mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl."

Átírás

1 ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: A jelenlegi bérelt vonal (Pétervárad u Proserver) végpont módosítása az új helyre éspedig Victor Hugó u *A módosítás nem von magával költségeket. A kötelezettségvállalás a.2013 évi költségvetés szakfeladaton, főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:.upc Magyarország Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* Budapest, Kezdeményezésért felelős Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont; Aláírás: Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés KÉRl.MUtáLY Felhasznált összeg Jogi és Közbeszerzési referens Ft Felhasználható összeg 2Q15'JÜNU Ft <K i,l, ÍT :X^> /t> 3Ó(M, minőségügyi vezető Jogi szakvélemény Jegyzői láttamozás dr. Teimer Gábor frivoi-fi 2W5 WH Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor Regisztráció: Gazdálkodási Osztály mmn 2013 NOV 21 Vr^ A

2 amely létrejött Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. és Magyarország Kft., Kinizsi utca között Menedzselt Bérelt Vonali adat összeköttetés szolgáltatás igénybe vételére 180. sz. nyomt/b28 Kiadás napja: febmár 1. Szerződés azonosító: 2013-U-MLLN/lt45fTG-82b A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u Levelezési cím: 1462 Budapest. Pf. ATI. Közponü ügyfélszolgálat/hibabejelentő telefonszáma: Weboldal: business.upc.hu

3 i. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A Szolgáltató kábeltelevíziós műsorterjesztési (SZJ ), internet-hozzáférési (SZJ ) és helyhez kötött telefonszolgáltatást (SZJ , , ) nyújt. Jelen Előfizetői Szerződés tárgya a szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlapon megjelölt szolgáltatási csomag(ok), amelye{ke)t a Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF"), illetve a vonatkozó hatályos magyar szabványban meghatározott feltételek szerint nyújt. A jelen szerződésben nagybetűvel használt és külön nem definiált kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak. A jelen Előfizetői Szerződés szövege egységes szerkezetben, egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató állal nyújtott, az adatlapon megjelölt minden elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó egyedi Előfizetői Szerződés rendelkezéseit. Abban az esetben, ha az Előfizető az adatlapon megjelölt szolgáltatások közül több, eltérő típusú szolgáltatást vesz igénybe, a felek között mindegyik szolgáltatásra külön Előfizetői Szerződés jön létre. A felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen dokumentum rendelkezései valamennyi, az Előfizető által az adatlapon megjelölt szolgáltatásra vonatkoznak. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben szabályozza a Szolgáltatások körébe nem tartozó, olyan egyéb (kiegészítő és járulékos) szolgáltatásainak feltételeit is, amelyek nem minősülnek elektronikus hírközlési szolgáltatásnak. Ilyen szolgáltatások lehetnek különösen a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök Előfizető rendelkezésére bocsátása, a médiaszolgáftatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvényben meghatározott szolgáltatások, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi IV. törvény hatálya atá tartozó szolgáltatások. A fenti, elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések kizárólag az Előfizető teljes körű tájékoztatása érdekében kerültek egységes szerkezetbe szerkesztésre a Szolgáltatásra vonatkozó feltételekkel. így azok módosítása - tekintettet arra, hogy e járulékos szolgáltatások nem tartoznak az Eht. hatálya atá, így az azokra vonatkozó rendelkezések módosítása nem minősül az Előfizetői Szerződés Eht ai szerinti módosításának. 2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYBA LÉPÉSE, ELEMEI Jelen Előfizetői Szerződés határozatlan, illetve határozott időre jöhet létre a felek között, az adatlapon megjelöltek szerint. Az Előfizetői Szerződés hatálybalépésének időpontja az Előfizető által igényelt Szolgáltatás átvételének időpontja, több Szolgáltatás igénylése esetén az elsőként átvett Szolgáltatás átvételének időpontja. Az Előfizetői Szerződés az Előfizetői adatlapból, a jelen egyedi Előfizetői Szerződésből, a Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-jéből és a szerződéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képező, a Szolgáltatás adatait és díjait tartalmazó 1. és 2. sz. meilékletekböt áll. 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK ELÉRHETŐSÉGE A Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételet megtalálhatók a Szolgáltató honlapján (www.upc.hu/rolunk/szerzodesifeltetetek/) és valamennyi ügyfélszolgálatán. 4. ELTÉRÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL Jelen pont a Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltaktól a felek Jogviszonyára alkalmazott eltéréseket tartalmazza. A Szolgáitatásra és annak az Előfizető részére történő nyújtására egyebekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Számlázás, díjfizetés Az Előfizető állal megjelölt egyes Előfizetői Hozzáférési Pontokra vonatkozó dijak fizetésének kezdő időpontja a Szolgáltatás megkezdésének időpontja. Amennyiben az Előfizető több végpontra igényel Szolgáltatást, a teljes hálózatra vonatkozó Szolgáltatás megkezdésének időpontja az az időpont, amikor a hálózat végpontjainak 70%-ánál és - amennyiben van ftyen - a hálózat központi végpontjánál megkezdődött a Szolgáltatás. A Szolgáltató az át nem vett végponton is elindítódnak tekintheti a Szolgáltatást, amennyiben az Előfizető az érintett végponton bizonyíthatóan adatforgalmat bonyolít. A Szolgáltató a Szolgáltatás díjait jogosult évente a Központi Statisztikai Hivatal áital közzétett fogyasztói árindex emelkedéssel megegyező mértékben egyoldalúan módosítani. Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítása Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatás Előfizető áltat történő további igénybevétele, illetve az előfizetési dijról szóló számla Előfizető általi befizetése - mint ráutaló magatartás - az Előfizető kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában is a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó Szolgáltatói ajánlat elfogadásának minősül. A Szolgáltatás szüneteltetése A Szolgáilalás kizárólag az ÁSZF és pontjaiban meghatározott esetekben szüneteltethető, az Előfizető kezdeményezésére szüneteltetésre nincs mód. A felek jelen rendelkezéstől egyező akarattal eltérhetnek sz. nyomt_/b2b Kiadás napja; febfuár 1. Szerződés azonosító: 2013-U-MLOJ/1145/TG-82b A Szolgál tat 6 neve: UPC Magyarország Kft. Székhely. 1G92 Budapest, Kinizsi u Levelezési cím: 1462 Budapest. Pl Központi Qgyfélszoígálatmibabejelenlő telefonszáma: S Weboldal: business.upc.hu _. ^

4 A határozattan íde ű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása Az Előfizető a határozatlan Idejű Előfizetői Szerződést 90 (kilencven) napos felmondási idővel bármikor jogosult jogkövetkezmények nélkül felmondani. A felmondást a területileg illetékes, illetőleg a központi ügyfélszolgálathoz kell eljuttatni írásban, szóban vagy telefonon telt bejelentéssel. Az Előfizetői Szerződés megszűnése nem mentesíti az Előfizetőt a szerződéses jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének, illetve az Előfizető birtokában lévő, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. A határozott idejű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést 90 (kilencven) napos felmondási idővel bármikor jogosult felmondani. A felmondást a lerületifeg illetékes, illetőleg a központi ügyfélszolgálathoz kell eljuttatni írásban, szóban vagy telefonon telt bejelentéssel. Az Előfizetői Szerződés megszűnése nem mentesíti az Előfizetőt a szerződéses jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének, illetve az Előfizető birtokában lévő, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben kötelezettséget válfalt arra, hogy a Szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszí, és az Előfizetői Szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és az Előfizetői Szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, köteles a határozott időtartamból hátralevő időre a Szolgáltatónak járó havidíjakat - kötbérként - a felmondási időn belül megfizetni a Szolgáltató részére. A határozott ídelű Előfizetői Szerződés megszűnésének eltérő szabályai A Felek megállapodnak, hogy a határozott idejű Előfizetői Szerződés a szerződés lejáratának napján nem szűnik meg, hanem a lejáratot követő nappal határozatlan idejű Előfizetői Szerződéssé alakul át. A Felek az Előfizetői Szerződés rendelkezéseinek ebből eredő változásait szerződésmódosításban rögzítik. A szolgáltatás műszaki átadás-átvétele A szolgáifatás műszaki átadás-átvételére a Szerződésben meghatározóit végpontokon a szolgáltatás rendeltetésszerű üzembe helyezésének napján kerül sor, az Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek állal arra feljogosított képviselők aláírásával. Az átvétel nem tagadható meg, ha a szolgáltatás megfelel a Szerződésben vállalt műszaki paramétereknek. Szolgáltató berendezéseinek elhelyezése és tápellátása Előfizető lehetővé teszi a Szolgáltató tulajdonában lévő, a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki berendezések telephelyén történő elhelyezését, és gondoskodik azok megfelelő tápellátásáról és vagyonvédelméről. A Szolgáltató tulajdonában lévő berendezések karbantartása Szolgáltató felelőssége. Ezen túlmenően Előfizető biztosítja, hogy Szolgáltató azon ingatlanon, ahol Előfizető telephelye található, a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki berendezéseket, valamint a berendezésekhez vezető kábeleket elhelyezhesse, és azok üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges mértékben az ingatlanra bejuthasson. Előfizetőt terheli a telephelyéhez tartozó ingatlanon elhelyezett - a szolgáltatás nyújtásához szükséges - műszaki berendezések tápellátásának költsége. Előfizető hozzájárul, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges, telephelyén elhelyezett távközlési hálózat-végződtetö berendezéseket, valamint a berendezésekhez vezető kábeleket Szolgáltató más ügyfelei részére is felhasználja, amennyiben ez a Szerződésben vállalt minőségi paraméterek tefjesltését nem akadályozza. Előfizető adatainak felhasználása Előfizető a Szerződés aláírásával belegyezik, hogy nevét éa az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését Szolgáltató felhasználja saját referencia céljaira. Kelt: Budapest, június 3. * IMA Előfizető UPC M.a()yarotszág Kft. IBO.sz. nyomt/b2b Kiadás napja: februáf 1. Szerződés azonosító: 2013-U-MLLH/1145/TG-62b A Szolgáltató nova: UPC Magyarország Kft. Székhely Budapest, Kinizsi u Levelezési dm Budapest, Pf Központi ügyfélszolgálat/hibabejelentő telefonszáma: Weboldal: bu siness.upc.hu

5 II. ADATLAP Ügyfélszám: Szerződés azonosító: 2013-U-MLLN/1145/TG-82b Ügyfélmenedzser: Triz Gábor Projekt azonosító: BUSINESS-2015/ Szerződés módosítás B Uj szerződés D Egyéni D Üzleti 0 1. Ügyfél alapadatok: Név / Megnevezés: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Székhely / Cím: 1145 Budapest, Péfervárad u. 2. Levelezési és számtázási cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: , OTP Bank Pénzügyi kapcsolattartó: Képviselő: Ferenczy Csaba Mobil: Telefon: Fax: Műszaki kapcsolattartó: Képviselő: Ferenczy Csaba Mobil: Telefon: Fax: Hibabejelentésre Jogosult kapcsolattartó: Képviselő: Mobiltelefon száma: Telefon: Fax: Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: 2. A szerződés időtartama: Mobiltelefon száma: Telefon: Mobiltelefonszáma: Telefon: Mobiltelefon száma: Telefon: Mobiltelefon száma: Telefon: Határozott 0 A szolgáltatás átadásától számított 1 óv / 20,, év. hónap nap-lg 180. sz nyoml/b2b Kiadás napja: február 1. Szerződés azonosító: 2013-U-MLLN/1145/TG-82b A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u Levelezési cím: 1462 Budapesl. Ft 477 Cégjegyzékszáma: 01-O Központi Ogyfélszolgálatfliibabejelentő telefonszáma: Weboldal: buslness.upc.hu

6 3. Díjfizetési módja, gyakorisága: Átutalás 0 Csoportos beszedési megbízás D Havi El UPC Magyarország Kft. bankszámla száma: Az Előfizető nyilatkozatai Kijelentem, hogy az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 127. (3) bekezdése alapján a jelen Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében nem kérem a az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását. Hozzájárulok, hogy adataimat a UPC felhasználja saját vagy társvállalati piackutatási célokra és Üzleti ajánlatai kidolgozásához. (Ez az ön számára azért hasznos, mert minél többet tudunk az Ön valós igényeiről, és hogy mennyire elégedett szolgáltatásunkkal, annál pontosabban tudjuk majd, mire van szüksége.) u igen D nem Hozzájárulok adataim direkt marketing célú kezeléséhez (ideértve az elektronikus hirdetést, illetőleg az automatizált hanghivó használatát) (Hozzájárulásával lehetővé teszi, hogy értesíthessük Önt az elérhető ajánlatokról, új termékekrőt, akciókról, Igy mindig tudja, melyik a legkedvezőbb tehetőség az Ön számára.) igen E! nem Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a jogszabály szerint közvetlen Előfizetői értesítést igénylő értesítéseket részemre en, vagy az elektronikus számla szolgáltatás igénybe vétele esetén az elektronikus számlán tegye meg. (Hozzájárulásával ezentúl élvezheti az elektronikus számla előnyeit, és akár néhány kattintással elintézheti ügyeit. Ehhez az elektronikus számlát kezelő rendszerében történő regisztráció Is szükséges.) c igen ( clm:_ J u nem Kijelentem, hogy a Szolgáltató által az adott szolgáltafás tekintetében az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatárokra és/vagy adatmennyiségekre, illetve ezek túllépése esetén a Szolgáltató által az Eht (1) bek. d) pont szerinti korlátozásra vonatkozó külön feltételeket elfogadom. Jeten dokumentum aláfrásával egyidejűleg kijelentem, hogy a jelen dokumentumot egy példányban átvettem, annak tartalmát (a szerződés összes mellékletével, és kapcsolódó dokumentumával) megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és az általam képviselt jogi személyre nézve, annak nevében eljárva kötelezően tudomásul veszem. Előfizető a 4 (négy) pontból álló Egyedi Előfizetői Szerződést és az 5 (öt) számozott oldalból álló előfizetői adatlapot, valamint annak mellékleteit átolvasta, értelmezte, és az abban foglaltakat, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláirta. Kelt: Budapest, június 3. Előfizető ^ UPC Magyaro^zí&l^,^, 180. sz nyoml/b2b Kiadás napja: 2013.február 1. Szerződés azonosító; 2013-U-MLLW1145/TG-92b A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u Levelezési cím Budapest, Pf. ATI. Cégjegyzékszáma: 01-O Központi ügyfél szolgálaunbsbeje len tö telefonszáma: Weboldal: business.upc.hu

7 MELLEKLETEK: 1. sz. mellékief: Az Előfizető által Igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok) adatai 1. sz. melléklet A Budapest, Pétervárad u. 2. Uj kiépítés D Bérlő D Módosítás 0 Tulajdonos Budapest, Victor Hugó u A2 Uj kiépítés D Módosítás 0 Bérlő 0 Tulajdonos D * végberendezés a Szolgáltató tulajdona "FizikaiInterfész típusai: 100OBase-T with fíj UPC Business bérelt vonal szolgáltatás Az összeköttetés adatai Szolgáltatás hozzáférési pont (utca / Sorszám Hozzáférési pont jeliege házszám / lépcsőház / emelet / ajtó) Hozzáférés előfizetői státusza: Sávszélesség Éves rendelkezésre állás 1/1 Gbps 99,5% Fizikai interfész 1 RJ-45, Eth RJ-45, Eth Végberendezés típusa* Cisco Cisco Egyszeri dlj 0,-Ft +áfa Havi dlj ,Ft +áfa Szolgáltatói áramkör azonosító: Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege összesen* * előfizető által fizetendő részi az alábbi sor tartalmazza Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési dlj összesen: 0,-Ft+áfa Szolgáltatás egyszeri dija összesen: 0,-Ft+áfa Szolgáltatás havi előfizetési dija összesen: ,-Ft+áfa UNI interfész: 0 untagged single tagged double tagged (QinQ) Csomagméret: 0 Standard (1500 byte) n Jumbo (1998 byte) P Jumbo (9000 byte) Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés az Előfizető állal aláírt szerződés Szolgáltató által történő átvételétől számított: 20 munkanap Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja: 160. sz. nyomt/b2b szerződés szárra: Kiadás napja: február 1. Szerződés azonosító: 2013-U-MLLN/1145/TG-82b A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u Levelezési cím: 1462 Budapest, Pf Központi ügyfélszolgálat/hibabejelentő telefonszáma: Weboldal: business.upc.hu

8 7. Kiépítés A szolgáltatás létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése Előfizető feladata. Amennyiben ezen engedélyek nem állnak rendelkezésre, úgy a vállalt kiépítési határidő módosulhat. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizető érdekkörében felmerült okbóf nem jönne létre, köteles a Szolgáltatás kiépítése során felmerült, a Kiépítési Szerződésben meghatározott kiépítési díjat a Szolgáttatónak megtéríteni; illetve amennyiben a határozott időre létrejött Előfizetői Szerződést a határozott idő lejártát megelőzően felmondja, vagy az Előfizető szerződésszegése miatt kerül felmondásra, köteles a Kiépítési Szerződésben részére biztosított kedvezmény összegét a szolgáltatónak megtéríteni sz. nyoml/b2b Kiadás napja: február 1. Szerződés azonosító: 2013-U-MLLN/1145/TG-82b A Szolgálfaló neve: UPC Magyarország Kft. Székhely: 1092 Budapest. Kinizsi u Levelezési dm: 1462 Budapest. Pf Központi ügyfél szolgála t/hiba bejelentő telefonszáma: Weboldal: thjsiness.upc.hu jp?{

%0^lo^. .11.. osztályvezető 2010. ÓM. V># W. 0<í & ^ / _ 2 01 o. o l - 1 - Budapest,.3.SkAk...Si t $.h. Kapja : Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály

%0^lo^. .11.. osztályvezető 2010. ÓM. V># W. 0<í & ^ / _ 2 01 o. o l - 1 - Budapest,.3.SkAk...Si t $.h. Kapja : Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály / _ 2 01 o. o l - 1 - Ügyiratszám: /.../....../..... Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : A szerződés tárgya:...^j^2á^qjb.k^.^b^.^x PO 005/02 Í7 A kötelezettségvállalás Költségvetés,...%.lll2s>.A...

Részletesebben

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓ PÉLDÁNYA Szerződés száma:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ és SZOLGÁLTATÓ az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Internet ÁSZF) Készült: 2012. június 01. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Internet ÁSZF) Készült: 2012. június 01. Utolsó módosítás

Részletesebben

KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. május 27. HATÁLYOS: 2015. május 27. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2015. május 27.

KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. május 27. HATÁLYOS: 2015. május 27. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2015. május 27. U P C D T H S. À R. L. EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT VEZETÉKES TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÉS INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. május 27. HATÁLYOS:

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja:

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen: 117

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben