Óraszám/hét: Kreditszám: Számonkérés módja: kollokvium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraszám/hét: 2+0+0 Kreditszám: 3+0+0 Számonkérés módja: kollokvium"

Átírás

1 A tárgy neve: Természetvédelem Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Albert A tárgy oktatója: Dr. Tóth Albert Óraszám/hét: Kreditszám: Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja: Az ökológiai alapozású természetvédelmi szemlélet kialakítása. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek elsajátításával az aktív természetvédelmi tevékenységre és szerepvállalásra való felkészítés. A tárgy tematikája: A természet- és környezetvédelem kapcsolata. A természetvédelem célja és új kihívásai. A nemzetközi természetvédelem történeti áttekintése. A természetvédelmi biológia vezérelvei és etikai kódexe. A hazai természetvédelem története. A természetvédelem jogi szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. A biodiverzitás értelmezése, szintjei, globális védelme. A populációk védelmének alapjai. Fajszintű természetvédelem. Fajmentés a természetes élőhelyen kívül. A biodiverzitás monitorozása, élőhelyosztályozási rendszerek. Természetvédelmi szempontok érvényesítése nem védett területeken, a gazdasági táj biológiai átjárhatóságának biztosítása. A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. Az aktív természetvédelem, a fenntartás és kezelés konzervációökológiai alapfogalmai. Természetvédelmi kezelési tervek. A Föld védett területeinek osztályozása az IUCN rendszere szerint. Nemzeti parkjaink. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Természetvédelem az EU-ban. Ajánlott irodalom: Rakonczay Z.: Természetvédelem. Környezetvédelmi Minisztérium KGI, pp. Margóczi K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, pp. Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, p A tárgy részletes tematikája heti bontásban: 1. hét: A földrajzi burok és tagolódása, a különféle felosztási sémák ismertetése (geoszféra élettelen természet, bioszféra élő természet, nooszféra/ antroposzféra; természeti, épített, társadalmi környezet). A természet fogalma. A környezet fogalma és a multiplurális környezet elv. A védelem fogalmának meghatározása. A természetvédelem definíciója, a tartalmi és a megvalósítási aspektus. Az évi LIII. tv. a természet védelméről: alapfogalmak. Természetvédelem és környezetvédelem: a komplementer elv (prioritások, feladatok, a természeti elemek összekötő szerepe. A természetmegőrzés fogalomköre és alapelvei. A természeti érték fogalma és alapvető csoportjai. Eszmei érték, természeti erőforrások (meghatározás, felosztás eredet és megújulás szerint), fenntartható természethasználat, természetpolitika. A területfejlesztés és a tájvédelem mint a két tevékenységi forma integrációs szintje. Világmegőrzési Stratégia (WCS). A természetvédelem alapelvei: Teljes

2 rendszer, Folyamat, Elegendő méret, Globális szemlélet, Fenntartható természet- és racionális tájhasználat, Indikátor, Génbank, Élő múzeum, Biológiai sokféleség, Környezetvédelmi beágyazottság, Passzív és aktív természetvédelem. A természetvédelem új kihívásai: szemléletváltás szükségessége. 2. hét: Ókori gyökerek (erdővédelem: Mezopotámia, Hellász; Római Birodalom: szent ligetek; India szent állatok). Középkor: vadászati törvények, erdővédelem. A fajvédelem kezdetei: Ausztria (Salzburg, Tirol), Svájc, Norvégia, Poroszország. Geológiai alakulatok védelme, a tájvédelem kezdetei. Természetvédelmi területek, nemzeti parkok létrehozása: Yellowstone NP (USA), Svédország, Norvégia; Szovjetúnió (Voronyezsi NP, Kaukázusi rezervátum, Asztrahányi rezervárum); Bialowiezsa; Tátrai NP. A természet és az ember viszonyára vonatkozó vallásos és filozófiai nézetek: taoizmus, sintonizmus, hinduizmus, buddhizmus; kereszténység. A gyarmatosítás és hatásai a természetre. A természetvédelmi mozgalmak kibontakozása az európai kultúrkörben: erdőrezervátumok létrehozása Indiában és a gyarmati világ sok más területén. Fajkihalások és kipusztulások a történelmi időkben. Anglia: a természetvédelmi mozgalom első szervezetei (National Trust 1865, Royal Society for the Protection of Birds 1899). Magyarországi vonatkozások: primitív természetfélelmen alapuló óvás különlegességek nemzeti érzés + gazdasági érdekek. (pl Széchenyi). Tudományos alapuló védelem csak a XIX. sz. közepétől. Hasznos és káros élőlénykategóriák elkülönítése (pl. madárvédelmi intézkedések: rovarevő madarak ragadozók (Chernel István 1899, 1901; Herman Ottó 1902, 1903). Sajó Károly közötti írásai és az általános természetvédelmi szemléletet megalapozása Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Országos Erdészeti Egyesület. Hanusz István: az ország híres fáinak értékleltára a XX. sz. első évtizedeiben. A feladatok állami szintű felismerése (1906): Kaán Károlyt A természeti emlékek fenntartása (1909). Amerikai gyökerek: a vadon esztétikai, morális és spirituális értéke: Fenimore Cooper; Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau. John Muir ( ) és a természetmegőrzési etika : emberi hatásoktól mentes rezervátumok szükségessége; a természet immanens értéke. Gifford Pinchot ( ): a US Forest Service első vezetője, természetierőforrásmegőrzési etika ; emberek források. Aldo Leopold ( ): a természetvédelem fő célja a természetes ökoszisztémák és folyamataik megőrzése állami erdőterületek vadonként (wilderness areas) hagyása; evolúciós-ökológiai tájetika.

3 Modern természetvédelmi biológia: fontosabb szervezetek és dátumok. Vezérelvek és etikai axiómák a természetvédelmi biológiában. Etikai kódex. 3. hét: (1) Természetvédelmünk kezdetei: Az első erdőtörvények, vadászati jogszabályok (kíméletes erdőhasználat, erdőrendtartási törvények, erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében, a vadászat és madarászat alapvető szabályai). (2) Az intézményes természetvédelem első szakasza (a kiegyezéstől az I. világháborúig): Társulati és egyéni kezdeményezések a XIX. sz. második felétől. Herman Ottó és Kaán Károly munkássága. Törvényalkotás, a védelemre érdemes természeti értékek összeírása, szervezeti elgondolások. Madárvédelem, a vadászatról és a halászatról szóló törvények; emlékfák, tájképek szépségét emelő faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációja, a Madarak és Fák Napjának bevezetése, az első természetvédelmi törvénytervezet, az önálló természetvédelmi szervezetrendszer kialakításának kezdete. (3) A természetvédelem átfogó szabályozásának kialakítása (a két világháború közötti időszak): az évi XVIII. Törvény a természetvédelem közigazgatási kérdéseiről (az erdészeti igazgatás szabályainak megállapítása, a természeti értékek megőrzésével kapcsolatos hatósági feladatoknak az állami erdészeti szervezet hatáskörébe utalása), az évi IV. törvényt az erdőkről és a természetvédelemről, védetté nyilvánítások. a második világháború befejezéséig. (4) Természetvédelem a II. világháborútól napjainkig: első tájvédelmi körzetünk, az erdők és a természetvédelem jogi szabályozása különválása, a barlangok ex lege védelme, az Országos Természetvédelmi Hivatal létrehozása és feladatai. A helyi és az országos jelentőségű természeti értékek védelmének különválasztása, nemzeti parkok létesítése. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, környezetvédelmi felügyelőségek és természetvédelmi igazgatóságok. 15 évre szóló ( ) távlati természetvédelmi program: a természetvédelmi oltalom alatt álló területek kiterjedése, az első korszerű természetvédelmi jogszabály (1982. évi 4. törvényerejű rendeletet, a végrehajtásáról szóló 8/1982 (III.15.) MT rendelet, és az ehhez kapcsolódó 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés. Faji szintű védelem: növényfajok, madárfajok, egyéb gerincesek: emlősök, hüllők, kétéltűek és halak; gerinctelen állatfajok. Szervezeti változások (az OTT megszűnése, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). A természet védelméről rendelkező évi LIII. törvény, új nemzeti parkok alakítása, a védett területek kiterjesztése, a védett fajok számának növekedése. Nemzeti Környezetvédelmi Koncepció, Természetvédelmi Alapterv. Az ország komplex természeti állapotfelmérése, nemzeti biodiverzitás monitorozó

4 rendszer, természetvédelmi információrendszer, Magyarországi Vizes Élőhelyek Adatbázisa (MVÉA), túzokvédelmi és gólyavédelmi program, barlangvédelmi kutatások. A nemzeti ökológiai hálózat kialakítása, az érzékeny természeti területek (ESA) és a természeti területek kijelölése. Nemzetközi elismertség: világörökség, Európa Diploma. 4. hét: A természetvédelem jogi értelmezése, helyzete és kapcsolatai a magyar nemzetgazdaságban (költségvetési támogatás, idegenforgalom, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság). Az évi LIII. Törvény a természet védelméről: kivonatos ismertetés (a törvény célja, hatálya, alapfogalamak; a természeti értékek és természeti területek általános védelme; természeti területek és értékek kiemelt oltalma; a természet védelmének tervezési és szervezeti rendszere; a természet védelemének tulajdoni és gazdasági alapjai; a természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói). Egyéb fontos természetvédelmi, élővilágvédelmi jogszabályok (1982 ). A Kormány környezet- és természetvédelmi kötelezettségei. A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tartalma és főbb koncepciói. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1988) története. A minisztérium feladatköre, organogramja és vezetői. A Természetvédelmi Hivatal. A KvVM szervezeti átalakítása (2004). A természetvédelem összesítő adatai, Magyarország természetvédelmi térképe. Védett természeti területek (országos és helyi jelentőségű) megoszlása, a nemzeti park igazgatóságok területi adatai. Terület nélkül védett értékek (növény- és állatfajok) összesítője és a számadatok értékelése. 5. hét: A populáció fogalma, jelentősége a természetvédelemben. A populációk túlélését befolyásoló tényezők, populáció életképesség vizsgálat (PVA). Demográfiai, környezeti, genetikai jellemzők. A túlélési idő és a maximális populációméret összefüggése. Kihalási örvények. A kis populációk problémái: minimális életképes populációnagyság, a genetikai változatosság csökkenése, effektív populációméret, demográfiai sztochaszticitás, környezeti változások és katasztrófák, a kis populációk veszélyeztetettsége. A populációdinamikai modellek alkalmazása a gyakorlatban. A populációk térszerkezete: fragmentáció, metapopulációk (klasszikus, kontinens-sziget típusú, foltos, fragmentált) és a vizsgálatukra használt metapopulációs modellek. Diszperziós mintázat, az ökológiai folyosók szerepe. Új populációk létrehozására irányuló programok és sikerességük. 6. hét: (1) Ritkaság és gyakoriság: a ritkaság formái és kvantifikálása (néhány veszélyeztetett növényfajunk ritkaságot kifejező értékszámainak példáján), a ritkaság detektálásának

5 problémái, a ritkaság okai (közvetlen pusztítás, élőhelyrontás; populációs tulajdonságok; természetes ok; evolúciós ok; az okok hierarchiája). (2) Faj szintű értékelési rendszerek. Nemzetközi és nemzeti vörös listák, a magyar Vörös Könyv és az IUCN kategóriarendszere. Természetvédelmi szempontú értékbesorolási rendszerek: egyszerű rangsorok (Simon 1986, 1992; Borhidi 1993), többváltozós értékelési rendszerek (FLÓRA adatbázis: Horváth és mts. 1995; Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelése : Báldi és mts. 1995). (3) Hazai védettségi kategóriák a veszélyeztetettség tükrében. A Bonni (Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről, a Berni (Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről) és a Washingtoni (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) egyezmények hatálya alá tartozó fajok listái és fontosabb statisztikai mutatóik. 7. hét: Fajmentés a természetes élőhelyen kívül. Az in situ (on site) és az ex situ (off site) védelem fogalma. Az ex situ védelem szükségessége, hátrányai, a visszatelepítés tervezése, feltételei és sikeressége. Az állatkertek, vadasparkok lehetőségei, feladatai a fajmentésben. A befogás, tenyésztés, visszatelepítés szempontjai. Az akváriumok szerepe a vízi biodiverzitás ex situ megőrzésében. Növényfajok védelme botanikus kertekben és arborétumokban: ex situ növénypopulációk létrehozása és fenntartása, magbankok (növényi génbankok), magmintavételi stratégiák, visszatelepítés a természetes élőhelyre. Mezőgazdasági növények és fák genetikai erőforrásainak megőrzése. Haza növényfajok ex situ védelme és visszatelepítése (áttekintés és esettanulmányok). 8. hét: (1) A biológiai sokféleség (biodiverzitás) fogalmának értelmezése, szintjei (típusai). Genetikai diverzitás, taxondiverzitás, ökológiai diverzitás. (2) A biodiverzitás nagy léptékű térbeli és időbeli mintázata: geográfiai léptékű különbségek, a trópusok fajgazdagságának magyarázata, trópusi esőerdők és korallzátonyok; a biodiverzitás kialakulása. (3) A biodiverzitás funkciója, értéke (ökológiai gazdaságtan: közvetlen és közvetett használati értékek; etikai érték) és az eltűnő sokféleség. (4) A faji sokféleség helyzete: Hány faj él a Földön? A fajok kihalása. (5) Rio üzenete: Egyezmény a biológiai sokféleségről és a biológiai források védelméről (jelentőség, célkitűzések, kötelezettségek, végrehajtás). (6) A biodiverzitás monitorozása: a megfigyelés új célpontja az élővilág sokfélesége. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) kialakítása, felépítése, célja és jelentősége. Az NBmR kézikönyvsorozat kötetei. Az élőhelyosztályozás szerepe a biodiverzitás monitorozásában, a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (NÉR) koncepciója, hazai

6 előzményei és felépítése. Az Á-NÉR, V-NÉR, C-NÉR, T-NÉR és M-NÉR összehasonlító áttekintése. Az Á-NÉR kategóriarendszere, a természetközeli élőhelyek, a természetközeli bolygatott és gyomos élőhelyek, ill. erdő-, mezőgazdasági és egyéb élőhelyek köre és kódolása. Koordináció nemzetközi monitorozó és természeti információs rendszerekkel (CORINE Biotopes, Natura 2000 Monitoring Scheme, Biosphere Reserves Integrated Monitoring System). 9. hét: Az élőhelyek pusztulása, fragmentációja és leromlása. Az utak és más nyomvonalas létesítmények szerepe. A fragmentáció és a fajok mobilitása. Szegélyhatások (mikroklimatikus változások, megnövekedett tűzveszély, fajok közötti kapcsolatok, fertőzésveszély. Idegenhonos fajok (szigetek, vízi és vizes élőhelyek) és inváziós képességük háttere. A nem védett területek jelentősége. A hagyományos mezőgazdasági művelés hatásai a természetre az Alföld példáján. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) természetvédelmi vonatkozásai. A tájökológiai ismeretek alkalmazási lehetőségei. Természetvédelmi területek tervezése, a SLOSS dilemma. A természeti erőforrások hasznosításának újabb modelljei, ecosystem management. Ökológiai folyosók, zöld és kék folyosók. Az ökológiai folyosók típusai, jelentőségük és veszélyeik. Élővíz-folyosók Magyarországon (stratégia, háttértanulmányok). A Tisza-völgy mint ökológiai folyosó és magterület. A NATURA 2000 és a Nemzeti Ökológiai Hálózat. 10. hét: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon 1. Biológiai és táji sokféleség: terhelés, állapot, válasz. Lakott területek (városok, községek, parkok és arborétumok, üdülőövezetek), az infrastruktúra által igénybevett területek (utak, egyéb nyomvonalas létesítmények, ipari és mezőgazdasági telephelyek, külszíni bányák, meddőhányók), mezőgazdasági területek (szántók, legelők, kaszálók, gyümölcsösök, szőlők), természetes és természetszerű erdők (síkvidéki, középhegységi, hullámtéri, védett; fás legelők), faültetvények (akácosok, nemesnyárasok és füzesek, fekete és eredei fenyvesek, lucosok, fasorok, erdősávok). 11. hét: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon 2. Vízi és vizes élőhelyek (nagy és közepes folyók, patakok és erek, csatornák, tavak, holtmedrek, kubikgödrök, halastavak, víztározók, bányatavak; nádasok), nem művelt területek (mocsarak, lápok, patak menti égeresek és magaskórósok, sziklagyepek), művelésből kivont rezervátumok (MAB bioszféra rezervátumok magterületei, fokozottan védett természeti

7 területek, erdőrezervátumok), egyéb emberi tevékenységek (vadgazdálkodás, vadászat, állatok és növények gyűjtése). 12. hét: Természetvédelmi kezelés: az ökológiai paradigmaváltás hatásai a természetvédelmi biológiában. A klasszikus egyensúlyi és a modern nem-egyensúlyi paradigma következményei. A védett területeket veszélyeztető tényezők feltárása és kiküszöbölése. Az emberi jelenlét kérdései a védett területeken. Természetvédelmi helyreállítás és restaurációs ökológia. A megőrzés (prezerváció, konzerváció) és a fenntartás (rehabilitáció, rekonstrukció) fogalma, lépései és példái. Élőhelylétesítés (kreáció). A Föld védett területei: a védett területek száma, mérete és eloszlása. Az IUCN osztályozási rendszere a védett területek kategorizálására a minimálistól az intenzívig terjedő használati típusokra; a védett területek statisztikái. A védett területek hatékonyságának elemzése. A védett területek létrehozása: hely kiválasztása, lehetséges prioritások (fajgazdagság, az indikátor csoportok gazdagsága, endemizmusok, veszélyeztetettség, biogeográfiai régiók és életközösség-típusok reprezentációja). A természetvédelmi kezelési tervek elkészítésének alapelvei, az EUROSITE formaterv mint elfogadott szabvány. Magyarország védett területei. A HNP, KNP, BNP, ANP, FHNP, DDNP, KMNP, DINP, BFNP és ŐNP rövid jelemzése (alapítás éve, terület, székhely, különleges természeti értékek, logo). 13. hét: Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Alapvető adatok, célkitűzés, kötelezettségek, a feladatok hazai végrehajtása. (1) Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyéről (Ramsar-i Egyezmény). (2) A világ kulturális és természeti örökségének védelme (Világörökség Egyezmény). (3) Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonni Egyezmény). Megállapodás az európai denevérek védelméről (Londoni Egyezmény). Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről (Hágai Egyezmény). (4) Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (Berni Egyezmény). (5) Egyezmény a biológiai sokféleség és a biológiai források védelméről (Rio-i Egyezmény). A Rio-i folyamat a Johannesburg-i Konferencia után természetvédelmi vonatkozások. (6) Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Washingtoni Egyezmény). 14. hét: Az európai kontinensrész biogeográfiai, tájképi és földhasználati jellemzői. Az antropogén hatások erőssége és sokfélesége. A legfontosabb európai tájtípusok és a

8 stresszhatás alatt álló tájak. Problémák és megoldási stratégiák: a biodiverzitás és tájképi sokféleség csökkenése, az erdők degradációja, a tengerparti zóna veszélyeztetettsége és kezelése. Turizmus és közlekedés. A Pán-Európai Biológiai és Tájkép Diverzitási Stratégia. Biogenetikai források és tartalékok (the European Network of Biogenic Reserves). Az EU természetvédelmi jogszabályrendszere. A Madár és az Élőhely Irányelvek. A Berni Konvenció és végrehajtásának eredményei. Az Európai Táj Konvenció. Az EECONET, a PEEN és a NATURA Natura 2000 élőhelyek, növény- és állatfajok országos felmérése és értékelése az EVITA adatbázis. Az európai jelentőségű magyarországi élőhelyek. A Nemzeti Ökológia Hálózat. Biológiai sokféleség, agrár-környezetvédelem, vidékfejlesztés. Az érzékeny természeti területek (ESA) rendszere; kiemelt, fontos és lehetséges területek Magyarországon. Ajánlott irodalom: Dévai Gy. 2001: A természeti és társadalmi környezet kölcsönhatása az ökológus nézőpontjából. In: Bőhm A., Szabó M. (szerk.): Vizes élőhelyek: a természeti és társadalmi környezet kapcsolata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. ELTE-TTK, SZIE-KGI, KöM-TvH kiadványa, Budapest, p Ehrlich, P., Ehrlich, A. 1995: A fajok kihalása. Göncöl Kiadó, Bp., 395 pp. Fekete G., Molnár Zs., Horváth F. 1997: A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. Magyar Természettudományi Múzeum, Bp., 374 pp. Haraszthy L. 1995: Biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. WWFfüzetek 8., 44 pp. Kelemen J. (szerk.) 1997: Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 4. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 388 pp. Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, p Kovács G., Márkus F., Sterbetz I. 1995: Alföldi mozaik. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 151 pp. Margóczi K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, pp.

9 Németh F. (szerk.) 1995: Nemzeti Ökológiai Hálózat Javaslat a környezet- és természetbarát területhasznosításra. IUCN Természetvédelmi Világszövetség, Gland (Svájc) és Budapest (Magyarország), 88 pp. +13 térképmelléklet. Rakonczay Z.: Természetvédelem. Környezetvédelmi Minisztérium KGI, pp. Standovár T., Primack, R.B. 2001: A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 542 pp.

Képzés: Tantárgy kódja és neve:

Képzés: Tantárgy kódja és neve: Képzés: Környezettan BSc, Biológia BSc (2006/07 2008/09. tanév) Tantárgy kódja és neve: TBBE0615, Természetvédelem Kredit: 3 Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Albert Oktatók: Dr. Tóth Albert Heti óraszám: 2+0+0

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Csőszi Mónika Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Táji örökségünk megőrzése 2015.02.03. Európai Táj Egyezmény Az egyezmény célja: Táj integrálása a szakpolitikákba

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Csurgai Bence (DQBWSB) ELTE TTK Környezettan szak 2014.01.29 Konzulens: Dr. Farkas János Bevezetés Fajok eltűnése/kihalása Miért? Példafajok

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, TERMÉSZET- ÉS TALAJVÉDELEM

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, TERMÉSZET- ÉS TALAJVÉDELEM BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, TERMÉSZET- ÉS TALAJVÉDELEM Az ENSZ 1992. évi környezetvédelmi és fejlesztési konferenciája a biológiai sokféleségről szóló egyezmény elfogadásának köszönhetően komoly előrelépést

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

/Kivonat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletből/

/Kivonat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletből/ A természetvédelmi hatósági eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak /Kivonat a 33/200 (XII. 27.) KvVM rendeletből/ Sorszám 3 37. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles természetvédelmi,

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Konzervációbiológia 1. előadás. Bevezetés a természetvédelmi biológiába

Konzervációbiológia 1. előadás. Bevezetés a természetvédelmi biológiába Konzervációbiológia 1. előadás Bevezetés a természetvédelmi biológiába Miről lesz szó? A konzervációbiológia tárgyköre és feladata A konzervációbiológia fogalma A konzervációbiológia történeti áttekintése

Részletesebben

TÁMOP F-14/1/KONV Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS. Mikó Józsefné Jónás Edit

TÁMOP F-14/1/KONV Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS. Mikó Józsefné Jónás Edit TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS Mikó Józsefné Jónás Edit Az állatok, különösen a gazdasági haszonállatok védelmére vonatkozó szabályok

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Konzerváci 1. előad. Mi a természetv. szetvédelmi

Konzerváci 1. előad. Mi a természetv. szetvédelmi Konzerváci cióbiológia 1. előad adás biológia tárgyköre re és s feladata Mi a természetv biológia? -kihalások korát éljük - természeti katasztrófához hasonló kihalások A kihalások nagy részr széért az

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer Az ökológia fogalma, korszerű értelmezése (tudomány, életmódot meghatározó szemlélet, politikum). Az ökológia és a környezettudomány viszonya, kapcsolata. Szupraindividuális

Részletesebben

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is!

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is! Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon T E R M É S Z E T V É D E L E M Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon Dr. Varga Ildikó Vidékfejlesztési Minisztérium Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése.

Részletesebben

Konzervációbiológia 6. előadás. Élőhelyminősítés és monitoring

Konzervációbiológia 6. előadás. Élőhelyminősítés és monitoring Konzervációbiológia 6. előadás Élőhelyminősítés és monitoring Élőhelyek minősítése Kiemelt fajcsoportok vizsgálata Élőhelyminősítés Élőhelytipológia Védendő élőhelyek, Natura 2000 Hatásbecslés, monitoring

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Természeti értékek védelmének gyakorlata és lehetőségei

Természeti értékek védelmének gyakorlata és lehetőségei Természeti értékek védelmének gyakorlata és lehetőségei Országos Ökológiai Hálózat Natura 2000 területek Védett természeti területek Tájrehabilitációt igénylő területek BME Urbanista Szakmérnöki Képzés

Részletesebben

EURÓPA TERMESZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

EURÓPA TERMESZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME Kerényi Attila EURÓPA TERMESZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME Közreműködtek: Fazekas István Varga Zoltán Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Tartalom 5 Bevezetés 11 Tanácsok a könyv használatához 12 Természetvédelem,

Részletesebben

2. A növényvilág védelmének története. Természetvédelem a világban. Természetvédelmi forró pontok. Hazai vonatkozások. Történelmi előzmények.

2. A növényvilág védelmének története. Természetvédelem a világban. Természetvédelmi forró pontok. Hazai vonatkozások. Történelmi előzmények. 2. A növényvilág védelmének története. Természetvédelem a világban. Természetvédelmi forró pontok. Hazai vonatkozások. Történelmi előzmények. Természetvédelem a XX. században. Első védett területeink és

Részletesebben

TV története Magyarországon

TV története Magyarországon TV története Magyarországon 1426. Zsigmond király az erdők védelmére hívja fel a figyelmet I. Előtörténet: 1829-79- mozgósítás II. Kezdeti szakasz 1879-1919 erdészet és ornitológusok: 1879. I. Erdőtörvény-véderdő

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései Európai környezet állapot és előretekintés 2015 Budapest, 2015. 06.01. Parrag Tibor, osztályvezető Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM A tárgy neve TERMÉSZETVÉDELEM Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Ökológiai Tanszék Felelős oktató: Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)

Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) www.lithosphera.hu; www.bnpi.hu 1 nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, 14 természetvédelmi terület, közel 128.280 hektár Ex lege védett területeink kiterjedése

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata A biodiverzitás és oktatása az OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt AZ MKNE projektcsapata 1 Összeállította: Kecskés Ferenc Lektorálta: Halácsy Ágnes, Tóthné Tímár-Geng Csilla Magyar Környezeti Nevelési

Részletesebben

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 3. óra Törvényi szabályozások, jogi ismeretek

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 3. óra Törvényi szabályozások, jogi ismeretek Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 3. óra Törvényi szabályozások, jogi ismeretek Erősségek - Viszonylagos halbőség - Horgászat népszerűsége - Halászati hagyományok - Erős szakmai háttér

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben