Módszertan az. Osztálykirándulások szervezése. c. tárgyhoz. Dr. Lakotár Katalin Ph.D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan az. Osztálykirándulások szervezése. c. tárgyhoz. Dr. Lakotár Katalin Ph.D"

Átírás

1 Módszertan az Osztálykirándulások szervezése c. tárgyhoz Készült a Gyır-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézet együttmőködésével Dr. Lakotár Katalin Ph.D

2 Tárgynév: Osztálykirándulások szervezése Tárgy kód: SBANFO óra gyak. /hét A tantárgy tanításának alapelvei és céljai - a földrajzi környezetben - természeti és társadalmi - alkalmazható terepi ismeretszerzési módszerek megismerése, alkalmazása, - a környezeti neveléshez kapcsolódó módszerek, alkalmazható eszközök, tanulási stratégiák megismerése, alkalmazása a lakóhely földrajzi környezetében, - különbözı turisztikai célterületek ismereteinek, információértékének komplex megjelenítése Fejlesztendı kompetenciaterületek - a gyakorlati élet szereplıivel való hatékony kommunikáció, az információszerzés, feldol- gozás képességének fejlesztése - a csoportos tevékenységben való részvétel, az együttmőködésre való alkalmasság fejlesz- tése - különbözı szakterületrıl származó ismeretek integrációjának képessége - a földrajzi környezetben való ismeretszerzés elıkészítése, szervezése, lebonyolítása, értékelése, - terepi módszerek adaptálása saját földrajzi környezetre, alkalmazásuk - terepi módszerek életkornak megfelelı alkalmazási képessége a tanulók környezeti magatartásanak fejlesztése és hazaszeretetre nevelése aspektusából. A tantárgy fıbb tematikai csomópontjai: - a tantárgyi követelményrendszer terepi oktatás szempontú vizsgálata, - a szabadég iskola, a terepi oktatás formái, - irányított egyéni és csoportos tevékenység: terepi módszer gyakorlati megvalósítása. - saját földrajzi környezet komplex természeti-társadalmi-kultúrföldrajzi ismeretei

3 Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei - irányított munkával megoldandó feladtok teljesítése, - terepi feladatok teljesítése, - választott téma önálló feldolgozása. A tantárgy tematikai egységei I. Az osztálykirándulások szerepe, helye a közoktatásban - Tantárgy célja, feladatai; A Földünk-környezetünk tantárgy követelményei terepi oktatási szempontú vizsgálata - A terepi oktatás formái - A környezettudatos magatartás, fejlesztési lehetıségei az iskolán kívüli környezetben - Az iskolai kirándulás tartalmi és szervezeti követelményei Projekttevékenység rövid bemutatása; a hallgatói projektek elıkészítése, indítása II. Hazánk nagy tájai kirándulási célpontok III. Lakóhelyünk és környezete földrajzi, honismereti ismeretei kirándulás szempontú feldolgozása IV. Osztálykirándulás Szombathelyen V. Kirándulás Kıszegen Kötelezı irodalom: NAT, Kerettanterv. Budapest, 2004, 2007 Bersényi Iván: Iskolai kirándulások. Typotex, Bp., 1990 Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Raabe Kiadó, Bp., 2000 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 2. Stiefel-Eurocart Kft., Bp., 2006 Ajánlott irodalom: Hegedős Gábor, Szécsi Gábor, Mayer Ágnes, Zombori Béla: Projektpedagógia. Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar, Kecskemét, 2002 Kelemen László: Országismereti kézikönyv. Magyar Millenium, Bp., 2001 Lehoczky János: Erdei iskolai tanulásszervezés Magyarországon 2001-ben Erdei iskola 2002 Lénárd Gábor: Természet, játék, tapasztalat. OKI-MKM, Bp., 1991 Országismereti, idegenforgalmi, turisztikai könyvek, kiadványok, honlapok

4 I. Az osztálykirándulások szerepe, helye a közoktatásban 1. elıadás: A Földünk-környezetünk tantárgy terepi oktatási szempontú követelményei Ember a természetben Urbanizáció: a kifejezés az emberi települések sőrősödését és növekedését jelenti; az urbanizációs folyamat napjainkban egyre gyorsabban és nagyobb mértékben történik. Városodás: a városok számának növekedése, darabszám, terület vagy lakosságszám szerint abszolút mértékben, illetve a vidéki népességhez vagy a nem városi településekhez viszonyítva. (mennyiségi változás) Városiasodás: a városi életmód, gazdasági tevékenységek vagy viselkedésmód kiszélesedése vagy megerısödése. (minıségi változás) Urbanizáció felgyorsulása az ipari forradalommal veszi kezdeté, az extenzív iparosításhoz köthetı nagyobb népességtömörülések, agglomerációk kialakulása. Az urbanizáció, a gépesítés átalakította, kényelmesebbé tette az életet: jobb életkörülmények, magasabb életszínvonal, egyéni, szervezett formájú szabadidıs tevékenységek folyamatos bıvülése, elterjedése, az egyéni és a közösségi közlekedés formáinak, színvonalának, területi kiterjedésének bıvülése, permanens fejlıdése - mindez az ember életére pozitív hatással van. A megváltozott, kényelmesebbé váló életkörülmények ugyanakkor csökkentik a jellemzı város-falu különbsége; az urbanizáció, a motorizáció, a gépesítés jórészt felszámolja a parasztifalusi életformát, az embert eltávolítja a természettıl. A világ elvárosiasodásának ellensúlyozására újraéledt az ısi természetigény, megjelentek a hétvégi telkek, a horgásztanyák, horgászstégek, az agglomerációs övezetekbe való kiköltözés. A városi életforma részévé váltak a kisebb-nagyobb séták, túrák a vidéki tájakra, a természetjárás.

5 Nincs új a nap alatt avagy egy kis történelem örökzöld pedagógiai alaptétel: a természet-járás sokféle nevelési lehetıség tárháza Róth Márton, az iglói evangélikus gimnázium tanára, a tátrai turistaság atyamestere, pl. az alábbi túravezetıi szabályzatot állította össze: I. Szervezés A kirándulás célja és idıtartama kihirdetendı, a jelentkezık névsora összeállítandó. Figyelmeztetni kell a tanulókat, hogy jó ruhával, különösen jó lábbelivel és ennivalóval legyenek ellátva a felsıbb osztálybeliek pedig még a növény-, ásvány-, esetleg a rovar győjtéshez szükséges eszközökkel is. A vezetı tanító vigyen magával térképet, hımérıt, nagyítót, légsúlymérıt és iránytőt. II. Vezetés A sorban felállított csapat élén járjon a tanító, utána következzenek a testileg gyengébb tanulók, s a menetet ismét tanító vagy megbízható növendékek zárják be. Útközben mérsékelt lépést kell tartani, s itt-ott a nyugodt meg-figyelés, győjtés, tájékozódás, a mőszerek észlelése és a vidékben való gyönyörködés céljából vagy dalolás kedvéért hosszabb vagy rövidebb idıre megállapodni. Menetelés alatt különös gondot kell fordítani arra, hogy hegynek felfelé menet ne énekeljenek a tanulók, nedves helyre le ne üljenek, és hevülten ne igyanak. A célpontnál hosszú pihenıt tartsunk, mialatt a kiszemelt természeti vagy földrajzi tárgyakat megbeszéljük, s a tanulók esznek vagy mulatoznak. Az érdeklıdés szempontjából lehetıleg más úton térjünk vissza. Az egész úton tartózkodjunk minden elkerülhetı intéstıl, s bocsássuk szabadjára a tanulóifjúságot. Ily módon a kirándulás nemcsak ismeretterjesztı, hanem élvezetes is lesz. Vasvári Pál intelmei is, aki a családi túrák keretében buzdított arra, hogy: vezesse fel az atya gyermekét Drégely várának por ette falai közé, s beszélje el a feladásról hallani sem akaró Szondi hısies halálát. Vezesse el Szigetvár romjaira, s mondja el fogékony kedvő gyermekének Zrínyi dicsı elestét. Temesvárra, Kıszeg, Eger, Várpalota, Gyula, Csobánc falaihoz s mondja el gyermekének,hogy e hısök vérrokonaink voltak, hogy ezek azért küzdöttek, áldozták fel életüket, hogy nekünk, unokáinknak megtartsák a hazát. A honi történet tudása nélkül nincs honszeretet! /Vasvári Pál: Honismereti, hadtörténeti ismeretek. In: Vasvári Pál elfeledett írásai. Budapest, /

6 /Róth Márton írása a Természetbarát Híradó I. számában. / február 4. Budapesten megalakul a turista-tanítói szakosztály, amelynek lelkes patrónusa báró Eötvös Loránd akadémikus, kultuszminiszter. Az új szervezet sokféle módon segítette a pedagógusok, diákok turizmusát: pályázatokat írtak ki, útmutatót, módszertani lapot jelentettek meg, kirándulásokat szerveztek, utazási és szálláskedvezményeket biztosítottak. A rászoruló diákoknak központi segélyeket is biztosítottak. Gábor Ignác nyelvtudós, internátusalapító a XX. század elsı évtizedében középiskolások körében szervezte a Vándordiák-mozgalmat, melynek keretében évközi túrákat, nyári szünetekben kéthetes vándortáborozást szerveztek a Kárpát-medence szép tájain. XX. század elsı felében fıként a cserkészcsapatok voltak a honismereti természetjárás ifjúsági bázisai: gyalogtúrák, nyári táborok, kerékpáros és vízi túrák keretében ismerkedtek meg az ifjak a hazai tájakkal. A II. világháború évekre visszavetette a hazai turisztikát. A diákturizmus jól kiépített infrastruktúrája tönkrement, a cserkészcsapatok fokozatos felszámolásra kerültek a háborút követıen, s ez a tanulmányi kirándulások kérdését is háttérbe szorította ban megalakult az úttörımozgalom, amelyben csak 1957-ben kapott elsıbbséget a romantikus turisztikai formák alkalmazása. Széleskörő társadalmi összefogással az es években épült ki az a turisztikai infrastruktúra, lehetıvé téve a tömeges táboroztatást és túrázást: jelvényszerzı túramozgalmak, vándortáboroztatás. 1961: MM-utasítás a középiskolai természetjáró szakosztályok létrehozásáról, az iskolai természetjárás, a téli-nyári táborok tervének elkészítésérıl. Késıbb ennek nyomán, 1967-ben beindítják az úttörı túravezetık képzését évi Ifjúsági törvény - kapcsolódó kormányhatározat: az iskolaépületeket, a kollégiumi és diákotthoni szálláshelyeket a tanulmányi szünetek alatt elsısorban az ifjúsági, különösen a tanulóifjúság turizmusa és üdültetése céljára kell igénybe venni, illetıleg arra alkalmassá tenni az arra rászoruló fiatalok üdültetését és turizmusát a szállás és étkezési költségekhez való hozzájárulással, valamint utazási kedvezmények biztosításával is segíteni kell ban beindul az úttörı vándortábor mozgalom: fıs csoportok két hét alatt járták végig a szép tájakon, nevezetes hazai helyeken áthaladó útvonalat, kétnaponként egy-egy szálláshelyet igénybe véve, teljes önellátással. A rendszerváltásig évente ezer gyerek vett részt így országjárásban, népszerő és sikeres volt tanulók, tanárok körében egyaránt ben megalakult az ODK (Országjáró Diákok Köre), fellendült a diákturizmus: a tanévközi kirándulásokon, ifjúsági turistatalálkozókon, jelvényszerzı túramozgalmakban, nyári táborokban tízezres tömegek vettek részt. A rendszerváltás drasztikus változást hozott: a korábbi bázisok jórészét privatizálták, az olcsó turistaházakat komfortosították, a szolgáltatásokat piacosították, aminek következményeként jelentısen megemelkedtek az árak, s ez visszavetette a diákturizmust.

7 Történeti rész forrása: Tóth József: A tanulmányi kirándulásokról történeti tükörben 1993: bevezették a NAT-ot több passzusban is megfogalmazza a honismeret, nemzeti identitás, természetismeret, a kívánatos értékrend és magatartás stb. kialakításának igényét 2000-ben életbe lépett a Kerettanterv, az alap- és középfokú oktatást szabályozza Kerettanterv, Természetismeret 1-4. évfolyam Célok, feladatok - lakóhelyi környezet megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a térben és idıben - kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélı, a veszélyhelyzetek megelızését szolgáló magatartásformák kialakítása, a személyes biztonság növelése - élı és élettelen környezet iránti felelısségérzet fejlesztése, a környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartás és életvitel alakulásának segítése Fejlesztési követelmények - tanuló megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerően tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban, írásban rögzíteni - tudja megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni - ismeretei ébresszék rá, hogy felelıs a természet védelméért, becsülje meg környezetének értékeit - ismerje országon belül lakóhelye elhelyezkedését, ıt körülvevı táj jellegzetességeit - tudja lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal - ismerkedjen szőkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival - gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülıföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek 1. évfolyam: a lakóhely ismerete - lakóhely ismerete, neve - tanuló lakóhelyének, iskolájának címe - a környék nevezetes épületei, lakóhely jellegzetességei - iskola környékének bejárása, ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel 2. évfolyam: a lakóhely ismerete - település és környéke felszínének jellemzı formái, vizei - település utcái, házai egykor, település lakóinak élete régen és most - település jellemzı természeti formáinak megfigyelése (síkság, dombok, hegyek, völgyek, patakok, folyók), elnevezése, felismerése - természeti értékeinek, szépségének felfedezése - helytörténeti bemutatóhely, kiállítás megtekintése

8 3. évfolyam: országismeret - élet a fıvárosban és az ország más vidékein - ismerkedés a fıváros nevezetes és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel, létesítményeivel, helyeivel - közvetlen vagy közvetett tapasztalatszerzés: Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, hidak, bábszínház, színházak, Állatkert, Margitsziget, közlekedés 4. évfolyam: országismeret - hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei, településtípusok képekben - lakóhely nevezetes szülöttei - lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése a térképen, felismerése képrıl 5. évfolyam 6. évfolyam: Magyarország nagytájainak jellegzetességei - Magyarország nagytájainak kialakulása, jellemzı felszínformái - tájaink leíró jellemzése (a táj arculata, éghajlati sajátosságai, vizei, környezeti értékei, települési, társadalmi jellemzıi - szőkebb lakókörnyezet és Budapest természeti és társadalmi jellemzıi 5 6. évfolyam: Honismereti modul Célok és feladatok,,b változat célja: - a tanulók ismerjék meg lakóhelyük, régiójuk, a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi-nyelvjárási tájegységeinek legjellegzetesebb néphagyományait - segítse elı olyan magatartás kialakítását, amelynek lényeges eleme a hagyományırzés, népi kultúránk, nemzeti értékeink és a nyelvjárások megbecsülése Tevékenységformák: ismerkedés a lakóhely természeti adottságaival, hagyományos gazdasági tevékenységeivel, néprajzi jellemzıivel, történetének nevezetesebb eseményeivel - tanulmányi séták, nevezetes épületek, intézmények megtekintése 7-8. évfolyam: Földrajz Fejlesztési követelmény - a tanulókban alakuljon ki a hazai tájhoz, természeti és társadalmi értékeinkhez való kötıdés - ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényezık hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében

9 9-10. évfolyam: Földrajz Célok, feladatok: - a tanulók el tudják elhelyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban - kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat, a különbözı társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti tisztelet Környezeti nevelés - környezetharmonikus attitődök kialakítása - környezetismeret elsısorban az érzelmek, az elvárható viselkedés irányából fejleszt, természetismeret már a tudatos, felelıs magatartást alapozza 5. évfolyam - emberi tevékenység felszínformáló hatása - földtani képzıdmények és a táj arculatának védelme - talaj védelme - felelıs magatartás a természetben 6. évfolyamtól - erdık és füves területek jelentısége, pusztulásuk okai - szennyezés hatása a vízi életközösségekre, vizek öntisztulása - nemzeti parkjaink - lakóhely és környékének védett és védelem alatt nem álló természeti értékei Magyarország földrajza: - hazánk felszíne, domborzata - a magyar nép tájtörténeti tagolódása, etnikai csoportok, nevezetességek - földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra, a társadalom berendezkedésére, a településekre, az építkezésre, az életmódra - településtípusok, telephálózat és infrastruktúra - hazai tájtípusok földrajzi jellemzıi - Magyarország tájainak idegenforgalmi, környezeti értékei, állapota és védelme - Budapest, a régiók földrajza Bıvítsük tudásunkat! Írásos, képes elektronikus beszámoló készítése: egy hallgató egy témát szabadon választhat kidolgozásra, majd azt a közös Bıvítsük tudásunkat! adatbankba is beteszi. Az alábbi listáról aláhúzással törölje a kiválasztott témát, így irányítva a választást. Témák: Csobánc, Drégely, Eger, Igló, Szigetvár, Temesvár, Várpalota báró Eötvös Lóránd, Gábor Ignác, Róth Márton, Vasvári Pál NAT célkitőzései, felépítése, Kerettanterv céljai, szerkezete

10 2. elıadás: Szabad-ég iskola Pedagógiai programokban az iskolák környezeti nevelési céljaik megvalósítását terméttudományi tantárgyak tanításához rendelik környezeti kapcsolatok értelmezéséhez az ilyen tartalmú ismeretek szükségesek de: környezeti problémák alapja nem természettudományi jellegő mögöttük mindig emberi cselekvés, etikai, esztétikai, szociokulturális mozgatóerı, érdekek, ellentétek húzódnak meg környezeti nevelés: nem a természeti vagy humán környezetrıl szól, hanem az ember és környezete kapcsolatáról komplex: több különbözı, egymással belsı összefüggésben álló mővelıdési területhez tartozik egyszerre környezet leírható,magyarázható földrajzi, biológiai, történelmi, gazdasági, technikai, etikai, esztétikai szemszögbıl integrált: összetevıit mindig az ember és környezete viszonyának tükrében vizsgálja ismeretek köre a természeti és létesített környezetre, az emberek viselkedésére vonatkozik tevékenységek, személyes élményő gyakorlás útján sajátítható el nevelés hatékony: valóságos természeti és létesített környezet cselekvı megismerése útján oktatás, ismeretszerzés iskola telephelyén kívül, közelebbi, távolabbi települési, vagy természeti környezetében történik nevelés eszköze: személyesen átélhetı élmény közösségben megélhetı, de személyes tartalmú környezethez illeszkedı tereptanulmány: fordított szemléltetés visszük be az osztályba, hanem az osztályt visszük ki a terepre nem a megismerendıt

11 környezethez illeszkedı tereptanulmányi tanulásszervezési forma, amely során a tanítástanulás tartalma a természeti és létesített környezet valóságának közvetlen megtapasztalására épít Szabad-ég iskola formái szabadég-iskola Kirándulás: fı célja a tanulóközösség összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme, a szocializáció osztály, szakkör túrával, utazással egybekötött programot szervez fontos, hogy jól érezzük magunkat együtt ha a kirándulás fı célja: közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel ismerkedjenek meg a tanulók, felfedezzék hazánkat, átélhessék a jelentıs, híres, érdekes helyekkel, esetleg személyekkel való találkozás, az "ottlét" élményét Erdei iskola: anyaiskola székhelyétıl különbözı helyszínő, a környezet adottságaira építı többnapos tanulásszervezési forma terepi ismeretszerzés közös cselekvésekhez kötıdik tanítás helyszínével szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés, a közösségi tevékenységekhez kötıdı szocializáció tanulók tan- erdei iskolában folyó tanítás-tanulás az iskola tantervének részét képezi tervi követelményeket is teljesítenek csak szorgalmi idıben szervezhetı erdei iskola: objektumokat is jelent, melyeket természetvédelmi szervek, erdészetek, egyesületek, vállalkozók létesítettek, ott pedagógiai szakmai szolgáltatásként terepi oktatást nyújtanak eszközökkel, helyiségekkel, olykor könyvtárral, laboratóriummal stb., speciális terepi oktatási szakértelemmel rendelkezı munkatárssal rendelkeznek erdei iskolák mint terepi oktatási központok programokat kínálnak: tanulói kutatások, témanapok, témahetek erdei iskolai program, tanulás céljai: - környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés -természettudományos ismeretterjesztés -képességek, készségek, jártasságok fejlesztése -élményszerzés -életviteli orientáció program jellemzıi: projekt rendszerő, modulokból építkezı

12 élménypedagógiai módszereket alkalmaz: tananyagnál fontosabb a tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel gyakorlatorientált: változatos, igényes, rugalmas, továbbfejleszthetı erdei iskola alapvetıen óvodások, általános iskolások és középiskolások részére kínál többnapos szakmai-pedagógiai programot inger gazdag környezetet biztosít, sokirányú tapasztalat-szerzést tesz lehetıvé tanulói érdeklıdés megırzése, legszélesebb körő képességfejlesztés (általános iskola) folytatja a tanulás tanítását, az információkeresés, szelektálás, feldolgozás és értelmezés technikáinak elsajátítását (középiskola). Milyen tevékenységre építik az erdei iskolai munkát? Tevékenységek: gyakorlatok, játékok, győjtés, vizsgálat természetben, vizsgálat emberi környezetben, terepi adatgyőjtés, térképgyakorlatok, modell készítés, múzeumok megtekintése, szakirodalom feldolgozása, kézmőves tevékenység, mővészeti alkotás, drámamunka, elıadás hallgatás, kapcsolat kortársakkal Erdei iskola program során tanított témák: természet megismerése, természetvédelem, falusi gazdaság megismerése, mesterségek megismerése, környezeti problémák, néprajz, történelmi esemény, jelen problémái, mővészi kifejezés Milyen részletességgel tervez a program? -napirendet tartalmazza -tananyag elsajátítását tervezi -tanulói képességek fejlesztését tervezi -tanulói tevékenységeket tervezi -szabadidı eltöltését tervezi -közösségi eseményeket (szertartások, ünnepek, stb.) tervez -szocializációs feladatok (pl. önkiszolgálás, csoportalakítás, felelısök) teljesítését tervezi -program idıtervezése -mindvégig egy téma feldolgozására épít -több témát dolgoz fel -minden nap más témát dolgoz fel -különbözı témájú, tanóraszerő foglalkozások során szervezi a tanulást -motivációs helyzetek tervezése -dramatikus játékok, keretjáték, szimbólumok alkalmazása -tanulmányi verseny, vetélkedı -akadályverseny, ügyességi feladatok -elıadás, produkció létrehozása -kiállítás készítése

13 Helyszín jellege -természeti környezet -települési környezet -nemzeti park -kultúrtörténetileg érdekes hely -néprajzilag érdekes hely TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS Tanulmányi kirándulás fogalma: ha kirándulás fı célja, hogy közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel ismerkedjenek meg a tanulók, felfedezzék hazánkat, átélhessék a jelentıs, híres, érdekes helyekkel, esetleg személyekkel való találkozás, az "ottlét" élményét tanulmányi kirándulás - alkalomszerő, szervesen illeszkedik a tanév anyagához, épít a tanulók elızetes ismereteire, képességeire -új ismereteket élményszerő körülmények között nyújt -közoktatási törvény tanórán kívüli foglalkozások között említi, kötelezıvé nem teszi Tervezés - iskola pedagógiai programjában rögzíti a kirándulások elveit, rendszerét - helyi tantervben kialakítják a kirándulásokon feldolgozandó témát szolgálja az elméleti tananyagot, képesség-fejlesztési feladatok megvalósítását - tantárgyi programba beillesztik Szervezés - idıpont kiválasztása - utazás elıkészítése

14 - szállás biztosítása - kapcsolatfelvétel a meglátogatni kívánt intézményekkel szakmai egyeztetés - költségvetés készítése egyeztetés iskolavezetéssel, szülıkkel Tanár felkészülése - szakkönyvek, térképek, útikönyvek tanulmányozása - elızetes terepbejárás - vezetés, szöveg, foglalkozások elızetes megtervezése, elıkészítése - térképvázlatok, kirándulás-vezetı, feladatlapok, eszközök elkészítése, összegyőjtése - konkrét tanulócsoportra tervezés Tanulók felkészítése - kiselıadások, feladatok kiosztása, felkészülés segítése - győjtımunka, fotózás, élménygyőjtés megtervezése - megfelelı ruházat, étkezés, szükséges eszközök ismertetése - útvonal, programok, terhelés ismertetése - csoportbeosztás Kirándulás lebonyolítása - rugalmas alkalmazkodás az aktuális eseményekhez, pl. idıjárás, autóbusz veszteglése - alkalmazkodás a tanulócsoport képességeihez - B variáció szükséges! - minimum két felnıtt kísérı szükséges!

15 TÚRA Rossz idı nincs, csak rosszul öltözött turista! outdoor élménypedagógia kalandpedagógia 1920, Németország: újfajta képzési modell, ún. tapasztalati oktatás célja: a személyiség és az érettség fejlesztése az aktív tapasztalatszerzés folyamatán keresztül - tapasztalati tanulás módszere a szabadban, természetes környezetben végzett fizikai jellegő gyakorlatok alkalmazása

16 Tervezés - célcsoport meghatározása rendkívül fontos konkrét csoportra alakítjuk a túra egész arculatát; mit csináljunk? hol csináljuk? mikor? milyen módon? - létszám legalább 5 fı, ez alatt igazából csoportról nem beszélhetünk - gyerekcsoportnál minimum két felnıtt is szükséges, 10 fı felett minden további 10 gyerekre legalább 1 felnıtt A túra nevelési és oktatási céljainak meghatározása Ki profitál? Mit profitál? Résztvevı nevelési célok: nı a kitartása, fejlıdik az alkalmazkodó képessége, változik a társaihoz való viszonya, erısödik a felelısségérzet vállalkozó kedve megerısítést kap, jobban megismeri önmagát, fejlıdik a problémamegoldó képessége és kreativitása oktatási célok: megtanul térképet olvasni, megismerkedik az útvonal, a célállomás természeti-környezeti jellemzıivel, történelmi múltjával, jelenével, a túrázási, természeti illemkódexszel Csoport: erısödik a csoporttagok közti összetartó erı, a csoportkohézió, a kooperációs készség megismerhetjük a résztvevık teherbírását, tőrıképességét,,,éles" helyzetekben történı reakcióit hatékony kommunikáció, döntéshozatal, kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb csoportlégkört alakulhat ki Vezetı: vezetıi tapasztalatok gyarapodása, kockázatelemzési- és kezelési módszerek megtanulása, alkalmazása

17 Kockázatelemzés és kockázatkezelés,, A kockázatelemzés és kezelés módszere a bizonytalannal való egyenes szembenézés, az elıre nem láthatóra történı felkészülés, preventív megközelítésmód a résztvevık maximális biztonságának megteremtése céljából. - fizikai kockázatok: rossz fizikai kondíció, rosszullét, megbetegedés, éhség, szomjúság, baleset, sérülés, elveszés, lemaradás, rossz idıjárás - pszichikai kockázatok: ráhangolódás hiánya, komfortzóna elhagyása, pszichikai kimerültség, fegyelmezetlen, felelıtlen magatartás - csoport kockázata: vezetı kiesése, túl magas elvárások, eltévedés A túra részletes programtervének elkészítése Biztonság, baleset megelızés, egészségügy, higiénia - adatlapok a résztvevık esetleges betegségeirıl, azok orvoslásáról; címek, hozzátartozók elérhetısége - élelmiszer: bıséges, laktató, egyszerő, nem romlandó ételek - folyadék: bıséges innivaló: ásványvíz, meleg tea, édesített üdítık nem! Kelléklista összeállítása A költségvetés elkészítése Válságterv elkészítése Bıvítsük tudásunkat! Írásos, képes elektronikus beszámoló készítése: egy hallgató egy témát szabadon választhat kidolgozásra, majd azt a közös Bıvítsük tudásunkat! adatbankba is beteszi. Az alábbi listáról aláhúzással törölje a kiválasztott témát, így irányítva a választást. Témák: akciónapok - pl. Föld Napja összegyőjtése, lista készítése hazánk néprajzilag legérdekesebb helyei, pl. Palócvidék - összeállítás készítése hazánk kiemelkedı kultúrtörténeti helyei, pl. Ják összeállítás készítése természeti, túrázási illemkódex összeállítása Az elkészített összeállításokat a csoport bármely tagja bıvítheti újabb információkkal!

18 3. elıadás: Terepen Az elıadás célja: megismertetni a kirándulásszervezıket, túravezetıket az iskolák tanórán kívüli, e területen végzett tevékenységeivel Az iskolák milyen tanórán kívüli tevékenységet használnak fel a környezeti nevelés céljaira? (%) Kirándulás: 84,62 % Szakkör: 56,60 % Akciók: 52,83 % Tábor: 49,06 % Erdei iskola: 43,40 % Terepgyakorlat: 26,42 % Egyéb: 26,42 % Projektek: 20,75 % Környezetvédelmi tevékenység: 20,75 % A terepi programok idıtartama különbözı, félnapostól a több napon át tartóig terjed. A téma és helyszínválasztás kölcsönösen hatnak egymásra: téma a helyszínt, a helyszín a témát befolyásolja. Ha pl. lakóhelyünk természeti környezetével ismertetjük meg a tanulókat, akkor adott a helyszín, s ez több, rövidebb idıtartamú foglalkozásra ad lehetıséget. Ha a Balaton-felvidék a célpontunk, s szombathelyi a tanulócsoport, akkor több napos, komplex programot szervezünk a helyszínre, általában csillagtúra rendszerben. bázishelyrıl naponta különbözı célpontokat látogatunk meg. Nagyobb tanulóknak vándortáborszerően is szervezhetık a programok, azaz pl. a Balaton-felvidék egy részének megismerése után bázishelyünket is megváltoztatjuk, pl. kétnaponta. Terepi programok témái néhány példa Az erdı életközössége felsı tagozatosok részére: a gyerekek útvonaltól és korosztálytól függıen megismerkednek a rétek, a tölgyes, a bükkös, a ligeterdı jellemzıivel és fajaival, az

19 ılények közti kapcsolatokkal, csoportos feladatok segítségével fedezik fel az erdı életközösségét Erdıismereti kirándulás - a tanulók megismerkednek az erdı életével, a védett területek értékeivel, az útjukba akadó élılényekkel, hallanak arról, hogyan dolgoznak az erdészek, mikor-miért vágják ki a fákat? Vízvizsgálati foglalkozás A tiszta víz kincs felsı tagozatosok részére: a vizsgálat alkalmával a gyerekek adatlap segítségével felmérik a patak fizikai jellemzıit, kémiai vizsgálat során összehasonlítják az ivóvíz és a patakvíz minıségét, elvégzik a víz biológiai vizsgálatát, megismerkednek a patak élıvilágával -csoportosan tevékenykednek a tanulók. Térképismereti foglalkozás Merre van észak térképpel és a nélkül? Mi az iránytő? Mi a tájoló? Mire jó? Hol vagyunk most a térkép szerint? - térképismereti foglalkozás célja: a gyerekek ismerkedjenek meg a tájoló és a térkép használatával, a térkép jelrendszerével, a szabadban való tájékozódás módjaival

20 - résztvevık csapatonként tájolót és térképet kapnak a kezükbe és ık vezetik a túrát a szakavatott túravezetı segítségével Földtörténeti idıutazás - pl. a Bakonyban - a Bakony kialakulása és felszíne - a kialakulás eseményei: hegységképzıdések, tengeri üledékképzıdés, felszínformálás -a Bakony üledékes kızetei: különbözı mészkövek, dolomit, folyóvízi üledékek felismerése, vizsgálata, győjtése Természetföldrajzi terepgyakorlat Elsısorban a közvetlen földrajzi környezet lehetıségeire épül, az általános természetföldrajzi ismereteket konkrét megjelenését vizsgálja - domborzati, kızet- és ásványtani ismeretekre, - vízföldrajzi, növényföldrajzi ismeretekre, - ember és környezete kapcsolatára épülı feladatsorok pl. rajzolás, vízsebesség megállapítás, növényhatározás, stb. - alkotják elsısorban Földrajzi-történelmi terepgyakorlat Magyarország földrajzi-történelmi tanulmányaihoz kapcsolódó helyek -általános természeti földrajzi, társadalomföldrajzi, történelemi ismereteket megerısítı, bıvítı program Ökológiai terepgyakorlat- ökológia, rendszertan, néprajz, hagyományırzés Magyarországi vártúrák - történelemi ismeretekhez kapcsolódik elsısorban Honismereti tábor - földrajz, néprajz, biológia, vizuális kultúra, ének-zene, tánc Kerékpáros tábor - történelem, földrajz, néprajz, biológia, vizuális kultúra, ének Vándor tábor - történelem, földrajz, néprajz, biológia, vizuális kultúra, ének-zene, tánc A felsorolt példák a tanulók ismereteit integráló, több tantárgyhoz kapcsolódó témák.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

1. Az érintettek köre:

1. Az érintettek köre: Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben