4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok"

Átírás

1 fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése, leírni és elemezni ezeknek a jogszabályoknak és mechanizmusoknak az alkalmazását, betartását, hatékonyságát, valamint feltárni e terület erős és gyenge pontjait, hiányosságait. Bevezetés Az 1997-ben elkészült és közreadott magyarországi kémiai biztonsági Nemzeti Profil, illetve a profilért felelős Nemzeti Koordinációs Csoport a Magyar Köztársaság Kormányának a kémiai biztonság fejlesztésére tett 11 pontos javaslata 3. pontjában egy kémiai biztonsági törvény megalkotására tett javaslatot. A kémiai biztonság hazai újraszabályozásának indokai és története Magyarországon A magyarországi újraszabályozást túl a feszítő globális problémákon (pl. a kemizáció felgyorsulása, a kontroll érezhető inszufficienciája, a helyes vegyi anyag-kezelés kialakulatlansága) az alábbiak indokolták: az 1990-s évek hatályos magyar szabályozásának széttagoltsága. Az ENSZ Kormányközi Kémiai Biztonsági Fóruma ajánlásának teljesítése végett 1997-ben elkészített első Kémiai Biztonsági Nemzeti Profilunk szerint a hazai kémiai biztonságot 163 jogszabály szabályozta; a széttagolt magyar szabályozás a veszélyes anyagok életciklusának (4.1. ábra) egy-egy anyagcsoporttól eltekintve csak néhány szakaszát fedte le; az Európai Unióhoz való csatlakozási igényünk. Ennek teljesíthetőségének egyik feltétele a tárgyhoz tartozó magyar szabályozásnak a közösségi jogrendszerrel való harmonizálása volt; az OECD-ben vállalt jogszabályi kötelezettségeink. Mindezek figyelembevételével került sor a 2282/1996. (X.25.) Korm. határozatban előírt kémiai biztonsági törvény kidolgozására. A törvény kidolgozása során figyelembe vettük a tárgykörhöz tartozó közösségi irányelveket, az OECD

2 108 ajánlásokat, illetőleg a hasonló szabályozást célzó EU tagországok (közöttük: Németország, Svédország, Finnország, Írország) törvényeit. A törvénytervezet első változata és jelen formában való kidolgozásának munkálatai nagyobb részt a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban (továbbiakban: OKK), illetve egyik jogelődjében, az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézetben folytak, egy 1997-ben életre hívott, tárcaközi munkabizottság (EüM, ÁNTSZ, FVM, KvVM, GKM, BM, PM Vám- és Pénzügyőrség, FMM-OMMF képviselőiből álló munkacsoport) +, továbbá a munkában való részvételre ugyancsak felkért néhány nem kormányzati szervezet ún. NGO [Magyar Vegyipari Szövetség, Magyar Gyógyszeripari Szövetség, néhány érdekképviseleti szervezet (pl. a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete, Autonom Szakszervezetek Szövetsége), illetőleg közérdekű csoport] közreműködésével. Az informális tárcaközi bizottság irányítását között az EüM átvette ábra. Vegyi anyagok életciklusa. Az életciklust egy országra vonatkoztatjuk, ahol az vagy az anyag termelésével vagy az anyag behozatalával kezdődik, és az anyag újrahasznosításával vagy hulladékba jutásával zárul. Forrás: UNITAR Útmutató, A tervezetet a tárgykörben szeptember 11-én és február 3-án az áruk szabad áramlása, illetőleg a környezetvédelmi témakörökben Brüsszelben megtartott bilaterális tárgyalásokon elhangzottak szerint az Egészségügyi Minisztérium (elsősorban az OKK) szakértői módosították. A törvény elfogadott megfogalmazásában már teljesen harmonizált a kémiai biztonság területén hatályos irányelvekkel, közösségi jogi aktusokkal. A törvénykoncepciót június 9-én az Országos Környezetvédelmi Tanács, illetőleg ugyanezen a napon a + a résztvevő tárcákat jelenlegi megnevezéseikkel tüntettük föl;

3 109 Parlament Környezetvédelmi Bizottsága előzetesen megvitatta és néhány módosítást ajánlva, mielőbbi kidolgozásra, kodifikációra javasolta. A törvénytervezetet a kormány egyetértését követően október 29-én terjesztette a Parlament elé. A nyilvános vitára bocsáthatóság megítélése végett a törvénytervezet véleményezésre került a Parlament Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Gazdasági Bizottsága, Honvédelmi Bizottsága, Környezetvédelmi Bizottsága, Mezőgazdasági Bizottsága, Önkormányzati Bizottsága és Területfejlesztési Bizottsága elé. A hét bizottság közül hat közte az elsősorban felelős Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag, de a hetedik is tartózkodásokkal ugyan, de ellenszavazat nélkül javasolta a tervezet nyilvános vitára bocsátását december 21-én a Magyar Parlament plenáris ülésén megkezdődött a törvénytervezet általános vitája. A tervezetet a hét parlamenti bizottság, majd a hat parlamenti párt elfogadásra ajánlotta február 21-én kezdődött meg a Kémiai biztonságról szóló törvényjavaslat részletes vitája. A parlamenti bizottságok 151 módosító indítványt tárgyaltak meg. A módosító javaslatok kisebb-nagyobb mértékben a törvény valamennyi (kilenc) fejezetét érintették. Az indítványok célja minden esetben a kémiai biztonság szabályozásának teljesebbé és pontosabbá tétele, a törvény hatékonyabb végrehajthatóságának biztosítása volt. Kiemeljük: a módosító javaslatok a törvény koncepcióját és szerkezetét nem érintették. A kémiai biztonságról szóló törvényt (továbbiakban: Kbtv.) az Országgyűlés április 11-i ülésnapján imponáló támogatással (több mint 99% igen szavazattal) elfogadta. Végülis a törvény alkalmas arra, hogy megteremtse és garantálja az ország kémiai biztonságát, az ember és a környezet egészségének, illetve épségének megőrzését, a kemizáció káros hatásaitól való védelmét, miközben lehetővé teszi a fejlődés (kemizációhoz is kötött) fenntarthatóságát. A törvény, amely egy korszerű, az európai követelményeknek megfelelő ernyő-törvény, alkalmas arra is, hogy a kémiai biztonság valamennyi területét (szektorát) lefedje, biztosítsa a szektorok közötti integrált együttműködést, a kémiai biztonság egységes, világos, szigorú, de kiszámítható és hatékony szabályozását (4.2. ábra). Mivel rövid összegzésünk témája csak a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények szabályozása, a törvénynek elsősorban az ezekkel foglalkozó részeit fogjuk ismertetni. Fel kívánjuk azonban hívni a figyelmet arra, hogy a törvény és végrehajtási rendeletei (4.1. Táblázat), valamint a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények szabályozása közé nem szabad egyenlőségjelet tenni. A törvény a veszélyes anyagok életciklusához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, a kémiai biztonság valamennyi szektorát, a kockázatanalízis valamennyi szakaszát (kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázatkommunikáció) szabályozza, meghatározza a kémiai biztonság működtetéséhez szükséges intézményrendszert. Ennek illusztrálását illetően utalunk a törvény Preambulumára (lásd: később).

4 110 Ma már elmondhatjuk, hogy a természetes technikai fejlődés, valamint a világ gazdasági, társadalmi, politikai rendjének jelentős változásai közepette is, az elmúlt öt év során a törvénynek néhány kisebb módosítására került sor, amelyek azonban a törvény koncepcióját nem érintették. Előrelépést jelentett viszont a módosítás a készülő új európai veszélyes anyag rendelet, a REACH befogadását illetően, valamint a vegyi terror megelőzése és kezelhetősége érdekében. A Kémiai Biztonsági Törvény elemei Magyarországon Adatgyűjtés A veszélyes anyagok magyar jegyzéke, Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, Méregközpont 67/548/EGK irányelv és módosításai évi XXV. törvény 44/2000. (XII.27.) EüM miniszteri rendelet Létező vegyi anyagok szabályozása évi XXV. törvény 44/2000. (XII.27.) EüM miniszteri rendelet Osztályozás és feliratozás A veszélyes anyagok és készítmények átfogó (összehangolt) harmonizálása 67/548/EGK irányelv veszélyes anyagokra 44/2000. (XII.27.) EüM miniszteri rendelet 88/379/EGK irányelv veszélyes készítményekre 44/2000. (XII.27.) EüM miniszteri rendelet Kockázatbecslés Közösségi irányelvek Létező vegyi anyagok szabályozása Irányelvek a munkavállalók védelmében Kockázatkezelés Közösségi irányelvek Nemzetközi ajánlások Forgalombahozatal és felhasználás Export Import Munkavállalók védelme Környezet, levegő, víz, talaj, hulladék Fogyasztóvédelem Termékfelelősség, polgári felelősség 4.2. ábra. A évi XXV. törvény szerkezete hasonló az Európai Közösség ajánlott szabályozásához, de kiegészül a hatósági ellenőrzés, a kockázatkommunikáció előírásaival, továbbá a 4.3. ábrán bemutatott kémiai biztonság működését biztosító intézményrendszer szabályozásával; mindenben eleget tesz a veszélyes anyagok szabályozásában hatályos közösségi jogi aktusoknak. Forrás. Ungváry Gy. Munkaegészségtan. Medicina , 2004.

5 111 Fontos esemény volt, hogy 2001-ben és 2002-ben Phare támogatással szervezett, kétszer háromhetes bentlakásos tanfolyamon összesen 266 óra elméleti és 72 óra gyakorlati képzést biztosítottunk az ÁNTSZ kémiai biztonság ellenőrzésében érintett 150 tisztiorvosának, közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének, és egyéb diplomás munkatársának. Így az országban az ÁNTSZ-n belül 150 ún. kémiai biztonsági felügyelő kezdte meg működését. Az új felügyeletet és a képzés eredményességét igazolják, hogy számos területen (pl. mérgezési esetek bejelentése, biztonsági adatlapok jelenléte a kereskedelemben és a szervezett munkavégzőknél, a kémiai biztonság oktatásának megkezdése az iskolákban) jelentős előrelépés történt. A reményektől azonban több területen is elmaradtunk. Nem érvényesült kellő mértékben, pl. a törvénynek az a koncepciója, előírása, miszerint a lakosság tájékozottabb legyen a kémiai biztonság, egészségbiztonság és a fenntartható fejlődés vonatkozásában, illetőleg, hogy a szükséges kemizációt vagy helyes vegyi anyag-kezelési törekvéseket megértse, elősegítse ezek realizálását vagy szakszerűen és ne a politikai hangulatkeltéssel összeházasodva utasítsa el a fenntartható fejlődést veszélyeztető ipari, vagy más gazdasági lobbyk érdekeit szolgáló törekvéseket. Sajnos, a nem megvalósult elvárások olyan konkrét problémákkal is demonstrálhatók, mint a jelentős számú gyermekkori mérgezés, amelyek hátterében a gyermekbiztos zárak hiánya vagy hibás működése, a gondatlan lomtalanítással a gyermekek kezébe kerülő mérgező anyagok állnak. Nincs rendben néhány veszélyes anyagcsoport (pl. rákkeltők, endokrin diszruptorok, szenzibilizáló anyagok) nem kívánatos hatásának időben történő megismerése, megelőzése. Sajnos a hibák tovább lennének sorolhatók. Korszerűsített Profilunkban, illetve ennek jelen fejezetében is, részben ezekre kívánjuk a figyelmet ráirányítani, részben pedig a kémiai biztonság fejlesztéséhez szeretnénk segítséget nyújtani A vegyi anyagok-kezelésével foglalkozó, nemzeti törvényi eszközök áttekintése A január 1-jén hatályba lépett törvényt a törvény felhatalmazása nyomán kidolgozott jogszabályok (4.1. Táblázat + ), továbbá a növényvédelemről, a gyógyszerekről, az állatgyógyászati termékekről, az élelmiszerbiztonságról, a bányászatról, a környezetvédelemről, a veszélyes áruk fuvarozásáról, a katasztrófavédelemről szóló törvények, valamint több ágazatot, felügyeletet szabályozó törvény (pl. egészségügyi, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, ÁNTSZ), mindezen törvények végrehajtási rendeletei, hatályos nemzetközi egyezmények, szerződések teszik átfogóvá (4.2. Táblázat + ). + ebben a fejezetben is fellelhetők az UNITAR Útmutató által javasolt Táblázatok; a Profil egységes szerkezetének kialakíthatósága végett azonban a Táblázatok számozása, jelzése különbözik az Útmutató Táblázatainak számozásától, jelzésétől. A Profil jelen fejezetében is mind az ábrák, mind a Táblázatok sorszámozása fejezetenként újrakezdődik.

6 112 Összegezve: a kémiai biztonság szabályozása változatlanul multiszektorialis de a szabályozás átfogóbb, szerteágazóbb, részletesebb, mint 1997-ben. A szabályozás elemzésével kiderült: amíg 1997-ben a Nemzeti Profil szerint 163 jogtárgy szabályozta a kémiai biztonságot, a 4.2. Táblázatban felsorolt jogszabályok száma: 249 (sic!). A 4.2. Táblázat jól szemlélteti, hogy a bármely csoportba (ipari, mezőgazdasági, kőolajipari termékek, biocidok stb.) tartozó veszélyes anyagok szabályozva vannak az országban. Ugyancsak jelzi, hogy szabályozva vannak a levegőbe, vizekbe, talajba a természetes vagy épített környezetbe (munka- és lakóhelyre) kibocsátott anyagok, melléktermékek, hulladékok egyaránt A vegyi anyagokkal kapcsolatos legfontosabb törvényi eszközök összegző áttekintése A kémiai biztonság törvényi szabályozása: évi XXV. törvény A törvény egyidejűleg unikális és átfogó. Unikális abban az értelemben, hogy ha bármely csoportba tartozó veszélyes anyag veszélyezteti a kémiai biztonságot: az emberi egészséget és/vagy a környezetet akkor is vonatkozik rá a törvény szankcionálási rendszere, ha az adott anyagcsoportot (pl. növényvédő szerek, gyógyszerek, állatgyógyászati szerek) önálló törvény szabályozza. Átfogó pedig a törvény azért, mert interszektorialis, összetett ernyőrendszerével szabályozza nemcsak a különböző veszélyes anyagcsoportokat, hanem az azokkal végzett tevékenységeket, valamint a kémiai biztonság intézmény (beleértve felügyeleti) rendszerét is (lásd: 4.2., 4.3., 4.4. ábrák, 4.1. Táblázat, illetve a 4. fejezet bevezető része) A évi XXV. törvény szerkezeti felépítése Az I-től IX.-ig számozott fejezetekből felépülő Kbtv. egy olyan összetett ernyőtörvény (4.3. ábra), amelynek egyik ernyője a veszélyes anyagokat és veszélyes készítményeket, másik ernyője a szabályozási funkciókat fedi le, míg harmadik ernyője a kémiai biztonság intézményrendszerét fogja össze.

7 évi XXV. törvény a KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL HATÁLYA FUNKCIÓ INTÉZMÉNY ÚJ, ILLETVE VESZÉLYES ANYAGOK VESZÉLYES KÉSZÍT- MÉNYEK ADATGYŰJTÉS KOCKÁZAT- BECSLÉS KOCKÁZAT- -KEZELÉS KOCKÁZAT- -KOMMU- NIKÁCIÓ ELLENŐRZÉS SZANKCIO- NÁLÁS KORMÁNY EÜ. MINISZTER TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG Á N T S Z OKK OKK-OKBI ETTSZ MÉREG- KÖZPONT TERÜLETI INTÉZETEK 4.3. ábra. A évi XXV. törvény egy többszörösen összetett ernyő-törvény. A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények lefedése mellett szabályozza a kockázatelemzés lépéseit és meghatározza a kémiai biztonság intézményrendszerét. Az ábra az egészségügy intézményrendszerét kiemeli. A kémiai biztonság területén azonban számos más tárca és több más felügyelet is végzi a munkáját. Forrás: Ungváry Gy. Munkaegészségtan. Medicina , Az első ernyő által lefedett veszélyes anyagok és veszélyes készítmények szabályozását (4.4. ábra) elemezve kiderül, hogy kizárólag az alábbiak vannak kivéve a Kbtv. hatálya alól: pszichotrop anyagok, kábítószerek és kábítószer prekurzorok; emberi vagy az állatgyógyászati gyógyszerek (késztermékek); kozmetikai termékek; külön jogszabály szerint hulladéknak minősülő anyagkeverékek; radioaktív anyagok (egyetlen anyagcsoport a Kbtv. 1. e) pontja szerint); élelmiszerek; takarmányok; növényvédő szerek; termésnövelő késztermékek.

8 114 Fontos azonban, hogy az emberi egészség és a környezet védelme érdekében jogszabály elrendelheti e törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazását az itt felsorolt kivételekre [Kbtv. 2. (3) bekezdés]. Vagyis: tágabb értelemben, minden veszélyes anyag és veszélyes készítmény a Kbtv. hatálya alá tartozik vagy szükség esetén tartozhat. Ez biztosítja az ország egységesen szabályozott kémiai biztonságát. Mindezt kiemelten szeretnénk a felügyeletek figyelmébe ajánlani! évi XXV. törvény a KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL I P A R I K S Ő Z O Á L R A J é s M A Z É K A I B I O C I D O K P E S Z T I C I D E K G Y Ó G Y S Z E R E K K Á B Í T Ó S Z E R E K E G Y É B összes anyag 10 millió 4.4. ábra. A évi XXV. törvény alá tartozó veszélyes anyagok és veszélyes készítmények. (Az x-szel áthúzott csoportok közvetlenül nem tartoznak a törvény hatálya alá.) A részletes tájékoztatás előtt még két előírásra hívjuk fel a figyelmet: a Kbtv. hasonlóan más törvényekhez, azokat a feladatokat, amelyek teljesítését a hatóságnak (itt: ÁNTSZ) felügyelnie kell, csak általánosságokban fogalmazza meg. A konkrét előírásokat e tekintetben a Kbtv.- hez kapcsolódó végrehajtási rendeletek tartalmazzák (4.1. Táblázat). a Kbtv. leszögezi: az ÁNTSZ felügyeleti tevékenységét a közegészségügy szempontjából végzi; eközben más felügyeletek környezetvédelmi, munkabiztonsági és munkaügyi, fogyasztóvédelmi felügyeletek, tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban előírt felügyeleti tevékenységét természetesen nem érinti.

9 Táblázat A kémiai biztonságot szabályozó évi XXV. törvény végrehajtási rendeletei + 188/2000. (XI.8.) Korm. rendelet a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság működésének részletes szabályairól; 189/2000. (XI.8.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól; 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 8004/2000. (EüK.22.) EüM tájékoztató 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról; az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről, valamint az EINECS-ben szereplő veszélyes anyagok jegyzékének közreadásáról; a munkahelyek kémiai biztonságáról; 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM- KvVM együttes rendelet 54/2003. (IX.1.) ESzCsM-KvVM- BM együttes rendelet 8/2004. (XII.1.) EüM-FVM-KvVM- GKM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről; a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről; az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól Részletes tájékoztatás a törvényről, különös tekintettel a felügyeleti munkára Bevezetésként álljon itt a törvény rövid preambuluma : Az Országgyűlés figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait a Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságainak biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelő módon + a 4.1. Táblázatban foglalt jogszabályok december 31.-ig történt módosításai szerinti hatályos változatai az irányadóak.

10 116 történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése céljából a következő törvényt alkotja. A tömör preambulum kiemelten hangsúlyozza, hogy a kémiai biztonság több mint állampolgári jog, minden Magyarországon tartózkodó ember alanyi joga. Hasonló tömörséggel adja tudtul a bevezető a törvény célját, ami nem más, mint a kemizáció káros hatásainak, kockázatainak becslése, prevenciója, elfogadható szintre való csökkentése (kockázatkezelés), illetőleg a kockázatkezelés sikerességének érdekében a szakszerű és széleskörű kockázat-kommunikáció. Minden munkáltatónak és munkavállalónak, de az ország valamennyi állampolgárának, állandó vagy ideiglenes lakosának kiemelt feladata, kötelezettsége a Kbtv. céljának megvalósítása. Az ÁNTSZ valamennyi munkatársának feladata a Kbtv. céljának megvalósítása; ezt az ÁNTSZ munkatársai mind felügyeleti, mind szolgáltató munkájuk során szem előtt kell, hogy tartsák. Az alábbiakban a Kbtv.-t fejezetenként áttekintjük. I. fejezet Fogalommeghatározások és a törvény hatálya 1. A fogalommeghatározások között első helyen a kémiai biztonság meghatározása áll. Eszerint a kémiai biztonság a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését csökkentését vagy elkerülhetővé tételét célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét. A fogalmak között definiálja a törvény a vegyi anyag életciklusát, az EINECS-t, az ELINCS-t, az anyagok, veszélyes anyagok fogalmát és minden olyan fogalmat, amelyet a Tanács 67/548/EGK irányelve, illetve az 4.1. Táblázaton feltüntetett rendeletek ismertetnek. Ahhoz, hogy a Kbtv. céljai megvalósulásához hozzájárulhassunk, valamennyiünk feladata a Kbtv. fogalmainak megismerése, megértése. Ahhoz pedig, hogy a kémiai biztonság iránt elkötelezettek a Kbtv. célkitűzéseit megvalósítsák, a Kbtv. által használt fogalmakat pontosan kell, hogy ismerjék! 2. a törvény hatályát ismerteti. E szerint a törvény hatálya kiterjed az embert és a környezetet veszélyeztető, a törvény szerint veszélyesnek minősülő veszélyes anyagokra és készítményekre, illetőleg az ezekkel folytatott tevékenységekre. Fontos, hogy amíg a törzskönyvezési eljárás nem fejeződik be, valamennyi új anyag veszélyesnek tekintendő, illetőleg, hogy a törvény szerint végrehajtott osztályozásig az osztálybasorolhatóságtól függetlenül valamennyi anyagra kiterjed a törvény hatálya.

11 117 A gyártó, importáló, forgalmazó és más munkáltatóknak tudniuk kell, hogy nemcsak valamennyi veszélyes anyagra, hanem a kivételektől (utalunk a részletes rész bevezetőjében leírtakra) eltekintve valamennyi veszélyes készítményre a Kbtv. és vhr-jei vonatkoznak. Fontos: abban a kérdésben, hogy valamely anyag vagy készítmény e törvény hatálya alá tartozik-e kétség esetén a 25. szerinti tárcaközi bizottság állásfoglalása az irányadó. Ellenőrzés. Az I. fejezethez kapcsolódóan kiemeljük: az ÁNTSZ munkatársai ellenőrzik (külön jogszabályban meghatározott módon), hogy a Kbtv. hatálya alá tartozó veszélyes anyagok és veszélyes készítmények esetében a gyártó, importáló, munkáltató betartják-e a Kbtv., illetőleg vhr-jei által előírt szabályozásokat. II. fejezet Az anyagok és készítmények emberre és környezetre való veszélyességének meghatározása, a veszély azonosítása 3. A törvény az EU jognak megfelelően az anyagot és a készítményt egyrészt fizikai, fizikai-kémiai, kémiai tulajdonságai (tűz- és robbanásveszélyessége) alapján, másrészt mérgező (toxikológiai) tulajdonságai, sajátosságai, harmadrészt környezetkárosító (ökotoxikológiai) jellemzői alapján az alábbi veszélyességi csoportokba sorolja a) fizikai-kémiai tulajdonságuk alapján: robbanó, oxidáló, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények lehetnek; b) mérgező/toxikológiai tulajdonságok alapján: nagyon mérgező, mérgező, ártalmas, maró (korrózív), irritáló vagy izgató, túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló), karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények lehetnek;

12 118 c) környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján: környezetre veszélyes anyagok és készítmények lehetnek. A veszélyességi csoportba tartozás(ok) figyelembevételével a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint kell az anyagokat és a készítményeket osztályba sorolni. 4. A veszélyességet meghatározó vizsgálatok (in vitro, illetve állatkísérletes vizsgálatok) az OECD ajánlások, valamint a releváns EU irányelvek szerint kell, hogy történjenek a GLP előírásainak teljes körű figyelembevételével. A vizsgálatok, leírását a 54/2003. (IX.1.) ESzCsM-KvVM-BM rendelet összegzi. Fontos: a korábbi, nem ezen követelmények szerint elvégzett vizsgálatok megismétléséről, kiegészítéséről az OKK főigazgatója dönt, de annak figyelembevételével, hogy a gerinces állatokon végzett vizsgálatok számát a lehetséges legalacsonyabb szintre kell szorítani. Megjegyzés: az EU az ún. REACH-ben a veszélyes anyagokat újra kívánja szabályozni; az elfogadásra kerülő vizsgálatok megítélése nem vagy alig, de az anyagokra vonatkozó ismeretek (sok esetben elvárt vizsgálatok) mennyisége, száma, minősége valószínűleg változni fog. A veszélyesség szerinti csoportosítás a Kbtv. és vhr-jei megértése és végrehajtása szempontjából alapvető fontosságú. Ellenőrzés. Az ÁNTSZ munkatársai szúrópróbaszerűen kell, hogy ellenőrizzék: megfelelő-e az anyagok, készítmények veszélyesség szerinti csoportosítása. Ez a biztonsági adatlap tanulmányozásával (legalább részben) megítélhető. Kétség esetén az OKK-Országos Kémiai Biztonsági Intézetéhez (továbbiakban: OKK- OKBI) kell fordulni. Az OKK-OKBI tapasztalatai szerint ezen a területen jelentős javításra, szemléletváltoztatásra van szükség. III. fejezet Az anyagok és készítmények veszélyesség szerinti osztályozása, bejelentése, az új anyagok törzskönyvezése 5. Az osztályozás, jegyzékbevétel szabályait rögzíti a paragrafus. Kimondja, hogy az anyagokat és a készítményeket a 3. -ban meghatározott kategóriáknak megfelelően osztályozni kell. Az osztályozás során a veszélyességnek megfelelő szimbólum, veszélyjel, R szám és mondat, illetve S szám és mondat adása kötelező. A közösségi jegyzéken szereplő, osztályba sorolt veszélyes anyagokat a közösségi jegyzéknek megfelelően kell osztályozni. A közösségi jegyzéken már szereplő anyagokat nem kell ismételten megvizsgálni. A közösségi jegyzéket (és változásait) az EüM hivatalos lapjában közreadja. Az anyagok és a készítmények osztályozását az anyag, illetőleg a készítmény magyarországi bejelentésére vagy törzskönyvezésére jogosult (a gyártó, illetve az importáló) végzi.

13 119 Az osztálybasorolást követően a gyártó vagy az importáló minden, a veszélyes anyagok magyarországi jegyzékében még nem szereplő nem új veszélyes anyagot be kell, hogy jelentsen. Ugyancsak be kell jelenteniük valamennyi gyártott vagy importált veszélyes készítményt. Az osztálybasorolt anyagok magyarországi jegyzékét az egészségügyi miniszter adja közre; a jegyzék az osztálybasorolást és a feliratozást is tartalmazza május 1 óta ez a jegyzék elsősorban már csak az OKK-OKBI-ban működő Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (továbbiakban: ETTSZ) céljainak megvalósítását szolgálja. A külön jogszabályban meghatározott kőolajipari termékek kivételével a készítmény összetételének megváltozása (komponensek száma, összetevő cseréje) esetén az elnevezést meg kell változtatni; ez alól felmentést meghatározott esetekben az OKK főigazgatója adhat. A készítmény összetételének megváltoztatását követő névváltozatásért a gyártó, illetőleg az importáló felelős. Megjegyzés: az azonos márka/fantázianevű, de különböző összetételű készítmény sok mérgezés sikertelen kezeléséhez vezetett már. Figyeljünk erre! A gyártó, illetve az importáló köteles a veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény veszélyességére vonatkozó új információkat megszerezni, és ezeknek figyelembevételével a veszélyesség szerinti besorolást megváltoztatni. 6. A bejelentést a gyártó, illetve importáló a veszélyes anyaggal, készítménnyel kapcsolatos tevékenység megkezdése előtt köteles megtenni, amennyiben a veszélyes anyag vagy készítmény még a magyarországi jegyzékben, illetve a termék-nyilvántartásban nem szerepel. Az új veszélyes anyag jegyzékbevételét az OKK-OKBI a törzskönyvezési eljárás során hivatalból elvégzi. A bejelentés kötelezettségétől bizonyos meghatározott esetekben (pl. kutatás) az OKK-OKBI egy évig felmentést adhat, amelyet az OKK főigazgatója további egy évvel meghosszabbíthat. 7. A veszélyes anyag bejelentése az egészségügyi miniszter által meghatározott bejelentőlapon történik; ehhez csatolni kell a magyar nyelvű biztonsági adatlapot és címketervet, amelyeken az anyag veszélyesség szerinti besorolása van feltüntetve; az adatokért a bejelentő (gyártó, importáló) felelős. A bejelentést az OKK-OKBI-ba kell megtenni, amely a bejelentett veszélyes anyagot felveszi a magyarországi jegyzékbe. A benyújtott dokumentációhoz a jegyzékbevételt végző adatkiegészítést kérhet. Az évenként 10, illetve tonnát meghaladó gyártott vagy importált veszélyes anyagokra vonatkozó bejelentés során a bejelentendő adatok száma meghaladja az egyszerű bejelentés során elvárt adatok számát. 8. Az egészségügyi miniszter által meghatározott bejelentőlapon a veszélyes készítményeket (magyar nyelvű biztonsági adatlap csatolásával) az OKK-OKBIba be kell jelenteni; az OKK-OKBI a bejelentőlap beérkezésétől számított 15 napon belül, a bejelentőlap igazolószelvényének megküldésével értesíti a bejelentőt (igazolja a bejelentést) és az adatokat átadja az ETTSZ-nek. A

14 120 bejelentett készítmény csak bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyagot tartalmazhat. Fontos: nem kell bejelenteni azokat a készítményeket, amelyeket a törvény hatályba lépése előtt már bejelentettek, illetőleg amelyek országos forgalmazási engedélyt kaptak Új anyaggal bizonyos meghatározott kivételektől eltekintve csak törzskönyvezést követően lehet tevékenységet végezni. Új anyag önmagában vagy készítmény komponenseként akkor hozható csak forgalomba az országban, ha azt a hazai törzskönyvező hatóság törzskönyvezte. Nincs szükség a hazai törzskönyvező hatóság törzskönyvezésére azon új anyagok tekintetében, amelyek esetében a magyarországi forgalomba hozatalt végző törzskönyveztető az EU valamely tagállamában a forgalomba hozni szándékozott anyagot már törzskönyveztette. A hazai törzskönyvezést az OKK-OKBI végzi. A törzskönyvezés szabályait részletesen az egészségügyi miniszter 44/2000. (XII.27.) rendeletében adja közre. Fontos: minden új anyag törzskönyvezendő, veszélyessége csak a törzskönyvezés során derül(het) ki! A törzskönyveztetést a gyártó vagy az importáló köteles kezdeményezni. Az ELINCS-ben szereplő, az EU valamely tagállamában már törzskönyvezett új anyag esetében valamennyi új gyártó, illetőleg az új anyagot nem közvetlenül valamely EU tagállamból importáló új forgalmazó köteles az anyag ismételt törzskönyveztetésére. 13. A törzskönyvezési, továbbá bejelentési eljárások során az OKK-OKBI, az OKK főigazgatója, illetőleg az ETTSZ a tudomására jutott adatokat nem hozhatja nyilvánosságra. Nem tekinthető viszont üzleti titoknak, bizalmasan kezelendő adatnak az anyag, illetve a veszélyes készítmény kereskedelmi neve, fő alkalmazási területe, a veszélyességének megítélése szempontjából jelentős fizikai, kémiai tulajdonsága, a toxikológiai és az ökotoxikológiai vizsgálatokból levont következtetések, a vizsgálatok értelmezése, valamint a vizsgálatokért és adatokért felelős intézet, szervezet, személy neve, címe, továbbá az elsősegélynyújtásra, mentésre, óvintézkedésekre, dekontaminálásra vonatkozó adat, illetve eljárás. Emellett a törzskönyvező hatóság felülvizsgálhatja, hogy a törzskönyveztető által titkosítani kívánt adat képezheti-e üzleti titok tárgyát. Ellenőrzés. Az ÁNTSZ ellenőrzi, hogy a gyártó, illetőleg importáló eleget tesz-e bejelentési kötelezettségének, hogy a megváltozott összetételű készítmény nevét a gyártó vagy az importáló megváltoztatta-e, hogy új anyag törzskönyveztetését a gyártó, illetőleg az importáló kezdeményezte-e, hogy a munkáltató bármilyen tevékenységet bejelentett vagy törzskönyvezett anyaggal végez-e, vagy a bejelentéshez hasonlónak ítélhető korábbi eljárás révén (pl. országos forgalmazási engedély) a veszélyes anyag szerepel-e a magyarországi jegyzéken.

15 121 IV. fejezet A veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények csomagolása, feliratozása (címkézése, tárolása, szállítása, reklámozása) 14. A veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény kiszerelt, nem ömlesztett formában a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényben foglalt követelmények megfelelő alkalmazásán kívül olyan csomagoló-eszközben, zárással, feliratozással (címkével), szükség szerint egyéb jelzésekkel ellátva hozható forgalomba, hogy az a veszélyes anyag, illetőleg a veszélyes készítmény felhasználásáig biztosítsa az egészségkárosodás, illetve környezetszennyezés vagy károsodás elkerülését. Vagyis: a csomagolóeszközt úgy kell megválasztani, hogy az akadályozza meg a tartalom kiszóródását, kiszivárgását, kiömlését. A tartalom ne károsítsa a csomagolóeszközt és a záróelemet, azokkal ártalmas vagy káros hatású vegyületeket ne képezzen. A lakossági forgalomba kerülő nagyon mérgező, mérgező, maró anyagokat, illetve készítményeket a gyermekek védelmét szolgáló biztonsági zárással, illetve a gyengén látók és vakok védelmét szolgáló kitapintható jelképpel kell forgalomba hozni. A kitapintható jelképeknek az ártalmas, a fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes anyagok, illetve készítmények csomagoló eszközén is rajta kell lenniük. További biztonsági előírásokat is tartalmaz a paragrafus (pl. az élelmiszerek, takarmányok védelme érdekében); az egészségügyi miniszter a csomagolóeszközök meghatározott körében olyan záróelemet, kiegészítő elemeket rendelhet el, amelyek az első alkalommal történő felnyitásakor helyrehozhatatlanul megsérülnek. Az előírások betartása a tevékenységért felelős munkáltató feladata. 15. A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tárolásáért szervezett munkavégzés során a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős. A tárolt veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény nem veszélyeztetheti a biztonságot, az egészséget és nem szennyezheti a környezetet. 16. Kimondja a paragrafus, hogy a veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény csomagolását, szállítóeszközeit úgy kell megválasztani, hogy azok a rakodás és szállítás során az egészséget, illetve a környezetet ne veszélyeztethessék, illetőleg ne károsíthassák. Felelős: a gyártó, importáló, illetőleg a tevékenységet elrendelő munkáltató. 17. Bármely bejelentéshez kötött tevékenység csak az előírásoknak megfelelően feliratozott (címkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel végezhető. Előírt kötelezettségek: magyar nyelvű feliratozás (címke), termék neve, a benne lévő veszélyes anyag neve, a közösségi, ha ebben nem szerepel, a magyarországi jegyzék szerint; magyarországi bejelentő vagy

16 122 törzskönyveztető megnevezése, teljes címe, telefonszáma, a termék veszélyességére utaló szimbólum, R mondat, S mondat, az EU-ban jegyzékbe vett veszélyes anyagok esetében az EINECS, illetve az ELINCS szerinti jegyzékszám és január 1-től a címkén az EK felirat szavaknak is szerepelnie kell. A paragrafus felsorolja az előírás alóli felmentések lehetőségeit, amelyek az egészséget és biztonságot nem veszélyeztethetik. Felelős: gyártó, importáló, illetőleg egyéb tevékenységet elrendelő, munkáltató (pl. forgalmazó, kereskedő). 18. A paragrafus megköveteli, hogy a reklámozás nem lehet félrevezető, a veszélyességet a reklámozás során is egyértelműen közölni kell. Felelős: gyártó, importáló, forgalmazó. Ellenőrzés. A veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények csomagolását, címkézését, tárolását, rakodását, közegészségügyi szempontból az ÁNTSZ ellenőrzi. Részletesen lásd Kbtv. megfelelő vhr-jeit! (4.1. Táblázat) V. fejezet Kockázatbecslés, kockázatcsökkentés 19. A veszélyes anyag egész életciklusa során veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes készítményekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít figyelemmel a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseire. A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős. A kockázatbecslést a szakma szabályainak megfelelő négy lépésben (1) a veszély azonosítása, (2) az expozíció-hatás [dózis/koncentráció-hatás] összefüggés elemzése, (3) az expozíció becslése, (4) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése kell elvégezni. Megjegyzés: kvalitatív becslés esetében a 2. és 3. lépés beolvad az 1., kisebb részben pedig a 4. lépésbe. [Részletesen lásd: a 25/2000. (IX.30.), illetve a 26/2000. (IX.30.) számú együttes EüM-SzCsM rendeletet a munkahelyek kémiai biztonságáról, illetve az EüM rendeletét a rákkeltők szabályozásáról.] A veszélyes anyagok esetében kvantitatív kockázatbecslést és értékelést kell végezni. Új anyagokra a törzskönyvező (OKK-OKBI) végzi a kockázatbecslést (ennek során azonban az adatok alapján csak az első két lépés és részben a 4. lépés végezhető el); az ún. nagy tömegben gyártott, illetve importált anyagok kockázatbecslését külön jogszabály szerint ugyancsak a hatóságnak kell elvégezni. (A hatóság itt az OKK-OKBI mellett a környezetvédelem is.)

17 123 Ellenőrzés. A kockázatbecslés (és kockázatkezelés) ellenőrzését a szervezett munkavégzés esetében az ÁNTSZ végzi [részletesen lásd a fentebb említett 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM, illetőleg 26/2000. (IX.30.) EüM rendeleteket]. A nem szervezett munkavégzés esetében a kockázatbecslés elvégzésének kontrollja ugyancsak az ÁNTSZ feladata! VI. fejezet A kockázat kezelése Itt írja elő a törvény, hogy a tevékenységhez a kevésbé veszélyes anyagot, készítményt kell használni, amelynek kiválasztásához az OKK-tól lehet véleményt kérni. A kiválasztás indoklására a tevékenységet végző/végeztető (munkáltató) elvégzi nemcsak a kockázatbecslést, hanem a költséghaszonelemzést is! A tevékenységhez választott anyag indoklásául elvégzett költség-haszon elemzés végrehajtását az ÁNTSZ ellenőrzi! A tevékenység biztonságáért, egészséget és környezetet nem veszélyeztető kivitelezéséért a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve a munkavégző a felelős. A munkavállalók, a lakosság egészsége vagy a környezet épsége megvédése érdekében egyes veszélyes anyagok, készítmények, tevékenységek betilthatók, korlátozhatók [lásd: 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM r.]. A lakossági forgalomba hozott veszélyes anyagokhoz, készítményekhez a biztonsági adatlap alapján kialakított magyar nyelvű használati utasítást kell mellékelni, amit a gyártó vagy az importáló készít el. A tevékenységek egészséget nem veszélyeztető mivoltát az ÁNTSZ ellenőrzi! Részletesen lásd 25/2000. (IX.30.) EüM rendeletet! A környezet veszélyes anyagokkal történt szennyezettségének megismerése érdekében egyes veszélyes anyagok levegőbe, vizekbe, közcsatornába, talajra kibocsátott mennyiségét a KvVM által meghatározott módon regisztrálni kell, és nyilvánosságra kell hozni. Ez az eljárás az IFCS által javasolt ún. PRTR-nek (Pollutant Release and Transfer Register) felel meg! Felelős: a szennyezést okozó tevékenységet végző nyilvántartást vezet a KvVM felügyelete mellett. Ugyanitt rendelkezik a törvény az IFCS egy másik javaslatáról, az ún. obsolete chemicals -okkal kapcsolatos tennivalókról, kiemelten ezek biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettségről. Felelős: a tevékenységet végző, aki az igazoló dokumentumokat az ellenőrző hatóság részére bemutatja. Itt szabályozza a törvény, hogy az eredeti csomagolásban forgalomba hozott veszélyes anyag, veszélyes készítmény minőségéért a gyártó, illetve importáló felelős. Fontos: a veszélyes anyag, veszélyes készítmény illetéktelen kezébe nem kerülhet. A Kbtv. rögzíti, hogy a veszélyes anyag, veszélyes készítmény nem megfelelő csomagolásba, feliratozás nélküli csomagolóeszközbe nem tehető át (polgári felelősség!). A veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény, valamint a

18 124 csomagolás alkalmasságát, minőségét a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzi. 22. Ez a paragrafus írja elő a biztonsági adatlap használatának kötelezettségét; az adatlap magyar nyelven kell, hogy rendelkezésre álljon mindenki számára, aki foglalkozásszerűen végez tevékenységet a veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel; az adatlapot a gyártó vagy az importáló készíti el. Ennek átadása (a forgalmazó feladata) a tevékenységet végző részére írásban vagy elektronikus úton rögzített módon lehetséges. A forgalmazó a biztonsági adatlap átvevőjéről nyilvántartást vezet, s a tudomására jutott új információkról őt haladéktalanul tájékoztatja; ez a kötelezettség az átvett veszélyes anyag és/vagy készítmény szavatossági idejének lejártáig áll fenn. Az adatlap tartalmát, formáját az egészségügyi miniszter határozza meg [lásd: 44/2000. (XII.27.) EüM r.]. Ellenőrzés. A biztonsági adatlap, valamint a használati utasítás adat-, információ tartalmát mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt az ÁNTSZ ellenőrzi! Ugyancsak az ÁNTSZ kell, hogy ellenőrizze a biztonsági adatlap lefelé áramlását. Vagyis: eljut-e a biztonsági adatlap a gyártótól/importálótól a kiskereskedőig, illetve az egyéni vállalkozóig. VII. fejezet A kockázatok ismertetése, közlése: információcsere Az ETTSZ a veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények országos nyilvántartása, illetőleg a terméknyilvántartás keretében gyűjti, feldolgozza és rendszerezi a felsoroltakkal kapcsolatos toxikológiai, közegészségügyi és klinikai adatokat. Az ETTSZ az általa nyilvántartott adatokról megkeresésre felvilágosítást ad. Az információhoz napi 24 órás hozzáférést biztosít. (Ezt az OKK zöldszámon, non-stop 24 órás telefon-szolgáltatással oldja meg.) Ez a lakossági riskcommunication egyik pillére. Magyarországon előforduló bármilyen eredetű vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet az egészségügyi miniszter által előírtak szerint be kell jelenteni az ETTSZ-re. Ez az intézkedés alapvető fontosságú a mérgezések prevenciója szempontjából. 24. Az OKK-OKBI-ban információs központ működik, amely a kémiai biztonsággal összefüggő nemzeti és nemzetközi információkat gyűjti, feldolgozza és a döntéshozók rendelkezésére bocsátja. + az információcserét magába foglaló kockázatközlés helyett a kockázat-kommunikáció megnevezést használjuk.

19 A kémiai biztonság koordinálása végett tárcaközi bizottság működik. Ennek tagjai a tárcák magas rangú köztisztviselői, de tanácskozási joggal a tárcaközi bizottság munkájában az ún. nem kormányzati szervezetek ipar, tudományos szféra, közérdekű csoportok, munkavállalók érdekvédelmi csoportjai képviselői is részt vesznek, összesen legfeljebb hatan. A tárcaközi bizottság operatív tevékenységét az OKK-ban működő titkárság segíti. 26. A tárcaközi bizottság munkáját a Korm. 188/2000. (XI.8.) számú rendelete szabályozza. A tárcaközi bizottság a nemzeti és globális kémiai biztonság egyik legfontosabb szerve. 26/A Magyarországi általános hatáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti hatóság működését rendelte el a évi XXVI. törvény 81.. Ennek figyelembevételével a kémiai biztonság területén az EU és az Európai Közösség jogi aktusaiból a tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságára háruló feladatokat a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az OKK-OKBI látja el. 27. A kémiai biztonság, illetőleg a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények helyes kezelésének alapelveit, legfontosabb szabályait a Nemzeti Alaptantervnek tartalmaznia kell. Az előírás végrehajtása a nemzeti kémiai biztonság megteremtésének alapját képezi; megfelelő ismeretek nélkül kémiai biztonság nem alakítható ki, nem szervezhető meg. Ellenőrzés. A mérgezési esetek bejelentését, valamint a kémiai biztonság oktatásának teljesülését az ÁNTSZ ellenőrzi. VIII. fejezet A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység feltételei, a kémiai biztonság hatósági ellenőrzése 28. Bármely tevékenység a törvényben meghatározott időtartamig ellenőrzött körülmények között végzett kutatás, kísérleti gyártás és nem termelőüzemi méretű kipróbálás kivételével csak igazolható módon bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve bejelentett veszélyes készítménnyel végezhető. Ugyancsak előfeltétele a tevékenységnek, hogy a veszélyes készítményt alkotó veszélyes anyagok bejelentése, illetve törzskönyvezése megtörtént. Feltétel az is, hogy a biztonsági adatlap, illetve használati utasítás a tevékenységet végző birtokában legyen. Mindezekért a munkáltató felelős! 29. A törvény hatálybalépését követően a tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy a tevékenységet annak megkezdése előtt be kell, hogy jelentse az ÁNTSZ-nek, a tevékenység gyakorlási helye szerint területileg illetékes városi, fővárosi kerületi intézetének. Fontos, hogy amennyiben a

20 126 bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozott, a bejelentést meg kell ismételni; ugyanakkor a nem foglalkozás közben történő felhasználás céljából kereskedelmi forgalomba hozott veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény vásárlását, illetve felhasználását nem kell bejelenteni. Nem kell bejelenteni a tevékenységet, ha a törvény hatálybalépésének napján az engedély (beleértve az országos forgalmazási engedélyt is) érvényes; bejelentést csak az engedély érvényességének lejárta, visszavonása után kell tenni. Tudni kell, hogy a tevékenység előzetes bejelentése értelemszerűen nem helyettesíti a veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel kapcsolatos egyéb hatósági engedélyeket. 30. A foglalkozás körében felhasználandó veszélyes anyag és veszélyes készítmény kiszolgálását a törvény korlátozza: csak az átvételre jogosultságot igazolni tudó nagykorú természetes személyt, jogi személyt vagy ennek képviseletében eljáró nagykorú személyt lehet kiszolgálni. 31. Nem lehet korlátozni azoknak a veszélyes anyagoknak, illetve veszélyes készítményeknek a forgalmazását, amelyek a törvényben foglalt követelményeknek megfelelnek; ez az EU áruk szabad áramlása biztosítása alapelvének megfelelő előírás. 32. A kémiai biztonság megvalósítását szolgáló szabályok betartásának ellenőrzését közegészségügyi szempontból az ÁNTSZ végzi. Ez azt jelenti, hogy minden (korábban is) felügyeleti tevékenységet végző hatóság kompetenciája megmaradt, de minden a törvény által újonnan bevezetett ellenőrzendő tevékenységet az ÁNTSZ felügyel. Az ÁNTSZ városi intézete a feladatkörébe tartozó ellenőrzést hivatalból, illetőleg az ellenőrzést végző felügyelet megkeresésére alkalmazza. Ha az intézkedés nem az illetékes szakhatóság kezdeményezésére történik, úgy a határozathozatalt megelőzően kikéri annak hozzájárulását. A szakhatóság közreműködésére az államigazgatási eljárásról szóló évi CXL. törvény a az irányadó. Abban az esetben, ha az élet, a testi épség, az egészség, valamint a környezet védelmének érdeke megkívánja a városi intézet a törvény előírásának megfelelően hozott határozatok végrehajtását azonnal elrendelheti. 33. A városi intézet a törvény előírásainak megszegése esetén 5 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot szabhat ki. Bizonyos előírások megszegése esetén a Btk megfelelő előírása érvényes. A törvény meghatározza a kémiai terhelési bírság felhasználásának körét, és felhívja a figyelmet, hogy a bírságot, meg nem fizetése esetén adók módjára kell behajtani. A kémiai terhelési bírság kiszabásának feltételeit a törvényhez kapcsolódó kormányrendelet szabályozza (lásd: 4.1. Táblázat).

2000. évi XXV. törvény. a kémiai biztonságról. I. Fejezet FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA. Fogalommeghatározások

2000. évi XXV. törvény. a kémiai biztonságról. I. Fejezet FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA. Fogalommeghatározások 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról Az Országgyűlés - figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 Biztonságtechnikai adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 1. AZONOSÍTÁS Vegyi anyag neve: V12 Oil Cleaner 737 CAS-szám: - EU-szám: - Gyártó/Forgalmazó cég neve: Cleansberg

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény. a kémiai biztonságról

2000. évi XXV. törvény. a kémiai biztonságról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról Az Országgyűlés - figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradoclean felületfertőtlenítő koncentrátum felületfertőtlenítő koncentrátum

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. JÚLIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: 298-2404 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése CÉG NEVE CÍME 1 Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése Kockázatbecslés (munkáltató) neve, helyszíne: Kockázatbecslés dátuma: 2007. január 00. Kockázatbecslést készítette: Követelmény jegyzék: Adatokat

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint:

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint: Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/5 Revízió: 1 Revízió dátuma: 2008-10-01 Pritt Sulifix cseppmentes Kiadás dátuma: 2008-10-01 1. A készítmény neve Pritt Sulifix cseppmentes

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 35 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Információk gyűjtése a veszélyes anyagokról Bevezetés Az Ügynökség a 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét alkalmából számos a TÉNYEK című információs sorozatba

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Krómoxid zöld (színező pigment) 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Kozmetikumok uniós rendeleti szabályozása

Kozmetikumok uniós rendeleti szabályozása Kozmetikumok uniós rendeleti szabályozása MÉKISZ XI. Étrend-kiegészítő konferencia 2014. március 27-28. Bükfürdő Dr. Móréné Horkay Edit EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁS A kozmetikai termékbiztonság alappillére,

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER Készítés dátuma: 2013.09.06. BIZTONSÁGI ADATLAP Cif Power Cream Konyhai 1.VEGYI ANYAG NEVE BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER A Készitmény Neve A Készitmény Felhasználása Gyártó Forgalmazó

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről ÖSSZEFOGLALÓ 1. Székhely, telephely, fióktelep 1.1 Székhely A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, amely

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A védjegyek és a földrajzi árujelzők

Részletesebben

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) ök. sz. rendelet módosítására

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben Amennyiben Ön az utóbbi időben vásárolt valamilyen terméket (pl. tisztítószert) akkor észrevehette

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes

Részletesebben

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése Általános szabályok A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabályokat alkalmazni kell valamennyi

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről A Kormány a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: UNITOX légy- és szúnyogirtó aerosol légy- és szúnyogirtó aerosol Florin Vegyipari

Részletesebben

2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK:

2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK: Biztonságtechnikai adatlap 1907/2006/EK rendelet alapján (REACH) Felülvizsgálat időpontja: 2011-08-17 1. A készítmény/anyag meghatározása, gyártó/vállalat megnevezése: Termék leírása: Kereskedelmi név:

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről OptiJus Opten Kft. I. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről A 2010.7.2. óta

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben