Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet január 1. napján lép hatályba.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba."

Átírás

1 Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete módosításáról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja: 1. Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes, december 13. Barabás Ferenc sk. polgármester Seres Valéria sk. jegyző Záradék: Kihirdetve: Seres Valéria jegyző

2 2 1. számú melléklet 2. számú melléklet a Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 24/ 2006.(XII. 14.) BVKt rendeletéhez Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozzuk meg: I. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATAI, TEVÉKENYSÉGE 1.a)A polgármesteri hivatal alapító okiratának kelte, száma: 1.b)állami feladatként ellátott alaptevékenysége, valamint az azokat meghatározó jogszabályok: A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.törvény 8. (1) és (4) bekezdése, valamint 104. (3) bekezdése Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997.évi LXXVIII. törvény 52. (2) bekezdése A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.évi XXXI.törvény 106. (2) bekezdése A polgárok a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló módosított1992. évi LXVI. törvény 7/A -a A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló módosított évi LXXXIV. törvény 5. (1) bekezdése A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló módosított 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése A külföldre utazásról szóló 1998.évi XII.törvény végrehajtásáról szóló módosított 101/1998.(V.22.) Korm.rendelet 5. (2) és 7. -a 218/2003.(XI.27.)BVKt november 27. Általános igazgatás Körjegyzőségi feladatok ellátása megállapodás alapján Szociális gondoskodás Közvilágításról gondoskodás Egészségügyi alapellátás nyújtása Körzeti igazgatási feladatok: Építésügyi hatósági tevékenység Gyámhivatali tevékenység Okmányirodai feladatok

3 3 ba)ezen belül a kisegítő tevékenysége: Nincs bb) kiegészítő tevékenysége: Nincs bc) a polgármesteri hivatal közhasznú szervezetben, gazdasági társaságban nem vesz részt 1.c) Vállalkozói tevékenysége: Nincs 1.d) ÁFA- alanyiság A polgármesteri hivatal ÁFA-alany e) a feladatmutatók megnevezése, köre Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Központi irányítás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás Közvilágítási feladatok Anya, - gyermek - és csecsemővédelem Háziorvosi szolgálat Területi igazgatási szervek tevékenysége A polgármesteri hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: a) Biharkeresztes Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: b) Ártánd Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: c) Bedő Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: d) Bojt Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: e) Told Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A b)-c) pontokban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásai: normatív állami támogatás intézményi saját bevétel működési célú pénzeszközátvétel

4 4 III. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ RENDELT RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELSOROLÁSA a) A polgármesteri hivatal ellátja Biharkeresztes, Ártánd, Bedő, Bojt és Told Önkormányzata gazdálkodását. b) A polgármesteri hivatal külön megállapodás alapján Biharkeresztes Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Bedő Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Bedő Román Kisebbségi Önkormányzata, Bojt Cigány Kisebbségi Önkormányzata és Told Cigány Kisebbségi Önkormányzata gazdálkodásának végrehajtó szerve. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felsorolása: 1.1. Biharkeresztes: Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó Egyesített Szociális Intézmények Városi Művelődési Ház Szivárvány Óvoda Városi Könyvtár 1.2. Ártánd: Községi Óvoda 1.3.Bedő Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 1.4.Bojt Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Idősek Klubja 1.5.Told Községi Óvoda

5 5 2. A polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 2. A POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ RENDELT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSÚ SZERVEKNÉL, ILLETVE SAJÁT SZERVEZETI EGYSÉGEINÉL A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATKÖRÉNEK, MUNKAKÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA A részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal között létrejött együttműködési megállapodások, továbbá az ügyrend részletesen tartalmazza a pénzügyigazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörét és munkakörét. IV. A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 36. (2) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal és a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatairól a Bihari Települések Többcélú Kistérségi Társulása keretében gondoskodik. A belső ellenőrzés célja és feladata (Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 48. s) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (The Institute of Internal Auditors) standardjainak figyelembe vételével, a pénzügyminiszter az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer koordinációja, harmonizációja keretében ajánlásként közzétett a belső ellenőrzési alapszabály (charta) mintáját figyelembe véve ) : A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szerv kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek: A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes felismerni és azokat megfelelően kezelni; Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő; A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak; Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott és a pénzügyminiszter által közzétett standardokkal, iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal;

6 6 Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak; A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; A költségvetési szerv munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított; A rendszerek és eljárások beleértve a fejlesztés alatt állókat is teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel; A költségvetési szervet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál. A belső ellenőrzés végrehajtása során feltárt, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatni kell. A belső ellenőrzés mint vezetőt támogató tevékenység nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik. V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK ( EZEN BELÜL A GAZDASÁGI SZERVEZET ), TELEPHELYEK MEGNEVEZÉSE 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE: BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2. SZÉKHELYE: BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI U Biharkeresztes Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. 4. Biharkeresztes Város Jegyzője vezeti Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalát. 5. Biharkeresztes székhelye az Ártánd, Bedő, Bojt és Told települések alkotta körjegyzőségnek, Biharkeresztes Város Jegyzője a polgármesteri hivatal bevonásával látja el a körjegyzői feladatokat Ártánd, Bedő, Bojt és Told községek esetében a körjegyzőséget alkotó települések és Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött megállapodás alapján. 6. A polgármesteri hivatal 4 szervezeti egységből, csoportból áll. A csoportok megnevezése: - Szervezési csoport - Pénzügyi csoport - Igazgatási és építéshatósági csoport - Gyámhivatal 7. A csoportok élén a csoportvezetők állnak. A csoportvezetők a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992.évi XXIII. törvény 45. (1) bekezdés g) pontja szerinti osztályvezető besorolásúak lehetnek.

7 7 8. A hivatal munkarendje: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: ig ig 9. A hivatal ügyfélfogadási rendje: Jegyző: Biharkeresztesen hétfő: Körjegyzőségi településeken: Szerda: Aljegyző: Szerda: Csoportok: Hétfőn, pénteken: tól ig Szerdán: tól ig tól ig Az okmányirodában:hétfőn, szerdán, csütörtökön : tól ig tól ig VI. A polgármesteri hivatal alapvető feladatai 1. A hivatal ellátja: Biharkeresztes, Ártánd, Bedő, Bojt és Told önkormányzata ( a továbbiakban: az önkormányzatok ) szerveihez (képviselő-testületek, bizottságok) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, - az önkormányzati képviselők munkájának segítését, - a polgármesterek és a jegyző (körjegyző), aljegyző munkájának segítését, - a belső munkaszervezési igazgatási teendőket. 2. A képviselő-testület bizottságai és a polgármesteri hivatal közötti kapcsolat: A bizottság megnevezése: A bizottsággal kapcsolattartó megnevezése: Ügyrendi Bizottság Jegyző Pénzügyi Bizottság Jegyző, Pénzügyi Csoport vezetője Szociális és Egészségügyi Bizottság Jegyző, Aljegyző Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Jegyző, Közművelődési referens Sportbizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Jegyző, Építéshatóság vezetője Bizottság 3. A hivatal előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester(ek) irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. 4. A hivatal ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről. 5. A hivatal szolgálja és segíti a lakosságot a közigazgatási tevékenysége ellátása során.

8 8 VII. A csoportok feladatai 1. Szervezési csoport 1. A polgármester(ek), a jegyző és az aljegyző munkájának segítése. 2. A képviselő-testületek és a bizottságok adminisztrációs feladatainak ellátása: - meghívók, - testületi anyagok legépelése, sokszorosítása, kiküldése, - testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítése, - testületi, bizottsági döntések nyilvántartása, - testületi, bizottsági döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, - önkormányzati rendeletek kifüggesztéséről történő gondoskodás, - a testületi, bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása. 3. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, sport feladatok ellátása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel. 4. Polgári védelmi, honvédelmi, mozgósítási feladatok ellátása. 5. A polgármesteri hivatal informatikai rendszerének üzemeltetése. 6. A belső adatvédelmi feladatok ellátása 7. Külföldi, testvérvárosi kapcsolatok. 8. Önkormányzati ünnepségek, megemlékezések előkészítésében, lebonyolításában történő részvétel. 9. Bélyegző nyilvántartás vezetése. 10. A nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolattartás, a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 11. A körjegyzőséghez tartozó településeken az ügyfélfogadás biztosítása. 12. Közreműködés a választások, népszavazások lebonyolításában. 13. Statisztikai adatszolgáltatás. 14. A helyi önkormányzati képviselők és a köztisztviselők képzésének, továbbképzésének megszervezése. 15. A helyi újság szerkesztésében való részvétel. 16. Iktatás, ügyirat-kezelési, irattározási, selejtezési feladatok ellátása.

9 9 17. Hagyatéki ügyek intézése. 18. A birtokhasznosítási bizottság munkájának segítése 19. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos eljárás lefolytatása 20. Kifüggesztési eljárás bíróság, önálló bírósági végrehajtó megkeresésére 21. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése. 22. Pályázatfigyelés, a pályázatok elkészítése, elkészítésének, lebonyolításának koordinálása 2. Pénzügyi csoport 1. Gondoskodik: a) a gazdasági program-tervezet b) a költségvetési koncepció, c) a költségvetési rendelet-tervezet, d) a költségvetést megalapozó rendelet-tervezetek, e) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről. 2. Gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról a zárszámadás keretében. 3. Gondoskodik az önállóan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételeinek áttekintéséről, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakításáról. 4. Gondoskodik az önkormányzati bizottságok véleményének a koncepcióhoz történő csatolásáról. 5. Egyezteti a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezetet, a megállapodásokat írásban rögzíti és az illetékes bizottságok elé terjeszti. 6. Gondoskodik: - a költségvetés végrehajtásáról, - a költségvetési szervek pénzellátásáról. 7. Elkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet. 8. Elkészíti a polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján. 9. Gondoskodik a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatásáról. 10. Felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, karbantartásáért. 11. Javaslatot tesz a banki szolgáltatásra, igénybevételére.

10 Felülvizsgálja a költségvetési szervek beszámolóit. 13. Javaslatot tesz a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére és megszüntetésére. 14. Gondoskodik a címzett és céltámogatások, valamint kiegészítő támogatások igényléséről. 15. Javaslatot tesz a hitelfelvételre. 16. A Magyar Államkincstáron keresztül a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét kéri, intézkedik a változások bejegyeztetése iránt. 17. Gondoskodik a polgármesteri hivatal és a részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi-számviteli lebonyolításáról. 18. Gondoskodik az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről. 19. Az ÁFA nyilvántartások vezetésének biztosítása, ellenőrzése, a bevallások időben történő, pontos megtétele. 20. Munkaügyi, személyzeti döntések előkészítése, személyzeti anyag vezetése, adatszolgáltatás a közigazgatás részére. 21. Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval. 22. Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 22.számú mellékletében meghatározott közérdekű adatok közzétételének előkészítése 23. A helyi adók bevezetésében történő közreműködés, az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetek előkészítése. 24. A helyi adókkal, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása. 25. A helyi adók beszedésével kapcsolatos beszámoló elkészítése. 26. A helyi adókból származó bevételek összegéről szóló lakossági tájékoztató elkészítése 27. Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki; 28. Tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól; 29. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét; 30. Az önkormányzatok működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat; 31. Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart;

11 Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít. 3. Igazgatási és építéshatósági csoport 1. A szociálpolitikai tevékenység szervezés és összehangolása. 2. Az éves költségvetési prognózis elkészítése a szociális és gyermekvédelmi (gyámügyi) ellátások területén. 3. A képviselő-testület, a polgármester, a bizottságok és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok döntésre való előkészítése. 4. Előkészíti a képviselő-testületek és az illetékes bizottságok ülésére a szociális, gyermekvédelmi ellátást átfogóan vagy koncepcionálisan érintő polgármesteri, bizottsági illetve hivatali előterjesztéseket. 5. Szakmailag ellenőrzi a helyi szociális és gyermekvédelmi gondoskodás intézmény-hálózatát. 6. Előkészíti az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális intézményrendszer létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére irányuló döntéseket. 7. Végzi az egészségügyi és szociális bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatokat. 8. Az egészségügyi, szociálpolitikai (gyermekvédelmi) területen működő érdekvédelmi és érdekképviseleti szervekkel, egyházakkal, alapítványokkal való együttműködés, kapcsolattartás. 9. A jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése 10. Az önkormányzatok fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézmények működésével összefüggő dokumentumok törvényességi ellenőrzése 11. A munkaügyi központtal történő együttműködés. 12. Közhasznú, közcélú, közmunkák szervezése. 13. Adatszolgáltatás, statisztikai adatközlés a jogszabályban meghatározott szervek részére. 14. Az önkormányzat kereskedelmi-politikájának szervezése, szabályozása, a közellátás problémáinak településpolitikai kezelése. 15. A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó kereskedelmi és fogyasztóvédelmi feladatok ellátása. 16. Az anyakönyvi, személyi adat- és lakcímnyilvántartó feladatok ellátása. 17. Hatósági bizonyítványok kiadása. 18. Szabálysértési feladatok ellátása. 19. Építésügyi hatósági feladatok ellátása.

12 Építési és műszaki hatósági feladatok ellátása. 21. Településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok, részt vesz a fejlesztési, rendezési koncepciók, programok, tervek kidolgozásában, követi azok végrehajtását. 22. Közreműködik az önkormányzat részvételével folyó beruházásokban. 23. Szakmailag elkészíti az iroda feladatkörébe tartozó pályázatokat. 24. Előkészíti az iroda tevékenységét érintő bizottsági, önkormányzati területi előterjesztéseket. 25. Marhalevél-kezeléssel kapcsolatos feladatok végzése. 26. Portaszolgálat ellátása. 27. Okmányirodai feladatok ellátása 28. Javaslatot tesz az önkormányzat üzemeltetési, fenntartási, illetve felújítási tevékenységének éves tervére, a fejlesztés éves tervére, a végrehajtáshoz szükséges előirányzatokra. 29. Felügyeli - az útfelügyeleteket, közterület-felügyeletet, közlekedésszervezést, az önkormányzat vagyonvédelmi tevékenységét, - energiagazdálkodási tevékenységét, - a középületek és közterületek éves karbantartási, felújítási, fejlesztési tevékenységét, azok végrehajtását, - az önkormányzat intézményeinek azonnali intézkedést igénylő műszaki ellátásának biztosítását, - az önerős út- és közműépítéseit. 30. Ellátja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 28. Elkészíti a közutak, közparkok, terek beruházási, felújítási, átépítési munkáinak terveztetésére és kiviteleztetésére a versenyfelhívások kiírását, a versenytárgyalásokat megszervezi és a lebonyolításban segítséget nyújt. 29.Kommunális hatósági feladatok ellátása. 30.Közterület-használati ügyek intézése. 31.Közreműködés az országgyűlési képviselők-, az európai unió parlamenti képviselők-, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, kisebbségi önkormányzatok választásának, valamint a népszavazások előkészítésében és lebonyolításában. 4. Gyámhivatal 1. Ellátja a jogszabályban a gyámhivatal feladat- és hatáskörébe utalt ügyek intézését. 2. Kapcsolattartás az önkormányzat gyermekvédelmi intézményeivel, illetve a területi, megyei gyermekvédelmi intézményekkel.

13 13 VIII. A VEZETŐI MEGBESZÉLÉSEK 1. A hivatali munka hatékonyabb szervezése érdekében a polgármester és a jegyző a csoportvezetők részére általában minden hét első munkanapján 13 órai kezdettel vezetői megbeszélést tart. A vezetői megbeszélés résztvevői - polgármester - jegyző - alpolgármester - aljegyző - csoportvezetők - a közművelődési referens - meghívása esetén bármely köztisztviselő. 2. A vezetői megbeszéléseken a jegyző, illetve az általa megbízott személy ismerteti az önkormányzatot, illetve a hivatal munkáját érintő legfontosabb jogszabályokat. 3. A csoportvezetők kötelesek tájékoztatni csoportjuk köztisztviselőit a legfontosabb jogszabályi változásokról. 4. A vezetői megbeszéléseken a csoportvezetők ismertetik a pályázati lehetőségeket. IX. A CSOPORTVEZETŐK 1. A csoportvezetők vezetik az irányításuk alá tartozó csoportokat. 2. A csoportvezetők felelősök: - az általuk irányított csoport szakmai munkájáért, - a csoport munkáját meghatározó hatályos jogszabályok, a csoport tagjai részére történő rendelkezésre bocsátásáért, - a jogszabályokban előírt ügyintézési határidő betartásáért (az egész csoport vonatkozásában), - a statisztikai jelentések, adatközlések határidőben történő teljesítéséért, - a csoport feladatkörébe tartozó előterjesztések szakmai színvonaláért, a megalapozott döntéshez szükséges információk közléséért. 3. A csoportvezetők kötelesek részt venni a csoport feladatköréhez tartozó bizottság ülésein. A csoportvezető köteles jelezni a bizottságnak, a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. A jogszabálysértés észleléséről a jegyzőt tájékoztatni kell. 4. A csoportvezetők a polgármester és a jegyző által meghatározott körben kiadmányozási jogot kaphatnak. 5. A csoportvezetők részt vesznek a képviselő-testület ülésein. 6. A csoportvezetők megszervezik csoportjukban a helyettesítés rendjét. 7. A csoportvezetők elkészítik és karbantartják a csoportjukhoz tartozó köztisztviselők munkaköri leírásait. 8. A csoportvezetők elkészítik a csoportjukhoz tartozó köztisztviselők szabadságolási tervét, valamint előzetesen engedélyezik a szabadság kivételét.

14 14 9. A csoportvezetők javaslatot tehetnek a csoportjukhoz tartozó köztisztviselők jutalmazására, kitüntetésére. 10. A csoportvezetők külön utasítás alapján a munkakörükhöz kapcsolódó döntési körben utalványozási jogot kaphatnak a polgármestertől. X. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 1) A polgármesteri hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 2) A polgármester az egyetértési jog gyakorlását az alábbiak szerint határozza meg: a hivatal valamennyi köztisztviselője esetében egyetértési jogot gyakorol: a kinevezés vezetői megbízás adása és visszavonása felmentés és jutalmazás esetében. XI. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 1) A hivatal köztisztviselőinek helyettesítési rendjére a csoportvezetők tesznek javaslatot. A munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítés rendjét. 2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. XII.A KIADMÁNYOZÁS RENDJE Az ügyintézők munkaköri leírása tartalmazza azt, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek mely körében jogosultak kiadmányozásra. Az előző pontban meghatározott aláírás formája: XY jegyző megbízásából: aláírás ZV Az ügyintéző beosztása XIII. A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, FELTÉTELEK 1.1. A költségvetési koncepció 1. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként el kell készíteni az önkormányzat költségvetési koncepcióját. a) A koncepció elkészítéséhez az érvényben lévő központi és képviselő-testületi döntések figyelembe vételével

15 15 át kell tekinteni az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, valamint az önkormányzat bevételi forrásait. b) A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni az önkormányzatnál működő szakbizottságok - szakterületüket érintő - valamint a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos véleményét. A bizottságok véleményét csatolni kell a testületi előterjesztéshez. A költségvetési koncepció november 30 -ig a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai választásának évében december 15-ig történő elkészítéséért - a jegyző (körjegyző) felelős. A koncepció összeállításában a pénzügyi csoport, valamint a szervezeti egységek vezetői (csoportvezetők ) működnek közre A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatának elkészítése Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásait, valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójában foglaltakat. A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatát a pénzügyi csoport vezetője készíti el a jegyző irányításával. A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy külön-külön tartalmazza az alap-előirányzatot, az előirányzati többletet. Alap-előirányzat tartalma Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, a tervévet megelőző évben az önkormányzat által az önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű - előirányzatok összegét és az automatikus többleteket, a feladat átadás-átvételéből illetve megszüntetéséből, az intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzat-változtatásokat, a bevételi előirányzat felemelése miatti előirányzat növekedést, a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását.

16 16 Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az előirányzat változtatás, amelyet az önkormányzat egyszeri jellegűnek minősített az önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka felhasználásakor, egyszeri jelleggel engedélyezett az önkormányzat az előző évi pénzmaradványa terhére. Szintre hozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. Előirányzati kiadási, bevételi többlet tartalma Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, változatlan feladat mellett az ellátás színvonalának tartására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésekre szolgál, amely lehet egyszeri jellegű vagy a következő év költségvetésébe beépülő. Az alap-előirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat, melyet a következők szerint kell levezetni: Előző évi eredeti előirányzat + Szerkezeti változások ± Bázis előirányzat + Szintrehozás ± Alap-előirányzat + Előirányzat többlet + Tárgyévi javasolt előirányzat + A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. A tervezés során biztosítani kell, hogy az előirányzatok rendes és rendkívüli bontásban szerepeljenek. A polgármesteri hivatal költségvetési javaslatának összeállításáért - a jegyző felügyelete mellett a pénzügyi csoport vezetője felelős. Az önkormányzat bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - történő begyűjtéséért, valamint felülvizsgálat után a Magyar Államkincstárhoz határidőre történő továbbításáért a pénzügyi csoport és annak vezetője a felelős.

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben