ül Ní'.-.4,w41hs Hiw* bet 2013 NOV 2 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ül Ní'.-.4,w41hs Hiw* bet 2013 NOV 2 2."

Átírás

1 . A ül Ní'.-.4,w41hs Hiw* bet, 'q 1 SÁS 2013 NOV 2 2. CM,/ ( sl K! n kénviselői önálló indítvány évi.... törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összeföggíi módosításáró l I. A fogyasztóvédelemrííl szóló évi CIN. törvény módosítás a 1 ki : fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi. CLV. törvény 56/A. a z alábbi bekezdéssel egészü l,.ío) 1' ;elhatatmazást kap a keréskedelérn ért lé Id ős, iiiniszté hogy a IOgyaszíóéétielérnért felé! ő i,iioi,,ztér egyetértésével kiadott rendétctbea álfaritsa mé,.. a fog:',aszívédélnii referens képzcuségére és szakmai gyakorlatára vonatkozó résziéie s szabály',,k a t." 2. A társasbázakrál szóló évi CXXXM. törvény módosítás a 2. A társasházakról szóló évi CXXXIII, törvény (a továbbiakban : 'Ft.) a következő 43/A. -sa l egészül k.i i,,43!a. t A közös képvisel ő vagy az intéz őbizottság -- többletdíjazás felszámítása nélkül a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódó» tájékoztatja a tulajdonostársa(ka) t a) minden hónap 15. napjáig az I. mellékletben meghatározott formában es tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmén y útján a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a 24. (2) bekezdés I)) j-aínij a szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsiesökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemcnkén bontásban, 1

2 h) nliidcn cbrünr l~ nrtnjt't trt shan, ti köz(t tl,ikiorú épületrészeket éritítü és a 24., (2) 'tt+krzdés %,) pontja s/érinti kítzüzcnt s/ul ;_. ltnth k díjai vonatkozásában a rssksiuc ;kk:ntés e ttcs ki"vsmlzalrat7 i teriilctel,x_1 tógént bcvczctése az. anna k crccjmcn(, ;ncéni a tul.rjdtuu,st,ns I.ülfin tulajdonú lakása és a néni laki, ljáki l clrisert tekinlélében jcicrttkczi ntegltkaritásairt,l a 21 (2) hckckdé ctí s hj hantja alapjai ( számított költsegncm szerinti Jontasb(m és évenként (lsszésttve. a.>?. t I l Lekezdésé szerinti ídt-laonti a d (I; (I) bél-ki/élés g) pornjaban foglaltak I. I la salvncle küztiicmi z d aáftató az adott hónapban nem ;illír hí :r társasház számárr a számlák u_raz ( I) békcrdcs ptvttjn szerinti t tjékrztstásb ut c kítltsí,grttnt trkrntetébéi lcc n,1n tn~~,i tényre utalni. (3) l la t,irsnsh,lz culanteic közüzemi ir,_áftniás tckinlétében néni rés/esni(.a rczsitsckk,ntrsitül cr<dií ulc_lalulrí ls tn. ti:l;ttr o közös hcprlseitt nagy ;1z íniézt/bizclttsíl g 'teles ennék indokit a táiéknetaiásb m Orthrtó és iltgas nt.klnrl sn mpeltetnk 1 la tt (.l, sashá; sili,amos Herbát sag 161dgázt tx'm egyetemes szulg;iltatas kcrctclsen cétrlezi_ akko r t;íjéls gltatásb.(n azt ktu I~ittíttteuti. hu v ezen okból az említet( tcritletcn társashtiz nén i jogosult a rezsiesökkcntcsre. (4 r\r (I : í-i I í bekezdés a t, iszkivé(lélernrő l szóló év) CL törvény ( a továbbiakban : J v.) ;11kahtl.rz.isaíb ii f ;tié iszu'tvlüelmi rendelkezés. (S) A ló t_r.l,zirircticlmi hat ébárus,ira az i'~ccty.-t kcii alkalmazni, a7/71. /v a közös kép i~clí~ < tay rlr ittlrzcibizta(s t t,t t t az F' LS IS. alkalm.tzt6saban t iilktlkozsas {k minüsi<í 1 akkor is, h,+ trtmésretcr; személv vagy önálló t,21aik, zásáit t a gs gazdasági le (kén\sé (I körén kit üi ésö célból já r l la a In /casztívédchni hatüsí eljárása során nté ttillapítjo az (I) bekezdésbe n haltak ma g sértest.,t kiszabott I),g)aszüvédclntt bírság mc fiketesere a lutzus képvisel() r a az intéz biz0ttsí/ köteles. a társasházat hcls-tillasi kítjc(azetls g nem térbeli. t"t tncefllclrvl 1 az mi /i 7//I ik L tas,iainak telel ssrue C1'betcntlCi_ca. (7) I:ezvicsi,kkontr> alatt a lvzsíckkentcsck vt:, ci jtásrílt t sztíjts évi I,IV. t:)rvíny 10. *-b=tn t t tlaltak.it keii érteni.. 3. F (I) A l"t. 48. ; (t) hckcrdévc a Ik(ivc(fkctií g) pont +.l esé,ztil ki : t: I s c'ratrvitrl! skuíf,rire)k ig///i koatri rt _c lrc év liak gtlirnlú alapja» a kntzc$s képviselő', íljetrrls= /11/07)/I/:(n Nnla)kl nar aulrna. :, ) íl rez5lcsökketic7ek et't`ditlt nv ckcll t,ickcntkező tnegtakarlldscik CStis/C'1Ot költscgrlerltl'nk nt. éti. tíllattjs%itt vt0rvjllki lit,l közös kullscg. inegitbzlüsának a yzet'vlzvii n) űködésí szabályzatba n TteLállaktíttttt szabálya szerinti t nntésban." 2

3 (2) A "'Ft. 48. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgy ű léa a közös képviselő vagy az intézőbizottság tárgyévi ügykeaelö tevékenységét jóváhagyja. A. jóváhagyás nem jelenti az esetleges kártérítési igényrnl es.a. fogyasztóvédelmi hatóság 43/A. * (5) 'bekezdése szerint i eljárásáról való lemondást. A Tt. az L melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 3. A lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény módosítása A lakásszövetkezeteikr ő l szóló évi CX.V. törvény. (a továbbiakban : Liszt.) 23.4 (3 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : -13) Az igazgatóság az alapszabályban meghatározott idölnikötiként, de évente legalább a ver köteles beszámolni a közgy űlésnek. ii) tt I ;tk :í vagyoni., pénzügyi és jövedelmi helyzetérő l, h) a igaagaitóság tevékenységér ől és at) a re la ie a t) kk entése k eredményeként jelentkező ment ak aritások összegérő I k(ltségnemenként a lakásszövmkekat tekintetében, valamint tagonként és nem ta g tulajdonp aonként a lilertntartási k ő itsé megosztásának az alapszabály szerinti bontásában. " (i. Az Lszti -Az igaaaatnattg l,alcíme a kővetkező 24/B. l-sal egésziil ki :,.24 B. ) Az igazgatóság a rezsics őkkentések végrehajtásához kapcsolódóan többletdíjazá s felszámítása nélkül tájékoztatja a tagokat és nem tag tulajdonosoka t a) minden hónap 15. napjáig - a L mellékletben meghatározod formában és tartalommal - rásban, Figyelemfelkeltő és a fog n aaatók által jól látli,mi módon elhelyezett hirdetmén y útján iikásszövetkeket tulajdonában álló épületrészeket érint ő, valamint a tagok és ne m tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeke n belül nem mérhető köztlzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentése k eredményeként a lakásszövetkezetek tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, minden év február 15. napjáig, írásban, a lakásszövetkezet tulajdonában álló épület! éaaclsnt érint ő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem laká s céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhet ő közüaeml szolgáltatások díja i vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes k ő/szolgáltatási területeken tnttént bevezetése óta, az annak eredményeként a tag és a nem tag tulajdonos lakása és nem lakás céljára szolgál ó 3

4 üelyl g tcldntelehen lentkez ő )icgi.k :u(ftil(iaüaak ü((s7cgeu k.l-lenem siz;eriot i üe gni :han évenként öszegű-t\ e., c) a lieke7(le'i( 4.'1 pontiakan 1rel,tiktkról. (21 I la val(iinel n közüzcmi szolgákat() az adott h ő naphangnem állit ki a lakáss/ ő veakcie t szamarai ((/.itall, úgy :az (1) kekezde(;,rl pontja szerinti Mjékoztatiíshaá e seg:ne m tckint_tclrn elegendő erre a tényre utalni. (.1) 1la lakassző vi.akezet alaifmly k ő /üzemi siolgálkúás kekintetelikm nem. reszesülk a rg)g(i(zg lkl :entesl)lll ered ő nkigtakaraáslvan, akkor igazgatóság ennek indoka( a tájek. izkaitshan ;aiheto es vmíg ő s m ő don szerepeltetni. lla 4) küeisszovetku.ct,t v illataro s eneria( vigig. tő ldgilz) nem egyetemes keretében vetek»_ akkor a tajékztak(kot r azt kell lelaintemí, h((. ezen okból az említett területen a lakássző vetkeiet nem jogosult 4) )ezsies(lkke g tesue. (4) A7 (l)d :4) bekeales l ő gyas/mvélleleinrell sz ő l ő I()97. C`rl Cf,V. törvény (a ioválihiimban : \ (g.) alkalmazásában l i; ie..).szt ő védeimi..rullelkcizés. \ l ő mas714)veeielmi Ika ő sag ellátására az kell alkalmazni. azzal, hogy a z ig4)7gamsá zla az Feri n. (.41k(ilrnaiásaban min ő sül akkor i, 11a termes7ea(i s 1 k4) I LA11' k 1n 1(1 )1' n kii-ü l 1( ; ) lgyastt(aedelmi hat( l. eljárása sorai] mcgúllapt ű a 417 (I ) foglaltak wegsertesek :4 kigzahot( ogyasztllré.ji )mi 1)i mag n) egkizeleseire liga,ú ő sgltlg,ta i IgAelen.:Iegese g k ő telesek, lak( i ssze őetl.ezctet k ő lelezcttseg nem k g-beli. (7) 1 :e/ :tő(likkentés aküt a reisiasökkentekek t.égrehiek(sáreil szóló évi. LlY. My I :;-nb ;4n 1oglalttikm kell e:ramf A Lszt. a 2. melléklet szerinti. I. melleklettal egészük ki. 4. A villamos energiaról szol ű 20(17. évi LXXXVI. tör (nv módosítás a A villamos energiáról szóló évi li,xxxa? I. t i r r esty * tcndelkcies lép 42. poriba helyéba a kövctkúzö zg(1(5 : az 4(.fe11e)s.vná l ő,,aki sakk háztartás() egy felhasználási helye( képez ő.. Nagy Ill ő l) kúep ű lck lakás., üdül ő ig n hétregi ház, furábbá lakossági téka hasznai t l ő gasikek( céljaira vásarol energia( a. ViHaMOS ellelő,mi Velele/etieee ltlegk ő kk l izerz ő eles ;llilpin i é..1/ igy Yásár ő it ill :lin ő s eiiergiaval :nem tő lv(.(1 1 I gked lj e m (,/er/ Ls cc ; 11(b1 1 giz(lasági levekenységek Ida a ktk ő ep.ülctheu a műszakilag megosztott, önálló lakások ()7 :tm a 4

5 meghaladja az épületben. lév ő önálló nem lakás céljára s /tol gáló hali ségek számát, a.felhasználót úgy kell tekinteni, hogy siijá t háztartás céljára vétcica éa a vásiiriilt villamosenergiával ne m folytat jövedelemszerzes cél jálail gazdasági tevékcnyseat ; " 5. A kéménysepr ő-ipari közszolgálta ísról szóló évi XC. törvény módosítása 9. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi Xe. törvény 10/A, helyébe a következ ő rendclkczéa lép : lt}; r1. A természetes. személy tulajdonában lév ő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok é s tentnésaates személy tulajdonában lév ő, idő legesen használt ingatlanok, valamint a társashá z esetéhen tulaijtmbaii. továbbá lakásszövetkezet tulajdonában lév ő ingatlanrészek esetébe n a kőzszo őzszolgáltatás díját. úgn kcii megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a december 31 - én alkalmazott.közszolgáltatási dij 90%-nál és a június 30-án alkalmazott közszolgáltatá s díj 90%-nál." 6. A rezsicsökkentések. végrehajtásáról szóló évi I,IV, törvény módosít :s a 10. A rezsiasökkentések végrehajtásáról szóló évi t IV, törvény (a továbbiakban : Rezsitv. ) 1. -a a következ ő (4) bekezdéssel egészül.kí : (1) Az Önkormánya,a,. vagy az általa magbíaott vállalkozás nem /ám láthat ki magasab b összeg ű díjat közvetített [öld gáz egyetemes szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonába n lév ő lakhatás célját szolgák) ingatlant bérl ő természetes személy résaéra. mim amennyi fizetés i kötelezettség az iinkormányaatot az (1) bekezdésben el őírt kötelezettség alapján kiállított száml a vonatkozásában terhelte." (2) A Reasitv. 4. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : Az önkormányzat. vagy az általa megbízott vállalkozás nem származhat ki magasab b összeg ű díjat közvetített víziközm ű-szolgáltatás jogcímén az önkormányzat tulajdonában lév ő lakhatás célját szolgáló ingatlant bérlő természetes személy részére, mint amennyi Fizetési kötelezettség az önkormányzatot az bekezdésben el őírt kötclazattség alapján kiállított számla vonatkozásban terhelte."

6 A. ttez>it zr. a krvétke/0 cikész űl ki : -- `h ti 12ez.irsckl:c nrs alatt ti k; ztzr,lii ;titatá nk vv '~ ~~vbslit~i árainak szabályok alapfán mr <<valévsulticsíikkcnését kell ériéni. 7..\z ca..!yes ttirr cny ek fnvyv asrtrívé\icltni célú módosítási( ról szóló évi C"LXXXiII. i(irvéli.\' módosítás a ia. Az egyes ii)rvónyek Prr~~vttsztiív~crlelittí célú tnódosítasiáiíl szóló MOis. S a kt~cc~l.rz, : sz(+v v w I lép hatályba : éri Ch.XXXlil. törvény 4 _,fiz l 1 a Iki vcikezó 171). -sal é, azt anc, r' uti iumel efz'sziil ki : _Fogyasztói ctleltni reftiren s 17t1D. `+ (.l).1'zamy itclrtii s/iiió 2(00. éyi C. lürcény (a Lwábhíiikban : tizt.) hatálya ál tartozó, kis- és kí tzépvailalkoz :ísokmi. féjl(iésük t uno`~tltás :ról szilé) törvény lrudlva (ilá néni tartozó vállalkozás kotcic, lo vtaszhkvé lclnlí rcfercnsl fil~~l Ik<~etoUti. lat i l.igutszt<ívédelmi rotércnc téladata a vallnikoztis fc vt,;k,lt érint' rvckcnccé yenek Itr~vc(?ilm~l kíséiéc. a vilalktvus altrantanitta ; t(i,zérs f~ ; ty,tsztv~véticim í t árga oktatás. I " c`h c sze CVí i zés. l\ Crt'.ii clléjrnr'iéri'ns k :ipcsolt:t t tart a 1' v. tsztv`,véalclntí hai iisággai. bíkéllét~í restülctckloal, vala alini avéh. Iog'asztóvédelatai 1( tadat,~hat is tilia :illanni Szi'rvckkel. (3) I vus/tii,védcihhl rcicrrns az ti Magyar allriinpolt a; z tt<<v.z I etrtínttt 1nüi t t,ítlurna és az I inn,h.n t".i }z f,ts isi I é rt égrial szvlvt mrgállalx dásbai ; ré'.ze, mtí állam állampolgára lehet., akt ílviinn a rgh:hoztett kclvatts Ci. V}gv {cgelább kc(cvc lvs, i.asltéivéileimt. területen Szerzett szakmai avaknrltitl,}t rcndelke/ik. (-1).1z l I) bckczrlésbcn mcghacuiizoh, vállalkozás leggal4ihh egy fo_~vasztvivécicha} i rc(ércnst ki'itcics Iwiltlalkoztatni minden olyan mégyébcáh aho l sz; I,hrly én, tclelvhel.-én va_~ iióktelepctl ki,k :reskexlelrni tevékenységet folyna. t(uvahb a hl kcízsz~, ;.ál~.,t<ti si tcvékkcn_vscgét hiiytató. viilatnttat torvény altaklán vllls/vl(c<íla t rnuk idtl'tésén' kitcic,'ctt vállalkozás r ;ctén ü ~vté(sz/l_ :íl attal rcndelk.c'zik. l5) \ vaszlové lclmi rctcrcnst azon ]c n.l;~vt~bt> népvascis/: rn(t tvlcptlléscn kel l I; falkuztatni, ahol a vállalkozás a t {j Lcke/,dés szerinti,zckhé lccl. télophélly l,. tl('iktétcppo 1 vtl~v űav1 l.zolsálauul `érútéikrzik. 6

7 i.,a.z r v écs I özsztalgáltatúi s~iimtaképrr ;l szóló ( évi C1.XYX :Sf III. törvény. n1útid571aya << c~~cra~, knzsl tlgaitatöi',z : niltk htrí1 si201 év í Col \\.XVII törvény (a utváhhiakh an ; tiiimlaképtv.) 8. (Stbekridéccaki>>etkemiöye )ictjrhbatoi i,a n számla elsö oldalön a stincs metlk háuéastínckén t ~rf villamos curi is y!c,l(i:altatas csetchen.111 :7r5() kéklsi.tmú tpitntúni 811 : r,ta1}, r ~tti n_ twcat2. I atas í setcbcn =1 l SC 00 l,,dscüln ű tpauiturx 15l, (kt ko(angr), Gltaéh+i012.alt.it(is esetébrn,t '1 l) :AilDl) krísiszétnú tpamone 2tI ; plum). a \ üikí`imü-.igy laáltatbs esetében tt U11 1~1~ kt"~d~,i~hz :il (pa.nitmc _'')Z ayua), c>i hull t lékeai,l,ilkr~clasi k(i7sjoiksíltanis esetéhen '12( fii2 ktrclvxímit (nantttne 80 2 li1 cc C fl). jt kéntéux.citi+.í-ihari k izsrc l (tllttnas esetén FFi 11)0 k,' l i inu '1 (hant oné i't.. cllcay ) ririrn~a~attx. k.iil i a zna:1)n. (I 1 A rtílnlaképty. 2_ mulléklctt: c tüt~ éttw 3. analigklt te szerint ödösöl. ( 2 ) A tsi :ml.,klpty. 3. melléklete c litt+cn\ 4, ntellckictc sicrintntndi~sui S7á Tlhtkíhtl 1. melléklete e Irirn cn 7. a Ilekicte sl nitt I (.l) \ 'i :íinlak >II R, j (1) l?eiu/ li'séléó a.,bc(íitlpusaeal köteles' vti c~trési Ijrl~éhcr a b~túlípu ;s(t1. a enni t ;\rial bet0 ip u ; ;a1 köteles sjciyeg lép. Ez a Ct'ttvcnv 2013 dcrenibrt' 31-én lép hat 9. Záró rendelkezések I5..,1. mellékleta 2003.évi Ct"a:ATll, tör111! lre:.;. I. tucllilrt a '(1/3 c ári -. rrirrcvrrlx'. A ttrrcnclrríz állott trllzalrnazarui ő hirdetmény

8 HIRDETMÉN Y a közös tulajdonú épületrészeket érint ő közüzemi szolgáltatások díja, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzcmi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társashá z tekintetében jelentkező megtakarítása ró l CÍM * /X ZI: MI SZOLGÁLTATÁS N'I:E'GNEV EZ ÉSE* * Elszámolt időszak : tól- ig Fizetett összeg : A társasház m rítása az F t elszámolt U1s/ál: halt : A társasház niégiakayíiása Január 1-jé 2013, július 1-je** * óta összcsci ú Ft. Ft A.társasházi törvény43/a. (3) bekezdése szerinti tájékoztatás**** 8

9 srr rrintrtt társasház cím, `t kell feltüntetn i v adatok tokitm'éti l ~, rs/olzailatásíonkéta ktilün pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni :t k darum kc;z a :rr_t kell t :ltikntetni, amelyik ar érintett közüzemi szolgáltatásnál s rézsicsük Illés kezdő idd p)2ntj.matk felel me 2 ** ' a Ml éko/tatást alak akkor kell F 'eltüntuni, ha azt a társavhazi l ő n ény elöirja" 2. melléklet a ^(?í 3, melléklettt2.044,évi ("XV tlirvértp r frez A ltrklrssztitetkezetek állat alkalmaza Idd hirdetmény 9

10 .MRDETMÉNY a laka»tkezet tulajdonában álló épületrészeket érint ő közüzemi szolgáltatások. díja, valamint a tagok és nem &;b J cokntulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nenl mérhet ő közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsiesökkentések eredményeként.a Iakásszíivetkezet tekintetében jelentkez ő megtakarításáró l CíM * ÉRINTETT KÖZ -ÜZEMI SZOLGÁLTATÁS IEGNEVEZÉ ti * 4, Elszám ő ít id őszak : Fizetett es szeg : %liv2. «a megtákarítása F t az elszámoit időszakban : A. íakásszövcíkezet megtakarítása ,.Íc.'2.013,. J uliu s je*" ()la Összesen : i g F t A la kásszövetkeze ti törvény 24IB. (3) bekezdése. szerinti tájékoztatás** * * 10

11 az érintétt t a cinéi raltmnetr i " az ziinok ;ll külbn pontban, egymás alatt L.!lhlii inn i "* a iisa minim kt, itin art kell feltüntetni. amelyik az érintett kő zilzemi szelaah,iiamai a rezsiésükkentés keztlö id őpont' a tájéke mást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a lakávsztivetkeziáí lnrvény elöirjir ' 3melléYett:!?!YUyL tom;ljjtjt I, A Szárnlaképtv. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 17.

12 Az elszamoló számla harmadik ok:tata : Vet: Ő ( iíí izrto). azonosító : j j ííí címe: í l í í 7 e :í.í adószáma:,kí.sí -fotyószőmlií : S7 n i ;s Sorszáma: fííízí:i mód: ííí, k rí.sí rls: A, zó wmamv \lilimot energia egyeíemes szolgáltatás és ív itta nlosenergia-eíosztá S Fogam összesen : kwh S7:Á M LA#wZ! ETEZ Ö 1 :1 n sszkii í I Nlr-r gi I-1,a arrrlasí 1 _a /.r í,7.1.rr ő lrr,ak mér őő lláx mé óra tí ímyíoztas 1 \I s/ííró s, NIN h í Tétel megnevézés e Mérték- Fogyaszt :Mi i i Mennyisé g időszak takt'zí Egyeteaws s:miatta Enérgiad ; ő_ szsiní!ií s.ííí éiís:dsn Fizetend ő onerg.íadíj Rima, íí.r.zrs.íííí.ii díjak (az. Remlszerhasználatí díja k ő ss,éóííí 12

13 / * 3313 '! , 33. n 3 3 ^ n, '~n "". "` 33 wb,133 " " ,3, "11! }

14 Szán) a mannv l aá. clazann,)si 1,! nn :.zak,,'a:zt n)egokn a'.') IMszak).: Az Ón,zra)la :-.a :z etóz(,,aa.a a,t.t.frte.n) változott) : A. argíafdhaszáá n a :.ai :' la,aaa; azo!al t atkori naaaala tál:aha» : lákos,. (a k azámlábanels"a]nolt sorsz aa,zan4),. a Snr :.:zá tifáin la n V :2,i),;/ (1.2; 1' I ) 1. A p v 3..ffiel lék et. 3. póntja helyébe tikvet:ll:z). rcndalkc z 14

15 3, \ tós,z ;i ló la harmadik oldala : V e s íi (t'izeni) azünositó: :Ot neve : L I. LLLsL :L. L) L."Lm.e ;.,őkitiszt m issliaiz:láma:. Szerző déses folyőszáml a : S sorszáma : m' 1 ; Teljesítés kelté : Számla kelte : A szolgáltatás Móaeyó'L Földgáz egyetemes szol ; LL fillílgázé.lő sztás tás és SZÁMLARÉSZI,V'MZ Ö Elszámolt mennyiség : MJ ( m 3 ) Á rszanás i Mérési pont azonosító.: Fő ldgázelosztó : I :Iszámolt Záró 1.M MLLsé,iá mér őállás méri`iálkls Fogy::.ts ( Kárrékcitts I Korrigált Fátíiérték :L klőrnennyisé g (Nu l -"" 0'"'.'> t<l őlsü élszám őh méniállás léőlvásásiinak dátuma t 'tálsó élslánmlt tnérínilltí s í m Tétet mégoryezésé EKzüinőlt Méítnyiség kerteknettó Nettó éti& idősza k égység égységár és (I M inértékeqtségél L t t éiádij iő szésé s NrítLL tissétsetl: T k' ereltltes. llruttá sr.'unl. értik 15

16 t tt,,/,;.', tt,,, n tkl tl, /r n ttt tt t l A ttt,!ynitámla-tttgyent,. tt,t,tttt la ki[... Ft. 1 t :tpul,tttttltíyd flleti me.t,t ttss. tttt»tztbi t,ttgetléttott Bt.ett; httttt«it. t)t.; t. t 'ul thlttttlt, EH ektttltt t A f^isis ttt t \ i tttt. t. t ' tet9 1,vlyQp.ttt.t korwkciót fi'.ntttttttk (:?.,.Um3) " I. A Számlakptv. 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : i, rtx>lle :kk>t a törvém'bez: 16

17 Az e -lz:ámolo I.Lu-i oldala: éelé;),.oldalszám t clje,it é, I» a 4 A,. FIII(1 ;!, a t e : é te m félltk'e l u, t l.o, n I I t a s /Á \ IARI 'SlLETEZ Ö rl,zaniolt nnyi,,é M. 1 Nlééó. inolasi tudatú Zil:oi 1:A t l nt n aaté I, II :an e mérélins. méréimla s kin m :I 'tétel a.,, n,, n 1 rrn nit Ménn,i,ty, 1 n! n,,ak Netté égyéézar (4-nrl érték és Éléérték- (. f, tét', a la pd a.,,en 17

18 fisszcg rrss. 6sszeskal i t`t) A Itlilv llna li5 Szerii ti [l biés7 nk tztltllti kit:» t 1Uókl2Hti)ll'.,Ib i. l ees hetisug )k ~~,,.... ui t ~', k ly a X30 : ejel üag s scineka 3znvezfi isit iertek t h41;`in'' ) Számla sorszáma : Felhasználási bel y : A ki+tcakctu részszám!a becsült mennyisége : 1 r rci ;ifrlhtr~inítlbs :i : rán}a {aktuális elszámolási idnszaknzt mtgel őrői elszámmá5r ittéiszak) : Az ()n energia használása az elözci évhez t.étest (csökkenti n őt? nem veíltozott) e 1r (3n rrulgial elhastnálása tr.atlagas Iak «:i i ii'ihasználashozképest : Az energia auditot. energetikai szolgáltatást végzíi szervezetek siérhttósécc és a lakossági ügyfele k atl t fogvasrtastl a kővetkező internetes honlapon találhat ő : Az elszámoló számlá elszámolt részszámlák sorszáma és a számla tiéosszeg Sorszám : Számla v égüsszrg (Ft ) 18

19 1N0OK.OLÁ S ÁLTALÁNOS INDOK.OLÁ S A törvényjavaslat claitdletgcs célja, hogy tovább er ősítse hazánk fogyasztóvédelmi rendszerét a fi gyasztóvétlelmi r terensek létszámának növelésével, valamint, hogy el ősegítae az egységes ktizs nlg,íltatr ő számlakép kialakítását, szem el őtt tartva a szolgáltatók és a Magyar Post a n: r'tc'crt, javaslatait. A rezsáes űkk cnts és az arról való megfelel ő tájékoztatás mindenkit megillet, ezért különöse n fontos váltt.z.ás. a társasházak és lakassztivetkezctek esetében, hogy 2{}14. január I-tő l a kiír i s használatú helyiségek villamos energia 1iegvas!tó íca is kiterjesztésre kerül a 711 1tta t rczsiesíikkentés. A törvényjavaslat azt is hatosítja, hogy azt iinkonn lnyzati tulajdont) Irlkam k [tért ől is részesülhessenek az önkormányzatokat megillet ő rezsié' kkcntasben FI(rísra kerü l továbbá, hogy minden olyan kiirsxalgálmtas esetében, amely a kihitt ttlli űdonon belül nem mérhető, a közös képviseletet ellátó személy vagy vállalkozás rendszeres és résihlés írásbel i ttílékoztatást kell hogy adjon a rczsiesiikketttések eredményeként megtakarított ta iz rí'i. A közös képvisel őket terhelő kötelezettségek betartása. hatósági eszközökkel b. ikénysaeritlteútv é v.ra,,1z eg se.e, I öas nlgyáh.uttií szríntlaképrol sz(il)i törvényben foglaltaknak rtte tele p iért, ei.ilt ;al nt ;ír t,irs,tshéettk és lakásszövetkezetek esetében is megvalósul a. fogytisatók érthet ő, L ps i o és ütlátható tájékoztatása. A törvényjavaslat a fentieken túl a rezsicsökkentések végi.ehajthtitósti rendelkezéseket tartalmaz. át el ősegít ő L ETi S INDOKOLÁS A I. -hoz Jelhatalmazó rendelkezés, lásd részletesen a 12. -hoz írt indokolásban. A hoz A módosítás révén bía öl a közös képvisel ő (intéa őbrzottság) feladatköre. A közös képvisel ő havonta, hírdetményi úttan köteles tá ék'iatni a tulajt inostársakat a rezsicsiikkentésbíil ered ő, társasházat érint ő, havi megtakarításokról. A közös képviselő minden és február 15-á g (legkorábban évben) - megfelel ő felkészülési időt biztosítva a tulajjonc astáraaknak a máju s 31-ig.megtartandó éves közgyűlésre -- valamennyi tulajdonostársat írásban tutjékoztat a közö s költség közmű szol ;áhatási elemeinek és a külön tulajdonon belül nem mérhe t kticmíiszolgáltatásak díjait érint ő rezsicsökkentés egyes tulajdonostársakra számított osszetéö k tlindc,.eken tel il a 'közös képviselő által készítend ő eves elszámolás kötelező tartalmi elemei i s 19

20 btwiiltt.k a rezslcs.`i l kentésbi'il c'rer#igy nteetakcuítasitk lélt ű ntetéséael_ r\/ említett fáiéktutsatás i k :~tcicicttsé ~.:k t hnulas~t,i a CsCtert a ttalajdonosttirrak Iii iayits/uiivédclini élhetnek lacj ;aentessél f ecas/tttcídulrttt Irttnsaz béielcnics rtc.:ai ah, i tts.i aln,tk ~n ;.íllap ití: esctcn vitnkcikct ;t hirs.í ;ut szabna) k; kti/icticntil a Li,i/iis lkéhii CLVci szcmlcn_, ntcl :,cl a k iiiis I épv iscncnt terheibe nc ra,i tsrsat,h.í~ra. ntilaiosi.tis <t t.i :sash;isi s%ahtihii/asltitt hastmh`icut. Iakássziivetkcict esetén,zr. i_ r/gatí>sii lclad.ttla~ i tet hiiv iti a iazsiésikkentcsck vé Cichaitá,aluw kahr ;olótli t<íj ki Jt II si kéiteleirttsti a hecc/ttcscve?. i\i icailau i sacnak a t iiiéktnatásl havonta. hirdet nrnv i itten. cv-etttc icbruar I ` ill CgyC tuijil Lrn,tar,_tk rés/éré. íi.íaitn. valamint a/ éves hcl/r Iá keretéhen kell trliesitrní. \ icisics'kkcntéssél össr.llugiab tajckazutrtts clnutradasi esctétt tagrok és nem tag tulajdonoso k a Io vosvitiwéjcluti hatusaijuoz fordulhatnak. 1 hatos,it c t u,irihan v trtato s tnulaauis.ínak a ~t(h.}zíttísa esetéti t! utkutikci rtt húistíloti szabit ki, mélyet ar 1M/ g tttis ű LL mire. tcdialhet,t lak,íazüv CthCZ rtre. II S. \ móli iiís.ccljn. hi~kv a Íi'ItlsM,it tua/atüo/ laasbni ti a q lakos:ú~í 1i~!<<t s z.l~_irirak minbstiljene k tarsashtizak és htk.us/tnrtckcieirk is, ha tt l.akticlviilethv ;t tniisrnkilar~ ntc<trsitott. i?nsi ' I, kakasok vaura m ahalttdja az cpitlethcn buti üit ;ílln nem lakás macijára i 1=alt, hcl)isrcc k at. r1 m,'iitt ; uts. révén a kints hahisctackkcl,ascsolalbsn elhasznált víllamtx ettetai a h ltcavvhitr vtt a ;ítiís ftft) tékinteiéhcn i crvcn esul rt te/sicsikk4nlés. rl H. ;1-ftU - \ I astib tvszüvcp hinttrsrtasa c/vcrtchninr esei. h~ _t <tit~tt égcstct'ntck-elic/ctúkle l kt rvcs latban vé_rrtt I:émCnv>cl noil?ari Itö/s/oI altutals vrnuuko/iisáhan is éraérvcsil a té/aicstiki.mntés. amcicek (hunt in.tatltnrús/ek) aittítsasita/ esetében ki+tvs tulajdonban. illetve. t 1<tkássziiv ctlictri tulajdonában :vannak. ()nkurm,tmiatnl a tttlajtíi,nukbun lév ő lakhatást célját,iolgalá intatlanttk vtmutkorticzi an i, ttsult.tk IchctnCl: cscakkcntctt mérték ű díjiakra liiiw;iai crtvctcnics szt lualtatas. vttlaotin t v viktintú-snolaaltatiís tcicllitctéhcn. I /én két act tilttaasí tcriíici Csatéhen jcllcm,1i humv a ~ c~cvcicluc, t.llailtatdt i illetve tt kiirvt,leáltatir k űzvcticni'sl a tul :jdunosnak, és nem tr inc.al : n nytcmcs h,ts! n,ílulm tok tillítja kin s/iinil ;it mr dasítiíe célra. itntty agy, ünkdrni,imv /Mt iknttk csu k /kkara mért kü ihiakat s/aml i/hassanak ki tt termés/étes sz:ntéilck,maf bérelt, laklr.ttas cclia l v~ ls.+lt? tntiivanvn tckintitébrn, ttünt tttnekknra LL/ >, ííkct az eavclrntcs, ílictvit kri/si.il_i.íltat b )éli fírlxltc A t< siciökkcttter,ti fogalmának meghaiarozása. /1 1/ hoz 20

21 V 7,c_hcrz 1 srilimitclnil s ;r-l ő i C;. irirveiay Itot ;ii a ilá tartt+tu. a kis- állidkoiasdikr ő í, tani giiiilsárríl iiírccnr hatal :i a alá rcrn taoo/ó n alíalka/ilsok es.tibtrn a asisi rl.lclttti re(trens higlalko/tinüsanak előírása erosíti mmcl f giialsitm_ mind a il :ulhwüsi (>(dal k~ai.íltchnti> I 'r,~.,i5i[isi srcml(ettnek ieil~, cl~sél.1 ptvíciíi }ctr.h~,r,r> ;r cr,~n v ;íllalhirm ~1; tia..r i(dlcd~thni szri>>ieleténck mc".tl,th~,ztisn.r I urtv,t<n!í~e>l~fmi jt~,tiaríiyctk i..twetarlrk c!mcl. is sia,.; alt :[ lo akür ai i magatartás erí sitds g t. künly eaehhc alási n i. IiatLkttin c, ~re~_im mes lnkulatellaníshor.,iwnnakki ;v rs vüksrlvcs. hogy r =~ akiír tül h st ;!/L/C! Io casruíral kapesul.rthstn.illír. uisia+ytis halíziatal rrndellxz v,illalkt/asn ;í l.lad,rt~rt mcglciclú v rrnü cs r'negicicln kcpzetisegkch tapasztalattal rrncíclkrio <zcmcly lassj ri. 1 Li hzratscarr es siakmat t.rpzts/hilau-a ronalkoir, rés71n;cs _líií:áx ;kat mmiszier rendeletbe n lta ; ;ir i//a meg. A /3. í-í a fi y'hrrz 1c hriili rllc!'ü.pontosítások c n s a s kíírsz~al ~<íltalű ;i: űltlirk p ki ;ll rf ít.ísaban sc itik a s/olgiíltaú>k ;tl. a nyomdákban hasznílt siítthrídu nx.: sda5 si :r1. c :ilamin t 4riímlari srletcri ulílalatk minimális módosításival. luvi;ibbí váltri/ás a cítniú ; r\rial bctütíhus. a i iolinii ittr d,iíasa. mely a \I:r var Posta optikai rcndsiiní-livel kompatibili s }:ar;tktrrtihtis. vetirnlan'ikrn tekint/atiel a cizíkzizi ssrtrlhálttlfas c'set4brit ~ íl ie~.~sah h színárn n alat ICCl'LtI nteghtttaru : ásr,>. li th= lépteti- rcndclkc7éc

22 mr wc w «x ««> Kövér liiszhi. itrmtk, c0s«ygguéhtöke 1 részére Tisztelt Fr & %yye>3 2 2yc«wy k 6w (I) &1 >«2,/3,..es törvényeknek a.. r a&kwwa»&ehgdqwl m& 6módosításáról"! yc ek?a6 x a a bdmut) újtani. Bd:p% Németh n n6«9«ar «a5«v

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető Az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 2013. január

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról*

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 85769 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ł ĺ Í Ĺ ü ú ü ö Ú ü ű Í ę Ĺ ü É Í É É Á Á Ü Á É Í Ü É É Ü É É ł É ĺ ą ĺá í ü ń ń Ó ü ü ű ö ö ü ú ü ü ö ú ô ú ö ö ĺ ü ü ü ö ű öđ ü ü É ĺ ĺ ä Ź Ú ĺ ö ü ę í ű ú ü ú í ĺíĺ ä í ü Ö ĺ ĺ ĺ ü í ü ü ö ú í ü íĺ

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény OrszággyíílcsH iramak 7a '1 : A -rpj (,~.e7c,. 2013 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é

ö ľ é ő é ĺĺ í é öľ é é ĺ ö ö éľ é ú łĺ é ő ö ő ö é í é ď ľ é í é é éń ę é é ę ě é ľő ő ö é í ő ö é é í ő í ú ľ é é ľ ő é é ĺ ľé ü ľ ľ ő é é ő ú ĺí é ú ú éľ ú ľ ľ é ú ľ ľ ŕ ľ é í ĺĺ ú ĺí Ż é ö é é é í ö é ľ éń ń ú ľ ľ ľ é é é é é ő ő ö í Á ö é é ő Ę ö ö ő ľ ú é é é é é é é ü ľü ű í ú ú éľ ő é ú é é é é ą ú é ú é é í é é ź ő ĺ éą öľ é ý í ö é é öľ é

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ő Ĺ ü ő ľ ľ ľ ł ľáľĺ ú ľ ü ć đ ő í ÍÍ É Í ą É Ü ľ É Íľ É Ü É ľ ľ Á ü ľ Ą É É ň É ĺ É Á ĺ Óľ Í ł ľ ü ć ü ý ő ó ľ ĺ ĺ ő ő ľ ú ľ í ó ű ź Í ľ ó ó ľ í í ó ó í ő ó ďí ő ĺ ú ź đ ö ö ú ő ö ú

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

ł ĺ ť Ę ą ů ú Ö ü ú ü ĺ ó ó Í ö ĺ ó í ó ü ł ĺ íí ĺ ú Á ú Ö ó ü ö í ó ó ó ú ö ź ö ö ó ä ö ó ó ó ö ö ö ö ú í ó ú ó ü ó ó ö Ö ű ö ł ó ó ü ö ĺ í Ö ű ö ö ó Í ĺ ú ú í ö ú ü ú ĺ ó ú ö ö ú ó ű ű ó í ú ń í ú ű

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ő ü ó ő ü ő ő ú ĺ ľ ľí ĺ í Á ó ő ő í ó ő ü ĺ ü ő ö ő ĺ ľ ľ ő ü ú ö ĺ ľ ľ ĺ ő ó ö ö ő ĺ đ ó ĺ ľ ý ö ő ü ź ź ő ö ö ź ő ľí í ľ ó ő ő í ő ű ľ ö ö íđ ź í ő ź ő ü ő ĺ ľ ú ö ö ő ľ ľ źĺ í ď ő í í ó í Á ę ó ó ó

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ó Ö ľ ü ĺ ę ó ö ľ ĺ É ü ľ ĺ ľ ź ź ó ö ó ö ó ę ľ í ó ü ľ ü ľ ľ ľ ó ľ ú ü ć ű ź ű ö ö ú í ę ö ö ü ú ö ö ó í ó ľ ö ö ľ ó ľ ö ĺę ű ö ýć ű ö ü ź ö ö ó ľ Í ó ű ó ö ĺĺ Ą ó ę ľ ö ö ó í ó ö ę ę ö ę ü ó ö Í ó ľ

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény a 91/A. -sal és 91/B. -sal egészült ki

HÍRLEVÉL. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény a 91/A. -sal és 91/B. -sal egészült ki I. Törvényi változások HÍRLEVÉL 2014. április A 2013. december 31.-én hatályba lépett törvénymódosítás a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget a társasházakról szóló 2003 évi CXXXIII.

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben