Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása"

Átírás

1 Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

2

3 Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk, akkor azt becsomagoljuk. A csomagolás módját általában úgy választjuk meg, hogy a szállítás során elôfordulható sérülésektôl megóvjuk a terméket. A veszélyes anyagok szállításánál is ugyanaz a cél, nevezetesen, hogy az "áru" sértetlenül megérkezzen rendeltetési helyére. A hagyományos szállítással szemben itt a különbség az, hogy ha a csomagból veszélyes anyag válik szabaddá, akkor a közvetlen vagy tágabb környezet elszennyezôdhet, illetve az ott tartózkodók veszélynek lehetnek kitéve. Ezért a veszélyes anyagok szállítására nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. A csomagolás tervezés során a szakemberek arra törekszenek, hogy még szélsôséges esetekben sem - amikor is a csomag megsérülhet - juthasson ki a környezetet veszélyeztetô mértékben veszélyes anyag a csomagból. Az atomenergia békés célú felhasználása, a radioaktív anyagok széles körû alkalmazása nagyon sokszor megköveteli a radioaktív anyag tartalmú közegek egyik helyrôl egy másik helyre történô eljuttatását. A radioaktív anyagok szállítása során a legfontosabb cél a személyek, az anyagi javak, és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben. Radioaktív hulladékokat általában keletkezés helyükrôl további feldolgozás, máshol történô átmeneti tárolás vagy végleges elhelyezés céljából szállítják el. Nagyterületû országok esetében ez sok száz vagy ezer kilométer megtételét igényli. Mivel a radioaktív hulladékok többségének légi úton történô szállítása nagyon költséges lenne, ezért azokat közúton, vasúton vagy vízi úton kell eljuttatni rendeltetési helyükre. Más országokban nem a nagy távolság, hanem a viszonylag nagy népsûrûség kíván fokozott figyelmet. Ezen kiadvány közreadásával a célunk annak bemutatása, hogy a radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatában a csomagolás és szállítás milyen helyet foglal el, milyen szempontokat kell figyelembe venni az egyes módozatok kiválasztásakor, illetve milyen biztonsági megfontolásokat kell érvényesíteni e mûveletek során. A hazai helyzet ismertetésével azt kívánjuk demonstrálni, hogy a magyar gyakorlat teljesen megfelel a legkorszerûbb nemzetközi megoldásoknak. Bízom benne, hogy a közölt információk alapján mindenkiben az a kép alakul ki, amit az elmúlt sok évtized világ tapasztalata is igazol, miszerint radioaktív hulladékok teljesen biztonságosan szállíthatók. Dr. Hegyháti József Ügyvezetô Igazgató

4 A radioaktív hulladékok csomagolásával szemben alapvetô követelmény a radioaktív tartalom megtartása, a külsô sugárzási szint korlátozása, nukleáris anyagok esetében a szubkritikusság megôrzése és a hôhatások okozta károk megelôzése a szállítás teljes ideje alatt.

5 Csomagolás A radioaktív anyagok szállítása során a legfontosabb védelmi cél a szennyezés elkerülése, valamint a személyek, az anyagi javak, és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben. A csomagolás mérete, anyaga, kialakítása a szállításra váró radioaktív anyag tulajdonságaitól függ. A megfelelô csomagolás kiválasztását a radioaktív anyag jellege, a szállítandó radioaktív izotóp fajtája, aktivitása és a fizikai, kémiai tulajdonságai (pl. halmazállapot) határozza meg. A csomagolással szemben támasztott követelményeket a szállításra kerülô anyag veszélyessége (aktivitás érték, toxicitás, kritikusság) határozza meg. A csomagolás típusára vonatkozó követelmények alapjául a súlyos radiológiai kockázatot kiváltó aktivitás értékek szolgálnak, melyeket radioaktív izotóponként határoztak meg. A jelenlegi szabályozásban külön határérték (A1) vonatkozik a vízben nem oldódó, nem diszpergálódó, ún. "különleges formájú", és egy másik (A2) a vízben oldódó vagy diszperzióra képes radioaktív anyagokra. A rendszer 1973-óta A1/A2, illetve Q-rendszerként ismeretes. A rendszer kifejlesztése során azokat a lehetséges besugárzási útvonalakat elemezték, amelyek személyek jelentôs külsô és/vagy belsô dózisterhelését okozhatják egy szállítási baleset következtében.

6 Az egyes radioaktív izotópra az A1 és A2 értékeket az alábbi besugárzási útvonalakból kiindulva határozták meg: külsô gamma és béta dózis, belégzési dózis, bôr elszennyezôdés, lenyelés és levegôben lévô anyagok okozta külsô (bemerülési) dózis. Attól függôen, hogy a szállítandó radioaktív anyag aktivitása hogyan viszonyul a vonatkozó A1/A2 értékhez, különbözô fajtájú, más és más speciális tulajdonságokkal rendelkezô csomagolásra van szükség. Az alkalmazható csomagolások fajtái az egyre szigorodó feltételek sorrendjében az alábbiak: engedményes, ipari, "A" típusú, "B" típusú, "C" típusú. Az engedményes csomagolási kategoriába a hagyományos árukezelés során alkalmazott csomagolások tartoznak, mint pl. papírdoboz, fadoboz, fóliacsomagolás, stb. Ennek lényege, hogy a radioaktív anyag nem igényel a nem veszélyes anyagoknál gondosabb árukezelést. A nagyon kis aktivitású, vagy kis mennyiségû radioaktív anyagokat lehet ilyen csomagolásban szállítani, de a legtöbb esetben a kiürített szállító göngyölegek visszaszállításakor is ezt a csomagolási módot kell alkalmazni. Az ipari csomagolást akkor alkalmazzák, amikor a radioaktív anyag az egyéb veszélyes anyagokhoz hasonlóan gondos kezelést igényel, a csomagolásnak normál szállítási körülmények között meg kell tartania tartalmát, és a korlátozott aktivitástartalom miatt általában nincs szükség sugárvédelmi árnyékolásra. Az ipari csomagolásnak három fajtáját különböztetik meg (IP-1; IP-2; IP-3), amelyek abban különböznek egymástól, hogy más követelmények vonatkoznak arra nézve, hogy az egyes típusoknak milyen mértékben kell ellenállniuk a normál szállítási körülményeknek (pl. jármûrôl történô leesés, erôs csapadék hatásainak való kitétel, éles tárgybehatolás). Az ezen követelményeknek való megfelelést tesztelésekkel kell igazolni. Ipari csomagolással kis fajlagos aktivitású anyagokat (angol rövidítéssel LSA) és a felületükön szennyezett tárgyakat (SCO) lehet szállítani. Az LSA anyagokból - ilyen lehet például laboratóriumi hulladék - a szállítási szabályzatok három csoportot különböztetnek meg (LSA-I; LSA-II; LSA-III). Ezek közül egyes esetekben ömlesztett szállítás is lehetséges. Az SCO tárgyak esetében a szállítási szabályzatok két csoportot különböztetnek meg (SCO-I; SCO-II). Ilyen tárgyak egyes esetekben csomagolatlanul is szállíthatóak.

7 A Az "A" típusú csomagolás a klasszikus csomagolási forma a radioaktív anyagok esetében. Az ilyen csomagolásnak a normál szállítási körülmények között, beleértve a kisebb rakodási anomáliákat is (pl. a rakomány véletlen leborulása, eldôlése) meg kell tartania radioaktív-anyag tartalmát és sugárvédelmi árnyékolóképességét. Az "A" típusú csomagolásban szállítható maximális aktivitásokat az A1/A2 értékek határozzák meg. B C A "B" típusú csomagolásokat az A1/A2 értékeket meghaladó - vagyis nagy radiológiai kockázatot rejtô - radioaktív anyagok szállításakor kell alkalmazni. Ezért ennek a csomagtípusnak egy baleset esetén is meg kell tartania sugárvédelmi árnyékoló-képességét. A veszélyes anyagok nemzetközi szállítását szabályozó módozatfüggô egyezmények radioaktív anyagok szállítására vonatkozó elôírásai szerint a kijutás csak korlátozott lehet. A csomagolás hatósági jóváhagyás szempontjából lehet "B(U)" jelölésû, ún. egyoldalú (unilaterális) - amikor is csak adott ország hatósága hagyja jóvá -, vagy "B(M)" jelölésû többoldalú (multilaterális), amikor több ország hatósága is engedélyezi a csomagolást. Ez utóbbi megoldás nemzetközi szállításokkor lényeges. A "C" típusú csomagolásokat olyankor lehet alkalmazni, amikor nagy aktivitású radioaktív anyagot kívánnak légi úton továbbítani. A "C" típusú küldeménydarabokat úgy kell kialakítani, hogy valószínûtlen legyen a radioaktív anyag kiszabadulása és az árnyékolás folytonosságának elvesztése a szállítás közbeni baleseti körülmények között, beleértve a légi szállítás baleseti körülményeit is. A "C" típusú küldeménydarabok szintén nem tartalmazhatnak a küldeménydarab engedélyezési okiratában engedélyezett tartalomtól eltérô anyagot. A "B" típusú küldeménydarabok nem tartalmazhatnak más radionuklidokat és nagyobb aktivitásokat, mint ami a küldeménydarab-mintára engedélyezett; vagy olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai állapotukban a küldeménydarab engedélyezett tartalmától eltérnek. Ezeket a megszorításokat az engedélyezési okiratban rögzítik.

8 Hasadó anyagok csomagolása az aktivitástól függôen a már felsorolt csomagolási típusok valamelyikével történhet. Ilyen anyagok szállításakor a csomagolásnak azt is biztosítania kell, hogy a szubkritikus állapot mind a normál szállítás, mind baleseti körülmények között fennmaradjon a szállítás teljes ideje alatt. A következô eshetôségeket kell figyelembe venni: - víz szivárgása a küldeménydarabba, vagy a küldeménydarabból, - a beépített neutronelnyelôk vagy moderátorok hatékonyságának elvesztése, - a radioaktív tartalom átrendezôdése, csomagon belül, vagy kívül, - a távolság csökkenése a küldeménydarabok, vagy radioaktív tartalmuk között, - a küldeménydarabok vízbe merülése, vagy hóba temetôdése, - a hômérsékletváltozások lehetséges hatásai. A küldeménydarab tartalmának aktivitása meghatározza az alkalmazandó csomagolás valamely fentebb felsorolt típusát. Egy hasadó anyag szállítására engedélyezett küldeménydarab sem tartalmazhat az engedélyezettnél nagyobb tömegû hasadóanyagot, illetve olyan radionuklidokat vagy hasadóanyagokat, amelyek a küldeménydarab mintára nincsenek engedélyezve, különösen, ha ezek alakjukban, fizikai, vagy kémiai állapotukban, vagy térbeli elrendezôdésükben az engedélyezett tartalomtól eltérnek. A hulladéktárolóba történô szállítás speciális csomagolásai A radioaktív hulladékok végleges elhelyezési helyére történô szállítások esetén a csomagolásnak egyszerre kell teljesítenie a szállításra (jellemzôen ipari, "A" vagy "B" típusú csomagolásra) és a végleges elhelyezésre vonatkozó követelményeket. Felszíni vagy felszín közeli tárolók esetén, amikor is döntôen rövid életû kis és közepes aktivitású hulladékot helyeznek el a konténer (hordó) anyaga általában szénacél, melyet korrózióálló bevonattal látnak el, vagy elôre gyártott betonkonténer. Mûanyagot, mint például nagysûrûségû polietilén is használnak nagy integritású konténerek gyártására. Ilyen hulladékok esetében elterjedt gyakorlat, hogy ugyanazon konténerek szolgálnak a szállítás és a végleges elhelyezés céljaira. Geológiai elhelyezési koncepció esetén a konténer és a kiegészítô csomagolás kiválasztását a hulladék típusa és az elhelyezési környezet határozza meg. Hosszú életû közepes aktivitású hulladékok (ahol a meghatározó radioizotópok felezési ideje 30 évnél hosszabb) többnyire acél vagy beton konténerekbe kerülnek. Nagy aktivitású hulladékot általában acél konténerekbe, a kiégett fûtôelemeket acél vagy réz-vas konténerekbe, illetve réz, acél vagy Ni-ötvözetû kiegészítô konténerekbe helyezik. Ez utóbbi típusú hulladékok esetében a szállításra és végleges elhelyezésre is megfelelô csomagolás (konténer) kialakítása jelenleg még további fejlesztések és vizsgálatok tárgya.

9 Csomagolás vizsgálatok Az "A" típusú csomagolás megfelelôségét különféle próbákkal ellenôrzik, de hatósági engedélyezés rendszerint nem szükséges. Nem hasadó-mentes hasadóanyag tartalom esetén azonban az ipari és az "A" típusú csomagoláshoz is az illetékes nemzeti hatóság engedélye szükséges. A "B" típusú csomagolás megfelelôségét az "A" típusnál alkalmazottakon túl további próbákkal (ejtés 9 méterrôl, halmazolás, vízbe merítés, hô próba 800 C 0 -on) kell bizonyítani. A megfelelôséget az illetékes hatóságnak kell igazolnia. (A csomag tulajdonságaitól függôen elôfordul, hogy a 9 m-es ejtés helyett egy 500 kg-os vastömböt kell ráejteni a csomagra). A "C" típusú csomagolásnak a szigorúbb követelményeknek és próbáknak kell megfelelniük, (pl.: 90 m/s sebességgel - kb. 400 méter magasból - történô ejtést is el kell tudni viselnie). A megfelelôséget az illetékes hatóságnak kell igazolnia. Példák a "B" típusú hulladékcsomagok hatósági tesztelésére Teszt vízpermet próba ejtési próba I ejtési próba II Körülmények Heves esôt szimulálva a próba csomagot legalább egy óráig 5 cm/óra intenzitású vízsugárnak teszik ki. A próba csomagot 9 m magasról ejtik ütközôlapra. (Beton alapon lévô vastag vaslemez.) A próba csomagot merôlegesen egy 15cm átmérôjû, legfeljebb 6mm lekerekítésû sugarú rúdra ejtik. halmazolási próba penetrációs (átdöfési) teszt hô próba vízbe merülési teszt Amennyiben a csomag alakja lehetôvé teszi a halomba rakást, akkor a próba csomagot 24 óráig nyomóterhelésnek teszik ki. A próba csomag leggyengébb pontjának középpontjára, a vízszintes tengely irányban egy 6 kg súlyú, 3,2 cm átmérôjû, félgömb végû rudat ejtenek. A próba csomagot 30 percig 800 o C-os hôhatásnak teszik ki. A próba csomagot legalább 8 óráig 15 m vízoszlop nyomásának teszik ki.

10 A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS RÖVÍDÍ- TÉSE: ADR

11 Szállítás Radioaktív hulladékok szállítása a keletkezés helyétôl a feldolgozó létesítménybe, onnan pedig a végleges elhelyezés helyszínére nagyon fontos lépés a hulladékkezelési rendszerben. Radioaktív hulladékok keletkezhetnek gáz, folyékony vagy szilárd halmazállapotban, ám szállításuk döntôen szilárd, ritkábban folyékony állapotban történik. A veszélyes anyagok - és ezen belül a radioaktív hulladékok - szállítását nemzetközi egyezmények szabályozzák, bár Európában külön egyezmények vonatkoznak a különbözô, a tengeri, a közúti, a folyami, a légi és a vasúti szállítási módokra, ezek nagymértékben hasonlóak. A radioaktív hulladékok közúti szállítását a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) szabályozza. A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló elsô egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását ban jelentek meg elôször a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekeztek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A nemzetközi együttmûködéssel készült dokumentumokat ajánlások formájában teszik közzé, amelyek alapját képezik a szállítási ágazatok mindegyikénél megalakult nemzetközi szervezetek szabályzatainak. A szállítási módok közül a legjelentôsebb szerepet a közúti szállítás jelenti, mivel az összes többi esetében a berakodás helyére (pl. a pályaudvarra) a radioaktív anyagokat többnyire csak közúton lehet eljuttatni.

12 Az ADR a veszélyesség mértékétôl függôen más-más szabályokat ír elô. Rögzíti az áru csomagolásának módját, a csomag felszínén és tôle 1 m távolságban mérhetô megengedett maximális dózisteljesítményt. Meghatározza, hogy egy szállítójármûvel mekkora rakomány szállítható. Pontos elôírásokat tesz a csomagok és az azokat szállító jármûvek azonosítását segítô veszélyességi bárcák használatára. Meghatározza az útvonal kijelölésének irányadó elveit, a jármû vezetôjének feladatát az áru átvételekor, leadásakor és baleseti szituációkban egyaránt. A veszélyes árukat a nemzetközi egyezmények egységesen kilenc áruosztályba (veszélyességi osztályba) sorolják, és a radioaktív anyagokat minden szállítási szabályzatban a 7. osztályba sorolták. A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó ajánlásokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakcsoportjai dolgozták ki, és az elsô ilyen tárgyú ajánlás 1961-ben jelent meg. A NAÜ ajánlásai általában szállítási módtól, vagy jármûvektôl független, többségükben általános követelményeket tartalmaznak. Az ADR 7. osztálya pontosan definiálja, mit tekintünk radioaktivitás szempontjából veszélyes anyagnak. A szabályozás nem tesz különbséget a radioaktív hulladékok és egyéb radioaktív anyagok szállítása között. Néhány általános elôírás: A jármûvek felületén a maximális dózisteljesítmény 2 msv/h lehet. A jármû felületétôl 2 m távolságra max. 0,1 msv/h dózisteljesítmény a megengedett érték. Közúti szállítás esetén a II-sárga és III-sárga kategóriájú csomagokat (ld. Elôkészítés a szállításra részt) szállító jármûveken a vezetôn és személyzeten kívül más nem tartózkodhat. A radioaktív anyagok/hulladékok szállítására vonatkozó szigorú biztonsági követelmények következetes érvényesítése eredményként nemzetközi adatok alapján nagyon jók a szállítás biztonsági statisztikák.

13 Elôkészítés a szállításra A leggyakoribb szállítási mód a szárazföldi, közúton vagy vasúton. A légi szállítás radioaktív hulladékok esetében ritka, ezt elsôsorban rövid felezés idejû radioaktív anyagok, pl. orvosi diagnosztikai célokra alkalmazott radiofarmakonok szállítása során alkalmazzák. Vannak országok (pl. Svédország), melyek mindenfajta hulladék esetében a tengeri szállítást preferálják, míg mások (pl. Japán, Franciaország, Nagy-Britannia) a kiégett fûtôelemek, plutónium vagy nagy aktivitású hulladékok esetében választják ezt a módot. A radioaktív anyagok/hulladékok szárazföldön, vízen, levegôben történô szállítása csak az arra engedélyezett jármûvel hajtható végre, saját tulajdonú anyagként (szállítás) vagy feladott áruként (fuvarozás). Szállításuk nem megengedett közhasználatú jármûveken (villamos, autóbusz, taxi), illetve fuvarozásuk személyi poggyászként (repülôgép, vonat, stb.). A radioaktív anyagokat szállító jármûvek sugárvédelmi szempontból nem igényelnek speciális kiképzést, mivel a szállítás biztonságát a csomagolás adja, viszont a jármûfelépítmények igazodnak a speciális alakú küldemények befogadásához. A radioaktívhulladék-kezelés lépéseinek sorában a szállítás azért különleges, mivel ez nem egy zárt - ôrzött és ellenôrzött létesítményen belül - hanem a civil szférában történik. A szállítást végzô személyzet, a lakosság és a környezet védelme érdekében számos intézkedést tesznek: - a csomagolási szabványokat a hulladék által képviselt veszélyhez igazítják (hulladékcsomag, szállítóeszköz), - a szállítást végzô személyzet speciális képzést kap, - a szállítási útvonalat optimalizálják, - csak engedélyezett szállítóeszközöket alkalmaznak, - különleges eljárásrendek vonatkoznak a szállítmány ellenôrzésére. A radioaktív anyagok szállítása során az elmúlt több mint 40 év során egyetlen esetben sem történt olyan baleset, amely a súlyos következményekkel járt volna a lakosságra és a környezetre nézve. Egyetlen olyan baleset sem történt, melyben kiégett fûtôelemeket tartalmazó konténerek felhasadtak volna. A szállításhoz a csomagot feliratozni és bárcázni kell, az adott szállítási módra vonatkozó szabályozás szerint. A bárcáknak a csomag két ellentétes oldalán kell kihelyezve lenniük. Az ADR szerint a fuvarozásban/szállításban közremûködô rakodó személyzet tájékoztatása céljából a csomagokat három veszélyességi kategóriába sorolják. A veszélyességi kategóriát vörös színû csíkokkal ellátott bárcákkal jelezik. Az alkalmazandó bárca kiválasztása a küldeménydarab felületén mérhetô dózisteljesítmény mérésén alapul. A bárcák rovatai angol nyelven szerepelnek, amelyeket ki kell tölteni a radionuklid és az aktivitás pontos feltüntetésével. A Szállítási Mutatószám (Transport Index) egy dimenzió nélküli szám, amelyet a felülettôl minden irányban 1 méterre mérhetô dózisteljesítmény alapján kell meghatározni. Értéke - kivételes esetektôl eltekintve - csomagonként maximum 10 lehet. A hasadó anyagok szállításakor "FISSILE" feliratú bárcát (7 E) is ki kell tenni, amelyen szerepelnie kell a számítással meghatározható Kritikussági Biztonsági Index (Criticality Safety Index) adatnak, melynek maximuma 50 lehet. A csomagokra vonatkozó mutatószámokat összeadva megkapjuk a teljes rakományra vonatkozó sugárzási illetve kritikussági jellemzôt. a felületen a felületen a felületen max 5 µsv/h µsv/h 500 < 2000 µsv/h Transport Index: 0 Transport Index: 0 < 1 Transport Index: 1 <10 A szállítójármûveket, vagy a jármûvön lévô ISO konténert (ld. fogalom meghatározásokat) szintén jelölésekkel kell ellátni. A szokásos jelölés egy-egy narancssárga tábla a jármû elején és hátulján, valamint a sugárveszély szimbólumot tartalmazó ún. nagybárca a jármû két oldalán és a hátulján. Vasúti szállítás esetében a kocsikat kell ellátni a megfelelô táblákkal és nagybárcákkal, de a hajók, teherszállító repülôgépek megjelölése nem elôírás.

14 Okmányok A radioaktív anyagok szállításának másodlagos (adminisztratív) biztonságát a helyesen kitöltött, illetve a szükség szerint beszerzett és csatolt okmányok biztosítják. A radioaktív szállítmányok legfontosabb okmánya a fuvarokmány, vagy fuvarlevél. Minden szállítandó anyagra a feladónak kell biztosítania a szükséges, és jogszabályban rögzített információk megadását. Ilyenek többek között az áruosztály száma, azaz a radioaktív anyagok esetében a "7", az egyes radionuklidok neve, az anyagok fizikai és kémiai állapotának leírása, a maximális aktivitás a szállítás során, a küldeménydarab kategóriája, az illetékes hatóság minden engedélyének száma (SF, vagy LD anyagok, "B" vagy "C" típusú csomagolás, külön megegyezés, vagy egyéb, pl. szállítási engedélyek). A fuvarokmány nyelvezete az adott ország anyanyelve. Nemzetközi szállítás esetében, ha ez a nyelv nem német, angol, vagy francia, akkor az információkat ezen nyelvek valamelyikén meg kell ismételni. A szállító személyzet munkáltatójának a közúti szállítás során esetlegesen bekövetkezô bármiféle esemény (baleset, vagy vészhelyzet) elkerülésére a szállítás megkezdése elôtt a jármû vezetôje és személyzete részére írásbeli utasítást kell átadni. Az írásbeli utasítás formája kötött, nyelvezete olyan kell, legyen, amelyet a személyzet megért. Az utasítást - amely tartalmazza a jármû szükséges felszerelésének felsorolását és a teendôket a megelôzés, illetve vészhelyzet esetére - a jármû vezetôfülkéjében, könnyen hozzáférhetô helyen kell tartani. A szállításban résztvevô személyek számára (jármûvezetôk, kísérôk, rakodók) legalább alapfokú sugárvédelmi ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése szükséges. Általános szabály, hogy a szállítás ideje alatt a rakomány nem maradhat felügyelet nélkül. Ebbôl a szempontból a közúti szállítás különösen kritikus. Egy radioaktív anyagot/hulladékot szállító közúti jármû felügyelet nélkül csak biztonságos helyen (üzemi telephely) várakozhat. Ennek hiányában a szóba jöhetô lehetôségek sorrendje: ôrzött parkoló (képzett személyzet), normál parkoló (a többi gépjármûtôl biztonságosan elkülönülve), végsô esetben lakott területen kívül (nagy, szabad térségben). Továbbá bárhol felügyelet nélkül lehet hagyni a jármûvet, ha a raktér zárt és a sugárzási szint a jármû felületének bármely hozzáférhetô pontján nem haladja meg az 5 µsv/h értéket.

15 Hazai helyzet A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását alapvetôen az évi 19. törvényerejû rendelettel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletei, valamint az évi 2. törvényerejû rendelet alapján kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Megállapodás (RID), továbbá az évi 25. törvényerejû rendelet alapján kihirdetett Veszélyes Árúk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Mûszaki Utasítások (ICAO TI) szabályozza. A 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a fenti nemzetközi elôírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is kiterjeszti. törvény szerint az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe tartozik többek között a radioaktív anyagok szállításának engedélyezése a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok rendelkezései szerint, és a radioaktív anyagok csomagolásának jóváhagyása és ellenôrzése. Ezek szerint az OAH engedélyezi a nemzetközi szállítást és a különösen nagy aktivitású radioaktív anyagok belföldi szállítását. A Hivatal feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. Radioaktív anyagok közúti szállítását a fôváros vagy egy megye területén belül a kérelmezô székhelye (telephelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei (fôvárosi) intézete engedélyezi. A megyék közötti és nemzetközi viszonylatban az elôbb megjelölt engedély megléte esetén az engedélyt az ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatala adja ki. Az ionizáló sugárzást kibocsátó radioaktív anyagok és az önfenntartó, nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehetô anyagok biztonságos alkalmazását szigorú hatósági rendszer felügyeli. Az atomenergiáról szóló

16 A paksi atomerômû kiégett üzemanyagának szállítása Nukleáris anyagok - mint például kiégett üzemanyagok - szállításakor a legfontosabb célkitûzések a radioaktív anyagok benntartása, a környezeti sugárzási szint korlátozása,a kritikusság (láncreakció beindulásának) megakadályozása és a felszabaduló hô miatti károsodás elkerülése. A korábbi, Oroszországba történô vasúti szállítás biztonságát a szállító szerelvényt és személyzetet is adó orosz fél és a Paksi Atomerômû Rt. közötti szerzôdés garantálta, amelynek értelmében a szerelvény és a csomagolás megfelelt az érvényes nemzetközi elôírásoknak. További garancia volt, hogy a MÁV a szerelvény összeállítására és közlekedtetésére külön intézkedéseket hozott, a baleset-elhárításban felelôs hatóságok és szervezetek pedig kiegészítették e szállításokra vonatkozóan az elôírásaikat, illetve a szállítás idejére külön intézkedéseket léptettek életbe. A gondos elôkészületek és intézkedéseknek köszönhetôen a szállítások során soha semmilyen rendellenesség nem történt decembere óta az elhasznált, atomerômûvi üzemanyag kazetták tárolása az atomerômû közvetlen szomszédságában található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) történik. A min. 3 éves pihentetési idôszak elteltével a kazettákat az erômûben vízzel töltött szállítókonténerbe helyezik. A konténerek külsô felületének dekontaminálását követôen, azokat vasúti kocsin szállítják át a tárolóba. Egy konténerben max. 30 darab kazetta helyezhetô el. Kiégett üzemanyagok szállításakor a szállítmány veszélyességét a fûtôelemek állapota, a szállítókonténer épsége, tömörsége, a szállítási-csomagolási egység környezeti feltételeinek biztosítása határozza meg. A szállítókonténer sérülése alatt annak tömöretlenné válását kell érteni, amikor is az elveszítheti hûtôközegét. A kiégett üzemanyagok szállítására alkalmazott konténereket úgy tervezik és tesztelik, hogy azok extrém körülmények között se sérüljenek. Például egy ilyen tesztelés során egy 22 tonnás "B" típusú csomagolás sérülés nélkül átvészelte azt a szimulációt, amikor a vasúti szállítókocsit 90 km/h sebességgel ütközött egy 690 tonnás betontömbbel. A csomagok akkor is hermetikusak maradtak, amikor gáztartályokat robbantottak fel közvetlen közelükben. Ezek a biztonsági tesztelések nagyban segítik a közvélemény megnyugtatását is. Egyébként a hûtôközegét veszített konténer felmelegedésének határt szab a tárolt fûtôelem kötegek lehetséges maximális felmelegedése. A levegôvel töltött konténer maximális hômérséklete, légköri nyomáson, stacioner állapotban még 30 nap elteltével sem közelíti meg a vonatkozó határparamétert.

17 Szállítás a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyére A hazai intézményekben keletkezô radioaktív hulladékokat a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) gyûjti be. Az ADR elôírásainak való megfelelôség biztosítása érdekében a küldeménydarabok dokumentációjára, használatára, karbantartására, felügyeletére, valamint a szállításra és a szállítás közbeni átmeneti tárolásra az RHK Kft. minôségbiztosítási programot alkalmaz, összhangban az ADR-ben elôírtakkal. Az ADR hatálya alá tartozó radioaktív anyag szállítása kizárólag az ÁNTSZ által kiadott jármû-jóváhagyási engedéllyel rendelkezô gépjármûvel történik. A radioaktív hulladékokat engedményes vagy ipari csomagolásban, az elhasznált sugárforrásokat "B(U)" vagy "A"- típusú konténerben szállítják a telephelyre. A szállítás során rendkívüli esemény bekövetkezésekor a jármûvezetô teendôit az "írásbeli utasítás" írja le, mely többek között tartalmazza az értesítendô szerveket, az arra járók figyelmeztetésének módját, valamint a jármûvezetô által megtehetô beavatkozó intézkedéseket. A radioaktív anyagokat szállító gépjármûveket az ADR elôírásainak megfelelô felszereléssel vannak ellátva. A radioaktív anyagok szállítása ún. kizárólagos használat mellett történik, vagyis kizárólag egy berakodási és egy kirakodási hely lehet a szállítás során.

18 Kis és közepes aktivitású hulladék szállítása a paksi atomerômûbôl a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba A paksi atomerômûbôl származó a kis és közepes aktivitású hulladék a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) kerül végleges elhelyezésre. Az RHK Kft. a paksi atomerômû és a bátaapáti telephelyek közötti szállítást közúton, a közúti forgalomban üzemeltetett, a radioaktív anyagok (hulladékok) szállítási követelményeinek megfelelôen kialakított jármûvel oldja meg. A végleges tároló üzemeltetésének elsô szakaszában a szállítandó csomag 200 literes szénacél, szabványos kialakítású, minôsített csomagoló anyagként szereplô hordókban elhelyezett, kb. 200 kg tömegû, ADR szerint LSA-I, LSA-II, LSA-III csoportba besorolt radioaktív anyag. A késôbbiekben a paksi atomerômû más csomagolásban is elôkészít majd hulladékot végleges elhelyezésre.

19 A 200 l-es hordókat azonos méretû hordkeretekbe helyezik. Egy hordkeretben 4 db hordót rögzítenek, melynek együttes tömege kb kg. A szállító gépjármûre a paksi atomerômûben rendszeresített 4 db hordkeret kerül. A kiegészítô árnyékolással ellátott hordkerettel a maximálisan 10 msv/h felületi dózisteljesítményû hulladékos hordók is szállíthatók. Az árnyékolt hordkeretbe két hordó helyezhetô el, és a felszínén kialakuló dózisteljesítmények alapján egyesítô csomagolásként megfelel az ADR követelményeinek. A gépkocsi rendelkezik a megye területére érvényes, ADR 7. osztály radioaktív anyagainak (hulladékokra) szállításához szükséges engedélyekkel. A gépkocsi külsô felületén az ADR elôírásainak megfelelô jelölések (300x400 mm-es) táblák, bárcák elhelyezésére szolgáló táblatartók vannak elhelyezve. A hulladékszállító jármûre az ADR 7 szerinti kizárólagos használatra vonatkozó követelményeket tekintették tervezési alapnak. E szerint szállított küldeményeknél nem haladja a következô értékeket: 10 msv/h a küldeménydarabok vagy egyesítô csomagolások külsô felületének bármely pontján; 2 msv/h-t a jármû külsô felületének bármely pontján, illetve 0,1 msv/h 2 méter távolságban.

20 A hordkeretek szállítására szolgáló rész alja és további három oldala 5 mm-es rozsdamentes lemezburkolattal van ellátva. A felépítmény lefedésére két részbôl álló tetôszerkezet szolgál, melyek 4 mm-es rozsdamentes lemezbôl készülnek. A felépítmény két oldalán járólap található korláttal és létrával. A felépítményben a 200 literes hordót tartalmazó hordkeretek megfelelô helyzetbe való bedaruzását és szállítási helyzetben való rögzítését bevezetôk és közbensô tartók biztosítják, melyek a szállítás közben a hordkeretek max. 2 mm-es elmozdulását teszik lehetôvé hossz-, illetve oldalirányban. A hordók függôleges elmozdulását, a berakott hordók fölé hajtott, és ebben a helyzetben rögzített rugós zár akadályozza meg. A felépítmény teljes szerkezete rozsdamentes acélból került megtervezésre a dekontaminálhatóság céljából. A tetô két részes, eltolható kivitelben készül. Rögzítésük pneumatikus rendszerrel történik. A konstrukció méretezésekor a maradandó alakváltozás elviselésére 1,0 g oldal- és 2,0 g hosszirányú gyorsulást vettek figyelembe. A tervezés másik fô sugárvédelmi követelménye, hogy a jármû személyzetére és a kiszolgálásban közremûködô dolgozókra teljesüljenek a sugárvédelmi normák. E szerint a dózismegszorítás értéke sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott személyekre (a hulladékos hordók szállításában közremûködôk e csoportba tartoznak) legfeljebb évi 20 msv effektív dózis.

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Dr. Katona Tünde OAH ÁNI Radioaktív Anyagok Osztálya 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (R.) az atomenergia alkalmazása körében

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

Radioaktív hulladékkezelés tervezése

Radioaktív hulladékkezelés tervezése Országos Atomenergia Hivatal 3.8. sz. útmutató Verzió száma: 2. 2005. október Kiadta: Dr. Rónaky József!"#$"%&'"()*+#$+#,-.# Budapest, 2005. október. &"/*#01234"567$686$96,): Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29.

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a TLÜ502 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy a PA Zrt. ellenőrzött zónájában keletkező

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

AZ ÁNTSZ SZEREPE A RADIOAKTÍV ANYAGOK BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSÁBAN

AZ ÁNTSZ SZEREPE A RADIOAKTÍV ANYAGOK BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSÁBAN AZ ÁNTSZ SZEREPE A RADIOAKTÍV ANYAGOK BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSÁBAN dr. Jung József fizikus, vezető főtanácsos* ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Sugáregészségügyi Decentrum Tel./Fax: (06)-1-465-3846

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont Az atomenergia-termelés jelenleg két fontos kérdést vet fel, amelyekre pozitív választ kell találni: az egyik a

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. Cikk: Az 561/2006/EK rendelet

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (...) NFM rendelete. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (...) NFM rendelete. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (......) NFM rendelete a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 41 Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 18. Az áru szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. Az X helyére a

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013.

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. 2 Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez Készült a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/3883. számú országgyűlési határozati javaslat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

T/9337. számú törvényjavaslat

T/9337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9337. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-6/2014/HAT.

Részletesebben

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Szám:477-5/2014/IB. Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Az Animal Hygiene Kft. (székhely: 2370

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága

Atomerőművek biztonsága Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5 ELŐSZÓ

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2005-2009

AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2005-2009 AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2005-2009 Ballay László, Turák Olivér Pellet Sándor, Turai István OSSKI AZ OSKSZ-ról RÖVIDEN Jogszabály: 16/2000.(VI.8.) EüM rendelet Feladat:

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Iparbiztonsági ismeretek Az előadás tartalma A katasztrófavédelemről röviden Iparbiztonsági felügyelőség A kritikus infrastruktúra védelem Veszélyes áru szállítás (közúti, vasúti, vízi, légi) Veszélyes

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

呗j 010. i Á g D B I E güg h g f D gh G g c ó í r m m L ír 3 T j ű T j ű 3 T j ű T j ű T j ű T j ű T j ű A AL J K L AL LK K A L H LLA K K ŰJ 呗 H m 呗 呗 i ó 呗呗 呗呗 ó 呗 ó rm ó 呗 呗j g űj 3 g űj h g űj j g űj

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése

A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése Hózer Zoltán 1, Hordósy Gábor 1, Slonszki Emese 1, Vimi András 1, Tóta Ádám 2 1 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet,

Részletesebben

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 2012.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 2012.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19.

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. 1 Új UN tételek 2 osztály 9 adszorbeált gázok (m.n.n., egyedi tételek) UN 3510 3518 adszorbeált gáz, m.n.n UN 3512 adszorbeált

Részletesebben