatot felhasználhattam. 28 MOL DL Szintén Horváth Richárd gyűjtéséből származó adat febr máj. 23. előtt. Fügedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. Bp B. Grgin: Počeci rasapa i. m. 88. A vár eredetileg a Cilleieké volt, Ulrik halála után Frangepán István és Korbáviai Gergely is szemet vetett rá. Utóbbi 1457-ben el akarta foglalni, de az nem világos, hogy vajon ekkor került-e a család kezébe. V. Klaić: Ban Ivan Karlović i. m liga inter regem Bosne, ducem Stephanum et magnificos comites Corbaviae V. Klaić: Rodoslovje i. m Nicolaus Machiensis de Chathero. Életére Fraknói Vilmos: Miklós modrusi püspök élete, munkái és könyvtára. Magyar Könyvszemle 1897/ Elfogatására Ante Gulin: Krbavsko-modruški kaptol prije i poslije krbavske bitke. In: In: Krbavska bitka i njezine posljedice. Uredio Dragutin Pavličević. Zagreb, Még II. Piusznak is közben kellett járnia a kiszabadulás érdekében. V. Klaić: Rodoslovje i. m ben a Habsburgokhoz való közeledés lehűtötte Velence Mátyás iránt táplált feltétlen bizalmát. Ennek első jeleként a bánt már 1463 nyarán védnöksége alá fogadta a Signoria. Teke Zs.: Az itáliai államok i. m Valószínűleg a velencei segítséggel összefüggésben alkották meg a család új eredettörténetét, és hivatkoztak ezentúl Kurjakovics és Gusics helyett a római Torquatus leszármazásra. V. Klaić: Ban Ivan Karlović i. m ban már megparancsolta Korbáviai Jánosnak, hogy Georgius de Flore jogtalanul elvett Jagodne birtokát azonnal adja vissza jogos tulajdonosának. V. Klaić: Rodoslovje i. m. 212.

6 elképzeléseit hiúsította meg, aki a kezében levő Knin és Klissza várakat felkínálta Velencének, ám az nem akart nyílt háborúba bonyolódni a magyar uralkodóval, és szó nélkül hagyta, hogy Mátyás megszállja a stratégiailag jelentős erődítményeket. 37 A konfliktus ben tetőzött, amikor a Korbáviaiak különböző hadiszereket kaptak az adriai városállamtól, 38 miután ez év márciusában az oszmán csapatok felégették Likát és Krbavát. 39 Mátyás ekkor nyílt háborúba kezdett a Frangepánokkal, elfoglalta Zengget, Krupát, és a következő évben Magyar Balázs vezetésével megvetette a zenggi kapitányság alapjait. 40 A hadjárattól okkal félhettek a Korbáviaiak is, ám viszonylag olcsón megúszták. Csupán Pocsitelj várukba került királyi várnagy, amelyet az erősség stratégiai fekvése indokolt is, hiszen ez biztosította Raguza és a Magyar Királyság szárazföldi kapcsolatát. 41 Mátyás enyhe fellépésében az is szerepet játszhatott, hogy a család élén ekkor már nem Tamás fiai, 42 hanem testvérének, Károlynak a leszármazottai álltak. Pál fia Károlyról kevés adatunk van, annyit tudunk róla, hogy 1413-ban elvette feleségül Nelepici (Nelepčić) János cetinai ispán lányát, Margitot, 43 és hozományul megkapta az odorjei kerülethez tartozó Zvonigrad castrumot, amely 1522-ben bekövetkezett elfoglalásáig a család kezében maradt. 44 Házasságából két fiú és egy lány érte meg a felnőttkort, Pálról ( 1469) és Károlyról ( 1493), valamint Ilonáról (1460k. 1504) 45 szólnak a korabeli források. Rájuk szállt a családi rezidenciának számító Komić kastélya is, amely 1462-ben már bizonyosan az ekkorra elhalálozott Károly fiaié volt. 46 Róluk szintén keveset tudunk, Károly csupán 1460-ban tűnt 37 Teke Zs.: Az itáliai államok i. m Thallóczy Lajos Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus./ A Frangepán család oklevéltára második kötet , hamis oklevelek (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria XXXVIII. / Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. 38.) Bp CIV. okl. 39 Marko Perojević: Petar Kružić. Kapetan i knez grada Klisa. Zagreb, Borislav Grgin: Senj i Vinodol kralja Matijaša Korvina Frankapana i Venecije ( ) In: Radovi Zavod za hrvatsku povijest filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 28 (1995) Varga Szabolcs: Szlavónia berendezkedése a késő középkor és kora újkor határán. ( ) Kéziratos PhD értekezés. Pécs, Gergely neve 1457-ben tűnt el a forrásokból, Jánost pedig akkor említik utoljára, amikor 1469-ben török fogságba esett, ahonnan Zrínyi Péter igyekezett kiváltani háromszáz forintért. B. Grgin: Počeci rasapa i. m. 94. Özvegye Katalin nem házasodott újra ben még a Körös vármegyében álló Atyina castellumban élt. Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története Az oklevéltárat szerkesztette: Horváth Sándor (Monumenta Hungariae Historica Diplomataria XL. / Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak 40.) Bp LXXXI. okl. 43 A 17. századi Stemmatographia tévesen őket említi, mint Karlovics János szülei. Forstallt a Károly név téveszthette meg, hiszen apa és nagyapa ugyanezt viselte. M. Forstall: A Zrínyi grófok i. m Engel P.: Magyarország I. i. m I. Kukuljević: Zrin grad i. m Vjekoslav Klaić nem említi Ilonát a családról írt munkájában. Keveset tudunk róla, a Körös megyében komoly befolyással bíró Kasztellánfi Györgyhöz ment férjhez1480 körül, és 1504-ben, legalább 44 évesen szülte meg utolsó, hetedik gyermekét. Pavao Maček Ivan Jurković: Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog Duha (od 14. do 17. stoljeća). Slavonski Brod, Milan Kruhek: Topografija krbavske spomeničke baštine. In: Krbavska bitka i. m. 113.

7 fel először a forrásokban. 47 Az mindenesetre valószínű, hogy mivel a zadari kerületben is voltak birtokaik, így a várossal komoly konfliktusaik voltak ben meghalt Pál, ekkortól kezdve Károly egyedül irányította a család ügyeit. 49 Róla szintúgy sporadikus ismereteinek vannak, és ezek többsége csupán élete utolsó éveibe enged bepillantást. 50 Családi viszonyairól annyi jelenthető ki bizonyosan, hogy Dorottya nevű feleségétől két gyermeke, Ilona és János született. Mátyás hadjárata után visszatért annak hűségére, és az uralkodó már rá is épített határvédelmi rendszerének reformja során. Azon horvát nagybirtokosok közé tartozott, akiknek évente nyolc forint zsoldot ajánlott azért, ha egész évben fegyverben tartják a katonáikat, és a pénzügyi támogatásért cserében felhasználhatta őket a saját céljaira a bánok irányítása alatt. 51 Befolyása a Mátyás halála utáni trónharcokban is megmaradt, a Miksa és Ulászló között kötött pozsonyi békeszerződés márc. 7-én kelt ratifikációját Egervári László bán és Frangepán János Bernát, Miklós és Mihály után ő írta alá, míg a Blagayak és Zrínyiek utána következtek. 52 Korbáviai Károly az oszmán támadások elleni harcokból is kivette a részét, július 8-án Udbina tágas mezején érte a katonahalál, 53 így fiára maradt a család irányítása. A Korbáviaiak utolsó és egyben kétségkívül leghíresebb tagja János volt, ennek ellenére kevés munka foglalkozott pályafutásával. Csupán Vjekoslav Klaić írt róla egy tanulmányt a 19. század végén, 54 valamint Ante Gulin foglalta össze egy népszerűsítő cikkben az ismert adatokat. 55 Az iránta tapasztalt érdektelenség érdekes, hiszen személye beleivódott a népi emlékezetbe, alakja köré meséket szőttek a későbbi évszázadok. 56 A nemzeti romantikus horvát történetírás számára is érdekes lehetett volna, hiszen úgy emelkedett a báni tisztségbe, hogy korábban nem voltak magyarországi birtokai és nem tartozott az udvari arisztokrácia tagjai közé. Ízig-vérig horvátnak tartotta magát, akiről a kortársak fontosnak tartották 47 V. Klaić: Rodoslovje i. m B. Grgin: Počeci rasapa i. m V. Klaić: Rodoslovje i. m Matije Mesić: Hrvati na izmaku srednjega vijeka. Izabrane rasprave. (Bibliotheca Croatica Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia Knj. 1.) Slavonski Brod, Kubinyi András: Hadszervezet a késő középkori Magyarországon. In: Nagy képes Millenniumi hadtörténet év a hadak útján. Bp Az oklelevet kiadta Friedrich Firnhaber: Beiträge zur Geschichte Ungerns unter der Regierung der Könige Wladislaus II. und Ludwig II Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, Előtte azonban az a hír járta, hogy Frangepán Angelo és Korbáviai Károly megegyezett a törökökkel. Ferdo Šišić: Rukomet spomenika o hercegu Ivinišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima ( ) Starine XXXVIII. (1937) V. Klaić: Ban Ivan Karlović i. m. 55 Ante Gulin: Ivan Karlović krbavski. In: Istra 17. br. 4. Pula, Még a 19. században is több horvát népénekben szerepelt és az adriai szigetvilág népeinél is feltűnik, mint aki testvérével Elenával az élet vizében él. V. Klaić: Ban Ivan Karlović i. m. 139.

8 feljegyezni, hogy in hoc laborat, quomodo lingua hungaricalis ne duraret in partibus Croaticis. 57 Mindezek miatt érdemes az életrajz alaposabb feltárása. 58 Korbáviai Karlovics a forrásokban gyakran Torquatus János fiatal éveiről semmit nem tudunk. Első oklevelét apjával közösen 1492-ben állította ki. 59 Ez alapján a születését az 1470-es évek közepére tehetjük. Apja halálakor még fiatal éveiben járhatott, ugyanis különböző birtokügyekben anyjával közösen említik a források, Ilona húga pedig ekkor még bizonyosan kiskorú volt. Csak anyja halálakor, valamikor 1499 után lett a családi birtokok teljhatalmú ura, 60 és ebben az évben a Frangepánok már vele szövetkeztek Zengg visszavételére, igaz, a terv végül megbukott. 61 A két família egymásrautaltsága nem véletlen, hiszen a Mátyás által folyósított összegek 1490 után elapadtak, az udbinai vereség után pedig együtt álltak velencei zsoldba. 62 A következő adatunk 1502-ből származik, amikor a fiatal gróf a török által ostromolt Unach várát mentette fel, és adta át Corvin Jánosnak. 63 Az év jelentős dátum Korbáviai szempontjából. Corvin halálával a térség legerősebb politikai tényezője esett ki a mindennapi hatalmi harcokból, így az addig másodvonalba szorult klikkek szabadabban szervezkedhettek. Főhősünk magas presztízsét jelzi, hogy az országgyűlésen elfogadott határvédelmi tervezet kétszáz lovasára kétezer forint zsoldot ajánlott, és ezzel a legjelentősebb, állami pénzzel megtámogatott magánföldesúri kontingenssel rendelkezett a horvát végeken. A második legerősebb Frangepán Bernát száz lovasra kapott ígéretet, a Blagayak ötven, illetve Zrínyi Miklós huszonöt lovasa pedig eltörpül a Korbáviaiak ereje mögött. 64 A következő években sajnos ismét nyoma veszett, és csak öt évvel később bukkan fel újra a forrásokban, igaz, ekkor egyből az események kellős közepében találjuk. Az évi házassági szerződés 57 Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora. In: A magyar nemzet története IV. szerkesztette: Szilágyi Sándor. Bp lj. 58 A korszakkal foglalkozó horvát szakirodalomban bőségesen találunk rá utalást. Ezek közül a Jagelló-korra legfontosabb: M. Mesić: Hrvati na izmaku i. m. A Mohács utáni időszakra Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata. Od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća. Knjiga peta. Četvrto doba: vladanje kraljeva iz porodice Habsburga ( ) Zagreb, Laszowski Emilij: Pečat Petra i Jurja knezova Krbavskih. Vjestnik kr. hrvasko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva II (1900) V. Klaić: Ban Ivan Karlović i. m Pálosfalvi Tamás: Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök, In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor Rácz György. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 40.) Budapest, lj. 62 Uo Borsa Iván: A Somogy megyei levéltár Mohács előtti oklevelei. In: Somogy Megye Múltjából 14. Kaposvár, Thallóczy L. Horváth S.: Jajca oklt. CXV. okl.

9 A Zrínyi-Korbáviai viszony kezdetei még a 14. századra nyúlnak vissza, 65 de igazán szorossá 1509-ben vált, amikor Zrínyi Miklós és Korbáviai János kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek. Ennek lényege, hogy utód nélküli elhalálozás esetén a másik fél örökli az összes birtokot, alapját pedig Zrínyi Miklós és Korbáviai Ilona ezidőtájt bekövetkezett házassága képezte. Az oklevél jól ismert a szakirodalomban, 66 több átiratban ránk maradt, és kiadásra is került. 67 Mivel ez a szerződés volt a Zrínyiek felemelkedésének záloga, ezért érdemes részletesebben elemezni, főleg, hogy az eddigi szakirodalom adós maradt az indítékok, motivációk feltárásával. Két kérdésre kell válaszolnunk a szerződéssel kapcsolatban: miért jött létre, és miért ekkor döntöttek így a felek. Az első kérdésre az tűnik a legkézenfekvőbb magyarázatnak, amit már a 17. századi Stemmatographia is hangsúlyoz: utolsó sarja e törzsnek. Ennek azonban a menny nem adott fiusarjat utódul, volt ugyan egy, de korán elorozta a sír, gyerekifjan. 68 A szöveg egy özvegyember képét festi elénk, akinek esélye sincsen már az utódra, de ez nem felel meg a valóságnak. Korbáviai János ekkor a harmincas éveiben járhatott, és egyáltalán nem tűnt megrögzött agglegénynek, éppen ekkor jártak olyan hírek, hogy talán elveszi Both András egyik unokahúgát. 69 Bár a frigyből nem lett semmi, mégis megállapíthatjuk, hogy más okot kell keresnünk a szerződés mögött. Az február 20-án Zrín várában kelt szerződés szövegéből kiderül, hogy nem két egyenrangú partner között jött létre. Ahogy arra már Salamon Ferenc is rámutatott, a Zrínyiek ekkor csak a helyi arisztokrácia másodvonalához tartoztak, míg a Karlovicsok a Frangepánok mellett a legjelentősebb dinasztiának számítottak. Uradalmaik a Frangepánokétól délre Likában egészen Kninig elnyúltak. Az oklevél összesen 21 várat sorolt fel János birtokaként, ami még akkor is jelentős, ha ezek közül többre nincsen más forrásunk, tehát nem lehettek igazán jelentősek. Korbáviában az övé volt a családi fészek, Komić mellett Udbina és az ettől északnyugatra fekvő Podlapčec, Likában Pocsitelj, 70 Bjelaj, 71 Lovinac, Barlete, Slivnik, Novaki, Novigrad, Hothwsa és Odria kerületben pedig Gradec, Lokavec, Zvonigrad, Mutnica, 72 Zthermecky, Grahovec, végül Knin megyében részben Obrovác, 73 Zelengrad, 65 Korbáviai Tamás felesége Zrínyi György lánya, Erzsébet volt valamikor 1362 után. Salamon F.: Az első Zrínyiek i. m Uo Én az 1534-ben kelt átiratot MOL DL 33994, valamint ennek kiadását használtam. Ivan Kukuljević Sakcinski: Dogadjaji Medvedgrada. In: Arkiv za povjestnicu Jugoslavensku III. Zagreb, XXXII. okl. 68 M. Forstall: A Zrínyi grófok i. m Pálosfalvi T.: Bajnai Both i. m Valószínűleg Corvin halálával került vissza János kezébe. Varga Sz.: Szlavónia a késő középkor i. m Ezt Corvin özvegyének a kezéből szerezte meg Karlovics. MOL DF Horváth Richárd gyűjtése. 72 Corvin halála után szerezte meg Török Imre, majd tőle erőszakkal került Karlovics kezébe. Varga Sz.: Szlavónia a késő középkor i. m. 293.

10 Klucsevec, Waicha, Bagh és Oresje. Ezzel szemben Zrínyi kezében volt Zrin mellett Pedalj, Brodszki, Jamniczki és Gvozdanszko castrum, valamint Prekoverszka, Lesznica és Pasztusa kastély Zágráb megyében az Una mentén. Ezek a birtokok még akkor sem voltak egyensúlyban, ha tudjuk, hogy védettebb helyen feküdtek és így kevésbé érte őket pusztítás. A kérdőjelek ezzel inkább csak sokasodtak, mert nincs magyarázat arra, hogy Karlovicsnak milyen érdeke fűződött a szerződés megkötéséhez. A kételyeinket tovább növeli az a tény, hogy Zrínyi komoly előnnyel bírt e tekintetben, hiszen már házas volt, sőt bár erről az oklevél nem szól, János és Miklós nevű fiai is világra jöttek. Tehát a szerződés aláírásának pillanatában vajmi kevés esély volt a Zrínyi birtokok megszerzésére, és János csak veszíthetett ezzel az egyezséggel. Ezen a megállapításon csak tompít a szerződés szövege, amely valójában Korbáviai János és Ilona, valamint Zrínyi Miklós között jött létre, azaz a Korbáviaiak birtokjoga János halálával valójában Ilonára szállt, és csak az ő elhunytával került Zrínyihez, ám fordított esetben Miklós javait Ilona és János egyaránt örökölte. Miért jött tehát létre a szerződés? Az bizonyos, hogy nem egy hosszútávon jónak tűnő befektetésről volt szó, hiszen János nem tett le a házasságról, Miklósék pedig már ekkor bebiztosították a család jövőjét. A szöveg alapján azt kívánták elkerülni, hogy egy esetleges elhalálozás miatt idegen kézbe kerüljenek a birtokok, ettől pedig utód hiánya miatt csak Korbáviainak kellett tartania. 74 A szerződés tehát János váratlan halála esetén a nőági örökösödést biztosította, de vajon mitől kellett tartania a fiatal grófnak? Erre a szerződés kelte szolgálhat magyarázatul, ezért járjuk körbe Horvátország korabeli eseményeit. Horvátországban és Szlavóniában Corvin halálától kezdve eluralkodott az anarchia, Both András báni kinevezése, majd a leváltása utáni lázadása teljesen felbolydította a délvidéki tartományokat. 75 Az egyik oldalon Perényi Imre nádor állt, aki személyes okokból akarta Bothot lehetetlen helyzetbe hozni, és e játszmában Kanizsai György és Ernuszt János bánokat használta fel, akiket sereggel küldött a bán leverésére. Az ellenfél Both András volt, aki 1508 telét Bihácsban, Zenggben és Otocsácban töltötte, és innen készült fegyverrel visszavenni Szlavóniát. Ebben a kiélezett helyzetben mindkét fél megpróbált pártot kovácsolni magának, és elsők között Karlovics Jánost igyekeztek maguk mellé állítani. Kanizsai 1509 elején kérte meg Perényit, hogy vegye fel a kapcsolatot a horvát 73 A szövegben Odrovec szerepel. 74 Quod ipsi ob respectum fraterne dilectionis et amoris illiusque consangvinitatis et affinitatis qua inter se coniuncti et confederati forent, nolentes etiam quod bona iuraque ipsorum possessionaria si temporum in successu partium alteram sine heredum solacio ex his vita migrare contingat in manus alienas et externas devolverentur et condescenderent, talem inter se perpetue et irrevocabiliter duraturam fecissent dispositionem et contractum. I. Kukuljević: Dogadjaji Medvedgrada i. m. XXXII. okl. 75 Bajnai Both András bánságára legteljesebben lásd Pálosfalvi T.: Bajnai Both i. m. A továbbiakban e tanulmány alapján foglalom össze az eseményeket.

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Neumann Tibor. A Korlátköviek (Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV XVI.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Neumann Tibor. A Korlátköviek (Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV XVI. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola (Vezető: Prof. Dr. Fröhlich Ida) Középkori eszmetörténeti műhely (Vezető: Dr. Szovák Kornél egyetemi docens) Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon

Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon Az 1532-ben, Pozsonyban született Esterházy Ferenc családja a vármegyei középnemesek egyike volt. Miklós nevű

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A magyar horvát perszonálunió kialakulása

A magyar horvát perszonálunió kialakulása 2002. október 39 2002. október 39 Magyarok és horvátok 900 év kapcsolatai 1102-ben koronázták horvát királlyá Könyves Kálmánt. Ettől kezdve 1918-ig a magyar korona viselői horvát királyok is voltak, ami

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Városok városhiányos övezetben a középkorban

Városok városhiányos övezetben a középkorban 2001. november 85 BLAZOVICH LÁSZLÓ Városok városhiányos övezetben a középkorban A középkori Alföldet hagyományosan városhiányos övezetnek tekinti a magyar várostörténeti kutatás és a történetírás. Érveik

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető:

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető: 1 Doktori (PhD) értekezés tézisei B. Gál Edit Orczy István Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig Egy köznemesi karrier állomásai a 18. század első felében Témavezető: Dr. Gebei Sándor

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Podravina PODRAVINA Volumen 9, broj 18, Str Koprivnica 2010.

Podravina PODRAVINA Volumen 9, broj 18, Str Koprivnica 2010. 34 STJEPAN BRODARIĆ KAO BISKUP PEČUHA (1532-1537) STJEPAN BRODARIĆ AS THE BISHOP OF PECS (1532-1537) Szabolcs Varga Primljeno: 16. 1. 2010. College of Theology of Pécs, Prihvaćeno: 22. 9. 2010. 7621 Pécs,

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA SZÉLL ELLENÉBEN Óvatos duhaj volt Széll Kálmán Veczán Zoltán, 2016. január 6. Fotó: Reprodukció / MTI Széll Kálmán 1875 és 78 között pénzügyminiszter, majd 1899-től 1903-ig

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben