14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást."

Átírás

1 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 23. (2) bekezdése és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 24/A. i) pontja alapján a műszaki mentési tevékenységek részletes szabályozása érdekében kiadom az alábbi utasítást. 1. Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságokra, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületekre (a továbbiakban együtt: tűzoltóság), továbbá azon közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületekre, amelyek alapszabályukban vállalták a tűzoltási és a műszaki mentési tevékenységet, és a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttek. 2. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Műszaki Mentési Műveleti Szabályzatát az utasítás melléklete tartalmazza. 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műszaki Mentési Műveleti Szakutasításáról szóló 124/2011. számú BM OKF főigazgatói intézkedés. Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy főigazgató

2 melléklet a 14/2014. (XII. 31.) számú BM OKF főigazgatói utasításhoz MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZABÁLYZAT 1

3 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. Ezen utasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint a BM OKF Tűzoltás-taktikai Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével, azokkal együtt kell értelmezni Ezen utasítás fejezeteiben meghatározott esetekben a jelzés vételekor elsődlegesen a jelzés értékeléséhez szükséges elengedhetetlen adatok begyűjtésére kell törekedni. A jelzésről szóló bekezdéseknél, az azokban felsorolt szempontok szerinti információgyűjtés során keletkezett adatokat (melyeket nem kötelező a riasztást megelőzően gyűjteni) a műveletirányító ügyeletnek továbbítania kell a vonuló egységek felé. II. fejezet Beavatkozás építményekben bekövetkezett károk elhárításánál 1. Általános előírások 1.1. Ha az építménykárral egyidejűleg tűzeset is bekövetkezett vagy bekövetkezésével számolni lehet, a mentési csoport kijelölésével egyidejűleg a tűzoltásra is fel kell készülni A romok, törmelékek megbontását, eltávolítását a kirendelt szakemberek véleményének figyelembevételével és a megfelelő technikai eszközök igénybevételével kell végrehajtani A műszaki mentés területét, illetve a veszélyeztetett területet - ha az indokolt - zárt területté kell nyilvánítani, lezárásról intézkedni kell. A zárt területen tartózkodókról nyilvántartást kell vezetni. 2. Jelzés 2.1. Az R. előírásai mellett, lehetőség szerint, az alábbiakra terjedjen ki a jelzés fogadása, illetve annak értékelése, valamint az információgyűjtés: a) épület szerkezetére, rendeltetésére, szintek számára; b) az épület szerkezetében, valamint közművekben károsodás történt-e, ha igen, az milyen mértékű; c) kapcsolatban van-e, vagy lehet-e az esemény helyszíne veszélyes létesítménnyel. 3. Felderítés 3.1. Az R. előírásai mellett a felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) mekkora a kárterület vagy kárterületek kiterjedése; b) a káresemény összetettségének megítélésére (több veszélyforrás együttes veszélye, mit veszélyeztet még, kialakulhat-e dominóhatás); c) milyen mértékű az anyagi javak vesztesége, illetve a fellépő károsodás; d) meg kell állapítani a bajbajutott személyek számát és helyét; 2

4 e) kárterületen található közművek állapota, és a keletkezett kár mértéke; f) építmény méreteit, szintek számát, épületek rendeltetését (iroda, raktár, tárolt anyagok); g) épületek, építmények sérüléseit és helyzetük megváltozását az alaphoz képest (elmozdulás, süllyedés, megdőlés, borulás); h) szükség van-e romkutatásra mentőszervezetek igénybevételére; i) a kárhelyszín megközelíthetőségi viszonyaira, különleges gépek, eszközök megtelepítési lehetőségeire. 4. Beavatkozás előkészítése 4.1. Az R. előírásai mellett a beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a romok eltávolítását minden esetben az életben maradt személyek jelenlétének feltételezésével kell megszervezni és végrehajtani; b) felkutatásukra alkalmazható lehetőségek: megmenekültek kikérdezése, kopogtatás, mentőkutyák igénybevétele, hőkamera; c) meg kell állapítani az épületbe tartózkodók létszámát; d) a szakfeladatok (és esetleges tüzek) lokalizálásához (oltásához) szükséges erők meghatározása; e) az értékelt adatok alapján a helyzetről szóló információk továbbítása a meghatározott vezetési szintekre; f) a bevonásra kerülő kárelhárító erők feladatainak kidolgozása és elosztása rövid és hosszabb távra; g) a felderítésben, a mentésben és mentesítésben résztvevő, a közvetlenül és közvetve veszélyeztetett személyi állomány védelmével kapcsolatos feladatok (védőeszközök és tartalékok) meghatározása; h) a kárelhárító egységek váltásának megszervezése; i) szükség esetén további egységek kijelölése és felkészítése a várható feladatokra. 5. Beavatkozás 5.1. Az R. előírásai figyelembe vételével Az építménykárok elhárításánál alapelvnek tekinthetők (sorrendjét a mentésvezetőnek kell meghatározni) az alábbiak: a) emberélet mentése, életveszély elhárítása; b) megrongált közművezetékek (például villamos-, víz- és gázvezetékek kiszakaszolása); c) tűz- és robbanásveszély elhárítása; d) további kár megelőzése az omlással fenyegető részek eltávolításával, vagy rögzítésével; e) lakosságvédelmi intézkedések f) anyagi javak mentése Építménykár-elhárítási munkálatok: a) támasztás (egyszerű, kettős, dúc, ékek); b) függesztés, feszítés; c) áthidalás; d) elmozgatás; e) bontás, döntés; f) áttörés. 3

5 5.4. A romosodás alapján meg kell határozniuk a mentés irányait. Ez történhet oldalirányból, felülről, valamint romok között mentőalagút létesítésével Ha feltételezhető, hogy az épület romjai alatt személy van, a kiszabadítást minden igénybe vehető erővel és eszközzel azonnal meg kell kezdeni Meg kell határozni a behatolás útvonalát, veszély esetén a menekülés útvonaláról gondoskodni kell Minden esetben gondoskodni kell tartalék személyzet készenlétbe tartásáról (a munka nehézsége miatt váltás, vagy baleset esetén mentés miatt) A sérült épületbe behatolók biztonsága érdekében az építményszerkezeteket figyeltetni kell erre a feladatra függetlenített tűzoltókkal. Bármilyen változás esetén azonnal jelenteni kell a mentésvezetőnek, aki haladéktalanul tájékoztatja a behatoló tűzoltókat. Bonyolultabb építmény rom esetén a figyelést több irányból célszerű megszervezni A betemetett személy mentéséhez intézkedni kell az igénybe vehető, erre alkalmas földmunkagép(ek) helyszínre rendelésére és munkába állítására. A gépek munkába állításáig a mentést kézi erővel, haladéktalanul meg kell kezdeni és azt folyamatosan kell végezni. Ilyen esetben gondoskodni kell a végrehajtást végzők váltásáról A betemetett személy valószínűsíthető helyéhez közeledve munkagépet alkalmazni tilos, a kéziszerszámokat is csak nagyfokú óvatossággal lehet használni A mentésnél törekedni kell a mentendő személy fejének gyors megközelítésére, kiszabadítására, a halaszthatatlan egészségügyi beavatkozások lehetőségének biztosítása érdekében A füsttel, gázzal szennyezett tér szellőztetését biztosítani kell. Ilyen esetben a sérült légzésvédelméről - amennyiben azt a helyzete és a körülmények lehetővé teszik - gondoskodni kell A külvilágtól elzárt, betemetett személy levegővel történő ellátásáról gondoskodni kell A földtömegtől és egyéb anyagoktól megszabadított személy kiemelését minden esetben annak a feltételezésével kell végrehajtani, hogy nem látható sérüléseket, belső zúzódásokat is szenvedhetett A helyszínen a porképződés megakadályozására porlasztott vízsugarat kell biztosítani, amelynek során figyelemmel kell lenni, hogy a romokban megakadályozzuk a feliszapolódást Az állványbaleset (omlás) esetén elsődlegesen az állványon tartózkodók lementéséről kell gondoskodni. A mentés során ügyelni kell a súlyeloszlás folyamatos változására és az ebből adódó veszélyekre Állvány meghibásodásnál a dőlés veszélyét figyelembe kell venni, annak környezetében a személyek mozgásánál különös gondossággal kell eljárni Az állvány bontása, sérült elemek cseréje csak szakirányítással végezhető Talajszint alatti térből - mélyből - mentés végrehajtásakor (például alapozás, munkaárok, munkagödör, kút baleseteknél) a mentés megkezdése előtt intézkedni kell a villamos vezetékek, szerelvények, berendezések elektromos leválasztására Laza talajviszonyoknál, valamint, amikor a betemetett személy helyzete nem ismert, a megközelítésre, mentésre a munkagödör szélesítés módszerét kell alkalmazni. A munkagödör szélesítése legalább a beomlott gödör mélységével egyező sugarú körben történjen Munkaárok, munkagödör baleseteknél a talajviszonyoktól, a mélységtől, a szélességtől függően, szükség szerinti pallózás elrendelésével intézkedni kell a munkagödör oldalfalai további omlásának megakadályozására A munkagödör szélét a kitermelt anyaggal, illetve személyekkel, felszerelésekkel terhelni tilos. A kitermelt anyagot a természetes rézsűszögön kívül kell elhelyezni. 4

6 5.23. A beomlott munkagödörnél minden esetben feltételezni kell, hogy a betemetett személy életben van mindaddig, amíg annak ellenkezőjét az orvos nem állapította meg. 6. A beavatkozás biztonsági előírásai 6.1. Építménykárok elhárítása során kerülni kell az épület állékonyságát veszélyeztető beavatkozásokat. A bontási, dúcolási, kitámasztási munkálatok végrehajtásához szükség esetén statikus szakembert kell igénybe venni A beomlással fenyegető részeket eltávolítani, vagy megfelelő módon kell rögzíteni Bezuhanás, lezuhanás veszélye esetén mászóöv, alpintechnikai eszközök, mentőkötelek igénybevétele indokolt. Felderítésnél, kutatásnál felső szintekről lefele haladva a felső szinten célszerű a biztosító kötelet rögzíteni A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen anyagból készült, található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Az azbeszttartalmú épületek bontásánál használt egyéni védőeszközöket és védőruhákat elkülönítetten kell tárolni Munkamegszakítás esetén biztosítani kell a bontás közbeni, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát Az épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad Meglazult, vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást nem szabad helyezni. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat úgy kell kialakítani, hogy az elbírja a megtartani kívánt épületszerkezeteket A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni, és el kell keríteni. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni Aknákban, árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a munkavégzés megkezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek, vagy a képződött ilyen anyagok a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavégzőket Aknákban, árokban végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól függő biztonsági előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia, és ismertetnie kell a munkát végzőkkel Az akna, vagy árok lejáratánál figyelő személyeket kell biztosítani, akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. Biztosítani kell, hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvónyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret minden időben, gyorsan el lehessen hagyni, a balesetet szenvedettet pedig ki lehessen menteni A beomlott épületbe csak életmentés céljából szabad tűzoltókat beküldeni A sérült építménybe csak a legszükségesebb létszámú tűzoltót szabad igénybe venni A beavatkozók biztosítása érdekében legalább 2 fő álljon mentésre készenlétben. Amennyiben szükséges a biztosításban résztvevők létszámát növelni kell. 5

7 III. fejezet Beavatkozás közművekben, csatornarendszerekben (közműalagutakban) bekövetkezett baleseteknél 1. Általános előírások 1.1. Közművekben, csatornarendszerekben (közműalagutakban) a balesetek, károk felszámolásakor fel kell készülni: a) az ivó-, ipari-, szennyvízvezeték meghibásodására (elárasztás); b) a gázvezeték meghibásodására (szivárgás, gázömlés, robbanás, tűz, mérgezés); c) az elektromos kábel meghibásodására (robbanás, tűz, áramütés); d) a gőz-, melegvíz-vezeték meghibásodására (gőzkifúvás, forróvíz-kiáramlás); e) az útbeszakadás miatt bekövetkező csatorna (közműalagút) meghibásodására; f) az idegen anyagok (tűz- és robbanásveszélyes, valamint egyéb veszélyes anyagok) csatornába, közműalagútba jutására Meg kell állapítani, hogy a káreset során egy adott közművezetékkel, annak sérülésével, vagy több vezeték együttes sérülésével kell-e számolnunk. 2. Jelzés 2.1. Az R. előírásai mellett, lehetőség szerint, az alábbiakra terjedjen ki a jelzés fogadása, illetve annak értékelése, valamint az információgyűjtés: a) közmű rendszer alaprajzi és térbeli paramétereire; b) a közmű alagútba milyen vezetékek helyezkednek el; c) közmű alagút járhatóságára, bejutási helyekre, térbeli elhelyezkedésére; d) előre gyártott elemes, vagy zárt rendszerű építésű módra; e) az érintett terület nagyságára, kiterjedésére; f) közműfolyosós rendszernél az érintett épületek veszélyeztetett lakosok számára; g) a szakaszolás lehetőségeire, illetve a beavatkozást nehezítő körülményekre; h) az érintett szakaszon munkát végzők, ott tartózkodó személyek számára; i) beépített tűzvédelmi berendezésekre (tűzjelző, gázérzékelő, sprinkler, csappantyú); j) a tárolt, felhasznált anyagokra, azok várható veszélyeire; k) a közműalagút feszültségmentesítése megtörtént-e; l) helyi szakember jelenlétére, illetve elérhetőségére; m) a szintek számára; n) terepszinthez viszonyított mélység meghatározására A riasztást követően haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót és az üzemeltetőt, az illetékes szakembereket, és ha az indokolt, további szakértők kirendeléséről kell gondoskodni. 3. Felderítés 3.1. Az R. előírásai mellett a felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) a behatolási lehetőségekre; b) a behatolás útvonalára és a visszavonulás biztosítására; c) a szabad mozgást akadályozó egyéb tárgyakra, építészeti kialakításokra; d) a bent tartózkodók és a mentendő személyek számára, elhelyezkedésére, állapotára; e) a talajszint alatti helyiségek megközelítési útvonalaira, méreteire (hosszára, szélességére), kialakítására, járataira, födém- és falszerkezetére; 6

8 f) szakaszolási lehetőségekre; g) a közmű vezetékek terhelésének csökkentési, áramtalanítási, a közüzemi rendszerek utánpótlásának leállítási lehetőségeire; h) a bekövetkezett, és bekövetkezhető meghibásodásokra, közmű vezetékek állapotának felmérésére; i) közmű folyosós rendszer esetén a veszélyeztetett személyek kiürítésének lehetőségeire, szükségességére és módjára; j) a közműalagutakkal érintett terület környezetében tartózkodókra, a veszélyes zónában közlekedőkre A zárt térben történő felderítésre kijelöltek helyezzék készenlétbe a légzőkészüléket, és vegyenek magukhoz megfelelő világító eszközt és szükség esetén mentőkötelet. 4. Beavatkozás előkészítése 4.1. Az R. előírásai mellett a beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a mentési munkálatokat csak a felderítést követően, a szükséges erők és eszközök kirendelése és megfelelő előkészítése után, a káreset jellegének megfelelő védőeszközök, felszerelések megléte esetén szabad megkezdeni, illetve végezni; b) a mentésvezető a feladatok végrehajtását a szakemberek, szakértők véleményének figyelembevételével irányítsa; c) a beavatkozás megkezdése előtt, lehetőség szerint be kell szerezni az érintett közműalagút térképét, és tájékozódni kell, hogy más szolgáltató is csatlakozhat-e az érintett szakaszhoz. Egy gyengeáramú közműalagút (távközlés, forgalomjelző lámpák) esetenként közös szakaszon működhet a közvilágítás elektromos, esetenként nagyfeszültségű hálózatával. 5. Beavatkozás 5.1. Az R. előírásai figyelembe vételével Csővezeték törése esetén intézkedni kell a vezeték kiszakaszolására. Közterületen levő vezetéknél a vezetékszakasz lezárását minden esetben az illetékes közmű szolgáltatótól kell kérni A víz által elöntött területen elsődlegesen az életveszély elhárítására kell törekedni, majd ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan a robbanásveszélyt, illetve a kiáramlott víz veszélyes anyaggal történő szennyeződését kell megakadályozni A beavatkozás során minden nem nyitott elvezető rendszernél a felszabaduló gőzök és gázok fajtáját és koncentrációját méréssel folyamatosan ellenőrizni vagy ellenőriztetni kell Ha csatornában, alagútban életveszélyt kell elhárítani, oda minimum két főt kell leküldeni a feladat, illetve a biztosítás végrehajtására. További két főnek pedig megfelelő szintű védőfelszerelésben készenlétben kell állnia a feladat végrehajtásában részt vevők mentésére. Folyadék-közegáramlás esetén a folyási irányt is figyelembe kell venni. Az alagútban, csatornában történő életmentést szükség esetén kötélbiztosítása mellett kell végrehajtani Tartály sérülése esetén meg kell akadályozni, hogy az abból kiömlő mérgező, illetőleg tűz- vagy robbanásveszélyes anyag a csatornába jusson (a csatornaszemek - ideiglenes jelleggel lezárásával, kiömlő anyag elterelésével, szétfolyás megakadályozásával, kiömlés megszüntetésével). 7

9 5.7. Nagymennyiségű mérgező, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag csatornába ömlése esetén a veszélyes anyag felhígítására, közömbösítésére felhasználható anyag fajtáját, alkalmazásának módját az illetékes szakemberek javaslata, szakvéleménye figyelembevételével kell meghatározni: a) tájékozódni kell a csatorna nyomvonaláról, és a nyomvonalon bekövetkezhető eseményekről (mérgezés-, robbanás- tűzveszély), b) mérlegelni kell a csatorna elzárásának lehetőségét, és annak várható következményeit (visszaáramlás), c) szükség szerint a lakosságvédelmi intézkedések megtételére intézkedni kell A postai kábelek járható aknáiban, alagútjaiban csak az illetékes vezető által meghatározott biztonsági szabályok megtartása mellett szabad dolgozni A távfűtő- és melegvíz-szállító vezetékek sérüléseinél a forró gőz és víz miatt - a leforrázás elkerülése érdekében - a vezetékek elzárásáig szórt sugarat kell alkalmazni Gázzal szennyezett helyszínen a szakemberek véleményét ki kell kérni, de ennek hiányában is fel kell deríteni: a) a környezet kiürítésének szükségességét, lehetőségét, b) a gázömlés megszüntetésének, valamint a szellőzés, szellőztetés lehetőségeit Törekedni kell a sérült vezetékszakasz vagy berendezés mielőbbi leválasztására. Zárószerelvények hiánya, meghibásodása, hozzáférhetetlensége esetén az épületen (üzemrészen) kívül levő főelzárót - a technológia figyelembe vétele mellett - kell lezárni Gázüzemű berendezések sérülése esetén gondoskodni kell a táplálás megszüntetéséről Tűz- és robbanásveszélyes gázok kiszabadulása esetén a gyújtóforrások eltávolításán túl a veszélyes koncentrációt meg kell szüntetni, vagy a kialakulását meg kell akadályozni A mérgező, maró vagy robbanásveszélyes gázokat, gőzöket - ha a víz alkalmazható - vízpermettel, szórt vízsugárral kell lekötni, illetve hígítani. 6. A beavatkozás biztonsági előírásai 6.1. Közműalagútba, csatornába lehatoláskor légzőkészülék használata kötelező Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal kapcsolatos esemény bekövetkezésekor csatornában, közműalagútban, aknában, illetve ezek közelében az illetékes szakember véleménye alapján meghatározott távolságon belül, ennek hiányában legalább 100 méteren belül a dohányzást és nyílt láng használatát meg kell tiltani. Ha az indokolt, a helyszínt zárt területté kell nyilvánítani A befagyott ajtók, az aknák fedlapjának kiolvasztására éghető gáz, gőz vagy folyadék jelenléte esetén nyílt láng nem használható Kis- és nagyfeszültségű kábelek, gyűjtősínek járható csatornáiba - közvetlen életveszély esetén is - csak feszültségmentesítés után szabad lemenni. A kábelek, gyűjtősínek feszültségmentesítésének végrehajtására az illetékes vezetőnek kell intézkedést tenni, és a feszültségmentesítés tényét írásban kell rögzíteni A közművek kiszakaszolása, csak a technológia figyelembe vételével történhet. A kiszakaszolásnál figyelemmel kell lenni a kritikus infrastruktúra elemek érintettségére A bent tartózkodó beavatkozásban résztvevőkről nyilvántartást kell készíteni, amelyben jelölni kell a létszámukon túl a behatolás időpontját, a bent tartózkodás idejét, valamint a visszavonulás megkezdésének időpontját. A mentésvezető jelöljön ki legalább 1 főt, aki ezt a nyilvántartást vezeti és őt folyamatosan információval látja el a beavatkozásban résztvevőkről. 8

10 6.7. Kétirányú behatolás esetén meg kell kettőzni a biztonsági feladatokat. Mindkét oldalon önállóan kell a nyilvántartást vezetni, illetve ebben az esetben meg kell szervezni a nyilvántartást végzők információcseréjét az alagút kétirányú elhagyásának lehetőségéről A talajszint alatti árnyékolás miatt a rádióösszeköttetés megszűnhet, ezért fokozott figyelemmel és biztonsági idők meghatározásával kell biztonságosabbá tenni a beavatkozást A beavatkozók biztosítására legalább 2 fő álljon mentésre készenlétben légzőkészülékkel. Amennyiben szükséges a biztosításban résztvevők létszámát növelni kell. Ezen biztosító személyek a tartalékképzés során nem számíthatóak be Egészségügyi biztosításról, vagy elsősegélynyújtás lehetőségéről (lehetőleg a behatolás megkezdésekor) gondoskodni kell Behatoláskor a mentésvezető, vagy az általa kijelölt személy győződjön meg: a) a bevetésben résztvevők védőfelszereléseinek biztonságos, megfelelő alkalmazásáról; b) a beavatkozó állomány beavatkozást segítő eligazításáról. 7. Utómunkálatok 7.1. Az R. előírásai mellett az utómunkálat során nagy figyelmet kell fordítni arra, hogy a beavatkozás befejezése után a műszaki mentésben részt vevő személyek, illetőleg a szennyezett gépjárművek, felszerelések megtisztítását - legalább részleges mentesítését - el kell végezni. IV. fejezet Közlekedési baleseteknél történő beavatkozás szabályai 1. Általános előírások 1.1. A közlekedési balesetről beérkezett jelzés vételét követően értesíteni kell a rendőrséget, a mentőket, a szükséges közreműködő szervezeteket, és ha az indokolt, szakértő(k) kirendelésére kell intézkedni Vasúti, légi, valamint vízi közlekedés területén bekövetkezett baleset esetén a Közlekedésbiztonsági Szervezet által végzett vizsgálatokban - felkérés esetén - közre kell működni A biztonságos tűzoltói beavatkozáshoz szükséges a kárhely - a rendőri, polgárőri erők által végrehajtott - részleges, vagy teljes lezárása, amennyiben lehetséges a forgalom elterelése. A beavatkozói állomány a kárhely részleges, vagy teljes lezárását tűzoltó gépjárművel, és/vagy jelzőeszközök segítségével a helyszínre érkezés után kezdje meg. 2. Beavatkozás közúti járművek baleseténél 2.1. Jelzés Az R. előírásai mellett, lehetőség szerint, az alábbiakra terjedjen ki a jelzés fogadása, illetve annak értékelése, valamint az információgyűjtés: a) milyen fajtájú jármű(vek) szenvedett (szenvedtek) balesetet (személy- és tehergépjármű, autóbusz); b) melyek a szállító jármű, illetve a rakomány legfőbb jellemzői (platós, tartányos, konténer); c) látható-e veszélyt jelző tábla, vagy bárca, ha igen mit tartalmaz; 9

11 d) történt-e anyagkifolyás és ha igen, melyek a veszélyes anyag látható jellemzői; e) mi a látható jellemzője az üzemelési módnak (normál, gázos, hibrid gépármű); f) milyen volt a balesetet szenvedett jármű(vek) haladási iránya; g) milyen a járművek baleset utáni elhelyezkedése (felborult, árokba hajtott, keresztbe fordult); h) vannak-e beszorult személyek, egyéb sérültek, illetve azok száma; i) képez-e forgalmi akadályt; j) milyenek a megközelítési lehetőségek (torlódás); k) milyenek a helyszínen tapasztalható meteorológiai viszonyok (szélirány, csapadék); l) közművezeték sérült-e Vonulás Az R. előírásai mellett a vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen: a) vonulás során a helyszín megközelítésével kapcsolatban további információkat kell kérni (torlódás, útlezárás, súlykorlátozás, magasság korlátozás), szükség szerint a vonuló egységek parancsnoka határozzon meg másik vonulási útvonalat; b) a forgalom várható torlódása miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt; c) veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett káresetnél a meteorológiai- és terepviszonyok, valamint ezen utasítás veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások előírásainak fokozott figyelembe vételével történjen a vonulás Felderítés Az R. előírásai mellett a felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) a járművön és vontatmányon elhelyezett veszélyt jelző táblák, bárcák, illetve menetokmányból információszerzés a szállítmányra vonatkozólag; b) életveszély esetén meg kell határozni a bajba jutott személyek számát, elhelyezkedésüket; c) elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme szükséges-e; d) biztonságos megközelítési, illetve a tűzoltó technika működési távolság lehetőségeinek felderítése; e) jármű, rakomány elmozdulásának lehetősége; f) időjárási viszonyok befolyásoló hatása Beavatkozás előkészítése Az R. előírásai mellett a beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) a rendőrség kiérkezéséig a helyszín biztosítása, forgalom elterelése, kárhely szükség szerinti lezárása; b) intézkedni kell a terület biztosítására, a lakosságvédelmi intézkedések megtételére, szükség szerint a társszervek, illetve a közreműködő szakemberek (rendőrség, mentő, az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: NSZSZ), közmű szolgáltatók, közlekedési vállalatok, nemzetközi áthaladó szállítmány esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) kirendelésére, valamint egyéb speciális erők-eszközök riasztására; c) a nem aktiválódott légzsák biztonsági rögzítéséről gondoskodni kell. 10

12 2.5. Beavatkozás Az R. előírásai figyelembe vételével Egy kárhelyszínen több sérült járműnél, illetve több kárhelyszínen történő egyidejű beavatkozás esetén intézkedni kell, hogy lehetőleg az összes kárhelyszínen folyamatosan történjenek a mentési munkálatok Különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a sérült jármű(vek)ben a roncsok között lévő személyek felkutatásánál, mentésénél, figyelembe kell venni az orvos, illetőleg a mentők véleményét. A sérült, eszméleténél lévő személlyel folyamatos pozitív kommunikáció szükséges, amellyel a mentést tudjuk elősegíteni, illetve adott esetben a pánikban lévő személyt megnyugtatni Több sérült esetén az orvos, illetőleg a mentők véleményének figyelembe vételével meg kell határozni a mentés végrehajtásának sorrendjét, gondoskodni kell a balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelöléséről Meg kell akadályozni az anyagok további kifolyását, szétszóródását A már kifolyt, kiszóródott anyagok továbbterjedését, csatornába, közműalagútba, aknába való jutását körülhatárolással, árkolással, letakarással kell megakadályozni A felborult járművek felállítását, biztonságba helyezését a bevont szakemberek véleményének figyelembevételével, illetve közreműködésükkel kell végrehajtani A sérült közúti járművek áramtalanítását és elmozdulás elleni rögzítését haladéktalanul el kell végezni Intézkedni kell a kifolyt üzemanyag eltávolítására, a jármű(vek) teljes feszültségmentesítésére, az akkumulátorok biztonságba helyezésére A gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gázellátó rendszerének épségét meg kell vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni A sérült közúti jármű áramtalanítását és elmozdulás elleni rögzítését követően, ha nincs életveszély és a jármű nem okoz forgalmi akadályt, a helyszínt át kell adni a rendőrség, közútkezelő helyszínre érkező szakemberének Mentés közben törekedni kell a kárhelyszín legkisebb mértékű megváltoztatására (gépjárművek, roncsok, féknyomok), ezzel elősegítve a rendőrség helyszínelő tevékenységét A beavatkozás biztonsági előírásai Gépjármű motorjának leállítása, áramtalanítás az akkumulátor saruinak eltávolítása A jármű stabilizálása, mert a deformálódás miatt a súlypont megváltozhat, baleset, illetve borulásveszély következhet be Fokozott figyelmet kell fordítani a járművekben elhelyezett biztonsági berendezésekre és azokat működtető rendszerekre, melyek hő, vagy mechanikai hatásra üzemszerű, vagy attól eltérő folyamatokat idézhetnek elő Utómunkálatok Az R. előírásai mellett az utómunkálat során nagy figyelmet kell fordítni az alábbiakra: a) a további környezeti károk megakadályozására; 11

13 b) a tűzoltási, kárelhárítási tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgalmi akadály megszűntetéséről, további veszélyhelyzeteket okozó körülmények elhárításáról, illetve a közútkezelő szervezet kirendeléséről. 3. Beavatkozás speciális szabályai hibrid, elektromos, gáz üzemű járművek baleseteinél A jelzés vételétől a felderítésig megegyezik a beavatkozás közúti járművek baleseténél említettekkel Felderítés A felderítés az alábbiakra terjedjen ki: a) az üzemelési mód jellemzőjét, azonosító jeleket, feliratokat, külső jeleket fel kell kutatni (típusjelzés mellett, szélvédőn, külső csatlakozó mellett: Hybrid, Hybrid Synergy Drive, Elektric Drive, LPG,); b) a műszerfalon elhelyezkedik-e külön töltés-feszültségmérő, valamint mellette Power feliratú nyomógomb; c) a nagy- vagy középfeszültségű (narancssárga vagy kék) kábelek helyét Beavatkozás előkészítése A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra: a) hibrid üzemmód esetén a nagyfeszültségű rendszer áramtalanításáig az alvó hatásból adódó balesetek elkerülése érdekében a járművet rögzíteni kell (hibrid gépjármű belsőégésű motorja a jármű álló-helyzetében kikapcsolt állapotban van, ha a sérült járművezető, vagy a beavatkozást végző személy véletlenül a gázpedált megnyomja, akkor a jármű elindul és balesetet okozhat); b) nagyfeszültségű rendszer áramtalanítását az arra kijelölt elemmel kell elvégezni, (helyét piktogramok jelzik, csomagtérben, vagy a hátsó üléssor mellett, alatt, egyes típusoknál a pótkerék alatt található); c) a beavatkozás során figyelembe kell venni, hogy az áramtalanítás után a műszerfal elsötétül, ezután a nagyfeszültségű rendszer még több percig (körülbelül 5 perc) áram alatt van, ezalatt a nagyfeszültségű vezetéket elvágni, vagy megbontani tilos. Ez idő alatt aktiválódhatnak még a jármű biztonsági berendezései, a légzsákok és övfeszítők is; d) a jármű nagyfeszültségű rendszere kikapcsol, amennyiben a légzsákok működésbe léptek. Amennyiben a légzsákok nem léptek működésbe egy újabb veszélyforrással kell számolnunk; e) az ilyen járművek esetén csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő (szigetelt nyelű csavarhúzó, csípőfogó) szerszámokat szabad használni A gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gázellátó rendszerének épségét meg kell vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni, amennyiben hőhatás érte, a tartály hűtéséről gondoskodni kell Beavatkozás A jármű stabilizálása során fokozott figyelmet kell fordítani a nagyfeszültségű kábelekre, azok esetleges megsértésére. 12

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.9/ napirendi pont Tárgy: A Mély-Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri úti csatornarekonstrukció és

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

Bevetés-taktikai alapelvek veszélyes anyagoknál

Bevetés-taktikai alapelvek veszélyes anyagoknál Bevetés-taktikai alapelvek veszélyes anyagoknál A megfelelő bevetéstaktika, különösen a veszélyes anyag baleseteknél, nagyjaink egyik legnagyobb kihívása a tűzoltóság számára. A gyakorlati tapasztalataim

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MORVAI Cintia morvai.cintia@uni-nke.hu VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Katasztrófa

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Védelmi célok. Heizler György A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai

Védelmi célok. Heizler György A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai Heizler György A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai A műemléképületek tűzvédelmével a 70-es években kezdtek intenzívebben foglalkozni. A Yorky katedrális leégése 1984-ben a templomokra mint speciális

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Néhány fontosabb szempont a tűzoltó készülék kiválasztásához a) Jogszabály, nemzeti szabvány előírásai. b) Milyen tűzosztályú (A, B, C, D, F) anyag

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László A fontosabb jogszabályok és nemzeti szabványok előírásait összegyűjtve segítséget nyújtunk a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához.

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Veszélyes anyag szállítás, lakosság riasztása

Veszélyes anyag szállítás, lakosság riasztása Veszélyes anyag szállítás, lakosság riasztása 3. A VESZÉLYES ANYAGOK AZONOSÍTÁSA, ALAKOSSÁG RIASZTÁSA 3.1. A veszélyes anyagok azonosítása A tehervagonokon, teherautókon, tartálykocsikon feltétlenül jelezni

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben