Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl"

Átírás

1 Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyerekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet (továbbiakban. Gyr.) alkotja. A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(XII.29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat az alapvetı szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed ha a Gyvt. és e rendelet másképpen nem rendelkezik a.) az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezı Gyvt. 4.. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott b.) az önkormányzat területén élı Gyvt. 4.. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott c.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az önkormányzat területén tartózkodó Gyvt. 4.. (2) bekezdésében meghatározott személyekre. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésében meghatározott személyeken kívül az önkormányzat területén tartózkodó a Gyvt. 4.. (3) bekezdésében meghatározott személyek esetében. 1 Módosította a 8/2004.(VII.12.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától.

2 2 Általános rendelkezések 3.. (1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájutást. (2) 1 A gyermekek védelmét az önkormányzat a következı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: I. Pénzbeli és természetbeni ellátások a.) rendszeres ellátások: aa) tanulmányi támogatás ab) térítési díjkedvezmény b.) eseti ellátások: ba) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bb) beiskolázási segély II. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások a.) gyermekjóléti szolgáltatás b.) gyermekek napközbeni ellátása. (3) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik a gyermek, a fiatal felnıtt, a gyermek hozzátartozói, a gyermek közeli hozzátartozói, a jövedelem fogalma megegyezik a Gyvt. 5. -ában foglaltakkal. (4) Öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb összege. Eljárási rendelkezések 4.. (1) A Gyvt és az e rendelet által az önkormányzat hatáskörébe utalt pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelmet a Kadarkút Nagyközségi Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet elıterjeszteni. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása: a.) az önkormányzat Szociális- és Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) b.) a Polgármester hatáskörébe tartozik. (3) A polgármester és a Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül a helyi önkormányzat Képviselıtestületéhez lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a Hivatalhoz kell benyújtani, mely a szükséges iratok csatolásával a Képviselıtestület következı ülése elé terjeszti. 1 Módosította a 5/2006.(III. 6.) Ökr. 1. -a, hatályos kihirdetése napjától.

3 3 5.. (1) 1 A kérelmezı, illetve törvényes képviselıje a tárgyévben elsı ízben benyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez a kérelem benyújtásakor, illetve legkésıbb 8 napon belül köteles csatolni a 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 65. -ában meghatározott nyilatkozatot és igazolásokat. (2) További kérelem esetén akkor kell új nyilatkozatot, illetve igazolást becsatolni, ha a közös háztartásban élı közeli hozzátartozók személyében, jövedelmében változás következett be. 6.. A jövedelem számításánál irányadó idıszak: (1) havonta rendszeres mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap (2) havonta rendszeresen nem mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı naptári év (3) amennyiben az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott idıszakhoz képest a kérelem benyújtásáig a jövedelemben lényeges változás következik be, - mely várhatóan 1 hónapot meghaladóan fenn fog állni úgy a kérelem benyújtásakor esedékes jövedelmet kell figyelembe venni. 7.. A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok: (1) 2 A havonta rendszeres mérhetı jövedelem esetén a 6.. (1), illetve (3) bekezdésében meghatározott idıszakban a) elért jövedelem [bruttó jövedelem levont (nyugdíjjárulék + egészségbiztosítási járulék + munkavállalói járulék + tartásdíj)] átlagáról kiadott munkáltatói igazolás, illetve az Flt. alapján folyósított ellátás esetén a Munkaügyi Központ igazolása, b) GYES,GYET, családi pótlék, rokkantsági járadék utolsó havi összegérıl szóló postai utalvány, nyugdíjszelvény, pénzintézeti számlakivonat, kifizetıhelyi igazolás c) nyugdíj és nyugdíjszerő szociális ellátás esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény. Amennyiben az ellátást letiltás terheli vagy pénzintézeti számlára kerül utalásra, úgy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás. d) tartásdíjra való jogosultság esetén az irányadó idıszakban kifizetett tartásdíjról a kifizetı igazolása e) minden egyéb rendszeres jövedelemrıl a kifizetı igazolását. (2) A havonta rendszeresen nem mérhetı jövedelem esetén a 6.. (2), illetve (3) bekezdésében meghatározott idıszakban elért jövedelemrıl - nem alkalmazottak (vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, stb.) esetében az illetékes APEH igazolása, - egyéb jövedelem esetén a jövedelemmel bíró büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozata. 1 Módosította a 5/2006.(III. 6.) Ökr. 2. -a, hatályos kihirdetése napjától. 2 Módosította a 5/2006.(III.6.) Ökr. 3. -a, hatályos kihirdetése napjától.

4 (1) Az egyes ellátásra való jogosultság bizonyítására szolgáló az Gyvt-ben és a 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendeletben, valamint a Gyr ában meghatározott igazolás beszerzése és a kérelemhez történı becsatolása, illetve bemutatása kivéve a évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott körülmény fennállása esetén a kérelmezı feladata. (2) A Ket ának (2) bekezdésében meghatározott esetben az ügyfél köteles közölni, hogy az igazolandó adatot mely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmazza. (3) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem döntésre való elıkészítésérıl, valamint a hatáskörrel rendelkezı elé terjesztésérıl a jegyzı gondoskodik. (4) A Gyr.-ben meghatározott gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a hatáskörrel rendelkezı a Hivatal útján a Gyvt ában meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet. (5)A Gyr. hatálya alá tartozó ellátásokkal kapcsolatos eljárást cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 9.. (1) A pénzbeli ellátás folyósításáról a Képviselıtestület, a Bizottság és a polgármester határozata szerint a hivatal postai utalással, vagy a házi pénztárból történı kifizetéssel gondoskodik. (2) A hivatal a rendszeres ellátásokat utólag, a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig folyósítja. (3) A jogerısen megállapított rendszeres pénzbeli és természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásának napjától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet a.) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, b.) a tárgyhónap tizenötödikét követıen nyújtották be, a támogatás ötven százalékát kell kifizetni. (4) A rendszeres pénzbeli és természetben nyújtott ellátás esetén a folyósítás idıtartama a feltételek fennállásáig tart. Ha a jogosultság megszőnik, az a jogosultság megszőnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha megszőnés a.) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát, b.) a tárgyhónap tizenötödikét követıen következik be, a támogatás teljes összegét kell kifizetni (1) A gyermekvédelmi ellátásban részesülı, illetve törvényes képviselıje a jogosult lakó- és tartózkodási helyének, valamint a jogosultság feltételeit érintı minden lényeges tény, 1 Módosította az 18/2005.(X.15.) Ökr. 2. -a, hatályos november 1. napjától. 2 Hatályon kívül helyezte a 5/2006. (III.6.) Ökr. 4..(2) bekezdése, hatálytalan március 6. napjától.

5 5 körülmény megváltozásáról köteles azonnal, de legkésıbb 15 napon belül értesíteni a hivatalt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt jogtalanul igénybe vett ellátást a jogosult, illetve törvényes képviselıje köteles 15 napon belül egy összegben megtéríteni az önkormányzatnak. (3) A megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének méltányosságból történı elengedése, illetve csökkentése iránti kérelemrıl a bizottság dönt. (4) A bizottság a jogtalanul igénybevett ellátást kérelemre az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott kamatmentes szociális kölcsönként is kezelheti (1) A rendszeres ellátás és az eseti ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkezı utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elı. (2) Amennyiben az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkezı nem látja biztosítottnak a támogatás rendeltetésének megfelelı felhasználását, úgy annak az által megnevezett személynek történı utalásáról rendelkezhet, aki köteles a rendeltetésszerő felhasználásról eseti támogatás esetén 15 napon belül, rendszeres ellátás esetén negyedévenként elszámolni a hivatalban. (3) az ellátás meghatározott célra történı felhasználásáról, illetve az elszámolási kötelezettség elıírásáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (4) Aki a (3) bekezdésben elıírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a juttatást nem rendeltetésének megfelelı célra fordítja a.) kötelezı ellátás esetén: a pénzbeli ellátásból legfeljebb 1 évre kizárható, ez esetben az ellátást természetben, illetve a (2) bekezdésben meghatározott módon kell biztosítani. b.) nem kötelezı ellátás esetén: a további ellátásból kizárható a kötelezettség teljesítéséig. (5) A (4) bekezdés b.) pontjának alkalmazása alól különös méltánylást érdemlı esetben a kötelezettséget elıíró mentesítést adhat (1) Az önkormányzat által a szociális és e rendelete alapján folyósított és annak költségvetését terhelı pénzbeli és természetben nyújtott ellátások együttes összege, függetlenül a megállapítás jogcímétıl ha a szociális vagy e rendelet másképpen nem rendelkezik családonként és negyedévenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át. (2) 1 II. rész Pénzbeli és természetbeni ellátások Hatályon kívül helyezte a 5/2006. (III.6.) Ökr. 4..(2) bekezdése, hatálytalan március 6. napjától. 2 A 14.. szövegét és az e -t megelızı alcímet hatályon kívül helyezte a 5/2006. (III.6.) Ökr. 4..(2) bekezdése, hatálytalan március 6. napjától.

6 6 Tanulmányi támogatás 15.. (1) Az önkormányzat tanulmányi támogatásban részesíti azon önálló jövedelemmel kivéve az ösztöndíjat, a családi pótlékot, iskoláztatási támogatást, az árvaellátást, és a tartásdíjat, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem rendelkezı, elızı év december 31. napján a településen állandó lakóhelyő a.) érettségi bizonyítványt adó nappali tagozatos gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben résztvevı középiskolai tanulót, akinek tanulmányi átlaga a 4,5-t b.) felsıfokú oktatási intézmény hallgatóját, akinek tanulmányi átlaga a 4,0-t eléri. (2) A tanulmányi támogatás a.) mértéke havi Ft b.) iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik c.) csak az elsı szakképzettség, illetve diploma megszerzéséig állapítható meg d.) összegét a 13.. alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni. (3) A támogatást félévenként kell igényelni, s csak a szorgalmi idıre folyósítható, - a második félévben maximum június 15. napjáig az elsı évfolyam 2. félévétıl. A felsıfokú oktatási intézményben folytatott tanulmány esetén az elsı évfolyam elsı félévétıl is megállapítható a támogatás, ha a hallgató utolsó félévi középiskolai eredménye az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott szintet elérte. (4) A kérelem benyújtásakor igazolni kell a tanulói jogviszony fennállását. Csatolni kell a kérelemhez az elızı félévi eredményrıl szóló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített fénymásolatát, vagy az oktatási intézmény igazolását, valamint nyilatkozatot a jövedelemrıl. A tanulmányi átlagot egy tizedesre kerekítve kell kiszámítani. (5) Felsıfokú oktatási intézmény által kiadott tanulmányi eredmény átlagáról szóló igazolás kerül elfogadásra. (6) Orvos egyetemi hallgató esetén a hatodik évben az elızı év végi eredményrıl szóló igazolást kell figyelembe venni. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16.. (1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idılegesen létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül, feltéve, hogy a családban az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg. (2) Elsısorban azokat a gyermeket, családokat kell támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatti anyagi segítségre szorulnak.

7 7 (3) Ugyanazon család részére megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a szociális rendelet alapján megállapított átmeneti segély együttes összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át. Beiskolázási segély 17.. (1) Az önkormányzat azon nappali tagozaton tanulmányt folytató személy részére, aki általános iskolában, közép- vagy felsıfokú oktatási intézményben tanul, illetve szakképzésben vesz részt, a tanévkezdés kiadásainak csökkentésére a családja jövedelmére és vagyoni helyzetére való tekintet nélkül beiskolázási segélyt adhat, ha arra pénzügyi fedezettel rendelkezik. (2) E támogatás megállapítása a bizottság hatáskörébe tartozik (1) A beiskolázási segély csak az elsı felsıfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmány idejéig állapítható meg annak, aki saját jövedelemmel kivéve az ösztöndíjat, családi pótlékot, iskoláztatási támogatást, árvaellátást, tartásdíjat, tanulmányi támogatást, rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem rendelkezik. A jövedelemrıl nagykorú esetében nyilatkozni kell. (2) 1 A tanulmányok elsı 8 évfolyamát a segély összegének meghatározásakor általános iskolában folytatott tanulmánynak kell tekinteni akkor is, ha az más oktatási intézményben történik. (3) Kiskorú jogosult esetén a segélyt a törvényes képviselınek, vagy utólagos elszámolási kötelezettséggel az oktatási intézménynek, illetve a hatáskörrel rendelkezı által meghatározott személynek kell kifizetni, utalni. (4) E segély összegét a 13.. alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni. (5) A tanulmány folytatását iskolalátogatási bizonyítvánnyal kell igazolni minden év szeptember 30. napjáig, kivéve a helyi általános iskolában folytatott tanulmány esetén. (6) Ha a tanulmány elsı tíz évfolyama nem a helyi általános iskolában folyik, úgy az iskolalátogatási bizonyítványon igazolni kell a tankönyvek árát is. III. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 19.. (1) Az önkormányzat a Gyvt (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alábbi személyes gondoskodást nyújtja: a.) gyermekjóléti szolgálatot 1 Módosította a 7/2005.(V.17.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától.

8 8 b.) gyermekek napközbeni ellátását ba.) napköziotthonos óvodában bb.) iskolai napközi otthonban bc.) diákotthonban c.) a gyermekek étkeztetését a b) ponton túl ca.) menza (ebéd) cb.) háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) (2) Az önkormányzat a közigazgatási területén élı ellátásra jogosultak részére az (1) bekezdésben meghatározott alapellátásokat a fenntartásában lévı intézményekben biztosítja (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelem az e rendelet a.) 19.. (1) bekezdés a-c.) pontjában és a 22.. (2) bekezdésében meghatározott esetben az ellátást nyújtó intézmény vezetıjénél (továbbiakban: intézményvezetı) nyújtható be. b.) 22.. (1) bekezdésében meghatározott esetben a hivatalnál. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a Gyr. (1) bekezdés a.) - c.) pontjában meghatározott ellátások esetén az intézményvezetı intézkedése alapozza meg. (3) Ha az intézményvezetı az ellátásban való részesítést nem tartja indokoltnak, a kérelmet haladéktalanul megküldi a képviselıtestületnek, mely a kérelemrıl határozattal dönt (1) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik a személyes gondoskodásért kivéve a gyermekjóléti szolgálatot térítési díjat kell fizetni. (2) 1 A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díját (továbbiakban: intézményi térítési díj) az önkormányzat képviselıtestülete évente 2 alkalommal állapítja meg, melyet a Gyr. 1. sz. melléklete tartalmaz. (3) Az ellátás igénybe vételéért fizetendı térítési díj összegérıl (továbbiakban: személyi térítési díj) melyet a Gyvt (4) bekezdésének alkalmazásával állapít meg az intézményvezetı értesíti a fizetésre kötelezettet, legkésıbb az ellátás igénybe vételétıl számított 30 napon belül. (4) A személyi térítési díjat az intézményvezetı évente 2 alkalommal felülvizsgálja. A felülvizsgálat során megállapított új térítési díjat február 1., illetve szeptember 1. napjától kell elsı ízben alkalmazni. (5) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonta elıre, tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. (6) Ha a fizetésre kötelezett a térítési díj összegét vitatja az intézményvezetı értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül a képviselı-testülethez fordulhat, mely határozattal dönt a személyi térítési díj mértékérıl Módosította a 4/2008.(II. 29.) Ökr. 1. -a, hatályos kihirdetése napjától, rendelkezéseit március 1. napjától kell alkalmazni.

9 9 (1) Az önkormányzat a Gyvt (7) bekezdés alapján további térítési díjkedvezményt állapít meg a gyermek egyéni rászorultsága alapján, ha családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj összegének 110 %-át és a család vagyona az évi III, tv. (Sztv.) 4.. b) pontjában foglaltakat nem haladja meg. (2) A nevelési- oktatási intézmény vezetıje a Gyvt (7) bekezdése alapján ha a gyermek oktatási-nevelési intézményben részesül étkezésben, további térítési díjkedvezményt állapít meg a gyermek egyéni rászorultsága alapján, ha a családban az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj összegének 110 %-át és a család vagyona az évi III. tv. (Sztv.) 4.. b) pontjában foglaltakat nem haladja meg. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kedvezményt a bizottság és az oktatási-nevelési intézmény vezetıje a Gyr. 2. sz. melléklete alapján állapítja meg, a kérelem benyújtásának napjától a 21.. (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat idıpontjáig. (január 31-ig, illetve augusztus 31-ig) (4) A Gyvt (5) bekezdésében és a Gyr 22..(1)-(2) bekezdésében meghatározott kedvezmény csak egy a gyermek számára kedvezıbb jogcímén vehetı igénybe. Gyermekjóléti szolgálat 23.. (1) 1 A gyermekjóléti szolgálat társulási formában - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védınıi szolgálattal együttmőködve. (2) A szolgálat feladatai különösen: - a településen élı gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése - a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése - helyettes szülıi hálózat szervezése - a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése - az önkormányzat gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése - az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése - felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbefogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata. Gyermekek napközbeni ellátása 24.. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásukról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 1 Módosította a 25/2006.(XII. 29.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától.

10 10 (2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként annak az önkormányzat területén élı gyermeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését biztosítja elsısorban a.) akinek szülei, nevelıi, gondozói (továbbiakban: szülı) munkavégzésük, vagy betegségük miatt a napközbeni ellátást nem képesek biztosítani, b.) akinek testi, illetve szellemi fejlıdése állandó napközbeni ellátást igényel, c.) akit egyedülálló személy nevel és nem képes napközbeni ellátást biztosítani, d.) akivel együtt a családban három vagy több kiskorú van, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, vagy díjban, továbbá gyermeknevelési támogatásban, illetve ápolási díjban részesül e.) aki részére a szülı szociális helyzete miatt a napközbeni ellátást, étkezést nem képes biztosítani, mert a családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 80 %-át nem haladja meg. (3) Amennyiben a gyermekek napközi ellátást biztosító intézmény férıhelye, illetve kapacitása lehetıvé teszi, az (1) bekezdésbe nem tartozó gyermek ellátását is biztosíthatja az önkormányzat. Záró rendelkezések 25.. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Egyidejőleg hatályát veszti a helyi Önkormányzat 15/2003. (IV. 8.) számú rendelete, valamint az azt módosító 18/2003 (VII.10.) és a 21/2003 (X. 3.) számú helyi önkormányzati rendelet. Verkman József polgármester Takács János címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, december 31. Takács János címzetes fıjegyzı

11 1. sz. melléklet a 37/2003.(XII. 31.) számú Gyr-hez A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja az ellátás fajtája: térítési díj: Ft/nap Óvoda 256 Napközi 285 Menza - - általános iskolások részére szakiskolások, szakmunkástanulók részére 200 Diákotthon: Módosította a 1/2006.(I.31.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától. 13 Módosította az 1/2008.(II. 1.) Ökr. 1. -a, hatályos kihirdetése napjától, rendelkezéseit február 1. napjától kell alkalmazni. 14 Módosította a 4/2008.(II. 29.) Ökr. 2. -a, hatályos kihirdetése napjától, rendelkezéseit március 1. napjától kell alkalmazni.

12 2. sz. melléklet az 37/2003.(XII. 31.) Gyr-.-hez A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díja Kategória 1 fıre jutó havi jövedelem a térítési díjkedvezmény az öregségi nyugdíj az intézményi térítési díj %-ig 50 %-a %-ig 30 %-a

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben