Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek. történő juttatása elvitellel biztosított."

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Önkormányzati Hírek Hírmondó A képviselő-testület május 23-án tartotta munkaterv szerinti ülését, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Folytatódott a közterületek karbantartása a közhasznú foglalkoztatottak által. Megtörtént az intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata. Elkezdődött és befejeződött a rendezvénytér kialakítása. Megérkeztek a beadott pályázatainkról a támogatási határozatok. A képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtását. 2. Tájékoztató a Nagyigmánd- Csém- Bana-Szákszend Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás évi működéséről. Nagyigmándon a szociális alapellátás február 1-jétől intézményi társulás formájában működik, melynek ellátási területéhez csatlakozott január 1-jétől Szákszend Község Önkormányzata is. Székhely településen a gondozást végzők 100%-a szakképzett gondozónő, vagy ápolónő. A gondozási munkát öt nagyigmándi és egy banai gondozónő végzi. A szociális étkeztetést a szociális törvény szerint azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek kell biztosítani napi legalább egyszeri meleg étkezés formájában, akik önmaguknak, illetve eltartottaknak tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkezést nem képesek biztosítani. Az étkezés az ellátott lakóhelyére történő juttatása elvitellel biztosított. Településünkön január 13-án 25 fő vett részt az étkeztetésben, ben 10 új étkező kérelme érkezett a szolgálathoz, 9 fő hunyt el vagy elköltözött. Szákszendre adag ételt szállítottak ki. A képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96.. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Szákszend Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak évre vonatkozó értékelését a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete által meghatározott követelmények alapján készíteti el. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli és természetbe június-július XV. évf. 4. szám ni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A beszámoló tartalmazza a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokban részesülők számát, az önkormányzatot terhelő kiadás nagyságát, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módját, működésének tapasztalatait (alapellátásban részesülők számát, gyermekek veszélyeztetettségének okait, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatait). Az előterjesztés tartalmazza továbbá a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatait, valamint a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 4./ Szákszend Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző január 1. napján hatályba lépett az államháztartásról szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.). Ugyancsak január 1-jén lépett hatályba a szakfeladatrendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet melyet március 2. napjával módosítottak. (Folytatás a következő oldalon)

2 június-július (Folytatás az előző oldalról) Fenti jogszabályváltozásokra tekintettel felül kellett vizsgálni a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát. A hivatkozott jogszabályok értelmében január 1-jétől az önkormányzat által irányított költségvetési szerveit, a polgármesteri hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratában ezért kizárólag az olyan általa ellátott, ágazati feladatok jelenhetnek meg, melyeket a jogszabály kifejezetten hozzá telepít, azaz a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni kell és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatokban szükséges rögzíteni. A jogszabályváltozások értelmében az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak külön adószámmal és számlaszámmal kell rendelkeznie. Erre tekintettel az alapító okirat 2. pontját, amely a Polgármesteri Hivatal KSH statisztikai számjelét, valamint az adószámát határozta meg, módosítani szükséges. Az Alapító okirat 8. pontjából kikerültek az önkormányzat alaptevékenységét meghatározó szakfeladat számok és átvezetésre került az új államháztartási szakfeladat rend szerinti változás március 1-jével lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, amely a jegyző kinevezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Erre tekintettel a Polgármesteri Hivatal 11. és 12. pontjában is át kell vezetni a jegyző kinevezésére és a foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó jogszabály megnevezésének változását. Az alapító okirat felülvizsgálatát a helyi önkormányzatokról szóló évi CXCV. törvény 8. - ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 5. -ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendeletben foglaltak alapján lett elvégezve. A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetben foglalását. 5. Javaslat Szákszend Községért Közalapítvány beszámolójának elfogadására. Az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 20.. (2) bekezdése szerint gondoskodni kell a számviteli politikában rögzítettek szerint a közzétételről a mérleg fordulónapját követő 15 napon belül. A Közalapítvány induló tőkéje 864 E Ft, amit az alapító Szákszend község Önkormányzata bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére. A közalapítvány alapvető feladata a község fejlődésének, sportéletének elősegítése, a lakosság művelődési lehetőségének megteremtése. A közalapítványi célok megvalósítása érdekében a támogatások átadására került sor. A közalapítvány mérlege főkönyvi kivonatokkal egyezően került összeállításra. A közalapítvány évi mérleg főösszege E Ft. Az eszközérték a tárgyévben az előző évhez képest nőtt, amely a pénzeszközök év végi záró állományának növekedésével áll összefüggésben. A közalapítvány pénzeszközét semmiféle kötelezettség nem terheli. A könyvvizsgáló jelentés értelmében: A közhasznú beszámolót a számviteli törvényben és az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak, valamint a számviteli alapelvek alapján állították össze, az a közalapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A képviselő-testület elfogadta Szákszend Községért Közalapítvány évi működéséről szóló beszámolót. 6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bérlakás (Szákszend, Móra u. 20.) bérlő kijelölésére. Timár Andrea (Szákszend, Száki u. 94.) szám alatti lakost az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szákszend, Móra u. 20. szám alatti ingatlanban lévő 40 m2 nagyságú, egyszobás összkomfortos bérlakás bérlőjeként június 1. napjától május 31. napjáig jelölte ki a képviselő-testület. A bérlemény havi díja Ft. 7. Támogatási kérelmek elbírálása. Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete anyagi támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Nehéz anyagi körülmények között működik, mivel likviditási gondokkal küzd. A szervezet az anyagi támogatást a működéséhez, valamint az alapszabályzatukba megfogalmazott célok megvalósításához kéri. A képviselő-testület az Egyesületet Ft-tal támogatta. Ugyancsak anyagi támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. A különféle fogyatékkal élő emberek közül is nyilvánvalóan a vak és súlyos látásfogyatékos emberek életvitele a legnehezebb. A látáshiánnyal küzdő emberek életében a segédeszköz használata sem javít kellően az életminőségükön. Ezen sorstársak érdekképviseletét, támogatását próbálja az Egyesület minél hatékonyabban megoldani. A képviselő-testület Egyesület részére Ft támogatást nyújtott a szervezet működési költségeinek fedezéséhez. 8. Egyebek - A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvényt, amely április 15-én lépett hatályba. A törvény értelmében az önkormányzatok május 31. napjá- (Folytatás a következő oldalon)

3 2012. június-július (Folytatás az előző oldalról) ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A törvény rögzíti, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. A fentiekre tekintettel felül kell vizsgálni minden olyan rendeletünket, amely szabálysértési tényállást fogalmaz meg. Önkormányzati rendeletben csak a kriminális jellegű, kirívóan, közösségellenes magatartásokat lehet igazgatási bírsággal sújtani. Azon cselekmények esetében azonban, amelyek ezt a mértéket nem ütik meg vagy érvényre juttatásuk a polgári jog területére tartozik, azokkal szemben nincs helye a bírság kiszabásának. Felülvizsgált szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek: - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2000.(VI.10.) - a közterületek használatáról szóló 1/2010.(I.20.) A képviselő-testület elfogadta a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2012.(V.23.) önkormányzati rendeletet. - Javaslat az intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés közoktatásban című pályázat benyújtására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ne vegyenek részt a közoktatási intézmények az informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban című pályázaton. - Javaslat a költségvetési intézmények energia megtakarítására vonatkozó pályázatbenyújtására. Kormányzat továbbra is a KEOP rendszeren belül igyekszik segíteni a költségvetési intézmények fenntartási költségeinek csökkentését, illetve az ehhez szükséges beruházások támogatását. A pályázat esetén a támogatottság 85%. A képviselő-testület támogatja a KEOP pályázat benyújtását. SZÁKSZENDI A képviselő-testület június 27-én tartotta a munkaterv szerinti ülését, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént május 25-én megtörtént a Sportpálya ünnepélyes átadása május 26-án megrendezésre került hagyományos falunapunk. Összeállításra és megküldésre került az MVH Veszprém megyei Kirendeltségére a rendezvénytér kialakítása kifizetési kérelem. Folytatódott a Műemlék templom és a Hősök kertje körüli kerítés építése. Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulási ülésen tájékoztató hangzott el az Oroszlányi Szakrendelő május 1-jétől való állam általi átvételéről és működtetéséről. A feladatellátás nem terjed ki a kistérség háziorvosi ügyelet ellátására. Július 1-jétől a feladatot az Internationál Ambulence Sevice Kft látja el. A képviselő-testület elfogadja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és tudomásul vette a fontosabb eseményekről kapott tájékoztatást. 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására. A évi költségvetés módosítására beruházási feladat miatt került sor. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetésének módosítását. 3. Öveges József Általános Iskola intézményegység vezeti állásra beérkezett pályázatok véleményezése. Öveges József Általános iskola intézményegység vezetői állása meghirdetésre került. A pályázati felhívás a 3 jogszabályoknak megfelelően a www. kszk-gov. honlapján megjelent. A beadási határidőre két pályázat érkezett, Palotainé Papp Éva és dr Jónás Béláné személyében. Palotainé Papp Éva jelenleg is az Öveges József Általános Iskola vezetője. A másik pályázó jelenleg a Mocsai Általános iskolában tanít. Mindkét pályázó rendelkezik pedagógus szakvizsgával, valamint közoktatási vezetői vizsgával. A pályáztató a véleményezésre a jogszabály szerint 30 napos határidőt jelölt meg. A pályázatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szülői munkaközösség, nevelőtestület, diákönkormányzat véleményezte. A pályázati eljárás a jogszabályok szerint határidőben megtörtént. Az érintett szervezetek a jelenlegi vezetőt támogatták. A képviselő-testület egyhangúan támogatta Palotainé Papp Évát, és öt évre javasolta megbízni a vezetői feladatok ellátásával. 4. Beszámoló a Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről. Előterjesztők: Horváth Csabáné ÁMK igazgató Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola intézményegység-vezető Kovács Lajosné Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezető Beszámoló Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Kistérségi ÁMK 2011/2012.évi munkájáról. Horváth Csabáné ÁMK igazgató Az intézmények törvényes működésének alapja a megfelelő szakembergárda megszervezése. Az iskolákban a szakos ellátottság biztosítása mindig napirendi téma. Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társuláshoz kellett fordulni, mivel az Öveges József Általános Iskolában az iskolaorvosi javaslat alapján nőtt a gyógytestnevelésben részesülők száma, így négy csoport ajánlott. Beszámoló az Öveges József Általános iskola 2011/2012. tanévben végzett munkájáról. Palotainé Papp Éva intézményegység vezető (Folytatás a következő oldalon)

4 4 (Folytatás az előző oldalról) Jelenleg 12 fő pedagógus dolgozik az intézményben. Szakos ellátottság romlott, mivel biológia és a kémia szakos pedagógus gyesre ment. Tárgyi feltételek biztosítottak az intézményben. A tanévet 132 tanulóval zártuk. 11 első osztályos lesz, így a következő tanévet 125 fővel indítjuk. Jó képességű tanulók különböző választható tárgyakon fejleszthették tudásukat, mint mozgásfejlesztés, beszédművelés, népi kézművesség, képzőművészet, sportjátékok. Szakkörök: furulya, sportkör - alsó és felső tagozaton, rajz, média. A tanulók helyi, kistérségi és megyei versenyeken mérethették meg magukat, ahol szép eredményeket értek el. A 2011/2012. tanév magatartási, szorgalmi, tanulmányi verseny és szabadidős tevékenységek tekintetében megfelelőnek mondhatók. Beszámoló a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett tevékenységéről Kovács Lajosné intézményegység vezető Az intézményi gyermeklétszám 42 fő. Tanköteles korúvá az idei évben 14 gyermek vált. Az idén beíratott gyermekek létszáma 9 fő. A 2012/2013-as tanév várható kezdő gyermeklétszáma 40 fő. Személyi feltételek a törvényben előírtaknak megfelelnek. Tárgyi feltételek javult, jótékonysági bál bevételéből udvari fejlesztő játékok vásárlására került sor. Idén is színvonalasan lezajlottak a hagyományos rendezvények. Színvonalas színházbérleti előadásokon vettek részt Oroszlányon. Kirándulásokat szerveztek a gyermekek részére (Budapesti Fővárosi Nagycirkusz, Császár, Bagolyvár, Elevenpark, Turul, Bábolna). A képviselő-testület elfogadta a Bokod- Dad- Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről szóló beszámolót. 5. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott önszerveződő közösségek, civil szervezetek működéséről. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló (IX. 9.) önkormányzati rendelet határozza meg a támogatás összegének elszámolási szabályait. A civil szervezetek kötelesek SZÁKSZENDI a támogatási szerződésben meghatározott határidőig elszámolni a kapott támogatásról. Az elszámolás tartalmazza a szervezet működéséről szóló tájékoztatást, valamint a pénzügyi beszámolót, melynek melléklete a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolata évben a helyi civil szervezetek a számukra biztosított támogatásról határidőben hiánytalanul elszámoltak. A 211. évi költségvetési rendeletben a támogatási célra megjelölt keretösszeg Ft volt. A jogszabályi felhatalmazás alapján a civil szervezetek számláinak ellenőrzése megtörtént. A támogatási szerződésben jelzett határidőre minden szervezet hiánytalanul elszámolt. A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek működéséről és pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolót. 6. Tájékoztató a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. A KOMTŰZ Kft. (Tata, Tárkányi L. u. 2. ) május 11. napján a Polgármesteri Hivatalhoz küldött levelében tájékoztatást adott a Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés április 26-i ülésén született döntésről a kéményseprő szolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 58/2012.(IV.26.) számú határozata alapján a közszolgáltatásra kiírt pályázat nyertesévé a Magyar Kémény Kft-t (Kaposvár, Petőfi tér 1.) nyilvánította, egyben megbízta a nyertes pályázót a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás július 1. napjától június 30. napjáig történő ellátására a Komárom-Esztergom megye településeinek közigazgatási területén. Az új közszolgáltató négy évvel ezelőtti díjért vállalja a lakossági tulajdonban lévő kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását, műszaki felülvizsgálatát. A képviselő-testület a kötelező kéményseprő közszolgáltatási feladatokat a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által elfogadott Magyar Kémény Kft-vel látja el. 7. Támogatási kérelem elbírálása. Magyar Máltai Szeretetszolgálat kisbéri csoportja anyagi támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzatunkhoz. A Szeretetszolgálat a rászoruló embereknek nyújt természetbeni június-július és anyagi támogatást. A szervezet az anyagi támogatást a működéséhez, valamint az alapszabályzatukba megfogalmazott célok megvalósításához kérte. A képviselő-testület a szervezet részére Ft támogatást nyújtott. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette. Szákszend, június 29. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Lakossági Tájékoztató Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy július 23-án óra és óra között a településen található lakossági riasztó rendszer működőképességének ellenőrzését végzik a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, mely időtartam alatt a szirénákat többször megszólaltatják. Az ellenőrzés szirénánként 12 másodpercig tart. Az ellenőrzéssel járó hanghatás okozta zavarásért türelmüket és megértésüket kérjük. Az üzempróba az Önök biztonságát szolgálja. Komárom-Esztergom megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Anyakönyvi hírek Elhalálozott: Farkas Ferencné sz. Ihász Erzsébet Marthon Sándor Győri u Mészáros Gézáné sz. Felső Irén Kiss Józsefné sz. Müller Magdolna Baranya István Lidi Lászlóné sz: Mohos Terézia Bazsó László Baranyainé Zóna Ilona Hezler Ferencné sz: Gavula Ágnes Varga Lajosné sz. Krihó Anna

5 2012.június-július 5 Iskolánk hírei Ballagtak a vén diákok Tizennyolc végzős ballagó diák Valkóné Papp Éva osztályfőnökkel június 16-án, végigjárta a jól ismert folyosókat, osztálytermeket, majd az udvaron fogadták a hetedikesek búcsúztatóját, s maguk is elköszöntek az iskolától, tanáraiktól, társaiktól. A hónap tanulói: április hónapban - Müller Bence 4. osztályos tanuló jó tanulmányi munkájáért, aktivitásáért Fodor Fanni 5. osztályos tanuló folyamatosan kimagasló tanulmányi eredményéért május hónapban - Tóth Zsófia 1. osztályos tanuló kitartó tanulmányi munkájáért Gombás Bence 8. osztályos tanuló javuló tanulmányi eredményéért A szülői munkaközösség tagjai a régmúlt idők hangulatát idéző akadályversenyt szerveztek a falu utcáin át, bizonyára sokan emlékeznek még az utcán énekelve, vagy csatakiáltásukat harsogva vonuló gyerekekre. Gyerekek és felnőttek kellemesen elfáradtak ebédidőre, amikor éhségünket szintén az SZMK által szervezett ebéddel csillapíthattuk. Az akadályverseny végeredménye a következő lett: 1. helyezett 4. osztály (ők jutalmul moziba mehetnek) 2. helyezett 2. osztály és a 8. osztály elit alakulat nevű csapata (mindkét csapat tortát kap) 3. helyezett pedig a 7. osztály Mókás mókusok csapata lett (az ő jutalmuk egy közös fagyizás) Május végén a legmozgalmasabb programunk a gyereknapi péntek volt. (Folytatás a következő oldalon)

6 6 Ezen a délutánon tartottuk a gyerekfesztivált, ahol a versenyeken helyezett produkciókat hallgatták meg az érdeklődők, illetve a szakkörök éves munkájából láthattunk ízelítőt. Iskolánkban az év vége közeledtével az értékelés időszakát éljük. A tanév során tanulóink sok házi és vidéki versenyen vettek részt. A versenyeken helyezéseket elért tanulók most közös jutalmazásban részesülnek. Az elért helyezéseknek megfelelően a gyerekek a közvetkező ajándék programok közül választhatnak: Az első helyezettek kirándulni mennek Kisbérre (alsó tagozatosok), ahol a mini Magyarország kiállítás megtekintése lesz a fő program a felsősök pedig uszodalátogatáson vehetnek részt Oroszlányban. A második helyezettek jutalma egy kerékpáros túra Majkra, a harmadik helyezettek pedig a sok éves gyakorlatnak megfelelően egy szabadnapot kapnak, még a szorgalmi időszak folyamán. Még egyszer gratulálunk minden tanulónknak, aki versenyen indult és helyezést ért el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! Terveink szerint a kirándulásokról képes beszámolót a következő számban közlünk majd. A falunap alkalmából rendezett iskolatörténeti kiállítás szervezéséhez kértük a szákszendi lakosok segítségét. Ezúton köszönjük mindenkinek, akik tárgyi emlékekkel segítették a végül gazdag anyag összeállítását. Kiállításunk nagy sikert aratott, így azt csaknem az iskolaév végéig nyitva tartottuk. Ősszel az Öveges nap időpontjától ismét kiállítjuk a most dobozba került, reményeink szerint tovább növekedő tárlatunkat. Segítségüket és támogató figyelmüket köszönjük! E hónap elején nagy örömmel értesültünk arról, hogy ÖKO iskolai pályázatunk ismét sikeres volt. E címet már kétszer, három éves időtartamra megkaptuk, így mostantól a megtisztelő ÖRÖKÖS ÖKO iskola címet viselheti intézményünk. Az igazoló oklevelet iskolánkban névadónk táblája mellett helyeztük el. SZÁKSZENDI Túlélőtábor Amikor Orsi néni elkészítette a listát, arról, hogy mit hozzanak a gyerekek a felsős táborba, viccesen a túlélőtábor nevet választotta. Kis túlzással már az első napon meg kellett küzdenünk az elemekkel, ugyanis az országos eső bennünket sem került el. A tó partján, Majkon elkészült a paprikáskrumpli Csaba bácsi és Mariann néni jóvoltából és számháborúra is sor került, de aztán esni kezdett. A buszmegállóig tartó néhány kilométeren bőrig áztunk, de ez sem tartotta vissza a gyerekeket egy jó adag fagyi és jégkása elfogyasztásától. Kedden Csaba bácsi és Gábor bácsi várta a gyerekeket ügyességi és sportfeladatokkal, majd délután a fejükre volt szükségük, mert a Maradj talpon! mintájára vetélkedőt tartottunk, gondolkodtató kérdésekkel feladatokkal. Szerdán Kisbérre kirándultunk Mariann nénivel és Éva nénivel. Miután megtekintettük a helytörténeti múzeumot, a Mini Magyarország makettparkhoz látogattunk el, ahol a legnagyobb élményt az épületek kicsinyített másának megtekintésén kívül a több tucat ebihal kihalászása jelentette. Csütörtökön Bábolnára tekertünk át kerékpárral, ahol az arborétum megnézése után jólesett a fagyi. A hoszszú úton csak egyszer álltak meg pihenni és a nagy meleg ellenére jól sikerült a nap. Pénteken kalandos kerékpározás után Császárra érkeztünk a Western-farmra. Meglátogattuk a pékséget és a Császári Csemegét gyártó kft. telephelyét. Ajándékba rengeteg finomságot kaptunk, amit ezúton is köszönünk június-július Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Túléltük a hetet. Felsős munkaközösség Jutalomból kirándultunk Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a tanév során különböző versenyeken helyezést elért tanulóink év végén izgalmas, tartalmas jutalomkiránduláson vehetnek részt. Az idei év végén a következő helyekre kirándultunk: 1.helyezettek felsősöknek uszodalátogatás Oroszlányra, alsósok Kisbéri kirándulás 2.helyezettek kerékpártúra Majkra 3.helyezett szabadnap Álljon itt néhány élménybeszámoló a gyerekek tollából: Mini Magyarországon jártunk Csodaszép szerdai reggelen biciklivel feltekertem az iskoláig. Az alsós első helyezettek kirándulni indultak Kisbérre, a Mini Magyarország makett-parkba. Elmentünk a buszmegállóig és vártuk a buszunkat. Megérkezett, felszálltunk, elmentünk Kisbérre. Először a Kiskastélyhoz sétáltunk. Megmutatták nekünk Kisbér nevezetességeit, régi földesurait és többször nyert versenylovait. A Mini Magyarországhoz megérkezve ámultunk és bámultunk. Sok érdekességet láttunk. Legjobban az ebihalak tetszettek, amik egy medencében úszkáltak. Később a busz felé sétálva, megálltunk fagyizni. Szép volt a kirándulás. Nagyon ajánlom mindenkinek! Simon Dóra (Folytatás a következő oldalon)

7 2012. június-július 7 Csobbanás Reggel elindultunk Zoli bácsival és Csaba bácsival az uszodába. Felvettük a fürdőruhákat és bele is mentünk a vízbe. Elég hideg volt a víz, de hamar megszoktuk. Csaba bácsi kért nekünk szivacs játékokat, azokkal elvoltunk és úszkáltunk. Zoli bácsi is bejött a vízbe. Kimentünk egy kicsit a napozóteraszra. Ott pihentünk egyet, aztán visszamentünk a medencébe. Jól telt a délelőtt. 11 óra után már a pezsgő fürdőbe is bemehettünk. Szaunáztunk egy kicsit, azután jól esett a hideg víz. Délután rendeltünk pizzát és még csobbantunk egyet. Hazafelé fagyiztunk. Nagyon jól telt a napunk. Bazsó Eszter A bányászmúlt emlékei A jutalomkiránduláson azok vehettek részt, akik év közben valamilyen versenyen helyezést értek el. E kirándulás keretei között látogathattunk el a majki bányászmúzeumba. Nagyon érdekes, izgalmas, és tanulságos volt, megismerhettük a bányászat csínját-bínját, a használt eszközöket és a bányászat veszélyeit is. Felfedeztük a szénszállító rendszer kanyargós és izgalmas útvonalát. A legnagyobb tanulság talán mégis az volt, hogy ha a bányáról vagy egy múzeumról hallunk, ne az legyen az első gondolatunk, hogy ez úgysem érdekel bennünket! Megéri megnézni! Simon Zoltán Az elmúlt tanév rövid értékelése 1. osztályban a tanulók írásbeli értékelést kapnak munkájukról.2. osztálytól már jegyes értékelést kapnak tanulóink.1. Osztályban 1 tanuló iskolalátogatási igazolást kap erről a tanévről, a következő évben csatlakozik a bejövő osztályhoz. Ennek alapján alsó tagozaton kitűnő lett: 4. osztályban: Timofte Gabriela Tóth Borbála Jeles lett: 2. osztályban: Gál Boglárka Molnár Zita Valkó Júlia 3. osztályban: Simon Dóra Felső tagozaton kitűnő lett: 5. osztályban: Fodor Fanni 6. osztályban: Kosárszki Roland 8. osztályban: Kovács Imre Jeles lett: 5. osztályban: Hanzli Levente Hanzli Vivien 6. osztályban: Kovács Rebeka Müller Dániel Szabó Dalma 7. osztályban: Cserpán Dániel Alsó tagozatban 1 fő bukott 1 tantárgyból. Felsősök közül 3 fő bukott, közülük 1 fő két tantárgyból. Jó képességű tanulóink különböző választható tárgyakon fejleszthették idén is tovább magukat. mint mozgásfejlesztés, beszédművelés, népi kézművesség, képzőművészet, sportjátékok. Furulya szakkört, sportköröket alsó és felső tagozaton, rajzszakkört, médiaszakkört felső tagozaton idén is indítottunk. Idei versenyeink: szép füzet verseny daléneklési verseny vers és prózamondó verseny történelem angol verseny informatikai verseny helyesírás i verseny Meseláda szövegértési verseny, alsó tagozaton Törd a fejed! matematika verseny alsó tagozaton Öveges napi versenyek, vetélkedők Mikulás kupa, Mozogj velünk a Föld napján! házi focibajnokság Kistérségi versenyek: LÜK verseny I. hely József Attila Általános Iskola (Oroszlány)- Daléneklési versenyalsó tagozat I. hely felső tagozat I. hely Nemere Zoltán emlékverseny (Bokod) II. hely Megyei versenyek: Kölcsey magyar verseny (Tatabánya)- döntőbe jutott három tanuló Vers és prózamondó verseny (Oroszlány) I. hely különdíj Színjátszó találkozó (Nagyigmánd)- I. hely II. hely A víz világnapja alkalmából rendezett rajzpályázat (Tatabánya) - különdíj Csákvári fazekasság vetélkedő (Csákvár) Döntős csapat - A döntő június 23 án került megrendezésre Csákváron, ahol a Cserépcsengők csapata az induló hét csapat közül a dobogós II. helyezést érte el. Gratulálunk a szép eredményekhez! Hosszú munkás év után kívánunk mindenkinek tartalmas, pihentető nyarat és jó feltöltődést a következő tanév kezdetére! Szeptemberben várunk mindenkit épségben vissza az iskolába! Jó pihenést, vidám és szép vakációt kívánunk mindenkinek! Iskolánkban a nyári szünet ideje alatt hétfői napokon tartunk ügyeletet 9 15 óráig. Tanévkezdés Értesítjük a kedves szülőket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás előreláthatóan augusztus 30-án, 9-15 óra között lesz. Ingyenes tankönyvre jogosult az a tanuló, aki ez év január 31.-ig benyújtotta a jogosultságról szóló nyilatkozatot. Ők a könyvtár állományából kapják egy éves használatra a tankönyveket, abban az esetben, ha tartozásuk nincs a könyvtár felé. A tankönyvárak az iskola bejáratánál lesznek kifüggesztve. Szíveskedjenek behozni a technika óra és a kézműves foglalkozás költségeire 300,- Ft-ot (2-8 o.), illetve ellenőrzőre 100 Ft-ot. A tankönyvosztással egy időben nyílik lehetőség a napközis, illetve tanulószobai beiratkozásra, és az étkezési lehetőség kiválasztására. Tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án 8 órakor kezdődik, amely egyben az első tanítási nap is. (Folytatás a következő oldalon)

8 június-július A tanévkezdésre az alábbi tanszereket szíveskedjenek beszerezni a tanulók részére: 2. osztály vonalas füzet 6 db matematika füzet 2 db hangjegy füzet rajzlap 40 db mérőszalag (ha lehet ne papírból) technika csomag 1 csomag színes papír 1 csomag rajztömb 2 db írólap ragasztórúd 1 csomag (nem folyékony) vonalzó játékóra piros-kék ceruza ecset 2-es, 6-os, 10-es vízfesték (köralakú) olló gyurma zsírkréta tisztasági csomag ( pohár, kéztörlő, szappan) tornazsák 3. osztály vonalas füzet 7 db matematika füzet 3 db hangjegyfüzet rajzlap 40 db mérőszalag (ha lehet ne papírból) technika csomag 1 csomag piros-kék ceruza hurkapálca 10 db ecset 2-es, 6-os 2 db színes papír 1 csomag rajztömb 2 db írólap 1 csomag ragasztórúd (nem folyékony) vízfesték 12-es olló gyurma zsírkréta vonalzó tisztasági csomag 4. osztály vonalas füzet 6 db matematika füzet 3 db hangjegy füzet szótár füzet technika csomag 1 csomag színes papír készlet 1 csomag fűzőlap 1 csomag zsírkréta 1 doboz gyurma 1 csomag rajzlap 40 db rajztömb 2 db írólap 1 csomag vízfesték 1 doboz favonalzó 30 cm Óvodai hírek Az elmúlt hónap eseményei képekben Kinőttük az ovit! Kinőttünk az óvodából, Megnőtt kezünk-lábunk. Óvó nénik, dajka néni, Eztán ritkán látunk. Itt hagyjuk a csoportszobát, Üres lesz a termünk. Tanulásra adjuk fejünk. Van rengeteg tervünk. Itt marad a kis asztalkánk, Hazajön a vállfa. Másoké lesz majd a székünk, Nem lesz soká árva. Eztán is fog sokat nőni A lábunk, a karunk. Visszajövünk elmondani, Hogyha ötöst kapunk. A suliban az lesz a jó, Hogy ott sose fekszünk. Óvó nénik, dajka néni, Nektek hoztuk szegfűnk! A Kiskuckó Óvodától 11 kisgyermek köszönt el végleg, saját jelükkel ellátott ballagó hurkapálca körző ragasztórúd ecset 2-es, 6-os, 10-es vonalzó olló cipős doboz, amibe tároljuk tisztasági csomag 10 db 5. osztály 8. osztály vonalas füzet 5 db matematika füzet 2 db sima füzet 7 db hangjegyfüzet szótár füzet rajzlap 20 db rajztömb 2 db írólap 2 csomag HB ceruza 3B ceruza ragasztórúd háromszögletű vonalzó 2 db (pótlása) körző szögmérő rajzfelszerelés: színes papír készlet 1 csomag vízfesték 12-es 1 doboz zsírkréta 12-es 1 doboz ecset 2-es ecset 4-es ecset 6-os olló Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető tarisznya, s az abban elrejtett ballagók kiskönyve nem feledteti velük az intézményben töltött éveket, az óvó néniket és társaikat.

9 2012. június-július 9 Év végi kirándulás a Turulnál A víz világnapján, a tóparton Események a Szákszendi Római Katolikus Egyház életéből Bérmálás 2012.május 6. Bérmálás Szentségében részesültek: Szabó Brigitta Margit Szabó Ferenc Norbert Szent Rita-ünnepség Nagymagyaron A Felvidéken, Mátyusföld és Csallóköz találkozásánál van egy nagyközség Szlovákiában, Nagymagyar (Zlaté Klasy). Az 1886-ban épült Szent Kereszt Felmagasztalására szentelt római katolikus templomában található Szlovákia legismertebb Szent Rita kegyhelye. Az oltáron látható Szent Rita kép Feszty Masa alkotása. Évről-évre Szent Rita napján (május 22.) sok hívő zarándokol el a "rózsabúcsúba". Sajátosan magyar zarándokhely ez, hisz itt szlovák szót alig hallani május 20-án Író Sándor atyával mi, vérteskethelyi, császári és szákszendi zarándokok is részt vettünk ezen a szép ünnepen. (Folytatás a következő oldalon)

10 június-július A szentmise főcelebránsa Stanislav Zvolenský érsekmetropolita volt. A magyar nyelvű szónok, Stella Leontin prépost, kanonok, balassagyarmati plébános nagyon értékes perceket ajándékozott nekünk, mikor a szeretetről olyan lélekhez szólóan, hittel beszélt, hogy a hallgatóság nagy részének kicsordultak a könnyei. Tanításának lényege az volt, hogy a hit szője át életünk minden percét, mely a szeretet által legyen tevékeny. Aki ezt képes megvalósítani, abból ez a lelki tartás érezhetően árad, és meghatározza minden cselekedetét. Az ünnepi szentmise egyik különlegesen szép pillanata a rózsák megáldása volt. A templom szinte rózsakertté változott az emberek feje fölé emelt virágai láttán. Végül a hívek hosszú sorban járultak az ereklyetisztelethez. Dékány Sándorné Az internetes szabad enciklopédia (Wikipédia) a következőket írja: C a s c i a i Szent Rita ( S z ü l e - tett: Roccaporena, Itália, Cascia, Elhunyt: máj. 22. (66 évesen)) szerzetesnő a Katolikus Egyház szentje, a reménytelen ügyek védőszentje. Az itáliai Cascia városában született és élt. Nagy türelme, reménykedése és hite tette kezdettől fogva kiemelkedővé környezetében, melyet az élete során megtapasztalt nehézségeken keresztül mindig felmutatott. Megözvegyülve, két gyermekét elvesztve a Mária Magdolna Ágoston-rendi szerzetesközösség tagja lett. Koporsóját a casciai Szt. Rita templomban őrzik. Magyarországi kegyhelye Budapesten a Szent Rita kápolnában található (VIII. ker. Kun u. 18.). Élete során és halála után is több csodatételt tartanak számon. Halála napján búcsút tartanak kegyhelyein. A köszönetmondó márványtáblák mai napig élő áldásos működését jelzik a katolikus hívők számára. Élete: Idős szülők gyermekeként jött világra. Fiatalon férjhez adták hozzá nem illő, erőszakos emberhez. A tőle elszenvedett sérelmeket megadóan tűrte egy feltétellel, hogy templomba járhasson. Szelídsége férjét is megtérítette. Ezt követően szépen éltek, mígnem férjét egy viszály alkalmával megölték. Fiai bosszút esküdtek a hely szokásai szerint. A következő próbatételt kiengesztelésük jelentette, amit a temetés alkalmával meg is tettek. Egy év múlva két fia is meghalt. Nem ismert, milyen okból. Ezután zárdába szeretett volna vonulni, régi álma szerint, amit csak nagy nehézségek árán ért el. Özvegysége miatt háromszor visszautasították, de csoda folytán mégis belépett a Mária Magdolna Ágoston-rendi szerzetesközösségbe. A nővérek közül is kitűnt türelmével, legyen a feladat akár egy kiszáradt növény öntözése. Azért imádkozott, hogy részt vehessen Jézus szenvedéseiben. A hit szerint egy ima alkalmával egy tövis fúródott a homlokába Jézus töviskoszorújából. Ez elmérgesedett, ezért életének következő 15 évét elkülönítve töltötte. Halála után testét nem temették el, mert az nem indult romlásnak. Koporsóját a mai napig a casciai Szent Rita templomban őrzik. Úrnapja Én vagyok az égből szállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog. Jn.6,51-52.

11 2012. június-július 11 Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön van az Oltáriszentség ünnepe. Körmenetben a templom falain kívül, énekekkel, imával kísérjük az Oltáriszentséget. Evangélikus egyházi hírek Megerősítés Május 20-án vasárnap az evangélikus konfirmandusok, izgatottan várakoztak a Faluház előtt. Kezdődik a konfirmációi vizsga. Szép számmal összejöttek a gyülekezetből. Mindenki kíváncsian várta, mennyire is tudják visszaadni a fiatalok azt a tudást, amit évközben szereztek a konfirmációs oktatásban. Talán a vizsga kicsit másképp zajlott, mint a korábbiakban. Nem a megszokott módon álltak fel egymás után a fiatalok és kezüket tördelve, izgulva vizsgáztak, feleltek hanem 3-as csoportokban válaszoltak a feltett kérdésekre. A kérdések, kivetítőn jelentek meg, ahol konfirmandusaink választhattak 3 lehetséges válasz közül. Igen, kicsit játékosabb, közvetlenebb formát öltött most a vizsga. De mindenki tudta a választ és azt hiszem ezen túl, ami talán még fontosabb, jó érzéssel vizsgáztak és pozitív érzéssel mentek haza. Mert bár a megerősítést, hitünk szerint az Isten adja, de fontos a gyülekezet feladata is. Nekünk kell olyan közeget, légkört teremtenünk, ahol valóban biztonságosan érezhetik magukat a fiatalok, az idősebbek és mindenki, aki hozzánk betér, hogy egy kis nyugalmat, békességet kapjon. Május 20-án számot adtak tudásukról: Nyári Krisztián, Nyári Viktor, Csupor László, Tégi Marcell, Kempf Máté, Szemes Fanni, Schaffhauzer Szeverin, Veiner Gábor és Szekeres Dominik. Majd a következő hét vasárnapján, igazi pünkösdi ünnepet élhetett át, mind a szendi, mind a száki evangélikus gyü- A díszes oltároknál, Író Sándor plébános az Eucharistiához kapcsolódó evangéliumi szakaszt olvasta fel, majd Szentségi Áldást adott. Tanúságot teszünk hitünkről, Jézus iránt való szeretetünkről. Az Oltáriszentség a szeretet iskolája, ahol napról napra növekedhetünk Isten és a felebarátaink szeretetében. lekezet. Mindkét templom megtelt, együtt énekeltük az Erős Vár A Mi Istenünk énekünket. A konfirmandusok esküt tettek és részesültek az Úrvacsora szentségében. Igazán felemelő és gazdagító érzés volt, hogy a gyülekezet többsége az Úr asztalához jött és átélhettük az igazi közösséget. Majd a konfirmandusok esküje után megemlékeztünk a jubiláns testvéreinkről is, akik kerek évfordulóval emlékeztek vissza arra a napra, amikor Ők is megerősítést kaptak Istentől konfirmációjuk alkalmával. Igazi közösség, igazi Pünkösd, valódi megerősítés. Isten áldja fiatal testvéreinket, Isten áldja a testvéreket és mindnyájunk életét. Erős Vár A Mi Istenünk. Kadlecsik Zoltán Evangélikus lelkész

12 június-július Jubileumi találkozó A szákszendi nyugdíjas klub tagjai látták vendégül június 12- én, a tardoskeddi nyugdíjasokat. Fél évtizede, hogy a két nyugdíjas klub között szoros kapcsolat szövődött. Azóta rendszeresen felkeresik egymást, évente közös programokat szerveznek. A délelőtt folyamán megtekintették a község történelmi felekezeteinek és az iskola a történetét bemutató kiállításokat. Ebéd után a tardoskeddiek Rozmaring népdalköre nyitotta meg a műsort, majd a helyiek dallal és szavalatokkal színesítették a kulturális eseményt. A délután további részében Szákszend modern ifjúsági tánccsoportja szórakoztatta a jelenlévőket. XVI. Szákszendi Falunap képekben május

13 2012. június-július 13

14 június-július Köszönetnyilvánítás május án került megrendezésre az idei immár 16. Falunap. Ezúton is megköszönöm mindazoknak, akik civilszervezetek tagjaként, hivatali dolgozóként, képviselőként, magánszemélyként és vállalkozásként önzetlenül segítették a falunap lebonyolítását. László Kálmán polgármester

15 2012. június-július 15 A következő cikk a Rába ETO FC honlapján olvasható, a május 25-én történt pályaavatóról: palyaavato_szakszenden/ Tegyük szívünkre a kezünket itt Győrött, alig "kőhajításnyira" a Nagyigmánd mellett fekvő községtől: hallottunk-e róla valamit azelőtt, hogy kitartó kereséssel hívták meg bemutató mérkőzésre öregfiúk-csapatunkat? A többség aligha válaszol igennel, péntek óta azonban meghívóink aranybetűkkel jegyezték be magukat klubunk történelemkönyvébe. Szákszend: végeérhetetlenül kanyargó betoncsík, hosszában elnyúló helység, természetesen Szend és Szák alkotja. A helyiek arra a legbüszkébbek, hogy otthonuk mintegy a centruma a közeli nagyvárosok, azaz Székesfehérvár, Tatabánya és Győr alkotta földrajzi háromszögnek. A szákszendiek ismertek futball-szeretetükről, van mindkét helységrésznek pályája, csapata, de egyelőre még nem elég érettek a feltételek ahhoz, hogy közös erővel próbáljanak feljebb kapaszkodni a Komárom megyei bajnokságban. De tudják és vallják, hogy a jövő a közösség erejében rejlik, ezért összpontosítanak a faluközpont köré, ahol a jövőben kialakítandó szolgáltatások mellé most egy domboldalon, festői környezetben építettek új futballpályát - a jövő nemzedéke számára. Pályaavató Szákszenden A másik ismertetőjegyük a szákszendieknek, hogy egész egyszerűen imádják az ETO FC-t, a Rába ETO-t és mindazt, amely patinás klubunkhoz tartozik. Képtelenség érzékeltetni azt a szeretetet és hálát, a gondoskodásnak minden apróbb és nagyobb megnyilvánulását, amellyel küldöttségünket néhány órai pénteki ott tartózkodása során körülvették! A szervezők mindent megtettek azért, hogy a számukra felemelő és életre szóló ünnepet a mieink számára is kellemesen emlékezetes ünneppé varázsolják - és ez a törekvésük minden kétséget kizáróan sikeresnek bizonyult... A pályaavató ünnepségen a Himnuszt követően szólt, a történelmi egyházak megáldották az új létesítményt, műsort adtak az iskolások. A kezdőrúgást a szintén köszöntőt is vállalt Popovics György, a Komárom megyei közgyűlés elnöke végezte el - illusztris társaságban, aranycsapatunk két vendég képviselőjének, Magyar Lajosnak és Mile Sándornak az asszisztálásával. Kérésünkre egy perces néma tiszteletadással emlékeztek meg résztvevők, nézők az ETO előző nap elhunyt csatáráról, az öregfiúk között is sok évig szerepelt Stolcz Jánosról. A rendkívül sportszerű, barátságos mérkőzést pedig nem más, mint a jelenleg legismertebb magyar FIFA-játékvezető édesapja dirigálta. A pályán a megszokott koreográfia szerint zajlottak az események: a szorgos hazaiak igyekeztek elkerülni a nagy különbségű vereséget, sőt, három esetben is bevették az ezúttal kapusgonddal küzdő mieink hálóját. Persze, a zöld-fehérek győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, és nem sok hiányzott az időnként tetszetős támadásokkal operáló mieinknek a kétszámjegyű gólterméshez. Végül mindenki, főleg a szép számú közönség elégedett lehetett a "tizenegyessel", azaz az összesen esett gólok számával. Külön kell szólni a mérkőzést követő - igen, nem túlzás - bankettról, amelyen felséges lakoma fogadta a résztvevőket és a vendégeket. A szervező-játékos Kiss László és társai újabb és újabb köszöntése, a közös fotózások, az eseményről készült emléklapok átadása következtében társaságunk csak nagy sokára tudott elköszönni a vendéglátóktól. Szerencsére jelen lévő két vezetőnk jóvoltából az ETO FC sem akar adós maradni, és a szákszendiek nagy örömére klubunk viszonzásul meghívta őket és utánpótlásukat az ősz első hazai NB I-es mérkőzésére. Öregfiúk együttesünk ezzel a játékkal érkezett el tavaszi menetelése mintegy félidejéhez: június 2-án Ácson, 9-én Almásfüzítőn, 24-én, Levélen szerepelnek legendáink, majd július 15-én, Lipóton kerül sor idényzáróként az FTC - ETO öregfiúk összecsapásra. Szép program - és ügyintézőnk fiókjában már sorakoznak a nyárvégi, kora őszi meghívások... ETO FC - Szákszend 8-3 (5-2) Vezette: Kassai I. ETO: Papp - Szíjártó, Puglits, Horváth D., Bordás - Peczár, Jákl, Preszeller - Ivanics, Nicsenko, Herczeg. Csere: Kovács T., Székely, Horváth Cs., Mörtel, Szilvágyi. Edző: Verebes József. Szákszend Öregfiúk csapata: Teberi Zsolt, Csillag József, Baranyai Zoltán, Nemes Géza, Szabó Gábor, Sirokmán Krisztián, Csupor László, Müller Csaba, Kempf János, Schaffhauser Attila, Bazsó Gábor, Veréb Zoltán, Nyári Gábor, Samu István, Simon József, Malomsoki József, Kiss László. Gólszerzők: Nicsenko (4), Ivanics (2), Herczeg, Mörtel, illetve Csupor, Kiss L., Nyári. Mohay Gábor

16 június-július A Szend SE a 2. helyen, a Szák KSE 11. helyen végzett a bajnokságban. Eredmények: Szend SE Bakonysárkány SE: 12-1 Réde KSE Szák KSE: 11-0 Szák KSE Szend SE: 4-3 Kisbér SSE Szák KSE: 5-7 Szend SE - Csém SE Vasért: 3-2 Labdarúgás Mocsa KSE Szend SE: 1:1 Szák KSE Kisigmánd KSK: 1-7 Szend SE - Dad KSE : 1 1 Császári SE Szák KSE: 5-1 Tárkány KSE - Szend SE : 4-1 A Szendi Sportegyesület szeretné megköszönni a szurkolóinak, támogatóinak, hogy a bajnokságban a csapat mellett álltak, és állnak reméljük a jövőben is! Köszönettel: Szendi Sportegyesület vezetősége. A Száki Községi Sportkör köszöni szurkolóinak az egész éves támogatást! Köszönettel: Száki labdarúgó csapat Zemplénben és a felvidéken június között négynapos kiránduláson vett részt csapatunk. A szállás felé vezető úton megtekintettük Sárospatak várát, annak vörös tornyát, majd Széphalmon Kazinczy Ferenc mauzóleumát, Füzérradványban pedig a Károlyi család kastélyát. Mindhárom helyen idegenvezetést kaptunk, mely kiterjedt az építmények történelmére és benne látható dolgok alapos ismertetésére. Pálházáról kisvasúttal mentünk fel a Zempléni hegység közepében lévő Kőkapuhoz. A szép környezetben mindenki kipihenhette a korai indulást és az aznapi"fáradalmakat". Szállásunkra (erdei iskola), mely a füzéri vár alatt lévő kis településen, Pusztafaluban volt, a késő délutáni órában érkeztünk. Másnap reggel miután elállt az eső Telkibányára indultunk, ahol a település emlékeit (bányászat, foglalkozások, természet stb.) bemutató múzeumban folytatódott programunk. Tájékoztató és a kérdésekre kapott válaszok, valamint az alapos nézelődés után utunk Vizsolyba vezetett, ahol az első Magyar nyelvű Bibliának helyt adó Református templomot tekintettük meg, valamint magát a Bibliát. Itt is tájékoztatást kaptunk a templom és a Biblia keletkezésének történetéről. Következő úti célunk a Hernád völgyét uraló, a sziklacsúcsra épített Boldogkő vára volt. Pár perces gyaloglás után a várban lévő látnivalókkal ismerkedhetett meg a társaság. Ezután már visszafelé vezetett utunk, melynek első állomása Hollóháza volt. A porcelánmúzeumban a gyár történetét filmvetítés keretében ismertették. A múzeumban mindenki kedvére nézelődhetett, gyönyörködhetett. Múzeum megtekintése után vásárlás következett a közeli porcelánboltokban. Napunk utolsó programja a füzéri vár. A várnak "bevételére", azonban már nem mindenki vállalkozott. Ők a vár alatt lévő parkolóban várták meg türelemmel a "várfoglalókat". Várból, a panorámás kilátásban 23-an gyönyörködhettek. A látnivalók bősége és a tiszta levegő megtette hatását, kirándulásunk második napja után már nem okozott gondot az alvás. Kirándulásunk harmadik napján utunk első állomása, Kassa következett, mely rövidesen Európa kulturális fővárosa lesz. Az idegenvezető megtalálása után, vezetésével megtekintettük Kassa belvárosát, a Dómot, annak altemplomát, melyben a Rákóczi szabadságharc vezetői nyugszanak, a Rodostói házat, valamint Márai Sándor szobrát, ahol csoportképet is készített a kiránduló társaság. Közel három órás városnézés után autóbuszba ültünk és a Szepes vára felé haladva átkeltünk a Branyiszkói hágón. Szepes vára alatt elhaladva megcsodálhattuk a monumentális vár romjait. Utunk legtávolabbi pontjára, Lőcsére érkezvén a Szt. Jakab templom megtekintésére került sor. Lőcse egyik nevezetességénél, a "szégyen ketrecnél megpihenve és a belvárosi séta után visszafelé indultunk. Útközben szintén megcsodáltuk Szepes várát, immár az autópályáról. Eperjesen megállva, annak csodálatos főtere következett a programban. Kassán elbúcsúztunk az idegenvezetőtől és egy órás buszozás után érkeztünk meg szállásunkra. Utolsó napon, az indulás után hamarosan megálltunk és Gönc egyik nevezetességét, a Huszita házat tekintetük meg, melynek pincéjében található a gönci hordó. A háznál már vártak bennünket, ahol a ház gondnoka tartott ismertetőt a történelméből, valamint a berendezéséről. Miskolcon megállva a társaság kettévált. Aki akart Miskolctapolcán kiszállhatott és fürdőben pihenhette ki magát. A társaság másik fele Lillafüred szépségével ismerkedett. Lillafüredről kisvasúttal utaztunk Diósgyőr várához, ahol találkozott ismét a kiránduló csapat. Vár, a fazekas kiállítóhely megtekintése után Miskolc belvárosában az utolsó ebédre került sor. Kicsit megpihenve is négy óra tájban indultunk hazafelé, ahová még sötétedés előtt szerencsésen meg is érkeztünk. Fekete József Alakformáló zsírégető torna! Gulyás Regina sok szeretettel vár minden kedves mozogni, tornázni vágyót a Faluházba, péntek esténként 20:00-tól, illetve szombat délelőttönként! A pontosabb időpontokat,változásokat a facebookon, a Szákszendi tánccsoport oldalon lehet nyomon követni! Hidd el, a kor nem számít, égessük együtt a zsírt jó hangulatban.

17 2012. június-július 17

18 június-július Tájékoztatás Körzeti megbízott fogadóórájának időpontjáról Tájékoztatom a lakosságot, hogy Fehér István r. zászlós, Szákszend község körzeti megbízottja fogadóóráját július 27-én, 10 órától 11 óráig az Önkormányzat épületében tartja. Fehér István a fogadóórán túl az Oroszlányi Rendőrkapitányságon (Oroszlány, Haraszthegyi u. 2/A, telefon: 34/ , továbbá a telefonszámon érhető el. Oroszlányi Rendőrkapitányság Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Tájékoztatás a évi lomtalanításról A Remondis Oroszlány Zrt. és az Önkormányzat között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés keretében társaságunk évente egyszer lomtalanítást végez a község területén, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk a lakosság részére. Az oroszlányi regionális kommunális hulladéklerakó jelenleg művelés alatt álló kazettája betelés előtt áll, ezért folyamatban van egy új depóniatér kialakítása. Egyidejűleg folynak a lerakó egy részének rekultivációs kivitelezési munkái is. A hulladéklerakó fenti okból adódó szűkös hely kapacitása miatt a korábbi gyakorlattal ellentétben 2012-ben a lomtalanítás hulladékát ősszel tudjuk fogadni az új depóniatér megvalósulását követően. Kérjük a lakosság szíves megértését! Bende Péter vezérigazgató

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

2008. SZEPTEMBER 9. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja P O LG Á RM E ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2008. SZEPTEMBER 9.

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. július XVI. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű felhívás..... 8 Önkormányzati hírek.. 9 Megadom a szót...... 9 Falumegújító program.. 10

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január A város Adventi ünnepsége A település közös várakozásának ünnepét december 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent Imre

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam, 2013. június-július

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam, 2013. június-július A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam, 2013. június-július A Nagyközséggé válás alkalmával történt események rövid áttekintése Elsősorban szeretném megköszönni Felsőpakony lakosságának,

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben