14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást."

Átírás

1 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 23. (2) bekezdése és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 24/A. i) pontja alapján a műszaki mentési tevékenységek részletes szabályozása érdekében kiadom az alábbi utasítást. 1. Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságokra, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületekre (a továbbiakban együtt: tűzoltóság), továbbá azon közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületekre, amelyek alapszabályukban vállalták a tűzoltási és a műszaki mentési tevékenységet, és a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttek. 2. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Műszaki Mentési Műveleti Szabályzatát az utasítás melléklete tartalmazza. 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műszaki Mentési Műveleti Szakutasításáról szóló 124/2011. számú BM OKF főigazgatói intézkedés. Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy főigazgató

2 melléklet a 14/2014. (XII. 31.) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZABÁLYZAT 1

3 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. Ezen utasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint a BM OKF Tűzoltás-taktikai Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével, azokkal együtt kell értelmezni Ezen utasítás fejezeteiben meghatározott esetekben a jelzés vételekor elsődlegesen a jelzés értékeléséhez szükséges elengedhetetlen adatok begyűjtésére kell törekedni. A jelzésről szóló bekezdéseknél, az azokban felsorolt szempontok szerinti információgyűjtés során keletkezett adatokat (melyeket nem kötelező a riasztást megelőzően gyűjteni) a műveletirányító ügyeletnek továbbítania kell a vonuló egységek felé. II. fejezet Beavatkozás építményekben bekövetkezett károk elhárításánál 1. Általános előírások 1.1. Ha az építménykárral egyidejűleg tűzeset is bekövetkezett vagy bekövetkezésével számolni lehet, a mentési csoport kijelölésével egyidejűleg a tűzoltásra is fel kell készülni A romok, törmelékek megbontását, eltávolítását a kirendelt szakemberek véleményének figyelembevételével és a megfelelő technikai eszközök igénybevételével kell végrehajtani A műszaki mentés területét, illetve a veszélyeztetett területet - ha az indokolt - zárt területté kell nyilvánítani, lezárásról intézkedni kell. A zárt területen tartózkodókról nyilvántartást kell vezetni. 2. Jelzés 2.1. Az R. előírásai mellett, lehetőség szerint, az alábbiakra terjedjen ki a jelzés fogadása, illetve annak értékelése, valamint az információgyűjtés: a) épület szerkezetére, rendeltetésére, szintek számára; b) az épület szerkezetében, valamint közművekben károsodás történt-e, ha igen, az milyen mértékű; c) kapcsolatban van-e, vagy lehet-e az esemény helyszíne veszélyes létesítménnyel. 3. Felderítés 3.1. Az R. előírásai mellett a felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) mekkora a kárterület vagy kárterületek kiterjedése; b) a káresemény összetettségének megítélésére (több veszélyforrás együttes veszélye, mit veszélyeztet még, kialakulhat-e dominóhatás); c) milyen mértékű az anyagi javak vesztesége, illetve a fellépő károsodás; d) meg kell állapítani a bajbajutott személyek számát és helyét; 2

4 e) kárterületen található közművek állapota, és a keletkezett kár mértéke; f) építmény méreteit, szintek számát, épületek rendeltetését (iroda, raktár, tárolt anyagok); g) épületek, építmények sérüléseit és helyzetük megváltozását az alaphoz képest (elmozdulás, süllyedés, megdőlés, borulás); h) szükség van-e romkutatásra mentőszervezetek igénybevételére; i) a kárhelyszín megközelíthetőségi viszonyaira, különleges gépek, eszközök megtelepítési lehetőségeire. 4. Beavatkozás előkészítése 4.1. Az R. előírásai mellett a beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a romok eltávolítását minden esetben az életben maradt személyek jelenlétének feltételezésével kell megszervezni és végrehajtani; b) felkutatásukra alkalmazható lehetőségek: megmenekültek kikérdezése, kopogtatás, mentőkutyák igénybevétele, hőkamera; c) meg kell állapítani az épületbe tartózkodók létszámát; d) a szakfeladatok (és esetleges tüzek) lokalizálásához (oltásához) szükséges erők meghatározása; e) az értékelt adatok alapján a helyzetről szóló információk továbbítása a meghatározott vezetési szintekre; f) a bevonásra kerülő kárelhárító erők feladatainak kidolgozása és elosztása rövid és hosszabb távra; g) a felderítésben, a mentésben és mentesítésben résztvevő, a közvetlenül és közvetve veszélyeztetett személyi állomány védelmével kapcsolatos feladatok (védőeszközök és tartalékok) meghatározása; h) a kárelhárító egységek váltásának megszervezése; i) szükség esetén további egységek kijelölése és felkészítése a várható feladatokra. 5. Beavatkozás 5.1. Az R. előírásai figyelembe vételével Az építménykárok elhárításánál alapelvnek tekinthetők (sorrendjét a mentésvezetőnek kell meghatározni) az alábbiak: a) emberélet mentése, életveszély elhárítása; b) megrongált közművezetékek (például villamos-, víz- és gázvezetékek kiszakaszolása); c) tűz- és robbanásveszély elhárítása; d) további kár megelőzése az omlással fenyegető részek eltávolításával, vagy rögzítésével; e) lakosságvédelmi intézkedések f) anyagi javak mentése Építménykár-elhárítási munkálatok: a) támasztás (egyszerű, kettős, dúc, ékek); b) függesztés, feszítés; c) áthidalás; d) elmozgatás; e) bontás, döntés; f) áttörés. 3

5 5.4. A romosodás alapján meg kell határozniuk a mentés irányait. Ez történhet oldalirányból, felülről, valamint romok között mentőalagút létesítésével Ha feltételezhető, hogy az épület romjai alatt személy van, a kiszabadítást minden igénybe vehető erővel és eszközzel azonnal meg kell kezdeni Meg kell határozni a behatolás útvonalát, veszély esetén a menekülés útvonaláról gondoskodni kell Minden esetben gondoskodni kell tartalék személyzet készenlétbe tartásáról (a munka nehézsége miatt váltás, vagy baleset esetén mentés miatt) A sérült épületbe behatolók biztonsága érdekében az építményszerkezeteket figyeltetni kell erre a feladatra függetlenített tűzoltókkal. Bármilyen változás esetén azonnal jelenteni kell a mentésvezetőnek, aki haladéktalanul tájékoztatja a behatoló tűzoltókat. Bonyolultabb építmény rom esetén a figyelést több irányból célszerű megszervezni A betemetett személy mentéséhez intézkedni kell az igénybe vehető, erre alkalmas földmunkagép(ek) helyszínre rendelésére és munkába állítására. A gépek munkába állításáig a mentést kézi erővel, haladéktalanul meg kell kezdeni és azt folyamatosan kell végezni. Ilyen esetben gondoskodni kell a végrehajtást végzők váltásáról A betemetett személy valószínűsíthető helyéhez közeledve munkagépet alkalmazni tilos, a kéziszerszámokat is csak nagyfokú óvatossággal lehet használni A mentésnél törekedni kell a mentendő személy fejének gyors megközelítésére, kiszabadítására, a halaszthatatlan egészségügyi beavatkozások lehetőségének biztosítása érdekében A füsttel, gázzal szennyezett tér szellőztetését biztosítani kell. Ilyen esetben a sérült légzésvédelméről - amennyiben azt a helyzete és a körülmények lehetővé teszik - gondoskodni kell A külvilágtól elzárt, betemetett személy levegővel történő ellátásáról gondoskodni kell A földtömegtől és egyéb anyagoktól megszabadított személy kiemelését minden esetben annak a feltételezésével kell végrehajtani, hogy nem látható sérüléseket, belső zúzódásokat is szenvedhetett A helyszínen a porképződés megakadályozására porlasztott vízsugarat kell biztosítani, amelynek során figyelemmel kell lenni, hogy a romokban megakadályozzuk a feliszapolódást Az állványbaleset (omlás) esetén elsődlegesen az állványon tartózkodók lementéséről kell gondoskodni. A mentés során ügyelni kell a súlyeloszlás folyamatos változására és az ebből adódó veszélyekre Állvány meghibásodásnál a dőlés veszélyét figyelembe kell venni, annak környezetében a személyek mozgásánál különös gondossággal kell eljárni Az állvány bontása, sérült elemek cseréje csak szakirányítással végezhető Talajszint alatti térből - mélyből - mentés végrehajtásakor (például alapozás, munkaárok, munkagödör, kút baleseteknél) a mentés megkezdése előtt intézkedni kell a villamos vezetékek, szerelvények, berendezések elektromos leválasztására Laza talajviszonyoknál, valamint, amikor a betemetett személy helyzete nem ismert, a megközelítésre, mentésre a munkagödör szélesítés módszerét kell alkalmazni. A munkagödör szélesítése legalább a beomlott gödör mélységével egyező sugarú körben történjen Munkaárok, munkagödör baleseteknél a talajviszonyoktól, a mélységtől, a szélességtől függően, szükség szerinti pallózás elrendelésével intézkedni kell a munkagödör oldalfalai további omlásának megakadályozására A munkagödör szélét a kitermelt anyaggal, illetve személyekkel, felszerelésekkel terhelni tilos. A kitermelt anyagot a természetes rézsűszögön kívül kell elhelyezni. 4

6 5.23. A beomlott munkagödörnél minden esetben feltételezni kell, hogy a betemetett személy életben van mindaddig, amíg annak ellenkezőjét az orvos nem állapította meg. 6. A beavatkozás biztonsági előírásai 6.1. Építménykárok elhárítása során kerülni kell az épület állékonyságát veszélyeztető beavatkozásokat. A bontási, dúcolási, kitámasztási munkálatok végrehajtásához szükség esetén statikus szakembert kell igénybe venni A beomlással fenyegető részeket eltávolítani, vagy megfelelő módon kell rögzíteni Bezuhanás, lezuhanás veszélye esetén mászóöv, alpintechnikai eszközök, mentőkötelek igénybevétele indokolt. Felderítésnél, kutatásnál felső szintekről lefele haladva a felső szinten célszerű a biztosító kötelet rögzíteni A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen anyagból készült, található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Az azbeszttartalmú épületek bontásánál használt egyéni védőeszközöket és védőruhákat elkülönítetten kell tárolni Munkamegszakítás esetén biztosítani kell a bontás közbeni, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát Az épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad Meglazult, vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást nem szabad helyezni. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat úgy kell kialakítani, hogy az elbírja a megtartani kívánt épületszerkezeteket A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni, és el kell keríteni. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni Aknákban, árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a munkavégzés megkezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek, vagy a képződött ilyen anyagok a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavégzőket Aknákban, árokban végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól függő biztonsági előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia, és ismertetnie kell a munkát végzőkkel Az akna, vagy árok lejáratánál figyelő személyeket kell biztosítani, akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. Biztosítani kell, hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvónyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret minden időben, gyorsan el lehessen hagyni, a balesetet szenvedettet pedig ki lehessen menteni A beomlott épületbe csak életmentés céljából szabad tűzoltókat beküldeni A sérült építménybe csak a legszükségesebb létszámú tűzoltót szabad igénybe venni A beavatkozók biztosítása érdekében legalább 2 fő álljon mentésre készenlétben. Amennyiben szükséges a biztosításban résztvevők létszámát növelni kell. 5

7 III. fejezet Beavatkozás közművekben, csatornarendszerekben (közműalagutakban) bekövetkezett baleseteknél 1. Általános előírások 1.1. Közművekben, csatornarendszerekben (közműalagutakban) a balesetek, károk felszámolásakor fel kell készülni: a) az ivó-, ipari-, szennyvízvezeték meghibásodására (elárasztás); b) a gázvezeték meghibásodására (szivárgás, gázömlés, robbanás, tűz, mérgezés); c) az elektromos kábel meghibásodására (robbanás, tűz, áramütés); d) a gőz-, melegvíz-vezeték meghibásodására (gőzkifúvás, forróvíz-kiáramlás); e) az útbeszakadás miatt bekövetkező csatorna (közműalagút) meghibásodására; f) az idegen anyagok (tűz- és robbanásveszélyes, valamint egyéb veszélyes anyagok) csatornába, közműalagútba jutására Meg kell állapítani, hogy a káreset során egy adott közművezetékkel, annak sérülésével, vagy több vezeték együttes sérülésével kell-e számolnunk. 2. Jelzés 2.1. Az R. előírásai mellett, lehetőség szerint, az alábbiakra terjedjen ki a jelzés fogadása, illetve annak értékelése, valamint az információgyűjtés: a) közmű rendszer alaprajzi és térbeli paramétereire; b) a közmű alagútba milyen vezetékek helyezkednek el; c) közmű alagút járhatóságára, bejutási helyekre, térbeli elhelyezkedésére; d) előre gyártott elemes, vagy zárt rendszerű építésű módra; e) az érintett terület nagyságára, kiterjedésére; f) közműfolyosós rendszernél az érintett épületek veszélyeztetett lakosok számára; g) a szakaszolás lehetőségeire, illetve a beavatkozást nehezítő körülményekre; h) az érintett szakaszon munkát végzők, ott tartózkodó személyek számára; i) beépített tűzvédelmi berendezésekre (tűzjelző, gázérzékelő, sprinkler, csappantyú); j) a tárolt, felhasznált anyagokra, azok várható veszélyeire; k) a közműalagút feszültségmentesítése megtörtént-e; l) helyi szakember jelenlétére, illetve elérhetőségére; m) a szintek számára; n) terepszinthez viszonyított mélység meghatározására A riasztást követően haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót és az üzemeltetőt, az illetékes szakembereket, és ha az indokolt, további szakértők kirendeléséről kell gondoskodni. 3. Felderítés 3.1. Az R. előírásai mellett a felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) a behatolási lehetőségekre; b) a behatolás útvonalára és a visszavonulás biztosítására; c) a szabad mozgást akadályozó egyéb tárgyakra, építészeti kialakításokra; d) a bent tartózkodók és a mentendő személyek számára, elhelyezkedésére, állapotára; e) a talajszint alatti helyiségek megközelítési útvonalaira, méreteire (hosszára, szélességére), kialakítására, járataira, födém- és falszerkezetére; 6

8 f) szakaszolási lehetőségekre; g) a közmű vezetékek terhelésének csökkentési, áramtalanítási, a közüzemi rendszerek utánpótlásának leállítási lehetőségeire; h) a bekövetkezett, és bekövetkezhető meghibásodásokra, közmű vezetékek állapotának felmérésére; i) közmű folyosós rendszer esetén a veszélyeztetett személyek kiürítésének lehetőségeire, szükségességére és módjára; j) a közműalagutakkal érintett terület környezetében tartózkodókra, a veszélyes zónában közlekedőkre A zárt térben történő felderítésre kijelöltek helyezzék készenlétbe a légzőkészüléket, és vegyenek magukhoz megfelelő világító eszközt és szükség esetén mentőkötelet. 4. Beavatkozás előkészítése 4.1. Az R. előírásai mellett a beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a mentési munkálatokat csak a felderítést követően, a szükséges erők és eszközök kirendelése és megfelelő előkészítése után, a káreset jellegének megfelelő védőeszközök, felszerelések megléte esetén szabad megkezdeni, illetve végezni; b) a mentésvezető a feladatok végrehajtását a szakemberek, szakértők véleményének figyelembevételével irányítsa; c) a beavatkozás megkezdése előtt, lehetőség szerint be kell szerezni az érintett közműalagút térképét, és tájékozódni kell, hogy más szolgáltató is csatlakozhat-e az érintett szakaszhoz. Egy gyengeáramú közműalagút (távközlés, forgalomjelző lámpák) esetenként közös szakaszon működhet a közvilágítás elektromos, esetenként nagyfeszültségű hálózatával. 5. Beavatkozás 5.1. Az R. előírásai figyelembe vételével Csővezeték törése esetén intézkedni kell a vezeték kiszakaszolására. Közterületen levő vezetéknél a vezetékszakasz lezárását minden esetben az illetékes közmű szolgáltatótól kell kérni A víz által elöntött területen elsődlegesen az életveszély elhárítására kell törekedni, majd ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan a robbanásveszélyt, illetve a kiáramlott víz veszélyes anyaggal történő szennyeződését kell megakadályozni A beavatkozás során minden nem nyitott elvezető rendszernél a felszabaduló gőzök és gázok fajtáját és koncentrációját méréssel folyamatosan ellenőrizni vagy ellenőriztetni kell Ha csatornában, alagútban életveszélyt kell elhárítani, oda minimum két főt kell leküldeni a feladat, illetve a biztosítás végrehajtására. További két főnek pedig megfelelő szintű védőfelszerelésben készenlétben kell állnia a feladat végrehajtásában részt vevők mentésére. Folyadék-közegáramlás esetén a folyási irányt is figyelembe kell venni. Az alagútban, csatornában történő életmentést szükség esetén kötélbiztosítása mellett kell végrehajtani Tartály sérülése esetén meg kell akadályozni, hogy az abból kiömlő mérgező, illetőleg tűz- vagy robbanásveszélyes anyag a csatornába jusson (a csatornaszemek - ideiglenes jelleggel lezárásával, kiömlő anyag elterelésével, szétfolyás megakadályozásával, kiömlés megszüntetésével). 7

9 5.7. Nagymennyiségű mérgező, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag csatornába ömlése esetén a veszélyes anyag felhígítására, közömbösítésére felhasználható anyag fajtáját, alkalmazásának módját az illetékes szakemberek javaslata, szakvéleménye figyelembevételével kell meghatározni: a) tájékozódni kell a csatorna nyomvonaláról, és a nyomvonalon bekövetkezhető eseményekről (mérgezés-, robbanás- tűzveszély), b) mérlegelni kell a csatorna elzárásának lehetőségét, és annak várható következményeit (visszaáramlás), c) szükség szerint a lakosságvédelmi intézkedések megtételére intézkedni kell A postai kábelek járható aknáiban, alagútjaiban csak az illetékes vezető által meghatározott biztonsági szabályok megtartása mellett szabad dolgozni A távfűtő- és melegvíz-szállító vezetékek sérüléseinél a forró gőz és víz miatt - a leforrázás elkerülése érdekében - a vezetékek elzárásáig szórt sugarat kell alkalmazni Gázzal szennyezett helyszínen a szakemberek véleményét ki kell kérni, de ennek hiányában is fel kell deríteni: a) a környezet kiürítésének szükségességét, lehetőségét, b) a gázömlés megszüntetésének, valamint a szellőzés, szellőztetés lehetőségeit Törekedni kell a sérült vezetékszakasz vagy berendezés mielőbbi leválasztására. Zárószerelvények hiánya, meghibásodása, hozzáférhetetlensége esetén az épületen (üzemrészen) kívül levő főelzárót - a technológia figyelembe vétele mellett - kell lezárni Gázüzemű berendezések sérülése esetén gondoskodni kell a táplálás megszüntetéséről Tűz- és robbanásveszélyes gázok kiszabadulása esetén a gyújtóforrások eltávolításán túl a veszélyes koncentrációt meg kell szüntetni, vagy a kialakulását meg kell akadályozni A mérgező, maró vagy robbanásveszélyes gázokat, gőzöket - ha a víz alkalmazható - vízpermettel, szórt vízsugárral kell lekötni, illetve hígítani. 6. A beavatkozás biztonsági előírásai 6.1. Közműalagútba, csatornába lehatoláskor légzőkészülék használata kötelező Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal kapcsolatos esemény bekövetkezésekor csatornában, közműalagútban, aknában, illetve ezek közelében az illetékes szakember véleménye alapján meghatározott távolságon belül, ennek hiányában legalább 100 méteren belül a dohányzást és nyílt láng használatát meg kell tiltani. Ha az indokolt, a helyszínt zárt területté kell nyilvánítani A befagyott ajtók, az aknák fedlapjának kiolvasztására éghető gáz, gőz vagy folyadék jelenléte esetén nyílt láng nem használható Kis- és nagyfeszültségű kábelek, gyűjtősínek járható csatornáiba - közvetlen életveszély esetén is - csak feszültségmentesítés után szabad lemenni. A kábelek, gyűjtősínek feszültségmentesítésének végrehajtására az illetékes vezetőnek kell intézkedést tenni, és a feszültségmentesítés tényét írásban kell rögzíteni A közművek kiszakaszolása, csak a technológia figyelembe vételével történhet. A kiszakaszolásnál figyelemmel kell lenni a kritikus infrastruktúra elemek érintettségére A bent tartózkodó beavatkozásban résztvevőkről nyilvántartást kell készíteni, amelyben jelölni kell a létszámukon túl a behatolás időpontját, a bent tartózkodás idejét, valamint a visszavonulás megkezdésének időpontját. A mentésvezető jelöljön ki legalább 1 főt, aki ezt a nyilvántartást vezeti és őt folyamatosan információval látja el a beavatkozásban résztvevőkről. 8

10 6.7. Kétirányú behatolás esetén meg kell kettőzni a biztonsági feladatokat. Mindkét oldalon önállóan kell a nyilvántartást vezetni, illetve ebben az esetben meg kell szervezni a nyilvántartást végzők információcseréjét az alagút kétirányú elhagyásának lehetőségéről A talajszint alatti árnyékolás miatt a rádióösszeköttetés megszűnhet, ezért fokozott figyelemmel és biztonsági idők meghatározásával kell biztonságosabbá tenni a beavatkozást A beavatkozók biztosítására legalább 2 fő álljon mentésre készenlétben légzőkészülékkel. Amennyiben szükséges a biztosításban résztvevők létszámát növelni kell. Ezen biztosító személyek a tartalékképzés során nem számíthatóak be Egészségügyi biztosításról, vagy elsősegélynyújtás lehetőségéről (lehetőleg a behatolás megkezdésekor) gondoskodni kell Behatoláskor a mentésvezető, vagy az általa kijelölt személy győződjön meg: a) a bevetésben résztvevők védőfelszereléseinek biztonságos, megfelelő alkalmazásáról; b) a beavatkozó állomány beavatkozást segítő eligazításáról. 7. Utómunkálatok 7.1. Az R. előírásai mellett az utómunkálat során nagy figyelmet kell fordítni arra, hogy a beavatkozás befejezése után a műszaki mentésben részt vevő személyek, illetőleg a szennyezett gépjárművek, felszerelések megtisztítását - legalább részleges mentesítését - el kell végezni. IV. fejezet Közlekedési baleseteknél történő beavatkozás szabályai 1. Általános előírások 1.1. A közlekedési balesetről beérkezett jelzés vételét követően értesíteni kell a rendőrséget, a mentőket, a szükséges közreműködő szervezeteket, és ha az indokolt, szakértő(k) kirendelésére kell intézkedni Vasúti, légi, valamint vízi közlekedés területén bekövetkezett baleset esetén a Közlekedésbiztonsági Szervezet által végzett vizsgálatokban - felkérés esetén - közre kell működni A biztonságos tűzoltói beavatkozáshoz szükséges a kárhely - a rendőri, polgárőri erők által végrehajtott - részleges, vagy teljes lezárása, amennyiben lehetséges a forgalom elterelése. A beavatkozói állomány a kárhely részleges, vagy teljes lezárását tűzoltó gépjárművel, és/vagy jelzőeszközök segítségével a helyszínre érkezés után kezdje meg. 2. Beavatkozás közúti járművek baleseténél 2.1. Jelzés Az R. előírásai mellett, lehetőség szerint, az alábbiakra terjedjen ki a jelzés fogadása, illetve annak értékelése, valamint az információgyűjtés: a) milyen fajtájú jármű(vek) szenvedett (szenvedtek) balesetet (személy- és tehergépjármű, autóbusz); b) melyek a szállító jármű, illetve a rakomány legfőbb jellemzői (platós, tartányos, konténer); c) látható-e veszélyt jelző tábla, vagy bárca, ha igen mit tartalmaz; 9

11 d) történt-e anyagkifolyás és ha igen, melyek a veszélyes anyag látható jellemzői; e) mi a látható jellemzője az üzemelési módnak (normál, gázos, hibrid gépármű); f) milyen volt a balesetet szenvedett jármű(vek) haladási iránya; g) milyen a járművek baleset utáni elhelyezkedése (felborult, árokba hajtott, keresztbe fordult); h) vannak-e beszorult személyek, egyéb sérültek, illetve azok száma; i) képez-e forgalmi akadályt; j) milyenek a megközelítési lehetőségek (torlódás); k) milyenek a helyszínen tapasztalható meteorológiai viszonyok (szélirány, csapadék); l) közművezeték sérült-e Vonulás Az R. előírásai mellett a vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen: a) vonulás során a helyszín megközelítésével kapcsolatban további információkat kell kérni (torlódás, útlezárás, súlykorlátozás, magasság korlátozás), szükség szerint a vonuló egységek parancsnoka határozzon meg másik vonulási útvonalat; b) a forgalom várható torlódása miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt; c) veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett káresetnél a meteorológiai- és terepviszonyok, valamint ezen utasítás veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások előírásainak fokozott figyelembe vételével történjen a vonulás Felderítés Az R. előírásai mellett a felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) a járművön és vontatmányon elhelyezett veszélyt jelző táblák, bárcák, illetve menetokmányból információszerzés a szállítmányra vonatkozólag; b) életveszély esetén meg kell határozni a bajba jutott személyek számát, elhelyezkedésüket; c) elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme szükséges-e; d) biztonságos megközelítési, illetve a tűzoltó technika működési távolság lehetőségeinek felderítése; e) jármű, rakomány elmozdulásának lehetősége; f) időjárási viszonyok befolyásoló hatása Beavatkozás előkészítése Az R. előírásai mellett a beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a rendőrség kiérkezéséig a helyszín biztosítása, forgalom elterelése, kárhely szükség szerinti lezárása; b) intézkedni kell a terület biztosítására, a lakosságvédelmi intézkedések megtételére, szükség szerint a társszervek, illetve a közreműködő szakemberek (rendőrség, mentő, az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: NSZSZ), közmű szolgáltatók, közlekedési vállalatok, nemzetközi áthaladó szállítmány esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) kirendelésére, valamint egyéb speciális erők-eszközök riasztására; c) a nem aktiválódott légzsák biztonsági rögzítéséről gondoskodni kell. 10

12 2.5. Beavatkozás Az R. előírásai figyelembe vételével Egy kárhelyszínen több sérült járműnél, illetve több kárhelyszínen történő egyidejű beavatkozás esetén intézkedni kell, hogy lehetőleg az összes kárhelyszínen folyamatosan történjenek a mentési munkálatok Különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a sérült jármű(vek)ben a roncsok között lévő személyek felkutatásánál, mentésénél, figyelembe kell venni az orvos, illetőleg a mentők véleményét. A sérült, eszméleténél lévő személlyel folyamatos pozitív kommunikáció szükséges, amellyel a mentést tudjuk elősegíteni, illetve adott esetben a pánikban lévő személyt megnyugtatni Több sérült esetén az orvos, illetőleg a mentők véleményének figyelembe vételével meg kell határozni a mentés végrehajtásának sorrendjét, gondoskodni kell a balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelöléséről Meg kell akadályozni az anyagok további kifolyását, szétszóródását A már kifolyt, kiszóródott anyagok továbbterjedését, csatornába, közműalagútba, aknába való jutását körülhatárolással, árkolással, letakarással kell megakadályozni A felborult járművek felállítását, biztonságba helyezését a bevont szakemberek véleményének figyelembevételével, illetve közreműködésükkel kell végrehajtani A sérült közúti járművek áramtalanítását és elmozdulás elleni rögzítését haladéktalanul el kell végezni Intézkedni kell a kifolyt üzemanyag eltávolítására, a jármű(vek) teljes feszültségmentesítésére, az akkumulátorok biztonságba helyezésére A gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gázellátó rendszerének épségét meg kell vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni A sérült közúti jármű áramtalanítását és elmozdulás elleni rögzítését követően, ha nincs életveszély és a jármű nem okoz forgalmi akadályt, a helyszínt át kell adni a rendőrség, közútkezelő helyszínre érkező szakemberének Mentés közben törekedni kell a kárhelyszín legkisebb mértékű megváltoztatására (gépjárművek, roncsok, féknyomok), ezzel elősegítve a rendőrség helyszínelő tevékenységét A beavatkozás biztonsági előírásai Gépjármű motorjának leállítása, áramtalanítás az akkumulátor saruinak eltávolítása A jármű stabilizálása, mert a deformálódás miatt a súlypont megváltozhat, baleset, illetve borulásveszély következhet be Fokozott figyelmet kell fordítani a járművekben elhelyezett biztonsági berendezésekre és azokat működtető rendszerekre, melyek hő, vagy mechanikai hatásra üzemszerű, vagy attól eltérő folyamatokat idézhetnek elő Utómunkálatok Az R. előírásai mellett az utómunkálat során nagy figyelmet kell fordítni az alábbiakra: a) a további környezeti károk megakadályozására; 11

13 b) a tűzoltási, kárelhárítási tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgalmi akadály megszűntetéséről, további veszélyhelyzeteket okozó körülmények elhárításáról, illetve a közútkezelő szervezet kirendeléséről. 3. Beavatkozás speciális szabályai hibrid, elektromos, gáz üzemű járművek baleseteinél A jelzés vételétől a felderítésig megegyezik a beavatkozás közúti járművek baleseténél említettekkel Felderítés A felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) az üzemelési mód jellemzőjét, azonosító jeleket, feliratokat, külső jeleket fel kell kutatni (típusjelzés mellett, szélvédőn, külső csatlakozó mellett: Hybrid, Hybrid Synergy Drive, Elektric Drive, LPG,); b) a műszerfalon elhelyezkedik-e külön töltés-feszültségmérő, valamint mellette Power feliratú nyomógomb; c) a nagy- vagy középfeszültségű (narancssárga vagy kék) kábelek helyét Beavatkozás előkészítése A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) hibrid üzemmód esetén a nagyfeszültségű rendszer áramtalanításáig az alvó hatásból adódó balesetek elkerülése érdekében a járművet rögzíteni kell (hibrid gépjármű belsőégésű motorja a jármű álló-helyzetében kikapcsolt állapotban van, ha a sérült járművezető, vagy a beavatkozást végző személy véletlenül a gázpedált megnyomja, akkor a jármű elindul és balesetet okozhat); b) nagyfeszültségű rendszer áramtalanítását az arra kijelölt elemmel kell elvégezni, (helyét piktogramok jelzik, csomagtérben, vagy a hátsó üléssor mellett, alatt, egyes típusoknál a pótkerék alatt található); c) a beavatkozás során figyelembe kell venni, hogy az áramtalanítás után a műszerfal elsötétül, ezután a nagyfeszültségű rendszer még több percig (körülbelül 5 perc) áram alatt van, ezalatt a nagyfeszültségű vezetéket elvágni, vagy megbontani tilos. Ez idő alatt aktiválódhatnak még a jármű biztonsági berendezései, a légzsákok és övfeszítők is; d) a jármű nagyfeszültségű rendszere kikapcsol, amennyiben a légzsákok működésbe léptek. Amennyiben a légzsákok nem léptek működésbe egy újabb veszélyforrással kell számolnunk; e) az ilyen járművek esetén csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő (szigetelt nyelű csavarhúzó, csípőfogó) szerszámokat szabad használni A gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gázellátó rendszerének épségét meg kell vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni, amennyiben hőhatás érte, a tartály hűtéséről gondoskodni kell Beavatkozás A jármű stabilizálása során fokozott figyelmet kell fordítani a nagyfeszültségű kábelekre, azok esetleges megsértésére. 12

TARTALOMJEGYZÉK. IV. Műszaki mentések és katasztrófa-elhárítás

TARTALOMJEGYZÉK. IV. Műszaki mentések és katasztrófa-elhárítás TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) IV. Műszaki mentések és katasztrófa-elhárítás E-1 A tűzoltóság műszaki mentési feladatai E-2 A beavatkozás általános szabályai épületbaleseteknél A beavatkozás általános szabályai

Részletesebben

LÉGI JÁRMŰVEK BALESETÉNÉL TÖRTÉNŐ TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁSOK SZAKMAI SZABÁLYOZÁSA 2 BEVEZETÉS

LÉGI JÁRMŰVEK BALESETÉNÉL TÖRTÉNŐ TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁSOK SZAKMAI SZABÁLYOZÁSA 2 BEVEZETÉS Pántya Péter 1 Szolnok, 2014 LÉGI JÁRMŰVEK BALESETÉNÉL TÖRTÉNŐ TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁSOK SZAKMAI SZABÁLYOZÁSA 2 A Magyarország területén történő, a katasztrófavédelem és azon belül a tűzoltósági szervezet

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI

A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI Általános kötelességek A riasztott tűzoltó járműre beosztott személyi állomány a) a riasztási jel elhangzását követően vegye fel az elrendelt személyi

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

III-as kiemelt. 2006. március 20. Kuti Rajmund tű. szds. szolgálatparancsnok

III-as kiemelt. 2006. március 20. Kuti Rajmund tű. szds. szolgálatparancsnok Műszaki mentési terv Újlak úti vasúti átjáró Győr, Újlak út III-as kiemelt Győr Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága Jóváhagyom: Pesztenlehrer Lajos ezredes, főtanácsos igazgató Felterjesztem: Hullámos

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére PTE Munkavédelmi Szabályzat 13. számú melléklete Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást.

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást. 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV.

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. Veres György Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, a tűzszakaszolás lehetőségei és a kivitelezés során betartandó

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség 1. oldal, összesen: 7 BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Használati szabályok. XVIII. Fejezet

Használati szabályok. XVIII. Fejezet Használati szabályok XVIII. Fejezet Használati szabályok címsorai A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Speciális építmények használati szabályai Tűzveszélyes tevékenység Dohányzás Szállítás

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción!

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! DE TEK Kossuth Lajos Kollégium Debrecen Egyetem tér 1. 4032 Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tűzriadó terv Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) IV. rész TŰZRIADÓ TERV Tűzészlelés: A tűz személyes érzékeléssel észlelhető a füst, a hő, vagy fényhatás

Részletesebben

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Iparbiztonsági ismeretek Az előadás tartalma A katasztrófavédelemről röviden Iparbiztonsági felügyelőség A kritikus infrastruktúra védelem Veszélyes áru szállítás (közúti, vasúti, vízi, légi) Veszélyes

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

MUNKAANYAG. Merő András. A helyszín biztosításával összefüggő. feladatok baleset, tűzeset, illetve. környezeti káresemény alklamával

MUNKAANYAG. Merő András. A helyszín biztosításával összefüggő. feladatok baleset, tűzeset, illetve. környezeti káresemény alklamával Merő András A helyszín biztosításával összefüggő feladatok baleset, tűzeset, illetve környezeti káresemény alklamával A követelménymodul megnevezése: Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: Mindenki számára megismerhetővé teszi a tömeges balesetek, katasztrófák egészségügyi felszámolásának lépéseit. A szervezésben, mentésben

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

RWA - Hő- és füst elvezető rendszerek Gyakorlati megoldások az új Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szerint 2015.07.08.

RWA - Hő- és füst elvezető rendszerek Gyakorlati megoldások az új Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szerint 2015.07.08. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience RWA - Hő- és füst elvezető rendszerek Gyakorlati megoldások az új

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA

TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása konferencia Békéscsaba 2007 november 8-98 FŐVÁROSI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA 1. rész Szabályozási háttér Csepregi Csaba régióvezető

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint.

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint. SINUS PRINT Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: gabor.papp@sinusprint.hu KATALÓGUS Érvényes : 2009.02.01-tõl 1. MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELEK Rendelhetõ méret(mm): 100x200 150x300 200x400

Részletesebben

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 007-2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Tököl nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április 22.

Részletesebben