HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI"

Átírás

1

2

3 HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI II/l Nyíregyháza, 1996.

4 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. Sorozatszerkesztő: Nagy Ferenc Lektorálta:Balogh István A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült Szövegszerkesztés : Drobni Erzsébet ISSN ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára Felelős kiadó: Dr. Nagy Ferenc Készítette: Mohácsi - Art 300 példányban

5 ELŐSZÓ Levéltárunk éppen tíz esztendeje indította el kiadványainak új sorozatát, a Közleményeké azzal a céllal, hogy elősegítse a történeti források megjelenését. A Közlemények első kötete Regeszták Szatmar vármegyei jegyzökönyvéből (1593. május augusztus 6.) címmel, Balogh István nyugalmazott levéltárigazgató, a történelemtudományok doktora munkájaként jelent meg. Balogh István az országban is az elsők között vállalkozott arra, hogy a vármegyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek latin nyelvű bejegyzéseit magyarra fordítsa, ezáltal a kutatók, érdeklődők szélesebb köre számára is hozzáférhetővé tegye. Ez a munka válogatás, a jegyzőkönyvek azon bejegyzéseit dolgozta fel, amelyeket a köztörténet, az igazgatás- és kultúrtörténet, valamint a helytörténeti rás szempontjából fontosnak ítélt. Sorozatunk tizedik kötetét levéltárunk fiatal, tehetséges munkatársa, Henzsel Ágota készítette Tartalma azonos az első kötetével, a feldolgozás módját tekintve azonban eltér attól. A jegyzőkönyv minden egyes bejegyzését lefordította és a fordítás alapján minden bejegyzésről tartalmi kivonatot, regesztát készített. A regeszták a jegyzőkönyvben szereplő minden személy- és helynevet tartalmaznak. Ezért egy-egy ügyről csak címszavakban, nevekkel és adatokkal zsúfolt körmondatokban szólhat.

6 A történeti Szatmar vármegye levéltára Trianon után kalandos utat járt be. A jegyzőkönyvi sorozat ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárában található, az iratok pedig Kolozsvárott és Szatmárnémetiben. Nehéz tehát a kutatásuk, éppen ezért tartjuk fontosnak a megye történetével kapcsolatos források közzétételét. Kötetünk a honfoglalás évfordulóján jelenik meg. Szerény tisztelgés ez nemzetünk gazdag múltja előtt. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, hiszem, hogy múltunk ezen darabjának megismerése is gazdagítja jövőnket! Nyíregyháza, március Dr. Nagy Ferenc levéltángazgató

7 BEVEZETÉS A kötet az 1629 és 1634 között keletkezett 1151 jegyzőkönyvi bejegyzés regesztáját (tartalmi kivonatát) foglalja magába. Ezek a bejegyzések mintegy felét teszik ki a Szatmar vármegyei prothocolumok (jegyzőkönyvek) második kötetének, amelynek évköre 1629-től 1640-ig terjed. A szatmári jegyzőkönyvek sorozata 1593-ban kezdődik, az első kötet anyaga 1616-ig tart. Az 1616 és 1629 közötti időszakból nincsenek meg a jegyzőkönyvek. A Pásztói Máté jegyző kézírásával írott feljegyzések túlnyomó többségükben eredeti tisztázatok. A rendszeresen vezetett jegyzőkönyvben mégis van néhány hiányos bejegyzés és utólagosan betoldott, fogalmazványnak tekinthető lap is. A vármegyei nemesség tanácskozásain készült jegyzőkönyveket keletkezésük után több mint száz évvel kötötték be könyv alakban. A Szatmar megyei levéltár 18. századi rendezésekor kerültek a bejegyzések mellé, a lapszélre Schemberger Ferenc registrator (levéltáros) mutatózásra utaló tárgyszavai és számai. A jegyzőkönyvekhez készült segédletek sorsa ismeretlen, valószínű, hogy e korai időszakból nem maradtak meg. A megyegyűléseken keletkezett iratanyag páratlan forrás a helyi közigazgatás és jogszolgáltatás megismeréséhez. Bár a bejegyzések elsősorban a nemesek jogügyleteivel foglalkoznak, a 17. századi Szatmar megye középnemességének életét tükrözik, összességükben a kor politikai, társadalmi, gazdasági viszonyait is láttatják. Szatmar vármegye egyike volt a hét felső-magyarországi vármegyének, amelyeket a nikolsburgi béke (1621) értelmében Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kapott meg ben bekövetkezett halála után ezek a vármegyék visszakerültek a Magyar Királysághoz. A visszacsatolást végző királyi és vármegyei biztosok tevékenységének a jegyzőkönyvben is maradt nyoma. A Bethlen Gábor hadjáratai során elfoglalt területek visszavételére tett megyei kísérletek azonban a nagyhatalmú Bethlen István ellenében hatástalanok maradtak. Tanulságos a vámmentességgel rendelkező Nagybánya szabad királyi város és az aranyosmeggyesi vámot birtokló Lonyay Zsigmond

8 küzdelme kiváltságaik érvényesítésére, amely ekkor a nagybányaiak javára dőlt el. A felső-magyarországi vármegyékben történt eseményekről, a hajdúfelkelésről, I. Rákóczi György fejedelemmé választásáról (1630) alig esik szó, a kiszámíthatatlanul változó hatalmi viszonyok miatt ezeket nem kommentálták, említem is alig említették. Kivételt képez az ben zajló felső-magyarországi parasztfelkelés, amelynek hullámai ide is elértek. A négy tiszáninneni vármegye: Szatmar, Szabolcs, Bereg és Ugocsa középnemessége figyelemreméltó szervezkedést folytatott a parasztmozgalom, vagy annak utórezgései ellen. A jegyzőkönyv megőrizte a négy vármegye nemességének katonai együttműködésre, közös katonatartásra irányuló terveit, katonai rendtartását. Lejegyezték a megbékélt parasztok esküszövegét is. A köztörténeti vonatkozású témáknál nagyobb terjedelemben szerepelnek a jegyzőkönyvben a nemesek törvénykezésével kapcsolatos bejegyzések. Ezek ügyvédek állításáról, szolgabíró és esküdt hivatalos ügyben való kiküldéséről, idézésekről, vizsgálatokról szólnak. A jegyzőkönyv sajátossága, hogy számos, a nemesek egymás közötti jogkövetkezménnyel járó ügyét mintegy hitelesítésül jegyzőkönyvbe másolták. Ezek a bevallások, egyezségek és tanúkihallgatások általában magyar nyelvűek. A terjedelmi korlátok miatt teljes szövegük nem közölhető. Néhány - a regesztákban dőlt betűvel írott - tartalmi idézettel próbáltuk érzékeltetni adatgazdagságukat. A jegyzőkönyv olvasásakor feltárul a vármegye, mint hatóság működésének sok apró részlete, valamint a tisztviselők feladatkörével, tennivalóival összefüggésben levő számos adat is. A nemesség határozatai az iratkezelés módjával is foglalkoztak. Szükségesnek tartották, hogy szabályozzák az idézések címzését, a másolatok kiadását. A régi vármegyei iratokat a főispán, az újabbakat a jegyző őrizte. Szatmar vármegye nemesei az 1629 és 1634 közötti időszakban évente tanácskozást tartottak, a hat év alatt összesen 85-öt. A megyegyűlések elnevezésében felfedezhető bizonyos következetesség, mégis úgy tűnik, hogy a tanácskozások fajtái nem különültek el

9 mereven. Ezt támasztja alá a vármegyének egy 1633-as szabályrendelete is, amely szerint a gonosztettek ügyét nemcsak a törvényszék, hanem a gyűlés is tárgyalhatja, határozhat is róla. A tanácskozások legtöbbjét gyűlésnek (congregatio) nevezték, olykor csak 1-2 bejegyzést írtak róluk. Közgyűlésre (generalis congregatio) évente egyszer került sor, többnyire ekkor volt a tisztújítás. Törvényszéket (sedes iudiciaria) általában kétszer, tavasszal és ősszel tartottak. A jelzett években hatszor fordult elő, hogy két napig tartott a törvényszék, ilyenkor a törvényszék második napja kifejezést használták. Néhányszor előfordul pecsételő szék (sedes sigillatona) és helyesbítő szék (sedes rectificatoria) említése is. Az előbbi elnevezés okmányok hitelesítésével, az utóbbi az adókivetés javításával hozható kapcsolatba. Van példa kettős elnevezésre is, pl. gyűlés és pecsételő szék. A tanácskozások keltezése érdekes és változatos. Az évszám feltüntetése mellett az első években egyházi ünnepek szerinti datálással találkozunk a jegyzőkönyvben - összesen 45-szőr. Ezeket a keltezéseket a jegyzetekben közöltük. Később a hónap nevét és a nap számát tüntették fel. Az átmenet fokozatosan történt: 1629-ben egyszer maradt el, 1634-ben pedig már nem volt egyházi ünnep szerinti keltezés. Számos esetben, mintegy 30 alkalommal mindkét időmeghatározás rendelkezésünkre áll. A kettős datálás alapján úgy tűmk, hogy a jegyzőkönyvben a feria secunda, feria tertia és feria quarta kifejezéseket következetesen nem a hét második, harmadik és negyedik napja, tehát hétfő, kedd, szerda értelemben használták, hanem az egyházi ünnephez viszonyítva a második, harmadik vagy negyedik napot jelölték velük. A csak egyházi ünnep szerinti néhány keltezés feloldásánál ugyanezt a módszert alkalmaztuk. A gyűlések helyszíne májusáig kizárólag Szatmar. Négy alkalommal, 1630-ban egyszer, 163 l-ben háromszor mulasztották el a megyegyűlés helyének megjelölését. Mivel ekkor még minden tanácskozás Szatmáron zajlott, feltehető, hogy ezeket is itt tartották nyarától valamelyik Szatmárhoz közeli mezőváros (oppidum) vagy falu (possessio), főleg Csenger, Csegöld és Batiz volt a tanácskozások helyszíne. Az utóbbi faluban egy egész esztendőn át

10 tartottak gyűléseket a nemesek végére ismét visszatértek Szatmárra, az utolsó gyűlés ott volt. A jegyzökönyvet latinul írták, ezeket a szövegrészeket magyarra fordítva közöljük. Megtartottunk néhány latin kifejezést bizonyos címek és tisztségek jelölésére. A terjedelmes magyar nyelvű szövegrészek miatt azoknál a címeknél, ahol a jegyzőkönyv a magyar nyelvű elnevezést is használta, pl. vitézlő, nemzetes, átvettük ezeket. A forrás kétnyelvűsége az oka az esetleges párhuzamos fogalomhasználatnak, pl. kúria, udvarház. A neveket egyszerűsített, ma is használatos alakjukban írtuk le, az eredeti írásmódot és a variációkat a névmutatóban közöltük. A jegyzőkönyvben hiányosan írt neveket vagy szövegrészeket...[ ] jellel, a bizonytalan olvasatú szavakat (?) alkalmazásával jelöltük. A regesztákhoz név- és tárgymutatót készítettünk, a Szatmar megyei helyneveket térképre rajzoltuk. Henzsel Ágota

11 1 (2 1) Szatmar vármegye törvényszékének jegyzőkönyvi bejegyzései nemzetes rátóti Gyulafy Miklós és urai Uray Ferenc alispánsága idejéből, amikor Pásztói Máté lett a jegyző. Szatmar vármegye törvényszéke február 7-én 1 Szatmar mezővárosban 2. (2.1.) Szatmar vármegye közönsége nemes Pásztói Mátét választot-ta meg jegyzőnek. A szokásos esküt vitézlő Márton Péter szavai után mondta el: Én Pásztói Máté Szatmar vármegyének nótáriusa esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy bizony Isten, hogy én minden előttem törvénykezőknek atyafiúságot, barátságot, félelmet, adományt, gyűlölséget és mindeneket hátra hagyván, Magyarország írott törvénye és törvénycikkei szerint igaz törvényt teszek az én értelmem szerint. A prothocolumban mindeneket igazán írok, vármegyém híre nélkül, publikálás nélkül senki kérésére semminemű leveleket és pereket ki nem adok, mindenekben tehetségem szerint ahhoz tartom és alkalmazom magamat, amit a nótáriusságnak tiszte és hivatalja kíván. Isten engem úgy segéljen. Éves fizetése 100 forint lesz, annyi, amennyit a vármegye egykori jegyzőjének, nemes Bodó Ferencnek fizettek. 3. (2.1.) Vitézlő bagosi Bagossy János szolgabíró nemzetes szentmártoni Farkas István, a tiszáninneni kincstári javak prefectusa kérésére és az alispánok parancsára november 20-án megidézte vitézlő Szilágyi Istvánt a Szatmar vármegyei Óvári faluban lakó jobbágya, Kántor György által, gyilkosság miatt. 4. (2.2.) Bagossy János szolgabíró nemes Paku Pál szolgabíró és felesége, Szabó Katalin kérésére december 6-án törvényszék elé idézte ifjabb agilis Kömböcz Mihályt a Szatmar vármegyei Cégény falusi Fábián Judit, Kozma Márton felesége által, gyalázkodás miatt. 5. (2.2.) Vitézlő gacsályi Ramocsa Pál szolgabíró nemes fülpösi Nagy Boldizsár és mándi Nagy Tamás kérésére agilis Tekeházy vagy László Istvánt mint tolvajt január 20-án törvényszék elé idézte felesége, a 1 Feria secunda proxima post festum Beatae Dorotheae Virginis

12 Szatmar vármegyei Gacsály mezővárosban lakó Bárány Katalin által. Saját maga vagy ügyvédje jelenjen meg. 6. (2.2.) Vitézlő Kávássy Balázs szolgabíró nemzetes urai Uray Ferenc másodalispán kérésére, december 15-én megidézte nemes Dengelegi Miklóst huszonnégyszer kimondott lélek elleni borzalmas káromkodás ügyében jobbágya, a Szatmar vármegyei Dengeleg falusi Nagy Demeter által. 7. (2.2.) Ugyanaz a szolgabíró urai Uray Ferenc másodalispán megbízásából megidézte Dengelegi Miklóst a Szatmar vármegyei Dengeleg faluban lakó jobbágya, Nagy Demeter által másik dengelegi jobbágya, Rosta Péter vérontás miatti bírsága ügyében ugyanazon a napon. 8. (2.2.) Kávássy Balázs szolgabíró urai Uray Ferenc másodalispán kérésére, év 29. napján törvényszék "elé idézte nemzetes szántói Becsky Lászlót az endrédi Apáti Istvánnak mint sikkasztónak és orgazdának ügyében, aki tolvajoknak adott szállást. Az idézést a Szatmar vármegyei endrédi agilis Nikos Pál végezte. 9. (2.2-3.) Ugyanaz a szolgabíró a másodalispán törvényes kérésére megidézte nemzetes nagytárkányi Tárkány Istvánt a Szatmar vármegyei Endréd faluban lakó jobbágya, Somodi Gergely ügyében, tolvajok befogadása és lopott dolgok rejtegetése miatt, másik endrődi jobbágya, Jakab János által év 29. napján. 10. (2.3.) Vitézlő Paku Pál szolgabíró és Kovács István esküdt a törvényszék előtt jelentik, hogy vitézlő Reszegey Bernát kérésére megintették vitézlő lekcsei Sulyok Györgyöt a Szatmar vármegyei Kispaládon, providus Nagy Bálint által december 14-én. Kérték, hogy adja vissza agilis Nagy Lászlót, aki Magosligeten lakik. Mivel Sulyok nem adta vissza Reszegeynek Nagy László jobbágyot, törvényszék elé idézik. 11. (2.3.) Paku Pál szolgabíró nemzetes rátóti Gyulafy Miklós alispán törvényes kérésére november 14-én megidézte nemes Kis Mártont és agilis Varga Andrást, akik Máramarosból jövet két ökröt elloptak. Kis Mártont...[ ] Zsófia asszony által idézték, Varga Andrást a Szatmar vármegyei Majtison lakó Németi Bálint feleségének anyjával.

13 12. (2.3.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró Uray Ferenc másodalispán megbízására törvényszék elé idézte nemes Ugrón Pált a Szatmar vármegyei Kis- vagy Magyarhódos faluból november 20-án, ugyanott lakó jobbágya, providus Cserődi Lukács által, borzalmas káromkodás miatt. 13. (2.3-4.) Bagossy János szolgabíró előadja, hogy nemzetes Edenfy Katalin, vitézlő Csomakózy Mihály özvegye a Szatmar vármegyei Csomaközön és Mezőpetriben levő telkeit 1628 mindenszentek táján elfoglalták. Személyesen megidézte...[ ] az asszony kérésére a törvényszék elé. 14. (2.4.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédeket állított nemes Gencsi Anna, vitézlő Vid László felesége Rápoltból december 6-án. 15. (2.4.) Ugyanakkor nemes Újnémeti Borbála, vitézlő Vasaljai Pál özvegye is ügyvédeket állított, többek között Vid Lászlót. 16. (2.4.) A szolgabíró előtt állított ügyvédeket december 22-én vitézlő Désházi György. 17. (2.4.) Nemes Keresi Tamás és felesége, Ugrón Erzsébet a Szatmar vármegyei Kiszsadányból ügyvédeket állítottak január 16-án: Szalay Györgyöt, Halászi Pétert, Juhász Jánost és Fancsikai Istvánt. 18. (2.4.) Nemes Laskay András és lánya, Laskay Borbála ügyvédeket állított január 27-én. 19. (2.4.) Vitézlő Ramocsa Pál szolgabíró előadja, hogy Szatmar vármegye főispánja, tekintetes és nagyságos rozsályi Kun László előtt vitézlő rátóti Gyulafy András ügyvédet állított december 11-én. 20. (2.4.) február 2-án ügyvédeket állított nagyságos nagylónyai Lonyay Zsigmond és anyja, Báthory szaniszlófi Katalin a Szatmar vármegyei Meggyes mezővárosban. 21. (2.4.) Vitézlő Kávássy Balázs szolgabíró előtt ügyvédeket állított nagyságos Sennyei Borbála, nagyságos Károlyi Mihálynak, Szatmar vármegye egykori főispánjának özvegye.

14 22. (2.4.) Ugyanaz előtt ügyvédeket állított nemes Edenfy Katalin, vitézlő Csomakózy Mihály özvegye. 23. (2.4.) Őelőtte állított ügyvédeket vitézlő és nemes jármi Balázsházy Miklós, Székely Tamás és Szénássy Mihály is Ecsed várában. 24. (2.5.) A szolgabíró előtt nemes Horváth Katalin, vitézlő Pető Miklós özvegye ügyvédeket állított. 25. (2.5.) Nemzetes urai Uray Ferenc másodalispán előtt ügyvédeket állított nemes Horváth Anna, vitézlő Reszegey Bernát felesége. 26. (2.5.) Vitézlő Prosma Péter és Irinyi László a törvényszék előtt ügyvédeket állítottak. 27. (2.5.) Nemes Paku Pál szolgabíró előtt ügyvédet állított venerabilis Szepsi András és honestus Szőcs Mátyás, Szatmar mezővárosi lakosok. 28. (2.5.) január 9-én vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédeket állított vitézlő urai Uray Sándor fia, György. 29. (2.5.) A törvényszék előtt ügyvédeket állított vitézlő lekcsei Sulyok Sándor és Ferenc. 30. (2.5.) Nemes Sípos Erzsébet, egykor vitézlő Tyukodi László, most honorabilis Liszkay Péter felesége, valamint lánya, Tyukodi Katalin ügyvédeket állítottak. Tyukodi Katalin atyjától örökölt és a Szatmar vármegyei Tyúkod faluban levő birtokrészének gondnokául és kezelőjéül a törvényszék előtt mostohaapját, Liszkay Pétert állította. 31. (2.5.) Nemzetes mezőteremi Vetési István vitézlő Bagossy János szolgabíró által a törvényszék előtt harmadszor inteti meg a Szatmar vármegyei Iriny faluban lakó vitézlő Irinyi Györgyöt, hogy a mezőteremi részbirtok közbecsüjének összegét vegye fel. 32. (2.5-6.) Tunyogi István Tunyogi András részjószága hitbérét kínálja Gersényi Sándornak, Tunyogi Dorkó fiának a Szatmar vármegyei Tunyogon levő javak visszaadása fejében. Ezek a javak: egy puszta udvarházhely tartozékaival, a Szamos felől Clara István háza, másfelől Bíró Mihály

15 puszta házhelye van mellette. Kis Pál és Kis István zálogos jobbágyok házhelyükkel, napnyugatról Varga Pál háza, a Szamos felől Kis Mihály háza határolja. Patar Mihály jobbágy, nyugat felől Fani János és Fani Lőrinc pusztája, a Szamos felől Bíró Mihály házhelye van mellette. Puszta házhely, amin Tunyogi Pál lakott, nyugatról Csűri István, Csűri Miklós udvarháza, a Szamos felől Melith György uram pusztája. Fazekas János puszta házhelye, délről Ember György pusztája, északról a Mezőszél. Tunyogi István vitézlő Paku Pál szolgabírót és egy esküdtet kér első megintésre. 33. (2.6.) Tunyogi István a Szatmar vármegyei tunyogi részjószág hitbérét kínálja nemzetes Horváth Annának, aki most Reszegey Bernát, korábban vitézlő Tunyogi János felesége, valamint lányának, Tunyogi Ilonának, Farkas Pálnénak az alábbi javakért: Tunyogi János udvarháza tartozékaival, szomszédok egyfelől Tunyogi Mihály és Tunyogi Ábrahám, másfelől Clara István. Zálogos jobbágyok: Keresztes János, Keresztes Máté házukkal és helyükkel, egyfelől Aszalós András háza, másfelől Sózó Péteré. Galai Gáspár zálogos jobbágy házhelyével együtt, egyfelől Tunyogi István udvarháza, másfelől Demeter László háza helye van mellette. Lőrincz Isván zálogos jobbágy házhelyével, egyfelől Sophi András a szomszédja, másfelől Kövér András háza. Molnár János házhelye a Szamos mellett, Fani Ambrusé ugyanott. Zálogos kert a Csombor szegen az Ágh György kertje mellett. A Böjtös kert zálogos, a Nagy szeg mellett van az első kertre menőben másfél hold föld, egyfelől Gersényi Sándor földje, másfelől Tunyogi Györgyné a szomszédok. Paku Pál szolgabírót kéri egy esküdttel a személyes megintésre. 34. (2.6.) Nemzetes szántói Becsky László szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 35. (2.6-7.) Nemes Horváth Anna, vitézlő Reszegey Bernát felesége szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzése ügyében. 36. (2.7.) Tekintetes és nemes rozsályi Kun László, Szatmar vármegye főispánja nevében vitézlő zsarolyani Márton Péter kér szolgabírót, esküdtet szökött jobbágyok visszaszerzésére. 37. (2.7.) Honorabilis Szepsi András presbiter kéri vitézlő Paku Pál szolgabírót egy esküdttel kiküldeni tartozás visszatérítése ügyében.

16 38. (2.7.) Nemes Várday Katalin, nemes bedeghi Nyáry Pál özvegye nemes Ary Mihály ügyvédje által - akinek a leleszi Szent Kereszt konventtől van ügyvédvalló levele - szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 39. (2.7.) Vitézlő Vas Gábor ügyvédje, Horváth András által szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 40. (2.7.) Nemzetes Edenfy Klára, nemzetes petőfalvi Pető István özvegye Horváth Ádám ügyvédje által szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 41. (2.7.) Nemes Therey Mihály szolgabírót és esküdtet kér a Szatmar vármegyei Hirip faluba szántóföldjei, rétjei, kaszálói kikeresésére. 42. (2.7.) Nemes Ramocsa Margit, vitézlő Szalkay György felesége szolgabírót és esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 43. (2.7-8.) Nemes Sennyei Borbála, nemes Károlyi Mihály özvegye és fia, Károlyi Ádám ügyvédjük, vitézlő Reszegey Pál által szolgabírót, esküdtet kérnek szökött jobbágyaik visszaszerzésére, valamint vizsgálat elvégzésére. 44. (2.8.) Vitézlő idős Uray György szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágya visszaszerzésére. 45. Vitézlő Veszprémi Gáspár szolgabírót, esküdtet kér vizsgálat elvégzésére. 46. (2.8.) Vitézlő idős Uray György törvényesen kihirdetett perét, amit nemzetes Lonyay Katalin, nemzetes Nyáry Bernát felesége ellen indított annak jobbágya, agilis Barát János hatalmaskodása miatt, a szokásos 3 forintos terhet letéve megszünteti. A pénz harmadával meginteti az asszonyt, ha nem veszi fel, a pénz a törvényszéken marad. 47. (2.8.) Vitézlő Domahidy Miklóst nemzetes Uray Ferenc másodalispán szóban megintette jobbágyával, Izsó Györggyel. Domahidy tiltakozik, hogy ez nem volt törvényes, így nem köteles megegyezésre, bár kész arra.

17 48. (2.8.) Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós, Szatmar vármegye alispánja mint felperes és hatóság pere nemes Kis Márton és agilis Varga András majtisi lakosok mint alperesek ellen, két ökör ellopása miatt. Felperes ügyvédje vitézlő Almássy András. Kis Márton Máramarosból jövet Jánk vagy Majtis faluknál éjszakázott, ökreit szabadon legeltette. Varga két ökröt Zsarolyánba hajtott. Ö maga Majtis falu erdejében három napig rejtőzött, majd elmenekült. Az ügyvéd kész a bizonyításra. Felperes levelesítő és ítéletlevelet kér. Alperesek mellett senki, pervesztesek lettek. Szatmar vármegye gyűlése február 28-án 2 Szatmar mezővárosban 49. (2.9.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédeket állított vitézlő Fülpösi Kristóf és felesége, Csomakózy Erzsébet. 50. (2.9.) Nemzetes Bagossy Anna, nemzetes Uray Ferenc alispán felesége február 27-én ügyvédeket állított. 51. (2.9.) Nemzetes Uray Ferenc alispán előtt folyó év január 24-én, Szatmar mezővárosban ügyvédeket állított vitézlő Csomakózy Boldizsár. A többi ügyvéd közé felveendő: nemzetes Csomakózy András, váradi Trucskay Mihály, bihari Deák Miklós, belényesi Deák György, Váradi László, szentkirályi Mezey Lőrinc, Horváth Vitus és servitorai: körösi Deák István, Gyargya Mihály, Hunyadi Péter, Raski Márton. 52. (2.9.) Vitézlő Ramocsa Pál szolgabíró Gacsály mezővárosi házánál, február 18-án nemzetes Zoltán Katalin, vitézlő özödfatvi Göde Pál felesége ügyvédeket állított. 53. (2.10.) A gyűlés előtt személyesen állítottak ügyvédeket: vitézlő Németi János, Csomakózy György, Reszegey János, Mikolay Miklós és Ferenc. 54. (2.10.) Nemzetes mezőteremi Vetési István a gyűlés előtt ügyvédeket állított. 2 Feria quarta proxima post Dominicam Quinquagesimae

18 55. (2.10.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédet állított nemzetes lokácsi Prépostvári Zsigmond a Szatmar vármegyei Beitek faluban november 15-én. 56. (2.10.) A gyűlés előtt állított ügyvédeket nemzetes nagykállói Kállay György. 57. (2.10.) Vitézlő Paku Pál szolgabíró nemes Ary Mihály kérésére augusztus 22-én megidézte nemes Nagy vagy Kovács Erzsébetet, vitézlő magosmarti Pató Ferenc özvegyét gyalázkodás és rágalmazás miatt. 58. (2.10.) Paku Pál szolgabíró Ary Mihály kérésére ugyanazon a napon megidézte nemes Kis vagy Kovács Annát, nemes Ary Boldizsár feleségét a Szatmar vármegyei Dányádról gyalázkodás, rágalmazás és becsületsértés miatt. 59. (2.10.) Vitézlő Almássy András nemes Bagi István nevében kéri vitézlő Paku Pál szolgabíró és egy esküdt kiküldését, hogy legyenek jelen testvére, a néhai vitézlő Bagi Benedek javainak árvái közötti felosztásánál. 60. ( ) Vitézlő irinyi Irinyi György tiltakozik, hogy jóllehet testvérének, vitézlő Irinyi Andrásnak és Vajda Annának, vitézlő Irinyi Ferenc özvegyének Pórtelek faluban lakó jobbágyai és subditusai számára szabaddá tette az Iriny faluhoz tartozó Czizer erdejét, de nem örökösen. Szolgabírót, esküdtet kér, hogy eltiltsa őket az erdő használatától. 61. (2.11.) Papírra írt tiltakozás, amit a jegyzőkönyvbe bejegyeztek. Tekintetes és nagyságos Perényi Gábor és nemzetes Kölcsey Péter ügyvéd által tiltakoznak, hogy a Cseke falu határában levő vízimalmuk fölött Vas Gábor és az azóta elhunyt Kende Ferenc székes vízi malmot épített gáttal. Az új malom a csekei birtokosok közös földjén épült. Perényi és Kölcsey több csekei birtokostársukkal szolgabírót, esküdtet kérnek megintésükre. Kérik a Tiszán levő malom és gát megszüntetését, mert annak a malomnak feltöltött gátja miatt a víz úgy megfogódott és megállott, hogy az egész csekei határ erdeje és mezeje derekasan mind vízben állván, el kell pusztulni és romlani. 62. (2.12.) Nemzetes Szatmári Anna, vitézlő Fülpösi Péter özvegye Szatmar mezővárosból vitézlő Almássy András ügyvédje által tiltakozik,

19 hogy ellene per indult zálogbirtok kiváltására. Közép-Szolnok vármegyében Alsó- és Felsöszoporon, Kraszna vármegyében Ilosva faluban vannak a birtokok nővérével, nemzetes Szatmári Katalinnal, Murányi vagy Deák Sámuel özvegyével megosztva. Anna a maga részét nemzetes Sándorházi Istvánnak és feleségének, Dobay Zsófiának 180 forintért elzálogosította. Tiltakozására Debreceni Mihály felesége ellentmondott és erről Szatmar vármegye pecsétjével ellátott hiteles jelentő levelet kér. 63. ( ) Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós alispán jelentése egy megegyezésről, amely Fülpösön november 23-án történt Fülpösi Kristóf, idős Szirmay Györgyné Veres Zsófia és fia, Tatai Imre, valamint Farkas Boldizsárné Domány Anna és fia, Farkas Pál között, vitézlő Bornemissza János és Ary Mihály tanúk előtt. A egyezséget kötők az alispán nábrádi házánál Komoróczy Ferenc esküdt jelenlétében kérték, hogy egyezséglevelüket a jegyző másolja be a jegyzőkönyvbe, nekik pedig a vármegye pecsétjével ellátott másolatot adjon. Az egyezség a Szatmar vármegyei Fülpösön és Darócon levő javakról szól. Ezek jobbágyok, házhelyek, szántók, bevetett és vetetlen földek, kaszáló kertek, a Szamos parton levő kaszálóhelyek és a két falu határán levő kaszáló rekeszek, amelyek egykor Fülpösi Ferencé, Fülpösi Alberté, majd Karácsony Jánosé lettek. Karácsony János anyja Fülpösi Kristóf nagyapjának testvére, Karácsondi Pál felesége volt. A megegyezés szerint Szirmayné adott Fülpösi Kristófnak az asszony nagyatyjának, Berencsényi Jánosnak egykor elzálogosított jószágból Fülpösdarócon két jobbágyot: Kata Györgyöt anyjával és Illyés Pétert atyjával, Gergellyel. Darócon két puszta házhelyet, az egyik Kata Fábiáné volt, a másik puszta fél házhely Kósa János mellett Illyés Péteré. Az Aracsay Istvántól Fülpösi Kristófra maradt kaszálókat, gyümölcsös kerteket, nyilas füveket és szántókat mintkét határon nyílhúzással felezik meg Farkas Boldizsárné és Fülpösi Kristóf között. Ha Fülpösi Kristóf előbb hal meg, a jószág a két asszonyra marad. Ha amazok halnak meg előbb, a javak Fülpösi Kristófé és utódaié.

20 Szatmar vármegye közgyűlése március 19-én 4 Szatmar mezővárosban 64. (2.14.) Tisztújítás. Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós és urai Uray Ferenc alispán hivatalukat a szokásos esküt letéve tovább folytatják Szatmar vármegyében. 65. (2.14.) Az eddigi négy szolgabírót közakarattal megerősítik hivatalukban. Nemes Ramocsa Pál, Bagossy János, Kávássy Balázs és Paku Pál letették a hivatali esküt. 66. ( ) Szatmar vármegye újonnan választott esküdt ülnökei: Mánássy György, Tivadari Péter, Mikolay István, Kende Zsigmond, csepei Zoltán László, Komoróczy Ferenc, Uray Miklós, Csomakózy Ferenc, Rápolti István, Irinyi György, Irinyi László, Ratonyi Péter, Márton Péter, Egry István, Szirmay György, Szabó Ambrus, Csűri Miklós, Szabó György, Szigeti György, Kovács István, Kapossy János, Kölcsey György és Márton Albert. 67. (2.15) Vitézlő Pásztói Máté jegyző előtt ügyvédeket állított méltóságos gróf iktári Bethlen István, Hunyad és Máramaros vármegyék főispánja, birodalmi és erdélyi fejedelmi tanácsos és kormányzó feleségével, méltóságos Károlyi Katalin grófnövel a Szatmar vármegyei Újváros mezővárosban. 68. (2.15.) Vitézlő Kávássy Balázs szolgabíró előtt ügyvédeket állított Vitkay Albert és felesége, Kónya Anna Pórtelek faluban február 21- én. 69. (2.15.) Ugyanakkor Kávássy Balázs szolgabíró előtt ügyvédet állított vitézlő Vitkay György. 70. (2.15.) Vitézlő apagyi Kondakory Ferenc ugyancsak ügyvédet állított. 3 4 A címben közgyűlés, a szöveges részben törvényszék elnevezés szerepel. Feria secunda proxima post Dominicam Oculi

21 71. ( ) Vitézlő Bagossy János szolgabíró és Csűri Miklós esküdt előadják, hogy néhai vitézlő baráti Békési György és nemes Gálfy Anna fia, Békési János, aki az Ugocsa vármegyei Jancsika faluban lakik,előttük bevallást tett. A Szatmar vármegyei Pórtelek faluban levő birtokrészét, harmadrész nemesi kúriáját minden tartozékával és hasznával vitézlő Kávássy Balázsnak zálogosította el 40 forintért. 72. (2.16.) Rakamazy András jegyzőkönyvbe írandó levélben tiltakozik, hogy az apja által Genesen magszakadás révén szerzett házhelyet, szántót és kaszáló réteket, amelyek a Császár Andrásé lettek volna, az el akarja adni. Sem neki, sem atyafiainak nem kínálta fel vételre, ezért eltiltja az eladástól. A vevőket, így Császár Andrásné Dányádi Zsuzsannát a vételtől tiltja el. Ő maga hajlandó megvenni az alispán becsüje szerinti árért. Bizonyságlevelet kér. 73. ( ) Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós alispán a vármegye mint hatóság nevében tiltakozik, hogy jóllehet vitézlő Nábrádi János özvegyét mint gyermekgyilkost Szatmar vármegye ítélete alapján bebörtönöztette, de tovább őrizni nem akarja. A vármegye közönsége úgy határozott, hogy vigyék a szatmári várba a főispán residentiájára és a vármegye előzetes vizsgálata után ott büntessék meg. 74. (2.17.) Vitézlő Kapossy János szolgabírót, esküdtet kér tanúk kihallgatására és szembesítésére. 75. (2.17.) Nemes Szirmay Anna, Balogh János felesége vitézlő Márton Péter által rokonság jogán eltiltja nemes Mezőgyáni Annát, vitézlő Szirmay Ferenc özvegyét a volt férj birtokrészének elidegenítésétől. 76. (2.17.) A vármegye alázatos levelével követként az erdélyi fejedelemhez küldik nemes Csányi Miklóst, hogy ne kényszerítse Szatmar és Szabolcs vármegyéket az ecsedi vár lovasainak tartására. Útiköltségre 25 forintot szedjen be a szolgabíró a taksás nemesektől. 77. (2.17.) Kihirdetik, hogy a következő törvényszéket április 18-án Szatmáron tartják.

KÜNSTLERNÉ VIRÁG ÉVA SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II/2. Nyíregyháza, 1997.

KÜNSTLERNÉ VIRÁG ÉVA SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II/2. Nyíregyháza, 1997. KÜNSTLERNÉ VIRÁG ÉVA SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1635-1640 II/2 Nyíregyháza, 1997. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 12. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/23420/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/23420/ Szektor : 61 Gyula 5700 Petõfi tér 2. Oldal: 1 / 7 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv ha m2 k.fill

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544 Terjedelme: 348 darab (5 doboz) Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA - REGIONÁLIS DÖNTŐ. Debrecen, április 12.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA - REGIONÁLIS DÖNTŐ. Debrecen, április 12. IDŐFUTAM 2 KÖR 10:00 RAJTSZ. NÉV ISKOLA KATH PONT KAT. RAJTSZ KÖR RAJT RAJT CÉL IDŐ MS ABSZ. KAT.H. TÁV SPD 35 Tomka István Petőfi Sándor Ált.Isk, Püspökladány 1 7 II. - fiú - A 35 2 10:07 0:07 0:11:03

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C

III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C Ssz Név Szév 6 m p T p kisl p 6 m p Összp 1. Balogh Szabolcs 24 8,4 189 4,84 14 54,1 149 1:55,24 152 63 p 2. Monoki Milán 23 9,1 156 4,27 111 42,7 112

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Tisztelt Vizsgázó! vizsgafeladat azonosító. vizsgafeladat azonosító. vizsgafeladat azonosító. vizsgahelyszín. vizsgahelyszín.

Tisztelt Vizsgázó! vizsgafeladat azonosító. vizsgafeladat azonosító. vizsgafeladat azonosító. vizsgahelyszín. vizsgahelyszín. Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk,

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/B 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név Csapat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Vágott János Pestújhely

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

I. Kalazanci Kupa május 21.

I. Kalazanci Kupa május 21. 60 m - Leány - III. Krcs. 2003-2004 Előfutam Kis Melissza 2004 Makó Katolikus 9,5 D Tóth Adrienn 2004 Tiszasziget 9,7 Nanási Petra 2003 Hmvhely 9,8 Egri Zsuzsanna 2003 Kétsoprony 8,9 D Gábor Tünde 2003

Részletesebben

Budapest Egyetemi Bajnokság 2011 Cs :54 Részidős eredmények OE2003 Stephan Krämer 2007

Budapest Egyetemi Bajnokság 2011 Cs :54 Részidős eredmények OE2003 Stephan Krämer 2007 Lap 1 Férfi (126) 2.9 km 0 m 20 ep 1 935 Kinde Mátyás 14:01 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- BME Budapesti Műszaki Egyetem ----- ----- ----- ----- -----

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 12 doboz 1,44 fm 1 fémdoboz 0,12 fm 1 kötet 0,01 fm össz.: 1,57 fm Raktári hely:

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20.

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FIÚK 60 M SÍKFUTÁS 12 ÉVESEK I. ELŐFUTAM 1. Szloboda Bence 95 DVSI 8.56 D 2. Bándli Olivér 95 TSC Dózsa 8.75 D 3. Katona Bence

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben