Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, módosított évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt./ 18. (2) és 29. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a törvény által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságok figyelembe vételével a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. I. fejezet A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya a Vasszécseny község közigazgatási területén élő, illetőleg tartózkodó a Gyvt. 4. (1)-(3) bekezdéseiben körülírt személyekre terjed ki. Eljárási rendelkezések 3. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet mellékleteként meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. (2)A kérelmet a törvényes képviselő, illetve a Gyvt. 18. (4) bekezdésében meghatározott szervezetek, illetve személyek a vasszécsenyi Körjegyzőségen terjeszthetik elő. (3)A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során a hatóság a kérelmezőt kötelezheti, hogy a családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék. (4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

2 (5) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. (7) Nem lehet megállapítani az e rendeletben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást amennyiben a gyermeket gondozó család a Gyvt.19. (7) bekezdésében meghatározott mértéknél nagyobb vagyonnal rendelkezik. (8) A benyújtott jövedelem és vagyon nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során szükség esetén környezettanulmány készítésével ellenőrizhető. (9) A háztartás tagjainak számát, a saját háztartásban nevelést és azt, hogy a nagykorú gyermek jövedelemmel nem rendelkezik, az igénylő büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozatával kell igazolni. (10) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni. (11) A támogatások összegéről és formájáról határozattal kell dönteni. Hatásköri rendelkezések 4. (1) A képviselő-testület a rendeletben szabályozott valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás visszafizetésére, annak méltányosságból történő elengedésére, vagy csökkentésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) A képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a fenntartó hatáskörébe utalt az intézményvezető döntését vitató kérelem elbírálását a polgármesterre ruházza át. II. fejezet Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket ezen rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az

3 alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni azt a helyzetet, ha a család bevételeire, valamint fizetési kötelezettségeire tekintettel nem tudja fedezni azokat a szükségleteit, amelyek a társadalom tagjai részéről elfogadottak és amely szükségleteik kielégítésének elmaradása rövid vagy hosszú távon fizikai vagy mentális károsodáshoz, a hátrányos helyzet újratermelődéséhez, társadalmi kirekesztődéshez, hajléktalansághoz vezethet. Létfenntartási gondoknak tekintendő különösen: - megfelelő élelmezés hiánya, - a lakhatás elvesztésének veszélye, - a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, - a megfelelő ruházkodás hiánya, - ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására, - ha a gyermek családját elemi kár, katasztrófa, betegség, baleset sújtja és mindezek az összes körülményt mérlegelve a gyermek létfenntartását veszélyeztetik. A betegségre, fogyatékosságra vonatkozóan a kérelemhez csatolni kell a háziorvos, házi gyermekorvos igazolását 6. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, illetve családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló szülő esetén 230%-át. (2) A fiatal felnőtt részére, legfeljebb 23. életévének betöltéséig abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 7. (1) A rendkívüli támogatás évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg, melynek együttes összege nem haladhatja meg évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (2) Különös méltánylást érdemlő eset kivételével a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást csak akkor lehet megállapítani ha az előző támogatás óta már 90 nap eltelt és ennek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna.

4 (3) Ha a család a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapon át egyféle rendszeres ellátásban részesül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a naptári évben legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani. (4) A támogatás mértéke alkalmanként minimálisan ,- Ft, de nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeg felét. (5) A pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén a kérelmező határozatban kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról 15 napon belül számlákkal számoljon el. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható különösen védelembe vett gyermek számára, illetve ha kérelmező kérelmében ezt kifejezetten kéri, valamint ha a család, különösen a gyermekek körülményeinek, érdekeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre. A jogosultsági feltételek megállapítására, valamint a támogatás összegére vonatkozóan a rendelet a rendelkezéseit kell alkalmazni. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek - étkezési térítési díjának, - intézményi térítési díjának, - kollégiumi díjának, - gondozási díjának vagy ezek egy részének átvállalása, valamint - tankönyv- és tanszertámogatás formájában nyújtható. (1) Beiskolázási segélyben részesíthető az a) általános iskolában, Beiskolázási segély 9. b) nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, illetve

5 c) A felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, BURSA Hungarica ösztöndíjban nem részesülő fiatal felnőtt, amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, egyedülálló szülő esetén 300%-át. (2) A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti. (3) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni. (4) Beiskolázási segély iránti kérelmet augusztus 1. és október 15. között lehet előterjeszteni. (5) Az (1) bekezdésben szabályozott ellátás folyósításnak további feltétele, hogy a jogosult - központi jogszabály rendelkezése folytán vagy más forrásból nem részesül ingyenes tankönyvellátásban. (6) Az ellátás folyósításáról és annak mértékéről a képviselő-testület éves költségvetési rendeletében dönt. III. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 10. Vasszécseny Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározottak alapján a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat, b) bölcsődei ellátás, c) óvodai ellátás, d) általános iskolai napközis és tanulószobai foglalkozás A b)-d) pont alattiak együttesen: gyermekek napközbeni ellátása. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgálat feladata a Gyvt ban előírtak alapján a gyermek(ek) testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

6 (2) Vasszécseny Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja.( gyermekjóléti szolgáltatást végző) (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. (4) A szolgáltatást végző tevékenységét a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzés alapján végzi. Feladatait a Gyvt ai határozzák meg. (5) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél, családgondozójánál, illetve a jegyzőnél lehet. Gyermekek napközbeni ellátása 12. A gyermekek napközbeni ellátásaként annak a gyermeknek - életkorának megfelelő - nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkezését kell megszervezni a bölcsődében, óvodában és iskolai napköziben, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátást nem képesek biztosítani. Bölcsődei gondozás 13. (1) Bölcsődei ellátás, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyerekek napközbeni ellátását és nevelését azok számára, akiknek szülei illetve gondozói munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) Vasszécseny Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásaként a bölcsődei elhelyezést a Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja. (3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni. A felvételről az intézmény vezetője dönt.

7 Óvodai ellátás, általános iskolai napközis foglalkoztatás 14. (1) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkoztatás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki saját hatáskörben dönt a felvételről. Záró rendelkezések 15. (1) E rendelet április 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit- amennyiben az a kérelmező számára előnyösebb a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) számú Korm. rendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2004. (V.21.) rendelete. Vasszécseny, március 30. Zsolnai Zoltán polgármester Gáspár Tivadar körjegyző KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: Ez a rendelet - a község hirdetőtábláján való kifüggesztéssel - a mai napon kihirdetésre került. Vasszécseny, március 31. Gáspár Tivadar Körjegyző

8 1. számú melléklet Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem 1.) A kérelmező családi és utóneve:.... születési neve: anyja neve:.... születési helye:., ideje:..év..hó..nap családi állapota:. TAJ száma:... állandó lakcíme:.... tartózkodási helye:.... Kérelmező és családtagjainak adatai: Név Szül, hely,idő TAJ szám rokoni kapcs. Anyja neve TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA( milyen célból kéri) AZ IGÉNYEL TÁMOGATÁSI FORMA: természetbeni pénzbeli

9 ( megfelelő rész aláhúzandó) A kérelemhez csatolni kell: minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. A család tagjainak jövedelemigazolásait (munkaviszonyból, nyugdíjból, gyes., gyet., gyed., családi pótlék, tartásdíj, munkanélküli ellátások, rendszeres szociális segély, árvaellátás, ápolási díj stb.) vállalkozók esetén a kérelem benyújtását megelőző évi SZJA fénymásolatát munkahelyi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló munkáltatói igazolást iskolalátogatási igazolást, illetve hallgatói jogviszony igazolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Dátum:... a kérelmező aláírása JÖVEDELMI ADATOK: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme

10 5.a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások( különösen: GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,. árvaellátás 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb( különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb) 9.Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátáss a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 4. (1) bek.i) pontja 10. A család összes nettó jövedelme: 11. a család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők ( tartásdíj összege) A család összes nettó jövedelme:.ft/ hó Egy főre jutó havi nettójövedelem( ügyintéző tölti ki): Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Dátum:...

11 a kérelmező aláírása Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca

12 ... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap Megjegyzés:... aláírás Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

13 Beiskolázási segély kérelem 2. számú melléklet 3. 1.) A kérelmező családi és utóneve:.... születési neve: anyja neve:.... születési helye:., ideje:..év..hó..nap családi állapota:. TAJ száma:... állandó lakcíme:.... tartózkodási helye: ) A gyermek neve, akire kéri a támogatást:..... anyja neve:.. TAJ száma: születési helye:., ideje:..év..hó..nap lakcíme:. oktatási intézmény neve, címe: osztály:.. 2.2) A gyermek neve, akire kéri a támogatást:..... anyja neve:.. TAJ száma:... születési helye:., ideje:..év..hó..nap lakcíme:. oktatási intézmény neve, címe: osztály:.. 3.) A kérelmező családjában együtt élő közeli hozzátartozók közül részesül-e valaki a fenti gyermek(ek) után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben: igen nem Magasabb összegű családi pótlékban: igen nem, ha igen a gyermek neve:... BURSA ösztöndíjban: igen nem, ha igen a gyermek neve:.... (a megfelelő rész aláhúzandó) A kérelemhez csatolni kell: A család tagjainak jövedelemigazolásait (munkaviszonyból, nyugdíjból, gyes., gyet., gyed., családi pótlék, tartásdíj, munkanélküli ellátások, rendszeres szociális segély, árvaellátás, ápolási díj stb.) vállalkozók esetén a kérelem benyújtását megelőző évi SZJA fénymásolatát munkahelyi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló munkáltatói igazolást iskolalátogatási igazolást, illetve hallgatói jogviszony igazolás

14 JÖVEDELMI ADATOK: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 3.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5.a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások( különösen: GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,. árvaellátás 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb( különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb) 9.Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátáss a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 4. (1) bek.i) pontja 10. A család összes nettó jövedelme: 11. a család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők ( tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelme A család összes nettó jövedelme:.ft/ hó Egy főre jutó havi nettójövedelem( ügyintéző tölti ki): Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Dátum:... a kérelmező aláírása

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26.

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(VIII.26.) ör. 6. -a. Hatályos 2015.08.26. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2015.(VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról Felgyő

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben