Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve"

Átírás

1 Szám: 01-9/2006. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, február 21.

2 2 Tartalomjegyzék A évi munkaterv kiemelt szempontjai:... 4 A évi munkaterv részletes feladatai szervezeti egységenként... 6 I. A Törvényességi-Ellenrzési Fosztály évben an végrehajtásra kerül feladatok:... 6 Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok... 8 Az önkormányzatok évi törvényességi ellenrzéséhez kapcsolódó feladatok... 9 II. Hatósági Fosztály III. Koordinációs és Szervezési Fosztály Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb feladatok IV. Informatikai Fosztály V. Pénzügyi Fosztály VI. Szociális és Gyámhivatal VII. Fogyasztóvédelmi Felügyelség A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellen$rzési terve I. Önkormányzatok ellenrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Ágazati vizsgálatok: Adóigazgatás Anyakönyvi-, személyiadat- és lakcímnyilvántartás Építési igazgatás Szabálysértés Üzletek m5ködésének engedélyezése, telepengedélyezés Okmányirodák tevékenységének ellenrzése Közszolgálati ellenrzés Közszolgálati nyilvántartás és ügykezeli feladatok ellátásának ellenrzés II. Területi államigazgatási szervek ellenrzése III. Építésfelügyeleti ellenrzések IV. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala évi ellenrzési terve V. Fogyasztóvédelmi ellenrzés Kiemelt ellenrzések vizsgálatok PIACFELÜGYELETI ELLEN<RZÉSEK, VIZSGÁLATOK ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK M>SZAKI TERMÉKEK KÖNNY>IPARI TERMÉKEK VEGYIPARI ÉS ÉPÍTÉSI CÉLÚ TERMÉKEK REKLÁMFELÜGYELETI ÉS E-KERESKEDELMI ELLENFRZÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK ELLENFRZÉSE... 53

3 3 HELYI KEZDEMÉNYEZÉSD VIZSGÁLATOK A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi képzési, továbbképzési és vezet$képzési terve... 55

4 4 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi munkaterve elkészítésénél alapul vettük a Hivatal stratégiai tervének végrehajtásából, a m'ködésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által el*írtakból, a Belügyminisztérium közigazgatási és rendészeti ágazati stratégiája és a Belügyminisztérium munkaprogramja végrehajtásából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vev* további f*hatóságok munkaterveib*l fakadó kötelezettségeket. A évi munkaterv kiemelt szempontjai: - A év kiemelt f* feladata a április 9-re és 23-ra kit'zött országgy'lési képvisel* választások, valamint a helyi önkormányzati választások informatikai el*készítése, szervezése, lebonyolítása. Folytatni kell az Európai Uniós tagságból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése, az egyes támogatási lehet*ségek igénybevételére a szakapparátusok felkészítése. Jelent*s figyelmet kell fordítani a közigazgatás korszer'sítési programja megvalósításának feladataira, különös figyelemmel a kistérségi szint m'ködésének segítésére, ellen*rzésére, tapasztalatok összegzésére és a regionális államigazgatási szint szerepének megteremtésére. A törvényességi ellen*rzési munka során figyelemmel kell kísérni és el*segíteni, hogy a helyi önkormányzati képvisel*testületek alakuló ülései id*ben és a jogszabályi el*írásoknak megfelel*en megtörténjenek, illet*leg, hogy a munkájukat segít* dokumentumok rendelkezésre álljanak. Kiemelt figyelmet kell fordítani A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: KET) alkalmazásával összefügg* feladatok végrehajtására. Ezek közül els*sorban a KET alkalmazási tapasztalatainak összegzésére, elemzésére, valamint az egységes jogalkalmazást el*segít* tevékenységre kell koncentrálni. A közigazgatás m'ködésének min*ségi javítása érdekében továbbra is fontos cél, hogy az önkormányzatok köztisztvisel*i megismerjék az Általános Értékelési Keretrendszert (CAF). A hivatali munka min*ségfejlesztése, a min*ségügyi tevékenység fejlesztése érdekében ismételten le kell bonyolítani a CAF modell szerinti önértékelést. Az önértékelés eredményeképpen intézkedéseket kell tenni a hivatali m'ködés javítására. - Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a Regionális Operatív Programok komponenséb*l finanszírozott képzési programok lebonyolítására. - Az elektronikus közigazgatás megteremtése érdekében: o az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvénynek megfelel*en biztosítani kell a közzétételi listák szerinti adattartalom elektronikus megjelenítését,

5 5 o tovább kell er*síteni a korszer' információs rendszerek és a m'ködést támogató technikák alkalmazását, át kell térni a saját eszközön történ* honlap üzemeltetésre, o az anyakönyvi szakterületen a számítógépes nyilvántartás és a biztonsági okmányok bevezetése érdekében az éles rendszer indulásakor, majd an segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak, o biztosítani kell az új törvényességi ellen*rzési rendszer és a nemzeti rendelettár m'ködési körülményeit, ki kell alakítani az együttm'ködést az önkormányzatokkal, o a közigazgatási szervek egységes iratkezelésének szabályozása (KEIR) megalkotása után szükség szerint részt kell venni a bevezetéssel összefügg* feladatok ellátásában. A szociális és gyermekvédelmi tevékenység során kiemelt figyelmet fordítunk az emelt színvonalú bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézmények ellen*rzésére, valamint a gyermekvédelmi szakellátó intézményekben nevelked* gyermekek zsebpénzzel, ruházattal történ* ellátásának, illetve élelmezésének vizsgálatára. A fogyasztóvédelmi tevékenység során kiemelt feladatként kezeljük a fogyasztók életére, egészségére, anyagai biztonságára veszélyes áruk ellen*rzését, kisz'rését.

6 6 A évi munkaterv részletes feladatai szervezeti egységenként I. A Törvényességi-Ellen%rzési F%osztály évben an végrehajtásra kerül% feladatok: 1. Folytatni kell az Európai Unióhoz történt csatlakozásból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Így kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése. f%osztályvezet%-helyettes 2. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyz*k, valamint a polgármesterek, helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei részére tartott értekezleten tájékoztatást ad a törvényességi munkát érint* jogszabályi változásokról, aktuális feladatokról és értékeli a törvényességi ellen*rzés tapasztalatait, közrem'ködik az értekezletek szervezésében. Felkérés esetén rész vesz a kistérségi jegyz*i klubok rendezvényein. Összegy'jti az önkormányzati képvisel*testületek döntéseivel (határozat, rendelet) kapcsolatos törvényességi tapasztalatokat és arról a jegyz*ket id*szakonként tájékoztatja. 3. A jogszabályi változásokról az egységes jogalkalmazási gyakorlat el*segítése és kialakítása érdekében valamint valamennyi önkormányzatot érint* döntés meghozatalának kötelezettségér*l és határidejér*l el*készíti a figyelemfelhívó szakmai tájékoztató tervezetét. 4. Nyilvántartja és rendszeres adatszolgáltatást végez a polgármestereket, jegyz*ket és a kisebbségi önkormányzatok elnökeit érint* személyi változásokról. 5. A F*osztályhoz érkez* szakmai megkereséseket, írásbeli bejelentéseket, panaszokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. soron kívül és

7 7 6. El*terjesztéseket készít szükség esetén a megyei bíróság, illetve az Alkotmánybíróság elé kerül* ügyekben. A Hivatalvezet* megbízásából ellátja a jogi képviseletet. 7. Kijelölés alapján közrem'ködik a Közigazgatási Hivatal által szervezett képzések lebonyolításában. 8. Polgármester személyében bekövetkezett változás esetén a Hivatalvezet* megbízásából részt vesz a munkakör átadás-átvételében és a jegyz*könyv készítésében. területi referensek 9. A kisebbségi önkormányzatok m'ködési költségeihez nyújtott állami támogatás biztosítása érdekében adatot szolgáltat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak. február 1., május 1., augusztus 1., november 1. Lipták Rita ügyintéz* 10. Ellátja a törvényességi felügyeleti feladatot a területfejlesztési tanácsok tekintetében és a törvényességi ellen*rzési feladatokat a területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a többcélú önkormányzati társulások tekintetében. -helyettes, területi referens 11. Részt vesz a Közigazgatási Hivatal CAF min*ségellen*rzési feladatai ellátásában. február 10, március 20., április 10., április 26. hivatalvezet*i kijelölés szerint 12. Részt vesz a helyi önkormányzatok komplex ellen*rzésében. külön elkészített ütemterv szerint 13. Az európai uniós, valamint a hazai pályázati lehet*ségeket figyelemmel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat. Selmeczi Imréné ügyintéz*

8 8 14. Felhívja a figyelmet arra, is hogy az önkormányzat a) a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról legalább évente köteles tájékoztatni a lakosságot (1995. évi LIII. törvény 51. (3) bekezdés) b) a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelent*sebb változása esetén, de legalább ötévenként mint a közutak kezel*je köteles felülvizsgálni a közutak forgalmi rendjét (1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdés) c) évente legalább egyszer a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit köteles felülvizsgálni (1997. évi XXXI. törvény 20. (4) bekezdés) 15. A TERKA tesztelésében an részt vesz, és biztosítja az új nyilvántartás határid*re történ* felépítését. A TÖRV alkalmazásának tapasztalatait összegzi és továbbítja. és központilag elrendelt helyettes Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok az érintett önkormányzatok területi referensei 1. A felterjesztett jegyz*könyvek alapján törvényességi szempontból értékeli és összegzi az önkormányzatok évi tevékenységét. január Az önkormányzatok 2005 évi közmeghallgatási kötelezettségének teljesítését ellen*rzi és mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz. (Ötv. 13. ) február A kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Ötv.-ben kötelez*en el*írt számú ülés és közmeghallgatás évi megtartását ellen*rzi, mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz (Ötv. 102/A., 12. (1), 13. ) február Ellen*rzi, hogy az önkormányzatok a köztisztvisel*k teljesítménykövetelményeinek alapját képez* célokról (a köztisztvisel*k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3)-(4) bekezdésében elírtaknak megfelel*en) meghozták-e döntéseiket. Az ellen*rzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. február 28.

9 9 5. Az önkormányzatok testületi jegyz*könyveinek határid*n belül történ* felterjesztését ellen*rzi és az Ötv. 17. (2) bekezdésében el*írt kötelez* határid* elmulasztása esetén jelzést tesz. 6. Az önkormányzatok évr*l szóló zárszámadási rendelet tervezetének az Áht ában foglalt törvényes határid*n belüli beterjesztését és a megalkotott rendelet törvényességét ellen*rzi. Ennek keretében ellen*rizni kell, hogy a) a beszedett adók összegér*l a költségvetési beszámoló részeként a lakosság tájékoztatása megtörtént-e (1990. évi C. törvény 8. (2) bekezdése) b) a környezetvédelmi alapot önkormányzati rendelettel létrehozó önkormányzatok rendelkeztek-e az alap felhasználásáról (1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése) Az ellen*rzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. június Ellen*rzi, hogy az évi III. törvény módosulásából, illet*leg a évi CXXVI. törvényb*l ered* jogharmonizációs feladataikat az önkormányzatok végrehajtották-e. március 1. Az önkormányzatok évi törvényességi ellen%rzéséhez kapcsolódó feladatok 1. Statisztikai összesítést készít a felterjesztett és feldolgozott testületi jegyz*könyvekr*l és a beérkezett egyéb ügyiratokról. Az ügyintézési határid*ket ellen*rzi. minden hónapot követ* hó Az önkormányzatok évre szóló költségvetési rendelettervezetei határid*n belüli önkormányzati testület elé terjesztését, a rendelet megalkotását és annak törvényességét ellen*rzi (Áht. 71. (1) bekezdés). Az ellen*rzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. március 20. területi referens

10 10 3. Az önkormányzatok els* félévi gazdálkodásáról, harmadik negyedévi gazdálkodásáról, valamint a évi költségvetés koncepciójáról szóló el*terjesztések, tájékoztatók megtárgyalását és az ezzel összefügg* döntések meghozatalát ellen*rzi a felterjesztett jegyz*könyvek alapján. (1992. évi XXXVIII. törvény 70., 79., 217/1998.(XII.30.)Korm. (Ámr.)10. ) szeptember 30., és december 31. területi referens 4. Ellen*rzi, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról elkészítette-e az átfogó ellen*rzést. (1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdés) június 30. területi referens 5. Ellen*rzi, hogy a társulási megállapodást köt* önkormányzatok, valamint a területfejlesztési tanácsok munkájában részt vev*k polgármesterei az éves beszámolási kötelezettségüket teljesítették-e. (1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése, évi XXI. törvény 10/F. (4) bekezdése, 14. (8) bekezdése, 17. (4) bekezdése) december 31. területi referens 6. Ellátja a címzetes f*jegyz*i cím adományozásával kapcsolatos el*készít* feladatokat. április Ellen*rzi, hogy a társult képvisel*testületek megtárgyalták-e a körjegyz*ség munkájáról szóló beszámolót (Ötv.40. (4) bekezdés) december 31.-ig referensek 8. Ellen*rzi, hogy a közbiztonság helyzetér*l szóló rend*rségi beszámolót megtárgyalták-e az önkormányzati testületek ( a rend*rségr*l szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdés). december 31.-ig referensek 9. Ellen*rzi A helyi önkormányzatok társulásairól és együttm'ködésér*l szóló évi CXXV. törvény alapján létrejött társulások m'ködését. augusztus 31. Lipták Rita ügyintéz*

11 Tájékoztató segédletet dolgoz ki az általános önkormányzati választásokat követ* határid*kr*l és határid*s feladatokról (alakuló ülés, SZMSZ felülvizsgálata, gazdasági program, esetleges intézményátadások a megyei önkormányzatnak, stb.). a választást követ* 10. nap 11. A megalakult helyi önkormányzatok képvisel*testületei, illet*leg a polgármesterek munkájának segítéséhez felkészít*t tart. a választást követ* 1 hónap 12. A megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok részére konzultációs értekezletek, tájékoztatók szervezésével, segédletek, minták biztosításával segítséget nyújt. a választást követ* 1 hónap 13. Segédanyagot készít a lakástörvény, illet*leg luxusadóról szóló törvény alapján megalkotandó rendeletek elkészítéséhez. február Ellen*rzi, hogy az önkormányzatok a 13. pontban foglalt rendeletalkotási kötelezettségüknek határid*ben maradéktalanul eleget tettek-e, illetve a rendeletek tartalma megfelel-e a törvényben el*írtaknak. március 31., május 15.

12 12 II. Hatósági F%osztály 1. Közrem'ködik abban, hogy az állampolgárok minél teljesebb kör'en megismerjék a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek (Ket.) az ügyfelek eljárásjogi helyzetét megkönnyít* új szabályait. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k 2. M'ködteti a Ket. forró drótot, a beérkezett kérdéseket megválaszolja. Az elektronikus úton érkezett kérdésekre adott válaszok honlapon történ* közzététele érdekében megkeresi az Informatikai F*osztályt. -helyettes a Ket. forró drót m'ködtetéséért felel*sök 3. A Ket-tel kapcsolatos kérdésre adott választ a kérdez*nek közvetlenül megküldi elektronikus úton, tekintettel a beérkezett kérdések nagy számára. -helyettes a Ket. forró drót m'ködtetéséért felel*sök 4. Kapcsolattartóként részt vesz a BM Ket. Monitoring munkacsoport munkájában. A munkacsoport részére megküldi azokat a Ket-tel kapcsolatos kérdéseket, amelyeket helyben nem lehetett megnyugtatóan megválaszolni. -helyettes 5. Kezdeményezi a Belügyminisztérium Ket. Monitoring munkacsoportja által megküldött azon válaszoknak a honlapon történ* közzétételét, amelyekkel egyetértünk. -helyettes 6. Véleményezi a Ket. Szakért*i Bizottság elé kerül* egyes el*terjesztéseket. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k

13 13 7. Kezdeményezi a Ket. Szakért*i Bizottság állásfoglalásainak közzétételét a hivatal honlapján. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k 8. Folyamatosan b*víti és aktualizálja a hivatal honlapján található, Ket-tel kapcsolatos nyilvántartásokat, információkat. -helyettes 9. Közrem'ködik a Ket. oktatásával kapcsolatos további feladatok végrehajtásában. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k 10. A komplex és célellen*rzések megtartása során vizsgálja a Ket-nek a hatósági munkában való hatályosulását. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz* 11. A hivatalvezet* jogkörében eljárva elbírálja a települési önkormányzatok jegyz*i, valamint a megyei f*jegyz* által hozott határozatok, végzések elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a hivatalvezet* hatáskörébe tartozó els* fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéz* 12. A hatósági munkában fokozott figyelmet fordít az ügyintézési határid*k betartására, és törekszik azok csökkentésére, különös figyelemmel a Ket. rendelkezéseire. -helyettes osztályvezet* ügyintéz*k

14 Az elért eredményekre alapozva tovább kell er*síteni a hatósági ügyintézés színvonalát. 14. Ellátja az els* és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében el*készíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésr*l a perköltséggel kapcsolatos teend*kr*l a Pénzügyi F*osztályt, illetve az els* fokú határozatot hozó önkormányzat jegyz*jét (a f*jegyz*t) tájékoztatja. -helyettes osztályvezet* ügyintéz*k 15. A hivatal által rendszeresen szervezett jegyz*i értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érint* jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 16. Jogalkalmazást el*segít* szakmai vélemények készítésével közrem'ködik a hivatal vezet*je által kiadásra kerül* tájékoztatók összeállításában. ágazati ügyintéz* 17. Közrem'ködik a Hatósági F*osztály munkaterületeit érint* önkormányzati rendeletek véleményezésében. Törvénysértés észlelése esetén a Törvényességi Ellen*rzési F*osztály részére írásban rögzíti az önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeit. kijelölt ágazati ügyintéz* 18. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követ*en az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemz* tényekr*l adatlapot állít ki. Gondoskodik az adatok számítógépes feldolgozásáról. kijelölt ágazati ügyintéz*

15 Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttm'ködik az Informatikai F*osztállyal. február kijelölt ágazati ügyintéz* 20. Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttm'ködik az Informatikai F*osztállyal. január 31. kijelölt ágazati ügyintéz* 21. Megszervezi az alkotmányos alapismeretek oktatását és az állampolgársági vizsgákat. kijelölt ágazati ügyintéz* 22. Szervezi az ellen*rzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékelésér*l. Ennek során tovább kell növelni a hatósági ellen*rzések hatékonyságát, és er*síteni azok segít* jellegét. ellen*rzési terv szerint -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz*k 23. Az anyakönyvvezet*k részére szakmai napot szervez. február 27. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz* 24. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer m'ködtetésével kapcsolatos feladatokat. kijelölt ágazati ügyintéz*

16 A kiemelt építésügyi hatóságok jelentései alapján el*készíti a évi építésügyi hatósági vizsgálatokról szóló összefoglaló értékel* jelentést az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz való megküldés céljából. március -helyettes osztályvezet* 26. Beszámolót készít az építés-felügyeleti vizsgálatok évi tapasztalatairól. Az ellen*rzési terv alapján lefolytatja, részben önállóan, illetve az érintett önkormányzati építésügyi hatóságokkal az építés-felügyeleti vizsgálatokat, és az esetleges hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi. március, illetve osztályvezet* építésfelügyel* 27. Elbírálja a kérelmeket, és ennek alapján an vezeti, számítógépen nyilvántartja a felel*s m'szaki vezet*kre és m'szaki ellen*rökre vonatkozó névjegyzékeket. A névjegyzékeket alkalmazás céljából rendelkezésre bocsátja az I. fokú építésügyi hatóságoknak. építésfelügyel* 28. Tájékoztatja a VÁTI - Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Társaságot a települések településfejlesztési tervekkel való ellátottságáról február 28. építésfelügyel* 29. Nyilvántartást vezet a tízmillió forint feletti építkezésekr*l. építésfelügyel* 30. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefügg* kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelmeket. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz*k

17 Adatot szolgáltat a Belügyminisztérium részére az M6 és M8 autópályák építésével összefügg* kisajátítási eljárásokról. -helyettes 32. Ellátja a hivatal munka-, illetve t'zvédelmi szabályzatában meghatározott feladatokat. kijelölt ágazati ügyintéz* 33. A 6/1998. (III.16.) KTM rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztvisel*k továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában részt vesz. minisztérium intézkedés függvényében osztályvezet* 34. Az adóügyi köztisztvisel*k részére szakmai napot szervez. december -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz* 35. Kapcsolatot, igény szerint konzultációt tart az illetékekkel összefügg* kérdésekben az önkormányzatok jegyz*ivel, az illetékhivatal vezet*jével. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz*k 36. A közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében kapcsolatot tart az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. kijelölt ágazati ügyintéz*k 37. Együttm'ködik a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával a helyi adókkal, valamint a gépjárm'adóval kapcsolatos problémák megoldásában.

18 Együttm'ködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei F*ügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

19 19 III. Koordinációs és Szervezési F%osztály Koordinációs és szervezési feladatok 1. El*készíti és megszervezi a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium üléseit. MÁK munkaterv szerint 2. Ellátja a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium m'ködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve MÁK munkaterv szerint személyzeti ügyintéz* 3. Ellátja a MÁK ellen*rzési bizottsága és eseti bizottságai m'ködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. személyzeti, ellen*rzési ügyintéz* 4. Koordinálja a területi államigazgatási szervek vezet*inek jegyz*i értekezleten való részvételét, illetve a közlend*iknek a jogalkalmazási tájékoztató -ban történ* megjelenítését. 5. Részt vesz a közigazgatási közszolgáltatások korszer'sítésével kapcsolatos intézkedések kidolgozásában és azok végrehajtásának területi összehangolásában. 6. Részt vesz a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatás helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és m'ködtetésében. 7. Végzi és irányítja a CAF rendszer megismertetésével és bevezetésének segítésével kapcsolatos feladatokat.

20 20 8. Szervezi és koordinálja a CAF modell szerinti hivatali önértékelés lebonyolítását. május Koordinálja a hivatalvezet* ellen*rzési körébe tartozó területi államigazgatási szervek ellen*rzését, az ellen*rzés körébe tartozó feladatok összehangolását. Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók tekintetében a jogviszonnyal összefügg* feladatokat (min*sítés, átsorolás, jubileumi jutalom, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéz* 2. Szervezi a köztisztvisel*k teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teend*ket. március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének el*készítésér*l. Határid% az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20, augusztus 23. Határid% a kitüntetések esetében: május 15, december 15. személyzeti ügyintéz* 4. Végrehajtja a szolgálati igazolványok visszavonásával és az új BM szolgálati igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat. BM által meghatározottak szerint személyzeti ügyintéz* 5. Tájékoztatja a hivatal köztisztvisel*it és munkavállalóit a tárgyévi szabadság mértékér*l. Összeállítja a hivatal szabadságolási tervét. február 28. személyzeti ügyintéz*

21 21 6. Vezeti a köztisztvisel*k szabadság nyilvántartását és elkészíti az ezzel összefügg* jelentéseket., illetve minden hónap 5. napja személyzeti ügyintéz* 7. Kérés és igény szerint segítséget nyújt az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 8. A területi államigazgatási szervek ellen*rzése során ellen*rzi a Ktv. hatályosulását. ellen*rzési ütemterv szerint 9. Közszolgálati ellen*rzést végez kormányhatározat és belügyminiszteri útmutató alapján. ellen*rzési terv szerint ellen*rzési ügyintéz* 10. Szervezi a hivatal köztisztvisel*inek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. 11. Gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tétel és a vagyonnyilatkozat összevetés dokumentumainak el*készítésér*l. A vagyonnyilatkozatok BM Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellen*rzési Irodához történ* megküldésér*l. a vagyonnyilatkozat-tétel el*készítésére január 31. a vagyonnyilatkozatok megküldésére a benyújtást követ*en: az összevetés el*készítésére a vagyonnyilatkozat-tételt követ* 60 napon belül személyzeti ügyintéz*

22 22 Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Adatszolgáltatóként jelenti a hivatal köztisztvisel*inek jogviszonyában bekövetkezett változásokat a BM Közszolgálati F*osztályának. Teljesíti a HUPA adatszolgáltatást a BM Humánpolitikai F*csoportf*nökségének. BM utasítás szerint személyzeti ügyintéz* 2. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást. október 31. személyzeti ügyintéz* 3. Vezeti a f*tisztvisel*i nyilvántartást, teljesíti a FSTISZTAD adatszolgáltatást. személyzeti ügyintéz* 4. Adatgy'jt*ként ellen*rzi az alapnyilvántartás vezetését, szervezi az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, segíti az adatrögzít*i tevékenységet. szeptember 15-t*l október 31-ig, illetve ellen*rzési ügyintéz* 5. Gondoskodik a köztisztvisel*i tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról jogszabály szerint ellen*rzési ügyintéz* 6. Az önkormányzatoknál végzend* komplex vizsgálatok és a területi államigazgatási szervek ellen*rzése során ellen*rzi az ügyiratkezelés és a KÖZIGTAD m'ködtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellen*rzési ütemterv szerint ellen*rzési ügyintéz* Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Folyamatosan szervezi a megye köztisztvisel*inek közigazgatási és ügykezel*i alapvizsgáztatását, valamint vizsgára való felkészítését. képzési terv szerint ellen*rzési ügyintéz*

23 23 2. Folyamatosan szervezi a közigazgatási szakvizsgákat, valamint a vizsgára való felkészítést. jelentkezések függvényében, ill. képzési terv szerint. képzési ügyintéz*. 3. Részt vesz közigazgatási vizsgarendszer korszer'sítési intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. 4. Gondoskodik a közigazgatási és ügykezel*i alapvizsga új követelményrendszerének és rendjének zökken*mentes bevezetésér*l. ellen*rzési ügyintéz* 5. Közrem'ködik a belügyminiszternek a köztisztvisel*k képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatai ellátásában. belügyminiszter által meghatározottak szerint. képzési ügyintéz*. 6. Megyei továbbképzési tervet készít a köztisztvisel*k továbbképzésér*l és közigazgatási vezet*képzésr*l szóló Kormány rendeletben foglalt feladatok végrehajtására. kormányhatározat szerint, november Szervezi a közigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztvisel*inek képzését, továbbképzését. képzési terv szerint képzési ügyintéz* 8. Szervezi a Regionális Operatív Programok komponenséb*l finanszírozott képzések lebonyolítását, végzi az ezzel összefügg* nyilvántartások vezetését, elkészíti az el*rehaladási és szakmai jelentéseket. Közrem'ködik a pénzügyi elszámolások lebonyolításában. képzési terv szerint EU képzési ügyintéz* 9. Részt vesz az ágazati, területi államigazgatási szervek feladatkörébe tartozó köztisztvisel*ket érint* képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. képzési terv szerint képzési ügyintéz*

24 Részt vesz a hivatal által szervezett munkaértekezletek, konferenciák, egyéb képzési programok el*készítésében és lebonyolításában. rendezvények szerint Egyéb feladatok 1. Rendszeres kapcsolatot tart a, Belügyminisztérium Sajtó- és Kommunikációs F*igazgatóságával, valamint a helyi sajtó képvisel*ivel, szervezi a hivatal sajtókapcsolatait. 2. Rendszeres kapcsolatot tart a Belügyminisztérium Önkormányzati Kapcsolatok F*osztályával. Szervezi és koordinálja a polgármesterek továbbképzését és tájékoztató fórumát. személyzeti ügyintéz* 3. Ellátja a hivatalvezet* mellett a titkársági feladatokat. titkársági ügyintéz* 4. Gondoskodik a Szervezeti és M'ködési szabályzat, valamint a hivatali szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról és karbantartásáról. ellen*rzési ügyintéz* 5. Elvégzi a hivatal ügyirat-selejtezését. selejtezési program szerint ellen*rzési ügyintéz* 6. Gondoskodik a hivatal ügyirat-kezelési feladatainak ellátásáról és annak ellen*rzésér*l. ellen*rzési ügyintéz*

25 25 7. Gondoskodik az önkormányzati ügyirat-kezelési szabályzatok jóváhagyásáról és az ehhez szükséges Megyei Levéltári egyetértés beszerzésér*l. ellen*rzési ügyintéz*

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Szám: 04/223-2/2010. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2010. évi I. félévi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2010. február 28. 2 Tartalomjegyzék A 2010. ÉVI I FÉLÉVES

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi Szám: 01-6/2008. Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2008. március 31. 2 Tartalomjegyzék A 2008. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:...

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Szám: 04/16-2/2009. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2009. február 15. 2 Tartalomjegyzék A 2009. évi munkaterv kiemelt

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények 1 Állami fenntartású intézmények A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények neve, székhelye,, e- mail; telefonszám Fenntartó székhelye neve, által nyújtott szolgáltatások, férőhelyek

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések 2 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése Komplex ellenőrzések 1. Pusztaszabolcs november Célellenőrzések Adóigazgatás 1. Előszállás

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 21/2001.(X.31.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 21/2001.(X.31.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 21/2001.(X.31.) rendelete A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN DOLGOZÓ KÖZTISZTVISELK KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRL Szigetvár Város Önkormányzata

Részletesebben

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 Tájékoztató a 90/2007. (XI. 14.) AB határozatról 4 Tájékoztató az ár- és belvíz kapcsán a kárenyhítéssel összefüggésben bejegyzett jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 5 Tájékoztató

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések Ügyszám: 07000/176-46/2015. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Nap augusztus 1. szombat augusztus 2. vasárnap 2015. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 2013. évi ellenőrzési terve

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 2013. évi ellenőrzési terve FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/30-18/2013. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. évi ellenőrzési terve 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Ügyiratforgalom. Ügyiratforgalom Fszám Alszám Összesen

Ügyiratforgalom. Ügyiratforgalom Fszám Alszám Összesen 364 Fejér megye 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Ügyiratforgalom 1. sz. melléklet 0 Összesen 30 397 38 875 41 458 47 408 Fszám 9 736 8 042 7 958 9 312 Als zám 20 661 30 833 33 500 38 096 Ügyiratforgalom

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben