Óraszám/hét: Kreditszám: Számonkérés módja: kollokvium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraszám/hét: 2+0+0 Kreditszám: 3+0+0 Számonkérés módja: kollokvium"

Átírás

1 A tárgy neve: Természetvédelem Tantárgyfelelős: Dr. Tóth Albert A tárgy oktatója: Dr. Tóth Albert Óraszám/hét: Kreditszám: Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja: Az ökológiai alapozású természetvédelmi szemlélet kialakítása. A természet védelmével kapcsolatos ismeretek elsajátításával az aktív természetvédelmi tevékenységre és szerepvállalásra való felkészítés. A tárgy tematikája: A természet- és környezetvédelem kapcsolata. A természetvédelem célja és új kihívásai. A nemzetközi természetvédelem történeti áttekintése. A természetvédelmi biológia vezérelvei és etikai kódexe. A hazai természetvédelem története. A természetvédelem jogi szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. A biodiverzitás értelmezése, szintjei, globális védelme. A populációk védelmének alapjai. Fajszintű természetvédelem. Fajmentés a természetes élőhelyen kívül. A biodiverzitás monitorozása, élőhelyosztályozási rendszerek. Természetvédelmi szempontok érvényesítése nem védett területeken, a gazdasági táj biológiai átjárhatóságának biztosítása. A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. Az aktív természetvédelem, a fenntartás és kezelés konzervációökológiai alapfogalmai. Természetvédelmi kezelési tervek. A Föld védett területeinek osztályozása az IUCN rendszere szerint. Nemzeti parkjaink. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Természetvédelem az EU-ban. Ajánlott irodalom: Rakonczay Z.: Természetvédelem. Környezetvédelmi Minisztérium KGI, pp. Margóczi K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, pp. Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, p A tárgy részletes tematikája heti bontásban: 1. hét: A földrajzi burok és tagolódása, a különféle felosztási sémák ismertetése (geoszféra élettelen természet, bioszféra élő természet, nooszféra/ antroposzféra; természeti, épített, társadalmi környezet). A természet fogalma. A környezet fogalma és a multiplurális környezet elv. A védelem fogalmának meghatározása. A természetvédelem definíciója, a tartalmi és a megvalósítási aspektus. Az évi LIII. tv. a természet védelméről: alapfogalmak. Természetvédelem és környezetvédelem: a komplementer elv (prioritások, feladatok, a természeti elemek összekötő szerepe. A természetmegőrzés fogalomköre és alapelvei. A természeti érték fogalma és alapvető csoportjai. Eszmei érték, természeti erőforrások (meghatározás, felosztás eredet és megújulás szerint), fenntartható természethasználat, természetpolitika. A területfejlesztés és a tájvédelem mint a két tevékenységi forma integrációs szintje. Világmegőrzési Stratégia (WCS). A természetvédelem alapelvei: Teljes

2 rendszer, Folyamat, Elegendő méret, Globális szemlélet, Fenntartható természet- és racionális tájhasználat, Indikátor, Génbank, Élő múzeum, Biológiai sokféleség, Környezetvédelmi beágyazottság, Passzív és aktív természetvédelem. A természetvédelem új kihívásai: szemléletváltás szükségessége. 2. hét: Ókori gyökerek (erdővédelem: Mezopotámia, Hellász; Római Birodalom: szent ligetek; India szent állatok). Középkor: vadászati törvények, erdővédelem. A fajvédelem kezdetei: Ausztria (Salzburg, Tirol), Svájc, Norvégia, Poroszország. Geológiai alakulatok védelme, a tájvédelem kezdetei. Természetvédelmi területek, nemzeti parkok létrehozása: Yellowstone NP (USA), Svédország, Norvégia; Szovjetúnió (Voronyezsi NP, Kaukázusi rezervátum, Asztrahányi rezervárum); Bialowiezsa; Tátrai NP. A természet és az ember viszonyára vonatkozó vallásos és filozófiai nézetek: taoizmus, sintonizmus, hinduizmus, buddhizmus; kereszténység. A gyarmatosítás és hatásai a természetre. A természetvédelmi mozgalmak kibontakozása az európai kultúrkörben: erdőrezervátumok létrehozása Indiában és a gyarmati világ sok más területén. Fajkihalások és kipusztulások a történelmi időkben. Anglia: a természetvédelmi mozgalom első szervezetei (National Trust 1865, Royal Society for the Protection of Birds 1899). Magyarországi vonatkozások: primitív természetfélelmen alapuló óvás különlegességek nemzeti érzés + gazdasági érdekek. (pl Széchenyi). Tudományos alapuló védelem csak a XIX. sz. közepétől. Hasznos és káros élőlénykategóriák elkülönítése (pl. madárvédelmi intézkedések: rovarevő madarak ragadozók (Chernel István 1899, 1901; Herman Ottó 1902, 1903). Sajó Károly közötti írásai és az általános természetvédelmi szemléletet megalapozása Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Országos Erdészeti Egyesület. Hanusz István: az ország híres fáinak értékleltára a XX. sz. első évtizedeiben. A feladatok állami szintű felismerése (1906): Kaán Károlyt A természeti emlékek fenntartása (1909). Amerikai gyökerek: a vadon esztétikai, morális és spirituális értéke: Fenimore Cooper; Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau. John Muir ( ) és a természetmegőrzési etika : emberi hatásoktól mentes rezervátumok szükségessége; a természet immanens értéke. Gifford Pinchot ( ): a US Forest Service első vezetője, természetierőforrásmegőrzési etika ; emberek források. Aldo Leopold ( ): a természetvédelem fő célja a természetes ökoszisztémák és folyamataik megőrzése állami erdőterületek vadonként (wilderness areas) hagyása; evolúciós-ökológiai tájetika.

3 Modern természetvédelmi biológia: fontosabb szervezetek és dátumok. Vezérelvek és etikai axiómák a természetvédelmi biológiában. Etikai kódex. 3. hét: (1) Természetvédelmünk kezdetei: Az első erdőtörvények, vadászati jogszabályok (kíméletes erdőhasználat, erdőrendtartási törvények, erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében, a vadászat és madarászat alapvető szabályai). (2) Az intézményes természetvédelem első szakasza (a kiegyezéstől az I. világháborúig): Társulati és egyéni kezdeményezések a XIX. sz. második felétől. Herman Ottó és Kaán Károly munkássága. Törvényalkotás, a védelemre érdemes természeti értékek összeírása, szervezeti elgondolások. Madárvédelem, a vadászatról és a halászatról szóló törvények; emlékfák, tájképek szépségét emelő faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációja, a Madarak és Fák Napjának bevezetése, az első természetvédelmi törvénytervezet, az önálló természetvédelmi szervezetrendszer kialakításának kezdete. (3) A természetvédelem átfogó szabályozásának kialakítása (a két világháború közötti időszak): az évi XVIII. Törvény a természetvédelem közigazgatási kérdéseiről (az erdészeti igazgatás szabályainak megállapítása, a természeti értékek megőrzésével kapcsolatos hatósági feladatoknak az állami erdészeti szervezet hatáskörébe utalása), az évi IV. törvényt az erdőkről és a természetvédelemről, védetté nyilvánítások. a második világháború befejezéséig. (4) Természetvédelem a II. világháborútól napjainkig: első tájvédelmi körzetünk, az erdők és a természetvédelem jogi szabályozása különválása, a barlangok ex lege védelme, az Országos Természetvédelmi Hivatal létrehozása és feladatai. A helyi és az országos jelentőségű természeti értékek védelmének különválasztása, nemzeti parkok létesítése. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, környezetvédelmi felügyelőségek és természetvédelmi igazgatóságok. 15 évre szóló ( ) távlati természetvédelmi program: a természetvédelmi oltalom alatt álló területek kiterjedése, az első korszerű természetvédelmi jogszabály (1982. évi 4. törvényerejű rendeletet, a végrehajtásáról szóló 8/1982 (III.15.) MT rendelet, és az ehhez kapcsolódó 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés. Faji szintű védelem: növényfajok, madárfajok, egyéb gerincesek: emlősök, hüllők, kétéltűek és halak; gerinctelen állatfajok. Szervezeti változások (az OTT megszűnése, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). A természet védelméről rendelkező évi LIII. törvény, új nemzeti parkok alakítása, a védett területek kiterjesztése, a védett fajok számának növekedése. Nemzeti Környezetvédelmi Koncepció, Természetvédelmi Alapterv. Az ország komplex természeti állapotfelmérése, nemzeti biodiverzitás monitorozó

4 rendszer, természetvédelmi információrendszer, Magyarországi Vizes Élőhelyek Adatbázisa (MVÉA), túzokvédelmi és gólyavédelmi program, barlangvédelmi kutatások. A nemzeti ökológiai hálózat kialakítása, az érzékeny természeti területek (ESA) és a természeti területek kijelölése. Nemzetközi elismertség: világörökség, Európa Diploma. 4. hét: A természetvédelem jogi értelmezése, helyzete és kapcsolatai a magyar nemzetgazdaságban (költségvetési támogatás, idegenforgalom, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság). Az évi LIII. Törvény a természet védelméről: kivonatos ismertetés (a törvény célja, hatálya, alapfogalamak; a természeti értékek és természeti területek általános védelme; természeti területek és értékek kiemelt oltalma; a természet védelmének tervezési és szervezeti rendszere; a természet védelemének tulajdoni és gazdasági alapjai; a természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói). Egyéb fontos természetvédelmi, élővilágvédelmi jogszabályok (1982 ). A Kormány környezet- és természetvédelmi kötelezettségei. A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tartalma és főbb koncepciói. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1988) története. A minisztérium feladatköre, organogramja és vezetői. A Természetvédelmi Hivatal. A KvVM szervezeti átalakítása (2004). A természetvédelem összesítő adatai, Magyarország természetvédelmi térképe. Védett természeti területek (országos és helyi jelentőségű) megoszlása, a nemzeti park igazgatóságok területi adatai. Terület nélkül védett értékek (növény- és állatfajok) összesítője és a számadatok értékelése. 5. hét: A populáció fogalma, jelentősége a természetvédelemben. A populációk túlélését befolyásoló tényezők, populáció életképesség vizsgálat (PVA). Demográfiai, környezeti, genetikai jellemzők. A túlélési idő és a maximális populációméret összefüggése. Kihalási örvények. A kis populációk problémái: minimális életképes populációnagyság, a genetikai változatosság csökkenése, effektív populációméret, demográfiai sztochaszticitás, környezeti változások és katasztrófák, a kis populációk veszélyeztetettsége. A populációdinamikai modellek alkalmazása a gyakorlatban. A populációk térszerkezete: fragmentáció, metapopulációk (klasszikus, kontinens-sziget típusú, foltos, fragmentált) és a vizsgálatukra használt metapopulációs modellek. Diszperziós mintázat, az ökológiai folyosók szerepe. Új populációk létrehozására irányuló programok és sikerességük. 6. hét: (1) Ritkaság és gyakoriság: a ritkaság formái és kvantifikálása (néhány veszélyeztetett növényfajunk ritkaságot kifejező értékszámainak példáján), a ritkaság detektálásának

5 problémái, a ritkaság okai (közvetlen pusztítás, élőhelyrontás; populációs tulajdonságok; természetes ok; evolúciós ok; az okok hierarchiája). (2) Faj szintű értékelési rendszerek. Nemzetközi és nemzeti vörös listák, a magyar Vörös Könyv és az IUCN kategóriarendszere. Természetvédelmi szempontú értékbesorolási rendszerek: egyszerű rangsorok (Simon 1986, 1992; Borhidi 1993), többváltozós értékelési rendszerek (FLÓRA adatbázis: Horváth és mts. 1995; Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelése : Báldi és mts. 1995). (3) Hazai védettségi kategóriák a veszélyeztetettség tükrében. A Bonni (Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről, a Berni (Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről) és a Washingtoni (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) egyezmények hatálya alá tartozó fajok listái és fontosabb statisztikai mutatóik. 7. hét: Fajmentés a természetes élőhelyen kívül. Az in situ (on site) és az ex situ (off site) védelem fogalma. Az ex situ védelem szükségessége, hátrányai, a visszatelepítés tervezése, feltételei és sikeressége. Az állatkertek, vadasparkok lehetőségei, feladatai a fajmentésben. A befogás, tenyésztés, visszatelepítés szempontjai. Az akváriumok szerepe a vízi biodiverzitás ex situ megőrzésében. Növényfajok védelme botanikus kertekben és arborétumokban: ex situ növénypopulációk létrehozása és fenntartása, magbankok (növényi génbankok), magmintavételi stratégiák, visszatelepítés a természetes élőhelyre. Mezőgazdasági növények és fák genetikai erőforrásainak megőrzése. Haza növényfajok ex situ védelme és visszatelepítése (áttekintés és esettanulmányok). 8. hét: (1) A biológiai sokféleség (biodiverzitás) fogalmának értelmezése, szintjei (típusai). Genetikai diverzitás, taxondiverzitás, ökológiai diverzitás. (2) A biodiverzitás nagy léptékű térbeli és időbeli mintázata: geográfiai léptékű különbségek, a trópusok fajgazdagságának magyarázata, trópusi esőerdők és korallzátonyok; a biodiverzitás kialakulása. (3) A biodiverzitás funkciója, értéke (ökológiai gazdaságtan: közvetlen és közvetett használati értékek; etikai érték) és az eltűnő sokféleség. (4) A faji sokféleség helyzete: Hány faj él a Földön? A fajok kihalása. (5) Rio üzenete: Egyezmény a biológiai sokféleségről és a biológiai források védelméről (jelentőség, célkitűzések, kötelezettségek, végrehajtás). (6) A biodiverzitás monitorozása: a megfigyelés új célpontja az élővilág sokfélesége. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) kialakítása, felépítése, célja és jelentősége. Az NBmR kézikönyvsorozat kötetei. Az élőhelyosztályozás szerepe a biodiverzitás monitorozásában, a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (NÉR) koncepciója, hazai

6 előzményei és felépítése. Az Á-NÉR, V-NÉR, C-NÉR, T-NÉR és M-NÉR összehasonlító áttekintése. Az Á-NÉR kategóriarendszere, a természetközeli élőhelyek, a természetközeli bolygatott és gyomos élőhelyek, ill. erdő-, mezőgazdasági és egyéb élőhelyek köre és kódolása. Koordináció nemzetközi monitorozó és természeti információs rendszerekkel (CORINE Biotopes, Natura 2000 Monitoring Scheme, Biosphere Reserves Integrated Monitoring System). 9. hét: Az élőhelyek pusztulása, fragmentációja és leromlása. Az utak és más nyomvonalas létesítmények szerepe. A fragmentáció és a fajok mobilitása. Szegélyhatások (mikroklimatikus változások, megnövekedett tűzveszély, fajok közötti kapcsolatok, fertőzésveszély. Idegenhonos fajok (szigetek, vízi és vizes élőhelyek) és inváziós képességük háttere. A nem védett területek jelentősége. A hagyományos mezőgazdasági művelés hatásai a természetre az Alföld példáján. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) természetvédelmi vonatkozásai. A tájökológiai ismeretek alkalmazási lehetőségei. Természetvédelmi területek tervezése, a SLOSS dilemma. A természeti erőforrások hasznosításának újabb modelljei, ecosystem management. Ökológiai folyosók, zöld és kék folyosók. Az ökológiai folyosók típusai, jelentőségük és veszélyeik. Élővíz-folyosók Magyarországon (stratégia, háttértanulmányok). A Tisza-völgy mint ökológiai folyosó és magterület. A NATURA 2000 és a Nemzeti Ökológiai Hálózat. 10. hét: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon 1. Biológiai és táji sokféleség: terhelés, állapot, válasz. Lakott területek (városok, községek, parkok és arborétumok, üdülőövezetek), az infrastruktúra által igénybevett területek (utak, egyéb nyomvonalas létesítmények, ipari és mezőgazdasági telephelyek, külszíni bányák, meddőhányók), mezőgazdasági területek (szántók, legelők, kaszálók, gyümölcsösök, szőlők), természetes és természetszerű erdők (síkvidéki, középhegységi, hullámtéri, védett; fás legelők), faültetvények (akácosok, nemesnyárasok és füzesek, fekete és eredei fenyvesek, lucosok, fasorok, erdősávok). 11. hét: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon 2. Vízi és vizes élőhelyek (nagy és közepes folyók, patakok és erek, csatornák, tavak, holtmedrek, kubikgödrök, halastavak, víztározók, bányatavak; nádasok), nem művelt területek (mocsarak, lápok, patak menti égeresek és magaskórósok, sziklagyepek), művelésből kivont rezervátumok (MAB bioszféra rezervátumok magterületei, fokozottan védett természeti

7 területek, erdőrezervátumok), egyéb emberi tevékenységek (vadgazdálkodás, vadászat, állatok és növények gyűjtése). 12. hét: Természetvédelmi kezelés: az ökológiai paradigmaváltás hatásai a természetvédelmi biológiában. A klasszikus egyensúlyi és a modern nem-egyensúlyi paradigma következményei. A védett területeket veszélyeztető tényezők feltárása és kiküszöbölése. Az emberi jelenlét kérdései a védett területeken. Természetvédelmi helyreállítás és restaurációs ökológia. A megőrzés (prezerváció, konzerváció) és a fenntartás (rehabilitáció, rekonstrukció) fogalma, lépései és példái. Élőhelylétesítés (kreáció). A Föld védett területei: a védett területek száma, mérete és eloszlása. Az IUCN osztályozási rendszere a védett területek kategorizálására a minimálistól az intenzívig terjedő használati típusokra; a védett területek statisztikái. A védett területek hatékonyságának elemzése. A védett területek létrehozása: hely kiválasztása, lehetséges prioritások (fajgazdagság, az indikátor csoportok gazdagsága, endemizmusok, veszélyeztetettség, biogeográfiai régiók és életközösség-típusok reprezentációja). A természetvédelmi kezelési tervek elkészítésének alapelvei, az EUROSITE formaterv mint elfogadott szabvány. Magyarország védett területei. A HNP, KNP, BNP, ANP, FHNP, DDNP, KMNP, DINP, BFNP és ŐNP rövid jelemzése (alapítás éve, terület, székhely, különleges természeti értékek, logo). 13. hét: Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Alapvető adatok, célkitűzés, kötelezettségek, a feladatok hazai végrehajtása. (1) Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyéről (Ramsar-i Egyezmény). (2) A világ kulturális és természeti örökségének védelme (Világörökség Egyezmény). (3) Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonni Egyezmény). Megállapodás az európai denevérek védelméről (Londoni Egyezmény). Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről (Hágai Egyezmény). (4) Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (Berni Egyezmény). (5) Egyezmény a biológiai sokféleség és a biológiai források védelméről (Rio-i Egyezmény). A Rio-i folyamat a Johannesburg-i Konferencia után természetvédelmi vonatkozások. (6) Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Washingtoni Egyezmény). 14. hét: Az európai kontinensrész biogeográfiai, tájképi és földhasználati jellemzői. Az antropogén hatások erőssége és sokfélesége. A legfontosabb európai tájtípusok és a

8 stresszhatás alatt álló tájak. Problémák és megoldási stratégiák: a biodiverzitás és tájképi sokféleség csökkenése, az erdők degradációja, a tengerparti zóna veszélyeztetettsége és kezelése. Turizmus és közlekedés. A Pán-Európai Biológiai és Tájkép Diverzitási Stratégia. Biogenetikai források és tartalékok (the European Network of Biogenic Reserves). Az EU természetvédelmi jogszabályrendszere. A Madár és az Élőhely Irányelvek. A Berni Konvenció és végrehajtásának eredményei. Az Európai Táj Konvenció. Az EECONET, a PEEN és a NATURA Natura 2000 élőhelyek, növény- és állatfajok országos felmérése és értékelése az EVITA adatbázis. Az európai jelentőségű magyarországi élőhelyek. A Nemzeti Ökológia Hálózat. Biológiai sokféleség, agrár-környezetvédelem, vidékfejlesztés. Az érzékeny természeti területek (ESA) rendszere; kiemelt, fontos és lehetséges területek Magyarországon. Ajánlott irodalom: Dévai Gy. 2001: A természeti és társadalmi környezet kölcsönhatása az ökológus nézőpontjából. In: Bőhm A., Szabó M. (szerk.): Vizes élőhelyek: a természeti és társadalmi környezet kapcsolata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. ELTE-TTK, SZIE-KGI, KöM-TvH kiadványa, Budapest, p Ehrlich, P., Ehrlich, A. 1995: A fajok kihalása. Göncöl Kiadó, Bp., 395 pp. Fekete G., Molnár Zs., Horváth F. 1997: A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. Magyar Természettudományi Múzeum, Bp., 374 pp. Haraszthy L. 1995: Biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. WWFfüzetek 8., 44 pp. Kelemen J. (szerk.) 1997: Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 4. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 388 pp. Kerényi A.: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, p Kovács G., Márkus F., Sterbetz I. 1995: Alföldi mozaik. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 151 pp. Margóczi K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, pp.

9 Németh F. (szerk.) 1995: Nemzeti Ökológiai Hálózat Javaslat a környezet- és természetbarát területhasznosításra. IUCN Természetvédelmi Világszövetség, Gland (Svájc) és Budapest (Magyarország), 88 pp. +13 térképmelléklet. Rakonczay Z.: Természetvédelem. Környezetvédelmi Minisztérium KGI, pp. Standovár T., Primack, R.B. 2001: A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 542 pp.

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM A tárgy neve TERMÉSZETVÉDELEM Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Ökológiai Tanszék Felelős oktató: Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

Természet- és tájvédelem

Természet- és tájvédelem Természet- és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2010/2011, II. félév Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika Horváth Balázs 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Természetvédelem

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK oktatási segédanyag a Szent István Egyetem hallgatói számára Szerkesztette: dr. Magyar Gábor Szerzők: dr. Hoffmann Orsolya (2. fejezet) dr. Kovács Mátyás (1.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV.

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2014-2019 tervezet 2013 Tartalom A Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről 4 1. Bevezetés 5 2. Az NTA-IV megvalósítása során

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

A természet védelmét szolgáló egyéb területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természet védelmét szolgáló egyéb területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek Természeti terület A természeti terület olyan erdő-, nádas- illetve gyepterület, esetleg művelésből kivont terület, mely természetközeli állapotban van. A természetközeli

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése Tervezet 3. változat A Magyar Természetvédők Szövetsége véleményével kiegészítve, módosítva 2006.08.21 A Magyar Természetvédők

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VIZES ÉLŐHELYEK ÖKOLÓGIAI JELLEGÉNEK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VIZES ÉLŐHELYEK ÖKOLÓGIAI JELLEGÉNEK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VIZES ÉLŐHELYEK ÖKOLÓGIAI JELLEGÉNEK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés 211 Bőhm András Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 1.1. VIZES

Részletesebben

Természetvédelem domborzat geomorfológia

Természetvédelem domborzat geomorfológia Földrajzi Értesítő 2001. L. évf. 1 4. füzet, pp. 311 319. Természetvédelem domborzat geomorfológia ÁRGAY ZOLTÁN 1 A természetvédelem célja és feladatai A természetvédelem az élő és élettelen természeti

Részletesebben

Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán. Zöld kampány Tájékoztatási stratégia

Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán. Zöld kampány Tájékoztatási stratégia Két ország, egy cél, közös siker! Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán Zöld kampány Tájékoztatási stratégia A tájékoztatási stratégia a Határon átnyúló kampány a természeti

Részletesebben

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MEGALAPOZÓ A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 6. Természetvédelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A természetvédelem célja A természetvédelem olyan céltudatos, szervezett,

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben