Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ÉsrÉnn lnru oováv Gyenis }ánosl _ Tóh Judil'2 _ Feczkó Tivdr,2 l IPnDon Egyeem l I I ]M'IÁ'l'elmészeudományi Kuókózpo[' Budpes MIK N,Iűszki KéInii KuóinéZe' veszplém - Szépvölgyi János'z Mikrokup szljlázo fázisváló nygok lklm zás hőároiásr f, A megújuló energiforrások közül npsugárzásból szármzó hő hziínkbn is viszonylg ngy mennyiségben á1l rendelkezésre: z évene beérkező hőmennyiség négyzeméerenkénáigosn 4600 M] körül vn. Ez z jeleni,hogy _ például 207o-os hsznosíási hásfok eseén _ npenergiából hozzáveőieg 100 m2 eriille_ en begéjheő lenne egy csládi ház éves hőigénye. Figyelembe keil zonbn venni, hogy begyűjheő hő nem egyenlees el_ osz]ású: leginkább z évszkok és npszkok függvényében válozik, és pillnnyi időjárás, felhős és npfényes időszkok vákozás is erősen befolyiísolj. Más, nem egyenleesen rendelkezésre á11ó energiforriís lehe zipri és házrási evékenység során képződő hulldék hő. Krilönböző okok mi ezeke hőíorrások m még nem kellő mérékbenhsznríljuk ki. Az egyik legfőbb kdiíly bbn rejlik' hogy begyűjheő hő iíllábn nem megfelelő időponbn ál] rendelkezésre. Ugynkkor z ípr, mezőgzdsági és hz- rási evékenység megkívánj, hogy szükséges hő megfelelő időben, kellő mennyiségben és hőmérséklei szinen Iegyen elérheő' Eliez z kuáisn rendelkezésre álló hő gzdságos módon, éssze- rű időrmig és viszonylg egyszerűen vissznyerheő formábn drolni kell. H z energiárolás kíván hőmérséklei rományábn egy nyg himzállpo is válozik, kkor _ láens hő rlmánk viílozás mi - fy'gosn sokkl Óbb hő képes iírolni, minh csupiín hőmérséklee viílozn meg. A leheséges hlmz- állpo-válozások közül leginkább sziiárd-folydék/folydék-szil árd f ázisáme368 ne hőrlom-válozás hsználhó ki gzdságosn. Az ilyen fzisvló hőároló nygok (elerjed ngoi rövidíéssel: PCM _ Phse Chnge Meriis) lklmzásiíhoz számos műszki problémá kell megoldni. Tömbisíe formábn ezek z nygok viszonylg kis fjlgos hőádási felüle, ngy réegvsgság és z állábn nem rl jó hőveze ési ényező mi csk ngy hőmérsékle-kilönbség hásár vgy ulságosn lssn veszik fel és djrík le bennük árol hő' Ilyen formábn echnológiilg és gépészeilegnehezen kezelheők, és lklmzásuk sok eseben nem gzdságos. Vsgbb réegek eseében fázlsvál- ó nygok keverékei (p1. különböző sók elegyei) hszniílkor fázisvií]ozás nem kongruens, vgyis nem egynemű módon megy végbe részleges megolvdás vgy megdermedés során z egyes komponensek érben és időben elkiilönülhenek, mi ronj folym hásfoká, hőmérséklei hiszerézishez veze, és veszéiyeze blzonságos működeés. A fázisvríló nygok egy része korrozív, oxikus, égheő és űzveszéiyes, vgykáros lehe környezere. Az ilyen uljdonságú fázisvló nygok közvelenril nem érinkezhenek echnológii környezeiikkel' és nem keriilhenek ki szbdb. Erre megfelelő megoldás jelen z nygok kpszulázás. Mikrokpsz,iázás eseén hóároló nygo néhány mikroméeről néhríny száz mikroméerig erjedő méreű kpszuliíkb zárjuk, melyek bizosíják hőároló nygok könnyebb echnológii kezelheőségé is. Mikrokpszulázo f ázisváló nygok lklmzásávl _ ngy fjlgos hőádó felü]e és kis hővezeési ávolság mi _ viszonylg kis hőmérsékle-különbség eseén is gyors és egyenlees hőádás érheő el hőároló nyg és környezee közö. A mikrokpszulrík kis érfog elkerüiheővé eszí bezárí nyg szegreg ációjá és nem kongruens fázisviílozásá. A kpszu- lfl megkdályozz,hogy z nyg kikerüljön környezebe, és korróziós vgy egyéb problémák okozzon. Mikrokpszul ázo hőároló nygok kifejleszéséreés lklmzásár inenzív kuások folyrrk világszere [1-3]. Mgyrországon ezen eríj{een eddig csupán néhány lpkuás jellegű munk vgy korláozo hókörű iklmzásechniki vizsgál foly' melyek nem erjedek ki ezen nygok fejleszéséreés míkrokpszulázá- A Pnnon Egyeem MIK Műszki Kémii Kuóinézee és z MTA TTK sár. Anyg- és Környezekémii Inézee áll közösen működee veszprémi Funk-cio_ nálís Nnorészecskék Kuócsopor néhány éve megkezde ez rányí kuási ezér hiánypőló jellegűek' és elősegíheik fázisváió hőároló nygok hzi lklmzási. Láens hő árolásár lklms nygok A láens hő ároló nygok eseében hőrlom-válozás elsősorbn f ázlsváiozás kövekezm ény e. Ezálrl' do ömegű vgy érfogú nygbn lényegesen ngyobb mennyiségű hő árolhó csk érzékelheő hőrlom-viílozás elszenvedő nygokhoz képes. A ngyobb fjlgos hőmagyar KÉMIKUSoK LAPJA

2 VEGY.PAR ÉsrÉnnlruDoMÁNY kpciás kevesebb hőároló nygo igényel, mi berendezések méreé is csökkeni, és kisebb beruházási kölsége jelen. AfzisváIő nygok ngy előnye, hogy hő beároláskor és kiüríésekor elvileg nincs sziikség hőároló közeg hőmérsékle-válozásár, mivel fázisválozás z olvdásponnk megfelelő hőmérsékleen örí nik. A gykorlbn lklmzo nygok sok eseben nem egy do hőmérsékleen, hnem bizonyos hőmérsékle-románybn olvdnk vgy dermednek meg' bár ez gykrn csk néhány fokos hőmérsékle-viílozás jelen. Ez z jeleni, hogy 1áenshőrlom -válozás eseén z energi szolgrílj z. áb. A kéfj hőárolási mód közöi váiszás öbbek közö zhározz meg, hogy hő beárolás és felhszniílás során milyen széles hőmérsékle-viílozásengedheő meg. Az ábrán láhó, hogy csk érgok összehsonlíásá zékelheő hő árolásár hsznál nygok (például víz) eseén z egységny ömegben árolhó hőmennyiség (k kg) növekedése közel rányos hőmérsékle-válozássl. A láens hő árolásiír hszniíl nygok (például prffin) eseében fázisváiozás romány l és fele szinén közel lineáris összefüggés iíil fenn' de fázisválozáskor ugrásszerű hőrlom-viílo- ffi nygok hsználnk. Épuleek fűésére, melegvíz-eliáásr 60_80 "C közö, ech- nológii rendszerek (pl. száríóberendezések) fűésérejóvi ngyobb' pl. 120 "C körüli hőmérsékleen olvdó nygok hszniílnk. Vnnk olyn fázisviíló nygok is, melyek wz Ígyásponj l (sóoldok), vgy krír obb száz Celsius-fokos hőmérsékleen (bizonyos sóolvdékok, fémek, fémövözeek) lklmzhók. A fázl,sváió nygok először egybefiggő ombok formájábn (rályokb ölve) lklmzák, mi öbb szemponból sem előnyös. T<imbfázisbn - kiilönösen megdermedés uiín _ hőároló nyg beárolás nem okoz ngy hőmérsékle-növekedés hő:íroló nygbn, és hő viszsznyerésekor sem örénik ngyobb mérékű lehűlés. Ez Íelhszná1ás szemponjából és hőcsere feléelei ekinve is előnyösebb, mivel hőádás jobb hásfok- zás kövekezik be, fjlgos olvdáshő vgy rossz hővezeése és kis fjlgos feliilee mi dermedéshő ngyságáól függően. kl és kisebb hőcserélő felüleel hjhó rolhó: például 100 "C hőmérsékle-válozás eseében folydékríllpoú r,rzben közel kkor hőrlom-vá\ozás <irénik (minegy 20 kjlkg), min fázisvíílozás is elszenvedő prffinbn (kb. 30 k/kg). H zonbn felhsználás korlái mi csk 20 "C hőmérsékle-váiozás engedheő meg (például 40 és 60 "C közö), kkor l'rz csk 83'5 k]/kg' míg prffin közel 230 k/kg hőmennyiség árolásár lklms. hőádási folym lssú, így hő beárolás és kiíiríésehosszú idő l vgy ngy hőmérsékle-kíil<inbség hásár megy végbe. A hőádási felüle és hővezeés kiilonboző megoldásokkl növelheő. ]víh helyzeen, h ÍázísváIó nygo jó végre. A fázisvló hőároló nygok hárány, hogy ezek iállábn drágábbk z érzékelheő hő ároló nygoknál, és rendszer echniki megvlósíás is bonyolulbb. Ezér ezeke iíllábn csk kisebb ömegű' rövid á\'1l hőárolókhoz hsználjiík. A láens hő ároló nygok szokásos hőmérsékleszineke figyelembe véve elsősorbn olyn szerves vegyüleek közül keriil1nek ki, min prffin szénhidrogének' zsírsvk, zsírlkoholok vgy ezek hlo- géneze szármzéki. A szervelen nygok közil kilönböző sók, sókeverékek, sóhidráok' euekikumok jinnek szób. Az érzéke heő hő és láens hő ároló ny- Abbn z eseben, mikor folym során ngy hőmérsékle-válozás engedheő meg, csupán érzéke heíőhő iíroló nygokbn is jelenős mennyiségű energi á- A felhsznáási céloknk megfelelő hőmérsékleszinekeekinve sokféle, láens hő árolásár lklms nyg éezk. Légkondicionáló vgy emperiíló rendszerekben szobhőmérsékle körüli vgy li románybn (0-25 "C) olvdó fázisváló 1. ábr. Érzékelheőés láens hő ároló nygok Íjlgos hőrlmánk hómérsékle-válozás során (Heinz és Sreicher nyomán [4]) válozás hővezeő képességű nyg pórusibn heiyezzik el, vgy hőároló nyg belsejében fémhríló' rudk vgy lmellák helyezünk el, minek révéncsökkenheő hővezeési ávolság és növelheő hőádó felüle. Az ilyen kilkíás eseében is je- lenkezhe hárányok egy része: sókeverékek és sóhidráok eseében fázisviílozás inkongruenssé viílh, hőiíroló nyg széelegyedhe, Vgy részben elveszheí krisrílywíz-rlmá. H zonbn hőároió nygo kisebb érfogokr oszjuk szé' például szemcséze Íormájábn lklmzzuk, kkor ezek nehézségekngy,rész elkerijlheők' Minden eseben köveelmény, hogy hőároló nygo el kell hárolni ó] közegől' honnn hő fel keli vennie, vgy hová le kell dni. Erre jó megoldás kínríl hő- ároló nygok kpszulázás. Gykrn lklmzo megoldás, hogy hőároló nygo lpos fémkzeiíkb vgy műnyg skokb, gömbrikbe zárjk. Ilyen 500 kpszulák hsznáink péidául hőérzékeny nygok szállíáskor fégkku) vgy légkondicionríló rendszerek riílyibn,,,hidegenergi'' ámenei árolásár. Ezeke 2. ábrán is láhó formiik mkrokp- E) lí Ij 4oo E soo C I,o o 6 l) 'd szulrizo PCM nygoknk nevezk. A fjlgos hőádó felile ovább növelheő és hővezeés úhossz csökkenheó z nygok mikrokpszulázdsdvl. Ez még inkább kiküszöböli hőároló nyg széelegyedésé és nem kongruens fázisválozásá. MikrokpszulríkbóI nemcsk fix ágs, hnem mozgó öleek is kilkíhók' mi hőádás szemponjából még előnyösebb lehe. A mikrokpszuliízo fiízisviíló nygok jellemző méree néhány mikronól né- 2nn L LXx. É\ToLYAM ]2. szám DECEMBER 369

3 VEGYIPAR ES KEMIATUDOMANY nyg lklms. Szerve]en nygok, sók vgy sóhidráok mikrokpszulázásár ls Ílálni példá [7]' de megfelelő mechniki és ermikus sbiliásu hosszú időn á megbízhón műkodő erméke igen nehéz elő- hőároló mikrokpszulák inegrálunk, állíni. Ennek elsődleges ok, hogy víz- sebb hás gykoroljon be1ső ér hőmér- molekulák dffízlój kpszul flán ke- sékleére.cbez és munkársi kísérleileg igzolák, hogy mikrokpszulázo hőároló nyg jelenlée gykorlilg nem csökkeni z épíőelemek mechniki szilárdságá [8' 9]. A hőáro1ó mikrokpszulák lklmzásánk másik erülee ermikus energi rimenei rírolris, mi fonos szerepe kph például nphő hsznosíásábn. reszül megvi{lozhj bezár sóhídrá összeéelé. Víz bediffundiíláskor kpszu1 belsejében z ozmoikus nyomi{s ngymérékbenmegnő, mi kpszulhéj feirepedéséokozz. Az előríllíás soriín szervelen kpszulmg és polimer bevon eseleges összeférheelensége is gondo jelenhe. Kpszulázó nyg céijár sokféle polimer lklms: krilonboző szineikus polimerek, min például mekriláok, fe2. ábí. Mkrokpszulázo fázisváló nygok (PCM Producs Ld. 5l) hány száz mikronig erjed. Ámenee képeznek mkro- és mikrokpszulák közö néhány milliméeres kpszu1ák. ikrok p s z láz o f ázisv hőároló nygok M á ő Mg-héj szerkezeií PCM mikrokpszulák muj 3, ábr: hőáelvi felépíésé ro1ó nyg kpszul mgjábn heiyezkedik el, mi egy zár bevon válsz el környezeéől. A kpszul héj öbbnyire vlmilyen szerves polimer, bár néhány eseben előállíok már Sio' bázisú bevono is. Hszne{lnk öbbmgvú kpszuidk vgy zárványok sokságá rknzó, mrírixszerkezeű részecskéke is. A mghéj szerkeze előnye, hogy ezekben hőáro1ó nyg ömegrány _ és ennek megfelelően fjlgos hőároló képessége- r{llábn ngyobb. A márixszerkeze eiőnye lehe jobb mechniki és ermikus sbiliás, bár ezek uljdonságok felhszná nygokól és módszerekől' végső soron bevon uljdonságiól figgenek. nol-formldehid, krbmid-formldehid és polikrbmid gynr{k. Természees erede ű p olimerekel (zselin, gumirábikum) is hsználk már bevonásr, de ipri lklmzásukr nem láunk példá. A kpszulázó nyggl szembeni lpköveelmény kémii sbiliás, mechniki és ermikus sresszűrő képesség'vlmin kompibiliás bezárndó hőároló nyggl és mindzokkl z nygokkl (hő- közveíő folydék' szerkezei nygok), melyekkel fe1hszná1ás közben mikrokpszuláknk érinkezniik kell. Alklmzási célok és leheőségek A mikrokpszulázo f ázisvá ó hőároló nygok lpveően kéfj célr lklmzzák'. ermikus csillpírísr vgy hő ómenei rírolrisór. A hőingdozás csillpíás egy do objekumbn ermikus eheelenség (zz ermikus ömeg) növelésével vlósul meg, és nnk ulmelege_ dés vgy ulhúiés elleni védelmészolgálj. Ilyen eseekben PCM mikrokpszulák á]lábn befogllják z do objekumb vgy nnk burkoláb, példáu1 épüleek szerkezei elemeibe, gépek' jár- kkor szerkezeek megnövel hőkpciás szűk hőmérséklesávbn sbilizálj belső hőmérséklee. Ezzel kivédheő, hogy külső hőmérsékle ingdozás jelenő- Az épíőelemekbe inegr:íi hőároló nygokkl ellenében i PCM mikrokpszu_ 1ák ríllábn különállón \klmzzák, például á11ó vgy fluid ágys vgy mozgó öleek formájábn. Megfelelő ármlási viszonyokkl hőároló mikrokpszu1ák és hőközveíő fluidum közöi hőádás hékonybbá eheő. Zgy íormájábn Iklmzo mikrokpszulák eseén hőáro1ó és hőközveíő közeg zonos lehe, egyidejűleg beölve hőárolás és hőovábbíás szerepé. Hőároló zgyok eseében mikrokpszuli{k folydékbn _.{llábn lrzben _ szuszpendiílják. A szuszpenzió sbiliás érdekében kpszulák méree nem lehe úl ngy (néhr{ny mikronól néhríny íz mikronig erjedhe)' de bizonyos mennyiségű fe]iilekív szer hsznál is szi'ikséges lehe, mi eseleg megengedi részecskemére bizonyos mérékű növelésé is. A 4. áb- rán olyn PCM mikrokpszulák láhók' melyekből szivyúzhó hőároió zgy készíheő [l0' 11]. Mikrokpszulázo f ázisv áló hőároló nygokbói készil zgyok jól hsználh- ók lkóerek vgy egyéb helyiségek npsugárzásból szármzó hővel örénő fűésére vgy csúcsidőszkon kír,rili ármml működee légkondicionálásár. Egy nulmánybn Zhng és Niu olyn légkondi- PCM mikrokpszulák előiíllíásár szine bármelyik szerves fázsvá]ó hőároló művek, űrhjók' elekroniki egységek hővédő rendszerébe' spor- és védőruházokb. H például könny(íszerkezees épü- cionií]ó rendszer vizsgiílk, hol,,hideg_ energi'' árolásár és nnk felhsználás helyére örénő eljuásár küionáiló 3. ábr' Mg-héj szerkezeű PCM leek fláb, pdlózáb, mennyezeébe folydékköröke hsználk mikrokpszul szerkezee (PhseEnergy Ld. 6l) 4. ábr' PCM zgyokbn lklmzhó mikrokpszulák 10' 1 1 [12]. Hsonló ] MAGYAR KÉMIKUSoK LAPJA

4 ÉsrÉn,,, lnruoonnáhv ffi*i megszilárdív mg-héj szerkezeű kp- ínq H Í::]r-1:T l.ql l* lhj -l szulák kpunk' A fiziki módszerekkel előállío kpszulmgok külön lépésbenis bevonhók, mihez kémii módszereke is 1ehe hszná1mi. A kémii mídszerek lklmzás során mgok szilárd részecskékvgy cseppek formájábn visszük be bevono lérehozó rendszerbe' hol bevon n ny gá p éidá,i f d z k s z e p r ri c i ó v l vál s z - juk le zok felüleére, mjd polimerizációvl vgy kereszkijések lérehozásávl meg- szilárdíjuk. A kémii módszerek k'zü1 z in siu polimerizricii vgy hdrfelilei polimerizdciól rják iegjobbnk bevon kiűnő uljdonsági és z elérheő kisebb kpszulmére mi. Ü H A mikrokpszulz{zási módszereke z 1klmzo fázisrendszerek szerin is csoporosíhjuk: 5. ábr. Büchi B-390 kpszulázó berendezés (blr) megszilárdíáslvégző oldl (jobbr Íen) és képzódö mikrokpszulák (jobbr középen és len) megoldássl árolhó példáu1 egy npkollekorbn felmelegíe hőközlő folydék hőrlm is. Mikrokpszulázo f ázisváló hőáro1ó kpszulmgok és bevonuk fe]- nygok fey'eszésére és hsznosíásár egyre inenzívebb lklmzásechniki kuások folynk vi1ágszere. Ezek főkén PCM zgyok hőechniki uljdonsági, elsősorbn hőádási ényezők és z árm- szírííssl vgy porlszv dermeszé ssel, hol fázisváló nyg oldából vgy oivdékából pró folydékcseppeke hozunk Iási körüimények kozii összefüggések megismerésére irányulnk. Diconu és munkársi [13] mikrokpszl\ázo PCM zggyl (Rubiherm RT6) ölö r:ílybn vizsgiíliík hőádási viszonyok ermészees konvekciós ármlás eseén. Megállpíoák' hogy hőároló nyg fázisváiozás közben hőádási ényező hőmérséklei úszonyokól függően kár oszörösére is növekedhe. Wng és munkársi [14] megállpíozík' hogy lmináris ármlás eseén PCM zggyi mér hőádásiényezők fázisváozás r- ományábn jelenősen mgsbbk volk z eglfázisú folydékármlásniíl mér érékeknél. Mikrokpszulázo PCM nygok előállíás PCM mikrokpszuliík eiő áj]íásár sokféle módszer iíll rendeikezésre z lklmzo nygi rendszerek, kpszuliík kíván méreromzíny, lklmzásuk köriillményei és velik szemben ámszo echnológii köveelményekői függően [15,6]. Ezek lpveően ké kegóriáb, fiziki és kémii módszerek csoporjáb sorolhók. Aiszán fiziki módszerek eseében LXx. ÉWOLYAM ]2. SZÁM DECEMBER hszniíl nygok kémii minőségének megválozás nélkül lkíják ki. Kpszul- mgok előá]líhók például porlszv lére' mjd zok vlmilyen módszerrel (példáui z oldószer elpárologiísávl, vgy cseppek lehűésével) megszilárdíjuk. Hékony eljárás csepegeéses (prilling) módszer' minek speciális megv1ósíás Büchi cég jelű kpszulázó gépe (5. ábr), hol folydéksugár egy ngy frekvenciávl (pl Hz) rezegee fúvókán kereszül ju ki szbdb' és közel zonos méreű cseppekre szkd szé, melyeke pé1dáu1 ionos gélképzéssel megsziliírdíunk' mjd bevonunk. Koncenrikus elrendezésű keős fúvók is lklmzhó, hol belső fúvókán mikrokpszul mgjá képező folydéko vezejük ki' míg kulső, gyíirílku fúvókán kereszül bevon ny1 lép ki. Az így kpo koncenrikus felépíésűcseppeke Folydékfázisú kpszuldzds i módszerek Ideroznk z emulziós echnikík, szuszpenziós polimerizációs és kocervríciós mód- szerek' Uóbbi eseben pé1dául bevonndó hőároló nyg kis részecskéípor vgy pró krisáiyok formájábn egy rr Iklms folydékbn szuszpenziób viszszük, és fo1ydékbn oldo vgy kolloid iíllpobn lévő kpszulázó polimer megfelelő módon (pl. kicspássl vgy fázisszepráció révén)ievzlszjuk szuszpen_ dál részecskéklelileére. Zhng és Wng hárfelülei polikondenzácó lklmzk okdekiínrlmú mikrokpszulák előállíásár [17]. A mód_ szer vázl 6. ábrán láhó' hol először o1j vízben (o/w) ípusúemulzió hozk lére, mjd cseppek hárfelüleén hoziík lére polimer bevono' Hwlder[18]' vlmin Byés-Grcí[3] és munkársik prffin szénhidrogéneke mikrokpszulázk komplex kocervációvl' A gumirábikum, illeve zselinbevon erősíéséreformldehid és gluárldehid lklmzásávl kémii kereszköéseke hozk lére. 6' ábr. PCM mikrokpszulák elóállíásár lklms emulziós-polikondenzációs módszer sémáj [17l L-JEE\-*.-*/ \ G *"Ef""".ro,.*rn-1 DJM{mxllg> ffi # clis} "Wndension '1 0 (*u1.g* 6Öo Micr-PcMs Oil phse 371

5 ffi$i G dz -foly d ék fiiz i s re n d s z égb emenő elő v dllí ás i e ÉsxÉulnru oo uáv rb e m ó ds z n erek Idesorolhók po rl sz i s o s - elp drolo g dsos módszerek (porlszv száríás) vgy porlszv dermeszés. Ezek lényege' hogy hőároló nygo rílmzó diszperzió vgy szuszpenzió finom cseppekké bonv porlszjiík be egy meleg levegős szári ókmráb. A bevonó nyg z oldószer elpárologás során váiik rá hőároló nyg részecskéinek felüleére. A bevon uljdonság i uólgos kezeléssel (k'eresz kiések lérehozásáv1' polimerizációv1) jvrhók. Kereskedelemben kphó mikrokpsz ulázo PCM nygok IRODALOM [1] Bl L. M., Sy A mikrokpszulázoí 12) ázisvái:ó nygok ngy hánydá épüleszerkezei elemekbe inegráv vgy exíieíkbágyzv hozzők forglomb, ermikus csillpíás vgy ermikus védelem céljábói. Energeiki felhszniílású, vgyis hőárolásr vgy hőközveíésre szán mikrokpszulák ipri elő]líáf s és felhsznáiás m még korláozo' részben kísérlei sádiumbn 1évő ermék. Fonosbb gyárók: Rubiherm (Némeország), BASF (Némeország), Microec L- borories Inc. (USA), EPS Ld. (UK). Fluidizócii s- porl s zís o s b evo nós A módszer lényege, hogy szilárd hlmzríllpoú hőríroió nyg szemcséi gzárm- ml vgy egyéb módon inenzív mozgásbn rjuk, és bevonó nyg oldá vgy olvdéká finom cseppek Íormájábn réegbe por1szjuk. Az oldószer elpárolgás vgy z olvdék megdermedése révén részecskékfelüleén szilárd bevon kelekezik. A módszerrel viszonylg ngyobb méreű kpszulák állíhók elő. A mikrokp s zulóz o fiízisvdl ó nygok viz s gdli mó ds z ere i A mikrokpsz ulázo f ázlsváió nygok jellemzőinek és funkcioniá]is uljdonságink vizsgiílár különféle kémii és fziki módszereke hsznr{lnk. Ezek közö uljdonságok közö legfonosbbk: mg és bevon nyg, összeéele, ö_ megrány' kémii és ermikus sbiliás, morfológii jellemzők, vlmin ermikus uljdonságok (olvdáspon, dermedéspon, fjlgos hőkpciás). Fonos köveelmény bevon ömörsége kpszulhéj nem lehe permeábiiis' zz vízpárá vgy folydéko áengedő. Vizsgiíli módszerek: hgyományos vgy műszeres kémii nlízis' elekronmikroszkópi (SEM' TEM)' vlmin DSC és TG módszerek ermikus jellemzők és sbiliás mérésére.az kimzásechniki izsgálok ííllábn lboróriumi vgy félüzemi lépékű hőcserélő rendszerekben végzik. Hzi kuások PCM nygok mikrokpszl ázásár A Pnnon Egyeem MIK Műszki Kémii Kuóinézee és z MTA TTK Anyg- és Környezekémii Inézee kozos műkcideésű kuócsoporjábn mikrokpszuiázo hőíoló nygok előiíllíásár lkl- ms módszerek fejleszése folyik ké TÁMOP projek kereében. Az egyik vizsgál emulziós _ oldószer-elpáro1ogásos echnikávl n-hexdekán hőároló nyg kpszulázásá sikerül megoldni eii-cel- IuIóz és polimeil-mekrilá keverékével. I z lklmzo nygí rendszeről és korüiményekői függően öbbmgvu vgy mg-héj szerkeze'ű. mikrokpszulrik kelekeznek. Vizsgáljrík z ionos gélképzéssel kombinái csepegeéses módszer lklmzhóságá mg-héj szerkezeű kpszuiák előííllíásár. Uóbbi eseben egy viszonylg mgs olvdásponú ipri prffin frízisvríló nyg, bevon pedig speciális érhrílósíássljvío klcium-lgi- ná-réeg. KÖSZÖNETMILVÁNÍTÁS A szerzők köszönee mondnk TÁMoP A-lV VKoM/-2012_0072 zonosíójú, z ''Energi elláó és hsznosíó rendszerek korszerűsíésének és hékonybb üzemeleésének elvezése és opimlizálás megújuló energiforrások és infokommunikációs echnológiák felhszniíliísáll'' cűnű'!"lmin ]Á]vIoP-4.Ll. C_2/LKoNv_ 20-00I7 zonosiójú' Energi - Felsőokási ''ZÓld ágzi együműködés zöld gzdság fejleszésére z energeik eriileén'' című projekek ámogásáér. S., Nik S. N., Renew Sus Energ Rev (2010) 14, Cbez L. E Csell A., Brreneche C., de Grci A., Fernndez A.I., Renew Sus Energ Rev (2011) 15, 675,1695. l3l Byes-Grci L., Venol L., Cordobill R., Benges R., Clve T, Cuevs-Dire M. A., Sol Energ M Sol C. (2010) 94, [4 ] hps://lon.sockon.edu/eyos/energy_sudies/conen/docs/final_papers/8b.pdf ( junius) juius) [5] hp://wwwpcmproducs.ne,/home.hm [6] hp:i/mphse-energy.com/pcm-technology.hm, (2014' június) (2014. [7] hp://m.slcbvcom/index.splcegorield-l& Tl=EN, (2014. június) [8] Cbez L.E, Csellon C., Nogues M., Medrno M., Leppers R., Zubillg 0., Energy Build Q007) 39, [9] Schossig P, Henning H.-M., Gschwnder S., Hussmnn T., Sol Energ M Sol C (2005) 89, Li W, Song G., Tng G., Chu X., M S., Liu C., Energy (2011) 36, [11] Wng X., Niu J., vn Pssen A. H. C., Energy Build (2008) 40, [12)Zhng S.,Niu 1., Sol Energ M Sol C (2010) 94, 1038[10] [13] Diconu B. M., Vrg Sz., Oliveir Energy (2010) 87, A. C., Applied Y, Wng X., Chen B., Zeng R., Song Q., ZhngY, In ] He Mss Trn (2007) 50, [15] Slunkhe P 8., Shembekr P S., Renew Sus Energ Rev (2012) 16, s603-s616. [16] Jin Z.,Wng Y, Liu 1., Yng 2., Polymer (2008) 49, [14] Wng X., Niu J.,Li [17)Zhng H.,Wng X., Sol Energ M Sol C (2009) 93, 1366 Í376. [18] Hwlder M. N. A, Uddin M. S., Khin M. M., Appl Energ (2003) 74, 9s-202. ÖsszrroornrÁs Gyenis János, Tóh Judi' Feczkó Tivdr, Szé pvol gy i János; M ikrokpszulázo Íá- zisváló nygok lklmzás hőárolásr A megújuló energiíorrások, Így npsu_ gárzásból szármzó hóenergi hsznosíásá ngymérékben nehezii, hogy z kuá_ l1sn begyűjheó hóeljesímény és pilinnyi hóigény közö sok eseben idóbeli el_ érés áil Íenn' Ezek összehngolásához hó róvid ávú, ámenei árolásár vn szükség. A mikrokpszul ázol lázisváló hóároló nygok jó eheősége kínálnk ennek gzdságos és hékony megvlósiásár. A szerzők áekinés dnk láens hó árolásr lklms mikrokpszulák fonosbb jeliegzeességeiről, z elóáilíási módszerekról és Íe hsználási leheóségekról' E\őfizeés Mgyr Kémii Folyóir évi számír A Mgyr Kémii Folyóir évi díj Ízeő egyesiilei gjink számár 1400 F. Kérjük' hogy z előfizeési díj gdíjjl együ szíveskedjenek befizeni. Leheőség vn áulássl rendezni z előfzeés Tikárság áll krild<l száml ellenében. Kérjük' jelezzék z erre Vonkozó igényüke! Köszonjük mindzoknk' kik ben keős előfizeéssel hozzájárdk háron úli mgyr kémikusoknk kiildö Folyóir erjeszési kölségeihez. Kérjük' ki ehei, 2015-ben is cslkozzon keős előfizeés kcióhoz. MKE Tikárság MAGYAR KÉMIKUS0K LAP]A