Avilágkapitalizmus globális dominanciájának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Avilágkapitalizmus globális dominanciájának"

Átírás

1 A világvállalatok és a globális válság A multik jelene és jövõje Avilágkapitalizmus globális dominanciájának helyreállása a 20. század utolsó évtizedében jelentõs változásokhoz vezetett a nemzetközi rendszer és a világgazdaság mûködésének feltételeiben is. A liberalizáció tovább szélesedett, ami különösen a globális piaci rendszerben meghatározó jelentõségû nemzetközi transznacionális társaságok mûködésének kedvezett. E társaságok rendszerében, az úgynevezett transznacionális szektorban a verseny a változások nyomán különösen élessé vált és szereplõinek köre is bõvült. Nemcsak megjelentek, hanem jelentõs tényezõkké váltak a fejlõdõ világban és a volt szocialista országokban, mindenekelõtt Oroszországban, kialakult transznacionális társaságok (angol rövidítéssel: TNC-k) is a globális versenyben. Számottevõen bõvült a papírgazdaság, és ezen belül a globális pénzügyi szektor. Ennek keretében bontakozott ki a döntõen spekulációs mûvetekre alapozott kaszinókapitalizmus, amelyet alapvetõ felelõsség terhel a 2007-ben kezdõdött válságért.* Nem lehet azonban egyértelmû választ adni arra a kérdésre, hogy a válság ki- * A kaszinókapitalizmus fogalma eredetileg Keynestõl származik. Mai használatát Susan Strange angol közgazdász vezette be és konkretizálta. Megfogalmazása szerint a pénzvilág egy része sajátos globális kaszinóként mûködik, s ennek fõ résztvevõi, a bankok nem a saját pénzükkel, hanem mások pénzével játszanak. Néhány gondolat a válságról Bármely válság okait és következményeit tekintve legszemléletesebben egy adott rendszerben értelmezhetõ. A rendszer súlyos, lényeges zavaraként fogható fel, ami akadályozza vagy ellehetetleníti a funkcióinak ellátásához szükséges mûködését. Önálló rendszerként fogható fel szinte minden terület és szint: a globális társadalom, a politika, a környezet, és természetesen a gazdaság is. A globális rendszerben végbemenõ átalakulás nyomán sajátos, sokdimenziós válság jellemzi a 21. század jelenlegi szakaszát. Társadalmi meghatározottságú globális rendszer akkor kerülhet válságba, ha keretei között különbözõ területek válságai halmozódnak, beépített stabilizátorai, rendezõ erõi nem vagy nem elég hatékonyan mûködnek, és a politika rendelkezésre álló eszközei nem képesek visszaállítani a rendszer érdek- és értékviszonyait fenntartó mûködõképességét. A válság nem azonos az adott rendszer felbomlásával, azonban elõsegítheti azt, ha alapvetõ szereplõi nem vagy nem megfelelõen kezelik folyamatait. A 21. század világának jövõjével kapcsolatban általában is jogos a növekvõ bizonytalanság fogalmának használata. Ezt egyrészt a hatalmi változások elõre aligha jelezhetõ következményei, másrészt a szaporodó globális problémák indokolták. A hatalmi változások centrumában álló gazdasági hatalom új, globális megoszlása radikálisan megváltoztatta a verseny jellegét és feltételeit. A globális problémák közül a környezeti válság a fenntartható fejlõdés biztosíthatósága egyik alapvetõ korlátjaként okoz súlyos gondokat. Részben ehhez kapcsolódik egy sajátos globális, többdimenziós társadalmi válság, ami ugyancsak hosszú távon ható tényezõk következménye. A válság demográfiai dimenziója különösen jelentõs. A fejlõdõ világban rendkívül gyorsan nõ a munkaképes korúak száma és aránya. Ennek a történelmileg példátlanul nagy tömegnek nem tudnak megfelelõ megélhetési lehetõségeket biztosítani. Számítógéppel barátkozó német nyugdíjasok Éhezõ etióp asszony gyermekével A válság tovább növelte a tartós és strukturális munkanélküliséget, és bõvítette az informális gazdaságot. Mindezt súlyosbítja az urbanizáció a világ több térségében. A másik véglet, a fejlett világ jelentõs részére jellemzõ elöregedés, vagyis az idõsebb korosztályok arányának növekedése, amelyek eleve jelentõs szociális terhet jelentenek a társadalom számára, ez a demográfiai válság másik fontos komponense. A társadalmi válság további lényeges dimenziója a szegénység és a vagyonijövedelmi egyenlõtlenségek további növekedésének következményeivel kapcsolatos, valamint azzal, hogy az államok képtelenek e problémák megoldására. Válságban van a társadalmak egyik hagyományos intézménye, a család is. A tradicionális családi modell felbomlott, s olyan új modell még nem alakult ki, amely képes lenne tagjai számára megfelelõ biztonságot ajánlani. Kialakult a világban egy sajátos társadalmi értékválság is, amelynek nyomán az egyének elidegenedése a társadalmak számára is súlyos következményekkel jár. A nemzetközi, multilaterális szervezetek amelyeket a világ államai részben a globális válsághelyzetek kezelésére hoztak létre nem rendelkeznek ehhez elegendõ felhatalmazással, sem pedig anyagi eszközökkel. 20

2 alakulásában milyen volt a munkamegosztás a TNC-k, különösen a kaszinókapitalizmus fõ szereplõi, a globális pénzpiaci konglomerátumok üzleti mûveletei és törekvései, valamint az állami intézmények hibás döntései, tévedései között. A válság nyomán kibontakozott vitákban központi téma lett az egyes térségek vagy ágazatok válságai közötti kölcsönhatásos viszony. Az elmúlt években a hatalmas globális pénzpiaci konglomerátumok szerepe nemcsak azokban a spekulációs mûveletekben volt döntõ, amelyek a válság feltételeinek kialakításában játszottak szerepet, hanem e mûveletek és a válság globális kiterjesztésében is. Az állami intézmények ezeket nem vagy alig korlátozták, sazállamközi szervezetek sem alakítottak ki olyan feltételeket, amelyek megakadályozhatták volna a pénzpiacok szereplõinek olyan mûveleteit, amelyek aláásták a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását. Történelmi analógiák és az elméletek korlátozottsága A 2007-ben kezdõdött világgazdasági válság kitörése óta a szakirodalomban vita folyik arról, hogy az elmúlt évtizedek válságainak történelmi tanulságai vajon mennyire használhatók, azon túlmenõen, hogy minden válság valamikor megkezdõdött és bizonyos idõ múltával befejezõdött, és hogy az államok eszközeinek (törvényhozás, finanszírozás, ösztönzõ rendszerek) valamilyen szerepe volt a problémák kezelésében, amelyekbõl a gazdaságpolitikák tanulhatnak. Minden válságnak voltak nyertesei és vesztesei. A jelenlegi válsággal kapcsolatban sokan hivatkoztak a Kondratyev - vagy a Schumpeter -ciklusokra. Mások az évi amerikai bankválság tanulságaira, ami a 20. század elsõ nagy válsága volt, s éppen száz évvel a 2007-es válság elõtt kezdõdött. Globális jellege és méretei miatt legtöbben az as világgazdasági válsághoz viszonyították a 21. század elsõ globális gazdasági válságát. A tapasztalatok szerint azonban minden válság A Wall Street az 1907-es bankválság idején hátterében sajátos ok-okozati összefüggések, gazdasági struktúrák, érdekviszonyok állnak. A történelmi analógiák érdekesek, de ritkán használhatók iránymutatónak a válságot kezelni törekvõk számára. Érdekes és fontos kérdés az elméletek használhatóságának értékelése is. Nem kevesen keresik továbbra is a választ arra, hogy a közgazdaság-tudomány irányzatainak hatalmas tárházából melyek bizonyultak alkalmasnak a jelenlegi válság okainak, jellegének és következményeinek meggyõzõ magya- A New York-i tõzsde bejárata rázatára, illetve hogy melyek alapján lehetett volna a válságot elõre jelezni. Jól ismert, hogy az elméletek döntõen a múltat magyarázzák, s ennek alapján ítélik meg gyakran az államok gazdaságpolitikájának helyességét vagy racionalitását. Igen jelentõsek a különbségek a különbözõ közgazdasági iskolák között is, amelyek a döntéshozók nemzedékeit befolyásolhatják. Figyelemre méltó, hogy a Nobel család éppen 2010-ben döntött úgy, hogy elhatárolódik az úgynevezett közgazdasági Nobel-díjtól, amelyet a Riksbanken alapított az 1960-as években. A lépést kommentáló svéd közérdekû televízió hangsúlyozta, hogy Myrdal és Sen kivételével csak nyugati, fõleg amerikai közgazdászok kaptak közgazdasági Nobel-díjat, akik szinte kizárólag az irrelevánsnak bizonyult neoklasszikus iskola követõi. A válság e meghatározó amerikai közgazdasági iskolák kudarcának legszemléletesebb bizonyítéka volt. Az adott iskolák követõinek többsége nem volt képes jelezni a válság veszélyét, nem értették meg összetevõit és összefüggéseit, s képtelennek bizonyultak eredményes és hatékony válságkezelésre vonatkozó javaslatokban megegyezni. Gyakran idézik Paul Krugmannak a London School of Economicsban június 10-én tartott elõadásának egyik mondatát, miszerint a makroökonómiai elméletek többsége az elmúlt harminc évben jó esetben látványosan használhatatlan, rosszabb esetben kifejezetten káros volt. A gyakorlati szakemberek és az államok gazdaságpolitikáját kialakító, közgazdasági képzettségû politikusok többsége is a domináló elméleteket oktató iskolákban szerezte meg közgazdasági ismereteinek alapjait. Sajnálatos módon sok magyar közgazdász vált az említett iskolák kritikátlan követõjévé az elmúlt években. Õk is túlbecsülték a piac szabályozó szerepét s mereven ragaszkodtak a monetáris iskola tankönyvekben leírt eszközrendszeréhez. A globális intézmények gyakorlatában nem valamely közgazdasági iskola bázisán, hanem döntõen a szükségletekre reagáló pragmatikus dön- 21

3 tések nyomán alakult ki a nagy bankok és óriásvállalatok megmentésére és bizonyos fokig a keresletösztönzésre épült válságkezelõ politika. Nyitott kérdés, hogy a válságot követõ idõszakban mennyire vonják le a tanulságokat azok a szakemberek, akiknek gyakran merev ideológiai elkötelezettségre épült gazdaságpolitikai receptjei lényegesek voltak a világgazdasági válság feltételeinek kialakulásában. Valószínûleg a lecsengõben lévõ válságot követõ évek fejleményei adnak majd választ arra a kérdésre, hogy milyen változtatásokra lesznek hajlandók és képesek a rendszert fenntartó alapvetõ erõk, a rendszer fõ szereplõi. Robert Solow, Nobel-díjas amerikai közgazdász, az Amerikai Közgazdasági Társaságban 2008-ban tartott elõadásában azt az álláspontot foglalta el a jelenlegi válsággal és a rendszerrel összefüggésben, hogy a kapitalista rendszer általában képes kisebb jelentõségû problémákkal megküzdeni s az ezekkel összefüggõ válságokat kezelni. Nem képes azonban a nagy, globális jellegû problémák megoldására. Solow a jelenlegi válságot nem minõsítette. Transznacionális társaságok a válság utáni években A következõ évtizedek kutatásai adhatnak majd választ olyan kérdésekre, hogy a 2007-ben az Egyesült Államokban kezdõdött világgazdasági válság, amely minden bizonnyal a 21. század szuperkapitalizmusának elsõ globális válságaként vonul be a gazdaságtörténetbe, hogyan hatott a nemzetközi társaságokra, és közöttük a válság nyerteseire és veszteseire. A globális válság által okozott veszteségek egyelõre csak becslések tárgyai. Megbízhatónak tekintett szakértõi vélemények szerint a halmozott veszteség körülbelül akkora volt között, mint a világ 2007-es bruttó termékének fele. A világgazdasági válság jelentõs veszteségeket okozott a nemzetközi vállalatoknak is és nagy megrázkódtatásokat okozott számos transznacionális társaság mûködésében. Különösen érvényes ez a nemzetközi pénzügyekben mûködõ konglomerátumokra, amelyek bankokat, biztosítótársaságokat, brókercégeket és befektetési társaságokat 22 foglalnak magukban, valamint a reálgazdaság olyan fontos iparágaira, mint az autóipar, az elektronika és a gépipar. Ennek ellenére a nemzetközi társaságok a válság utáni világban is döntõ fontosságú tényezõi lesznek a tõkekoncentrációnak, a világtermelésnek, a nemzetközi kereskedelemnek s a technikai fejlõdésnek. Nincs a nemzetközi piaci rendszernek egyetlen más olyan intézménye sem, ami hasonlóan nagy szerepet játszhatna a világgazdaság mûködésében, fejlõdésében, a piaci rendszer folyamatainak, érdek- és értékviszonyainak globális terjedésében. Ez messze túlmegy a közvetlen külföldi befektetések fontosságán, amire gyakran szûkítik a TNC-k szerepét as adatok szerint a TNC-k külföldön mûködõ vállalatainak üzleti forgalma a világ bruttó terméke 60%- ának felelt meg, s csaknem duplája volt a világ áruexportjának. A TNC-k szerepe döntõ a globalizáció folyamataiban éppúgy, mint az államok gazdasága mikroszintjén mûködõ és a fejlett technikához, valamint a hitelrendszerhez kapcsolódó kis- és középvállalatok fejlõdésében. Globális méretekben sok százezer kis- és középvállalat (egyes országokra vonatkozó adatok szerint az ilyen vállalatok több mint egynegyede) a TNC-k beszállítója. Még nagyobb azoknak száma, amelyek finanszírozásában, technikai fejlesztésében a TNC-k szerepet játszanak. A transznacionális társaságok és a kisvállalatok közötti kapcsolatok a globális gazdaságban az elmúlt évtizedekben tovább bõvültek annak nyomán is, hogy például Indiában, Kínában és sok más kevésbé fejlett országban kisvállalatok százezrei végeznek bérmunkát a hatalmas globális kiskereskedelmi hálózatok számára. Aligha valószínû, hogy a válság nyomán a globális piacgazdaságnak olyan modellje alakulhat ki, ami ellentétes lenne a nemzetközi társaságok érdekeivel. Nyilvánvaló ugyanakkor az is, hogy a hatalmas világvállalatoknak számolniuk kell bizonyos változásokkal jövõ tevékenységükben. Az elsõ ezek között a kockázat, különösen a politikai kockázat növekedése. Egyértelmûnek tûnik azonban, hogy az állami költségvetési támogatások kimerülése után a TNC-k befektetései, kutatási és fejlesztési tevékenysége, vásárlásai, alkalmazottaik bérei és más kiadásaik a válság utáni gazdasági fellendülés meghatározó tényezõi lesznek sok országban. Vitathatatlan az is, hogy a kormányok intézkedései és az IMF, valamint más államközi szervezetek döntõ szerepe a válság következményeinek kezelésében, amelyek végeredményben sikeresen fékezték meg a gazdaságok szabadesését s a világgazdasági kapcsolatrendszer összeomlását is megakadályozták, nemcsak egybeestek a nemzetközi nagyvállalatok érdekeivel is, hanem sok ilyen társaságot mentettek meg. A transznacionális társaságok jövõje és a válságot követõ idõszak világgazdasági intézményeinek alakulása szempontjából is vitatott, de rövid távon aligha eldönthetõ kérdés, hogy a válság nyomán kialakul-e majd a piacgazdaság valamilyen új, globális, az állami intézményektõl, a nemzeti és multilaterális szabályozástól nagyobb mértékben függõ modellje, s hogy ennek nyomán mennyire változhatnak a TNC-k mûködési feltételei. Egyelõre sokkal közvetlenebb stratégiai problémákat tûztek napirendre. Valamennyi társaság vezetése részletesen elemezte helyzetét és a válság következményeit vállalati rendszerük számára. Jellemzésként érdemes kiemelni Toyoda úrnak, a Toyota társaság elnökének évi értékelõ beszédébõl néhány gondolatot. A nagy társaságok stratégiájával kapcsolatban öt fokozatot említett a gazdasági szemétdomb felé vezetõ úton: 1. a kezdeti sikerekre épült túlzott önbizalom; 2. a fegyelem nélküli törekvés a bõvülésre; 3. a veszélyek és a kockázati tényezõk figyelmen kívül hagyása; 4. a megmentõ vagy a mentõöv után kapkodás; 5. belenyugvás a marginalizálódásba vagy a megszûnésbe. Saját társaságára vonatkoztatva azt mondta, hogy túljutottak a harmadik fokozaton, és elérték a kritikus negyediket. Új stratégiák kialakulása A stratégiai döntések elemzésébõl kitûnik, hogy a jelenlegi válság egyik lényeges következményeként a nemzetközi társaságok versenyképességük,

4 Világvállalatok A világ elsõ transznacionális vállalata a Holland Kelet-indiai Társaság. A társaság egyik bengáliai lerakata. Hendrik van Schuylenburgh festménye, 1665 Coca-Cola kínai felirattal General Electric-reklám 1959-bõl General Electric-fényreklám napjainkban Az Opel-vállalat megmentése a német amerikai kapcsolatok próbaköve volt. Opel-típusok bemutatása a Nemzetközi Autókiállításon. Frankfurt, 2005 A szinte minden jelentõs sportág számára optimális sportcipõt készítõ német sportszergyártó cégcsoport, az Adidas AG óriásüzlete Hongkongban Coca-Colát reklámozó hölgy. Plakát, 1890-es évek A világ egyik legnagyobb gyorséttermi üzlethálózata, a McDonalds-lánc étterme Japánban 23

5 hatékonyságuk és nyereségességük növelésének hagyományos eszközeit, vagyis a költségek visszafogását a létszámcsökkentéssel vagy a takarékossággal nem tartják elegendõnek. Folyik egész üzleti tevékenységük átértékelése, és kialakulóban vannak az új stratégiák. Megfigyelhetõ már az eddigiekben is a külföldi befektetésekben a zöldmezõs befektetések arányának további csökkenése, a barnamezõs beruházások, vagyis a fúziók és akvizíciók túlsúlya. A motivációk között a piacméret és a várható piacbõvülés az elsõ helyre került. Csökkenni látszik emellett az univerzális konglomerátumok jelentõsége. Nõ a vertikális integrálódás szerepe, ami alapvetõ változást hozhat a beszállítókhoz való viszonyban. A hatékonyságot növelõ koncepciókban fontos a tehetséges magas képzettségûek alkalmazása. Folytatódik a munkaigényes tevékenységek áttelepítése az alacsony bérû, fegyelmezett és megfelelõ képzettségû munkaerõvel rendelkezõ országok felé. Az ilyen országok listáján növekvõ szerephez jut az afrikai térség. A kutatás-fejlesztés terén központi helyet kaptak a bizonyíthatóan perspektivikus, tehát piacképes eredmények, és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt a társaság alapvetõ technikai felkészültségét és erejét alkotó területek kiemelése. Különös figyelmet szentelnek a tõkehatékonyság növelésének, a saját eszközök hatékonyabb hasznosításának, és a külsõ források között a legkedvezõbbekre igyekeznek koncentrálni. Folyik a társaságok piacainak, érdekeltségeinek áttekintése, a társasági hálózat átszervezése, területi és funkcionális átcsoportosítása. Lényegesebbé váltak a stratégiai célok között a társadalmi elfogadottságot befolyásoló tényezõk is. Ez utóbbi összefügg a kockázati tényezõkkel, különösen a politikai kockázat növekedésével és jellegének változásával is. A társadalmi elfogadás fontossága A politikai kockázat növekedésének egyik fontos forrása a válság nyomán is erõsebbé vált idegengyûlölet és a populista politikai csoportok befolyásának növekedése sok országban. A gazdasági válság is bizonyította, hogy sok TNC 24 rövid távú szükségintézkedései, amelyek magukban foglalták a létszám csökkentését, különbözõ tevékenységek leépítését, beruházások leállítását és a forgótõke-kivonást, nem voltak tekintettel a fogadó országok gazdasági érdekeire és még kevésbé ezek politikai-társadalmi következményeire. Ez is szerepet játszik sok kormány politikájának változásában a TNC-kkel kapcsolatban, de nem mindig ez a legfõbb tényezõ. Az elmúlt egy-két évtized tapasztalatai is megkérdõjelezték az államok túlzott liberalizmusát néhány területen. Nem váltak ugyanis valóra a befektetésekkel kapcsolatos remények és várakozások a fogadó ország gazdasági növekedésére gyakorolt pozitív hatásokat illetõen. A TNC-k gyakran sokkal többet profitáltak befektetéseikbõl, mint a fogadó országok. Több állam is arra a következtetésre jutott, hogy a TNC-k terjeszkedése a stratégiai ágazatokban, hosszú távon különösen kedvezõtlen lehet. Ennek nyomán erõsödnek a törekvések e stratégiai ágakban az állami ellenõrzés erõsítésére. Ez esetenként újraállamosítást vagy olyan törvényeket eredményezhet, amelyek kizárják a külföldi befektetõket ezen ágazatokból. Figyelemre méltó, hogy a nemzetbiztonsági érdekeket, amelyek döntõek a stratégiai ágak meghatározásában, szélesen értelmezik. Néhány országban már nemcsak a hadiipar, hanem az energia, a távközlés, a szállítás és a vízellátás is egyre inkább e kategóriába kerül. Több ország már korábban is idesorolta természeti erõforrásait is. Korai lenne még természetesen mindebbõl messzemenõ következtetéseket levonni és általánosítani. A különbségek ugyanis igen jelentõsek az egyes szektorokban, államokban és a vállalatok között is. A világon mûködõ közel 85 ezer transznacionális társaságnak, vagy ahogy hazánkban nevezik, a multik -nak változó stratégiai döntései eltérõ módon hatnak arra a 178 országra, amelyekben összességében több mint 800 ezer leányvállalatuk vagy más érdekeltségük mûködik. Továbbra is jelentõs túlsúlyban vannak az olyan országok, amelyek tapasztalatai kedvezõek és/vagy a problémák ellenére versenyeznek a külföldi befektetésekért. Ezek közé tartozik Magyarország is, amely a rendszerváltás nyomán a világgazdaság egyik legnagyobb mértékben transznacionalizálódott állama lett. (A transznacionáltsági mutató négy tényezõ átlaga: a külföldi befektetések aránya a bruttó nemzeti termékben, a külföldi befektetések állományának aránya a bruttó nemzeti termékben, a külföldi tulajdonú társaságok súlya a foglalkoztatásban és a termelési értékben.) E mutató szerint a fejlettebb államok közül a hatodik, globálisan a tizedik helyen volt Magyarország 2008-ban. A hazai ipari tevékenységben igen magas, 40% feletti a részvétel a nemzetközileg integrált termelési rendszerekben és 75% az exportban. Mindebbõl következik, hogy a válságot követõ idõszakban annak ellenére igen fontosak maradnak a nemzetközi vállalatok stratégiai döntései gazdaságunk fejlõdésében és különösen nemzetközi szakosodásában, hogy az elmúlt évek során az ország vonzóereje csökkent és a politikai kockázat Magyarországgal kapcsolatban nõtt. Stratégiájuk nagymértékben befolyásolja Magyarország sikeres részvételét az Európai Unióban és versenyképességének alakulását más piacokon is. Egyidejûleg okozhat problémákat és nyithat lehetõségeket. Abban, hogy mi válik meghatározóbbá, a problémák vagy a lehetõségek serpenyõje, a következõ években különösen fontos a magyar társadalom hozzáállása és a politikai döntéshozók bölcsessége. KEDVES OLVASÓINK! SIMAI MIHÁLY Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt Ft-ot nyomdaköltségre fordítottuk. Örömmel fogadnánk, ha adójuk 1%-ával lapunk megjelenését továbbra is támogatnák. Adószámunk: História Alapítvány Köszönjük felajánlásaikat!

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

NAPJAINK GLOBÁLIS VÁLSÁGÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI

NAPJAINK GLOBÁLIS VÁLSÁGÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI SIMAI MIHÁLY NAPJAINK GLOBÁLIS VÁLSÁGÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI A szerzőnek a montreali Concordia egyetemen szervezett nemzetközi konferencián, 2008. december 8-án tartott bevezető előadásának

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

PARADOKS. Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára. 2014. április

PARADOKS. Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára. 2014. április PARADOKS research and consulting Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára 2014. április PARADOKS Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Kaleidoszkóp Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Kaleidoszkóp Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Szerkesztette: Laki Mihály Voszka Éva Pénzügykutató Rt. Palatinus, 2010 Írta: Antalóczy Katalin,

Részletesebben

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI,

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, 2015/I. pp. 13-28. ISSN: 2062-1655 Tömöri Mihály 1 A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, AVAGY TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK A KISKERESKEDELEMBEN BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben a gazdaság és a társadalom világméretű

Részletesebben

A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára

A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Limpók Valéria A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára Konzulens: Dr. habil.

Részletesebben

V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09

V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09 V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09 2009 Magyarország A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

Rendszerváltás a szakképzésben

Rendszerváltás a szakképzésben Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program Rendszerváltás a szakképzésben A szakképzés szerkezeti,

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

Növekvõ és zsugorodó vállalkozások

Növekvõ és zsugorodó vállalkozások MÛHELY Kõhegyi Kálmán Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. április (320 337. o.) KÕHEGYI KÁLMÁN Növekvõ és zsugorodó vállalkozások A cikk elkülöníti a növekvõ és zsugorodó vállalkozások csoportjait,

Részletesebben