Tűznek keresztségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűznek keresztségével"

Átírás

1 Tandari Éva A Kezdettől a avagy Tűznek keresztségével I. kötet

2 I. kötet Előszó helyett Ismét itt vagyok az Úr Krisztusban, Kedves Gyermekeim. Itt vagyok, hogy szóljak Hozzátok, amiként az Úr rendelé számomra, s amiként kedves feladatom is az nékem Véletek! Sajnos nem ígérhetem egyikőtöknek sem, hogy e könyv könnyebb Utat tár elétek; sőt: Utatok nehezebb lesz, mintha más irányban indulnátok el, s pedig azért, mert a legnehezebb azt felvállalni a Földön: hogy EMBEREK vagytok! emberek, akik emberként képesek csak gondolkodni és érezni. Ha nem ekként volna, bizonnyal nem is a Föld nevű, csodálatos bolygó volna jelen Otthonotok emberek, akiknek épp ebben: emberségükben kell tökéletessé lenniük, hogy kiérdemeljék a csupa nagy betűvel írt EMBER nevet! Ha ez ekként volna, nem kellene arra a történésre felkészítselek benneteket, amely előtt álltok Egyik korábbi munkánkban ez olvasható: S most térjünk rá a Szférák, s azok dimenzióinak kérdésére, amelyek ismerete szintén fontos lesz számotokra az Út további részében. Nem mondom, mert ma még nem mondhatnám, hogy e Tanításokat tovább kell adjátok mindazoknak, akikhez szólnotok kell: sőt! De azt már most mondom, hogy ki kell válasszatok magatok mellé olyanokat, akik e Tanítások magját, annak legbensőbb Lényegét tovább viszik, s amikor elérkezik a Perc: szétszórják azokat a Föld színén, mint az esőnek cseppjeit az ég fellegei, hogy termékennyé legyen általuk a Szellem, ha a magasabb szintű Tanítások, mint elvetett magok, abba beléhullanak, mert kell, hogy azon magvak már jó földbe esve: életre kelhessenek Lehet, hogy nem általatok, de mindenképp a ti közreműködésetekkel; amelynek hogyanjára is választ kaptok a szférák és dimenziók megismerése során. Ez annyit jelentett: ki kellett válasszuk azokat, akik a Tanításokat megőrzik, s ha elérkezik annak ideje, e Tanításokat életre kellett keltsük, ismételten tudatosítva azokat a Föld népeiben. S hogy miért épp a Föld ember nevű lényei azok, akik közt mindeme Ismeretek elterjedhetnek? Hamarosan erre a kérdésre is válaszolok, amiként arra is: mely nép volt az, amelynek feladata volt az Ősi Igazság elemeinek szétszórása, s mely nép az, amelynek életre kell kelteni az Igazság-morzsákat, már azon Ismeretelemekkel együtt, amelyek a Föld színére kellett jussanak. S amiként egy korábbi írás során is mondtam: én voltam a kiválasztott, akinek gondjaira bízatott mindez, azzal: amikor a Nagy Rendező, azaz Krisztus megadja a Jelet, jutassam el azokat a Tanításokat a Föld színén élőkhöz. S ez a Jel immár megérkezett... Sok van, amiről már szóltam Néked, Gyermekem, de még több az, amiről eddig nékem sem volt szabad szólanom. Sok korábbi ismeretelemmel találkozol hát, de sok olyan Tanítást is átadok majd, amelyekkel eddig még nem találkozhattál, de amelyek lényegében már benned vannak; nékem csak ki kell bontsam azokat Benned, vagy rá kell vezesselek (amiként már nem egy esetben történt), hogy te magad bonthasd ki azokat; hogyan, miként szólnak azok az Ősi Bölcsesség-elemek, és egyes Ismeretek, amelyeket meg kell fogalmazz. Nem mondom, hogy mindenkor egy konkrét, meghatározott sorrendben fogod felismerni azon elemeket, amelyeket le kell írj; mindig azt tudom kibontani a tudatodban rejtező Én-részben (vagy a fölöttes ÉN-edben, amely le kell azt közvetítse az Én-rész felé, ha az az Út kezdeti szakasza értelmében nem vihette azt magával). Írd le azokat mégis, akkor is, ha értelmezésed szerint nem kapcsolódik az új ismeret szervesen az előtte lévőkhöz, ugyanis én mindenkor a te tudatod irányultságának megfelelő, tehát ahhoz épp legközelebb álló, annak számára leginkább elérhető és megérthető Tanításokat fogom elébed tárni. Aztán, ha már egy-egy állomáson túljutottunk, még mindig 2

3 I. kötet ráérünk a már kész anyagot beszerkeszteni, hogy Testvéreink a tőled megszokott irodalmisággal és a nálad megszokott logikai felépítésben kaphassák meg a teljes (a már leadható, teljes) anyagot. Gondolatod most erősen a beavatási szertartások körül, azok sikertelensége körül motoz. Jó helyen keresgélsz! Ugyanis a megszólalásig, s még azon is túl hasonló történés játszódott le akkor, abban az évmilliárdokkal korábbi korban; hogy földi fogalmazással éljek. Ideát ugyanis épp csak tegnap kezdődött mindaz, aminek folyamatát meg akarom ismertetni Veletek. Azzal kezdeném: Minden egyes Szellem-lény egy-egy Isten-elem: benne van a Tökéletes Bölcsesség, bár annak mindenkor csak egy kis részlete válik ismertté általa; mindig csak annyi, amennyinek az elviseléséhez már megvan benne az Erő. A teljes Bölcsesség, tehát a Teremtő Ős-bölcsességének egésze ugyanis oly hatalmas rezgésmagasságú energiát képvisel, hogy a gyenge, épp csak megteremtett Szellemlény kiégne, azaz felbomlana a hatalmas rezgés-áradatban. Még a magasabb szinteket elért Szellemek is besötétednének, s elfelednék az addig kibontott, tehát valós Felismeréssé lett Bölcsesség-elemeket, ha a Fény teljessége érné őket. Ha úgy tetszik, a Fény egyszerűen elvakítaná őket, s azok (a Mester szavaival élve) a külső sötétségbe hullanának *************************************************** Még mielőtt továbbmennénk, hadd szóljak néked néhány szót a Szférákról: az általatok (és lényegében minden kor és korszak emberisége által) Mennyországnak nevezett Bölcsességi szintekről, s az azok lenyomataként megjelent alsóbbrendű szellemi síkokról, s azok kivetüléseiről: tehát a hét mennyei Szféráról, a hét alsóbbrendű szellemi szféráról, ezek dimenzióiról. De bele kell szőjem mondandómba Satana bemutatását csakúgy, amiként a bűnbeesését, hogy teljes képet kaphassatok a Kezdettől *************************************************** Hogy a Mennyek Országaival kezdjem. Nem mást jelöl ez a nagyon is földi fogalom, mint az Egységben megmaradt, s a már visszatért Szellem-lények rezgésenergia szintjeit. A Felső, Égi Szférákat és azok dimenzióit, ha ekként könnyebb értenetek. A Legfelső, tehát a Legmagasabb Szellemi Szint: maga a Teremtő, amelynek elidegeníthetetlen Része és Részese is egyben a Fiú és a Szentlélek, épp úgy uralkodva a Teremtő Egységében, mint amennyire mégis engedelmeskedve mindenkoron az Atya Szavának. E szint nem nevesíthető, mert mindenek fölött áll, amiként állt is mindenkor, s állani is fog Örökkön. Ezen Isteni Szint az, amelyet soha teremtett Szellem el nem érhet, s még csak meg sem is közelíthet anélkül, hogy ki ne volna téve ama veszélynek, hogy Szellemi Elemeit kiégeti és felbontja a végtelen magasságú ŐS-SZELLEMI ERŐ. *************************************************** Az talán természetes, hogy az épp csak megfogalmazott Gondolat rezgés-magassága jóval alatta marad az azt megfogalmazó Isten-elem rezgés-magasságának, hisz még csak Gondolat, amelyet nem érlelt Valósággá a Teremtő ERŐ; bár a Gondolat megfogalmazása előtt már élt benne a Mindenségen átrezgő Lélek: a legmagasabb szintű Isteni Szeretet Ereje. Amikor az Elsőd-szellemek, mint Gondolatenergia-sugarak megfogalmazódtak a Fiú; vagyis a Teremtő AKARAT által a Mindenségben, a gondolattal egy időben megfogalmazódott az a Szellemenergia szint is, amelyet e Gondolat-energia már képes volt betölteni a maga rezgés-energia szintjével. E szint rezgésének erejét látta meg Önmagában az Atya, s mert az Új Elem még nem volt betöltekezve a Tökéletes EGY-ség Erejével (bár annak, amiként a Léleknek is minden eleme meg volt már benne, hisz meg volt a Gondolatot megfogalmazó Isteni Személyben: tehát a FIÚ-ban); kiárasztotta az ŐS- SZELLEMI ERŐT: vagyis betöltötte azzal a TEREMTŐ AKARAT EREJÉT, s ezzel egyidejűleg (ha úgy tetszik: törvényszerűen) áradt ki a Teremtő SZERETET; vagyis a Szentlélek ereje is a maga teljes fenségében a Mindenség Teljességére, amely mint Isteni Világ-lélek: e kis Szellem-lények éltetője és 3

4 I. kötet táplálója lett, biztosítva azok számára a Szellemi Létbe való, immáron tökéletes beemeltetést, és a folyamatos fejlődést. Az ATYA megismerte tehát, hogy a FIÚ Teremtő Gondolat-energiái Belőle származnak akként, amiként Belőle született maga a FIÚ is. Megismerte, és Szeretetébe öltöztette; vagyis felruházta őket az Ős-bölcsességű Teremtő Erő parányi szikráival: mindet akként, azon mértékben töltve be azzal, amilyen mérték befogadására azok tökéletesen alkalmasak voltak. Számtalan kis Embrió-szellem lépett létbe ekkor a Végtelen Mindenségben, s azok (amiként a ti gondolataitok is) épp annyira különböztek egymástól, mint amennyire azonosak voltak mégis, hisz a FIÚ a Végtelen Mindenség Teremtő Elemeiből, és a saját SZELLEMI EREJÉBŐL: azaz gondolatából fogalmazta meg azokat, megadva azok kettős voltát is: azaz dualitásukat, amely két egyenlő értékkel bíró elem közt a kezdettől áradt az ATYA és a FIÚ Szeretetének energiája. Amikor az Atya betöltötte Ön-erejével e gyönge rezgésenergiával bíró Embrió-szellemeket, s immáron teljességgel betöltötte azokat a Lélek Erejével is, külön megnevezte őket, mindegyiket más és más Szellemi Jelleggel ruházva fel: már egyéni irányultságuk szerint, tehát aszerint: mely Mindenség-elemből fogalmazódtak meg. Ezek a Nevek az Örökkévalóságon át jelzői, de jellemzői is azon Szellem-lényeknek: bármely szintjére is emelkedtek a Mindenség egymást követő rezgéstartomány szintjeinek. (Megismertelek, a Neveden szólítottalak: az Enyém vagy ) Mint ahogyan az emberi testek sejtjei, vagy az egyazon családhoz tartozók: ők is hasonlítottak egymásra: de már nem csak úgy, nem csak akként, hogy mindegyikük Létbelépésének lehetséges Teremtő Elemeit a FIÚ gondolatenergiájának rezgése emelte ki a Mindenség-elemek közül, de már egyéni adottságaik, egyéni jellemzőik szerint is. Ezek egy Szellem-családot alkottak, s ekként egy közös Nevet is kaptak az Atyától, amely egy Szellem-csoportba, vagy az egymáshoz még inkább hasonlatos Szellemi elemeket egy Szellem-családba emelte. De még szellemi tevékenységük szerint is megkülönböztette őket, hisz minden Szellem-családba, és minden Szellem-csoportba tartozók közt más - más Szellem-elemi felépítésű Szellem-lények voltak; ahogyan az az emberek világában is van, hisz amint Fent, akként lent is (Ez valóban ekként van! Azok a Szellem-testvérek, akik korábban kellett egy-egy Tanítást átadjanak az adott korban testben élő médiumokon keresztül, gyakran jelezték is ezt, ha erősen földiesítve is az Atyától kapott családnevet, ekként mutatkozva be: a kertészekhez, a vágókhoz, az építőkhöz stb. - tartozom. Ezek persze földi fogalmak, de e fogalmak járnak a legközelebb ama feladat ismertetéséhez, amelyet az illető Szellem-testvérek Ideát végeznek. Persze, ezt ne akként értelmezzétek, hogy a kertész itt is fákat és virágokat nevel, hisz Itt minden cselekvés szellemi, tehát gondolati szinten megy végbe, lévén hogy Itt nincs anyag: csak Szellemi Erő. De a nevek elmondásának nem is az volt az elsődleges célja, hogy az illető Szellem-testvér azt tudassa a Médiummal: mely csoporthoz tartozik, hanem a közelebbi kontaktus megteremtése. A Fent mint az EGY-ségben is önálló Szellem; az Atyától kapott nevét egy Szellem-lény sem mondja, mert nem mondhatja meg, (számotokra érthetetlen, mit sem jelentő SZÓ volna csupán) így vagy ekként; Szellem-csoportja, vagy Szellem-családja erősen földiesített nevén vagy egyik - másik korábbi, földi Útján kapott nevén mutatkozik be, hogy a Fent és a Lent közti kommunikációt megkönnyítse. (Persze: a ti számotokra, hisz a ti tudatotok még erősen kötődik a szavakhoz, s ahhoz, hogy megszólíthassátok azt, akivel szólnotok kell.) Tehát a Teremtettség Szellem-lényei megkapták a maguk egyéni, és család neveit, amiként hivatásuk fő irányát is; de ez volt az a Pillanat is, amikor megkapták mint Atyai Örökrészt: a Szabad Akaratot; a Teremtő és Alkotó Akaratot, amely a Mindenség erejének egy paránya, s amelynek segítségével a Szellemi fejlettség egy bizonyos szintjét elérve már ők maguk is képessé lehetnek az ERŐ mind magasabb fokú használatára, majd saját Szellem-gyermekeik embrionális állapotba emelésére is, vagyis; saját Világaik megfogalmazására a Mindenségen belül. Az Elsőd-teremtettségű Szellem-gyermekek (hisz azzal, hogy az Atya meglátta, megismerte, ÖN- EREJÉVEL, és a LÉLEK örök áramával betöltötte, s ekként LÉT-be emelte a FIÚ gondolati képeit, az Embrió-szellemek a Szellem-gyermeki szintre emeltettek) tehát már a második lépcsőfok, vagyis a második szellem-energiai rezgés-magasságba emeltettek, hiszen az első az Embrió-szellem rezgésmagaságának szintje volt. (Ez a két, egymástól alig valamivel különböző, mégis döntő fontosságú szint még a későbbiek során jelentős szerepet játszik; akkor visszatérek rá, hogy értsétek mondandómat.) 4

5 I. kötet E második; bár Szellem-voltukban lényegében első szintről indultak meg aztán az Örök Fejlődés Törvénye szerint, hogy az Atya Akaratát mindinkább megismerve és betöltve mind magasabb és magasabb rezgés-energia szintekre emelkedhessenek, Szellemi erejük mértéke szerint. Az első szinten meg kellett ismerjék önmagukat: tisztába kellett jönniük magával a fogalommal: Lét, Lét-elem. Ezen felül és ezen túl meg kellett fogalmazzák magukat, mint a Teremtő elidegeníthetetlen Részét: vagyis be kellett építsék szellemi tudatukba az Ő VAGYOK fogalmát, s annak végtelen magasságú jelentőségét is. Ez persze hosszú időt vett igénybe; legalábbis a ti fogalmaitokkal élve: Odaát nem tartott tovább, mint egy értelmes földi gyermek számára az alfabéta első betűjének megtanulása. Az EGY-ségállapot teljességének megélése, s a Legmagasabb Rendű Szellem: tehát a hármas tagolású EGY-ségben lévő TEREMTŐ ERŐ Törvényeinek, azok elsődleges voltának megismerése és megértése után az újszülött (Bébi-szellemek) az Erő egy újabb kis mennyiségét magukba zárhatva ismét feljebb emelkedhettek: még ugyanazon az energia szinten, de már egy másik rezgéstartományban. Ez akkor még egyszerre következhetett be mindahány Szellem-gyermeknél, hisz egyként a Tökéletes Mindenség elemeiből, a Tökéletes gondolati Erő (Teremtő Akarat) által fogalmazódtak meg, s épp így a Tökéletes Teremtő ERŐ (az Ős-bölcsességű Teremtő SZELLEM; az Atya Teremtő erejéből), és a Legmagasabb Rendű Szeretet: tehát a Szentlélek erejéből léptek létbe: kicsinyke Tökéletesség-morzsák maguk is. A fejlődés, tehát a Szellemi Mozgás iránya is mindenkor egyező volt: a Teremtő felé irányult, mert az volt, s az is marad a Törvény: az Örök Fejlődés Törvénye mindenkor. Így, ekként emelkedtek szintről - szintre: s eközben mind tökéletesebb képet alkottak maguknak a Teremtő Teljességéről. Megértették a Végtelen fogalmát, a Végtelen folyamatos Tágulásának Ős-örök Törvényét, amely nem más: a hármas tagolású Isteni EGY-ség Szellemi Energiájának önmagában való, a Mindenségen belüli folyamatos benső növekedése, amely Mindenségénél, és Szellemi Erő voltánál fogva nem térbeli, Tökéletességénél fogva nem minőségi változás: Végtelen, és Mindenható Erejénél fogva pedig nem is hatásbeli (nincs erre jobb szó még a Föld színén, s tán nem is lesz, legalábbis: nem emberi fogalom lesz az): egy önmagába visszatérő áradás, amely a Mindenség pozitív spirális irányú mozgását adja, amely mozgás lényegében a folyamatos Fejlődés, s egyben a LÉT alapja, mert mozgás nélkül nincs fejlődés, fejlődés nélkül nincs Lét. *************************************************** A mozgás erejét; de magát a mozgást is mindenkor a Teremtő Élő Szeretet-energiája adja, amelynek minden eleme az ŐS-BÖLCSESSÉG egy-egy eleme, amely BÖLCSESSÉG MAGA AZ ATYA, s amely BÖLCSESSÉGBŐL a FIÚ született, s a LÉLEK. A LÉLEK, amely a két Tökéletes ISTEN-ELEM közt áradó, önmagában is TÖKÉLETES Bölcsesség, és a Tökéletes SZERE-TET erejéből lépett létbe, s emelkedett a Harmadik ISTENI SZEMÉLY SZINTJÉRE, lévén hogy azonos rezgésmagasságú (hisz nem is lehetne más rezgésű!) a két TÖKÉLETES ISTENI ELEMMEL, AMELYEKBEN az EGYEDÜL TÖKÉLETES SZE-RETET megfogalmazódott, s mint önállóan is létező, bár a két ISTENI SZEMÉLYTŐL elidegeníthetetlen, mert Nélkülük, Rajtuk kívül nem létezhető ISTEN-ELEM a LÉT legmagasabb szintjére emelkedett. Minthogy a Szellem-lények maguk is e Tökéletes Isteni Erőből teremtődtek meg: a Tökéletesség adományával, annak képességével lettek megteremtve, amely Tökéletesség tehát alap szinten mindenkor Lét-lényegük volt: s ezt az alapot kellett növeljék, mindig magasabb és magasabb rezgésszintre emelkedve a Mindenség Végtelenjében. Amikor egy bizonyos rezgés-magasságot elértek, az alsóbb szintek elmosódtak, nem létezővé váltak mögöttük, de mint létező Ismereti Elemek: megmaradtak Szellemi Tudatukban. Ezen ismeretekre építettek, tehát: e megismert és önmagukba zárt Szellemi Erőkhöz vonzották a további ismeretek által megszerzett Erő-elemeket: de magukhoz vonzották azt a szüntelen köröttük - bennük áramló Lélek Ereje révén is. Mert a Lélek (amint mondtam) nem csak betöltötte őket az Atya és a FIÚ Teremtő Akaratának engedelmeskedve, de táplálta is: vagyis biztosította számukra a magasabb rezgésű Szellemi Erőt (energiát), amely mindenkor megtartotta őket a már elért rezgésszinten, s biztosította további emelkedésüket is, de azt már csak akként, hogy a Felismerések birtokában nagyobb mennyiségű Erőt voltak képesek magukhoz vonzani, hisz már a Bölcsesség-elemek gyarapodásával a Szellemi Erő iránti igényük is megnövekedett. 5

6 I. kötet Ezt a szellemi Erőt azonban csak egy szint eléréséig kapták közvetlen módon: amikor az Első Bölcsességi Szintet a magukénak mondhatták, a Lélek továbbra is (örökkön) áramoltatta feléjük az Erőt: de már azon energiákat tovább kellett tudják mozgatni, tehát meg kellett tanulniuk nem csak befogadni, de a Teremtő, és saját Szellem-testvéreik felé áramoltatni is azt, s meg kellett tanuljanak ekként még nagyobb energiát megfogalmazni már önmagukban, s önmagukból is: azt az energiát aztán, amelyet nem Testvéreik felé áramoltattak, a Teremtő felé áramoltatták, hogy már ők maguk is kifejezzék a Teremtő iránti Igaz, Gyermeki Szeretetüket. S itt ismét a kisgyermekeket állítom például elétek. Míg a gyermekek egészen kicsinyek, még csak elfogadni képesek a szülő szívének Szeretetét: később már mosollyal, kedveskedő gügyögéssel, még később szavakkal, s apróbb cselekedettel igyekeznek kifejezni a szülő iránt érzett Szeretetüket. Aztán, ha már maguk is felnőtté válnak, maguk is segítségére lesznek szüleiknek a mindennapi feladatok ellátásában, részint valóban azért, hogy segítsék szüleiket, részint pedig azért, hogy gyakorolják: miként is kell élni A Szellem-lények fejlődésének azon a szintjén, amikor már ők maguk is képessé lettek az Erő mozgatására, s az Erő-elemek önmagukban való megfogalmazására; bezáródott mögöttük a Második Bölcsességi Szint is. Az Erő mozgatása, és az Erő-elemek megfogalmazása természetszerűleg Szellemi úton, tehát a Gondolat, és a Teremtő Akarat használata révén történt: a Teremtő Akarattal betöltött Gondolatenergiákat a Lélek rezgésenergiájával tették teljessé, és az által is hozták mozgásba, de még nem azon a Bölcsességi szinten, ahol már a Mindenség Teremtő Elemeiből merített Teremtő elemeket léptethették volna (mint Embrió-szellemeket) a Lét szintjére. Ez az Erő még csak egymás támogatására, s a Teremtő iránti Szeretetük megmutatására volt alkalmas és elegendő. Ennél nagyobb szintű Erővel egyelőre nem rendelkezhettek mert nem nyíltak ki bennük a Teremtő Bölcsesség magasabb szintjei. És épp ez volt az a pont, ahol a Teremtés alapjait épp csak megismert Szellem-lények (mert a harmadik szint elérése után már nem voltak Szellem-gyermekek, bár még az Erő birtoklására alkalmas SZELLEM-eknek sem nevezhették (volna) magukat) kevesellni kezdték az Erőt, amint kicsinyelték, amit azon Erő segítségével elvégezhettek. Tudatában voltak megteremtésük folyamatának: s ők is meg akarták fogalmazni a maguk Világait - ekkor következett be az Ős-bukás, amelyről már szóltam. Ez az Ősbukás azonban magával hozta azt is, hogy a maguk akarata után lépők fokról - fokra zuhanni kezdtek, mind alacsonyabb és alacsonyabb Szellem-energiai rezgés-tartományokba hullva vissza, míg a harmadik Bölcsességi fokról vissza nem zuhantak a második, majd a legelső Bölcsességi szintre. *************************************************** S most ezt a kérdést hadd bontsam ki számotokra egy kissé bővebben is, mielőtt továbblépnénk! Azt elmondtam tehát, hogy minden Szellem egy-egy Tökéletes Isten-elem. Benne van, benne rezeg a Tökéletes Bölcsesség, de annak mindig csak egy kis része nyílik meg előtte, mert a Teljes Bölcsesség még kiégetné ; vagyis besötétítené, elfeledtetné vele az addig kibontott Bölcsesség-elemeket is. Satana egyike volt a leggyorsabb fejlődést produkáló, tehát a legmagasabb Bölcsességi szintre eljutó Szellemlényeknek. Szó szerint mint a szivacs: szívta magába az új, és még újabb Bölcsességelemeket, így már kezdetben kiemelkedett Szellem-társai közül. A Fény látója, a Fény ismerője lett (nem Fényhozó, hisz a Fény áradt; nem lehetett, s nem is kellett hozni ): de csak ismerője, amiként csak ismerője, s nem tudója lett az Atya Bölcsességének, az Atya Bölcsessége egy nagyobb részének, hisz csak ismerte, de nem tudta : csak látta, ismerte az erő hatását, de annak mechanizmusa még előtte is fedve volt. Az a szellemi folyamat tehát, amelynek alapja az, hogy a Szentlélek által betöltve és kiteljesítve lesz a Legmagasabb Rendű Bölcsesség a Tökéletes Élet Energiája. Erre az alapra épül fel az Atya, a FIÚ, s a Lélek Bölcsessége, s maga a Teremtettség. *************************************************** Minél közelebb jutott Fénylátó a Bölcsesség Fényéhez, annál inkább elkápráztatta, s annál inkább felébredt benne a vágy: megszerezni, birtokolni, s bírni az abban rejlő Erőt. 6

7 I. kötet Mint a legmagasabb fejlettségi szintet elért Szellem-lény; magasabb fokon is használhatta a Bölcsesség-elemeket: nem a Tökéletesség legmagasabb szintjén, amelyet Szellem-lény valaha is a magáénak mondhat, tehát nem a VII. Mennyei szféra szintjén (az akkor még nem létezett, mert még nem bontotta ki a maga számára egyetlen Teremtett Szellem sem!), de mert hogy így is magasabb szintre emelkedett, mint Szellem-testvérei; ez a tény megfogalmazta benne a későbbi Bűn első csíráját; a szellemi büszkeséget, a spirituális gőg alapját. Élvezte, hogy testvérei fölé emelkedett, s igyekezett is, hogy mindinkább növelje e távolságot, ezért még fokozottabb igyekvéssel vetette bele magát a Bölcsesség-elemek megszerzésébe. S épp ez volt a hiba!! Nem megismerni, kielemezni, s mint tökéletesen megértettet: önvalójába (Szellemi Valójába) építeni akarta a Bölcsesség új, és még újabb elemeit: már csak elérni és megszerezni. Azok legfelsőbb szintű Lényege már nem érdekelte, így Bölcsessége, (vagyis tudása) csak mennyiségi: nem minőségi volt. (Akként, amiként a gyermek tudása, aki vasszorgalommal betanulja az elébe kerülő könyvek tartalmát, s fújja is azokat szinte betűről betűre; anélkül, hogy a szavak és mondatok tartalmát értené ) Ám egy bizonyos pont elérése után, hogy mindinkább kívánta, hogy a Teremtőnek kijáró tiszteletet árasszák felé is a magánál gyengébbnek látott Szellem-lények; a legmagasabb szintű Bölcsesség rezgés szintjére emelkedve (minden köztes síkot kihagyva) magához vonzotta ama Bölcsesség egy elemét, annak egy parányi szikráját: de mert hogy ahhoz valóban gyenge volt; a Felismerést nem a Valós Bölcsesség iránya, tehát a Fent értelmezése szerint zárta magába, hisz célja már nem a Szeretet mind magasabb rezgésszintre való emelése, csak önnön dicsvágyának betöltése volt. Ekként, tehát a magához vonzott s magába szívott, bár a Legfelsőbb szintű Lényeget már nem tartalmazó, mert számára kibonthatatlannak maradt Bölcsesség-elem birtokában követelte, hogy a Teremtő emelje egy szintre Önmagával, hogy ő is a Hármas EGY-ség felé áramló, a Leghatalmasabbnak kijáró tiszteletet kapja. (Nem a Szeretetet, ami a Teremtő egyetlen követelése teremtményei felé!! De benne már nem a Szeretet gondolata, nem annak elsőrendű fontossága: csak a tisztelet iránti vágy élt, mert már csak azt volt képes érzékelni; hisz ő is csak tisztelte, de nem szerette a Teremtőt ) Ekként tehát valóban Fénylátó birtokába került a Legmagasabb rendű Teremtő Erő egy kicsinyke eleme; és mégsem élhetett azzal, mert nem élt benne a Teremtő Bölcsességének legmagasabb fokú ismerete, az, ahol a Bölcsesség a Lélek; tehát a Szeretet, mint legmagasabb szintű LÉT-LÉNYEG megfogalmazódását eredményezi. Márpedig a Teremtés legbensőbb Lényege ez: A Legmagasabb rendű Bölcsesség erejének Lélek szintre emelése! E két LÉT-ELEM összessége az Örök Élet Egyedülvaló alapja, s e kettő nem létezhet egymás nélkül, mert hisz e kettő kiegészíti és erősíti egymást: külön-külön nem képes a LÉT megfogalmazásához szükséges rezgésszintre emelkedni, s nem képes e rezgésmagasságot az Örökkévalóságban megtartani! Minthogy Fénylátó; e lázadó szellem e Legmagasabb rendű Bölcsességnek nem volt birtokában; ha felemelkedhetett is egy pillanat tört részéig: nem volt képes megmaradni a Teremtő, tehát az Isteni Bölcsesség rezgésszintjén. Vissza kellett térnie a maga addig elért szintjére, és vissza is tért, de már a legfelsőbb szintű Bölcsesség bizonyos fokú és bizonyos formájú ismerője, vagyis a Tökéletes Tudás egy elemének birtokosaként. Sikertelensége azonban nem azt eredményezte, hogy elgondolkodott volna azon: hol követett el hibát, de azt, hogy a Teremtő ellen fordult, s mint az Erő birtokosa: lázítani kezdte a nálánál alacsonyabb szintet elért, de hozzá hasonlatosan többre vágyó Szellem-lényeket. Az talán természetes is, hogy Fénylátó a nagyobb tudással bíró, tehát a magasabb szintet elért szerepében fölébe igyekezett kerülni testvéreinek, akik elhitték: valóban a Titok teljességének ismerője, akit a Teremtő méltatlanul zár ki a legmagasabb szintről. A lázadás magja tehát el volt vetve, és Fénylátó még szította is a tüzet: senki sem juthat be az Istennek zárt kertjébe, mert az Isten féltőn őrzi azt. Ahogy testvérei közt híre kelt: ő a Titok Ismerője, Fénylátó azzal igyekezett maga mellé állítani a gyengébb, ingatagabb, vagy éppen dicsvágyóbb Szellem-lényeket, hogy megígérte nékik: kezükbe adja a Titkot, hogy ők is élhessenek azzal. De az ő saját irányát kell kövessék, s akként kell Teremtsenek, amiként ő mondja nékik, hogy a Teremtés tökéletes legyen Hogy mely irány volt az, amely Fénylátóban megfogalmazódni készült, nem kell mondjam. Magát a Bölcsességet megismerte, s egy bizonyos szintig meg is értette a Titkot; de merthogy tudása valóban csak felszínes volt, ő már akként akart élni a birtokában lévő Bölcsesség-elemmel, annak Erejével, hogy annak használata közben elvetette mindazt, amit megértenie és befogadnia nem sikerült: akként tehát, hogy 7

8 I. kötet elvetette volna a Teremtés Benső Lényegét (amelyhez beállítottsága végett nem férkőzhetett közel!): a Szent Lelket. Elvetette volna tehát a Szeretetet, a teljes és tökéletes EGY-séget, s a Szabad akaratot. E gondolatok rezgésiránya már erősen eltért a Teremtő Gondolat rezgésirányától: s ez a másság természeténél fogva határolta el Fénylátót, s az ő híveit azoktól, akik továbbra is megmaradtak a Teremtő által megfogalmazott Úton: vagyis azoktól, akik megmaradva az EGY-ség állapotában a lassúbb, de biztosan Célba vezető Utat választották. Fénylátó és követői eltávolodtak tehát az Egység közeléből, és Fénylátó, amiként azt ígérte: kinyilvánította követői előtt a Titkot, de már a maga gondolatai szerint, amelynek egyedüli lényege a Teremtőtől való elszakadás volt. Ezért a magához vonzott Bölcsesség ereje, s annak lényege már nem a Lélek, az EGY-ség, s nem a Szeretet, de annak az ellenkezője: először még csak a mást akarás, aztán a dac, a lázadás, végül a gyűlölet, s minden, ami a gyűlöletből megfogalmazódott! Fénylátó (aki hamarosan a Teremtőtől kapott nevét is levetette) a maga eszközeivel, a maga iránya szerint megfogalmazott gondolati elemekkel lényegében azt akarta bizonyítani követői előtt: a Bölcsesség birtokában képes valami újat, valami sosem voltat teremteni ; s mert hogy az új irány a kezdeti időben még szinte tetszetős is volt, követői készséggel léptek utána mind tovább és tovább, vélve: ők is megfogalmazhatják végre a maguk saját Világát, méghozzá úgy, hogy abban ők lesznek az egyeduralkodók, az irány meghatározók: A Legmagasabb rendű Teremtő Szellem Fénylátó persze hagyta, hogy követői is teremteni kezdjenek. Tudta: amíg alantasaiban sikerül életben tartania az ellentétes energia iránti vonzódást, s a hatalom iránti vágyat; azok nem térnek vissza a Teremtőhöz. Ezért apránként, szinte lépésről lépésre vonzotta azokat maga után, mind mélyebb és mind sötétebb gondolat-energiák megfogalmazására késztetve őket, miközben a lefelé vezető Út szintjének megfelelő mértékben igyekezett elzárni, vagyis elfedni követői elől a Valóság Fényét, gondosan ügyelve arra: ne vegyék észre, mennyire sötét és durva az a fény, amelyet ő tár elébük. Merthogy a Teremtő Fényét mindinkább elfedte előlük, sikerült azokkal elhitetnie: az a fény, amelyet elébük tár, sokkalta ragyogóbb, s mert hogy azok számára is elérhető; sokkalta kívánatosabb is, mint a Teremtő Fénye, amely csak mint távoli lehetőség, mint Cél lebeghetett előttük. Ekként haladva lassan teljességében elfedte követőiben a Fent minden pozitív elemmel teli Valós Bölcsességét, s felcserélte a maga irányára, a maga tervei szerint eltorzított álbölcsesség elemekre. Fénylátó (vagyis: ekkor már Satana) tehát valóban élt az Erővel: de csak a maga által kreált irány szerint használta azt, hogy megteremtse a maga anti-világát. Az Erő használatát a maga módján tanította meg követőivel, ekként míg az ERŐ azaz a Bölcsesség a Lélekkel megerősítve az ÉLET forrása volt, ugyanaz a Bölcsesség a negatív gondolati irány elemeivel betöltve már az Élet ellentétét: a fokozatos pusztulást, a Szellemi Erők leépülését eredményezte. Amilyen szinten és amilyen mértékben éltek az ellentétes irányúvá tett gondolati energiával, olyan mértékben merült el bennük a pozitív irányú, tehát a Lélek erejével használt Bölcsesség-elemek ismerete, annak emléke. Lassan betöltötte őket a Fent erejével ellentétes Lent ereje, a Lélekkel átitatott Bölcsesség Fényének helyére a gyűlölettel átitatott álbölcsesség sötétje. Satana, aki a Fény Látója, a Fény Ismerője, majd a Fény Őrizője volt (tehát nem birtokosa: csak ismerője, látója a Fénynek) épp úgy visszaélt tehát a Teremtő végtelen Szeretetével és bizalmával, amiként évmilliárdokkal később Júdás a FIÚ Szeretetével és bizalmával. De amiként Júdás esetében a FIÚ; akként Fénylátó esetében a Teremtő is maga választotta ki őt ( a FIÚ csak akként cselekedhet, amiként azt az Ő Atyjától látja ), mert amiként a Megváltáshoz kellett, hogy Júdás alkalmat kapjon a Mester elárulására, akként kellett alkalmat kapjon Fénylátó is, hogy a Teremtő ellen forduljon. A bukás lehetősége ugyanis már a Teremtés előttől ismert volt a Teremtő előtt; vagyis mint lehetőség, előbb-utóbb valóságszintre emelkedett volna. Nem véletlenül és nem váratlan meglepetésként történt tehát az, ami történt: Istennél ilyesmi nincs! A Teremtő tudta, hogy a történés be kell, hogy következzen, és Ő Maga lépett elébe az eseményeknek, hogy a gyenge, ingatag és becsvágyó, a hataloméhségre hajlamos Szellemlények ekként már az Út, tehát a Felsőbb szintű Bölcsességi fok elérése előtt kiválasztódhassanak, s ekként még idejekorán kiforrhasson, s ki is éghessen bennük mindaz a történések megfogalmazta Szellemi jellemvonás, amely egy későbbi stádiumban, tehát a Szellemi fejlettség egy magasabb szintjén felbukkanva sokkal komolyabb, és sokkal nehezebben (már hogy a Szellem-lények számára nehezebben) visszafordítható Történés felé sodorta volna őket 8

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

A Szeretet Törvényvilága

A Szeretet Törvényvilága Tandari Éva A Szeretet Törvényvilága Én tenéked mondtam: Kövess ENGEM! (Pét. VII. 144.) I. kötet Köszöntelek benneteket gyermekeim. Tandari Éva: A Szeretet Törvényvilága I. kötet Talán nem szokványos dolog,

Részletesebben

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12)

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) Tandari Éva És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) (A Jelenések könyvének magyarázatai) I. kötet I. kötet Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Amint ígértem, most a Jelenések könyvének magyarázatait

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

A KEGYELEM TÖRVÉNYVILÁGA ESZTER MÉDIUM ÙTJÁN ÍRTA A "NÉVTELEN SZELLEM."

A KEGYELEM TÖRVÉNYVILÁGA ESZTER MÉDIUM ÙTJÁN ÍRTA A NÉVTELEN SZELLEM. 1 A KEGYELEM TÖRVÉNYVILÁGA ESZTER MÉDIUM ÙTJÁN ÍRTA A "NÉVTELEN SZELLEM." 2 TARTALOM A KIADÓ ELŐSZAVA.. 3 A NÉVTELEN SZELLEM ELŐSZAVA.. 5 I. A KEGYELEM.. 8 II. A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYEI 13 Alsóbb törvények

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása I. Bevezetés Az ember ősidők óta kutatja az őt körülvevő univerzumot, és keresi a végső választ azokra a felvetődő kérdésekre, amelyek minden gondolkodó

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI * MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT * A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 ÉVI KIADÁSA NYOMÁN ÚJRA KIADJA AZ

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Tartalomjegyzék Ajánlás... 6 Előszó... 6 Szerkesztői üzenet... 6 Bevezetés... 7 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Az első lépéstől a végtelenig

Az első lépéstől a végtelenig Király Tamás Az első lépéstől a végtelenig Útmutató kezdőknek és haladóknak, létünk megértéséhez, a spirituális gondolkodáson keresztül. 2. javított kiadás Az emberiség hatalmas átalakuláson megy keresztül.

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.

Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06. Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.html ) Nos, van itt valami, ahogy gyakran mondom, ami valószínűleg

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Rick Joyner Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben