Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet január 1. napján lép hatályba.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba."

Átírás

1 Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete módosításáról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja: 1. Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes, december 13. Barabás Ferenc sk. polgármester Seres Valéria sk. jegyző Záradék: Kihirdetve: Seres Valéria jegyző

2 2 1. számú melléklet 2. számú melléklet a Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 24/ 2006.(XII. 14.) BVKt rendeletéhez Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozzuk meg: I. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATAI, TEVÉKENYSÉGE 1.a)A polgármesteri hivatal alapító okiratának kelte, száma: 1.b)állami feladatként ellátott alaptevékenysége, valamint az azokat meghatározó jogszabályok: A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.törvény 8. (1) és (4) bekezdése, valamint 104. (3) bekezdése Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997.évi LXXVIII. törvény 52. (2) bekezdése A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.évi XXXI.törvény 106. (2) bekezdése A polgárok a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló módosított1992. évi LXVI. törvény 7/A -a A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló módosított évi LXXXIV. törvény 5. (1) bekezdése A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló módosított 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése A külföldre utazásról szóló 1998.évi XII.törvény végrehajtásáról szóló módosított 101/1998.(V.22.) Korm.rendelet 5. (2) és 7. -a 218/2003.(XI.27.)BVKt november 27. Általános igazgatás Körjegyzőségi feladatok ellátása megállapodás alapján Szociális gondoskodás Közvilágításról gondoskodás Egészségügyi alapellátás nyújtása Körzeti igazgatási feladatok: Építésügyi hatósági tevékenység Gyámhivatali tevékenység Okmányirodai feladatok

3 3 ba)ezen belül a kisegítő tevékenysége: Nincs bb) kiegészítő tevékenysége: Nincs bc) a polgármesteri hivatal közhasznú szervezetben, gazdasági társaságban nem vesz részt 1.c) Vállalkozói tevékenysége: Nincs 1.d) ÁFA- alanyiság A polgármesteri hivatal ÁFA-alany e) a feladatmutatók megnevezése, köre Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Központi irányítás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás Közvilágítási feladatok Anya, - gyermek - és csecsemővédelem Háziorvosi szolgálat Területi igazgatási szervek tevékenysége A polgármesteri hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: a) Biharkeresztes Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: b) Ártánd Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: c) Bedő Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: d) Bojt Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: e) Told Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A b)-c) pontokban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásai: normatív állami támogatás intézményi saját bevétel működési célú pénzeszközátvétel

4 4 III. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ RENDELT RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELSOROLÁSA a) A polgármesteri hivatal ellátja Biharkeresztes, Ártánd, Bedő, Bojt és Told Önkormányzata gazdálkodását. b) A polgármesteri hivatal külön megállapodás alapján Biharkeresztes Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Bedő Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Bedő Román Kisebbségi Önkormányzata, Bojt Cigány Kisebbségi Önkormányzata és Told Cigány Kisebbségi Önkormányzata gazdálkodásának végrehajtó szerve. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása: 1.1. Biharkeresztes: Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó Egyesített Szociális Intézmények Városi Művelődési Ház Szivárvány Óvoda Városi Könyvtár 1.2. Ártánd: Községi Óvoda 1.3.Bedő Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 1.4.Bojt Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Idősek Klubja 1.5.Told Községi Óvoda

5 5 2. A polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 2. A POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ RENDELT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSÚ SZERVEKNÉL, ILLETVE SAJÁT SZERVEZETI EGYSÉGEINÉL A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATKÖRÉNEK, MUNKAKÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA A részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal között létrejött együttműködési megállapodások, továbbá az ügyrend részletesen tartalmazza a pénzügyigazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörét és munkakörét. IV. A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 36. (2) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal és a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatairól a Bihari Települések Többcélú Kistérségi Társulása keretében gondoskodik. A belső ellenőrzés célja és feladata (Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 48. s) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (The Institute of Internal Auditors) standardjainak figyelembe vételével, a pénzügyminiszter az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer koordinációja, harmonizációja keretében ajánlásként közzétett a belső ellenőrzési alapszabály (charta) mintáját figyelembe véve ) : A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szerv kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek: A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes felismerni és azokat megfelelően kezelni; Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő; A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak; Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott és a pénzügyminiszter által közzétett standardokkal, iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal;

6 6 Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak; A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; A költségvetési szerv munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított; A rendszerek és eljárások beleértve a fejlesztés alatt állókat is teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel; A költségvetési szervet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál. A belső ellenőrzés végrehajtása során feltárt, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatni kell. A belső ellenőrzés mint vezetőt támogató tevékenység nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik. V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK ( EZEN BELÜL A GAZDASÁGI SZERVEZET ), TELEPHELYEK MEGNEVEZÉSE 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE: BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2. SZÉKHELYE: BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI U Biharkeresztes Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. 4. Biharkeresztes Város Jegyzője vezeti Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalát. 5. Biharkeresztes székhelye az Ártánd, Bedő, Bojt és Told települések alkotta körjegyzőségnek, Biharkeresztes Város Jegyzője a polgármesteri hivatal bevonásával látja el a körjegyzői feladatokat Ártánd, Bedő, Bojt és Told községek esetében a körjegyzőséget alkotó települések és Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött megállapodás alapján. 6. A polgármesteri hivatal 4 szervezeti egységből, csoportból áll. A csoportok megnevezése: - Szervezési csoport - Pénzügyi csoport - Igazgatási és építéshatósági csoport - Gyámhivatal 7. A csoportok élén a csoportvezetők állnak. A csoportvezetők a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992.évi XXIII. törvény 45. (1) bekezdés g) pontja szerinti osztályvezető besorolásúak lehetnek.

7 7 8. A hivatal munkarendje: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: ig ig 9. A hivatal ügyfélfogadási rendje: Jegyző: Biharkeresztesen hétfő: Körjegyzőségi településeken: Szerda: Aljegyző: Szerda: Csoportok: Hétfőn, pénteken: tól ig Szerdán: tól ig tól ig Az okmányirodában:hétfőn, szerdán, csütörtökön : tól ig tól ig VI. A polgármesteri hivatal alapvető feladatai 1. A hivatal ellátja: Biharkeresztes, Ártánd, Bedő, Bojt és Told önkormányzata ( a továbbiakban: az önkormányzatok ) szerveihez (képviselő-testületek, bizottságok) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, - az önkormányzati képviselők munkájának segítését, - a polgármesterek és a jegyző (körjegyző), aljegyző munkájának segítését, - a belső munkaszervezési igazgatási teendőket. 2. A képviselő-testület bizottságai és a polgármesteri hivatal közötti kapcsolat: A bizottság megnevezése: A bizottsággal kapcsolattartó megnevezése: Ügyrendi Bizottság Jegyző Pénzügyi Bizottság Jegyző, Pénzügyi Csoport vezetője Szociális és Egészségügyi Bizottság Jegyző, Aljegyző Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Jegyző, Közművelődési referens Sportbizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Jegyző, Építéshatóság vezetője Bizottság 3. A hivatal előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester(ek) irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. 4. A hivatal ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről. 5. A hivatal szolgálja és segíti a lakosságot a közigazgatási tevékenysége ellátása során.

8 8 VII. A csoportok feladatai 1. Szervezési csoport 1. A polgármester(ek), a jegyző és az aljegyző munkájának segítése. 2. A képviselő-testületek és a bizottságok adminisztrációs feladatainak ellátása: - meghívók, - testületi anyagok legépelése, sokszorosítása, kiküldése, - testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítése, - testületi, bizottsági döntések nyilvántartása, - testületi, bizottsági döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, - önkormányzati rendeletek kifüggesztéséről történő gondoskodás, - a testületi, bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása. 3. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, sport feladatok ellátása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel. 4. Polgári védelmi, honvédelmi, mozgósítási feladatok ellátása. 5. A polgármesteri hivatal informatikai rendszerének üzemeltetése. 6. A belső adatvédelmi feladatok ellátása 7. Külföldi, testvérvárosi kapcsolatok. 8. Önkormányzati ünnepségek, megemlékezések előkészítésében, lebonyolításában történő részvétel. 9. Bélyegző nyilvántartás vezetése. 10. A nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolattartás, a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 11. A körjegyzőséghez tartozó településeken az ügyfélfogadás biztosítása. 12. Közreműködés a választások, népszavazások lebonyolításában. 13. Statisztikai adatszolgáltatás. 14. A helyi önkormányzati képviselők és a köztisztviselők képzésének, továbbképzésének megszervezése. 15. A helyi újság szerkesztésében való részvétel. 16. Iktatás, ügyirat-kezelési, irattározási, selejtezési feladatok ellátása.

9 9 17. Hagyatéki ügyek intézése. 18. A birtokhasznosítási bizottság munkájának segítése 19. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos eljárás lefolytatása 20. Kifüggesztési eljárás bíróság, önálló bírósági végrehajtó megkeresésére 21. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése. 22. Pályázatfigyelés, a pályázatok elkészítése, elkészítésének, lebonyolításának koordinálása 2. Pénzügyi csoport 1. Gondoskodik: a) a gazdasági program-tervezet b) a költségvetési koncepció, c) a költségvetési rendelet-tervezet, d) a költségvetést megalapozó rendelet-tervezetek, e) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről. 2. Gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról a zárszámadás keretében. 3. Gondoskodik az önállóan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételeinek áttekintéséről, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakításáról. 4. Gondoskodik az önkormányzati bizottságok véleményének a koncepcióhoz történő csatolásáról. 5. Egyezteti a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezetet, a megállapodásokat írásban rögzíti és az illetékes bizottságok elé terjeszti. 6. Gondoskodik: - a költségvetés végrehajtásáról, - a költségvetési szervek pénzellátásáról. 7. Elkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet. 8. Elkészíti a polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján. 9. Gondoskodik a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatásáról. 10. Felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, karbantartásáért. 11. Javaslatot tesz a banki szolgáltatásra, igénybevételére.

10 Felülvizsgálja a költségvetési szervek beszámolóit. 13. Javaslatot tesz a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére és megszüntetésére. 14. Gondoskodik a címzett és céltámogatások, valamint kiegészítő támogatások igényléséről. 15. Javaslatot tesz a hitelfelvételre. 16. A Magyar Államkincstáron keresztül a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kéri, intézkedik a változások bejegyeztetése iránt. 17. Gondoskodik a polgármesteri hivatal és a részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi-számviteli lebonyolításáról. 18. Gondoskodik az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről. 19. Az ÁFA nyilvántartások vezetésének biztosítása, ellenőrzése, a bevallások időben történő, pontos megtétele. 20. Munkaügyi, személyzeti döntések előkészítése, személyzeti anyag vezetése, adatszolgáltatás a közigazgatás részére. 21. Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval. 22. Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 22.számú mellékletében meghatározott közérdekű adatok közzétételének előkészítése 23. A helyi adók bevezetésében történő közreműködés, az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetek előkészítése. 24. A helyi adókkal, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása. 25. A helyi adók beszedésével kapcsolatos beszámoló elkészítése. 26. A helyi adókból származó bevételek összegéről szóló lakossági tájékoztató elkészítése 27. Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki; 28. Tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól; 29. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét; 30. Az önkormányzatok működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat; 31. Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart;

11 Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít. 3. Igazgatási és építéshatósági csoport 1. A szociálpolitikai tevékenység szervezés és összehangolása. 2. Az éves költségvetési prognózis elkészítése a szociális és gyermekvédelmi (gyámügyi) ellátások területén. 3. A képviselő-testület, a polgármester, a bizottságok és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok döntésre való előkészítése. 4. Előkészíti a képviselő-testületek és az illetékes bizottságok ülésére a szociális, gyermekvédelmi ellátást átfogóan vagy koncepcionálisan érintő polgármesteri, bizottsági illetve hivatali előterjesztéseket. 5. Szakmailag ellenőrzi a helyi szociális és gyermekvédelmi gondoskodás intézmény-hálózatát. 6. Előkészíti az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális intézményrendszer létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére irányuló döntéseket. 7. Végzi az egészségügyi és szociális bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatokat. 8. Az egészségügyi, szociálpolitikai (gyermekvédelmi) területen működő érdekvédelmi és érdekképviseleti szervekkel, egyházakkal, alapítványokkal való együttműködés, kapcsolattartás. 9. A jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése 10. Az önkormányzatok fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézmények működésével összefüggő dokumentumok törvényességi ellenőrzése 11. A munkaügyi központtal történő együttműködés. 12. Közhasznú, közcélú, közmunkák szervezése. 13. Adatszolgáltatás, statisztikai adatközlés a jogszabályban meghatározott szervek részére. 14. Az önkormányzat kereskedelmi-politikájának szervezése, szabályozása, a közellátás problémáinak településpolitikai kezelése. 15. A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó kereskedelmi és fogyasztóvédelmi feladatok ellátása. 16. Az anyakönyvi, személyi adat- és lakcímnyilvántartó feladatok ellátása. 17. Hatósági bizonyítványok kiadása. 18. Szabálysértési feladatok ellátása. 19. Építésügyi hatósági feladatok ellátása.

12 Építési és műszaki hatósági feladatok ellátása. 21. Településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok, részt vesz a fejlesztési, rendezési koncepciók, programok, tervek kidolgozásában, követi azok végrehajtását. 22. Közreműködik az önkormányzat részvételével folyó beruházásokban. 23. Szakmailag elkészíti az iroda feladatkörébe tartozó pályázatokat. 24. Előkészíti az iroda tevékenységét érintő bizottsági, önkormányzati területi előterjesztéseket. 25. Marhalevél-kezeléssel kapcsolatos feladatok végzése. 26. Portaszolgálat ellátása. 27. Okmányirodai feladatok ellátása 28. Javaslatot tesz az önkormányzat üzemeltetési, fenntartási, illetve felújítási tevékenységének éves tervére, a fejlesztés éves tervére, a végrehajtáshoz szükséges előirányzatokra. 29. Felügyeli - az útfelügyeleteket, közterület-felügyeletet, közlekedésszervezést, az önkormányzat vagyonvédelmi tevékenységét, - energiagazdálkodási tevékenységét, - a középületek és közterületek éves karbantartási, felújítási, fejlesztési tevékenységét, azok végrehajtását, - az önkormányzat intézményeinek azonnali intézkedést igénylő műszaki ellátásának biztosítását, - az önerős út- és közműépítéseit. 30. Ellátja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 28. Elkészíti a közutak, közparkok, terek beruházási, felújítási, átépítési munkáinak terveztetésére és kiviteleztetésére a versenyfelhívások kiírását, a versenytárgyalásokat megszervezi és a lebonyolításban segítséget nyújt. 29.Kommunális hatósági feladatok ellátása. 30.Közterület-használati ügyek intézése. 31.Közreműködés az országgyűlési képviselők-, az európai unió parlamenti képviselők-, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, kisebbségi önkormányzatok választásának, valamint a népszavazások előkészítésében és lebonyolításában. 4. Gyámhivatal 1. Ellátja a jogszabályban a gyámhivatal feladat- és hatáskörébe utalt ügyek intézését. 2. Kapcsolattartás az önkormányzat gyermekvédelmi intézményeivel, illetve a területi, megyei gyermekvédelmi intézményekkel.

13 13 VIII. A VEZETŐI MEGBESZÉLÉSEK 1. A hivatali munka hatékonyabb szervezése érdekében a polgármester és a jegyző a csoportvezetők részére általában minden hét első munkanapján 13 órai kezdettel vezetői megbeszélést tart. A vezetői megbeszélés résztvevői - polgármester - jegyző - alpolgármester - aljegyző - csoportvezetők - a közművelődési referens - meghívása esetén bármely köztisztviselő. 2. A vezetői megbeszéléseken a jegyző, illetve az általa megbízott személy ismerteti az önkormányzatot, illetve a hivatal munkáját érintő legfontosabb jogszabályokat. 3. A csoportvezetők kötelesek tájékoztatni csoportjuk köztisztviselőit a legfontosabb jogszabályi változásokról. 4. A vezetői megbeszéléseken a csoportvezetők ismertetik a pályázati lehetőségeket. IX. A CSOPORTVEZETŐK 1. A csoportvezetők vezetik az irányításuk alá tartozó csoportokat. 2. A csoportvezetők felelősök: - az általuk irányított csoport szakmai munkájáért, - a csoport munkáját meghatározó hatályos jogszabályok, a csoport tagjai részére történő rendelkezésre bocsátásáért, - a jogszabályokban előírt ügyintézési határidő betartásáért (az egész csoport vonatkozásában), - a statisztikai jelentések, adatközlések határidőben történő teljesítéséért, - a csoport feladatkörébe tartozó előterjesztések szakmai színvonaláért, a megalapozott döntéshez szükséges információk közléséért. 3. A csoportvezetők kötelesek részt venni a csoport feladatköréhez tartozó bizottság ülésein. A csoportvezető köteles jelezni a bizottságnak, a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. A jogszabálysértés észleléséről a jegyzőt tájékoztatni kell. 4. A csoportvezetők a polgármester és a jegyző által meghatározott körben kiadmányozási jogot kaphatnak. 5. A csoportvezetők részt vesznek a képviselő-testület ülésein. 6. A csoportvezetők megszervezik csoportjukban a helyettesítés rendjét. 7. A csoportvezetők elkészítik és karbantartják a csoportjukhoz tartozó köztisztviselők munkaköri leírásait. 8. A csoportvezetők elkészítik a csoportjukhoz tartozó köztisztviselők szabadságolási tervét, valamint előzetesen engedélyezik a szabadság kivételét.

14 14 9. A csoportvezetők javaslatot tehetnek a csoportjukhoz tartozó köztisztviselők jutalmazására, kitüntetésére. 10. A csoportvezetők külön utasítás alapján a munkakörükhöz kapcsolódó döntési körben utalványozási jogot kaphatnak a polgármestertől. X. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 1) A polgármesteri hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 2) A polgármester az egyetértési jog gyakorlását az alábbiak szerint határozza meg: a hivatal valamennyi köztisztviselője esetében egyetértési jogot gyakorol: a kinevezés vezetői megbízás adása és visszavonása felmentés és jutalmazás esetében. XI. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 1) A hivatal köztisztviselőinek helyettesítési rendjére a csoportvezetők tesznek javaslatot. A munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítés rendjét. 2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. XII.A KIADMÁNYOZÁS RENDJE Az ügyintézők munkaköri leírása tartalmazza azt, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek mely körében jogosultak kiadmányozásra. Az előző pontban meghatározott aláírás formája: XY jegyző megbízásából: aláírás ZV Az ügyintéző beosztása XIII. A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, FELTÉTELEK 1.1. A költségvetési koncepció 1. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként el kell készíteni az önkormányzat költségvetési koncepcióját. a) A koncepció elkészítéséhez az érvényben lévő központi és képviselő-testületi döntések figyelembe vételével

15 15 át kell tekinteni az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, valamint az önkormányzat bevételi forrásait. b) A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni az önkormányzatnál működő szakbizottságok - szakterületüket érintő - valamint a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos véleményét. A bizottságok véleményét csatolni kell a testületi előterjesztéshez. A költségvetési koncepció november 30 -ig a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai választásának évében december 15-ig történő elkészítéséért - a jegyző (körjegyző) felelős. A koncepció összeállításában a pénzügyi csoport, valamint a szervezeti egységek vezetői (csoportvezetők ) működnek közre A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatának elkészítése Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásait, valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójában foglaltakat. A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatát a pénzügyi csoport vezetője készíti el a jegyző irányításával. A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy külön-külön tartalmazza az alap-előirányzatot, az előirányzati többletet. Alap-előirányzat tartalma Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, a tervévet megelőző évben az önkormányzat által az önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű - előirányzatok összegét és az automatikus többleteket, a feladat átadás-átvételéből illetve megszüntetéséből, az intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzat-változtatásokat, a bevételi előirányzat felemelése miatti előirányzat növekedést, a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását.

16 16 Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az előirányzat változtatás, amelyet az önkormányzat egyszeri jellegűnek minősített az önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka felhasználásakor, egyszeri jelleggel engedélyezett az önkormányzat az előző évi pénzmaradványa terhére. Szintre hozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. Előirányzati kiadási, bevételi többlet tartalma Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, változatlan feladat mellett az ellátás színvonalának tartására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésekre szolgál, amely lehet egyszeri jellegű vagy a következő év költségvetésébe beépülő. Az alap-előirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat, melyet a következők szerint kell levezetni: Előző évi eredeti előirányzat + Szerkezeti változások ± Bázis előirányzat + Szintrehozás ± Alap-előirányzat + Előirányzat többlet + Tárgyévi javasolt előirányzat + A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. A tervezés során biztosítani kell, hogy az előirányzatok rendes és rendkívüli bontásban szerepeljenek. A polgármesteri hivatal költségvetési javaslatának összeállításáért - a jegyző felügyelete mellett a pénzügyi csoport vezetője felelős. Az önkormányzat bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - történő begyűjtéséért, valamint felülvizsgálat után a Magyar Államkincstárhoz határidőre történő továbbításáért a pénzügyi csoport és annak vezetője a felelős.

17 A költségvetési rendelet- tervezet összeállítása Az önkormányzat - helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - költségvetési rendeletének a költségvetésen belül a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelet tervezetet a következő szerkezetben kell elkészíteni: az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím- csoportonkénti részletezettségben; a) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; b) a felújítási előirányzatok célonként; c) a felhalmozási kiadások feladatonként; d) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 1. az általános, és 2. a céltartalék; e) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; f) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; g) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban; h) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv; k) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások. A költségvetési rendelet - tervezet elkészítéséért a jegyző felelős. A rendelet-tervezet összeállításában közreműködnek a pénzügyi csoport munkatársai A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére A képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben foglalt és a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet megküldésével, melyet dokumentálni kell - tájékoztatni kell az intézményeket. A tájékoztatást a rendelet elfogadását követő 15 napon belül végre kell hajtani, melynek teljesítéséért a pénzügyi csoport vezetője a felelős.

18 Végleges költségvetés tervezése A tervezés második szakaszában az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott - kiemelt - előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni az önkormányzati hivatal elemi költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által tárgyévre kiadott B./ Önkormányzati költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni. A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt - a Magyar Államkincstár részére - határidőre történő leadásáért a pénzügyi csoport vezetője a felelős. 2. Előirányzat módosítás A testület által a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzat átcsoportosításokat, illetve előirányzat módosításokat a polgármesteri hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni. Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján hajtható végre. Az előirányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért a jegyző felelős. Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért a pénzügyi csoport vezetője felelős. 3. A polgármesteri hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal működését szolgáló eszközök, berendezések beszerzéséért, valamint a szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséért, végrehajtásáért a pénzügyi csoport vezetője felelős Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az önkormányzat rendelete tartalmazza. A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a következők. Az önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész nyilvántartását a pénzügyi csoport ezzel a feladattal megbízott ügyintézője végzi.

19 19 Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyont forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonként kell nyilvántartani. Ezek körét a többször módosított évi LXV. törvény (önkormányzati törvény), valamint az önkormányzat rendelete határozza meg. A befektetett eszközökről befektetési formánként külön nyilvántartást kell vezetni. A vagyonnal kapcsolatos teljes körű, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért és folyamatos, naprakész vezetéséért a pénzügyi csoport vezető helyettese felelős. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban be kell mutatni. A vagyonleltárban a./ b./ tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell az önkormányzat tulajdonában és a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények kezelésében lévő, értékben nyilvántartott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket, összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képező és a polgármesteri hivatal illetve az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint a követelések, pénzügyi elszámolások értékét, c./ tételesen szerepeltetni kell - mennyiségben - az érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyakat (közutak, földterületek, parkok, közművek), továbbá a vagyoni értékű jogokat. A zárszámadáshoz csatolt vagyonleltár elkészítéséért a jegyző felelős. A polgármesteri hivatalban értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemű változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó ügyintéző köteles tájékoztatni a hivatal könyvviteli nyilvántartását vezető ügyintézőt tájékoztatást a változás bekövetkezését követő 2. napon belül a megfelelő bizonylatok (azok másolatának) átadásával kell megtenni Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlan vagyonról a 147/1992. (XI.6.) Korm. sz. rendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni.

20 20 Az ingatlan kataszter felfektetése, folyamatos vezetése, valamint a változások átvezetése és az adatszolgáltatás teljesítése az ezzel a feladattal megbízott ügyintéző feladata. Az adatszolgáltatás csak a jegyző aláírásával teljesíthető. 5. Munkaerő és bérgazdálkodás A polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezéssel, az átsorolással, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, átsorolás, jogviszony megszüntető határozat stb. elkészítése) a pénzügyi csoport ezzel a feladattal megbízott ügyintézője végzi. A polgármesteri hivatal és a Magyar Államkincstár - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot a pénzügyi csoport ezzel a feladattal megbízott ügyintézője biztosítja, mint jelentő-felelős. A személyét és a személyében beállott változást a Magyar Államkincstárral a jegyző közli. A felelős továbbítja a Magyar Államkincstárhoz mindazokat a rendelkezéseket, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A munkaviszony létesítésére, megszűnésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású rendelkezéseket 24 órán belül kell a MÁK-hoz megküldeni. A jutalom kifizetésének megtörténte után 48 órán belül kell a kifizetett jutalmakat, a levont nyugdíjjárulékot és személyi jövedelemadó előleget a MÁK-hoz bejelenteni. A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat a MÁK-hoz minden esetben 5 napon belül be kell jelenteni. A jelentő-felelősnek az itt nem érintett kérdésekben a MÁK által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, az adatközlés, változásjelentés során a MÁK által rendszeresített, a jogszabályi előírások szerinti nyomtatványokat kell alkalmaznia.

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira ÜGYREND intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Gyermekjóléti intézmény Ü G Y R E N D Gyermekjóléti intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben