A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:"

Átírás

1 Nyilvános Public A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 105/2005. számú határozata Resolution No. 105/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Rendelkezése a Tozsde által alkalmazott Díjakról címu rendelkezés (a továbbiakban: Díjszabályzat) módosítása tárgyában kelt eloterjesztést megtárgyalta, és a Díjszabályzat szövegszeru módosítását az alábbiak szerint, valamint ezzel egyidejuleg a Díjszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadta. The Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. discussed the proposal on the amendment of the Notification by the Budapest Stock Exchange Ltd. regarding the Schedule of Fees Applied by the Exchange (hereinafter: Schedule of Fees) and agreed to modify the Schedule of Fees, and approved the consolidated text of the Schedule of Fees including the amendments as follows: A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra: 5 Egyszeri belépési díj 2. fejezet A SZEKCIÓTAGSÁGGAL KAPCSOLATOS DÍJAK 5.1 Valamennyi befektetési szolgáltató, árutozsdei szolgáltató, EU-Szekciótag, valamint Kereszttag számára a Tozsde bármely Szekciójában Szekciótagság megszerzésének feltétele, hogy egyszeri tozsdei belépési díjat fizessen, melynek mértéke 30 millió Ft. Az egyszeri tozsdei belépési díj megfizetését követoen az adott befektetési szolgáltató, árutozsdei szolgáltató, EU-Szekciótag, valamint Kereszttag bármely további Szekció(k)ba való belépése további belépési díjfizetési kötelezettség nélkül lehetséges. 10 A Szekciótagsággal kapcsolatos díjak esedékessége 10.1 Az egyszeri belépési díjakat a befektetési szolgáltató, az árutozsdei szolgáltató, EU- Szekciótag, Kereszttag, illetve az Egyéni Kereskedo a Szekciótagság megszerzése elott köteles megfizetni A Szekció éves minimum díjat és a boxdíjat a Szekciótag az adott tárgyév elso Tozsdenapjáig illetve évközben történo Szekciótagság megszerzése esetén a kereskedési jog megszerzése elott köteles befizetni A Szekció éves minimum díja és a boxdíj egy teljes naptári évre vonatkozik. Minden megkezdett év teljes évnek számít függetlenül attól, hogy a Szekciótagság mikor jött létre. A Díjszabályzat 4. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:

2 4. fejezet AZ ÉRTÉKPAPÍROK BEVEZETÉSÉVEL ÉS FORGALOMBAN TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK 13 Általános szabályok 13.1 A Kibocsátók által fizetendo tozsdei díjakra kategóriától függetlenül az alábbi szabályok vonatkoznak Valamely már bevezetett értékpapír-sorozat dematerializált értékpapírrá történo átalakítása esetén a bevezetési díj vonatkozásában a Kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 14 Részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír bevezetési és forgalombantartási díjai 14.1 Bevezetési díj Részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír bevezetésekor a Kibocsátónak nem kell bevezetési díjat fizetnie Forgalombantartási díj Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tozsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet Kibocsátó az éves forgalombantartási díjként a 3. számú melléklet táblázata szerinti, a kapitalizáció nagyságától függo díjat köteles megfizetni A kkapitalizáció, mint vetítési alap meghatározása A kkapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követoen, évente kétnégy alkalommal történik A kkapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi napjára, az adott napi Átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszeru számtani átlaga. vizsgált, a március 1 augusztus 31., illetve a szeptember 1 február 28/29. közötti idoszakok Átlagárának és az értékpapír-sorozatnak a számlázandó tárgy negyedévet megelozo hónap utolsó napján fennálló bevezetett darabszámának a szorzata A kkapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó Átlagárak a tárgynegyedév adott napi Árainakvizsgált idoszak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezheto Átlagárat kell alatta érteni Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdodoen a megváltozott névértéku értékpapírral történo elso üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó Átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékbenúgy a bevezetett mennyiség változtatásának napját megelozo, a díjszámítás során figyelembe vételre

3 kerülo Tozsdenapok Átlagárait módosítani kell az indokolt mértékben (felosztási, illetve összevonási arány) Amennyiben az értékpapír tozsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, úgy az Átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni Amennyiben a vizsgált idoszakban nem volt kötés egy adott értékpapírra, úgy az Átlagár azon legutolsó öt Tozsdenap forgalma alapján kerül meghatározásra, amelyeken az adott értékpapírra kötés született, és ezt az Átlagárat kell a kapitalizáció meghatározásának során figyelembe venni Abban az esetben, ha a bevezetésre a vizsgált idoszakot követoen kerül sor, úgy az adott negyedévet megelozoen kötött ügyletek átlagárát kell a kapitalizáció meghatározása során figyelembe venni. Amennyiben nem volt kötés, úgy a Bevezetési Ár, ennek hiányában az értékpapír névértéke alapján kerül a kapitalizáció meghatározásra A kapitalizáció meghatározására a vizsgált idoszakot követo elso teljes naptári negyedév kezdonapját megelozoen kerül sor Újonnan bevezetésre kerülo értékpapír esetében a díjszámítás alapjául szolgáló kapitalizáció meghatározása a bevezetésrol szóló döntés napját megelozo, a Tozsde részére hivatalosan rendelkezésre álló utolsó négy hét forgalommal súlyozott OTC átlagára, ha nem áll rendelkezésre, akkor a legutolsó forgalomba hozatali ár alapján történik. Amennyiben az elobbiek alapján a kapitalizáció nem állapítható meg, úgy a kapitalizáció helyett a bevezetésre kerülo értékpapír-sorozat össznévértéke képezi a díjfizetés alapját A kapitalizáció alapján fizetendo díj felülvizsgálata A pont szerint egy adott idoszakra meghatározott kapitalizációt elso alkalommal a meghatározás idopontját követo legközelebbi, 24.1 pont szerinti számlázási idoszak során kell figyelembe venni. 15 Határozott futamideju értékpapír a 17 pont kivételével - bevezetési és forgalombantartási díjai 15.1 Bevezetési díj Az értékpapír kibocsátója egy adott értékpapír-sorozat tozsdei bevezetéséért bevezetési díjat fizet A bevezetési díj összege, az értékpapír-sorozat össznévértékének 0,01%-a, de minimum ,- Ft Annuitásos hitelpapír esetében a bevezetési díj összege, a bevezetés napján fennállóz adott negyedév elso napján érvényes összmaradványtoke 0,01%-a, de minimum ,- Ft. Az összmaradványtoke az értékpapír Kibocsátási Mellékletében meghatározott, a bevezetés napján fennállóz adott negyedév elso napján érvényes maradványtoke és a bevezetésre kerüloett értékpapír darabszámának a szorzata Egy Kibocsátó által kibocsátott, határozott futamideju értékpapír-sorozat(ok) után fizetendo bevezetési díj összességében éves szinten legfeljebb 6 millió forint.

4 15.2 Forgalombantartási díj Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tozsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet Az éves forgalombantartási díj összege, az értékpapír-sorozat öössznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,01%-a, de minimum ,- Ft Annuitásos hitelpapír esetében az éves forgalombantartási díj összege, az adott negyedév elso napján érvényes összmaradványtoke 0,01%-a, de minimum ,- Ft Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott bármely sorozat esetében az éves forgalombantartási díj összege az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,005%-a Az Össznévérték, mint vetítési alap meghatározása Az Össznévérték meghatározása a tárgynegyedévet követoen, évente négy alkalommal történik Az Össznévérték a tárgynegyedév valamennyi napjára, az adott napi névérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi maradványtoke) és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi össznévérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi összmaradványtoke) adatok egyszeru számtani átlaga. 16 Warrant bevezetési és forgalombantartási díjai 16.1 Bevezetési díj A Warrant sorozat bevezetési díja ,- Ft, 16.2 Forgalombantartási díj A Warrantok éves forgalomban tartási díja ,- Ft, A forgalomban tartási díjat a Kibocsátó negyedévente, egyenlo részletekben köteles megfizetni. 17 Állampapírok bevezetési és forgalombantartási díjai 17.1 A Tozsdére bevezetésre kerülo állampapírok után fizetendo bevezetési és éves forgalombantartási díjat a Tozsde és a Kibocsátó között létrejövo külön megállapodás határozza meg. Külön megállapodás hiányában a Rendelkezés 15 pontjában meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 18 Kárpótlási jegy bevezetési és forgalombantartási díjai 18.1 Bevezetési díj A kárpótlási jegy bevezetési díja sorozatonként: 6 millió forint.

5 18.2 Forgalombantartási díj Kárpótlási jegy forgalomban tartásáért a kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 19 Külföldi értékpapírok, valamint nem magyar forintban denominált és/vagy nem magyar forintban kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 19.1 Bevezetési díj: A határozott futamideju értékpapír bevezetése illetve a már Tozsdén lévo értékpapírsorozatba történo újabb bevezetés esetén a bevezetési díj megállapításánál a 15.1 pontban eloírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír 15.1 pont szerinti össznévértékét az adott értékpapír bevezetésrol szóló határozat keltének napját megelozo napon érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani Forgalombantartási díj: Az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a eset kivételével - a bevezetett értékpapír jellegének megfeleloen a illetve a vagy pontban eloírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír kapitalizációjátadott napi Átlagárát, illetve össznévértékét (maradványtoke értékét) az adott naponelozo év utolsó napján érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani Az értékpapír elso bevezetése, illetve a Terméklistán már szereplo értékpapírral azonos jogokat megtestesíto értékpapír bevezetése esetén az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a 14.2 illetve 15.2 pontban eloírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír kapitalizációját, illetve össznévértékét minden esetben az adott bevezetésrol szóló határozat keltének napján érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani. 20 Letéti igazolások bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 20.1 A bevezetési és az éves forgalombantartási díj megállapításánál a Mögöttes értékpapír jellegének figyelembevételével a jelen fejezet vonatkozó szabályait kell alkalmazni a Mögöttes értékpapír össznévértékének magyar forintra átszámított értékét alapul véve Az átszámítást a 19 pontban meghatározott elvek szerint kell elvégezni. 21 Eljárási díj 21.1 Az értékpapír kibocsátója új értékpapír-sorozat tozsdei bevezetésének kérelmezése esetén - kivéve részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír bevezetésének kérelmezését - eljárási díjat fizet.

6 21.2 Az eljárási díj összege az adott értékpapír fajtára fizetendo bevezetési díj minimuma Warrant sorozat bevezetése esetén az eljárási díj ,- Ft Az eljárási díj címén befizetett összeg a fizetendo bevezetési díj összegébol levonásra kerül Az eljárási díj a bevezetés meghiúsulása esetén sem követelheto vissza Tört idoszakra fizetendo forgalombantartási díj A Kibocsátó az értékpapír bevezetésének és kivezetésének évében a teljes éves forgalombantartási díj idoarányos részét fizeti A bevezetés évére esedékes díj számítása az adott értékpapír bevezetésének napjától kezdodik A kivezetés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír Terméklistáról való törlését megelozo utolsó Tozsdenap A Kibocsátó a bevezetett értékpapír-sorozat mennyiségének egy adott tárgy negyedév során bevezetés következtében történo növelése, illetve kivezetés következtében történo csökkentése esetén az utoljára figyelembe vett vizsgált idoszak Átlagárának és a bevezetett mennyiség növelésének, illetve csökkentésének napján fennálló bevezetett darabszámának a szorzata Az éves díj újbóli megállapításának idopontja a bevezetett mennyiség növelésének, illetve csökkentésének napja A tört idoszakra vonatkozó kapitalizáció a bevezetett mennyiségnek egy adott tárgy negyedév során bevezetés következtében történo növelése, illetve kivezetés következtében történo csökkentése esetén az utoljára figyelembe vett vizsgált idoszak Átlagárának és a bevezetett mennyiség növelésének, illetve csökkentésének napján fennálló bevezetett darabszámának a szorzata A Tozsde az elore befizetett forgalombantartási díjak esetlegesen visszajáró részét kivezetés esetén visszafizeti, évközi értékpapír csökkenés esetén pedig a következo idoszakban esedékes forgalombantartási díj összegének meghatározásakor beszámítja Tozsdei értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés Bevezetési díj Már a Tozsdén lévo határozott futamideju értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés esetén bevezetési díjként az új bevezetés utáni összes bevezetett és a korábban bevezetett mennyiségre a 15.1 pontban meghatározott díjstruktúra szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni.

7 23.2 Forgalombantartási díj Már tozsdei értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés, valamint névérték változtatás esetén a Kibocsátó az éves forgalombantartási díj különbözetének idoarányos részét fizeti A bevezetési és forgalombantartási díjak esedékessége Az éves forgalombantartási díjat egyéb megállapodás hiányában - a Kibocsátónak negyedévente, az adott tárgynegyedévreet követoen, a vonatkozóan számla kézhezvételéta tárgynegyedév követo naponjáig belül kell a Tozsde számlájára átutalnia A Kibocsátó új értékpapír-sorozat tozsdei bevezetésekor köteles a bevezetési és a forgalombantartási díjat, már tozsdei értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés esetén a bevezetési díj különbözetét és forgalombantartási díj különbözetének idoarányos részét átutalásáról legkésobb az eelso kkereskedési nnap elotti Tozsdenapon rendelkezni 12 óráig befizetni és annak megtörténtét a Tozsde felé igazolni köteles A Warrant után fizetendo forgalombantartási díjat a Kibocsátó negyedévente, egyenlo részletekben, a tárgynegyedévet követo 15 napon belül köteles megfizetni Befektetési alap jegyeinek bevezetése esetén a Vezérigazgató az alapkezelo kérelmére hat hónapos haladékot adhat a bevezetési, és a tozsdei forgalmazás elso két negyedévére esedékes forgalombantartási díj befizetésére Kedvezmények Amennyiben a Kibocsátó valamely típusú törzsrészvénye már szerepel a Terméklistán, úgy a Kibocsátót az általa kibocsátott egyéb értékpapír-sorozat(ok) tozsdei bevezetése esetén - a törzsrészvény(ek) kivételével - 50 %-os forgalombantartási díjkedvezmény illeti meg Amennyiben valamely egyéb értékpapír-sorozat(ok) bevezetése megelozte a törzsrészvény bevezetésének idopontját, úgy a díjkedvezmény az egyéb értékpapírsorozat(ok) tekintetében a törzsrészvény bevezetésének napjától alkalmazandó Részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír esetében a bevezetés tárgynegyedévére, és az azt követo negyedévre a Kibocsátót a forgalombantartási díj tekintetében díjmentesség illeti meg Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott, elsoként bevezetésre kerülo bármely sorozat bevezetését követo, az adott programhoz tartozó további sorozat bevezetése esetén a Kibocsátót - a további sorozat(ok) bevezetésére vonatkozóan - 50%-os díjkedvezmény illeti meg a forgalombantartási díj tekintetében. Amennyiben egy adott program tekintetében még nem került sor bevezetésre, úgy két (vagy több) sorozat bevezetésének egyidejuleg történo kérelmezése esetén a (leg)hosszabb futamideju sorozatot kell elsoként bevezetésre kerülo sorozatnak tekinteni Warrant programok esetében az elso sorozat kibocsátását követo további sorozat bevezetése esetén a Kibocsátót - a további sorozatok bevezetésére vonatkozóan - 50%-os díjkedvezmény illeti meg a forgalombantartási és a bevezetési díj tekintetében.

8 Meghatározott futamideju értékpapír-sorozat bevezetési díjából, amennyiben a) az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 napegy év, úgy 30%, b) az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnálegy évnél hosszabb, de legfeljebb 735 napkét év, úgy 20%, c) az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnálkét évnél hosszabb, de legfeljebb naphárom év, úgy 10% kedvezmény illeti meg a Kibocsátót A díjkedvezményre vonatkozó jogosultságok együttesen is alkalmazhatók A Honlapon történo közzététel díja A Honlapon közzétett információk után felszámított díjakat a 4. számú melléklet tartalmazza Amennyiben egy már közzétett hír módosítására kerül sor, úgy az újabb, módosított hír közzétételéért a közzétételt megrendelo a korábbi, Eredeti hír státuszba kerülo közzététel után felszámított díj 50 %-át köteles megfizetni A Honlapon közzétett információk után felszámított díjak esedékessége a) A Közzétételi Szabályzat szerint Közzétételre Köteles Személy által fizetendo díj a tárgyhónapot követo hónap 10. napjáig kerül kiszámlázásra, amely összeget 30 napon belül köteles megfizetni. b) A Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre nem köteles személy által fizetendo díj a közzététel napját követo 8 napon belül, utólag kerül kiszámlázásra, amely összeget a számlán feltüntetett idopontig köteles megfizetni Kedvezmények A tárgyhavi közzétételek után, az adott hónapban fizetendo teljes összegbol az alábbi kedvezmény illeti meg a Közzétételi Szabályzat szerint Közzétételre Köteles Személyt, amennyiben egy adott hónapban közzétételre megküldött valamennyi soronkívüli tájékoztatás, az éves jelentés, valamint a gyorsjelentés más, de a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadottangol nyelven is megküldésre kerül: a. kliensen közvetlenül történo közzététel esetén 25 %; b. a Tozsde által történo közzététel - bármely formátumban történo beküldés - esetén 10 %. A Díjszabályzat 21 Eljárási díj pont törlésének következtében a pontok számozása pontokra változik. A Díjszabályzat 5. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra: 5. fejezet A TOZSDEI KERESKEDÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ TANFOLYAMOK ÉS VIZSGÁK DÍJAI 32.3 A pótvizsga díja Amennyiben az összes modult meg kell ismételni, akkor megegyezik a vizsga díjával, az egyes modulok esetében 5 ezer Ft modulonként.

9 A pótvizsga díját átutalással a Tozsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, a pótvizsgán aláírt jelenléti ív alapján. A Díjszabályzat MELLÉKLETEK része az alábbiak szerint kerül módosításra: 3. számú melléklet: Az éves forgalombantartási díjak meghatározásának alapja a részvények és egyéb határozatlan futamideju értékpapírok esetén Az éves forgalombantartási díj összege a kapitalizáció alapján: A sáv alsó határa A sáv felso határa Fizetendo (Ft)* * A fizetendo összeg évente, az infláció mértékének figyelembe vételével módosításra kerül 4. számú melléklet: A Honlapon történo közzététel díjai Hírtípus Soronkívüli tájékoztatás, Gyorsjelentés, és a Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre NEM köteles személyek közzétételei Kliensen közvetlenül történo közzététel Díjtétel (nettó) Ft/oldal de legfeljebb Ft Tozsde által történo Formátum PDF Díjtétel (nettó) Ft/oldal de legfeljebb Ft közzététel Formátum nem PDF Díjtétel (nettó) Ft/oldal de legfeljebb Ft Éves Jelentés Ft Ft Ft Szekciótagok Mérleg és Ft Ft Eredménykimutatása* Egyéb a fentiekben nem Ft Ft Ft nevesített tájékoztatás Angol nyelvumás, de a ingyenes ingyenes ingyenes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott nyelven közzétett anyagok * Közzététel kizárólag a Tozsde által történik.

10 a) Amennyiben a közzétételre szánt információ közvetlenül jelenik meg a Honlapon (legfeljebb 500 karakter!), és nem kerül sor csatolt fájlok beküldésére, úgy a fizetendo díj kliensen közvetlenül történo közzététel esetén nettó 1.000,- Ft, míg a Tozsde által történo közzététel esetén nettó 2.000,- Ft. b) Csatolt fájlok esetén a fenti táblázat alapján számított díjon felül a Honlapon közvetlenül megjeleno (legfeljebb 500 karakter) szöveg közzétételéért nem kell díjat fizetni. A Díjszabályzat fenti módosítása január 01-jén lép hatályba. The above amendment of the Schedule of Fees shall be effective as of January 1, Budapest, december 14. Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2015. június 26-tól 1 A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap Alapkezelõ: Budapest Alapkezelõ Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezetõ Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap PLN, azaz lengyel

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-96/2015. Közzététel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. június 19. napjától Közzététel napja: 2015. június 17. 1/12

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF, azaz magyar

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-182 Hatálybalépés: 2014.december

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP VALAMINT TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MINT BEOLVADÓ ALAPOK ÉS A MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP MINT ÁTVEV ALAP EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA MNB enőedély

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben