Tandari Éva. Más az. I. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tandari Éva. Más az. I. kötet"

Átírás

1 Tandari Éva Más az Élet I. kötet

2 I. kötet Mi az Élet? - teszem fel a kérdést sokaknak, s amiként várom is, mindenki más, és másként válaszol. Van, aki csak annyit mond: az élet az élet, és kész, nincs ezen mit taglalni. Van, aki azt mondja: egy láncolat. Születés, növekedés, tanulás, munka, család, öregség és halál láncolata, amely véget ér, vagy örökkön való körforgásban van: mindegy, mert az az egy élet egyszeri és megismételhetetlen. Van, aki már egy kissé a filozófus szemével vizsgálja a kérdést: tudati és érzelmi elemek szövevénye, amely mindenkor kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan, mert a lehetőségek végtelen variációját rejti minden ember. Mi az Élet? - teszem fel magamnak is a kérdést, s már a válaszok összességét, s még a lehetséges, az emberi megfogalmazásban adható válaszokat is sorra pergetve elmémben, ekként felelek: Más az Élet. Más, és valamiképpen több is. Több, mint egy egyéni sorsvonal, amelyen belül, ha a magzati szakot is hozzá számítom, lényegében a fizikai evolúció mindahány fázisát megéli az ember: hisz azt az állat is megéli, anélkül, hogy azt mondhatnánk, de már a szó magasabb rendű értelmében, hogy ÉL. Van, létezik, mert megszületett, de nem mondhatni, hogy Éli az életet, mert nem akaratlagos irányítója élete eseményeinek: elviselője, elfogadója, megélője, részese, de nem aktív irányítója, még akkor sem, ha egyéni vágyai, egyéni elképzelései vannak bizonyos helyzetekben, amelyek betöltésére törekszik. Mindez ugyanis akarattalan, csak ösztön szinten megy végbe: s ezzel ki is mondtam, mi az, ami az Életet a puszta léttől elkülöníti, legalábbis bennem s számomra. Élek, mert akarok, és akarok, hogy éljek, mert egyéni Akarat nélkül nem vagyok több, mint passzív vegetáció, akarattalan játék a Lét kezében, amellyel történnek ugyan ilyen - olyan dolgok, reagál is azokra, de nem megfontoltan, nem értelem, csak ösztön szinten, mert nem tud Akarni, csak megélni. S ez az, ami megkülönbözteti az Életet a puszta Léttől. Ez a tény azonban már feltételez egy másfajta eltérést is Élet és Lét között. Azt, hogy van lényemnek egy olyan része, amely az Akarathoz mindenképp szükséges, s amellyel az Akaratra képtelen állatok nem rendelkeznek. Ha sorra veszem a magam benső testelemeit, s ezeket összehasonlítom az állatok, mondjuk egy macska benső testelemeivel, semminő különbséget nem találok közte és magam közt. Egyként bírunk szívvel és májjal, tüdővel, vesékkel, s egyként bírunk aggyal is. Egyként gerinces emlősök vagyunk, élő utódokat hozunk a világra, tüdővel lélegzünk, s a szárazföld a Lét-közegünk. Bensőnkben tehát, annak szerkezeti felépítését tekintve nincs lényegi eltérés: s mégis. Én mondhatom azt, hogy Élek, míg a macska nem, mert én képes vagyok, vagy lehetek irányítani Akaratom révén a magam Sorsát: egy macska viszont csak elfogadhatja azt, ami Sorsa elébe ád. S ez még akkor is így van, ha a háznál élő állat is képes rákényszeríteni a maga akaratát az emberre. Ekként, mert mindenkor a közeg, és a gazda milyensége szabja meg számára: mit, mikor, milyen formában akarhat, tehát hogy az adott helyen, az adott személy mellett élve milyen fokon élheti meg benső, ösztöni késztetéseit. Ha mellettem kikövetelheti a teljes kényelmet, nem biztos, hogy erre máshol is képes volna, viszont ha máshol élne, akarati képei is mások volnának, teljességgel az adott ponthoz, s a feltételezett másik személy akarati képeihez igazodnának, s eszébe sem jutna, hogy akként akarjon élni, mint a szomszéd házban élő macska. Az ő számára az a természetes minden természetellenessége mellett is, amit nálam megszokott, míg a másik macska számára az, amit ő megszokott. Ahogy lefelé haladunk az evolúciós láncolatban, a jelenség mind erőssebben megfigyelhető, míg ha a már magasabb fokon tudatosodott, tehát a magasabb rendű lélek-lények egyedeit figyeljük, azok milyensége, viselkedése mintha e jelenség lassú elhalványulását mutatná. Egy bizonyos szintig: aztán viszont még a legfejlettebb, a leginkább asszimilálódott Lélek-lényben is feltámad valami ősi, valami általa kezelhetetlen Ős-természeti elem, amelyet semmiképp sem tudhat irányítani, s ami vissza is utasítja mindegyiküket a maguk csoportjába: elkülönítve őket a Tudattal és Akarattal bíró ember nevű lényektől, s visszaadva nékik helyüket és evolúciós rangjukat a Lélek-lények Világában. Gondolatban most egybefűzöm, egybeolvasztom a (szintén csak gondolatban, s csak képzeletbeli személyeknek) feltett kérdésre kapott válaszokat, s azokból egy új, egy mindhármat magába záró választ nyerek: 2

3 I. kötet Az Élet élet: egy olyan, a tudati és érzelmi elemek szövevényét magában rejtő láncolat, amely mindenkor kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan, s mert ez ekként van, a lehetőségek végtelen variációját rejti minden ember számára. Lehetne ez azonban másként is. Akkor viszont már az első mondatot is másként kellene írjam, akként, amiként azt a Valóság tükrében leírva láthatom. Az élet Élet. Ahhoz azonban, hogy a mondattöredéket valósággal is ekként legyen jogom és okom leírni, más is meg kellene változzék az egybe szerkesztett válaszban, amelyet akkor így írhatnék le: Az élet ÉLET: a tudati és érzelmi elemek logikusan egymáshoz illeszkedő rendszere, amely épp, mert logikus, mindenkor kiszámítható, s a lehetőségek végtelen variációjában az Egyedül Tiszta és helyes Lehetőséget adja mindahány ember nevű Úton járó számára. Ez utóbbi megfogalmazás magában rejti azt is: a földi Út, amelyet mi életnek nevezünk, csak akkor lesz - lehet az ÉLET felé vezető folyamat, ha a tudati és érzelmi erőink tiszták, ekként azokban semmi álságos, kiszámíthatatlan, öncélú, azaz semmi tisztátalan nincs, vagyis alkalmas arra, hogy egymást: még a mellettünk lévő, s tudatosan és akarattal rosszat tenni nem tudó Lélek-lényeket is fokozatosan kiemelve az alsóbbrendű életből, fokozatosan az ÉLETBE segítsük emelkedni. Ennek egyetlen hatalmas akadálya van, s erre is rávilágít már bizonyos mértékig a fentebbi mondat egy kis része: tudatosan és akarattal rosszat tenni A Lélek-lények is lehetnek jók, és lehetnek rosszak, amiként az emberek. Lehetnek ilyenek, vagy olyanok, akár attól is függetlenül: milyen az az ember (vagy ember-csoport), aki mellett élnek. De sem jó, sem pedig rossz nem lesz, mert nem lehet egyetlen, az állatvilág tagjai közé tartozó Lélek-lény sem szándékoltan, tehát akarattal: és ez az, ami végképp külön választja az emberek s a Lélek-lények nagyon is egybemosódott Világait. Az ember az egyetlen olyan fizikai lény ugyanis, amely akaratától vezéreltetve lehet jó és rossz, cselekedhet helyesen és helytelenül, függetlenül a körülmények bárha mindösszességétől, vagyis még abban az esetben is, ha a körülmények épp az ellenkezőjét feltételeznék. Lehet Tiszta (s itt már a szó nem fizikai értelmében), lehet szerény, alázatos, Igaz Szeretettel élő az, aki a társadalmi ranglétra felső, s az is, aki annak a legalsó lépcsőfokán áll, amiként lehet vad és durva és törtető és zsarnok és gyűlölködő is, ez is, és az is. Vélhetnénk, s talán teljes joggal: aki a legnagyobb gazdagságban, anyagi biztonságban él, akinek nem kell féltenie a Holnap kenyerét, többnyire a pozitív tulajdonságokat tudhatja magáénak: pedig nem minden esetben van ekként, sőt. Aki a nyomor legmélyén van, arról viszont azt vélnénk: éppen hogy maga a nyomor teszi szeretetlenné, hisz élni akar: és ez sem mindenkor van így, sőt De ennek is, és annak is megvan a maga ellen-példája, az tehát, amikor a fent, illetve a lent élő valóban olyan egyéni tulajdonságokkal áll elénk, amilyet az adott helyzetben feltételezünk is róla. Vagyis a fent élő bőkezű, mert tudja, hogy van miből adnia, alázatos, mert nem érzi akként: kell, hogy hivalkodással felhívva magára mások figyelmét; próbáljon meg érvényesülni, stb. A darab kenyeréért rettegni kényszerülő, s a nyomorból, a mélység bűzhödt posványából, az emberi semmilyenségből kiemelkedni kívánó viszont épp úgy lehet mindenre és mindenkire irigykedő, a legkisebb, értéknek vélt holmit akár erőszakkal, vagy alattomos módon is magáénak akaró, s valós tettek híján akár nagyotmondással is kitűnni igyekvő: s ezt is sorolhatnám. De nem teszem, annál is inkább, mert az iménti mondatok egyikében is kimondtam két szót, amelyen tovább lehet haladni elmélkedésünkben. egyéni tulajdonságokkal : mondtam, s itt már az első szót is megbontom: egy - én - i. Ha a Lélek-lényeket, s ezen belül is az állatvilág tagjait nézem, meg kell állapítsam: ebben is erősen hasonlítanak ránk, emberekre. Vannak egyéni szokásaik, tulajdonságaik, külön kedvteléseik, még az ízlésük is más és más, ha ezt is inkább csak a magasabb rendű Lélek-lénycsoportok tagjairól mondhatom is el. Azon kívül, és azon túl, hogy mindegyikük bír a maga fajára jellemző tulajdonságokkal is. 3

4 I. kötet Az Állatvilág alsóbbrendű lényeinek esetében az egyedeket egymástól elválasztó különbség már nem ennyire árnyalt, viszont azokat már nem is nevezhetem Lélek-lényeknek. Nem, mert mondjuk például a rovarok, a felsőbbrendű állat-fajok egyedeivel ellentétben egyéni érzelmi megnyilvánulásokra képtelenek: ehhez ugyanis hiányzik az érzelmi mozgató, vagyis a Lélek-elem, bár számítóvá sem lesznek, mert ahhoz az Értelmi elem, s az Értelem irányításához szükséges szellemi Elem hiányzik. S ez utóbbi az oka annak is, hogy még a magasabb rendű állatfajok egyedei, azok tehát, amelyeket a Lélek-lények csoportjába sorolunk, sem lesznek számítóvá, akaratlagosan rosszat, illetőleg jót cselekvővé: mert bennük, bár az érzelmek megfogalmazódását, azok egyénenkénti megélését és kinyilvánítását lehetővé tevő Lélek-elem adott, épp úgy nincs, és nem is lehetne jelen a Tudatosodáshoz szükséges Szellemi elem, vagyis épp úgy nem bírnak Szellemi Én-résszel, mint alsóbbrendű társaik. S ezzel eljutottam az egyetlen olyan, jelentős eltéréshez, ami megkülönbözteti a csaknem teljességgel azonos belső szervezeti felépítéssel bíró állatot is az embertől. Ez, és ennyi, ami a puszta vegetációt létté, s a puszta létet Életté emeli. De akkor még mindig csak Életté, s nem ÉLETTÉ emelte az a parányi Szellemi Elem az emberi test létét, ami még mindig távol, nagyon távol áll a Valóságtól, attól, amire igazán azt mondhatnám: EZ AZ ÉLET. Más az ÉLET mondottam a címben, s ez motoszkál most is elmémben, amikor Vezetőm felé fordulok, hogy kérjem: mondja el, mutassa meg: mit, hol rontottunk el, hogy még ma sem merhetem, mert e merszhez még ma sem lehetne jogom, hogy e szót csakis nagy betűkkel, vagy legalább már igazán jogosan is: s nem csak megszokásból nagy kezdő betűvel leírni Ismerek más Világokat, s tudom, hogy MÁS AZ ÉLET! Tudom, hogy az EMBER is máshol kellene tartson: nem azon a ponton, ahol a legmélyebb szakadék még mindig akként ásít felé, mint valamely kitátott szájú, éhes szörnyeteg. Mert ez bizony, mindmáig ekként van, s ez még akkor is igaz, ha már a Fent világa is hívogatón int felénk. Más az, amiért az Áldozat, a Kegyelem adatott, és más az az Egyház, amelynek meg kellett volna születnie a Krisztus Szavai nyomán! Egy ideig némán ülök a gép előtt. Rágyújtok (máig nem érzem a késztetést, hogy ne ekként tegyek, bárha okom elégnél is több volna rá), élem és élvezem Vezetőm közelségét. Mert itt van, amiként mindig is, ha nem mindig szól is. Most is hallgat, egy ideig legalábbis. Már szóltunk e kérdésről, tudtam, hogy le kell írjam mindazt, amit korábban láttam, s még amit majd látnom enged az ÚR, és tudja azt Vezetőm is, és mégis. Mintha egyikünknek sem akaródznék most elindulni, hogy az ember elé tárja, és szemébe mondja az igazságot, a lehetséges Utak számtalan variációját mutatva meg, amelyek közül az önmagára, értelmére oly igen büszke lény, az ember épp a legrosszabbat, a legkeservesebbet választotta, s választja ma is. Egyéni Útjait tekintve csak úgy, mint az egyes népek és nemzetek közös Útját, vagy a Globális teljességet értve ez alatt. Mert ami kicsiben zajlik, az zajlik nagyban is, és megfordítva. S hogy az egyén sorsa mintázza a társadalomét, vagy a társadalomban vetül ki az egyéni sorsok és Útmegválasztások sokasága, azok összessége, megmutatva: milyen is a nép a maga teljességében? Ki tudja. Ez is, és az is igaz, vagy igaz lehet, ha ebben is, és abban is lehet, és van is ekként eltérés, hisz az egyén lehet rosszabb, mint amilyen az adott közösség, de lehet jobb is: a saját szabad választásán múlik, kiváltképp most, amikor már jónak és gonosznak tudója lehet mindahány ember nevű lény Eddig jutottam egyéni eszmefuttatásomban, amikor Vezetőm hangja ért elmémhez: Nem mondom, szépen eljutottál az állatvilágtól az emberig! Mennyi azonosság, és mennyi különbség, holott csak arról van szó, hogy az ember tudja, vagy legalábbis tudhatja, s ekként már kellene is tudja, mikor mit akar, s hogy amit akar, helyes-e, rendjén való-e, vagyis beilleszthető-e az ÚR TÖRVÉNYÉBE, Aki az ÉLET, s Akinek Törvénye, és mindahány Szava is Maga A TÖRVÉNY, mert A Törvénybe, vagyis AZ ÉLETBE vezet benneteket, míg az állatvilág tagjai a bennük lévő Lélek-elem adta késztetéseket, tehát egyéni érzelmi megnyilvánulásaikat sem akarati erejükre támaszkodva, vagyis nem értelem, de ösztönszerűen használják, amint azt magad is megállapítottad. De ha már mindezt tudjuk is, mégsem tudunk semmit, ha csak erre alapozva akarjuk megvizsgálni az embert, mert ahány ember, az is mind más és más, mert az is mind egy-én-is-ég. 4

5 I. kötet S ez akkor s így van, ha az ember-csoportok tagjai közt, éppen mert hogy csoportokba tömörülten éltek, megfogalmazódott a legalsóbb rendű egy-s-ég is, annak egy igen kezdetleges formája, amely alig is áll még ma is magasabb szinten, mint az állatvilág hordáinak hierarchikus rendszerezettsége, vagy mint a magatok ős-közös-s-ég-i társadalmaitok. Sőt: ez utóbbinál egy bizonyos értelemben még fejletlenebb is, mert akkor, abban a társadalminak még nem is igazán nevezhető rendszerben (s ezt az elnevezés maga is mutatja!) még volt némi nyoma a közös-s-ég -nek, tehát a még fejletlen aggyal bíró kis lények akként éltek közös életet egymás mellett, amiként azt az Ég rendelte számukra a maguk fejlettségi fokát figyelembe véve. Ez bizony ekként volt, de csak volt: a jelen társadalmi rendszerei ezzel szemben már csak a számtalan egyéni érdek, az egy-én - ek sokaságának tömörülése, amely egy-én-ek számára mindig az én, tehát az egó, s nem a több-s-ég, nem a közös-s-ég érdeke a fontos, az elsődleges. Akármilyen politikai rendszerbe igyekeztek tömörülni, és akármilyen jelszavak mögé bújtok is, ez ekként van, s csak az nem kész és képes ezt belátni, aki még társainál is kevésbé törődik a több-s-ég érdekeivel. Aki viszont már ellépett önmaga elől, s már kész, és képes is a Valóság felé fordítani figyelmét, megismervén az EGY-S-ÉG mibenlétét, még akkor is igazat ad nékem ezt hallva, ha maga a leginkább törekszik az egység megteremtésére, hisz látja: mennyire semmi még az ő minden törekvése is a többség semmilyen törekvése mellett, s hogy még az összes-s-ég törekvése is mennyire kevés és kicsiny volna és lehetne A Tökéletes Mennyei EGYSÉGhez mérten. S hogy ez mennyire ekként van, azt magad is érezhetni fogod, amiként mindazok is, akik e könyv olvasása révén egy bizonyos értelemben velünk figyelik meg azokat a lehetséges Utakat, amerre az emberiség, s a Föld teljessége haladhatott volna. Amiként korábban, még az előző munkánk során már megígértem néked, más és más korokba lépünk vissza a magatok Történelmében haladva (s itt már nem a nemzeti, de a Globális jelentőséggel bíró Történelmi eseményeket kell, hogy értsd- értsétek), hogy megfigyeljük legalább a döntő fontosságú állomásokon: ha akkor és ott nem arra felé irányítjátok a Föd, és az emberiség Történelmét, amerre a magatok valótlan valóságában ténylegesen is haladtatok, hol tarthatna most, s milyen történések előtt állhatna Az ember. Ezen felül és ezen túl természetesen egyes Tanításokat is át kívánok adni néktek, hol akként, hogy a te Szellemi Én-részedben bontok ki egyes, a korábbi, általad továbbképzésnek nevezett Álom-utakon tanult, vagy inkább csak felelevenített, már meglévő Ismeret-elemeket, hol akként, hogy én magam magyarázok meg egyes dolgokat, mert hisz a Fent Törvényei ma a te Tudatod előtt is fedve kell, hogy legyenek: még, és csak részben, de enélkül magad nem lehetnél képes még ennyire sem beigazodni a Föld energia-rendszerébe, márpedig arra egy ideig még szükség van. Nem véletlen, s részben ez is az oka annak, hogy az Út korai szakában olyan tulajdonságokat, és olyan tudati vonásokat kellett megszerezz, amelyek erősen a Földhöz kötnek, hisz mint mondtam, munkánkat csak ekként végezhetjük el maradéktalanul. Ha sem te, sem én magam nem ismerném a földi - emberi mélységek legmélyét, nem volna olyan rálátásunk az emberi tudati erők mindahány rétegére, mert nem tudhatnánk, legalábbis nem ennyire közelről megismerve annak mély-rétegét, s még ama mélyrétegnek is az egyes fokozatait. A legvadabb és legsötétebb gonoszságot magam is megismertem egykor, hisz az ember, s az egyszemélyi uralmi rendszerre épült földi világ akkor sem volt tisztább: de még nem ismertük annyira a miértek hátterét, az azértjét : azt, aminek megvizsgálása lényegében jelen munkánk, s e munkaelvégezhetése érdekében tervezett Útjaink oka és célja. Mert ismét Útra kelünk, hogy egy másik oldaláról mutassuk meg Testvéreinknek az általuk ismerni vélt Világot/Világokat, ha a fizikai síkon alig is egynémelyikét érintve is. Mert célunk már nem az, vagy nem csakis és kizárólag az De ma már nem indulunk el: holnapra halasztjuk az első Utat, mert sok az, aki Erőt, vagy akár gyógyulást vár, s mert az Idő afelé halad, kell, hogy felkészülj az energia-átközvetítésre és a gyógyításra magad is. Ekként itt most félbe hagyjuk kissé a munkát, s holnap folytatjuk, már valamivel korábban, ha erőid nem merülnek ki a szokottnál is inkább, hisz több a fizikai szintű teendő is, amely holnap vár reánk * 5

6 I. kötet Mint mondtam, most a magatok Történelmében, tehát a Föld teljességének Történelmében lépünk vissza az Időben. Ehhez azonban előzőleg el kell mondjam egy pár szóban Testvéreinknek is: hogyan, s miként utazhatunk a ti Tér-Időtökben, amiként azt is: hogyan utazunk a Végtelenben, amelyben már sem a Tér, sem az Idő nem köt, mert nem köthet bennünket, még akkor sem, ha nékünk még a Végtelenben sem szabad megfeledkeznünk arról: te még, mint fizikai testben élő, kötve vagy az adott Tér-Időben, legalábbis egy bizonyos formában, akként, hogy tested és Tudatod a ti fizikai szintetek megszokásához kell alkalmazkodjék. Ehhez viszont néhány olyan dolgot is fel kell elevenítsek, amit korábban már mondottam, de már egy kissé kibővítve a korábban átadott ismereteket. Többek között azt is, hogy az Idő, mint a ti Világaitok egyes történéseit, korszakait jelölő tényező a Fent értelmében nem létezik, mert a Végtelen és Örök Mindenségben nem is létezhetne. De létezik mégis a ti számotokra, amiként létezik az asztrál-világokon lévő Testvérek számára is, ha az ő számukra már ugyanaz a fogalom mást jelent, és más célt szolgál is. Az Idő a Végtelenben van: végtelen ekként maga is. Ti a Tökéletes FÉNY-től távolodtatok el, az elől fedtétek el önmagatokat, így egyszersmind a Végtelenség-tudatot is elfedtétek magatokban, mindenkor a Végtelen azon kis elemét vélve a Teljességnek, amelyben léteztetek, vagyis, amelyre még rálátással bírhattatok. Ekként az, ami számotokra maga a Végtelen Tér, vagy akár még beláthatatlanabbnak érzett Világűr, nem több, és nem nagyobb a Valóság értelmében, mint egy porszem a Tökéletes Végtelen Mindenségben. Ha tehát azt mondom: az IDŐ a TÉRBEN van, nem mondok valótlant, amiként akkor sem, ha megfordítom, s már akként mondom: a TÉR az IDŐBEN van. Egyként igaz mindkettő, mert e két, egymásra ható tényező egyként Végtelen és Örök, ha ti, a magatok számára a Végtelent kicsiny parányra zsugorítottátok is, leszűkítve a magatok számára az Örökkön fogalmát is. Amint a Szellemi Követek mindegyike is, lefelé haladva mindinkább beszűkítette magának a Végtelen és Örökkönvaló Mindenséget, éspedig a szó Tér és Időbeni értelmében egyaránt. A Valóság értelmében sem Tér, sem Idő, sem a már egységessé olvadt Tér-Idő nem létezik. S éppen hogy ennek alapjait kell megtanuljátok most, amikor már azon a szinten és az Idő-sík azon pontján áll a Föld, s az ember-szellemek egy része, amelyen kiemelkedhetni lesz módja abból a FÉNYKÖRBŐL, ahol még csak a sűrű fizikai testek megfogalmazására van - lehet módja. S ezzel is elmondtam valamit. Részben igazuk van azon Testvéreinknek, akik arról szólanak: testeitek, azaz a Felemel-tetettek teste fénnyé lesz. De tényleg csak részben, s nem egészben van igazuk. A test maga nem egyéb, mint erősen besűrített fény-energia. Ekként a FÉNY, a Teremtő Szeretet, a Teremtő Akarat, és a Teremtő Bölcsességének erősen, s még azon is túl besűrített Fény-elemeiből tevődik össze mindahány test-sejt legkisebb, már a ti műszereitekkel nem bontható és nem érzékelhető kis részecskéje, amelyet a magatok gyengécske műszerezettségével éppen azért nem lehettek képesek érzékelni és felismerni ekként, mert egy olyan alsóbbrendű Fény-körben éltek, ahol a FÉNY azon magas rezgése érzékelhetetlen volna számotokra. De nem lehetnétek képesek érzékelni akkor sem, ha a ténylegesen meglévőnél nagyságrendekkel fejlettebb optikai műszerekkel vizsgálnátok is, mert a Fényt, annak tényleges mibenlétét nem foghatjátok meg és fel mindaddig, míg azt csak mint fizikai elemet akarjátok megvizsgálni. A Föld színén már és még érzékelhető Fény erősségét, irányát, sebességét: mindahány fizikai paraméterét vizsgálhatjátok, de már az anyagelemek részecskéit alkotó FÉNYT csak mint számotokra idegen energiát észlelhetitek anélkül, hogy azt megmérni tudnátok, mert annak tulajdonságai nem a földi, és nem a fizikai értékrendszerek szerint mérendőek Most, amikor Útra indulunk, s most kiváltképp, hogy a jelen Utakon a ti tényleges, s a magatok jelennek megélt korához mérten távoli, Globális szintű változásokat adó történéseitekhez lépünk vissza, már akként fogjuk az Időt, mint valótlan Valóság-elemet kezelni, amiként az a Fent Világaiban 6

7 I. kötet megjelenik, mint a ti kis gömbötök része. Vagyis amiként az van is: mindahányszor a folyamatos MOST-állapot más és más pontjaira lépünk vissza, hogy az ottani Történést érintve, s már abból továbbhaladva nézzük meg: hogyan folytatódhatott volna az emberiség Története, ha az adott korban, s az adott eseményt követően, annak hatására, vagy annak ellenére az ember-szellemek soka képessé lesz azon a másik Úton elindulni ahelyett, mint amely Út a ti tényleges Történelmeteket adja. Ennyi talán elégséges előzetes ismertetőként, de a kérdésre máshol, és másképpen is visszatérünk. Most azonban valósággal is elindulunk: munkatársam már ég a türelmetlenségtől, hisz lassan a mai időnk is véget ér: más munkánkban is dolgoztunk már, s a betegek is, mint mindenkor, vágyják a gyógyító Erőt * Ma még nem teszünk meg hosszú, vagy igazán nagy jelentőséggel bíró Utat, hisz a második emberiség Történelme, annak lényegi része nem az ember megjelenésével, hanem annak Tudatosodásával vette igazán kezdetét. S ez még akkor is ekként van, ha a második emberiség fejlődését nagy mértékben befolyásolta az első emberiség Történelme, még pontosabban ama Történelem végső mozzanata. Az a Nagy Robbanás, amelynek nyomát a Föld-test, s az is csak legmélyebb rétegeiben, s csak a Föld-testbe áramlott energiák formájában őrzi, de amelyet megőrzött még a Kozmikus Tudattár is. Helyezkedj el, hogy már csak az Útra koncentrálj, s egy bizonyos fokig arra, hogy minél hívebben lejegyezd, amit látsz, s azt, amit tanítani akarunk Testvéreinknek Még végig sem mondta intelmeit kedves Vezetőm, már készen álltam az Útra. Rég jártunk már ekként, tehát munka közben egymás oldalán, hát érthető örömmel emelkedtem fel a már ismert Energia-körbe, ahol megszokott pihenő-pontunk van, amely egyként szolgált eddig is pihenőhelyül Én-részem számára, de megfigyelő, és oktató-pontul is. Most is, mint mindig, ha munka közben kelünk Útra, Én-részem egy kis szikráját hagyom csak a fizikai testben: legyen kinek átközvetítenem amit látok, míg magam mint Én-rész, tehát mint parányi Szellemi erő emelkedem mind feljebb és feljebb. Mellettem hamarosan megjelenik Vezetőm is: már közelsége is oly Erővel tölt el, hogy térfogatom lényegesen megnövekedik, s mire megfigyelőpontunkig érünk, a kezdeti kopottas szín is eltűnik rólam, amelyet a Tudat bizonyos mértékű ingerültsége, a test fáradtsága és fájdalma adott Szellemi Valómnak is. Most azonban nincs test, és nincs, számomra legalábbis nincs Tudat sem, így mindennél könnyebben és szabadabban szállok. Ahogy az már nem egyszer megesett, ismét Vezetőm kell korlátot szabjon Felfelé való vágyakozásomnak, hisz ha rajtam állna, tán Hazáig sem akarnék megállni. Mindenki ekként volna ezzel, hisz ha valaki megismeri, ismét megtapasztalja a FÉNYT, s a Végtelen Szabadságát, nem tudhat azzal betelni, és nem tudhat az után nem mindennél erősebben vágyakozni is Vezetőm intő gondolat-hullámára visszább fogom lendületem, s engedelmesen lebegek Mellette, s Ő lágyan magához vonz, vagyis betakar a maga Erő-köpenyébe, oltalmazva, szinte dédelgetve, mint anya rég látott gyermekét, vagy szerető ifjú az ő kedvesét, de szinte őrizve is: el ne ragadjon ismét a hév Egy pár, végtelennek tűnő pillanatig ekként lebegünk, szinte egymásba olvadva, majd Vezetőm ismét elindul. Mostmár szorosan mellette maradok, semmiért el nem távolodnék Tőle: ekként lépünk át új, és mégújabb, mind erősebbé váló Fény-körökön. Aztán egy időre megpihenünk, majd ismét tovább indulunk, de már nem felfelé haladunk tovább, bár azt sem mondhatom, hogy lefelé ereszkednénk: síkban haladunk, egy végeláthatatlan ERŐ-szál mentén, amelyről én magam is tudom, mert az Energiák más és más rezgésszintjének áramlásából megérzem: nem egyetlen Erőszál, de több, egymáshoz közel álló, (földi fogalmazással élve) hajszálnál vékonyabb Energia-szál, amely csak egy bizonyos távolságból, vagy egészen közelről tűnik egyetlen szálnak. Azt tudom, mert érzem, hogy az Erő-szál, amely fölött szállunk, * 7

8 I. kötet a Föld Történéseinek megszámlálhatatlan lehetséges hajszál-ívéből tevődik össze, s az egyes energiaszálak rezgésáramának változásából, s azok szín-képéből kikövetkeztetem azt is: a mi számunkra, tehát a ma élő földi emberek számára igen távoli Múlt egy soha Valóság szintre nem emelkedett Történései közé értünk. S hogy ez mennyire ekként van, Vezetőm gondolathullámából is megtudhatom: Minden kornak, ha már az adott Idő-síkon lévő történés lezajlott, más és más az energia szintje, ekként más lesz azok színképe is. Épp így a meg nem valósult, de már meg sem is valósítható, mert az esetleges lehetőségek visszahozhatatlan tárházába merült Utaknak is más és más a színképük, amiként más színe, és más Fény-energiája van a ti mindannyi esetleges valósággá lehető Holnapjaitoknak, s megintcsak más annak a Holnap-képnek a szín-képe, amely a jelen emberiség milyensége végett az emberiség egészének leginkább feltételezhető Holnapjává válik, s amely ekként a legnagyobb valószínűség szerint a magatok Történelmének tényleges, s ekként a Globális és Kozmikus Tudattárba is beíródó Emlék-elemévé válhat. S e fentebbi felosztás az, tehát a lehetséges Holnapok, s a Holnapok történéseinek is végtelen számú variációja az, ami minden egyes ember esetében is adott, így ez az, ami végett épp csak megközelítőleges fogalmat alkothattok magatoknak a reátok váró/várható történésekről, mert hisz elég csak egy lehetséges történést másképp megoldanotok ahhoz, hogy egyéni Útjaitok teljességgel más irányt vegyen. Amiként a Globális, akként az egyéni Sors-vonalak sem csak egyfélék, de a lehetséges Holnapképek végeláthatatlan variációját adják, s csak a már ténylegesen is megélt történés válik egységes állandó tényezővé mindahány Úton járó számára, mint megváltozhatatlan MÚLT. Minden más, a jelentől függ, s amilyen a Jelen, olyan esélyt ad számotokra a Jövő-kép megválasztásánál. Van, hogy a Múlttá váló Jelen kiemel, és magasabb valószínűségi fokra juttat valamely lehetséges Jövőképet, vagy épp megvalósíthatatlanná, tehát már nem létezővé tesz más, gyakorta sokkal szebbnek, és számotokra kedvezőbbnek, s ekként talán kívánatosabbnak érzett Jövőképet, amely Jövőkép eltérített volna benneteket a Valóság felé vezető, Egyetlen Lehetséges Úttól. Mert a lehetséges Utak száma végtelen: de az igazán Helyes ÚT egyetlen, s ha hatalmas kerülőkkel és kitérőkkel is, végül mind rá kell, és rá is fogtok egy percen lépni arra az Egyetlen Útra, s ha nem a Jelenben játszódó Életfilmben, egy azt követőben: de egyszer mindenképp, és mindannyian. Hogy ki meddig keresi a számtalan Lehetséges Út között az Egyedül Valós UTAT: az ÚR Útját követően, az ÚR Parancsolatának, s a már kezetekbe adott Tanítások fényében ez egyedül rajtatok: embereken áll Egy bizonyos pont fölött Vezetőm megáll, s lassan ereszkedni kezd. Még mindig szorosan Mellette, sőt: szinte belé, az Ő Energia-körébe olvadva haladok, így együtt ereszkedünk le az Általa kiválasztott Fényív alsó száláig, ami annyit jelent, hogy egy megadott TÉR-IDŐ ívbe, vagyis egy szférikus körbe, annak is egy meghatározott dimenziójába, annak egyik lehetséges ívébe lényegültünk bele. Minthogy az itt megfigyelhető történések már egy befejezett, egy végleges Múlt történésének, s még azon történésnek is csak egy másik, de akkor és ott még lehetséges, tehát a ténylegesen is Valóság szintre emelkedettől eltérő változatának emlék-elemeiből tevődik össze, szabadabban mozgunk, mintha azt valamely, bárha igen távoli Holnap-képben tennénk vagy tehetnénk, hisz Jelenlétünk energiája már sem így, sem úgy nem befolyásolhatná azt a folyamatot, azt a történés-sort, ami mint Emlékkép, előttünk s számunkra, és némiképp bennünk: Szellemi Tudatunkban is megjelenik. * A Kozmikus szintű Történések (de mondhatnám akként is: a Kozmikus szintű Történelem) lehetséges Valóság-ívei fölött lebegünk. A Vezetőm által választott Fény-íven még csak megszámlálhatatlan sokaságú, a Fény-ívnél lényegesen sötétebb pontot pillantok meg. Ezek egymástól is eltérő Fény-tartományokkal bírnak, vagyis más és más a belső energiájuk csakúgy, mint a pontokat körbe ölelő Erő-mezőé. Az egyik közepes méretű pont fölött ismét megállunk, majd közelebb ereszkedünk hozzá. Messziről felismerem, még akkor is, ha a kedves Kék bolygó most teljességgel másnak tetszik, mint amilyennek meditációs Útjaimon a jelenlegi, vagy már az Új Földet megismertem. És mégis! Mintha magán hordaná a Jegyet, amely kiválasztottá teszi mindahány bolygó közül, jelezve: csak e bolygó alkalmas arra, hogy testén az Élet felé haladókat hordja, hogy azoknak Otthonául, de 8

A Szeretet Törvényvilága

A Szeretet Törvényvilága Tandari Éva A Szeretet Törvényvilága Én tenéked mondtam: Kövess ENGEM! (Pét. VII. 144.) I. kötet Köszöntelek benneteket gyermekeim. Tandari Éva: A Szeretet Törvényvilága I. kötet Talán nem szokványos dolog,

Részletesebben

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12)

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) Tandari Éva És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) (A Jelenések könyvének magyarázatai) I. kötet I. kötet Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Amint ígértem, most a Jelenések könyvének magyarázatait

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

A KEGYELEM TÖRVÉNYVILÁGA ESZTER MÉDIUM ÙTJÁN ÍRTA A "NÉVTELEN SZELLEM."

A KEGYELEM TÖRVÉNYVILÁGA ESZTER MÉDIUM ÙTJÁN ÍRTA A NÉVTELEN SZELLEM. 1 A KEGYELEM TÖRVÉNYVILÁGA ESZTER MÉDIUM ÙTJÁN ÍRTA A "NÉVTELEN SZELLEM." 2 TARTALOM A KIADÓ ELŐSZAVA.. 3 A NÉVTELEN SZELLEM ELŐSZAVA.. 5 I. A KEGYELEM.. 8 II. A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYEI 13 Alsóbb törvények

Részletesebben

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI * MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT * A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 ÉVI KIADÁSA NYOMÁN ÚJRA KIADJA AZ

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai 1 Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai I. RÖVIDEN A Hang könyvekben a Teremtő beszél hozzánk párbeszédimában, tehát éber állapotban lévő Lélekkeresztelt médium révén. A

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 18. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1701. ELŐSZÓ "Nagyon köszönöm, hogy megküldte

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Tartalomjegyzék Ajánlás... 6 Előszó... 6 Szerkesztői üzenet... 6 Bevezetés... 7 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Az első lépéstől a végtelenig

Az első lépéstől a végtelenig Király Tamás Az első lépéstől a végtelenig Útmutató kezdőknek és haladóknak, létünk megértéséhez, a spirituális gondolkodáson keresztül. 2. javított kiadás Az emberiség hatalmas átalakuláson megy keresztül.

Részletesebben

Átélni a ciklus lezárását Túlélési kalauz a 2012 felé vezető útra Jose Argüelles: Valum Votan A ciklus lezárója

Átélni a ciklus lezárását Túlélési kalauz a 2012 felé vezető útra Jose Argüelles: Valum Votan A ciklus lezárója Átélni a ciklus lezárását Túlélési kalauz a 2012 felé vezető útra Jose Argüelles: Valum Votan A ciklus lezárója Oldal: 1 / 28 Füzetünkről pár szóban Az Átélni a ciklus lezárását valóságos spirituális túlélési

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 388. oldal

Tartalomjegyzék: 388. oldal Tartalomjegyzék: 388. oldal Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan

Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan Bölcsesség rovat Kereszténység spirituálisan Megfér-e egymás mellett, vagy esetleg egymással, a kereszténység és a spiritualitás az emberben? Kizárja-e helyenként a kettő egymást? Létezik-e spiritualizált

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

A H A N G 38. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 38. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 38. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 4014. ELŐSZÓ Szeretnék megrendelni néhány

Részletesebben

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ RUDOLF STEINER: EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ Nyolc meditációban Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez 2 A mű eredeti címe: Ein Weg zur

Részletesebben