Összefoglaló az üzletszabályzatok módosításairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló az üzletszabályzatok módosításairól"

Átírás

1 Összefoglaló az üzletszabályzatok módosításairól Tárgy: A bankszámla, a hitelezési, a nemzetközi faktoring, a nyugdíjpénztári letétkezelési és a befektetési alapok letétkezelésével kapcsolatos üzletszabályzatok módosítása Az üzletszabályzat módosítási javaslatok három folyamat eredményeként születtek: 1. Az elmúlt időszakban sor került a Bank Kondíciós Listájának teljes felülvizsgálatára. Összegyűjtöttük azokat az eddig Kondíciós Listában szabályozott általános szerződési feltételeket, amelyek logikusan beépíthetők a hatályos üzletszabályzatainkba. A javaslat tartalmazza mindazokat a kiegészítő rendelkezéseket, amelyek a Kondíciós Lista átalakításában részt vett valamennyi szakterület egyeztetett véleménye alapján az üzletszabályzatokba helyezhető át. A jelen összefoglalóban az ilyen módosításokat (KL) jelöléssel fogjuk jelezni. 2. Egyes hatósági eljárások (Gazdasági Versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) következményeként amelyek egyre gyakrabban fókuszálnak a nagy szolgáltatók, így a bankok által nyújtott szolgáltatások körében a fogyasztóvédelmi rendelkezések érvényesülésére áttekintettük az üzletszabályzatainkat abból a szempontból is, hogy kiszűrjük a fogyasztóvédelmi szempontból félremagyarázható rendelkezéseket. Megvizsgáltuk továbbá, hogy felvetődhet-e bármely üzletszabályzati rendelkezéssel kapcsolatban az a kifogás, hogy az tisztességtelennek minősül. Miután az elmúlt évek ítélkezési gyakorlata és a banki panaszok elemzése is arra enged következtetni, hogy a Bank ügyfeleinek fogyasztói tudatossága egyre növekszik, így a közeljövőben egyre inkább lehet számítani arra, hogy a Bankot ellenőrző hatóságok, illetve az ügyfelek a bankok üzletszabályzatainak egyes rendelkezéseit kifogásolhatják fogyasztóvédelmi szempontok alapján is. A jelen összefoglalóban az ilyen módosításokat (FV) jelöléssel fogjuk jelezni. 3. Az említett módosításokon túlmenően az időközben bekövetkezett jogszabályi, üzletpolitikai és banki működésbeli változások, valamint felügyeleti és ellenőrzési intézkedések következtében szükségessé vált az üzletszabályzatok egyes további rendelkezéseinek módosítása is, amelyekre az érintett szakterületek kezdeményezése alapján kerül sor. A jelen összefoglalóban az ilyen módosításokat (SZ) jelöléssel fogjuk jelezni. A részletes módosításokat - az egyes üzletszabályzatok struktúráját követve az alábbiakban foglaljuk össze: I. A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÜZLETSZABÁLYZAT Általános rész 1. Ügyfél-átvilágításról szóló 3. pont módosítása a pénzmosás elleni küzdelemről szóló törvény változása következtében (SZ) Törvénymódosítás következtében az Üzletszabályzatban pontosítottuk az ügyfelek azonosítására vonatkozó szabályokat, kiegészítettük a fejezetet a kiemelt közszereplők ügyfél-átvilágítására vonatkozó rendelkezésekkel, valamint az azonosító adatok nyilvántartásba vételéről és a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló szabályokkal. 1

2 2. A Bank által nyilvántartott ügyféladatok ( pont) átadása az új banki érdekeltségeknek (SZ) A banki érdekeltségek körének bővülése (MKB Biztosítók) következtében szélesíteni szükséges a bankcsoporton belüli adatátadási lehetőséget. 3. A jogviszonyok teljesítésével kapcsolatos szabályok (5.2. pont) átstrukturálása (KL) A Kondíciós Listából átkerültek az Üzletszabályzatba a fedezetvizsgálatra és a sorba állításra vonatkozó rendelkezések, így ezek önálló fejezetbe foglalása vált indokolttá. Emiatt a teljesítés szabályai közül néhány pont törlését javasoltuk. 4. A fedezetvizsgálatra és sorba állításra vonatkozó szabályok (KL) Az eddig a Kondíciós Listában szabályozott rendelkezések átemelését javasoltuk az új alfejezet (új 5.3. pont) beépítésével és a teljesítés (5.2. pont) egyes szabályainak átemelésével. Ezt követően az 5. fejezet pontjainak számozása értelemszerűen módosul. 5. Bankszámla egyenlegre alapított zálogjog (SZ) A bankszámlák terhére alapított zálogjogokkal kapcsolatban - az érintett szakterület kezdeményezésére - a számlazálog alapítását oly módon javasoltuk korlátozni, hogy a Bank ilyen zálog kezelését csak akkor vállalja, ha az Ügyfél a bankszámla-szerződésének módosítása útján - ezt kifejezetten kezdeményezi (új pont). 6. Újabb kiszervezett tevékenység deklarálása (SZ) A Bank és a Bayerische Landesbank között az RSU alkalmazására megkötésre kerülő kiszervezési szerződéssel összefüggésben, a Hpt. 13/A. -ának (12) bekezdése alapján az üzletszabályzatban kell közzétennünk a kiszervezett tevékenység végzőjét és a kiszervezett tevékenység körét. E jogszabályi követelménynek történő megfelelésünk érdekében javasoltuk az Üzletszabályzat új 5.7. pontját kiegészíteni. 7. Gyűjtőszámla bevezetése (SZ) Az általános forgalmi adóról (ÁFA) szóló törvény január 1-jétől hatályos módosítása szerint az adóalany a számla kibocsátásáról a teljesítéstől számított legfeljebb 15 napon belül köteles gondoskodni. Ettől eltérően, az említett határidőn túl a számlakibocsátó gyűjtőszámla kibocsátásával is számlázhat. A gyűjtőszámla lényege, hogy egy adómegállapítási időszakban (hónap) az adóalany ugyanannak a másik személynek több számla kibocsátási jogalapot keletkeztető ügyletet teljesít, de arról egy számlát bocsát ki. E lehetőség megteremtése érdekében egy új 5.8. pont beépítését javasoltuk az Üzletszabályzatba. 8. A Bank és az Ügyfél közötti jogviszony felmondásának általános szabályaiból ( pont) az Ügyfél felróható magatartására történő utalás törlése. (FV) A kiemelt rendelkezéssel szemben felmerülhet az az - akár jogos - kifogás, hogy ez a definiálatlan, és így parttalan azonnali hatályú felmondási ok a Bank számára egyoldalú előnyt keletkeztet. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezideig egyetlen alkalommal sem volt szükség arra, hogy a Bank a kiemelt rendelkezésre alapozva kívánta volna felmondási jogát gyakorolni, ezért a vastagon szedett mondatrész törlését javasoltuk. 9. Az engedményezéssel kapcsolatos szabály (7.4. pont) kiegészítése (FV) A hatályos szabály szerint az ügyfél a bankkal szembeni követeléseit csak a bank írásbeli hozzájárulásával engedményezheti. E rendelkezés indoka korábban az volt, hogy a Bank nem kívánt engedményezés következtében olyan ügyfelekkel szerződéses kapcsolatba kerülni, akikkel e kapcsolat fenntartása üzletpolitikájába ütközik. Ennek ellenére a vonatkozó rendelkezés mégis azt a látszatot keltheti, hogy a Bank e jogának kikötésével indokolatlanul egyoldalú előnyt kíván magának biztosítani, ezért javasoltuk a vonatkozó rendelkezés kiegészítését azzal, hogy a Bank a hozzájárulását ésszerű indok nélkül nem tagadhatja meg. : 2

3 Bankszámlák vezetése 10. A bankszámla zárolásával ( pont) kapcsolatos kiegészítési javaslat (SZ) A Bank vagy az Ügyfél által zárolni kívánt összeget a Bank egy erre a célra nyitott, az Ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült bankszámlán (zárolások nyilvántartására szolgáló számla) kezeli. 11. Bankszámla megszüntetésével kapcsolatos szabály pontosítása (SZ) A Belső Ellenőrzési Igazgatóság kezdeményezte az inaktív számlák esetében a számlák megszüntetési rendjének váltotatását ( pont) az Üzletszabályzatban. Az új szabály szerint a nulla egyenlegű bankszámlákat 3 hónap türelmi idő után lehet lezárni az eddigi 9 hónap helyett. 12. A pénzforgalmi bankszámlák hatósági bejelentésével kapcsolatos kiegészítés (KL) A Kondíciós Listából a z Üzletszabályzatba javasoltuk áttenni azt a tájékoztató rendelkezést, ami szerint a pénzforgalmi bankszámlákat végrehajthatóságuk biztosítása érdekében, jogszabályi kötelezettség alapján - a Bank az illetékes hatóságok felé bejelenti ( pont). Betétgyűjtés 13. A betétgyűjtés szabályainak kiegészítése (SZ) Az itt szabályozottak módosításaként a és a pontokban foglalt rendelkezések felcserélését javasoltuk, valamint új szabályokként az eddig Kondíciós Listában szabályozott értelmezések beépítése céljából - kezdeményezzük a betétlekötés napja, indító nap, fordulónap, lejárati nap, lejárati időtartam és periódus definícióinak meghatározását ( pontok), valamint a hatályos szövegnek a módosított számozások átvezetése mellett - az új definíciók alkalmazásával történő pontosítását. 14. Azonnali hatályú felmondással kapcsolatos szabályból az Ügyféll felrőható magatartására történő utalás törlése (FV) A Betétgyűjtés fejezet pontjában megismétlődik a pontnál már jelzett (ld. fenti 8. pontot), egyoldalú előnyös kikötésként értékelhető rendelkezés. A kiemelt részt az Általános rész pontjában írt indokokkal azonos okból törölni javasoltuk: Bankkártya, telefonos és elektronikus szolgáltatások 15. A Kártyabirtokos definíciójának kiegészítése a fő- és társ-kártyabirtokosra vonatkozó rendelkezéssel (SZ) A bankkártyákkal kapcsolatos értelmező szabályokat javasoltuk kiegészíteni a fő- és társkártyabirtokos meghatározásával ( pont). Erre azért van szükség, mert a kapcsolódó dokumentumok (pl. Kondíciós Lista, termékleírás) gyakran használják e fogalmakat. 16. Kiegészítő rendelkezés beépítése arról, hogy új bankkártya aktiválásával a régi automatikusan érvénytelenné válik (SZ) Új, biztonságosabb technikai megoldás alkalmazásával a lejáró bankkártya használhatósága még az érvényességi időn belül megszűnik, ha a helyette újonnan kibocsátott bankkártyát aktiválják. Az új kiegészítő rendelkezéssel ( pont) erre kívánjuk felhívni az ügyfelek figyelmét. 17. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú részére bankkártya kibocsátása (KL) A Kondíciós Listából átemelt új rendelkezés, hogy bankkártyát csak 14 (tizennegyedik) életévét betöltött természetes személy számára bocsát ki a Bank (új pont). 3

4 18. A bankkártya elkészültéről szóló értesítést a kártyabirtokos által bejelentett értesítési címre küldi meg a Bank (KL) A bankkártya elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett értesítési címére küldött levélben értesíti ( pont). 19. Az át nem vett bankkártyát a Bank legfeljebb 90 napig őrzi (KL) A bármely okból át nem vett bankkártyát 90 (kilencven) napig őrzi a Bank, ezt követően megsemmisíti, átvételére ezt követően nincsen lehetőség (új pont). 20. A bankkártya használat általános szabályainak kiegészítése két új rendelkezéssel (SZ) A pontokba javasoltuk beépíteni, hogy a Kártyabirtokos a bankkártya használata előtt minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a használat készpénzfelvételnek vagy vásárlás ellenértéke kiegyenlítésének minősül-e a kártyahasználat helyén. Be kell építeni azt a tilalmat is, hogy a bankkártya nem használható olyan áruk, illetve szolgáltatások ellenértékének megfizetésére, amelyek a bankkártya-használat helye szerinti ország hatályos jogszabályai szerint nem megengedettek. 21. A NetBANKár szolgáltatás felhasználóinak jogosultságai az azonosító kódokkal és eszközökkel kapcsolatban (SZ) A pontot javasoltuk kiegészíteni azzal, hogy a Felhasználó kizárólag az azonosító kód, vagy azonosító eszköz átvételére, az ezekkel kapcsolatos bejelentés megtételére, továbbá az új azonosító kód, vagy azonosító eszköz átvételére jogosult, a szolgáltatás megszüntetésének kezdeményezésére nem. 22. A NetBANKár szolgáltatás felhasználóinak a bankszámla limitekkel kapcsolatos jogosultságaira vonatkozó rendelkezés pontosítása (SZ) A pontot javasoltuk kiegészíteni azzal, hogy az a Felhasználó, aki önállóan jogosult a bankszámla felett rendelkezni, e bankszámla tekintetében módosíthatja a saját felhasználói limitjét, illetve rendkívüli limitet kérhet. 23. A NetBANKár szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító kódokra és eszközökre vonatkozó új szabályok beépítése (SZ) A pontban az azonosító kódok (belépési, aláírási és SMS aláírási kód) definiálását és az SMS aláírási kód alkalmazási szabályainak részletes meghatározását javasoltuk. 24. Számlacsomagokról szóló új fejezet beépítése (SZ) Javasoltuk új VI. fejezetként beilleszteni az üzletszabályzatba a szolgáltatáscsomagokra vonatkozó rendelkezéseket. Az új fejezet létrehozása következtében a jelenlegi VI. és VII. fejezet számozása és e két fejezeten belül a pontok számozása értelemszerűen megváltozik. II. A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÜZLETSZABÁLYZAT 26. Indokolási kötelezettség kizárása (FV) A hatályos Üzletszabályzat pontjának befejező rendelkezése szerint a Bankot a Hitelkérelem elutasítása, vagy befogadása esetén indokolási kötelezettség nem terheli. Az indokolási kötelezettség kizárása ugyan nem okoz közvetlen kárt az Ügyfél rovására, azonban joggal vetődhet fel az az elvárás, hogy az ügyfélnek joga van tudni, miért nem kapja meg az igényelt szolgáltatást. A feltétel megtámadása esetén az hozható fel, hogy a Bank döntési mechanizmusa, a döntések alapját képező szempontok üzleti titoknak minősülnek, így diszkrecionális döntés, hogy az indokolástól eltekintsen. Ezzel szemben áll ugyanakkor a Hpt július 1-jén hatályba lépett rendelkezése (137/A. (10) bek.), amely szerint a 4

5 hitelintézet a minősítési döntésének indokairól a hitelkérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére - annak kérésére - írásban köteles tájékoztatást adni. Bár a hivatkozott törvényhely a minősítési döntés és nem az ajánlat elutasításának indoklási kötelezettségét írja elő, ezzel együtt javasoltuk az utolsó mondat törlését azzal, hogy a Bankban általános érvénnyel vezessük be az elutasító döntések indoklási kötelezettségét. 27. Market Flex klauzula beépítése (SZ) Az Ügyvezetőség harmadik negyedévtől a nemzetközi pénz- és tőkepiaci helyzet drasztikus változása következtében előírta az ún. Market-Flex klauzula alkalmazását mind az MKB hitelezési ajánlataiban, mind pedig az egyes hitelszerződésekben. A jelenlegi eljárás szerint a referensek a Market Flex klauzulát az egyedi szerződésekbe építik be, azonban célszerűnek tartjuk e klauzulát - az Üzletszabályzatba (új pont) is beépíteni. Ezzel általánosan biztosítható, hogy a Market Flex klauzulát valamennyi szerződéses viszonyunkban alkalmazni tudjuk a módosítást követően aláírt hitelszerződések vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy hitelszerződéseinkben az Üzletszabályzat 4.4. pontját az ügyfelek kifejezetten is tudomásul veszik, nem áll fent a rendelkezés megtámadásának veszélye arra hivatkozva, hogy arról az ügyfél nem kapott külön tájékoztatást. 28. Számlakövetelésre alapított zálogjogra vonatkozó kiegészítés (SZ) Egyes elsősorban nemzetközi elemet is tartalmazó hitelszerződések addicionális biztosítékaként a hitelezők (bankok vagy más személyek) az adós kereskedelmi banknál vezetett bankszámláján fennálló számlakövetelésére is zálogjogot alapítanak. A követelésen alapított zálogjog bankszámlára történő kiterjesztése bár kikötése nem érvénytelen rendezetlen a hazai joggyakorlatban. E bizonytalanság következményeként az ilyen zálogjog esetleges érvényesítése során vitás lehet, hogy a számlavezető bank (pl. MKB) vajon a más bank vagy személy zálogjoggal biztosított követelését megelőzően tud-e igényt érvényesíteni az olyan, nála vezetett bankszámla terhére, amelyen más bank, vagy egyéb zálogjogosult zálogjogot alapított. A fenti viták elkerülése végett javasoltuk, általános érvénnyel kerüljön bevezetésre, hogy az Ügyfél bankunknál vezetett bankszámláján az MKB-nak zálogjoga jön létre az egyes hitelszerződés megkötésével, annak megszűnéséig (új pont). E klauzula beépítésével véleményünk szerint elejét vehetjük a jövőben az ilyen számlazálogból keletkező elsőbbségi jogvitáknak. A Bank zálogjoga természetesen a módosítás közzétételét követően kötött hitelszerződések vonatkozásában jönne létre az ügyfelek bankszámláin. Az új pont beépülése miatt a következő alpontok sorszámozása értelemszerűen módosul. III. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZAT 29. Faktorálás előfeltétele, hogy az Ügyfél az engedményezett követelés devizanemében bankszámlával rendelkezzen (SZ) A Bankműveletek Igazgatósága kezdeményezte, hogy a faktorálás előfeltétele ne egyszerűen az legyen, hogy az Ügyfél pénzforgalmi számlával rendelkezzen, hanem az is, hogy a faktorált követelés devizanemében vezetett bankszámlával rendelkezzen (2.6. pont). 30. A Bank számára indokolatlan előny lehetőségét biztosító szabály törlése (FV) A szerződéskötés feltételéül a 2.6. pontban előírt kötelezettség, vagyis, hogy az Exportőr bizonyos - kizárólag a Bank által egyoldalúan meghatározott esetekben az adott vevővel szembeni valamennyi követelését a Bankon keresztül köteles érvényesíteni, első olvasatra indokolatlan és egyoldalú előnyt biztosít a Bank számára. A rendelkezés mögött kizárólag üzleti megfontolások húzódnak meg. Többek között ezek a rendelkezések hivatottak azt biztosítani, hogy az alapvetően az ügyfél biztosítékadási kötelezettségével nem járó ügylet tekintetében a Bank a kockázat mértékét a lehetőségekhez képest csökkentse, eleget tegyen a prudens működés követelményeinek. Ezzel együtt tekintve, hogy a fenti 5

6 rendelkezés betartására hathatós jogi eszközünk nincsen, javasoltuk ezen rendelkezés törlését. IV. NYUGDÍJPÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT 31. Bank felelősségének kizárását tartalmazó rendelkezés törlése (FV) Az Üzletszabályzat 3.7. pontjának vége kimondja, hogy a Bank nem felel a korlátozott információn alapuló és ezért nem a valós helyzetnek megfelelő számításai eredményének következményeiért. Ez a kikötés annyiban támadható, hogy a Bank vajon mennyiben tehető azért felelőssé, hogy beérte korlátozott információkkal: tehát igazolhatóan mindent megtettünk-e annak érdekében, hogy teljes körűen az információk birtokában legyünk. Tekintve, hogy a Ptk. általános elvei szerint az esetleges felelősséget a felróhatóság arányában kell megállapítani, ami úgyis bizonyítási kérdés, javasoltuk az utolsó tagmondat törlését. V. BEFEKTETÉSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS INGATLANALAPOK LETÉTKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZAT 32. A Bank óvadéki jog alapítási jogának megszüntetése befektetési alapok eszközein (FV) Az Üzletszabályzat 1.7. pontja szerint a befektetési alap tervezett saját tőkéjének arányában jogosult a Bank meghatározni azt a forintösszeget, amelynek befizetését a szerződés hatályba lépésének feltételének tekinti. A Bank jogosult ezen forintösszeget letétkezelési tevékenységével kapcsolatban az Alapkezelővel szemben felmerült esedékes követelései megfizetésének biztosítékául óvadékként kikötni. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) ának (1) bekezdése alapján a befektetési alap portfoliójában lévő eszközök zálogjoggal vagy egyéb módon a törvényben meghatározott eseteken kívül - nem terhelhetőek meg, ezért a teljes 1.7. pont törlését javasoltuk az Üzletszabályzatból, ugyanakkor javasoltuk érdekeink más módon való biztosítását. 6

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen üzletszabályzat az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás)

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) XLIV./A KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) Érvényes: 2007. július 30-ától 1.1. Havi díj*... 200 Ft / telefonszám 1.2.

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Egyszeri belépési díj

Egyszeri belépési díj Hatályos: 2015. július 22-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 21. Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek -

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben