Anyag Biztonsági Adatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyag Biztonsági Adatlap"

Átírás

1 Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray MSDS név: 0037-C 1.2 Készítmény felhasználása: Cipő- és bőrápoló termék 1.3 Forgalmazó cég azonosítása: Briston Kft. Kmety u Budapest, Hungary 00 (36) (36) Sürgősségi telefonszám: ETTSZ telefonszám: +(36) A Veszély azonosítása: F+ - Fokozottan tűzveszélyes. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 3. Összetétel/Alkotórészekre vonatkozó információ: 3.1 Jellege: Antibakteriális hatóanyagok szerves oldata. Aeroszol /548/EGK előírásainak megfelelő kémiai anyagok egészségre vagy környezetre fennálló veszélyei: CAS # Vegyi elnevezés % (Wt/Wt) Veszélyjelzések Kockázati megjegyzések* Etanol >=25%<50% F R Folyósított petróleum gáz (LPG)* 1 0,1-100% T R45 R Trikzán 0-20% Xi N R36/38 R50/53 * 1 Folyósított petróleum gáz (LPG) Izobutánból (CAS ) és Propánból (CAS ) áll. * A Kockázati megjegyzések teljes szövege az Adatlap 16. bekezdésében megtalálhatóak. 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: Kétség esetén, vagy amikor a rosszullét tünetei tartósak, forduljon orvoshoz. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. Belélegzés MSDS#: 0037-C MSDS Neve: Briston Cipő Deo 1/6

2 Vigye az áldozatot szabad levegőre; tartsa őt melegben és nyugalomban. Amennyiben a lélegzés rendszertelen vagy megáll, végezzen mesterséges lélegeztetést. Semmit ne adjon szájon át be. Ha az áldozat eszméletlen, helyezze őt megfelelő helyzetbe és kérjen orvosi segítséget. Szembe jutás Amennyiben, kontaktlencsét visel, távolítsa el azt. Mossa meg a szemeit bő, tiszta és hideg vízzel legalább 10 percen keresztül, szemhéját húzza fel, és kérjen orvosi segítséget. Bőrre jutáskor Vegye le a szennyezett ruhadarabokat. Erősen mossa meg a bőrét vízzel és szappannal vagy megfelelő bőr tisztítóval. SOHA ne használjon oldószereket és hígítót. Lenyelés esetén Ha véletlenül lenyelte, kérjen azonnal orvosi segítséget. Maradjon nyugalomban. SOHA ne idézzen elő hányást. 5. Tűzvédelmi Intézkedések: Javasolt tűzoltási módszerek Poroltó vagy Széndioxid. Súlyosabb tűz esetén, használjon alkoholnak ellenálló habot és víz sprayt. Ne oltsa a tüzet közvetlen vízsugárral. Különleges kockázatok A tűz okozhat sűrű fekete füstöt. Ennek eredményeképpen veszélyes anyagok képződhetnek: mint szén monoxid vagy széndioxid. Az anyag gyulladása vagy bomlása káros lehet egészségére. Tűzvédelmi felszerelés: A tűz méretétől függően, szükséges lehet védő ruházatot használni a hő ellen, egyéni légzőkészüléket, kesztyűt, védőszemüveget, vagy arcmaszkot, és kesztyűt. Egyéb javaslatok: Használjon vizet a tartályok, ciszternák és tartályok hűtésére a tűzforrás vagy a tűz közelében. Vegye számításba a szélirányt. Előzze meg, hogy azok a termékek, amelyek a tűzoltáskor használatban voltak, csatornákba, szennyvízcsatornákba, vagy vízi utakba kerüljenek. 6. Intézkedések baleset esetén: Egyedi elővigyázatosságok: Figyeljen a gyulladási pontok lehetőségére és szellőztesse a területet. Ne lélegezze be a gázokat. A felügyelet és az egyéni védelem érdekében, nézze meg a 8. bekezdést. Tisztítási eljárások: Szedje fel a kiömlött anyagot nem gyúlékony nedvfelszívó anyaggal (föld, homok, vermikulit, diatomite, stb.). Tartsa a maradék anyagot zárt tartályban. A későbbiekben, a szemét eltávolítása során, kövesse a 13. bekezdés javaslatait. Környezetvédelmi javaslatok: Előzze meg a csatornák, a felszín, vagy a földalatti vizek és a talaj szennyezését. Nagy mennyiségű kiömlés esetén, vagy ha a termék tavakat, folyókat vagy csatornákat szennyezne, tájékoztassa a felelős hatóságokat a helyi törvényeknek megfelelően. 7. Kezelés és Tárolás: 7.1 Kezelés: MSDS#: 0037-C MSDS Neve: Briston Cipő Deo 2/6

3 A pára nehezebb, mint a levegő. Szétterülhetnek a földfelszín. Lobbanékony keveréket alkothat a levegővel. Előzze meg a gyúlékony vagy lobbanékony gázok koncentrációját a levegőben; előzze meg a levegőben levő koncentráció megengedett igénybevételi határainak túllépését. A készítményt csak olyan helyen használja, ahol minden gyulladási pont és tűzforrás lehetősége kizárt. Az elektromos felszereléseket óvja a használati utasításuk szerint. A készítmény elektrosztatikus töltésű lehet; mindig földfelszíni szállítást használjon. A gépvezető ruházatának és lábbelijének antisztatikusnak kell lennie, és a padlózatnak áramvezetőnek kell lennie. Tartsa a tartályt biztosan zárva és elszigetelten hőforrásoktól, szikrától, és tűztől. Ne használjon olyan eszközt, ami szikrát okozhat. Előzze meg a készítmény bőrrel vagy szemmel való érintkezését. Kerülje kifújáskor keletkező gáz és pára belélegzését. Az egyéni védelem tekintetében lásd a 8. bekezdést. Soha ne használjon nyomást a tartály kiürítésére. A tartályok nem nyomásellenállóak. Az alkalmazási területen, tilos a dohányzás, evés és az ivás. Kövesse a munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásokat. Tartsa a terméket az eredeti tartály anyagával azonos tartályban. 7.2 Tárolás: Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tartsa be a címkén feltüntetett utasításokat. Tárolja a tartályokat 5 és 35 C között, száraz és jól szellőző helyen, hőforrástól távol és közvetlen sugárzó fénytől. Tartsa távol a gyúlékony helyektől. Tartsa távol oxidálódó közegtől és magas sav vagy lúg tartalmú anyagoktól. Ne dohányozzon. Előzze meg a nem felhatalmazott személyek belépését. Ha a tartályok nyitva vannak, gondosan kell visszazárni és függőleges helyzetben tartani, a kiömlést megelőzve. 8. Expozicó ellenőrzése/egyéni védelem: Technikai természet mértékei: Biztosítson megfelelő szellőztetést, ami elérhető egy jó helyi, teljes körű elszívó szellőztetővel és egy jó általános elszívó rendszer használatával. Ha ez nem lenne elég, arra hogy az oldószer füst és részecske koncentrációját az igénybevételi határ alatt tartsuk, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Expozíciós határértékek: Megnevezés ÁK érték CK érték mg/m 3 mg/m 3 Etil-Alkohol A légzés védelme: Amikor a dolgozók ki vannak téve az igénybevételi határ feletti koncentráció veszélyének megfelelő és hivatalosan is elfogadott felszerelést kell használniuk. Használjon aktív szén maszkot. A kéz védelme: Hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén, használjon polyvinil alkohol vagy nitril gumikesztyűt. Védő krémek segíthetnek a veszélynek kitett területek védelmében. Ezeket a krémeket sérült bőrfelületen SOHA ne alkalmazza. A szem védelme: Használjon védőszemüveget, ami kifejezetten folyadékokkal szembeni védelmet biztosít. Helyezzen el tartalék szemmosót a használat területéhez közel. Bőr védelme: MSDS#: 0037-C MSDS Neve: Briston Cipő Deo 3/6

4 A személyzetnek antisztatikus, természetes vagy szintetikus rostokból készült ruházatot kell viselnie, ami ellenáll a magas hőmérsékletnek. Minden testrészt, amely érintkezik, a készítménnyel alaposan le kell mosni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Külső megjelenés: Aeroszol Szag: Rózsa illatú ph: Nem alkalmazható Gőznyomás: 3.2 Kg/cm 2 20 C (GLP) Forráspont: C (GLP) Fagyás / Olvadáspont: C (GLP) Oldhatóság vízben: Elegyedő Gőzsűrűség: adat Párolgási sebesség: adat Octanol / víz felosztó együttható: adat Viszkozitás: adat Fajsúly / Sűrűség: 0.80 g/ml (folyadék GLP nélkül) 10. Stabilitás és reakcióképesség: Stabil, az ajánlott kezelési és tárolási feltételek figyelembe vételével (lásd 7. bekezdés). Tűz esetén, veszélyes bomlás termék termelődhet, mint a szénmonoxid, a széndioxid és a nitrogén gázok és oxidok. Exotermikus reakciók elkerülése érdekében, tartsa távol oxidálódó közegtől és magas sav vagy lúg tartalmú anyagoktól. 11. Toxikológiai Információk: Nem áll rendelkezésre tesztelt adat az adott készítményről. Az oldószer gázainak, koncentrációjának az igénybevételi határok feletti kitétele negatív hatások eredményezhet (például nyálkahártya és a légút rendszer irritációját, vesére, valamint a májra és a központi idegrendszerre gyakorolt ártalmas hatásokat). A tünetek lehetnek fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmosság, és rendkívüli esetekben eszméletvesztés. A termékkel való ismételt vagy hosszantartó érintkezés esetén létrejöhet a bőr olajvesztése, okozhat nem-allergiás érintkezésből fakadó bőrgyulladást és a készítmény felszívódhat bőrön keresztül. Szembejutás esetén okozhat irritációt és maradandó károsodást. INGERLŐ HATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY. Szembejutás esetén irritációt okozhat. 12. Ökológiai Információk: Nem áll rendelkezésre tesztelt adat az adott készítményről. A termék csatornákba vagy vízi utakba való jutása tilos. Előzze meg a termék talajba való jutását. Előzze meg a hatóanyagok légkörbe való kisugárzását. 13. Ártalmatlanítási Szempontok: Csatornákba és vízi utakba történő kibocsátása tilos. Kimerített és üres tartályokat kezelni kell és eltávolítani az érvényes, helyi/nemzeti törvényeknek megfelelően. 14. Szállítási Információk: IMO: AEROSZOL Vonatkozó előírás oldalszáma: 2102 MSDS#: 0037-C MSDS Neve: Briston Cipő Deo 4/6

5 Veszélyességi osztály: 2 Másodlagos kockázati címke: N EMS: 2-13 N MFAG: 620 Tengeri szennyezés: IATA: AEROSZOL, 30 Veszélyességi osztály: 2.1 Csomagolási csoport: Címke: GYÚLÉKONY GÁZ RID / ADR: AEROSZOL Veszélyességi osztály: 2 Veszélyes árukód: 5 F US DOT: PSN Kód: Szimbólum: Osztály: Címke: DTJ D FOGYASZTÓI ÁRUCIKK ORM-D Kanadai TDG: AEROSZOL Leírás: Gyúlékony Besorolás: 2.1 Csomagolási csoport: Speciális ellátás: Szabályozási Információk: Az 44/2000 EÜM Rendeletnek megfelelően, a terméket a következők szerint kell címkézni: Jelképek: F + Fokozottan tűzveszélyes R Mondatok: R12: Fokozottan tűzveszélyes R52/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S Mondatok: S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet MSDS#: 0037-C MSDS Neve: Briston Cipő Deo 5/6

6 S9: Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó S16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! S43 Tűz esetén kémiai porral oltandó, és víz permettel. Soha ne használjon erős vízsugarat. S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolat és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. S29/56: Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Tartalmaz: Szénhidrogéneket, desztillált petróleum (petróleum gázok) Jogi alap Az EU Tanács és Parlament szabályainak, december 18.-i, 1907/2006 (EC) számú Rendeletnek megfelelően a Vegyi Anyagok Nyilvántartására, Értékelésére, Engedélyezésére, és Szabályozására (REACH) és Az EU Tanács és Parlament szabályainak, december 16., 1272/2008 számú Rendeletnek megfelelően, a Kémiai anyagok és Keverékek Osztálybasorolásának, Címkézésének és Csomagolásának előírásainak valamint, 67/548/EEC számú Direktíva és 1999/45/EC, 1907/2006 Rendelet (EC) alapján. Meggyőződésünk szerint az abban foglaltak adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a évi törvény a Kémiai Biztonságról és a 44/2000. EÜM Rendelet előírásainak, valamint a Munkahelyek Kémiai Biztonságáról 25/2000. EÜM-SzCsM együttes Rendeletének. 16. Egyéb Információk: A 3. bekezdésben található R mondatok teljes szövege: R11 Tűzveszélyes R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) R36/38 Szem- és bőrizgató hatású R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A tartályban túlnyomás van: védje napfénytől és ne érje 50 C- nál magasabb hőhatás. Ne szúrja ki vagy égesse el, még használat után sem. Ne fújon nyílt láng közelében vagy izzó anyagokra. A Biztonsági Adatlapon szereplő, az Előkészületekre vonatkozó tájékoztató az aktuális ismeretekre, valamint az EU Bizottság rendeleteire támaszkodik, amennyiben a felhasználók munkakörülményei számunkra ismertek és ellenőrizhetőek. A termék a tájékoztatóban leírt célra használható, nem rendeltetésszerű használata tilos. A felelősség mindig a felhasználót terheli arra vonatkozóan, hogy az a megfelelő mennyiséget használja és teljesíti a hatályos szabályzás követelményeit. A Biztonsági Adatlapon szereplő, tájékoztató az előkészületekhez, valamint a biztonsági követelményekről nyújt leírást, nem jelent azonban az anyag természetére nézve garanciát. MSDS#: 0037-C MSDS Neve: Briston Cipő Deo 6/6

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap. Terméksz. : AJ94-7609 0101 Oldal 1 tól 14 1 01 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Termékazonosító GLASURIT 90-MAS QP609 Grigio Paladio AJ94-7609 0101 53170489 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL ADMIRAL 10 EC BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 9 A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg

Részletesebben

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben