Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ÉsrÉnn lnru oováv Gyenis }ánosl _ Tóh Judil'2 _ Feczkó Tivdr,2 l IPnDon Egyeem l I I ]M'IÁ'l'elmészeudományi Kuókózpo[' Budpes MIK N,Iűszki KéInii KuóinéZe' veszplém - Szépvölgyi János'z Mikrokup szljlázo fázisváló nygok lklm zás hőároiásr f, A megújuló energiforrások közül npsugárzásból szármzó hő hziínkbn is viszonylg ngy mennyiségben á1l rendelkezésre: z évene beérkező hőmennyiség négyzeméerenkénáigosn 4600 M] körül vn. Ez z jeleni,hogy _ például 207o-os hsznosíási hásfok eseén _ npenergiából hozzáveőieg 100 m2 eriille_ en begéjheő lenne egy csládi ház éves hőigénye. Figyelembe keil zonbn venni, hogy begyűjheő hő nem egyenlees el_ osz]ású: leginkább z évszkok és npszkok függvényében válozik, és pillnnyi időjárás, felhős és npfényes időszkok vákozás is erősen befolyiísolj. Más, nem egyenleesen rendelkezésre á11ó energiforriís lehe zipri és házrási evékenység során képződő hulldék hő. Krilönböző okok mi ezeke hőíorrások m még nem kellő mérékbenhsznríljuk ki. Az egyik legfőbb kdiíly bbn rejlik' hogy begyűjheő hő iíllábn nem megfelelő időponbn ál] rendelkezésre. Ugynkkor z ípr, mezőgzdsági és hz- rási evékenység megkívánj, hogy szükséges hő megfelelő időben, kellő mennyiségben és hőmérséklei szinen Iegyen elérheő' Eliez z kuáisn rendelkezésre álló hő gzdságos módon, éssze- rű időrmig és viszonylg egyszerűen vissznyerheő formábn drolni kell. H z energiárolás kíván hőmérséklei rományábn egy nyg himzállpo is válozik, kkor _ láens hő rlmánk viílozás mi - fy'gosn sokkl Óbb hő képes iírolni, minh csupiín hőmérséklee viílozn meg. A leheséges hlmz- állpo-válozások közül leginkább sziiárd-folydék/folydék-szil árd f ázisáme368 ne hőrlom-válozás hsználhó ki gzdságosn. Az ilyen fzisvló hőároló nygok (elerjed ngoi rövidíéssel: PCM _ Phse Chnge Meriis) lklmzásiíhoz számos műszki problémá kell megoldni. Tömbisíe formábn ezek z nygok viszonylg kis fjlgos hőádási felüle, ngy réegvsgság és z állábn nem rl jó hőveze ési ényező mi csk ngy hőmérsékle-kilönbség hásár vgy ulságosn lssn veszik fel és djrík le bennük árol hő' Ilyen formábn echnológiilg és gépészeilegnehezen kezelheők, és lklmzásuk sok eseben nem gzdságos. Vsgbb réegek eseében fázlsvál- ó nygok keverékei (p1. különböző sók elegyei) hszniílkor fázisvií]ozás nem kongruens, vgyis nem egynemű módon megy végbe részleges megolvdás vgy megdermedés során z egyes komponensek érben és időben elkiilönülhenek, mi ronj folym hásfoká, hőmérséklei hiszerézishez veze, és veszéiyeze blzonságos működeés. A fázisvríló nygok egy része korrozív, oxikus, égheő és űzveszéiyes, vgykáros lehe környezere. Az ilyen uljdonságú fázisvló nygok közvelenril nem érinkezhenek echnológii környezeiikkel' és nem keriilhenek ki szbdb. Erre megfelelő megoldás jelen z nygok kpszulázás. Mikrokpsz,iázás eseén hóároló nygo néhány mikroméeről néhríny száz mikroméerig erjedő méreű kpszuliíkb zárjuk, melyek bizosíják hőároló nygok könnyebb echnológii kezelheőségé is. Mikrokpszulázo f ázisváló nygok lklmzásávl _ ngy fjlgos hőádó felü]e és kis hővezeési ávolság mi _ viszonylg kis hőmérsékle-különbség eseén is gyors és egyenlees hőádás érheő el hőároló nyg és környezee közö. A mikrokpszulrík kis érfog elkerüiheővé eszí bezárí nyg szegreg ációjá és nem kongruens fázisviílozásá. A kpszu- lfl megkdályozz,hogy z nyg kikerüljön környezebe, és korróziós vgy egyéb problémák okozzon. Mikrokpszul ázo hőároló nygok kifejleszéséreés lklmzásár inenzív kuások folyrrk világszere [1-3]. Mgyrországon ezen eríj{een eddig csupán néhány lpkuás jellegű munk vgy korláozo hókörű iklmzásechniki vizsgál foly' melyek nem erjedek ki ezen nygok fejleszéséreés míkrokpszulázá- A Pnnon Egyeem MIK Műszki Kémii Kuóinézee és z MTA TTK sár. Anyg- és Környezekémii Inézee áll közösen működee veszprémi Funk-cio_ nálís Nnorészecskék Kuócsopor néhány éve megkezde ez rányí kuási ezér hiánypőló jellegűek' és elősegíheik fázisváió hőároló nygok hzi lklmzási. Láens hő árolásár lklms nygok A láens hő ároló nygok eseében hőrlom-válozás elsősorbn f ázlsváiozás kövekezm ény e. Ezálrl' do ömegű vgy érfogú nygbn lényegesen ngyobb mennyiségű hő árolhó csk érzékelheő hőrlom-viílozás elszenvedő nygokhoz képes. A ngyobb fjlgos hőmagyar KÉMIKUSoK LAPJA

2 VEGY.PAR ÉsrÉnnlruDoMÁNY kpciás kevesebb hőároló nygo igényel, mi berendezések méreé is csökkeni, és kisebb beruházási kölsége jelen. AfzisváIő nygok ngy előnye, hogy hő beároláskor és kiüríésekor elvileg nincs sziikség hőároló közeg hőmérsékle-válozásár, mivel fázisválozás z olvdásponnk megfelelő hőmérsékleen örí nik. A gykorlbn lklmzo nygok sok eseben nem egy do hőmérsékleen, hnem bizonyos hőmérsékle-románybn olvdnk vgy dermednek meg' bár ez gykrn csk néhány fokos hőmérsékle-viílozás jelen. Ez z jeleni, hogy 1áenshőrlom -válozás eseén z energi szolgrílj z. áb. A kéfj hőárolási mód közöi váiszás öbbek közö zhározz meg, hogy hő beárolás és felhszniílás során milyen széles hőmérsékle-viílozásengedheő meg. Az ábrán láhó, hogy csk érgok összehsonlíásá zékelheő hő árolásár hsznál nygok (például víz) eseén z egységny ömegben árolhó hőmennyiség (k kg) növekedése közel rányos hőmérsékle-válozássl. A láens hő árolásiír hszniíl nygok (például prffin) eseében fázisváiozás romány l és fele szinén közel lineáris összefüggés iíil fenn' de fázisválozáskor ugrásszerű hőrlom-viílo- ffi nygok hsználnk. Épuleek fűésére, melegvíz-eliáásr 60_80 "C közö, ech- nológii rendszerek (pl. száríóberendezések) fűésérejóvi ngyobb' pl. 120 "C körüli hőmérsékleen olvdó nygok hszniílnk. Vnnk olyn fázisviíló nygok is, melyek wz Ígyásponj l (sóoldok), vgy krír obb száz Celsius-fokos hőmérsékleen (bizonyos sóolvdékok, fémek, fémövözeek) lklmzhók. A fázl,sváió nygok először egybefiggő ombok formájábn (rályokb ölve) lklmzák, mi öbb szemponból sem előnyös. T<imbfázisbn - kiilönösen megdermedés uiín _ hőároló nyg beárolás nem okoz ngy hőmérsékle-növekedés hő:íroló nygbn, és hő viszsznyerésekor sem örénik ngyobb mérékű lehűlés. Ez Íelhszná1ás szemponjából és hőcsere feléelei ekinve is előnyösebb, mivel hőádás jobb hásfok- zás kövekezik be, fjlgos olvdáshő vgy rossz hővezeése és kis fjlgos feliilee mi dermedéshő ngyságáól függően. kl és kisebb hőcserélő felüleel hjhó rolhó: például 100 "C hőmérsékle-válozás eseében folydékríllpoú r,rzben közel kkor hőrlom-vá\ozás <irénik (minegy 20 kjlkg), min fázisvíílozás is elszenvedő prffinbn (kb. 30 k/kg). H zonbn felhsználás korlái mi csk 20 "C hőmérsékle-váiozás engedheő meg (például 40 és 60 "C közö), kkor l'rz csk 83'5 k]/kg' míg prffin közel 230 k/kg hőmennyiség árolásár lklms. hőádási folym lssú, így hő beárolás és kiíiríésehosszú idő l vgy ngy hőmérsékle-kíil<inbség hásár megy végbe. A hőádási felüle és hővezeés kiilonboző megoldásokkl növelheő. ]víh helyzeen, h ÍázísváIó nygo jó végre. A fázisvló hőároló nygok hárány, hogy ezek iállábn drágábbk z érzékelheő hő ároló nygoknál, és rendszer echniki megvlósíás is bonyolulbb. Ezér ezeke iíllábn csk kisebb ömegű' rövid á\'1l hőárolókhoz hsználjiík. A láens hő ároló nygok szokásos hőmérsékleszineke figyelembe véve elsősorbn olyn szerves vegyüleek közül keriil1nek ki, min prffin szénhidrogének' zsírsvk, zsírlkoholok vgy ezek hlo- géneze szármzéki. A szervelen nygok közil kilönböző sók, sókeverékek, sóhidráok' euekikumok jinnek szób. Az érzéke heő hő és láens hő ároló ny- Abbn z eseben, mikor folym során ngy hőmérsékle-válozás engedheő meg, csupán érzéke heíőhő iíroló nygokbn is jelenős mennyiségű energi á- A felhsznáási céloknk megfelelő hőmérsékleszinekeekinve sokféle, láens hő árolásár lklms nyg éezk. Légkondicionáló vgy emperiíló rendszerekben szobhőmérsékle körüli vgy li románybn (0-25 "C) olvdó fázisváló 1. ábr. Érzékelheőés láens hő ároló nygok Íjlgos hőrlmánk hómérsékle-válozás során (Heinz és Sreicher nyomán [4]) válozás hővezeő képességű nyg pórusibn heiyezzik el, vgy hőároló nyg belsejében fémhríló' rudk vgy lmellák helyezünk el, minek révéncsökkenheő hővezeési ávolság és növelheő hőádó felüle. Az ilyen kilkíás eseében is je- lenkezhe hárányok egy része: sókeverékek és sóhidráok eseében fázisviílozás inkongruenssé viílh, hőiíroló nyg széelegyedhe, Vgy részben elveszheí krisrílywíz-rlmá. H zonbn hőároió nygo kisebb érfogokr oszjuk szé' például szemcséze Íormájábn lklmzzuk, kkor ezek nehézségekngy,rész elkerijlheők' Minden eseben köveelmény, hogy hőároló nygo el kell hárolni ó] közegől' honnn hő fel keli vennie, vgy hová le kell dni. Erre jó megoldás kínríl hő- ároló nygok kpszulázás. Gykrn lklmzo megoldás, hogy hőároló nygo lpos fémkzeiíkb vgy műnyg skokb, gömbrikbe zárjk. Ilyen 500 kpszulák hsznáink péidául hőérzékeny nygok szállíáskor fégkku) vgy légkondicionríló rendszerek riílyibn,,,hidegenergi'' ámenei árolásár. Ezeke 2. ábrán is láhó formiik mkrokp- E) lí Ij 4oo E soo C I,o o 6 l) 'd szulrizo PCM nygoknk nevezk. A fjlgos hőádó felile ovább növelheő és hővezeés úhossz csökkenheó z nygok mikrokpszulázdsdvl. Ez még inkább kiküszöböli hőároló nyg széelegyedésé és nem kongruens fázisválozásá. MikrokpszulríkbóI nemcsk fix ágs, hnem mozgó öleek is kilkíhók' mi hőádás szemponjából még előnyösebb lehe. A mikrokpszuliízo fiízisviíló nygok jellemző méree néhány mikronól né- 2nn L LXx. É\ToLYAM ]2. szám DECEMBER 369

3 VEGYIPAR ES KEMIATUDOMANY nyg lklms. Szerve]en nygok, sók vgy sóhidráok mikrokpszulázásár ls Ílálni példá [7]' de megfelelő mechniki és ermikus sbiliásu hosszú időn á megbízhón műkodő erméke igen nehéz elő- hőároló mikrokpszulák inegrálunk, állíni. Ennek elsődleges ok, hogy víz- sebb hás gykoroljon be1ső ér hőmér- molekulák dffízlój kpszul flán ke- sékleére.cbez és munkársi kísérleileg igzolák, hogy mikrokpszulázo hőároló nyg jelenlée gykorlilg nem csökkeni z épíőelemek mechniki szilárdságá [8' 9]. A hőáro1ó mikrokpszulák lklmzásánk másik erülee ermikus energi rimenei rírolris, mi fonos szerepe kph például nphő hsznosíásábn. reszül megvi{lozhj bezár sóhídrá összeéelé. Víz bediffundiíláskor kpszu1 belsejében z ozmoikus nyomi{s ngymérékbenmegnő, mi kpszulhéj feirepedéséokozz. Az előríllíás soriín szervelen kpszulmg és polimer bevon eseleges összeférheelensége is gondo jelenhe. Kpszulázó nyg céijár sokféle polimer lklms: krilonboző szineikus polimerek, min például mekriláok, fe2. ábí. Mkrokpszulázo fázisváló nygok (PCM Producs Ld. 5l) hány száz mikronig erjed. Ámenee képeznek mkro- és mikrokpszulák közö néhány milliméeres kpszu1ák. ikrok p s z láz o f ázisv hőároló nygok M á ő Mg-héj szerkezeií PCM mikrokpszulák muj 3, ábr: hőáelvi felépíésé ro1ó nyg kpszul mgjábn heiyezkedik el, mi egy zár bevon válsz el környezeéől. A kpszul héj öbbnyire vlmilyen szerves polimer, bár néhány eseben előállíok már Sio' bázisú bevono is. Hszne{lnk öbbmgvú kpszuidk vgy zárványok sokságá rknzó, mrírixszerkezeű részecskéke is. A mghéj szerkeze előnye, hogy ezekben hőáro1ó nyg ömegrány _ és ennek megfelelően fjlgos hőároló képessége- r{llábn ngyobb. A márixszerkeze eiőnye lehe jobb mechniki és ermikus sbiliás, bár ezek uljdonságok felhszná nygokól és módszerekől' végső soron bevon uljdonságiól figgenek. nol-formldehid, krbmid-formldehid és polikrbmid gynr{k. Természees erede ű p olimerekel (zselin, gumirábikum) is hsználk már bevonásr, de ipri lklmzásukr nem láunk példá. A kpszulázó nyggl szembeni lpköveelmény kémii sbiliás, mechniki és ermikus sresszűrő képesség'vlmin kompibiliás bezárndó hőároló nyggl és mindzokkl z nygokkl (hő- közveíő folydék' szerkezei nygok), melyekkel fe1hszná1ás közben mikrokpszuláknk érinkezniik kell. Alklmzási célok és leheőségek A mikrokpszulázo f ázisvá ó hőároló nygok lpveően kéfj célr lklmzzák'. ermikus csillpírísr vgy hő ómenei rírolrisór. A hőingdozás csillpíás egy do objekumbn ermikus eheelenség (zz ermikus ömeg) növelésével vlósul meg, és nnk ulmelege_ dés vgy ulhúiés elleni védelmészolgálj. Ilyen eseekben PCM mikrokpszulák á]lábn befogllják z do objekumb vgy nnk burkoláb, példáu1 épüleek szerkezei elemeibe, gépek' jár- kkor szerkezeek megnövel hőkpciás szűk hőmérséklesávbn sbilizálj belső hőmérséklee. Ezzel kivédheő, hogy külső hőmérsékle ingdozás jelenő- Az épíőelemekbe inegr:íi hőároló nygokkl ellenében i PCM mikrokpszu_ 1ák ríllábn különállón \klmzzák, például á11ó vgy fluid ágys vgy mozgó öleek formájábn. Megfelelő ármlási viszonyokkl hőároló mikrokpszu1ák és hőközveíő fluidum közöi hőádás hékonybbá eheő. Zgy íormájábn Iklmzo mikrokpszulák eseén hőáro1ó és hőközveíő közeg zonos lehe, egyidejűleg beölve hőárolás és hőovábbíás szerepé. Hőároló zgyok eseében mikrokpszuli{k folydékbn _.{llábn lrzben _ szuszpendiílják. A szuszpenzió sbiliás érdekében kpszulák méree nem lehe úl ngy (néhr{ny mikronól néhríny íz mikronig erjedhe)' de bizonyos mennyiségű fe]iilekív szer hsznál is szi'ikséges lehe, mi eseleg megengedi részecskemére bizonyos mérékű növelésé is. A 4. áb- rán olyn PCM mikrokpszulák láhók' melyekből szivyúzhó hőároió zgy készíheő [l0' 11]. Mikrokpszulázo f ázisv áló hőároló nygokbói készil zgyok jól hsználh- ók lkóerek vgy egyéb helyiségek npsugárzásból szármzó hővel örénő fűésére vgy csúcsidőszkon kír,rili ármml működee légkondicionálásár. Egy nulmánybn Zhng és Niu olyn légkondi- PCM mikrokpszulák előiíllíásár szine bármelyik szerves fázsvá]ó hőároló művek, űrhjók' elekroniki egységek hővédő rendszerébe' spor- és védőruházokb. H például könny(íszerkezees épü- cionií]ó rendszer vizsgiílk, hol,,hideg_ energi'' árolásár és nnk felhsználás helyére örénő eljuásár küionáiló 3. ábr' Mg-héj szerkezeű PCM leek fláb, pdlózáb, mennyezeébe folydékköröke hsználk mikrokpszul szerkezee (PhseEnergy Ld. 6l) 4. ábr' PCM zgyokbn lklmzhó mikrokpszulák 10' 1 1 [12]. Hsonló ] MAGYAR KÉMIKUSoK LAPJA

4 ÉsrÉn,,, lnruoonnáhv ffi*i megszilárdív mg-héj szerkezeű kp- ínq H Í::]r-1:T l.ql l* lhj -l szulák kpunk' A fiziki módszerekkel előállío kpszulmgok külön lépésbenis bevonhók, mihez kémii módszereke is 1ehe hszná1mi. A kémii mídszerek lklmzás során mgok szilárd részecskékvgy cseppek formájábn visszük be bevono lérehozó rendszerbe' hol bevon n ny gá p éidá,i f d z k s z e p r ri c i ó v l vál s z - juk le zok felüleére, mjd polimerizációvl vgy kereszkijések lérehozásávl meg- szilárdíjuk. A kémii módszerek k'zü1 z in siu polimerizricii vgy hdrfelilei polimerizdciól rják iegjobbnk bevon kiűnő uljdonsági és z elérheő kisebb kpszulmére mi. Ü H A mikrokpszulz{zási módszereke z 1klmzo fázisrendszerek szerin is csoporosíhjuk: 5. ábr. Büchi B-390 kpszulázó berendezés (blr) megszilárdíáslvégző oldl (jobbr Íen) és képzódö mikrokpszulák (jobbr középen és len) megoldássl árolhó példáu1 egy npkollekorbn felmelegíe hőközlő folydék hőrlm is. Mikrokpszulázo f ázisváló hőáro1ó kpszulmgok és bevonuk fe]- nygok fey'eszésére és hsznosíásár egyre inenzívebb lklmzásechniki kuások folynk vi1ágszere. Ezek főkén PCM zgyok hőechniki uljdonsági, elsősorbn hőádási ényezők és z árm- szírííssl vgy porlszv dermeszé ssel, hol fázisváló nyg oldából vgy oivdékából pró folydékcseppeke hozunk Iási körüimények kozii összefüggések megismerésére irányulnk. Diconu és munkársi [13] mikrokpszl\ázo PCM zggyl (Rubiherm RT6) ölö r:ílybn vizsgiíliík hőádási viszonyok ermészees konvekciós ármlás eseén. Megállpíoák' hogy hőároló nyg fázisváiozás közben hőádási ényező hőmérséklei úszonyokól függően kár oszörösére is növekedhe. Wng és munkársi [14] megállpíozík' hogy lmináris ármlás eseén PCM zggyi mér hőádásiényezők fázisváozás r- ományábn jelenősen mgsbbk volk z eglfázisú folydékármlásniíl mér érékeknél. Mikrokpszulázo PCM nygok előállíás PCM mikrokpszuliík eiő áj]íásár sokféle módszer iíll rendeikezésre z lklmzo nygi rendszerek, kpszuliík kíván méreromzíny, lklmzásuk köriillményei és velik szemben ámszo echnológii köveelményekői függően [15,6]. Ezek lpveően ké kegóriáb, fiziki és kémii módszerek csoporjáb sorolhók. Aiszán fiziki módszerek eseében LXx. ÉWOLYAM ]2. SZÁM DECEMBER hszniíl nygok kémii minőségének megválozás nélkül lkíják ki. Kpszul- mgok előá]líhók például porlszv lére' mjd zok vlmilyen módszerrel (példáui z oldószer elpárologiísávl, vgy cseppek lehűésével) megszilárdíjuk. Hékony eljárás csepegeéses (prilling) módszer' minek speciális megv1ósíás Büchi cég jelű kpszulázó gépe (5. ábr), hol folydéksugár egy ngy frekvenciávl (pl Hz) rezegee fúvókán kereszül ju ki szbdb' és közel zonos méreű cseppekre szkd szé, melyeke pé1dáu1 ionos gélképzéssel megsziliírdíunk' mjd bevonunk. Koncenrikus elrendezésű keős fúvók is lklmzhó, hol belső fúvókán mikrokpszul mgjá képező folydéko vezejük ki' míg kulső, gyíirílku fúvókán kereszül bevon ny1 lép ki. Az így kpo koncenrikus felépíésűcseppeke Folydékfázisú kpszuldzds i módszerek Ideroznk z emulziós echnikík, szuszpenziós polimerizációs és kocervríciós mód- szerek' Uóbbi eseben pé1dául bevonndó hőároló nyg kis részecskéípor vgy pró krisáiyok formájábn egy rr Iklms folydékbn szuszpenziób viszszük, és fo1ydékbn oldo vgy kolloid iíllpobn lévő kpszulázó polimer megfelelő módon (pl. kicspássl vgy fázisszepráció révén)ievzlszjuk szuszpen_ dál részecskéklelileére. Zhng és Wng hárfelülei polikondenzácó lklmzk okdekiínrlmú mikrokpszulák előállíásár [17]. A mód_ szer vázl 6. ábrán láhó' hol először o1j vízben (o/w) ípusúemulzió hozk lére, mjd cseppek hárfelüleén hoziík lére polimer bevono' Hwlder[18]' vlmin Byés-Grcí[3] és munkársik prffin szénhidrogéneke mikrokpszulázk komplex kocervációvl' A gumirábikum, illeve zselinbevon erősíéséreformldehid és gluárldehid lklmzásávl kémii kereszköéseke hozk lére. 6' ábr. PCM mikrokpszulák elóállíásár lklms emulziós-polikondenzációs módszer sémáj [17l L-JEE\-*.-*/ \ G *"Ef""".ro,.*rn-1 DJM{mxllg> ffi # clis} "Wndension '1 0 (*u1.g* 6Öo Micr-PcMs Oil phse 371

5 ffi$i G dz -foly d ék fiiz i s re n d s z égb emenő elő v dllí ás i e ÉsxÉulnru oo uáv rb e m ó ds z n erek Idesorolhók po rl sz i s o s - elp drolo g dsos módszerek (porlszv száríás) vgy porlszv dermeszés. Ezek lényege' hogy hőároló nygo rílmzó diszperzió vgy szuszpenzió finom cseppekké bonv porlszjiík be egy meleg levegős szári ókmráb. A bevonó nyg z oldószer elpárologás során váiik rá hőároló nyg részecskéinek felüleére. A bevon uljdonság i uólgos kezeléssel (k'eresz kiések lérehozásáv1' polimerizációv1) jvrhók. Kereskedelemben kphó mikrokpsz ulázo PCM nygok IRODALOM [1] Bl L. M., Sy A mikrokpszulázoí 12) ázisvái:ó nygok ngy hánydá épüleszerkezei elemekbe inegráv vgy exíieíkbágyzv hozzők forglomb, ermikus csillpíás vgy ermikus védelem céljábói. Energeiki felhszniílású, vgyis hőárolásr vgy hőközveíésre szán mikrokpszulák ipri elő]líáf s és felhsznáiás m még korláozo' részben kísérlei sádiumbn 1évő ermék. Fonosbb gyárók: Rubiherm (Némeország), BASF (Némeország), Microec L- borories Inc. (USA), EPS Ld. (UK). Fluidizócii s- porl s zís o s b evo nós A módszer lényege, hogy szilárd hlmzríllpoú hőríroió nyg szemcséi gzárm- ml vgy egyéb módon inenzív mozgásbn rjuk, és bevonó nyg oldá vgy olvdéká finom cseppek Íormájábn réegbe por1szjuk. Az oldószer elpárolgás vgy z olvdék megdermedése révén részecskékfelüleén szilárd bevon kelekezik. A módszerrel viszonylg ngyobb méreű kpszulák állíhók elő. A mikrokp s zulóz o fiízisvdl ó nygok viz s gdli mó ds z ere i A mikrokpsz ulázo f ázlsváió nygok jellemzőinek és funkcioniá]is uljdonságink vizsgiílár különféle kémii és fziki módszereke hsznr{lnk. Ezek közö uljdonságok közö legfonosbbk: mg és bevon nyg, összeéele, ö_ megrány' kémii és ermikus sbiliás, morfológii jellemzők, vlmin ermikus uljdonságok (olvdáspon, dermedéspon, fjlgos hőkpciás). Fonos köveelmény bevon ömörsége kpszulhéj nem lehe permeábiiis' zz vízpárá vgy folydéko áengedő. Vizsgiíli módszerek: hgyományos vgy műszeres kémii nlízis' elekronmikroszkópi (SEM' TEM)' vlmin DSC és TG módszerek ermikus jellemzők és sbiliás mérésére.az kimzásechniki izsgálok ííllábn lboróriumi vgy félüzemi lépékű hőcserélő rendszerekben végzik. Hzi kuások PCM nygok mikrokpszl ázásár A Pnnon Egyeem MIK Műszki Kémii Kuóinézee és z MTA TTK Anyg- és Környezekémii Inézee kozos műkcideésű kuócsoporjábn mikrokpszuiázo hőíoló nygok előiíllíásár lkl- ms módszerek fejleszése folyik ké TÁMOP projek kereében. Az egyik vizsgál emulziós _ oldószer-elpáro1ogásos echnikávl n-hexdekán hőároló nyg kpszulázásá sikerül megoldni eii-cel- IuIóz és polimeil-mekrilá keverékével. I z lklmzo nygí rendszeről és korüiményekői függően öbbmgvu vgy mg-héj szerkeze'ű. mikrokpszulrik kelekeznek. Vizsgáljrík z ionos gélképzéssel kombinái csepegeéses módszer lklmzhóságá mg-héj szerkezeű kpszuiák előííllíásár. Uóbbi eseben egy viszonylg mgs olvdásponú ipri prffin frízisvríló nyg, bevon pedig speciális érhrílósíássljvío klcium-lgi- ná-réeg. KÖSZÖNETMILVÁNÍTÁS A szerzők köszönee mondnk TÁMoP A-lV VKoM/-2012_0072 zonosíójú, z ''Energi elláó és hsznosíó rendszerek korszerűsíésének és hékonybb üzemeleésének elvezése és opimlizálás megújuló energiforrások és infokommunikációs echnológiák felhszniíliísáll'' cűnű'!"lmin ]Á]vIoP-4.Ll. C_2/LKoNv_ 20-00I7 zonosiójú' Energi - Felsőokási ''ZÓld ágzi együműködés zöld gzdság fejleszésére z energeik eriileén'' című projekek ámogásáér. S., Nik S. N., Renew Sus Energ Rev (2010) 14, Cbez L. E Csell A., Brreneche C., de Grci A., Fernndez A.I., Renew Sus Energ Rev (2011) 15, 675,1695. l3l Byes-Grci L., Venol L., Cordobill R., Benges R., Clve T, Cuevs-Dire M. A., Sol Energ M Sol C. (2010) 94, [4 ] hps://lon.sockon.edu/eyos/energy_sudies/conen/docs/final_papers/8b.pdf ( junius) juius) [5] hp://wwwpcmproducs.ne,/home.hm [6] hp:i/mphse-energy.com/pcm-technology.hm, (2014' június) (2014. [7] hp://m.slcbvcom/index.splcegorield-l& Tl=EN, (2014. június) [8] Cbez L.E, Csellon C., Nogues M., Medrno M., Leppers R., Zubillg 0., Energy Build Q007) 39, [9] Schossig P, Henning H.-M., Gschwnder S., Hussmnn T., Sol Energ M Sol C (2005) 89, Li W, Song G., Tng G., Chu X., M S., Liu C., Energy (2011) 36, [11] Wng X., Niu J., vn Pssen A. H. C., Energy Build (2008) 40, [12)Zhng S.,Niu 1., Sol Energ M Sol C (2010) 94, 1038[10] [13] Diconu B. M., Vrg Sz., Oliveir Energy (2010) 87, A. C., Applied Y, Wng X., Chen B., Zeng R., Song Q., ZhngY, In ] He Mss Trn (2007) 50, [15] Slunkhe P 8., Shembekr P S., Renew Sus Energ Rev (2012) 16, s603-s616. [16] Jin Z.,Wng Y, Liu 1., Yng 2., Polymer (2008) 49, [14] Wng X., Niu J.,Li [17)Zhng H.,Wng X., Sol Energ M Sol C (2009) 93, 1366 Í376. [18] Hwlder M. N. A, Uddin M. S., Khin M. M., Appl Energ (2003) 74, 9s-202. ÖsszrroornrÁs Gyenis János, Tóh Judi' Feczkó Tivdr, Szé pvol gy i János; M ikrokpszulázo Íá- zisváló nygok lklmzás hőárolásr A megújuló energiíorrások, Így npsu_ gárzásból szármzó hóenergi hsznosíásá ngymérékben nehezii, hogy z kuá_ l1sn begyűjheó hóeljesímény és pilinnyi hóigény közö sok eseben idóbeli el_ érés áil Íenn' Ezek összehngolásához hó róvid ávú, ámenei árolásár vn szükség. A mikrokpszul ázol lázisváló hóároló nygok jó eheősége kínálnk ennek gzdságos és hékony megvlósiásár. A szerzők áekinés dnk láens hó árolásr lklms mikrokpszulák fonosbb jeliegzeességeiről, z elóáilíási módszerekról és Íe hsználási leheóségekról' E\őfizeés Mgyr Kémii Folyóir évi számír A Mgyr Kémii Folyóir évi díj Ízeő egyesiilei gjink számár 1400 F. Kérjük' hogy z előfizeési díj gdíjjl együ szíveskedjenek befizeni. Leheőség vn áulássl rendezni z előfzeés Tikárság áll krild<l száml ellenében. Kérjük' jelezzék z erre Vonkozó igényüke! Köszonjük mindzoknk' kik ben keős előfizeéssel hozzájárdk háron úli mgyr kémikusoknk kiildö Folyóir erjeszési kölségeihez. Kérjük' ki ehei, 2015-ben is cslkozzon keős előfizeés kcióhoz. MKE Tikárság MAGYAR KÉMIKUS0K LAP]A

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

5.3 Erővel záró kötések

5.3 Erővel záró kötések 5.3 Erővel záró köések Az erővel záró köésekben z elemeke olyn mérékben szoríják össze, hogy felfekvő felüleükön ébreő súrlóás elmozulásuk megkályozz. Teherbírásuk z összeszoríó erő ( felülei nyomás) és

Részletesebben

Lindab Construline Könnyűszerkezetes acél falvázrendszer

Lindab Construline Könnyűszerkezetes acél falvázrendszer lindb we simplify consrucion Funkció Szerkezei felépíés Teherbírás Energihékonyság Tűzvédelem Akuszik Kivielezés, szerelés Lindb Consruline Könnyűszerkezees cél flvázrendszer Műszki jellemzők és részleek

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész ismerd meg! A digiális ényképezgép VII. rész 3.5.3. Mélységélesség A képérzékel síkjábn kelekez kép szigorún véve cskis beállío ávolságr ekv árgyknál éles. Az ennél közelebb és ávolbb lev árgyk képe z

Részletesebben

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg(

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg( Mg- és neuronfizik 7. elıás Emlékezeı: ommgrekió: élárgy + + Jelölés: (, ) Rekióenergi: Q = (M + M M M ) Rekióseesség: R = φ N σ Fluxus: φ Célárgy omok R szám: N Mikroszkopikus háskereszmesze: σ = N φ

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII. FIL ŰSZKIK UDOÁNYOS ÜLÉSSZK XVIII. Kolozvár, 03. márciu. POFILKOKCIÓS FOGZOK FOLYONOS SZÁZÁS ÉS KÖSZÖÜLÉS VG ndrá, GYNG Zolán, GYNG C rc Wihin hi pper he uhor decrie new finihing echnology for mnufcuring

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendelee Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós)

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós) Hcserél lpegyenlee (ír : Oruy Milós). Hávieli ényez. Közepes hmérséle ülönség (egyenárm) 3. Háviel csoldlon éjárú, öpenyoldlon egyjárú hcseréél. Hávieli ényez Állndósul állpon cs üls és els felüleén hádássl,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Mozdulj a klímáért! 2015. október 5 9. A kampányhét eredményei. 5 6 7 8 9 1o

Mozdulj a klímáért! 2015. október 5 9. A kampányhét eredményei. 5 6 7 8 9 1o 015. okóber 5 9. A kmpányhé eredményei 015 Fejleszés Mgyrországi Éghjlvédelmi Szöveség www.eghjlvedelmiszoveseg.hu Reflex Környezevédő Egyesüle www.reflexegyesule.hu Mgyrországon 7 iskol 1 791 diákj összesen

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160 21.164/1 SHK 621...661: Fn-Coil helyiséghőmérséklet-szályozó (elektromechnikus) Hogyn jvíthtó z energi htásfok égtechniki eszközök kívánt vezérlését dj. Felhsználási területek kó- és üzlethelyiségek egységes

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft TWR fénycstorn bruttó 105 232 Ft TWR 0K10 2010 Fénycstorn Egy lámp, melyben Np villnykörte Beépítésre kész csomgbn Ablktln helyiségekbe Kb. 6 m²-t világít meg Fénye egy izzó 13-szoros* A fény 98%-át továbbítj

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Mikrokapszulázott fázisváltó anyagok alkalmazása hőtárolásra

Mikrokapszulázott fázisváltó anyagok alkalmazása hőtárolásra Gyenis János 1 Tóth Judit 1,2 Feczkó Tivadar 1,2 Szépvölgyi János 1,2 1 Pannon Egyetem MIK Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém gyenis@mukki.richem.hu toth@mukki.richem.hu feczko@mukki.richem.hu 2 MTA

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

Balatonederics község

Balatonederics község Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj,

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

A digitális multiméterek

A digitális multiméterek A digiális muliméere A digiális muliméere - z nlóg muliméerehez hsonlón - egyen- és válozó feszülség, egyen- és válozó árm, vlmin ohmos-ellenállás mérésére llms. Szolgálásu zonbn - digiális jelfeldolgozás

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens Lineáris egyenletrendszerek Összeállított: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2008.09.08. Leontieff-modellek Leontieff-modellek: input-output modellek gzdság leírásár legyen n féle, egymássl összefüggésben

Részletesebben

Személyiségtípusok és kommunikáció a szervezetben 1

Személyiségtípusok és kommunikáció a szervezetben 1 Richd Bens PhD D. Eős Ilon Személyiségípusok és kommunikáció szevezeben 1 Bevezeő Sokszo legszívesebben visszfodulnánk főnökünkhöz, hogy megkédezzük őle: mos mi is vá el őlünk? A gond z, hogy mi embeek,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Eponenciális és Logritmusos feldtok A szürkített hátterű feldtrészek nem trtoznk z érintett témkörhöz, zonbn szolgálhtnk fontos információvl z

Részletesebben

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok

Óravázlatok: Matematika 2. Tartományintegrálok Órvázltok: Mtemtik 2. rtományintegrálok Brth Ferenc zegedi udományegyetem, Elméleti Fiziki nszék készültség: April 23, 23 http://www.jte.u-szeged.hu/ brthf/oktts.htm) ontents 1. A kettős integrál 1 1.1.

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Közlekedési áramlatok Ms.C.

Közlekedési áramlatok Ms.C. Közlekedés ármlok Ms.C. A közlekedés ármlok levezeő redszer jellemzése és fejleszése - Moorzácó előreecslése Logszkus red vzsgál (. feld) A redszerszemléleű közlekedéservezés célkűzése Igéy meghározás

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

í ű í í á ó á ő ő á Í ő ő ö ő í á ű á í á á í ó ú á ö í ó á ó á á ő Í ő á ó á Ú ő ő á í á ő ő á ő ö É Á ó á ű í í á ó á ő ő á ű ö í í ű á ó ó ü ő á ó ő ű ó á í ű á ö í ó í ű á ó í í ó ü É ő É Á ó á ü É

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

ľ ú á Ö á á ĺ ľ Ż á ö óľ ö ő ö á ó á ü ő ü ú ľ á ü ö ö á ó ó á á í ő ő á á ó ĺ ő í á ő ü á í á ő ó ű ő ú á ö ń ö ő ö ö á ö ü ő Á á á í á á ü ö ü ő Ĺ ö ö ę á ü ü á ő Ĺ ý ź í ú ü Ł ö ő á ő Í á á ź á ö ő

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

POLIMEREK, POLIMER KOMPOZITOK TARTÓS IDEJŰ KÚSZÁSI VISELKEDÉSÉNEK

POLIMEREK, POLIMER KOMPOZITOK TARTÓS IDEJŰ KÚSZÁSI VISELKEDÉSÉNEK UDAPSTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI GYTM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMRTCHNIKA TANSZÉK POLIMRK, POLIMR KOMPOZITOK TARTÓS IDJŰ KÚSZÁSI VISLKDÉSÉNK LMZÉS PHD - ÉRTKZÉS AKONYI PÉTR TÉMAVZTŐ: PROF. DR. VAS LÁSZLÓ

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

Definíciók 3 rész. Fogalom Képlet, definíció Jelölések Jelmagyarázat, mértékegység A cellareakció szabadentalpiaváltozása és az elektromotoros erő

Definíciók 3 rész. Fogalom Képlet, definíció Jelölések Jelmagyarázat, mértékegység A cellareakció szabadentalpiaváltozása és az elektromotoros erő Defníó 3 rész oglom Kéle, defníó Jelölése Jelmgyráz, méréegység A ellreó szbdenlválozás és z eleromooros erő M z reó ölésszám () r reó szbdenl-válozás (J/mol) r -z özö sol dffúzós oenál elnygoló rdy-állndó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben