MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: , web: A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

2 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Az iskola igazgatója Az igazgató közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az iskola szervezeti felépítése Az iskola vezetősége A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az iskola törvényes működését meghatározó dokumentumok Az iskola működésének dokumentumai Az elektronikus és elektronikus úton előállított nyomtatványok Szükséges teendők rendkívüli események esetén AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskola vezetőinek munkarendje A pedagógusok munkaideje, munkarendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az iskola nyitva tartása és az épületben való tartózkodás rendje Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órákon kívüli foglalkozások AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI KÖZÖSSÉGEI A nevelőtestület A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE Szakmai munkaközösségek A szülői közösség A diákönkormányzat Az iskolai sportkör Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere és formája A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanulói hiányzás igazolása Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulók kedvezményei oldal

3 7.3. A tanulói késések kezelési rendje A szülő tájékoztatása, értesítése A tanulóval szembeni fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS MELLÉKLETEI Gyűjtőköri Szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Munkaköri leírás a könyvtáros-tanár részére Katalógus-szerkesztési szabályzat Tankönyvtári szabályzat Záró rendelkezések A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI számú melléklet: Adatkezelési szabályzat számú melléklet: A tanulói tankönyvellátás iskolai rendje oldal

4 BEVEZETÉS Az iskola neve, címe: MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 Budapest Rétköz utca 39. Az iskola fenntartója, működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Ellátandó alaptevékenység: szakmai középfokú oktatás szakmai képzés villamosipar és elektronika, gépészet ágazatban Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és egyéb foglalkoztatói valamint, tanulói jogviszonyban álló alkalmazottjára, tagjára nézve kötelező érvényű. Hatálya kiterjed mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 4. oldal

5 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 2.1. Az iskola igazgatója A köznevelési intézmény igazgatója a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény igazgatója felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő-és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A Köznevelési intézmény igazgatója jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend az igazgató távolléte esetén: az általános és nevelési igazgatóhelyettes, az általános és nevelési igazgatóhelyettes távolléte esetén: a gyakorlatioktatás-vezető az, aki a helyettesítést ellátja. Az igazgatót tartós távollétében az írásban kijelölt igazgatóhelyettes helyettesíti. Felelőssége, intézkedési jogköre megegyezik az igazgatóéval. Az igazgatót távollétében azonnali döntés esetén a mindenkori ügyeletes igazgatóhelyettes helyettesíti. Felelőssége, intézkedési jogköre az adott döntés meghozatalára terjed ki. Az igazgatót távollétében helyetteseinek együttes akadályoztatása esetén az igazgató által megbízott közalkalmazott helyettesíti. Felelőssége, intézkedési jogköre az írásban rögzített megbízásra terjed ki Az igazgató által átadott feladat- és hatáskörök Az igazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből az igazgatóhelyettesnek átadja az alábbiakat: a fegyelmi eljárás lefolytatását, szükség esetén az érettségivel kapcsolatos teendőket, az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 5. oldal

6 képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát Az igazgató közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettes, a gyakorlatioktatás-vezetője. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik, munkájukról neki tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyettest és a gyakorlati-oktatás vezetőjét a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes és a gyakorlatioktatásvezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyes felelősséggel tartoznak az igazgató által rájuk bízott feladatokért Az iskola szervezeti felépítése 1. szint: igazgató 2. szint: általános és nevelési igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatás vezetője 3. szint: munkaközösségek 4. szint : pedagógusok, könyvtárosok, rendszergazda, iskolatitkár 2.4. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az iskola vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes a gyakorlatioktatás-vezetője, a szakmai munkaközösségek vezetői Az iskola vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyek témájával kapcsolatban a diákönkormányzatnak véleményezési joga van. 6. oldal

7 Az iskola által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az iskola vezetője egyszemélyben jogosult. Az iskola cégszerű aláírása az igazgató aláírásával és az iskola pecsétjével érvényes A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az iskolában folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskola egészét. Segíti a szakmai feladatok ellátását, a belső rendet, rámutat az iskola működésében felmerülő hibákra, hiányosságokra, biztosítja az iskolai munka hatékonyságát és segíti a fejlesztést. Az ellenőrzést végzők: igazgató igazgatóhelyettes, gyakorlatioktatás-vezető munkaközösség-vezetők osztályfőnök szakértők (felkérés és megbízás alapján) Az ellenőrzés területei: pedagógiai, szervezési, tanügyi feladatok ellenőrzése az SZMSZ-ben előírtak betartása, a munkatervek, tanmenetek, a tankönyvek kiválasztása, a beiskolázás, a pályázatok, a rendezvények, ünnepek, a versenyek, vizsgák, a DÖK programjai, a tanulói hiányzások. a szakmai, módszertani munka ellenőrzése a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, a megbeszélések, az írásos dokumentumok, elektronikus dokumentumok, a tanulói produktumok. Az ellenőrzés formái: óraellenőrzés beszámoltatás eredményvizsgálatok, felmérések időszakos állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések. A belső ellenőrzés az éves munkaterv része. Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanév értékelésekor az igazgató beszámol a nevelőtestület előtt. 7. oldal

8 3. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 3.1. Az iskola törvényes működését meghatározó dokumentumok az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend 3.2. Az iskola működésének dokumentumai a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az elektronikus és elektronikus úton előállított nyomtatványok Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően alkalmazzuk. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az intézmény igazgatója vagy az általa eseti megbízással rendelkező iskolatitkár alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az OSA statisztika Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskolánkban használatos e-napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása az iskola e célra használatos szerverén történik. A e-napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. A tanuló félévi értesítőjét az osztályfőnök nyomtatja ki, majd aláírásával és az iskola körbélyegzőjével hitelesíti. A kinyomtatott iratot átadja a tanulónak vagy a szülőnek. A tanév végén az e-napló által generált bizonyítványról papír alapú törzskönyvet és bizonyítványt kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A tanév végén a haladási- és osztályozó naplót az e-napló kezelésével megbízott dolgozó nyomtatja ki, a titkárság összefűzi, majd a hitelesítés az igazgató aláírásával és az iskola körbélyegzőjével történik. 8. oldal

9 Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben Az elektronikus úton előállított dokumentumok tárolása Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat a papíralapú dokumentumok tárolásával azonos módon kell kezelni Szükséges teendők rendkívüli események esetén Rendkívüli esemény észlelésekor köteles az eseményt észlelő az általa elérhető legközelebbi belső telefonon, vagy személyesen az iskola igazgatójának vagy az ügyeletes igazgatóhelyettesnek az esetet jelenteni. Az iskola igazgatója (távolléte estén az ügyeletes igazgatóhelyettes): haladéktalanul értesíti a megfelelő hatóságokat (mentők, tűzoltók, rendőrség), a lehető legrövidebb időn belül értesíti az épületben lévő valamennyi személyt, elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását, majd ezt követően értesíti a fenntartó illetékes képviselőjét az eseményről. Rendkívüli esemény elhárításának szervezeti és végrehajtási rendje Hangjelzéssel kezdődik (áramszünet esetén kolompolással). A hangjelzést követően az iskola minden helyiségét el kell hagyni. Levonulás közben a folyosók, lépcsőházak bal oldali részét szabadon kell hagyni, hogy az élet- és vagyonmentést végzők munkáját ne akadályozzák. Az iskola kijáratait kinyitják, a tanulók négy kijáraton hagyják el az épületet. A torlódásoknál ügyelnek egymás testi épségére. A levonulási rendet minden tanteremben, valamint a tanári szobákban, laboratóriumokban, műhelyekben is el kell helyezni. A levonulás után rossz idő esetén a tanulók a szomszédos - Törökugrató utcai - általános iskola épületében várakoznak. 4. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4.1. Az iskola vezetőinek munkarendje Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és óra között, pénteken 7.30 és óra között az intézményben tartózkodik A pedagógusok munkaideje, munkarendje A pedagógusok napi munkaidejüket az órarend, a munkaterv és az iskolai programok szem előtt tartásával általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadóórákat általában csütörtöki napokon tarjuk. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, az 9. oldal

10 iskolai programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg A pedagógusok munkaidejének kitöltése A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik: a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, a munkaidő többi részében ellátott feladatokra A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak a tanítási órák megtartása a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, osztályfőnöki feladatok ellátása, iskolai sportköri foglalkozások, szakkörök vezetése, differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, előkészítők stb.) tartása, magántanuló felkészítésének segítése, egyéb vizsgák lebonyolítása, könyvtárosi feladatok ellátása A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a tanítási órák dokumentálása, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális-és sportprogramok szervezése, a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő) ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 10. oldal

11 részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, az osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy a helyettesítéséről intézkedni lehessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában. Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az iskola által elrendelt kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, az iskolai programok, illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai dokumentumokban rögzített. A nem kizárólag az iskolában elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 11. oldal

12 4.3. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az iskola vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az igazgató szóbeli vagy írásos utasításával történik Munkaköri leírás-minták Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési okokból az egyes megbízásokhoz tartozó munkaköri leírások külön készülnek el azért, hogy ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. Munkaköri leírás igazgatóhelyettes részére A munkakör megnevezése: általános- és nevelési igazgatóhelyettes A munkakört betöltő neve: Alá-és fölérendeltségi viszony: munkáját az igazgatónak közvetlenül alárendelve végzi. Munkaidejét, kötelező óraszámát, járandóságát, évi szabadságát a közalkalmazottakra mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. I. Főbb felelősségek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok Az igazgatót annak akadályoztatása esetén helyettesíti, intézkedéseit teljes felelősséggel és jogkörrel hozza. Ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását, az igazgató utasítása szerint intézkedik az iskola mindennapi életében. A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, támogatja végrehajtásukat. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, az iskolai munkaterv, a hatályos rendelkezések, továbbá az igazgató utasítása alapján tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a pedagógusok munkáját. Elkészíti a tanárok munkabeosztását. Előkészíti a nevelőtestületi értekezleteket. Gondozza a pedagógusok továbbképzési tervét. Szervezi a távollévő pedagógusok helyettesítését. Nyilvántartja a szakköröket, korrepetálásokat. Felelős az iskolai szintű rendezvények szervezéséért. Statisztikai adatszolgáltatást végez. Szervezi a bel- és külföldi látogatók programját. Szervezi, irányítja az iskola további a törvényben és az igazgató által előírt vagy működési szempontból fontos tevékenységeit. II. Különleges felelőssége Közreműködik a pályázatok elkészítésében. Javaslataival segíti a tanulók jutalmazására vonatkozó tervezést. 12. oldal

13 A személyiségjogokat érintő (tanári, szülői, gyermeki) illetve titkosnak minősített információkat megőrzi, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében jár el. III. Ellenőrzési feladatai Ellenőrzi a pedagógiai célkitűzések, a nevelőtestületi határozatok megvalósulását. Cél- és tematikus ellenőrzést végez az iskolai ellenőrzési terv alapján. Ellenőrzi a munkaközösségek munkáját. Ellenőrzi a pedagógusok túlóráját, azok elszámolását. Ellenőrzi a pedagógusok tanügyi adminisztrációját. Ellenőrzéseit az SZMSZ, az éves munkaterv és a belső ellenőrzési terv, valamint az igazgatói utasítás alapján végzi. Munkaköri leírás munkaközösség-vezető részére Munkakör megnevezése: munkaközösség vezetője A munkakört betöltő neve: Alá- és fölérendeltségi viszony: munkáját az igazgatónak közvetlenül alárendelve végzi. Megbízza a munkaközösség tagjainak kezdeményezésére az igazgató, egy év időtartamra. A munkakörrel járó kedvezményeket, járandóságokat a közalkalmazottakra mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. A munkaközösség-vezető fő feladata az iskola szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése. I. Főbb felelősségei és tevékenységei Felelős a munkaközösség szakszerű működéséért, a munkaközösségi feladatok koordinálásáért. Feladata az iskola és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű használatának biztosításáért, az észlelt problémák és hiányosságok azonnali jelzéséért. Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, azt koordinálja, szükség esetén segíti. Az igazgató kérésére beszámolót, értékelést, jelentést készít. Figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak továbbképzését, önképzését. Az igazgatóhelyettessel együtt előkészíti és szervezi a beiskolázási eljárást. Felelős a versenyek, programok színvonalas lebonyolításáért. Segíti az iskola további - a törvényben és az igazgató által előírt vagy működési szempontból fontos - tevékenységeit. II. Különleges felelőssége, feladatai Munkaerő-fejlesztési terv készítése, új kolléga felvételének előkészítése. Továbbképzési javaslatok megfogalmazása. Jutalmazásban, értékelésben való közreműködés az igazgató megbízásából. Különös figyelmet fordít a pályakezdő, illetve új kollégák beilleszkedésének segítésére. Munkaközösségi munkaterv készítése. 13. oldal

14 Felelős a munkaközösség leltári eszközeiért. Felelős a munkaközösség által tanított tantárgyak tankönyveinek megrendeléséért. Felelős a munkaközösségi folyosói hirdetőtábla (táblák) gondozásáért. III. A munkaközösségen belüli, munkával összefüggő feszültségek, konfliktusok oldására törekszik. IV. Ellenőrzési feladatai Ellenőrzi a munkaközösségi munkaterv időarányos végrehajtását. Mérésmetodikai feladatokban közreműködik. Elvégzi az igazgató által ráruházott ellenőrzési feladatokat. V. Kapcsolatok Operatív munkája során kapcsolatot tart az igazgatóhelyettesekkel és az igazgatóval. Együttműködik a munkaterületéhez állandóan vagy alkalmilag kapcsolódó munkaközösségek vezetőivel. Napi szakmai kapcsolatot tart munkaközössége tagjaival. Alkalmi vagy rendszeres kapcsolatot tart más iskolákkal (kerületi, vidéki, külföldi), szükség esetén iskolán kívüli szakmai szervezetekkel, (bizottságok, egyesületek). Munkaköri leírás szaktanár részére A munkakör megnevezése: szaktanár A munkakört betöltő neve: Alá és fölérendeltségi viszony: munkáját munkaközösség-vezetőnek közvetlenül alárendelve végzi. Munkaidejét, kötelező óraszámát, járandóságát, évi szabadságát a közalkalmazottakra mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. I. Főbb felelősségei és tevékenységei: Tagja a.munkaközösségnek. A tantárgyfelosztásban rögzített osztályokban az órarend szerinti heti beosztás szerint tanítja a szaktárgyait. A tankönyvlista készítésekor jóváhagyott tankönyveket, feladatgyűjteményeket használja tanítása során. Szaktantárgyát magas szakmai színvonalon látja el az érvényes tantervek előírásainak megfelelően, az iskola pedagógiai programjában rögzített elvek alapján, az SZMSZ-ben foglaltak betartásával. A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. Differenciáltan foglalkozik tanítványaival: a tehetséges, érdeklődő diákokat felkészíti a versenyekre, az önhibájukon kívül átmenetileg lemaradóknak segítséget nyújt a felzárkóztatáshoz. Feladatának tekinti tanítványai nevelését: jellemük, toleranciára való képességük, viselkedéskultúrájuk, munkafegyelmük fejlesztését. Évente írásbeli vizsga- vagy versenyfelügyeletet lát el az igazgatóhelyettes által készített, az érdekelttel időben egyeztetett időbeosztás szerint. Szükség esetén a tanítási óráin túl helyettesítést lát el. 14. oldal

15 Elvégzi a munkaközösség-vezető által rábízott szakmai feladatokat (verseny-előkészítés és versenyeztetés, felvételi feladatok készítése és vizsgáztatás, ünnepség, ill. megemlékezés szervezése, szakmai napok, szakmai előadások, kiállítások szervezése). Részt vesz a munkaközösségi-, a tantestületi- és az osztályozó értekezleteken, illetve az egy osztályban tanító tanárok értekezletein, valamint évente kétszer a szülőknek szervezett közös szaktanári fogadó délutánon. Adminisztrációs feladatokat végez: vezeti az általa tanított osztályok naplójának rá vonatkozó részét, a foglalkozási (szakköri, korrepetálási, fakultációs) naplót. Kérheti az iskola továbbképzési tervébe való felvételét, illetve a tervnek megfelelő, általa választott akkreditált továbbképzési formában való részvételét. A hétévenkénti kötelező továbbképzés keretében, a szükséges 120 kreditpont megszerzéséig az igazgató kötelezheti valamely akkreditált továbbképzési formában való részvételre Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az igazgatóhelyettest és gondoskodik arról, hogy a tanmenet és a tankönyv a helyettesítő tanár rendelkezésére álljon Részt vesz az iskolai rendezvényeken. II. Különleges felelőssége: Az oktatási segédanyagok és segédeszközök, az iskola géppark szakszerű és takarékos használata. Kötelessége a személyiségjogok maximális tiszteletben tartása. A munkahellyel illetve a tanulókkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli. Az osztályokkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli. Tanítványaival, kollégáival és a szülőkkel való kapcsolatát korrektség, segítőkészség, önuralom, tiszteleten alapuló távolságtartás és empátia jellemzi. III. Ellenőrzési feladatai: Rendszeresen ellenőrzi és értékeli tanítványai munkáját, fejlődését, teljesítményét. Részt vesz a kötelező, vagy helyi szervezésű mérési-értékelési feladatok elvégzésében. Gondot fordít a tanterem esztétikus, barátságos, otthonos légkörének megteremtésére és megőrzésére: javaslatot tesz a munkaközösség-vezetőnek, az osztályfőnöknek a tárgyi feltételek javítására, fejlesztésére, tanítványait az esztétikus környezet kialakítására és megóvására neveli. IV. Kapcsolatok: Kapcsolatot tart az igazgatóhelyettessel. Napi szakmai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival. Munkájával összefüggésben kapcsolatot tart a könyvtárossal, a rendszergazdával és a titkárság dolgozóival. Együttműködik az osztályfőnökökkel és a vele azonos osztályban tanító tanárok közösségével. Szükség esetén rendkívüli kapcsolatfelvételt kezdeményez a szülőkkel. Szakmai önépítése, önképzése során részt vesz a szakmai közéletben. 15. oldal

16 Munkaköri leírás osztályfőnök részére A munkakör megnevezése: osztályfőnök A munkakört betöltő neve:. Alá-és fölérendeltségi viszony: munkáját a munkaközösség-vezetőnek közvetlenül alárendelve végzi. Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki az igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség javaslata alapján. Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint egyéb iránymutatások alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi. A munkakörrel járó kedvezményeit, járandóságát a közalkalmazottakra mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. I. Főbb felelősségei és tevékenységei: Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Segíti az osztályközösség kialakulását. Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványait oktató nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait előterjeszti tanártársainak. Szülői értekezletet tart, rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Szervezi az osztály közös programjait. Mint osztályfőnök saját hatáskörben, az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák véleményét figyelembe véve.) Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. A tanulók személyiségének ismeretében segíti azok pályaválasztását, pályaorientációját. Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos működésére. 16. oldal

17 4.5. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama A tanítási hét hétfő reggeltől péntek délutánig tart. A Szülői Közösség és a Diákbizottság egyetértésével reggel 7.45 órától délután óráig tart a tanítás. Ha az órarendkészítés során felmerül, hogy a tanítás csak 0. órával oldható meg, akkor a tanítás kezdete az érintett osztály esetében A tanítási órák 45 percesek, a szünetek 10, illetve 15 percesek Az iskola nyitva tartása és az épületben való tartózkodás rendje Az iskola épülete reggel 6 órától van nyitva a tanulók és a dolgozók folyamatos fogadására. Az iskola dolgozóinak és tanulóinak az épületben való tartózkodását a beléptető rendszer regisztrálja. A hivatalos nyitva tartási időben az épületben portai ügyeletet kell tartani, és az épületbe érkező idegenekkel, szülőkkel, látogatókkal szemben a portai szolgálati rendben rögzített eljárást kell alkalmazni. Az egyes osztályok tanórai tevékenységét, óra- és terembeosztását a tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza. A tanulók az épületet a tanítási időben csak a portán leadott, az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettes által kiadott kilépési engedéllyel hagyhatják el. Az iskola épületét legkésőbb 22 órakor be kell zárni. Az épület bezárása előtt a portások kötelesek meggyőződni arról, hogy az épületet mindenki elhagyta. Az épület nyitva tartásának megváltoztatását az igazgató elrendelheti Előírások az iskola területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek Az iskola épületében tanítási idő alatt csak az iskolavezetés hozzájárulásával tartózkodhatnak az intézménnyel kapcsolatban nem álló személyek, akik a portán való bejelentkezés után léphetnek be az iskolába. A tanulók tanítási időben csak rendkívüli esetben látogathatók. A látogatásról a titkárságot értesíteni kell. Tanítási időn túl csak az intézménnyel bérleti szerződéssel rendelkezők, a szerződésben foglalt időtartam alatt tartózkodhatnak az épületben és az iskola udvarán. Az időszakos rendezvények, szülői értekezletek résztvevőinek és a terembérlőknek az épületben való tartózkodását a portaszolgálat rendje, illetve az időszakosan kiadott igazgatói utasítás, valamint az iskola igazgatósága által kiadott teremrend szabályozza. Az épületben való tartózkodás alatt az iskolai házirendet minden látogatónak be kell tartania Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját. Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 17. oldal

18 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása a tanulók és a pedagógusok számára kötelező. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat, laboratóriumokat, tanműhelyeket az órák után zárni kell. A zárás az órát tartó pedagógusok feladata. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja A dohányzással kapcsolatos előírások Az intézményben ideértve az iskola teljes területét a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Minden tanév megkezdésekor az iskola vezetősége ismételten köteles felhívni a pedagógusok figyelmét a balesetek megelőzése érdekében az érvényes iskolai védő- és óvóelőírások betartására. A pedagógusok elsősorban a gyakorlati tanárok és az osztályfőnökök kötelesek a tanév elején a tanulókat (ismételt) baleset-megelőzési oktatásban részesíteni, minden gyakorlati oktatási helyen és azokban az elméleti oktatási helyiségekben, amelyek esetében erre szükség van. A tanulók aláírásukkal igazolják, hogy részt vettek az oktatásban és tudomásul vették az elhangzottakat. A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 18. oldal

19 nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi. A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset- munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják A mindennapos testnevelés szervezése Diákjaink számára pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelési órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel; a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra foglalkozáson történő részvétellel. A választható sportágakat az intézmény igazgatója a tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza; a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban történő sportolással a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával; a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik az iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. Szakosztályaink (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, természetjárás) minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak testedzési lehetőséget diákjaink számára. A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a kötelező órák keretéből oldjuk meg. Szakosztályaink számára biztosítjuk az országos és a megyei, valamint a városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Lehetőséget biztosítunk diákjaink számára, hogy a mindennapos testnevelés követelményeit diáksportkörünk szakosztályaiban teljesítsék. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező. Természetjáró csoportunk kétheti gyakorisággal szervez gyalogos, autóbuszos, kerékpáros túrákat, teljesítménytúrákat diákjaink és a szülők, valamint külsős résztvevők számára. Saját szakosztályainkon kívül együttműködünk a kerületben működő szakosztályokkal. Biztosítjuk diákjaink számára a gyógytestnevelés oktatását, a feladat ellátásához saját gyógytestnevelővel rendelkezünk A tanítási órákon kívüli foglalkozások Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 19. oldal

20 foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembe vételével a munkaközösség-vezetők javaslata alapján lehet indítani. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalmi és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozásokat a szakkör vezetője előre meghatározott tematika alapján tartja. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök térítésmentesek. Az öntevékeny diákkörök a művészetek, a természettudományok és a technika területén teszik lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás melletti tehetséggondozását. Az öntevékeny diákkör munkája során nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására és önfejlesztő tevékenységére. Az öntevékeny diákköröket (önképzőköröket) az iskola a tanulók érdeklődésétől függően indítja pedagógusok és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakemberek vezetésével. Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek, hagyományos programjainak terveit az éves munkaterv tartalmazza az elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni. A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók intézményi, fővárosi és országos versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek. A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Szervezett külföldi kapcsolatok, utazások révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 5. AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI KÖZÖSSÉGEI 5.1. A nevelőtestület A nevelőtestület a köznevelési törvény 70. alapján a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 20. oldal

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

Debreceni Bárczi Gusztáv

Debreceni Bárczi Gusztáv Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben