Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított."

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Önkormányzati Hírek Hírmondó A képviselő-testület május 23-án tartotta munkaterv szerinti ülését, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Folytatódott a közterületek karbantartása a közhasznú foglalkoztatottak által. Megtörtént az intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata. Elkezdődött és befejeződött a rendezvénytér kialakítása. Megérkeztek a beadott pályázatainkról a támogatási határozatok. A képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtását. 2. Tájékoztató a Nagyigmánd- Csém- Bana-Szákszend Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás évi működéséről. Nagyigmándon a szociális alapellátás február 1-jétől intézményi társulás formájában működik, melynek ellátási területéhez csatlakozott január 1-jétől Szákszend Község Önkormányzata is. Székhely településen a gondozást végzők 100%-a szakképzett gondozónő, vagy ápolónő. A gondozási munkát öt nagyigmándi és egy banai gondozónő végzi. A szociális étkeztetést a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek kell biztosítani napi legalább egyszeri meleg étkezés formájában, akik önmaguknak, illetve eltartottaknak tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkezést nem képesek biztosítani. Az étkezés az ellátott lakóhelyére történő juttatása elvitellel biztosított. Településünkön január 13-án 25 fő vett részt az étkeztetésben, ben 10 új étkező kérelme érkezett a szolgálathoz, 9 fő hunyt el vagy elköltözött. Szákszendre adag ételt szállítottak ki. A képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96.. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Szákszend Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak évre vonatkozó értékelését a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete által meghatározott követelmények alapján készíteti el. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli és természetbe június-július XV. évf. 4. szám ni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A beszámoló tartalmazza a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokban részesülők számát, az önkormányzatot terhelő kiadás nagyságát, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módját, működésének tapasztalatait (alapellátásban részesülők számát, gyermekek veszélyeztetettségének okait, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatait). Az előterjesztés tartalmazza továbbá a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatait, valamint a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 4./ Szákszend Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző január 1. napján hatályba lépett az államháztartásról szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.). Ugyancsak január 1-jén lépett hatályba a szakfeladatrendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet melyet március 2. napjával módosítottak. (Folytatás a következő oldalon)

2 június-július (Folytatás az előző oldalról) Fenti jogszabályváltozásokra tekintettel felül kellett vizsgálni a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát. A hivatkozott jogszabályok értelmében január 1-jétől az önkormányzat által irányított költségvetési szerveit, a polgármesteri hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratában ezért kizárólag az olyan általa ellátott, ágazati feladatok jelenhetnek meg, melyeket a jogszabály kifejezetten hozzá telepít, azaz a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni kell és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatokban szükséges rögzíteni. A jogszabályváltozások értelmében az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak külön adószámmal és számlaszámmal kell rendelkeznie. Erre tekintettel az alapító okirat 2. pontját, amely a Polgármesteri Hivatal KSH statisztikai számjelét, valamint az adószámát határozta meg, módosítani szükséges. Az Alapító okirat 8. pontjából kikerültek az önkormányzat alaptevékenységét meghatározó szakfeladat számok és átvezetésre került az új államháztartási szakfeladat rend szerinti változás március 1-jével lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, amely a jegyző kinevezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Erre tekintettel a Polgármesteri Hivatal 11. és 12. pontjában is át kell vezetni a jegyző kinevezésére és a foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó jogszabály megnevezésének változását. Az alapító okirat felülvizsgálatát a helyi önkormányzatokról szóló évi CXCV. törvény 8. - ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 5. -ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendeletben foglaltak alapján lett elvégezve. A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetben foglalását. 5. Javaslat Szákszend Községért Közalapítvány beszámolójának elfogadására. Az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 20.. (2) bekezdése szerint gondoskodni kell a számviteli politikában rögzítettek szerint a közzétételről a mérleg fordulónapját követő 15 napon belül. A Közalapítvány induló tőkéje 864 E Ft, amit az alapító Szákszend község Önkormányzata bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére. A közalapítvány alapvető feladata a község fejlődésének, sportéletének elősegítése, a lakosság művelődési lehetőségének megteremtése. A közalapítványi célok megvalósítása érdekében a támogatások átadására került sor. A közalapítvány mérlege főkönyvi kivonatokkal egyezően került összeállításra. A közalapítvány évi mérleg főösszege E Ft. Az eszközérték a tárgyévben az előző évhez képest nőtt, amely a pénzeszközök év végi záró állományának növekedésével áll összefüggésben. A közalapítvány pénzeszközét semmiféle kötelezettség nem terheli. A könyvvizsgáló jelentés értelmében: A közhasznú beszámolót a számviteli törvényben és az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak, valamint a számviteli alapelvek alapján állították össze, az a közalapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A képviselő-testület elfogadta Szákszend Községért Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót. 6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bérlakás (Szákszend, Móra u. 20.) bérlő kijelölésére. Timár Andrea (Szákszend, Száki u. 94.) szám alatti lakost az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szákszend, Móra u. 20. szám alatti ingatlanban lévő 40 m2 nagyságú, egyszobás összkomfortos bérlakás bérlőjeként június 1. napjától május 31. napjáig jelölte ki a képviselő-testület. A bérlemény havi díja Ft. 7. Támogatási kérelmek elbírálása. Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete anyagi támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Nehéz anyagi körülmények között működik, mivel likviditási gondokkal küzd. A szervezet az anyagi támogatást a működéséhez, valamint az alapszabályzatukba megfogalmazott célok megvalósításához kéri. A képviselő-testület az Egyesületet Ft-tal támogatta. Ugyancsak anyagi támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. A különféle fogyatékkal élő emberek közül is nyilvánvalóan a vak és súlyos látásfogyatékos emberek életvitele a legnehezebb. A látáshiánnyal küzdő emberek életében a segédeszköz használata sem javít kellően az életminőségükön. Ezen sorstársak érdekképviseletét, támogatását próbálja az Egyesület minél hatékonyabban megoldani. A képviselő-testület Egyesület részére Ft támogatást nyújtott a szervezet működési költségeinek fedezéséhez. 8. Egyebek - A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvényt, amely április 15-én lépett hatályba. A törvény értelmében az önkormányzatok május 31. napjá- (Folytatás a következő oldalon)

3 2012. június-július (Folytatás az előző oldalról) ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A törvény rögzíti, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. A fentiekre tekintettel felül kell vizsgálni minden olyan rendeletünket, amely szabálysértési tényállást fogalmaz meg. Önkormányzati rendeletben csak a kriminális jellegű, kirívóan, közösségellenes magatartásokat lehet igazgatási bírsággal sújtani. Azon cselekmények esetében azonban, amelyek ezt a mértéket nem ütik meg vagy érvényre juttatásuk a polgári jog területére tartozik, azokkal szemben nincs helye a bírság kiszabásának. Felülvizsgált szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek: - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2000.(VI.10.) - a közterületek használatáról szóló 1/2010.(I.20.) A képviselő-testület elfogadta a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2012.(V.23.) önkormányzati rendeletet. - Javaslat az intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés közoktatásban című pályázat benyújtására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ne vegyenek részt a közoktatási intézmények az informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban című pályázaton. - Javaslat a költségvetési intézmények energia megtakarítására vonatkozó pályázatbenyújtására. Kormányzat továbbra is a KEOP rendszeren belül igyekszik segíteni a költségvetési intézmények fenntartási költségeinek csökkentését, illetve az ehhez szükséges beruházások támogatását. A pályázat esetén a támogatottság 85%. A képviselő-testület támogatja a KEOP pályázat benyújtását. SZÁKSZENDI A képviselő-testület június 27-én tartotta a munkaterv szerinti ülését, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént május 25-én megtörtént a Sportpálya ünnepélyes átadása május 26-án megrendezésre került hagyományos falunapunk. Összeállításra és megküldésre került az MVH Veszprém megyei Kirendeltségére a rendezvénytér kialakítása kifizetési kérelem. Folytatódott a Műemlék templom és a Hősök kertje körüli kerítés építése. Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulási ülésen tájékoztató hangzott el az Oroszlányi Szakrendelő május 1-jétől való állam általi átvételéről és működtetéséről. A feladatellátás nem terjed ki a kistérség háziorvosi ügyelet ellátására. Július 1-jétől a feladatot az Internationál Ambulence Sevice Kft látja el. A képviselő-testület elfogadja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és tudomásul vette a fontosabb eseményekről kapott tájékoztatást. 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására. A évi költségvetés módosítására beruházási feladat miatt került sor. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetésének módosítását. 3. Öveges József Általános Iskola intézményegység vezeti állásra beérkezett pályázatok véleményezése. Öveges József Általános iskola intézményegység vezetői állása meghirdetésre került. A pályázati felhívás a 3 jogszabályoknak megfelelően a www. kszk-gov. honlapján megjelent. A beadási határidőre két pályázat érkezett, Palotainé Papp Éva és dr Jónás Béláné személyében. Palotainé Papp Éva jelenleg is az Öveges József Általános Iskola vezetője. A másik pályázó jelenleg a Mocsai Általános iskolában tanít. Mindkét pályázó rendelkezik pedagógus szakvizsgával, valamint közoktatási vezetői vizsgával. A pályáztató a véleményezésre a jogszabály szerint 30 napos határidőt jelölt meg. A pályázatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szülői munkaközösség, nevelőtestület, diákönkormányzat véleményezte. A pályázati eljárás a jogszabályok szerint határidőben megtörtént. Az érintett szervezetek a jelenlegi vezetőt támogatták. A képviselő-testület egyhangúan támogatta Palotainé Papp Évát, és öt évre javasolta megbízni a vezetői feladatok ellátásával. 4. Beszámoló a Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről. Előterjesztők: Horváth Csabáné ÁMK igazgató Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola intézményegység-vezető Kovács Lajosné Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezető Beszámoló Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Kistérségi ÁMK 2011/2012.évi munkájáról. Horváth Csabáné ÁMK igazgató Az intézmények törvényes működésének alapja a megfelelő szakembergárda megszervezése. Az iskolákban a szakos ellátottság biztosítása mindig napirendi téma. Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társuláshoz kellett fordulni, mivel az Öveges József Általános Iskolában az iskolaorvosi javaslat alapján nőtt a gyógytestnevelésben részesülők száma, így négy csoport ajánlott. Beszámoló az Öveges József Általános iskola 2011/2012. tanévben végzett munkájáról. Palotainé Papp Éva intézményegység vezető (Folytatás a következő oldalon)

4 4 (Folytatás az előző oldalról) Jelenleg 12 fő pedagógus dolgozik az intézményben. Szakos ellátottság romlott, mivel biológia és a kémia szakos pedagógus gyesre ment. Tárgyi feltételek biztosítottak az intézményben. A tanévet 132 tanulóval zártuk. 11 első osztályos lesz, így a következő tanévet 125 fővel indítjuk. Jó képességű tanulók különböző választható tárgyakon fejleszthették tudásukat, mint mozgásfejlesztés, beszédművelés, népi kézművesség, képzőművészet, sportjátékok. Szakkörök: furulya, sportkör - alsó és felső tagozaton, rajz, média. A tanulók helyi, kistérségi és megyei versenyeken mérethették meg magukat, ahol szép eredményeket értek el. A 2011/2012. tanév magatartási, szorgalmi, tanulmányi verseny és szabadidős tevékenységek tekintetében megfelelőnek mondhatók. Beszámoló a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett tevékenységéről Kovács Lajosné intézményegység vezető Az intézményi gyermeklétszám 42 fő. Tanköteles korúvá az idei évben 14 gyermek vált. Az idén beíratott gyermekek létszáma 9 fő. A 2012/2013-as tanév várható kezdő gyermeklétszáma 40 fő. Személyi feltételek a törvényben előírtaknak megfelelnek. Tárgyi feltételek javult, jótékonysági bál bevételéből udvari fejlesztő játékok vásárlására került sor. Idén is színvonalasan lezajlottak a hagyományos rendezvények. Színvonalas színházbérleti előadásokon vettek részt Oroszlányon. Kirándulásokat szerveztek a gyermekek részére (Budapesti Fővárosi Nagycirkusz, Császár, Bagolyvár, Elevenpark, Turul, Bábolna). A képviselő-testület elfogadta a Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről szóló beszámolót. 5. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott önszerveződő közösségek, civil szervezetek működéséről. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló (IX. 9.) önkormányzati rendelet határozza meg a támogatás összegének elszámolási szabályait. A civil szervezetek kötelesek SZÁKSZENDI a támogatási szerződésben meghatározott határidőig elszámolni a kapott támogatásról. Az elszámolás tartalmazza a szervezet működéséről szóló tájékoztatást, valamint a pénzügyi beszámolót, melynek melléklete a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolata évben a helyi civil szervezetek a számukra biztosított támogatásról határidőben hiánytalanul elszámoltak. A 211. évi költségvetési rendeletben a támogatási célra megjelölt keretösszeg Ft volt. A jogszabályi felhatalmazás alapján a civil szervezetek számláinak ellenőrzése megtörtént. A támogatási szerződésben jelzett határidőre minden szervezet hiánytalanul elszámolt. A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek működéséről és pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolót. 6. Tájékoztató a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. A KOMTŰZ Kft. (Tata, Tárkányi L. u. 2. ) május 11. napján a Polgármesteri Hivatalhoz küldött levelében tájékoztatást adott a Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés április 26-i ülésén született döntésről a kéményseprő szolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 58/2012.(IV.26.) számú határozata alapján a közszolgáltatásra kiírt pályázat nyertesévé a Magyar Kémény Kft-t (Kaposvár, Petőfi tér 1.) nyilvánította, egyben megbízta a nyertes pályázót a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás július 1. napjától június 30. napjáig történő ellátására a Komárom-Esztergom megye településeinek közigazgatási területén. Az új közszolgáltató négy évvel ezelőtti díjért vállalja a lakossági tulajdonban lévő kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását, műszaki felülvizsgálatát. A képviselő-testület a kötelező kéményseprő közszolgáltatási feladatokat a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által elfogadott Magyar Kémény Kft-vel látja el. 7. Támogatási kérelem elbírálása. Magyar Máltai Szeretetszolgálat kisbéri csoportja anyagi támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzatunkhoz. A Szeretetszolgálat a rászoruló embereknek nyújt természetbeni június-július és anyagi támogatást. A szervezet az anyagi támogatást a működéséhez, valamint az alapszabályzatukba megfogalmazott célok megvalósításához kérte. A képviselő-testület a szervezet részére Ft támogatást nyújtott. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette. Szákszend, június 29. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Lakossági Tájékoztató Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy július 23-án óra és óra között a településen található lakossági riasztó rendszer működőképességének ellenőrzését végzik a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, mely időtartam alatt a szirénákat többször megszólaltatják. Az ellenőrzés szirénánként 12 másodpercig tart. Az ellenőrzéssel járó hanghatás okozta zavarásért türelmüket és megértésüket kérjük. Az üzempróba az Önök biztonságát szolgálja. Komárom-Esztergom megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Anyakönyvi hírek Elhalálozott: Farkas Ferencné sz. Ihász Erzsébet Marthon Sándor Győri u Mészáros Gézáné sz. Felső Irén Kiss Józsefné sz. Müller Magdolna Baranya István Lidi Lászlóné sz: Mohos Terézia Bazsó László Baranyainé Zóna Ilona Hezler Ferencné sz: Gavula Ágnes Varga Lajosné sz. Krihó Anna

5 2012.június-július 5 Iskolánk hírei Ballagtak a vén diákok Tizennyolc végzős ballagó diák Valkóné Papp Éva osztályfőnökkel június 16-án, végigjárta a jól ismert folyosókat, osztálytermeket, majd az udvaron fogadták a hetedikesek búcsúztatóját, s maguk is elköszöntek az iskolától, tanáraiktól, társaiktól. A hónap tanulói: április hónapban - Müller Bence 4. osztályos tanuló jó tanulmányi munkájáért, aktivitásáért Fodor Fanni 5. osztályos tanuló folyamatosan kimagasló tanulmányi eredményéért május hónapban - Tóth Zsófia 1. osztályos tanuló kitartó tanulmányi munkájáért Gombás Bence 8. osztályos tanuló javuló tanulmányi eredményéért A szülői munkaközösség tagjai a régmúlt idők hangulatát idéző akadályversenyt szerveztek a falu utcáin át, bizonyára sokan emlékeznek még az utcán énekelve, vagy csatakiáltásukat harsogva vonuló gyerekekre. Gyerekek és felnőttek kellemesen elfáradtak ebédidőre, amikor éhségünket szintén az SZMK által szervezett ebéddel csillapíthattuk. Az akadályverseny végeredménye a következő lett: 1. helyezett 4. osztály (ők jutalmul moziba mehetnek) 2. helyezett 2. osztály és a 8. osztály elit alakulat nevű csapata (mindkét csapat tortát kap) 3. helyezett pedig a 7. osztály Mókás mókusok csapata lett (az ő jutalmuk egy közös fagyizás) Május végén a legmozgalmasabb programunk a gyereknapi péntek volt. (Folytatás a következő oldalon)

6 6 Ezen a délutánon tartottuk a gyerekfesztivált, ahol a versenyeken helyezett produkciókat hallgatták meg az érdeklődők, illetve a szakkörök éves munkájából láthattunk ízelítőt. Iskolánkban az év vége közeledtével az értékelés időszakát éljük. A tanév során tanulóink sok házi és vidéki versenyen vettek részt. A versenyeken helyezéseket elért tanulók most közös jutalmazásban részesülnek. Az elért helyezéseknek megfelelően a gyerekek a közvetkező ajándék programok közül választhatnak: Az első helyezettek kirándulni mennek Kisbérre (alsó tagozatosok), ahol a mini Magyarország kiállítás megtekintése lesz a fő program a felsősök pedig uszodalátogatáson vehetnek részt Oroszlányban. A második helyezettek jutalma egy kerékpáros túra Majkra, a harmadik helyezettek pedig a sok éves gyakorlatnak megfelelően egy szabadnapot kapnak, még a szorgalmi időszak folyamán. Még egyszer gratulálunk minden tanulónknak, aki versenyen indult és helyezést ért el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! Terveink szerint a kirándulásokról képes beszámolót a következő számban közlünk majd. A falunap alkalmából rendezett iskolatörténeti kiállítás szervezéséhez kértük a szákszendi lakosok segítségét. Ezúton köszönjük mindenkinek, akik tárgyi emlékekkel segítették a végül gazdag anyag összeállítását. Kiállításunk nagy sikert aratott, így azt csaknem az iskolaév végéig nyitva tartottuk. Ősszel az Öveges nap időpontjától ismét kiállítjuk a most dobozba került, reményeink szerint tovább növekedő tárlatunkat. Segítségüket és támogató figyelmüket köszönjük! E hónap elején nagy örömmel értesültünk arról, hogy ÖKO iskolai pályázatunk ismét sikeres volt. E címet már kétszer, három éves időtartamra megkaptuk, így mostantól a megtisztelő ÖRÖKÖS ÖKO iskola címet viselheti intézményünk. Az igazoló oklevelet iskolánkban névadónk táblája mellett helyeztük el. SZÁKSZENDI Túlélőtábor Amikor Orsi néni elkészítette a listát, arról, hogy mit hozzanak a gyerekek a felsős táborba, viccesen a túlélőtábor nevet választotta. Kis túlzással már az első napon meg kellett küzdenünk az elemekkel, ugyanis az országos eső bennünket sem került el. A tó partján, Majkon elkészült a paprikáskrumpli Csaba bácsi és Mariann néni jóvoltából és számháborúra is sor került, de aztán esni kezdett. A buszmegállóig tartó néhány kilométeren bőrig áztunk, de ez sem tartotta vissza a gyerekeket egy jó adag fagyi és jégkása elfogyasztásától. Kedden Csaba bácsi és Gábor bácsi várta a gyerekeket ügyességi és sportfeladatokkal, majd délután a fejükre volt szükségük, mert a Maradj talpon! mintájára vetélkedőt tartottunk, gondolkodtató kérdésekkel feladatokkal. Szerdán Kisbérre kirándultunk Mariann nénivel és Éva nénivel. Miután megtekintettük a helytörténeti múzeumot, a Mini Magyarország makettparkhoz látogattunk el, ahol a legnagyobb élményt az épületek kicsinyített másának megtekintésén kívül a több tucat ebihal kihalászása jelentette. Csütörtökön Bábolnára tekertünk át kerékpárral, ahol az arborétum megnézése után jólesett a fagyi. A hoszszú úton csak egyszer álltak meg pihenni és a nagy meleg ellenére jól sikerült a nap. Pénteken kalandos kerékpározás után Császárra érkeztünk a Western-farmra. Meglátogattuk a pékséget és a Császári Csemegét gyártó kft. telephelyét. Ajándékba rengeteg finomságot kaptunk, amit ezúton is köszönünk június-július Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Túléltük a hetet. Felsős munkaközösség Jutalomból kirándultunk Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a tanév során különböző versenyeken helyezést elért tanulóink év végén izgalmas, tartalmas jutalomkiránduláson vehetnek részt. Az idei év végén a következő helyekre kirándultunk: 1.helyezettek felsősöknek uszodalátogatás Oroszlányra, alsósok Kisbéri kirándulás 2.helyezettek kerékpártúra Majkra 3.helyezett szabadnap Álljon itt néhány élménybeszámoló a gyerekek tollából: Mini Magyarországon jártunk Csodaszép szerdai reggelen biciklivel feltekertem az iskoláig. Az alsós első helyezettek kirándulni indultak Kisbérre, a Mini Magyarország makett-parkba. Elmentünk a buszmegállóig és vártuk a buszunkat. Megérkezett, felszálltunk, elmentünk Kisbérre. Először a Kiskastélyhoz sétáltunk. Megmutatták nekünk Kisbér nevezetességeit, régi földesurait és többször nyert versenylovait. A Mini Magyarországhoz megérkezve ámultunk és bámultunk. Sok érdekességet láttunk. Legjobban az ebihalak tetszettek, amik egy medencében úszkáltak. Később a busz felé sétálva, megálltunk fagyizni. Szép volt a kirándulás. Nagyon ajánlom mindenkinek! Simon Dóra (Folytatás a következő oldalon)

7 2012. június-július 7 Csobbanás Reggel elindultunk Zoli bácsival és Csaba bácsival az uszodába. Felvettük a fürdőruhákat és bele is mentünk a vízbe. Elég hideg volt a víz, de hamar megszoktuk. Csaba bácsi kért nekünk szivacs játékokat, azokkal elvoltunk és úszkáltunk. Zoli bácsi is bejött a vízbe. Kimentünk egy kicsit a napozóteraszra. Ott pihentünk egyet, aztán visszamentünk a medencébe. Jól telt a délelőtt. 11 óra után már a pezsgő fürdőbe is bemehettünk. Szaunáztunk egy kicsit, azután jól esett a hideg víz. Délután rendeltünk pizzát és még csobbantunk egyet. Hazafelé fagyiztunk. Nagyon jól telt a napunk. Bazsó Eszter A bányászmúlt emlékei A jutalomkiránduláson azok vehettek részt, akik év közben valamilyen versenyen helyezést értek el. E kirándulás keretei között látogathattunk el a majki bányászmúzeumba. Nagyon érdekes, izgalmas, és tanulságos volt, megismerhettük a bányászat csínját-bínját, a használt eszközöket és a bányászat veszélyeit is. Felfedeztük a szénszállító rendszer kanyargós és izgalmas útvonalát. A legnagyobb tanulság talán mégis az volt, hogy ha a bányáról vagy egy múzeumról hallunk, ne az legyen az első gondolatunk, hogy ez úgysem érdekel bennünket! Megéri megnézni! Simon Zoltán Az elmúlt tanév rövid értékelése 1. osztályban a tanulók írásbeli értékelést kapnak munkájukról.2. osztálytól már jegyes értékelést kapnak tanulóink.1. Osztályban 1 tanuló iskolalátogatási igazolást kap erről a tanévről, a következő évben csatlakozik a bejövő osztályhoz. Ennek alapján alsó tagozaton kitűnő lett: 4. osztályban: Timofte Gabriela Tóth Borbála Jeles lett: 2. osztályban: Gál Boglárka Molnár Zita Valkó Júlia 3. osztályban: Simon Dóra Felső tagozaton kitűnő lett: 5. osztályban: Fodor Fanni 6. osztályban: Kosárszki Roland 8. osztályban: Kovács Imre Jeles lett: 5. osztályban: Hanzli Levente Hanzli Vivien 6. osztályban: Kovács Rebeka Müller Dániel Szabó Dalma 7. osztályban: Cserpán Dániel Alsó tagozatban 1 fő bukott 1 tantárgyból. Felsősök közül 3 fő bukott, közülük 1 fő két tantárgyból. Jó képességű tanulóink különböző választható tárgyakon fejleszthették idén is tovább magukat. mint mozgásfejlesztés, beszédművelés, népi kézművesség, képzőművészet, sportjátékok. Furulya szakkört, sportköröket alsó és felső tagozaton, rajzszakkört, médiaszakkört felső tagozaton idén is indítottunk. Idei versenyeink: szép füzet verseny daléneklési verseny vers és prózamondó verseny történelem angol verseny informatikai verseny helyesírás i verseny Meseláda szövegértési verseny, alsó tagozaton Törd a fejed! matematika verseny alsó tagozaton Öveges napi versenyek, vetélkedők Mikulás kupa, Mozogj velünk a Föld napján! házi focibajnokság Kistérségi versenyek: LÜK verseny I. hely József Attila Általános Iskola (Oroszlány)- Daléneklési versenyalsó tagozat I. hely felső tagozat I. hely Nemere Zoltán emlékverseny (Bokod) II. hely Megyei versenyek: Kölcsey magyar verseny (Tatabánya)- döntőbe jutott három tanuló Vers és prózamondó verseny (Oroszlány) I. hely különdíj Színjátszó találkozó (Nagyigmánd)- I. hely II. hely A víz világnapja alkalmából rendezett rajzpályázat (Tatabánya) - különdíj Csákvári fazekasság vetélkedő (Csákvár) Döntős csapat - A döntő június 23 án került megrendezésre Csákváron, ahol a Cserépcsengők csapata az induló hét csapat közül a dobogós II. helyezést érte el. Gratulálunk a szép eredményekhez! Hosszú munkás év után kívánunk mindenkinek tartalmas, pihentető nyarat és jó feltöltődést a következő tanév kezdetére! Szeptemberben várunk mindenkit épségben vissza az iskolába! Jó pihenést, vidám és szép vakációt kívánunk mindenkinek! Iskolánkban a nyári szünet ideje alatt hétfői napokon tartunk ügyeletet 9 15 óráig. Tanévkezdés Értesítjük a kedves szülőket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás előreláthatóan augusztus 30-án, 9-15 óra között lesz. Ingyenes tankönyvre jogosult az a tanuló, aki ez év január 31.-ig benyújtotta a jogosultságról szóló nyilatkozatot. Ők a könyvtár állományából kapják egy éves használatra a tankönyveket, abban az esetben, ha tartozásuk nincs a könyvtár felé. A tankönyvárak az iskola bejáratánál lesznek kifüggesztve. Szíveskedjenek behozni a technika óra és a kézműves foglalkozás költségeire 300,- Ft-ot (2-8 o.), illetve ellenőrzőre 100 Ft-ot. A tankönyvosztással egy időben nyílik lehetőség a napközis, illetve tanulószobai beiratkozásra, és az étkezési lehetőség kiválasztására. Tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án 8 órakor kezdődik, amely egyben az első tanítási nap is. (Folytatás a következő oldalon)

8 június-július A tanévkezdésre az alábbi tanszereket szíveskedjenek beszerezni a tanulók részére: 2. osztály vonalas füzet 6 db matematika füzet 2 db hangjegy füzet rajzlap 40 db mérőszalag (ha lehet ne papírból) technika csomag 1 csomag színes papír 1 csomag rajztömb 2 db írólap ragasztórúd 1 csomag (nem folyékony) vonalzó játékóra piros-kék ceruza ecset 2-es, 6-os, 10-es vízfesték (köralakú) olló gyurma zsírkréta tisztasági csomag ( pohár, kéztörlő, szappan) tornazsák 3. osztály vonalas füzet 7 db matematika füzet 3 db hangjegyfüzet rajzlap 40 db mérőszalag (ha lehet ne papírból) technika csomag 1 csomag piros-kék ceruza hurkapálca 10 db ecset 2-es, 6-os 2 db színes papír 1 csomag rajztömb 2 db írólap 1 csomag ragasztórúd (nem folyékony) vízfesték 12-es olló gyurma zsírkréta vonalzó tisztasági csomag 4. osztály vonalas füzet 6 db matematika füzet 3 db hangjegy füzet szótár füzet technika csomag 1 csomag színes papír készlet 1 csomag fűzőlap 1 csomag zsírkréta 1 doboz gyurma 1 csomag rajzlap 40 db rajztömb 2 db írólap 1 csomag vízfesték 1 doboz favonalzó 30 cm Óvodai hírek Az elmúlt hónap eseményei képekben Kinőttük az ovit! Kinőttünk az óvodából, Megnőtt kezünk-lábunk. Óvó nénik, dajka néni, Eztán ritkán látunk. Itt hagyjuk a csoportszobát, Üres lesz a termünk. Tanulásra adjuk fejünk. Van rengeteg tervünk. Itt marad a kis asztalkánk, Hazajön a vállfa. Másoké lesz majd a székünk, Nem lesz soká árva. Eztán is fog sokat nőni A lábunk, a karunk. Visszajövünk elmondani, Hogyha ötöst kapunk. A suliban az lesz a jó, Hogy ott sose fekszünk. Óvó nénik, dajka néni, Nektek hoztuk szegfűnk! A Kiskuckó Óvodától 11 kisgyermek köszönt el végleg, saját jelükkel ellátott ballagó hurkapálca körző ragasztórúd ecset 2-es, 6-os, 10-es vonalzó olló cipős doboz, amibe tároljuk tisztasági csomag 10 db 5. osztály 8. osztály vonalas füzet 5 db matematika füzet 2 db sima füzet 7 db hangjegyfüzet szótár füzet rajzlap 20 db rajztömb 2 db írólap 2 csomag HB ceruza 3B ceruza ragasztórúd háromszögletű vonalzó 2 db (pótlása) körző szögmérő rajzfelszerelés: színes papír készlet 1 csomag vízfesték 12-es 1 doboz zsírkréta 12-es 1 doboz ecset 2-es ecset 4-es ecset 6-os olló Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető tarisznya, s az abban elrejtett ballagók kiskönyve nem feledteti velük az intézményben töltött éveket, az óvó néniket és társaikat.

9 2012. június-július 9 Év végi kirándulás a Turulnál A víz világnapján, a tóparton Események a Szákszendi Római Katolikus Egyház életéből Bérmálás 2012.május 6. Bérmálás Szentségében részesültek: Szabó Brigitta Margit Szabó Ferenc Norbert Szent Rita-ünnepség Nagymagyaron A Felvidéken, Mátyusföld és Csallóköz találkozásánál van egy nagyközség Szlovákiában, Nagymagyar (Zlaté Klasy). Az 1886-ban épült Szent Kereszt Felmagasztalására szentelt római katolikus templomában található Szlovákia legismertebb Szent Rita kegyhelye. Az oltáron látható Szent Rita kép Feszty Masa alkotása. Évről-évre Szent Rita napján (május 22.) sok hívő zarándokol el a "rózsabúcsúba". Sajátosan magyar zarándokhely ez, hisz itt szlovák szót alig hallani május 20-án Író Sándor atyával mi, vérteskethelyi, császári és szákszendi zarándokok is részt vettünk ezen a szép ünnepen. (Folytatás a következő oldalon)

10 június-július A szentmise főcelebránsa Stanislav Zvolenský érsekmetropolita volt. A magyar nyelvű szónok, Stella Leontin prépost, kanonok, balassagyarmati plébános nagyon értékes perceket ajándékozott nekünk, mikor a szeretetről olyan lélekhez szólóan, hittel beszélt, hogy a hallgatóság nagy részének kicsordultak a könnyei. Tanításának lényege az volt, hogy a hit szője át életünk minden percét, mely a szeretet által legyen tevékeny. Aki ezt képes megvalósítani, abból ez a lelki tartás érezhetően árad, és meghatározza minden cselekedetét. Az ünnepi szentmise egyik különlegesen szép pillanata a rózsák megáldása volt. A templom szinte rózsakertté változott az emberek feje fölé emelt virágai láttán. Végül a hívek hosszú sorban járultak az ereklyetisztelethez. Dékány Sándorné Az internetes szabad enciklopédia (Wikipédia) a következőket írja: C a s c i a i Szent Rita ( S z ü l e - tett: Roccaporena, Itália, Cascia, Elhunyt: máj. 22. (66 évesen)) szerzetesnő a Katolikus Egyház szentje, a reménytelen ügyek védőszentje. Az itáliai Cascia városában született és élt. Nagy türelme, reménykedése és hite tette kezdettől fogva kiemelkedővé környezetében, melyet az élete során megtapasztalt nehézségeken keresztül mindig felmutatott. Megözvegyülve, két gyermekét elvesztve a Mária Magdolna Ágoston-rendi szerzetesközösség tagja lett. Koporsóját a casciai Szt. Rita templomban őrzik. Magyarországi kegyhelye Budapesten a Szent Rita kápolnában található (VIII. ker. Kun u. 18.). Élete során és halála után is több csodatételt tartanak számon. Halála napján búcsút tartanak kegyhelyein. A köszönetmondó márványtáblák mai napig élő áldásos működését jelzik a katolikus hívők számára. Élete: Idős szülők gyermekeként jött világra. Fiatalon férjhez adták hozzá nem illő, erőszakos emberhez. A tőle elszenvedett sérelmeket megadóan tűrte egy feltétellel, hogy templomba járhasson. Szelídsége férjét is megtérítette. Ezt követően szépen éltek, mígnem férjét egy viszály alkalmával megölték. Fiai bosszút esküdtek a hely szokásai szerint. A következő próbatételt kiengesztelésük jelentette, amit a temetés alkalmával meg is tettek. Egy év múlva két fia is meghalt. Nem ismert, milyen okból. Ezután zárdába szeretett volna vonulni, régi álma szerint, amit csak nagy nehézségek árán ért el. Özvegysége miatt háromszor visszautasították, de csoda folytán mégis belépett a Mária Magdolna Ágoston-rendi szerzetesközösségbe. A nővérek közül is kitűnt türelmével, legyen a feladat akár egy kiszáradt növény öntözése. Azért imádkozott, hogy részt vehessen Jézus szenvedéseiben. A hit szerint egy ima alkalmával egy tövis fúródott a homlokába Jézus töviskoszorújából. Ez elmérgesedett, ezért életének következő 15 évét elkülönítve töltötte. Halála után testét nem temették el, mert az nem indult romlásnak. Koporsóját a mai napig a casciai Szent Rita templomban őrzik. Úrnapja Én vagyok az égből szállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog. Jn.6,51-52.

11 2012. június-július 11 Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön van az Oltáriszentség ünnepe. Körmenetben a templom falain kívül, énekekkel, imával kísérjük az Oltáriszentséget. Evangélikus egyházi hírek Megerősítés Május 20-án vasárnap az evangélikus konfirmandusok, izgatottan várakoztak a Faluház előtt. Kezdődik a konfirmációi vizsga. Szép számmal összejöttek a gyülekezetből. Mindenki kíváncsian várta, mennyire is tudják visszaadni a fiatalok azt a tudást, amit évközben szereztek a konfirmációs oktatásban. Talán a vizsga kicsit másképp zajlott, mint a korábbiakban. Nem a megszokott módon álltak fel egymás után a fiatalok és kezüket tördelve, izgulva vizsgáztak, feleltek hanem 3-as csoportokban válaszoltak a feltett kérdésekre. A kérdések, kivetítőn jelentek meg, ahol konfirmandusaink választhattak 3 lehetséges válasz közül. Igen, kicsit játékosabb, közvetlenebb formát öltött most a vizsga. De mindenki tudta a választ és azt hiszem ezen túl, ami talán még fontosabb, jó érzéssel vizsgáztak és pozitív érzéssel mentek haza. Mert bár a megerősítést, hitünk szerint az Isten adja, de fontos a gyülekezet feladata is. Nekünk kell olyan közeget, légkört teremtenünk, ahol valóban biztonságosan érezhetik magukat a fiatalok, az idősebbek és mindenki, aki hozzánk betér, hogy egy kis nyugalmat, békességet kapjon. Május 20-án számot adtak tudásukról: Nyári Krisztián, Nyári Viktor, Csupor László, Tégi Marcell, Kempf Máté, Szemes Fanni, Schaffhauzer Szeverin, Veiner Gábor és Szekeres Dominik. Majd a következő hét vasárnapján, igazi pünkösdi ünnepet élhetett át, mind a szendi, mind a száki evangélikus gyü- A díszes oltároknál, Író Sándor plébános az Eucharistiához kapcsolódó evangéliumi szakaszt olvasta fel, majd Szentségi Áldást adott. Tanúságot teszünk hitünkről, Jézus iránt való szeretetünkről. Az Oltáriszentség a szeretet iskolája, ahol napról napra növekedhetünk Isten és a felebarátaink szeretetében. lekezet. Mindkét templom megtelt, együtt énekeltük az Erős Vár A Mi Istenünk énekünket. A konfirmandusok esküt tettek és részesültek az Úrvacsora szentségében. Igazán felemelő és gazdagító érzés volt, hogy a gyülekezet többsége az Úr asztalához jött és átélhettük az igazi közösséget. Majd a konfirmandusok esküje után megemlékeztünk a jubiláns testvéreinkről is, akik kerek évfordulóval emlékeztek vissza arra a napra, amikor Ők is megerősítést kaptak Istentől konfirmációjuk alkalmával. Igazi közösség, igazi Pünkösd, valódi megerősítés. Isten áldja fiatal testvéreinket, Isten áldja a testvéreket és mindnyájunk életét. Erős Vár A Mi Istenünk. Kadlecsik Zoltán Evangélikus lelkész

12 június-július Jubileumi találkozó A szákszendi nyugdíjas klub tagjai látták vendégül június 12- én, a tardoskeddi nyugdíjasokat. Fél évtizede, hogy a két nyugdíjas klub között szoros kapcsolat szövődött. Azóta rendszeresen felkeresik egymást, évente közös programokat szerveznek. A délelőtt folyamán megtekintették a község történelmi felekezeteinek és az iskola a történetét bemutató kiállításokat. Ebéd után a tardoskeddiek Rozmaring népdalköre nyitotta meg a műsort, majd a helyiek dallal és szavalatokkal színesítették a kulturális eseményt. A délután további részében Szákszend modern ifjúsági tánccsoportja szórakoztatta a jelenlévőket. XVI. Szákszendi Falunap képekben május

13 2012. június-július 13

14 június-július Köszönetnyilvánítás május án került megrendezésre az idei immár 16. Falunap. Ezúton is megköszönöm mindazoknak, akik civilszervezetek tagjaként, hivatali dolgozóként, képviselőként, magánszemélyként és vállalkozásként önzetlenül segítették a falunap lebonyolítását. László Kálmán polgármester

15 2012. június-július 15 A következő cikk a Rába ETO FC honlapján olvasható, a május 25-én történt pályaavatóról: palyaavato_szakszenden/ Tegyük szívünkre a kezünket itt Győrött, alig "kőhajításnyira" a Nagyigmánd mellett fekvő községtől: hallottunk-e róla valamit azelőtt, hogy kitartó kereséssel hívták meg bemutató mérkőzésre öregfiúk-csapatunkat? A többség aligha válaszol igennel, péntek óta azonban meghívóink aranybetűkkel jegyezték be magukat klubunk történelemkönyvébe. Szákszend: végeérhetetlenül kanyargó betoncsík, hosszában elnyúló helység, természetesen Szend és Szák alkotja. A helyiek arra a legbüszkébbek, hogy otthonuk mintegy a centruma a közeli nagyvárosok, azaz Székesfehérvár, Tatabánya és Győr alkotta földrajzi háromszögnek. A szákszendiek ismertek futball-szeretetükről, van mindkét helységrésznek pályája, csapata, de egyelőre még nem elég érettek a feltételek ahhoz, hogy közös erővel próbáljanak feljebb kapaszkodni a Komárom megyei bajnokságban. De tudják és vallják, hogy a jövő a közösség erejében rejlik, ezért összpontosítanak a faluközpont köré, ahol a jövőben kialakítandó szolgáltatások mellé most egy domboldalon, festői környezetben építettek új futballpályát - a jövő nemzedéke számára. Pályaavató Szákszenden A másik ismertetőjegyük a szákszendieknek, hogy egész egyszerűen imádják az ETO FC-t, a Rába ETO-t és mindazt, amely patinás klubunkhoz tartozik. Képtelenség érzékeltetni azt a szeretetet és hálát, a gondoskodásnak minden apróbb és nagyobb megnyilvánulását, amellyel küldöttségünket néhány órai pénteki ott tartózkodása során körülvették! A szervezők mindent megtettek azért, hogy a számukra felemelő és életre szóló ünnepet a mieink számára is kellemesen emlékezetes ünneppé varázsolják - és ez a törekvésük minden kétséget kizáróan sikeresnek bizonyult... A pályaavató ünnepségen a Himnuszt követően szólt, a történelmi egyházak megáldották az új létesítményt, műsort adtak az iskolások. A kezdőrúgást a szintén köszöntőt is vállalt Popovics György, a Komárom megyei közgyűlés elnöke végezte el - illusztris társaságban, aranycsapatunk két vendég képviselőjének, Magyar Lajosnak és Mile Sándornak az asszisztálásával. Kérésünkre egy perces néma tiszteletadással emlékeztek meg résztvevők, nézők az ETO előző nap elhunyt csatáráról, az öregfiúk között is sok évig szerepelt Stolcz Jánosról. A rendkívül sportszerű, barátságos mérkőzést pedig nem más, mint a jelenleg legismertebb magyar FIFA-játékvezető édesapja dirigálta. A pályán a megszokott koreográfia szerint zajlottak az események: a szorgos hazaiak igyekeztek elkerülni a nagy különbségű vereséget, sőt, három esetben is bevették az ezúttal kapusgonddal küzdő mieink hálóját. Persze, a zöld-fehérek győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, és nem sok hiányzott az időnként tetszetős támadásokkal operáló mieinknek a kétszámjegyű gólterméshez. Végül mindenki, főleg a szép számú közönség elégedett lehetett a "tizenegyessel", azaz az összesen esett gólok számával. Külön kell szólni a mérkőzést követő - igen, nem túlzás - bankettról, amelyen felséges lakoma fogadta a résztvevőket és a vendégeket. A szervező-játékos Kiss László és társai újabb és újabb köszöntése, a közös fotózások, az eseményről készült emléklapok átadása következtében társaságunk csak nagy sokára tudott elköszönni a vendéglátóktól. Szerencsére jelen lévő két vezetőnk jóvoltából az ETO FC sem akar adós maradni, és a szákszendiek nagy örömére klubunk viszonzásul meghívta őket és utánpótlásukat az ősz első hazai NB I-es mérkőzésére. Öregfiúk együttesünk ezzel a játékkal érkezett el tavaszi menetelése mintegy félidejéhez: június 2-án Ácson, 9-én Almásfüzítőn, 24-én, Levélen szerepelnek legendáink, majd július 15-én, Lipóton kerül sor idényzáróként az FTC - ETO öregfiúk összecsapásra. Szép program - és ügyintézőnk fiókjában már sorakoznak a nyárvégi, kora őszi meghívások... ETO FC - Szákszend 8-3 (5-2) Vezette: Kassai I. ETO: Papp - Szíjártó, Puglits, Horváth D., Bordás - Peczár, Jákl, Preszeller - Ivanics, Nicsenko, Herczeg. Csere: Kovács T., Székely, Horváth Cs., Mörtel, Szilvágyi. Edző: Verebes József. Szákszend Öregfiúk csapata: Teberi Zsolt, Csillag József, Baranyai Zoltán, Nemes Géza, Szabó Gábor, Sirokmán Krisztián, Csupor László, Müller Csaba, Kempf János, Schaffhauser Attila, Bazsó Gábor, Veréb Zoltán, Nyári Gábor, Samu István, Simon József, Malomsoki József, Kiss László. Gólszerzők: Nicsenko (4), Ivanics (2), Herczeg, Mörtel, illetve Csupor, Kiss L., Nyári. Mohay Gábor

16 június-július A Szend SE a 2. helyen, a Szák KSE 11. helyen végzett a bajnokságban. Eredmények: Szend SE Bakonysárkány SE: 12-1 Réde KSE Szák KSE: 11-0 Szák KSE Szend SE: 4-3 Kisbér SSE Szák KSE: 5-7 Szend SE - Csém SE Vasért: 3-2 Labdarúgás Mocsa KSE Szend SE: 1:1 Szák KSE Kisigmánd KSK: 1-7 Szend SE - Dad KSE : 1 1 Császári SE Szák KSE: 5-1 Tárkány KSE - Szend SE : 4-1 A Szendi Sportegyesület szeretné megköszönni a szurkolóinak, támogatóinak, hogy a bajnokságban a csapat mellett álltak, és állnak reméljük a jövőben is! Köszönettel: Szendi Sportegyesület vezetősége. A Száki Községi Sportkör köszöni szurkolóinak az egész éves támogatást! Köszönettel: Száki labdarúgó csapat Zemplénben és a felvidéken június között négynapos kiránduláson vett részt csapatunk. A szállás felé vezető úton megtekintettük Sárospatak várát, annak vörös tornyát, majd Széphalmon Kazinczy Ferenc mauzóleumát, Füzérradványban pedig a Károlyi család kastélyát. Mindhárom helyen idegenvezetést kaptunk, mely kiterjedt az építmények történelmére és benne látható dolgok alapos ismertetésére. Pálházáról kisvasúttal mentünk fel a Zempléni hegység közepében lévő Kőkapuhoz. A szép környezetben mindenki kipihenhette a korai indulást és az aznapi"fáradalmakat". Szállásunkra (erdei iskola), mely a füzéri vár alatt lévő kis településen, Pusztafaluban volt, a késő délutáni órában érkeztünk. Másnap reggel miután elállt az eső Telkibányára indultunk, ahol a település emlékeit (bányászat, foglalkozások, természet stb.) bemutató múzeumban folytatódott programunk. Tájékoztató és a kérdésekre kapott válaszok, valamint az alapos nézelődés után utunk Vizsolyba vezetett, ahol az első Magyar nyelvű Bibliának helyt adó Református templomot tekintettük meg, valamint magát a Bibliát. Itt is tájékoztatást kaptunk a templom és a Biblia keletkezésének történetéről. Következő úti célunk a Hernád völgyét uraló, a sziklacsúcsra épített Boldogkő vára volt. Pár perces gyaloglás után a várban lévő látnivalókkal ismerkedhetett meg a társaság. Ezután már visszafelé vezetett utunk, melynek első állomása Hollóháza volt. A porcelánmúzeumban a gyár történetét filmvetítés keretében ismertették. A múzeumban mindenki kedvére nézelődhetett, gyönyörködhetett. Múzeum megtekintése után vásárlás következett a közeli porcelánboltokban. Napunk utolsó programja a füzéri vár. A várnak "bevételére", azonban már nem mindenki vállalkozott. Ők a vár alatt lévő parkolóban várták meg türelemmel a "várfoglalókat". Várból, a panorámás kilátásban 23-an gyönyörködhettek. A látnivalók bősége és a tiszta levegő megtette hatását, kirándulásunk második napja után már nem okozott gondot az alvás. Kirándulásunk harmadik napján utunk első állomása, Kassa következett, mely rövidesen Európa kulturális fővárosa lesz. Az idegenvezető megtalálása után, vezetésével megtekintettük Kassa belvárosát, a Dómot, annak altemplomát, melyben a Rákóczi szabadságharc vezetői nyugszanak, a Rodostói házat, valamint Márai Sándor szobrát, ahol csoportképet is készített a kiránduló társaság. Közel három órás városnézés után autóbuszba ültünk és a Szepes vára felé haladva átkeltünk a Branyiszkói hágón. Szepes vára alatt elhaladva megcsodálhattuk a monumentális vár romjait. Utunk legtávolabbi pontjára, Lőcsére érkezvén a Szt. Jakab templom megtekintésére került sor. Lőcse egyik nevezetességénél, a "szégyen ketrecnél megpihenve és a belvárosi séta után visszafelé indultunk. Útközben szintén megcsodáltuk Szepes várát, immár az autópályáról. Eperjesen megállva, annak csodálatos főtere következett a programban. Kassán elbúcsúztunk az idegenvezetőtől és egy órás buszozás után érkeztünk meg szállásunkra. Utolsó napon, az indulás után hamarosan megálltunk és Gönc egyik nevezetességét, a Huszita házat tekintetük meg, melynek pincéjében található a gönci hordó. A háznál már vártak bennünket, ahol a ház gondnoka tartott ismertetőt a történelméből, valamint a berendezéséről. Miskolcon megállva a társaság kettévált. Aki akart Miskolctapolcán kiszállhatott és fürdőben pihenhette ki magát. A társaság másik fele Lillafüred szépségével ismerkedett. Lillafüredről kisvasúttal utaztunk Diósgyőr várához, ahol találkozott ismét a kiránduló csapat. Vár, a fazekas kiállítóhely megtekintése után Miskolc belvárosában az utolsó ebédre került sor. Kicsit megpihenve is négy óra tájban indultunk hazafelé, ahová még sötétedés előtt szerencsésen meg is érkeztünk. Fekete József Alakformáló zsírégető torna! Gulyás Regina sok szeretettel vár minden kedves mozogni, tornázni vágyót a Faluházba, péntek esténként 20:00-tól, illetve szombat délelőttönként! A pontosabb időpontokat,változásokat a facebookon, a Szákszendi tánccsoport oldalon lehet nyomon követni! Hidd el, a kor nem számít, égessük együtt a zsírt jó hangulatban.

17 2012. június-július 17

18 június-július Tájékoztatás Körzeti megbízott fogadóórájának időpontjáról Tájékoztatom a lakosságot, hogy Fehér István r. zászlós, Szákszend község körzeti megbízottja fogadóóráját július 27-én, 10 órától 11 óráig az Önkormányzat épületében tartja. Fehér István a fogadóórán túl az Oroszlányi Rendőrkapitányságon (Oroszlány, Haraszthegyi u. 2/A, telefon: 34/ , továbbá a telefonszámon érhető el. Oroszlányi Rendőrkapitányság Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Tájékoztatás a évi lomtalanításról A Remondis Oroszlány Zrt. és az Önkormányzat között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés keretében társaságunk évente egyszer lomtalanítást végez a község területén, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk a lakosság részére. Az oroszlányi regionális kommunális hulladéklerakó jelenleg művelés alatt álló kazettája betelés előtt áll, ezért folyamatban van egy új depóniatér kialakítása. Egyidejűleg folynak a lerakó egy részének rekultivációs kivitelezési munkái is. A hulladéklerakó fenti okból adódó szűkös hely kapacitása miatt a korábbi gyakorlattal ellentétben 2012-ben a lomtalanítás hulladékát ősszel tudjuk fogadni az új depóniatér megvalósulását követően. Kérjük a lakosság szíves megértését! Bende Péter vezérigazgató

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 27) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 27) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról EGYSÉGES SZERKEZET: 2013.12.13. KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9113 KORONCÓ RÁKÓCZI U. 48. /FAX: 96/499-117, 96/556-606 E-mail: koronco@axelero.hu Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 2856 Szákszend, Száki u. 91. Tel/fax: 34/371-524 e-mail: hivatal@szakszend.hu Ügyiratszám: 65-8/2015. Kivonat a képviselő-testület könyvéből Szákszend

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Önkormányzati Hírek. Kányádi Sándor: Tél derekán

Szákszendi. Hírmondó. Önkormányzati Hírek. Kányádi Sándor: Tél derekán Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Hírmondó 2013. január XVI. évf. 1. szám Önkormányzati Hírek Kányádi Sándor: Tél derekán Összenőtt a föld

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben