K1. D.' s '/" ~ .20t1 SZÁLLÍTÁSI SZE~ZŐ:OÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K1. D.' s '/" ~ .20t1 SZÁLLÍTÁSI SZE~ZŐ:OÉS"

Átírás

1 T K1. D.' s '/" (K,-m!M!J t j J IZ/;'::'?' : : rrg k _...,, 6... ",u. D.. um:.u..,. :,...!...,,.. - ' SZ kózb: sz: :ú i rá :-en, P enzu.20t1 zvi féá"ezet V,? 9 en db en, e ll ' '. Q e DJ ': 'ez.n to: g _....f. t. SZÁLLÍTÁSI SZEZŐ:OÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola (6724 Szeged, Mars tér 14. sz. adószáma: , bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt és szakképzési alszárnia, képviselő: Lengyel Zoltán főigazgató) mint megrendelő, másrészrő l a Ritek Regionális Információtechnológiai Központ ZRt. (Ritek ZRt.) (6724 Szeged, Huszár u.!.; adószám: ; bankszámlaszáma: , képviselő: Mihálffy Lajos vezérigazgató), mint szállító között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. J. A megrendelő a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján, "Számítástechnikai eszközök beszerzése" tárgyban GSZ/ /20 I 1/100 I iktatószámú, 40/20 II számú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen szerződést köti meg szállítóval. 2. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogya megrendelő által a dokumentációban részletesen megjelölt 2295 db különféle számítástechnikai eszközt a megrendelő részére az előzetes vitarendezésre tekintettel módosított határidővel, december 21. napjáig az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, különösen a műszaki leírásban, az ajánlatában és a jelen szerződésben foglalt feltételek alapján leszállítja, az ajánlatkérésben feltüntetett plusz mennyiségi eltérés - plusz 7 db mobil számítógép, plusz II db asztali számítógép konfiguráció és plusz I db LCD monitor I - lehetőségét figyelembe véve. A megrendelő pedíg vállalja, hogy amennyiben azok megfelelnek a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, átveszi. Szerződő felek megállapodnak, hogyelőteljesíteni lehet. 3. A szállító a számlákat (3 db) az l. számú mellékletként csatolt kimutatásban szereplő bontás szerint köteles elkészíteni. 4. A szállító a tennékeket a saját költségén megrendelő részére (6724 Szeged, Mars tér 14.) köteles!eszállítani és üzembe helyezni, a szükséges szoftver telepítést elvégezni. 5. A szállító köteles írásban nyilatkozni, hogy az áru megfelel a termékek csomagolására, az áru tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A szállító kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy csak és kizárólag a jogszabályok előírásaiban foglaltaknak megfelelő árut szállít a megrendelőnek. 6. A szerződés 100 %-os mennyiségi teljesítése esetén a szállító ,- nettó Ft + 25 % áfa, ,- bruttó Ft összegről kiállított számláit az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a, a 47/2007. (XI1.29.) PM rendelettel módosított, a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján köteles kiállítani. A szállítás megtörténtének igazolásaként a szállító köteles az eredeti számlát az áru átvételét igazoló aláírással és bélyegzéssel ellátva teljesítésre benyújtani. Fizetési határidő: a teljesítéstől számított 15 nap, a Kbt (3)-(6) bekezdése szerint. A megrendelő átutalási késedelme esetén a szállítót kamat illeti meg. A kamat

2 vetítési alapja a kiegyenlítendő meghatározott m ért ék ű kamat. számla értéke, a kamat nagysága a Ptk. 30 I/A. -ban 7. A megrendel ő felhívja a szállító figyeimét arra, hogya szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. -ának hatálya alá esik. Amennyiben a vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az adóigazolást a fizetési határidő lejárta előtt legalább 5 nappal bemutatja vagy átadja a megrendelő részére. 8. Az áru tulajdonjoga a megrendelőre a teljes vételár kiegyenlítésével száll át. Az áru átadásával a megrendelő az árut jogosult használni, hasznait szedni és ettől az időponttól kezdve terheli a megrendelőt a kárveszély-viselési kötelezettség. A szállító a birtokából kikerült árut nem használhatja, nem hasznosíthatja, nem terhelheti meg, és nem idegenítheti el, valamint semmilyen olyan rendelkezést nem tehet, amely a megrendelő tulajdonszerzéssel kapcsolatos jogát sérti. 9. A szállító szavatolja, hogy az általa szállított áru tekintetében nem áll fenn olyan körülmény, amely a megrendelő tulajdonszerzését akadályozza. Szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek az árun nem áll fenn olyan joga, amely a megrendelőnek az áruval kapcsolatos rendelkezési jogát vagy tulajdonjogának gyakorlását akadályozná vagy korlátozná. 10. A szállító - a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel- köteles az adataiban bekövetkezett bármilyen változást (cégnév, székhely stb.) haladéktalanul a megrendelőnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történő elmaradásából a megrendelőnél felmerült kárért felelősséggel tartozik. 11. A szállító az áru szállításakor köteles az árut gondosan kezelni, az esetleges károsodásoktól megóvni, mindenkor szem előtt tartva a megrendelő érdekeit. Minden rendellenességről vagy az árut érintő károsodásról haladéktalanul köteles értesíteni a megrendelőt. 12. A minőségvizsgálás helye a megrendelő székhelye. Amennyiben az áru mennyisége illetve minősége nem felel meg a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt és a szállítólevélen vagy a számlán feltüntetetteknek, úgy a megrendelő köteles kifogásait aszállítóval - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - haladéktalanul közölni. A szállító - a megrendelő akadályozása nélkül - jogosult a kifogás megalapozottságát ellenőrizni. A megrendelő jogosult a szállítmányt a szakmai szokásoknak megfelelő szúrópróbaszerű vizsgálattal megvizsgálni. 13. yílt minőségi hiba esetén a megrendelő az áru átvételétől számított 8 napon belül köteles azt a szállítónak bejelenteni, aki a megrendelő választása szerint a hibás árut köteles a saját költségén haladéktalanul visszaszállítani, illetve az árut 8 napon belül - amennyiben az az áru jellegétől függően értékcsökkenés nélkül lehetséges - kijavítani vagy kicserélni. A megrendelő jogosult továbbá a jogszabályokban biztosított egyéb, aminőségi hibából adódó szavatossági igényeit érvényesíteni. 14. A szállító saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az árut olyan csomagolással ellátva adja át, amely alkalmas arra, hogy az árut a szállítás során megóvja. Az ennek elmaradásából eredő károkért a szállító felel. A szállító köteles az áru cirnkéin, csomagolásán a megfelelő fogyasztóvédelmi és az egyéb vonatkozó jogszabályokban előírt jelzéseket, illetve információkat feltüntetni, illetve gondoskodni arról, hogy amennyiben azt az áru jellege megköveteli az áru átadásával egyidej űleg jótállási jegyet mellékeljen a megrendelő részére. A megrendelő jogosult az áruk átvételét megtagadni, amennyiben az nem tartalmazza az előírásokban foglalt megjelöléseket, engedély és egyéb azonosításra alkalmas számokat, jótállási jegyet és útmutatót. 15. Amennyiben az áru csomagolása annak megsértése nélkül nem nyitható fel a jótállási jegyek és egyéb tájékoztatók, útmutatók megvizsgálása végett, a szállító viseli a jótállási jegyek és t ájékoztatók, útrnutat ók hiányából eredő bármilyen kárt. A szállító köteles valamennyi a hiányos vagy híbás csomagolásból eredő igényért helytállni. 16. A szállító köteles az áru fajtájától függő magyar nyelvű részletes használati és kezelési útmutatót, tájékoztatót az áru dobozában vagy az áru hoz mellékelve a megrendelőnek az áru átadásával

3 egyidejűleg átadni. Import áru esetén az eredeti idegen nyelvű útmutatót és az azzal azonos tartalmú magyar nyelvű kezelési útmutatót is köteles a megrendelő részére átadni. 17. Amennyiben a felek között létrejött jelen szállítási szerződés bármely, a szállító érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy a szállító nem a szállítási szerződésben foglaltak alapján teljesít, illetve az üzleti titkot megsérti, a szállító köteles a megrendelő törvényes szavatossági igényétől függetlenül, egy összegben a szerződésszegéskor érvényben lévő megrendelésben szereplő áru értéke 10%-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni. A szállító különösen akkor kötelezhető kötbér fizetésére, ha megszegi a teljesítés helyére és idejére vonatkozó rendelkezéseket, vagy amennyiben a hibás árut a megrendelő ilyen irányú igénye alapján nem szállítja vissza. 18. A dokumentációban meghatározott termékek esetében a jogszabályban meghatározott garanciavállalási feltételek érvényesek. A garanciális időn belüli, garanciális okból történő kiszállás, hibaelhárítás díjmentes. Egyéb garanciális feltételek: kiszállás, a hibaelhárítás megkezdése: a bejelentéstől számított 24 órán belül, a javítást be kell fejezni abejelentéstől számított 48 órán belül, vagy hasonló tulajdonságokkal bíró, hasonló funkcionalitású és teljesítményíí cserekészülék biztosítása szükséges a notebook, monitor és projektor esetében. A fenti garanciális feltételek nem, vagy késedelmes teljesítése esetén az intézmény napi J0.000 Ft kötbérigényt támaszthat. 19. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan tényről vagy eseményről, amely a szerződ ésszerü teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Amennyiben valamelyik fél ezen kölcsönös együttműködési kötelezettségének bármilyen okból nem tesz eleget, az a fél köteles a másik félnek a mulasztásával okozott igazolt kárát megtéríteni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogyamegrendelőt haladéktalanul ért esítik abban az esetben, ha a szerződés tartama alatt ellene cs őd-, felszámolási-, végelszámolási illetve végrehajtási eljárás indul. 20. A szerződő felek megállapodnak, hogy megrendelő lehetőséget biztosít termékváltásra az alábbi feltételek szerint: A terrnékváltási lehetőség célja a teljesítőképesség biztosítása a szerződés időtartamára vonatkozóan. Ennek megfelelően a szerződő felek megállapodnak, hogy azon termékek esetén, ahol a piaci trendnek megfelelően rövid időn belül műszaki/technol ógiai változások mehetnek végbe, ott megrendelő lehetőséget biztosít termékváltásra, kizárólag megrendelő hozzájárulásával. Termékváltás esetén egy, a szerződésben szereplő termék paramétereit legalább teljesítő, minimum ugyanolyan teljesítményű újabb fejlesztésű termékkel kerüliecserélésre. A kiváltó termék ára nem lehet magasabb a kiváltott termék áránál. 21. A jelen szerződésben meghatározott beszerzés ellenértéke rendelkezésre áll, melynek jogcíme: szakmai, informatikai céltámogatás, fejlesztési támogatás és saját bevétel. 22. A szerződés teljesítésébe a vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe. 23. Szállító nem jogosult a jelen szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz a megrendelő előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. 24. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést csak és kizárólag írásban, mindkét fél meghatalmazott képviselőjének aláírásával ellátva közös megegyezéssel, és a közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásai szerint módosíthatják. 25. A felek megállapodása szerint a közöttük létrejött jelen szerződéses jogviszony során felmerüit, azzal összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemíí értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni. 26. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés valamelyik kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely leginkább megfelel a felek szerződéses akaratának és a vonatkozó jogszabályoknak.

4 27. A szerződő felek egyhangúlag tudomásul veszik, hogy ezen szerződés a evelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata ellenjegyzésével válik érvényessé. 28. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket peren kívül próbálják rendezni, megegyezés hiányában - apertárgy értékétől függően - kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékesség ét. 29. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak, A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. Szeged, 20 ll. november '721 Szeged. Huszar u. l ri z.(.:' Or' (;,) Szállító Ellenjegyezte: 2011 DEr fi 1! dátum

5 Tétel Megnevezés Számlabontás Műszaki Középiskola számítástechnika 40_2011_végleges e "'".,..;.. ;>, 1. számú melléklet Mennyiség cl cl cl. "'" :0 ee '0- cl M 1. téte l oteb ook Ft Ft Ft I Ft O O Ft e.. ;>, ee '" e."'". '" Asztali szá mítógé p 2. tétel konfi guráció Ft ft O Ft OFt O Ft OFt 3. tétel Monitor Ft 189 OOO Ft O Ft O Ft O Ft OFt 4. tétel Projektor GOI OOO Ft 3 14 OOO Ft O 157 OOO Ft OFt O 157 OOO Ft OFt 5. tétel Pendrive Ft II 200 Ft O Ft O Ft O Ft O Ft Számítógé p 6. tétel tápegység O Ft O Ft O Ft OFt Ft Ft 7. tétel Billentyüzet O 750 Ft OFt O 750 Ft OFt Ft Ft 8. tétel Optikai egér Ft Ft O 580 Ft OFt O 580 Ft OFt 9. tétel FAX készül ék O Ft OFt O Ft OFt Ft Ft 10. tétel etdisk O Ft OFt O Ft OFt Ft Ft SATA etwork ll. tétel ST ROG E O Ft OFt O Ft OFt Ft Ft 12. tétel Merevl emez O 10 OOO Ft O Ft O 10 OOO Ft OFt OOO Ft 120 OOO Ft 13. tétel Merevlemez O 25 OOO Ft OFt O 25 OOO Ft OFt OOO Ft 300 OOO Ft 14. tétel Patch panel Ft Ft O 5450 Ft O Ft O 5450 Ft O Ft 15. tétel RAM O Ft OFt O Ft OFt Ft Ft USB to SATA 16. tétel adapter O 4260 Ft OFt O 4260 Ft OFt l Ft 4260 Ft 17. tétel Adapter O l 800 Ft O Ft O l 800 Ft O Ft 2 I 800 Ft 3600 Ft 18. tétel A d atgyüj tő 1 42 OOO Ft 42 OOO Ft O 42 OOO Ft OFt O 42 OO OFt OFt 19. tétel RFID olvasó kit Ft 174 OOO Ft O Ft O Ft O Ft O Ft 20. tétel CAEM RFID-hez O 315 Ft O Ft O 315 Ft OFt Ft Ft 2 1. tétel Betüző szerszám 15 l 180 Ft Ft O Ft O Ft O Ft OFt 22. tétel Krimp elő fogó Ft Ft O 990 Ft O Ft O 990 Ft OFt :0 '0 - cl. ;>, '" :0 '0- cl Számlabontás Műszaki Középiskola számítástechnika 40_2011_végleges ;t:ett e: Anderle Enikő közbeszerzési referens 2/1

6 Számlabontás Műszaki Középiskola számítástechnika 40_2011_végleges 1. számú melléklet 23. tétel UTP kábel teszter 20 l 450 Ft 29 OOO Ft O l 450 Ft OFt O l 450 Ft OFt 24. tétel Router Ft Ft O Ft OFt O Ft O Ft 25. tétel Wiruless USB adapter 18 l 930 Ft Ft O l 390 Ft OFt O I 390 Ft OFt 26. tétel USB párhuzamos port átalakító I Ft Ft O Ft OFt O Ft OFt Szünetmentes 27. tétel tápegység I 459 OOO Ft 459 OOO Ft O 459 OOO Ft OFt O 459 OOO Ft OFt IBM SERVER 28. tétel memória Ft Ft O Ft O Ft O Ft OFt 29. tétel Külső HDD O Ft OFt O Ft OFt I Ft Ft 30. tétel RAM O 2620 Ft OFt O 2620 Ft O Ft Ft Ft 3 I. tétel AGP videókártya O 5950 Ft OFt O 5950 Ft O Ft Ft Ft 32. tétel Pele videókártya O Ft OFt O 5730 Ft O Ft Ft Ft 33. tétel Switch 24 port 8 19 OOO Ft 152 OOO Ft O 19 OOO Ft OFt O 19 OOO Ft O Ft 34. tétel Switch 5 port 29 I 480 Ft Ft O I 480 Ft O Ft O I 480 Ft OFt 35. tétel LA kártya O l 230 Ft OFt O l 230 Ft O Ft 17 I 230 Ft Ft.., 36. tétel Kábel dob O Ft OFt O Ft O Ft.) Ft Ft 37. tétel RJ-45-dugó O 18Ft OFt O 18 Ft O Ft Ft Ft 38. tétel 39. tétel 40. tétel 41. tétel RJ-45-ös törésgátló O 20 Ft OFt O 20 Ft OFt Ft 18 OOO Ft Alaplap 478-as foglalatú O 9800 Ft OFt O 9800 Ft O Ft Ft Ft Alaplap 775-ös foglalatú O 8250 Ft OFt O 8250 Ft OFt Ft Ft Boe-bot USB robot kit I 38 OOO Ft 38 OOO Ft O 38 OOO Ft O Ft O 38 OOO Ft OFt l. számla összesen Ft 2. számla összesen l Ft 3. számla összesen l Ft Számlabontás Műszaki Középiskola számítástechnika 40_2011_végleges. -7ítette: Anderle Enikő közbeszerzési referens 2/2

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK V IC- 11 1J l ) Ul(~ (L ( ~ 3 f )_ G/ J Of 1/111 amely létrejött egyrészről a TERVEZÉSISZERZŐDÉS ( IKT-::_T ÁS R A ATV f' \7--, f. ' -...~--... - -- - ; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben