EGY INDULÓ ELEKTRONIKUS BOLT MARKETINGSTRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY INDULÓ ELEKTRONIKUS BOLT MARKETINGSTRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Fıiskola KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŐ MINİSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Szolgáltatásmarketing szakirány EGY INDULÓ ELEKTRONIKUS BOLT MARKETINGSTRATÉGIÁJA Budapest, 2005 Készítette: Borsos Györgyi Beáta

2

3 Bevezetés...4 A szolgáltatás környezete: az internet...5 Az internet fogalma, története és jelentısége... 6 Az internet múltja... 6 Az internet jelene... 8 Az Internet jövıképe és gazdasági aspektusai... 9 Az internet Magyarországon Hiedelmek és realitások a világhálóval kapcsolatban Az interneten nyújtott szolgáltatások Az elektronikus kereskedelem...18 Az e-kereskedelem kínálati oldala: e-boltok Az elektronikus kereskedelem hazai értelmezése Magyarországi helyzetelemzés Az e-kereskedelem keresleti oldala: a vásárlók Potenciális vásárlók Az e-kereskedelem elınyei-hátrányai Egy elektronikus bolt bevezetésének terve...30 A projekt ismertetése A vállalkozás bemutatása A projekt célja Az elektronikus bolt bevezetésével elérni kívánt célok Az elektronikus bolt bevezetésének megalapozottsága Piac- és környezetelemzés A projekt mérföldkövei A marketing-terv kidolgozása Elsı lépések Az értékesítés folyamata Piacszegmentáció, célpiac, pozícionálás Az online kereskedelem 7P-je Szolgáltatásmenedzsment súlypontjai online környezetben Végszó...86 Irodalomjegyzék...87 Ábrák jegyzéke...88 Mellékletek

4 Bevezetés Diplomadolgozatom témájának aktualitását egy, az online kiskereskedelem piacára bevezetendı elektronikus bolt ötlete adta. A bolt kialakítása, a körülvevı mőködési környezet és folyamatok megtervezése, szabályozása, valamint a gyakorlati megvalósítás széleskörő piaci ismereteket, tájékozottságot és tapasztalatokat, valamint a megfelelı emberi, anyagi és tárgyi erıforrások összehangolását igényli. Mivel a szakdolgozatom a bevezetési stratégia marketing vonatkozásaira szorítkozik, a projekt jelentısebb mérföldköveit kifejtve ugyan, de mégiscsak a marketing-tartalom kap hangsúlyos szerepet. A dolgozat elsıdleges célja az elektronikus bolt piacra lépésének teljes körő megtervezése, a stratégiai lépések felügyelete és az elıre jelezhetı visszhangok alapján rugalmas válaszreakciók és alternatívák felkínálása volt a bolt online értékesítési környezetébe ágyazva. A szakdolgozatban a vállalat külsı környezetébıl kiindulva és a tág környezet adottságait, tapasztalatait leszőrve kívánok rávilágítani a boltot körülvevı szőkebb (piaci) környezetre. A külsı adottságok feltérképezése termeti meg a kiindulási alapot az elektronikus bolt konkrét belsı mőködésének kifejtéséhez, részletesen taglalva a kialakítás lépéseit, és a megfontolandó marketing-akciókat. A diplomamunka elsı fejezetében részletezésre kerül az elektronikus bolt hátterét képezı világháló története, jelentısége és az internetes környezet üzleti, társadalmi, kormányzati és vállalati felhasználásának alternatívái. Az online alkalmazások és az üzleti élet összefonódása napjainkra világszerte elıtérbe került, és egyre több vállalatot/vállalkozást ösztönöz offline mőködésük kiterjesztése online környezetre is. A második fejezet az online vállalati alkalmazások egyik dinamikusan elıretörı szereplıjének, az elektronikus kereskedelemnek a kínálati és keresleti oldalát, valamint elınyeit és árnyoldalait mutatja be az e-bolt szempontjából hangsúlyos B2B és B2C piacokon. A dolgozat harmadik fejezete részleteiben ismerteti a projekt célkitőzéseit, és a megvalósítás lépéseit, külön hangsúlyt helyezve az e-bolt piaci bevezetését megalapozó piacelemzésekre, a tervezett marketing-akciókra és az eredmények kommunikálására. 4

5 A szolgáltatás környezete: az internet A kommunikáció egyidıs az értelemmel 1 és emberi mivoltunk ösztönös velejárója, hiszen társas lényként - valamint információ éhségünket csillapítandó - szükségünk van az információk folyamatos cseréjére. Kommunikálhatunk például érzékszerveinkkel, amelyekkel észlelhetjük a fizikai világot körülöttünk, de kommunikálhatunk valamilyen közvetítı nyelven is másokkal. A befogadott információk eredményeként kitágul elıttünk a világ, hiszen olyan információkhoz is hozzájuthatunk, amelyet nem mi magunk közvetlenül észlelünk, érzékelünk, gondolunk és mindezzel megsokszorozódnak lehetıségeink, képességeink is. Bár napjainkban gyakran elhangzik, hogy a tudás (információ) hatalom, amely esélyt, versenyelınyt, esetleg hatalmat biztosít birtokosa számára; nem szabad ugyanakkor elfeledkeznünk róla, hogy nem csak a versenyszférában, hanem a mindennapjainkban is rengeteg információra van szükségünk ahhoz, hogy eligazodjunk, boldoguljunk. Az információéhség csillapítására, az információ begyőjtésére, megszerzésére, továbbítására és megosztására számos eszköz (postakocsitól kezdve a postagalambon, távírón, telefonon át egészen a mőholdig) szolgált már a történelem folyamán. Napjainkban a kontinenseket behálózó, azokat a tenger alatt összekötı vezetékek korát éljük, amelyek információszállító kapacitása és sebessége ma már olyan hatalmas, hogy azt felfogni is alig tudjuk. A számítógépek a gondolkodást segítı, primitív intelligenciával rendelkezı berendezések. A számítógépek egymással összekapcsolódva számítógép-hálózatot alkotnak, amely a számítógépek közötti kommunikáció leghatékonyabb eszköze. A hálózat révén megteremtıdik az összeköttetés a gépek között, amely lehetıvé teszi, hogy információkat cseréljenek ki, erıforrásaikat megosszák, egymást utasítsák, vezéreljék. Aki tehát számítógép-hálózatot használ, annak nem csak egy gép tudása áll rendelkezésre, hanem soké. 1 Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az internet. Mindentudás Egyeteme ( ) 5

6 Az internet fogalma, története és jelentısége Az internet (a hálózatok hálózata) egymással összekapcsolt számítógépek (az egész világra kiterjedı) hálózata; egy globális információs rendszer, amely alkalmat teremt felhasználói számára a korlátlan (sem idıben, sem térben nem korlátozott) kommunikáció folytatására 2. A világháló tehát hatalmas adatbázisként értelmezhetı, amely különbözı számítógépek és hálózataik összekapcsolódásával jött létre, és feladata állományok, információk és adatok cseréje. Az internet jelentıségét különbözıféleképpen magyarázzák, népszerőségét ugyanakkor méltán bizonyítja térhódításának megfoghatatlanul gyors üteme. Újabb és újabb prognózisok születnek, amelyben becsléseket kísérelnek adni elıretörésének sebességére, pontos, hiteles adat azonban nem (csakúgy, mint pontos definíció sem) született egyelıre. Egyes feltételezések szerint a hálózatba újonnan bekapcsolt gépek száma havonta 10-15%-kal nı, biztosnak azonban az tekinthetı, hogy az elmúlt 12 évben a világhálóra csatlakozott gépek száma 1millióról (2000-ben) 300 millióra nıtt; 2010-re, pedig 1 milliárd felhasználót sejtenek. Az internet múltja 3 Az internet, illetve közvetlen elıdje 35 éves múltra tekint vissza, és mint sok más technológiai újítás, ennek megszületése is hadiipari fejlesztésekhez kötıdik. Az internet bölcsıje az Egyesült Államok, ahol, egy katonai kutatásokat végzı intézet, a Rand Corporation kezdett foglalkozni kialakításával az 1960-as években. Az elsıszámú cél egy olyan kommunikációs hálózat magvalósítása volt, amelynek nincs kitüntetett központja, valamint az egyes információcsomagok különbözı utakon juthatnak el a feladótól a címzettig, ahol is egységes üzenetté válnak. Mindenképpen biztosítani szerették volna azt, hogy a parancsok eljuttatása az irányítási központból a rakéták indítóállomásaiba akkor is lehetséges legyen, amikor az esetleges támadások hatására elpusztul az USA védelmi rendszerének kommunikációs rendszere. Emellett kiemelt 2 Vincze Tamás: Hálózati kislexikon 3 ( ) 6

7 szempontot játszott, hogy az USA teljes számítógépes kapacitásához való hozzáférést és azok használatát lehetıvé tegyék. A rendszer biztosította azt is, hogy valamely hálózati csomópont host - kiesése esetén a rendszer továbbra is mőködıképes maradjon. Ezen decentralizáció a nyomonkövethetıség és az ellenséges megfigyelés kiküszöbölését szolgálta, és a mai napig az internet egyik alapvetı jellegzetessége maradt. A kutatás a University of California (UCLA) illetve a Massachusetts Institute of Technology bevonásával folytatódott, majd az elsı (hálózatnak tekinthetı) rendszer a brit National Physical Laboratory-ban indult be 1968-ban. A mai internet ısének tekinthetı, kutatási, oktatási célokra szánt hálózat decemberében kezdte meg mőködését, mely elıbb négy, késıbb pedig tizenöt különbözı intézményt kötött össze, és APRANET néven (az Advanced Research Projects Agency Network rövidítéseként) jegyezték be. Ettıl a ponttól datálják a hálózat megjelenését, késıbbiekben, pedig terjeszkedését és folyamatos technológiai fejlıdését. A tudományos világból a tömegkommunikáció világába való átlépést döntıen megkönnyítette az 1991-ben kifejlesztett World Wide Web. 4 Az elıdnek tekinthetı APRANET-et felváltja az internet, amelyet hallva általában a www-re és az elektronikus levelezésre asszociálunk. A World Wide Web egy fejlesztés eredményeképp létrejött médium, amely a kevéssé felkészült felhasználó számára is megkönnyíti információkhoz való hozzáférést, utasítások eszközlését, és amely lehetıséget teremt szövegek, képek, grafikák, színek, és akár teljes filmek lehívására. Az internet-technológia szerint mőködı lokális hálózatok rohamosan terjedtek világszerte, és lassacskán ezeket a szigeteket is elkezdték összekapcsolni egymással. Az Egyesült Államok határain kívül elıször Kanadába, majd Ausztráliába jutott el az internet, nem sokkal késıbb Európában is megjelent. A növekedés üteme - különösen a 4 Wernhard Möchsel: Az internet versenyjogi és szerzıi jogi aspektusai, Jogtudományi Közlöny, október. 7

8 90-es években - óriási volt, amelynek lökést adott az amerikai kormány által meghirdetett (szőkebb értelemben véve a kommunikációs szolgáltatások liberalizálását, tágabb értelemben a szabad információáramláson alapuló társadalom technikai hátterét célul kitőzı) információs szupersztráda 5 elnevezéső program is. Az internet azonban minden korábbi várakozást felülmúlva nemcsak a folyamat egyik eleme, hanem maga az információs szupersztráda lett. Az internet jelene Az Amerika Kereskedelmi Minisztérium tanulmánya szerint az internet az a médium, amelynek növekedési üteme felülszárnyalja minden eddigi kommunikációs technológia térhódításának gyorsaságát: az 50 milliós felhasználói tábor eléréséhez a maga korában modernnek számító rádiónak 38 évre, a televíziónak 13 évre, míg a világhálónak 4 évre volt szüksége 6. Az internettel kapcsolatban számos statisztikát, felmérést, tanulmányt publikálnak hétrıl-hétre. Ezek az adatok, adatsorok ugyanakkor pillanatok alatt elévülnek, hiszen az egész hálózat, mind technológiai megoldásait (újabb és újabb szoftverek, hardverek), mind felhasználóinak táborát, a hálózatra csatlakozott gépek számát tekintve folyamatos, dinamikus mozgásban, változásban van. Internethasználat a világban 2002 szeptember 182,67 5,12 33,35 6,31 Afrika 187,24 Ázsia Európa Közel-Kelet USA & Kanada 190,91 Latin-Amerika 1. ábra: Internet-felhasználók száma a világban, 2002 szeptemberében. 5 MiMi Útmutató Tudástár, ( ) 6 Eszes István -Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001, 13. oldal. 8

9 Egy 2002 szeptemberében végzett felmérés 7 605, 60 millió Internet felhasználót regisztrált világszerte. Ha figyelembe vesszük azokat a tényeket, hogy 2001 januári felmérések szerint 407, 1 millió volt azon felnıttek száma, akik hetente legalább egyszer (otthonukból vagy munkahelyükrıl) csatlakoztak a világhálóra, kirajzolódik az Internet robbanásszerő térhódításának üteme. Az Internet jövıképe és gazdasági aspektusai Az Internet létrejöttekor egy nagyon szők (elsısorban oktatói, kutatói) felhasználói bázis igényeit elégítette ki, amelynek elsıdleges célja a kölcsönös információcsere volt. Idıvel és terjedésével összhangban azonban a világháló egyfajta közösségi médiummá vált, egyre kiszélesedı felhasználói táborral, és egyre hatalmasabb szolgáltatott tartalommal. A kínálati oldalon is jelentıs változások következtek be: míg kezdetben a szolgáltatók domináns része a magánszemélyek és non-profit szervezetek közül kerültek ki, a világhálóban rejlı potenciált meglátva megjelentek a gazdaság szereplıi is. A gazdasági és profitorientált célok megjelenése hamarosan háttérbe szorította a közösségi szellemiséget, és letörték az internettel kapcsolatban addig elı spontaneitás és ingyenesség látszatát: tömegével jelentek meg a háttér nélküli vállalkozások (az ún. internetes garázscégek ), a lánclevelek és piramisjátékok, és az olyan ingyenes szolgáltatások, amelyek kizárólag reklámokból próbáltak megélni. Ezen idıszak legerısebb mozgatórugója a látogatottság növelése volt. Mivel csakhamar bebizonyosodott, hogy csupán reklámbevételekbıl nem tarthatóak fenn a webes szolgáltatások, a portálok mőködtetıi fizetıképességük fenntartása érdekében az elıfizetéses koncepció és az egyéb pénzkereseti lehetıségek, hozzáadott szolgáltatások beépítése felé fordultak. Az interneten a piaci adottságok tudatában, és az elmúlt évek trendjének megfelelıen a felhasználó komoly értéket képvisel, hiszen a környezet lehetıvé teszi számára a gyors szolgáltató-váltást (hiszen a kínálat sokszorosa a keresletnek), ráadásul meg is oszthatja jó-rossz tapasztalatait. A megoldás kulcsa tehát a trendek folyamatos 7 ( ) 9

10 követésében, a következetes szolgáltatói magatartásban, a megbízható és folyamatos minıségi szolgáltatások nyújtásában, a felhasználó érdekeltté tételében rejtızik. Az internetes gazdaság résztvevıinek jövıje bizonytalan, és alapjában véve kiszámíthatatlan, nem lehet ugyanis kıbe vésett tendenciákat megállapítani, és hiába készítenek a cégek több évre szóló üzleti terveket, mindenki tudatában van, hogy az internet egy folyamatosan változó környezet, ahol ugyan nem lehetetlen elıre tervezni, de ahhoz tartani magukat annál is inkább. Ha az internet jövıjérıl szeretnénk képet adni, akkor 3 fogalom köré kell csoportosítani a várható folyamatokat: Technológiai konvergencia, avagy elérhetıvé válik mindenhol. Globalizáció, avagy elérhetıvé válik mindenkinek. Versenyhelyzet, avagy elérhetıvé válik a verseny a szolgáltatók és technológiák között. Ezen tendenciák megvalósulása elıreláthatólag az információs társadalom irányába vezet, amely több nemzeti és nemzetközi törekvés és tervezet végcélja. Nem szabad ugyanakkor csupán gazdasági szempontból górcsı alá venni az Internet rövid- és hosszú távú folyamatait, hiszen bármennyire is ki van szolgáltatva a technológiai trendeknek, egyre inkább, mint médium honosodik meg a köztudatban, szorosan összefonódva a marketinggel. Ezt támasztja alá az online marketingkiadások koncentrálódása, és a marketing nyújtotta lehetıségek, hogy megkülönböztethetıvé váljanak portálok, versenyelınyhöz jutva ezzel az online környezetben. Jóllehet az internet számos fejlıdési irányba léphet tovább, nem szabad megfeledkezni azokról a negatív folyamatokról, amelyek a felhasználók körében tapasztalhatók. Bár még csak elméletben képzelhetı el, de a világhálón hozzáférhetı hatalmas adatmennyiség fogyasztók esetleges elforduláshoz vezethet, ugyanakkor az online reklámozás hatékonyságának csökkenése konkrét alakot és méreteket öltött, csakúgy, mint az elutasító attitőd az online hirdetésekkel szemben. További gondot jelenthet az egyre inkább elmosódó határ a munkahely otthon szórakozás 10

11 kikapcsolódás területi és idıbeli lebonyolítása között, amely egyfajta begubózódási effektust 8 válthat ki az anonimitását, és privátszféráját féltı felhasználóban. Az internet Magyarországon A vasfüggöny lehullása után nem sokkal, 1990-ben az internet már Magyarországra is elérkezett. Elsıként hazánkban is az egyetemek és kutatóintézetek kapcsolódtak hozzá létrehozva a magyar felsıoktatási és kutatási hálózatot október 7-én jegyezték be az elsı magyar domain-nevet: a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének jutott az elsı, a sztaki.hu decemberére 154 domain-nevet jegyeztek, 2002 végén, pedig ez a szám elérte a 84 ezret. 9 A rendszerváltást követı évek bizonytalanságai, más gazdasági ágazatok felzárkóztatásának elsıdlegessége, a nyugati életszínvonalhoz viszonyított tetemes lemaradás okozta hátrányokat hazánk fokozatosan számolja fel, és jelentıs eredményeket ért el az internet-penetráció kiszélesítésében az elmúlt években. A kezdeti nehézségeket hően példázza, hogy az elsı internet-szolgáltató csak 1995-ben kezdte meg szolgáltatói tevékenységét. Magyarország nem függetlenítheti magát a környezetében történı változásoktól, ezért helyzetét az európai országokéhoz, illetve szőkebb környezetéhez, a Közép-Kelet európai régióhoz viszonyítva érdemes megvizsgálni. A következı táblázatból 10 kiderül, hogy bár számottevı a lemaradásunk a nyugati országokhoz képest, a régióval (ahol mindössze Szlovénia és Észtország üti meg a nyugat-európai mércét) lépést tudunk tartani, köszönhetıen az elmúlt év dinamikus fejlıdésének. 8 Eszes István - Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001, 40. oldal. 9 Rátonyi Tamás: Egy kis internet-történelem, ( ) 10 Lakossági internet-használat 2003, ( ) 11

12 Népesség (2003) Internethasználók (2000) Internethasználók (2003) Növekedés % ( ) Penetráció % Magyarország , 8 15, 7 EU új tagjai , 9 13, 4 EU (2004 május) , Táblázat: Internet-felhasználók száma és aránya az Európai Unió országaiban Régiónkban a havonta legalább egyszer a világhálóra kapcsolódók aránya ban elérte a 17, 2006-ra pedig a 27 százalékot. Elemzık szerint gátat szab a fellendülésnek, hogy a felhasználók táborának folyamatos bıvülését nem követik a szükséges piaci változások. A piac kiteljesedéséhez ugyanis 3 feltételnek kell teljesülnie: a szélessávú kapcsolatok térhódítása a hagyományos modemes csatlakozással szemben, megfelelı kormányzati promóció és támogatás: iskolai/közösségi hozzáférési pontok kiépítése és az üzleti szféra bevonása a világhálóban rejlı lehetıségek kiaknázására, az otthon internethez csatlakozók számának növelése. Hazánkban az internet-penetráció számsorai ellentmondásos képet festenek: az otthoni internet-felhasználás viszonylag alacsony volt még 2003-ban (a jövedelmekhez képest magas távközlési áraknak, és fogyasztói érdektelenségnek, elutasításnak köszönhetıen), 2004-re azonban jelentıs fellendülést prognosztizáltak az elemzık. A háztartások inte rne t- penetrációjának alakulása M agyarországon % S1 2. ábra: Az internet penetrációjának alakulása Magyarországon 12

13 2003-ban becslések szerint 432 ezer háztartásban volt internet kapcsolata, és ezekben a háztartásokban közel 1, 4 millió ember élt. Amennyiben nem csupán az otthoni internet-penetrációra koncentrálunk, kedvezıbb kép tárul elénk: a vállalati/hivatali szektorban és különösen az oktatásban, illetve kutatásban jobb a helyzet, sıt a magyar felsıoktatás internet-infrastruktúra és - ellátottsága évek óta világszínvonalú, a legfejlettebb országokéval egyenrangú, csaknem félmillió embert érintve hazánkban. Néhány jellemzı adat a magyarországi internet-felhasználásról: 1. Az internet-használati szokásokban letisztulási folyamat megy végbe, ami a gyakorlott, céltudatos felhasználók arányának emelkedésében is tükrözıdik. 2. A hazai internet elterjedése 3 állandó problémával küzd: egyrészt az elıfizetések finanszírozása nagy terhet róhat a családokra (bizonyos rétegek anyagi helyzetük miatt maradhatnak le a világhálóról), másrészt a digitális megosztottságnak (szakadéknak) nevezett jelenség, illetve a fogyasztók egy részének érdektelensége az internettel szemben (2003- ban a nem-internetezık 34%-a jelölte meg okként). 3. A számítógép penetráció erıteljes növekedése regisztrálható hazánkban, a szélessávú hozzáférések térhódítása, pedig szemmel látható (2003-ban szélessávú csatlakozás 31%-nak, modemes hozzáférés 59%, ISDN vonalak száma, pedig 10 % a háztartásokban) ban az átlagos magyar internetezı hetente 10 és fél órát töltött el a világhálót böngészve, és 3 fıs háztartásban, Budapesten (vagy Nyugat- Dunántúlon) él. 5. A magyarországi internet-penetráció erısen háztartásfüggı, hiszen nagyban meghatározza a háztartás szellemi és anyagi tıkéje, a háztartásban élık végzettsége, beosztása, és munkájának jellege. 13

14 Hiedelmek és realitások a világhálóval kapcsolatban Az internetnek számos elınye van, segítségével kitárul a világ elıttünk, ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról az eufóriáról és számos hiedelemrıl sem, amelyek az elmúlt években övezték a világháló mőködését. Persze nem titok az sem, hogy vannak negatív jelenségek is, és fellépnek korábban nem létezett problémák is az internettel kapcsolatban. nyitottság: az internetre csatlakozók köre nincs szabályozva vagy korlátozva, mivel az egy nyitott hálózat, amelynek mőködési szabványai és dokumentumai is hozzáférhetıek bárki számára. A világhálón való eligazodás tanulható, tehát nem zárja ki a tapasztalatlan felhasználókat sem. Az interneten bárki közzé tehet információkat, érdemi ellenırzés vagy szabályozás nélkül. Mivel egy webportál létrehozásának és mőködtetésének viszonylagosan alacsonyak a költségei, vállalatok vagy felhasználók online megjelenésének a magas fajlagos költségek sem szabnak határt. információ: a böngészık által nyújtott eszközök lehetıvé teszik, hogy információkhoz férjünk hozzá és feldolgozzuk ıket. Ezek az eszközök egyszerőnek mondhatóak, amelyek könnyedén elsajátíthatóak, tehát bárki csillapíthatja információéhségét. információ és tartalom: az internet információtartalma spontán módon fejlıdik, bıvül. Nincsen világméretekben átgondolt, központi tartalomfejlesztés, vagy akár irányítás, tehát érdemben senki sem befolyásolja az elérhetı tartalmak mennyiségét, vagy minıségét. Ez egyfelıl elıny, másfelıl viszont az internet ebbıl kifolyólag eléggé strukturálatlan, egyenetlen, és az információk megtalálása néha nagyon nagy nehézségekbe ütközik Máray Tamás: A hálózatok hálózata: az internet, Mindentudás Egyeteme ( ) 14

15 információ és minıség: mivel az információ kibocsátója bárki lehet, ellenırizhetetlen az elérhetı tartalmak minısége. A nagy mennyiség sajnos gyakran a minıség rovására megy. Megoldásként csak a nagyobb, megbízhatónak ismert (hír)portálok anyagát érdemes használni az információ forrásaként. tér és idı dimenzió módosulása 12 : a világhálót használva elveszíti fontosságát az idı és a tér emberek számára fontos - dimenziója. Mivel az online kommunikáció nem követeli meg a résztvevık egyidejő jelenlétét, és mivel a távolságok legyızhetıvé, a legtávolabbi földrajzi pontok könnyedén elérhetıvé válnak, a tér és az idı összeolvadnak, és az egyidejőség és idıtlenség illúzióját keltik a felhasználókban. decentralizáltság: oka, hogy a rendszer minden ellenırzés, behatás nélkül is mőködıképes, és a különbözı csatornák közötti hierarchikus kapcsolatok is megszőnnek. Ez azt eredményezi, hogy a felhasználó maga választja meg, milyen információhoz, és melyik csatornán kíván hozzáférni; hozzáférését, döntését nem, vagy csak ritkán akadályozzák. anonimitás: a világháló felhasználói számára az anonimitás és az ellenırizhetetlenség látszatát kínálja, ezek azonban a valóságban nem érvényesülı funkciók: szörfözéseink útvonala bármikor visszakereshetı naplózó programok révén, illetve a szolgáltatók /weboldalak is szívesen győjtenek adatokat olvasóikról. globalitás: az internettel megvalósult az elsı olyan közösség a történelem folyamán, amely magába foglalja az egész világot, hiszen átlépi (ha nem is fizikálisan, de virtuálisan minden bizonnyal) az országhatárokat. Hagyományos értelemben sohasem lesz közösség: épp az egyik legfontosabb hiányzik, a személyes, valós tapintható visszajelzés. Viszont vannak olyan értékei (anonim kommunikáció, ıszinteség, globális gondolatcsere, interaktivitás) amelyek a valós világban nem, vagy nagyon más formában léteznek." Eszes István Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001 (37. oldal) 13 Verebics János: Coltok szava, délidıben (2. oldal) 15

16 rugalmasság: az internet nagyfokú szabadságot, rugalmasságot jelent felhasználói számára, hiszen a világháló személyre szabható (regisztrált felhasználóként saját, testre szabott információk jelennek meg a portálon: kedvenc híreinkkel, szolgáltatásainkkal) és rugalmas a kommunikációban is, gondoljunk csak az elektronikus levelezés, vagy beszélgetés folytatására. kétirányú kommunikáció: a hálózati kommunikáció során a korábban gyakorolt közlési típusok, a one-to-one (egyetlen személy közlése egyetlen személy felé pl.: telefon) és a one-to-many (egyetlen személy közlése sok személy felé pl.: könyv, újság, televízió) kommunikáció mellett egy újabb típus járul: a many-to-many kommunikáció. A kétirányú kommunikáció ismérvei 14 (amiben különbözik a tradicionális, egyirányú tömegkommunikáció jellemzıitıl), hogy lehetıség van a közvetlen válasz küldésére, a kibocsátó és befogadó szerepek felcserélhetıek, és az információ cseréje technikai vagy nem technikai úton zajlik. fogyasztó hatalma 15 : az online környezet legnagyobb nyertese a fogyasztó, hiszen bármilyen információhoz hozzájuthat (eladó kínálata), összehasonlíthatja ıket és kiválaszthatja a legmegfelelıbbet. Megszőnt a vevı kiszolgáltatottsága, hiszen bárhol közzéteheti tapasztalatait. fizikai kontaktus hiánya: az online környezet adottságaiból következik, hogy a közvetítık kikapcsolása révén közvetlen kapcsolat kialakítására van lehetıség vevı és eladó között. Az online rendszerek, szolgáltatók azonban nagyfokú bizalmatlansággal találják szembe magukat, ami szolgáltatói mivoltuk megfoghatatlanságából, elérésüknek fizikai korlátaiból adódik. A személytelenség az, ami kiszámíthatatlanná, ellenırizhetetlenné, bizonytalanná teszi társas és üzleti online kapcsolatainkat. 14 Eszes István Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001 (39. oldal) 15 Eszes István Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001 (77. oldal) 16

17 Az interneten nyújtott szolgáltatások Az online környezet 2 szereplıje a felhasználók, illetve a szolgáltatók tábora. A felhasználók azok, akik a szolgáltatók segítségével felcsatlakozhatnak az internetre, levelezésüket intézhetik, technikai segítséget vehetnek igénybe, akik valamilyen hír vagy információ keresésének szándékával ellátogatnak egy tartalomszolgáltató oldalára, akik másokkal lépnek kapcsolatba az interaktív környezetet igénybe véve, akik saját portált hoznak létre, akik elektronikusan vásárolhatnak a számtalan elektronikus bolt ajánlatát szabadon összehasonlítva. Az interneten tehát számtalan szolgáltató kínálja szolgáltatását, amelyeket 3 témakör köré csoportosíthatunk: elektronikus kereskedelem, tartalom- és online közösségi szolgáltatások. Internetes szolgáltatások Elektronikus kereskedelem Tartalom Közösség Fizetıs információ és szolgáltatás A hely márkanevét használó termékek (www.adidas.com) Webhelyen generált információ Csevegı-szobák E-boltok Kereshetı adatbázisok Szakértıi vélemények Offline háttérrel rendelkezı boltok (Fotexnet) Tisztán elektronikus boltok (Házipatika) Linkek Hírlevelek ben 3. ábra: Szolgáltatások online környezetben Eszes István Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001 (42. oldal) 17

18 Az elektronikus kereskedelem Az e-kereskedelem kínálati oldala: e-boltok Az elektronikus üzlet fogalma és környezete Az internet térhódításával begyőrőztek mindennapjainkba az elektronikus és online megoldások és kapcsolatok. Napjainkban alig van olyan területe, tevékenysége életünknek, amelyet ne hozhatnánk összefüggésbe az új technikákkal, és a további fejlesztéseknek csupán az emberi képzelıerı és a kutatás-fejlesztési folyamatok szabnak határt. Az internet nem csak a fejlett világ üzleti életének szerves része, hanem a társadalom mindennapjait is átszövi: emberek milliói használják naponta levelezésük intézésére, banki átutalásaik lebonyolítására, embertársaikkal való kapcsolattartásra. Az (egy kattintással hozzáférhetı) internetes adatbázis elınyeit kihasználva sokan otthonról, székükbıl lapozgatnak e hatalmas könyvtár dokumentumai között, vagy fordulnak szakemberhez tanácsért. A jogi, mőszaki, társadalmi és gazdasági feltételek megteremtıdésével napjainkra nem csak szellemi, hanem kézzel fogható fizikai termékek is gazdát cserélhetnek az online csatornán keresztül. Az elektronikus kapcsolatokat támogató környezet kialakítását és a kapcsolatok elınyeit tudatosító és használatra ösztönzı programot hirdetett meg 2000 márciusában az Európai Unió, amelyet 2002 júniusában egy átdolgozott eeurope2005 nevő törekvés-tervezet követett. A program az összes tagállamra nézve irányadóan szabályozza az internetes gazdasági környezet kialakításának fıbb lépéseit. Ezek szerint 2005-ig meg kell valósulnia 17 : a közszolgáltatások online elérhetıvé tételének a kormányzás, az egészségügy és az oktatás területén (e-government, e-health, e-learning), valamint a dinamikus e-business környezetnek, amely alapja az elektronikus gazdaságnak és lefekteti a fıbb fejlıdési irányokat. 17 Commission of the European Communities: eeurope2005- An information society for all( ) 18

19 Ezen célok megvalósulását feltételezi és elısegíti a szélessávú internethozzáférések széleskörő elterjedése, a szolgáltatók közti verseny (az árak leszorítása érdekében), és a biztonságos információs infrastruktúra biztosítása, amely feltételezi a szükséges jogi és mőszaki feltételek megteremtését. Az európai törekvések legfıbb célja az információs kultúra, a tudás alapú társadalom megteremtése, a társadalmi csoportok fejlıdésének az információs társadalom irányába mozdítása. Az e-business a különbözı társadalmi, kormányzati és üzleti csoportok közötti üzleti tevékenységre nyújt alkalmat. Az üzletben érdekeltek szerint csoportosítva az e- kapcsolatok hat típusát 18 különböztetjük meg: vállalatok közötti kapcsolatok (business to business): az elektronikus üzleti élet legrégebben mőködı kapcsolatai, hiszen több mint húsz éve bonyolíthatóak le elektronikus úton a vállalatok közötti tranzakciók. Az elektronikus üzleti megoldások közül még mindig vezetı pozícióban vannak a B2B kapcsolatok. Két vállalat közötti üzleti kapcsolat egyik leggyakoribb csatornája az extranet, amely mindkét fél számára komparatív elınyöket kínál. Egy adott ágazat szállítói-vevıi kereskedelmi piactereken is tömörülhetnek, amelyen versenyeztethetıvé válnak a szállítók, összehasonlíthatóvá az árak, termékek és a vásárlás folyamata is elektronizálható. vállalatok/vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatok (business to consumer): az online kiskereskedelem teljes folyamata elektronikus úton zajlik, és az üzletkötés eme formája egyre hangsúlyosabb szerepet kap hazánkban is. vállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolatok (business to administration): a fejlesztések eredményeképpen ma már a legtöbb kormányzati és elektronikus adatcserére is lehetıség nyílt már, a legfontosabb elırelépést viszont az adatfeldolgozás és ügyintézés, valamint a közbeszerzések online lebonyolítása jelentené. 18 Eszes István Bányai Edit: Online Mőszaki Könyvkiadó 2001 (111. oldal) 19

20 a lakosság és közigazgatási szervek közötti kapcsolatok (consumer to administration): legfontosabb célkitőzések az alapvetı ügyintézési folyamatok elektronizálása, és az online kommunikáció megteremtése a hivatalok és a társadalmi csoportok között. fogyasztók közötti kapcsolatok (consumer to consumer): az internet lehetıvé tette, hogy fogyasztók is kínálhassák fizikai vagy szellemi termékeiket, amelyet online áruházak, portálok, és aukciós oldalak bonyolítanak le online aukciók keretében. Két fogyasztó közötti elektronikus kapcsolat eredményeképpen alakulnak ki (üzleti és nem üzleti alapon szervezıdı) online/virtuális közösségek is, amelyek tagjait általában közös érdeklıdésük, érdekeik kötnek össze. vállalatok és alkalmazottaik közötti kapcsolatok (business to employee): egyre gyakoribb és hatékonyabb módszer hazánkban is, amelyet intraneten valósítanak meg. Elınyös megoldás mind a vállalatok, mind alkalmazottjaik számára, hiszen elıbbi tapasztalatait felhasználva kiépítheti az extranetet, utóbbiak pedig hozzászoknak az elektronikus információ- és adatcseréhez. A dolgozat témájához igazodva és az online bolt kitőzött céljait figyelembe véve a továbbiakban a B2B, illetve B2C kapcsolatok kapnak hangsúlyos szerepet. Az elektronikus kereskedelem jelen helyzete Az elektronikus kapcsolatok, és az e-kereskedelem fejlettsége sokat elárul egy ország gazdaságának versenyképességérıl és nyitottságáról. A gazdaság ezen új, húzó ágazata lendületet adhat a recesszió sújtotta világgazdaságnak és ezt felismerve számos fejlett országban támogatják azt költségvetési pénzekbıl Az elektronikus kapcsolatok és kereskedelem fejlettségérıl közre adott világranglista 19 szerint a legfejlettebb internetes gazdasággal Dánia rendelkezik Nagy Britanniát és Svédországot megelızve, míg az Egyesült Államok folyamatosan veszít versenyelınyébıl, és idén a hatodik helyre szorult vissza. 19 Economist Intelligence Unit felmérése alapján- Figyelınet ( ) 20

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

E-business vs. e-kereskedelem

E-business vs. e-kereskedelem E-kereskedelem E-business vs. e-kereskedelem Az online o kereskedelem fejlıdése se: csúcspont on-line cégek zuhanása európai Internetszolgáltatók belépése a befektetők kijózanodása post-net üzletek amerikai

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek. Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.org Üzleti stratégiák gazdasági krízis túléléséhez Rövid távú stratégiák

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT)

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) Dr. Danyi Pál, egyetemi docens danyi@mvt.bme.hu 1 A HÉT IT CIKKE: MIÉRT LETT BUKÁS A PLAYSTATION VITA? 2012-ben jelent meg, 15 milliót adtak el belőle PSP:

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl

Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl Gazdasági Versenyhivatal MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2010. január 13. dr. Urbán Péter Gondolatok a postai hálózathoz való hozzáférés egyes kérdéseirıl 1. Mi a (nyilvános) postai hálózat? Mi a hozzáférési

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem Helyzetkép Szabályozás Egyéb kormányzati intézkedések Dr. Csiszér Gábor Miniszterelnöki Hivatal Informatikai államtitkárság Bevezetés Tartalom Az elektronikus kereskedelem helyzete

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum Komjáthy Csaba Digitális átalakulás, nem csak az online boltokban A bolti értékesítés megoszlása a teljes kereskedelmi bevételek tekintetében

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Tantárgyi honlapok alkalmazása a legalapvet bb kérdés mennyiségi változásról min ségi változásról) 9.1. Tantárgyi honlapok lehet ségei és korlátai

Tantárgyi honlapok alkalmazása a legalapvet bb kérdés mennyiségi változásról min ségi változásról) 9.1. Tantárgyi honlapok lehet ségei és korlátai 9. Vig Zoltán Tantárgyi honlapok alkalmazása Az internettel támogatott oktatásnak léteznek és terjednek az egész képzést felölelı, integráló megoldásai, de sok esetben ilyen rendszer megvalósítására nincs

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai A magyar fizetési szolgáltatások komparatív elemzése és fejlıdési lehetıségei IMRE Zsombor 2007. július 22. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Tartalom

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A MARKETING TERÜLETEI. Elektronikus piacterek. Az e-piacok jellemzői

A MARKETING TERÜLETEI. Elektronikus piacterek. Az e-piacok jellemzői A MARKETING TERÜLETEI Elektronikus piacterek Az elektronikus piacterek (e-piacok) hozzájárulnak a vállalati folyamatok hatékonyságának növeléséhez, a tranzakciós költségek csökkenéséhez és a szállítási

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben