Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt.-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Gyer.) foglaltakkal összhangban - megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Doboz Nagyközség területén tartózkodó a) magyar állampolgárságú, b) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, illetve befogadott jogállású c) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal (személyi azonosítóval) rendelkező bevándorolt, d) a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekekre, és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint (a továbbiakban: Szmtv.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás

2 2 igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Doboz Nagyközség területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Dobozon. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl a rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárinak Doboz Nagyközség területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. (4) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A képviselő testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a képviselő testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a./ Pénzbeni és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi). - gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, családok átmeneti otthona) Eljárási rendelkezések 4.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülők vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) terjeszthet elő.

3 3 (2) A 3. (3) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény ( természetes személy ), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (3) E rendelettel szabályozott pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítását a képviselő testület a Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottságára ruházza. 5.. (1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni: a./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, b./ a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó bírósági, illetve gyámhivatali határozatot, c./ a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, d./ a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. (2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével. (3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát kell figyelembe venni. Rendszeresen nem mérhető havi jövedelmek esetén egy év átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. (4) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: a) a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás

4 4 munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket, f) az előzőekbe nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő, vagy házastársa által eltartott rokont. (5) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel (törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, b) nevelt és családba fogadott gyermeket. (6) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, kivéve ha a családról 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére. A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6.. (1) A képviselő testület Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) A rendkívüli támogatás egyszeri összege a mindenkori nyugdíjminimum 10 %-ánál kevesebb, és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50 %-ánál magasabb nem lehet. (3) Időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került különösen az a család, amelyik a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorul. (4) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.

5 5 A természetben nyújtott ellátások 7.. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha a) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatásra irányul, b) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a taníttatással neveléssel kapcsolatba felmerült költségek tekintetében hátraléka keletkezett, c) azt a nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy a gyámhatóság, vagy a gyermekjóléti szolgáltató a gyermek érdekeinek védelméért kezdeményezi. 8. (1) Az óvodáztatási támogatásra vonatkozóan a gyvt. 20/C (4) bekezdése alapján a képviselőtestület előírja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható a Gyvt, és a Gyer idevonatkozó rendelkezései alapján, amennyiben azt az óvoda vezetője a gyermek érdekeinek védelmében kezdeményezi. (2) A természetben nyújtott támogatás célja különösen az utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítása a gyermek részére. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Általános szabályok 9.. (1) A gyermekjóléti alapellátás, igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője ( továbbiakban: kérelmező ) kérelmére történik. (2) A kérelmező a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Gondozási Központ vezetőjénél nyújthatja be, kivéve a 14. és 15. -ban meghatározott ellátásokra vonatkozóan. (3) A gyermekjóléti alapellátást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett a

6 6 Gondozási Központ Vezetője dönti el az önkormányzat saját fenntartású intézményei által ellátott feladatoknál, kivéve a 14. -ban foglalt ellátásnál. Az óvodai ellátásnál, valamint az iskolai napközis foglalkozásnál a beiratkozás az intézményvezetőnél történik. (4) A gyermekjóléti alapellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell a Gyvt ának megfelelően. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: a) az ellátás tartalmáról és feltételeiről, b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, c) az intézmény házirendjéről, d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról. (6) Az ellátásra jogosult köteles: a) az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni, b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. Gyermekjóléti alapszolgáltatások 10.. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. (2) Az önkormányzat e rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) Gyermekjóléti szolgáltatás, melyet a Gondozási Központ keretén belül lát el; b) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei, óvodai ellátás, valamint iskolai napközis foglalkozás az önkormányzat intézményei által; c) helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, melyet a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Központ útján lát el. (3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja saját intézményeinek közreműködésével: a) önálló gyermekjóléti szolgáltató b) bölcsőde c) óvoda d) általános iskolai napközi. e)

7 7 Gyermekjóléti szolgáltatás 11.. (1) A gyermekjóléti szolgáltató szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt ának megfelelően a) a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése; b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése; c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése; d) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A gyermekek napközbeni ellátása 12.. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama általában a szülők munkarendjéhez igazodik. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani: a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, c) akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül. d) akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. (3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: a) bölcsőde b) óvoda c) általános iskolai napközi A bölcsőde 13.. (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja a Gyvt. 42. és 42/A -ának megfelelően. (2) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, speciális

8 8 tanácsadással, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segíti a családokat. (3) A bölcsőde ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a 3. életévét betölti, (kivéve, ha a gyermek testi, vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre ebben az esetben a bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik ). Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 14.. Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a Közoktatásról szóló többszörösen módosított évi LXXIX. tv. rendelkezését kell alkalmazni. Gyermekek átmeneti gondozása 15.. (1) A Gyvt aiban meghatározott feladatokat (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat) a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központja látja el. (2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátások iránti kérelmet a gyermekjóléti szolgáltatás munkatársain keresztül a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ vezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a kérelemről, és a kérelmezővel az ellátás megkezdésekor megállapodást köt. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a kistérségi társulás elnökéhez fordulhat. A beutalás kérdéséről a társulás elnöke határoz. A térítési díjak 16.. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) Az intézményi térítési díjat a képviselő testület rendeletben határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja. (4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

9 9 (5) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (6) A gyermekek átmeneti otthonára, a helyettes szülői hálózatra, a családok átmeneti otthonára vonatkozó térítési díjról a Békéscsabai Kistérségi Társulás mindenkor érvényes határozata rendelkezik. (1) Gyermekétkeztetés esetén: A normatív kedvezmények 17.. a) a bölcsődés, az óvodás, valamint az általános iskola 1-6 évfolyamán tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, c) három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 5o %-át, d) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 5o %-át kedvezményként kell biztosítani (az a) d) pont a továbbiakban együtt normatív kedvezmény). (2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelő szülőknél nevelkedő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. (3) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. (4) A két gyermeket nevelő családok gyermekei által igénybe vett napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjak ÁFA-val növelt összegeiből 8 % kedvezményt kell biztosítani (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. (2) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre kell fizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az

10 10 elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és értesíti a helyi Gyámhatóságot a szükséges intézkedés megtétele céljából. Záró rendelkezések 19.. (1) Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Ezzel egyidejűleg a 13/2008. (IV.11.), az 5/2008. (II.22.) és a 21/2007. (XII.14.) rendelettel módosított 9/2006. (VIII.30.) rendelet hatályát veszti. D o b o z, december 11. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester E rendelet kihirdetése december 12. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

11 11 1. melléklet a 28/2008. / XII. 12./ Kt. rendelethez Gyermek és felnőtt étkezésért fizetendő térítési díjak ÁFA nélkül - bölcsődei gyermekek étkezési térítési díja 275,- Ft/nap - óvodai gyermekek étkezési térítési díja 246,- Ft/nap - napközis gyermekek étkezési térítési díja 300,-Ft/nap - ebédet igénybe vevő gyermekek étk. tér. díja 208,- Ft/nap (általános iskolai tanulók) - tízórait igénybe vevő gyermekek étkezési térítési díja 67,- Ft/nap általános iskolai tanulók - külső étkezők, alkalmazottak térítési díja 450,- Ft/nap

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben