I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja"

Átírás

1 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1. A rendelete célja 1. A rendelet célja, hogy gondoskodjon a gyermekek számára a szociális biztonság megtereméséről és annak megőrzéséről, segítséget nyújtson a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a hiányzó szülői gondoskodás pótlásához, szabályozza a pénzbeli- és természetbeni ellátások formáit valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, igénybevételük feltételeit. 2. A rendelet hatálya 2. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, rendelet hatálya a Budapest V. kerület közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.. (1)-(4) bekezdésében foglalt személyekre terjed ki. 3. (1) E rendelet alkalmazásában: 3. Értelmező rendelkezések a) család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, b) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa, c) lakcím: az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol kérelmező életvitelszerűen lakik, megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók, d) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, e) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. (2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Gyvt. 5..-nak rendelkezései az irányadók.

2 4. Hatásköri és eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket a) pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a Polgármester gyakorolja, b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, kiegészítő gyermekvédelmi támogatással és óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a Jegyző látja el. (2) A rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a Gyvt (2) bekezdésében, és a ban foglalt illetékességi, valamint a aiban foglalt eljárási szabályok az irányadóak. (3) A rendeletben szabályozott pénzbeli- és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapítására irányuló kérelmet, ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, a kérelmező vagy a törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján rendelkezésre álló formanyomtatványon terjesztheti elő személyesen, vagy postai úton. A gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése során az elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. (4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket érdemi döntés meghozatalára a Népjóléti Osztály készíti elő. (5) A Polgármester és az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 5. (1) A kérelemhez csatolni kell a) havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, vagy nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, b) a Magyar Államkincstár igazolását a családi pótlék folyósításáról, c) amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, a gyámkirendelő határozatot, d) az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, e) a tartásdíjat megállapító bírói végzést. (2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a Gyvt (2) bekezdése alapján kerül megállapításra. 6. (1) Az adatok valódiságának ellenőrzése - a támogatások megállapítását megelőzően - a Gyvt (4) és (5) bekezdése szerint történik. (2) A jogosultsági feltételek hiányában, vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. A rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére a Gyvt (2)-(5) bekezdése az irányadó. 5. A támogatások formái 7. (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások a) nevelési segély, b) gyermek és fiatalkorú felnőtt lakosság tömegközlekedési támogatása, c) szociális tanulmányi ösztöndíj

3 d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e) beiskolázási segély, f) karácsonyi segély, g) étkezési térítési díjkedvezmény, h) gyermekek védőoltás költségeinek átvállalása i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény j) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás k) óvodáztatási támogatás. (2) Személyes gondoskodás keretébe tartózó gyermekjóléti alapellátások a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde c) gyermekek átmenti gondozása ca) Gyermekek Átmeneti Otthona d) Családok Átmenti Otthona II. fejezet 2. Pénzbeli és természetbeni ellátások 8. (1) Nevelési segély állapítható meg 6. Nevelési segély a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, b) a három vagy több gyermeket nevelő család, c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) - akik után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak - szülője részére, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) A megállapított nevelési segély a gyermek nagykorúságának elérése után legfeljebb azonban 23. életévének betöltéséig folyósítható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a) önálló keresettel nem rendelkezik b) nappali tagozaton tanul és c) tanulói/hallgatói jogviszonya fennáll. (3) A nevelési segélyre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra. A nevelési segélyt a megszüntetés okát követő hónap első napjától kell megszüntetni. (4) A nevelési segély havi összege gyermekenként Ft. 7. Tömegközlekedési támogatás 9. (1) Tömegközlekedési támogatásra jogosult a kérelem benyújtását megelőzően már egy éve az V. kerületben lakcímmel rendelkező a) 18. életévét be nem töltött kiskorú, b) 18. életévét betöltött tanuló, aki nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat, 23. életévének betöltéséig, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át nem haladja meg.

4 (2) A három vagy több gyermeket nevelő családok az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a jövedelmi helyzetük igazolása nélkül jogosultak a támogatásra. (3) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév augusztus 01-től nyújtható be. (4) A támogatásra való jogosultság az augusztus hónapban beadott kérelmek esetében szeptember 01-től a következő év június 30-ig kerül megállapításra. Az azt követően beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg a jogosultsági időn belül. (5) A tömegközlekedési támogatás összege a mindenkori helyi tömegközlekedési tanulóbérlet ( a továbbiakban: bérlet) összege. A havi bérlet ellenértékét a jogosultak pénzben kapják meg, amelynek összege postai úton kerül folyósításra. (6) A tömegközlekedési támogatás megszüntetése esetében az okot követő hónap első napjától kell megszüntetni. 8. Szociális tanulmányi ösztöndíj 10. (1) Az önkormányzat alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább jó tanulmányi eredménnyel tanuló szociális tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) biztosít. (2) Ösztöndíjra jogosult az általános iskolai, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló legfeljebb 19. életévének betöltéséig, akinek a) a megelőző tanévben 4. évfolyamtól 4,00 illetve felette van a tanulmányi átlaga, és b) a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át. (3) Az ösztöndíj havi összege a) évfolyamig aa) 4,00 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-a ab) 4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a. b) 9. évfolyamtól ba) 4,00 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a bb) 4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a. (4) A jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat évente az iskolai tanév végétől augusztus 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a következő tanévre jogvesztő. (5) Az ösztöndíjat egy évre kell megállapítani, tárgyév szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig. 9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők azok a családok, ahol a gyermek, fiatal felnőtt megélhetése időszakosan veszélyeztetve van, vagy létfenntartást

5 veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Egy naptári éven belül ugyanaz a család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig részesíthető támogatásban. 10. Beiskolázási segély 12. (1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási segélyben részesíthető az az V. kerületben lakcímmel rendelkező általános, középiskolai, valamint szakiskolai és szakmunkásképző intézményben nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt 23. életévének betöltéséig, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a 8. (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt nem éri el. (2) A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti. (3) A beiskolázási segély összege gyermekenként, fiatal felnőttenként, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a. (4) A beiskolázási segély iránti kérelem benyújtási ideje tárgyév július 01-e és szeptember 15- e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő. (5) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a következő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni. 11. Karácsonyi segély 13. (1) Azoknak a családoknak, akik a tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak vagy nevelési segélyben részesülnek, külön kérelem nélkül karácsonyi segélyt kell folyósítani, tárgyév december hónapban. (2) A karácsonyi segély összege gyermekenként Ft. 12. Étkezési térítési díjkedvezmény 14. (1) Rászorultság alapján étkezési térítési díjkedvezményben részesíthető az a bölcsődében, óvodában, általános iskolai napközi otthoni ellátásban, napközis táborban, általános és középiskolában étkezést igénylő gyermek/tanuló, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el. (2) A kedvezmény mérteke a) 80 %, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg, b) 60 %, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át nem haladja meg, c) 40 %, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (3) A Gyvt.151. (5)-(6) bekezdésekben foglalt normatív kedvezményekben részesülőknél a rászorultsági alapon további étkezési térítési díjkedvezmény adható az (1) (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

6 (4) Az étkezési díjkedvezményt a kérelem benyújtását követő hó 01-től kell megállapítani, az adott tanév végéig. 13. Védőoltás költségeinek átvállalásáról 15. (1) A 0-18 éves korú lakosság Magyarországon ajánlott ide nem értve a külföldi tartózkodás időtartamára szolgáló - védőoltásainak költségeit az önkormányzat átvállalja. (2) A kérelmet a törvényes képviselő formanyomtatványon két példányban, a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együttesen, zárt borítékban a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Igazgatóságához juttatja el. (3) A kérelem elbírálását követően az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz történő eljuttatásáról Belváros Lipótváros Egészségügyi Szolgálata gondoskodik. 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt /A.. - ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg. 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 17. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 20/B..-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg. 16. Óvodáztatási támogatás 18. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 20/C..-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg. III. fejezet 3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 17. Gyermekjóléti Szolgálat 19. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásnak a Gyvt ban előírt feladatait az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény kereteiben működő Belvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által látja el. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 18. Bölcsőde 20. (1) A gyermek napközbeni ellátása érdekében a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. (2) Az V. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére az önkormányzat a Gyvt és a 94.. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Egyesített Bölcsődék keretében bölcsődéket működtet.

7 (3) A férőhely 5%-a mértékéig olyan gyermek is felvehető a bölcsődébe, akinek a szülője vagy gyámja az V. kerület önkormányzat által működtetett intézményekben, közintézményekben rendelkezik munkahellyel. (4) A (3) bekezdés szerinti méltányossági hatáskört gyakorlója a polgármester. (5) A bölcsődék nyitva tartása a) munkanapokon hétfőtől péntekig, reggel 6 órától délután 18 óráig tart, b) a nyári nyitva tartás rendjének elveit a Képviselő-testület minden év január 31-ig határozza meg úgy, hogy gondoskodik a bölcsődei szünet idejére a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről. (6) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsödében. 21. (1) A bölcsődei felvételi kérelmet az Egyesített Bölcsődék Vezetőjéhez a gyermek szülői felügyeleti jogával rendelkező szülőjének vagy törvényes képviselőjének kell előterjesztenie. A kérelem elbírálásáról az intézményvezető intézkedésével dönt. (2) A bölcsődei felvétel során az alábbi sorrendben előnyt élvez az a gyermek a) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség, b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, c) akit hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy a házastársától külön élő- kivéve az élettársi kapcsolatban élő- szülője nevel, d) akit a szülője orvosilag igazolt állapota miatt egyáltalán nem vagy csak részben tud ellátni, e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt, f) akit- gyámhatósági határozat alapján- a gyámként kirendelt hozzátartozója nevel. (3) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rászorultság alapú étkezési térítési díjkedvezményre jogosító határozat másolatát, b) a gyermekkel közös háztartásban élő szülő vagy a szülő házastársa, élettársa vonatkozásában, a munkáltatói igazolást a keresőtevékenység folytatásáról, ha a szülők munkavégzésére való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, c) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való részvétel tényéről és idejéről, d) a szülő tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény által kiállított igazolást, e) a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő az állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani, f) a gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolást. (4) A bölcsődei felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni a) a szülő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, b) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolványt. (5) Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt, egyben tájékoztatja, hogy a gyermeke várólistára kerül.

8 (6) Szabad férőhely esetén az intézményvezető értesíti a kérelmezőt az elhelyezés időpontjáról. (7) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt a Gyvt. 31. (7) bekezdésében meghatározottak alapján. (8) Megszűnik a bölcsődei ellátás, ha a) a 20. (6) bekezdés kivételével bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, b) a törvényes képviselő kérelmére, c) a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, d) ha 30 napon túl igazolatlanul hiányzik, e) ha a törvényes képviselő ismételt viselkedésével súlyosan megsérti az intézmény házirendjét és ezzel veszélyezteti a gyermekek ellátását és személyiségük fejlődését, az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat egyidejű értesítése mellett. 22. (1) A bölcsődei ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj megállapításához az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni gyermekétkeztetésre és gondozásra vonatkozóan. Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület minden év április elsejéig határozza meg. (2) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője a Gyvt (1)-(2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, és a Gyvt (4) bekezdésének figyelembevételével állapítja meg, amelyet a helyben szokásos módon kell megfizetni. (3) A fenntartó a gondozásért térítési díjat nem kíván szedni, így annak összege nulla. 19. Gyermekek Átmeneti Otthona 23. Gyermekjóléti alapellátás keretében az önkormányzat a Gyvt és a 94.. (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően gyermekek átmeneti otthoni elhelyezését ellátási szerződés keretében biztosítja. 20. Családok Átmenti Otthona 24. Családok Átmeneti Otthonát az Önkormányzat a Gyvt ban foglaltaknak megfelelően, önként vállalt feladatként ellátási szerződés keretében biztosítja. IV. fejezet Záró rendelkezés 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell. (3) Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/2011.(III.24.) és 17/2012.(III.21.) önkormányzati rendeletek, továbbá a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2005.(II.22.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 4/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet, a kerület gyermek és fiatal felnőtt lakosságát érintő tömegközlekedést segítő támogatásról szóló 3/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet, a gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 51/2006.(XII.18.) rendelet és az azt módosító 3/2007.(I.17.) számú önkormányzati rendelet, a

9 gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben a rászorultsági alapon adható étkezési térítési díj kedvezményekről szóló 15/2001.(V.10.) önkormányzati rendelet. dr. Rónaszéki László címzetes főjegyző Rogán Antal polgármester A rendelet kihirdetése.. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés időtartama 30 nap. dr. Rónaszéki László címzetes főjegyző

10 Indokolás 1. Az Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi támogatási rendszer céljáról rendelkezik. 2. A rendelet személyi hatályáról rendelkezik. 3. A rendeletben szabályozott értelmező rendelkezéseket tartalmazza, fogalmi magyarázattal. 4. A rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a hatásköri szabályokat tartalmazza, a feladat-és hatáskörök gyakorlóját nevesíti. A kérelmek benyújtásával kapcsolatos szabályokat rögzíti. 5. A törvény szelleméhez kapcsolódóan szabályozza a kérelemhez csatolandó iratok, iratanyagok listáját. 6. A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésének helyi szabályait tartalmazza, melyek megfogalmazására a vonatkozó törvényben foglaltakkal összhangban került sor. 7. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli- és természetbeni ellátásokat, ill. a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokat nevesíti, melyeket törvényi felhatalmazás alapján, illetve eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva nyújt a rászorult személyek részére 8. A nevelési segély az Önkormányzat által önként vállalt feladatok körébe tartozik. A segély jogosultsági feltételeit, megállapításának feltételeit, ill. összegét nevesíti. Annyiban változik, hogy kikerült a hivatalból indított felülvizsgálat intézménye, a kérelmező saját maga nyújthatja be a kérelmet a jogosultság megszűnése előtt. 9. A tömegközlekedési támogatás úgyszintén önként vállat ellátás a kerületi tanulók részére. A támogatás jogosultsági feltételeit, megállapításának és folyósításának feltételeit rögzíti. 10. A szociális tanulmányi ösztöndíj jogosultsági feltételeit, az ösztöndíj havi összegét, ill. beadásának határidejét tartalmazza. Ezen ellátási forma feltételeit ezidáig külön rendelet szabályozta, mely beépítésre került a jelenlegi rendeletbe. 11. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól rendelkezik. Az ellátás megállapításának jogosultsági feltételeit és éves összegének maximumát rögzíti, a törvényi előírásoknak megfelelően. 12. A beiskolázási segély, mint önként vállalt támogatási forma jogosultsági feltételeit, megállapításának feltételeit ill. összegét rögzíti. 13. A karácsonyi segélyre való jogosultság feltételeit tartalmazza. 14. Az étkezési támogatás törvényi kereteken túli, helyi szabályozásának feltételeit rögzíti. Tartalmazza továbbá a hozzájárulás mértékének az egy főre jutó jövedelem alapján. 15. Az V. kerületi gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról ezidáig külön rendelet rendelkezett, mely beépítésre került a jelenlegi rendeletbe.

11 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás, mint Jegyzői hatáskörben történő eljárásról rendelkezik. 19. Gyermekjóléti Szolgálatot - lakosságszámhoz kötötten -, mint kötelezően ellátandó feladat ellátási formáját rögzíti. 20. A bölcsődei ellátás életkori határáról, a bölcsődék nyitvatartásáról rendelkezik. 21. A bölcsődei jogviszony létesítésnek és megszüntetésének szabályait fogja össze. 22. A bölcsődei ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj megállapításáról rendelkezik. 23. Gyermeke Átmeneti Otthonát - lakosságszámhoz kötötten -, mint kötelezően ellátandó feladat ellátási formáját rögzíti. 24. Hatályba léptető rendelkezés. Valamint a hatályát vesztett önkormányzati rendeletek felsorolását tartalmazza.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ZALAEGERSZEG, PETŐFI U. 21-25. FELVÉTELI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Zalaegerszegi

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

7/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

7/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére 2619-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyerdő Bölcsőde felvételi szabályzatának tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben