Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u Tel/fax: 52/ OM: FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u Tel/fax: 52/ OM: FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3 II. III. IV. Az intézmény általános jellemzői.7 Az intézmény felépítése...11 Az intézmény vezetése.11 V. Az intézmény működésének általános szabályai..14 VI. Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók...15 VII. Az intézmény működési rendje 19 VIII. Az intézmény munkarendje...20 IX. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje.23 X. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek 29 XI. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 35 XII. Az óvodai ünnepek hagyományok ápolása..37 XIII. Óvó-védő rendszabályok.38 XIV. Záró rendelkezések..41 XV. Nyilatkozatok Záradék Függelék 2

3 I. Bevezetés, általános rendelkezések A közoktatásról szóló többszörösen módosított évi LXXIX törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (IV. 8.) MKM rendelet és más jogszabályok (Munka Törvénykönyve) alapján a Faragó Utcai Óvoda szervezetének felépítését, belső, külső kapcsolataira vonatkozó szabályait a jelen szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 1. A Szabályzat célja: A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a Faragó Utcai Óvoda szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, annak érdekében, hogy a Ktv., és az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen, illetve garantálja az intézményi működés demokratikus rendjét. A szervezeti és működési szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, jóváhagyása Területi hatálya: az óvoda épületére, udvarára, az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelési idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra. Személyi hatálya: Szervezeti és működési szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. Időbeni hatálya: Az óvodai nevelés idejében, keretében zajló eseményekre, programokra, illetve az óvoda külső képviseleti alkalmaira. A Faragó Utcai Óvoda szervezeti és működési szabályzatának törzsdokumentumát, jogszabályban előírt kötelező mellékleteivel együtt a közalkalmazotti tanács előzetesen véleményezi. Az óvoda vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadás során a jogszabályban meghatározottak szerint a szülői szervezet egyetértési/véleményezési jogot gyakorol. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, illetve a nevelőtestület vagy a szülői közösség vezetői erre javaslatot tesznek. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény ezt megelőző szervezeti és működési szabályzata. Módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, illetve a nevelőtestület vagy a szülői közösség vezetői erre javaslatot tesznek. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. 3

4 3. A szervezeti és működési szabályzat jogi alapja Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény. Az államháztartás működési rendjéről 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. -a, amely szabályozza a szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemeit: (1)A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - e rendeletben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül - tartalmaznia kell a költségvetési szerv létrahozásáról szóló jogszabályra, határozatra való hivatkozás: Megtalálható az alapító okiratban, amely az SZMSZ függelékét képezi a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az alapítás időpontját: Megtalálható az alapító okiratban, amely az SZMSZ függelékét képezi az ellátandó és szakfeladat szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését: Rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytatunk az óvodában. azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amely felett a költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi jogokat gyakorol: A pénzügy-gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek megnevezését, engedélyezet létszámát, feladatait és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (a továbbiakban: R.). A Faragó Utcai Óvoda engedélyezet létszámát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori hatályos költségvetés rendelete határozza meg. a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell a jogi személyiségű szervezeti egység szervezetéről, a jogi személyiségű szervezeti egység képviseletére jogosultakról, és a működés rendjéről. Jogszabály vagy a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat a jogi személyiségű szervezeti egység képviseletére vonatkozó jogokat korlátozhatja, illetve a képviseleti jogok gyakorlására feltételeket írhat elő, illetve annak gyakorlását ellenjegyzéshez kötheti. a nem jogi személyiségű szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el: A Faragó Utcai Óvodában nincs ilyen személy. a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, 4

5 a költségvetési szerv szervezeti ábráját, külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, az irányító szerv által, a jogszabályban foglaltak szerint, a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását: A Faragó Utcai Óvodában nincs költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv. A feladatok irányítására és ellátására a tevékenységre vonatkozó ágazati jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek közül kiemeljük a következőket: Közoktatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.). (32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 18. (2) bekezdés) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (a továbbiakban: R.). A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.). A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 173/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről szóló 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló, módosított 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a képzésben részt vevők juttatásairól szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (XII. 3.) NM-rendelet. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM-rendelet. Egyéb Az intézmény alapító okirata A Faragó Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja Az intézményi működési alapdokumentumai és azok nyilvánossága A törvényes működést az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg. Alaptó okirat: amely az SZMSZ függelékét képezi Az alapító okirat tartalmazza az óvoda nevét, székhelyét, feladatait, a feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat. 5

6 Faragó Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja tartalmazza: ο Az óvodai nevelés alapelveit. ο Az óvodai nevelés célját, feladatait. ο Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, differenciált fejlesztését. ο A sajátos nevelés igényű gyermekek integrál óvodai nevelésének segítését, iskolai előkészítésének céljait, fejlesztésének módjait. ο Szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket. ο A szülő, gyermek, pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. ο Az óvoda ünnepeit, hagyományait. ο A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. Éves pedagógiai munkaterv Az óvoda hivatalos feladatsora, amely az óvodai célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai tervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. Tartalmazza: ο a helyzetképet, ο a pedagógiai munka hangsúlyos területeit, ο a programtervet, amely az alább pontokra terjed ki: ο a HNP nevelési évre lebontott feladatai, ο minőségfejlesztés feladati, ο humánerő fejlesztésének feladatai, ο felelősi rendszer, ο ünnepek, programok időkeretei, ο kapcsolattartási formákra, ο szakmai programokra, ο a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek jellegére, idejére, ο a tárgyi erőforrások fejlesztési feladataira, ο az ellenőrzés, értékelés ütemezésére, a nevelési év rendjére, ο a vezető és alkalmazottak munkaidő beosztására, ο az óvodai szünetek időpontjaira, ο a nevelésnélküli munkanapok időpontjaira, felhasználására. Érvényes szervezeti és működési szabályzat és függelékei: tartalmazza az óvoda szervezeti felépítését, jellemzőit. Meghatározza az óvoda működésének belső rendjét, belső és külső kapcsolatait az óvoda jogszerű és zavartalan működésének biztosítása érdekében. Közalkalmazotti Szabályzat Kétoldalú megállapodás, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá (óvodavezető, közalkalmazotti tanács elnöke, szakszervezeti főbizalmi). Tartalmazza: az óvodavezető, valamint a közalkalmazotti tanács együttműködését, illetve annak szabályait. Rögzíti: ο az együttműködés elveit és célját, ο a KT kapcsolatrendszerét, ο a KT elnökének és tagjainak jogosítványait, ο a KT működésének szabályait, ο a KT és az óvodavezető kötelezettségeit. 6

7 Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) Az önkormányzati minőségirányítási programmal összhangban szabályozza az óvoda minőségelvű, minőségirányú működését. Tartalmazza: ο az önkormányzati minőségirányítási programnak az óvodára vonatkozó feladatait, ο az óvoda minőségpolitikáját, ο az óvoda minőségfejlesztő rendszerét, ο az óvoda irányított önértékelési rendszerét, ο az alkalmazottak teljesítményértékelésének rendszerét. Házirend Tartalmazza azokat az információkat, melyek érdemi módon segítik z óvoda és a család együttműködését, valamint lehetővé teszik a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak számára jogaik érvényesítését, kötelességeik teljesítését. Az óvodába felvett gyermekek szülei a Házirend 1példányát kötelezően megkapják. 5. Nyilvánosság Az óvoda nevelési programját, a szervezeti és működési szabályzatot mellékleteivel együtt az óvoda valamennyi alkalmazottja, szerződéses munkatársa megismerheti. Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás rendjét. Információ az alapdokumentumokról az óvodavezetőtől, az óvodavezető-helyettesétől, a munkaközösség-vezetőktől kérhető. Az óvodavezető minden évben szóban tájékoztatja a leendő óvodások szüleit az óvodában folyó nevelő-oktató munkáról, a működés rendjéről. Az óvodába járó gyermekek szülei megtekinthetik az óvoda nevelői szobájában, az óvodavezető bent tartózkodásának ideje alatt: ο a Faragó Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programját, ο az Intézmény Minőségirányítási Programját, ο a Szervezeti és Működési Szabályzatot, ο a óvoda Házirendjét. ο a minőségirányítási program éves értékelésének egy példányát. A szervezeti és működési szabályzat egy példánya a vezetői szobában is elhelyezésre kerül. Az óvoda házirendje a nevelői szobában és két csoportonként a gyermeköltöző hirdetőtábláin kerülnek elhelyezésre. Beiratkozáskor a házirend írásos formáját minden óvodás gyermek szülője kézhez kapja 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet előírja a különös közzétételi lista kötelezettségét, valamint szabályozza a közzéteendő adatok körét. A különös közzétételi lista funkcióját tekintve az óvoda dokumentumainak, közérdekű adatainak nyilvánosságát biztosítja, így része a külső kapcsolataihoz tartozó szabályozási kérdésnek. A különös közzétételi listát a vezetői iroda bejáratánál lévő hirdetőtáblán helyezzük el. Az intézményvezető feladata a különös közzétételi lista elkészítése, amely tartalmazza: ο az óvodapedagógusok számát, ο az óvodapedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét, 7

8 dajkák számát, ο ο dajkák szakképzettségét, ο a nevelési év rendjét, ο az óvodai csoportok számát, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. A lista személyes adatokat nem tartalmazhat, az adatok valódisága az óvodavezető felelőssége. Felülvizsgálatát az óvodavezető végzi a nevelési év végén. Közzétételen a jogszabályban meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan módon, a hozzáférés tekintetében korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tételét értjük. II. Az intézmény általános jellemzői 1. Az intézmény adatai A költségvetési szerv neve: Faragó Utca Óvoda Székhelye: Debrecen Telephelye: 4029 Debrecen, Faragó u OM azonosító jele: Telefon/faxszáma: Internet- és címe: Bélyegzőlenyomata/i: Hosszú: Kör: Az intézményi bélyegzők használatára az intézmény alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottai jogosultak: óvodavezető óodavezető-helyettes, óvodatitkár. 8

9 2. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Alapító szerv neve és székhelye: Fenntartó neve és székhelye: Irányító szerv neve és székhelye: A költségvetési szerv működési köre: Az intézmény típusa: Debrecen Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Debrecen, Vörös Hadsereg útja 20. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac utca 20. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac utca 20. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az intézmény közszolgáltató költségvetési szerv, a közoktatási feladatot ellátó közintézmény. 3. Az intézmény működési körzete Az óvoda a fenntartó által kijelölt körzettel működik, férőhelye mértékéig a felvételi körzet jegyzéke szerinti lakóhelyű gyermeket veszi fel. Kötelező felvenni a körzetből azt a gyermeket, aki az adott évben az ötödik életévét betölti, továbbá az óvoda nem tagadhatja meg a körzetes harmadik életévét betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a felvételét, valamint annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 4. A költségvetési szerv szakfeladatai Az új szakfeladatrend (számjel és megnevezés) január 1-jétől érvényes, összhangban az új gazdálkodási szabályokkal. Alaptevékenység, szakfeladat az SZMSZ függelékét képező alapító okiratban található. Rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. 9

10 5. A közoktatási intézmény képviselője A közoktatási törvény szerint megbízott intézményvezető. Megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt. A megbízás határozott időre: 5 évre szól. A képviseleti jogkörét az alábbi esetekben ruházza át a felelős vezető: - a vezető távolléte esetén, a vezető helyettesre, - a vezető helyettes távollétében a kijelölt óvodapedagógusra. 6. Az intézmény gazdálkodási módja, jogköre Önállóan működő előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi - gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartónak kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. 7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A évi CLII. törvény 1. meghatározza: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és fogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki a 3. -ban felsorolt feladatot lát el, tisztsége, illetve munkakört tölt be, az e törvényben meghatározott esetekben a törvény mellékletében rögzített adattartalommal nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről( a továbbiakban vagyonnyilatkozat) Vagyonnyilatkozat-tételre köteles beosztás és munkakör: óvodavezető, óvodavezető-helyettes. A vagyonnyilatkozat esedékessége: Beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően. Beosztás, munka vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül. Beosztás, munka vagy feladatkör fennállása alatt az első nyilatkozatot követően 2 évente. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékességét az 5. előírása szerint köteles tenni. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az őrzéséért felelős személy ellenőrzi. A kötelezettség teljesítését a 8. határozza meg. Az óvodavezető-helyettes vagyonnyilatkozatának őrzése az óvodavezető feladata, amelyet a személyi anyagtól elkülönítve és elzárva őriz. Az óvodavezető vagyonnyilatkozatának őrzése a fenntartó feladata. Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős személy köteles írásban felszólítani a kötelezettet, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül teljesítse. Ha a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell számítani. A vagyonnyilatkozat formai követelményeiről a 11., 12., 13. rendelkezik. A vagyongyarapodás vizsgálatát a 14., 15., 16. előírása szerint hatósági eljárás keretében történik. 10

11 III. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE Óvodavezető Óvodavezetőhelyettes Munkaközösségvezetők Minőségügyi referens Közalkalmazotti Tanács Elnöke Óvodapedagógusok, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, óvodatitkár Pedagógia munkát segítők, konyhai alkalmazottak, udvaros-eljáró IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. 1. Az intézményvezető feladatköre: A közoktatási intézmény vezetője - a közoktatási törvény 54.. alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet - és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézményvezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése, a takarékos gazdálkodás, a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelési - oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a gyermekvédelmi feladatok megszervezése, ellátása, 11

12 az intézményi esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósításához szükséges feltételek megteremtése, a megvalósítás segítése, nyomon követése, ellenőrzése, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a gyermekbalesetek megelőzése, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezése, a pedagógusok továbbképzésének megszervezése, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése, a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott- feladatok ellátása, a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalás gyakorlása, az óvoda minőségfejlesztési rendszerének működtetése. 2. A vezetési feladatok megvalósítása Az óvodavezető feladatait közvetlen munkatársai: az óvodavezető-helyettes és az óvodatitkár közreműködésével látja el. Az óvodavezető-helyettes megbízását a nevelőtestület véleményezési jogkör megtartásával az óvodavezető adja. A óvodavezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja kaphatja, a megbízás határozatlan időre szól. Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető-helyettes feladat - és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, melyet munkaköre tartalmaz. Az óvodavezető- helyettes feladata: az óvoda szervezeti egységének erősítése, a vezető távolléte esetén a vezető helyettesítése, a nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában, a pedagógus és a házi továbbképzések megszervezése, a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosítása, a szülői munkaközösség működésének segítése, a helyettesítési beosztás elkészítése, mindazon feladatok önálló, szakszerű, folyamatos elvégzése, amelyet az óvodavezető a feladatkörébe utal. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza Szakmaimunkaközösség-vezető Jogállása: Megbízását a szakmai munkaközösség kezdeményezésére az óvodavezetőtől kapja. A megbízás az óvodában kialakított gyakorlat szerint egy évre szól, és többször is meghosszabbítható. Heti egy óra kedvezményben és munkaközösség-vezetői pótlékban részesül. 12

13 A szakmai munkaközösség vezető jogai és feladatai - összeállítja és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség munkatervét, - szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, segíti a szakirodalom felhasználását, - ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, eredményességét, intézkedést kezdeményez az óvodavezető felé, - képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről, - javaslatot tesz a szakmai továbbképzésre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, stb. - állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. Minőségirányítási csoport-vezető Vezetője határozott idejű megbízását az óvodavezetőjétől kapja. Tagjait egy tanévre szólóan a kiemelt feladatok meghatározása alapján a minőségirányítási vezető javaslatának figyelembevételével az óvodavezető bízza meg. Jutatását a Közalkalmazotti Szabályzat függeléke tartalmazza. Feladata: az intézményi minőségfejlesztés szakmai és szervezési munkájának irányítása, a minőségbiztosítási feladatok végzéséhez a kollégák motiválása, támogatásuk megnyerése, a minőségfejlesztési programban való aktív részvétel, beszámolók, éves értékelések, jelentések elkészítése. Az óvoda vezetését óvodatitkár segíti. Az óvodatitkár hatásköre - és felelőssége kiterjed a munkaköre szerinti feladatsorra. Főbb feladatai: tanügy-igazgatási, szervezési feladatokban való közreműködés, előkészítés; vezeti a gyermekek nyilvántartását, kiadja az óvodalátogatási igazolásokat; gondoskodik a balesetvédelmi jegyzőkönyvek továbbításáról; nyilvántartja a pedagógusigazolványokat; közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben; intézi az óvoda ügyiratkezelését; vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit; ellátja a pedagógus képzéssel kapcsolatos teendőket; gazdálkodik az ellátmánnyal. Az óvodatitkár részletes feladatait a munkaköri leírása határozza meg. Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A közvetlen munkatársak az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 13

14 3. A helyettesítési rend Az intézményvezetőt távolléte esetén az óvodavezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve azok, amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek 30 nap, illetve ennél hosszabb időtartam minősül. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a megbízott óvodapedagógus, adminisztrációval kapcsolatos ügyekben az óvodatitkár helyettesíti. Óvodavezető Lovász Ilona Munkarendje: Fogadóóra: kedd Óvodavezető-helyettes Tamásné Moka Ildikó Munkarendje: páros héten: páratlan héten: Az óvoda vezetősége a, Az óvodavezető munkáját - irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét- a középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az óvoda vezetőségének tagjai. b, Az óvoda vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A vezetőség / munkatervben rögzített időközönként/ rendes értekezletet tart, melyről feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az óvodavezető az általános munkaidőn belül hívhat össze. Az óvodavezetőség tagjai: az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes, szakmai munkaközösségek vezetői, közalkalmazotti tanács képviselője, minőségfejlesztési csoport vezetője. Az óvodavezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van az óvodavezető felé. c, az intézmény vezetősége megbízott tagjai révén együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői közösség választmányával. V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg a képviselők - a jogszabályban meghatározottak szerint. Ktv. 39 (1)-(2) Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszáma a Ktv. 1. Sz. melléklete szerint kerül meghatározásra. Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni: - az alkalmazottak adatairól - a gyermekek adatairól. Az adatok továbbíthatók a fenntartó (önkormányzat) bíróság, rendőrség, ügyészség kérésére az óvodavezető tudtával a titoktartási kötelezettség megtartásával. Ktv. 2. Sz. melléklet 14

15 VI. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az óvodai felvétel: a, Óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után a nevelési év folyamán bármikor felvehető. b, Az óvoda - fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. c, Az óvodába felvett gyermekeket a felvételi és mulasztási naplóban tartja nyilván a csoport óvodapedagógusa. 2. Távolmaradások igazolására vonatkozó szabályok 11/1994(VI.8)MKM rend 20 (1)-(2) a, Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A szülő köteles a hiányzás okát bejelenteni. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: a szülő előzetes bejelentése esetén, a szülő írásbeli kérelme esetén, a gyermek betegsége esetén orvosi igazolással, hatósági intézkedés indoka esetén. b, Nevelési év alatt az egészséges gyermek hiányzását hosszabb időre, indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti (kivéve az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat). c, Ha a szülő nem jelentette be a hiányzás okát, úgy a gyermek 3 napi hiányzás után csak orvosi igazolással jöhet óvodába. Ha 10 napnál többet hiányzik a gyermek igazolatlanul, az óvoda két alkalommal (az 5. és a 8. napon) felszólítja a szülőt az igazolásra. Ennek elmaradása esetén megszűnik az óvodai elhelyezés. d, Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába. e, Ha a gyermek az iskolai életmódról felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 7 napnál a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. A jegyző hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 3. Térítési díjak befizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének 36/2002.(XII. 23.) Kr. Rendelete a gyermekétkeztetésről alapján az alábbi eljárást állapítottuk meg A befizetés minden hónapban a kijelölt napon történik. A pontos dátum és időpont jól látható helyen kerül kifüggesztésre a szülők tájékoztatása érdekében. A térítési díjak beszedésért az óvodatitkár felelős. Az óvodatitkár a beszedett összegekről a befizetés időpontjában számlát állít ki a befizetés tényéről a szülő részére. 15

16 A beszedett térítési díj összegét összesítés után a NÍVO Kft alkalmazásában álló vagyonőrnek adja át bizonylattal, s a szállítást követő napon a bizonylatot intézményünkhöz visszajuttatják. Ezt követően kerül sor a Gazdasági Egység felé történő elszámolásra, majd az adott hónap lezárását követően kerül sor az esetleges hátralék vagy túlfizetés rendezésére. Teendők hátralék esetén: - a szülő szóban, majd írásban történő felszólítása - jelzés a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak - tanköteles igazolatlan mulasztásáról az önkormányzat jegyzőjét értesítjük. Teendők túlfizetés esetén: - a következő hónapban jóváírás - gyermek távozása esetében a szülőnek készpénzben történő visszafizetés a befizetési napon. Pótbefizetésre minden hónap 22-ig van lehetőség. A szülő a térítési díj csökkentését igényelheti a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájától, az óvoda igazolásával. A csökkentés mértékét, esetleg ingyenességét a Szociális Iroda állapítja meg. Ktv. 10 (4) Az igénybe vehető kedvezmények az alábbiak: Évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről 148. (5) bekezdés alapján normatív kedvezmény illeti meg a három és több gyermekes családban élő, kiegészítő támogatásos, illetve a tartósan beteg gyermekeket - 14/200 (IV.19) számú Kr. Helyi rendelet határozza meg a rászorultsági kedvezményre vonatkozó szabályokat. A kedvezmények lejárta előtt 1 hónappal írásban jelezzük a szülő felé, hogy a folytonosság érdekében időben igényelje meg a gyermekvédelmi támogatást. Amennyiben a kedvezmény lejártának utolsó napjáig a szülő nem hoz újabb kedvezményre jogosító határozatot, nincs módunkban továbbra is megítélni a kedvezményt, így a szülőnek fizetnie kell gyermeke étkezéséért. Az adott hónap 15-e után érkező határozatokat a következő hónap 1-től tudjuk figyelembe venni. A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható és megrendelhető minden nap 9 óráig telefonon vagy személyesen. A lejelentés 2. nap lép életbe és a következő befizetéskor irható jóvá. Teljes hét lejelentésére az előző hét pénteken 9 óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 4. Az óvoda egészségvédelmi szabályai Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályok betartása szigorúan kötelezőek. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvodapedagógusnak addig gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről, a láz csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek teljes gyógyulásáig nem látogathatja az óvodát. A gyermek betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. 16

17 Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további megbetegedések elkerülés érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tisztaságra, fertőtlenítésre, illetve jelezni kell az óvoda védőnőjének, gyermekorvosának. Az óvoda konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. Csoportszobába szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat, ilyenek: - beszoktatás - nyílt nap - szülői értekezlet - ünnepélyek, csoportok rendezvényei. Az óvoda egész területén dohányozni tilos! Az intézményen belül szeszesital fogyasztása szigorúan tilos! Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. Ezért: Naponta, valamint a kirándulások előtt és egyéb esetekben hangsúlyosabban -minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát, melyet a csoportnaplóban rögzítenek. Amennyiben az óvoda épületét, udvarát elhagyják a csoportok (kirándulás, séta, stb), rögzítik, hogy mikor, mennyi fővel, történt-e valami rendkívüli esemény a távollét során. Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert annak megfelelően alkalmazni. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha a balesetet, vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra az óvodavezető helyettes és a balesetvédelmi felelős figyelmét felhívni. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az óvodavezető ellenőrzi. 5. Egyéb tudnivalók A gyermek hazavitelének szabályai A szülők vagy törvényes képviselők gyermekeiket az óvodai csoportok életének zavarása nélkül, a csoportok napirendjéhez igazodva, ahhoz alkalmazkodva hozhatják, illetve vihetik el intézményünkből. A szülőnek, vagy a gyermek törvényes képviselőjének írásban kell nyilatkoznia, hogy a gyermeket ki viheti, ill. hozhatja az óvodába. Az eseti megbízást is írásban kell adnia a szülőnek a csoportos óvodapedagógus részére. Ennek hiányában az óvodapedagógus nem adhatja ki a gyermeket más személynek - a gyermek biztonsága érdekében. Kiskorú testvérnek a szülő írásbeli nyilatkozata alapján adjuk ki a gyermeket. 17

18 Belépés, benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Az óvoda bejáratain érkező látogatók, vendégek fogadása: minden dolgozó feladata, hogy részükre az udvarias fogadást és érdeklődést követően lehetővé tegyék az intézményben való eligazodást. A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem állószemélyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A csengetésre kaput nyitó dajka a belépőket az óvodatitkárhoz kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyben jelentkező külső személyeket az óvodavezetőnek jelenti be. Ellenőrző szervek csak megbízólevél birtokában léphetnek be az óvodába, és folytathatnak szabályos ellenőrzést. A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási - nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében a fenntartó engedélyével lehet. Ügynöki, üzletkötői vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. Kivéve az óvoda vagy a szülői közösség által szervezett vásár, melynek az óvoda vezetőjének engedélye szükséges. A nevelési - oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. Az egészségügyi szűréseket végző szakemberek az óvodavezetővel történt előzetes egyeztetés alapján léphetnek be az óvodába. Egyházi személy szintén az óvodavezetővel egyeztetett időpontban tartózkodhat az intézményben. Szolgáltató pl. fényképész ünnepek alkalmával előre egyeztetett időpontban tartózkodhat az óvodában, a vezető engedélye alapján. Családtagok a munkarend megzavarása nélkül kereshetik az óvodában a dolgozókat. Óvodai reklámtevékenység /Ktv bek.) Az óvodában csak olyan reklám engedélyezhető, amely a gyermekeknek szól, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi, kulturális tevékenységgel függ össze. Minden egyéb reklámtevékenység az óvodában tilos! Külső reklámtábla elhelyezéséhez szükséges a fenntartó önkormányzat engedélye. 18

19 VII. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A tanév rendje a, A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart /Ktv.121. /m/ A nevelési év általános rendjéről a művelődési és közoktatási miniszter évenként rendelkezik. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben, az SZK, a Közalkalmazotti Tanács véleményének figyelembe vételével. A nevelés év helyi rendjének elfogadása a szeptemberi tanévnyitó testületi értekezleten történik. A tantestületi értekezlet dönt az új nevelési év feladatairól, a pedagógiai program és a házirend módosításáról, valamint az éves munkaterv jóváhagyásáról. b, A nevelés év helyi rendjét, az intézmény házirendjét a pedagógusok az első szülői értekezleten ismertetik a szülőkkel. c, A nevelési év helyi rendjébe meghatározzuk: - intézményi szintű rendezvények, ünnepségek módját és időpontját, - nevelőtestületi értekezletek témáit, időpontját, - a nevelőtestületi munkanapok programját, időpontjait, - szünetek időpontjai / fenntartóval történt előzetes egyeztetés után/. d, Az óvoda nyári zárásáról: - a fenntartó rendelkezése szerint tart az óvoda a nyári időszakban zárva. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Ennek időtartama 6 hét. A zárvatartás ideje alatt a szülő írásbeli kérése esetén a gyermeket az erre kijelölt másik óvodában el tudjuk helyezni. - a szülőket február 15-ig írásban kell tájékoztatni. Zárás alatt meghatározott napon ügyelet tartása kötelező délelőtt 9-13 óráig. Az ügyeleti napot a fenntartó határozza meg. Ezen időszak alatt a hivatalos ügyeket az óvoda vezetője, illetve az általa megbízott személy végzi. e, december 20 és január 2 között a fenntartó elrendelheti az óvoda zárva tartását. Ebben az esetben az igények figyelembevételével ügyeletes óvoda látja el a gyermekek felügyeletét. f, Az óvoda munkatervében kerül meghatározásra a nevelés nélküli munkanapok időpontja, melyről a szülőt legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell az óvoda és a csoportok hirdetőtábláin. A nevelés nélküli munkanapok száma egy tanévben az 5 napot nem haladhatja meg. 11/1994 (VI.8) MKM: rend:; 2 (4) módosított 22/1999(VI.9)OM. Rendelet. 2. Az intézmény nyitva tartása: Az óvoda 5 napos (hétfőtől - péntekig) munkarenddel üzemel. Nyitva tartás 6.30-tól ig lépcsőzetes munkakezdéssel. Az ügyelet 6.30-tól 7-ig, délután 17-től ig tart. A gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik ig kivételt képeznek a fakultatív foglalkozások: logopédia, hittan. A gyermekekkel a saját csoportjukban foglalkozunk, csoportösszevonást alkalmazunk reggel 6,30-tól 7,30-ig, délután16-tól 17,30-ig, a nyári időszakban, valamint az iskolai őszi és tavaszi szünetek idejére, illetve amikor a gyermeklétszám jelentősen lecsökken. 19

20 A gyermekek napirendje a csoportnaplóban kerül rögzítésre. Az óvodai napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenységük megzavarása nélkül behozhassák, ill. hazavihessék. 3. A költségvetési szerv Faragó Utcai Óvoda szervezeti felépítése és működési rendje Intézményünk, a Faragó Utcai Óvoda önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Telephelye: 4029 Debrecen Faragó u sz. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez intézményünk rendelve van: Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúság Utcai Óvoda 4027 Debrecen Ifjúság u. 4 Az önállóan működő intézményünkben pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személy: az óvodavezető, az óvodavezető helyettes. Az intézmény költségvetési szervének képviselője az óvodavezető. A kiadásokat és bevételeket befolyásoló gazdálkodási előirányzatok megtartását biztosító tevékenységek szabályai: a, feltétel és követelmény rendszere: A közoktatási Törvény ismerete. Az Államháztartási Törvény ismerete. A működési feltételek naprakész ismerete. A Kjt ismerete. A fenti törvények módosításának naprakész ismerete. b, folyamata, kapcsolatrendszere: Az intézmény működéséhez költségvetési terv készül, melynek elkészítése az intézményvezető feladata. Az intézményvezető felméri az igényeket, megvizsgálja a biztonságos működés feltételeit, a karbantartási, javítási igényeket, s ennek ismeretében készíti el az éves költségvetés tervezetét. A tervezési paramétereket az önállóan gazdálkodó egység vezetője ismerteti a fenntartó Pénzügyi Osztályának utasításai, a költségvetési törvény alapján. A költségvetési terv, egyeztetés, valamint jóváhagyás után lép életbe. Az elfogadott költségvetés előirányzatainak betartása, valamint a kereteken belüli racionális és takarékos gazdálkodás az intézményvezető feladata. c, a kötelezettségvállalások eljárásai és dokumentumai: 1. beszerzési, karbantartási igény megfogalmazása 2. az igény szükségességének vizsgálata 3. indokoltság esetén: - a rendelkezésre álló előirányzati fedezet ellenőrzése, - tájékozódás, árajánlatok bekérése, - megrendelés kiállítása, - gazdaságvezető és gazdasági vezető ellenjegyzése, - jóváhagyott megrendelő visszajuttatása az intézménynek, - vásárlás, munka elvégzése, szolgáltatás igénybevétele, - szükség esetén műszaki ellenőri leigazolás, - számlázás, - a teljesítés és szükségesség leigazolása, hitelesítés, 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben