( Siker Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( Siker Garantált Kötvény ) a 25.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján"

Átírás

1 FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelv fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetk részére a jogszabályokban elírtakon túl magyar nyelven információt nyújtson. A magyar nyelv nem hivatalos változatot semmilyen magyar vagy külföldi hatóság vagy felügyelet (ideértve a PSZÁF-ot) nem hagyta jóvá. A Kötvényekkel kapcsolatos hivatalos információk tekintetében a Végleges Feltételek angol nyelv hivatalos, az osztrák Pénzügyi Felügyelet (FMA) által angol nyelven jóváhagyott példánya az irányadó. Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG HUF összeg, Indexhez kapcsolt Kötvény kibocsátása ( Siker Garantált Kötvény ) a eurós Kötvénykibocsátási Program alapján Az alábbiakban hivatkozott Kibocsátási Tájékoztató (amelyet a jelen Végleges Feltételek egészítenek ki) azon az alapon készült, hogy az alábbi (ii) alpontban elrendeltek kivételével a Kötvények forgalomba hozatala az Európai Gazdasági Térség bármely olyan tagállamában, amely átültette a Kibocsátási Tájékoztatókról szóló Irányelvet (2003/71/EK) (mindegyikük Releváns Tagállam ), a Releváns Tagállamban átültetett, a Kibocsátási Tájékoztatókról szóló Irányelv szerinti, azon követelmény alóli mentesítés értelmében történik, hogy kibocsátási tájékoztatót kell közzétenni a Kötvények forgalomba hozatalai céljából. Ennek megfelelen az a személy, aki a Kötvényeket forgalomba hozza vagy forgalomba hozni szándékozik, ezt csak: (i) olyan körülmények között teheti meg, amikor nem merül fel az a kötelezettség a Kibocsátó vagy bármely Keresked felé, hogy kibocsátási tájékoztatót tegyen közzé a Kibocsátási Tájékoztatókról szóló Irányelv 3. cikke értelmében, vagy kiegészítsen egy kibocsátási tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztatókról szóló Irányelv 16. cikke értelmében, mindegyik esetben az illet forgalomba hozatallal kapcsolatban; vagy (ii) Nyilvános Forgalomba Hozatal Joghatósága alatt teheti meg, amelyet az alábbi A. rész 38. pontja említ, feltéve, hogy ez a személy az alábbi A. rész 38. pontjában említett személyek egyike, és e forgalomba hozatal az ebbl a célból ott meghatározott Forgalomba Hozatali Idszak alatt történik. Sem a Kibocsátó, sem bármelyik Keresked nem engedélyezte és nem is engedélyezi a Kötvények semmiféle forgalomba hozatalának végzését más körülmények között. A. RÉSZ - SZERZDÉSES FELTÉTELEK A jelen okiratban alkalmazott feltételeket úgy kell tekinteni, hogy azokat a augusztus 10-i Kibocsátási Tájékoztatóban (amely a Kibocsátási Tájékoztatóra Vonatkozó Irányelv (2003/71/EK irányelv) ( Kibocsátási Tájékoztató Irányelv ) alkalmazásában a kibocsátási alaptájékoztatót alkotja) megszabott Feltételek (Feltételek) céljaira határozzuk meg. A jelen dokumentum alkotja az itt ismertetett Kötvények Végleges Feltételeit a Kibocsátási Tájékoztató/Forgalombahozatali Irányelv 5.4 cikkének alkalmazásában, és ezért ezt az illet Kibocsátási Tájékoztatóval együttesen kell értelmezni. A Kibocsátóról, valamint a Kötvények forgalomba hozataláról szóló teljes kör információ csak a jelen Végleges Feltételek és a Kibocsátási Tájékoztató együttese alapján áll rendelkezésre. A Kibocsátási Tájékoztató megtekintésre rendelkezésre áll az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24 cím alatti helyiségeiben, a honlapon, továbbá példányok beszerezhetk az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, A-1010 Bécs, Börsegasse 24. szám alatti címe alól, valamint a honlapról, február 25 -tl pedig a Magyar Forgalmazónál is: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürd u , engedélyének száma: III/ /2002., a BÉT és a Deutsche Börse AG tagja), valamint a honlapról. A kibocsátás módja: jegyzés. 1

2 Jegyzési helyek: az Erste Befektetési Zrt.-nél, valamint a Magyar Posta Zrt mint az Erste Befektetési Zrt ügynökeke -, az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es számú mellékletében meghatározott postahelyein, a megszabott nyitvatartási idben. A lejegyzés módja: személyesen vagy meghatalmazott útján, a jegyzési ív aláírásával; a jegyzési idszakban: február 25-tl április 4-ig.(a jegyzési idszakot ez eltt is le lehet zárni a Kibocsátó döntése alapján). Az érvényes jegyzés feltételei: számlavezetés az Erste Befektetési Zrt.-nél; a jegyzési ívteljes és érvényes elfogadása; a teljes jegyzési összegnek rendelkezésre kell állnia az ügyfél Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett számláján legkésbb a jegyzés idpontjában. 1 Kibocsátó: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 2 (i) Sorozat száma: 547 (ii) Tranche száma: 1 (Ha helyettesíthet egy meglév Sorozattal, az illet Sorozat adatai, azon idponttal együtt, amikor a Kötvények helyettesíthetvé válnak). 3 Megadott valuta vagy valuták: magyar forint ( HUF ) 4 Összesített névleges összeg: (i) Sorozat: HUF (ii) Tranche: HUF 5 Kibocsátási ár: Az összesített névérték 100 %-a A korai jegyzéssel összefügg diszkont árakra vonatkozó további rendelkezéseket lásd a 3. melléklet Korai jegyzési árak táblázatában. 6 (i) Meghatározott címlet: HUF (ii) Kiszámítási összeg Meghatározott címlet 7 (i) Kibocsátási Idpont: április 08. (ii) Kamatszámítás Kezdési Idpontja: 8 Lejárati Idpont: október Kamat alapja: 10 Visszaváltás/fizetés alapja: Indexhez kapcsolt visszaváltás (a további részletek alább szerepelnek) 11 A kamat vagy a visszaváltás / fizetés alapjának változása: 12 Eladási/Vételi Opció: 13 (i) Kötvények státusza: Fölérendelt (ii) Likvidációs felosztás (iii) Az az idpont, amikor megszerzik a kötvénykibocsátáshoz az Igazgatóság jóváhagyását 14 Forgalmazás módja: Nem szindikált A FIZETEND (ESETLEGES) KAMATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15 Fix Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések 16 Változó Kamatozású Kötvényre vonatkozó rendelkezések 17 ZérókuponKötvényre vonatkozó rendelkezések Az Igazgatóság 2007 december 4.-ei és a Felügyel Bizottság 2007.december 12.-ei döntése alapján. 2

3 18 Indexhez Kapcsolt Kamatozású Kötvény / Egyéb Változóhoz Kapcsolt Kamatozású Kötvény rendelkezései 19 Kétvalutás Kötvény Rendelkezések A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20 Vételi Opció 21 Eladási Opció 22 Az egyes Kötvények Lejáratkori Összege Alkalmazandó Azokban az esetekben, amikor a Lejáratkori Összeg Indexhez kötött vagy Egyéb változóhoz kötött: (i) Index/Képlet/ Egyéb Változó: A 2. mellékletben meghatározott Dow Jones Euro Stoxx Select Divident Index (ii) A Lejáratkori Összeg kiszámításáért felels fél (ha nem az Ügynök): (iii) Rendelkezések a Lejáratkori Összeg megállapításához, ha Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy egyéb változóhoz viszonyítva számítják ki: (iv) MegfigyelésiIdpont(ok): (v) Rendelkezések a LejáratkoriÖsszeg meghatározásához, ha valamely Indexhez és/vagy Képlethez és/vagy Alapul Vett Részvény(ek)hez és/vagy Alap(ok)hoz és/vagy Hitelezési Esemény(ek)hez és/vagy Áru(k)hoz és/vagy egyéb változóhoz viszonyított kiszámítás nem lehetséges vagy nem gyakorlatias vagy egyébként félbeszakad: (vi) Fizetési Idpont: (vii) Minimális Lejáratkori Összeg: (viii) Maximális lejáratkori Összeg: 23 Visszaváltható Kötvények visszaváltása( Cashor-Share Kötvények, Cash-or-Fund Kötvények, Cash-or- Commodity Kötvények, Cash-or- Currency Kötvények) 24 Lejárat eltti Összeg Az egyes Kötvények Lejárat eltti Összege(i), amely(ek) adózási indokok miatti vagy mulasztási esemény alkalmából történ vagy egyéb korai visszaváltás idején fizetend(k) és/vagy ezek kiszámításának módszere (ha szükséges, vagy ha eltér a Feltételekben foglaltaktól): Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG A Lejáratkori Összeg a Dow Jones Euro Stoxx Select Divident Index teljesítményétl függ. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben. A részletes információkat lásd az 1. mellékletben október 8., a Következ Munkanap Egyezményétl függen A Névérték111,00%-a A Névérték 175,00%-a Az egyes Kötvények vonatkozásában a Lejárat eltti Összeg, amely a 6(c) Feltétel szerinti visszaváltáskor vagy a 10. Feltétel szerinti Mulasztási Eseményt követen fizetend, az az összeg lesz, amely egyenl az illet Kötvénynek a lejárat eltti visszaváltás idpontjában érvényes piaci értékével, amelyet kiigazítottak a Kibocsátó (vagy bármely kapcsolt vállalkozása) számára a bármely alapul szolgáló vagy kapcsolódó bebiztosító és finanszírozási megállapodás felszámolásával 3

4 A KÖTVÉNYEKRE ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 felmerül veszteségek, kiadások és költségek teljes kör figyelembevétele céljából, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját kizárólagos és abszolút belátása szerint meghatározta. 25 Kötvények formája: Az angol jog által szabályozott Kötvények: 26 Új Globális Kötvény: Igen 27 Pénzügyi Központ(ok) vagy a Fizetési Idpontokra vonatkozó egyéb különös rendelkezések 28 A Végleges Kötvényekhez csatolandó jövbeli szelvényekre vagy nyugtákra vonatkozó Talonok (és e Talonok lejárati idpontjai): 29 A Részben Befizetett Kötvényekre vonatkozó adatok: minden befizetés összege magában foglalja a Kibocsátási Árat, és azon idpontot, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell [valamint a fizetés elmulasztásának (esetleges) következményeit, ideértve a Kibocsátónak azt a jogát is, hogy jogvesztésnek vesse alá a Kötvényeket, és ideértve a késedelmes fizetés esetén járó kamatot]: 30 A Részletfizetéses Kötvényekre vonatkozó adatok: az egyes részletek összege, azon idpont, amikor az egyes fizetéseket teljesíteni kell: 31 Átcímletezési, névérték-átalakítási és konvencióátalakítási rendelkezések: Bemutatóra szóló Kötvények: Ideiglenes Globális Kötvény, amely kicserélhet Állandó Globális Kötvényre, amely kicserélhet Végleges Kötvényekre az Állandó Globális Kötvényben meghatározott korlátozott körülmények között. Budapest, Bécs, TARGET Nem 32 Összevonási rendelkezések: 33 Egyéb végleges feltételek: A Kibocsátó visszavásárolhatja (de nem köteles arra), a Kötvényeket, ha a Kötvénytulajdonosok erre kérik, és e Kötvényeket olyan összegen vásárolja vissza, amely egyenl az illet Kötvényeknek a visszavásárlás idpontjában fennálló piaci értékével, amelyet ki kell igazítani, hogy teljes kören figyelembe vegyék a Kibocsátónál (vagy bármely kapcsolt vállalkozásánál) azzal kapcsolatban felmerült veszteségeket, kiadásokat és költségeket, hogy felszámolja a kapcsolódó fedezeti és finanszírozási megállapodásokat, amint mindezt a Kalkulációs Megbízott a saját egyedüli és kizárólagos belátása szerint meghatározza, továbbá ki kell igazítani egy lejárat elttivisszaváltási díjjal, amelynek összege a Kezdési Idpontban kezdd egy hónapos idszakra 4,00%, és a korai visszaváltási díj a rá következ valamennyi egy hónapos idszakra 20 bázisponttal csökken (azaz 3,80% a második egy hónapos idszakra, 3,60% a harmadik egy hónapos idszakra és így tovább). A

5 visszaváltási díj mértéke a névértékre vetítve kerül kiszámításra. FORGALMAZÁS 34 (i) Ha szindikált kibocsátásról van szó, a Lebonyolítók és a jegyzési garanciavállalók neve és címe,: (ii) A Jegyzési Megállapodás dátuma (iii) (Esetleges) Stabilizáló Lebonyolító(k): 35 Ha nem szindikált kibocsátásról van szó, a Keresked neve és címe: 36 Jutalék és engedmény összesen: 37 USA-beli értékesítés korlátozásai: TEFRA D Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienna 38 Nem mentesített forgalomba hozatal: A Kötvények forgalomba hozatalát a Kezel és az Erste Befektetési Zrt. végezheti Magyarországon ( Nyilvános Forgalomba Hozatal Joghatósága ) a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésétl eltér módon a február 25-tl április 4-ig tartó idszak ( Forgalomba Hozatali Idszak ) alatt. A Kibocsátó bármikor elhatározhatja a Forgalomba Hozatali Idszak lezárását a fent említett zárási idpont eltt, és ezt megteheti a piac részére szóló mindennem elzetes tájékoztatás nélkül. 39 További értékesítési korlátozások: 40 Bírói illetékesség és irányadó jog Angol 41 Kötelez nyelv: Angol 42 Belföldi vagy nemzetközi Kötvények: Nemzetközi A Végleges Feltételek célja A további részleteket lásd az alábbi B. rész 11. pontjában. A jelen Végleges Feltételek magukban foglalják mindazon végleges feltételeket, amelyek szükségesek a jelen okiratban körülírt Kötvényeknek a Nyilvános Forgalomba Hozatali Joghatóságok alatt történ kibocsátásához és nyilvános forgalomba hozatalához az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG eurós Kötvénykibocsátási Programja keretében. Felelsség A Kibocsátó felelsséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, mint Kibocsátó. Aláírás: Felhatalmazott Tisztségvisel Aláírás: Felhatalmazott Tisztségvisel 5

6 B. RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK 1. TZSDEI JEGYZÉS 1. TZSDEI JEGYZÉS Nincs (i) Tzsdei jegyzés: (ii) Kereskedésre való elfogadás: 2. HITELMINSÍTÉSEK Hitelminsítések: Általában a Kötvények minsítése a következ: S&P: Hosszú távú: A Rövid távú: A-1 Moody's: Hosszú lejáratú bankbetét minsítése: Aa3 Rövid lejáratú bankbetét minsítése: P-1 Fölérendelt nem biztosított: Aa3 Alárendelt: A1 Fitch: Hosszú távú: A Rövid távú: F1 3. ÉRTESÍTÉS A Finanzmarktaufsichtbehörde (Pénzpiaci Felügyelet) jóváhagyó tanúsítványt bocsátott ki a Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin: Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi Felügyelete Németország), the Commission de surveillance du secteur financier [a Pénzügyi Szektor Felügyel Bizottsága] (CSSF - Luxembourg), a magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF - Magyarország), a cseh Értékpapír Bizottság (SEC - Cseh Köztársaság), szlovák Nemzeti Bank (NBS - Szlovák Köztársaság), a lengyel Értékpapír- és Tkebizottság (KPWIG - Varsó), az Értékpapírpiaci Ügynökség (Szlovénia), a Pénzügyi Felügyel Bizottság (Bulgária) és a Román Nemzeti Értékpapír Bizottság (Románia) részére, amely igazolja, hogy a Kibocsátási Tájékoztatót a Kibocsátási Tájékoztató Irányelv szerint készítették el.. 4. A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEV TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI / FORGALOMBA HOZATAL A Jegyzés és értékesítés cím részben ismertetettek kivételével a Kibocsátó tudomása szerint a Kötvények forgalomba hozatalában részt vev egyik személynek sincs a forgalomba hozatalhoz fzd lényeges érdekeltsége. 5. A FORGALOMBA HOZATAL INDOKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTEL ÉS ÖSSZKÖLTSÉG (i) A forgalomba hozatal indokai: (ii) Becsült nettó bevétel: (iii) Becsült összköltség: Lásd A bevételek felhasználása cím szöveget a Kibocsátási Tájékoztatóban 900 euró 6. Csak Fix Kamatozású Kötvények HOZAM A hozam feltüntetése: 6

7 7. Csak Változó Kamatozású Kötvények MÚLTBELI KAMATLÁBAK 8. Csak Indexhez kötött vagy Részvényhez kötött vagy Alaphoz kötött vagy Hitelhez kötött vagy Áruhoz kötött vagy Egyéb Változóhoz kötött Kötvények az INDEX / KÉPLET /MÖGÖTTES RÉSZVÉNY / ALAP / HITELEZÉSI ESEMÉNY / ÁRU / EGYÉB VÁLTOZÓ TELJESÍTMÉNYE, A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK MAGYARÁZATA, VALAMINT A MÖGÖTTES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK A Kötvények a Dow Jones Euro Stoxx Selected Divident Index teljesítményéhez kötdnek a 2-es számú melléklet szerint. A Dow Jones Euro Stoxx selected Divident Index teljesítménye. A Dow Jones Euro Stoxx Divident Index teljesítménye az 5 megfigyelési nap értéke alapján kerül meghatározásra, és ezt a konszolidált érték lesz megszorozva a részesedéssel.(p) A lejárati összeg maximuma a névérték 175%-ában került meghatározásra. Ha a Dow Jones Euro Stoxx Select Divident Index teljesítménye meghaladja a 75%-ot, akkor ai Indexbe történ közvetlen befektetés kerül alkalmazásra. A kötvénybe fektet ügyfelek bármely esetben megkapják legkevesebb a névérték 111%-át a futamid végén. Az Index-hez kapcsolódó információk hozzáférhetek a Stoxx Ltd-nél, vagy olyan adatszolgáltatóknál mint például a Reuters és Bloomberg. 9. Csak Kétvalutás Kötvények AZ ÁRFOLYAM[OK] TELJESÍTMÉNYE, VALAMINT A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁS MAGYARÁZATA 10. MKÖDÉSI INFORMÁCIÓK (i) ISIN kód: XS (ii) Közös kód: (iii) Klíringrendszer(ek)) a) a Nemzetközi Kötvények esetében: Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking, Société Anonyme (iv) Kiadás: (v) Az els Kifizet(k) neve és címe: (vi) Az (esetleges) további Kifizet(k) neve és címe: (vii) Olyan módon szándékozzák-e birtokolni, amely lehetvé teszi a Eurosystemre való alkalmasságot. Kiadás fizetés nélkül The Bank of New York, One Canada Square, London E14 5AL, Egyesült Királyság Nem 7

8 11. A forgalomba hozatal feltételei és kikötései Ajánlati Ár: Azon feltételek, amelyeknek a forgalomba hozatal alá van vetve: A kérelmezési eljárás leírása: A jegyzések csökkentési lehetségének és a jelentkezk által fizetett többletösszeg visszatérítési módjának leírása: A minimális és/vagy maximális kérelmezhet összeg adatai: A Kötvények befizetése és átadása módjának és idkeretének adatai: A forgalomba hozatal eredményei nyilvánosságra hozásának módja és idpontja: Az elvásárlási jog gyakorlásának eljárása, a jegyzési jogok forgathatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése: Azon lehetséges befektetk kategóriái, akiknek a Kötvényeket felkínálják, és hogy egyes tranche-o(ka)t fenntartottak-e bizonyos országok számára: A jelentkezk kiosztott összegrl szóló értesítésének eljárása és annak jelzése, hogy az ügyletkötés megkezddhet-e az értesítés megtörténte eltt: A jegyzre vagy a vevre konkrétan kiterhelt költségek és adók összege: A különböz országokban lév azon kihelyezk neve és címe (amennyire ismert a Kibocsátó eltt), ahol a forgalomba hozatal történik. Kibocsátási Ár Magyar Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürd u ) és a Magyar Posta Zrt mint az Erste Befektetési Zrt ügynöke- az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es mellékletében meghatározott postahelyein. 8

9 1. melléklet 1.) A visszaváltás kiszámítása: A Visszaváltási Összeget a Kalkulációs Megbízott számítja ki a Dow Jones Euro Stoxx Select Dividend Index ( Index ) teljesítményétl függen. A Kalkulációs Megbízott mindegyik Értékelési Idpontban megállapítja az Index ezen idpontban érvényes Záró Árát, és ezt az értéket alkalmazza a Végleges Visszaváltási Összeg kiszámításához a következ képletek szerint: Végs Visszaváltási Összeg = Névérték + Névérték x Max [11% ; Min [75% ; R x Ázsiai Vételi Opció]] 1 5 Indexi ÁzsiaiVéte liopció = 5 i= 1 Index kötés 1 E képletekre vonatkozólag az alábbi kifejezések alkalmazandók: Részesedés ( R ): 70% Max [ ] Min [ ] Index kötés : Index i : A zárójelek között lév értékek közül a magasabb alkalmazandó. A zárójelek között lév értékek közül az alacsonyabb alkalmazandó. Az index Záró szintje a Kötési Idpontban Az index Záró szintje az Értékelési Idpontban i Kötési Idpont: április 7. Értékelési Idpont i : október 8. (i = 1) április 8. (i = 2) október 8. (i = 3) április 8. (i = 4) október 1. (i = 5) Ha valamely Értékelési Idpont nem releváns Beütemezett Kereskedési Nap az Index vonatkozásában, akkor az Indexnek ez az Értékelési Idpontja a következ releváns Beütemezett Kereskedési Nap ezen Index vonatkozásában, hacsak ez a releváns Beütemezett Kereskedési Nap nem Félbeszakadt Nap. Értékelési Idpont: (i) Annak megállapítása céljából, hogy bekövetkezett-e a Piac Megzavarását Elidéz Esemény: (a) a Részvénykosárban Lév bármely Értékpapír vonatkozásában a Beütemezett Zárási Idpont a Tzsdén a Részvénykosárban Lév ezen Értékpapír vonatkozásában, és (b) az Indexszel kapcsolatos opciós szerzdések vagy határids szerzdések vonatkozásában a kereskedés zárása a Kapcsolódó Tzsdén; (ii) minden más körülmény között pedig azon idpont, amikor az Index hivatalos zárási szintjét az Index-szponzor kiszámítja és közzéteszi. Beütemezett Zárási Idpont: Valamely Tzsde vagy Kapcsolódó Tzsde és valamely Beütemezett Kereskedési Nap vonatkozásában az illet Tzsde vagy Kapcsolódó Tzsde bármely beütemezett hétköznapi zárási idpontja, tekintet nélkül a túlórára vagy a rendes kereskedési órákon kívüli egyéb kereskedésre. 9

10 Tzsde: Az Index részvénykosárban lév mindegyik értékpapír ( Részvénykosárban Lév Értékpapír ) vonatkozásában az a f értéktzsde, ahol a Részvénykosárban Lév Értékpapírral alapveten kereskednek, ahogy a Kalkulációs Megbízott meghatározza. Kapcsolódó Tzsde: Az Indexre vonatkozólag minden olyan tzsdei vagy jegyzési rendszer, ahol a kereskedésnek lényeges hatása van az Indexre vonatkozó határids szerzdések vagy opciós szerzdések általános piacára. Tzsdei Munkanap: Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Index-szponzor közzéteszi az Indexszintet, és (ii) a Kapcsolódó Tzsdék nyitva állnak kereskedés céljából a szokásos kereskedési idejük alatt, függetlenül attól, hogy bármely ilyen Tzsde vagy Kapcsolódó Tzsde a Beütemezett Zárási Idpontja eltt bezár. Beütemezett Kereskedési Nap: Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Index-szponzor beütemezi az Indexszint közzétételét, és (ii) a Kapcsolódó Tzsde a tervek szerint nyitva áll kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt. Index-szponzor: Félbeszakított Nap: Piac Megzavarását Elidéz Esemény: Stoxx Ltd. Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Index-szponzor nem teszi közzé az Indexszintet; (ii) a Kapcsolódó Tzsde nem áll nyitva kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt; vagy (iii) a Piac Megzavarását Elidéz Esemény következett be. Vagy: (i) (a) az alábbiak bekövetkezése vagy fennállása a Részvénykosárban Lév bármely Értékpapír vonatkozásában: (1) a Kereskedés Szüneteltetése, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges, azon egyórás idszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Idpontban végzdik azon Tzsde vonatkozásában, ahol a Részvénykosárban Lév ilyen Értékpapírral alapveten kereskednek; (2) a Tzsde Felfüggesztése, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges, azon egyórás idszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Idpontban végzdik azon Tzsde vonatkozásában, ahol a Részvénykosárban Lév ilyen Értékpapírral alapveten kereskednek; VAGY (3) Korai Zárás; ÉS (b) a Részvénykosárban Lév összes Értékpapír összessége, amelyek vonatkozásában a Kereskedés Szüneteltetése, a Tzsde Felfüggesztése vagy Korai Zárás következik be vagy áll fenn, az Indexszint 20 %-át vagy annál nagyobb hányadát teszi ki; VAGY 10

11 (ii) az alábbiak bekövetkezése vagy fennállása az Indexhez kapcsolódó határids szerzdések vagy opciós szerzdések vonatkozásában: (a) Kereskedés Szüneteltetése; (b) Tzsde Felfüggesztése, ha bármelyik esetben a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges azon egyórás idszak alatt bármikor, amely az Értékelési Idpontban végzdik a Kapcsolódó Tzsde vonatkozásában; vagy (c) Korai Zárás. Annak megállapítása céljából, hogy a Piac Megzavarását Elidéz Esemény bármikor fennáll-e az Index vonatkozásában, amennyiben az adott idpontban valamely Piac Megzavarását Elidéz Esemény következik be a Részvénykosárban Lév Értékpapír vonatkozásában, akkor ennek a Részvénykosárban Lév Értékpapírnak az Indexszinthez való százalékos hozzájárulása annak összevetésén alapul, hogy hogyan aránylik az Indexszintnek az ennek a Részvénykosárban Lév Értékpapírnak betudható hányada (x) az Index általános szintjéhez (y), mindegyik esetben a piac nyitási adatainak részeként használva fel a Index-szponzor által közzétett hivatalos nyitási súlyozásokat. Kereskedés Szüneteltetése: A kereskedés felfüggesztése vagy korlátozása az illet Tzsde vagy Kapcsolódó Tzsde által vagy más módon, akár az illet Tzsde vagy Kapcsolódó Tzsde által engedélyezett limiteket túllép árfolyammozgások miatt vagy egyébként (i) a Tzsdén forgalmazott, Részvénykosárban Lév bármely Értékpapírra vonatkozólag a Részvénykosárban Lév ilyen Értékpapír tekintetében; vagy (ii) bármely Kapcsolódó Tzsdén az Indexre vonatkozó határids vagy opciós szerzdések esetében. Tzsde Felfüggesztése: Korai Zárás: Bármely esemény (a Korai Zárást kivéve), amely általában félbeszakítja vagy csorbítja (ahogy a Kalkulációs Megbízott megállapítja) a piaci résztvevk lehetségét arra vonatkozólag, hogy tranzakciókat végezzenek vagy piaci értékeket szerezzenek meg: (i) a Tzsdén forgalmazott, a Részvénykosárban Lév bármely Értékpapírra vonatkozólag a Részvénykosárban Lév ilyen Értékpapír tekintetében vagy (ii) bármely Kapcsolódó Tzsdén az Indexre vonatkozó határids vagy opciós szerzdések vagy esetében. A Részvénykosárban Lév bármely Értékpapír vonatkozásában a Tzsde vagy a Kapcsolódó Tzsde Tzsdei Munkanapján a Tzsde Zárási Idpont eltti bezárása, kivéve, ha ez a Tzsde vagy Kapcsolódó Tzsde (az esettl függen) e korábbi zárást bejelenti az alábbi idpontok közül a korábbit legalább egy órával megelzen: (i) ezen a Tzsdén vagy Kapcsolódó Tzsdén (az esettl függen) az adott Tzsdei Munkanapon a rendes kereskedésre megszabott tényleges zárási idpont; vagy (ii) a Tzsdei vagy Kapcsolódó Tzsdei rendszerbe az ezen a Tzsdei Munkanapon az illet Értékelési Idpontban teljesítés céljából beadott megbízásokra vonatkozó beadási határid. 11

12 2. melléklet NYILATKOZAT Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index A STOXX-nak és a Dow Jones-nak nincs más kapcsolata az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG-val, mint az Indexek és a kapcsolódó védjegyek használatának engedélyezése a termékekkel összefüggésben. A STOXX és a Dow Jones nem szponzorálja, támogatja, értékesíti vagy propagálja a termékeket. Nem ajánlja senkinek, hogy befektessen a termékekbe vagy értékpapírokba. Nem visel semmilyen felelsséget a termékek idzítésével, mennyiségével vagy az ár megállapításával kapcsolatban, illetve nem hoz ezzel kapcsolatos döntést. Nem visel semmilyen felelsséget a termékek adminisztrációjával, kezelésével vagy értékesítésével kapcsolatban. Nem mérlegeli a termékek vagy a terméktulajdonosok igényeit az Indexek meghatározásával, összeállításával vagy kiszámításával kapcsolatban, és nem kötelessége ezt megtenni. A STOXX-nak és a Dow Jones-nak nem lesz semmilyen felelssége a termékekkel kapcsolatban. A STOXX és a Dow Jones különösen nem tesz kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalást és nem ismer el semmilyen szavatosságvállalást a következkkel kapcsolatban: a termékek, a terméktulajdonos vagy bármely más személy által elérend eredmények az Indexek és az Indexekben szerepl adatok felhasználásával összefüggésben; az Indexek és az adataik pontossága és teljessége; az Indexek és az adataik értékesíthetsége és alkalmassága egy konkrét célra vagy felhasználásra. A STOXX és a Dow Jones nem visel semmilyen felelsséget az Indexekben vagy az adataikban elforduló hibákért, kihagyásokért vagy zavarokért; a STOXX és a Dow Jones semmilyen körülmények között sem felels az elmaradt nyereségért vagy a közvetetett, büntet jelleg, speciális vagy következményes károkért vagy veszteségekért, még akkor sem, ha a STOXX vagy a Dow Jones tudja, hogy bekövetkezhetnek ilyenek. Az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG és a STOXX közötti engedélyezési (licenc) szerzdés kizárólag az javukat szolgálja, nem pedig a terméktulajdonosok vagy más harmadik felek javát. 12

13 3. melléklet Korai jegyzési diszkonttáblázat Diszkontrendelkezések a Kötvények korai jegyzése esetére: Jegyzés dátuma Alkalmazandó jegyzési árfolyam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG

2007. október 30-i Végleges Feltételek és nyilvános forgalomba hozatal. Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG NIVO STUDIO Kft. Szakfordító iroda Office for Translations - Fachübersetzungsbüro Budapest, H-1136 Pannónia u. 22. Tel.: (+ 361) 452-10-10 Fax: (+ 361) 452-10-11 www.nivostudio.hu translation@nivostudio.hu

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA

1.1. F bb Jellemz k 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA 1. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA Az alábbi összefoglaló kizárólag a Tájékoztatóhoz szánt bevezet, a kötvényekbe ( Értékpapírok, külön-külön az Értékpapír ) történ befektetésre vonatkozó

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Hungarian translation of the summary of the Programme

Hungarian translation of the summary of the Programme Hungarian translation of the summary of the Programme The following translation of the original summary is a separate document attached to the Prospectuses. It does not form part of the Prospectus itself

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Az ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Hatálybalépés:

Részletesebben

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG

NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A FORD MOTOR CO. ÉS A VOLKSWAGEN AG. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP INC A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-529 Hatály: 2014.

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben