MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20903

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról A természet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 85. (2) bekezdés 5., 7., 16. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 8. tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg. 2. Az R. 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítõ hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok). (2) A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítõ hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg. (3) Az 5. számú mellékletben szereplõ hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 3. Az R. 4. (3) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A 8. számú mellékletben szereplõ állatfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként Ft. 4. (1) Az R. 4/A. (7) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép: (7) A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerû használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-tõl május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettõt. (2) Az R. 4/A. (10) (13) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldrõl megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea jogszerû megszerzését igazolni tudja. (11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kõszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldrõl megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történõ felkínálása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerû megszerzését igazolni tudja. (12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldrõl megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ

2 20904 MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea jogszerû megszerzését a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja. (13) E alkalmazásában trófeának minõsül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtõje számára. Nem minõsül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál. 5. (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. Az R. a) 4. (1) bekezdésében az 1 4. számú mellékletben szövegrész helyébe az 1 2. számú mellékletben b) 4/A. (5) bekezdésében a kizárólag a szõlõültetvényekben, szövegrész helyébe a kizárólag a szõlõ- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon, szöveg lép. 7. Hatályát veszti az R. 3. és 4. számú melléklete. 8. A növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A földhasználó és a termelõ köteles védekezni, különösen) b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentõ károsítók ellen, 9. (1) Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a) a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl szóló, május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv cikkének, IV. és V. mellékletének és b) a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6 9. cikkének, I., II/B. és III/B. mellékletének való megfelelést szolgálja. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

3 1. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK A B C D E Rendszertani kategória 1. BRYOPHYTA MOHÁK 2. Amblystegiaceae tollmohafélék 3. Amblystegium saxatile sziklai karcsútokúmoha Calliergon giganteum óriásmoha Calliergon stramineum gyökerecskés-levélcsúcsú moha Campylium elodes mocsári aranymoha Drepanocladus cossonii körkörös sarlósmoha Drepanocladus exannulatus gyűrűtlen sarlósmoha Drepanocladus lycopodioides korpafűszerű sarlósmoha Drepanocladus sendtneri Sendtner-sarlósmoha Hamatocaulis vernicosus (syn.: Campylium vernicosus) karcsú pásztorbotmoha (karcsú aranymoha) 12. Scorpidium scorpioides skorpiómoha Aytoniaceae nagytelepes-májmohafélék 14. Asterella saccata zsákos zacskósmoha Mannia triandra sziklai illatosmoha Brachytheciaceae pintycsőrű-mohafélék 17. Brachytecium geheebii Geheeb-pintycsőrűmoha Brachytecium oxycladum hegyeságú pintycsőrűmoha Rhynchostegiella jacquinii mattzöld kiscsőrűmoha Rhynchostegium rotundifolium kereklevelű hosszúcsőrűmoha Bryaceae körtemohafélék 22. Bryum neodamense kanalaslevelű körtemoha Bryum stirtonii keskenyfogú körtemoha MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20905

4 Rendszertani kategória 24. Bryum versicolor tarka körtemoha Bryum warneum ostoros körtemoha Buxbaumiaceae koboldmohafélék 27. Buxbaumia viridis zöld koboldmoha Cephaloziaceae lapos-májmohácskafélék 29. Cephalozia lacinulata lapos májmohácska Dicranaceae seprőmohafélék 31. Dicranella humilis kis seprőcskemoha Dicranum viride zöld seprőmoha Leucobryum glaucum fehérlő vánkosmoha Ephemeraceae paránymohafélék 35. Ephemerum cohaerens csoportos paránymoha Ephemerum recurvifolium sarlóslevelű paránymoha Fabroniaceae apró-fogaslevelűmohafélék 38. Anacamptodon splachnoides ernyőmohaszerű görbefogúmoha Fissidentaceae hasadtfogúmoha-félék 40. Fissidens algarvicus Algarvei hasadtfogúmoha Fissidens arnoldii Arnoldi-hasadtfogúmoha Fissidens exiguus kis hasadtfogúmoha Frullaniaceae kerekesféreglakta-májmohafélék 44. Frullania inflata hólyagos kerekesféreglakta-májmoha Funariaceae higrométermoha-félék 46. Enthostodon hungaricus sóspusztai magyarmoha Physcomitrium sphaericum gömbös körtikemoha Pyramidula tetragona négysarkú piramismoha Grimmiaceae őszmohafélék MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

5 Rendszertani kategória 50. Grimmia plagiopodia hasastokú szmoha (hasastokú párnácskamoha) Grimmia teretinervis vastager szmoha (vastager párnácskamoha) Hypnaceae ciprusmohafélék 53. Taxiphyllum densifolium s r leveles kaukázusimoha Jungermanniaceae jungermannialevelesmájmohafélék 55. Jungermannia subulata Jungermann-moha Lophozia ascendens felálló hegyesmájmoha Meesiaceae háromél moha-félék 58. Meesia triquetra háromél moha Neckeraceae függönymohafélék 60. Neckera pennata tollas függönymoha Orthotrichaceae sz rössüveg -mohafélék 62. Orthotrichum rogeri alhavasi sz rössüveg moha Orthotrichum scanicum halványzöld sz rössüveg moha Orthotrichum stellatum csillagos sz rössüveg moha Pottiaceae potmohafélék 66. Desmatodon cernuus bókoló trágyamoha Didymodon glaucus szürke ikresmoha Hilpertia velenovskyi Velenovsky-löszmoha Phascum floekeanum vörösbarna rügymoha Pterygoneurum lamellatum lemezes szárnyaser moha Tortula brevissima törpelöszmoha Weisia rostellata kiscs r gyöngymoha Ptychomitriaceae szürkésmohafélék 74. Campylostelium saxicola sziklai görbeszárúmoha MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20907

6 Rendszertani kategória 75. Ricciaceae fillérmohafélék 76. Riccia frostii Frost-májmoha Riccia huebeneriana Hübener-májmoha Seligeriaceae sörtemohafélék 79. Brachydontium trichodes szőrszerű pintycsőrfogúmoha Sphagnaceae tőzegmohafélék 81. Sphagnum auriculatum fülecskés tőzegmoha Sphagnum capillifolium félgömbfejű tőzegmoha Sphagnum centrale sárgásbarna tőzegmoha Sphagnum compactum tömöttágú tőzegmoha Sphagnum contortum csavart tőzegmoha Sphagnum cuspidatum keskenylevelű tőzegmoha Sphagnum fimbriatum rojtos tőzegmoha Sphagnum girgensohnii Girgensohn-tőzegmoha Sphagnum magellanicum Magellan-tőzegmoha Sphagnum obtusum tompalevelű tőzegmoha Sphagnum palustre csónakos tőzegmoha Sphagnum platyphyllum lágy tőzegmoha Sphagnum quinquefarium ötlevélsoros tőzegmoha Sphagnum recurvum karcsú tőzegmoha Sphagnum russowi óriás-tőzegmoha Sphagnum squarrosum berzedt tőzegmoha Sphagnum subnitens halványbarna tőzegmoha Sphagnum subsecundum zászlós tőzegmoha Sphagnum teres láperdei tőzegmoha Sphagnum warnstorfi Warnstorf-tőzegmoha Thuidiaceae tujamohafélék 102. Anomodon rostratus csőrös farkaslábmoha MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

7 Rendszertani kategória 103. PTERIDOPHYTA HARASZTOK 104. Aspleniaceae fodorkafélék 105. Asplenium adiantum-nigrum fekete fodorka Asplenium ceterach nyugati pikkelypáfrány Asplenium fontanum forrásfodorka Asplenium javorkeanum magyar pikkelypáfrány Asplenium lepidum mirigyes fodorka Asplenium scolopendrium (syn.: Phyllitis scolopendrium) gímpáfrány (gímnyelv fodorka) Asplenium viride zöld fodorka Blechnaceae bordapáfrányfélék 113. Blechnum spicant erdei bordapáfrány Dryopteridaceae pajzsikafélék 115. Dryopteris affinis pelyvás pajzsika Dryopteris carthusiana szálkás pajzsika Dryopteris cristata tarajos pajzsika Dryopteris dilatata széles pajzsika Dryopteris expansa hegyi pajzsika Gymnocarpium robertianum mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevel -páfrány) Gymnocarpium dryopteris közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevel -páfrány) Matteuccia struthiopteris struccpáfrány (európai struccpáfrány) Polystichum aculeatum karéjos vesepáfrány Polystichum braunii sz rös vesepáfrány Polystichum lonchitis dárdás vesepáfrány Polystichum setiferum díszes vesepáfrány Woodsia alpina havasi szirtipáfrány MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20909

8 Rendszertani kategória 128. Woodsia ilvensis hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány) Equisetaceae zsurlófélék 130. Equisetum hyemale téli zsurló Equisetum sylvaticum erdei zsurló Equisetum variegatum tarka zsurló Lycopodiaceae korpafűfélék 134. Diphasium complanatum (syn.: Diphasiastrum complanatum, közönséges laposkorpafű Lycopodium complanatum) 135. Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium Issler-laposkorpafű issleri) 136. Huperzia selago györgyfű (részegkorpafű) Lycopodium annotinum kígyózó korpafű Lycopodium clavatum kapcsos korpafű Marsileaceae mételyfűfélék 140. Marsilea quadrifolia mételyfű (négylevelű mételyfű) Ophioglossaceae kígyónyelvfélék 142. Botrychium lunaria kis holdruta Botrychium matricariifolium ágas holdruta Botrychium multifidum sokcimpájú holdruta Botrychium virginianum virginiai holdruta Ophioglossum vulgatum kígyónyelv (közönséges kígyónyelv) Osmundaceae királyharasztfélék 148. Osmunda regalis királyharaszt (óriás királyharaszt) Pteridaceae szalagpáfrányfélék 150. Anogramma leptophylla tavaszi kérészpáfrány (télipáfrány) MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

9 Rendszertani kategória 151. Notholaena marantae cselling (déli cselling) Salviniaceae rucaörömfélék 153. Salvinia natans rucaöröm (vízi rucaöröm) Selaginellaceae csipkeharasztfélék 155. Selaginella helvetica hegyi csipkeharaszt Thelypteridaceae tőzegpáfrányfélék 157. Oreopteris limbosperma tölcséres hegyipáfrány Phegopteris connectilis bükkös buglyospáfrány Thelypteris palustris tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány) GYMNOSPERM ATOPHYTA NYITVATERMŐK 161. Ephedraceae csikófarkfélék 162. Ephedra distachya csikófark (közönséges csikófark) ANGIOSPERMA TOPHYTA ZÁRVATERMŐK 164. Alliaceae hagymafélék 165. Allium carinatum szarvas hagyma Allium moschatum pézsmahagyma Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum) bugás hagyma (vöröses hagyma) Allium sphaerocephalon bunkós hagyma Allium suaveolens illatos hagyma Allium victorialis győzedelmes hagyma (havasi hagyma) Alismataceae hídőrfélék 172. Caldesia parnassifolia szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelűhídőr) Amaryllidaceae amarilliszfélék MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20911

10 Rendszertani kategória 174. Leucojum aestivum nyári tőzike Leucojum vernum tavaszi tőzike Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus poeticus subsp. csillagos nárcisz radiiflorus) 177. Sternbergia colchiciflora vetővirág (apró vetővirág) Anthericaceae homokliliomfélék 179. Anthericum liliago fürtös homokliliom Apiaceae (Umbelliferae) ernyősvirágzatúak 181. Angelica palustris réti angyalgyökér Anthriscus nitidus havasi turbolya Apium repens kúszó zeller Astrantia major nagy völgycsillag Bupleurum longifolium hosszúlevelű buvákfű Bupleurum pachnospermum deres buvákfű Chaerophyllum aureum aranyos baraboly Chaerophyllum hirsutum szőrös baraboly Cicuta virosa gyilkos csomorika Cnidium dubium inas gyíkvirág Ferula sadleriana magyarföldi husáng Hydrocotyle vulgaris gázló (lápi gázló) Peucedanum arenarium homoki kocsord Peucedanum officinale sziki kocsord Peucedanum palustre mocsári kocsord Peucedanum verticillare magasszárú kocsord Physospermum cornubiense harangláblevelű dudamag Pleurospermum austriacum osztrák borzamag MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

11 Rendszertani kategória 199. Seseli leucospermum magyar gurgolya Seseli peucedanoides (syn.: Silaum peucedanoides) zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor) Sium sisarum keleti békakorsó Torilis ucranica keleti tüskemag Trinia ramosissima magyar nyúlkapor Apocynaceae meténgfélék 205. Vinca herbacea pusztai meténg Araceae kontyvirágfélék 207. Acorus calamus 1 kálmos (orvosi kálmos) Asclepiadaceae selyemkórófélék 209. Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok Asphodelaceae genyőtefélék 211. Asphodelus albus genyőte (fehér genyőte, királyné gyertyája) Asteraceae (Compositae) őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak) 213. Achillea crithmifolia hegyközi cickafark Achillea horanszkyi Horánszky-cickafark Achillea ochroleuca homoki cickafark Achillea ptarmica kenyérbélcickafark Achillea tuzsonii Tuzson-cickafark Arnica montana 1 árnika (hegyi árnika) Aster amellus csillagőszirózsa Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka. MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20913

12 220. A B C D E Rendszertani kategória Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius) réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa) Aster oleifolius gyapjas őszirózsa Buphthalmum salicifolium fűzlevelű ökörszem Carduus collinus magyar bogáncs Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus) szürke bogáncs Carduus hamulosus horgas bogáncs Carlina acaulis szártalan bábakalács Carpesium abrotanoides fürtös gyűrűvirág Centaurea arenaria homoki imola Centaurea mollis szirti imola Centaurea pseudophrygia parókaimola Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea budai imola sadleriana) 232. Centaurea solstitialis sáfrányos imola Centaurea triumfettii tarka imola Cirsium boujartii pécsvidéki aszat Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat Cirsium erisithales enyves aszat Cirsium furiens öldöklő aszat Cirsium rivulare csermelyaszat Crepis nicaeensis nizzai zörgőfű Crepis pannonica magyar zörgőfű Doronicum austriacum osztrák zergevirág Doronicum hungaricum magyar zergevirág MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

13 Rendszertani kategória 243. Doronicum orientale keleti zergevirág Echinops ruthenicus kék szamárkenyér Helichrysum arenarium homoki szalmagyopár Hieracium aurantiacum rezes hölgymál Hieracium bupleuroides tátrai hölgymál Hieracium kossuthianum Kossuth-hölgymál Hieracium staticifolium (syn.: Chlorocrepis staticifolia) keskenylevelű hölgymál Inula germanica hengeresfészkű peremizs Inula helenium 1 örménygyökér Inula oculus-christi selymes peremizs Inula spiraeifolia baranyai peremizs Jurinea glycacantha nagyfészkű hangyabogáncs Jurinea mollis kisfészkű hangyabogáncs Leontodon incanus szőke oroszlánfog Leucanthemella serotina tiszaparti késeimargitvirág (tiszaparti margitvirág) Ligularia sibirica szibériai hamuvirág Petasites albus fehér acsalapu Scorzonera humilis alacsony pozdor Scorzonera purpurea piros pozdor Senecio aquaticus vízi aggófű Senecio paludosus mocsári aggófű Senecio umbrosus nagy aggófű Serratula lycopifolia fénylő zsoltina Serratula radiata sugaras zsoltina Sonchus palustris mocsári csorbóka Taraxacum serotinum kései pitypang MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20915

14 Rendszertani kategória 269. Telekia speciosa Teleki-virág (pompás Teleki-virág) Tephroseris aurantiaca narancsszínű aggóvirág Tephroseris crispa csermelyaggóvirág Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis) hosszúlevelű aggóvirág Tragopogon floccosus homoki bakszakáll Betulaceae nyírfafélék 275. Alnus viridis havasi éger Betula pubescens molyhos nyír (szőrös nyír) Boraginaceae érdeslevelűek 278. Alkanna tinctoria báránypirosító (homoki báránypirosító) Anchusa barrelieri kék atracél Anchusa ochroleuca vajszínű atracél Echium maculatum (syn.: Echium russicum) piros kígyószisz Heliotropium supinum henye kunkor Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa) gyepes nefelejcs Myosotis stenophylla sziklai nefelejcs Omphalodes scorpioides erdei békaszem Onosma arenaria homoki vértő Onosma tornense tornai vértő Onosma visianii borzas vértő Pulmonaria angustifolia keskenylevelű tüdőfű Brassicaceae (Cruciferae) keresztesvirágúak 291. Aethionema saxatile sulyoktáska (kövi sulyoktáska) Arabis alpina havasi ikravirág MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

15 Rendszertani kategória 293. Armoracia macrocarpa debreceni torma Aurinia saxatilis sziklaiternye (szirti sziklaiternye) Cardamine amara keserű kakukktorma Cardamine glanduligera ikrás fogasír Cardamine trifolia hármaslevelű kakukktorma Cardamine waldsteinii hármaslevelű fogasír Cardaminopsis petraea sziklai kövifoszlár Conringia austriaca keleti nyilasfű Crambe tataria tátorján (buglyos tátorján) Draba lasiocarpa kövér daravirág Erysimum crepidifolium sziklai repcsény Erysimum odoratum magyar repcsény Erysimum witmannii subsp. pallidiflorum halványsárga repcsény Hesperis matronalis (excl.: Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana) hölgyestike (kivéve a Vrabélyestikét) Hesperis matronalis subsp Vrabély-estike vrabelyiana 308. Hesperis sylvestris erdei estike Isatis tinctoria festő csülleng Lunaria annua kerti holdviola Lunaria rediviva erdei holdviola Nasturtium officinale vízitorma Sisymbrium polymorphum karcsú zsombor Teesdalia nudicaulis nyugati rejtőke Thlaspi alliaceum hagymaszagú tarsóka Thlaspi caerulescens havasalji tarsóka Thlaspi goesingense osztrák tarsóka MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20917

16 A B C D E Rendszertani kategória Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum) Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii subsp. schudichii) Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát) Schudich-tarsóka Thlaspi montanum hegyi tarsóka Campanulaceae harangvirágfélék 322. Adenophora liliifolia csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág) Asyneuma canescens harangcsillag Campanula latifolia széleslevelű harangvirág Campanula macrostachya hosszúfüzérű harangvirág Phyteuma orbiculare gombos varjúköröm Phyteuma spicatum erdei varjúköröm Caprifoliaceae bodzafélék 329. Lonicera caprifolium jerikói lonc Lonicera nigra fekete lonc Caryophyllaceae szegfűfélék 332. Agrostemma githago konkoly (vetési konkoly) Cerastium arvense subsp. matrense (syn.: Cerastium arvense subsp. mátrai madárhúr molle) 334. Dianthus arenarius (syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus) balti szegfű Dianthus collinus dunai szegfű Dianthus deltoides réti szegfű Dianthus diutinus tartós szegfű Dianthus giganteiformis nagy szegfű Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfüvet) MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

17 Rendszertani kategória regis-stephani) 340. Dianthus plumarius subsp. praecox korai szegfű Dianthus serotinus kései szegfű Dianthus superbus buglyos szegfű Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila fastigiata) homoki fátyolvirág Herniaria incana szürke porcika Lychnis coronaria bársonyos kakukkszegfű Minuartia frutescens (syn.: Minuartia hirsuta) magyar kőhúr Moehringia muscosa mohos csitri Paronychia cephalotes ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág) 349. Scleranthus perennis évelő szikárka Silene borysthenica kisvirágú habszegfű Silene bupleuroides termetes habszegfű (gór habszegfű) Silene dioica piros mécsvirág Silene flavescens sárgás habszegfű Silene multiflora sokvirágú habszegfű Silene nemoralis berki habszegfű Stellaria palustris mocsári csillaghúr Ceratophyllaceae tócsagazfélék 358. Ceratophyllum tanaiticum Don-vidéki tócsagaz Chenopodiaceae libatopfélék 360. Bassia sedoides hamvas seprőparéj Corispermum canescens szürke poloskamag MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20919

18 Rendszertani kategória 362. Corispermum nitidum fényes poloskamag Krascheninnikovia ceratoides pamacslaboda Petrosimonia triandra szikárszik Salsola soda sziki ballagófű Colchicaceae kikericsfélék 367. Bulbocodium vernum (incl. Bulbocodium versicolor) egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág) Colchicum arenarium homoki kikerics Colchicum hungaricum magyar kikerics Convallariaceae gyöngyvirágfélék 371. Polygonatum verticillatum pávafarkú salamonpecsét Convolvulaceae szulákfélék 373. Convolvulus cantabrica borzas szulák Corylaceae mogyorófélék 375. Carpinus orientalis keleti gyertyán Crassulaceae varjúhájfélék 377. Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globifera subsp. hirta, Jovibarba sárga-kövirózsa globifera subsp. globifera) 378. Sedum acre subsp. neglectum adriai varjúháj Sedum caespitosum sziki varjúháj Sedum hispanicum deres varjúháj Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii) homoki varjúháj Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.) mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa) MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

19 Rendszertani kategória 383. Sempervivum tectorum 2 házi kövirózsa (fali kövirózsa) Cyperaceae palkafélék 385. Blysmus compressus lapos kétsoroskáka Carex alba fehér sás Carex appropinquata rostostövű sás Carex bohemica palkasás Carex brevicollis mérges sás Carex buekii bánsági sás Carex buxbaumii Buxbaum-sás Carex canescens szürkés sás Carex cespitosa gyepes sás Carex davalliana lápi sás Carex depressa subsp. transsilvanica erdélyi sás Carex diandra hengeres sás Carex echinata töviskés sás Carex fritschii dunántúli sás Carex hartmanii északi sás Carex lasiocarpa gyapjasmagvú sás Carex paniculata bugás sás Carex repens kúszó sás Carex rostrata csőrös sás Carex strigosa borostás sás Carex umbrosa árnyéki sás Eleocharis carniolica sűrű csetkáka Eleocharis quinqueflora gyérvirágú csetkáka Eleocharis uniglumis egypelyvás csetkáka Kivéve sterilis, termőképtelen alak. MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20921

20 Rendszertani kategória 409. Eriophorum angustifolium keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum gracile vékony gyapjúsás Eriophorum latifolium széleslevelű gyapjúsás Eriophorum vaginatum hüvelyes gyapjúsás Rhynchospora alba fehér tőzegkáka Schoenus nigricans kormos csáté Dioscoreaceae jamszgyökérfélék 416. Tamus communis pirítógyökér (felfutó pirítógyökér) Dipsacaceae mácsonyafélék 418. Knautia arvensis subsp. kitaibelii Kitaibel-varfű Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia maxima) erdei varfű Scabiosa canescens szürkés ördögszem Droseraceae harmatfűfélék 422. Aldrovanda vesiculosa aldrovanda (lápi aldrovand) Drosera rotundifolia kereklevelű harmatfű Elaeagnaceae ezüstfafélék 425. Hippophaë rhamnoides 3 homoktövis (európai homoktövis) Elatinaceae látonyafélék 427. Elatine alsinastrum pocsolyalátonya Elatine hungarica magyar látonya Elatine hydropiper csigásmagvú látonya Elatine triandra háromporzós látonya Ericaceae hangafélék 432. Vaccinium oxycoccos (incl. Vaccinium microcarpum) 1 tőzegáfonya Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

21 Rendszertani kategória 433. Vaccinium vitis-idaea 3 vörös áfonya Fabaceae (Papilionaceae) pillangósvirágúak 435. Astragalus asper érdes csüdfű Astragalus contortuplicatus tekert csüdfű Astragalus dasyanthus gyapjas csüdfű Astragalus exscapus szártalan csüdfű Astragalus sulcatus barázdás csüdfű Astragalus varius homoki csüdfű Astragalus vesicarius subsp. albidus fehéres csüdfű Chamaecytisus albus fehér törpezanót Chamaecytisus ciliatus (syn.: Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus) pillás törpezanót Chamaecytisus heuffelii Heuffel-törpezanót Chamaecytisus rochelii Rochel-törpezanót Coronilla coronata sárga koronafürt Coronilla vaginalis terpedt koronafürt Hippocrepis emerus bokros koronafürt Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus) koloncos lednek Lathyrus linifolius hegyi lednek Lathyrus nissolia kacstalan lednek Lathyrus pallescens sápadt lednek Lathyrus palustris mocsári lednek Lathyrus pannonicus magyar lednek Lathyrus pisiformis borsóképű lednek Lathyrus transsylvanicus erdélyi lednek MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20923

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - 1 - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Részletesebben

Ukrán-magyar szakkifejezések. szótára biológiából. словник з біології

Ukrán-magyar szakkifejezések. szótára biológiából. словник з біології Ukrán-magyar szakkifejezések szótára biológiából Українсько-угорський термінологічний словник з біології Készítette: Ur Judit 1 Tartalom Elıszó...3 I. Ботаніка Botanika...4 II. Прокаріоти, Віруси, Гриби

Részletesebben

10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az

10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az 10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az Európai Unióban. A természetvédelem története Magyarországon

Részletesebben

KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI

KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI I. A kandidátusi fokozat megszerzése előtti közlemények a) Térképek 1. BORHIDI A., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Baláta-tó vegetációtérképe 1989-ben. Die Vegetationskarte

Részletesebben

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 Növényismeret (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 1 HARASZTOK TÖRZSE (PTERIDOPHYTA) Korpafüvek osztálya (Lycopsida) Korpafűfélék családja (Lycopodiaceae) kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

Részletesebben

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Szakértők: Béres István ornitológus Egri Károly mikológus Erhardt

Részletesebben

Bánáti bazsarózsa (Peonia

Bánáti bazsarózsa (Peonia KvVM Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Bánáti bazsarózsa (Peonia banatica ) 2005 T E R M É S Z E T V É D E L E M 1 Összeállították: Dr. Kevey Balázs (Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék)

Részletesebben

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy MELLÉKLET 6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy 7. melléklet A szurdokvölgy nyugati kijárata Remeteszöllős irányába 8. melléklet

Részletesebben

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik (Elterjedésüket a Kék-Kállóvölgy site-n belül a térképmelléklet - lásd Galéria rovat: http://kekkallo.csillagpark.hu/gal.html - mutatja be.) 6260 Pannon

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK

TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETÜGYÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK 2014. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT BUDAPEST 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK...

Részletesebben

18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet

18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény-

Részletesebben

Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL

Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL Original scientific paper Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL Amikor az emberek aránytalan mértékben és módon átalakítják a föld felületét, megsemmisítenek pótolhatatlan értékeket."

Részletesebben

ID NER NER részletes T_S

ID NER NER részletes T_S ID NER NER részletes T_S T Szántó. Gyomfajkészlete a kultúrától függően változhat. A megfigyelt fajok közé tartozik a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), mezei zsurló (Equisetum arvense), kakaslábfű

Részletesebben

Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján!

Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján! Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa Ungvár, 2011. szeptember 23-25. A konferencia védnökei: Dr. Gál Kinga európai parlamenti és Szávay István

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 349 353.; 2014 Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon FARKAS

Részletesebben

Natura 2000 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO NÖVÉNYKALAUZ. Branko Bakan P L A N T GUIDE

Natura 2000 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO NÖVÉNYKALAUZ. Branko Bakan P L A N T GUIDE MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Natura 2000 NÖVÉNYKALAUZ Branko Bakan P L A N T GUIDE Natura 2000 Mura Velika Polana, Črenšovci és Razkrižje községek Natura 2000 területei Goričko A szlovéniai

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 5: 35-50. Pécs, Hungária, 1985. UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ JUHÁSZ Magdohut-SZERDAHELYI Tibor SZOLLÁT György JUHÁSZ, M. - SZERDAHELYI,

Részletesebben

László Péter Sándor Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége elő életünkben

László Péter Sándor Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége elő életünkben 1 László Péter Sándor Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége elő életünkben A Bevezető elé: az elő-élet - early history - egyre inkább előtérbe kerülésével, -a kutatások során - egyre több soft tudomány kér,

Részletesebben

Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába

Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Universitas Pannoniae Facultas Georgicon Institutum Botanicae et Technologiae Biologicae Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések

Részletesebben

A természetvédelem területei és értékei Észak-Magyarországon

A természetvédelem területei és értékei Észak-Magyarországon Fol. Hist.-Nat. Mue. Matr. 5. L978-79. A természetvédelem területei és értékei Észak-Magyarországon V. SZABÓ Ferenc Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség, Eger ABSTRACT: (Unter Schutz gestellte Gebiete

Részletesebben

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park földrajza földrajzi viszonyai

Az Aggteleki Nemzeti Park földrajza földrajzi viszonyai Az Aggteleki Nemzeti Park földrajza földrajzi viszonyai Természetföldrajz Az Aggteleki Nemzeti Parkot 1985-ben a földtani, felszínalaktani, karsztmorfológiai természeti értékek megóvása, megőrzése, fenntartása

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig MELIUS ALAPÍTVÁNY

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig MELIUS ALAPÍTVÁNY Szabó László Gy. MTA doktora, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem TTK Növényélettani Tanszék és ÁOK Farmakognóziai Tanszék e-mail: szabol@gamma.ttk.pte.hu GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig

Részletesebben

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgató: Dr. Persányi Miklós Projektvezető: Zsigmond Vince Projektasszisztens: Pálinkás Eszter

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgató: Dr. Persányi Miklós Projektvezető: Zsigmond Vince Projektasszisztens: Pálinkás Eszter N a g y tó gre at l ake GROSSER see Fővárosi Állat- és Növénykert Nagytó és Sziklakert, 2010. Kiadja a Fővárosi Állat- és Növénykert, www.zoobudapest.com/fejlesztések Felelős kiadó: Dr. Persányi Miklós

Részletesebben

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 89 104.; 2014 Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. : 92/502-102, fax: 92/311-474. E-mail: jegyzo@zalaegerszeg.hu... napirendi pont anyaga ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN. Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA

SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN. Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA Gödöllı 2008 A doktori iskola megnevezése: Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben