MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20903

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról A természet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 85. (2) bekezdés 5., 7., 16. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 8. tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg. 2. Az R. 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítõ hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok). (2) A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítõ hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg. (3) Az 5. számú mellékletben szereplõ hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 3. Az R. 4. (3) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A 8. számú mellékletben szereplõ állatfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként Ft. 4. (1) Az R. 4/A. (7) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép: (7) A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerû használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-tõl május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettõt. (2) Az R. 4/A. (10) (13) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldrõl megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea jogszerû megszerzését igazolni tudja. (11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kõszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldrõl megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történõ felkínálása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerû megszerzését igazolni tudja. (12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldrõl megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történõ behozatala, országból való kivitele, országon történõ

2 20904 MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhetõ, ha a tulajdonos a trófea jogszerû megszerzését a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja. (13) E alkalmazásában trófeának minõsül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtõje számára. Nem minõsül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál. 5. (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. Az R. a) 4. (1) bekezdésében az 1 4. számú mellékletben szövegrész helyébe az 1 2. számú mellékletben b) 4/A. (5) bekezdésében a kizárólag a szõlõültetvényekben, szövegrész helyébe a kizárólag a szõlõ- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon, szöveg lép. 7. Hatályát veszti az R. 3. és 4. számú melléklete. 8. A növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A földhasználó és a termelõ köteles védekezni, különösen) b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentõ károsítók ellen, 9. (1) Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a) a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl szóló, május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv cikkének, IV. és V. mellékletének és b) a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6 9. cikkének, I., II/B. és III/B. mellékletének való megfelelést szolgálja. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

3 1. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK A B C D E Rendszertani kategória 1. BRYOPHYTA MOHÁK 2. Amblystegiaceae tollmohafélék 3. Amblystegium saxatile sziklai karcsútokúmoha Calliergon giganteum óriásmoha Calliergon stramineum gyökerecskés-levélcsúcsú moha Campylium elodes mocsári aranymoha Drepanocladus cossonii körkörös sarlósmoha Drepanocladus exannulatus gyűrűtlen sarlósmoha Drepanocladus lycopodioides korpafűszerű sarlósmoha Drepanocladus sendtneri Sendtner-sarlósmoha Hamatocaulis vernicosus (syn.: Campylium vernicosus) karcsú pásztorbotmoha (karcsú aranymoha) 12. Scorpidium scorpioides skorpiómoha Aytoniaceae nagytelepes-májmohafélék 14. Asterella saccata zsákos zacskósmoha Mannia triandra sziklai illatosmoha Brachytheciaceae pintycsőrű-mohafélék 17. Brachytecium geheebii Geheeb-pintycsőrűmoha Brachytecium oxycladum hegyeságú pintycsőrűmoha Rhynchostegiella jacquinii mattzöld kiscsőrűmoha Rhynchostegium rotundifolium kereklevelű hosszúcsőrűmoha Bryaceae körtemohafélék 22. Bryum neodamense kanalaslevelű körtemoha Bryum stirtonii keskenyfogú körtemoha MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20905

4 Rendszertani kategória 24. Bryum versicolor tarka körtemoha Bryum warneum ostoros körtemoha Buxbaumiaceae koboldmohafélék 27. Buxbaumia viridis zöld koboldmoha Cephaloziaceae lapos-májmohácskafélék 29. Cephalozia lacinulata lapos májmohácska Dicranaceae seprőmohafélék 31. Dicranella humilis kis seprőcskemoha Dicranum viride zöld seprőmoha Leucobryum glaucum fehérlő vánkosmoha Ephemeraceae paránymohafélék 35. Ephemerum cohaerens csoportos paránymoha Ephemerum recurvifolium sarlóslevelű paránymoha Fabroniaceae apró-fogaslevelűmohafélék 38. Anacamptodon splachnoides ernyőmohaszerű görbefogúmoha Fissidentaceae hasadtfogúmoha-félék 40. Fissidens algarvicus Algarvei hasadtfogúmoha Fissidens arnoldii Arnoldi-hasadtfogúmoha Fissidens exiguus kis hasadtfogúmoha Frullaniaceae kerekesféreglakta-májmohafélék 44. Frullania inflata hólyagos kerekesféreglakta-májmoha Funariaceae higrométermoha-félék 46. Enthostodon hungaricus sóspusztai magyarmoha Physcomitrium sphaericum gömbös körtikemoha Pyramidula tetragona négysarkú piramismoha Grimmiaceae őszmohafélék MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

5 Rendszertani kategória 50. Grimmia plagiopodia hasastokú szmoha (hasastokú párnácskamoha) Grimmia teretinervis vastager szmoha (vastager párnácskamoha) Hypnaceae ciprusmohafélék 53. Taxiphyllum densifolium s r leveles kaukázusimoha Jungermanniaceae jungermannialevelesmájmohafélék 55. Jungermannia subulata Jungermann-moha Lophozia ascendens felálló hegyesmájmoha Meesiaceae háromél moha-félék 58. Meesia triquetra háromél moha Neckeraceae függönymohafélék 60. Neckera pennata tollas függönymoha Orthotrichaceae sz rössüveg -mohafélék 62. Orthotrichum rogeri alhavasi sz rössüveg moha Orthotrichum scanicum halványzöld sz rössüveg moha Orthotrichum stellatum csillagos sz rössüveg moha Pottiaceae potmohafélék 66. Desmatodon cernuus bókoló trágyamoha Didymodon glaucus szürke ikresmoha Hilpertia velenovskyi Velenovsky-löszmoha Phascum floekeanum vörösbarna rügymoha Pterygoneurum lamellatum lemezes szárnyaser moha Tortula brevissima törpelöszmoha Weisia rostellata kiscs r gyöngymoha Ptychomitriaceae szürkésmohafélék 74. Campylostelium saxicola sziklai görbeszárúmoha MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20907

6 Rendszertani kategória 75. Ricciaceae fillérmohafélék 76. Riccia frostii Frost-májmoha Riccia huebeneriana Hübener-májmoha Seligeriaceae sörtemohafélék 79. Brachydontium trichodes szőrszerű pintycsőrfogúmoha Sphagnaceae tőzegmohafélék 81. Sphagnum auriculatum fülecskés tőzegmoha Sphagnum capillifolium félgömbfejű tőzegmoha Sphagnum centrale sárgásbarna tőzegmoha Sphagnum compactum tömöttágú tőzegmoha Sphagnum contortum csavart tőzegmoha Sphagnum cuspidatum keskenylevelű tőzegmoha Sphagnum fimbriatum rojtos tőzegmoha Sphagnum girgensohnii Girgensohn-tőzegmoha Sphagnum magellanicum Magellan-tőzegmoha Sphagnum obtusum tompalevelű tőzegmoha Sphagnum palustre csónakos tőzegmoha Sphagnum platyphyllum lágy tőzegmoha Sphagnum quinquefarium ötlevélsoros tőzegmoha Sphagnum recurvum karcsú tőzegmoha Sphagnum russowi óriás-tőzegmoha Sphagnum squarrosum berzedt tőzegmoha Sphagnum subnitens halványbarna tőzegmoha Sphagnum subsecundum zászlós tőzegmoha Sphagnum teres láperdei tőzegmoha Sphagnum warnstorfi Warnstorf-tőzegmoha Thuidiaceae tujamohafélék 102. Anomodon rostratus csőrös farkaslábmoha MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

7 Rendszertani kategória 103. PTERIDOPHYTA HARASZTOK 104. Aspleniaceae fodorkafélék 105. Asplenium adiantum-nigrum fekete fodorka Asplenium ceterach nyugati pikkelypáfrány Asplenium fontanum forrásfodorka Asplenium javorkeanum magyar pikkelypáfrány Asplenium lepidum mirigyes fodorka Asplenium scolopendrium (syn.: Phyllitis scolopendrium) gímpáfrány (gímnyelv fodorka) Asplenium viride zöld fodorka Blechnaceae bordapáfrányfélék 113. Blechnum spicant erdei bordapáfrány Dryopteridaceae pajzsikafélék 115. Dryopteris affinis pelyvás pajzsika Dryopteris carthusiana szálkás pajzsika Dryopteris cristata tarajos pajzsika Dryopteris dilatata széles pajzsika Dryopteris expansa hegyi pajzsika Gymnocarpium robertianum mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevel -páfrány) Gymnocarpium dryopteris közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevel -páfrány) Matteuccia struthiopteris struccpáfrány (európai struccpáfrány) Polystichum aculeatum karéjos vesepáfrány Polystichum braunii sz rös vesepáfrány Polystichum lonchitis dárdás vesepáfrány Polystichum setiferum díszes vesepáfrány Woodsia alpina havasi szirtipáfrány MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20909

8 Rendszertani kategória 128. Woodsia ilvensis hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány) Equisetaceae zsurlófélék 130. Equisetum hyemale téli zsurló Equisetum sylvaticum erdei zsurló Equisetum variegatum tarka zsurló Lycopodiaceae korpafűfélék 134. Diphasium complanatum (syn.: Diphasiastrum complanatum, közönséges laposkorpafű Lycopodium complanatum) 135. Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium Issler-laposkorpafű issleri) 136. Huperzia selago györgyfű (részegkorpafű) Lycopodium annotinum kígyózó korpafű Lycopodium clavatum kapcsos korpafű Marsileaceae mételyfűfélék 140. Marsilea quadrifolia mételyfű (négylevelű mételyfű) Ophioglossaceae kígyónyelvfélék 142. Botrychium lunaria kis holdruta Botrychium matricariifolium ágas holdruta Botrychium multifidum sokcimpájú holdruta Botrychium virginianum virginiai holdruta Ophioglossum vulgatum kígyónyelv (közönséges kígyónyelv) Osmundaceae királyharasztfélék 148. Osmunda regalis királyharaszt (óriás királyharaszt) Pteridaceae szalagpáfrányfélék 150. Anogramma leptophylla tavaszi kérészpáfrány (télipáfrány) MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

9 Rendszertani kategória 151. Notholaena marantae cselling (déli cselling) Salviniaceae rucaörömfélék 153. Salvinia natans rucaöröm (vízi rucaöröm) Selaginellaceae csipkeharasztfélék 155. Selaginella helvetica hegyi csipkeharaszt Thelypteridaceae tőzegpáfrányfélék 157. Oreopteris limbosperma tölcséres hegyipáfrány Phegopteris connectilis bükkös buglyospáfrány Thelypteris palustris tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány) GYMNOSPERM ATOPHYTA NYITVATERMŐK 161. Ephedraceae csikófarkfélék 162. Ephedra distachya csikófark (közönséges csikófark) ANGIOSPERMA TOPHYTA ZÁRVATERMŐK 164. Alliaceae hagymafélék 165. Allium carinatum szarvas hagyma Allium moschatum pézsmahagyma Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum) bugás hagyma (vöröses hagyma) Allium sphaerocephalon bunkós hagyma Allium suaveolens illatos hagyma Allium victorialis győzedelmes hagyma (havasi hagyma) Alismataceae hídőrfélék 172. Caldesia parnassifolia szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelűhídőr) Amaryllidaceae amarilliszfélék MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20911

10 Rendszertani kategória 174. Leucojum aestivum nyári tőzike Leucojum vernum tavaszi tőzike Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus poeticus subsp. csillagos nárcisz radiiflorus) 177. Sternbergia colchiciflora vetővirág (apró vetővirág) Anthericaceae homokliliomfélék 179. Anthericum liliago fürtös homokliliom Apiaceae (Umbelliferae) ernyősvirágzatúak 181. Angelica palustris réti angyalgyökér Anthriscus nitidus havasi turbolya Apium repens kúszó zeller Astrantia major nagy völgycsillag Bupleurum longifolium hosszúlevelű buvákfű Bupleurum pachnospermum deres buvákfű Chaerophyllum aureum aranyos baraboly Chaerophyllum hirsutum szőrös baraboly Cicuta virosa gyilkos csomorika Cnidium dubium inas gyíkvirág Ferula sadleriana magyarföldi husáng Hydrocotyle vulgaris gázló (lápi gázló) Peucedanum arenarium homoki kocsord Peucedanum officinale sziki kocsord Peucedanum palustre mocsári kocsord Peucedanum verticillare magasszárú kocsord Physospermum cornubiense harangláblevelű dudamag Pleurospermum austriacum osztrák borzamag MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

11 Rendszertani kategória 199. Seseli leucospermum magyar gurgolya Seseli peucedanoides (syn.: Silaum peucedanoides) zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor) Sium sisarum keleti békakorsó Torilis ucranica keleti tüskemag Trinia ramosissima magyar nyúlkapor Apocynaceae meténgfélék 205. Vinca herbacea pusztai meténg Araceae kontyvirágfélék 207. Acorus calamus 1 kálmos (orvosi kálmos) Asclepiadaceae selyemkórófélék 209. Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok Asphodelaceae genyőtefélék 211. Asphodelus albus genyőte (fehér genyőte, királyné gyertyája) Asteraceae (Compositae) őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak) 213. Achillea crithmifolia hegyközi cickafark Achillea horanszkyi Horánszky-cickafark Achillea ochroleuca homoki cickafark Achillea ptarmica kenyérbélcickafark Achillea tuzsonii Tuzson-cickafark Arnica montana 1 árnika (hegyi árnika) Aster amellus csillagőszirózsa Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka. MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20913

12 220. A B C D E Rendszertani kategória Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius) réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa) Aster oleifolius gyapjas őszirózsa Buphthalmum salicifolium fűzlevelű ökörszem Carduus collinus magyar bogáncs Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus) szürke bogáncs Carduus hamulosus horgas bogáncs Carlina acaulis szártalan bábakalács Carpesium abrotanoides fürtös gyűrűvirág Centaurea arenaria homoki imola Centaurea mollis szirti imola Centaurea pseudophrygia parókaimola Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea budai imola sadleriana) 232. Centaurea solstitialis sáfrányos imola Centaurea triumfettii tarka imola Cirsium boujartii pécsvidéki aszat Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat Cirsium erisithales enyves aszat Cirsium furiens öldöklő aszat Cirsium rivulare csermelyaszat Crepis nicaeensis nizzai zörgőfű Crepis pannonica magyar zörgőfű Doronicum austriacum osztrák zergevirág Doronicum hungaricum magyar zergevirág MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

13 Rendszertani kategória 243. Doronicum orientale keleti zergevirág Echinops ruthenicus kék szamárkenyér Helichrysum arenarium homoki szalmagyopár Hieracium aurantiacum rezes hölgymál Hieracium bupleuroides tátrai hölgymál Hieracium kossuthianum Kossuth-hölgymál Hieracium staticifolium (syn.: Chlorocrepis staticifolia) keskenylevelű hölgymál Inula germanica hengeresfészkű peremizs Inula helenium 1 örménygyökér Inula oculus-christi selymes peremizs Inula spiraeifolia baranyai peremizs Jurinea glycacantha nagyfészkű hangyabogáncs Jurinea mollis kisfészkű hangyabogáncs Leontodon incanus szőke oroszlánfog Leucanthemella serotina tiszaparti késeimargitvirág (tiszaparti margitvirág) Ligularia sibirica szibériai hamuvirág Petasites albus fehér acsalapu Scorzonera humilis alacsony pozdor Scorzonera purpurea piros pozdor Senecio aquaticus vízi aggófű Senecio paludosus mocsári aggófű Senecio umbrosus nagy aggófű Serratula lycopifolia fénylő zsoltina Serratula radiata sugaras zsoltina Sonchus palustris mocsári csorbóka Taraxacum serotinum kései pitypang MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20915

14 Rendszertani kategória 269. Telekia speciosa Teleki-virág (pompás Teleki-virág) Tephroseris aurantiaca narancsszínű aggóvirág Tephroseris crispa csermelyaggóvirág Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis) hosszúlevelű aggóvirág Tragopogon floccosus homoki bakszakáll Betulaceae nyírfafélék 275. Alnus viridis havasi éger Betula pubescens molyhos nyír (szőrös nyír) Boraginaceae érdeslevelűek 278. Alkanna tinctoria báránypirosító (homoki báránypirosító) Anchusa barrelieri kék atracél Anchusa ochroleuca vajszínű atracél Echium maculatum (syn.: Echium russicum) piros kígyószisz Heliotropium supinum henye kunkor Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa) gyepes nefelejcs Myosotis stenophylla sziklai nefelejcs Omphalodes scorpioides erdei békaszem Onosma arenaria homoki vértő Onosma tornense tornai vértő Onosma visianii borzas vértő Pulmonaria angustifolia keskenylevelű tüdőfű Brassicaceae (Cruciferae) keresztesvirágúak 291. Aethionema saxatile sulyoktáska (kövi sulyoktáska) Arabis alpina havasi ikravirág MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

15 Rendszertani kategória 293. Armoracia macrocarpa debreceni torma Aurinia saxatilis sziklaiternye (szirti sziklaiternye) Cardamine amara keserű kakukktorma Cardamine glanduligera ikrás fogasír Cardamine trifolia hármaslevelű kakukktorma Cardamine waldsteinii hármaslevelű fogasír Cardaminopsis petraea sziklai kövifoszlár Conringia austriaca keleti nyilasfű Crambe tataria tátorján (buglyos tátorján) Draba lasiocarpa kövér daravirág Erysimum crepidifolium sziklai repcsény Erysimum odoratum magyar repcsény Erysimum witmannii subsp. pallidiflorum halványsárga repcsény Hesperis matronalis (excl.: Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana) hölgyestike (kivéve a Vrabélyestikét) Hesperis matronalis subsp Vrabély-estike vrabelyiana 308. Hesperis sylvestris erdei estike Isatis tinctoria festő csülleng Lunaria annua kerti holdviola Lunaria rediviva erdei holdviola Nasturtium officinale vízitorma Sisymbrium polymorphum karcsú zsombor Teesdalia nudicaulis nyugati rejtőke Thlaspi alliaceum hagymaszagú tarsóka Thlaspi caerulescens havasalji tarsóka Thlaspi goesingense osztrák tarsóka MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20917

16 A B C D E Rendszertani kategória Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum) Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii subsp. schudichii) Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát) Schudich-tarsóka Thlaspi montanum hegyi tarsóka Campanulaceae harangvirágfélék 322. Adenophora liliifolia csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág) Asyneuma canescens harangcsillag Campanula latifolia széleslevelű harangvirág Campanula macrostachya hosszúfüzérű harangvirág Phyteuma orbiculare gombos varjúköröm Phyteuma spicatum erdei varjúköröm Caprifoliaceae bodzafélék 329. Lonicera caprifolium jerikói lonc Lonicera nigra fekete lonc Caryophyllaceae szegfűfélék 332. Agrostemma githago konkoly (vetési konkoly) Cerastium arvense subsp. matrense (syn.: Cerastium arvense subsp. mátrai madárhúr molle) 334. Dianthus arenarius (syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus) balti szegfű Dianthus collinus dunai szegfű Dianthus deltoides réti szegfű Dianthus diutinus tartós szegfű Dianthus giganteiformis nagy szegfű Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfüvet) MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

17 Rendszertani kategória regis-stephani) 340. Dianthus plumarius subsp. praecox korai szegfű Dianthus serotinus kései szegfű Dianthus superbus buglyos szegfű Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila fastigiata) homoki fátyolvirág Herniaria incana szürke porcika Lychnis coronaria bársonyos kakukkszegfű Minuartia frutescens (syn.: Minuartia hirsuta) magyar kőhúr Moehringia muscosa mohos csitri Paronychia cephalotes ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág) 349. Scleranthus perennis évelő szikárka Silene borysthenica kisvirágú habszegfű Silene bupleuroides termetes habszegfű (gór habszegfű) Silene dioica piros mécsvirág Silene flavescens sárgás habszegfű Silene multiflora sokvirágú habszegfű Silene nemoralis berki habszegfű Stellaria palustris mocsári csillaghúr Ceratophyllaceae tócsagazfélék 358. Ceratophyllum tanaiticum Don-vidéki tócsagaz Chenopodiaceae libatopfélék 360. Bassia sedoides hamvas seprőparéj Corispermum canescens szürke poloskamag MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20919

18 Rendszertani kategória 362. Corispermum nitidum fényes poloskamag Krascheninnikovia ceratoides pamacslaboda Petrosimonia triandra szikárszik Salsola soda sziki ballagófű Colchicaceae kikericsfélék 367. Bulbocodium vernum (incl. Bulbocodium versicolor) egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág) Colchicum arenarium homoki kikerics Colchicum hungaricum magyar kikerics Convallariaceae gyöngyvirágfélék 371. Polygonatum verticillatum pávafarkú salamonpecsét Convolvulaceae szulákfélék 373. Convolvulus cantabrica borzas szulák Corylaceae mogyorófélék 375. Carpinus orientalis keleti gyertyán Crassulaceae varjúhájfélék 377. Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globifera subsp. hirta, Jovibarba sárga-kövirózsa globifera subsp. globifera) 378. Sedum acre subsp. neglectum adriai varjúháj Sedum caespitosum sziki varjúháj Sedum hispanicum deres varjúháj Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii) homoki varjúháj Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.) mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa) MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

19 Rendszertani kategória 383. Sempervivum tectorum 2 házi kövirózsa (fali kövirózsa) Cyperaceae palkafélék 385. Blysmus compressus lapos kétsoroskáka Carex alba fehér sás Carex appropinquata rostostövű sás Carex bohemica palkasás Carex brevicollis mérges sás Carex buekii bánsági sás Carex buxbaumii Buxbaum-sás Carex canescens szürkés sás Carex cespitosa gyepes sás Carex davalliana lápi sás Carex depressa subsp. transsilvanica erdélyi sás Carex diandra hengeres sás Carex echinata töviskés sás Carex fritschii dunántúli sás Carex hartmanii északi sás Carex lasiocarpa gyapjasmagvú sás Carex paniculata bugás sás Carex repens kúszó sás Carex rostrata csőrös sás Carex strigosa borostás sás Carex umbrosa árnyéki sás Eleocharis carniolica sűrű csetkáka Eleocharis quinqueflora gyérvirágú csetkáka Eleocharis uniglumis egypelyvás csetkáka Kivéve sterilis, termőképtelen alak. MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20921

20 Rendszertani kategória 409. Eriophorum angustifolium keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum gracile vékony gyapjúsás Eriophorum latifolium széleslevelű gyapjúsás Eriophorum vaginatum hüvelyes gyapjúsás Rhynchospora alba fehér tőzegkáka Schoenus nigricans kormos csáté Dioscoreaceae jamszgyökérfélék 416. Tamus communis pirítógyökér (felfutó pirítógyökér) Dipsacaceae mácsonyafélék 418. Knautia arvensis subsp. kitaibelii Kitaibel-varfű Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia maxima) erdei varfű Scabiosa canescens szürkés ördögszem Droseraceae harmatfűfélék 422. Aldrovanda vesiculosa aldrovanda (lápi aldrovand) Drosera rotundifolia kereklevelű harmatfű Elaeagnaceae ezüstfafélék 425. Hippophaë rhamnoides 3 homoktövis (európai homoktövis) Elatinaceae látonyafélék 427. Elatine alsinastrum pocsolyalátonya Elatine hungarica magyar látonya Elatine hydropiper csigásmagvú látonya Elatine triandra háromporzós látonya Ericaceae hangafélék 432. Vaccinium oxycoccos (incl. Vaccinium microcarpum) 1 tőzegáfonya Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám

21 Rendszertani kategória 433. Vaccinium vitis-idaea 3 vörös áfonya Fabaceae (Papilionaceae) pillangósvirágúak 435. Astragalus asper érdes csüdfű Astragalus contortuplicatus tekert csüdfű Astragalus dasyanthus gyapjas csüdfű Astragalus exscapus szártalan csüdfű Astragalus sulcatus barázdás csüdfű Astragalus varius homoki csüdfű Astragalus vesicarius subsp. albidus fehéres csüdfű Chamaecytisus albus fehér törpezanót Chamaecytisus ciliatus (syn.: Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus) pillás törpezanót Chamaecytisus heuffelii Heuffel-törpezanót Chamaecytisus rochelii Rochel-törpezanót Coronilla coronata sárga koronafürt Coronilla vaginalis terpedt koronafürt Hippocrepis emerus bokros koronafürt Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus) koloncos lednek Lathyrus linifolius hegyi lednek Lathyrus nissolia kacstalan lednek Lathyrus pallescens sápadt lednek Lathyrus palustris mocsári lednek Lathyrus pannonicus magyar lednek Lathyrus pisiformis borsóképű lednek Lathyrus transsylvanicus erdélyi lednek MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20923

Fokozottan védett gyógynövények Segédlet a Vadon termő gyógynövények gyűjtése és a Gyógynövényismeret és -alkalmazás tárgyhoz.

Fokozottan védett gyógynövények Segédlet a Vadon termő gyógynövények gyűjtése és a Gyógynövényismeret és -alkalmazás tárgyhoz. Fokozottan védett gyógynövények Segédlet a Vadon termő gyógynövények gyűjtése és a Gyógynövényismeret és -alkalmazás tárgyhoz. Lakatos Márk 2017 Fokozottan védett faj tudományos neve Magyar elnevezés Természetvédelmi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Iktatószám: KJKF/851/2008. Tervezet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben

Részletesebben

10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az

10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az 10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az Európai Unióban. A természetvédelem története Magyarországon

Részletesebben

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A 6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) Boglárkafélék családja - Ranunculaceae Erdei szellırózsa - Anemone sylvestris: Mészkedvelı faj, mészkedvelı

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20903

MAGYAR KÖZLÖNY évi 128. szám 20903 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903 A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint

Részletesebben

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33.

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33. Adatok a Dunántúl északi részének flórájához RIEZING Norbert H-2851 Környe, Bem J. u 33. Bevezetõ Írásomban az 1992-2001 között a Dunántúl északi részén összegyûjtött adataim közül ismertetek 57 különbözõ

Részletesebben

1. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

1. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása 20844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 158. szám A földművelésügyi miniszter 66/2015. (X. 26.) FM rendelete az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII.

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak Növényrendszertan gyakorlatok Erdımérnöki Szak Egyszikőek Monocotyledonopsida Hídırfélék Alismataceae Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Füvészkert Utoljára módosítva: 2013-10-08 17:51:05 Megye: Csongrád Községhatár: Szeged A terület kiterjedése: 17.3354 hektár Védetté nyilvánítás év: 1989

Részletesebben

Magyarország zonális növényzeti övei

Magyarország zonális növényzeti övei Magyarország zonális növényzeti övei Klímazonális övek: 1. Montán bükkösök (800 m): Kőszeg-Szentgotthárdtól nyugatra, jegenyefenyvesbükkös, Börzsöny, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység. 2. Szubmontán bükkösök

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Kárpáti mészkősziklagyep (Campanulo-Festucetum pallentis) FVJ

Kárpáti mészkősziklagyep (Campanulo-Festucetum pallentis) FVJ Mészkősziklagyepek Elsősorban a kémiai mállásra (híg szénsavas víz gyengén oldja) hajlamos mészkő alapkőzeten kifejlődő sziklagyepek, amelyek fajkészletére a kontinentális klímahatás, illetve a tengerszint

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Chernel kert Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:25:38 Megye: Vas Községhatár: Kőszeg A terület kiterjedése: 2.5035 hektár Védetté nyilvánítás év: 1965 GPS

Részletesebben

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - 1 - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Részletesebben

Védett növényfajok megnevezésének hatásai a hazai populációk védettségére

Védett növényfajok megnevezésének hatásai a hazai populációk védettségére Természetvédelmi Közlemények 19, pp. 89 105, 2013 Védett növényfajok megnevezésének hatásai a hazai populációk védettségére Barina Zoltán Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak Növényrendszertan gyakorlatok Erdımérnöki Szak Pillangósvirágúak Fabaceae (Leguminosae) Sváb rekettye Genista germanica Sváb rekettye Genista germanica Selymes rekettye Genista pilosa Selymes rekettye

Részletesebben

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Készítette: László Mónika A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Minden igaz ismeret a fajok ismeretével kezdıdik. Linne Iskolánk biológia szakkörében 2002- ben és 2003-

Részletesebben

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 260 266.; 2014 Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Részletesebben

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Popányné Vaszkó Ágnes 2. A javaslatot benyújtó személy

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Száraz sziklagyep társulások főbb növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége, természetvédelmi szempontú kezelésük főbb kérdései.

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Száraz sziklagyep társulások főbb növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége, természetvédelmi szempontú kezelésük főbb kérdései. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Száraz sziklagyep társulások főbb növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége, természetvédelmi szempontú kezelésük főbb kérdései. A száraz sziklagyepek általános jellemzői Hegységeink

Részletesebben

14. Veszélyeztetettségi kategóriák példákkal. Magyarországról kipusztult és eltűnt növényfajok.

14. Veszélyeztetettségi kategóriák példákkal. Magyarországról kipusztult és eltűnt növényfajok. 14. Veszélyeztetettségi kategóriák példákkal. Magyarországról kipusztult és eltűnt növényfajok. VÖRÖS KÖNYVEK, VÖRÖS LISTÁK Sokszínűek, sok szempontúak, sokféle élőlénycsoportra, nem feltétlenül jogi védelem

Részletesebben

Adatok a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez

Adatok a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez KITAIBELIA IV. évf. 1. szám pp.: 43 50. Debrecen 1999 Adatok a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez BAUER Norbert 1 MÉSZÁROS András 2 SIMON Pál 2 1 BDTF Növénytani Tanszék, H-9701 Szombathely, pf. 170.

Részletesebben

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi mocsári jelleg, fás és fátlan élőhelyeken egyaránt megjelenhet.

Részletesebben

Peti Erzsébet, programvezető

Peti Erzsébet, programvezető Peti Erzsébet, programvezető 2014.November 27. A projekt célja: A Pannon Magbank létrehozása, legalább 800, a Pannon biogeográfiai régióban őshonos, tárolásra alkalmas magvú növényfaj génbanki technológiával

Részletesebben

Az Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése (WP 2.3) feladat keretében elkészített

Az Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése (WP 2.3) feladat keretében elkészített NATURA 2000 ERDŐK STR/FNK MONITOROZÁSA V3.0 Az Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése (WP 2.3) feladat keretében elkészített NATURA 2000 ERDŐS ÉLŐHELYEK STRUKTÚRA és FUNKCIÓ

Részletesebben

Növényrendszertan. 10. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Növényrendszertan. 10. elıadás. Dr. Bartha Dénes Növényrendszertan 10. elıadás Dr. Bartha Dénes 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak - Gentianales 2 termılevélbıl alakult

Részletesebben

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Belsőbáránd

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Belsőbáránd 1. Tevékenységek: Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI A Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/000117 Kutatási terület: Belsőbáránd A Belsőbárándi völgyrendszerben

Részletesebben

H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek Calcareous rocky steppes

H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek Calcareous rocky steppes Zárt száraz- és félszárazgyepek fontos veszélyforrás a muflon által okozott taposás, erózió. Az erózió mértéke és az élőhelyfolt kiterjedése, elszigeteltsége határozza meg a regenerálódás lehetőségét,

Részletesebben

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 349 353.; 2014 Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon FARKAS

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory trial version

PDF created with FinePrint pdffactory trial version A ok összeszmei e a védett növényfajok becsült állományméretei alapján 15. melléklet Védett növényfajok Csörögi-rét Nagy-Tece Egervári - Reveteki- (úszóok) Szadai-rét Sikárosi- Álom-hegyi 1. Lápi rence

Részletesebben

Botanikai és zoológiai állapotfelmérés Tétényi-fennsík

Botanikai és zoológiai állapotfelmérés Tétényi-fennsík Botanikai és zoológiai állapotfelmérés Tétényi-fennsík Budaörs 10357/2 hrsz.-ú önkormányzati terület és környezete 2012. május. 15. Gergely Attila Merkl Ottó Tartalom 1. Botanikai vizsgálatok eredményei...

Részletesebben

Adatok a Börzsöny-hegység flórájához. NAGY József

Adatok a Börzsöny-hegység flórájához. NAGY József 27 Kitaibelia II. évf. pp.: 27 32. Debrecen 1997 Adatok a Börzsöny-hegység flórájához NAGY József Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Növénytani Tanszék - Budapest, Ménesi út 44. 1118. A Börzsöny-hegység

Részletesebben

Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 3. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet

Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 3. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 3. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet Asterales Fészkesek rendje Harangvirág félék családja Campanulaceae Harangvirág

Részletesebben

3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet.

3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet. 3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet. Vegetációtörténet Az evolóció nagy lépései a növényvilág fejlődése során 1. 3,5

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A puhatestûek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702 ) 1979 2005 (Vázlatos kronológia)

A puhatestûek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702 ) 1979 2005 (Vázlatos kronológia) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2007 25: 33 56 A puhatestûek védelmi helyzetének változása hazánkban, különös tekintettel az elmúlt közel negyedévszázadra (1702 ) 1979 2005 (Vázlatos

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság területi adottságai, birtokügyi alapok 4 Földhasználat, kezelési feladatok a vagyonkezelésben lévı területeken

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Feljegyzés. Dunaharaszti Város Önkormányzata. Tisztelt Városi Önkormányzat!

Feljegyzés. Dunaharaszti Város Önkormányzata. Tisztelt Városi Önkormányzat! Feljegyzés Dunaharaszti Város Önkormányzata Tisztelt Városi Önkormányzat! A Dunaharasztin is jelen lévő civil szervezet, a Zöldszív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom,valamint a Dunaharaszti Környezetbarátok

Részletesebben

G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek. G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek

G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek. G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek regenerálódás során szinte semmit sem tudunk, pedig esetleg fontos sebességet meghatározó tényezők lehetnek. A homoki tájban meglévő eredeti erdőfoltok szegélye fontos

Részletesebben

Research Report 2008 András Horváth MTA ÖBKI. Habitat Management on the Pannonian Grasslands in Hungary. Project number: LIFE 05NAT/HU/000117

Research Report 2008 András Horváth MTA ÖBKI. Habitat Management on the Pannonian Grasslands in Hungary. Project number: LIFE 05NAT/HU/000117 1. Activities: Research Report 2008 András Horváth MTA ÖBKI Habitat Management on the Pannonian Grasslands in Hungary Project number: LIFE 05NAT/HU/000117 Name of project area: Belsőbáránd Three types

Részletesebben

GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORl'vfÁl\lYHJV A T AL

GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORl'vfÁl\lYHJV A T AL GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORl'vfÁl\lYHJV A T AL lk1a1ószám: 16911-6/2015 Ügy intéző : Dr. Kiss Viktória Hiv. szám: Melléklet: tagegyesole1ek aktuál is lis1ája Tárgy: Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség-

Részletesebben

Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK

Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK A SZIKLAGYEPEK JELLEMZŐI Pionír társulások szilárd alapkőzeten; a kőzet nagy foltokban a felszínen van Csekély talajborítottság,

Részletesebben

A Pannon Magbank program ( ) maggyűjtési, tárolási, előzetes életképesség vizsgálati eredményei és módszerei.

A Pannon Magbank program ( ) maggyűjtési, tárolási, előzetes életképesség vizsgálati eredményei és módszerei. A Pannon Magbank program (2010-2014) maggyűjtési, tárolási, előzetes életképesség vizsgálati eredményei és módszerei Peti Erzsébet, Málnási Csizmadia Gábor, Oláh Imre, Schellenberger Judit, Török Katalin,

Részletesebben

Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTKERT projekt KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001

Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTKERT projekt KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001 Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTKERT projekt KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001 1 A PROJEKT NÉVJEGYE: Név: Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése

Részletesebben

LY2 Törmeléklejtő-erdők Mixed forests of slopes and screes

LY2 Törmeléklejtő-erdők Mixed forests of slopes and screes károsodott: a specialisták eltűntek (vagy látványosan visszaszorultak), az erdei gyomok nagyobb mértékben elszaporodtak (pl. tömegesen lép fel a Parietaria officinalis, Urtica dioica, Impatiens parviflora).

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 15. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 2. o: Egyszikőek - Monocotyledonopsida 1. ao: Hídır-alkatúak - Alismatidae az egyszikőek legısibb rendjei tartoznak

Részletesebben

Konzervációbiológia - 8. előadás. 1. rész: Új populációk létrehozása

Konzervációbiológia - 8. előadás. 1. rész: Új populációk létrehozása Konzervációbiológia - 8. előadás 1. rész: Új populációk létrehozása Új populációk létrehozása Visszatelepítés: új populáció létrehozása a faj eredeti élőhelyén Gyarapítás: egy létező populáció gyarapítása

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park növényvilága

A Duna-Dráva Nemzeti Park növényvilága 1 A Duna-Dráva Nemzeti Park növényvilága DR. KEVEY BALÁZS A Duna-Dráva Nemzeti Park területe növényföldrajzilag heterogén táj. Első megközelítésben két részre tagolható, egy drávai és egy dunai szakaszra.

Részletesebben

A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében

A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében Takács András Attila Ph.D. közigazgatási főtanácsadó FM Természetmegőrzési Főosztály 1 A biológiai sokféleség jelentősége A sokféleség

Részletesebben

Alsónémedi környezeti állapota 2014.

Alsónémedi környezeti állapota 2014. Alsónémedi környezeti állapota 2014. Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata megbízásából 2014. október 1. Tájékoztató Alsónémedi környezeti állapotáról 2014. Címlapkép: Kiss Ernő festménye Alsónémedi

Részletesebben

Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához

Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához Bot. Közlem. 99(1 2): 81 102, 2012. Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához Riezing Norbert 2851 Környe, Alkotmány u. 43/7.; nriezing@gmail.com Elfogadva: 2011. október 30. Kulcsszavak:

Részletesebben

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet Fészekvirágzatúak családja Csövesvirágúak alcsaládja

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 13. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén

Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén Natura Somogyiensis 13 19-24 Ka pos vár, 2009 Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén Morschhauser Tamás 1, Purger Dragica 2, Ortmanné Ajkai Adrienne 3 & Rudolf Kinga 1 1 Pécsi Tudományegyetem Biológiai

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról

Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról BÁTORI Zoltán 1 BOCK Csilla 2 ERDŐS László 1 (1) Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, H-6726 Szeged, Közép fasor 52., zbatory@gmail.com, Erdos.Laszlo@bio.u-szeged.hu

Részletesebben

8. Taxonómiai kérdések a természetvédelemben. A faj, mint a védelem egysége. Aggregációk, fajcsoportok, magasabb taxonok védelme.

8. Taxonómiai kérdések a természetvédelemben. A faj, mint a védelem egysége. Aggregációk, fajcsoportok, magasabb taxonok védelme. 8. Taxonómiai kérdések a természetvédelemben. A faj, mint a védelem egysége. Aggregációk, fajcsoportok, magasabb taxonok védelme. Alfajok, hibridek értékelésének problémái. GMO növények. A taxonómia fejlődése

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Orchideaceae. Egész Föld, főleg trópus, szubtrópus. Talajlakó v. epifiton Szaprofita, élősködő. Ikergumó, rhizóma, pseudobulbus

Orchideaceae. Egész Föld, főleg trópus, szubtrópus. Talajlakó v. epifiton Szaprofita, élősködő. Ikergumó, rhizóma, pseudobulbus Orchideaceae Egész Föld, főleg trópus, szubtrópus Talajlakó v. epifiton Szaprofita, élősködő Ikergumó, rhizóma, pseudobulbus Vitorla v. sisakszerű lehet (külső lepelkör) Reszupinátus virágok (180 fokkal

Részletesebben

Adatok az Eperjes Tokaji-hegylánc déli felének növényvilágából

Adatok az Eperjes Tokaji-hegylánc déli felének növényvilágából 108 KITAIBELIA XII. évf. 1. szám pp.: 108-115. Debrecen 2007 Adatok az Eperjes Tokaji-hegylánc déli felének növényvilágából MOLNÁR Csaba 1 TÜRKE Ildikó Judit 2 (1) H-3036, Gyöngyöstarján, István utca 52.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ BALATONI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. I. HELYZETELEMZÉS A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkon kívül 3 Tájvédelmi Körzet, 26

Részletesebben

2.4 Area covered by Habitat. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében között végzett felmérések kutatási jelentése

2.4 Area covered by Habitat. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében között végzett felmérések kutatási jelentése CODE: 5130 NAME: Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.2 Distribution Method Estimate based on partial data with some

Részletesebben

M1 Molyhos tölgyes bokorerdők. M1 Molyhos tölgyes bokorerdők

M1 Molyhos tölgyes bokorerdők. M1 Molyhos tölgyes bokorerdők sarj eredetű állományok. A feketefenyő maximális elegyaránya 20%, inváziós fafaj nem fordul elő. 4-es: Változatos szerkezetű, de idős, vastag fát nem tartalmazó állományok és a nem változatos szerkezetű,

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

MEXIKÓ-VÖLGYI KŐSZÁL-OLDAL Miskolc, Miskolc-Bükkszentlászló TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

MEXIKÓ-VÖLGYI KŐSZÁL-OLDAL Miskolc, Miskolc-Bükkszentlászló TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV MEXIKÓ-VÖLGYI KŐSZÁL-OLDAL Miskolc, Miskolc-Bükkszentlászló TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Mexikó-völgyi Kőszál-oldal Miskolc, Miskolc-Bükkszentlászló Természetvédelmi kezelési terv Készítette: Hudák

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

Növénytan. Felismerendő őszi zöldnövények

Növénytan. Felismerendő őszi zöldnövények Növénytan Felismerendő őszi zöldnövények Ranunculaceae Boglárkafélék családja Consolida regalis Mezei szarkaláb Aristolochiaceae Farkasalmafélék családja Aristolochia clematitis - Farkasalma Rosaceae Rózsafélék

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE. - Kertész Éva -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE. - Kertész Éva - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE - Kertész Éva - A szabadkígyósi Kígyósi-puszta védett terület általános jellemzése Bevezetés A vizsgált terület

Részletesebben

Miért szerethetők az évelők?

Miért szerethetők az évelők? Gudmonné Jenei Magdolna Miért szerethetők az évelők? A követelménymodul megnevezése: Szabadföldi dísznövénytermesztés A követelménymodul száma: 2223-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30

Részletesebben

2011.03.10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK KORÁBBI LOGÓJA VÍZTANI ÉRTÉKEK A NEMZETI PARK ÚJ LOGÓJA

2011.03.10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK KORÁBBI LOGÓJA VÍZTANI ÉRTÉKEK A NEMZETI PARK ÚJ LOGÓJA ŐRSÉGI NEMZETI PARK...Amolyan zug, erdőország-féle. Népét ezer éve tették e posztra, hogy a gyepűt betöréstől óvja... Nagyrákosi Batha Kálmán http://www.leica-point.hu/orvidek.htm http://www.ceglokator.hu/map.php,

Részletesebben

Az Aster linosyris (L.) BERNH., mint őshonos évelő faj botanikája és termesztésbe vonása

Az Aster linosyris (L.) BERNH., mint őshonos évelő faj botanikája és termesztésbe vonása Budapesti Corvinus Egyetem Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Az Aster linosyris (L.) BERNH., mint őshonos évelő faj botanikája és termesztésbe vonása Doktori értekezés Tar Teodóra Budapest,

Részletesebben

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Leányvári-völgy

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Leányvári-völgy 1. Tevékenységek: Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI A Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/000117 Kutatási terület: Leányvári-völgy Ezen a kutatási területen

Részletesebben

A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon

A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon Crisicum 6. pp. 117-121. A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon Sallainé Kapocsi Judit Abstract Discovery of Astragalus exscapus L. in South-Eastern Part of the Great

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Egyszikűek Gumós gyöktörzsű, 15-50 cm magas növény. Élénkzöld levelei tőállóak, hosszú nyelűek, lemezük 10-20 cmes, nyilas vállú, hullámos szélű, ritkán sötét

Részletesebben

Az európai orchideák megporzásbiológiája

Az európai orchideák megporzásbiológiája 21 KITAIBELIA XVI. évf. 12. szám pp.: 2135. Debrecen 2011 Az európai orchideák megporzásbiológiája áttekintés a Magyarország Orchideáinak Atlasza című kötethez *. MOLNÁR V. Attila 1 BÓDIS Judit 2 SULYOK

Részletesebben

A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN

A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN Bot. Közlem. 94(1 2): 57 73, 2007. A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN MATUS GÁBOR 1 és BARINA ZOLTÁN 2 1 Debreceni Egyetem TEK, Növénytani Tanszék 4010 Debrecen,

Részletesebben

Gondolatok a magyar növénynevezéktanról Csathó András István

Gondolatok a magyar növénynevezéktanról Csathó András István Gondolatok a magyar növénynevezéktanról Csathó András István Bevezetés Növényneveink jelentős része nyelvünk gyöngyszemei közé tartozik. Egy jó növénynév sokat segíthet a faj azonosításában, jobb megismerésében,

Részletesebben

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet Fotódokumentáció A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet 2004.11.15. N1. kép Az erőmű melletti Duna ártér puhafaligetekkel,

Részletesebben

Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei

Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei BODONCZI László Őriszentpéter H-9941 Keserűszer 17. Munkámban az Őrségi Tájvédelmi Körzetben 1994-től folytatott saját kutatásaim és ezen időszakban

Részletesebben

Mohák természetvédelmi vonatkozásai Ódor Péter

Mohák természetvédelmi vonatkozásai Ódor Péter Mohák természetvédelmi vonatkozásai Ódor Péter Veszélyeztető tényezők: Élőhely pusztítás: trópusi esőerdők, lápok Közvetlen pusztítás jelentősége kisebb: kertészeti mohagyűjtés, tőzegmoha feldolgozás Környezetszennyezés

Részletesebben

Adatok Miskolc és a Bükk hegység flórájának ismeretéhez

Adatok Miskolc és a Bükk hegység flórájának ismeretéhez http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 267 274.; 2014 Adatok Miskolc és a Bükk hegység flórájának

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 14. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak r: Árvacsalán-virágúak - Lamiales cs: Ajakosok - Lamiaceae (Labiatae) fıként lágyszárúak vagy félcserjék négyélő

Részletesebben

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatóinak növény felismeréshez segédlet 2.

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatóinak növény felismeréshez segédlet 2. BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatóinak növény felismeréshez segédlet 2. Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Rozik Éva tanszéki mérnök Internet Bükkfélék

Részletesebben

Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához

Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához KITAIBELIA VIII. évf. 1. szám pp.: 55-63. Debrecen 2003 Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához BARINA Zoltán MTM Növénytára BUDAPEST H-1476 Pf.: 222. Bevezetés Esztergom környékén, a Duna mentén, valamint

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Karancs-Medves vidékének növényvilága... 3 2. Növényvilág a Karancs-Medvesen és a környező területeken... 11 2.1. Harasztok...

Részletesebben

A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V. 9.) KöM rendelete

A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V. 9.) KöM rendelete A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V. 9.) KöM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI

MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI K A N I T Z I A J o u r n a l o f B o t a n y Kanitzia 13: 29-43. Szombathely, 2005 MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI LÁJER KONRÁD Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás, Környezettechnológia Tanszék,

Részletesebben

Népies növények a Kiskunság flórájában

Népies növények a Kiskunság flórájában Móra Ferenc Népies növények a Kiskunság flórájában Azt hiszem, ma már felesleges fejtegetnem a Bugát-féle természettudományi műnyelv lehetetlen voltát. Szabó József okos fellépése idejekorán útját állta

Részletesebben

Új adatok a Soproni-hegység flórájához

Új adatok a Soproni-hegység flórájához TÍMÁR G.-SZMORAD F.: Új adatok a Soproni-hegység flórájához 17 KITAIBELIA I. évf. pp.:17 24. Debrecen 1996. május Új adatok a Soproni-hegység flórájához TÍMÁR Gábor SZMORAD Ferenc Erdészeti és Faipari

Részletesebben

M4 Nyílt homoki tölgyesek Open steppe oak forests on sand

M4 Nyílt homoki tölgyesek Open steppe oak forests on sand 1958, 1960a, 1960b, 1961, Tallós & Tóth 1968, V. Sipos & Varga 1993, Wendelberger 1989, Zólyomi 1957, 1969a, Zólyomi & Tallós 1967 Molnár Zsolt, Bölöni János, Bartha Dénes, Molnár Attila M4 Nyílt homoki

Részletesebben

3. Sziki gyepek. + Időszakosan túlzottan átnedvesedő, nyáron kiszáradó öntésterületeken.

3. Sziki gyepek. + Időszakosan túlzottan átnedvesedő, nyáron kiszáradó öntésterületeken. 3. Sziki gyepek Általában sztyeppklímán Tavasszal átnedvesedő talaj nyáron kiszárad Talaj mélyéről kioldott sók párolgás miatt felszínre fsz-i sókiválások Sókoncentráció, humusztartalom alapján osztályozható

Részletesebben

Pannon. Magbank ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. A pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére

Pannon. Magbank ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. A pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére Pannon Magbank ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A pannon magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére Projekt adatok 3 TARTALOMJEGYZÉK PROJEKT ADATOK: Azonosítószáma: LIFE08/NAT/H/000288

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 16. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 3. ao: Kommelina-alkatúak - Commelinidae szélbeporzók a levelek szálasak, levélhüvelyük van r: Szittyóvirágúak

Részletesebben

Saxifragales, Rosales, Fabales

Saxifragales, Rosales, Fabales Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Saxifragales, Rosales, Fabales Bablevelű varjúháj - Sedum telephium subsp. maximum Fehér varjúháj - Sedum album Borsos varjúháj - Sedum acre Évelő, kúszó hajtású

Részletesebben

BARTHA DÉNES OROSZI SÁNDOR ITT TÓ VAN A TÁTRA ÖLÉN

BARTHA DÉNES OROSZI SÁNDOR ITT TÓ VAN A TÁTRA ÖLÉN BARTHA DÉNES OROSZI SÁNDOR ITT TÓ VAN A TÁTRA ÖLÉN Vademecum erdészek számára Erdészettörténeti Közlemények XII. ^Dvo/.EI'

Részletesebben