I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja"

Átírás

1 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1. A rendelete célja 1. A rendelet célja, hogy gondoskodjon a gyermekek számára a szociális biztonság megtereméséről és annak megőrzéséről, segítséget nyújtson a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a hiányzó szülői gondoskodás pótlásához, szabályozza a pénzbeli- és természetbeni ellátások formáit valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, igénybevételük feltételeit. 2. A rendelet hatálya 2. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, rendelet hatálya a Budapest V. kerület közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.. (1)-(4) bekezdésében foglalt személyekre terjed ki. 3. (1) E rendelet alkalmazásában: 3. Értelmező rendelkezések a) család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, b) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa, c) lakcím: az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol kérelmező életvitelszerűen lakik, megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók, d) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, e) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. (2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Gyvt. 5..-nak rendelkezései az irányadók.

2 4. Hatásköri és eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket a) pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a Polgármester gyakorolja, b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, kiegészítő gyermekvédelmi támogatással és óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket első fokon a Jegyző látja el. (2) A rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a Gyvt (2) bekezdésében, és a ban foglalt illetékességi, valamint a aiban foglalt eljárási szabályok az irányadóak. (3) A rendeletben szabályozott pénzbeli- és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapítására irányuló kérelmet, ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, a kérelmező vagy a törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján rendelkezésre álló formanyomtatványon terjesztheti elő személyesen, vagy postai úton. A gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése során az elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. (4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket érdemi döntés meghozatalára a Népjóléti Osztály készíti elő. (5) A Polgármester és az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 5. (1) A kérelemhez csatolni kell a) havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, vagy nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, b) a Magyar Államkincstár igazolását a családi pótlék folyósításáról, c) amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, a gyámkirendelő határozatot, d) az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, e) a tartásdíjat megállapító bírói végzést. (2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a Gyvt (2) bekezdése alapján kerül megállapításra. 6. (1) Az adatok valódiságának ellenőrzése - a támogatások megállapítását megelőzően - a Gyvt (4) és (5) bekezdése szerint történik. (2) A jogosultsági feltételek hiányában, vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. A rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésére a Gyvt (2)-(5) bekezdése az irányadó. 5. A támogatások formái 7. (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások a) nevelési segély, b) gyermek és fiatalkorú felnőtt lakosság tömegközlekedési támogatása, c) szociális tanulmányi ösztöndíj

3 d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e) beiskolázási segély, f) karácsonyi segély, g) étkezési térítési díjkedvezmény, h) gyermekek védőoltás költségeinek átvállalása i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény j) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás k) óvodáztatási támogatás. (2) Személyes gondoskodás keretébe tartózó gyermekjóléti alapellátások a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde c) gyermekek átmenti gondozása ca) Gyermekek Átmeneti Otthona d) Családok Átmenti Otthona II. fejezet 2. Pénzbeli és természetbeni ellátások 8. (1) Nevelési segély állapítható meg 6. Nevelési segély a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, b) a három vagy több gyermeket nevelő család, c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) - akik után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak - szülője részére, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) A megállapított nevelési segély a gyermek nagykorúságának elérése után legfeljebb azonban 23. életévének betöltéséig folyósítható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a) önálló keresettel nem rendelkezik b) nappali tagozaton tanul és c) tanulói/hallgatói jogviszonya fennáll. (3) A nevelési segélyre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra. A nevelési segélyt a megszüntetés okát követő hónap első napjától kell megszüntetni. (4) A nevelési segély havi összege gyermekenként Ft. 7. Tömegközlekedési támogatás 9. (1) Tömegközlekedési támogatásra jogosult a kérelem benyújtását megelőzően már egy éve az V. kerületben lakcímmel rendelkező a) 18. életévét be nem töltött kiskorú, b) 18. életévét betöltött tanuló, aki nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat, 23. életévének betöltéséig, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át nem haladja meg.

4 (2) A három vagy több gyermeket nevelő családok az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a jövedelmi helyzetük igazolása nélkül jogosultak a támogatásra. (3) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév augusztus 01-től nyújtható be. (4) A támogatásra való jogosultság az augusztus hónapban beadott kérelmek esetében szeptember 01-től a következő év június 30-ig kerül megállapításra. Az azt követően beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg a jogosultsági időn belül. (5) A tömegközlekedési támogatás összege a mindenkori helyi tömegközlekedési tanulóbérlet ( a továbbiakban: bérlet) összege. A havi bérlet ellenértékét a jogosultak pénzben kapják meg, amelynek összege postai úton kerül folyósításra. (6) A tömegközlekedési támogatás megszüntetése esetében az okot követő hónap első napjától kell megszüntetni. 8. Szociális tanulmányi ösztöndíj 10. (1) Az önkormányzat alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább jó tanulmányi eredménnyel tanuló szociális tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) biztosít. (2) Ösztöndíjra jogosult az általános iskolai, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló legfeljebb 19. életévének betöltéséig, akinek a) a megelőző tanévben 4. évfolyamtól 4,00 illetve felette van a tanulmányi átlaga, és b) a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át. (3) Az ösztöndíj havi összege a) évfolyamig aa) 4,00 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-a ab) 4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a. b) 9. évfolyamtól ba) 4,00 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a bb) 4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a. (4) A jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat évente az iskolai tanév végétől augusztus 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a következő tanévre jogvesztő. (5) Az ösztöndíjat egy évre kell megállapítani, tárgyév szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig. 9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők azok a családok, ahol a gyermek, fiatal felnőtt megélhetése időszakosan veszélyeztetve van, vagy létfenntartást

5 veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Egy naptári éven belül ugyanaz a család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig részesíthető támogatásban. 10. Beiskolázási segély 12. (1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási segélyben részesíthető az az V. kerületben lakcímmel rendelkező általános, középiskolai, valamint szakiskolai és szakmunkásképző intézményben nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt 23. életévének betöltéséig, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a 8. (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt nem éri el. (2) A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti. (3) A beiskolázási segély összege gyermekenként, fiatal felnőttenként, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a. (4) A beiskolázási segély iránti kérelem benyújtási ideje tárgyév július 01-e és szeptember 15- e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő. (5) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a következő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni. 11. Karácsonyi segély 13. (1) Azoknak a családoknak, akik a tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak vagy nevelési segélyben részesülnek, külön kérelem nélkül karácsonyi segélyt kell folyósítani, tárgyév december hónapban. (2) A karácsonyi segély összege gyermekenként Ft. 12. Étkezési térítési díjkedvezmény 14. (1) Rászorultság alapján étkezési térítési díjkedvezményben részesíthető az a bölcsődében, óvodában, általános iskolai napközi otthoni ellátásban, napközis táborban, általános és középiskolában étkezést igénylő gyermek/tanuló, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el. (2) A kedvezmény mérteke a) 80 %, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg, b) 60 %, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át nem haladja meg, c) 40 %, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (3) A Gyvt.151. (5)-(6) bekezdésekben foglalt normatív kedvezményekben részesülőknél a rászorultsági alapon további étkezési térítési díjkedvezmény adható az (1) (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

6 (4) Az étkezési díjkedvezményt a kérelem benyújtását követő hó 01-től kell megállapítani, az adott tanév végéig. 13. Védőoltás költségeinek átvállalásáról 15. (1) A 0-18 éves korú lakosság Magyarországon ajánlott ide nem értve a külföldi tartózkodás időtartamára szolgáló - védőoltásainak költségeit az önkormányzat átvállalja. (2) A kérelmet a törvényes képviselő formanyomtatványon két példányban, a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együttesen, zárt borítékban a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Igazgatóságához juttatja el. (3) A kérelem elbírálását követően az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz történő eljuttatásáról Belváros Lipótváros Egészségügyi Szolgálata gondoskodik. 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt /A.. - ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg. 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 17. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 20/B..-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg. 16. Óvodáztatási támogatás 18. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 20/C..-ban foglaltak szerint a Jegyző állapítja meg. III. fejezet 3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 17. Gyermekjóléti Szolgálat 19. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásnak a Gyvt ban előírt feladatait az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény kereteiben működő Belvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által látja el. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 18. Bölcsőde 20. (1) A gyermek napközbeni ellátása érdekében a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. (2) Az V. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére az önkormányzat a Gyvt és a 94.. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Egyesített Bölcsődék keretében bölcsődéket működtet.

7 (3) A férőhely 5%-a mértékéig olyan gyermek is felvehető a bölcsődébe, akinek a szülője vagy gyámja az V. kerület önkormányzat által működtetett intézményekben, közintézményekben rendelkezik munkahellyel. (4) A (3) bekezdés szerinti méltányossági hatáskört gyakorlója a polgármester. (5) A bölcsődék nyitva tartása a) munkanapokon hétfőtől péntekig, reggel 6 órától délután 18 óráig tart, b) a nyári nyitva tartás rendjének elveit a Képviselő-testület minden év január 31-ig határozza meg úgy, hogy gondoskodik a bölcsődei szünet idejére a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről. (6) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsödében. 21. (1) A bölcsődei felvételi kérelmet az Egyesített Bölcsődék Vezetőjéhez a gyermek szülői felügyeleti jogával rendelkező szülőjének vagy törvényes képviselőjének kell előterjesztenie. A kérelem elbírálásáról az intézményvezető intézkedésével dönt. (2) A bölcsődei felvétel során az alábbi sorrendben előnyt élvez az a gyermek a) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség, b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, c) akit hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy a házastársától külön élő- kivéve az élettársi kapcsolatban élő- szülője nevel, d) akit a szülője orvosilag igazolt állapota miatt egyáltalán nem vagy csak részben tud ellátni, e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt, f) akit- gyámhatósági határozat alapján- a gyámként kirendelt hozzátartozója nevel. (3) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rászorultság alapú étkezési térítési díjkedvezményre jogosító határozat másolatát, b) a gyermekkel közös háztartásban élő szülő vagy a szülő házastársa, élettársa vonatkozásában, a munkáltatói igazolást a keresőtevékenység folytatásáról, ha a szülők munkavégzésére való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, c) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való részvétel tényéről és idejéről, d) a szülő tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény által kiállított igazolást, e) a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő az állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani, f) a gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolást. (4) A bölcsődei felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni a) a szülő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, b) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolványt. (5) Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt, egyben tájékoztatja, hogy a gyermeke várólistára kerül.

8 (6) Szabad férőhely esetén az intézményvezető értesíti a kérelmezőt az elhelyezés időpontjáról. (7) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt a Gyvt. 31. (7) bekezdésében meghatározottak alapján. (8) Megszűnik a bölcsődei ellátás, ha a) a 20. (6) bekezdés kivételével bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, b) a törvényes képviselő kérelmére, c) a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, d) ha 30 napon túl igazolatlanul hiányzik, e) ha a törvényes képviselő ismételt viselkedésével súlyosan megsérti az intézmény házirendjét és ezzel veszélyezteti a gyermekek ellátását és személyiségük fejlődését, az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat egyidejű értesítése mellett. 22. (1) A bölcsődei ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj megállapításához az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni gyermekétkeztetésre és gondozásra vonatkozóan. Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület minden év április elsejéig határozza meg. (2) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője a Gyvt (1)-(2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, és a Gyvt (4) bekezdésének figyelembevételével állapítja meg, amelyet a helyben szokásos módon kell megfizetni. (3) A fenntartó a gondozásért térítési díjat nem kíván szedni, így annak összege nulla. 19. Gyermekek Átmeneti Otthona 23. Gyermekjóléti alapellátás keretében az önkormányzat a Gyvt és a 94.. (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően gyermekek átmeneti otthoni elhelyezését ellátási szerződés keretében biztosítja. 20. Családok Átmenti Otthona 24. Családok Átmeneti Otthonát az Önkormányzat a Gyvt ban foglaltaknak megfelelően, önként vállalt feladatként ellátási szerződés keretében biztosítja. IV. fejezet Záró rendelkezés 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell. (3) Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/2011.(III.24.) és 17/2012.(III.21.) önkormányzati rendeletek, továbbá a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2005.(II.22.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 4/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet, a kerület gyermek és fiatal felnőtt lakosságát érintő tömegközlekedést segítő támogatásról szóló 3/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet, a gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 51/2006.(XII.18.) rendelet és az azt módosító 3/2007.(I.17.) számú önkormányzati rendelet, a

9 gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben a rászorultsági alapon adható étkezési térítési díj kedvezményekről szóló 15/2001.(V.10.) önkormányzati rendelet. dr. Rónaszéki László címzetes főjegyző Rogán Antal polgármester A rendelet kihirdetése.. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés időtartama 30 nap. dr. Rónaszéki László címzetes főjegyző

10 Indokolás 1. Az Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi támogatási rendszer céljáról rendelkezik. 2. A rendelet személyi hatályáról rendelkezik. 3. A rendeletben szabályozott értelmező rendelkezéseket tartalmazza, fogalmi magyarázattal. 4. A rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a hatásköri szabályokat tartalmazza, a feladat-és hatáskörök gyakorlóját nevesíti. A kérelmek benyújtásával kapcsolatos szabályokat rögzíti. 5. A törvény szelleméhez kapcsolódóan szabályozza a kérelemhez csatolandó iratok, iratanyagok listáját. 6. A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésének helyi szabályait tartalmazza, melyek megfogalmazására a vonatkozó törvényben foglaltakkal összhangban került sor. 7. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli- és természetbeni ellátásokat, ill. a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokat nevesíti, melyeket törvényi felhatalmazás alapján, illetve eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva nyújt a rászorult személyek részére 8. A nevelési segély az Önkormányzat által önként vállalt feladatok körébe tartozik. A segély jogosultsági feltételeit, megállapításának feltételeit, ill. összegét nevesíti. Annyiban változik, hogy kikerült a hivatalból indított felülvizsgálat intézménye, a kérelmező saját maga nyújthatja be a kérelmet a jogosultság megszűnése előtt. 9. A tömegközlekedési támogatás úgyszintén önként vállat ellátás a kerületi tanulók részére. A támogatás jogosultsági feltételeit, megállapításának és folyósításának feltételeit rögzíti. 10. A szociális tanulmányi ösztöndíj jogosultsági feltételeit, az ösztöndíj havi összegét, ill. beadásának határidejét tartalmazza. Ezen ellátási forma feltételeit ezidáig külön rendelet szabályozta, mely beépítésre került a jelenlegi rendeletbe. 11. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól rendelkezik. Az ellátás megállapításának jogosultsági feltételeit és éves összegének maximumát rögzíti, a törvényi előírásoknak megfelelően. 12. A beiskolázási segély, mint önként vállalt támogatási forma jogosultsági feltételeit, megállapításának feltételeit ill. összegét rögzíti. 13. A karácsonyi segélyre való jogosultság feltételeit tartalmazza. 14. Az étkezési támogatás törvényi kereteken túli, helyi szabályozásának feltételeit rögzíti. Tartalmazza továbbá a hozzájárulás mértékének az egy főre jutó jövedelem alapján. 15. Az V. kerületi gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról ezidáig külön rendelet rendelkezett, mely beépítésre került a jelenlegi rendeletbe.

11 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás, mint Jegyzői hatáskörben történő eljárásról rendelkezik. 19. Gyermekjóléti Szolgálatot - lakosságszámhoz kötötten -, mint kötelezően ellátandó feladat ellátási formáját rögzíti. 20. A bölcsődei ellátás életkori határáról, a bölcsődék nyitvatartásáról rendelkezik. 21. A bölcsődei jogviszony létesítésnek és megszüntetésének szabályait fogja össze. 22. A bölcsődei ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj megállapításáról rendelkezik. 23. Gyermeke Átmeneti Otthonát - lakosságszámhoz kötötten -, mint kötelezően ellátandó feladat ellátási formáját rögzíti. 24. Hatályba léptető rendelkezés. Valamint a hatályát vesztett önkormányzati rendeletek felsorolását tartalmazza.

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben