Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató"

Átírás

1 Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató

2 TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/ A szakmai munka áttekintése 1.1. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása Iskolánk tanulóinak száma 464 fő, ebből 2 fő magántanuló. Hiányzások: Tanulóink összesen 5081,35 napot hiányoztak, ebből 13,44 nap igazolatlan: alsó tagozaton 2427 napot hiányoztak tanulóink, ebből 4,35 igazolatlan. felső tagozaton 2654,45 napot hiányoztak tanulóink, ebből 9 igazolatlan. Az előző tanév adataihoz képest kismértékben emelkedett a hiányzások száma, ám emelkedett a tanulói létszám is. Az egy főre eső igazolt napok száma iskolai összesítésben 10,95 nap: alsó tagozaton 9,53 nap felső tagozaton 12,59 nap. Az egy főre eső igazolatlan napok száma iskolai összesítésben 0,029 nap: alsó tagozaton 0,017 nap felső tagozaton 0,043 nap. A megemelkedett tanulólétszám ellenére az előző tanév adataihoz mérten szinte ugyanannyi az igazolatlan hiányzások száma, ami köszönhető a jogszabályi szigorításnak és a következetes számonkérésnek, szankcióknak. Bukások száma: Tanév végén elégtelen osztályzatot kapott 11 tanulói, ebből 10-en javítóvizsgát kötelesek tenni. alsó tagozaton nincs tantárgyi bukás; felső tagozaton 10 tanulónk bukik, 8 tanuló 1 vagy 2 tantárgyból, 3 tanuló 3 tantárgyból. A nevelőtestület döntése értelmében ők javítóvizsgát tehetnek. A 8. évfolyamon 2 tanuló javítóvizsgát tenni köteles (1 tanuló 2 tantárgyból, 1 tanuló 3 tantárgyból). 1 felsős tanuló évfolyamot ismétel (4 tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot). Kitűnő tanulók száma: Kitűnő tanulóink száma az 1-8. évfolyamon 82. alsó tagozaton 73 kitűnő tanuló, felső tagozaton 9 kitűnő tanuló. Ebben a tanévben nem volt olyan tanulónk, akit mulasztása miatt nem tudtak értékelni pedagógusaink. Továbbtanulás: A 8. évfolyamon 48 tanuló folytatott tanulmányokat: gimnáziumban tanul tovább 18 fő (ebből 4 fő nyelvi előkészítős lesz; szakközépiskolában tanul tovább 21 fő; szakiskolában tanul tovább 8 fő még nem vettek fel középiskolába 1 tanulót. Tanulmányi eredményeink: Az iskola átlagos tanulmányi eredménye: 83,26 % (tavalyi tanévben 81,78 %) alsó tagozaton 89,31 % (tavalyi tanévben 88,45 %) felső tagozaton 78,56 % (tavalyi tanévben 75,35 %) Az előző tanév adataival összehasonlítva megállapítható, hogy ebben a tanévben az alsó és a felső tagozat tanulmányi eredménye is emelkedett. Általános tendencia, hogy az alsó tagozaton jobb tanulmányi eredménnyel végeznek tanulóink, a felső tagozatra csökken a kötelességtudat, nehezebben motiválhatóak a gyerekek, csökken a család támogatása, odafigyelése. Évről évre kiemelt feladatunk, hogy az alsó és felső tagozat közötti átmenet problémáit fokozott figyelemmel kísérjük. Első évfolyamon a szöveges értékelés értelmében 32 tanulónk végzett kitűnő eredménnyel, ezen kívül még 9 tanulónk kiválóan teljesített, 28 kisdiák jól megfelelt és 7 diákunk teljesített megfelelő szinten. Első évfolyamon felzárkóztatásra szoruló tanulónk nincs. Egy tanulónk szülői kérésre első évfolyamot ismétel A nevelőmunkában elért eredmények Erősségeink: 2

3 nemzeti öntudat, hazafias nevelés a hagyományok ápolásával. a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése; minden tanuló esélyegyenlőségének biztosítása; általános emberi értékek, normák továbbadása; szociális kompetencia fejlesztése (HANGOLÓRA); testi-lelki egészség fejlesztése; prevenciós jellegű gyermekvédelmi tevékenység; integrált nevelés; óvoda-iskola közti átmenet sikeres biztosítása; SNI tanulók fejlesztése érdekében történő szakmai együttműködés SNI tanulók befogadása, elfogadása; környezettudatos magatartásra nevelés; a DÖK működtetése a DÖK működése; az iskolai honlap működtetése; kapcsolattartás a szülőkkel; együttműködés az azonos évfolyamon tanító pedagógusok között. Fejlesztendő területek: tanulóink és a szülők motiváltsága; következetesség: a szabályaink betartatása a szabályok betartása; kötelességtudat, kitartás fejlesztése; a 4. és 5. évfolyam közti átmenet biztosítása az 5. évfolyam tanulóinak önállósága és viselkedéskultúrája; a pedagógusok ügyeleti tevékenysége a tanulók szüneti, ebédlői, órák utáni magatartása; az egészséges életmódra nevelés keretén belül tanulóink fizikai erőnlétének növelése; a felelősi rendszer erősítése a tanulók körében Az oktatómunkában elért eredmények Erősségeink: tehetséggondozás (tanórán kívül); felzárkóztatás (tanórán kívül); a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása; együttműködés az azonos évfolyamon tanító pedagógusok között; Fejlesztendő területek: tanórán a differenciált felzárkóztató/tehetséggondozó tevékenység erősítése; egyéni képességfejlesztés; csoportbontások maximális kihasználása; tudatos és következetes ellenőrzés-értékelés; a 4. és 5. évfolyam közti átmenet biztosítása az 5. évfolyam tanulóinak önálló tanulási képessége; a tanulók szóbeli kifejező készségének tudatos fejlesztése; a logikus gondolkozás tudatos fejlesztése Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei május 28-án sikeresen lebonyolítottuk intézményünkben az Országos Kompetenciamérést 6. és 8. évfolyamon. Az érintett osztályokban ezen a napon nem volt hiányzás, így tanulóink 100%-a részt vett a mérésben. A gyerekek 98%-ának vissza tudtuk küldeni a Tanulói kérdőívét az Oktatási Hivatalba A tavalyi tanévben lebonyolított mérés 2014 februárjában megjelent eredménye a következő: évben iskolánk 6. évfolyamán 48 tanuló, ill. 8. évfolyamán 32 tanuló eredménye szerepelt az Oktatási Hivatal által közzétett eredményekben. A tanulói kérdőívet a 8. évfolyamon a mérésben szereplő tanulólétszámhoz képest sajnos kevesen juttatták vissza intézményünkbe (32 tanuló közül 20), így a családi háttérindex tükrében itt nem értékelhetőek az adatok. A mérési területek (matematika és szövegértés) egybevetett átlageredményéről megállapítható, hogy intézményünk tanulóinak eredménye az országos átlagtól szignifikánsan nem különbözik, vagyis számottevően se nem jobb, se nem rosszabb. Mérési területek értékelése: Matematika 6. évfolyamos tanulóink 1491 átlagpontot értek el (érdekesség, hogy a 2011-es 6. évfolyam is pont ugyanennyit ért el), ami 2 ponttal meghaladja az országos átlagot, 21 ponttal meghaladja a városi 3

4 általános iskolák átlagát, és 13 ponttal a közepes városok általános iskoláinak eredményét. Ez nem jelent szignifikánsan meghatározó különbséget. 8. évfolyamos diákjaink 1606 átlagpontot értek el, amely 14 ponttal kevesebb az országos átlagnál, de 11 ponttal több, mint a városi általános iskolák átlaga, ill. 3 ponttal meghaladja a közepes városok általános iskoláinak eredményét is. Szignifikáns különbségek azonban itt sem állapíthatóak meg. Szövegértés 6. évfolyamos tanulóink 1483 átlagpontot értek el, ami 14 ponttal elmarad az országos (1497), valamint 6 ponttal a közepes városok általános iskoláinak eredményeitől (1489), a városi általános iskolák átlagát némileg meghaladja (1478), bár szignifikáns különbségnek ez sem nevezhető. 8. évfolyamos diákjaink 1524 átlagpontos teljesítménye 31 ponttal elmarad az országos átlagtól, 5 ponttal a városi általános iskolák eredményétől, ill. 16 ponttal a közepes városok általános iskoláinak eredményétől, ami még nem mondható lényeges eltérésnek, ám iskolánk eredményei közül ezen a területen volt a legtöbb pontbeli eltérés. Értékelés a tanulók CSH-indexének tükrében A tanulók (6. évf.) családi háttér indexének tükrében megállapítható, hogy a matematikai és a szövegértés feladatokat a várható szinten oldották meg mind az országos összehasonlításban, mind a hasonló képzési formában, ill. hasonló településtípusban élő tanulókhoz viszonyítva. A évi eredmény a tanulók saját korábbi eredményeihez képest A táblázatban adatot nem találunk, mert a 6. évfolyamnál ez nem értelmezhető, hiszen 4. évfolyamos eredményeik nincsenek. A 8. évfolyam diákjai közül csak 23 tanulónak volt 2 évvel ezelőtti országos mérésben szerzett pontszáma. Erre az évfolyamra időközben több osztályismétlő tanuló is bekerült, akiknek más naptári évre esett a 6. osztályos kompetencia mérése. Ez a tanulószám ahhoz alacsony, hogy érdemben össze lehessen hasonlítani a 32 tanuló friss eredményével. Eredményeink a korábbi évek eredményeihez képest 5 év eredménye hasonlítható össze a jelentésben (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Igen változatos képet mutat a teljesítmény, tükrözi az adott tanév évfolyamainak képességszintjét. A 6. évfolyam évi matematika és szövegértés eredményei, valamint a 8. évfolyam évi matematika eredményei lényegesen nem különböznek az előző évek eredményeitől. Hol néhány ponttal meghaladják, hol néhány ponttal alulmaradnak az előzőekhez képest. A 8. évfolyam szövegértés eredménye azonban láthatóan (szignifikánsan) alulmarad az megelőző 3 évhez képest. A 2009-es év eredményétől is elmarad, ám ott valamivel kisebb a különbség. Az alapszintet el nem érő tanulók aránya A jelentés 7 szintbe és szint alatti teljesítménysávba sorolja be a tanulókat. A táblázatokból megállapítható, hogy az országos eredmény, valamint a hasonló képzési típusban, ill. településtípusban tanuló diákok eredményeihez képest kevesebb vagy lényegesen nem különbözik az alapszint alatt, valamint a kiemelkedő szinten teljesítő tanulóink száma. A közepesen teljesítő tanulók száma általában több, mint az országos átlag vagy a városi általános iskolák átlaga Egyéb mérés: Intézményünk ebben a tanévben folytatta együttműködését a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjával. Ennek keretében 4. évfolyamos tanulóink töltöttek ki természettudományi, matematika és szövegértés vegyes kísérleti teszteket. Mérési eredmények ebben az évben nem születtek, a vizsgálat a tesztprogram használhatóságára irányult. A tanév során több alkalommal is szerettünk volna ebben a tesztelésben részt venni, ám az internetes sávszélesség elégtelensége megnehezítette ezt az együttműködést, tanulók maradtak ki a feladatokból, mert az egyidejű internetes csatlakozást nem bírta el az informatikai hálózat Osztályozó vizsga 6. évfolyamon 1 magántanulónk van, aki június 10-én magyar irodalom, magyar nyelv, angol nyelv tantárgyakból, június 11-én természetismeret, történelem, hon-és népismeret tantárgyakból, valamint június 12-én informatika és matematika tantárgyakból tett osztályozó vizsgát. A magyar nyelvtan kivételével minden tantárgyból sikeresen levizsgázott. Magyar nyelvtan tantárgyból javítóvizsgát kell tennie. 7. évfolyamon is 1 magántanulónk van június 10-én magyar irodalom, magyar nyelvtan, és fizika tantárgyakból, június 11-én történelem és biológia tantárgyakból, június 12-én matematika, földrajz és informatika tantárgyakból, valamint június 13-án angol nyelv és kémia tantárgyakból tett sikeres osztályozó vizsgákat. Így a 2014/15. tanévben a 8. évfolyamon folytathatja tanulmányait A belépő gyermekek felkészültsége Ebben a tanévben az első évfolyamon tanulók közül szülői kérésre évet ismétel 1 tanuló; kiválóan teljesített 41 tanuló, felzárkóztatásra nem szorul egy tanuló sem. 4

5 Elsőseink között jó néhány jó képességű tanuló van, igazán gyenge képességű pedig egy gyermek, aki szülői kérésre ismétli az első évfolyamot a 2014/15. tanévben. Az idei tanév első évfolyama szociális kompetenciák területén érettebben érkezett iskolánkba, mint a tavalyi évfolyam. A magas osztálylétszámok ellenére kezelhetőbbek voltak kis elsőseink, többségében támogató szülői hátér áll a gyermekek mögött. Számosan közülük szép eredményeket értek el tanulmányi versenyek, rajzversenyek, kulturális események alkalmával Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Erősségeink: emeltszintű oktatás (angol, ill. német nyelv); csoportbontások (informatika-technika, idegen nyelv, matematika és írás 1. évfolyamon 2-2 óra/hét); tanulmányi versenyekre felkészítő foglalkozások; levelező versenyeken való részvétel; felvételi előkészítők (magyar, matematika); SNI gyermekek versenyeztetése; sportversenyek eredményei (kiemelten a kosárlabda, labdarúgás); kreatív műhelyek (zenei, kézműves) színvonalas működése; énekkar, zenekar működése, színvonala; SNI tanulók fejlesztése; Fejlesztendő területek: a tehetségek felfedezése; a lemaradt és a bukott tanulók fokozott figyelemmel kísérése SNI, MTMN tanulók A Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában jelenleg 19 fő SNI diák tanul integráltan. Ebből a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ 1. Sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján 6 fő a megismerés és viselkedés fejlődésének súlyos és tartós rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, 7 tanuló az autizmus spektrum zavar tüneteit mutatja. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői véleménye alapján 5 tanulónk a kifejező beszéd zavara, illetve beszédfogyatékosság miatt kapta meg az SNI státuszt. 1 tanuló enyhe értelmi fogyatékos. A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményben előírt óraszámban kapják a rehabilitációs ellátást. Heti 6 órában óraadóként tartott terápiás foglalkozást logopédus végzettségű kollégánk a beszédfogyatékos és a kifejező beszéd zavarával küzdő tanulóknak. Heti 6 órában óraadóként látja el az autizmus spektrum zavart mutató diákok fejlesztését egy gyógypedagógus kolléga, aki autizmus specifikus terápiában részesíti ezeket a tanulókat. Az egyéb pszichés fejlődési zavar tüneteit mutató, valamint az enyhe értelmi fogyatékos tanuló rehabilitációs óráit tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus kollégánk végzi heti 7 órában. 42 BTMN diák tanul intézményünkben. Szakember hiánya miatt elsősorban az alsó tagozaton, valamint 5. és 6. évfolyamon tanuló diákok fejlesztése megoldott. Két pedagógus a végzettsége alapján (120 órás továbbképzés, pedagógus szakvizsga) a 2013/2014-es tanévben még tarthattak fejlesztőórákat heti 4, illetve 3 órában. A BTMN tanulók fejlesztésében részt vett heti 4 órában gyógypedagógusunk is. Amennyiben a pedagógiai szakszolgálat a szakvéleményben szakember szükségletként csak tanítót, pedagógust jelölt meg, úgy a tanuló képességfejlesztését csoportbontásokon, korrepetáláson, differenciáltan, egyéni képességeit figyelembe véve végezték a pedagógusok Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Az intézmény tanórán kívüli, szabadidős tevékenysége színes és sokrétű. Kreatív, hasznos, fejlesztő és szórakoztató foglalkozásokat kínálunk egész évben diákjainknak. Általános tapasztalatunk, hogy a felsős diákok kisebb arányban vesznek részt a tanórán kívüli foglalkozásokon, mint ahogy az kívánatos, ill. szükséges lenne, az alsósok a napközi munkarendjének következtében a szükséges és ajánlott mértékben látogatják a foglalkozásokat. Szakkörök, Matematika szakkör: 3. évfolyam Matematika szakkör 7-8. évfolyam Történelem szakkör: 5. évfolyam Technika szakkör: 5-8. évfolyam Rajz szakkör: 5-7. évfolyam Néptánc szakkör: 4. évfolyam 5

6 Dráma szakkör: 3-4. és 5-6. évfolyam Énekkar: 3-5. évfolyam Zenekar: 4. évfolyam Tánc szakkör: 8. évfolyam Középiskolai felkészítő matematikából Középiskolai felkészítő magyar nyelv és irodalomból Középiskolai felkészítés angol nyelvből "Dobd a kosárba" szakkör: 1-4. évfolyam Labdás képességfejlesztés: 3-4. évfolyam Felsős tömegsport: 5-8. évfolyam Triatlon szakkör 5-8. évfolyam A szakkörökön kívül különböző évfolyamokon matematikából, magyarból, angol nyelvből szerveztünk rendszeres korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: projektnapok szervezése (hon- és helyismereti nap az 1-8. évfolyamon szeptemberben, témanapok az 1-4. évfolyamon év végén); egész tanévet felölelő napközis hagyományápoló rendezvények a munkaterv szerint; az iskolai könyvtár látogatása az alsós diákok körében; osztálykirándulások; színház- és múzeumlátogatások; iskolai kulturális rendezvények (tanulmányi versenyek, vers- és prózamondó versenyek, természetismereti és kulturális előadások; KŐRÖSI-túra; rendszeres részvétel városi sportrendezvényeken (iskolák közötti versenyek, Futabatta) diákönkormányzat által szervezett programok (DÖK-nap, diák-bulik, rendszeres papírgyűjtés, jeles napokhoz kapcsolódó események); kirándulás Bécsbe (1 nap); nyelvi út Angliába Az éves munkaterv teljesítése A munkatervünkben megfogalmazott konkrét feladatokat teljesítettük, céljaink közül az alábbi területekre a jövő évben is kiemelt figyelmet kell fordítanunk: a kettős óravezetés technikájának elsajátítása, alkalmazása; a professzionális mérés-értékelés technikák elsajátítása, következetes alkalmazása; az IKT eszközök alkalmazásának elsajátítása, az eszközök rendszeres alkalmazása a tanítási órákon (legalább ott, ahol adott a lehetőség); részvétel az intézményen kívüli szakmai közösségek munkájában; aktív részvétel az ingyenes továbbképzési lehetőségeken. Ebben a tanévben a foglalkozások óráig történő kötelező biztosításának következtében emelkedett a tanulószobások száma. A tavalyi 1 csoport helyett 3 csoport működött: 1 csoport az 5. évfolyamon, 1 csoport a 6. évfolyamon, 1 csoport pedig a 7-8. évfolyamon. A felső tagozaton szervezett szakkörök és korrepetálások látogatottsága szintén a fenti nevezett ok következtében is kedvezőbben alakult a múlt tanévhez képest. Nagyon sok szülő élt a kérelem lehetőségével, minden esetben pozitív volt a válasz. Azt gondoljuk, hogy a jövőben a kérelmek elbírálását komolyabban kell venni, és az esetleges konfliktusok ellenére is pedagógiailag megfontolt válaszokat kell adni Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége Iskolánk régi és új Pedagógiai programja alapján is emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk tanulóinknak az 5. évfolyamtól. Célunk, hogy az idegen nyelvet tanulók 7., illetve 8. évfolyam végén alapfokú nyelvvizsgára felkészültek legyenek. Ennek érdekében minden tanév végén próbanyelvvizsgát szervezünk. Ebben a tanévben májusban szerveztük a próbanyelvvizsgát: angol és német nyelvből (B2 szint angol nyelv 2 fő, B1 angol nyelv 15 fő (egyik tanuló sem emelt óraszámon tanult), ebből sikeres 2 fő. Német nyelv B1 9 fő (mindegyik emelt szinten tanult. ebből sikeres 3 fő. A sikertelenség okainak feltárása a tanévzáró értekezletig megtörténik. Az alsó tagozaton működő zenei kreatív műhelyek tehetséggondozó és nevelő hatékonysága kiemelkedő, ezt versenyeredményeink is bizonyítják Versenyeredmények (országos, megyei, városi) Országos versenyeredményeink: Katyika-Matyika Országos Mesemondó Verseny Emléklap:Rozner Éva, Lantos Florina, Jusztin Mirabell, Demjén Éva, Mazzagné Kovács Ildikó 6

7 Sacra Musica Kórustalálkozó Oklevél, Kisbodzák Kórus Násztorné Réczey Éva XII. Dunakanyar Népművészeti Verseny V. Országos Drámajáték - Színjáték Verseny Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó FUDOKAN Országos Bajnokság- Kümite-Kata Kiemelt arany oklevél és Külön díj, Karsai Noémi, Rozner Éva Násztorné Réczey Éva 5. helyezés: emléklap "Battai Lujzák" Demjén Éva Bronz minősítés 3. helyezés: Puskás Dominika 3.helyezés: Csibi Csongos Demjén Éva VII. Országos Népzenei Verseny 2.helyezés: Rozner Éva Násztorné Réczey Éva Kálti Márk történelmi tesztv. országos döntő Bendegúz országos Tudásbajnokság országos döntő anyanyelv 1.o. Országos Katonadal verseny döntő JONATÁN Első Országos Könyvmolyképző döntős, emléklap: Lajtos Máté 7.helyezés: Mazzag Márton Arany minősítés és Nívó díj: Bodzavirág kórus Arany okleveles Iskola Mákné Csépányi Katalin Versits Lászlóné Násztorné Réczey Éva Szatmári Zoltán Megyei versenyeredményeink: "A Duna másik arca" rajzpályázat (6-10. évesek) 1. helyezés: Karsai Noémi Horváthné Martin Ágnes Erzsébet vetélkedő (csapat verseny) "Olvass és alkoss" irodalmi és képzőművészeti pályázat Pest megyei diákolimpia teremlabdarúgás Pest megyei diákolimpia sportverseny alsó tagozat Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Alsós Komplex Tanulmányi Verseny Fejér megyei népzenei verseny Lukács Petra, Tudja Vivien, Varga Szilvia Emléklap: Mazzag Márton, Kocsis Dalma, Holló Bernadett 2.helyezés Demjén Éva Versits Lászlóné, Mazzagné Kovács Ildikó,Horváthné Martin Ágnes Szatmári Zoltán 3. helyezés Baranyi Katalin 1. helyezés: Duchony Izabell, 2.helyezés: Rados Georgina, 3.helyezés:Várföldi Lilla Emléklap: Czaltig Máté, Kiss Laura, Lantos Florina, Tóth Zoltán, Kiemelt arany oklevél és Különdíj, Karsai Noémi, Rozner Éva Dévainé Simay Katalin Demjén Éva, Sefcsik Mária Násztorné Réczey Éva Diákolimpia területi 1. helyezés Szatmári Zoltán teremlabdarúgó forduló (3.4.oszt.) Megyei teremlabdarúgó torna 2. helyezés Szatmári Zoltán Hevesy György kémiaverseny megyei f. 8. helyezés: Petrovics Zoltán Élő Márta XX.Pest megyei Kodály Zoltán Kórustalálkozó Érd Arany minősítés: Bodzavirág Kórus, Kiemelt arany: Bodzabogyók, Kiemelt arany: Rieth Jázmin,Buday Násztorné Réczey Éva 7

8 Hunor NyelvÉsz Bendegúz verseny megyei fordulója döntős: Mazzag Márton / 8. helyezés: Geier Veronika, Kocsis Dalma Megyei Kosárlabda torna 1. helyezés Besenyei Tamás Versits Lászlóné, Mazzagné Kovács Ildikó, Pest megyei sportlövő bajnokság oklevél: Varga Dávid, Tolnai Márk, Zsebők Flórián Pest megyei labdarúgó bajnokság 3. helyezés Szatmári Zoltán Bendegúz megyei Tudásbajnokság anyanyelv 1.o. 1. helyezés: Mazzag Márton Versits Lászlóné Atlétika többpróba diákolimpia körzeti bajnokság / lány Atlétika többpróba diákolimpia körzeti bajnokság / fiú 2. helyezés. 2. korcsoport csapata 3.helyezés: 3. korcsoport csapata 3.helyezés: Veres Ildikó egyéni összetett 2. helyezés: 2. korcsoport 4. helyezés: 3. korcsoport 5. helyezés: 4. korcsoport 2. helyezés: Czaltig Máté egyéni összetett 3. helyezés: Fogas Gergő egyéni összetett Pest megyei népdalverseny Tököl Arany Dalosmadás: Kisbodzák, Gyémánt Dalosmadár: Bodzabogyók, Gyémánt Dalosmadár: Rieth Jázmin, Buday Hunor, Rozner Éva, Karsai Noémi Baranyi Katalin, Besenyei Tamás Garamszegi Ágnes, Baranyi Katalin, Besenyi Tamás Násztorné Réczey Éva Tankerületi versenyeredmények: Varga Tamás matematika tankerületi forduló Természetismereti csapatverseny Érd Gárdonyi LÜK verseny tankerületi forduló Országos döntős: Szendefi Dániel, Emléklap: Dibáczi Levente, Minich Mercedesz, 4. helyezés: Lajtos Máté, Kovács István, Czaltig Dániel, Henrik Vince 1. helyezés: Forrai Mónika, 3. helyezés: Molnár Dorka, IQ. csapatverseny Érdi Gárdonyi 9. helyezés, emléklap:mazzag Márton, Erdős Dorottya, Geier Veronika, Czaltig Máté Tárnoki Komples Természettudományi Verseny Teleki földrajz verseny (csapatverseny) 2. helyezés: Szendefi Dániel, Albert Mátyás, Kasparek Péter, Petrovics Zoltán 3. helyezés: Molnár Péter, Petrovics Zoltán, Dernei Kristóf Nyergesné Magyar Mariann, Kiss Tiborné Élő Márta Legényné Berzy Beáta, Gyurkóné Pálföldi Ilona Sefcsik Mária Élő Márta Pintér Lászlóné Közgazdasági Verseny (csapatverseny) VMG Komplex tanulmányi verseny 4. helyezés: Albert Mátyás, Gere Viktor, Király Gergő, Szendefi Dániel, 1. helyezés: Szendefi Dániel, Emléklap, csapat:albert Mátyás, Kasparek Péter, Tóth Krisztián, Geri Anna Kiss Tiborné, Albert Edit Mákné Csépányi Katalin, Élő Márta, Kiss Tiborné, Albert Edit 5. Személyi feltételek 5.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Iskolánkban a szakos ellátottság jónak mondható, a pedagógusok szakmai felkészültsége jó. Nem sikerült megfelelő végzettségű pedagógussal elláttatni az informatika tantárgy oktatását, valamint nagy nehézséget okozott a gyógypedagógusok alkalmazása is. 8

9 A jövő tanévben sem látom biztosítottnak az informatika tantárgy megfelelő végzettségű pedagógussal történő taníttatását, valamint a gyógypedagógusok biztosítását sem. (Sajnálatos, hogy a gyógytestnevelésre utalt tanulók a tanévben teljes mértékben ellátatlanok voltak.) 5.2. Az új pedagógusok alkalmazásának módja Új pedagógusokat a jogszabályi előírások alapján alkalmazunk (ha szükséges, pályáztatás; ha a pályáztatás elhagyható, akkor nem minden esetben ragaszkodunk hozzá). Ha az új pedagógus felvétele tanév közben történik, a jelentkezőt 1-2 próbaóra megtartására kérjük, amin az igazgató, a helyettesek és ha szükséges/lehetséges a munkaközösség-vezető vesz részt. Az órán látott tapasztalatok, az önéletrajz és a meghallgatás alapján a vélemények meghallgatása után az intézményvezető tesz javaslatot a tankerület igazgatójának Létszám- és bérgazdálkodás Az általános iskolában az engedélyezett pedagógus státusz 43 ebből jelenleg aktív alkalmazásban van 1 magasabb vezető pedagógus (1,00) 2 vezető beosztású pedagógus (2,00) 38 teljes állású tanító / tanár (35,00) 5 részállású tanító / tanár (3,0) 43 fő (41,00) A részállású pedagógusok közül (0,5) a konduktor fizetés nélküli szabadságon van. 2 álláshely betöltetlen, a feladatot óraadók látták el Az alkalmazotti közösség munkamegosztása A pedagógusok és az iskolavezetés munkáját 4 fő pedagógiai asszisztens (3,5), 1 fő rendszergazda (0,5), valamint 1 fő iskolatitkár (1,0) segíti. (6 fő 5 státusz). A GEI alkalmazásában 1 gazdasági ügyintéző segíti munkánkat Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése A pedagógusok és egyéb alkalmazottak bérüket a kinevezési okmányukban foglaltak szerint kapják. Egyéb juttatásokat a KLIK elnökének, ill. a tankerület igazgatójának utasítása alapján kaptak a dolgozók. (Sajnos a vezetők terheltsége miatt az évek óta lefolytatott év végi teljesítményértékelő beszélgetésekre minden pedagógust értékeltünk év végén ennek a tanévnek a végén nem kerül sor. A bejárási időszakban csak az új kollégák munkájának értékelése történik meg, valamint egy gyakornok pedagógus minősítésére kerül sor.) Kitüntetett pedagógusok Tamás Emília igazgató Százhalombatta város Gyermekekért Díj -a Násztorné Réczey Éva Százhalombatta Város Elismerő Oklevele KLIK Érdi Tankerület Elismerő Oklevele: Bercsényiné Kántor Judit tanár Demjén Éva tanító, tanár Jobbágy Miklósné tanár Mákné Csépányi Katalin tanár Tamás Emília igazgató. Tanév végi könyvjutalom: Legényné Berzy Beáta tanító Horváthné Martin Ágnes tanító Erben Viktor pedagógiai asszisztens Milbichné Bendák Mónika iskolatitkár Belső kommunikáció, információáramlás Az intézményi kommunikáció és belső információáramlás az SzMSz-ben rögzítetteknek megfelelően történik. A hatékonyságot nagyban segítette az elektronikus levelezőrendszer használata. 6. Tárgyi feltételek Az informatikai géppark a NAT követelményeinek teljesítése érdekében fejlesztésre szorul. A taneszköz ellátottságunk az IKT eszközök hiánya miatt nem megfelelő. A felújítással, karbantartással kapcsolatos igények felmérése a működtető részéről megtörtént. Időszerű a tanulói bútorok fokozatos cseréje. 7. Továbbképzések 7.1. A tanév során továbbtanulók és támogatások Új munkakör betöltésére jogosító szakképzettséget, végzettséget senki nem szerzett. Júniusban sikeresen szakvizsgázott egy pedagógus: Tamás Emília igazgató második pedagógus szakvizsgát szerzett önköltséggel, útiköltség támogatással (közoktatási vezető szakirány. Az intézmény általános helyettese megkezdte közoktatási vezető szakirányon a pedagógus szakvizsgához szükséges tanulmányait önköltséggel, útiköltség térítéssel). 9

10 7.2. A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatások Négy pedagógus (tanár) vett részt a Fővárosi Pedagógiai Intézet ingyenes 60 órás erkölcstan továbbképzésén októberében az intézményvezető vett részt Hajdúszoboszlón közoktatási szakértői konferencián önköltséggel, útiköltség támogatással Pedagógusok által kezdeményezett innováció a tanévben nem volt. 8. Gyermekvédelmi munka áttekintése Iskolánkban az osztályfőnöki munkaközösség vezetője segíti az igazgató és az osztályfőnökök gyermekvédelmi tevékenységét. H: 84 lány: 40 fiú: 44 V: 12 lány: 1 fiú:11 Ingyenes tankönyvre jogosult:152 fő Ingyenes étkezésre jogosult:76 fő A gyermekjóléti szolgálathoz osztályfőnök a felső tagozatból egy tanulóról küldött jelzést. A gyermekjóléti szolgálatnál szakmaközi megbeszélésen négy alkalommal, esetmegbeszélésen egy alkalommal, szakmai műhely előadáson egy alkalommal volt az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Az osztályfőnöki munkaközösségnek a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai november hónapban bemutatkoztak és beszéltek a jelzések folyamatáról. A Vöröskeresztes Családok Átmeneti otthonából egy alkalommal volt megkeresés ott lakó gyermek problémája miatt. Alsós osztályfőnökök két alkalommal voltak családlátogatáson családnál az otthonban. A Családsegítő Szolgálattal két alkalommal kellett felvenni a kapcsolatot nagyon problémás családi helyzetek megoldása érdekében. Az osztályfőnöki munkaközösségi értekezleten gyermekekkel kapcsolatos problémákról rendszeresen tartottunk megbeszélést. Tapasztalat, hogy az alsós osztályfőnökök nyitottabbak a gyermekvédelmi problémákra. Prevenciós munkák Drogmentes Magyarországért prevenciós konferencián vett részt iskolánk drogügyi koordinátora Budapesten február 06-án. A felső tagozatban a prevenciós konferenciáról hozott oktató csomag segítségével drogprevenciós órákat tartott 5-8. évfolyamig. Iskolánkban egészségnapokat tartottunk április ig. Két alsós osztály és szülői közössége rendszeresen segítettek ebben a tanévben egy családot élelemmel, ruhákkal és anyagi hozzájárulással. Megoldandó pedagógiai, gyermekvédelmi feladatok a 2014/2015 tanévben: A gyermekvédelmi munka, a prevenciós feladatok fenntartása az iskolában. A tanulócsoportok egymáshoz való viszonyának fejlesztése (empátia, tolerancia, türelem, kommunikáció). Fokozottabban oda kell figyelnünk, milyen játékokat, eszközöket hoznak be az iskolába a tanulók, amivel egymást bántalmazni tudják, és testi sérülést okozhatnak. A szülőknek rendszeresen fel kell hívni a figyelmét, hogy este gyermekeik időben feküdjenek le. Ne engedjék őket éjszaka a számítógép előtt játszani! Pihenten érkezzenek az iskolába, hogy aktív munkát tudjanak végezni! Legyen az iskolában rendszeres testmozgás, vízivás, kiegyensúlyozottság a gyerekek egészsége érdekében! Legyen gyógytestnevelés a testi problémával küzdő tanulók számára Legyen az iskolában iskolapszichológus, aki segíti a pedagógusok munkáját. Legyen a Kőrösi egy jókedvű iskola! 9. Közösségi rendezvények, ünnepségek 6.1 Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Tanévnyitó ünnepély, Aradi vértanúkról való megemlékezés, Október 23-i nemzeti ünnepi megemlékezés, Karácsonyi ünnep, Március 15-i nemzeti ünnep, Nemzeti összetartozás napja, Ballagás, Tanévzáró ünnepély. Kiemelt jeles napjaink, amelyekhez szervezett rendezvény, program kapcsolódik: Zenei világnap, Állatok világnapja, a Magyar kultúra napja, a Költészet napja, Egészség világnapja, Környezetvédelmi világnap. Hagyományápoló rendezvényeink: 10

11 Halloween-party, Márton-napi vásár, Adventi-koszorú készítés, Mikulás ünnep, Lucázás, Betlehemezés, Farsangi bál, Gergely-napi csalogató, Kőrösi napok, Kiszehajtás, Húsvéti-délután, Anyák napja. Kirándulások: Szeptemberben két osztálynak is sikerült az Erzsébet program keretében 3 napos kiránduláson részt vennie Zánkán. A közkedvelt program kapcsán idén őszre is számos tanulónkkal sikeresen pályáztunk a részvételi lehetőségért. A természettudományos tantárgyakból a tanév során legjobb eredményt elérő tanulók számára jutalomkirándulást szerveztünk a Börzsönybe. Májusban megtörtént a hagyományos, német nyelvterületre történő 1 napos kirándulás is Bécsbe. Június elején iskolánk 32 tanulója angol nyelvterületen tölthetett el egy hetet, tanulmányi kirándulás keretében. Május közepén zajlottak a szokásos 1napos tanulmányi kirándulások, amelyen minden osztályunk részt vett, budapesti, illetve egyéb magyarországi táj, nevezetesség látogatása kapcsán. 6.2 Városi rendezvények, programok Városi idegen nyelvi vers és prózamondó versenyt szerveztünk. Ezen kívül iskolánk diákjai részt vettek a Hamvas Béla Városi Könyvtár által meghirdetett vers-és prózamondó versenyen, valamint a Barátság Kulturális Központ által meghirdetett rajzpályázatokon. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Matrica múzeummal, Régészeti Parkkal, amelyekkel szorosan együttműködve szervezünk diákjainknak tanórákat, közös programokat. A városi Költészet napi rendezvényen pedagógusaink műsorukkal képviselték iskolánkat. Részt vettünk az Önkormányzat által szervezett Városi Nőnapi, valamint Pedagógusnapi rendezvényeken. A városi szervezésű Futabatta sport-rendezvényen a legtöbb tanulóval iskolánk képviseltette magát, így elnyertük a rendezvény fődíját. 6.3 A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Szakmai rendezvényt tartottunk márciusban, amelyet a módszertani munkaközösség szervezett Fejlesztő-kosár címmel. Ennek keretében vízterápiával, fejlesztő mozgás-terápiával, kineziológiával és lovasterápiával foglalkozó szakemberek tartottak előadást a gyermekek fejlesztési lehetőségeiről, pedagógusoknak és az érdeklődő szülőknek. Hagyományos közösségi közösségformáló rendezvényünk az őszi tantestületi kirándulás, amelynek helyszíne ebben a tanévben Etyek volt őszén tantestületünk lelkes csapata részt vett a százhalombattai városi önkormányzat által szervezett Sárkányhajó-fesztiválon, ahol eredményesen szerepeltünk. A Karácsonyi közös ünneplést egy jó hangulatú közös vacsorával zártuk a téli szünet előtt. A Kőrösi rendezvénysorozatunk kiemelt színfoltja volt a díjazottak tiszteletére rendezett Kőrösi-fogadás, valamint a farsangi időszakban szervezett Jelmezbál. A tanévet egy közösen szervezett, jó hangulatú Gasztro-parti -val, vetélkedővel, beszélgetéssel zárjuk június végén, itt az iskola területén. 7. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei Nyolcadik évfolyamos tanulóink beiskolázása sikeresen megtörtént. Tapasztalatunk, hogy ebben a tanévben nehezebb volt, és néhány esetben nem is sikerült meggyőzni a tanulókat és szüleiket az iskolaválasztással kapcsolatos kérdésekben. Öt tanuló élt a módosítás lehetőségével. Gimnáziumba felvettek száma: 14 fő Szakközépiskolába felvettek száma: 21 fő Nyelvi előkészítőbe felvettek száma: 4 fő Szakiskolába felvettek száma: 8 fő Fel nem vettek száma: 1 fő Legnépszerűbb iskolák: Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium-Százhalombatta: 17 fő Vörösmarty Mihály Gimnázium- Érd: 3 fő Arany János Ált. Isk. és Gimnázium-Százhalombatta: 3fő Kölcsey Ferenc Gimnázium-Budapest: 1 fő Petőfi Sándor Gimnázium-Budapest: 1fő Puskás Tivadar Informatikai Szakközépiskola-Budapest: 2 fő Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola- Budapest: 1fő Budai Középiskola és Gimnázium: 1fő Képző és Iparművészeti Szakközépiskola-Budapest: 1fő Schulek Frigyes Építészeti Szakközépiskola-Budapest: 1fő Weiss Manfréd Speciális Szakközépiskola-Budapest: 1 fő 11

12 Öveges József Szakközépiskola-Budapest: 1fő Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola és Szakiskola: 2 fő Dunaferr Szakközép és Szakiskola-Dunaújváros:1 fő Kós Károly Szakiskola-Érd: 1 fő 8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány Iskolánk alapítványától a szakmai munka támogatásához elnyert összeg: Ft Iskolánk alapítványán keresztül a városi pályázatokon nyert összegek: Önkormányzat Sport Alap ,- Ft sporteszközök vásárlása Önkormányzat Kulturális Alap ,- 4.b osztály parlamenti látogatás ,- Ft 5.b erdei iskola ,- Ft 3.b erdei iskola ,- Ft Bodzavirág Kórus kirándulás ,- Ft 7.a barlangtúra Ft összesen 9. Kapcsolat más intézményekkel (közoktatási, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb..) Kapcsolatunk a tankerület iskoláival folyamatosan alakul. Hagyományos partnereinkkel (lásd Pedagógiai program) kapcsolatunk folyamatos, illetve a felmerülő problémákhoz alkalmazkodik. Kiemelt partnerünk, hazai, illetve külföldi testvériskolánk nincs. 10. Statisztikai adatlap 2013/2014. évi beszámolókhoz Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Középisk. Összesen Létszám Mulasztott napok 2426,9 2654, ,35 száma összesen ebből igazolatlan 4,35 9,09-13,44 1 főre eső igazolt 9,53 12,59-10,92 1 főre eső igazolatlan 0,017 0,043-0,029 Bukások összesen ebből 1-2 tantárgy ebből 3 vagy több tantárgy Kitűnő tanulók Magántanulók száma Mulasztás miatt - nem osztályozott 8. osztályosok száma Gimnáziumba nyert felvételt (Nyek) (Nyek) Szakközépiskolába nyert felvételt Szakiskolába nyert felvételt HÍD 1-be nyert felvételt HÍD II-BE nyert felvételt

13 Nem tanul tovább tanuló szülői kérésre 1. évfolyamot ismétel. 1 tanuló nem nyert még felvétel középiskolába. 11. Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalomjegy nélkül) Tanulmányi eredmények Osztály Átlag % 2.a 4,49 89,33 2.b 4,35 87,13 3.a 4,29 85,96 3.b 4,65 93,16 4.a 4,28 85,66 4.b 4,67 93,55 4.c 4,48 89,77 5.a 4,14 82,98 5.b 4,15 83,07 6.a 4,42 88,45 6.b 4,17 83,49 6.c 3,56 71,31 7.a 3,80 76,13 7.b 3,56 71,35 8.a 4,04 80,88 8.b 3,46 69,37 Iskola átlag 4,16 83, Egyéb tapasztalatok, észrevételek A tanév végén, május hónapban az OFI szaktanácsadói pilot-program keretében látogatták pedagógusainkat (10 tanító és 3 angol szakos kolléga látogatására került sor). A programban való részvétel több szempontból is nagyon hasznos volt: külső szakember értékelte/segítette a pedagógusok munkáját, lehetőség nyílott a helyi vezetés és a külső szakember értékelésének, javaslatainak összevetésére; nagyon sok hasznos észrevételt, javaslatot és megerősítést kaptunk; a szaktanácsadók kellemes, felkészült kollégák benyomását keltették. 13

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Készítette: Kiss Ilona ig. h Varróné Szabó Tünde ig. h Patkóné Séra Ilona megbízott igazgató Érd, 2014. június 18. 1 1. A szakmai

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója Szigetszentmiklós, 2013. július 11. Készítette: Noseda Tibor igazgató 1 1. A szakmai munka áttekintése Tanulmányi

Részletesebben

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója 1A szakmai munka áttekintése 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása A tanulmányi

Részletesebben