Módszertan az. Osztálykirándulások szervezése. c. tárgyhoz. Dr. Lakotár Katalin Ph.D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan az. Osztálykirándulások szervezése. c. tárgyhoz. Dr. Lakotár Katalin Ph.D"

Átírás

1 Módszertan az Osztálykirándulások szervezése c. tárgyhoz Készült a Gyır-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézet együttmőködésével Dr. Lakotár Katalin Ph.D

2 Tárgynév: Osztálykirándulások szervezése Tárgy kód: SBANFO óra gyak. /hét A tantárgy tanításának alapelvei és céljai - a földrajzi környezetben - természeti és társadalmi - alkalmazható terepi ismeretszerzési módszerek megismerése, alkalmazása, - a környezeti neveléshez kapcsolódó módszerek, alkalmazható eszközök, tanulási stratégiák megismerése, alkalmazása a lakóhely földrajzi környezetében, - különbözı turisztikai célterületek ismereteinek, információértékének komplex megjelenítése Fejlesztendı kompetenciaterületek - a gyakorlati élet szereplıivel való hatékony kommunikáció, az információszerzés, feldol- gozás képességének fejlesztése - a csoportos tevékenységben való részvétel, az együttmőködésre való alkalmasság fejlesz- tése - különbözı szakterületrıl származó ismeretek integrációjának képessége - a földrajzi környezetben való ismeretszerzés elıkészítése, szervezése, lebonyolítása, értékelése, - terepi módszerek adaptálása saját földrajzi környezetre, alkalmazásuk - terepi módszerek életkornak megfelelı alkalmazási képessége a tanulók környezeti magatartásanak fejlesztése és hazaszeretetre nevelése aspektusából. A tantárgy fıbb tematikai csomópontjai: - a tantárgyi követelményrendszer terepi oktatás szempontú vizsgálata, - a szabadég iskola, a terepi oktatás formái, - irányított egyéni és csoportos tevékenység: terepi módszer gyakorlati megvalósítása. - saját földrajzi környezet komplex természeti-társadalmi-kultúrföldrajzi ismeretei

3 Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei - irányított munkával megoldandó feladtok teljesítése, - terepi feladatok teljesítése, - választott téma önálló feldolgozása. A tantárgy tematikai egységei I. Az osztálykirándulások szerepe, helye a közoktatásban - Tantárgy célja, feladatai; A Földünk-környezetünk tantárgy követelményei terepi oktatási szempontú vizsgálata - A terepi oktatás formái - A környezettudatos magatartás, fejlesztési lehetıségei az iskolán kívüli környezetben - Az iskolai kirándulás tartalmi és szervezeti követelményei Projekttevékenység rövid bemutatása; a hallgatói projektek elıkészítése, indítása II. Hazánk nagy tájai kirándulási célpontok III. Lakóhelyünk és környezete földrajzi, honismereti ismeretei kirándulás szempontú feldolgozása IV. Osztálykirándulás Szombathelyen V. Kirándulás Kıszegen Kötelezı irodalom: NAT, Kerettanterv. Budapest, 2004, 2007 Bersényi Iván: Iskolai kirándulások. Typotex, Bp., 1990 Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Raabe Kiadó, Bp., 2000 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 2. Stiefel-Eurocart Kft., Bp., 2006 Ajánlott irodalom: Hegedős Gábor, Szécsi Gábor, Mayer Ágnes, Zombori Béla: Projektpedagógia. Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar, Kecskemét, 2002 Kelemen László: Országismereti kézikönyv. Magyar Millenium, Bp., 2001 Lehoczky János: Erdei iskolai tanulásszervezés Magyarországon 2001-ben Erdei iskola 2002 Lénárd Gábor: Természet, játék, tapasztalat. OKI-MKM, Bp., 1991 Országismereti, idegenforgalmi, turisztikai könyvek, kiadványok, honlapok

4 I. Az osztálykirándulások szerepe, helye a közoktatásban 1. elıadás: A Földünk-környezetünk tantárgy terepi oktatási szempontú követelményei Ember a természetben Urbanizáció: a kifejezés az emberi települések sőrősödését és növekedését jelenti; az urbanizációs folyamat napjainkban egyre gyorsabban és nagyobb mértékben történik. Városodás: a városok számának növekedése, darabszám, terület vagy lakosságszám szerint abszolút mértékben, illetve a vidéki népességhez vagy a nem városi településekhez viszonyítva. (mennyiségi változás) Városiasodás: a városi életmód, gazdasági tevékenységek vagy viselkedésmód kiszélesedése vagy megerısödése. (minıségi változás) Urbanizáció felgyorsulása az ipari forradalommal veszi kezdeté, az extenzív iparosításhoz köthetı nagyobb népességtömörülések, agglomerációk kialakulása. Az urbanizáció, a gépesítés átalakította, kényelmesebbé tette az életet: jobb életkörülmények, magasabb életszínvonal, egyéni, szervezett formájú szabadidıs tevékenységek folyamatos bıvülése, elterjedése, az egyéni és a közösségi közlekedés formáinak, színvonalának, területi kiterjedésének bıvülése, permanens fejlıdése - mindez az ember életére pozitív hatással van. A megváltozott, kényelmesebbé váló életkörülmények ugyanakkor csökkentik a jellemzı város-falu különbsége; az urbanizáció, a motorizáció, a gépesítés jórészt felszámolja a parasztifalusi életformát, az embert eltávolítja a természettıl. A világ elvárosiasodásának ellensúlyozására újraéledt az ısi természetigény, megjelentek a hétvégi telkek, a horgásztanyák, horgászstégek, az agglomerációs övezetekbe való kiköltözés. A városi életforma részévé váltak a kisebb-nagyobb séták, túrák a vidéki tájakra, a természetjárás.

5 Nincs új a nap alatt avagy egy kis történelem örökzöld pedagógiai alaptétel: a természet-járás sokféle nevelési lehetıség tárháza Róth Márton, az iglói evangélikus gimnázium tanára, a tátrai turistaság atyamestere, pl. az alábbi túravezetıi szabályzatot állította össze: I. Szervezés A kirándulás célja és idıtartama kihirdetendı, a jelentkezık névsora összeállítandó. Figyelmeztetni kell a tanulókat, hogy jó ruhával, különösen jó lábbelivel és ennivalóval legyenek ellátva a felsıbb osztálybeliek pedig még a növény-, ásvány-, esetleg a rovar győjtéshez szükséges eszközökkel is. A vezetı tanító vigyen magával térképet, hımérıt, nagyítót, légsúlymérıt és iránytőt. II. Vezetés A sorban felállított csapat élén járjon a tanító, utána következzenek a testileg gyengébb tanulók, s a menetet ismét tanító vagy megbízható növendékek zárják be. Útközben mérsékelt lépést kell tartani, s itt-ott a nyugodt meg-figyelés, győjtés, tájékozódás, a mőszerek észlelése és a vidékben való gyönyörködés céljából vagy dalolás kedvéért hosszabb vagy rövidebb idıre megállapodni. Menetelés alatt különös gondot kell fordítani arra, hogy hegynek felfelé menet ne énekeljenek a tanulók, nedves helyre le ne üljenek, és hevülten ne igyanak. A célpontnál hosszú pihenıt tartsunk, mialatt a kiszemelt természeti vagy földrajzi tárgyakat megbeszéljük, s a tanulók esznek vagy mulatoznak. Az érdeklıdés szempontjából lehetıleg más úton térjünk vissza. Az egész úton tartózkodjunk minden elkerülhetı intéstıl, s bocsássuk szabadjára a tanulóifjúságot. Ily módon a kirándulás nemcsak ismeretterjesztı, hanem élvezetes is lesz. Vasvári Pál intelmei is, aki a családi túrák keretében buzdított arra, hogy: vezesse fel az atya gyermekét Drégely várának por ette falai közé, s beszélje el a feladásról hallani sem akaró Szondi hısies halálát. Vezesse el Szigetvár romjaira, s mondja el fogékony kedvő gyermekének Zrínyi dicsı elestét. Temesvárra, Kıszeg, Eger, Várpalota, Gyula, Csobánc falaihoz s mondja el gyermekének,hogy e hısök vérrokonaink voltak, hogy ezek azért küzdöttek, áldozták fel életüket, hogy nekünk, unokáinknak megtartsák a hazát. A honi történet tudása nélkül nincs honszeretet! /Vasvári Pál: Honismereti, hadtörténeti ismeretek. In: Vasvári Pál elfeledett írásai. Budapest, /

6 /Róth Márton írása a Természetbarát Híradó I. számában. / február 4. Budapesten megalakul a turista-tanítói szakosztály, amelynek lelkes patrónusa báró Eötvös Loránd akadémikus, kultuszminiszter. Az új szervezet sokféle módon segítette a pedagógusok, diákok turizmusát: pályázatokat írtak ki, útmutatót, módszertani lapot jelentettek meg, kirándulásokat szerveztek, utazási és szálláskedvezményeket biztosítottak. A rászoruló diákoknak központi segélyeket is biztosítottak. Gábor Ignác nyelvtudós, internátusalapító a XX. század elsı évtizedében középiskolások körében szervezte a Vándordiák-mozgalmat, melynek keretében évközi túrákat, nyári szünetekben kéthetes vándortáborozást szerveztek a Kárpát-medence szép tájain. XX. század elsı felében fıként a cserkészcsapatok voltak a honismereti természetjárás ifjúsági bázisai: gyalogtúrák, nyári táborok, kerékpáros és vízi túrák keretében ismerkedtek meg az ifjak a hazai tájakkal. A II. világháború évekre visszavetette a hazai turisztikát. A diákturizmus jól kiépített infrastruktúrája tönkrement, a cserkészcsapatok fokozatos felszámolásra kerültek a háborút követıen, s ez a tanulmányi kirándulások kérdését is háttérbe szorította ban megalakult az úttörımozgalom, amelyben csak 1957-ben kapott elsıbbséget a romantikus turisztikai formák alkalmazása. Széleskörő társadalmi összefogással az es években épült ki az a turisztikai infrastruktúra, lehetıvé téve a tömeges táboroztatást és túrázást: jelvényszerzı túramozgalmak, vándortáboroztatás. 1961: MM-utasítás a középiskolai természetjáró szakosztályok létrehozásáról, az iskolai természetjárás, a téli-nyári táborok tervének elkészítésérıl. Késıbb ennek nyomán, 1967-ben beindítják az úttörı túravezetık képzését évi Ifjúsági törvény - kapcsolódó kormányhatározat: az iskolaépületeket, a kollégiumi és diákotthoni szálláshelyeket a tanulmányi szünetek alatt elsısorban az ifjúsági, különösen a tanulóifjúság turizmusa és üdültetése céljára kell igénybe venni, illetıleg arra alkalmassá tenni az arra rászoruló fiatalok üdültetését és turizmusát a szállás és étkezési költségekhez való hozzájárulással, valamint utazási kedvezmények biztosításával is segíteni kell ban beindul az úttörı vándortábor mozgalom: fıs csoportok két hét alatt járták végig a szép tájakon, nevezetes hazai helyeken áthaladó útvonalat, kétnaponként egy-egy szálláshelyet igénybe véve, teljes önellátással. A rendszerváltásig évente ezer gyerek vett részt így országjárásban, népszerő és sikeres volt tanulók, tanárok körében egyaránt ben megalakult az ODK (Országjáró Diákok Köre), fellendült a diákturizmus: a tanévközi kirándulásokon, ifjúsági turistatalálkozókon, jelvényszerzı túramozgalmakban, nyári táborokban tízezres tömegek vettek részt. A rendszerváltás drasztikus változást hozott: a korábbi bázisok jórészét privatizálták, az olcsó turistaházakat komfortosították, a szolgáltatásokat piacosították, aminek következményeként jelentısen megemelkedtek az árak, s ez visszavetette a diákturizmust.

7 Történeti rész forrása: Tóth József: A tanulmányi kirándulásokról történeti tükörben 1993: bevezették a NAT-ot több passzusban is megfogalmazza a honismeret, nemzeti identitás, természetismeret, a kívánatos értékrend és magatartás stb. kialakításának igényét 2000-ben életbe lépett a Kerettanterv, az alap- és középfokú oktatást szabályozza Kerettanterv, Természetismeret 1-4. évfolyam Célok, feladatok - lakóhelyi környezet megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a térben és idıben - kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélı, a veszélyhelyzetek megelızését szolgáló magatartásformák kialakítása, a személyes biztonság növelése - élı és élettelen környezet iránti felelısségérzet fejlesztése, a környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartás és életvitel alakulásának segítése Fejlesztési követelmények - tanuló megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerően tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban, írásban rögzíteni - tudja megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni - ismeretei ébresszék rá, hogy felelıs a természet védelméért, becsülje meg környezetének értékeit - ismerje országon belül lakóhelye elhelyezkedését, ıt körülvevı táj jellegzetességeit - tudja lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal - ismerkedjen szőkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival - gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülıföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek 1. évfolyam: a lakóhely ismerete - lakóhely ismerete, neve - tanuló lakóhelyének, iskolájának címe - a környék nevezetes épületei, lakóhely jellegzetességei - iskola környékének bejárása, ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel 2. évfolyam: a lakóhely ismerete - település és környéke felszínének jellemzı formái, vizei - település utcái, házai egykor, település lakóinak élete régen és most - település jellemzı természeti formáinak megfigyelése (síkság, dombok, hegyek, völgyek, patakok, folyók), elnevezése, felismerése - természeti értékeinek, szépségének felfedezése - helytörténeti bemutatóhely, kiállítás megtekintése

8 3. évfolyam: országismeret - élet a fıvárosban és az ország más vidékein - ismerkedés a fıváros nevezetes és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel, létesítményeivel, helyeivel - közvetlen vagy közvetett tapasztalatszerzés: Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, hidak, bábszínház, színházak, Állatkert, Margitsziget, közlekedés 4. évfolyam: országismeret - hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei, településtípusok képekben - lakóhely nevezetes szülöttei - lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése a térképen, felismerése képrıl 5. évfolyam 6. évfolyam: Magyarország nagytájainak jellegzetességei - Magyarország nagytájainak kialakulása, jellemzı felszínformái - tájaink leíró jellemzése (a táj arculata, éghajlati sajátosságai, vizei, környezeti értékei, települési, társadalmi jellemzıi - szőkebb lakókörnyezet és Budapest természeti és társadalmi jellemzıi 5 6. évfolyam: Honismereti modul Célok és feladatok,,b változat célja: - a tanulók ismerjék meg lakóhelyük, régiójuk, a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi-nyelvjárási tájegységeinek legjellegzetesebb néphagyományait - segítse elı olyan magatartás kialakítását, amelynek lényeges eleme a hagyományırzés, népi kultúránk, nemzeti értékeink és a nyelvjárások megbecsülése Tevékenységformák: ismerkedés a lakóhely természeti adottságaival, hagyományos gazdasági tevékenységeivel, néprajzi jellemzıivel, történetének nevezetesebb eseményeivel - tanulmányi séták, nevezetes épületek, intézmények megtekintése 7-8. évfolyam: Földrajz Fejlesztési követelmény - a tanulókban alakuljon ki a hazai tájhoz, természeti és társadalmi értékeinkhez való kötıdés - ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényezık hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében

9 9-10. évfolyam: Földrajz Célok, feladatok: - a tanulók el tudják elhelyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban - kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat, a különbözı társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti tisztelet Környezeti nevelés - környezetharmonikus attitődök kialakítása - környezetismeret elsısorban az érzelmek, az elvárható viselkedés irányából fejleszt, természetismeret már a tudatos, felelıs magatartást alapozza 5. évfolyam - emberi tevékenység felszínformáló hatása - földtani képzıdmények és a táj arculatának védelme - talaj védelme - felelıs magatartás a természetben 6. évfolyamtól - erdık és füves területek jelentısége, pusztulásuk okai - szennyezés hatása a vízi életközösségekre, vizek öntisztulása - nemzeti parkjaink - lakóhely és környékének védett és védelem alatt nem álló természeti értékei Magyarország földrajza: - hazánk felszíne, domborzata - a magyar nép tájtörténeti tagolódása, etnikai csoportok, nevezetességek - földrajzi környezet hatása a gazdálkodásra, a társadalom berendezkedésére, a településekre, az építkezésre, az életmódra - településtípusok, telephálózat és infrastruktúra - hazai tájtípusok földrajzi jellemzıi - Magyarország tájainak idegenforgalmi, környezeti értékei, állapota és védelme - Budapest, a régiók földrajza Bıvítsük tudásunkat! Írásos, képes elektronikus beszámoló készítése: egy hallgató egy témát szabadon választhat kidolgozásra, majd azt a közös Bıvítsük tudásunkat! adatbankba is beteszi. Az alábbi listáról aláhúzással törölje a kiválasztott témát, így irányítva a választást. Témák: Csobánc, Drégely, Eger, Igló, Szigetvár, Temesvár, Várpalota báró Eötvös Lóránd, Gábor Ignác, Róth Márton, Vasvári Pál NAT célkitőzései, felépítése, Kerettanterv céljai, szerkezete

10 2. elıadás: Szabad-ég iskola Pedagógiai programokban az iskolák környezeti nevelési céljaik megvalósítását terméttudományi tantárgyak tanításához rendelik környezeti kapcsolatok értelmezéséhez az ilyen tartalmú ismeretek szükségesek de: környezeti problémák alapja nem természettudományi jellegő mögöttük mindig emberi cselekvés, etikai, esztétikai, szociokulturális mozgatóerı, érdekek, ellentétek húzódnak meg környezeti nevelés: nem a természeti vagy humán környezetrıl szól, hanem az ember és környezete kapcsolatáról komplex: több különbözı, egymással belsı összefüggésben álló mővelıdési területhez tartozik egyszerre környezet leírható,magyarázható földrajzi, biológiai, történelmi, gazdasági, technikai, etikai, esztétikai szemszögbıl integrált: összetevıit mindig az ember és környezete viszonyának tükrében vizsgálja ismeretek köre a természeti és létesített környezetre, az emberek viselkedésére vonatkozik tevékenységek, személyes élményő gyakorlás útján sajátítható el nevelés hatékony: valóságos természeti és létesített környezet cselekvı megismerése útján oktatás, ismeretszerzés iskola telephelyén kívül, közelebbi, távolabbi települési, vagy természeti környezetében történik nevelés eszköze: személyesen átélhetı élmény közösségben megélhetı, de személyes tartalmú környezethez illeszkedı tereptanulmány: fordított szemléltetés visszük be az osztályba, hanem az osztályt visszük ki a terepre nem a megismerendıt

11 környezethez illeszkedı tereptanulmányi tanulásszervezési forma, amely során a tanítástanulás tartalma a természeti és létesített környezet valóságának közvetlen megtapasztalására épít Szabad-ég iskola formái szabadég-iskola Kirándulás: fı célja a tanulóközösség összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme, a szocializáció osztály, szakkör túrával, utazással egybekötött programot szervez fontos, hogy jól érezzük magunkat együtt ha a kirándulás fı célja: közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel ismerkedjenek meg a tanulók, felfedezzék hazánkat, átélhessék a jelentıs, híres, érdekes helyekkel, esetleg személyekkel való találkozás, az "ottlét" élményét Erdei iskola: anyaiskola székhelyétıl különbözı helyszínő, a környezet adottságaira építı többnapos tanulásszervezési forma terepi ismeretszerzés közös cselekvésekhez kötıdik tanítás helyszínével szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés, a közösségi tevékenységekhez kötıdı szocializáció tanulók tan- erdei iskolában folyó tanítás-tanulás az iskola tantervének részét képezi tervi követelményeket is teljesítenek csak szorgalmi idıben szervezhetı erdei iskola: objektumokat is jelent, melyeket természetvédelmi szervek, erdészetek, egyesületek, vállalkozók létesítettek, ott pedagógiai szakmai szolgáltatásként terepi oktatást nyújtanak eszközökkel, helyiségekkel, olykor könyvtárral, laboratóriummal stb., speciális terepi oktatási szakértelemmel rendelkezı munkatárssal rendelkeznek erdei iskolák mint terepi oktatási központok programokat kínálnak: tanulói kutatások, témanapok, témahetek erdei iskolai program, tanulás céljai: - környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés -természettudományos ismeretterjesztés -képességek, készségek, jártasságok fejlesztése -élményszerzés -életviteli orientáció program jellemzıi: projekt rendszerő, modulokból építkezı

12 élménypedagógiai módszereket alkalmaz: tananyagnál fontosabb a tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel gyakorlatorientált: változatos, igényes, rugalmas, továbbfejleszthetı erdei iskola alapvetıen óvodások, általános iskolások és középiskolások részére kínál többnapos szakmai-pedagógiai programot inger gazdag környezetet biztosít, sokirányú tapasztalat-szerzést tesz lehetıvé tanulói érdeklıdés megırzése, legszélesebb körő képességfejlesztés (általános iskola) folytatja a tanulás tanítását, az információkeresés, szelektálás, feldolgozás és értelmezés technikáinak elsajátítását (középiskola). Milyen tevékenységre építik az erdei iskolai munkát? Tevékenységek: gyakorlatok, játékok, győjtés, vizsgálat természetben, vizsgálat emberi környezetben, terepi adatgyőjtés, térképgyakorlatok, modell készítés, múzeumok megtekintése, szakirodalom feldolgozása, kézmőves tevékenység, mővészeti alkotás, drámamunka, elıadás hallgatás, kapcsolat kortársakkal Erdei iskola program során tanított témák: természet megismerése, természetvédelem, falusi gazdaság megismerése, mesterségek megismerése, környezeti problémák, néprajz, történelmi esemény, jelen problémái, mővészi kifejezés Milyen részletességgel tervez a program? -napirendet tartalmazza -tananyag elsajátítását tervezi -tanulói képességek fejlesztését tervezi -tanulói tevékenységeket tervezi -szabadidı eltöltését tervezi -közösségi eseményeket (szertartások, ünnepek, stb.) tervez -szocializációs feladatok (pl. önkiszolgálás, csoportalakítás, felelısök) teljesítését tervezi -program idıtervezése -mindvégig egy téma feldolgozására épít -több témát dolgoz fel -minden nap más témát dolgoz fel -különbözı témájú, tanóraszerő foglalkozások során szervezi a tanulást -motivációs helyzetek tervezése -dramatikus játékok, keretjáték, szimbólumok alkalmazása -tanulmányi verseny, vetélkedı -akadályverseny, ügyességi feladatok -elıadás, produkció létrehozása -kiállítás készítése

13 Helyszín jellege -természeti környezet -települési környezet -nemzeti park -kultúrtörténetileg érdekes hely -néprajzilag érdekes hely TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS Tanulmányi kirándulás fogalma: ha kirándulás fı célja, hogy közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel ismerkedjenek meg a tanulók, felfedezzék hazánkat, átélhessék a jelentıs, híres, érdekes helyekkel, esetleg személyekkel való találkozás, az "ottlét" élményét tanulmányi kirándulás - alkalomszerő, szervesen illeszkedik a tanév anyagához, épít a tanulók elızetes ismereteire, képességeire -új ismereteket élményszerő körülmények között nyújt -közoktatási törvény tanórán kívüli foglalkozások között említi, kötelezıvé nem teszi Tervezés - iskola pedagógiai programjában rögzíti a kirándulások elveit, rendszerét - helyi tantervben kialakítják a kirándulásokon feldolgozandó témát szolgálja az elméleti tananyagot, képesség-fejlesztési feladatok megvalósítását - tantárgyi programba beillesztik Szervezés - idıpont kiválasztása - utazás elıkészítése

14 - szállás biztosítása - kapcsolatfelvétel a meglátogatni kívánt intézményekkel szakmai egyeztetés - költségvetés készítése egyeztetés iskolavezetéssel, szülıkkel Tanár felkészülése - szakkönyvek, térképek, útikönyvek tanulmányozása - elızetes terepbejárás - vezetés, szöveg, foglalkozások elızetes megtervezése, elıkészítése - térképvázlatok, kirándulás-vezetı, feladatlapok, eszközök elkészítése, összegyőjtése - konkrét tanulócsoportra tervezés Tanulók felkészítése - kiselıadások, feladatok kiosztása, felkészülés segítése - győjtımunka, fotózás, élménygyőjtés megtervezése - megfelelı ruházat, étkezés, szükséges eszközök ismertetése - útvonal, programok, terhelés ismertetése - csoportbeosztás Kirándulás lebonyolítása - rugalmas alkalmazkodás az aktuális eseményekhez, pl. idıjárás, autóbusz veszteglése - alkalmazkodás a tanulócsoport képességeihez - B variáció szükséges! - minimum két felnıtt kísérı szükséges!

15 TÚRA Rossz idı nincs, csak rosszul öltözött turista! outdoor élménypedagógia kalandpedagógia 1920, Németország: újfajta képzési modell, ún. tapasztalati oktatás célja: a személyiség és az érettség fejlesztése az aktív tapasztalatszerzés folyamatán keresztül - tapasztalati tanulás módszere a szabadban, természetes környezetben végzett fizikai jellegő gyakorlatok alkalmazása

16 Tervezés - célcsoport meghatározása rendkívül fontos konkrét csoportra alakítjuk a túra egész arculatát; mit csináljunk? hol csináljuk? mikor? milyen módon? - létszám legalább 5 fı, ez alatt igazából csoportról nem beszélhetünk - gyerekcsoportnál minimum két felnıtt is szükséges, 10 fı felett minden további 10 gyerekre legalább 1 felnıtt A túra nevelési és oktatási céljainak meghatározása Ki profitál? Mit profitál? Résztvevı nevelési célok: nı a kitartása, fejlıdik az alkalmazkodó képessége, változik a társaihoz való viszonya, erısödik a felelısségérzet vállalkozó kedve megerısítést kap, jobban megismeri önmagát, fejlıdik a problémamegoldó képessége és kreativitása oktatási célok: megtanul térképet olvasni, megismerkedik az útvonal, a célállomás természeti-környezeti jellemzıivel, történelmi múltjával, jelenével, a túrázási, természeti illemkódexszel Csoport: erısödik a csoporttagok közti összetartó erı, a csoportkohézió, a kooperációs készség megismerhetjük a résztvevık teherbírását, tőrıképességét,,,éles" helyzetekben történı reakcióit hatékony kommunikáció, döntéshozatal, kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb csoportlégkört alakulhat ki Vezetı: vezetıi tapasztalatok gyarapodása, kockázatelemzési- és kezelési módszerek megtanulása, alkalmazása

17 Kockázatelemzés és kockázatkezelés,, A kockázatelemzés és kezelés módszere a bizonytalannal való egyenes szembenézés, az elıre nem láthatóra történı felkészülés, preventív megközelítésmód a résztvevık maximális biztonságának megteremtése céljából. - fizikai kockázatok: rossz fizikai kondíció, rosszullét, megbetegedés, éhség, szomjúság, baleset, sérülés, elveszés, lemaradás, rossz idıjárás - pszichikai kockázatok: ráhangolódás hiánya, komfortzóna elhagyása, pszichikai kimerültség, fegyelmezetlen, felelıtlen magatartás - csoport kockázata: vezetı kiesése, túl magas elvárások, eltévedés A túra részletes programtervének elkészítése Biztonság, baleset megelızés, egészségügy, higiénia - adatlapok a résztvevık esetleges betegségeirıl, azok orvoslásáról; címek, hozzátartozók elérhetısége - élelmiszer: bıséges, laktató, egyszerő, nem romlandó ételek - folyadék: bıséges innivaló: ásványvíz, meleg tea, édesített üdítık nem! Kelléklista összeállítása A költségvetés elkészítése Válságterv elkészítése Bıvítsük tudásunkat! Írásos, képes elektronikus beszámoló készítése: egy hallgató egy témát szabadon választhat kidolgozásra, majd azt a közös Bıvítsük tudásunkat! adatbankba is beteszi. Az alábbi listáról aláhúzással törölje a kiválasztott témát, így irányítva a választást. Témák: akciónapok - pl. Föld Napja összegyőjtése, lista készítése hazánk néprajzilag legérdekesebb helyei, pl. Palócvidék - összeállítás készítése hazánk kiemelkedı kultúrtörténeti helyei, pl. Ják összeállítás készítése természeti, túrázási illemkódex összeállítása Az elkészített összeállításokat a csoport bármely tagja bıvítheti újabb információkkal!

18 3. elıadás: Terepen Az elıadás célja: megismertetni a kirándulásszervezıket, túravezetıket az iskolák tanórán kívüli, e területen végzett tevékenységeivel Az iskolák milyen tanórán kívüli tevékenységet használnak fel a környezeti nevelés céljaira? (%) Kirándulás: 84,62 % Szakkör: 56,60 % Akciók: 52,83 % Tábor: 49,06 % Erdei iskola: 43,40 % Terepgyakorlat: 26,42 % Egyéb: 26,42 % Projektek: 20,75 % Környezetvédelmi tevékenység: 20,75 % A terepi programok idıtartama különbözı, félnapostól a több napon át tartóig terjed. A téma és helyszínválasztás kölcsönösen hatnak egymásra: téma a helyszínt, a helyszín a témát befolyásolja. Ha pl. lakóhelyünk természeti környezetével ismertetjük meg a tanulókat, akkor adott a helyszín, s ez több, rövidebb idıtartamú foglalkozásra ad lehetıséget. Ha a Balaton-felvidék a célpontunk, s szombathelyi a tanulócsoport, akkor több napos, komplex programot szervezünk a helyszínre, általában csillagtúra rendszerben. bázishelyrıl naponta különbözı célpontokat látogatunk meg. Nagyobb tanulóknak vándortáborszerően is szervezhetık a programok, azaz pl. a Balaton-felvidék egy részének megismerése után bázishelyünket is megváltoztatjuk, pl. kétnaponta. Terepi programok témái néhány példa Az erdı életközössége felsı tagozatosok részére: a gyerekek útvonaltól és korosztálytól függıen megismerkednek a rétek, a tölgyes, a bükkös, a ligeterdı jellemzıivel és fajaival, az

19 ılények közti kapcsolatokkal, csoportos feladatok segítségével fedezik fel az erdı életközösségét Erdıismereti kirándulás - a tanulók megismerkednek az erdı életével, a védett területek értékeivel, az útjukba akadó élılényekkel, hallanak arról, hogyan dolgoznak az erdészek, mikor-miért vágják ki a fákat? Vízvizsgálati foglalkozás A tiszta víz kincs felsı tagozatosok részére: a vizsgálat alkalmával a gyerekek adatlap segítségével felmérik a patak fizikai jellemzıit, kémiai vizsgálat során összehasonlítják az ivóvíz és a patakvíz minıségét, elvégzik a víz biológiai vizsgálatát, megismerkednek a patak élıvilágával -csoportosan tevékenykednek a tanulók. Térképismereti foglalkozás Merre van észak térképpel és a nélkül? Mi az iránytő? Mi a tájoló? Mire jó? Hol vagyunk most a térkép szerint? - térképismereti foglalkozás célja: a gyerekek ismerkedjenek meg a tájoló és a térkép használatával, a térkép jelrendszerével, a szabadban való tájékozódás módjaival

20 - résztvevık csapatonként tájolót és térképet kapnak a kezükbe és ık vezetik a túrát a szakavatott túravezetı segítségével Földtörténeti idıutazás - pl. a Bakonyban - a Bakony kialakulása és felszíne - a kialakulás eseményei: hegységképzıdések, tengeri üledékképzıdés, felszínformálás -a Bakony üledékes kızetei: különbözı mészkövek, dolomit, folyóvízi üledékek felismerése, vizsgálata, győjtése Természetföldrajzi terepgyakorlat Elsısorban a közvetlen földrajzi környezet lehetıségeire épül, az általános természetföldrajzi ismereteket konkrét megjelenését vizsgálja - domborzati, kızet- és ásványtani ismeretekre, - vízföldrajzi, növényföldrajzi ismeretekre, - ember és környezete kapcsolatára épülı feladatsorok pl. rajzolás, vízsebesség megállapítás, növényhatározás, stb. - alkotják elsısorban Földrajzi-történelmi terepgyakorlat Magyarország földrajzi-történelmi tanulmányaihoz kapcsolódó helyek -általános természeti földrajzi, társadalomföldrajzi, történelemi ismereteket megerısítı, bıvítı program Ökológiai terepgyakorlat- ökológia, rendszertan, néprajz, hagyományırzés Magyarországi vártúrák - történelemi ismeretekhez kapcsolódik elsısorban Honismereti tábor - földrajz, néprajz, biológia, vizuális kultúra, ének-zene, tánc Kerékpáros tábor - történelem, földrajz, néprajz, biológia, vizuális kultúra, ének Vándor tábor - történelem, földrajz, néprajz, biológia, vizuális kultúra, ének-zene, tánc A felsorolt példák a tanulók ismereteit integráló, több tantárgyhoz kapcsolódó témák.

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA APÁCZAI KIADÓ BÁZISISKOLÁINAK KERETTANTERVE A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA 1 Pályaorientációs anyag Semperger Piroska Magyar nyelv és irodalom Szakács Béla Élı idegen nyelv Csikósné Marton Lívia Szántó Mariann

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához Küldetésnyilatkozat Mi, Pörbölyön tanító pedagógusok olyan iskola megteremtésén

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben