3/1.7 Ajánlás a munkavédelmi oktatáshoz, képzéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/1.7 Ajánlás a munkavédelmi oktatáshoz, képzéshez"

Átírás

1 3/1.7.1 Munkavédelmi oktatás és képzés Mikor kell munkavédelmi oktatást biztosítani Oktatási szabadság törvényi korlátozással A munkavédelmi törvény a munkáltató feladatainak meghatározása során úgy rendelkezik, hogy a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor, 1 munkavégzési hely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. [Mvt. 55. (1) bek.] Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni. Rendes munkaidő alatt a munkavállalóra irányadó munkavégzési időt kell figyelembe venni. Pl.: teljes (napi 8 órai) vagy rész (napi 4, 5, 6 stb.) órai munkaidőt. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható. A munkavédelmi törvény alapelvi szinten rögzíti a munkáltató felelősségét azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven megismerje az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait. Ez az előírás amint más fejezetekben már jeleztük a munkáltató költségét terheli. A munkavédelmi törvény a munkavédelmi oktatásra nem ír elő kötelező módszert, annak tartalmi és formai meghatározását a munkáltató hatáskörébe utalja. Fontos kiemelni azonban a törvény azon rendelkezéseit, amelyek behatárolják a munkáltató mozgásterét. A törvény tételes rendelkezéseiből következik a követelmény, hogy a munkavédelmi oktatatást a munkavégzés megkezdése előtt kell megtartani, a munkavédelmi oktatatás agyagát elméleti és gyakorlati ismeretekből kell összeállítani, a munkavédelmi oktatás anyagának elsajátításáról a munkáltatónak meg kell győződnie, a munkavédelmi oktatást időközönként meg kell ismételni ahhoz, hogy a munkavállaló a foglalkoztatás egész tartama alatt rendelkezzen a szükséges munkavédelmi ismeretekkel, az oktatást a munkavállaló munkaidejében kell megtartani, mégpedig olyan időtartamban, hogy a munkavállaló képes legyen elsajátítani és a gyakorlatban alkalmazni az oktatott munkavédelmi ismereteket, és ha a munkavállaló az oktatás során nem sajátította el az oktatott anyagot, az oktatást meg kell ismételni. 2 A munkavédelmi oktatást elő kell készíteni. Az előkészület egyik legfontosabb mozzanata az oktatandó anyag megtervezése, az oktatási tematika összeállítása és az oktatással megbízott személyek megfelelő felkészítése. Oktatási tematikai részletező anyagokat az aktualizálásban tervezünk megjelentetni. 1 Munkába állás nem azonos a munkaviszony létesítés Mt.-ben rögzített időpontjával. Fennálló munkaviszony alapján sem végezhet még munkát az, akinek az adott munkahely vonatkozásában előírt munkavédelmi oktatása nem történt meg. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a próbaidő (Mt. 81. ) sem mentesíti a munkáltatót az adott személy munkavédelmi oktatása alól. 2 A munkavédelmi oktatás sikeres vagy sikertelen eredménye összefügghet a Mt. 89. (3) bek. írott munkavállaló képességére történő hivatkozással gyakorolható munkáltatói rendes felmondásra. 1

2 A munkavédelem gyakorlatában a korábban hatályos jogszabályok rendelkezései alapján kialakult és nyugodtan állíthatjuk, hogy bevált oktatási formák az előzetes, az ismétlődő és a rendkívüli munkavédelmi oktatás. Az oktatás elméleti és gyakorlati célja 3/1.7.2 Előzetes munkavédelmi oktatás Az előzetes munkavédelmi oktatás tulajdonképpen ismerkedés a munkavédelmi követelmények rendszerével, a munkahelyen fellépő lehetséges veszélyekkel és veszélyhelyzetekkel, a védekezési módozatokkal, az alapvető munkavédelmi előírásokkal és magatartási szabályokkal. Ezeket az ismereteket nem elég a munkavállalónak megismerni, hanem el kell azokat sajátítania, mégpedig úgy, hogy a gyakorlatban alkalmazni is tudja azokat. Veszélyhelyzetben megfelelően tudjon viselkedni és megfelelően tudjon védekezni. A törvény szigorú követelményét csak akkor lehet teljesíteni, ha a munkavállalóval megismertetik a munkája során érvényesítendő munkavédelmi előírásokat, azok alkalmazási módozatait és be is gyakoroltatják a lehetséges cselekvési, magatartási szabályokat. Célszerű az előzetes munkavédelmi oktatás anyagát két részre osztani és az oktatást ennek megfelelően két részben megtartani. Az első részben az elméleti, a második részben a gyakorlati ismeretekre kell a hangsúlyt helyezni. Az előzetes elméleti oktatás tematikájának összeállításánál két szempontra kell ügyelni. Az egyik az, hogy az oktatandó ismeretanyag fogja át a munkavédelemmel kapcsolatos általános, minden munkahelyen szükséges ismereteket, a másik szempont, hogy részletesen és kellő mélységben tartalmazza azokat a foglalkozási szabályokat, műszaki előírásokat, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló biztonságosan végezhesse munkáját. Ezt az ismeretanyagot nem szabad a munkavállaló kizárólagos munkavégzésére korlátozni, az ismeretanyagnak át kell fognia mindazokat a területeket amelyekkel a munkavállaló érintkezésbe kerülhet (pl. raktár helyiségek, előkészítő helyiségek, közlekedési útvonalak stb.) Melyek a munkavállalók kötelességei? Az előzetes elméleti oktatás során szükséges kitérni a munkavállaló kötelességeire. Meg kell ismertetni a munkavállalót a munkavédelmi törvény reá vonatkozó rendelkezéseivel. Először is tudatosítani kell a munkavállalóval, hogy a munkavédelmi oktatáson való részvétele és az oktatott anyag elsajátítása és alkalmazása számára kötelező, annak hiányában nem végezhet semmiféle munkát. Tudnia kell, hogy munkahelyén csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban jelenhet meg és végezhet munkát, és hogy mit jelent a munkavégzésre alkalmas állapot (egészséges és kipihent, alkoholtól, mindenféle kábító hatású szertől- és gyógyszertől mentes állapotot) csak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát (természetesen ismertetni kell ezeket a szabályokat), köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni (ismertetni kell azt is, hogy mi a munkáltató elvárása a munkaeszköz ellenőrzésére, karbantartására vonatkozóan, és hogy mi minősül rendeltetésszerű használatnak) köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni (ki biztosítja a védőeszközt, hogyan kell azt használni, milyen módon kell tisztítani és tárolni, ha a védelemre alkalmatlanná vált a munkáltató köteles leselejtezni), 2

3 köteles a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni (el kell mondani, hogy milyen legyen az a ruházat, pl. testhez simuló), köteles munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani, köteles a részére előírt orvosi meghatározott körben pályaalkalmassági vizsgálaton részt venni. Kapcsoljuk össze az oktatási folyamatot gyakorlati példák bemutatásával. Kiemelt oktatási tárgykörök Különös hangsúllyal és teljes részletességgel kell oktatni a munkavállalót arra, hogy önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket, 1 ha veszélyt jelentő rendellenességet vagy üzemzavart tapasztal, köteles azt a tőle elvárható módon megszüntetni, vagy ha erre nem képes, akkor erre intézkedést kérni a felettesétől, a balesetét, sérülését vagy rosszullétét azonnal jelenteni köteles felettesének. (Ez a kötelezettség más személy balesete, rosszulléte, sérülése esetén is érvényesülő kötelezettség.) Az elméleti oktatás kiterjed a munkavállaló jogaira. Arra, hogy jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, az előírt védőintézkedések megvalósítását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását és a betanuláshoz szükséges lehetőség biztosítását, a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását. A munkavállalóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy nem érheti őket hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépésért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentésért. Tisztában kell lenniük azzal, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére munkavédelmi képviselőt jogosultak választani maguk közül. Tudniuk kell, hogy mikor jogosultak és mikor kötelesek a munkavégzést megtagadni. A munkáltató belső szabályainak megismertetése a munkavállalóval Az előzetes elméleti oktatás során szükséges megismertetni a munkavállalókat a munkáltató munkavédelmet érintő utasításaival, belső szabályaival. Ennek megfelelően oktatni kell a munkavédelmi szabályzat rendelkezéseit (ha készült munkavédelmi szabályzat), a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításokban foglalt rendelkezéseket (ha készültek ilyen utasítások), az egyéni védőeszköz juttatásának rendjét, az alkalmassági orvosi vizsgálatok rendjét, a munkavállaló ezzel kapcsolatos kötelezettségét, a mentési tervet, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre kiható utasításokat (tűzvédelmi, környezetvédelmi stb.) az elsősegélynyújtásra vonatkozó munkáltatói rendelkezést. 1 A munkavállaló teljesítménykövetelményeit úgy kell meghatározni, hogy a munkavédelmi eszközök, szabályok megtartásával munkaszerződésében írottak szerint megállapított munkabérét keresetét el tudja érni. 3

4 A munkáltató kárfelelősségének bemutatása Ki bízható meg szakmai felügyelettel? Előzetes elméleti oktatás során kell ismertetni a munka- és üzemi balesetekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségeiket, hogy a saját balesetüket kinek és mennyi időn belül, illetőleg ha balesetet észlelnek azt kinek és hogyan kell jelenteni. 1 Az oktató ismertesse a munkavédelmi előírások megszegésével járó munkajogi. polgári jogi felelősséget. Az előzetes gyakorlati oktatás célja, hogy felkészítse a munkavállalókat azoknak az ismereteknek a gyakorlati alkalmazására, amelyeket az elméleti oktatás során elsajátított. A gyakorlati oktatás keretében meg kell mutatni a munkavállalónak a munkahely és az elvégzendő munkafolyamat veszélyeit. Ezt még akkor is el kell végezni, ha a munkavállaló korábbi munkahelyén azonos feladatot, munkakört látott el. Ismertetni kell vele, hogy ezek a veszélyek hogyan keletkeztek, miben áll a veszélyeztető hatásuk. Tájékoztatni kell őket a veszélyeztetés állandó és folyamatos vagy időszakos, előre kiszámítható vagy váratlanul fellépő lehetőségére. Ugyancsak ismertetni kell a veszély elhárításának módját. Meg kell mutatni a munkavállalónak a kollektív védelmi rendszereket, a védőberendezéseket és azok működését. Gyakoroltatni szükséges azok különböző szituációkban történő alkalmazását. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a védőberendezés kiiktatása milyen veszélyhelyzetet idézhet elő, magyarázzuk el, hogy a kiiktatással saját maguk vagy munkatársaik testi épségét esetleg életét is közvetlen veszélynek teszik ki és az milyen felelősséggel jár. Emlékeztessük a munkavállalókat arra, hogy védőberendezések kiiktatása mindig szándékos cselekvés a felelősség szempontjából. Megmutatást igényelnek azok az egyéni védőeszközök, amelyeket a munkavállaló munkavégzése során köteles használni. Ismertetendő e védőeszközök használatának módja. Természetesen gyakoroltatni kell azok lehetséges használatát. Meg kell mutatni azokat a fontosabb szakmai fogásokat, amelyek segítik a munkavállalót abban, hogy a munkáját biztonságosan végezze. A gyakorlati oktatás keretében az elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető követelmény E tárgykörnél speciális szakképesítésű személyek igénybevétele tanácsolható. A munkavédelmi törvény rendelkezéséből következik, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást a munka megkezdése előtt kell megtartani. A bonyolult, nagyobb felkészültséget igénylő munkakörökben a gyakorlati oktatás hosszabb folyamat is lehet, ilyenkor nagyon fontos betartani a munkavédelmi törvény azon rendelkezését, hogy a munkavállaló felügyelet nélkül nem végezhet munkát. A felügyelettel csak olyan személyt szabad megbízni, aki szakmailag megfelelően képzett, rendelkezik a szükséges munkavédelmi ismeretekkel, a munkavédelmi előírásokat betartja és egyébként is pozitív a hozzáállása a munkavédelmi kérdésekhez, fegyelmezettsége alapján valószínűsíthető, hogy pozitív példája a munkavállalót a munkavédelmi szabályok betartására fogja ösztönözni, szakmai tudásánál és emberi erényeinél fogva megfelelő tekintéllyel rendelkezik a munkavállalók körében. A munkavédelmi oktatással szemben támasztott törvényi kötelezettségnek, miszerint a munkavállalónak a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, hogy ismernie kell a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat, csak úgy lehet eleget tenni, ha a 1 Visszautalunk a szóbeliségre, írásbeliségre vonatkozó fejezetünkre. A modern hírközlési eszközök mobil telefon, SMS stb.) bemutatására is indokolt kitérni. 4

5 Mikor jó az ismétlődő munkavédelmi oktatás tematikája? munkavédelmi oktatás ismeretanyagát meghatározott időszakonként a munkavállalók felfrissítik. A munkavédelmi törvény arra kötelezi a munkáltatót, hogy a munkavédelmi oktatást szükség esetén időszakonként ismételje meg. A törvény nem rendelkezik arról, hogy a munkavédelmi oktatást milyen időközönként szükséges megismételni. Ennek meghatározását a munkáltató hatáskörébe utalja. [Mvt. 55. (1) bek.] E követelmények érvényesülnek speciális módszerek alkalmazásával a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésekor, illetve testi, esetleg szellemi fogyatékosságban szenvedő munkavállalók esetében is. Halláscsökkent vagy világtalan személyek munkába állítását is előzetes, időszakos, soron kívüli munkavédelmi oktatásnak kell megelőznie. Itt hívjuk fel a figyelmet azokra a munkavállalókra, akik valamely ok következtében többszörösen hátrányos élethelyzetben élve, az írásos kommunikációt ami a munkavédelmi oktatás egyik módszere nem, vagy csak alacsony szinten sajátították el. Sajátos problémákkal találkozhatunk a kirendelések, kiküldetések és a munkaerőkölcsönzések körében. Az eredeti és a foglalkoztató munkáltatót munkavédelmi oktatás egyaránt terheli. Az előbbit a munkáltatói jogállás következtében, az utóbbit a konkrét munkavégzési körülmények vonatkozásában. E kérdések bonyolultak, ha tartós a más munkáltatónál foglalkoztatás (munkaerő-kölcsönzés). Meg kell a két munkáltatónak állapodnia a munkavédelmi oktatások kérdésében és az oktatás költségeiben, dokumentálásában. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás gyakoriságát a munkakör és a munkahely veszélyességére, a védekezés bonyolultságára, az érintett munkavállalók előképzettségére és képességére, illetőleg a munkavédelmi ismeretek nehézségi fokára figyelemmel célszerű meghatározni. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás tematikája akkor felel meg a törvényi előírásoknak, ha az oktatás alkalmas az előző oktatás során megszerzett elméleti és gyakorlati munkavédelmi ismeretek felelevenítésére, a munkáltatónál vagy a szakmában bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések tanulságainak levonására, a munkavédelmi követelményrendszerben bekövetkezett változások megismertetésére, a védőberendezésekben és az egyéni védőeszközökben bekövetkezett változások megismertetésére. Rendkívüli munkavédelmi oktatás akkor indokolt, ha olyan váratlan esemény történt a munkáltatónál (esetleg a szakmában), amely tanulsággal szolgál a munkavállalók számára. E körbe tartoznak az azonnali bejelentésre kötelezett súlyos munkabalesetek, a tömeges balesetek, illetőleg azok az események, amikor személyi sérülés ugyan nem történt, de a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a súlyos baleset bekövetkezése csak a körülmények szerencsés alakulása miatt maradt el. A rendkívüli oktatás célja egyrészt felkészíteni a munkavállalót a veszélyhelyzetekre, másrészt bekövetkezett események, baleset okainak elemzésével a hasonló balesetek megelőzését segíteni. (Prevenciós-elv) A munkavédelmi törvény nem határozza meg az oktatási időt. Annyi időt szükséges az oktatásra fordítani, hogy a munkavállaló képes legyen az oktatott anyag elsajátítására úgy, hogy a megszerzett ismeretet a gyakorlatban alkalmazni is tudja. Az oktatási idő függ az oktatandó anyag nehézségi fokától, oktatásban résztvevő munkavállalók előképzettségétől és a korábban 5

6 Munkavédelmi képzésekből felkészítés megszerzett munkavédelmi ismereteiktől, gyakorlati alkalmazási készségétől. Természetesen függ az oktató felkészültségétől és a rendelkezésre álló technikai eszközöktől. E helyütt utalunk a személyügyi nyilvántartás rendszerére. Az Mt a felsorolja a munkaviszonyok megszüntetésekor kötelezően kiállítandó iratokat. Vajon a megelőző munkáltató(k)nál megszerzett munkavédelmi oktatás tanúsítványait csatolni kell-e a munkavállalónak átadásra kerülő iratokhoz? Olyan munkakörben végzett tevékenység, amely netán foglalkozási körben bekövetkezett megbetegedést eredményezhet, az oktatási dokumentumokat mindkét fél számára alapiratokká minősíti. A megelőző munkáltatónál teljesített munkavédelmi oktatás ezt ne feledjük el csak akkor fogadható el, ha hitelt érdemlően bizonyított. De még ilyenkor is problémát jelenthet az időmúlás, a nem ismert oktatási színvonal stb. Célszerű ezekről a dokumentumokról a munkavállaló hozzájárulásával tájékozódni. Nagyon fontos feladata a munkáltatónak, hogy gondoskodjon a munkavédelmet oktatók megfelelő felkészítéséről és továbbképzéséről. Csak olyan személy tarthat munkavédelmi oktatást, aki ismeri azt a munkakört és munkahelyet, ahol a munkavállaló a munkáját végezni fogja, és az általános munkavédelmi ismereteken túl ismeri az alkalmazott technológiára és munkaeszközökre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Ezért el kell látni a munkavédelmet oktató személyeket a szükséges szakirodalommal és oktatási eszközökkel. A munkavédelmi oktatók képzése, továbbképzése a munkáltató kötelezettsége, ha az oktató maga is a munkaszervezet munkajogi állományába tartozik. Több munkáltató közösen is megszervezheti a munkavédelmi oktatók képzését, illetve szakosodott oktatói közösségek tagjait veheti igénybe. Lényeges azonban a konkrét munkáltató hely, technológia stb. ismeretek biztosítása. A munkavédelmi oktatás befejezését követően meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló elsajátította-e és alkalmazni tudja-e az oktatott ismeretanyagot. [Mvt. 54. (3) bek.] Az elméleti oktatást követően vissza kell kérdezni a munkavállalót. A kérdéseket úgy kell föltenni, hogy abból teljes bizonyossággal megállapítható legyen, a munkavállaló felkészültsége, munkavédelmi ismerete. Az oktatott munkavédelmi ismeretanyag alapján lehet a szó és/vagy írásbeli kontroll kérdésében dönteni. Felhívjuk a figyelmet az ún. teszt-jellegű tudásellenőrzés kétes értékére. A tesztelés lehet ugyan hatékony, de lehet szerencse-jellegű eredmény is, ezért az oktatott személy tényleges ismereteiről nem minden esetben szerezhetünk helyes információkat. Kétségkívül a teszt-típusú kérdés a leginkább dokumentálható oktatási vizsgamódszer. Ne feledjük: maguk a tesztek is lehetnek tévesek, félreértelmezhetők stb. A kontroll megválasztásakor e mögöttes problémákat mindig célszerű a munkáltatónak kalkulálnia. A gyakorlati oktatást követően a munkavállalóval el kell végeztetni azokat a gyakorlati műveleteket, amelyek során munkavállaló az oktatás keretében elsajátított ismeretek alkalmazási készségét igazolja vissza. Akkor foglalkoztatható csak önállóan a munkavállaló, ha ismeri és alkalmazni tudja a munkavédelmi előírásokat. Munkavédelmi vizsgáztatás az oktatás kontrolljának szigorúbb formája. Ott javasolható, ahol a munkatevékenység veszélyforrása leginkább a munkát végző személyektől függő körülmény. [Mvt. 54. (3) bek. b) pont] A munkavédelmi oktatásban résztvevők és a munkavédelmi vizsgára kötelezettek körét a munkáltatónál meg kell határozni. Célszerű, ha a vizsgabizottság 3 főből áll. 6

7 A munkavédelmi oktatást rendes munkaidőben, de a munkavégzés megkezdése előtt kell megtartani. Ez az új munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatására is érvényes, azaz a munkába lépés napját munkavédelmi oktatással kell kezdeni. A munkavédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, mert csak azzal tudja a munkáltató kétséget kizáróan igazolni, hogy a munkavállalót mire és mikor oktatta. A nyilvántartásra nem ír elő a törvény alaki kényszert, azt a munkáltató szabadon meghatározhatja. A nyilvántartásnak azonban tartalmaznia kell legalább az oktatás helyét és időpontját, az oktatáson résztvevő munkavállaló nevét, munkakörét és aláírását, az oktatást végző nevét, munkakörét és aláírását, az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli), az oktatás tárgyát, az oktatott anyag felsorolását, a visszakérdezés tényét és eredményét. Fontos tudni, hogy az oktatásban való részvétel, annak megtörténte, a munkavállaló ilyen irányú jognyilatkozatával válik teljessé. Munkavállalói nyilatkozat hiányában a munkáltatói nyilvántartásnak nincs magánjogi hitelessége. Ez csak annyit jelent, hogy a munkáltató nem állíthatja munkavégzésbe dolgozóját, vagy azt fel kell függesztenie. A munkavállaló nyilatkozata a tényleges és általa is ellenőrizhető oktatás megtörténtére vonatkozhat. Ez következik abból az Mvt. 61. b) pontjában írott rendelkezésből, hogy a dolgozó jogosult a szükséges ismeretek munkáltatója általi biztosítására. Álláspontunk szerint a munkavédelmi oktatás dokumentumai a munkavállaló személyiségi jogai körébe tartozó információk. Nem taglalja a Mvt., hogy a sikertelen munkavédelmi oktatást követően hogyan kell eljárni. Ha a munkavállaló munkába állítása az adott munkakörben nem lehetséges, akkor próbaidő tartama alatt az azonnali felmondásnak lehet helye. A munkavédelmi oktatás megismételhető, de jogszabályi kötelezettség erre nincs. Van viszont kialakult gyakorlat, amely az objektív okok miatt elmaradt oktatást, vizsgát mindkét fél számára méltányolható időn belül lehetővé szokta tenni. Munkavállalóra a munkavédelmi ismételt oktatás költségei nem teljesíthetők. Általános tehát az, hogy legalább egy esetben a munkavédelmi oktatás, vizsgáztatás ismételhető. Ha a munkavállaló a munkavédelmi oktatás, beszámolás, vizsgáztatás vonatkozásában neki súlyosan felróható okból nem jelenik meg, nem vesz részt, az megkaphatja az Mt. 85. (13) bek. írott képességek hiányára hivatkozással történő rendes felmondást. Kirívó, súlyos esetekben az Mt ban írott rendkívüli felmondás is alkalmazható lehet. 7

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE TÖRVÉNYI SZINT ALKOTMÁNY 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) KORMÁNYRENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI Munkaügyi Népjóléti (eü.-i)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának 2014. június 26-i elfogadására PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Munkavédelmi szabályzat

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Munkavédelmi szabályzat Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Munkavédelmi szabályzat Szarvas 2016 Általános rendelkezések 0.1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 2. (3) bekezdése

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Budapest, 2007. JELEN SZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK Mvt.: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben