Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása"

Átírás

1 Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

2

3 Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk, akkor azt becsomagoljuk. A csomagolás módját általában úgy választjuk meg, hogy a szállítás során elôfordulható sérülésektôl megóvjuk a terméket. A veszélyes anyagok szállításánál is ugyanaz a cél, nevezetesen, hogy az "áru" sértetlenül megérkezzen rendeltetési helyére. A hagyományos szállítással szemben itt a különbség az, hogy ha a csomagból veszélyes anyag válik szabaddá, akkor a közvetlen vagy tágabb környezet elszennyezôdhet, illetve az ott tartózkodók veszélynek lehetnek kitéve. Ezért a veszélyes anyagok szállítására nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. A csomagolás tervezés során a szakemberek arra törekszenek, hogy még szélsôséges esetekben sem - amikor is a csomag megsérülhet - juthasson ki a környezetet veszélyeztetô mértékben veszélyes anyag a csomagból. Az atomenergia békés célú felhasználása, a radioaktív anyagok széles körû alkalmazása nagyon sokszor megköveteli a radioaktív anyag tartalmú közegek egyik helyrôl egy másik helyre történô eljuttatását. A radioaktív anyagok szállítása során a legfontosabb cél a személyek, az anyagi javak, és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben. Radioaktív hulladékokat általában keletkezés helyükrôl további feldolgozás, máshol történô átmeneti tárolás vagy végleges elhelyezés céljából szállítják el. Nagyterületû országok esetében ez sok száz vagy ezer kilométer megtételét igényli. Mivel a radioaktív hulladékok többségének légi úton történô szállítása nagyon költséges lenne, ezért azokat közúton, vasúton vagy vízi úton kell eljuttatni rendeltetési helyükre. Más országokban nem a nagy távolság, hanem a viszonylag nagy népsûrûség kíván fokozott figyelmet. Ezen kiadvány közreadásával a célunk annak bemutatása, hogy a radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatában a csomagolás és szállítás milyen helyet foglal el, milyen szempontokat kell figyelembe venni az egyes módozatok kiválasztásakor, illetve milyen biztonsági megfontolásokat kell érvényesíteni e mûveletek során. A hazai helyzet ismertetésével azt kívánjuk demonstrálni, hogy a magyar gyakorlat teljesen megfelel a legkorszerûbb nemzetközi megoldásoknak. Bízom benne, hogy a közölt információk alapján mindenkiben az a kép alakul ki, amit az elmúlt sok évtized világ tapasztalata is igazol, miszerint radioaktív hulladékok teljesen biztonságosan szállíthatók. Dr. Hegyháti József Ügyvezetô Igazgató

4 A radioaktív hulladékok csomagolásával szemben alapvetô követelmény a radioaktív tartalom megtartása, a külsô sugárzási szint korlátozása, nukleáris anyagok esetében a szubkritikusság megôrzése és a hôhatások okozta károk megelôzése a szállítás teljes ideje alatt.

5 Csomagolás A radioaktív anyagok szállítása során a legfontosabb védelmi cél a szennyezés elkerülése, valamint a személyek, az anyagi javak, és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben. A csomagolás mérete, anyaga, kialakítása a szállításra váró radioaktív anyag tulajdonságaitól függ. A megfelelô csomagolás kiválasztását a radioaktív anyag jellege, a szállítandó radioaktív izotóp fajtája, aktivitása és a fizikai, kémiai tulajdonságai (pl. halmazállapot) határozza meg. A csomagolással szemben támasztott követelményeket a szállításra kerülô anyag veszélyessége (aktivitás érték, toxicitás, kritikusság) határozza meg. A csomagolás típusára vonatkozó követelmények alapjául a súlyos radiológiai kockázatot kiváltó aktivitás értékek szolgálnak, melyeket radioaktív izotóponként határoztak meg. A jelenlegi szabályozásban külön határérték (A1) vonatkozik a vízben nem oldódó, nem diszpergálódó, ún. "különleges formájú", és egy másik (A2) a vízben oldódó vagy diszperzióra képes radioaktív anyagokra. A rendszer 1973-óta A1/A2, illetve Q-rendszerként ismeretes. A rendszer kifejlesztése során azokat a lehetséges besugárzási útvonalakat elemezték, amelyek személyek jelentôs külsô és/vagy belsô dózisterhelését okozhatják egy szállítási baleset következtében.

6 Az egyes radioaktív izotópra az A1 és A2 értékeket az alábbi besugárzási útvonalakból kiindulva határozták meg: külsô gamma és béta dózis, belégzési dózis, bôr elszennyezôdés, lenyelés és levegôben lévô anyagok okozta külsô (bemerülési) dózis. Attól függôen, hogy a szállítandó radioaktív anyag aktivitása hogyan viszonyul a vonatkozó A1/A2 értékhez, különbözô fajtájú, más és más speciális tulajdonságokkal rendelkezô csomagolásra van szükség. Az alkalmazható csomagolások fajtái az egyre szigorodó feltételek sorrendjében az alábbiak: engedményes, ipari, "A" típusú, "B" típusú, "C" típusú. Az engedményes csomagolási kategoriába a hagyományos árukezelés során alkalmazott csomagolások tartoznak, mint pl. papírdoboz, fadoboz, fóliacsomagolás, stb. Ennek lényege, hogy a radioaktív anyag nem igényel a nem veszélyes anyagoknál gondosabb árukezelést. A nagyon kis aktivitású, vagy kis mennyiségû radioaktív anyagokat lehet ilyen csomagolásban szállítani, de a legtöbb esetben a kiürített szállító göngyölegek visszaszállításakor is ezt a csomagolási módot kell alkalmazni. Az ipari csomagolást akkor alkalmazzák, amikor a radioaktív anyag az egyéb veszélyes anyagokhoz hasonlóan gondos kezelést igényel, a csomagolásnak normál szállítási körülmények között meg kell tartania tartalmát, és a korlátozott aktivitástartalom miatt általában nincs szükség sugárvédelmi árnyékolásra. Az ipari csomagolásnak három fajtáját különböztetik meg (IP-1; IP-2; IP-3), amelyek abban különböznek egymástól, hogy más követelmények vonatkoznak arra nézve, hogy az egyes típusoknak milyen mértékben kell ellenállniuk a normál szállítási körülményeknek (pl. jármûrôl történô leesés, erôs csapadék hatásainak való kitétel, éles tárgybehatolás). Az ezen követelményeknek való megfelelést tesztelésekkel kell igazolni. Ipari csomagolással kis fajlagos aktivitású anyagokat (angol rövidítéssel LSA) és a felületükön szennyezett tárgyakat (SCO) lehet szállítani. Az LSA anyagokból - ilyen lehet például laboratóriumi hulladék - a szállítási szabályzatok három csoportot különböztetnek meg (LSA-I; LSA-II; LSA-III). Ezek közül egyes esetekben ömlesztett szállítás is lehetséges. Az SCO tárgyak esetében a szállítási szabályzatok két csoportot különböztetnek meg (SCO-I; SCO-II). Ilyen tárgyak egyes esetekben csomagolatlanul is szállíthatóak.

7 A Az "A" típusú csomagolás a klasszikus csomagolási forma a radioaktív anyagok esetében. Az ilyen csomagolásnak a normál szállítási körülmények között, beleértve a kisebb rakodási anomáliákat is (pl. a rakomány véletlen leborulása, eldôlése) meg kell tartania radioaktív-anyag tartalmát és sugárvédelmi árnyékolóképességét. Az "A" típusú csomagolásban szállítható maximális aktivitásokat az A1/A2 értékek határozzák meg. B C A "B" típusú csomagolásokat az A1/A2 értékeket meghaladó - vagyis nagy radiológiai kockázatot rejtô - radioaktív anyagok szállításakor kell alkalmazni. Ezért ennek a csomagtípusnak egy baleset esetén is meg kell tartania sugárvédelmi árnyékoló-képességét. A veszélyes anyagok nemzetközi szállítását szabályozó módozatfüggô egyezmények radioaktív anyagok szállítására vonatkozó elôírásai szerint a kijutás csak korlátozott lehet. A csomagolás hatósági jóváhagyás szempontjából lehet "B(U)" jelölésû, ún. egyoldalú (unilaterális) - amikor is csak adott ország hatósága hagyja jóvá -, vagy "B(M)" jelölésû többoldalú (multilaterális), amikor több ország hatósága is engedélyezi a csomagolást. Ez utóbbi megoldás nemzetközi szállításokkor lényeges. A "C" típusú csomagolásokat olyankor lehet alkalmazni, amikor nagy aktivitású radioaktív anyagot kívánnak légi úton továbbítani. A "C" típusú küldeménydarabokat úgy kell kialakítani, hogy valószínûtlen legyen a radioaktív anyag kiszabadulása és az árnyékolás folytonosságának elvesztése a szállítás közbeni baleseti körülmények között, beleértve a légi szállítás baleseti körülményeit is. A "C" típusú küldeménydarabok szintén nem tartalmazhatnak a küldeménydarab engedélyezési okiratában engedélyezett tartalomtól eltérô anyagot. A "B" típusú küldeménydarabok nem tartalmazhatnak más radionuklidokat és nagyobb aktivitásokat, mint ami a küldeménydarab-mintára engedélyezett; vagy olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai állapotukban a küldeménydarab engedélyezett tartalmától eltérnek. Ezeket a megszorításokat az engedélyezési okiratban rögzítik.

8 Hasadó anyagok csomagolása az aktivitástól függôen a már felsorolt csomagolási típusok valamelyikével történhet. Ilyen anyagok szállításakor a csomagolásnak azt is biztosítania kell, hogy a szubkritikus állapot mind a normál szállítás, mind baleseti körülmények között fennmaradjon a szállítás teljes ideje alatt. A következô eshetôségeket kell figyelembe venni: - víz szivárgása a küldeménydarabba, vagy a küldeménydarabból, - a beépített neutronelnyelôk vagy moderátorok hatékonyságának elvesztése, - a radioaktív tartalom átrendezôdése, csomagon belül, vagy kívül, - a távolság csökkenése a küldeménydarabok, vagy radioaktív tartalmuk között, - a küldeménydarabok vízbe merülése, vagy hóba temetôdése, - a hômérsékletváltozások lehetséges hatásai. A küldeménydarab tartalmának aktivitása meghatározza az alkalmazandó csomagolás valamely fentebb felsorolt típusát. Egy hasadó anyag szállítására engedélyezett küldeménydarab sem tartalmazhat az engedélyezettnél nagyobb tömegû hasadóanyagot, illetve olyan radionuklidokat vagy hasadóanyagokat, amelyek a küldeménydarab mintára nincsenek engedélyezve, különösen, ha ezek alakjukban, fizikai, vagy kémiai állapotukban, vagy térbeli elrendezôdésükben az engedélyezett tartalomtól eltérnek. A hulladéktárolóba történô szállítás speciális csomagolásai A radioaktív hulladékok végleges elhelyezési helyére történô szállítások esetén a csomagolásnak egyszerre kell teljesítenie a szállításra (jellemzôen ipari, "A" vagy "B" típusú csomagolásra) és a végleges elhelyezésre vonatkozó követelményeket. Felszíni vagy felszín közeli tárolók esetén, amikor is döntôen rövid életû kis és közepes aktivitású hulladékot helyeznek el a konténer (hordó) anyaga általában szénacél, melyet korrózióálló bevonattal látnak el, vagy elôre gyártott betonkonténer. Mûanyagot, mint például nagysûrûségû polietilén is használnak nagy integritású konténerek gyártására. Ilyen hulladékok esetében elterjedt gyakorlat, hogy ugyanazon konténerek szolgálnak a szállítás és a végleges elhelyezés céljaira. Geológiai elhelyezési koncepció esetén a konténer és a kiegészítô csomagolás kiválasztását a hulladék típusa és az elhelyezési környezet határozza meg. Hosszú életû közepes aktivitású hulladékok (ahol a meghatározó radioizotópok felezési ideje 30 évnél hosszabb) többnyire acél vagy beton konténerekbe kerülnek. Nagy aktivitású hulladékot általában acél konténerekbe, a kiégett fûtôelemeket acél vagy réz-vas konténerekbe, illetve réz, acél vagy Ni-ötvözetû kiegészítô konténerekbe helyezik. Ez utóbbi típusú hulladékok esetében a szállításra és végleges elhelyezésre is megfelelô csomagolás (konténer) kialakítása jelenleg még további fejlesztések és vizsgálatok tárgya.

9 Csomagolás vizsgálatok Az "A" típusú csomagolás megfelelôségét különféle próbákkal ellenôrzik, de hatósági engedélyezés rendszerint nem szükséges. Nem hasadó-mentes hasadóanyag tartalom esetén azonban az ipari és az "A" típusú csomagoláshoz is az illetékes nemzeti hatóság engedélye szükséges. A "B" típusú csomagolás megfelelôségét az "A" típusnál alkalmazottakon túl további próbákkal (ejtés 9 méterrôl, halmazolás, vízbe merítés, hô próba 800 C 0 -on) kell bizonyítani. A megfelelôséget az illetékes hatóságnak kell igazolnia. (A csomag tulajdonságaitól függôen elôfordul, hogy a 9 m-es ejtés helyett egy 500 kg-os vastömböt kell ráejteni a csomagra). A "C" típusú csomagolásnak a szigorúbb követelményeknek és próbáknak kell megfelelniük, (pl.: 90 m/s sebességgel - kb. 400 méter magasból - történô ejtést is el kell tudni viselnie). A megfelelôséget az illetékes hatóságnak kell igazolnia. Példák a "B" típusú hulladékcsomagok hatósági tesztelésére Teszt vízpermet próba ejtési próba I ejtési próba II Körülmények Heves esôt szimulálva a próba csomagot legalább egy óráig 5 cm/óra intenzitású vízsugárnak teszik ki. A próba csomagot 9 m magasról ejtik ütközôlapra. (Beton alapon lévô vastag vaslemez.) A próba csomagot merôlegesen egy 15cm átmérôjû, legfeljebb 6mm lekerekítésû sugarú rúdra ejtik. halmazolási próba penetrációs (átdöfési) teszt hô próba vízbe merülési teszt Amennyiben a csomag alakja lehetôvé teszi a halomba rakást, akkor a próba csomagot 24 óráig nyomóterhelésnek teszik ki. A próba csomag leggyengébb pontjának középpontjára, a vízszintes tengely irányban egy 6 kg súlyú, 3,2 cm átmérôjû, félgömb végû rudat ejtenek. A próba csomagot 30 percig 800 o C-os hôhatásnak teszik ki. A próba csomagot legalább 8 óráig 15 m vízoszlop nyomásának teszik ki.

10 A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS RÖVÍDÍ- TÉSE: ADR

11 Szállítás Radioaktív hulladékok szállítása a keletkezés helyétôl a feldolgozó létesítménybe, onnan pedig a végleges elhelyezés helyszínére nagyon fontos lépés a hulladékkezelési rendszerben. Radioaktív hulladékok keletkezhetnek gáz, folyékony vagy szilárd halmazállapotban, ám szállításuk döntôen szilárd, ritkábban folyékony állapotban történik. A veszélyes anyagok - és ezen belül a radioaktív hulladékok - szállítását nemzetközi egyezmények szabályozzák, bár Európában külön egyezmények vonatkoznak a különbözô, a tengeri, a közúti, a folyami, a légi és a vasúti szállítási módokra, ezek nagymértékben hasonlóak. A radioaktív hulladékok közúti szállítását a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) szabályozza. A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló elsô egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását ban jelentek meg elôször a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekeztek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A nemzetközi együttmûködéssel készült dokumentumokat ajánlások formájában teszik közzé, amelyek alapját képezik a szállítási ágazatok mindegyikénél megalakult nemzetközi szervezetek szabályzatainak. A szállítási módok közül a legjelentôsebb szerepet a közúti szállítás jelenti, mivel az összes többi esetében a berakodás helyére (pl. a pályaudvarra) a radioaktív anyagokat többnyire csak közúton lehet eljuttatni.

12 Az ADR a veszélyesség mértékétôl függôen más-más szabályokat ír elô. Rögzíti az áru csomagolásának módját, a csomag felszínén és tôle 1 m távolságban mérhetô megengedett maximális dózisteljesítményt. Meghatározza, hogy egy szállítójármûvel mekkora rakomány szállítható. Pontos elôírásokat tesz a csomagok és az azokat szállító jármûvek azonosítását segítô veszélyességi bárcák használatára. Meghatározza az útvonal kijelölésének irányadó elveit, a jármû vezetôjének feladatát az áru átvételekor, leadásakor és baleseti szituációkban egyaránt. A veszélyes árukat a nemzetközi egyezmények egységesen kilenc áruosztályba (veszélyességi osztályba) sorolják, és a radioaktív anyagokat minden szállítási szabályzatban a 7. osztályba sorolták. A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó ajánlásokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakcsoportjai dolgozták ki, és az elsô ilyen tárgyú ajánlás 1961-ben jelent meg. A NAÜ ajánlásai általában szállítási módtól, vagy jármûvektôl független, többségükben általános követelményeket tartalmaznak. Az ADR 7. osztálya pontosan definiálja, mit tekintünk radioaktivitás szempontjából veszélyes anyagnak. A szabályozás nem tesz különbséget a radioaktív hulladékok és egyéb radioaktív anyagok szállítása között. Néhány általános elôírás: A jármûvek felületén a maximális dózisteljesítmény 2 msv/h lehet. A jármû felületétôl 2 m távolságra max. 0,1 msv/h dózisteljesítmény a megengedett érték. Közúti szállítás esetén a II-sárga és III-sárga kategóriájú csomagokat (ld. Elôkészítés a szállításra részt) szállító jármûveken a vezetôn és személyzeten kívül más nem tartózkodhat. A radioaktív anyagok/hulladékok szállítására vonatkozó szigorú biztonsági követelmények következetes érvényesítése eredményként nemzetközi adatok alapján nagyon jók a szállítás biztonsági statisztikák.

13 Elôkészítés a szállításra A leggyakoribb szállítási mód a szárazföldi, közúton vagy vasúton. A légi szállítás radioaktív hulladékok esetében ritka, ezt elsôsorban rövid felezés idejû radioaktív anyagok, pl. orvosi diagnosztikai célokra alkalmazott radiofarmakonok szállítása során alkalmazzák. Vannak országok (pl. Svédország), melyek mindenfajta hulladék esetében a tengeri szállítást preferálják, míg mások (pl. Japán, Franciaország, Nagy-Britannia) a kiégett fûtôelemek, plutónium vagy nagy aktivitású hulladékok esetében választják ezt a módot. A radioaktív anyagok/hulladékok szárazföldön, vízen, levegôben történô szállítása csak az arra engedélyezett jármûvel hajtható végre, saját tulajdonú anyagként (szállítás) vagy feladott áruként (fuvarozás). Szállításuk nem megengedett közhasználatú jármûveken (villamos, autóbusz, taxi), illetve fuvarozásuk személyi poggyászként (repülôgép, vonat, stb.). A radioaktív anyagokat szállító jármûvek sugárvédelmi szempontból nem igényelnek speciális kiképzést, mivel a szállítás biztonságát a csomagolás adja, viszont a jármûfelépítmények igazodnak a speciális alakú küldemények befogadásához. A radioaktívhulladék-kezelés lépéseinek sorában a szállítás azért különleges, mivel ez nem egy zárt - ôrzött és ellenôrzött létesítményen belül - hanem a civil szférában történik. A szállítást végzô személyzet, a lakosság és a környezet védelme érdekében számos intézkedést tesznek: - a csomagolási szabványokat a hulladék által képviselt veszélyhez igazítják (hulladékcsomag, szállítóeszköz), - a szállítást végzô személyzet speciális képzést kap, - a szállítási útvonalat optimalizálják, - csak engedélyezett szállítóeszközöket alkalmaznak, - különleges eljárásrendek vonatkoznak a szállítmány ellenôrzésére. A radioaktív anyagok szállítása során az elmúlt több mint 40 év során egyetlen esetben sem történt olyan baleset, amely a súlyos következményekkel járt volna a lakosságra és a környezetre nézve. Egyetlen olyan baleset sem történt, melyben kiégett fûtôelemeket tartalmazó konténerek felhasadtak volna. A szállításhoz a csomagot feliratozni és bárcázni kell, az adott szállítási módra vonatkozó szabályozás szerint. A bárcáknak a csomag két ellentétes oldalán kell kihelyezve lenniük. Az ADR szerint a fuvarozásban/szállításban közremûködô rakodó személyzet tájékoztatása céljából a csomagokat három veszélyességi kategóriába sorolják. A veszélyességi kategóriát vörös színû csíkokkal ellátott bárcákkal jelezik. Az alkalmazandó bárca kiválasztása a küldeménydarab felületén mérhetô dózisteljesítmény mérésén alapul. A bárcák rovatai angol nyelven szerepelnek, amelyeket ki kell tölteni a radionuklid és az aktivitás pontos feltüntetésével. A Szállítási Mutatószám (Transport Index) egy dimenzió nélküli szám, amelyet a felülettôl minden irányban 1 méterre mérhetô dózisteljesítmény alapján kell meghatározni. Értéke - kivételes esetektôl eltekintve - csomagonként maximum 10 lehet. A hasadó anyagok szállításakor "FISSILE" feliratú bárcát (7 E) is ki kell tenni, amelyen szerepelnie kell a számítással meghatározható Kritikussági Biztonsági Index (Criticality Safety Index) adatnak, melynek maximuma 50 lehet. A csomagokra vonatkozó mutatószámokat összeadva megkapjuk a teljes rakományra vonatkozó sugárzási illetve kritikussági jellemzôt. a felületen a felületen a felületen max 5 µsv/h µsv/h 500 < 2000 µsv/h Transport Index: 0 Transport Index: 0 < 1 Transport Index: 1 <10 A szállítójármûveket, vagy a jármûvön lévô ISO konténert (ld. fogalom meghatározásokat) szintén jelölésekkel kell ellátni. A szokásos jelölés egy-egy narancssárga tábla a jármû elején és hátulján, valamint a sugárveszély szimbólumot tartalmazó ún. nagybárca a jármû két oldalán és a hátulján. Vasúti szállítás esetében a kocsikat kell ellátni a megfelelô táblákkal és nagybárcákkal, de a hajók, teherszállító repülôgépek megjelölése nem elôírás.

14 Okmányok A radioaktív anyagok szállításának másodlagos (adminisztratív) biztonságát a helyesen kitöltött, illetve a szükség szerint beszerzett és csatolt okmányok biztosítják. A radioaktív szállítmányok legfontosabb okmánya a fuvarokmány, vagy fuvarlevél. Minden szállítandó anyagra a feladónak kell biztosítania a szükséges, és jogszabályban rögzített információk megadását. Ilyenek többek között az áruosztály száma, azaz a radioaktív anyagok esetében a "7", az egyes radionuklidok neve, az anyagok fizikai és kémiai állapotának leírása, a maximális aktivitás a szállítás során, a küldeménydarab kategóriája, az illetékes hatóság minden engedélyének száma (SF, vagy LD anyagok, "B" vagy "C" típusú csomagolás, külön megegyezés, vagy egyéb, pl. szállítási engedélyek). A fuvarokmány nyelvezete az adott ország anyanyelve. Nemzetközi szállítás esetében, ha ez a nyelv nem német, angol, vagy francia, akkor az információkat ezen nyelvek valamelyikén meg kell ismételni. A szállító személyzet munkáltatójának a közúti szállítás során esetlegesen bekövetkezô bármiféle esemény (baleset, vagy vészhelyzet) elkerülésére a szállítás megkezdése elôtt a jármû vezetôje és személyzete részére írásbeli utasítást kell átadni. Az írásbeli utasítás formája kötött, nyelvezete olyan kell, legyen, amelyet a személyzet megért. Az utasítást - amely tartalmazza a jármû szükséges felszerelésének felsorolását és a teendôket a megelôzés, illetve vészhelyzet esetére - a jármû vezetôfülkéjében, könnyen hozzáférhetô helyen kell tartani. A szállításban résztvevô személyek számára (jármûvezetôk, kísérôk, rakodók) legalább alapfokú sugárvédelmi ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése szükséges. Általános szabály, hogy a szállítás ideje alatt a rakomány nem maradhat felügyelet nélkül. Ebbôl a szempontból a közúti szállítás különösen kritikus. Egy radioaktív anyagot/hulladékot szállító közúti jármû felügyelet nélkül csak biztonságos helyen (üzemi telephely) várakozhat. Ennek hiányában a szóba jöhetô lehetôségek sorrendje: ôrzött parkoló (képzett személyzet), normál parkoló (a többi gépjármûtôl biztonságosan elkülönülve), végsô esetben lakott területen kívül (nagy, szabad térségben). Továbbá bárhol felügyelet nélkül lehet hagyni a jármûvet, ha a raktér zárt és a sugárzási szint a jármû felületének bármely hozzáférhetô pontján nem haladja meg az 5 µsv/h értéket.

15 Hazai helyzet A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását alapvetôen az évi 19. törvényerejû rendelettel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletei, valamint az évi 2. törvényerejû rendelet alapján kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Megállapodás (RID), továbbá az évi 25. törvényerejû rendelet alapján kihirdetett Veszélyes Árúk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Mûszaki Utasítások (ICAO TI) szabályozza. A 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a fenti nemzetközi elôírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is kiterjeszti. törvény szerint az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe tartozik többek között a radioaktív anyagok szállításának engedélyezése a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok rendelkezései szerint, és a radioaktív anyagok csomagolásának jóváhagyása és ellenôrzése. Ezek szerint az OAH engedélyezi a nemzetközi szállítást és a különösen nagy aktivitású radioaktív anyagok belföldi szállítását. A Hivatal feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. Radioaktív anyagok közúti szállítását a fôváros vagy egy megye területén belül a kérelmezô székhelye (telephelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei (fôvárosi) intézete engedélyezi. A megyék közötti és nemzetközi viszonylatban az elôbb megjelölt engedély megléte esetén az engedélyt az ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatala adja ki. Az ionizáló sugárzást kibocsátó radioaktív anyagok és az önfenntartó, nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehetô anyagok biztonságos alkalmazását szigorú hatósági rendszer felügyeli. Az atomenergiáról szóló

16 A paksi atomerômû kiégett üzemanyagának szállítása Nukleáris anyagok - mint például kiégett üzemanyagok - szállításakor a legfontosabb célkitûzések a radioaktív anyagok benntartása, a környezeti sugárzási szint korlátozása,a kritikusság (láncreakció beindulásának) megakadályozása és a felszabaduló hô miatti károsodás elkerülése. A korábbi, Oroszországba történô vasúti szállítás biztonságát a szállító szerelvényt és személyzetet is adó orosz fél és a Paksi Atomerômû Rt. közötti szerzôdés garantálta, amelynek értelmében a szerelvény és a csomagolás megfelelt az érvényes nemzetközi elôírásoknak. További garancia volt, hogy a MÁV a szerelvény összeállítására és közlekedtetésére külön intézkedéseket hozott, a baleset-elhárításban felelôs hatóságok és szervezetek pedig kiegészítették e szállításokra vonatkozóan az elôírásaikat, illetve a szállítás idejére külön intézkedéseket léptettek életbe. A gondos elôkészületek és intézkedéseknek köszönhetôen a szállítások során soha semmilyen rendellenesség nem történt decembere óta az elhasznált, atomerômûvi üzemanyag kazetták tárolása az atomerômû közvetlen szomszédságában található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) történik. A min. 3 éves pihentetési idôszak elteltével a kazettákat az erômûben vízzel töltött szállítókonténerbe helyezik. A konténerek külsô felületének dekontaminálását követôen, azokat vasúti kocsin szállítják át a tárolóba. Egy konténerben max. 30 darab kazetta helyezhetô el. Kiégett üzemanyagok szállításakor a szállítmány veszélyességét a fûtôelemek állapota, a szállítókonténer épsége, tömörsége, a szállítási-csomagolási egység környezeti feltételeinek biztosítása határozza meg. A szállítókonténer sérülése alatt annak tömöretlenné válását kell érteni, amikor is az elveszítheti hûtôközegét. A kiégett üzemanyagok szállítására alkalmazott konténereket úgy tervezik és tesztelik, hogy azok extrém körülmények között se sérüljenek. Például egy ilyen tesztelés során egy 22 tonnás "B" típusú csomagolás sérülés nélkül átvészelte azt a szimulációt, amikor a vasúti szállítókocsit 90 km/h sebességgel ütközött egy 690 tonnás betontömbbel. A csomagok akkor is hermetikusak maradtak, amikor gáztartályokat robbantottak fel közvetlen közelükben. Ezek a biztonsági tesztelések nagyban segítik a közvélemény megnyugtatását is. Egyébként a hûtôközegét veszített konténer felmelegedésének határt szab a tárolt fûtôelem kötegek lehetséges maximális felmelegedése. A levegôvel töltött konténer maximális hômérséklete, légköri nyomáson, stacioner állapotban még 30 nap elteltével sem közelíti meg a vonatkozó határparamétert.

17 Szállítás a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyére A hazai intézményekben keletkezô radioaktív hulladékokat a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) gyûjti be. Az ADR elôírásainak való megfelelôség biztosítása érdekében a küldeménydarabok dokumentációjára, használatára, karbantartására, felügyeletére, valamint a szállításra és a szállítás közbeni átmeneti tárolásra az RHK Kft. minôségbiztosítási programot alkalmaz, összhangban az ADR-ben elôírtakkal. Az ADR hatálya alá tartozó radioaktív anyag szállítása kizárólag az ÁNTSZ által kiadott jármû-jóváhagyási engedéllyel rendelkezô gépjármûvel történik. A radioaktív hulladékokat engedményes vagy ipari csomagolásban, az elhasznált sugárforrásokat "B(U)" vagy "A"- típusú konténerben szállítják a telephelyre. A szállítás során rendkívüli esemény bekövetkezésekor a jármûvezetô teendôit az "írásbeli utasítás" írja le, mely többek között tartalmazza az értesítendô szerveket, az arra járók figyelmeztetésének módját, valamint a jármûvezetô által megtehetô beavatkozó intézkedéseket. A radioaktív anyagokat szállító gépjármûveket az ADR elôírásainak megfelelô felszereléssel vannak ellátva. A radioaktív anyagok szállítása ún. kizárólagos használat mellett történik, vagyis kizárólag egy berakodási és egy kirakodási hely lehet a szállítás során.

18 Kis és közepes aktivitású hulladék szállítása a paksi atomerômûbôl a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba A paksi atomerômûbôl származó a kis és közepes aktivitású hulladék a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) kerül végleges elhelyezésre. Az RHK Kft. a paksi atomerômû és a bátaapáti telephelyek közötti szállítást közúton, a közúti forgalomban üzemeltetett, a radioaktív anyagok (hulladékok) szállítási követelményeinek megfelelôen kialakított jármûvel oldja meg. A végleges tároló üzemeltetésének elsô szakaszában a szállítandó csomag 200 literes szénacél, szabványos kialakítású, minôsített csomagoló anyagként szereplô hordókban elhelyezett, kb. 200 kg tömegû, ADR szerint LSA-I, LSA-II, LSA-III csoportba besorolt radioaktív anyag. A késôbbiekben a paksi atomerômû más csomagolásban is elôkészít majd hulladékot végleges elhelyezésre.

19 A 200 l-es hordókat azonos méretû hordkeretekbe helyezik. Egy hordkeretben 4 db hordót rögzítenek, melynek együttes tömege kb kg. A szállító gépjármûre a paksi atomerômûben rendszeresített 4 db hordkeret kerül. A kiegészítô árnyékolással ellátott hordkerettel a maximálisan 10 msv/h felületi dózisteljesítményû hulladékos hordók is szállíthatók. Az árnyékolt hordkeretbe két hordó helyezhetô el, és a felszínén kialakuló dózisteljesítmények alapján egyesítô csomagolásként megfelel az ADR követelményeinek. A gépkocsi rendelkezik a megye területére érvényes, ADR 7. osztály radioaktív anyagainak (hulladékokra) szállításához szükséges engedélyekkel. A gépkocsi külsô felületén az ADR elôírásainak megfelelô jelölések (300x400 mm-es) táblák, bárcák elhelyezésére szolgáló táblatartók vannak elhelyezve. A hulladékszállító jármûre az ADR 7 szerinti kizárólagos használatra vonatkozó követelményeket tekintették tervezési alapnak. E szerint szállított küldeményeknél nem haladja a következô értékeket: 10 msv/h a küldeménydarabok vagy egyesítô csomagolások külsô felületének bármely pontján; 2 msv/h-t a jármû külsô felületének bármely pontján, illetve 0,1 msv/h 2 méter távolságban.

20 A hordkeretek szállítására szolgáló rész alja és további három oldala 5 mm-es rozsdamentes lemezburkolattal van ellátva. A felépítmény lefedésére két részbôl álló tetôszerkezet szolgál, melyek 4 mm-es rozsdamentes lemezbôl készülnek. A felépítmény két oldalán járólap található korláttal és létrával. A felépítményben a 200 literes hordót tartalmazó hordkeretek megfelelô helyzetbe való bedaruzását és szállítási helyzetben való rögzítését bevezetôk és közbensô tartók biztosítják, melyek a szállítás közben a hordkeretek max. 2 mm-es elmozdulását teszik lehetôvé hossz-, illetve oldalirányban. A hordók függôleges elmozdulását, a berakott hordók fölé hajtott, és ebben a helyzetben rögzített rugós zár akadályozza meg. A felépítmény teljes szerkezete rozsdamentes acélból került megtervezésre a dekontaminálhatóság céljából. A tetô két részes, eltolható kivitelben készül. Rögzítésük pneumatikus rendszerrel történik. A konstrukció méretezésekor a maradandó alakváltozás elviselésére 1,0 g oldal- és 2,0 g hosszirányú gyorsulást vettek figyelembe. A tervezés másik fô sugárvédelmi követelménye, hogy a jármû személyzetére és a kiszolgálásban közremûködô dolgozókra teljesüljenek a sugárvédelmi normák. E szerint a dózismegszorítás értéke sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott személyekre (a hulladékos hordók szállításában közremûködôk e csoportba tartoznak) legfeljebb évi 20 msv effektív dózis.

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MORVAI Cintia morvai.cintia@uni-nke.hu VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Katasztrófa

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI

Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 30. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSI és FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. december 16. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben