Tandari Éva. Más az. I. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tandari Éva. Más az. I. kötet"

Átírás

1 Tandari Éva Más az Élet I. kötet

2 I. kötet Mi az Élet? - teszem fel a kérdést sokaknak, s amiként várom is, mindenki más, és másként válaszol. Van, aki csak annyit mond: az élet az élet, és kész, nincs ezen mit taglalni. Van, aki azt mondja: egy láncolat. Születés, növekedés, tanulás, munka, család, öregség és halál láncolata, amely véget ér, vagy örökkön való körforgásban van: mindegy, mert az az egy élet egyszeri és megismételhetetlen. Van, aki már egy kissé a filozófus szemével vizsgálja a kérdést: tudati és érzelmi elemek szövevénye, amely mindenkor kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan, mert a lehetőségek végtelen variációját rejti minden ember. Mi az Élet? - teszem fel magamnak is a kérdést, s már a válaszok összességét, s még a lehetséges, az emberi megfogalmazásban adható válaszokat is sorra pergetve elmémben, ekként felelek: Más az Élet. Más, és valamiképpen több is. Több, mint egy egyéni sorsvonal, amelyen belül, ha a magzati szakot is hozzá számítom, lényegében a fizikai evolúció mindahány fázisát megéli az ember: hisz azt az állat is megéli, anélkül, hogy azt mondhatnánk, de már a szó magasabb rendű értelmében, hogy ÉL. Van, létezik, mert megszületett, de nem mondhatni, hogy Éli az életet, mert nem akaratlagos irányítója élete eseményeinek: elviselője, elfogadója, megélője, részese, de nem aktív irányítója, még akkor sem, ha egyéni vágyai, egyéni elképzelései vannak bizonyos helyzetekben, amelyek betöltésére törekszik. Mindez ugyanis akarattalan, csak ösztön szinten megy végbe: s ezzel ki is mondtam, mi az, ami az Életet a puszta léttől elkülöníti, legalábbis bennem s számomra. Élek, mert akarok, és akarok, hogy éljek, mert egyéni Akarat nélkül nem vagyok több, mint passzív vegetáció, akarattalan játék a Lét kezében, amellyel történnek ugyan ilyen - olyan dolgok, reagál is azokra, de nem megfontoltan, nem értelem, csak ösztön szinten, mert nem tud Akarni, csak megélni. S ez az, ami megkülönbözteti az Életet a puszta Léttől. Ez a tény azonban már feltételez egy másfajta eltérést is Élet és Lét között. Azt, hogy van lényemnek egy olyan része, amely az Akarathoz mindenképp szükséges, s amellyel az Akaratra képtelen állatok nem rendelkeznek. Ha sorra veszem a magam benső testelemeit, s ezeket összehasonlítom az állatok, mondjuk egy macska benső testelemeivel, semminő különbséget nem találok közte és magam közt. Egyként bírunk szívvel és májjal, tüdővel, vesékkel, s egyként bírunk aggyal is. Egyként gerinces emlősök vagyunk, élő utódokat hozunk a világra, tüdővel lélegzünk, s a szárazföld a Lét-közegünk. Bensőnkben tehát, annak szerkezeti felépítését tekintve nincs lényegi eltérés: s mégis. Én mondhatom azt, hogy Élek, míg a macska nem, mert én képes vagyok, vagy lehetek irányítani Akaratom révén a magam Sorsát: egy macska viszont csak elfogadhatja azt, ami Sorsa elébe ád. S ez még akkor is így van, ha a háznál élő állat is képes rákényszeríteni a maga akaratát az emberre. Ekként, mert mindenkor a közeg, és a gazda milyensége szabja meg számára: mit, mikor, milyen formában akarhat, tehát hogy az adott helyen, az adott személy mellett élve milyen fokon élheti meg benső, ösztöni késztetéseit. Ha mellettem kikövetelheti a teljes kényelmet, nem biztos, hogy erre máshol is képes volna, viszont ha máshol élne, akarati képei is mások volnának, teljességgel az adott ponthoz, s a feltételezett másik személy akarati képeihez igazodnának, s eszébe sem jutna, hogy akként akarjon élni, mint a szomszéd házban élő macska. Az ő számára az a természetes minden természetellenessége mellett is, amit nálam megszokott, míg a másik macska számára az, amit ő megszokott. Ahogy lefelé haladunk az evolúciós láncolatban, a jelenség mind erőssebben megfigyelhető, míg ha a már magasabb fokon tudatosodott, tehát a magasabb rendű lélek-lények egyedeit figyeljük, azok milyensége, viselkedése mintha e jelenség lassú elhalványulását mutatná. Egy bizonyos szintig: aztán viszont még a legfejlettebb, a leginkább asszimilálódott Lélek-lényben is feltámad valami ősi, valami általa kezelhetetlen Ős-természeti elem, amelyet semmiképp sem tudhat irányítani, s ami vissza is utasítja mindegyiküket a maguk csoportjába: elkülönítve őket a Tudattal és Akarattal bíró ember nevű lényektől, s visszaadva nékik helyüket és evolúciós rangjukat a Lélek-lények Világában. Gondolatban most egybefűzöm, egybeolvasztom a (szintén csak gondolatban, s csak képzeletbeli személyeknek) feltett kérdésre kapott válaszokat, s azokból egy új, egy mindhármat magába záró választ nyerek: 2

3 I. kötet Az Élet élet: egy olyan, a tudati és érzelmi elemek szövevényét magában rejtő láncolat, amely mindenkor kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan, s mert ez ekként van, a lehetőségek végtelen variációját rejti minden ember számára. Lehetne ez azonban másként is. Akkor viszont már az első mondatot is másként kellene írjam, akként, amiként azt a Valóság tükrében leírva láthatom. Az élet Élet. Ahhoz azonban, hogy a mondattöredéket valósággal is ekként legyen jogom és okom leírni, más is meg kellene változzék az egybe szerkesztett válaszban, amelyet akkor így írhatnék le: Az élet ÉLET: a tudati és érzelmi elemek logikusan egymáshoz illeszkedő rendszere, amely épp, mert logikus, mindenkor kiszámítható, s a lehetőségek végtelen variációjában az Egyedül Tiszta és helyes Lehetőséget adja mindahány ember nevű Úton járó számára. Ez utóbbi megfogalmazás magában rejti azt is: a földi Út, amelyet mi életnek nevezünk, csak akkor lesz - lehet az ÉLET felé vezető folyamat, ha a tudati és érzelmi erőink tiszták, ekként azokban semmi álságos, kiszámíthatatlan, öncélú, azaz semmi tisztátalan nincs, vagyis alkalmas arra, hogy egymást: még a mellettünk lévő, s tudatosan és akarattal rosszat tenni nem tudó Lélek-lényeket is fokozatosan kiemelve az alsóbbrendű életből, fokozatosan az ÉLETBE segítsük emelkedni. Ennek egyetlen hatalmas akadálya van, s erre is rávilágít már bizonyos mértékig a fentebbi mondat egy kis része: tudatosan és akarattal rosszat tenni A Lélek-lények is lehetnek jók, és lehetnek rosszak, amiként az emberek. Lehetnek ilyenek, vagy olyanok, akár attól is függetlenül: milyen az az ember (vagy ember-csoport), aki mellett élnek. De sem jó, sem pedig rossz nem lesz, mert nem lehet egyetlen, az állatvilág tagjai közé tartozó Lélek-lény sem szándékoltan, tehát akarattal: és ez az, ami végképp külön választja az emberek s a Lélek-lények nagyon is egybemosódott Világait. Az ember az egyetlen olyan fizikai lény ugyanis, amely akaratától vezéreltetve lehet jó és rossz, cselekedhet helyesen és helytelenül, függetlenül a körülmények bárha mindösszességétől, vagyis még abban az esetben is, ha a körülmények épp az ellenkezőjét feltételeznék. Lehet Tiszta (s itt már a szó nem fizikai értelmében), lehet szerény, alázatos, Igaz Szeretettel élő az, aki a társadalmi ranglétra felső, s az is, aki annak a legalsó lépcsőfokán áll, amiként lehet vad és durva és törtető és zsarnok és gyűlölködő is, ez is, és az is. Vélhetnénk, s talán teljes joggal: aki a legnagyobb gazdagságban, anyagi biztonságban él, akinek nem kell féltenie a Holnap kenyerét, többnyire a pozitív tulajdonságokat tudhatja magáénak: pedig nem minden esetben van ekként, sőt. Aki a nyomor legmélyén van, arról viszont azt vélnénk: éppen hogy maga a nyomor teszi szeretetlenné, hisz élni akar: és ez sem mindenkor van így, sőt De ennek is, és annak is megvan a maga ellen-példája, az tehát, amikor a fent, illetve a lent élő valóban olyan egyéni tulajdonságokkal áll elénk, amilyet az adott helyzetben feltételezünk is róla. Vagyis a fent élő bőkezű, mert tudja, hogy van miből adnia, alázatos, mert nem érzi akként: kell, hogy hivalkodással felhívva magára mások figyelmét; próbáljon meg érvényesülni, stb. A darab kenyeréért rettegni kényszerülő, s a nyomorból, a mélység bűzhödt posványából, az emberi semmilyenségből kiemelkedni kívánó viszont épp úgy lehet mindenre és mindenkire irigykedő, a legkisebb, értéknek vélt holmit akár erőszakkal, vagy alattomos módon is magáénak akaró, s valós tettek híján akár nagyotmondással is kitűnni igyekvő: s ezt is sorolhatnám. De nem teszem, annál is inkább, mert az iménti mondatok egyikében is kimondtam két szót, amelyen tovább lehet haladni elmélkedésünkben. egyéni tulajdonságokkal : mondtam, s itt már az első szót is megbontom: egy - én - i. Ha a Lélek-lényeket, s ezen belül is az állatvilág tagjait nézem, meg kell állapítsam: ebben is erősen hasonlítanak ránk, emberekre. Vannak egyéni szokásaik, tulajdonságaik, külön kedvteléseik, még az ízlésük is más és más, ha ezt is inkább csak a magasabb rendű Lélek-lénycsoportok tagjairól mondhatom is el. Azon kívül, és azon túl, hogy mindegyikük bír a maga fajára jellemző tulajdonságokkal is. 3

4 I. kötet Az Állatvilág alsóbbrendű lényeinek esetében az egyedeket egymástól elválasztó különbség már nem ennyire árnyalt, viszont azokat már nem is nevezhetem Lélek-lényeknek. Nem, mert mondjuk például a rovarok, a felsőbbrendű állat-fajok egyedeivel ellentétben egyéni érzelmi megnyilvánulásokra képtelenek: ehhez ugyanis hiányzik az érzelmi mozgató, vagyis a Lélek-elem, bár számítóvá sem lesznek, mert ahhoz az Értelmi elem, s az Értelem irányításához szükséges szellemi Elem hiányzik. S ez utóbbi az oka annak is, hogy még a magasabb rendű állatfajok egyedei, azok tehát, amelyeket a Lélek-lények csoportjába sorolunk, sem lesznek számítóvá, akaratlagosan rosszat, illetőleg jót cselekvővé: mert bennük, bár az érzelmek megfogalmazódását, azok egyénenkénti megélését és kinyilvánítását lehetővé tevő Lélek-elem adott, épp úgy nincs, és nem is lehetne jelen a Tudatosodáshoz szükséges Szellemi elem, vagyis épp úgy nem bírnak Szellemi Én-résszel, mint alsóbbrendű társaik. S ezzel eljutottam az egyetlen olyan, jelentős eltéréshez, ami megkülönbözteti a csaknem teljességgel azonos belső szervezeti felépítéssel bíró állatot is az embertől. Ez, és ennyi, ami a puszta vegetációt létté, s a puszta létet Életté emeli. De akkor még mindig csak Életté, s nem ÉLETTÉ emelte az a parányi Szellemi Elem az emberi test létét, ami még mindig távol, nagyon távol áll a Valóságtól, attól, amire igazán azt mondhatnám: EZ AZ ÉLET. Más az ÉLET mondottam a címben, s ez motoszkál most is elmémben, amikor Vezetőm felé fordulok, hogy kérjem: mondja el, mutassa meg: mit, hol rontottunk el, hogy még ma sem merhetem, mert e merszhez még ma sem lehetne jogom, hogy e szót csakis nagy betűkkel, vagy legalább már igazán jogosan is: s nem csak megszokásból nagy kezdő betűvel leírni Ismerek más Világokat, s tudom, hogy MÁS AZ ÉLET! Tudom, hogy az EMBER is máshol kellene tartson: nem azon a ponton, ahol a legmélyebb szakadék még mindig akként ásít felé, mint valamely kitátott szájú, éhes szörnyeteg. Mert ez bizony, mindmáig ekként van, s ez még akkor is igaz, ha már a Fent világa is hívogatón int felénk. Más az, amiért az Áldozat, a Kegyelem adatott, és más az az Egyház, amelynek meg kellett volna születnie a Krisztus Szavai nyomán! Egy ideig némán ülök a gép előtt. Rágyújtok (máig nem érzem a késztetést, hogy ne ekként tegyek, bárha okom elégnél is több volna rá), élem és élvezem Vezetőm közelségét. Mert itt van, amiként mindig is, ha nem mindig szól is. Most is hallgat, egy ideig legalábbis. Már szóltunk e kérdésről, tudtam, hogy le kell írjam mindazt, amit korábban láttam, s még amit majd látnom enged az ÚR, és tudja azt Vezetőm is, és mégis. Mintha egyikünknek sem akaródznék most elindulni, hogy az ember elé tárja, és szemébe mondja az igazságot, a lehetséges Utak számtalan variációját mutatva meg, amelyek közül az önmagára, értelmére oly igen büszke lény, az ember épp a legrosszabbat, a legkeservesebbet választotta, s választja ma is. Egyéni Útjait tekintve csak úgy, mint az egyes népek és nemzetek közös Útját, vagy a Globális teljességet értve ez alatt. Mert ami kicsiben zajlik, az zajlik nagyban is, és megfordítva. S hogy az egyén sorsa mintázza a társadalomét, vagy a társadalomban vetül ki az egyéni sorsok és Útmegválasztások sokasága, azok összessége, megmutatva: milyen is a nép a maga teljességében? Ki tudja. Ez is, és az is igaz, vagy igaz lehet, ha ebben is, és abban is lehet, és van is ekként eltérés, hisz az egyén lehet rosszabb, mint amilyen az adott közösség, de lehet jobb is: a saját szabad választásán múlik, kiváltképp most, amikor már jónak és gonosznak tudója lehet mindahány ember nevű lény Eddig jutottam egyéni eszmefuttatásomban, amikor Vezetőm hangja ért elmémhez: Nem mondom, szépen eljutottál az állatvilágtól az emberig! Mennyi azonosság, és mennyi különbség, holott csak arról van szó, hogy az ember tudja, vagy legalábbis tudhatja, s ekként már kellene is tudja, mikor mit akar, s hogy amit akar, helyes-e, rendjén való-e, vagyis beilleszthető-e az ÚR TÖRVÉNYÉBE, Aki az ÉLET, s Akinek Törvénye, és mindahány Szava is Maga A TÖRVÉNY, mert A Törvénybe, vagyis AZ ÉLETBE vezet benneteket, míg az állatvilág tagjai a bennük lévő Lélek-elem adta késztetéseket, tehát egyéni érzelmi megnyilvánulásaikat sem akarati erejükre támaszkodva, vagyis nem értelem, de ösztönszerűen használják, amint azt magad is megállapítottad. De ha már mindezt tudjuk is, mégsem tudunk semmit, ha csak erre alapozva akarjuk megvizsgálni az embert, mert ahány ember, az is mind más és más, mert az is mind egy-én-is-ég. 4

5 I. kötet S ez akkor s így van, ha az ember-csoportok tagjai közt, éppen mert hogy csoportokba tömörülten éltek, megfogalmazódott a legalsóbb rendű egy-s-ég is, annak egy igen kezdetleges formája, amely alig is áll még ma is magasabb szinten, mint az állatvilág hordáinak hierarchikus rendszerezettsége, vagy mint a magatok ős-közös-s-ég-i társadalmaitok. Sőt: ez utóbbinál egy bizonyos értelemben még fejletlenebb is, mert akkor, abban a társadalminak még nem is igazán nevezhető rendszerben (s ezt az elnevezés maga is mutatja!) még volt némi nyoma a közös-s-ég -nek, tehát a még fejletlen aggyal bíró kis lények akként éltek közös életet egymás mellett, amiként azt az Ég rendelte számukra a maguk fejlettségi fokát figyelembe véve. Ez bizony ekként volt, de csak volt: a jelen társadalmi rendszerei ezzel szemben már csak a számtalan egyéni érdek, az egy-én - ek sokaságának tömörülése, amely egy-én-ek számára mindig az én, tehát az egó, s nem a több-s-ég, nem a közös-s-ég érdeke a fontos, az elsődleges. Akármilyen politikai rendszerbe igyekeztek tömörülni, és akármilyen jelszavak mögé bújtok is, ez ekként van, s csak az nem kész és képes ezt belátni, aki még társainál is kevésbé törődik a több-s-ég érdekeivel. Aki viszont már ellépett önmaga elől, s már kész, és képes is a Valóság felé fordítani figyelmét, megismervén az EGY-S-ÉG mibenlétét, még akkor is igazat ad nékem ezt hallva, ha maga a leginkább törekszik az egység megteremtésére, hisz látja: mennyire semmi még az ő minden törekvése is a többség semmilyen törekvése mellett, s hogy még az összes-s-ég törekvése is mennyire kevés és kicsiny volna és lehetne A Tökéletes Mennyei EGYSÉGhez mérten. S hogy ez mennyire ekként van, azt magad is érezhetni fogod, amiként mindazok is, akik e könyv olvasása révén egy bizonyos értelemben velünk figyelik meg azokat a lehetséges Utakat, amerre az emberiség, s a Föld teljessége haladhatott volna. Amiként korábban, még az előző munkánk során már megígértem néked, más és más korokba lépünk vissza a magatok Történelmében haladva (s itt már nem a nemzeti, de a Globális jelentőséggel bíró Történelmi eseményeket kell, hogy értsd- értsétek), hogy megfigyeljük legalább a döntő fontosságú állomásokon: ha akkor és ott nem arra felé irányítjátok a Föd, és az emberiség Történelmét, amerre a magatok valótlan valóságában ténylegesen is haladtatok, hol tarthatna most, s milyen történések előtt állhatna Az ember. Ezen felül és ezen túl természetesen egyes Tanításokat is át kívánok adni néktek, hol akként, hogy a te Szellemi Én-részedben bontok ki egyes, a korábbi, általad továbbképzésnek nevezett Álom-utakon tanult, vagy inkább csak felelevenített, már meglévő Ismeret-elemeket, hol akként, hogy én magam magyarázok meg egyes dolgokat, mert hisz a Fent Törvényei ma a te Tudatod előtt is fedve kell, hogy legyenek: még, és csak részben, de enélkül magad nem lehetnél képes még ennyire sem beigazodni a Föld energia-rendszerébe, márpedig arra egy ideig még szükség van. Nem véletlen, s részben ez is az oka annak, hogy az Út korai szakában olyan tulajdonságokat, és olyan tudati vonásokat kellett megszerezz, amelyek erősen a Földhöz kötnek, hisz mint mondtam, munkánkat csak ekként végezhetjük el maradéktalanul. Ha sem te, sem én magam nem ismerném a földi - emberi mélységek legmélyét, nem volna olyan rálátásunk az emberi tudati erők mindahány rétegére, mert nem tudhatnánk, legalábbis nem ennyire közelről megismerve annak mély-rétegét, s még ama mélyrétegnek is az egyes fokozatait. A legvadabb és legsötétebb gonoszságot magam is megismertem egykor, hisz az ember, s az egyszemélyi uralmi rendszerre épült földi világ akkor sem volt tisztább: de még nem ismertük annyira a miértek hátterét, az azértjét : azt, aminek megvizsgálása lényegében jelen munkánk, s e munkaelvégezhetése érdekében tervezett Útjaink oka és célja. Mert ismét Útra kelünk, hogy egy másik oldaláról mutassuk meg Testvéreinknek az általuk ismerni vélt Világot/Világokat, ha a fizikai síkon alig is egynémelyikét érintve is. Mert célunk már nem az, vagy nem csakis és kizárólag az De ma már nem indulunk el: holnapra halasztjuk az első Utat, mert sok az, aki Erőt, vagy akár gyógyulást vár, s mert az Idő afelé halad, kell, hogy felkészülj az energia-átközvetítésre és a gyógyításra magad is. Ekként itt most félbe hagyjuk kissé a munkát, s holnap folytatjuk, már valamivel korábban, ha erőid nem merülnek ki a szokottnál is inkább, hisz több a fizikai szintű teendő is, amely holnap vár reánk * 5

6 I. kötet Mint mondtam, most a magatok Történelmében, tehát a Föld teljességének Történelmében lépünk vissza az Időben. Ehhez azonban előzőleg el kell mondjam egy pár szóban Testvéreinknek is: hogyan, s miként utazhatunk a ti Tér-Időtökben, amiként azt is: hogyan utazunk a Végtelenben, amelyben már sem a Tér, sem az Idő nem köt, mert nem köthet bennünket, még akkor sem, ha nékünk még a Végtelenben sem szabad megfeledkeznünk arról: te még, mint fizikai testben élő, kötve vagy az adott Tér-Időben, legalábbis egy bizonyos formában, akként, hogy tested és Tudatod a ti fizikai szintetek megszokásához kell alkalmazkodjék. Ehhez viszont néhány olyan dolgot is fel kell elevenítsek, amit korábban már mondottam, de már egy kissé kibővítve a korábban átadott ismereteket. Többek között azt is, hogy az Idő, mint a ti Világaitok egyes történéseit, korszakait jelölő tényező a Fent értelmében nem létezik, mert a Végtelen és Örök Mindenségben nem is létezhetne. De létezik mégis a ti számotokra, amiként létezik az asztrál-világokon lévő Testvérek számára is, ha az ő számukra már ugyanaz a fogalom mást jelent, és más célt szolgál is. Az Idő a Végtelenben van: végtelen ekként maga is. Ti a Tökéletes FÉNY-től távolodtatok el, az elől fedtétek el önmagatokat, így egyszersmind a Végtelenség-tudatot is elfedtétek magatokban, mindenkor a Végtelen azon kis elemét vélve a Teljességnek, amelyben léteztetek, vagyis, amelyre még rálátással bírhattatok. Ekként az, ami számotokra maga a Végtelen Tér, vagy akár még beláthatatlanabbnak érzett Világűr, nem több, és nem nagyobb a Valóság értelmében, mint egy porszem a Tökéletes Végtelen Mindenségben. Ha tehát azt mondom: az IDŐ a TÉRBEN van, nem mondok valótlant, amiként akkor sem, ha megfordítom, s már akként mondom: a TÉR az IDŐBEN van. Egyként igaz mindkettő, mert e két, egymásra ható tényező egyként Végtelen és Örök, ha ti, a magatok számára a Végtelent kicsiny parányra zsugorítottátok is, leszűkítve a magatok számára az Örökkön fogalmát is. Amint a Szellemi Követek mindegyike is, lefelé haladva mindinkább beszűkítette magának a Végtelen és Örökkönvaló Mindenséget, éspedig a szó Tér és Időbeni értelmében egyaránt. A Valóság értelmében sem Tér, sem Idő, sem a már egységessé olvadt Tér-Idő nem létezik. S éppen hogy ennek alapjait kell megtanuljátok most, amikor már azon a szinten és az Idő-sík azon pontján áll a Föld, s az ember-szellemek egy része, amelyen kiemelkedhetni lesz módja abból a FÉNYKÖRBŐL, ahol még csak a sűrű fizikai testek megfogalmazására van - lehet módja. S ezzel is elmondtam valamit. Részben igazuk van azon Testvéreinknek, akik arról szólanak: testeitek, azaz a Felemel-tetettek teste fénnyé lesz. De tényleg csak részben, s nem egészben van igazuk. A test maga nem egyéb, mint erősen besűrített fény-energia. Ekként a FÉNY, a Teremtő Szeretet, a Teremtő Akarat, és a Teremtő Bölcsességének erősen, s még azon is túl besűrített Fény-elemeiből tevődik össze mindahány test-sejt legkisebb, már a ti műszereitekkel nem bontható és nem érzékelhető kis részecskéje, amelyet a magatok gyengécske műszerezettségével éppen azért nem lehettek képesek érzékelni és felismerni ekként, mert egy olyan alsóbbrendű Fény-körben éltek, ahol a FÉNY azon magas rezgése érzékelhetetlen volna számotokra. De nem lehetnétek képesek érzékelni akkor sem, ha a ténylegesen meglévőnél nagyságrendekkel fejlettebb optikai műszerekkel vizsgálnátok is, mert a Fényt, annak tényleges mibenlétét nem foghatjátok meg és fel mindaddig, míg azt csak mint fizikai elemet akarjátok megvizsgálni. A Föld színén már és még érzékelhető Fény erősségét, irányát, sebességét: mindahány fizikai paraméterét vizsgálhatjátok, de már az anyagelemek részecskéit alkotó FÉNYT csak mint számotokra idegen energiát észlelhetitek anélkül, hogy azt megmérni tudnátok, mert annak tulajdonságai nem a földi, és nem a fizikai értékrendszerek szerint mérendőek Most, amikor Útra indulunk, s most kiváltképp, hogy a jelen Utakon a ti tényleges, s a magatok jelennek megélt korához mérten távoli, Globális szintű változásokat adó történéseitekhez lépünk vissza, már akként fogjuk az Időt, mint valótlan Valóság-elemet kezelni, amiként az a Fent Világaiban 6

7 I. kötet megjelenik, mint a ti kis gömbötök része. Vagyis amiként az van is: mindahányszor a folyamatos MOST-állapot más és más pontjaira lépünk vissza, hogy az ottani Történést érintve, s már abból továbbhaladva nézzük meg: hogyan folytatódhatott volna az emberiség Története, ha az adott korban, s az adott eseményt követően, annak hatására, vagy annak ellenére az ember-szellemek soka képessé lesz azon a másik Úton elindulni ahelyett, mint amely Út a ti tényleges Történelmeteket adja. Ennyi talán elégséges előzetes ismertetőként, de a kérdésre máshol, és másképpen is visszatérünk. Most azonban valósággal is elindulunk: munkatársam már ég a türelmetlenségtől, hisz lassan a mai időnk is véget ér: más munkánkban is dolgoztunk már, s a betegek is, mint mindenkor, vágyják a gyógyító Erőt * Ma még nem teszünk meg hosszú, vagy igazán nagy jelentőséggel bíró Utat, hisz a második emberiség Történelme, annak lényegi része nem az ember megjelenésével, hanem annak Tudatosodásával vette igazán kezdetét. S ez még akkor is ekként van, ha a második emberiség fejlődését nagy mértékben befolyásolta az első emberiség Történelme, még pontosabban ama Történelem végső mozzanata. Az a Nagy Robbanás, amelynek nyomát a Föld-test, s az is csak legmélyebb rétegeiben, s csak a Föld-testbe áramlott energiák formájában őrzi, de amelyet megőrzött még a Kozmikus Tudattár is. Helyezkedj el, hogy már csak az Útra koncentrálj, s egy bizonyos fokig arra, hogy minél hívebben lejegyezd, amit látsz, s azt, amit tanítani akarunk Testvéreinknek Még végig sem mondta intelmeit kedves Vezetőm, már készen álltam az Útra. Rég jártunk már ekként, tehát munka közben egymás oldalán, hát érthető örömmel emelkedtem fel a már ismert Energia-körbe, ahol megszokott pihenő-pontunk van, amely egyként szolgált eddig is pihenőhelyül Én-részem számára, de megfigyelő, és oktató-pontul is. Most is, mint mindig, ha munka közben kelünk Útra, Én-részem egy kis szikráját hagyom csak a fizikai testben: legyen kinek átközvetítenem amit látok, míg magam mint Én-rész, tehát mint parányi Szellemi erő emelkedem mind feljebb és feljebb. Mellettem hamarosan megjelenik Vezetőm is: már közelsége is oly Erővel tölt el, hogy térfogatom lényegesen megnövekedik, s mire megfigyelőpontunkig érünk, a kezdeti kopottas szín is eltűnik rólam, amelyet a Tudat bizonyos mértékű ingerültsége, a test fáradtsága és fájdalma adott Szellemi Valómnak is. Most azonban nincs test, és nincs, számomra legalábbis nincs Tudat sem, így mindennél könnyebben és szabadabban szállok. Ahogy az már nem egyszer megesett, ismét Vezetőm kell korlátot szabjon Felfelé való vágyakozásomnak, hisz ha rajtam állna, tán Hazáig sem akarnék megállni. Mindenki ekként volna ezzel, hisz ha valaki megismeri, ismét megtapasztalja a FÉNYT, s a Végtelen Szabadságát, nem tudhat azzal betelni, és nem tudhat az után nem mindennél erősebben vágyakozni is Vezetőm intő gondolat-hullámára visszább fogom lendületem, s engedelmesen lebegek Mellette, s Ő lágyan magához vonz, vagyis betakar a maga Erő-köpenyébe, oltalmazva, szinte dédelgetve, mint anya rég látott gyermekét, vagy szerető ifjú az ő kedvesét, de szinte őrizve is: el ne ragadjon ismét a hév Egy pár, végtelennek tűnő pillanatig ekként lebegünk, szinte egymásba olvadva, majd Vezetőm ismét elindul. Mostmár szorosan mellette maradok, semmiért el nem távolodnék Tőle: ekként lépünk át új, és mégújabb, mind erősebbé váló Fény-körökön. Aztán egy időre megpihenünk, majd ismét tovább indulunk, de már nem felfelé haladunk tovább, bár azt sem mondhatom, hogy lefelé ereszkednénk: síkban haladunk, egy végeláthatatlan ERŐ-szál mentén, amelyről én magam is tudom, mert az Energiák más és más rezgésszintjének áramlásából megérzem: nem egyetlen Erőszál, de több, egymáshoz közel álló, (földi fogalmazással élve) hajszálnál vékonyabb Energia-szál, amely csak egy bizonyos távolságból, vagy egészen közelről tűnik egyetlen szálnak. Azt tudom, mert érzem, hogy az Erő-szál, amely fölött szállunk, * 7

8 I. kötet a Föld Történéseinek megszámlálhatatlan lehetséges hajszál-ívéből tevődik össze, s az egyes energiaszálak rezgésáramának változásából, s azok szín-képéből kikövetkeztetem azt is: a mi számunkra, tehát a ma élő földi emberek számára igen távoli Múlt egy soha Valóság szintre nem emelkedett Történései közé értünk. S hogy ez mennyire ekként van, Vezetőm gondolathullámából is megtudhatom: Minden kornak, ha már az adott Idő-síkon lévő történés lezajlott, más és más az energia szintje, ekként más lesz azok színképe is. Épp így a meg nem valósult, de már meg sem is valósítható, mert az esetleges lehetőségek visszahozhatatlan tárházába merült Utaknak is más és más a színképük, amiként más színe, és más Fény-energiája van a ti mindannyi esetleges valósággá lehető Holnapjaitoknak, s megintcsak más annak a Holnap-képnek a szín-képe, amely a jelen emberiség milyensége végett az emberiség egészének leginkább feltételezhető Holnapjává válik, s amely ekként a legnagyobb valószínűség szerint a magatok Történelmének tényleges, s ekként a Globális és Kozmikus Tudattárba is beíródó Emlék-elemévé válhat. S e fentebbi felosztás az, tehát a lehetséges Holnapok, s a Holnapok történéseinek is végtelen számú variációja az, ami minden egyes ember esetében is adott, így ez az, ami végett épp csak megközelítőleges fogalmat alkothattok magatoknak a reátok váró/várható történésekről, mert hisz elég csak egy lehetséges történést másképp megoldanotok ahhoz, hogy egyéni Útjaitok teljességgel más irányt vegyen. Amiként a Globális, akként az egyéni Sors-vonalak sem csak egyfélék, de a lehetséges Holnapképek végeláthatatlan variációját adják, s csak a már ténylegesen is megélt történés válik egységes állandó tényezővé mindahány Úton járó számára, mint megváltozhatatlan MÚLT. Minden más, a jelentől függ, s amilyen a Jelen, olyan esélyt ad számotokra a Jövő-kép megválasztásánál. Van, hogy a Múlttá váló Jelen kiemel, és magasabb valószínűségi fokra juttat valamely lehetséges Jövőképet, vagy épp megvalósíthatatlanná, tehát már nem létezővé tesz más, gyakorta sokkal szebbnek, és számotokra kedvezőbbnek, s ekként talán kívánatosabbnak érzett Jövőképet, amely Jövőkép eltérített volna benneteket a Valóság felé vezető, Egyetlen Lehetséges Úttól. Mert a lehetséges Utak száma végtelen: de az igazán Helyes ÚT egyetlen, s ha hatalmas kerülőkkel és kitérőkkel is, végül mind rá kell, és rá is fogtok egy percen lépni arra az Egyetlen Útra, s ha nem a Jelenben játszódó Életfilmben, egy azt követőben: de egyszer mindenképp, és mindannyian. Hogy ki meddig keresi a számtalan Lehetséges Út között az Egyedül Valós UTAT: az ÚR Útját követően, az ÚR Parancsolatának, s a már kezetekbe adott Tanítások fényében ez egyedül rajtatok: embereken áll Egy bizonyos pont fölött Vezetőm megáll, s lassan ereszkedni kezd. Még mindig szorosan Mellette, sőt: szinte belé, az Ő Energia-körébe olvadva haladok, így együtt ereszkedünk le az Általa kiválasztott Fényív alsó száláig, ami annyit jelent, hogy egy megadott TÉR-IDŐ ívbe, vagyis egy szférikus körbe, annak is egy meghatározott dimenziójába, annak egyik lehetséges ívébe lényegültünk bele. Minthogy az itt megfigyelhető történések már egy befejezett, egy végleges Múlt történésének, s még azon történésnek is csak egy másik, de akkor és ott még lehetséges, tehát a ténylegesen is Valóság szintre emelkedettől eltérő változatának emlék-elemeiből tevődik össze, szabadabban mozgunk, mintha azt valamely, bárha igen távoli Holnap-képben tennénk vagy tehetnénk, hisz Jelenlétünk energiája már sem így, sem úgy nem befolyásolhatná azt a folyamatot, azt a történés-sort, ami mint Emlékkép, előttünk s számunkra, és némiképp bennünk: Szellemi Tudatunkban is megjelenik. * A Kozmikus szintű Történések (de mondhatnám akként is: a Kozmikus szintű Történelem) lehetséges Valóság-ívei fölött lebegünk. A Vezetőm által választott Fény-íven még csak megszámlálhatatlan sokaságú, a Fény-ívnél lényegesen sötétebb pontot pillantok meg. Ezek egymástól is eltérő Fény-tartományokkal bírnak, vagyis más és más a belső energiájuk csakúgy, mint a pontokat körbe ölelő Erő-mezőé. Az egyik közepes méretű pont fölött ismét megállunk, majd közelebb ereszkedünk hozzá. Messziről felismerem, még akkor is, ha a kedves Kék bolygó most teljességgel másnak tetszik, mint amilyennek meditációs Útjaimon a jelenlegi, vagy már az Új Földet megismertem. És mégis! Mintha magán hordaná a Jegyet, amely kiválasztottá teszi mindahány bolygó közül, jelezve: csak e bolygó alkalmas arra, hogy testén az Élet felé haladókat hordja, hogy azoknak Otthonául, de 8

9 I. kötet szerető gondviselőjéül, tápláló és ringató és dédelgető Anyjává és Hazájává, s mindezeken túl Oktató - vizsgáztató bolygójává is legyen. Akként van kicsim, amiként azt érzed. Ez a Föld az egykor volt Föld, amely e képben még magasabb szférikus körben van, mint a te jelenlegi Földed, de amely mégis alacsonyabb rezgéserőt mondhat már magáénak, mint amellyel az Új Föld fog bírhatni, mert már e most érzékelt percen fizikai testében hordja hálátlan gyermekeinek mind durvább gondolati-akarati energiáját, amelyek számára is egy Új Kor: egy, az eddiginél sötétebb, nehezebb és keservesebb, mégis Áldottabb kor kezdetét jelentik. Most, e képben azonban még csak az ember-szellemekben mind sűrűbbé váló sötétség áramlott korábban-volt, tehát a most megfigyelt Tér-Idő ponton magáénak tudhatott fénye mellé, s ahogy látod, és érzed is, a Föld-test szenved. Ha nem tudja is, hisz e képben, amiként azt is érzed, még nincs Szellemi Oltalmazója. Vagyis a Föld Szelleme; Föld-Anya még nem fogadta magába, s nem töltötte be Erejével, hogy Erőt és Oltalmat egyként jelentsen számára. Így a bolygótest, ha nem tudja is, de érzi, és viselkedésével jelzi is a várható történést, s mert a gondolati energiák messze alatta maradnak a Föld-test szférikus energiájának, a kettő közti disszonancia az, amit megérez, és szinte minden egyes rögével, minden elemével külön - külön, és egyként is jelez. Ha alá pillantasz, a termőföldek szomorú állapotán láthatod is, s ha még lejjebb pillantasz, már a Földtest belső rétegeit figyelve, azt is látod, ahogy a Föld, mint mindahány ÉLŐ ERŐBŐL álló szervezet, védekezni készül, s már védekezik is a várható támadás, s a testébe hatoló, számára teljességgel Létidegen energia ellen. Valósággal is akként volt, amiként azt Vezetőm mondta. A termőföldeken gyenge, és silány vetés hajladozott csak a szélben, s a Föld-test mélyebb rétegeiben úgy, akként kavargott az izzó, élő-vörös láva, miként emberi erekben a nekitüzesedett vér, ha az indulat forralja azt az erekben. Szinte minden percen készen állt rá, hogy kitörjön, és elpusztítson mindent, de arra is, hogy ismét elcsituljon, s visszatérjen fészkébe, az izzó magma-mag köré, ahonnan ki tudja, mióta áramlik fel, mind közelebb érve a legfelső Föld-lemezekhez, hogy megfeszítve és szét rombolva azokat, kitörjön, mint a düh vulkánja. A Föld-test kis, és nagy vizei szomorú-szürkén hullámzottak, mind nagyobb, és nagyobb tajtékokat vetve, s a kisebb folyók és patakok egyes pontokon nekiszilajodva söpörtek félre mindent, ami az útjukba került: házat és embert, fát és állatot, míg mások kiszáradt medreiket tárták csak az Ég felé: már elő sem bukkantak forrásuknál, mint tették korábban, mintha szégyenlősen elrejtőztek volna: mégcsak ne is lássák, ami történni készül. Mert itt és most még előtte volt a Föld, s annak minden ő lakója annak a Nagy Történésnek, amelynek bekövetkezte egykor, számunkra felfoghatatlanul rég: és mégis, a Valóság értelmében alig egy pillanattal a mi jelennek megélt - képzelt korunk előtt az első emberiség Történelmének végét hozta el. Még lejjebb ereszkedtünk, s a korábbi Utunkról már ismert Templom fölé értünk. A templomban egy, már szintén ismert kép állt elénk: papok sokasága gyülekezett össze, hogy döntsenek arról: elinduljanake, hogy a Tér-időn át egy másik Kozmikus Térbe érve meghódítsák azokat a bolygókat, s azok lakóit, amelyeket erre kijelöltek, s amelyeket épp úgy csak segíteniük lett volna szabad a Tiszta Szeretet nevében, mint tették azt korábban is, más Kozmikus terekben, más bolygókon élő Testvéreikkel. A papok egy része most is, e Lehetséges Történés-képben is felemelte szavát a gyengébb, kisebb Testvérek védelmében, felidézve társaik előtt A TÖRVÉNYT, s hogy szavaikra csak gúnyt, és vádakat kaptak feleletül, megfordulván elhagyták a tisztátalan gondolatban magukat megkötő papokat. Mást, és többet az adott esetben nem igazán tehettek volna: akik a Fent Világának Erejét, s a mélységbéli erőket egyszerre kívánták magukhoz vonzani, hogy azáltal mégnagyobb Erővel bírjanak, amiként azt Satana sugallta nékik közéjük küldött Szolgája révén, a papság legfelsőbb vezető emberei voltak, így a hatalom az ő kezükben volt, míg akik ellenük szóltak, majd magukra hagyták őket, csupán ezek alárendeltjei, csak kisebb templomok papjai, s az ő pártjukon álló, s ekként kegyvesztettnek számító főrangú papok voltak, akik már inkább csak rangjukat, s nem hatalmukat tarthatták meg, így nem lehettek képesek, csak ekként: szavakkal harcolni emezekkel szemben. A történés tehát ugyanaz volt, mint amelyet korábban már megfigyelhettem: de hogy itt és most miként folytatódott ugyanaz a jelenet, már nem követtük figyelemmel. Feljebb emelkedtünk, s a továbbiakat 9

10 I. kötet Vezetőm mondta el. Talán azért, mert Ő mindenkor emlékezett, s emlékszik arra: mennyire megviselt az a kép, amely a Naniviei történés nyomán kélt robbanás során elébem tárult, még akkor is, ha az akkor látott kép is, már csak a Múlt emlékezeti képe volt, s még akkor is, ha e magasságból azt is érzékelhetem és érzékelhettem: minden, ami történt, csak a mi valótlan Valóságunk értelmében esik esett, míg a Valóság értelmében a Mindenség mozdulván is mozdulatlan maradt, mert Örök az, és Fenséges Békesség lakozik abban. Feljebb emelkedtünk tehát, s Vezetőm szavait ügyeltem. Most is, mint az esetek többségében, nem szavakkal és nem hangokkal, de Gondolatai átközvetítése révén szólott: A történet, mint látod és érzed is, ugyanaz, mint amelyet korábban is megfigyelhettünk. De ha egy kissé ismét feljebb emelkedünk, láthatod azt is: az Idő-síkon, amely lényegében nem egyetlen összefüggő, de több, sőt végtelen sokaságú, bár egymáshoz igen közel álló szálból áll, e történésnek is más és más lehetséges formái várakoznak arra, hogy az ember Valóság szintre emelje őket gondolati-akarati ereje által. Mert a ti számotokra is, amiként mindeneknek a Végtelen Mindenségben, a Gondolat, és az Akarat a Teremtő Erőtök. Azt lehet, és azt kell is, hogy használjátok A Szeretet jegyében, ha ti még nem is olyan fokon, mint tehették ezt a Naniviében, vagy akár a későbbiekben már Atlantiszban, vagy Egyiptomban, még Egyiptom fénykorában élők. Nanivie papjai akkor és ott maguk fogalmazták meg gondolati erőik révén a Lehetséges Utak közül azt, amelyik akarati Erőikhez a leginkább közel állt: s amint mondtam, nem csak akként cselekedhettek volna, amiként végül is cselekedtek, lezárva egyszersmind az Első emberiség teljes Történelmét is. Lehetett volna akként is, hogy a kisebb rangú papság, s a mellettük álló Főpapok maguk mellé tudják állítani a Világi hatalmasságokat, s akkor nem úgy, tehát nem csak szavakkal igyekeznek hatni a magasabb rendű papságra, de akár fegyverekkel is kikényszerítik azokból, hogy az ő elképzelésüket fogadják el. Figyeld azt a kisebb energia-ívet, amelyen a történés eme változata van Ismét lefelé figyeltem, miként Vezetőm is. Az Ő Erejéből merítve, az Ő Energia-köpenyébe is beburkoltan most nem volt szükségem arra, hogy lejjebb ereszkedjünk: mintha magam is az Ő szemével láttam volna mindent egyszerre, de láttam a számtalan lehetséges történés közül kiemelkedve azt is, amelyre felhívni kívánta figyelmemet. A most figyelt kép ismét egymás mellett, pontosabban egymással szemben engedte látnom a papok csoportjait, de már akként, amiként azt Vezetőm az imént mondta. Az idegen, s csak kicsiny, fejletlen szellemiséggel bíró, ember névvel még nem, vagy alig is illethető lényecskék által lakott bolygók ellen készülődő papokkal szemben most fegyveresek álltak, készen rá, hogy akár használják is fegyvereiket. A magas rangú főpapok egymás után tettek fogadalmat, hogy elállnak korábbi szándékuktól, s a kisebbek örömmámorban hirdették ki a népnek: megmenekültek a legrosszabbtól, attól, hogy épp a saját főpapjaik tegyenek a Szeretet TÖRVÉNYE ellen. Mert hogy ez mit jelentett volna, s hogy milyen következményeket von, vagy vonhat maga után, a főpapok épp úgy tudták, amiként a nép szinte minden egyes tagja, akiket a népoktatással megbízott papok mellé állt, tehát a Tisztaságukban megmaradt Főpapok világosítottak fel, megelőzve, hogy a tudatlanabb néptömegek a Főpapok oldalára állva az idegen bolygók lakóinak leigázását akarják és követeljék. (Ha igazán megfigyelted, a ti nagyobb Történelmi viharaitok hátterében is a nép tudatlansága, s a népvezetők mohósága állt, és áll is mindmáig. Nem véletlen, hogy bár magad már (nem először) munkánk megszakításán gondolkodtál, mégis megadtam a késztetést annak folytatására! Testvéreink közül mindösszesen ketten tudják igazán: mi rejtezik e szavak hátterében, de ez itt és most nem is tartozik a tárgyhoz. Az viszont már igen, hogy épp azért kell, hogy az egyes ismereteket az utókor számára, s már a Harmadik emberiség számára lejegyezd, hogy őket már ne tudhassa tudatlanságban tartani senki egyéni akaratának bevégezhetése érdekében, de igenis, törekedjenek, éspedig egyénenként is mind arra, hogy a Szellemvilág Törvényeit mindinkább megismerve felülemelkedhessenek azon, ami csak földi, s ami a Föld fogságában tartja az elmét. Enélkül soha, egy nem emelkedhet a benső Ön-egység szintjére, mert ahhoz elsősorban a Tudat teljes megélése, s a tudati Ismeretek, de már nem fizikai ismeretek 10

11 I. kötet teljességének megszerzése szükségeltetik, amely megadja a tényleges alapot ahhoz, hogy a Tudat az Énrész, majd az Én-rész az ÉN számára szükséges Ismeretek és Bölcsességek megismerése után vágyakozzék, s arra minden erejével törekedjék. De haladjunk tovább, s e kérdésre még munkánk végeztével, már a meditációs Szinten találkozva is rátérünk ) A kisebb rendű papok e képben győztek és mégsem, legalábbis nem teljességgel, éspedig több okból sem. Először is azért nem, mert a most vesztesként kapituláló papok elméjében, mint láttad, már akkor, abban a pillanatban az alattomos bosszú és a dac energiái is megfogalmazódtak a korábbi negatív energiák mellett, másodszor pedig azért nem, mert lényegében erőszakot alkalmazva csikartak ki mit sem érő ígéreteket akként, hogy a megfélemlített személy szabad akaratát kötötték meg. Nem meggyőzték, és nem akként érték el, hogy a durva cselekedetre s a Sátánnal való szövetségre készülők végül belátva tévedésüket: elálljanak a helytelen gondolat megvalósításától, de erőszakkal akartak védekezni az erőszak ellen, ami mindenkor hatványozódik, s a két ellentétes, ám ekként részben mégiscsak egyazon rezgésirányú energia ekként már egymást erősíti: végezetül az azok, akikben már eleve a negatív gondolati-akarati energiák vannak, az egyesült, s ekként még erősebbé lett energiák révén még megtámogatást is kaptak a most elszenvedett kudarcérzet felülírására tervezett, s későbben bevégzendő cselekedethez. A lehetséges történések e változata ennek értelmében csak kétféleképp folytatódhatott volna. Vagy akként, hogy a vezető papság maga is fegyveres erőket gyűjt maga mellé, s ekként igyekszik mégiscsak érvényt szerezni a maga akaratának, akár az általatok is ismert polgárháborút robbantva ki ekként, vagy úgy folytatódik, hogy a legyőzött, de nem meggyőzött papság titkon, valamely éji órán mégis megkísérli összeolvasztani a két, egymástól nagy mértékben eltérő energiát, s akár már nem is azzal a céllal, hogy más bolygókat hajtson általa uralma alá: csak azért, hogy elvesztett hatalmát és tekintélyét visszaállítva, uralma, de ekként már az ellentét uralma alá is szorítva a Földet, s annak mindahány lakóját. Ez is, és az is a Föld-test mélyebb szintre való aláereszkedését eredményezte volna, ha nem is olyan formában, és nem is abban az irányban indulva, mint az a ténylegesen is Valóság szintre emelkedett történés esetén volt. S még egy valami rejtezik e lehetséges történés hátterében. Ha korábbi Utunkon megfigyelted, akkor és ott, Naniviében még nem létezett semmiféle fegyver. Márpedig ha akkor és ott az alsóbbrendű papság, és a fegyveres erők veszik át a hatalmat, ez egyben maguknak a fegyvereknek, mint fizikai eszközöknek a megfogalmazását is feltételezte volna, ami már magában is a negyedik szféra szintje alá utasítja a bolygó egészét. Ha viszont a fegyver, mint fizikai elem megjelenik, már nem kell mondjam, merre vezette volna az emberiség történelmét maga a tény! Annál is inkább, mert a fizikai fegyverek mellett egy ideig a tudati ráhatással is éltek (vagy inkább visszaéltek) volna azok, akik erre kapnak késztetést. S ezek száma is mindinkább megnövekedett volna, mert hisz a negyedik szféra alatti szinten ők épp úgy ki lettek volna téve az ellentét hatásának, mint ti magatok. Ez azonban csak elképzelés, hisz a negyedik szférában, ahol még a tudati-akarati erővel képesek hatni, az a bizonyos harc sem mehetett volna végbe más eszköz révén, mert a fegyvert, mint fizikai eszközt éppen hogy a tudati-akarati energiáikat uralni képtelen személyek használják, akik okkal vagy ok nélkül akként érzik: nincs teljességében igazuk, de győzniük kell, vagy akik érzik, hogy igazuk van, de nem tudnak reáhagyatkozni az Igazság Istenére, s akként vélik: akár fegyverrel is érvényt kell szerezzenek a maguk igazságának, amely azonban abban a pillanatban, hogy azt fegyverrel akarják rákényszeríteni másokra is, megszűnik Igazság lenni a szó immáron magasabb rendű értelmében. Mert az Igazság csak addig az, ami, ameddig a Szeretettel is tökéletes összhangban van. És mégis: ha akkor és ott, ilyen, vagy olyan módon az alsóbbrendű papság győzedelmeskedik, az emberiség szekere teljességgel más irányban halad, annál is inkább, mert ha csak alapfokon is, de a kicsinyek, tehát a nép vezetését tanuló papság is birtokosa volt az Erőnek, amelyet, ha céljuk igazán tiszta, magasabb szinten is használhattak volna. 11

12 I. kötet Ezzel szemben a papság vezetői, azok, akik hagyták, hogy az ellentét felébressze bennük a hatalmi mámort, mindinkább elvesztette volna a Tiszta Energiák levonzásának képességét, s azt csak az ellentét tisztátalan energiáival helyettesíthették volna, amiként azt meg is cselekedték volna, hogy hatalmi pozíciójukat biztosnak érezzék. Ez egy bizonyos fokig ismételt energiaveszteséget adott volna a Föld teljessége számára, ez azonban csak átmeneti hullámvölgybe érést jelent. A tisztaságukban megmaradt főrendű papok hamarosan megtalálták volna azokat a személyeket, akiket az Erő magasabb rezgésszintű áramlatainak levonzására kineveltek volna, így a pozitív energia ismét nagyobb mennyiségben áramolhatott volna a Föld-testbe, s a Föld felszínének teljességére is, ami azt is jelenti, hogy a Föld egy rövid ideig tartó alámerülést követően ismételten visszatér a negyedik szféra rezgéskörébe, ahol viszont az ellentét felé lépők, mint fizikai személyek sem maradhattak volna meg a Létben. Akkor is egy hasonló, de lényegesen kisebb fizikai történés-sorozattal járó energiarobbanást kellett volna elszenvedjen a Földtest, mint amilyen Energia-robbanásra most kell felkészülnötök, s ennek során mindazok, akik a mélység felé igyekeztek haladni, a maguk kívánsága szerinti irányt követték volna, míg a Föld, s az ŐSI EGY-ség után vágyakozók is a maguk irányát követve maradnak a Föld-testen, már ismét a Fent Erejét bíró, de Istenhez és A TÖRVÉNYHEZ hűséges papok vezetésével, hogy erősödjenek és növekedjenek maguk is Lélekben és Szellemben, s akként várják meg a Kegyelem Krisztusának Érkezését. Mert Betlehem, vagyis a Fiú ISTEN Földre jövetele, s a MEGVÁLTÁS akkor is Valósággá kellett volna hogy legyen értetek, amiként azt mondottam, hisz anélkül egy nem emelkedhetett volna vissza az EGYségbe, vagyis egyetlen Szellem sem vonhatta volna magához az önmagáról alááramoltatott ÉN-képet, s egy nem emelkedhetett volna vissza arra a Mennyei Szintre, amelyet elhagyott, elfordulván a Teremtő EGY-ségtől. S e pontnál álljunk is meg egy pillanatra! Itt és most, még mielőtt bárki is félreérthetné amit a Lehetséges Jövő, és Múlt-képekről mondtam, s még mondani szándékozom, hadd mondjak el még valamit, amit te magad is tudsz, ám amit sokan, nagyon is sokan még nem tudnak, kiváltképp, hogy olyas tanítások, és olyan álinformációk láttak napvilágot, amelyek a Valóság elfedését és elferdítését célozták még e témakörben is. A Lehetséges Történelmek, mint Erő-szálak, egymás mellett, sőt egymásban futnak mindaddig, míg a Történések egyezőek mindahány Lehetséges Út során. Valóság szintre viszont csak az fog emelkedni, tehát csak az lesz a Globális, a Kozmikus, és az Egyetemes Tudattár, azaz az Akasa lemezek részévé, amelyet mint megvalósított történést, ti magatok emeltetek Valóság szintre. A többi Lehetséges Múlt akkortól elsüllyed, visszalép a megvalósítatlan Utak számtalanja közé, s mégcsak nem is azért, hogy egyszer valakik még Valóság szintre emelhessék azokat: csak mint Mementó, amely a legmagasabb rendű, tehát a TEREMTŐ TUDATTÁRBAN kerül elhelyezésre, amint az adott Történelem, mint folyamat, teljességgel befejezetté, véglegessé lesz. Amiként ezt a lehetséges képet is onnan emelte ki, s tárta elénk a Kegyelem Istene, hogy oktató célt szolgálhasson: aztán az visszatér oda, ahonnét alááramlott egy kicsiny időre, vagyis a Teremtő TUDATTÁRBA, a Legmagasabb szintű Akasa-krónika sorai közé, mint azoknak csupán egy parányi mondat-töredéke. Mert egy-egy ilyen, számotokra, s akár a Teremtettség ama kicsiny, gömbbe záródott Lakóinak mindahánya számára nagy fontossággal bíró történés: csak egy felvillanó pillanatkép, vagy akárha még annyi sem a Végtelen Örök Mindenségben, amint az természetes is. A Teremtő EGY-ség, mint mondtam, tudja és látja mindahány lehetséges Utat, s tudja: hogyan, s miként alakul akár az egyes Szellemi Követek, akár egy-egy bolygó, bolygó-képzet, Csillag, vagy más Égitest teljességének, és mindannyi lakójának sorsa ha az egyik, vagy ha a másik Lehetséges Irány felé indulnak, de tudja és látja a CÉLT, és mindőtök CÉLBA érkezését, tehát mindahány lehetséges ÚT Egyetlen Célját is. E tény épp annyira természetes, mint amennyire mégis félremagyarázható, s mert félremagyarázható, félremagyarázottá is lett, s nem is egyszeresen, és nem is kis mértékben! Akik az ÚR Tanításait és a Szellemi Törvényeket igyekeztek meghamisítani, az eleve elrendeltetés sokakat még istentől is elfordító hamis tanát fogalmazták meg, míg a Szellemi testekben, de még csak az alsóbb rendű asztrális Világokban élő, még meglehetősen besötétült állapotukban megragadt, s a Törvényekre épp csak egy-egy pillanatra rálátással bíró, de azokat gyakran még a Föld színén élőknél is kevésbé megérteni képes Testvérek már akként közvetítették le ugyanezt a kérdést, mintha véghetetlen 12

13 I. kötet szálon játszódnék egy és ugyanaz a Történelem, egyazon időben, más és más szintre emelve minden egyes felsőbbrendű ÉN mindahány szinten Útnak indíthatott egy-egy Én-részét, hogy ha nem ér Célba az egyik, hát majd csak Célba ér egy másik Én-rész, s azt követően, tehát ha egy Én-rész (bárha csak véletlenszerűen is győzedelmeskedett) az ÉN visszavonja a helytelen irányban futó történésekből is ott tévelygő Én-részeit, s hipp-hopp, már be is emelkedik a Duális EGY-ségbe, s onnan az őt, mint Önképmást megfogalmazó Szellembe. Ismét más változat egyenesen azt mondja: csak csupán a Föld színén is számtalan Én-részt indít egy és ugyanaz az ÉN-fél, hogy egyikük ezt, a másikuk azt az Életfeladatot végezze el. Amiként mondtam, ez is, és az is lehetetlen volna, éspedig azért, mert az ÉN-fél számára még az is hatalmas megterhelés, és jelentős energiaveszteség, kiváltképp a még csak fizikai, vagy fél-fizikai testekben végigjárandó Utakat lehetővé tevő szinteken, hogy egyetlen Én-részt kiáramoltasson magából. Olyannyira jelentős mindahányszor az ÉN-fél energiaszint csökkenése, hogy amíg az Én-rész Úton van, el kell fedje a Kegyelem magát a felsőbbrendű ÉN-t is, hogy az akként várhassa be Én-része Visszatérését. Ennyit tán e téveszmékről, s azok helyreigazításáról, s most ismét térjünk vissza a megkezdett kérdéshez Ha Nanivie története ekként, tehát az imént vázolt módon alakul, az emberiség, de még a mélységben lévők teljességének Történelme is másként alakul. Sokan mondják azt, hogy a Föld, s az ember-szellemek azért kellett a Mélység-szinte legalsó köréig ereszkedjenek, hogy segítsék a Visszatérésben a mélységbe, de már a Satana-fogalmazta mélységbe hullottak, s az anyagvilág fogságába esettek kiemelkedését. Ez épp annyira van ekként, mint amennyire még sincs teljességgel így, hisz a Kegyelem már akkor és ott készen volt azok számára is! Atyánk, a Fiú Isten, és az Anya, tehát a Teremtő EGY-ség még akkor is értük nyújtja SZERETETÉNEK sugarát, ha a Föld, s az ember-szellemek soka nem hull ama mélységbe, s a Föld nem lesz Vizsgabolygóvá, amiként azzá lett, mert a történések azt a variációt tették lehetővé. A Föld nem eleve elrendeltetetten vált Vizsga-bolygóvá: de a másodteremtettség elbukottjaiért missziós Feladatot vállaló Elsőd révén, aki vállalta, hogy a Föld-test Szellemi erejét adva, megtartja azt a fizikai Utakat lehetővé tevő szférikus körben, biztosítva a mélységből kiemelkedettek, s más és más bolygókon már több Utat járt Szellemi követek számára, hogy a Föld mindenkori, adott szintjének megfelelő ismeretekből újra és újra visszatérve vizsgát tehessenek. A testet öltések ekként bár meglehetősen gyakorinak tűnnek, ha a magatok értelmében vett Időt vesszük alapul és mégis periodikusan adatnak elétek. Egy-egy Éonban Utak sokasága áll, vagy állhat elétek, s mindahány Út során az adott Szférikus körben elsajátítandó ismeretekből tehet vizsgát az Úton járó. S mert ez mind több és több Ismeret, tehát Bölcsességelem meglétét feltételezi, amelyek összességéből nem tehetnétek egyazon Út során vizsgát, minden Út során egy kifejezett vizsgakérdés szerepel az Életfilmben, s több, egymástól eltérő olyan Sors-elem, amelyet az Én-résznek még gyakorolnia kell, mielőtt azt is felveheti az ÉN azon Bölcsesség-elemek közé, amelyeket már teljességgel ismer, s amelyekből vizsgázni kíván Én-része révén. Mint már azt is nem egy ízben mondtam, a ti jelennek megélt korszakotokban egy időben, tehát egyetlen Út során több vizsgakérdést is írhat Én-része Életfilmjébe az azt Útra küldeni kívánó ÉN, mert az a táv, amely az IDŐ-síkon az Eon végeztéig megmaradt, rövidnél is rövidebb. Viszont azon Testvérek Én-része, akik még nem váltak éretté, hogy a Föld színén vizsgázhassanak, továbbra is egyetlen Fő tantárgy van, a számtalan, s a fizikai lét adta mellékismeret mellett, s akkor és ott, abban a Kozmikus Térben, és azon a bolygón még nem is vizsgáznia kell az egyetlen Életfeladatból az Én-résznek: csak megismerni, megtanulni igyekszik azt, hogy már majd azok összességének, tehát az adott Éonban szükséges Vizsgakérdések mindegyikének megismerését követően kezdje meg azok ismételt felvételét az Élet-filmbe az ÉN, de már mint Én-része tényleges vizsgakérdését, amelyből mindenkor a Föld-testen tesz vizsgát az Úton lévő. 13

14 I. kötet Ma is ekként van ez, ekként volt tegnap is, és bármilyen hihetetlenül hangzik is, ekként lesz a Holnapok során is, tehát az ezt követő Éonban is, egészen addig, míg a Föld-test maga is be nem emeltetik a most felemelkedni készülő, s akkortól az adott ponton reá várakozó Szellemi Gömbbe. Akkortól a Föld a negyedik szférában, s az afölötti szférikus körökben Úton lévő Én-részek Vizsgabolygójává lesz, addig a szintig, míg nem maga az ÉN-fél, de annak Útra küldött Én-része vesz félfizikai testet valamely bolygó színén, hogy mind újabb és újabb, s mindig magasabb szintű Bölcsességelemek ismerőjévé legyen, amely Bölcsességelemeket a Föld színén kell már a gyakorlatba is átültessen, tehát megvalósítson, amely nélkül egyetlen Bölcsesség-elem sem íródik be, azaz nem nyílik ki a maga teljességében az ÉN-ben sem. Ekként lesz ez mindazzal a Bölcsesség-elemmel is, amelyet ma még csak mint elméleti ismeretet szerezhettek meg. Ezekből, ha ezeket tényleg nem lehettek képesek a Föld színén most, a jelenleg járt Út során megvalósítani, a későbbi, már a magasabb szintre emelkedett Új Földön valósíthatjátok meg, aholis adott lesz azok megvalósításának mindahány feltétele, lévén a légtér sem a mostani sűrű, de lényegesen tisztább energiákkal lesz telített, ekként már a tisztább energiákból meríthettek. S itt és most nem a Szeretet-szolgálatra, de már kifejezetten a Szellemi Ismeretekre gondolok. (Aki a Föld magasabb rendű Szeretet-Törvényeit nem valósítja meg, nem azért nem teszi, mert ahhoz nem adottak a feltételek! De, igen, adottak, csak aki nem akar, nem is fog élni azokkal!) Itt és most a meditációra, az Utazásra, a Kiemelkedésre, vagy már a mi fogalmaink szerint teljességgel más Szellem-energetikai történést takaró Eltávozásra gondolok (Ez utóbbi az ugyanis, amit még ti magatok is összekevertek a Visszatéréssel, pedig a kettő, ha hasonló is, nem ugyanaz! Erre azonban még a MAG-oknak tervbe vett második könyvben bővebben is magyarázatot adok, így itt és most erre sem térek ki ) S ez ismételt, kicsiny kitérő után ismét térjünk vissza kedvesem, már a ti Történelmetekhez, annak is a kezdetéhez. Amint mondtam, a ti teljes Globális Történelmetek alakulhatott volna másként is, éspedig nem is egy ízben fordulhatott volna lényegesen kedvezőbb irányba is az Út, hisz nem is egy ízben nyújtott felétek segítő szálat az Isteni Szeretet. Felétek is, és természetesen azok felé is, akik révén a segítség a még alig is embernek nevezhető kis lények kezébe adathatott volna. Már érzed és tudod: mire akarok kitérni, s igazad is van. A Föld nagy Történelmi, bárha már spirituális értelemben véve Történelmi Fordulópontjai az Atlantisz, a Lemúria és Mú-szigeti, valamint az egyiptomi, s az óind népek korában voltak. A fizikai értelemben vett Történelmi forduló-pontokat akár maga is tudhatja mindenki, aki valaha is kezébe vette a történelemkönyveket, így azokra nem térünk ki: legalábbis akként nem, mint fizikai történésekre A másodteremtettség bukott Szellem-lényeinek legkisebb Követei, tehát azok Én-részei az első nagy Fordulópontnál már maguk is túljutottak a fizikai testek megfogalmazásának korán, túl több nagy, és több kis Jégkorszakon, s már, ha még csak alapszinten is, de a Tudatosodás Útján is elindultak. A mai Történelem kezdeti kora volt ez, az a kor, amikor a Hold-bázison lévő Segítő Testvérek több ízben is alászálltak, hogy segítségére legyenek a Föld-test kicsinyeinek. E korról a Láték új eget és új Földet című munkánkban, annak első kötetében kellő részletességgel írtunk, így itt nem is térek ki rá. Ha csak annyiból nem, hogy egy valamire felhívjam a figyelmeteket, amit ott, az említett könyvben is elmondtam, de amit azt hiszem, máig csak kevesek értettek meg. Arra, hogy az atlantisziak még az Akaratuk révén magukhoz vonzott Fényenergiát változtatták át gondolati erővé, s ennek révén váltak birtokosaivá az Erőnek, s ez a Mú szigeten, Lemúriában, s későbben az egyiptomi Birodalomban ismételten lehetőséget kapott Elsőd-teremtettségűek esetében is ekként volt. Ti ezzel szemben már a gondolati Energiáitokat kell, hogy Fénnyé változtassátok! S ennek oka és magyarázata éppen hogy abban az Á. testvérünk számára mindmáig kérdéses ismereti elemnek maradt leszálló, és a felfelé vezető ágban, e kettő közti különbségben rejlik, és ez is igaz megfordítva is: épp ettől lesz a leszálló, és az emelkedő ág azzá, ami. A Fény mindenkor magasabb rezgésszintű, mint a Gondolat, mert a Fény a ti szinteteken is, s mindenhol a Végtelen Mindenségben A Tökéletes Tisztaságú Teremtő FÉNY-nek az adott szint, s a magatok 14

15 I. kötet Szellemi Erejének megfelelő mértékben még és már érzékelhető eleme, míg a Gondolat az adott szinten, az adott korban élő tudati-akarati erő. Így ha a Fény a Teremtő ERŐ kivetülése, a Gondolat csak a magatok tudati-akarati energiájának kivetülése: s hogy a kettő közt micsoda hatalmas Energia szint különbség van, nem kell mondjam. Ekként viszont azt sem kell mondjam, mennyivel nagyobb ERŐT fogalmazhattok meg gondolati úton, ha a FÉNYT fogalmazzátok meg, azaz keltitek Életre önmagatokban akként, amiként azt elfedtétek önmagatok elől, mintha a már meglévő Fényt igyekeznétek a magatok gondolati-akarati energiává változtatni, hogy a magatok gondolati-akarati képeit emeljétek valóság szintre! Annál is inkább ekként van ez, mert a FÉNY mindenkor EGY, ÁLLANDÓ és ÖRÖK: míg a gondolati és akarati erő minden egyes, Tudattal bíró ember esetében más és más, s akár percenként is változó. Az Atlantisz szigetén élők feladata éppen az lett volna, hogy amikor az Erő kezelésének egy bizonyos módját elsajátították, tudásukkal segítségére legyenek a vélük egy időben, s egyazon bolygón élő, de náluk nagyságrendekkel fejletlenebb, a Tudatosodás Útján épp csak elindult Testvéreiknek. Amint az előbb említett könyvben írtuk, az atlantiszi papság egy idő múltán nem hogy nem ezen fáradozott, de mindinkább azon volt, hogy az akarati erői révén magához vonzott Fényt a maga hasznára fordítsa, elzárva azt mindenki más elől: s ez mindenkor ellentétes a Szeretettel. Amikor pedig maguk is abba a hibába estek, amelybe korábban a Naniviei papság, s már nem emelni, de teljességgel leigázni igyekeztek a náluk kisebbeket, az ő Történelmük is félbe kellett szakadjon, s éppen hogy a kisebbek védelmében, akik még épp hogy csak megkezdték Felfelé vezető Útjaikat a Föld színén, míg az atlantisziak azon Elsőd-teremtettségűek közül kaphattak egy újabb lehetőséget, akik egykor maguk is az Első emberiség tagjai voltak, ha kisebb feladattal, s ekként kisebb Erővel bírhattak is. Tehát a vétlen polgárok, s a Papság akkor és ott tisztának maradott tagjai, akik most a gyakorlatban is megvalósíthatták volna azt, amit ott elméletben megfogalmaztak, tehát a kisebbek emelését és segítését. Hogy ez nem ekként esett, azt bizonyította: bizony, csak megvolt bennük is ugyanaz a gyengeség (már Szellemi értelemben), ami az egykori papság elbukott tagjaiban, de mert akkor és ott erre nem nyílott lehetőségük, nem is élték azt meg, vagyis nem nyilvánulhatott meg bennük, s éppen azért, mert erre a náluk is nagyobb Erőkkel bírók nem adtak lehetőséget. Ez azonban azt is jelenti: ha akkor és ott ők maguk vannak olyan hatalmi szinten, mint voltak az elbukott papok, maguk is ugyanazt a cselekedetet hajtották volna végre, mint azok, és ugyanúgy, vagy csaknem teljességgel ugyanúgy, de mindenképp azonos történést idézve elő a bolygó teljessége számára. Ezt is megmutattam már néked, s rajtad keresztül Testvéreinknek is: viszont e történés is eshetett volna másként, éspedig nem is egy, de ennek is számtalan lehetséges változata lehetett volna, amelyek valamelyikét ma, mint a magatok tényleges Történelmi emlékét idézhetnétek fel. Ez esetben természetesen nem azon a Kozmikus ponton, s mégcsak nem is azon a Szférikus szinten, ahol és amelyen most áll a Föld, és az emberiség. Emelkedjünk egy kicsit feljebb, hogy már a ti Történelmetektől leginkább eltérő, s a legideálisabb, az Egyetlen ÚT-hoz a legközelebb eső lehetséges történésbe ereszkedjünk csak le ismét, bár most is csak akként, mint külső megfigyelők. Mert bár a történés maga már lezajlott, tehát befejezett és lezárt Múlttá lett, s még csak nem is abba a történésbe lépünk vissza, amely a ti tényleges Múltatok részévé lett, hanem a Kozmikus Tudattárból emelünk ki ismét egy kicsiny elemet, s ekként nyugodtan megtehetnénk, hogy valamely szereplő mellé léptetlek, hogy annak Útját mint a magad Útját járd és éld is legalábbis egy kis ideig, de mert érzem benned a vágyakozást: minél szorosabban mellettem maradni, nem teszem. Inkább ismét együtt ereszkedünk alá, mint egyesített Szellemi Erő, hogy együtt is vizsgálódjunk alant, s hogy a látott képeket mindjárt magyarázzuk is Testvéreinknek. Ha lehetséges, még szorosabb Egységbe olvadva haladtunk, a korábban már megismert Sziget-kontinens felé. Amerre elhaladtunk, alattunk csodás, dúsan ringó vetések, hatalmas erdőségek, s mintha mind-mind integetett volna felénk. Aztán millió és millió virággal ékes, ezernyi színben pompázó rétek fölött szálltunk, majd gyönyörű épületegyüttesek fölé érve lassan ereszkedni kezdtünk. Kezdetben, még a légtér magasabb köreiben, s a fellegek közt szállva is csak akként láttuk a házakat, mint valamely kicsiny maketteket, így inkább csak a 15

16 I. kötet korábbi Út emlékeiből tudtuk azok nagyságát, később viszont már a maguk teljes szépségében láthattuk őket, s már a városok hangjait is hallottuk. Még nem az egyes emberek hangját, nem is a városi élet mindenkor megkülönböztethető, más és más hangjait, de egységes egészében a város hangját, amelyben mindahány hang egybemosódva, mint valamely halk, zsibongó, élő és lüktető zsolozsma száll az Ég felé. Az Élet Hangja ez, mely mint hálatelt imádság hallik, ha azt csak messziről halljuk, vagy mint vad és könnyes átok, ha valamely háború, pusztulás, gyász sújtotta város könnyes és jajos hangjait mossa egybe a szállongó szél, hogy felkapva, már azt emelje mind feljebb és feljebb, tán az Istennek Trónusáig. De itt alant csend volt még és béke, jólét és öröm hangjai emelkedtek a templomok megcsendülő harangjainak hangjával az Egekig, bár olykor érezni és látni is lehetett egy-egy sötétebb hang színeit és erejét is, ami tán természetes is, hisz az Elmúlás, a földi értelemben vett halál, a szeretett személy elvesztése itt, e Sziget-birodalom emberei közt sem ismeretlen. Itt is siratja az eltávozottat az, aki itt marad, s ha szavaiban már a Tudás érződik is, érződik még az elválás keserűsége is. Még lejjebb ereszkedünk, s már az egyes hangokat is meg tudjuk különböztetni egymástól: más színe, íze, dallama és ritmusa van mindnek. A gyermekek kedves csacsogásának, a szerető ifjú elragadtatott, boldog dalolásának, és megint más az öregek halk, már inkább csak emlékeik felé figyelő mormogásának. De mind az Élethez tartoznak, amint a hajósok hars kiáltása, az árusok egymásba riadó zsivajgása, s a mindennapok ezer és egy hangja is. Ismét egy kissé lejjebb ereszkedve, már egy tágas téren álló, díszes épület felé tartunk, majd be is lebbenünk az egyik nyitott ablakon, csak úgy, miként a Nap ékes sugarai. Mi magunk látunk, de nem látszunk, hisz a Valóság értelmében mi magunk is Fény vagyunk a Napnak fényében, így még avatott szem sem fedezhetne fel bennünket, akkor sem, ha nem egy befejezett múlt lehetséges képébe ereszkedtünk volna alá, de egy tényleges Jelen-képbe valamely magasabb Szellemi Ébredtséget feltételező korba és bolygóra. A teremben az Írásokban óriások néven ismert emberek által lakott Atlantisz uralkodói: a papság vezetői, s a nép Kiemelt Tanítói ültek egy hatalmas kerek asztal körül elhelyezkedve, ami már magában is az egyenlőség érzetét adta az összejövetelnek. Még akkor is, ha néhányan egész egyszerű öltözékben foglalták el helyeiket, míg mások ékes, szinte már hivalkodóan ékes ruhákban. De az egyszerűbb öltözék olykor nagyobb rangban álló személyt rejtett, míg az ékes öltözék akár a legegyszerűbb Tanítót. Igaz, itt sem ez, sem az nem számított, de az öltözetnek sem volt semmi szerepe: alighanem ki-ki a maga pillanatnyi kedve szerint öltötte magára a rajta lévő ruhát, hogy másnap ismét mást fogalmazzon meg magának, akár e jelenlegi öltözet energia-elemekre bontása révén, a már meglévő energiát is felhasználva. Az ülésteremben a barátság és az egyenlőség légköre érzett: bár a téma, amely végett összegyűltek a Sziget hatalmasságai, éppen hogy nem volt mindennapi, tehát akár vitára is lehetőséget adott volna. A beszélők azonban halk és nyugodt hangon szóltak, s akikhez szóltak, osztatlan figyelemmel voltak minden szó iránt. Az egyik kopottas öltözetű óriás emelkedett épp szólásra érkeztünkkor, így tán természetes is, hogy mellette álltunk meg. Azok a kis lények, akikkel a Másik Földön találkoztam, még alig voltak mások, mint a mi balgácska állataink és mégis! Testük csak olyan felépítésű, mint a mi magunk testei, hasonlóképp, bár meglehetősen ügyetlenül mozognak a szilárd talajon, de a két hátsó végtagjukra emelkedve teszik ezt, mint mi magunk is, s a vizet még csak mint a Léthez nélkülözhetetlen elemet ismerik és félik, de minden félelmük ellenére is abból emelik ki táplálékuk egy részét, mint amiként magunk is tesszük. S épp ez az oka annak, hogy azt mondom: a különbségek ellenére is olyanok, mint mi vagyunk, vagy inkább mint voltunk, vagy lehettünk valaha. Tudom, érzem, hogy képesek fejlődésre, s ha nem lesznek is olyan Erők birtokosaivá, mint amilyen Erőkkel mi bírhatunk, meg kell adnunk számukra a módot és a lehetőséget, hogy a maguk mértékében egykor ők is bírhassák, és a maguk képességei szerint használhassák is azt. Akár a mi fajtánk, akár nem: nincs sem jogunk, sem módunk, hogy beleavatkozzunk a fejlődésükbe. Mert mi van, ha mégsem olyan lények, mint mi? Mi van, ha egy Szellemmel nem bíró Lényt emelünk ki most, amely a később kifejlődő, de már ténylegesen is Szellemmel bíró lény fölé emelkedik csakis és pusztán nagyobb fizikai ereje révén? A Szellem soha, egy percig nem lehet szolgája a nyers fizikai erőnek, hacsak nem akként, hogy az a Szellemet szolgálja viszont! Ez a Fejlődés Törvényének alapja és sarkalatos pontja, s mi ehhez kell igazodjunk minden esetben felelt egy másik, mire a harmadik azt mondta: 16

17 I. kötet Ha csak a nyers erővel bíró Lénnyel állunk is szemben: az Erőt sem taposhatja sárba a Szellem, még akkor sem, ha az a későbbiekben veszélyessé válhat akár a mi számunkra is. Formálhatjuk és irányíthatjuk egy bizonyos szintig, de megtörni, s a maga természetes haladási útján megkötni nincs jogunk egyetlen élőlényt sem, de még inkább hogy segítenünk kell mindahányat, mert hisz mind részei és részesei a LÉTNEK, amiként részei és részesei vagyunk annak mi magunk is, Istennek Kegyelméből A Természet Csodáit valóban csak megcsodálni van jogunk: ám éppen azért, mert a Természet elidegeníthetetlen része az mind, nem igázhatjuk le, nem erőltethetjük rá a magunk vélt elsőbbségét! vélte egy negyedik felszólaló. Hiszen a mi állataink sem kényszerből, de baráti segítő szándékkal vannak mellettünk, és azok is csak addig, amíg azt ők maguk is akként tartják szükségesnek, aztán a maguk életét élik tovább, és azt is akként, amiként azt a Természet diktálja mindegyiküknek. Az egyedül helyes és lehetséges megoldás az tehát, ha az általatok felfedezett lényeknek is megadjuk azt a segítséget, amit tényleg használni tudnak, és ami Létben maradásukat elősegítheti, ám minden továbbit rájuk és Istenre kell bíznunk. Ha a lényecskék tényleg hozzánk hasonlatosak, élni fognak a kapott segítséggel, s a maguk erejéből akár tovább, előrébb is lépnek, s azt hiszem, ez utóbbi az, amiből igazán megállapíthatóvá lesz: Alkotó Elmével és Szellemmel bíró lényekkel, vagy az általatok talált többi állatnál valamiképp fejlettebbé lett állattal van dolgunk. Ha az előbbi bizonyul igaznak, másként kell segítsük további fejlődésüket, természetesen akkor is minden esetben igazodva az ő természetes fejlődési tempójukhoz. Az irányt azonban megmutathatjuk nékik: el ne tévedjenek. Ez utóbbi annál is inkább fontos, legalábbis érzésem szerint, mert ők, mint a Föld kicsiny termetű élőlényei, védekezni kényszerülnek a köröttük lévő, nagyobb testű élőlényekkel szemben. Ez azonban nem egy esetben a vadsághoz, a támadó, és akár a fékezhetetlen indulatok kifejlődéséhez vezet, csak mert a lényecske ezt látja a nála nagyobb, mégha fajtaidegennek számító, más lényektől. Vagyis ezt fogja megtanulni, mint a védekezés, az erőfölény, így a puszta lét megőrizhetésének egyedüli formáját, mert a környezet ezt tanítja meg számára. Amit tehetünk, és ekként tennünk is kell, az csupán az és annyi, hogy visszatérvén ismét felkutatjuk a kis lényeket, s a Lét megőrzéséhez szükséges legelemibb dolgokat megtanítjuk néki. A rejtekhely készítést, az élelem megszerzésének egyes, számukra már megérthető és megvalósítható formáit, s ha a kis lény valóban alkalmas rá, a test védelmét biztosító öltözék elkészítésének legegyszerűbb módját is. Tehát mindazt, amit a mi fejlettebb állataink is képesek voltak elsajátítani és végrehajtani, ha nem is értelmük, de ösztönük szavát követve. Aztán viszont vissza kell vonulnunk egy időre, s hagynunk kell, hogy a kis lény maga boldoguljon, ha a kezébe adott módon, akkor akként, s ha annak használatára képtelen, akkor akként, amiként azt az ő benső ösztön-természete adja számára. Előbbi esetben egy, az Értelem kibontására és használatára képes Testvért nyerünk, a másodikban pedig elmondhatjuk, hogy új, eddig előttünk ismeretlen állatfajt fedeztünk fel egy olyan Földön, amelyet a későbbiek során belakhatunk Isten kegyelméből. Amint láttuk és hallottuk, az atlantisziak még maguk is csak a Nagy Utazások kezdeti korszakát élték. Még épp csak eljutottak a számukra addig elérhetetlennek vélt Szigetekre, tehát azon Kontinensekre, amelyeket kezdetben, tehát a Kontinensek teljes felfedezése előtt csak a maguk Sziget-birodalmához hasonlatos, nagyobb szigeteknek gondoltak. Erről is írtunk már, s itt és most nem is ez a lényeg, de az, hogy itt, ezen a ponton már teljességgel másként zajlott a Felfedezők fogadtatása, s a Kontinensen talált Lény-csoport hírének fogadása, mint amiként az a számotokra Valóság-szintre emelkedett Történelmi képben volt, s amiként az a Globális Tudattárban megmaradt. Ott, a ti nagyon is távoli Múltatokban már a kezdetekben is voltak olyan hajósok, akik ki is emeltek egy-egy egyedet a fellelt Lény-csoport tagjai közül, hogy a maguk Sziget-birodalmába vigyék, ahogy azt korábban is cselekedték más lényekkel. A hasonló testfelépítés ellenére sem jutott eszükbe, hogy esetleg egyazon faj hozzájuk hasonlatosan Szellemmel bíró lényeivel állnak szemben, de mert az ember, tehát a ti mai emberiségetek ama távoli ősei még alig is kezdték meg a Tudatosodás felé vezető Út első, tétova lépéseit megtenni, szinte ösztönösen utasították azt az állatvilág többi faja közé, hogy már csak a Szellemmel bíró lény rendkívüli, s még annál is nagyobb fokú tanulékonyságát látva kezdjenek el azon tűnődni: hová is tartozik valójában az általuk felfedezett kis lény. Az atlantisziak alap hozzáállása más tehát e képben, mint volt az a tényleges Történelem során. S még ekkor sem történt volna semmi visszafordíthatatlan, hisz amiként emlékszel is az akkori Út képeire, a 17

18 I. kötet magukkal vitt, s a hihetetlen felfogóképességről tanúságot tett kis lényeket még idejekorán visszaszállították a maguk korábbi természetes közegébe, s hogy megtalálták a törzset is, amelyből azokat kiemelték, visszaengedték őket övéik közé. A baj inkább az volt, hogy az ekként elszállított, majd visszatelepített lények egy sor olyan ismerettel kerültek vissza társaik közé, amelyekkel a többi, hozzájuk hasonlatos Lény-csoportok tagjai nem bírtak. S ez volt az, ami megosztottá tette az emberiség más és más csoportjainak (vagyis akkor még csak falkáinak) fejlődését, így egyikük lényegesen korábban ért el egy bizonyos szintet, mint a másik, viszont a gyorsabb fejlődés lehetetlenné tette számukra ugyanazon megtapasztalások megszerzését, amelyet viszont a többi falkák tagjai a magukénak tudhattak. Ekként amennyivel életképesebbé tette őket a Tudás, annyival kevésbé voltak életképesek olyan, számukra ismeretlen élethelyzetekben, amelyeket épp a megszerzett Tudás végett nem ismerhettek meg. Egy-egy fejlődési fokot átugrottak, s az a későbbiek során a törzs fizikai értelemben vett gyengébbé válását eredményezte, amely mindmáig adott is, ha az egyes néptörzsekhez tartozók fizikai állóképességét, tehát ekként a túlélési esélyt veszed alapul. Amit egy negroid, vagy mongoloid alkatú ember még képes elviselni, azt rég nem lehet képes elviselni az europanoid, és ez megfordítva is igaz: vagyis, igaz lenne, ha és éppen ez a ha az, amiről a faji előítélet megfogalmazói elfeledkeznek! S ez az, hogy mindahány faj megtalálható a többiben is, éspedig kezdettől, az első Nagy Jégkorszaktól, amikor is az egyes falkák egymás mellé kerültek, egyazon Életterük volt, mert a Kegyelem már akkor gondoskodott arról, hogy minden egyes népfaj képes legyen a Föld bármely éghajlatát megszokni és elviselni, ha a körülmények akként adják azt számára. Ekként a negroid típusú emberben is van, ha csak nyomaiban is europanoid gén-elem, és megfordítva. S ez nemcsak a keverék törzsekre, fajokra, de a Föld színén élő mindahány ember nevű lényre vonatkozik.(!!) Az egyes fajok keveredése oly ősi történés, hogy abból eredően már nem fog egy europanoid jellegű testfelépítéssel bíró párnak negroid, vagy mongol típusú gyermeke születni, mert a gén-állomány jellege más, de a gének akkor is őrzik a többi ember-típus genetikai rendszerének emlék-lenyomatait: így lehet a legzordabb hideghez is képes alkalmazkodni egy ébenszín bennszülött, amiként az afrikai hőséghez is akár egy eszkimó, vagy egy Tibetben, vagy akár Svédország örök hófödte hegyeinek csúcsán született, s ott élő ember is. S ennek a ténynek éppen hogy a várható történések során lesz hallatlan nagy fontossága. De térjünk vissza kis időre az imént látott képhez, ha már csak magyarázat formájában is, mielőtt másik képet vennénk szemügyre, ha azt is csak ekként, épp csak kiemelve azt egy pillanatra a lehetséges történések sokaságából. Amint tudod, kezdetben még nem is a kis lények leigázása volt az atlantisziak terve. Még a ti Történelmetek során is csak segíteni, emelni igyekeztek őket, ha egyes néptörzseknek nem is mindig csak azt, és annyit adtak át a maguk ismereteiből, amit és amennyit azok fejlődési Törvénye már valóságosan is engedélyezett volna számukra. Ekként egyes törzsek a többinél gyorsabb iramban fejlődtek, ami azt is jelentette: egyes fejlődési lépcsőket egész egyszerűen átugrottak, s ekként a nemzeti Tudattár maga is hiányos, betöltetlen elemekkel teli maradt, s ezek a meg nem szerzett ismeretek később kellett visszaköszönjenek. Nem egy törzs ezért kellett szinte teljességgel el is tűnjék az akkor élt törzsek közül: olyan, már-már néppé felfejlődött, majd hirtelen eltűnt csoportok, amelyeknek a nevét sem jegyezte fel az Utókor számára senki, csak a Globális Tudattárban találhatnátok azokra legközelebb utalást. Egy-egy tagja természetesen mindahány kezdetben kialakult népnek megmaradt, de már akként, hogy más és más törzsekbe olvadva, azoknak adták tovább az általuk megszerzett, és ekként átmenekített Tudás egy részét, amiként tették azt az atlantiszi robbanás Túlélői is. Ki már korábban telepedve le valamely embercsoport mellett, ki később, amikor is a Robbanást követően az általuk ismert Földrajzi ponton, valamely hajózó útjukról visszatérőben nyomát sem találták az egykor létezett Atlantisznak. Ezek némelyike alapította az Új Atlantikát, de mert hogy erről már szóltunk, most nem térünk ki rá ismét. Ha akkor és ott ténylegesen is képes Atlantisz népe a felvetett javaslat elfogadására (mert e megbeszélés, vagy inkább tárgyalás természetesen a ti tényleges, távoli Múltatokban is lezajlott), s nem 18

19 I. kötet akarják egy bizonyos idő múltán leigázni, s a maguk szolgálatába állítani a náluk gyengébb, s itt most a szó minden tekintetében gyengébb törzseket, csak addig kellett volna mellettük, tehát azon kicsinyekkel egy szinten, s egyazon bolygón létezniük, míg azok is el nem érik azt a Bölcsességi fokot, amely feltétlen szükségeltetik számukra ahhoz, hogy ne egy vérrel és jajjal, ne könnyekkel és szűnni nem akaró kegyetlenkedésekkel teli Történelmet fogalmazzanak meg maguknak, s ekként néktek is, de azt a Lehetséges irányt válasszák, s azt a Lehetséges Utat járják, amely mind magasabb és magasabb szint elérésére teszi alkalmassá őket. S itt már a Föld emberiségének egészét, s ekként a Földet magát is értsd. A most kiválasztott Lehetséges Út történései legalábbis efelé indították volna el az emberiséget, amely emberiség azonban a későbbiek során a ténylegesen is valósággá lett atlantiszi történéstől függetlenül is választhatott volna olyan Utat, és nem is egyszer, amely Felfelé vezet. Atlantisz, mint földrajzi elem, a most vázolt esetben is el kellett volna tűnjék a Föld színéről, tehát mint térképészeti pont meg kellett semmisüljön, mert amiközben a kicsinyek oktatását végzik, ha azt valósággal is akként végzik, amiként az szerepük, és feladatuk lett volna, maguk is tovább és feljebb lépnek, hisz az Örök Fejlődés Törvénye fölöttük is hat, így ők maguk is mind több és több Bölcsesség birtokosaivá lettek volna, s néhány évszázad alatt már csak akként léteztek volna a Föld-lakók számára, amiként ma létezik a ti számotokra Shambhalla, s annak mindahány Lakója, s egy, de legfeljebb másfél ezer évvel később már akként sem: az atlantisziak átvették volna a Hold-bázison élő Testvérek feladatkörét, hogy közelből, s mégse teljességgel közelről kövessék figyelemmel a másodteremtettség tagjai közül elbukott Testvérek Szellemi Követeinek, tehát Én-részeinek fejlődését. Akkor, abban a lehetséges változatban az ÚR Útja is korábban, még jóval a ti Történelmetek tényleges kezdete előtt Valósággá lett volna, éspedig akként, hogy a Föld teljessége felemelkedik az ÚR Visszatérését követően a negyedik szféra rezgéskörébe. Azon felül, és azon túl, hogy az ÚR Útja sem akként zajlott volna, s nem is akként, tehát nem a Kereszthalállal ér véget, s Visszatérésének a Föld teljessége tanúja lett volna, amiként az ÚR által a Föld színén hagyott Istengyermeki ERŐT sem kellene Tibetben őriztetni, de a Föld-lakók birtokában, azok szabad rendelkezésében hagyta volna az ÚR. Akkor és ott az atlantisziak Kiemeltetése lett volna az a hatalmas, Globális méretű történés, amely a Föld teljességét a harmadik, majd az Úr Útján lépők összessége, s a Krisztus Tanításain növekedő emberiség tudati-lelki és nem utolsó sorban Szellemi ébredtségi szintje az, amely a negyedik szférikus Erő-körbe, azaz a negyedik FÉNY-körbe való beemeltetésre alkalmassá teszi a Föld egészét. S akkor ténylegesen is a Föld egészét! Abban az esetben ugyanis nem csak a Szellemi Burok, s nem csak a Felemeltetettek alig maroknyi csoportja, de a Szellemi Burokkal együtt a Föld-test, s az emberiség egésze, s még a Föld színén élő Lélek-lények mindegyike is a magasabb szintre, s akkor valóban a negyedik Szférikus szintre emelkedhetett volna. Ugyanez bekövetkezhetett volna akkor is, ha, amiként mondtam, az akkor még alig is fejlődésnek indult emberiség, s a köztük letelepedett óriások által alapított Új Atlantika népe, valamint Lemúria és Múszigetének népe, vagy akár a későbbiekben Egyiptom papsága, s az ő vezetésükkel Egyiptom népe, már az atlantisziak példáját elvetve, egy másik, egy lényegesen tisztább Úton indul el. S még ezen túl is számtalan lehetősége lett volna az emberiségnek arra, hogy megállván, már egy másik Úton induljon el ahelyett, amely a mélységek felé, majd a ti történelmi képeitek felé vezetett. Ha csak a második évezred történéseit, vagy az előtte lévő, tehát a tizennyolcadik század történéseit vesszük is alapul, magad is megállapíthatod, amiként bárki más is: mikor, és hol fordíthatta volna meg a Föld teljességének Útját, Sorsát az ember Bár, maga az indulás (s ez esetben már ismét Atlantiszra térek vissza) még nem is lett volna rossz! Ha azt a kis hibát nem számítjuk, hogy azt a néhány egyedet magukhoz vitték, majd vissza is szállították, magában az a tény és az a forma, ahogy a kicsinyek oktatását, vezetését kezdték, s ahogyan egy időn át végezték is, lényegét tekintve jó volt. A gond akkor kezdte ismét felütni a fejét, amikor a Hatalom után való vágyakozás, s a Világuralom iránti vágy újra felütötte a fejét a vezető szerepre érkezettek, s az őket 19

20 I. kötet követők Tudatában. Ugyan már nem olyan fokon fogalmazták meg maguknak az áhított Világuralmat, mint volt az a Naniviei történés során, de az atlantisziak nem is voltak képesek arra, hogy a maguk Szférikus körén belül más bolygókra is eljuthassanak. Tehát a feltámadt hataloméhség is szűkebb korlátok közé szorult, s csupán a globális szintű hatalom megszerzésének szintjén ébredhetett fel bennük. Pedig ha mindez nincs Ha akkor és ott nem bukkan fel a tudati gőg Ismét ereszkedni kezdtünk, már egy másik, pontosabban: a korábban látott történés egy másik, egy későbbi időpontja felé közeledtünk. Bár az Idő nem játszott szerepet Utunkban, magam akként állapítottam meg: nem telhetett el túl sok idő ama bizonyos megbeszélés, és a most megfigyelni kívánt történések közt. Most egy hajó fölött álltunk, amely az indulásra várakozott. Embert alig láttunk a fedélzeten, én magam akként gondoltam: tán a hajófenékben, a szállásokon van a hajó személyzete, vagy még mindig a parton várakozik az indulás órájára. Ugyan már a korábbi képben is láttunk hajókat az Óceán vizén, de ez mintha egyik korábban látott vízi járműhöz sem hasonlított volna. Tán ez volt ez egyetlen, amiből mégis arra kellett gondolnom: bizonyosan már egy másik évszázadban ereszkedtünk le, ahol már fejlettebb hajóépítési technikával dolgoznak a hajómérnökök. Ahogy még lejjebb ereszkedtünk, akként érzékeltem, mintha a hajó anyaga sem a korábbi, tömör és nehézkes fa, de valami nagyon is könnyű, mégis szilárd anyag volna, így az időpont is kérdésessé lett bennem és számomra. Vezetőm gondolati hulláma aztán minden kétségemet eloszlatta Helyesen következtettél, bár az időpont megbecslését valóban elvétetted egy kissé. Nem néhány száz, de kereken egy évezred telt el a korábbi, s a mostani kép közt. Igaz, erre talán csak abból következtethettél volna, ha az egyes személyek magassága közt lévő, nem egyszer óriási különbségre figyelsz Hogy Vezetőm felhívta figyelmem e jelenségre, igyekeztem arra koncentrálni, bár azt is tudtam: ebből a magasságból még nem könnyű egyik hangya-formát a másikától megkülönböztetni. Bizonnyal erre gondolt Vezetőm is, mert ismét elindult, s amikor közelebb ereszkedtünk a megfigyelni kívánt képhez, már magam is láthattam: milyen nagy eltérés van az egyes személyek testméretei közt. A parton ugyanis, ellentétben a hajóval számtalan ember nyüzsgött, tán még többen is voltak a Sziget-kontinens ezen egyetlen kis pontján, mint ahányat korábban a Szigeten láttam, vagy ahányan annak egy sűrűbben lakott kerületében éltek. Most azonban nem csak az óriások voltak jelen: számtalan aprónak tűnő emberke is ott sürgölődött, s ezek némelyike fehér bőrű volt, mások barnák, feketék, bronz-szín arcúak, vagy éppen sárgás bőrűek: vagyis akként hatott, mintha egy nemzetközi pályaudvar utasai keveredtek volna valamiképpen a hatalmas termetű atlantisziak közé. Mintha egy seregnyi Gullivert láttam volna, amint Liliputiak közt sürgölődik Ezen túl a két, egymástól oly nagymértékben eltérő ember-típus közti átmenetnek tűnő, az atlantisziaknál lényegesen alacsonyabb, de a kis emberkéknél sokkal, legalább egy fejjel magasabb embereket is láttam. Gondolatban kérdeztem Vezetőmet: kik ezek? Honnan, a Föld mely tájékáról vetődtek ide, az Óriások és törpék közé? Vezetőm válasza, bár logikus volt, mégis meglepett, bár tán csak azért, hisz erre a változatra magam is gondolhattam volna: Akikre felfigyeltél, a két népfaj közös leszármazottai, akik nagy fontosságú Feladatra hivatottak a későbbiek során De most ne csak az emberek más és más méreteit, de azt is figyeld: mi, és miként történik, hogy aztán ismét megmagyarázhassak egy-két dolgot, amit még nem érthetnél meg magad sem csakis a látott kép alapján, mert hasonló történést nem igazán figyelhettél volna meg jelen Utadon. A hajó, vagy amit én annak éreztem, szinte hirtelen szakadt el a parttól. Személyzetet továbbra sem láttam rajta, legalábbis annyit nem, amennyinek egy ekkora jármű irányításához és kormányzásához lennie kellett volna. Igaz: árbócot sem láttam, így a hajókötélzet kezeléséhez nem kellettek matrózok, de minden más felszerelést csak kellett, hogy emberek kezeljenek, és én mégsem láttam, tánha egy tucatnyi embert. Ezek mindegyike atlantiszi volt, s bár akként véltem, a hajó véletlen történés következtében 20

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2)

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) Tandari Éva És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) I. kötet I. kötet Nem véletlen drága Gyermekeim, hogy a most következő munkánknak meghagytuk a gép által véletlenül elmentett kezdő

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dan Brown: Angels & Demons A Pocket Star Book published by POCKET BOOKS, a division of Simon @ Schuster Inc. Fordította

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére FÉNYGYÓGYSZER Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében 2011. március 16. Az új-zélandi és az azt követő

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player Bepillantás a bensőnkbe nkbe Általában az emberek úgy definiálják Istent, mint aki mindenütt jelen van, aki mindentudó, mindenható, és

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben