AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013."

Átírás

1 AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/ Fax: 34/ Honlap:

2 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) Tisztelettel köszöntök Mindenkit, aki a József Attila Általános Iskola pedagógiai programjába betekint. Ezt a programot intézményünk pedagógusaival állítottuk össze nagy felelősséggel, abban bízva, hogy ezzel hosszú távra meghatározhatjuk nevelési-oktatási tevékenységünket. Tóth Gábor igazgató

3 Tartalomjegyzék Az iskoláról... 4 Bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai ERKÖLCSTAN/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN oktatásának megszervezése Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Záró rendelkezések A pedagógiai program hatálybalépése A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai A pedagógiai program felülvizsgálata, jóváhagyása Fenntartói egyetértés... 56

4 Az iskoláról Iskolánk a Vértes lábánál fekvő kisváros, Oroszlány általános iskolái közül a legidősebb: szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A 60-as évek végéig "anyaiskolának" számított, a város életében meghatározó szerepe volt. A város terjeszkedésével, új iskolák megnyitásával, a lakókörzetünk összetételének romlásával, több szociálisan hátrányos helyzetű család ideköltözésével, a 80-as évek közepére fokozatosan háttérbe szorult. Az erőfeszítések ellenére úgy éreztük, hogy a szakmai és szakmán kívüli elismertségünk nem állt arányban a befektetett munkánkkal ben tantestületünk új koncepciót dolgozott ki az addigi jó és bevált hagyományokra építve, melynek következtében iskolánk 10 év alatt fokozatosan visszanyerte elismertségét. A felújítás következtében külsőleg megújult épületünk, vonzóbb lett. Belsőleg pedig beindítottuk a matematika - számítástechnika tagozatot, majd az emelt szintű idegen nyelv (német, angol) oktatását. Ennek következtében és a szabad iskolaválasztásnak köszönhetően intézményünkben a gyerekösszetétel arányosabbá vált. A pályázati lehetőségeket kihasználva az iskola tárgyi felszereltsége javult, amely lehetővé tette a még hatékonyabb oktató - nevelőmunkát, melynek egyik eredménye, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző szintű (városi, megyei, régiós, országos) tantárgyi versenyeken. Az újonnan érkezett kollégák is hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljanak elképzeléseink. Kreativitásukkal, tenni akarásukkal hozzájárultak az iskola fejlődéséhez. Ahhoz, hogy az eredményeinket megtartsuk, illetve fokozzuk hozzájárult, hogy mindig szoros együttműködésre törekedtünk a szülőkkel februárjában Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy intézményünket összevonja a város egy másik általános iskolájával. Az összevonás után iskolánk két intézménynek lett a jogutódja a 2000-ben bezárt Gárdonyi Géza Általános Iskolának és az Arany János Általános Iskolának ben jelentős változás következett be az iskola életében, intézményünk részt vett az országos iskola felújítási programban (KDOP pályázat keretében a tárgyi, környezeti megújulás mellett szakmai megújulásként bevezettük iskolánkba a kompetencia alapú oktatást a TÁMOP pályázat keretében.

5 Bevezető A pedagógiai program a nevelési-oktatási intézmény életének alaptörvénye A jelen pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetése: Az átdolgozott pedagógiai programot a 2013/2014. tanévben az 1. és 5. évfolyamon, majd ezt követően tanévenkénti előreléptetéssel kell bevezetni, így lényegében a tantervi szabályozás kettőssége fog érvényesülni augusztus 31-ig: /2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (új Nat) 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról (régi Nat) 2. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről(új ktr.) 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (régi ktr.) A pedagógiai programunk legitimációs eljárásrendje: A pedagógiai programot az egyeztető fórumok véleményének kikérésével - a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá (fenntartói jóváhagyásra nincs szükség). A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges Az iskolai pedagógiai program nyilvánossága: A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni, publikálni kell a KIR közzétételi listáján, valamint az intézményi honlapon. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. - az iskola fenntartójánál, - az iskola könyvtárában, - az iskola igazgatójánál, - az iskola igazgatóhelyetteseinél. 5

6 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvünk Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes iskolánk névadójától származó idézet szellemében kívánjuk fejleszteni intézményünkben az oktatónevelő munkát. Iskolánk az együttműködés pedagógiájára épít. Tevékenységünk központjában a személyközpontú nevelés áll. Arra törekszünk, hogy színvonalas - Európai Unióhoz való csatlakozás tényéből származó követelményeknek megfelelő oktatással - szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeik megfelelő továbbhaladását, az érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztást. Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, kreatívak, elfogadják a másságot. Fontosnak tartjuk tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását, ezért is csatlakoztunk az Országos Tehetségsegítő Tanács munkájához, regisztrált tehetségpont lettünk. Pedagógiai alapelveink: Az oktatás, nevelés eredményességét a következő pedagógiai alapelvekre alapozva kívánjuk biztosítani. - Komplexitás elve - Mely szerint figyelembe kell vennünk a biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi törvényszerűségek együttes hatását. Feladatunk, hogy ezeket a tényezőket összehangoljuk. - Egyenrangúság elve - Mely szerint a pedagógus és növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés, oktatás folyamatában, tiszteletben tartva egymás személyiségét, szeretetteljes emberi kapcsolatra törekedve. - A pedagógus vezető szerepének elve Szoros összhangban van az előző elvvel, mely szerint megtartjuk vezető szerepünket a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulói aktivitás kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. - Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve szerint biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaihoz és egyéni képességeihez mért fejlődést, segítjük őket az egyéni tanulás módszereinek elsajátításában. 6

7 - A közösségi élet élve szerint célunk, hogy tanulóink az iskolai közösség aktív tagjaként éljenek. A közösségek biztosítsanak teret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kialakítására. Törekedjenek az egyéni és közösség iránti tiszteletre, humánumra. - Tapasztalatszerzés elve szerint biztosítjuk a tanulóink számára a tapasztalati úton történő ismeretszerzést és a tapasztalatokból történő általánosítást. Korszerű a mindennapi életben jól használható, továbbépíthető alapműveltséget közvetítünk, mely lehetővé teszi a környezetben való tájékozódást. - Külső hatások elve - Mely szerint támaszkodjunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre amelyeket a tanulók az iskolán kívül, a mindennapi életben szereznek. - A bizalom elve - Mely szerint munkánk során a bizalom, a megértés a tisztelet irányítson bennünket tanulóink személyisége iránt. - A következetesség elve - Mely szerint határozott követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben, az igényességre neveljük őket. Célunk az értelmes fegyelem, az erőfeszítésre sarkalló légkör kialakítása. Egyúttal lehetőséget nyújtunk az önállóság, kezdeményezőkészség, kreativitás kibontakoztatására is. - A nevelés ellentmondásosságának elve - Mely szerint feladatunk a nevelés folyamatában előforduló ellentmondások, - különböző hajlamok, igények, képességek és lehetőségek - közötti ellentétek feloldása Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Melyek ezek az értékek: - becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság, kíváncsiság, és tudásvágy, 7

8 - tolerancia és szolidaritás, a másik ember tisztelete és a szeretni tudás, a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme, kötődés a családhoz és az iskolához, magyarság- és európaiság-tudat, önfegyelem és a másokra figyelés képessége, - szorgalom és türelem a munkában, törekvés széles körű műveltségre, reális önismeret és erre alapozott döntésképesség, vitakészség és kifejezőkészség, innovatív készség, kreativitás; - törekvés az egészséges életmódra, - az érték és a talom közötti biztos választás képessége Oktatási és nevelési céljaink - A tanuló olyan személyiséggé váljon, aki nyitott az új iránt, változásra, megújulásra képes. - Aki el tudja fogadni a másik ember személyiségét. Viselkedése udvarias, együttműködő. - Képes az önálló és felelős tanulásra, munkavégzésre, tudásának gyakorlati alkalmazására. - Saját és társai munkáját és eredményeit megbecsüli. - Alakuljon ki benne az integratív-képi gondolkodásmód és az elvont-fogalmi és elemző gondolkodás. - Aki ismeri és alkalmazza az emberek közti érintkezés, a kommunikáció formáit. - Társas kapcsolataiban toleranciára, együttműködésre törekszik, magatartásával a konfliktusok kezelését, feloldását segíti. - Igénye van az ápolt, gondozott megjelenésre, környezetre. - Szolidáris a szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű, eltérő fejlődési ütemű társaival. - Tiszteli, megbecsüli családját, hazáját, a nemzeti értékeket, hagyományokat és kultúránkat. - Tevékeny, alkotó emberként kívánja élni életét. - Igénye van az egészséges életmódra, ennek érdekében tudatosan él. - Ismeri, tiszteli és óvja a természeti és az épített környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra eredményeit Működési célok - Az iskola biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, esztétikus környezetet. - Az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközöket. 8

9 - A nevelőtestületben a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatás kap prioritást. A megvalósítást az alkalmazásra kerülő korszerű módszerek, szervezeti formák biztosítják: - kompetencia alapú oktatás, - kooperatív technikák, differenciált tanulásszervezés, - projektmódszer. - A nevelőtestület célja, hogy az oktatást sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészítse ki. - A szabadidős tevékenységrendszer segítse elő a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció kialakítását, a test és a lélek harmonikus fejlesztését. - El szeretnénk érni, hogy az iskola végzős diákjaink a minimális követelmények teljesítésén túl, az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a kerettantervekben megfogalmazott követelményeknek. Tanulóink rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, bővíthető ismeretekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a következő iskolafok követelményeinek megfeleljenek.. Alakuljon ki bennük elképzelés a továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést és a kötelességek gyakorlását illetően Feladataink: A gyermeki fogékonyságra, érdeklődésre építve az alábbi készségeket, képességeket fejlesszük a tanulókban: - az ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket és képességeket /gondolkodás, beszéd, írás, olvasás, szövegértés, matematikai képességek/, - az egyéni tanulás hatékony módszereit, - a kulturált viselkedés, magatartás, az emberek közti együttműködés helyes normáit, - a kommunikáció elfogadott formáit, különösen a tiszta, szép magyar beszéd használatára, - az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat, - a tanulók erkölcsi és akarati tulajdonságai, - nemzeti értékeink, hagyományaink, valamint az anyanyelv ismeretét, szeretetét. A NAT (2012) szerinti kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák: Fejlesztési területek: - erkölcsi nevelés, - nemzeti öntudat, hazafias nevelés, - állampolgárságra, demokráciára nevelés, - az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 9

10 - családi életre nevelés, - testi és lelki egészségre nevelés, - felelősségvállalás másokért, önkéntesség, - fenntarthatóság, környezettudatosság, - pályaorientáció, - gazdasági és pénzügyi ismeretek, - médiatudatosságra nevelés, - a tanulás tanítása. Kulcskompetenciák: - anyanyelvi kommunikáció, - idegen nyelvi kommunikáció, - matematikai kompetencia, - természettudományos és technikai kompetencia, - digitális kompetencia, - szociális és állampolgári kompetencia, - kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, - hatékony önálló tanulás Eljárások, módszerek, eszközök Az ismeretek átadásában prioritást kap: - a tanulókkal való egyéni bánásmód, - a tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése, - az anyanyelv oktatásában a különböző módszerek alkalmazása, - változatos munkaformák a tanítási órákon A nevelésben, oktatásban alkalmazott módszerek: Szokások kialakítását célzó módszerek - Közvetlen módszerek: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés: jutalmazás, büntetés - Közvetett módszerek: a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, személyre szabott megbízatások adása, közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása, hagyományok kialakítása, követelés (házirend, stb.), ellenőrzés, ösztönzés Magatartási modellek bemutatása, közvetítése Tudatosítás A nevelésben, oktatásban alkalmazott eszközrendszer - Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek. - Az integrációt segítő tanórán kívüli programok. - Kompetencia alapú oktatást, integrációt segítő módszertani elemek. - Műhelymunka a tanári együttműködés formái. - Értékelési rendszer eszközei. 10

11 - Multikulturális tartalmak. - Továbbhaladás feltételeinek biztosítása. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók erkölcsi nevelése: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása tanulóink körében.(szociális kompetenciák) A tanulók értelmi nevelése: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A tanulók érzelmi nevelése: Az énkép, önismeret fejlesztése. A tanulók közösségi nevelése: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség kialakítása az önismeret fejlesztésével. (szociális kompetencia) a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. (anyanyelvi kommunikáció) A tanulók esztétikai nevelése: Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás kialakítása. Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. (esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség) A tanulók akarati nevelése: Az önismeret kialakításával a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség formálása. (énkép, önismeret fejlesztése) A tanulók nemzeti nevelése: A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagyományok ápolása, megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. (szociális és állampolgári kompetencia) A tanulók állampolgári nevelése: Az alapvető emberi, állampolgári és Európai Uniós jogok és kötelességek megismertetése. Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és problémák iránt. (állampolgári kompetencia) A tanulók munkára nevelése: A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az ember egész személyiségét fejlesztő folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása. (kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia) A tanulók egészséges életmódra nevelése: A testmozgás képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. A tanulók környezeti nevelése: A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért és megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása. (természettudományos kompetencia) Az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség kialakítása: Az embertársak iránti elfogadó és befogadó segítőkész magatartás fejlesztése, az együttműködés készségeinek és szokásainak kialakítása, erősítése. A társas együttélés alapvető szabályainak megismertetése. 11

12 A bűnmegelőzés, a drog prevenció: Elsődleges prevenció megvalósítása szakemberek bevonásával, szakmai kiadványok népszerűsítésével. Egészségnevelési program. Konfliktuskezelési technikák. A fogyasztóvédelmi nevelés: Készségek, hozzáállás, értékrend formálása a fenntartható fogyasztás érdekében. A tudatos, kritikus fogyasztói magatartás, a környezettudatos fogyasztás, az ökológiai fogyasztóvédelem, a fenntartható fogyasztás kialakítása. A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítést integrált felkészítést integrált felkészítésként szervezzük meg, így a közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők vagy kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő készségek, képességek kialakításával. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségre nevelés magában foglalja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének, a betegségek megelőzésének elősegítését, az egészséges állapot, a harmonikus életvitel értékként való tiszteletének közvetítését, a veszélyeztető tényezők és veszélyhelyzetek helyes kezelésének, a szenvedélybetegségek és a mentális kórképek elkerülésének megismertetését, a családi életre, az emberi társadalom fennmaradásához szükséges ésszerű cselekvésre való felkészítést Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük, megőrizniük, védeniük és fejleszteniük. A feladatok megvalósításához az intézmény egészségnevelési programot készít (az egészségnevelési program a pedagógiai program szerves része, a mellékletben található), melynek segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként - állítsanak fel kötelező értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek, - ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait, - legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával, - tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását, - legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni, 12

13 - ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását, - érjék el személyiségük fejlettségének lehetséges felső határát Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és testnevelés óra) és délutáni, védőnő által tartott, csoportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy a tanulók el tudják végezni a hatáskörükbe tartozó teendőket baleset esetén: - biztosítani a helyszínt, - értesíteni a mentőket, tűzoltókat, rendőröket baleset esetén, - felismerni a figyelemfelhívó panaszokat, tüneteket, - elsősegélyt nyújtani, - biztonságosan üzemeltetni az életmentő készüléket, - vérzéscsillapítási eljárást alkalmazni, - elsődleges sebellátást végezni, Fontos, hogy magatartásuk tükrözze az elsősegélynyújtótól elvárható személyes és társas kompetenciákat. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: - elméleti - gyakorlati 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok - Az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez/ kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. - A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. - Az önkormányzás képességének kialakítása. - A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. - A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, teamben való 13

14 munkáltatását, állandó aktivitását biztosítják, fejlesztik a kulcskompetenciák kialakítását, az integrációt, mint például az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezést, valamint a projektmódszert, a kooperatív tanulásszervezést, a gyakran alkalmazott csoportmunkát, az érdekes és sokszínű drámapedagógiát Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. Ezért a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata nemcsak a tanórán, hanem azon kívül is. A közösségfejlesztés megvalósítása érdekében az alábbiakra törekszünk: - A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. - A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. - A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: Közösségfejlesztési feladatai: - A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviselete, - a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítése A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére, az iskolai és osztály közösségek fejlesztésére kívánja a nevelő testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a tanulók és szüleik részéről felmerülő igényekhez (az iskola és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva) különféle iskolai, illetve iskolán kívüli szabadidős programokat szervez /pl. túrák, kirándulások, táborok, színházés múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos, műsoros rendezvények, stb./. (A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.) 14

15 A tanítási órán kívüli tevékenységek: Hagyományőrző tevékenységek Az iskola névadójához - József Attila projekt áprilisban (emlékműsor, kapcsolódó és egyéb koszorúzás, virágültetés, diáknap, versenyek, hagyományok vetélkedők, kiállítások, előadások, rajzpályázat, városi szavaló verseny, kistérségi ének verseny) Ehhez kötődően kapcsolattartás különböző intézményekkel /rendőrség, védőnői szolgálat, uszoda, sportegyesületek, stb./. - Olvasás hete rendezvénysorozat. - Ballagás és tanévzáró alkalmával tanulók jutalmazása iskolajelvénnyel, pólóval. Tanulmányi munkához - Tanulmányi kirándulások /költségtérítéses/. kapcsolódó hagyományok - A Föld napjával kapcsolatos programok. - Elsősegélynyújtó, csecsemőápolási verseny. - Tantárgyi versenyek /matematika, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, kémia, történelem, ének, informatika/. - Tudással iskolánkért - Más civil szervezetek által szervezett versenyek, vetélkedők: - Rákóczi vetélkedő /Rákóczi Szövetség nemzetközi történelmi vetélkedője/ - Mézeskalács sütés /Oroszlány Barátainak Köre/ - Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett versenyek, vetélkedők Iskolai és - Tanévnyitó, tanévzáró ünnepély. társadalmi ünnepek - Az iskola történetével összefüggő évfordulók. - Ballagás. - Gyermeknap. - Anyák napja. - Magyar Kultúra Napja. - Megemlékezés az es forradalom és szabadságharcról. - Megemlékezés az Aradi Vértanukról. 15

16 - Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról - Megemlékezés az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltásáról. - Megemlékezés a Zene Világnapján - Advent - Karácsony projekt (iskoladíszítés, Mikulásnap, Mikulás-karaoke, népszokások, hagyományok felelevenítése, fenyőfaállítás, mézeskalácssütés, ünnepélyes karácsonyi műsor) Együtt a szülőkkel a - Nyílt napok, hetek. gyermekekért - Szülői értekezletek. - Fogadóórák. - Óvodások látogatása szüleikkel az iskolában. - Kirándulások, túrák, erdei iskolák - Témazárások (pl. Lépésről - Lépésre Iskolai Programban) Kulturális élettel kapcsolatos - Gálák hagyományok - Farsang - Különböző ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó népszokások felelevenítése - Városi rendezvények műsorának biztosítása, ha arra felkérés érkezik az iskola felé - A városban élő nemzetiségek hagyományőrző ünnepségein való részvétel, tanulóink szerepeltetésével - Színházlátogatások, kiállítások megtekintése Egyéb hagyományok: - Táborozások - Jutalomtábor kitűnő, jeles tanulók számára /ingyenes/ - Nyári táborok /költségtérítéses/ - Erdei iskola /költségtérítéses/ - Dráma és kézműves tábor /költségtérítéses/ - Túrák /költségtérítéses/ - Papírgyűjtés Egyéb foglalkozások: napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon Az iskolában tanítási napokon 1-4. évfolyamon napközi otthon, felső tagozaton tanulószoba működik. A napközi otthonban a tanórai foglalkozások és a napközis foglalkozások egymásra épülése segíti: 16

17 - a tanult tananyag megszilárdulását, alkalmazását, - a gyakorlást, - a lemaradó tanulók felzárkóztatását, - a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatását, - a kiegészítő anyagok beépítését a tanításba. A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi és módszertani feltételei: - a délutáni foglalkozásokat tartó nevelő a tananyag hatékonyabb elsajátítását teszi lehetővé, valamint ellenőrzi a tanulók másnapra való felkészülésének folyamatát, - figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, szociális, vagy bármely okból lemaradt tanulók felzárkóztatására. A napközi otthonban szervezett foglalkozások: - szabadidős foglalkozások - napközis tanórai foglalkozások - játékos sportfoglalkozások - felzárkóztató foglalkozás - kézműves foglalkozás A napközi otthon rendjét, időbeosztását, csoportbeosztását mindig az aktuális iskolai munkaterv tartalmazza. Diákétkeztetés. A napközi otthonba és tanulószobába felvett tanulók napi háromszori étkezésben /tízórai, ebéd, uzsonna/ részesülhetnek. A többi tanuló számára igény esetén étkezést /ebédet/ biztosít az intézmény. A megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában kell befizetni. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni fejlesztő foglalkozások segítik. A felső tagozaton a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk. A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 17

18 Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, atlétika sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle /szaktárgyi, sport, művészeti, stb./ versenyek, vetélkedők, amelyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. Tanulmányi kirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében indokolt esetben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvételét az iskola támogatja, ha az intézmény költségvetése, illetve egyéb források (pl. pályázat) ezt lehetővé teszi. Erdei iskola. A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti, színházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 18

19 látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelő testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez /pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb./. A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését, könyvtárhasználati ismereteiknek a megszerzését és bővítését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az általános iskolai könyvtár komplex egység, amelyet a tanításhoz, tanuláshoz nélkülözhetetlen ismerethordozók, és a használatukhoz szükséges eszközök, és szolgáltatások rendszere alkot. A pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő követelményeknek megfelelően képes újraszervezni tevékenységét, szolgáltatásait. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a nevelőtestülettel együtt működve, valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, segíti informatikai szemléletük, információkezelő szokásaik kialakulását. Széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére. Segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, közreműködik a tehetséggondozásban. A hagyományos és modern információs eszközök és technikák elsajátítását, begyakorlását fejleszti a modern információs társadalom szükségleteinek megfelelően. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit /pl. sporteszközök, számítógép, stb./ a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Erkölcs, hit- és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanulók számára önkéntes. 19

20 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: - a tanítási órákra való felkészülés, - a tanulók dolgozatainak javítása, - a tanulók munkájának rendszeres értékelése, - a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, - osztályozó vizsgák lebonyolítása, - kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, - a tanulmányi versenyek lebonyolítása, - tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, - felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, - iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, - osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, - az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, - szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, - részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, - részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, - a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, reggeliztetésnél és ebédeléskor, - tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, - iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, - részvétel a munkaközösségi értekezleteken, - tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, - iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, - szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, - osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza Az osztályfőnök feladatai és hatásköre (Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.) - Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. - Segíti a tanulóközösség kialakulását. - Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. - Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 20

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ FŐ ÚT 17. (OM: 029020) Pedagógiai program Érvényes: 2013.szeptember 01-től 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben