Óraszám/hét: Kreditszám: Számonkérés módja: kollokvium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraszám/hét: 2+0+0 Kreditszám: 3+0+0 Számonkérés módja: kollokvium"

Átírás

1 A tárgy neve: Természetvédelem Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Albert A tárgy oktatója: Dr. Tóth Albert Óraszám/hét: Kreditszám: Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja: Az ökológiai alapozású természetvédelmi szemlélet kialakítása. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek elsajátításával az aktív természetvédelmi tevékenységre és szerepvállalásra való felkészítés. A tárgy tematikája: A természet- és környezetvédelem kapcsolata. A természetvédelem célja és új kihívásai. A nemzetközi természetvédelem történeti áttekintése. A természetvédelmi biológia vezérelvei és etikai kódexe. A hazai természetvédelem története. A természetvédelem jogi szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. A biodiverzitás értelmezése, szintjei, globális védelme. A populációk védelmének alapjai. Fajszintű természetvédelem. Fajmentés a természetes élőhelyen kívül. A biodiverzitás monitorozása, élőhelyosztályozási rendszerek. Természetvédelmi szempontok érvényesítése nem védett területeken, a gazdasági táj biológiai átjárhatóságának biztosítása. A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. Az aktív természetvédelem, a fenntartás és kezelés konzervációökológiai alapfogalmai. Természetvédelmi kezelési tervek. A Föld védett területeinek osztályozása az IUCN rendszere szerint. Nemzeti parkjaink. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Természetvédelem az EU-ban. Ajánlott irodalom: Rakonczay Z.: Természetvédelem. Környezetvédelmi Minisztérium KGI, pp. Margóczi K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, pp. Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, p A tárgy részletes tematikája heti bontásban: 1. hét: A földrajzi burok és tagolódása, a különféle felosztási sémák ismertetése (geoszféra élettelen természet, bioszféra élő természet, nooszféra/ antroposzféra; természeti, épített, társadalmi környezet). A természet fogalma. A környezet fogalma és a multiplurális környezet elv. A védelem fogalmának meghatározása. A természetvédelem definíciója, a tartalmi és a megvalósítási aspektus. Az évi LIII. tv. a természet védelméről: alapfogalmak. Természetvédelem és környezetvédelem: a komplementer elv (prioritások, feladatok, a természeti elemek összekötő szerepe. A természetmegőrzés fogalomköre és alapelvei. A természeti érték fogalma és alapvető csoportjai. Eszmei érték, természeti erőforrások (meghatározás, felosztás eredet és megújulás szerint), fenntartható természethasználat, természetpolitika. A területfejlesztés és a tájvédelem mint a két tevékenységi forma integrációs szintje. Világmegőrzési Stratégia (WCS). A természetvédelem alapelvei: Teljes

2 rendszer, Folyamat, Elegendő méret, Globális szemlélet, Fenntartható természet- és racionális tájhasználat, Indikátor, Génbank, Élő múzeum, Biológiai sokféleség, Környezetvédelmi beágyazottság, Passzív és aktív természetvédelem. A természetvédelem új kihívásai: szemléletváltás szükségessége. 2. hét: Ókori gyökerek (erdővédelem: Mezopotámia, Hellász; Római Birodalom: szent ligetek; India szent állatok). Középkor: vadászati törvények, erdővédelem. A fajvédelem kezdetei: Ausztria (Salzburg, Tirol), Svájc, Norvégia, Poroszország. Geológiai alakulatok védelme, a tájvédelem kezdetei. Természetvédelmi területek, nemzeti parkok létrehozása: Yellowstone NP (USA), Svédország, Norvégia; Szovjetúnió (Voronyezsi NP, Kaukázusi rezervátum, Asztrahányi rezervárum); Bialowiezsa; Tátrai NP. A természet és az ember viszonyára vonatkozó vallásos és filozófiai nézetek: taoizmus, sintonizmus, hinduizmus, buddhizmus; kereszténység. A gyarmatosítás és hatásai a természetre. A természetvédelmi mozgalmak kibontakozása az európai kultúrkörben: erdőrezervátumok létrehozása Indiában és a gyarmati világ sok más területén. Fajkihalások és kipusztulások a történelmi időkben. Anglia: a természetvédelmi mozgalom első szervezetei (National Trust 1865, Royal Society for the Protection of Birds 1899). Magyarországi vonatkozások: primitív természetfélelmen alapuló óvás különlegességek nemzeti érzés + gazdasági érdekek. (pl Széchenyi). Tudományos alapuló védelem csak a XIX. sz. közepétől. Hasznos és káros élőlénykategóriák elkülönítése (pl. madárvédelmi intézkedések: rovarevő madarak ragadozók (Chernel István 1899, 1901; Herman Ottó 1902, 1903). Sajó Károly közötti írásai és az általános természetvédelmi szemléletet megalapozása Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Országos Erdészeti Egyesület. Hanusz István: az ország híres fáinak értékleltára a XX. sz. első évtizedeiben. A feladatok állami szintű felismerése (1906): Kaán Károlyt A természeti emlékek fenntartása (1909). Amerikai gyökerek: a vadon esztétikai, morális és spirituális értéke: Fenimore Cooper; Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau. John Muir ( ) és a természetmegőrzési etika : emberi hatásoktól mentes rezervátumok szükségessége; a természet immanens értéke. Gifford Pinchot ( ): a US Forest Service első vezetője, természetierőforrásmegőrzési etika ; emberek források. Aldo Leopold ( ): a természetvédelem fő célja a természetes ökoszisztémák és folyamataik megőrzése állami erdőterületek vadonként (wilderness areas) hagyása; evolúciós-ökológiai tájetika.

3 Modern természetvédelmi biológia: fontosabb szervezetek és dátumok. Vezérelvek és etikai axiómák a természetvédelmi biológiában. Etikai kódex. 3. hét: (1) Természetvédelmünk kezdetei: Az első erdőtörvények, vadászati jogszabályok (kíméletes erdőhasználat, erdőrendtartási törvények, erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében, a vadászat és madarászat alapvető szabályai). (2) Az intézményes természetvédelem első szakasza (a kiegyezéstől az I. világháborúig): Társulati és egyéni kezdeményezések a XIX. sz. második felétől. Herman Ottó és Kaán Károly munkássága. Törvényalkotás, a védelemre érdemes természeti értékek összeírása, szervezeti elgondolások. Madárvédelem, a vadászatról és a halászatról szóló törvények; emlékfák, tájképek szépségét emelő faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációja, a Madarak és Fák Napjának bevezetése, az első természetvédelmi törvénytervezet, az önálló természetvédelmi szervezetrendszer kialakításának kezdete. (3) A természetvédelem átfogó szabályozásának kialakítása (a két világháború közötti időszak): az évi XVIII. Törvény a természetvédelem közigazgatási kérdéseiről (az erdészeti igazgatás szabályainak megállapítása, a természeti értékek megőrzésével kapcsolatos hatósági feladatoknak az állami erdészeti szervezet hatáskörébe utalása), az évi IV. törvényt az erdőkről és a természetvédelemről, védetté nyilvánítások. a második világháború befejezéséig. (4) Természetvédelem a II. világháborútól napjainkig: első tájvédelmi körzetünk, az erdők és a természetvédelem jogi szabályozása különválása, a barlangok ex lege védelme, az Országos Természetvédelmi Hivatal létrehozása és feladatai. A helyi és az országos jelentőségű természeti értékek védelmének különválasztása, nemzeti parkok létesítése. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, környezetvédelmi felügyelőségek és természetvédelmi igazgatóságok. 15 évre szóló ( ) távlati természetvédelmi program: a természetvédelmi oltalom alatt álló területek kiterjedése, az első korszerű természetvédelmi jogszabály (1982. évi 4. törvényerejű rendeletet, a végrehajtásáról szóló 8/1982 (III.15.) MT rendelet, és az ehhez kapcsolódó 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés. Faji szintű védelem: növényfajok, madárfajok, egyéb gerincesek: emlősök, hüllők, kétéltűek és halak; gerinctelen állatfajok. Szervezeti változások (az OTT megszűnése, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). A természet védelméről rendelkező évi LIII. törvény, új nemzeti parkok alakítása, a védett területek kiterjesztése, a védett fajok számának növekedése. Nemzeti Környezetvédelmi Koncepció, Természetvédelmi Alapterv. Az ország komplex természeti állapotfelmérése, nemzeti biodiverzitás monitorozó

4 rendszer, természetvédelmi információrendszer, Magyarországi Vizes Élőhelyek Adatbázisa (MVÉA), túzokvédelmi és gólyavédelmi program, barlangvédelmi kutatások. A nemzeti ökológiai hálózat kialakítása, az érzékeny természeti területek (ESA) és a természeti területek kijelölése. Nemzetközi elismertség: világörökség, Európa Diploma. 4. hét: A természetvédelem jogi értelmezése, helyzete és kapcsolatai a magyar nemzetgazdaságban (költségvetési támogatás, idegenforgalom, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság). Az évi LIII. Törvény a természet védelméről: kivonatos ismertetés (a törvény célja, hatálya, alapfogalamak; a természeti értékek és természeti területek általános védelme; természeti területek és értékek kiemelt oltalma; a természet védelmének tervezési és szervezeti rendszere; a természet védelemének tulajdoni és gazdasági alapjai; a természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói). Egyéb fontos természetvédelmi, élővilágvédelmi jogszabályok (1982 ). A Kormány környezet- és természetvédelmi kötelezettségei. A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tartalma és főbb koncepciói. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1988) története. A minisztérium feladatköre, organogramja és vezetői. A Természetvédelmi Hivatal. A KvVM szervezeti átalakítása (2004). A természetvédelem összesítő adatai, Magyarország természetvédelmi térképe. Védett természeti területek (országos és helyi jelentőségű) megoszlása, a nemzeti park igazgatóságok területi adatai. Terület nélkül védett értékek (növény- és állatfajok) összesítője és a számadatok értékelése. 5. hét: A populáció fogalma, jelentősége a természetvédelemben. A populációk túlélését befolyásoló tényezők, populáció életképesség vizsgálat (PVA). Demográfiai, környezeti, genetikai jellemzők. A túlélési idő és a maximális populációméret összefüggése. Kihalási örvények. A kis populációk problémái: minimális életképes populációnagyság, a genetikai változatosság csökkenése, effektív populációméret, demográfiai sztochaszticitás, környezeti változások és katasztrófák, a kis populációk veszélyeztetettsége. A populációdinamikai modellek alkalmazása a gyakorlatban. A populációk térszerkezete: fragmentáció, metapopulációk (klasszikus, kontinens-sziget típusú, foltos, fragmentált) és a vizsgálatukra használt metapopulációs modellek. Diszperziós mintázat, az ökológiai folyosók szerepe. Új populációk létrehozására irányuló programok és sikerességük. 6. hét: (1) Ritkaság és gyakoriság: a ritkaság formái és kvantifikálása (néhány veszélyeztetett növényfajunk ritkaságot kifejező értékszámainak példáján), a ritkaság detektálásának

5 problémái, a ritkaság okai (közvetlen pusztítás, élőhelyrontás; populációs tulajdonságok; természetes ok; evolúciós ok; az okok hierarchiája). (2) Faj szintű értékelési rendszerek. Nemzetközi és nemzeti vörös listák, a magyar Vörös Könyv és az IUCN kategóriarendszere. Természetvédelmi szempontú értékbesorolási rendszerek: egyszerű rangsorok (Simon 1986, 1992; Borhidi 1993), többváltozós értékelési rendszerek (FLÓRA adatbázis: Horváth és mts. 1995; Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelése : Báldi és mts. 1995). (3) Hazai védettségi kategóriák a veszélyeztetettség tükrében. A Bonni (Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről, a Berni (Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről) és a Washingtoni (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) egyezmények hatálya alá tartozó fajok listái és fontosabb statisztikai mutatóik. 7. hét: Fajmentés a természetes élőhelyen kívül. Az in situ (on site) és az ex situ (off site) védelem fogalma. Az ex situ védelem szükségessége, hátrányai, a visszatelepítés tervezése, feltételei és sikeressége. Az állatkertek, vadasparkok lehetőségei, feladatai a fajmentésben. A befogás, tenyésztés, visszatelepítés szempontjai. Az akváriumok szerepe a vízi biodiverzitás ex situ megőrzésében. Növényfajok védelme botanikus kertekben és arborétumokban: ex situ növénypopulációk létrehozása és fenntartása, magbankok (növényi génbankok), magmintavételi stratégiák, visszatelepítés a természetes élőhelyre. Mezőgazdasági növények és fák genetikai erőforrásainak megőrzése. Haza növényfajok ex situ védelme és visszatelepítése (áttekintés és esettanulmányok). 8. hét: (1) A biológiai sokféleség (biodiverzitás) fogalmának értelmezése, szintjei (típusai). Genetikai diverzitás, taxondiverzitás, ökológiai diverzitás. (2) A biodiverzitás nagy léptékű térbeli és időbeli mintázata: geográfiai léptékű különbségek, a trópusok fajgazdagságának magyarázata, trópusi esőerdők és korallzátonyok; a biodiverzitás kialakulása. (3) A biodiverzitás funkciója, értéke (ökológiai gazdaságtan: közvetlen és közvetett használati értékek; etikai érték) és az eltűnő sokféleség. (4) A faji sokféleség helyzete: Hány faj él a Földön? A fajok kihalása. (5) Rio üzenete: Egyezmény a biológiai sokféleségről és a biológiai források védelméről (jelentőség, célkitűzések, kötelezettségek, végrehajtás). (6) A biodiverzitás monitorozása: a megfigyelés új célpontja az élővilág sokfélesége. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) kialakítása, felépítése, célja és jelentősége. Az NBmR kézikönyvsorozat kötetei. Az élőhelyosztályozás szerepe a biodiverzitás monitorozásában, a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (NÉR) koncepciója, hazai

6 előzményei és felépítése. Az Á-NÉR, V-NÉR, C-NÉR, T-NÉR és M-NÉR összehasonlító áttekintése. Az Á-NÉR kategóriarendszere, a természetközeli élőhelyek, a természetközeli bolygatott és gyomos élőhelyek, ill. erdő-, mezőgazdasági és egyéb élőhelyek köre és kódolása. Koordináció nemzetközi monitorozó és természeti információs rendszerekkel (CORINE Biotopes, Natura 2000 Monitoring Scheme, Biosphere Reserves Integrated Monitoring System). 9. hét: Az élőhelyek pusztulása, fragmentációja és leromlása. Az utak és más nyomvonalas létesítmények szerepe. A fragmentáció és a fajok mobilitása. Szegélyhatások (mikroklimatikus változások, megnövekedett tűzveszély, fajok közötti kapcsolatok, fertőzésveszély. Idegenhonos fajok (szigetek, vízi és vizes élőhelyek) és inváziós képességük háttere. A nem védett területek jelentősége. A hagyományos mezőgazdasági művelés hatásai a természetre az Alföld példáján. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) természetvédelmi vonatkozásai. A tájökológiai ismeretek alkalmazási lehetőségei. Természetvédelmi területek tervezése, a SLOSS dilemma. A természeti erőforrások hasznosításának újabb modelljei, ecosystem management. Ökológiai folyosók, zöld és kék folyosók. Az ökológiai folyosók típusai, jelentőségük és veszélyeik. Élővíz-folyosók Magyarországon (stratégia, háttértanulmányok). A Tisza-völgy mint ökológiai folyosó és magterület. A NATURA 2000 és a Nemzeti Ökológiai Hálózat. 10. hét: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon 1. Biológiai és táji sokféleség: terhelés, állapot, válasz. Lakott területek (városok, községek, parkok és arborétumok, üdülőövezetek), az infrastruktúra által igénybevett területek (utak, egyéb nyomvonalas létesítmények, ipari és mezőgazdasági telephelyek, külszíni bányák, meddőhányók), mezőgazdasági területek (szántók, legelők, kaszálók, gyümölcsösök, szőlők), természetes és természetszerű erdők (síkvidéki, középhegységi, hullámtéri, védett; fás legelők), faültetvények (akácosok, nemesnyárasok és füzesek, fekete és eredei fenyvesek, lucosok, fasorok, erdősávok). 11. hét: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon 2. Vízi és vizes élőhelyek (nagy és közepes folyók, patakok és erek, csatornák, tavak, holtmedrek, kubikgödrök, halastavak, víztározók, bányatavak; nádasok), nem művelt területek (mocsarak, lápok, patak menti égeresek és magaskórósok, sziklagyepek), művelésből kivont rezervátumok (MAB bioszféra rezervátumok magterületei, fokozottan védett természeti

7 területek, erdőrezervátumok), egyéb emberi tevékenységek (vadgazdálkodás, vadászat, állatok és növények gyűjtése). 12. hét: Természetvédelmi kezelés: az ökológiai paradigmaváltás hatásai a természetvédelmi biológiában. A klasszikus egyensúlyi és a modern nem-egyensúlyi paradigma következményei. A védett területeket veszélyeztető tényezők feltárása és kiküszöbölése. Az emberi jelenlét kérdései a védett területeken. Természetvédelmi helyreállítás és restaurációs ökológia. A megőrzés (prezerváció, konzerváció) és a fenntartás (rehabilitáció, rekonstrukció) fogalma, lépései és példái. Élőhelylétesítés (kreáció). A Föld védett területei: a védett területek száma, mérete és eloszlása. Az IUCN osztályozási rendszere a védett területek kategorizálására a minimálistól az intenzívig terjedő használati típusokra; a védett területek statisztikái. A védett területek hatékonyságának elemzése. A védett területek létrehozása: hely kiválasztása, lehetséges prioritások (fajgazdagság, az indikátor csoportok gazdagsága, endemizmusok, veszélyeztetettség, biogeográfiai régiók és életközösség-típusok reprezentációja). A természetvédelmi kezelési tervek elkészítésének alapelvei, az EUROSITE formaterv mint elfogadott szabvány. Magyarország védett területei. A HNP, KNP, BNP, ANP, FHNP, DDNP, KMNP, DINP, BFNP és ŐNP rövid jelemzése (alapítás éve, terület, székhely, különleges természeti értékek, logo). 13. hét: Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Alapvető adatok, célkitűzés, kötelezettségek, a feladatok hazai végrehajtása. (1) Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyéről (Ramsar-i Egyezmény). (2) A világ kulturális és természeti örökségének védelme (Világörökség Egyezmény). (3) Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonni Egyezmény). Megállapodás az európai denevérek védelméről (Londoni Egyezmény). Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről (Hágai Egyezmény). (4) Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (Berni Egyezmény). (5) Egyezmény a biológiai sokféleség és a biológiai források védelméről (Rio-i Egyezmény). A Rio-i folyamat a Johannesburg-i Konferencia után természetvédelmi vonatkozások. (6) Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Washingtoni Egyezmény). 14. hét: Az európai kontinensrész biogeográfiai, tájképi és földhasználati jellemzői. Az antropogén hatások erőssége és sokfélesége. A legfontosabb európai tájtípusok és a

8 stresszhatás alatt álló tájak. Problémák és megoldási stratégiák: a biodiverzitás és tájképi sokféleség csökkenése, az erdők degradációja, a tengerparti zóna veszélyeztetettsége és kezelése. Turizmus és közlekedés. A Pán-Európai Biológiai és Tájkép Diverzitási Stratégia. Biogenetikai források és tartalékok (the European Network of Biogenic Reserves). Az EU természetvédelmi jogszabályrendszere. A Madár és az Élőhely Irányelvek. A Berni Konvenció és végrehajtásának eredményei. Az Európai Táj Konvenció. Az EECONET, a PEEN és a NATURA Natura 2000 élőhelyek, növény- és állatfajok országos felmérése és értékelése az EVITA adatbázis. Az európai jelentőségű magyarországi élőhelyek. A Nemzeti Ökológia Hálózat. Biológiai sokféleség, agrár-környezetvédelem, vidékfejlesztés. Az érzékeny természeti területek (ESA) rendszere; kiemelt, fontos és lehetséges területek Magyarországon. Ajánlott irodalom: Dévai Gy. 2001: A természeti és társadalmi környezet kölcsönhatása az ökológus nézőpontjából. In: Bőhm A., Szabó M. (szerk.): Vizes élőhelyek: a természeti és társadalmi környezet kapcsolata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. ELTE-TTK, SZIE-KGI, KöM-TvH kiadványa, Budapest, p Ehrlich, P., Ehrlich, A. 1995: A fajok kihalása. Göncöl Kiadó, Bp., 395 pp. Fekete G., Molnár Zs., Horváth F. 1997: A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. Magyar Természettudományi Múzeum, Bp., 374 pp. Haraszthy L. 1995: Biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. WWFfüzetek 8., 44 pp. Kelemen J. (szerk.) 1997: Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 4. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 388 pp. Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, p Kovács G., Márkus F., Sterbetz I. 1995: Alföldi mozaik. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 151 pp. Margóczi K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, pp.

9 Németh F. (szerk.) 1995: Nemzeti Ökológiai Hálózat Javaslat a környezet- és természetbarát területhasznosításra. IUCN Természetvédelmi Világszövetség, Gland (Svájc) és Budapest (Magyarország), 88 pp. +13 térképmelléklet. Rakonczay Z.: Természetvédelem. Környezetvédelmi Minisztérium KGI, pp. Standovár T., Primack, R.B. 2001: A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 542 pp.

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, TERMÉSZET- ÉS TALAJVÉDELEM

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, TERMÉSZET- ÉS TALAJVÉDELEM BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, TERMÉSZET- ÉS TALAJVÉDELEM Az ENSZ 1992. évi környezetvédelmi és fejlesztési konferenciája a biológiai sokféleségről szóló egyezmény elfogadásának köszönhetően komoly előrelépést

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Konzerváci 1. előad. Mi a természetv. szetvédelmi

Konzerváci 1. előad. Mi a természetv. szetvédelmi Konzerváci cióbiológia 1. előad adás biológia tárgyköre re és s feladata Mi a természetv biológia? -kihalások korát éljük - természeti katasztrófához hasonló kihalások A kihalások nagy részr széért az

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

Konzervációbiológia 6. előadás. Élőhelyminősítés és monitoring

Konzervációbiológia 6. előadás. Élőhelyminősítés és monitoring Konzervációbiológia 6. előadás Élőhelyminősítés és monitoring Élőhelyek minősítése Kiemelt fajcsoportok vizsgálata Élőhelyminősítés Élőhelytipológia Védendő élőhelyek, Natura 2000 Hatásbecslés, monitoring

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

TV története Magyarországon

TV története Magyarországon TV története Magyarországon 1426. Zsigmond király az erdők védelmére hívja fel a figyelmet I. Előtörténet: 1829-79- mozgósítás II. Kezdeti szakasz 1879-1919 erdészet és ornitológusok: 1879. I. Erdőtörvény-véderdő

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM A tárgy neve TERMÉSZETVÉDELEM Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Ökológiai Tanszék Felelős oktató: Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata A biodiverzitás és oktatása az OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt AZ MKNE projektcsapata 1 Összeállította: Kecskés Ferenc Lektorálta: Halácsy Ágnes, Tóthné Tímár-Geng Csilla Magyar Környezeti Nevelési

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 3. óra Törvényi szabályozások, jogi ismeretek

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 3. óra Törvényi szabályozások, jogi ismeretek Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 3. óra Törvényi szabályozások, jogi ismeretek Erősségek - Viszonylagos halbőség - Horgászat népszerűsége - Halászati hagyományok - Erős szakmai háttér

Részletesebben

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon Természetbarát halgazdálkodás homoródszentpálon (Románia) AGROPISC HAKI együttműködés 2008 július 12., Sáregres - Rétimajor Halgazdálkodás természetvédelmi

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban A természet útmutatásának és az emberi cselekvésnek tudatos összehangolása szükséges. (Krutsch, 1942) A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban Czirok István osztályvezető

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A természetvédelem jogi szabályozása. Alkotmány Törvények Kormányrendeletek KvVM rendeletek

A természetvédelem jogi szabályozása. Alkotmány Törvények Kormányrendeletek KvVM rendeletek A természetvédelem jogi szabályozása Alkotmány Törvények Kormányrendeletek KvVM rendeletek A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Telekgerendás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011.(IX.01.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/2002. (III. 27) Önkormányzati rendelet módosításáról. (egységes

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

Magyarország biodiverzitás-védelmi stratégiája és törekvései

Magyarország biodiverzitás-védelmi stratégiája és törekvései Magyarország biodiverzitás-védelmi stratégiája és törekvései Gömörszőlős, 2012. április 19. Greguss Ditta Stratégiai Főosztály, Biodiverzitás- és Génmegőrzési Osztály Változatos élıvilág Kárpát-medence:

Részletesebben

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18.

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013 Alapvető változások Terjeszkedő emberi társadalmak Az állattartás térhódítása A farkas háziasítása, a kutya színre lép Farkas (Canis lupus)

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

Környezetvédelem Természetvédelem

Környezetvédelem Természetvédelem Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011. Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Tengerszem

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Herman Ottó Intézet Budapest, 2015. október 12. Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Dr. Béres András főigazgató-helyettes Értékalapú Sokszínűség, polihisztorság

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben