Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása"

Átírás

1 Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

2

3 Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk, akkor azt becsomagoljuk. A csomagolás módját általában úgy választjuk meg, hogy a szállítás során elôfordulható sérülésektôl megóvjuk a terméket. A veszélyes anyagok szállításánál is ugyanaz a cél, nevezetesen, hogy az "áru" sértetlenül megérkezzen rendeltetési helyére. A hagyományos szállítással szemben itt a különbség az, hogy ha a csomagból veszélyes anyag válik szabaddá, akkor a közvetlen vagy tágabb környezet elszennyezôdhet, illetve az ott tartózkodók veszélynek lehetnek kitéve. Ezért a veszélyes anyagok szállítására nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. A csomagolás tervezés során a szakemberek arra törekszenek, hogy még szélsôséges esetekben sem - amikor is a csomag megsérülhet - juthasson ki a környezetet veszélyeztetô mértékben veszélyes anyag a csomagból. Az atomenergia békés célú felhasználása, a radioaktív anyagok széles körû alkalmazása nagyon sokszor megköveteli a radioaktív anyag tartalmú közegek egyik helyrôl egy másik helyre történô eljuttatását. A radioaktív anyagok szállítása során a legfontosabb cél a személyek, az anyagi javak, és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben. Radioaktív hulladékokat általában keletkezés helyükrôl további feldolgozás, máshol történô átmeneti tárolás vagy végleges elhelyezés céljából szállítják el. Nagyterületû országok esetében ez sok száz vagy ezer kilométer megtételét igényli. Mivel a radioaktív hulladékok többségének légi úton történô szállítása nagyon költséges lenne, ezért azokat közúton, vasúton vagy vízi úton kell eljuttatni rendeltetési helyükre. Más országokban nem a nagy távolság, hanem a viszonylag nagy népsûrûség kíván fokozott figyelmet. Ezen kiadvány közreadásával a célunk annak bemutatása, hogy a radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatában a csomagolás és szállítás milyen helyet foglal el, milyen szempontokat kell figyelembe venni az egyes módozatok kiválasztásakor, illetve milyen biztonsági megfontolásokat kell érvényesíteni e mûveletek során. A hazai helyzet ismertetésével azt kívánjuk demonstrálni, hogy a magyar gyakorlat teljesen megfelel a legkorszerûbb nemzetközi megoldásoknak. Bízom benne, hogy a közölt információk alapján mindenkiben az a kép alakul ki, amit az elmúlt sok évtized világ tapasztalata is igazol, miszerint radioaktív hulladékok teljesen biztonságosan szállíthatók. Dr. Hegyháti József Ügyvezetô Igazgató

4 A radioaktív hulladékok csomagolásával szemben alapvetô követelmény a radioaktív tartalom megtartása, a külsô sugárzási szint korlátozása, nukleáris anyagok esetében a szubkritikusság megôrzése és a hôhatások okozta károk megelôzése a szállítás teljes ideje alatt.

5 Csomagolás A radioaktív anyagok szállítása során a legfontosabb védelmi cél a szennyezés elkerülése, valamint a személyek, az anyagi javak, és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben. A csomagolás mérete, anyaga, kialakítása a szállításra váró radioaktív anyag tulajdonságaitól függ. A megfelelô csomagolás kiválasztását a radioaktív anyag jellege, a szállítandó radioaktív izotóp fajtája, aktivitása és a fizikai, kémiai tulajdonságai (pl. halmazállapot) határozza meg. A csomagolással szemben támasztott követelményeket a szállításra kerülô anyag veszélyessége (aktivitás érték, toxicitás, kritikusság) határozza meg. A csomagolás típusára vonatkozó követelmények alapjául a súlyos radiológiai kockázatot kiváltó aktivitás értékek szolgálnak, melyeket radioaktív izotóponként határoztak meg. A jelenlegi szabályozásban külön határérték (A1) vonatkozik a vízben nem oldódó, nem diszpergálódó, ún. "különleges formájú", és egy másik (A2) a vízben oldódó vagy diszperzióra képes radioaktív anyagokra. A rendszer 1973-óta A1/A2, illetve Q-rendszerként ismeretes. A rendszer kifejlesztése során azokat a lehetséges besugárzási útvonalakat elemezték, amelyek személyek jelentôs külsô és/vagy belsô dózisterhelését okozhatják egy szállítási baleset következtében.

6 Az egyes radioaktív izotópra az A1 és A2 értékeket az alábbi besugárzási útvonalakból kiindulva határozták meg: külsô gamma és béta dózis, belégzési dózis, bôr elszennyezôdés, lenyelés és levegôben lévô anyagok okozta külsô (bemerülési) dózis. Attól függôen, hogy a szállítandó radioaktív anyag aktivitása hogyan viszonyul a vonatkozó A1/A2 értékhez, különbözô fajtájú, más és más speciális tulajdonságokkal rendelkezô csomagolásra van szükség. Az alkalmazható csomagolások fajtái az egyre szigorodó feltételek sorrendjében az alábbiak: engedményes, ipari, "A" típusú, "B" típusú, "C" típusú. Az engedményes csomagolási kategoriába a hagyományos árukezelés során alkalmazott csomagolások tartoznak, mint pl. papírdoboz, fadoboz, fóliacsomagolás, stb. Ennek lényege, hogy a radioaktív anyag nem igényel a nem veszélyes anyagoknál gondosabb árukezelést. A nagyon kis aktivitású, vagy kis mennyiségû radioaktív anyagokat lehet ilyen csomagolásban szállítani, de a legtöbb esetben a kiürített szállító göngyölegek visszaszállításakor is ezt a csomagolási módot kell alkalmazni. Az ipari csomagolást akkor alkalmazzák, amikor a radioaktív anyag az egyéb veszélyes anyagokhoz hasonlóan gondos kezelést igényel, a csomagolásnak normál szállítási körülmények között meg kell tartania tartalmát, és a korlátozott aktivitástartalom miatt általában nincs szükség sugárvédelmi árnyékolásra. Az ipari csomagolásnak három fajtáját különböztetik meg (IP-1; IP-2; IP-3), amelyek abban különböznek egymástól, hogy más követelmények vonatkoznak arra nézve, hogy az egyes típusoknak milyen mértékben kell ellenállniuk a normál szállítási körülményeknek (pl. jármûrôl történô leesés, erôs csapadék hatásainak való kitétel, éles tárgybehatolás). Az ezen követelményeknek való megfelelést tesztelésekkel kell igazolni. Ipari csomagolással kis fajlagos aktivitású anyagokat (angol rövidítéssel LSA) és a felületükön szennyezett tárgyakat (SCO) lehet szállítani. Az LSA anyagokból - ilyen lehet például laboratóriumi hulladék - a szállítási szabályzatok három csoportot különböztetnek meg (LSA-I; LSA-II; LSA-III). Ezek közül egyes esetekben ömlesztett szállítás is lehetséges. Az SCO tárgyak esetében a szállítási szabályzatok két csoportot különböztetnek meg (SCO-I; SCO-II). Ilyen tárgyak egyes esetekben csomagolatlanul is szállíthatóak.

7 A Az "A" típusú csomagolás a klasszikus csomagolási forma a radioaktív anyagok esetében. Az ilyen csomagolásnak a normál szállítási körülmények között, beleértve a kisebb rakodási anomáliákat is (pl. a rakomány véletlen leborulása, eldôlése) meg kell tartania radioaktív-anyag tartalmát és sugárvédelmi árnyékolóképességét. Az "A" típusú csomagolásban szállítható maximális aktivitásokat az A1/A2 értékek határozzák meg. B C A "B" típusú csomagolásokat az A1/A2 értékeket meghaladó - vagyis nagy radiológiai kockázatot rejtô - radioaktív anyagok szállításakor kell alkalmazni. Ezért ennek a csomagtípusnak egy baleset esetén is meg kell tartania sugárvédelmi árnyékoló-képességét. A veszélyes anyagok nemzetközi szállítását szabályozó módozatfüggô egyezmények radioaktív anyagok szállítására vonatkozó elôírásai szerint a kijutás csak korlátozott lehet. A csomagolás hatósági jóváhagyás szempontjából lehet "B(U)" jelölésû, ún. egyoldalú (unilaterális) - amikor is csak adott ország hatósága hagyja jóvá -, vagy "B(M)" jelölésû többoldalú (multilaterális), amikor több ország hatósága is engedélyezi a csomagolást. Ez utóbbi megoldás nemzetközi szállításokkor lényeges. A "C" típusú csomagolásokat olyankor lehet alkalmazni, amikor nagy aktivitású radioaktív anyagot kívánnak légi úton továbbítani. A "C" típusú küldeménydarabokat úgy kell kialakítani, hogy valószínûtlen legyen a radioaktív anyag kiszabadulása és az árnyékolás folytonosságának elvesztése a szállítás közbeni baleseti körülmények között, beleértve a légi szállítás baleseti körülményeit is. A "C" típusú küldeménydarabok szintén nem tartalmazhatnak a küldeménydarab engedélyezési okiratában engedélyezett tartalomtól eltérô anyagot. A "B" típusú küldeménydarabok nem tartalmazhatnak más radionuklidokat és nagyobb aktivitásokat, mint ami a küldeménydarab-mintára engedélyezett; vagy olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai állapotukban a küldeménydarab engedélyezett tartalmától eltérnek. Ezeket a megszorításokat az engedélyezési okiratban rögzítik.

8 Hasadó anyagok csomagolása az aktivitástól függôen a már felsorolt csomagolási típusok valamelyikével történhet. Ilyen anyagok szállításakor a csomagolásnak azt is biztosítania kell, hogy a szubkritikus állapot mind a normál szállítás, mind baleseti körülmények között fennmaradjon a szállítás teljes ideje alatt. A következô eshetôségeket kell figyelembe venni: - víz szivárgása a küldeménydarabba, vagy a küldeménydarabból, - a beépített neutronelnyelôk vagy moderátorok hatékonyságának elvesztése, - a radioaktív tartalom átrendezôdése, csomagon belül, vagy kívül, - a távolság csökkenése a küldeménydarabok, vagy radioaktív tartalmuk között, - a küldeménydarabok vízbe merülése, vagy hóba temetôdése, - a hômérsékletváltozások lehetséges hatásai. A küldeménydarab tartalmának aktivitása meghatározza az alkalmazandó csomagolás valamely fentebb felsorolt típusát. Egy hasadó anyag szállítására engedélyezett küldeménydarab sem tartalmazhat az engedélyezettnél nagyobb tömegû hasadóanyagot, illetve olyan radionuklidokat vagy hasadóanyagokat, amelyek a küldeménydarab mintára nincsenek engedélyezve, különösen, ha ezek alakjukban, fizikai, vagy kémiai állapotukban, vagy térbeli elrendezôdésükben az engedélyezett tartalomtól eltérnek. A hulladéktárolóba történô szállítás speciális csomagolásai A radioaktív hulladékok végleges elhelyezési helyére történô szállítások esetén a csomagolásnak egyszerre kell teljesítenie a szállításra (jellemzôen ipari, "A" vagy "B" típusú csomagolásra) és a végleges elhelyezésre vonatkozó követelményeket. Felszíni vagy felszín közeli tárolók esetén, amikor is döntôen rövid életû kis és közepes aktivitású hulladékot helyeznek el a konténer (hordó) anyaga általában szénacél, melyet korrózióálló bevonattal látnak el, vagy elôre gyártott betonkonténer. Mûanyagot, mint például nagysûrûségû polietilén is használnak nagy integritású konténerek gyártására. Ilyen hulladékok esetében elterjedt gyakorlat, hogy ugyanazon konténerek szolgálnak a szállítás és a végleges elhelyezés céljaira. Geológiai elhelyezési koncepció esetén a konténer és a kiegészítô csomagolás kiválasztását a hulladék típusa és az elhelyezési környezet határozza meg. Hosszú életû közepes aktivitású hulladékok (ahol a meghatározó radioizotópok felezési ideje 30 évnél hosszabb) többnyire acél vagy beton konténerekbe kerülnek. Nagy aktivitású hulladékot általában acél konténerekbe, a kiégett fûtôelemeket acél vagy réz-vas konténerekbe, illetve réz, acél vagy Ni-ötvözetû kiegészítô konténerekbe helyezik. Ez utóbbi típusú hulladékok esetében a szállításra és végleges elhelyezésre is megfelelô csomagolás (konténer) kialakítása jelenleg még további fejlesztések és vizsgálatok tárgya.

9 Csomagolás vizsgálatok Az "A" típusú csomagolás megfelelôségét különféle próbákkal ellenôrzik, de hatósági engedélyezés rendszerint nem szükséges. Nem hasadó-mentes hasadóanyag tartalom esetén azonban az ipari és az "A" típusú csomagoláshoz is az illetékes nemzeti hatóság engedélye szükséges. A "B" típusú csomagolás megfelelôségét az "A" típusnál alkalmazottakon túl további próbákkal (ejtés 9 méterrôl, halmazolás, vízbe merítés, hô próba 800 C 0 -on) kell bizonyítani. A megfelelôséget az illetékes hatóságnak kell igazolnia. (A csomag tulajdonságaitól függôen elôfordul, hogy a 9 m-es ejtés helyett egy 500 kg-os vastömböt kell ráejteni a csomagra). A "C" típusú csomagolásnak a szigorúbb követelményeknek és próbáknak kell megfelelniük, (pl.: 90 m/s sebességgel - kb. 400 méter magasból - történô ejtést is el kell tudni viselnie). A megfelelôséget az illetékes hatóságnak kell igazolnia. Példák a "B" típusú hulladékcsomagok hatósági tesztelésére Teszt vízpermet próba ejtési próba I ejtési próba II Körülmények Heves esôt szimulálva a próba csomagot legalább egy óráig 5 cm/óra intenzitású vízsugárnak teszik ki. A próba csomagot 9 m magasról ejtik ütközôlapra. (Beton alapon lévô vastag vaslemez.) A próba csomagot merôlegesen egy 15cm átmérôjû, legfeljebb 6mm lekerekítésû sugarú rúdra ejtik. halmazolási próba penetrációs (átdöfési) teszt hô próba vízbe merülési teszt Amennyiben a csomag alakja lehetôvé teszi a halomba rakást, akkor a próba csomagot 24 óráig nyomóterhelésnek teszik ki. A próba csomag leggyengébb pontjának középpontjára, a vízszintes tengely irányban egy 6 kg súlyú, 3,2 cm átmérôjû, félgömb végû rudat ejtenek. A próba csomagot 30 percig 800 o C-os hôhatásnak teszik ki. A próba csomagot legalább 8 óráig 15 m vízoszlop nyomásának teszik ki.

10 A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS RÖVÍDÍ- TÉSE: ADR

11 Szállítás Radioaktív hulladékok szállítása a keletkezés helyétôl a feldolgozó létesítménybe, onnan pedig a végleges elhelyezés helyszínére nagyon fontos lépés a hulladékkezelési rendszerben. Radioaktív hulladékok keletkezhetnek gáz, folyékony vagy szilárd halmazállapotban, ám szállításuk döntôen szilárd, ritkábban folyékony állapotban történik. A veszélyes anyagok - és ezen belül a radioaktív hulladékok - szállítását nemzetközi egyezmények szabályozzák, bár Európában külön egyezmények vonatkoznak a különbözô, a tengeri, a közúti, a folyami, a légi és a vasúti szállítási módokra, ezek nagymértékben hasonlóak. A radioaktív hulladékok közúti szállítását a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) szabályozza. A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló elsô egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását ban jelentek meg elôször a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekeztek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A nemzetközi együttmûködéssel készült dokumentumokat ajánlások formájában teszik közzé, amelyek alapját képezik a szállítási ágazatok mindegyikénél megalakult nemzetközi szervezetek szabályzatainak. A szállítási módok közül a legjelentôsebb szerepet a közúti szállítás jelenti, mivel az összes többi esetében a berakodás helyére (pl. a pályaudvarra) a radioaktív anyagokat többnyire csak közúton lehet eljuttatni.

12 Az ADR a veszélyesség mértékétôl függôen más-más szabályokat ír elô. Rögzíti az áru csomagolásának módját, a csomag felszínén és tôle 1 m távolságban mérhetô megengedett maximális dózisteljesítményt. Meghatározza, hogy egy szállítójármûvel mekkora rakomány szállítható. Pontos elôírásokat tesz a csomagok és az azokat szállító jármûvek azonosítását segítô veszélyességi bárcák használatára. Meghatározza az útvonal kijelölésének irányadó elveit, a jármû vezetôjének feladatát az áru átvételekor, leadásakor és baleseti szituációkban egyaránt. A veszélyes árukat a nemzetközi egyezmények egységesen kilenc áruosztályba (veszélyességi osztályba) sorolják, és a radioaktív anyagokat minden szállítási szabályzatban a 7. osztályba sorolták. A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó ajánlásokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakcsoportjai dolgozták ki, és az elsô ilyen tárgyú ajánlás 1961-ben jelent meg. A NAÜ ajánlásai általában szállítási módtól, vagy jármûvektôl független, többségükben általános követelményeket tartalmaznak. Az ADR 7. osztálya pontosan definiálja, mit tekintünk radioaktivitás szempontjából veszélyes anyagnak. A szabályozás nem tesz különbséget a radioaktív hulladékok és egyéb radioaktív anyagok szállítása között. Néhány általános elôírás: A jármûvek felületén a maximális dózisteljesítmény 2 msv/h lehet. A jármû felületétôl 2 m távolságra max. 0,1 msv/h dózisteljesítmény a megengedett érték. Közúti szállítás esetén a II-sárga és III-sárga kategóriájú csomagokat (ld. Elôkészítés a szállításra részt) szállító jármûveken a vezetôn és személyzeten kívül más nem tartózkodhat. A radioaktív anyagok/hulladékok szállítására vonatkozó szigorú biztonsági követelmények következetes érvényesítése eredményként nemzetközi adatok alapján nagyon jók a szállítás biztonsági statisztikák.

13 Elôkészítés a szállításra A leggyakoribb szállítási mód a szárazföldi, közúton vagy vasúton. A légi szállítás radioaktív hulladékok esetében ritka, ezt elsôsorban rövid felezés idejû radioaktív anyagok, pl. orvosi diagnosztikai célokra alkalmazott radiofarmakonok szállítása során alkalmazzák. Vannak országok (pl. Svédország), melyek mindenfajta hulladék esetében a tengeri szállítást preferálják, míg mások (pl. Japán, Franciaország, Nagy-Britannia) a kiégett fûtôelemek, plutónium vagy nagy aktivitású hulladékok esetében választják ezt a módot. A radioaktív anyagok/hulladékok szárazföldön, vízen, levegôben történô szállítása csak az arra engedélyezett jármûvel hajtható végre, saját tulajdonú anyagként (szállítás) vagy feladott áruként (fuvarozás). Szállításuk nem megengedett közhasználatú jármûveken (villamos, autóbusz, taxi), illetve fuvarozásuk személyi poggyászként (repülôgép, vonat, stb.). A radioaktív anyagokat szállító jármûvek sugárvédelmi szempontból nem igényelnek speciális kiképzést, mivel a szállítás biztonságát a csomagolás adja, viszont a jármûfelépítmények igazodnak a speciális alakú küldemények befogadásához. A radioaktívhulladék-kezelés lépéseinek sorában a szállítás azért különleges, mivel ez nem egy zárt - ôrzött és ellenôrzött létesítményen belül - hanem a civil szférában történik. A szállítást végzô személyzet, a lakosság és a környezet védelme érdekében számos intézkedést tesznek: - a csomagolási szabványokat a hulladék által képviselt veszélyhez igazítják (hulladékcsomag, szállítóeszköz), - a szállítást végzô személyzet speciális képzést kap, - a szállítási útvonalat optimalizálják, - csak engedélyezett szállítóeszközöket alkalmaznak, - különleges eljárásrendek vonatkoznak a szállítmány ellenôrzésére. A radioaktív anyagok szállítása során az elmúlt több mint 40 év során egyetlen esetben sem történt olyan baleset, amely a súlyos következményekkel járt volna a lakosságra és a környezetre nézve. Egyetlen olyan baleset sem történt, melyben kiégett fûtôelemeket tartalmazó konténerek felhasadtak volna. A szállításhoz a csomagot feliratozni és bárcázni kell, az adott szállítási módra vonatkozó szabályozás szerint. A bárcáknak a csomag két ellentétes oldalán kell kihelyezve lenniük. Az ADR szerint a fuvarozásban/szállításban közremûködô rakodó személyzet tájékoztatása céljából a csomagokat három veszélyességi kategóriába sorolják. A veszélyességi kategóriát vörös színû csíkokkal ellátott bárcákkal jelezik. Az alkalmazandó bárca kiválasztása a küldeménydarab felületén mérhetô dózisteljesítmény mérésén alapul. A bárcák rovatai angol nyelven szerepelnek, amelyeket ki kell tölteni a radionuklid és az aktivitás pontos feltüntetésével. A Szállítási Mutatószám (Transport Index) egy dimenzió nélküli szám, amelyet a felülettôl minden irányban 1 méterre mérhetô dózisteljesítmény alapján kell meghatározni. Értéke - kivételes esetektôl eltekintve - csomagonként maximum 10 lehet. A hasadó anyagok szállításakor "FISSILE" feliratú bárcát (7 E) is ki kell tenni, amelyen szerepelnie kell a számítással meghatározható Kritikussági Biztonsági Index (Criticality Safety Index) adatnak, melynek maximuma 50 lehet. A csomagokra vonatkozó mutatószámokat összeadva megkapjuk a teljes rakományra vonatkozó sugárzási illetve kritikussági jellemzôt. a felületen a felületen a felületen max 5 µsv/h µsv/h 500 < 2000 µsv/h Transport Index: 0 Transport Index: 0 < 1 Transport Index: 1 <10 A szállítójármûveket, vagy a jármûvön lévô ISO konténert (ld. fogalom meghatározásokat) szintén jelölésekkel kell ellátni. A szokásos jelölés egy-egy narancssárga tábla a jármû elején és hátulján, valamint a sugárveszély szimbólumot tartalmazó ún. nagybárca a jármû két oldalán és a hátulján. Vasúti szállítás esetében a kocsikat kell ellátni a megfelelô táblákkal és nagybárcákkal, de a hajók, teherszállító repülôgépek megjelölése nem elôírás.

14 Okmányok A radioaktív anyagok szállításának másodlagos (adminisztratív) biztonságát a helyesen kitöltött, illetve a szükség szerint beszerzett és csatolt okmányok biztosítják. A radioaktív szállítmányok legfontosabb okmánya a fuvarokmány, vagy fuvarlevél. Minden szállítandó anyagra a feladónak kell biztosítania a szükséges, és jogszabályban rögzített információk megadását. Ilyenek többek között az áruosztály száma, azaz a radioaktív anyagok esetében a "7", az egyes radionuklidok neve, az anyagok fizikai és kémiai állapotának leírása, a maximális aktivitás a szállítás során, a küldeménydarab kategóriája, az illetékes hatóság minden engedélyének száma (SF, vagy LD anyagok, "B" vagy "C" típusú csomagolás, külön megegyezés, vagy egyéb, pl. szállítási engedélyek). A fuvarokmány nyelvezete az adott ország anyanyelve. Nemzetközi szállítás esetében, ha ez a nyelv nem német, angol, vagy francia, akkor az információkat ezen nyelvek valamelyikén meg kell ismételni. A szállító személyzet munkáltatójának a közúti szállítás során esetlegesen bekövetkezô bármiféle esemény (baleset, vagy vészhelyzet) elkerülésére a szállítás megkezdése elôtt a jármû vezetôje és személyzete részére írásbeli utasítást kell átadni. Az írásbeli utasítás formája kötött, nyelvezete olyan kell, legyen, amelyet a személyzet megért. Az utasítást - amely tartalmazza a jármû szükséges felszerelésének felsorolását és a teendôket a megelôzés, illetve vészhelyzet esetére - a jármû vezetôfülkéjében, könnyen hozzáférhetô helyen kell tartani. A szállításban résztvevô személyek számára (jármûvezetôk, kísérôk, rakodók) legalább alapfokú sugárvédelmi ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése szükséges. Általános szabály, hogy a szállítás ideje alatt a rakomány nem maradhat felügyelet nélkül. Ebbôl a szempontból a közúti szállítás különösen kritikus. Egy radioaktív anyagot/hulladékot szállító közúti jármû felügyelet nélkül csak biztonságos helyen (üzemi telephely) várakozhat. Ennek hiányában a szóba jöhetô lehetôségek sorrendje: ôrzött parkoló (képzett személyzet), normál parkoló (a többi gépjármûtôl biztonságosan elkülönülve), végsô esetben lakott területen kívül (nagy, szabad térségben). Továbbá bárhol felügyelet nélkül lehet hagyni a jármûvet, ha a raktér zárt és a sugárzási szint a jármû felületének bármely hozzáférhetô pontján nem haladja meg az 5 µsv/h értéket.

15 Hazai helyzet A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását alapvetôen az évi 19. törvényerejû rendelettel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletei, valamint az évi 2. törvényerejû rendelet alapján kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Megállapodás (RID), továbbá az évi 25. törvényerejû rendelet alapján kihirdetett Veszélyes Árúk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Mûszaki Utasítások (ICAO TI) szabályozza. A 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a fenti nemzetközi elôírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is kiterjeszti. törvény szerint az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe tartozik többek között a radioaktív anyagok szállításának engedélyezése a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok rendelkezései szerint, és a radioaktív anyagok csomagolásának jóváhagyása és ellenôrzése. Ezek szerint az OAH engedélyezi a nemzetközi szállítást és a különösen nagy aktivitású radioaktív anyagok belföldi szállítását. A Hivatal feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. Radioaktív anyagok közúti szállítását a fôváros vagy egy megye területén belül a kérelmezô székhelye (telephelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei (fôvárosi) intézete engedélyezi. A megyék közötti és nemzetközi viszonylatban az elôbb megjelölt engedély megléte esetén az engedélyt az ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatala adja ki. Az ionizáló sugárzást kibocsátó radioaktív anyagok és az önfenntartó, nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehetô anyagok biztonságos alkalmazását szigorú hatósági rendszer felügyeli. Az atomenergiáról szóló

16 A paksi atomerômû kiégett üzemanyagának szállítása Nukleáris anyagok - mint például kiégett üzemanyagok - szállításakor a legfontosabb célkitûzések a radioaktív anyagok benntartása, a környezeti sugárzási szint korlátozása,a kritikusság (láncreakció beindulásának) megakadályozása és a felszabaduló hô miatti károsodás elkerülése. A korábbi, Oroszországba történô vasúti szállítás biztonságát a szállító szerelvényt és személyzetet is adó orosz fél és a Paksi Atomerômû Rt. közötti szerzôdés garantálta, amelynek értelmében a szerelvény és a csomagolás megfelelt az érvényes nemzetközi elôírásoknak. További garancia volt, hogy a MÁV a szerelvény összeállítására és közlekedtetésére külön intézkedéseket hozott, a baleset-elhárításban felelôs hatóságok és szervezetek pedig kiegészítették e szállításokra vonatkozóan az elôírásaikat, illetve a szállítás idejére külön intézkedéseket léptettek életbe. A gondos elôkészületek és intézkedéseknek köszönhetôen a szállítások során soha semmilyen rendellenesség nem történt decembere óta az elhasznált, atomerômûvi üzemanyag kazetták tárolása az atomerômû közvetlen szomszédságában található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) történik. A min. 3 éves pihentetési idôszak elteltével a kazettákat az erômûben vízzel töltött szállítókonténerbe helyezik. A konténerek külsô felületének dekontaminálását követôen, azokat vasúti kocsin szállítják át a tárolóba. Egy konténerben max. 30 darab kazetta helyezhetô el. Kiégett üzemanyagok szállításakor a szállítmány veszélyességét a fûtôelemek állapota, a szállítókonténer épsége, tömörsége, a szállítási-csomagolási egység környezeti feltételeinek biztosítása határozza meg. A szállítókonténer sérülése alatt annak tömöretlenné válását kell érteni, amikor is az elveszítheti hûtôközegét. A kiégett üzemanyagok szállítására alkalmazott konténereket úgy tervezik és tesztelik, hogy azok extrém körülmények között se sérüljenek. Például egy ilyen tesztelés során egy 22 tonnás "B" típusú csomagolás sérülés nélkül átvészelte azt a szimulációt, amikor a vasúti szállítókocsit 90 km/h sebességgel ütközött egy 690 tonnás betontömbbel. A csomagok akkor is hermetikusak maradtak, amikor gáztartályokat robbantottak fel közvetlen közelükben. Ezek a biztonsági tesztelések nagyban segítik a közvélemény megnyugtatását is. Egyébként a hûtôközegét veszített konténer felmelegedésének határt szab a tárolt fûtôelem kötegek lehetséges maximális felmelegedése. A levegôvel töltött konténer maximális hômérséklete, légköri nyomáson, stacioner állapotban még 30 nap elteltével sem közelíti meg a vonatkozó határparamétert.

17 Szállítás a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyére A hazai intézményekben keletkezô radioaktív hulladékokat a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) gyûjti be. Az ADR elôírásainak való megfelelôség biztosítása érdekében a küldeménydarabok dokumentációjára, használatára, karbantartására, felügyeletére, valamint a szállításra és a szállítás közbeni átmeneti tárolásra az RHK Kft. minôségbiztosítási programot alkalmaz, összhangban az ADR-ben elôírtakkal. Az ADR hatálya alá tartozó radioaktív anyag szállítása kizárólag az ÁNTSZ által kiadott jármû-jóváhagyási engedéllyel rendelkezô gépjármûvel történik. A radioaktív hulladékokat engedményes vagy ipari csomagolásban, az elhasznált sugárforrásokat "B(U)" vagy "A"- típusú konténerben szállítják a telephelyre. A szállítás során rendkívüli esemény bekövetkezésekor a jármûvezetô teendôit az "írásbeli utasítás" írja le, mely többek között tartalmazza az értesítendô szerveket, az arra járók figyelmeztetésének módját, valamint a jármûvezetô által megtehetô beavatkozó intézkedéseket. A radioaktív anyagokat szállító gépjármûveket az ADR elôírásainak megfelelô felszereléssel vannak ellátva. A radioaktív anyagok szállítása ún. kizárólagos használat mellett történik, vagyis kizárólag egy berakodási és egy kirakodási hely lehet a szállítás során.

18 Kis és közepes aktivitású hulladék szállítása a paksi atomerômûbôl a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba A paksi atomerômûbôl származó a kis és közepes aktivitású hulladék a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) kerül végleges elhelyezésre. Az RHK Kft. a paksi atomerômû és a bátaapáti telephelyek közötti szállítást közúton, a közúti forgalomban üzemeltetett, a radioaktív anyagok (hulladékok) szállítási követelményeinek megfelelôen kialakított jármûvel oldja meg. A végleges tároló üzemeltetésének elsô szakaszában a szállítandó csomag 200 literes szénacél, szabványos kialakítású, minôsített csomagoló anyagként szereplô hordókban elhelyezett, kb. 200 kg tömegû, ADR szerint LSA-I, LSA-II, LSA-III csoportba besorolt radioaktív anyag. A késôbbiekben a paksi atomerômû más csomagolásban is elôkészít majd hulladékot végleges elhelyezésre.

19 A 200 l-es hordókat azonos méretû hordkeretekbe helyezik. Egy hordkeretben 4 db hordót rögzítenek, melynek együttes tömege kb kg. A szállító gépjármûre a paksi atomerômûben rendszeresített 4 db hordkeret kerül. A kiegészítô árnyékolással ellátott hordkerettel a maximálisan 10 msv/h felületi dózisteljesítményû hulladékos hordók is szállíthatók. Az árnyékolt hordkeretbe két hordó helyezhetô el, és a felszínén kialakuló dózisteljesítmények alapján egyesítô csomagolásként megfelel az ADR követelményeinek. A gépkocsi rendelkezik a megye területére érvényes, ADR 7. osztály radioaktív anyagainak (hulladékokra) szállításához szükséges engedélyekkel. A gépkocsi külsô felületén az ADR elôírásainak megfelelô jelölések (300x400 mm-es) táblák, bárcák elhelyezésére szolgáló táblatartók vannak elhelyezve. A hulladékszállító jármûre az ADR 7 szerinti kizárólagos használatra vonatkozó követelményeket tekintették tervezési alapnak. E szerint szállított küldeményeknél nem haladja a következô értékeket: 10 msv/h a küldeménydarabok vagy egyesítô csomagolások külsô felületének bármely pontján; 2 msv/h-t a jármû külsô felületének bármely pontján, illetve 0,1 msv/h 2 méter távolságban.

20 A hordkeretek szállítására szolgáló rész alja és további három oldala 5 mm-es rozsdamentes lemezburkolattal van ellátva. A felépítmény lefedésére két részbôl álló tetôszerkezet szolgál, melyek 4 mm-es rozsdamentes lemezbôl készülnek. A felépítmény két oldalán járólap található korláttal és létrával. A felépítményben a 200 literes hordót tartalmazó hordkeretek megfelelô helyzetbe való bedaruzását és szállítási helyzetben való rögzítését bevezetôk és közbensô tartók biztosítják, melyek a szállítás közben a hordkeretek max. 2 mm-es elmozdulását teszik lehetôvé hossz-, illetve oldalirányban. A hordók függôleges elmozdulását, a berakott hordók fölé hajtott, és ebben a helyzetben rögzített rugós zár akadályozza meg. A felépítmény teljes szerkezete rozsdamentes acélból került megtervezésre a dekontaminálhatóság céljából. A tetô két részes, eltolható kivitelben készül. Rögzítésük pneumatikus rendszerrel történik. A konstrukció méretezésekor a maradandó alakváltozás elviselésére 1,0 g oldal- és 2,0 g hosszirányú gyorsulást vettek figyelembe. A tervezés másik fô sugárvédelmi követelménye, hogy a jármû személyzetére és a kiszolgálásban közremûködô dolgozókra teljesüljenek a sugárvédelmi normák. E szerint a dózismegszorítás értéke sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott személyekre (a hulladékos hordók szállításában közremûködôk e csoportba tartoznak) legfeljebb évi 20 msv effektív dózis.

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS MTA Energiatudományi Kutatóközpont HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Elter Dénes 1, Nádasi Iván 2 E-mail:

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Dr. Katona Tünde OAH ÁNI Radioaktív Anyagok Osztálya 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (R.) az atomenergia alkalmazása körében

Részletesebben

Az együvé rakási tilalmak az egyesítőcsomagolásokra is vonatkoznak.

Az együvé rakási tilalmak az egyesítőcsomagolásokra is vonatkoznak. 5.1 fejezet 5.1 Általános előírások Általános előírások 5.1.1 Alkalmazási terület és általános előírások Ez a fejezet a veszélyes áru küldemények jelölésére, bárcázására és okmányolására, valamint ahol

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK

5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK 5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK 927 5.1 FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 5.1.1 Alkalmazási terület és általános előírások Ez a fejezet a veszélyes áru küldemények jelölésére, bárcázására és okmányolására, valamint

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

Vonatbaleset 2012. december 11-én: a radioaktív tartalom biztonsága és védettsége

Vonatbaleset 2012. december 11-én: a radioaktív tartalom biztonsága és védettsége Vonatbaleset 2012. december 11-én: a radioaktív tartalom biztonsága és védettsége Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Háttérsugárzás Természet része Nagyrészt természetes eredetű (radon, kozmikus, Föld, táplálék) Mesterséges (leginkább orvosi

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

Radioaktív hulladékkezelés tervezése

Radioaktív hulladékkezelés tervezése Országos Atomenergia Hivatal 3.8. sz. útmutató Verzió száma: 2. 2005. október Kiadta: Dr. Rónaky József!"#$"%&'"()*+#$+#,-.# Budapest, 2005. október. &"/*#01234"567$686$96,): Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér OSSKI-MSO XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2011

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A jelen Szabályzat

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2012. április 24-26. Hajdúszoboszló Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában Készítette: Orbán Mihály

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, XXX C A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE a [ ] Bizottság 1702/2003/EK számú, a légijárművek és a hozzájuk kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Gépjárművek üzeme II.

Gépjárművek üzeme II. Gépjárművek üzeme II. Veszélyes áru közúti szállítása tantárgy ismeretanyaga Az ADR alapokmánya 1957.szeptember 30-án született, de csak 1968 januárjában lépett hatályba. Magyarország 1979. július 19-én

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei Bővített sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 12. Kalászi Pál OSSKI Int. Sug.véd. Szolgálat 06-20-936-4847 Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN dr. Ballay László OSSKI-AMOSSO A DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA FELVETÉSE SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEK: DÓZISTELJESÍTMÉNY MÉRÉSEK A helyszínen csak a dózisteljesítmény

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29.

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK

Részletesebben

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA

ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA ANYAGÁRAMLÁS ÉS MŰSZAKI LOGISZTIKA Anyagmozgató alrendszer OBJEKTUM GEOMETRIA, EGYSÉGRAKOMÁNYKÉPZÉS ELŐADÁS I. é. Szabó László tanársegéd BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Anyagmozgatási és Logisztikai

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Vincze Árpád, Stefánka Zsolt Országos Atomenergia Hivatal 2013.04.24. XXXVIII. Sugárvédelmi

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról

Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Komplex ellenőrzés Esettanulmány a 2013 márciusi telephelyi komplex ellenőrzésről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1

Részletesebben