Únyi Újság FEJEZETEK ÚNY KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉBİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Únyi Újság FEJEZETEK ÚNY KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉBİL"

Átírás

1 Únyi Újság Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Úny Község Önkormányzatának Kiadványa XIV. évfolyam, 2. szám július Akiért a harang szól FEJEZETEK ÚNY KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉBİL Azt hiszem sokan ismerik a világhírő amerikai író, Hemingway regényének a címét. Úgy gondolom, a harangszó értünk, az emberekért: hívıért és nem hívıért együttesen szól. Hisz a harangok és szavuk irányította és részben mai is irányítja a mindennapi élet ritmusát, irányt mutatnakt, eligazítanak, jelt adnak, elsısorban a keresztény lelkülető híveknek. A harangszó elsıdlegesen istentiszteletre és imára hív, ezért is volt a vallásosabb érában a harangoknak mély tisztelete, mert ennek hangjára pl. a katolikus nık keresztet vetettek, míg a férfiak levették kalapjukat. A harangszó napközi hangjával jelezte az idı múlását is. A harang örömeinket és bánatunkat is közli a világgal. Örömmel jelezte, amikor körmeneteken, búcsújárosokon, vagy búzaszenteléseken jártunk, vagy egyéb örömben volt részünk (vége a háborúnak, jeles vendéget fogadunk, stb.). Sok esetben sokkal többször bánatunkat közölte, amikor halottainkat elkísérjük utolsó útjára, s a korábbi századokban, a középkorban, a rossz szellemek előzetésében volt szerepük és gyakran a természeti csapások jelzésében: tőzvész, viharfelhık és árvizek elhárításakor kondították meg a harangokat (gondoljunk csak Petıfi szavaira: fél szendergésembıl Félrevert harang zugása vert föl. ). A harangnak és harangszónak már az ókorban jelentıs szerepe volt az istenségekkel való kapcsolatukban, de a keresztény egyházban Sabianus pápa 604-ben rendelte el ennek használatát, amely azonban csak a századtól hívta rendszeresen híveit istentiszteletekre. Pl. az a méhkas alakú harang is, amelyet 1966-ban az únyi Kovács Zsigmond szántott ki a csolnokidági határszélen. A kutatók ezt a 12. századi harangot Magyarország (egyesek egész Európa) legrégibb harangjának tartják, amit ma az esztergomi Balassa Múzeumban ıriznek. Az 1991-ben Esztergomban járó II. János Pál pápát is ez a harang köszöntötte szetnmiséjén. (E régi harangnak így van köze Únyhoz). A harangok szava is fokozatosan alakult ki a történelem során. A harangozás elterjedésének elsı századaiban csak istentiszteletekre és temetésekre hívott. Az évi zsinat óta a reggeli és esti Körjegyzıség harangszó Szőz Mária köszöntésére szólította a híveket. A r. k. esti harang szava ügyfélfogadási rendje általában 18 órakor - az addig a faluban mindenütt szabadon járkáló gyerekeket szólította haza. Ahol erre lehetıség volt (rendelkeztek kisharanggal) ott Hétfın: óráig megszólaltatták az elhunytakra emlékeztetı kisharangot, az un. lélekharangot is. szerdán: óráig Magyarországon az évi nagyszombati zsinat (ma Trnava) rendelte el a vihar pénteken: óráig idején szóló harangozást ezzel őzzék el azt, ahogy a középkorban a rossz szellemeket. Ezt a tevékenységet a felhık eleibe való harangozást a 18. századtól Polgármester fogadóórái csaknem minden oskolamestertıl elvárták, így pl. a 19. század közepéig a kirvaitól hétfın: óráig is. Hogyan és miként töltötték be és töltik be templomaink 2-2 harangja ezt a pénteken óráig szerepet? Únyon évszázadokig (a szd. kivételével) csak a katolikus templom harangja tudta betölteni, mert a reformátusok harangja a hagyomány Körjegyzı fogadónapja mondája szerint- egy kútba bocsátották alá az üldöztetések idején (a Kedden: óráig pusztaföldváriak is ezt tarják harangjukról). A reformátusok harangja csak az 1781: 26.tc. alapján szólhatott nyíltan, harangozhattak szabadon. Ekkortól mindkét felekezet harangja, feltehetıleg csak a templom mellett álló haranglábon állhatott, Kiadja: Úny Község Önkormányzata Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Pósfai József Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal Fax: 06 (33) A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai rovat Testületi Tallózó Jegyzıi felhívás Anyakönyvi hírek a katolikusoké 1863-ig, a reformátusoké 1931-ig (bár kisebb fatornya már korábban volt) feltételezéseim szerint. Bizonyára mindkét felekezet harangja megszólalt, amikor 1863-ban tőzoltásra hívta az egész községet. Arról nincs tudomásunk (nincsenek szemtanuk),hogy két világégés befejezésekor, vagy a trianoni békediktátumkor megszólaltek-e templomaink harangjai (az öröm és a bánat jeléül). Azonban feltételezzük, hogy örömteli harangszó köszöntötte mindkét felekezet másodikként megérkezı

2 harangját 1922-ben a katolikusokét és 1931-ben a reformátusokét. Az viszont bizonyos, amikor 1946-ban október 3-án bérmálásra érkezett Mindszenty hercegprímás nemcsak lovasbandérium, hanem harangzúgás is fogadta. Konkrétabban harangjainkról a következıkben szólunk. Egyelıre csak bemutatnám ıket, tisztelettel: dr.wagenhoffer Vilmos Református nagyharang Református kisharang Katolikus nagyharang Katolikus kisharang ÓVODAI HÍREK Az óvodai beszámolóból Személyi változás az elızı tanévhez képest nem történt, az alkalmazotti létszám továbbra is 4 fı. Tárgyi feltételek: Cél a szintentartás volt, ezt sikerült tartani, nagyobb fejlesztésre eszközbeszerzésre nem volt mód. A meglévı eszközök alkalmasak a zavartalan munkavégzéshez. Gyermeklétszám alakulása: A es óvodai tanévet szeptember 01-én 17 fı gyermek kezdte, és május 31-én ennyi is fejezte be. A gyermekcsoport életkor szerinti megoszlása: 3 éves = 1 fı; 4 éves = 6 fı; 5 éves = 7 fı; 6 éves = 3 fı; 7 éves = 1 fı. Tanköteles gyermekek száma: 2 fı Térítésdíj-kedvezményben részesülık: 50 %-ban 1fı, 100 %-ban 6 fı. Óvodai gyermeklétszám várható alakulása a es tanévre: - Elıjegyzésbe véve: 6 fı - Összesen fı között alakul a gyermeklétszám. A Helyi Nevelési Program elıírásainak megfelelı folytak a nevelési oktatási feladatok, különös figyelmet fordítva a gyermekek egyéni fejlıdési tempójára. Így elérhetı az egyéni képességek optimális szintje. A gyermekek tudásszintjét a már jól bevált módszerrel mérték e tanévben is, és a szülık is megismerhették az eredményeket. Az óvodai ünnepeket, jeles napokat, hagyományos szokásokat is a programban tervezett módon valósították meg az óvodai foglalkozásokon, illetve nyilvánosan. A tanév során fontos feladat volt a gyermekek egészségének a megırzése, az egészséges életmódra nevelés. Az Országos Egészségnevelési Program jóvoltából ingyenes ismeretterjesztı anyagok álltak rnedelkezésre CD, DVD, szórólapok, plakátok formájában. A mozgás mellett a gyerekek ismerkedhettek a helyes egészségügyi, higiéniai szabályokkal, szokásokkal, az egészséges táplálkozással. A gyerekek súlyát havonta, a testmagasságot évente kétszer mérték. Fogászati szőrıvizsgálat, illetve helyes fog- és szájhigéniai elıadás is volt. A gyerekek nagyon élvezték a kreatív bemútatót. Dicséretet is kaptak az egészséges fogaikért. A védını rendszereseen és hatékonyan látogatja az óvodát. Óvodai élettel kapcsolatos események: farsang idején Fınix bővész elıadásának megtekintése az iskolásokkal közösen. Varga László ásványgyőjteményének a megtekintése a szülık kérésére fényképészkedés, jó minıségő használt ruha osztás a gyerekek és a szülık között egy karitatív szrvezet jóvoltából könyvvásárlási lehetıség biztosítása. Az intézmény az Únyi Újságon keresztül is rendszeresen tájékoztatta a község lakosságát az óvodai élet eseményeirıl. Ez év januárjában az intézményvezetı közölte szándékát a munkáltatójával, az elırehozott öregségi nyugdíjba vonulásával kapcsolatban. Az ehhez szükséges intézkedések megtörténtek. Az álláshely meghírdetésére két jelentkezı volt. Reiser Éva pályázata került elfogadásra. Június 18- án megtörtént a személyes bemutatkozás, a tagóvoda-vezetıi álláshelyet július 26-tól foglalja el.

3 Idıközben az egyik gondozó munkaszerzıdése is lejárt, ami december 31-ig meghosszabbításra került. Amennyiben ez alatt megkezdi a fıiskolai tanulmányokat akkor a szerzıdés meghosszabbításra kerül, amennyiben nem, akkor év elején ez az álláshely is meghírdetésre kerül. A Nyári takarítási szünet június 21. és július 26. között tart. ISKOLAI HÍREK Június lett és tanév vége, szabadság,barátom, itt a nyár,.. Igen, ismét véget ért egy tanév. Újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak tanulók, pedagógusok egyaránt. Számukra ez az összegzés ideje is. A tanév során pozitív és negatív történések sora adja azt az elmélyülı tapasztalatot, ami a késıbbiekben alakítja tevékenységünket, s amely tudásra építhetnek tanulóink a következı tanévben. Minden évben próbáljuk kicsit változatosabbá tenni tanulóink iskolai életét. Természetesen lehetıségeinkhez mérten. Néhányról már írtam a márciusban megjelent újságban. A tavasz igazán mozgalmas volt a családsegítı kollégák kézmőves foglalkozásával, Varga László ásványkiállításának megtekintésével, rendırségi bemutatóval, a csolnoki zeneiskolások hangszerbemutatóval egybekötött kis hangversenyével, a budapesti Állatkertben tett kirándulással, a gyereknapi gulyásfızéssel, erdei iskolával. Májusban az iskola udvara rendezetté és szebbé vált egy fiataltokból álló csoport karitatív tevékenysége által. E rendkívüli segítségnyújtást ismételten köszönjük. Intézményünk tovább szépül. A téli szünetben már a nyílászárók cseréje megtörtént, s a nyáron a külsı szigetelés és felújítás is elkészül a fenntartó Önkormányzat nyertes pályázatának jóvoltából. Nemcsak külsıségekben újulunk meg. A következı tanévben új módszereket alkalmazva új programmal indítjuk a tanítást. Az iskolai oktatással szemben egyre többrétő, szerteágazó elvárásokat támaszt az oktatáspolitika és a társadalom. A mi kis iskolánk olyan adottságokkal rendelkezik, amely arra ösztönöz minket, hogy új lehetıségeket keressünk, s vonzóbbá tegyük intézményünket. Olyan alapelveket helyezünk elıtérbe, mint az egyénre szabott tanítási módszer, differenciálás, az önálló tanulás képességének fejlesztése, a mindennapos mozgás. Nagy hangsúlyt kap a környezeti, egészség és a mővészetek irányába ható nevelés, személyiségfejlesztés. Szeretnénk szélesebb lehetıséget biztosítani a játékos tanulásra, a közös munka örömére, a képességek sokrétőbb fejlesztésére. Olyan módszereket szeretnénk kipróbálni, amelyek megismerésével a gyerekek is fontosnak tartják az együttmőködést, segítségnyújtást társaik iránt. Ösztönözni szeretnénk tanulóinkat az eszközök, könyvek használatára, a felfedezı, cselekvı tanulásra egy pozitív, nyugodt légkörben. Délelıtt a fı tárgyak kapnak hangsúlyt, délután a készségtárgyak, s egyéb változatos tevékenységek. A mesélés sokrétő fejlesztı, nevelı erejének alkalmazásával egészítenénk ki délutánjainkat. Az osztály elrendezése, a könyvespolcok, a belsı dekoráció is a közös munkát, az önálló könyvhasználatot, a kutakodást segítik majd. Többet szeretnénk sétálni a településen, amelynek során a tapasztalva tanulás lehetıségét biztosítanánk az állatok, növények, természeti adottságok, intézmények és szolgáltatás falubeli megfigyelésével. A falu hagyományainak felkutatása, beszélgetés idıs emberekkel is céljaink között szerepel. A hét tematikájának kialakításánál a délelıttöt tekintve azonos tantárgyból több órát tervezünk egy-egy napra a tananyag több oldalról történı körüljárása érdekében. A délutáni foglalkozások a mesélés, szerepjáték, kísérletezés, kertészkedés, zenehallgatás, bábozás, tánc,sport, hagyományápolás jegyében telnek majd. Minden nap 15 percben az ún. ráhangoló percekkel indul,amely megelızi a tanítási órákat, s amelyen beszélgetünk az aktuális napokról ( Medárd, Szent György nap stb.), népszokásokról, jelképekrıl, közmondásokról, személyes élményekrıl. A 15 perces óraközi szünetek többségét levegızéssel töltjük. A délutáni foglalkozásokba a szülıket is bevonjuk önkéntes vállalásaik alapján az agyagozás, mesélés, népszokások, sportolás, kirándulás, kertészkedés, kézmővesség területeken. A 3-4. osztálynak heti egy alkalommal az angol nyelv megismerését is lehetıvé tesszük szintén szülıi felajánlással. A partnerkapcsolatok ápolását nemcsak a fent felsoroltak mutatják, hanem minden hónapban egy alkalommal a szülıkkel együtt tartott délutánok megszervezése is pl: köpenyhímzés, hangszer és lampion készítés, adventi és sportdélután, táncház, közös kirándulás és még sorolhatnám. Olyan alaposan megtervezett, változatos és sokrétő programot kínálunk a tanulóinknak és szüleiknek, amelyben a részvevık örömmel tevékenykednek, s amely vonzóvá teheti intézményünket azok számára is, akik nem saját lakóhelyük oktatási intézményét részesítik elınyben. Új programunk reméljük, javára szolgál nemcsak szők közösségünknek, de tágabb környezetünknek, a településnek is. Várjuk azon személyek jelentkezését, akik szívesen látják tanulói csoportunkat egy beszélgetésre a falu múltjával- szokásaival, vagy az állattartás, mezıgazdasági eszközök megismertetésével kapcsolatban! A jelentkezéseket köszönettel fogadjuk még a nyáron, s kérnénk a hivatalban írásos formában- név, cím, esetleg telefonszám, vállalás tárgya- leadni! Köszönjük. Úny, június 23. Csánkné Köves Gabriella tagintézmény-vezetı

4 Meghívó Iskolakezdési játékos délelıttöt szervezünk az iskolában augusztus 30-án (hétfı) délelıtt 8-11 óráig, melyre szeretettel meghívjuk tanulóinkat és szüleiket. Tanévnyitó ünnepségünket augusztus 31-én kedden 16 órai kezdettel tartjuk. A tanév elsı tanítási napja szeptember 1. szerda 8 óra. Közlemény: A következı tanévben változás lesz nyitva tartásunkban! A napközis foglakozásokat hétfıtıl péntekig 16 óráig tartjuk. Felhívás: Szívesen fogadunk régi tárgyakat ( rézmozsár, vasaló stb.), fotókat a település régi arcáról, népviseletrıl akár csak a tanév idıtartamára, vagy állandó iskolai győjtemény kialakítására. Köszönettel fogadunk minden olyan tárgyat, ami a falu hagyományainak felkutatásában segít. Köszönjük!

5 ÚNYI ÚJSÁG Hasznos csapatépítés A takarékosság jót tesz az elhivatottságnak - A cégek másoknak segítenek, miközben csapatot építenek. Bár egy év alatt többszörösére nıtt a vállalati önkéntes munkában résztvevık száma, Magyarországon mindössze társaság tekinti stratégiai feladatnak a társadalmi felelısségvállalást, s ezen belül a közvetlen segítségnyújtást. A wellness hétvégékkel szemben egyre több cégnél ennek keretében építik a csapatot. A vállalatok a válságban visszafogták kiadásaikat, a társadalmi felelısségvállalás (CSR) az adományokról és juttatásokról áthelyezıdött a cég által fontosnak tartott, általában helyi kötıdéső önkéntes munkára. Ugyanakkor számos cégvezetı gondolta - helyesen - azt, hogy a szokásos csapatépítı tréninget a megvonások és elbocsátások közepette nem ildomos wellness-szállodában, paintball-lal vagy kalandtúrával tölteni. A budapesti székhelyő INNOVATÍV FEJLESZTÉS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. amely szakértelmével, tapasztalataival, adottságaival nyújt szolgáltatást olyan vállalkozásoknak, melyek különbözı kutatás-fejlesztési projektek során keletkezett újításokkal szeretnék eredményességüket, piaci szereplésüket, hatékonyságukat fokozni társadalmi felelısségvállalási programjának elsıdleges célja, hogy abban segítsenek a cég dolgozói, amire a kiválasztott közösségnek leginkább szüksége van (legyen szó játszótér építésérıl, közintézmény felújításáról, területrendezésrıl, ételosztásról). A május 21-ei program keretein belül a vállalat közel félmillió forint értékben adott támogatást az Únyi Tagiskola számára, azzal a céllal, hogy a balesetveszélyes kerti játékokat lebontsák, s helyettük újakat telepítsenek. Ezt saját munkatársai, azok közeli ismerısei, valamint a cég partnerei közösen, önkéntes munkával telepítették az iskola udvarára ezen a különleges napon. Az egész napos munka során egy csúszdás várat praktikusabbá varázsoltak, hogy a gyerekeknek ülıhelye legyen benne, kibıvítették a homokozót, tőzrakhelyet létesítettek, kertet rendeztek, padokat telepítettek, gyümölcsfákat ültettek, és egy számítógép átadására is sor került, ami a vállalat számára már feleslegessé vált, az iskolának viszont segítséget jelentett. Miközben a vállalat erısítheti hírnevét, reputációját, javul a csapatszellem, a munkatársak elkötelezettsége - fıleg, ha a programokat a dolgozók kezdeményezik. A vezetık aktív részvétele azonban a közösségépítés fontos eleme. Napközben a gyerekekkel való közös éneklésre, rögtönzött focimeccsre, kis ajándékozásra, és egy emléktábla avatásra került sor, amik még felejthetetlenebbé tették mindenki számára ezt a napot. Csapatépítési szempontból egyértelmően pozitív jelzı illeti az önkéntes munkát. Az ellenszolgáltatás nélkül végzett feladatok a munkatársak többségét jó érzéssel töltötte el. Véleményünk szerint e cselekedet egy gondolkodásmód, egy életmód, egy lehetséges politikai kultúra alapja. Hiszünk abban, hogy a gazdaságkörnyezet-társadalom közti összhangteremtés csak az érintett társadalmi és gazdasági szereplık aktív részvételével tud megvalósulni. vallották az önkéntes munkavállalók. T ESTÜLETI T ALLÓZÓ Úny Község Képviselı-testületének III. negyedéves ülései I. ülés: április ) A Községháza felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 2.) Egyebek 5

6 II. ülés: április ) A Dorog Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése Elıadó: Veszprémi Tímea CSSSZ csoportvezetı 2.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelyén, évben végzett szakmai munka értékelése. Elıadó: Bednanics Józsefné telephely-vezetı 3.) Beszámoló az Igazgatási és Szociális Bizottság tevékenységérıl Elıadó: Molnár Ferencné ISZB elnöke 4.) Beszámoló a jegyzıi gyámhatósági tevékenységrıl Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 5.) évi Közbeszerzési terv jóváhagyása 6.) Egyebek III. ülés: május ) Tájékoztató az Ister Granum EGTC munkájáról Elıadó: Dr. Ferencsik István ügyvezetı 2.) A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának a módosítása 3.) Döntés célhitel-kérelem benyújtásáról (OTP) 4.) Döntés kérelem benyújtásáról a KEM-i Települési Pályázati Alaphoz 5.) Úny Község Önkormányzata szociális rendeletének módosítása a kistérségi szociális térítési díjak változása miatt 6.) Egyebek IV. ülés: június ) Az Únyi Tagóvoda-vezetı beszámolója a tanév munkájáról, eredményeirıl Elıadó: Molnár Józsefné tagóvodavezetı 2.) Az Únyi Tagiskola vezetıjének beszámolója a tanév oktatási munkájáról Elıadó: Csánkné Köves Gabriella tagiskola-vezetı 3.) Egyebek TISZTELT ÚNYI LAKOSOK, INGATLANTULAJDONOSOK! Tájékoztatom Önöket, hogy az 1/1996. (12.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet és ezzel összhangban a 9/2005. (X.06.) helyi önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elıtti járdaszakasz és a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak mőtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírtsággal sújtható. Kértem, hogy a csapadékvíz zavartalan elfolyása érdekében az árkot, valamint az út és az ingatlana közti közterületet folyamatosan tartsák tisztán, az árokból a gaz eltávolításáról, az árok partján a gyomok kaszálásáról folyamatosan gondoskodjanak. KÖSZÖNETTEL: KOVÁCS GYULÁNÉ KÖRJEGYZİ FELHÍVÁS PARLAGFŐ ELLENI VÉDEKEZÉSRE FELHÍVOM AZ INGATLAN TULAJDONOSOK FIGYELMÉT, HOGY MINDEN FÖLDHASZNÁLÓ JÚNIUS 30. NAPJÁIG KÖTELES VOLT AZ INGATLANON A PARLAGFŐ VIRÁGBIMBÓJÁNAK KIALAKULÁSÁT MEGAKADÁLYOZNI, ÉS KÖTELES EZT AZ ÁLLAPOTOT GYOMLÁLÁSSAL, KASZÁLÁSSAL, VAGY VEGYSZERES IRTÁSSAL A VEGETÁCIÓS IDİSZAK VÉGÉIG FOLYAMATOSAN FENNTARTANI. HA A FÖLDHASZNÁLÓ VÉDEKEZÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK NEM TESZ ELEGET, KÖLTSÉGÉRE KÖZÉRDEKŐ VÉDEKEZÉST RENDEL EL, ÉS NÖVÉNYVÉDELMI BÍRSÁGOT SZAB KI AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG. AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZÖS CÉL, HOGY A PARLAGFŐ ELSZAPORODÁSÁT ÉS TERJEDÉSÉT, ALLERGÉN POLLENTERMELÉSE MIATT MEGAKADÁLYOZZUK. Kovács Gyuláné körjegyzı ANYAKÖNYVI HÍREK A közelmúltban született: Sipos Béla és Száva Gyöngyvér gyermeke: Sipos Botond Kívánunk a gyermekeknek egészséges, boldog életet, a szülıknek pedig sok örömet és erıt, egészséget gyermekük felneveléséhez! 3

XIII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2009. július

XIII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2009. július ÚNYI ÚJSÁG XIII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2009. július T A R T A L O M Felhívás csatornára Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai rovat Játszóházi hírek

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Fejezetek Úny község közelmúltjából

Fejezetek Úny község közelmúltjából ÚNYI ÚJSÁG X. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2006. szeptember T A R T A L O M Fejezetek Úny község közelmúltjából Úny 2003-2006. HVB Közlemény Polgármesteri kampánylevelek Egységes

Részletesebben

XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december

XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december ÚNYI ÚJSÁG T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Református egyház karácsonyi köszöntıje Katolikus Egyházi Rovat A Fény születése Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Térítési díjak,

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Únyi Újság. 2013. december Úny Község Önkormányzatának Kiadványa XVII. évfolyam, 4. szám

Únyi Újság. 2013. december Úny Község Önkormányzatának Kiadványa XVII. évfolyam, 4. szám Únyi Újság Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját.

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben