YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV"

Átírás

1 YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

2 YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Érvényesség: január december 31. közötti időszak Az esélyegyenlőségi terve az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (Budapest 1149 Várna u. 21/b.), mint munkáltató, másrészről az iskolai Szakszervezetek és a KAT választott képviselői között jött létre. Az esélyegyenlőségi terv hatálya az életbelépését követően kiterjed: 1) a munkáltatóra, 2) a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden dolgozóra, I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSÜK A munkáltatói jogoknak az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének megfelelő gyakorlása érdekében a Munkáltató és a Szakszervezetek a Munka Törvénykönyve évi XXII. Törvény 70/A -a és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló évi CXXV. Törvény szabályozásának megfelelően, az alábbi esélyegyenlőségi tervet fogadják el. Az esélyegyenlőségi terv létrehozza a munkahelyi esélyegyenlőség eseti vizsgálatára hivatott Etikai Bizottságot is. Amennyiben a munkavállaló valamely hátrányos csoporthoz való tartozása okán előnyben részesítése szükséges, akkor ennek is tényszerű okok alapján, a hátrányos csoporthoz való tartozás tényéből kővetkezően kell származnia. A munkavállalók élet- és munkakörülményeinek alakulására az alábbi munkáltatói döntések vannak hatással: 1. A munkavállalói jogviszony létesítése és megszüntetése 2. A tantárgyfelosztás és a munkafeladatok szétosztása. 3. A munkavállalók órarendjének és munkarendjének meghatározása. ELVI IRÁNYELVEK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ISKOLAI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A kérelmek azonos szabályok mentén való elbírálásának elve. A munkavállaló végzettségének, szakképzettségének és szakképesítésének figyelembevétele. Az munkavállaló gyakorlatának figyelembevétele. A személyiség kibontakozásának segítése. A szakmai előmenetel biztosításának és segítésének elve. A munkahely megtartásának biztonsága. Az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő munkahelyi szabályozás új esélyegyenlőtlenségi helyzetek felmerülése esetén új irányelvek megjelenését teszi szükségessé, ezért az irányelvek fenti listája nem képez lezárt katalógust.. 2

3 A. ÁLTALÁNOS CÉLOK: 1. Hátrányos megkülönböztetés kerülése és egyenlő bánásmód érvényesülése (a foglalkoztatási jogállásból eredő lehetőségek és járandóságok maximális érvényre juttattatása). 2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása. 3. Partneri kapcsolatok javítása, együttműködés erősítése. B. CÉLOK ÉS ELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE: 1. Hátrányos megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elvének érvényesülése Az intézmény a munkavállalói jogviszonyok létesítése és a foglalkoztatás során megakadályoz mindennemű hátrányos megkülönböztetést. Kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása, családi vagy egészségi állapota miatt bekövetkező közvetlen és közvetett megkülönböztetés megelőzésére, a meglevők illetve az időközben nem szándékosan bekövetkezők megszüntetésére. 2. AZ EMBERI MÉLTÓSÁG TISZTELETBEN TARTÁSA 1. Az intézmény a foglalkoztatás során kiemelten tiszteletben tartja és elismeri a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. 2. Az intézmény a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve, olyan munkakörülményeket teremt, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak. 3. PARTNERI KAPCSOLAT, EGYÜTTMŰKÖDÉS Az intézmény a foglalkoztatás keretei között is a partnerség és az egyenlő esélyek elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében: a. Átlátható, előre kalkulálható életpálya modellt tükröző, minden, az iskolában jogszerű foglalkoztatási viszonyokat, alakit ki. b. Az alkalmazás során szem előtt tartja a kölcsönös előnyök egyidejű biztosításának lehetőségét. c. Iskolai kollektívánk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeinek kiszélesedését. d. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. Ennek feloldásaként a munkáltató az iskolai működést szabályozó vonatkozó dokumentumokban, a dolgozói érdekképviseleti szervezetekkel közösen olyan pozitív méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási helyzetének stabilitását, szinten tartását, javítását, és a tartós foglalkoztatás megőrzését. 3

4 II. ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS AZ ISKOLAI ETIKAI BIZOTTSÁG MEGBÍZATÁSA, JOGÁLLÁSA, FELADATKÖRE. 1. Esélyegyenlőségi Referenst az intézmény vezetője bízza meg. Megbízatása az esélyegyenlőségi terv érvényességéig tart. Személyére az aláíró felek egyeztetett javaslatot tesznek. Az esélyegyenlőségi referens kinevezése konszenzus alapján történik 2. Az Esélyegyenlőségi Referens munkáját segíti az aláíró felek által delegáltakból és a KAT képviselőjéből álló 5 fős Etikai Bizottság. Az Etikai Bizottság tanácsadó szervként működik. Megbízatása e terv érvényességéig tart. Egy-egy főt az aláíró felek és a KAT jelölnek. 3. Az Etikai Bizottságot a referens hívja össze. Az ülés napirendjére javaslatot tesz, és az ülést vezeti. Koordinálja a bizottság munkáját, tartja a kapcsolatot az iskolavezetéssel, a munkavállalókkal. A beérkezett panaszokról, észrevételekről és a tett intézkedésekről nyilvántartást vezet. 4. Az Etikai Bizottság elé terjesztett panasz, észrevétel esetén ezek jellegétől függően a bizottság javaslatot ad ezek elfogadásáról, vagy egyéb iskolai illetve iskolán kívüli fórumhoz utalásáról. A bizottság azonban továbbutalás esetén is élhet véleménnyel. 5. Az Etikai Bizottság ellenőrzési jogkörrel bír az Esélyegyenlőségi Tervben meghatározott tárgykörökben. A tervben foglaltak teljesüléséről a tárgyévet követően a Referens tájékoztatást ad a félévzáró nevelőtestületi ülésen.. 6. Az Etikai Bizottság tanácsadó jellegéből következik, hogy a Referens e tervben biztosított intézkedési-és feladatkörét nem vonhatja el. III. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS FELADATAI 1. Megbízása után éves ellenőrzési és munkatervének kidolgozása, annak beterjesztése és kihirdetése a tárgy év január 31-ig. 2. Az esélyegyenlőségi tervben foglaltak teljesülésének folyamatos vizsgálata és évente részbeszámolók készítése, kihirdetése a szokásos módon. 3. Az Etikai Bizottság munkájának vezetése, koordinálása. 4. Panaszügyek, észrevételek fogadása és kezelése. 5. Folyamatosan jogszabályfigyelés, különös tekintettel a munkavállalók jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan (az iskolai jogtanácsossal együttműködve). 6. Folyamatosan jogszabályfigyelés, különös tekintettel a munkavállalók jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan. A referens jogszabály értelmezéshez szükség esetén igénybe veheti az iskola által foglalkoztatott jogtanácsost. 7. Beszámoló készítése, közzététele és megismertetése az érintett közösséggel, megbízatása érvényességi időszaka végén vagy lejártakor. 8 Tapasztalatok, gyűjtött információk alapján a következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Terv javaslatának elkészítése, annak véleményeztetése az aláíró felekkel. 4

5 IV. A MUNKAADÓ ELISMERT FELADATAI ÉS DEKLARÁLT CÉLJAI 1) A munkáltató a fenntartó által megszabott működési feltételek és az intézmény anyagi forrásainak figyelembevételével az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében: 1.1 Munkakörülményeken javít, különös tekintettel a 40 év feletti és hátrányokkal küzdő munkavállalók esetében. 2) A munkahelymegtartást, egyéni előrejutást célzó képzési programokhoz egységes elvek alapján való hozzáférés lehetőségét biztosítja. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségét minden munkavállaló számára biztosítja. Ennek érdekében: 2.1. A munkakör ellátást segítő, valamint a szakmai előmenetelhez hozzájáruló képzésben való részvételt a Pedagógus továbbképzési tervben megfogalmazottak szerint biztosítja. A tervben különös hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetben lévők segítését célzó képzések, képzési formák előtérbe helyezésére, továbbá a munkahelymegtartást szolgáló továbbképzésekre. Ennek érdekében a munkavállalók tanulási, továbbképzési igényeit folyamatosan felméri, az igényeket megvizsgálja, és az intézményi célokkal egyeztetve hozza meg a döntéseket A terv összeállításakor az egységességre helyezi a hangsúlyt és az egyenlő, méltányolható bánásmód szerint jár el. 3) Az álláshirdetések megfogalmazásakor, új munkavállaló kiválasztásakor és felvételekor kor, nem, nemzetiségi, családi- és egészségi állapot szempontjából nem tesz különbséget. A folyamatba bevonja az Esélyegyenlőségi Referenst, véleményét kikéri (véleményezési jog), a személyiségi jogokat nem sértő információkat tudomására hozza. 4) A munkaviszonyok létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói döntések területén: 4.1. Az álláspályázatok meghirdetésének szükségességét előzetesen az esélyegyenlőségi referens is véleményezi esetleges intézményi megoldás érdekében A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel való megszüntetése e különösen a munkáltató átszervezése, átalakulása, munkafeladatainak esélyét az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, de az intézmény érdekeit is figyelembe véve az alábbiak betartásával biztosítja: A létszámcsökkentést a közalkalmazotti tanács és a képviselettel rendelkező szakszervezet véleményének figyelembevételével kell megvalósítani Előnybe kel részesíteni azon munkavállalókat, akik aktívak és védett korúak valamint azokat, akik az adott feladathoz megfelelő iskolai végzettséggel rendelkeznek Az intézményvezetőknek a szükségessé váló létszámcsökkentés során a 5

6 munkakör betöltéséhez szükséges pedagógus végzettséggel rendelkezők körében előnyben kell részesíteni: az előírt iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalókat, a magasabb végzettséggel rendelkező, jobban képzett, szakvizsgával rendelkező munkavállalókat, az aktív és a védett korú alkalmazottakat, az oktató-nevelő munka területén nagyobb gyakorlattal rendelkező alkalmazottakat, azokat, akiknek közalkalmazotti jogviszonya hosszabb időtartamú. 5) A munkaerő felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai gyakorlati munkatapasztalatokat, a megbízhatóságot, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges egyéb készségeket és képességeket. 6) Segíti a pályakezdő munkavállalók beilleszkedését pedagógusok esetében a Gyakornoki Szabályzat szerint. A mindenkori lehetőségek keretei között segíti az első lakáshoz jutás lehetőségét, elsősorban a fiatal munkavállalók körében, ezzel is kifejezésre juttatva az egyéni életpálya modellek tervezésének fontosságát. 7) A munkakörülményeket lehetőségeihez mérten úgy alakítja, hogy ez folyamatosan segítse, különösen a veszélyeztetettek (idősebb korúak, fogyatékkal élők), fizikai és szellemi képességeinek maximális kiteljesedését a hátrányokkal együtt járó megváltozott körülmények ellensúlyozásával. 8) Az intézmény a nyugdíj előtt álló munkavállaló munkaidejét csak abban az esetben csökkenti (az érvényben levő munkaszerződésének kötelező heti óraszámánál kevesebbre), ha azt előzetesen a munkavállalóval egyeztette és szándékának következményeként a munkavállaló érdekét nem sérti. A munkavállaló maga is kezdeményezheti a foglalkoztatási forma ilyen típusú átalakítását, ennek elbírálásakor a munkáltató a fenti elvek szerint jár el. A dolgozó kérelmére megvizsgálja a körülményeket, megfontolt döntés hoz figyelembe véve a munkavállaló egyéni érdekeit, szem előtt tartva az iskola működőképességének biztosítását. 9) Az aktív életpálya végén a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítését személyre szabottan kezeli. Elismeri az aktív életpálya lezárásának morális és anyagi nehézségeit. A nehézségek oldása érdekében egyénre szabottan tájékoztatást nyújt (pl. munkajogi tájékoztató, biztosítási lehetőségek, várható kilátások, továbbfoglalkoztatás lehetőségeinek ismertetése, stb.). 10) A nyugállományba vonuló munkavállalót bensőséges ünnepség keretében elbúcsúztatja a közösségtől, részére ajándékot ad. Az ajándék összegének megállapításakor figyelembe veszi a mindenkori adómentesség felső határát és formáit, illetve az iskola kollektív szerződésében szabályozott anyagi lehetőségeit. 11) Az intézmény foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében továbbra is biztosítja a munkavállalók évenkénti munka-alkalmassági vizsgálatát, kiemelve a szakvizsgálat preventív jellegét. Évenként szűrővizsgálatokon való részvételt biztosít. 6

7 12) A munkáltató szem előtt tartva az intézmény biztonságos működését indokolt esetben biztosítja a munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatását, ha a munkavállaló ezt kéri (pl. tartós ápolásra szoruló hozzátartozó ápolása, gondozása miatt, GYES-ről, GYED-ről való visszatérés, stb.). 13) A munkáltató lehetőséget biztosít rugalmas munkaidő beosztásra, azokban a munkakörökben ahol ez jogszabályba nem ütközik, és nem sérti az iskola, mint szervezet zökkenőmentes működését. 14) A korábbi gyakorlatnak megfelelően biztosítja a rendkívüli családi események (gyermek születése, gyermek ballagása, családi események, stb.) esetére a szabadság kivételének (kiadásának) lehetőségét a szorgalmi időben is az egyéni éves szabadságkeret terhére. 15) Az intézmény biztosítja a Kollektív Szerződésben rögzített juttatások maradéktalan teljesülését az aktuális, tárgyévi érvényességgel bíró jogszabályokban megfogalmazott feltételek és korlátok betartásával. Az intézmény a juttatásokat tervezi. 16) A munkáltató az alkalmazottak munkarendjének megállapításánál egységes szabályokat alkalmaz a hátrányos helyzetűek pozitív megkülönböztetésével. V. MUNKAVÁLLALÓI PANASZ, KIFOGÁS ELŐTERJESZTÉSÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Az egyenlő bánásmód megsértése esetén a munkavállaló közvetlenül az Esélyegyenlőségi Referens-hez, közvetve az Etikai Bizottsághoz fordulhat. 2. A panaszbeadványt vagy észrevételt írásban kell előterjeszteni az Esélyegyenlőségi Referenshez. 3. A panasz vagy észrevétel érkeztetésének elismerése a panaszfelvételi űrlappal történik. 4. A vizsgálat lefolytatásáról az Etikai Bizottság összehívásáról az Esélyegyenlőségi Referens gondoskodik. 5. A beadvány befogadásáról vagy elutasításáról az Etika Bizottság dönt többségi szavazással lehetőleg az eléje terjesztéstől számított 5 munkanapon belül. 6. Az Esélyegyenlőségi Referens ill. az Etikai Bizottság a vizsgálatot az ügy természetétől függően a lehető legrövidebb időn belül (maximum 30 napon belül) lefolytatja, véleményét kialakítja. 7. A befogadott panaszbeadványban, észrevételben megfogalmazottakat (kizárólag amire a panasz, vagy észrevétel irányul) az Etikai Bizottság kivizsgálja. 8. Ülésén a panaszosnak, észrevételt előterjesztőnek, a munkáltatónak közvetett jelenléti lehetőséget biztosít, a munkáltató és munkavállaló közötti egyeztetés lehetőségéről gondoskodik. 7

8 9. A Referens a vizsgálat lezárásakor megállapítások eredményét összegzi, jegyzőkönyvbe foglalja, a panaszost vagy észrevételt előterjesztőt írásban értesíti. 10. Az Etikai Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet készít, melynek őrzéséről és személyiségi jogokat nem sértő kezeléséről a Referens gondoskodik. 11. Amennyiben a munkavállaló úgy érzi, hogy panasza, észrevétele elbírálása nem helytálló módon történt meg az Egyenlő Bánásmód tanácsadó testülethez fordulhat Az egyenlő bánásmód megsértése miatt személyiségi jogi per, munkaügyi per, fogyasztóvédelmi per, munkaügyi per, munkaügyi vagy szabálysértési hatóságok eljárása során érvényesíthetők. 12. Az Etikai Bizottság döntéseit többségi szavazattal hozza. A bizottság tagjainak biztosított a különvéleményük megfogalmazása és jegyzőkönyvezésének lehetősége. VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A munkáltató és az érdekképviseleti szervezetek vezetői vállalják, hogy az iskola működését szabályozó magasabb rendű és hatáskörű Kollektív Szerződést, Szervezeti és Működési Szabályzatot felülvizsgálat után szükség szerint kiegészítik, illetve módosítják annak érdekében, hogy az Esélyegyenlőségi Terv ben megfogalmazottak érvényre juthassanak. 2. Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében az aláíró felek elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Budapest, január 31.. PDSZ iskolai szervezetének titkára az iskola igazgatója, mint munkáltató. MKSZSZ iskolai tanári alapszervezetének titkára.... MKSZSZ felnőtt alapszervezetének titkára 8

9 NYILATKOZAT Alulírott Pados Antal, mint a Közalkalmazotti Tanács elnöke igazolom, hogy az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola Esélyegyenlőségi Tervét véleményezésre a KAT megkapta. Az egyeztető tárgyaláson részt vettem. Az Esélyegyenlőségi Terv tartalmával egyetértek. Budapest, január Pados Antal Közalkalmazotti Tanács Elnöke 9

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2012-2013 Tartalom Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1. A közoktatás esélyegyenlősége... 2 2. Az esélyegyenlőségi terv hatóköre... 3 3. Általános

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve 2013. június 1-2015. május 31-i időszakra A terv hatálya Az esélyegyenlőségi terv hatálya kiterjed az Echo Innovációs Műhely képviseletében

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra Tartalom Bevezető...3 Helyzetelemzés...5 Általános célok...5 Etikai elvek...6 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv. - Alkotmány: 54 1.2. 70/A 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok

Esélyegyenlőségi terv. - Alkotmány: 54 1.2. 70/A 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok Dózsa György Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István utca 56. Tel: 88 426-102, 88 428-717 E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu www.dozsa-vprem.sulinet.hu Esélyegyenlőségi terv I. Jogalap (hazai)

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő utca 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. január A Jászsági Többcélú

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

4. SZÁMÚ MELLÉKLET KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

4. SZÁMÚ MELLÉKLET KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MELLÉKLET KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cecei Általános Iskola (képviseli: Király László intézményvezető) és Alapi Tagiskolája (képviseli: Bauerné Kaszás Veronika, tagintézményvezető).

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2014. március 5. Hatályba lépett: 2013. december 3. után felvett alapítványi támogatottak esetében. 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben