Összefoglaló az üzletszabályzatok módosításairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló az üzletszabályzatok módosításairól"

Átírás

1 Összefoglaló az üzletszabályzatok módosításairól Tárgy: A bankszámla, a hitelezési, a nemzetközi faktoring, a nyugdíjpénztári letétkezelési és a befektetési alapok letétkezelésével kapcsolatos üzletszabályzatok módosítása Az üzletszabályzat módosítási javaslatok három folyamat eredményeként születtek: 1. Az elmúlt időszakban sor került a Bank Kondíciós Listájának teljes felülvizsgálatára. Összegyűjtöttük azokat az eddig Kondíciós Listában szabályozott általános szerződési feltételeket, amelyek logikusan beépíthetők a hatályos üzletszabályzatainkba. A javaslat tartalmazza mindazokat a kiegészítő rendelkezéseket, amelyek a Kondíciós Lista átalakításában részt vett valamennyi szakterület egyeztetett véleménye alapján az üzletszabályzatokba helyezhető át. A jelen összefoglalóban az ilyen módosításokat (KL) jelöléssel fogjuk jelezni. 2. Egyes hatósági eljárások (Gazdasági Versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) következményeként amelyek egyre gyakrabban fókuszálnak a nagy szolgáltatók, így a bankok által nyújtott szolgáltatások körében a fogyasztóvédelmi rendelkezések érvényesülésére áttekintettük az üzletszabályzatainkat abból a szempontból is, hogy kiszűrjük a fogyasztóvédelmi szempontból félremagyarázható rendelkezéseket. Megvizsgáltuk továbbá, hogy felvetődhet-e bármely üzletszabályzati rendelkezéssel kapcsolatban az a kifogás, hogy az tisztességtelennek minősül. Miután az elmúlt évek ítélkezési gyakorlata és a banki panaszok elemzése is arra enged következtetni, hogy a Bank ügyfeleinek fogyasztói tudatossága egyre növekszik, így a közeljövőben egyre inkább lehet számítani arra, hogy a Bankot ellenőrző hatóságok, illetve az ügyfelek a bankok üzletszabályzatainak egyes rendelkezéseit kifogásolhatják fogyasztóvédelmi szempontok alapján is. A jelen összefoglalóban az ilyen módosításokat (FV) jelöléssel fogjuk jelezni. 3. Az említett módosításokon túlmenően az időközben bekövetkezett jogszabályi, üzletpolitikai és banki működésbeli változások, valamint felügyeleti és ellenőrzési intézkedések következtében szükségessé vált az üzletszabályzatok egyes további rendelkezéseinek módosítása is, amelyekre az érintett szakterületek kezdeményezése alapján kerül sor. A jelen összefoglalóban az ilyen módosításokat (SZ) jelöléssel fogjuk jelezni. A részletes módosításokat - az egyes üzletszabályzatok struktúráját követve az alábbiakban foglaljuk össze: I. A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÜZLETSZABÁLYZAT Általános rész 1. Ügyfél-átvilágításról szóló 3. pont módosítása a pénzmosás elleni küzdelemről szóló törvény változása következtében (SZ) Törvénymódosítás következtében az Üzletszabályzatban pontosítottuk az ügyfelek azonosítására vonatkozó szabályokat, kiegészítettük a fejezetet a kiemelt közszereplők ügyfél-átvilágítására vonatkozó rendelkezésekkel, valamint az azonosító adatok nyilvántartásba vételéről és a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló szabályokkal. 1

2 2. A Bank által nyilvántartott ügyféladatok ( pont) átadása az új banki érdekeltségeknek (SZ) A banki érdekeltségek körének bővülése (MKB Biztosítók) következtében szélesíteni szükséges a bankcsoporton belüli adatátadási lehetőséget. 3. A jogviszonyok teljesítésével kapcsolatos szabályok (5.2. pont) átstrukturálása (KL) A Kondíciós Listából átkerültek az Üzletszabályzatba a fedezetvizsgálatra és a sorba állításra vonatkozó rendelkezések, így ezek önálló fejezetbe foglalása vált indokolttá. Emiatt a teljesítés szabályai közül néhány pont törlését javasoltuk. 4. A fedezetvizsgálatra és sorba állításra vonatkozó szabályok (KL) Az eddig a Kondíciós Listában szabályozott rendelkezések átemelését javasoltuk az új alfejezet (új 5.3. pont) beépítésével és a teljesítés (5.2. pont) egyes szabályainak átemelésével. Ezt követően az 5. fejezet pontjainak számozása értelemszerűen módosul. 5. Bankszámla egyenlegre alapított zálogjog (SZ) A bankszámlák terhére alapított zálogjogokkal kapcsolatban - az érintett szakterület kezdeményezésére - a számlazálog alapítását oly módon javasoltuk korlátozni, hogy a Bank ilyen zálog kezelését csak akkor vállalja, ha az Ügyfél a bankszámla-szerződésének módosítása útján - ezt kifejezetten kezdeményezi (új pont). 6. Újabb kiszervezett tevékenység deklarálása (SZ) A Bank és a Bayerische Landesbank között az RSU alkalmazására megkötésre kerülő kiszervezési szerződéssel összefüggésben, a Hpt. 13/A. -ának (12) bekezdése alapján az üzletszabályzatban kell közzétennünk a kiszervezett tevékenység végzőjét és a kiszervezett tevékenység körét. E jogszabályi követelménynek történő megfelelésünk érdekében javasoltuk az Üzletszabályzat új 5.7. pontját kiegészíteni. 7. Gyűjtőszámla bevezetése (SZ) Az általános forgalmi adóról (ÁFA) szóló törvény január 1-jétől hatályos módosítása szerint az adóalany a számla kibocsátásáról a teljesítéstől számított legfeljebb 15 napon belül köteles gondoskodni. Ettől eltérően, az említett határidőn túl a számlakibocsátó gyűjtőszámla kibocsátásával is számlázhat. A gyűjtőszámla lényege, hogy egy adómegállapítási időszakban (hónap) az adóalany ugyanannak a másik személynek több számla kibocsátási jogalapot keletkeztető ügyletet teljesít, de arról egy számlát bocsát ki. E lehetőség megteremtése érdekében egy új 5.8. pont beépítését javasoltuk az Üzletszabályzatba. 8. A Bank és az Ügyfél közötti jogviszony felmondásának általános szabályaiból ( pont) az Ügyfél felróható magatartására történő utalás törlése. (FV) A kiemelt rendelkezéssel szemben felmerülhet az az - akár jogos - kifogás, hogy ez a definiálatlan, és így parttalan azonnali hatályú felmondási ok a Bank számára egyoldalú előnyt keletkeztet. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezideig egyetlen alkalommal sem volt szükség arra, hogy a Bank a kiemelt rendelkezésre alapozva kívánta volna felmondási jogát gyakorolni, ezért a vastagon szedett mondatrész törlését javasoltuk. 9. Az engedményezéssel kapcsolatos szabály (7.4. pont) kiegészítése (FV) A hatályos szabály szerint az ügyfél a bankkal szembeni követeléseit csak a bank írásbeli hozzájárulásával engedményezheti. E rendelkezés indoka korábban az volt, hogy a Bank nem kívánt engedményezés következtében olyan ügyfelekkel szerződéses kapcsolatba kerülni, akikkel e kapcsolat fenntartása üzletpolitikájába ütközik. Ennek ellenére a vonatkozó rendelkezés mégis azt a látszatot keltheti, hogy a Bank e jogának kikötésével indokolatlanul egyoldalú előnyt kíván magának biztosítani, ezért javasoltuk a vonatkozó rendelkezés kiegészítését azzal, hogy a Bank a hozzájárulását ésszerű indok nélkül nem tagadhatja meg. : 2

3 Bankszámlák vezetése 10. A bankszámla zárolásával ( pont) kapcsolatos kiegészítési javaslat (SZ) A Bank vagy az Ügyfél által zárolni kívánt összeget a Bank egy erre a célra nyitott, az Ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült bankszámlán (zárolások nyilvántartására szolgáló számla) kezeli. 11. Bankszámla megszüntetésével kapcsolatos szabály pontosítása (SZ) A Belső Ellenőrzési Igazgatóság kezdeményezte az inaktív számlák esetében a számlák megszüntetési rendjének váltotatását ( pont) az Üzletszabályzatban. Az új szabály szerint a nulla egyenlegű bankszámlákat 3 hónap türelmi idő után lehet lezárni az eddigi 9 hónap helyett. 12. A pénzforgalmi bankszámlák hatósági bejelentésével kapcsolatos kiegészítés (KL) A Kondíciós Listából a z Üzletszabályzatba javasoltuk áttenni azt a tájékoztató rendelkezést, ami szerint a pénzforgalmi bankszámlákat végrehajthatóságuk biztosítása érdekében, jogszabályi kötelezettség alapján - a Bank az illetékes hatóságok felé bejelenti ( pont). Betétgyűjtés 13. A betétgyűjtés szabályainak kiegészítése (SZ) Az itt szabályozottak módosításaként a és a pontokban foglalt rendelkezések felcserélését javasoltuk, valamint új szabályokként az eddig Kondíciós Listában szabályozott értelmezések beépítése céljából - kezdeményezzük a betétlekötés napja, indító nap, fordulónap, lejárati nap, lejárati időtartam és periódus definícióinak meghatározását ( pontok), valamint a hatályos szövegnek a módosított számozások átvezetése mellett - az új definíciók alkalmazásával történő pontosítását. 14. Azonnali hatályú felmondással kapcsolatos szabályból az Ügyféll felrőható magatartására történő utalás törlése (FV) A Betétgyűjtés fejezet pontjában megismétlődik a pontnál már jelzett (ld. fenti 8. pontot), egyoldalú előnyös kikötésként értékelhető rendelkezés. A kiemelt részt az Általános rész pontjában írt indokokkal azonos okból törölni javasoltuk: Bankkártya, telefonos és elektronikus szolgáltatások 15. A Kártyabirtokos definíciójának kiegészítése a fő- és társ-kártyabirtokosra vonatkozó rendelkezéssel (SZ) A bankkártyákkal kapcsolatos értelmező szabályokat javasoltuk kiegészíteni a fő- és társkártyabirtokos meghatározásával ( pont). Erre azért van szükség, mert a kapcsolódó dokumentumok (pl. Kondíciós Lista, termékleírás) gyakran használják e fogalmakat. 16. Kiegészítő rendelkezés beépítése arról, hogy új bankkártya aktiválásával a régi automatikusan érvénytelenné válik (SZ) Új, biztonságosabb technikai megoldás alkalmazásával a lejáró bankkártya használhatósága még az érvényességi időn belül megszűnik, ha a helyette újonnan kibocsátott bankkártyát aktiválják. Az új kiegészítő rendelkezéssel ( pont) erre kívánjuk felhívni az ügyfelek figyelmét. 17. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú részére bankkártya kibocsátása (KL) A Kondíciós Listából átemelt új rendelkezés, hogy bankkártyát csak 14 (tizennegyedik) életévét betöltött természetes személy számára bocsát ki a Bank (új pont). 3

4 18. A bankkártya elkészültéről szóló értesítést a kártyabirtokos által bejelentett értesítési címre küldi meg a Bank (KL) A bankkártya elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett értesítési címére küldött levélben értesíti ( pont). 19. Az át nem vett bankkártyát a Bank legfeljebb 90 napig őrzi (KL) A bármely okból át nem vett bankkártyát 90 (kilencven) napig őrzi a Bank, ezt követően megsemmisíti, átvételére ezt követően nincsen lehetőség (új pont). 20. A bankkártya használat általános szabályainak kiegészítése két új rendelkezéssel (SZ) A pontokba javasoltuk beépíteni, hogy a Kártyabirtokos a bankkártya használata előtt minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a használat készpénzfelvételnek vagy vásárlás ellenértéke kiegyenlítésének minősül-e a kártyahasználat helyén. Be kell építeni azt a tilalmat is, hogy a bankkártya nem használható olyan áruk, illetve szolgáltatások ellenértékének megfizetésére, amelyek a bankkártya-használat helye szerinti ország hatályos jogszabályai szerint nem megengedettek. 21. A NetBANKár szolgáltatás felhasználóinak jogosultságai az azonosító kódokkal és eszközökkel kapcsolatban (SZ) A pontot javasoltuk kiegészíteni azzal, hogy a Felhasználó kizárólag az azonosító kód, vagy azonosító eszköz átvételére, az ezekkel kapcsolatos bejelentés megtételére, továbbá az új azonosító kód, vagy azonosító eszköz átvételére jogosult, a szolgáltatás megszüntetésének kezdeményezésére nem. 22. A NetBANKár szolgáltatás felhasználóinak a bankszámla limitekkel kapcsolatos jogosultságaira vonatkozó rendelkezés pontosítása (SZ) A pontot javasoltuk kiegészíteni azzal, hogy az a Felhasználó, aki önállóan jogosult a bankszámla felett rendelkezni, e bankszámla tekintetében módosíthatja a saját felhasználói limitjét, illetve rendkívüli limitet kérhet. 23. A NetBANKár szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító kódokra és eszközökre vonatkozó új szabályok beépítése (SZ) A pontban az azonosító kódok (belépési, aláírási és SMS aláírási kód) definiálását és az SMS aláírási kód alkalmazási szabályainak részletes meghatározását javasoltuk. 24. Számlacsomagokról szóló új fejezet beépítése (SZ) Javasoltuk új VI. fejezetként beilleszteni az üzletszabályzatba a szolgáltatáscsomagokra vonatkozó rendelkezéseket. Az új fejezet létrehozása következtében a jelenlegi VI. és VII. fejezet számozása és e két fejezeten belül a pontok számozása értelemszerűen megváltozik. II. A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÜZLETSZABÁLYZAT 26. Indokolási kötelezettség kizárása (FV) A hatályos Üzletszabályzat pontjának befejező rendelkezése szerint a Bankot a Hitelkérelem elutasítása, vagy befogadása esetén indokolási kötelezettség nem terheli. Az indokolási kötelezettség kizárása ugyan nem okoz közvetlen kárt az Ügyfél rovására, azonban joggal vetődhet fel az az elvárás, hogy az ügyfélnek joga van tudni, miért nem kapja meg az igényelt szolgáltatást. A feltétel megtámadása esetén az hozható fel, hogy a Bank döntési mechanizmusa, a döntések alapját képező szempontok üzleti titoknak minősülnek, így diszkrecionális döntés, hogy az indokolástól eltekintsen. Ezzel szemben áll ugyanakkor a Hpt július 1-jén hatályba lépett rendelkezése (137/A. (10) bek.), amely szerint a 4

5 hitelintézet a minősítési döntésének indokairól a hitelkérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére - annak kérésére - írásban köteles tájékoztatást adni. Bár a hivatkozott törvényhely a minősítési döntés és nem az ajánlat elutasításának indoklási kötelezettségét írja elő, ezzel együtt javasoltuk az utolsó mondat törlését azzal, hogy a Bankban általános érvénnyel vezessük be az elutasító döntések indoklási kötelezettségét. 27. Market Flex klauzula beépítése (SZ) Az Ügyvezetőség harmadik negyedévtől a nemzetközi pénz- és tőkepiaci helyzet drasztikus változása következtében előírta az ún. Market-Flex klauzula alkalmazását mind az MKB hitelezési ajánlataiban, mind pedig az egyes hitelszerződésekben. A jelenlegi eljárás szerint a referensek a Market Flex klauzulát az egyedi szerződésekbe építik be, azonban célszerűnek tartjuk e klauzulát - az Üzletszabályzatba (új pont) is beépíteni. Ezzel általánosan biztosítható, hogy a Market Flex klauzulát valamennyi szerződéses viszonyunkban alkalmazni tudjuk a módosítást követően aláírt hitelszerződések vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy hitelszerződéseinkben az Üzletszabályzat 4.4. pontját az ügyfelek kifejezetten is tudomásul veszik, nem áll fent a rendelkezés megtámadásának veszélye arra hivatkozva, hogy arról az ügyfél nem kapott külön tájékoztatást. 28. Számlakövetelésre alapított zálogjogra vonatkozó kiegészítés (SZ) Egyes elsősorban nemzetközi elemet is tartalmazó hitelszerződések addicionális biztosítékaként a hitelezők (bankok vagy más személyek) az adós kereskedelmi banknál vezetett bankszámláján fennálló számlakövetelésére is zálogjogot alapítanak. A követelésen alapított zálogjog bankszámlára történő kiterjesztése bár kikötése nem érvénytelen rendezetlen a hazai joggyakorlatban. E bizonytalanság következményeként az ilyen zálogjog esetleges érvényesítése során vitás lehet, hogy a számlavezető bank (pl. MKB) vajon a más bank vagy személy zálogjoggal biztosított követelését megelőzően tud-e igényt érvényesíteni az olyan, nála vezetett bankszámla terhére, amelyen más bank, vagy egyéb zálogjogosult zálogjogot alapított. A fenti viták elkerülése végett javasoltuk, általános érvénnyel kerüljön bevezetésre, hogy az Ügyfél bankunknál vezetett bankszámláján az MKB-nak zálogjoga jön létre az egyes hitelszerződés megkötésével, annak megszűnéséig (új pont). E klauzula beépítésével véleményünk szerint elejét vehetjük a jövőben az ilyen számlazálogból keletkező elsőbbségi jogvitáknak. A Bank zálogjoga természetesen a módosítás közzétételét követően kötött hitelszerződések vonatkozásában jönne létre az ügyfelek bankszámláin. Az új pont beépülése miatt a következő alpontok sorszámozása értelemszerűen módosul. III. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZAT 29. Faktorálás előfeltétele, hogy az Ügyfél az engedményezett követelés devizanemében bankszámlával rendelkezzen (SZ) A Bankműveletek Igazgatósága kezdeményezte, hogy a faktorálás előfeltétele ne egyszerűen az legyen, hogy az Ügyfél pénzforgalmi számlával rendelkezzen, hanem az is, hogy a faktorált követelés devizanemében vezetett bankszámlával rendelkezzen (2.6. pont). 30. A Bank számára indokolatlan előny lehetőségét biztosító szabály törlése (FV) A szerződéskötés feltételéül a 2.6. pontban előírt kötelezettség, vagyis, hogy az Exportőr bizonyos - kizárólag a Bank által egyoldalúan meghatározott esetekben az adott vevővel szembeni valamennyi követelését a Bankon keresztül köteles érvényesíteni, első olvasatra indokolatlan és egyoldalú előnyt biztosít a Bank számára. A rendelkezés mögött kizárólag üzleti megfontolások húzódnak meg. Többek között ezek a rendelkezések hivatottak azt biztosítani, hogy az alapvetően az ügyfél biztosítékadási kötelezettségével nem járó ügylet tekintetében a Bank a kockázat mértékét a lehetőségekhez képest csökkentse, eleget tegyen a prudens működés követelményeinek. Ezzel együtt tekintve, hogy a fenti 5

6 rendelkezés betartására hathatós jogi eszközünk nincsen, javasoltuk ezen rendelkezés törlését. IV. NYUGDÍJPÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT 31. Bank felelősségének kizárását tartalmazó rendelkezés törlése (FV) Az Üzletszabályzat 3.7. pontjának vége kimondja, hogy a Bank nem felel a korlátozott információn alapuló és ezért nem a valós helyzetnek megfelelő számításai eredményének következményeiért. Ez a kikötés annyiban támadható, hogy a Bank vajon mennyiben tehető azért felelőssé, hogy beérte korlátozott információkkal: tehát igazolhatóan mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy teljes körűen az információk birtokában legyünk. Tekintve, hogy a Ptk. általános elvei szerint az esetleges felelősséget a felróhatóság arányában kell megállapítani, ami úgyis bizonyítási kérdés, javasoltuk az utolsó tagmondat törlését. V. BEFEKTETÉSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS INGATLANALAPOK LETÉTKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZAT 32. A Bank óvadéki jog alapítási jogának megszüntetése befektetési alapok eszközein (FV) Az Üzletszabályzat 1.7. pontja szerint a befektetési alap tervezett saját tőkéjének arányában jogosult a Bank meghatározni azt a forintösszeget, amelynek befizetését a szerződés hatályba lépésének feltételének tekinti. A Bank jogosult ezen forintösszeget letétkezelési tevékenységével kapcsolatban az Alapkezelővel szemben felmerült esedékes követelései megfizetésének biztosítékául óvadékként kikötni. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) ának (1) bekezdése alapján a befektetési alap portfoliójában lévő eszközök zálogjoggal vagy egyéb módon a törvényben meghatározott eseteken kívül - nem terhelhetőek meg, ezért a teljes 1.7. pont törlését javasoltuk az Üzletszabályzatból, ugyanakkor javasoltuk érdekeink más módon való biztosítását. 6

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta 47/ 2012. számú határozattal a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályos: 2012. szeptember 15. Módosítást elfogadta az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2009. november 01. 104/2009.(10.19.) Igazgatósági Határozat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 K E R E S K E D E L M I H I T E L Ü G Y L E T E K Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A I. Általános rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben