HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI"

Átírás

1

2

3 HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI II/l Nyíregyháza, 1996.

4 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. Sorozatszerkesztő: Nagy Ferenc Lektorálta:Balogh István A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült Szövegszerkesztés : Drobni Erzsébet ISSN ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára Felelős kiadó: Dr. Nagy Ferenc Készítette: Mohácsi - Art 300 példányban

5 ELŐSZÓ Levéltárunk éppen tíz esztendeje indította el kiadványainak új sorozatát, a Közleményeké azzal a céllal, hogy elősegítse a történeti források megjelenését. A Közlemények első kötete Regeszták Szatmar vármegyei jegyzökönyvéből (1593. május augusztus 6.) címmel, Balogh István nyugalmazott levéltárigazgató, a történelemtudományok doktora munkájaként jelent meg. Balogh István az országban is az elsők között vállalkozott arra, hogy a vármegyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek latin nyelvű bejegyzéseit magyarra fordítsa, ezáltal a kutatók, érdeklődők szélesebb köre számára is hozzáférhetővé tegye. Ez a munka válogatás, a jegyzőkönyvek azon bejegyzéseit dolgozta fel, amelyeket a köztörténet, az igazgatás- és kultúrtörténet, valamint a helytörténeti rás szempontjából fontosnak ítélt. Sorozatunk tizedik kötetét levéltárunk fiatal, tehetséges munkatársa, Henzsel Ágota készítette Tartalma azonos az első kötetével, a feldolgozás módját tekintve azonban eltér attól. A jegyzőkönyv minden egyes bejegyzését lefordította és a fordítás alapján minden bejegyzésről tartalmi kivonatot, regesztát készített. A regeszták a jegyzőkönyvben szereplő minden személy- és helynevet tartalmaznak. Ezért egy-egy ügyről csak címszavakban, nevekkel és adatokkal zsúfolt körmondatokban szólhat.

6 A történeti Szatmar vármegye levéltára Trianon után kalandos utat járt be. A jegyzőkönyvi sorozat ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárában található, az iratok pedig Kolozsvárott és Szatmárnémetiben. Nehéz tehát a kutatásuk, éppen ezért tartjuk fontosnak a megye történetével kapcsolatos források közzétételét. Kötetünk a honfoglalás évfordulóján jelenik meg. Szerény tisztelgés ez nemzetünk gazdag múltja előtt. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, hiszem, hogy múltunk ezen darabjának megismerése is gazdagítja jövőnket! Nyíregyháza, március Dr. Nagy Ferenc levéltángazgató

7 BEVEZETÉS A kötet az 1629 és 1634 között keletkezett 1151 jegyzőkönyvi bejegyzés regesztáját (tartalmi kivonatát) foglalja magába. Ezek a bejegyzések mintegy felét teszik ki a Szatmar vármegyei prothocolumok (jegyzőkönyvek) második kötetének, amelynek évköre 1629-től 1640-ig terjed. A szatmári jegyzőkönyvek sorozata 1593-ban kezdődik, az első kötet anyaga 1616-ig tart. Az 1616 és 1629 közötti időszakból nincsenek meg a jegyzőkönyvek. A Pásztói Máté jegyző kézírásával írott feljegyzések túlnyomó többségükben eredeti tisztázatok. A rendszeresen vezetett jegyzőkönyvben mégis van néhány hiányos bejegyzés és utólagosan betoldott, fogalmazványnak tekinthető lap is. A vármegyei nemesség tanácskozásain készült jegyzőkönyveket keletkezésük után több mint száz évvel kötötték be könyv alakban. A Szatmar megyei levéltár 18. századi rendezésekor kerültek a bejegyzések mellé, a lapszélre Schemberger Ferenc registrator (levéltáros) mutatózásra utaló tárgyszavai és számai. A jegyzőkönyvekhez készült segédletek sorsa ismeretlen, valószínű, hogy e korai időszakból nem maradtak meg. A megyegyűléseken keletkezett iratanyag páratlan forrás a helyi közigazgatás és jogszolgáltatás megismeréséhez. Bár a bejegyzések elsősorban a nemesek jogügyleteivel foglalkoznak, a 17. századi Szatmar megye középnemességének életét tükrözik, összességükben a kor politikai, társadalmi, gazdasági viszonyait is láttatják. Szatmar vármegye egyike volt a hét felső-magyarországi vármegyének, amelyeket a nikolsburgi béke (1621) értelmében Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kapott meg ben bekövetkezett halála után ezek a vármegyék visszakerültek a Magyar Királysághoz. A visszacsatolást végző királyi és vármegyei biztosok tevékenységének a jegyzőkönyvben is maradt nyoma. A Bethlen Gábor hadjáratai során elfoglalt területek visszavételére tett megyei kísérletek azonban a nagyhatalmú Bethlen István ellenében hatástalanok maradtak. Tanulságos a vámmentességgel rendelkező Nagybánya szabad királyi város és az aranyosmeggyesi vámot birtokló Lonyay Zsigmond

8 küzdelme kiváltságaik érvényesítésére, amely ekkor a nagybányaiak javára dőlt el. A felső-magyarországi vármegyékben történt eseményekről, a hajdúfelkelésről, I. Rákóczi György fejedelemmé választásáról (1630) alig esik szó, a kiszámíthatatlanul változó hatalmi viszonyok miatt ezeket nem kommentálták, említem is alig említették. Kivételt képez az ben zajló felső-magyarországi parasztfelkelés, amelynek hullámai ide is elértek. A négy tiszáninneni vármegye: Szatmar, Szabolcs, Bereg és Ugocsa középnemessége figyelemreméltó szervezkedést folytatott a parasztmozgalom, vagy annak utórezgései ellen. A jegyzőkönyv megőrizte a négy vármegye nemességének katonai együttműködésre, közös katonatartásra irányuló terveit, katonai rendtartását. Lejegyezték a megbékélt parasztok esküszövegét is. A köztörténeti vonatkozású témáknál nagyobb terjedelemben szerepelnek a jegyzőkönyvben a nemesek törvénykezésével kapcsolatos bejegyzések. Ezek ügyvédek állításáról, szolgabíró és esküdt hivatalos ügyben való kiküldéséről, idézésekről, vizsgálatokról szólnak. A jegyzőkönyv sajátossága, hogy számos, a nemesek egymás közötti jogkövetkezménnyel járó ügyét mintegy hitelesítésül jegyzőkönyvbe másolták. Ezek a bevallások, egyezségek és tanúkihallgatások általában magyar nyelvűek. A terjedelmi korlátok miatt teljes szövegük nem közölhető. Néhány - a regesztákban dőlt betűvel írott - tartalmi idézettel próbáltuk érzékeltetni adatgazdagságukat. A jegyzőkönyv olvasásakor feltárul a vármegye, mint hatóság működésének sok apró részlete, valamint a tisztviselők feladatkörével, tennivalóival összefüggésben levő számos adat is. A nemesség határozatai az iratkezelés módjával is foglalkoztak. Szükségesnek tartották, hogy szabályozzák az idézések címzését, a másolatok kiadását. A régi vármegyei iratokat a főispán, az újabbakat a jegyző őrizte. Szatmar vármegye nemesei az 1629 és 1634 közötti időszakban évente tanácskozást tartottak, a hat év alatt összesen 85-öt. A megyegyűlések elnevezésében felfedezhető bizonyos következetesség, mégis úgy tűnik, hogy a tanácskozások fajtái nem különültek el

9 mereven. Ezt támasztja alá a vármegyének egy 1633-as szabályrendelete is, amely szerint a gonosztettek ügyét nemcsak a törvényszék, hanem a gyűlés is tárgyalhatja, határozhat is róla. A tanácskozások legtöbbjét gyűlésnek (congregatio) nevezték, olykor csak 1-2 bejegyzést írtak róluk. Közgyűlésre (generalis congregatio) évente egyszer került sor, többnyire ekkor volt a tisztújítás. Törvényszéket (sedes iudiciaria) általában kétszer, tavasszal és ősszel tartottak. A jelzett években hatszor fordult elő, hogy két napig tartott a törvényszék, ilyenkor a törvényszék második napja kifejezést használták. Néhányszor előfordul pecsételő szék (sedes sigillatona) és helyesbítő szék (sedes rectificatoria) említése is. Az előbbi elnevezés okmányok hitelesítésével, az utóbbi az adókivetés javításával hozható kapcsolatba. Van példa kettős elnevezésre is, pl. gyűlés és pecsételő szék. A tanácskozások keltezése érdekes és változatos. Az évszám feltüntetése mellett az első években egyházi ünnepek szerinti datálással találkozunk a jegyzőkönyvben - összesen 45-szőr. Ezeket a keltezéseket a jegyzetekben közöltük. Később a hónap nevét és a nap számát tüntették fel. Az átmenet fokozatosan történt: 1629-ben egyszer maradt el, 1634-ben pedig már nem volt egyházi ünnep szerinti keltezés. Számos esetben, mintegy 30 alkalommal mindkét időmeghatározás rendelkezésünkre áll. A kettős datálás alapján úgy tűmk, hogy a jegyzőkönyvben a feria secunda, feria tertia és feria quarta kifejezéseket következetesen nem a hét második, harmadik és negyedik napja, tehát hétfő, kedd, szerda értelemben használták, hanem az egyházi ünnephez viszonyítva a második, harmadik vagy negyedik napot jelölték velük. A csak egyházi ünnep szerinti néhány keltezés feloldásánál ugyanezt a módszert alkalmaztuk. A gyűlések helyszíne májusáig kizárólag Szatmar. Négy alkalommal, 1630-ban egyszer, 163 l-ben háromszor mulasztották el a megyegyűlés helyének megjelölését. Mivel ekkor még minden tanácskozás Szatmáron zajlott, feltehető, hogy ezeket is itt tartották nyarától valamelyik Szatmárhoz közeli mezőváros (oppidum) vagy falu (possessio), főleg Csenger, Csegöld és Batiz volt a tanácskozások helyszíne. Az utóbbi faluban egy egész esztendőn át

10 tartottak gyűléseket a nemesek végére ismét visszatértek Szatmárra, az utolsó gyűlés ott volt. A jegyzökönyvet latinul írták, ezeket a szövegrészeket magyarra fordítva közöljük. Megtartottunk néhány latin kifejezést bizonyos címek és tisztségek jelölésére. A terjedelmes magyar nyelvű szövegrészek miatt azoknál a címeknél, ahol a jegyzőkönyv a magyar nyelvű elnevezést is használta, pl. vitézlő, nemzetes, átvettük ezeket. A forrás kétnyelvűsége az oka az esetleges párhuzamos fogalomhasználatnak, pl. kúria, udvarház. A neveket egyszerűsített, ma is használatos alakjukban írtuk le, az eredeti írásmódot és a variációkat a névmutatóban közöltük. A jegyzőkönyvben hiányosan írt neveket vagy szövegrészeket...[ ] jellel, a bizonytalan olvasatú szavakat (?) alkalmazásával jelöltük. A regesztákhoz név- és tárgymutatót készítettünk, a Szatmar megyei helyneveket térképre rajzoltuk. Henzsel Ágota

11 1 (2 1) Szatmar vármegye törvényszékének jegyzőkönyvi bejegyzései nemzetes rátóti Gyulafy Miklós és urai Uray Ferenc alispánsága idejéből, amikor Pásztói Máté lett a jegyző. Szatmar vármegye törvényszéke február 7-én 1 Szatmar mezővárosban 2. (2.1.) Szatmar vármegye közönsége nemes Pásztói Mátét választot-ta meg jegyzőnek. A szokásos esküt vitézlő Márton Péter szavai után mondta el: Én Pásztói Máté Szatmar vármegyének nótáriusa esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy bizony Isten, hogy én minden előttem törvénykezőknek atyafiúságot, barátságot, félelmet, adományt, gyűlölséget és mindeneket hátra hagyván, Magyarország írott törvénye és törvénycikkei szerint igaz törvényt teszek az én értelmem szerint. A prothocolumban mindeneket igazán írok, vármegyém híre nélkül, publikálás nélkül senki kérésére semminemű leveleket és pereket ki nem adok, mindenekben tehetségem szerint ahhoz tartom és alkalmazom magamat, amit a nótáriusságnak tiszte és hivatalja kíván. Isten engem úgy segéljen. Éves fizetése 100 forint lesz, annyi, amennyit a vármegye egykori jegyzőjének, nemes Bodó Ferencnek fizettek. 3. (2.1.) Vitézlő bagosi Bagossy János szolgabíró nemzetes szentmártoni Farkas István, a tiszáninneni kincstári javak prefectusa kérésére és az alispánok parancsára november 20-án megidézte vitézlő Szilágyi Istvánt a Szatmar vármegyei Óvári faluban lakó jobbágya, Kántor György által, gyilkosság miatt. 4. (2.2.) Bagossy János szolgabíró nemes Paku Pál szolgabíró és felesége, Szabó Katalin kérésére december 6-án törvényszék elé idézte ifjabb agilis Kömböcz Mihályt a Szatmar vármegyei Cégény falusi Fábián Judit, Kozma Márton felesége által, gyalázkodás miatt. 5. (2.2.) Vitézlő gacsályi Ramocsa Pál szolgabíró nemes fülpösi Nagy Boldizsár és mándi Nagy Tamás kérésére agilis Tekeházy vagy László Istvánt mint tolvajt január 20-án törvényszék elé idézte felesége, a 1 Feria secunda proxima post festum Beatae Dorotheae Virginis

12 Szatmar vármegyei Gacsály mezővárosban lakó Bárány Katalin által. Saját maga vagy ügyvédje jelenjen meg. 6. (2.2.) Vitézlő Kávássy Balázs szolgabíró nemzetes urai Uray Ferenc másodalispán kérésére, december 15-én megidézte nemes Dengelegi Miklóst huszonnégyszer kimondott lélek elleni borzalmas káromkodás ügyében jobbágya, a Szatmar vármegyei Dengeleg falusi Nagy Demeter által. 7. (2.2.) Ugyanaz a szolgabíró urai Uray Ferenc másodalispán megbízásából megidézte Dengelegi Miklóst a Szatmar vármegyei Dengeleg faluban lakó jobbágya, Nagy Demeter által másik dengelegi jobbágya, Rosta Péter vérontás miatti bírsága ügyében ugyanazon a napon. 8. (2.2.) Kávássy Balázs szolgabíró urai Uray Ferenc másodalispán kérésére, év 29. napján törvényszék "elé idézte nemzetes szántói Becsky Lászlót az endrédi Apáti Istvánnak mint sikkasztónak és orgazdának ügyében, aki tolvajoknak adott szállást. Az idézést a Szatmar vármegyei endrédi agilis Nikos Pál végezte. 9. (2.2-3.) Ugyanaz a szolgabíró a másodalispán törvényes kérésére megidézte nemzetes nagytárkányi Tárkány Istvánt a Szatmar vármegyei Endréd faluban lakó jobbágya, Somodi Gergely ügyében, tolvajok befogadása és lopott dolgok rejtegetése miatt, másik endrődi jobbágya, Jakab János által év 29. napján. 10. (2.3.) Vitézlő Paku Pál szolgabíró és Kovács István esküdt a törvényszék előtt jelentik, hogy vitézlő Reszegey Bernát kérésére megintették vitézlő lekcsei Sulyok Györgyöt a Szatmar vármegyei Kispaládon, providus Nagy Bálint által december 14-én. Kérték, hogy adja vissza agilis Nagy Lászlót, aki Magosligeten lakik. Mivel Sulyok nem adta vissza Reszegeynek Nagy László jobbágyot, törvényszék elé idézik. 11. (2.3.) Paku Pál szolgabíró nemzetes rátóti Gyulafy Miklós alispán törvényes kérésére november 14-én megidézte nemes Kis Mártont és agilis Varga Andrást, akik Máramarosból jövet két ökröt elloptak. Kis Mártont...[ ] Zsófia asszony által idézték, Varga Andrást a Szatmar vármegyei Majtison lakó Németi Bálint feleségének anyjával.

13 12. (2.3.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró Uray Ferenc másodalispán megbízására törvényszék elé idézte nemes Ugrón Pált a Szatmar vármegyei Kis- vagy Magyarhódos faluból november 20-án, ugyanott lakó jobbágya, providus Cserődi Lukács által, borzalmas káromkodás miatt. 13. (2.3-4.) Bagossy János szolgabíró előadja, hogy nemzetes Edenfy Katalin, vitézlő Csomakózy Mihály özvegye a Szatmar vármegyei Csomaközön és Mezőpetriben levő telkeit 1628 mindenszentek táján elfoglalták. Személyesen megidézte...[ ] az asszony kérésére a törvényszék elé. 14. (2.4.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédeket állított nemes Gencsi Anna, vitézlő Vid László felesége Rápoltból december 6-án. 15. (2.4.) Ugyanakkor nemes Újnémeti Borbála, vitézlő Vasaljai Pál özvegye is ügyvédeket állított, többek között Vid Lászlót. 16. (2.4.) A szolgabíró előtt állított ügyvédeket december 22-én vitézlő Désházi György. 17. (2.4.) Nemes Keresi Tamás és felesége, Ugrón Erzsébet a Szatmar vármegyei Kiszsadányból ügyvédeket állítottak január 16-án: Szalay Györgyöt, Halászi Pétert, Juhász Jánost és Fancsikai Istvánt. 18. (2.4.) Nemes Laskay András és lánya, Laskay Borbála ügyvédeket állított január 27-én. 19. (2.4.) Vitézlő Ramocsa Pál szolgabíró előadja, hogy Szatmar vármegye főispánja, tekintetes és nagyságos rozsályi Kun László előtt vitézlő rátóti Gyulafy András ügyvédet állított december 11-én. 20. (2.4.) február 2-án ügyvédeket állított nagyságos nagylónyai Lonyay Zsigmond és anyja, Báthory szaniszlófi Katalin a Szatmar vármegyei Meggyes mezővárosban. 21. (2.4.) Vitézlő Kávássy Balázs szolgabíró előtt ügyvédeket állított nagyságos Sennyei Borbála, nagyságos Károlyi Mihálynak, Szatmar vármegye egykori főispánjának özvegye.

14 22. (2.4.) Ugyanaz előtt ügyvédeket állított nemes Edenfy Katalin, vitézlő Csomakózy Mihály özvegye. 23. (2.4.) Őelőtte állított ügyvédeket vitézlő és nemes jármi Balázsházy Miklós, Székely Tamás és Szénássy Mihály is Ecsed várában. 24. (2.5.) A szolgabíró előtt nemes Horváth Katalin, vitézlő Pető Miklós özvegye ügyvédeket állított. 25. (2.5.) Nemzetes urai Uray Ferenc másodalispán előtt ügyvédeket állított nemes Horváth Anna, vitézlő Reszegey Bernát felesége. 26. (2.5.) Vitézlő Prosma Péter és Irinyi László a törvényszék előtt ügyvédeket állítottak. 27. (2.5.) Nemes Paku Pál szolgabíró előtt ügyvédet állított venerabilis Szepsi András és honestus Szőcs Mátyás, Szatmar mezővárosi lakosok. 28. (2.5.) január 9-én vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédeket állított vitézlő urai Uray Sándor fia, György. 29. (2.5.) A törvényszék előtt ügyvédeket állított vitézlő lekcsei Sulyok Sándor és Ferenc. 30. (2.5.) Nemes Sípos Erzsébet, egykor vitézlő Tyukodi László, most honorabilis Liszkay Péter felesége, valamint lánya, Tyukodi Katalin ügyvédeket állítottak. Tyukodi Katalin atyjától örökölt és a Szatmar vármegyei Tyúkod faluban levő birtokrészének gondnokául és kezelőjéül a törvényszék előtt mostohaapját, Liszkay Pétert állította. 31. (2.5.) Nemzetes mezőteremi Vetési István vitézlő Bagossy János szolgabíró által a törvényszék előtt harmadszor inteti meg a Szatmar vármegyei Iriny faluban lakó vitézlő Irinyi Györgyöt, hogy a mezőteremi részbirtok közbecsüjének összegét vegye fel. 32. (2.5-6.) Tunyogi István Tunyogi András részjószága hitbérét kínálja Gersényi Sándornak, Tunyogi Dorkó fiának a Szatmar vármegyei Tunyogon levő javak visszaadása fejében. Ezek a javak: egy puszta udvarházhely tartozékaival, a Szamos felől Clara István háza, másfelől Bíró Mihály

15 puszta házhelye van mellette. Kis Pál és Kis István zálogos jobbágyok házhelyükkel, napnyugatról Varga Pál háza, a Szamos felől Kis Mihály háza határolja. Patar Mihály jobbágy, nyugat felől Fani János és Fani Lőrinc pusztája, a Szamos felől Bíró Mihály házhelye van mellette. Puszta házhely, amin Tunyogi Pál lakott, nyugatról Csűri István, Csűri Miklós udvarháza, a Szamos felől Melith György uram pusztája. Fazekas János puszta házhelye, délről Ember György pusztája, északról a Mezőszél. Tunyogi István vitézlő Paku Pál szolgabírót és egy esküdtet kér első megintésre. 33. (2.6.) Tunyogi István a Szatmar vármegyei tunyogi részjószág hitbérét kínálja nemzetes Horváth Annának, aki most Reszegey Bernát, korábban vitézlő Tunyogi János felesége, valamint lányának, Tunyogi Ilonának, Farkas Pálnénak az alábbi javakért: Tunyogi János udvarháza tartozékaival, szomszédok egyfelől Tunyogi Mihály és Tunyogi Ábrahám, másfelől Clara István. Zálogos jobbágyok: Keresztes János, Keresztes Máté házukkal és helyükkel, egyfelől Aszalós András háza, másfelől Sózó Péteré. Galai Gáspár zálogos jobbágy házhelyével együtt, egyfelől Tunyogi István udvarháza, másfelől Demeter László háza helye van mellette. Lőrincz Isván zálogos jobbágy házhelyével, egyfelől Sophi András a szomszédja, másfelől Kövér András háza. Molnár János házhelye a Szamos mellett, Fani Ambrusé ugyanott. Zálogos kert a Csombor szegen az Ágh György kertje mellett. A Böjtös kert zálogos, a Nagy szeg mellett van az első kertre menőben másfél hold föld, egyfelől Gersényi Sándor földje, másfelől Tunyogi Györgyné a szomszédok. Paku Pál szolgabírót kéri egy esküdttel a személyes megintésre. 34. (2.6.) Nemzetes szántói Becsky László szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 35. (2.6-7.) Nemes Horváth Anna, vitézlő Reszegey Bernát felesége szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzése ügyében. 36. (2.7.) Tekintetes és nemes rozsályi Kun László, Szatmar vármegye főispánja nevében vitézlő zsarolyani Márton Péter kér szolgabírót, esküdtet szökött jobbágyok visszaszerzésére. 37. (2.7.) Honorabilis Szepsi András presbiter kéri vitézlő Paku Pál szolgabírót egy esküdttel kiküldeni tartozás visszatérítése ügyében.

16 38. (2.7.) Nemes Várday Katalin, nemes bedeghi Nyáry Pál özvegye nemes Ary Mihály ügyvédje által - akinek a leleszi Szent Kereszt konventtől van ügyvédvalló levele - szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 39. (2.7.) Vitézlő Vas Gábor ügyvédje, Horváth András által szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 40. (2.7.) Nemzetes Edenfy Klára, nemzetes petőfalvi Pető István özvegye Horváth Ádám ügyvédje által szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 41. (2.7.) Nemes Therey Mihály szolgabírót és esküdtet kér a Szatmar vármegyei Hirip faluba szántóföldjei, rétjei, kaszálói kikeresésére. 42. (2.7.) Nemes Ramocsa Margit, vitézlő Szalkay György felesége szolgabírót és esküdtet kér szökött jobbágyai visszaszerzésére. 43. (2.7-8.) Nemes Sennyei Borbála, nemes Károlyi Mihály özvegye és fia, Károlyi Ádám ügyvédjük, vitézlő Reszegey Pál által szolgabírót, esküdtet kérnek szökött jobbágyaik visszaszerzésére, valamint vizsgálat elvégzésére. 44. (2.8.) Vitézlő idős Uray György szolgabírót, esküdtet kér szökött jobbágya visszaszerzésére. 45. Vitézlő Veszprémi Gáspár szolgabírót, esküdtet kér vizsgálat elvégzésére. 46. (2.8.) Vitézlő idős Uray György törvényesen kihirdetett perét, amit nemzetes Lonyay Katalin, nemzetes Nyáry Bernát felesége ellen indított annak jobbágya, agilis Barát János hatalmaskodása miatt, a szokásos 3 forintos terhet letéve megszünteti. A pénz harmadával meginteti az asszonyt, ha nem veszi fel, a pénz a törvényszéken marad. 47. (2.8.) Vitézlő Domahidy Miklóst nemzetes Uray Ferenc másodalispán szóban megintette jobbágyával, Izsó Györggyel. Domahidy tiltakozik, hogy ez nem volt törvényes, így nem köteles megegyezésre, bár kész arra.

17 48. (2.8.) Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós, Szatmar vármegye alispánja mint felperes és hatóság pere nemes Kis Márton és agilis Varga András majtisi lakosok mint alperesek ellen, két ökör ellopása miatt. Felperes ügyvédje vitézlő Almássy András. Kis Márton Máramarosból jövet Jánk vagy Majtis faluknál éjszakázott, ökreit szabadon legeltette. Varga két ökröt Zsarolyánba hajtott. Ö maga Majtis falu erdejében három napig rejtőzött, majd elmenekült. Az ügyvéd kész a bizonyításra. Felperes levelesítő és ítéletlevelet kér. Alperesek mellett senki, pervesztesek lettek. Szatmar vármegye gyűlése február 28-án 2 Szatmar mezővárosban 49. (2.9.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédeket állított vitézlő Fülpösi Kristóf és felesége, Csomakózy Erzsébet. 50. (2.9.) Nemzetes Bagossy Anna, nemzetes Uray Ferenc alispán felesége február 27-én ügyvédeket állított. 51. (2.9.) Nemzetes Uray Ferenc alispán előtt folyó év január 24-én, Szatmar mezővárosban ügyvédeket állított vitézlő Csomakózy Boldizsár. A többi ügyvéd közé felveendő: nemzetes Csomakózy András, váradi Trucskay Mihály, bihari Deák Miklós, belényesi Deák György, Váradi László, szentkirályi Mezey Lőrinc, Horváth Vitus és servitorai: körösi Deák István, Gyargya Mihály, Hunyadi Péter, Raski Márton. 52. (2.9.) Vitézlő Ramocsa Pál szolgabíró Gacsály mezővárosi házánál, február 18-án nemzetes Zoltán Katalin, vitézlő özödfatvi Göde Pál felesége ügyvédeket állított. 53. (2.10.) A gyűlés előtt személyesen állítottak ügyvédeket: vitézlő Németi János, Csomakózy György, Reszegey János, Mikolay Miklós és Ferenc. 54. (2.10.) Nemzetes mezőteremi Vetési István a gyűlés előtt ügyvédeket állított. 2 Feria quarta proxima post Dominicam Quinquagesimae

18 55. (2.10.) Vitézlő Bagossy János szolgabíró előtt ügyvédet állított nemzetes lokácsi Prépostvári Zsigmond a Szatmar vármegyei Beitek faluban november 15-én. 56. (2.10.) A gyűlés előtt állított ügyvédeket nemzetes nagykállói Kállay György. 57. (2.10.) Vitézlő Paku Pál szolgabíró nemes Ary Mihály kérésére augusztus 22-én megidézte nemes Nagy vagy Kovács Erzsébetet, vitézlő magosmarti Pató Ferenc özvegyét gyalázkodás és rágalmazás miatt. 58. (2.10.) Paku Pál szolgabíró Ary Mihály kérésére ugyanazon a napon megidézte nemes Kis vagy Kovács Annát, nemes Ary Boldizsár feleségét a Szatmar vármegyei Dányádról gyalázkodás, rágalmazás és becsületsértés miatt. 59. (2.10.) Vitézlő Almássy András nemes Bagi István nevében kéri vitézlő Paku Pál szolgabíró és egy esküdt kiküldését, hogy legyenek jelen testvére, a néhai vitézlő Bagi Benedek javainak árvái közötti felosztásánál. 60. ( ) Vitézlő irinyi Irinyi György tiltakozik, hogy jóllehet testvérének, vitézlő Irinyi Andrásnak és Vajda Annának, vitézlő Irinyi Ferenc özvegyének Pórtelek faluban lakó jobbágyai és subditusai számára szabaddá tette az Iriny faluhoz tartozó Czizer erdejét, de nem örökösen. Szolgabírót, esküdtet kér, hogy eltiltsa őket az erdő használatától. 61. (2.11.) Papírra írt tiltakozás, amit a jegyzőkönyvbe bejegyeztek. Tekintetes és nagyságos Perényi Gábor és nemzetes Kölcsey Péter ügyvéd által tiltakoznak, hogy a Cseke falu határában levő vízimalmuk fölött Vas Gábor és az azóta elhunyt Kende Ferenc székes vízi malmot épített gáttal. Az új malom a csekei birtokosok közös földjén épült. Perényi és Kölcsey több csekei birtokostársukkal szolgabírót, esküdtet kérnek megintésükre. Kérik a Tiszán levő malom és gát megszüntetését, mert annak a malomnak feltöltött gátja miatt a víz úgy megfogódott és megállott, hogy az egész csekei határ erdeje és mezeje derekasan mind vízben állván, el kell pusztulni és romlani. 62. (2.12.) Nemzetes Szatmári Anna, vitézlő Fülpösi Péter özvegye Szatmar mezővárosból vitézlő Almássy András ügyvédje által tiltakozik,

19 hogy ellene per indult zálogbirtok kiváltására. Közép-Szolnok vármegyében Alsó- és Felsöszoporon, Kraszna vármegyében Ilosva faluban vannak a birtokok nővérével, nemzetes Szatmári Katalinnal, Murányi vagy Deák Sámuel özvegyével megosztva. Anna a maga részét nemzetes Sándorházi Istvánnak és feleségének, Dobay Zsófiának 180 forintért elzálogosította. Tiltakozására Debreceni Mihály felesége ellentmondott és erről Szatmar vármegye pecsétjével ellátott hiteles jelentő levelet kér. 63. ( ) Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós alispán jelentése egy megegyezésről, amely Fülpösön november 23-án történt Fülpösi Kristóf, idős Szirmay Györgyné Veres Zsófia és fia, Tatai Imre, valamint Farkas Boldizsárné Domány Anna és fia, Farkas Pál között, vitézlő Bornemissza János és Ary Mihály tanúk előtt. A egyezséget kötők az alispán nábrádi házánál Komoróczy Ferenc esküdt jelenlétében kérték, hogy egyezséglevelüket a jegyző másolja be a jegyzőkönyvbe, nekik pedig a vármegye pecsétjével ellátott másolatot adjon. Az egyezség a Szatmar vármegyei Fülpösön és Darócon levő javakról szól. Ezek jobbágyok, házhelyek, szántók, bevetett és vetetlen földek, kaszáló kertek, a Szamos parton levő kaszálóhelyek és a két falu határán levő kaszáló rekeszek, amelyek egykor Fülpösi Ferencé, Fülpösi Alberté, majd Karácsony Jánosé lettek. Karácsony János anyja Fülpösi Kristóf nagyapjának testvére, Karácsondi Pál felesége volt. A megegyezés szerint Szirmayné adott Fülpösi Kristófnak az asszony nagyatyjának, Berencsényi Jánosnak egykor elzálogosított jószágból Fülpösdarócon két jobbágyot: Kata Györgyöt anyjával és Illyés Pétert atyjával, Gergellyel. Darócon két puszta házhelyet, az egyik Kata Fábiáné volt, a másik puszta fél házhely Kósa János mellett Illyés Péteré. Az Aracsay Istvántól Fülpösi Kristófra maradt kaszálókat, gyümölcsös kerteket, nyilas füveket és szántókat mintkét határon nyílhúzással felezik meg Farkas Boldizsárné és Fülpösi Kristóf között. Ha Fülpösi Kristóf előbb hal meg, a jószág a két asszonyra marad. Ha amazok halnak meg előbb, a javak Fülpösi Kristófé és utódaié.

20 Szatmar vármegye közgyűlése március 19-én 4 Szatmar mezővárosban 64. (2.14.) Tisztújítás. Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós és urai Uray Ferenc alispán hivatalukat a szokásos esküt letéve tovább folytatják Szatmar vármegyében. 65. (2.14.) Az eddigi négy szolgabírót közakarattal megerősítik hivatalukban. Nemes Ramocsa Pál, Bagossy János, Kávássy Balázs és Paku Pál letették a hivatali esküt. 66. ( ) Szatmar vármegye újonnan választott esküdt ülnökei: Mánássy György, Tivadari Péter, Mikolay István, Kende Zsigmond, csepei Zoltán László, Komoróczy Ferenc, Uray Miklós, Csomakózy Ferenc, Rápolti István, Irinyi György, Irinyi László, Ratonyi Péter, Márton Péter, Egry István, Szirmay György, Szabó Ambrus, Csűri Miklós, Szabó György, Szigeti György, Kovács István, Kapossy János, Kölcsey György és Márton Albert. 67. (2.15) Vitézlő Pásztói Máté jegyző előtt ügyvédeket állított méltóságos gróf iktári Bethlen István, Hunyad és Máramaros vármegyék főispánja, birodalmi és erdélyi fejedelmi tanácsos és kormányzó feleségével, méltóságos Károlyi Katalin grófnövel a Szatmar vármegyei Újváros mezővárosban. 68. (2.15.) Vitézlő Kávássy Balázs szolgabíró előtt ügyvédeket állított Vitkay Albert és felesége, Kónya Anna Pórtelek faluban február 21- én. 69. (2.15.) Ugyanakkor Kávássy Balázs szolgabíró előtt ügyvédet állított vitézlő Vitkay György. 70. (2.15.) Vitézlő apagyi Kondakory Ferenc ugyancsak ügyvédet állított. 3 4 A címben közgyűlés, a szöveges részben törvényszék elnevezés szerepel. Feria secunda proxima post Dominicam Oculi

21 71. ( ) Vitézlő Bagossy János szolgabíró és Csűri Miklós esküdt előadják, hogy néhai vitézlő baráti Békési György és nemes Gálfy Anna fia, Békési János, aki az Ugocsa vármegyei Jancsika faluban lakik,előttük bevallást tett. A Szatmar vármegyei Pórtelek faluban levő birtokrészét, harmadrész nemesi kúriáját minden tartozékával és hasznával vitézlő Kávássy Balázsnak zálogosította el 40 forintért. 72. (2.16.) Rakamazy András jegyzőkönyvbe írandó levélben tiltakozik, hogy az apja által Genesen magszakadás révén szerzett házhelyet, szántót és kaszáló réteket, amelyek a Császár Andrásé lettek volna, az el akarja adni. Sem neki, sem atyafiainak nem kínálta fel vételre, ezért eltiltja az eladástól. A vevőket, így Császár Andrásné Dányádi Zsuzsannát a vételtől tiltja el. Ő maga hajlandó megvenni az alispán becsüje szerinti árért. Bizonyságlevelet kér. 73. ( ) Nemzetes rátóti Gyulafy Miklós alispán a vármegye mint hatóság nevében tiltakozik, hogy jóllehet vitézlő Nábrádi János özvegyét mint gyermekgyilkost Szatmar vármegye ítélete alapján bebörtönöztette, de tovább őrizni nem akarja. A vármegye közönsége úgy határozott, hogy vigyék a szatmári várba a főispán residentiájára és a vármegye előzetes vizsgálata után ott büntessék meg. 74. (2.17.) Vitézlő Kapossy János szolgabírót, esküdtet kér tanúk kihallgatására és szembesítésére. 75. (2.17.) Nemes Szirmay Anna, Balogh János felesége vitézlő Márton Péter által rokonság jogán eltiltja nemes Mezőgyáni Annát, vitézlő Szirmay Ferenc özvegyét a volt férj birtokrészének elidegenítésétől. 76. (2.17.) A vármegye alázatos levelével követként az erdélyi fejedelemhez küldik nemes Csányi Miklóst, hogy ne kényszerítse Szatmar és Szabolcs vármegyéket az ecsedi vár lovasainak tartására. Útiköltségre 25 forintot szedjen be a szolgabíró a taksás nemesektől. 77. (2.17.) Kihirdetik, hogy a következő törvényszéket április 18-án Szatmáron tartják.

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 12 doboz 1,44 fm 1 fémdoboz 0,12 fm 1 kötet 0,01 fm össz.: 1,57 fm Raktári hely:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Versenyeredmények Országos versenyek 2009 Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Varga Szabolcs 7.a 22. Magyar Zsolt Sveiczer András 7.a 47. Magyar Zsolt Vörös Ákos 7.a 59. Magyar Zsolt Szkupien Bence

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Verőce Kupa 2013. 08. 17.

Verőce Kupa 2013. 08. 17. Verőce Kupa 2013. 08. 17. 1. K-1 női VII. korcsoporttól 2000m 1 5 Fazekas Laura Váci Hajó SE 2 1 Benke Anna 3 2 Ács Enikő Gödi SE 2. MK-1 fiú 0. korcsoport 2000m 1 4 Bíró Dominik Váci Hajó SE 2 6 Kühn

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864 2 doboz 0,26 fm 3B1 a7 1. doboz Raktári hely: 22/403/18 I. Gróf Festetics Györgyné sz. Jakabházi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN

A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN Csatáry György A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN A történelmi Magyarország feldarabolása következményeként az egykori Bereg megyéből csak a Tisza folyóhoz közel eső

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 10. Farkas (Boldogfa) 1328-1869 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 7 doboz = 0,77 ifm 7 doboz = 0,77 ifm Helyrajzi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

GOTTFRIED BARNA Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az 1920 1930-as években 1

GOTTFRIED BARNA Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az 1920 1930-as években 1 GOTTFRIED BARNA Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az 1920 1930-as években 1 A trianoni békeszerződést követő magyar román vagyonjogi tárgyalások kapcsán, 1924. november 7-én, Gorzó

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Összetett Fiú III-IV kcs. "A" kategória Név Egyesület Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Össz. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv.

Részletesebben