Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve"

Átírás

1 Szám: 01-9/2006. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, február 21.

2 2 Tartalomjegyzék A évi munkaterv kiemelt szempontjai:... 4 A évi munkaterv részletes feladatai szervezeti egységenként... 6 I. A Törvényességi-Ellenrzési Fosztály évben an végrehajtásra kerül feladatok:... 6 Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok... 8 Az önkormányzatok évi törvényességi ellenrzéséhez kapcsolódó feladatok... 9 II. Hatósági Fosztály III. Koordinációs és Szervezési Fosztály Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb feladatok IV. Informatikai Fosztály V. Pénzügyi Fosztály VI. Szociális és Gyámhivatal VII. Fogyasztóvédelmi Felügyelség A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellen$rzési terve I. Önkormányzatok ellenrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Ágazati vizsgálatok: Adóigazgatás Anyakönyvi-, személyiadat- és lakcímnyilvántartás Építési igazgatás Szabálysértés Üzletek m5ködésének engedélyezése, telepengedélyezés Okmányirodák tevékenységének ellenrzése Közszolgálati ellenrzés Közszolgálati nyilvántartás és ügykezeli feladatok ellátásának ellenrzés II. Területi államigazgatási szervek ellenrzése III. Építésfelügyeleti ellenrzések IV. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala évi ellenrzési terve V. Fogyasztóvédelmi ellenrzés Kiemelt ellenrzések vizsgálatok PIACFELÜGYELETI ELLEN<RZÉSEK, VIZSGÁLATOK ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK M>SZAKI TERMÉKEK KÖNNY>IPARI TERMÉKEK VEGYIPARI ÉS ÉPÍTÉSI CÉLÚ TERMÉKEK REKLÁMFELÜGYELETI ÉS E-KERESKEDELMI ELLENFRZÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK ELLENFRZÉSE... 53

3 3 HELYI KEZDEMÉNYEZÉSD VIZSGÁLATOK A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi képzési, továbbképzési és vezet$képzési terve... 55

4 4 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi munkaterve elkészítésénél alapul vettük a Hivatal stratégiai tervének végrehajtásából, a m'ködésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által el*írtakból, a Belügyminisztérium közigazgatási és rendészeti ágazati stratégiája és a Belügyminisztérium munkaprogramja végrehajtásából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vev* további f*hatóságok munkaterveib*l fakadó kötelezettségeket. A évi munkaterv kiemelt szempontjai: - A év kiemelt f* feladata a április 9-re és 23-ra kit'zött országgy'lési képvisel* választások, valamint a helyi önkormányzati választások informatikai el*készítése, szervezése, lebonyolítása. Folytatni kell az Európai Uniós tagságból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése, az egyes támogatási lehet*ségek igénybevételére a szakapparátusok felkészítése. Jelent*s figyelmet kell fordítani a közigazgatás korszer'sítési programja megvalósításának feladataira, különös figyelemmel a kistérségi szint m'ködésének segítésére, ellen*rzésére, tapasztalatok összegzésére és a regionális államigazgatási szint szerepének megteremtésére. A törvényességi ellen*rzési munka során figyelemmel kell kísérni és el*segíteni, hogy a helyi önkormányzati képvisel*testületek alakuló ülései id*ben és a jogszabályi el*írásoknak megfelel*en megtörténjenek, illet*leg, hogy a munkájukat segít* dokumentumok rendelkezésre álljanak. Kiemelt figyelmet kell fordítani A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: KET) alkalmazásával összefügg* feladatok végrehajtására. Ezek közül els*sorban a KET alkalmazási tapasztalatainak összegzésére, elemzésére, valamint az egységes jogalkalmazást el*segít* tevékenységre kell koncentrálni. A közigazgatás m'ködésének min*ségi javítása érdekében továbbra is fontos cél, hogy az önkormányzatok köztisztvisel*i megismerjék az Általános Értékelési Keretrendszert (CAF). A hivatali munka min*ségfejlesztése, a min*ségügyi tevékenység fejlesztése érdekében ismételten le kell bonyolítani a CAF modell szerinti önértékelést. Az önértékelés eredményeképpen intézkedéseket kell tenni a hivatali m'ködés javítására. - Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a Regionális Operatív Programok komponenséb*l finanszírozott képzési programok lebonyolítására. - Az elektronikus közigazgatás megteremtése érdekében: o az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvénynek megfelel*en biztosítani kell a közzétételi listák szerinti adattartalom elektronikus megjelenítését,

5 5 o tovább kell er*síteni a korszer' információs rendszerek és a m'ködést támogató technikák alkalmazását, át kell térni a saját eszközön történ* honlap üzemeltetésre, o az anyakönyvi szakterületen a számítógépes nyilvántartás és a biztonsági okmányok bevezetése érdekében az éles rendszer indulásakor, majd an segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak, o biztosítani kell az új törvényességi ellen*rzési rendszer és a nemzeti rendelettár m'ködési körülményeit, ki kell alakítani az együttm'ködést az önkormányzatokkal, o a közigazgatási szervek egységes iratkezelésének szabályozása (KEIR) megalkotása után szükség szerint részt kell venni a bevezetéssel összefügg* feladatok ellátásában. A szociális és gyermekvédelmi tevékenység során kiemelt figyelmet fordítunk az emelt színvonalú bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézmények ellen*rzésére, valamint a gyermekvédelmi szakellátó intézményekben nevelked* gyermekek zsebpénzzel, ruházattal történ* ellátásának, illetve élelmezésének vizsgálatára. A fogyasztóvédelmi tevékenység során kiemelt feladatként kezeljük a fogyasztók életére, egészségére, anyagai biztonságára veszélyes áruk ellen*rzését, kisz'rését.

6 6 A évi munkaterv részletes feladatai szervezeti egységenként I. A Törvényességi-Ellen%rzési F%osztály évben an végrehajtásra kerül% feladatok: 1. Folytatni kell az Európai Unióhoz történt csatlakozásból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Így kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése. f%osztályvezet%-helyettes 2. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyz*k, valamint a polgármesterek, helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei részére tartott értekezleten tájékoztatást ad a törvényességi munkát érint* jogszabályi változásokról, aktuális feladatokról és értékeli a törvényességi ellen*rzés tapasztalatait, közrem'ködik az értekezletek szervezésében. Felkérés esetén rész vesz a kistérségi jegyz*i klubok rendezvényein. Összegy'jti az önkormányzati képvisel*testületek döntéseivel (határozat, rendelet) kapcsolatos törvényességi tapasztalatokat és arról a jegyz*ket id*szakonként tájékoztatja. 3. A jogszabályi változásokról az egységes jogalkalmazási gyakorlat el*segítése és kialakítása érdekében valamint valamennyi önkormányzatot érint* döntés meghozatalának kötelezettségér*l és határidejér*l el*készíti a figyelemfelhívó szakmai tájékoztató tervezetét. 4. Nyilvántartja és rendszeres adatszolgáltatást végez a polgármestereket, jegyz*ket és a kisebbségi önkormányzatok elnökeit érint* személyi változásokról. 5. A F*osztályhoz érkez* szakmai megkereséseket, írásbeli bejelentéseket, panaszokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. soron kívül és

7 7 6. El*terjesztéseket készít szükség esetén a megyei bíróság, illetve az Alkotmánybíróság elé kerül* ügyekben. A Hivatalvezet* megbízásából ellátja a jogi képviseletet. 7. Kijelölés alapján közrem'ködik a Közigazgatási Hivatal által szervezett képzések lebonyolításában. 8. Polgármester személyében bekövetkezett változás esetén a Hivatalvezet* megbízásából részt vesz a munkakör átadás-átvételében és a jegyz*könyv készítésében. területi referensek 9. A kisebbségi önkormányzatok m'ködési költségeihez nyújtott állami támogatás biztosítása érdekében adatot szolgáltat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak. február 1., május 1., augusztus 1., november 1. Lipták Rita ügyintéz* 10. Ellátja a törvényességi felügyeleti feladatot a területfejlesztési tanácsok tekintetében és a törvényességi ellen*rzési feladatokat a területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a többcélú önkormányzati társulások tekintetében. -helyettes, területi referens 11. Részt vesz a Közigazgatási Hivatal CAF min*ségellen*rzési feladatai ellátásában. február 10, március 20., április 10., április 26. hivatalvezet*i kijelölés szerint 12. Részt vesz a helyi önkormányzatok komplex ellen*rzésében. külön elkészített ütemterv szerint 13. Az európai uniós, valamint a hazai pályázati lehet*ségeket figyelemmel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat. Selmeczi Imréné ügyintéz*

8 8 14. Felhívja a figyelmet arra, is hogy az önkormányzat a) a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról legalább évente köteles tájékoztatni a lakosságot (1995. évi LIII. törvény 51. (3) bekezdés) b) a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelent*sebb változása esetén, de legalább ötévenként mint a közutak kezel*je köteles felülvizsgálni a közutak forgalmi rendjét (1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdés) c) évente legalább egyszer a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit köteles felülvizsgálni (1997. évi XXXI. törvény 20. (4) bekezdés) 15. A TERKA tesztelésében an részt vesz, és biztosítja az új nyilvántartás határid*re történ* felépítését. A TÖRV alkalmazásának tapasztalatait összegzi és továbbítja. és központilag elrendelt helyettes Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok az érintett önkormányzatok területi referensei 1. A felterjesztett jegyz*könyvek alapján törvényességi szempontból értékeli és összegzi az önkormányzatok évi tevékenységét. január Az önkormányzatok 2005 évi közmeghallgatási kötelezettségének teljesítését ellen*rzi és mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz. (Ötv. 13. ) február A kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Ötv.-ben kötelez*en el*írt számú ülés és közmeghallgatás évi megtartását ellen*rzi, mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz (Ötv. 102/A., 12. (1), 13. ) február Ellen*rzi, hogy az önkormányzatok a köztisztvisel*k teljesítménykövetelményeinek alapját képez* célokról (a köztisztvisel*k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3)-(4) bekezdésében elírtaknak megfelel*en) meghozták-e döntéseiket. Az ellen*rzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. február 28.

9 9 5. Az önkormányzatok testületi jegyz*könyveinek határid*n belül történ* felterjesztését ellen*rzi és az Ötv. 17. (2) bekezdésében el*írt kötelez* határid* elmulasztása esetén jelzést tesz. 6. Az önkormányzatok évr*l szóló zárszámadási rendelet tervezetének az Áht ában foglalt törvényes határid*n belüli beterjesztését és a megalkotott rendelet törvényességét ellen*rzi. Ennek keretében ellen*rizni kell, hogy a) a beszedett adók összegér*l a költségvetési beszámoló részeként a lakosság tájékoztatása megtörtént-e (1990. évi C. törvény 8. (2) bekezdése) b) a környezetvédelmi alapot önkormányzati rendelettel létrehozó önkormányzatok rendelkeztek-e az alap felhasználásáról (1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése) Az ellen*rzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. június Ellen*rzi, hogy az évi III. törvény módosulásából, illet*leg a évi CXXVI. törvényb*l ered* jogharmonizációs feladataikat az önkormányzatok végrehajtották-e. március 1. Az önkormányzatok évi törvényességi ellen%rzéséhez kapcsolódó feladatok 1. Statisztikai összesítést készít a felterjesztett és feldolgozott testületi jegyz*könyvekr*l és a beérkezett egyéb ügyiratokról. Az ügyintézési határid*ket ellen*rzi. minden hónapot követ* hó Az önkormányzatok évre szóló költségvetési rendelettervezetei határid*n belüli önkormányzati testület elé terjesztését, a rendelet megalkotását és annak törvényességét ellen*rzi (Áht. 71. (1) bekezdés). Az ellen*rzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. március 20. területi referens

10 10 3. Az önkormányzatok els* félévi gazdálkodásáról, harmadik negyedévi gazdálkodásáról, valamint a évi költségvetés koncepciójáról szóló el*terjesztések, tájékoztatók megtárgyalását és az ezzel összefügg* döntések meghozatalát ellen*rzi a felterjesztett jegyz*könyvek alapján. (1992. évi XXXVIII. törvény 70., 79., 217/1998.(XII.30.)Korm. (Ámr.)10. ) szeptember 30., és december 31. területi referens 4. Ellen*rzi, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról elkészítette-e az átfogó ellen*rzést. (1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdés) június 30. területi referens 5. Ellen*rzi, hogy a társulási megállapodást köt* önkormányzatok, valamint a területfejlesztési tanácsok munkájában részt vev*k polgármesterei az éves beszámolási kötelezettségüket teljesítették-e. (1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése, évi XXI. törvény 10/F. (4) bekezdése, 14. (8) bekezdése, 17. (4) bekezdése) december 31. területi referens 6. Ellátja a címzetes f*jegyz*i cím adományozásával kapcsolatos el*készít* feladatokat. április Ellen*rzi, hogy a társult képvisel*testületek megtárgyalták-e a körjegyz*ség munkájáról szóló beszámolót (Ötv.40. (4) bekezdés) december 31.-ig referensek 8. Ellen*rzi, hogy a közbiztonság helyzetér*l szóló rend*rségi beszámolót megtárgyalták-e az önkormányzati testületek ( a rend*rségr*l szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdés). december 31.-ig referensek 9. Ellen*rzi A helyi önkormányzatok társulásairól és együttm'ködésér*l szóló évi CXXV. törvény alapján létrejött társulások m'ködését. augusztus 31. Lipták Rita ügyintéz*

11 Tájékoztató segédletet dolgoz ki az általános önkormányzati választásokat követ* határid*kr*l és határid*s feladatokról (alakuló ülés, SZMSZ felülvizsgálata, gazdasági program, esetleges intézményátadások a megyei önkormányzatnak, stb.). a választást követ* 10. nap 11. A megalakult helyi önkormányzatok képvisel*testületei, illet*leg a polgármesterek munkájának segítéséhez felkészít*t tart. a választást követ* 1 hónap 12. A megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok részére konzultációs értekezletek, tájékoztatók szervezésével, segédletek, minták biztosításával segítséget nyújt. a választást követ* 1 hónap 13. Segédanyagot készít a lakástörvény, illet*leg luxusadóról szóló törvény alapján megalkotandó rendeletek elkészítéséhez. február Ellen*rzi, hogy az önkormányzatok a 13. pontban foglalt rendeletalkotási kötelezettségüknek határid*ben maradéktalanul eleget tettek-e, illetve a rendeletek tartalma megfelel-e a törvényben el*írtaknak. március 31., május 15.

12 12 II. Hatósági F%osztály 1. Közrem'ködik abban, hogy az állampolgárok minél teljesebb kör'en megismerjék a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek (Ket.) az ügyfelek eljárásjogi helyzetét megkönnyít* új szabályait. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k 2. M'ködteti a Ket. forró drótot, a beérkezett kérdéseket megválaszolja. Az elektronikus úton érkezett kérdésekre adott válaszok honlapon történ* közzététele érdekében megkeresi az Informatikai F*osztályt. -helyettes a Ket. forró drót m'ködtetéséért felel*sök 3. A Ket-tel kapcsolatos kérdésre adott választ a kérdez*nek közvetlenül megküldi elektronikus úton, tekintettel a beérkezett kérdések nagy számára. -helyettes a Ket. forró drót m'ködtetéséért felel*sök 4. Kapcsolattartóként részt vesz a BM Ket. Monitoring munkacsoport munkájában. A munkacsoport részére megküldi azokat a Ket-tel kapcsolatos kérdéseket, amelyeket helyben nem lehetett megnyugtatóan megválaszolni. -helyettes 5. Kezdeményezi a Belügyminisztérium Ket. Monitoring munkacsoportja által megküldött azon válaszoknak a honlapon történ* közzétételét, amelyekkel egyetértünk. -helyettes 6. Véleményezi a Ket. Szakért*i Bizottság elé kerül* egyes el*terjesztéseket. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k

13 13 7. Kezdeményezi a Ket. Szakért*i Bizottság állásfoglalásainak közzétételét a hivatal honlapján. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k 8. Folyamatosan b*víti és aktualizálja a hivatal honlapján található, Ket-tel kapcsolatos nyilvántartásokat, információkat. -helyettes 9. Közrem'ködik a Ket. oktatásával kapcsolatos további feladatok végrehajtásában. -helyettes a Ket. oktatását végz* ügyintéz*k 10. A komplex és célellen*rzések megtartása során vizsgálja a Ket-nek a hatósági munkában való hatályosulását. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz* 11. A hivatalvezet* jogkörében eljárva elbírálja a települési önkormányzatok jegyz*i, valamint a megyei f*jegyz* által hozott határozatok, végzések elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a hivatalvezet* hatáskörébe tartozó els* fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéz* 12. A hatósági munkában fokozott figyelmet fordít az ügyintézési határid*k betartására, és törekszik azok csökkentésére, különös figyelemmel a Ket. rendelkezéseire. -helyettes osztályvezet* ügyintéz*k

14 Az elért eredményekre alapozva tovább kell er*síteni a hatósági ügyintézés színvonalát. 14. Ellátja az els* és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében el*készíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésr*l a perköltséggel kapcsolatos teend*kr*l a Pénzügyi F*osztályt, illetve az els* fokú határozatot hozó önkormányzat jegyz*jét (a f*jegyz*t) tájékoztatja. -helyettes osztályvezet* ügyintéz*k 15. A hivatal által rendszeresen szervezett jegyz*i értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érint* jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 16. Jogalkalmazást el*segít* szakmai vélemények készítésével közrem'ködik a hivatal vezet*je által kiadásra kerül* tájékoztatók összeállításában. ágazati ügyintéz* 17. Közrem'ködik a Hatósági F*osztály munkaterületeit érint* önkormányzati rendeletek véleményezésében. Törvénysértés észlelése esetén a Törvényességi Ellen*rzési F*osztály részére írásban rögzíti az önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeit. kijelölt ágazati ügyintéz* 18. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követ*en az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemz* tényekr*l adatlapot állít ki. Gondoskodik az adatok számítógépes feldolgozásáról. kijelölt ágazati ügyintéz*

15 Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttm'ködik az Informatikai F*osztállyal. február kijelölt ágazati ügyintéz* 20. Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttm'ködik az Informatikai F*osztállyal. január 31. kijelölt ágazati ügyintéz* 21. Megszervezi az alkotmányos alapismeretek oktatását és az állampolgársági vizsgákat. kijelölt ágazati ügyintéz* 22. Szervezi az ellen*rzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékelésér*l. Ennek során tovább kell növelni a hatósági ellen*rzések hatékonyságát, és er*síteni azok segít* jellegét. ellen*rzési terv szerint -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz*k 23. Az anyakönyvvezet*k részére szakmai napot szervez. február 27. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz* 24. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer m'ködtetésével kapcsolatos feladatokat. kijelölt ágazati ügyintéz*

16 A kiemelt építésügyi hatóságok jelentései alapján el*készíti a évi építésügyi hatósági vizsgálatokról szóló összefoglaló értékel* jelentést az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz való megküldés céljából. március -helyettes osztályvezet* 26. Beszámolót készít az építés-felügyeleti vizsgálatok évi tapasztalatairól. Az ellen*rzési terv alapján lefolytatja, részben önállóan, illetve az érintett önkormányzati építésügyi hatóságokkal az építés-felügyeleti vizsgálatokat, és az esetleges hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi. március, illetve osztályvezet* építésfelügyel* 27. Elbírálja a kérelmeket, és ennek alapján an vezeti, számítógépen nyilvántartja a felel*s m'szaki vezet*kre és m'szaki ellen*rökre vonatkozó névjegyzékeket. A névjegyzékeket alkalmazás céljából rendelkezésre bocsátja az I. fokú építésügyi hatóságoknak. építésfelügyel* 28. Tájékoztatja a VÁTI - Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Társaságot a települések településfejlesztési tervekkel való ellátottságáról február 28. építésfelügyel* 29. Nyilvántartást vezet a tízmillió forint feletti építkezésekr*l. építésfelügyel* 30. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefügg* kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelmeket. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz*k

17 Adatot szolgáltat a Belügyminisztérium részére az M6 és M8 autópályák építésével összefügg* kisajátítási eljárásokról. -helyettes 32. Ellátja a hivatal munka-, illetve t'zvédelmi szabályzatában meghatározott feladatokat. kijelölt ágazati ügyintéz* 33. A 6/1998. (III.16.) KTM rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztvisel*k továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában részt vesz. minisztérium intézkedés függvényében osztályvezet* 34. Az adóügyi köztisztvisel*k részére szakmai napot szervez. december -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz* 35. Kapcsolatot, igény szerint konzultációt tart az illetékekkel összefügg* kérdésekben az önkormányzatok jegyz*ivel, az illetékhivatal vezet*jével. -helyettes kijelölt ágazati ügyintéz*k 36. A közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében kapcsolatot tart az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. kijelölt ágazati ügyintéz*k 37. Együttm'ködik a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával a helyi adókkal, valamint a gépjárm'adóval kapcsolatos problémák megoldásában.

18 Együttm'ködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei F*ügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

19 19 III. Koordinációs és Szervezési F%osztály Koordinációs és szervezési feladatok 1. El*készíti és megszervezi a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium üléseit. MÁK munkaterv szerint 2. Ellátja a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium m'ködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve MÁK munkaterv szerint személyzeti ügyintéz* 3. Ellátja a MÁK ellen*rzési bizottsága és eseti bizottságai m'ködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. személyzeti, ellen*rzési ügyintéz* 4. Koordinálja a területi államigazgatási szervek vezet*inek jegyz*i értekezleten való részvételét, illetve a közlend*iknek a jogalkalmazási tájékoztató -ban történ* megjelenítését. 5. Részt vesz a közigazgatási közszolgáltatások korszer'sítésével kapcsolatos intézkedések kidolgozásában és azok végrehajtásának területi összehangolásában. 6. Részt vesz a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatás helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és m'ködtetésében. 7. Végzi és irányítja a CAF rendszer megismertetésével és bevezetésének segítésével kapcsolatos feladatokat.

20 20 8. Szervezi és koordinálja a CAF modell szerinti hivatali önértékelés lebonyolítását. május Koordinálja a hivatalvezet* ellen*rzési körébe tartozó területi államigazgatási szervek ellen*rzését, az ellen*rzés körébe tartozó feladatok összehangolását. Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók tekintetében a jogviszonnyal összefügg* feladatokat (min*sítés, átsorolás, jubileumi jutalom, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéz* 2. Szervezi a köztisztvisel*k teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teend*ket. március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének el*készítésér*l. Határid% az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20, augusztus 23. Határid% a kitüntetések esetében: május 15, december 15. személyzeti ügyintéz* 4. Végrehajtja a szolgálati igazolványok visszavonásával és az új BM szolgálati igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat. BM által meghatározottak szerint személyzeti ügyintéz* 5. Tájékoztatja a hivatal köztisztvisel*it és munkavállalóit a tárgyévi szabadság mértékér*l. Összeállítja a hivatal szabadságolási tervét. február 28. személyzeti ügyintéz*

21 21 6. Vezeti a köztisztvisel*k szabadság nyilvántartását és elkészíti az ezzel összefügg* jelentéseket., illetve minden hónap 5. napja személyzeti ügyintéz* 7. Kérés és igény szerint segítséget nyújt az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 8. A területi államigazgatási szervek ellen*rzése során ellen*rzi a Ktv. hatályosulását. ellen*rzési ütemterv szerint 9. Közszolgálati ellen*rzést végez kormányhatározat és belügyminiszteri útmutató alapján. ellen*rzési terv szerint ellen*rzési ügyintéz* 10. Szervezi a hivatal köztisztvisel*inek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. 11. Gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tétel és a vagyonnyilatkozat összevetés dokumentumainak el*készítésér*l. A vagyonnyilatkozatok BM Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellen*rzési Irodához történ* megküldésér*l. a vagyonnyilatkozat-tétel el*készítésére január 31. a vagyonnyilatkozatok megküldésére a benyújtást követ*en: az összevetés el*készítésére a vagyonnyilatkozat-tételt követ* 60 napon belül személyzeti ügyintéz*

22 22 Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Adatszolgáltatóként jelenti a hivatal köztisztvisel*inek jogviszonyában bekövetkezett változásokat a BM Közszolgálati F*osztályának. Teljesíti a HUPA adatszolgáltatást a BM Humánpolitikai F*csoportf*nökségének. BM utasítás szerint személyzeti ügyintéz* 2. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást. október 31. személyzeti ügyintéz* 3. Vezeti a f*tisztvisel*i nyilvántartást, teljesíti a FSTISZTAD adatszolgáltatást. személyzeti ügyintéz* 4. Adatgy'jt*ként ellen*rzi az alapnyilvántartás vezetését, szervezi az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, segíti az adatrögzít*i tevékenységet. szeptember 15-t*l október 31-ig, illetve ellen*rzési ügyintéz* 5. Gondoskodik a köztisztvisel*i tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról jogszabály szerint ellen*rzési ügyintéz* 6. Az önkormányzatoknál végzend* komplex vizsgálatok és a területi államigazgatási szervek ellen*rzése során ellen*rzi az ügyiratkezelés és a KÖZIGTAD m'ködtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellen*rzési ütemterv szerint ellen*rzési ügyintéz* Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Folyamatosan szervezi a megye köztisztvisel*inek közigazgatási és ügykezel*i alapvizsgáztatását, valamint vizsgára való felkészítését. képzési terv szerint ellen*rzési ügyintéz*

23 23 2. Folyamatosan szervezi a közigazgatási szakvizsgákat, valamint a vizsgára való felkészítést. jelentkezések függvényében, ill. képzési terv szerint. képzési ügyintéz*. 3. Részt vesz közigazgatási vizsgarendszer korszer'sítési intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. 4. Gondoskodik a közigazgatási és ügykezel*i alapvizsga új követelményrendszerének és rendjének zökken*mentes bevezetésér*l. ellen*rzési ügyintéz* 5. Közrem'ködik a belügyminiszternek a köztisztvisel*k képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatai ellátásában. belügyminiszter által meghatározottak szerint. képzési ügyintéz*. 6. Megyei továbbképzési tervet készít a köztisztvisel*k továbbképzésér*l és közigazgatási vezet*képzésr*l szóló Kormány rendeletben foglalt feladatok végrehajtására. kormányhatározat szerint, november Szervezi a közigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztvisel*inek képzését, továbbképzését. képzési terv szerint képzési ügyintéz* 8. Szervezi a Regionális Operatív Programok komponenséb*l finanszírozott képzések lebonyolítását, végzi az ezzel összefügg* nyilvántartások vezetését, elkészíti az el*rehaladási és szakmai jelentéseket. Közrem'ködik a pénzügyi elszámolások lebonyolításában. képzési terv szerint EU képzési ügyintéz* 9. Részt vesz az ágazati, területi államigazgatási szervek feladatkörébe tartozó köztisztvisel*ket érint* képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. képzési terv szerint képzési ügyintéz*

24 Részt vesz a hivatal által szervezett munkaértekezletek, konferenciák, egyéb képzési programok el*készítésében és lebonyolításában. rendezvények szerint Egyéb feladatok 1. Rendszeres kapcsolatot tart a, Belügyminisztérium Sajtó- és Kommunikációs F*igazgatóságával, valamint a helyi sajtó képvisel*ivel, szervezi a hivatal sajtókapcsolatait. 2. Rendszeres kapcsolatot tart a Belügyminisztérium Önkormányzati Kapcsolatok F*osztályával. Szervezi és koordinálja a polgármesterek továbbképzését és tájékoztató fórumát. személyzeti ügyintéz* 3. Ellátja a hivatalvezet* mellett a titkársági feladatokat. titkársági ügyintéz* 4. Gondoskodik a Szervezeti és M'ködési szabályzat, valamint a hivatali szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról és karbantartásáról. ellen*rzési ügyintéz* 5. Elvégzi a hivatal ügyirat-selejtezését. selejtezési program szerint ellen*rzési ügyintéz* 6. Gondoskodik a hivatal ügyirat-kezelési feladatainak ellátásáról és annak ellen*rzésér*l. ellen*rzési ügyintéz*

25 25 7. Gondoskodik az önkormányzati ügyirat-kezelési szabályzatok jóváhagyásáról és az ehhez szükséges Megyei Levéltári egyetértés beszerzésér*l. ellen*rzési ügyintéz*

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Tel: 22/312-500 Fax: 22/514-783 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.),

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.

Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Mködési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben