Tandari Éva. Más az. I. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tandari Éva. Más az. I. kötet"

Átírás

1 Tandari Éva Más az Élet I. kötet

2 I. kötet Mi az Élet? - teszem fel a kérdést sokaknak, s amiként várom is, mindenki más, és másként válaszol. Van, aki csak annyit mond: az élet az élet, és kész, nincs ezen mit taglalni. Van, aki azt mondja: egy láncolat. Születés, növekedés, tanulás, munka, család, öregség és halál láncolata, amely véget ér, vagy örökkön való körforgásban van: mindegy, mert az az egy élet egyszeri és megismételhetetlen. Van, aki már egy kissé a filozófus szemével vizsgálja a kérdést: tudati és érzelmi elemek szövevénye, amely mindenkor kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan, mert a lehetőségek végtelen variációját rejti minden ember. Mi az Élet? - teszem fel magamnak is a kérdést, s már a válaszok összességét, s még a lehetséges, az emberi megfogalmazásban adható válaszokat is sorra pergetve elmémben, ekként felelek: Más az Élet. Más, és valamiképpen több is. Több, mint egy egyéni sorsvonal, amelyen belül, ha a magzati szakot is hozzá számítom, lényegében a fizikai evolúció mindahány fázisát megéli az ember: hisz azt az állat is megéli, anélkül, hogy azt mondhatnánk, de már a szó magasabb rendű értelmében, hogy ÉL. Van, létezik, mert megszületett, de nem mondhatni, hogy Éli az életet, mert nem akaratlagos irányítója élete eseményeinek: elviselője, elfogadója, megélője, részese, de nem aktív irányítója, még akkor sem, ha egyéni vágyai, egyéni elképzelései vannak bizonyos helyzetekben, amelyek betöltésére törekszik. Mindez ugyanis akarattalan, csak ösztön szinten megy végbe: s ezzel ki is mondtam, mi az, ami az Életet a puszta léttől elkülöníti, legalábbis bennem s számomra. Élek, mert akarok, és akarok, hogy éljek, mert egyéni Akarat nélkül nem vagyok több, mint passzív vegetáció, akarattalan játék a Lét kezében, amellyel történnek ugyan ilyen - olyan dolgok, reagál is azokra, de nem megfontoltan, nem értelem, csak ösztön szinten, mert nem tud Akarni, csak megélni. S ez az, ami megkülönbözteti az Életet a puszta Léttől. Ez a tény azonban már feltételez egy másfajta eltérést is Élet és Lét között. Azt, hogy van lényemnek egy olyan része, amely az Akarathoz mindenképp szükséges, s amellyel az Akaratra képtelen állatok nem rendelkeznek. Ha sorra veszem a magam benső testelemeit, s ezeket összehasonlítom az állatok, mondjuk egy macska benső testelemeivel, semminő különbséget nem találok közte és magam közt. Egyként bírunk szívvel és májjal, tüdővel, vesékkel, s egyként bírunk aggyal is. Egyként gerinces emlősök vagyunk, élő utódokat hozunk a világra, tüdővel lélegzünk, s a szárazföld a Lét-közegünk. Bensőnkben tehát, annak szerkezeti felépítését tekintve nincs lényegi eltérés: s mégis. Én mondhatom azt, hogy Élek, míg a macska nem, mert én képes vagyok, vagy lehetek irányítani Akaratom révén a magam Sorsát: egy macska viszont csak elfogadhatja azt, ami Sorsa elébe ád. S ez még akkor is így van, ha a háznál élő állat is képes rákényszeríteni a maga akaratát az emberre. Ekként, mert mindenkor a közeg, és a gazda milyensége szabja meg számára: mit, mikor, milyen formában akarhat, tehát hogy az adott helyen, az adott személy mellett élve milyen fokon élheti meg benső, ösztöni késztetéseit. Ha mellettem kikövetelheti a teljes kényelmet, nem biztos, hogy erre máshol is képes volna, viszont ha máshol élne, akarati képei is mások volnának, teljességgel az adott ponthoz, s a feltételezett másik személy akarati képeihez igazodnának, s eszébe sem jutna, hogy akként akarjon élni, mint a szomszéd házban élő macska. Az ő számára az a természetes minden természetellenessége mellett is, amit nálam megszokott, míg a másik macska számára az, amit ő megszokott. Ahogy lefelé haladunk az evolúciós láncolatban, a jelenség mind erőssebben megfigyelhető, míg ha a már magasabb fokon tudatosodott, tehát a magasabb rendű lélek-lények egyedeit figyeljük, azok milyensége, viselkedése mintha e jelenség lassú elhalványulását mutatná. Egy bizonyos szintig: aztán viszont még a legfejlettebb, a leginkább asszimilálódott Lélek-lényben is feltámad valami ősi, valami általa kezelhetetlen Ős-természeti elem, amelyet semmiképp sem tudhat irányítani, s ami vissza is utasítja mindegyiküket a maguk csoportjába: elkülönítve őket a Tudattal és Akarattal bíró ember nevű lényektől, s visszaadva nékik helyüket és evolúciós rangjukat a Lélek-lények Világában. Gondolatban most egybefűzöm, egybeolvasztom a (szintén csak gondolatban, s csak képzeletbeli személyeknek) feltett kérdésre kapott válaszokat, s azokból egy új, egy mindhármat magába záró választ nyerek: 2

3 I. kötet Az Élet élet: egy olyan, a tudati és érzelmi elemek szövevényét magában rejtő láncolat, amely mindenkor kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan, s mert ez ekként van, a lehetőségek végtelen variációját rejti minden ember számára. Lehetne ez azonban másként is. Akkor viszont már az első mondatot is másként kellene írjam, akként, amiként azt a Valóság tükrében leírva láthatom. Az élet Élet. Ahhoz azonban, hogy a mondattöredéket valósággal is ekként legyen jogom és okom leírni, más is meg kellene változzék az egybe szerkesztett válaszban, amelyet akkor így írhatnék le: Az élet ÉLET: a tudati és érzelmi elemek logikusan egymáshoz illeszkedő rendszere, amely épp, mert logikus, mindenkor kiszámítható, s a lehetőségek végtelen variációjában az Egyedül Tiszta és helyes Lehetőséget adja mindahány ember nevű Úton járó számára. Ez utóbbi megfogalmazás magában rejti azt is: a földi Út, amelyet mi életnek nevezünk, csak akkor lesz - lehet az ÉLET felé vezető folyamat, ha a tudati és érzelmi erőink tiszták, ekként azokban semmi álságos, kiszámíthatatlan, öncélú, azaz semmi tisztátalan nincs, vagyis alkalmas arra, hogy egymást: még a mellettünk lévő, s tudatosan és akarattal rosszat tenni nem tudó Lélek-lényeket is fokozatosan kiemelve az alsóbbrendű életből, fokozatosan az ÉLETBE segítsük emelkedni. Ennek egyetlen hatalmas akadálya van, s erre is rávilágít már bizonyos mértékig a fentebbi mondat egy kis része: tudatosan és akarattal rosszat tenni A Lélek-lények is lehetnek jók, és lehetnek rosszak, amiként az emberek. Lehetnek ilyenek, vagy olyanok, akár attól is függetlenül: milyen az az ember (vagy ember-csoport), aki mellett élnek. De sem jó, sem pedig rossz nem lesz, mert nem lehet egyetlen, az állatvilág tagjai közé tartozó Lélek-lény sem szándékoltan, tehát akarattal: és ez az, ami végképp külön választja az emberek s a Lélek-lények nagyon is egybemosódott Világait. Az ember az egyetlen olyan fizikai lény ugyanis, amely akaratától vezéreltetve lehet jó és rossz, cselekedhet helyesen és helytelenül, függetlenül a körülmények bárha mindösszességétől, vagyis még abban az esetben is, ha a körülmények épp az ellenkezőjét feltételeznék. Lehet Tiszta (s itt már a szó nem fizikai értelmében), lehet szerény, alázatos, Igaz Szeretettel élő az, aki a társadalmi ranglétra felső, s az is, aki annak a legalsó lépcsőfokán áll, amiként lehet vad és durva és törtető és zsarnok és gyűlölködő is, ez is, és az is. Vélhetnénk, s talán teljes joggal: aki a legnagyobb gazdagságban, anyagi biztonságban él, akinek nem kell féltenie a Holnap kenyerét, többnyire a pozitív tulajdonságokat tudhatja magáénak: pedig nem minden esetben van ekként, sőt. Aki a nyomor legmélyén van, arról viszont azt vélnénk: éppen hogy maga a nyomor teszi szeretetlenné, hisz élni akar: és ez sem mindenkor van így, sőt De ennek is, és annak is megvan a maga ellen-példája, az tehát, amikor a fent, illetve a lent élő valóban olyan egyéni tulajdonságokkal áll elénk, amilyet az adott helyzetben feltételezünk is róla. Vagyis a fent élő bőkezű, mert tudja, hogy van miből adnia, alázatos, mert nem érzi akként: kell, hogy hivalkodással felhívva magára mások figyelmét; próbáljon meg érvényesülni, stb. A darab kenyeréért rettegni kényszerülő, s a nyomorból, a mélység bűzhödt posványából, az emberi semmilyenségből kiemelkedni kívánó viszont épp úgy lehet mindenre és mindenkire irigykedő, a legkisebb, értéknek vélt holmit akár erőszakkal, vagy alattomos módon is magáénak akaró, s valós tettek híján akár nagyotmondással is kitűnni igyekvő: s ezt is sorolhatnám. De nem teszem, annál is inkább, mert az iménti mondatok egyikében is kimondtam két szót, amelyen tovább lehet haladni elmélkedésünkben. egyéni tulajdonságokkal : mondtam, s itt már az első szót is megbontom: egy - én - i. Ha a Lélek-lényeket, s ezen belül is az állatvilág tagjait nézem, meg kell állapítsam: ebben is erősen hasonlítanak ránk, emberekre. Vannak egyéni szokásaik, tulajdonságaik, külön kedvteléseik, még az ízlésük is más és más, ha ezt is inkább csak a magasabb rendű Lélek-lénycsoportok tagjairól mondhatom is el. Azon kívül, és azon túl, hogy mindegyikük bír a maga fajára jellemző tulajdonságokkal is. 3

4 I. kötet Az Állatvilág alsóbbrendű lényeinek esetében az egyedeket egymástól elválasztó különbség már nem ennyire árnyalt, viszont azokat már nem is nevezhetem Lélek-lényeknek. Nem, mert mondjuk például a rovarok, a felsőbbrendű állat-fajok egyedeivel ellentétben egyéni érzelmi megnyilvánulásokra képtelenek: ehhez ugyanis hiányzik az érzelmi mozgató, vagyis a Lélek-elem, bár számítóvá sem lesznek, mert ahhoz az Értelmi elem, s az Értelem irányításához szükséges szellemi Elem hiányzik. S ez utóbbi az oka annak is, hogy még a magasabb rendű állatfajok egyedei, azok tehát, amelyeket a Lélek-lények csoportjába sorolunk, sem lesznek számítóvá, akaratlagosan rosszat, illetőleg jót cselekvővé: mert bennük, bár az érzelmek megfogalmazódását, azok egyénenkénti megélését és kinyilvánítását lehetővé tevő Lélek-elem adott, épp úgy nincs, és nem is lehetne jelen a Tudatosodáshoz szükséges Szellemi elem, vagyis épp úgy nem bírnak Szellemi Én-résszel, mint alsóbbrendű társaik. S ezzel eljutottam az egyetlen olyan, jelentős eltéréshez, ami megkülönbözteti a csaknem teljességgel azonos belső szervezeti felépítéssel bíró állatot is az embertől. Ez, és ennyi, ami a puszta vegetációt létté, s a puszta létet Életté emeli. De akkor még mindig csak Életté, s nem ÉLETTÉ emelte az a parányi Szellemi Elem az emberi test létét, ami még mindig távol, nagyon távol áll a Valóságtól, attól, amire igazán azt mondhatnám: EZ AZ ÉLET. Más az ÉLET mondottam a címben, s ez motoszkál most is elmémben, amikor Vezetőm felé fordulok, hogy kérjem: mondja el, mutassa meg: mit, hol rontottunk el, hogy még ma sem merhetem, mert e merszhez még ma sem lehetne jogom, hogy e szót csakis nagy betűkkel, vagy legalább már igazán jogosan is: s nem csak megszokásból nagy kezdő betűvel leírni Ismerek más Világokat, s tudom, hogy MÁS AZ ÉLET! Tudom, hogy az EMBER is máshol kellene tartson: nem azon a ponton, ahol a legmélyebb szakadék még mindig akként ásít felé, mint valamely kitátott szájú, éhes szörnyeteg. Mert ez bizony, mindmáig ekként van, s ez még akkor is igaz, ha már a Fent világa is hívogatón int felénk. Más az, amiért az Áldozat, a Kegyelem adatott, és más az az Egyház, amelynek meg kellett volna születnie a Krisztus Szavai nyomán! Egy ideig némán ülök a gép előtt. Rágyújtok (máig nem érzem a késztetést, hogy ne ekként tegyek, bárha okom elégnél is több volna rá), élem és élvezem Vezetőm közelségét. Mert itt van, amiként mindig is, ha nem mindig szól is. Most is hallgat, egy ideig legalábbis. Már szóltunk e kérdésről, tudtam, hogy le kell írjam mindazt, amit korábban láttam, s még amit majd látnom enged az ÚR, és tudja azt Vezetőm is, és mégis. Mintha egyikünknek sem akaródznék most elindulni, hogy az ember elé tárja, és szemébe mondja az igazságot, a lehetséges Utak számtalan variációját mutatva meg, amelyek közül az önmagára, értelmére oly igen büszke lény, az ember épp a legrosszabbat, a legkeservesebbet választotta, s választja ma is. Egyéni Útjait tekintve csak úgy, mint az egyes népek és nemzetek közös Útját, vagy a Globális teljességet értve ez alatt. Mert ami kicsiben zajlik, az zajlik nagyban is, és megfordítva. S hogy az egyén sorsa mintázza a társadalomét, vagy a társadalomban vetül ki az egyéni sorsok és Útmegválasztások sokasága, azok összessége, megmutatva: milyen is a nép a maga teljességében? Ki tudja. Ez is, és az is igaz, vagy igaz lehet, ha ebben is, és abban is lehet, és van is ekként eltérés, hisz az egyén lehet rosszabb, mint amilyen az adott közösség, de lehet jobb is: a saját szabad választásán múlik, kiváltképp most, amikor már jónak és gonosznak tudója lehet mindahány ember nevű lény Eddig jutottam egyéni eszmefuttatásomban, amikor Vezetőm hangja ért elmémhez: Nem mondom, szépen eljutottál az állatvilágtól az emberig! Mennyi azonosság, és mennyi különbség, holott csak arról van szó, hogy az ember tudja, vagy legalábbis tudhatja, s ekként már kellene is tudja, mikor mit akar, s hogy amit akar, helyes-e, rendjén való-e, vagyis beilleszthető-e az ÚR TÖRVÉNYÉBE, Aki az ÉLET, s Akinek Törvénye, és mindahány Szava is Maga A TÖRVÉNY, mert A Törvénybe, vagyis AZ ÉLETBE vezet benneteket, míg az állatvilág tagjai a bennük lévő Lélek-elem adta késztetéseket, tehát egyéni érzelmi megnyilvánulásaikat sem akarati erejükre támaszkodva, vagyis nem értelem, de ösztönszerűen használják, amint azt magad is megállapítottad. De ha már mindezt tudjuk is, mégsem tudunk semmit, ha csak erre alapozva akarjuk megvizsgálni az embert, mert ahány ember, az is mind más és más, mert az is mind egy-én-is-ég. 4

5 I. kötet S ez akkor s így van, ha az ember-csoportok tagjai közt, éppen mert hogy csoportokba tömörülten éltek, megfogalmazódott a legalsóbb rendű egy-s-ég is, annak egy igen kezdetleges formája, amely alig is áll még ma is magasabb szinten, mint az állatvilág hordáinak hierarchikus rendszerezettsége, vagy mint a magatok ős-közös-s-ég-i társadalmaitok. Sőt: ez utóbbinál egy bizonyos értelemben még fejletlenebb is, mert akkor, abban a társadalminak még nem is igazán nevezhető rendszerben (s ezt az elnevezés maga is mutatja!) még volt némi nyoma a közös-s-ég -nek, tehát a még fejletlen aggyal bíró kis lények akként éltek közös életet egymás mellett, amiként azt az Ég rendelte számukra a maguk fejlettségi fokát figyelembe véve. Ez bizony ekként volt, de csak volt: a jelen társadalmi rendszerei ezzel szemben már csak a számtalan egyéni érdek, az egy-én - ek sokaságának tömörülése, amely egy-én-ek számára mindig az én, tehát az egó, s nem a több-s-ég, nem a közös-s-ég érdeke a fontos, az elsődleges. Akármilyen politikai rendszerbe igyekeztek tömörülni, és akármilyen jelszavak mögé bújtok is, ez ekként van, s csak az nem kész és képes ezt belátni, aki még társainál is kevésbé törődik a több-s-ég érdekeivel. Aki viszont már ellépett önmaga elől, s már kész, és képes is a Valóság felé fordítani figyelmét, megismervén az EGY-S-ÉG mibenlétét, még akkor is igazat ad nékem ezt hallva, ha maga a leginkább törekszik az egység megteremtésére, hisz látja: mennyire semmi még az ő minden törekvése is a többség semmilyen törekvése mellett, s hogy még az összes-s-ég törekvése is mennyire kevés és kicsiny volna és lehetne A Tökéletes Mennyei EGYSÉGhez mérten. S hogy ez mennyire ekként van, azt magad is érezhetni fogod, amiként mindazok is, akik e könyv olvasása révén egy bizonyos értelemben velünk figyelik meg azokat a lehetséges Utakat, amerre az emberiség, s a Föld teljessége haladhatott volna. Amiként korábban, még az előző munkánk során már megígértem néked, más és más korokba lépünk vissza a magatok Történelmében haladva (s itt már nem a nemzeti, de a Globális jelentőséggel bíró Történelmi eseményeket kell, hogy értsd- értsétek), hogy megfigyeljük legalább a döntő fontosságú állomásokon: ha akkor és ott nem arra felé irányítjátok a Föd, és az emberiség Történelmét, amerre a magatok valótlan valóságában ténylegesen is haladtatok, hol tarthatna most, s milyen történések előtt állhatna Az ember. Ezen felül és ezen túl természetesen egyes Tanításokat is át kívánok adni néktek, hol akként, hogy a te Szellemi Én-részedben bontok ki egyes, a korábbi, általad továbbképzésnek nevezett Álom-utakon tanult, vagy inkább csak felelevenített, már meglévő Ismeret-elemeket, hol akként, hogy én magam magyarázok meg egyes dolgokat, mert hisz a Fent Törvényei ma a te Tudatod előtt is fedve kell, hogy legyenek: még, és csak részben, de enélkül magad nem lehetnél képes még ennyire sem beigazodni a Föld energia-rendszerébe, márpedig arra egy ideig még szükség van. Nem véletlen, s részben ez is az oka annak, hogy az Út korai szakában olyan tulajdonságokat, és olyan tudati vonásokat kellett megszerezz, amelyek erősen a Földhöz kötnek, hisz mint mondtam, munkánkat csak ekként végezhetjük el maradéktalanul. Ha sem te, sem én magam nem ismerném a földi - emberi mélységek legmélyét, nem volna olyan rálátásunk az emberi tudati erők mindahány rétegére, mert nem tudhatnánk, legalábbis nem ennyire közelről megismerve annak mély-rétegét, s még ama mélyrétegnek is az egyes fokozatait. A legvadabb és legsötétebb gonoszságot magam is megismertem egykor, hisz az ember, s az egyszemélyi uralmi rendszerre épült földi világ akkor sem volt tisztább: de még nem ismertük annyira a miértek hátterét, az azértjét : azt, aminek megvizsgálása lényegében jelen munkánk, s e munkaelvégezhetése érdekében tervezett Útjaink oka és célja. Mert ismét Útra kelünk, hogy egy másik oldaláról mutassuk meg Testvéreinknek az általuk ismerni vélt Világot/Világokat, ha a fizikai síkon alig is egynémelyikét érintve is. Mert célunk már nem az, vagy nem csakis és kizárólag az De ma már nem indulunk el: holnapra halasztjuk az első Utat, mert sok az, aki Erőt, vagy akár gyógyulást vár, s mert az Idő afelé halad, kell, hogy felkészülj az energia-átközvetítésre és a gyógyításra magad is. Ekként itt most félbe hagyjuk kissé a munkát, s holnap folytatjuk, már valamivel korábban, ha erőid nem merülnek ki a szokottnál is inkább, hisz több a fizikai szintű teendő is, amely holnap vár reánk * 5

6 I. kötet Mint mondtam, most a magatok Történelmében, tehát a Föld teljességének Történelmében lépünk vissza az Időben. Ehhez azonban előzőleg el kell mondjam egy pár szóban Testvéreinknek is: hogyan, s miként utazhatunk a ti Tér-Időtökben, amiként azt is: hogyan utazunk a Végtelenben, amelyben már sem a Tér, sem az Idő nem köt, mert nem köthet bennünket, még akkor sem, ha nékünk még a Végtelenben sem szabad megfeledkeznünk arról: te még, mint fizikai testben élő, kötve vagy az adott Tér-Időben, legalábbis egy bizonyos formában, akként, hogy tested és Tudatod a ti fizikai szintetek megszokásához kell alkalmazkodjék. Ehhez viszont néhány olyan dolgot is fel kell elevenítsek, amit korábban már mondottam, de már egy kissé kibővítve a korábban átadott ismereteket. Többek között azt is, hogy az Idő, mint a ti Világaitok egyes történéseit, korszakait jelölő tényező a Fent értelmében nem létezik, mert a Végtelen és Örök Mindenségben nem is létezhetne. De létezik mégis a ti számotokra, amiként létezik az asztrál-világokon lévő Testvérek számára is, ha az ő számukra már ugyanaz a fogalom mást jelent, és más célt szolgál is. Az Idő a Végtelenben van: végtelen ekként maga is. Ti a Tökéletes FÉNY-től távolodtatok el, az elől fedtétek el önmagatokat, így egyszersmind a Végtelenség-tudatot is elfedtétek magatokban, mindenkor a Végtelen azon kis elemét vélve a Teljességnek, amelyben léteztetek, vagyis, amelyre még rálátással bírhattatok. Ekként az, ami számotokra maga a Végtelen Tér, vagy akár még beláthatatlanabbnak érzett Világűr, nem több, és nem nagyobb a Valóság értelmében, mint egy porszem a Tökéletes Végtelen Mindenségben. Ha tehát azt mondom: az IDŐ a TÉRBEN van, nem mondok valótlant, amiként akkor sem, ha megfordítom, s már akként mondom: a TÉR az IDŐBEN van. Egyként igaz mindkettő, mert e két, egymásra ható tényező egyként Végtelen és Örök, ha ti, a magatok számára a Végtelent kicsiny parányra zsugorítottátok is, leszűkítve a magatok számára az Örökkön fogalmát is. Amint a Szellemi Követek mindegyike is, lefelé haladva mindinkább beszűkítette magának a Végtelen és Örökkönvaló Mindenséget, éspedig a szó Tér és Időbeni értelmében egyaránt. A Valóság értelmében sem Tér, sem Idő, sem a már egységessé olvadt Tér-Idő nem létezik. S éppen hogy ennek alapjait kell megtanuljátok most, amikor már azon a szinten és az Idő-sík azon pontján áll a Föld, s az ember-szellemek egy része, amelyen kiemelkedhetni lesz módja abból a FÉNYKÖRBŐL, ahol még csak a sűrű fizikai testek megfogalmazására van - lehet módja. S ezzel is elmondtam valamit. Részben igazuk van azon Testvéreinknek, akik arról szólanak: testeitek, azaz a Felemel-tetettek teste fénnyé lesz. De tényleg csak részben, s nem egészben van igazuk. A test maga nem egyéb, mint erősen besűrített fény-energia. Ekként a FÉNY, a Teremtő Szeretet, a Teremtő Akarat, és a Teremtő Bölcsességének erősen, s még azon is túl besűrített Fény-elemeiből tevődik össze mindahány test-sejt legkisebb, már a ti műszereitekkel nem bontható és nem érzékelhető kis részecskéje, amelyet a magatok gyengécske műszerezettségével éppen azért nem lehettek képesek érzékelni és felismerni ekként, mert egy olyan alsóbbrendű Fény-körben éltek, ahol a FÉNY azon magas rezgése érzékelhetetlen volna számotokra. De nem lehetnétek képesek érzékelni akkor sem, ha a ténylegesen meglévőnél nagyságrendekkel fejlettebb optikai műszerekkel vizsgálnátok is, mert a Fényt, annak tényleges mibenlétét nem foghatjátok meg és fel mindaddig, míg azt csak mint fizikai elemet akarjátok megvizsgálni. A Föld színén már és még érzékelhető Fény erősségét, irányát, sebességét: mindahány fizikai paraméterét vizsgálhatjátok, de már az anyagelemek részecskéit alkotó FÉNYT csak mint számotokra idegen energiát észlelhetitek anélkül, hogy azt megmérni tudnátok, mert annak tulajdonságai nem a földi, és nem a fizikai értékrendszerek szerint mérendőek Most, amikor Útra indulunk, s most kiváltképp, hogy a jelen Utakon a ti tényleges, s a magatok jelennek megélt korához mérten távoli, Globális szintű változásokat adó történéseitekhez lépünk vissza, már akként fogjuk az Időt, mint valótlan Valóság-elemet kezelni, amiként az a Fent Világaiban 6

7 I. kötet megjelenik, mint a ti kis gömbötök része. Vagyis amiként az van is: mindahányszor a folyamatos MOST-állapot más és más pontjaira lépünk vissza, hogy az ottani Történést érintve, s már abból továbbhaladva nézzük meg: hogyan folytatódhatott volna az emberiség Története, ha az adott korban, s az adott eseményt követően, annak hatására, vagy annak ellenére az ember-szellemek soka képessé lesz azon a másik Úton elindulni ahelyett, mint amely Út a ti tényleges Történelmeteket adja. Ennyi talán elégséges előzetes ismertetőként, de a kérdésre máshol, és másképpen is visszatérünk. Most azonban valósággal is elindulunk: munkatársam már ég a türelmetlenségtől, hisz lassan a mai időnk is véget ér: más munkánkban is dolgoztunk már, s a betegek is, mint mindenkor, vágyják a gyógyító Erőt * Ma még nem teszünk meg hosszú, vagy igazán nagy jelentőséggel bíró Utat, hisz a második emberiség Történelme, annak lényegi része nem az ember megjelenésével, hanem annak Tudatosodásával vette igazán kezdetét. S ez még akkor is ekként van, ha a második emberiség fejlődését nagy mértékben befolyásolta az első emberiség Történelme, még pontosabban ama Történelem végső mozzanata. Az a Nagy Robbanás, amelynek nyomát a Föld-test, s az is csak legmélyebb rétegeiben, s csak a Föld-testbe áramlott energiák formájában őrzi, de amelyet megőrzött még a Kozmikus Tudattár is. Helyezkedj el, hogy már csak az Útra koncentrálj, s egy bizonyos fokig arra, hogy minél hívebben lejegyezd, amit látsz, s azt, amit tanítani akarunk Testvéreinknek Még végig sem mondta intelmeit kedves Vezetőm, már készen álltam az Útra. Rég jártunk már ekként, tehát munka közben egymás oldalán, hát érthető örömmel emelkedtem fel a már ismert Energia-körbe, ahol megszokott pihenő-pontunk van, amely egyként szolgált eddig is pihenőhelyül Én-részem számára, de megfigyelő, és oktató-pontul is. Most is, mint mindig, ha munka közben kelünk Útra, Én-részem egy kis szikráját hagyom csak a fizikai testben: legyen kinek átközvetítenem amit látok, míg magam mint Én-rész, tehát mint parányi Szellemi erő emelkedem mind feljebb és feljebb. Mellettem hamarosan megjelenik Vezetőm is: már közelsége is oly Erővel tölt el, hogy térfogatom lényegesen megnövekedik, s mire megfigyelőpontunkig érünk, a kezdeti kopottas szín is eltűnik rólam, amelyet a Tudat bizonyos mértékű ingerültsége, a test fáradtsága és fájdalma adott Szellemi Valómnak is. Most azonban nincs test, és nincs, számomra legalábbis nincs Tudat sem, így mindennél könnyebben és szabadabban szállok. Ahogy az már nem egyszer megesett, ismét Vezetőm kell korlátot szabjon Felfelé való vágyakozásomnak, hisz ha rajtam állna, tán Hazáig sem akarnék megállni. Mindenki ekként volna ezzel, hisz ha valaki megismeri, ismét megtapasztalja a FÉNYT, s a Végtelen Szabadságát, nem tudhat azzal betelni, és nem tudhat az után nem mindennél erősebben vágyakozni is Vezetőm intő gondolat-hullámára visszább fogom lendületem, s engedelmesen lebegek Mellette, s Ő lágyan magához vonz, vagyis betakar a maga Erő-köpenyébe, oltalmazva, szinte dédelgetve, mint anya rég látott gyermekét, vagy szerető ifjú az ő kedvesét, de szinte őrizve is: el ne ragadjon ismét a hév Egy pár, végtelennek tűnő pillanatig ekként lebegünk, szinte egymásba olvadva, majd Vezetőm ismét elindul. Mostmár szorosan mellette maradok, semmiért el nem távolodnék Tőle: ekként lépünk át új, és mégújabb, mind erősebbé váló Fény-körökön. Aztán egy időre megpihenünk, majd ismét tovább indulunk, de már nem felfelé haladunk tovább, bár azt sem mondhatom, hogy lefelé ereszkednénk: síkban haladunk, egy végeláthatatlan ERŐ-szál mentén, amelyről én magam is tudom, mert az Energiák más és más rezgésszintjének áramlásából megérzem: nem egyetlen Erőszál, de több, egymáshoz közel álló, (földi fogalmazással élve) hajszálnál vékonyabb Energia-szál, amely csak egy bizonyos távolságból, vagy egészen közelről tűnik egyetlen szálnak. Azt tudom, mert érzem, hogy az Erő-szál, amely fölött szállunk, * 7

8 I. kötet a Föld Történéseinek megszámlálhatatlan lehetséges hajszál-ívéből tevődik össze, s az egyes energiaszálak rezgésáramának változásából, s azok szín-képéből kikövetkeztetem azt is: a mi számunkra, tehát a ma élő földi emberek számára igen távoli Múlt egy soha Valóság szintre nem emelkedett Történései közé értünk. S hogy ez mennyire ekként van, Vezetőm gondolathullámából is megtudhatom: Minden kornak, ha már az adott Idő-síkon lévő történés lezajlott, más és más az energia szintje, ekként más lesz azok színképe is. Épp így a meg nem valósult, de már meg sem is valósítható, mert az esetleges lehetőségek visszahozhatatlan tárházába merült Utaknak is más és más a színképük, amiként más színe, és más Fény-energiája van a ti mindannyi esetleges valósággá lehető Holnapjaitoknak, s megintcsak más annak a Holnap-képnek a szín-képe, amely a jelen emberiség milyensége végett az emberiség egészének leginkább feltételezhető Holnapjává válik, s amely ekként a legnagyobb valószínűség szerint a magatok Történelmének tényleges, s ekként a Globális és Kozmikus Tudattárba is beíródó Emlék-elemévé válhat. S e fentebbi felosztás az, tehát a lehetséges Holnapok, s a Holnapok történéseinek is végtelen számú variációja az, ami minden egyes ember esetében is adott, így ez az, ami végett épp csak megközelítőleges fogalmat alkothattok magatoknak a reátok váró/várható történésekről, mert hisz elég csak egy lehetséges történést másképp megoldanotok ahhoz, hogy egyéni Útjaitok teljességgel más irányt vegyen. Amiként a Globális, akként az egyéni Sors-vonalak sem csak egyfélék, de a lehetséges Holnapképek végeláthatatlan variációját adják, s csak a már ténylegesen is megélt történés válik egységes állandó tényezővé mindahány Úton járó számára, mint megváltozhatatlan MÚLT. Minden más, a jelentől függ, s amilyen a Jelen, olyan esélyt ad számotokra a Jövő-kép megválasztásánál. Van, hogy a Múlttá váló Jelen kiemel, és magasabb valószínűségi fokra juttat valamely lehetséges Jövőképet, vagy épp megvalósíthatatlanná, tehát már nem létezővé tesz más, gyakorta sokkal szebbnek, és számotokra kedvezőbbnek, s ekként talán kívánatosabbnak érzett Jövőképet, amely Jövőkép eltérített volna benneteket a Valóság felé vezető, Egyetlen Lehetséges Úttól. Mert a lehetséges Utak száma végtelen: de az igazán Helyes ÚT egyetlen, s ha hatalmas kerülőkkel és kitérőkkel is, végül mind rá kell, és rá is fogtok egy percen lépni arra az Egyetlen Útra, s ha nem a Jelenben játszódó Életfilmben, egy azt követőben: de egyszer mindenképp, és mindannyian. Hogy ki meddig keresi a számtalan Lehetséges Út között az Egyedül Valós UTAT: az ÚR Útját követően, az ÚR Parancsolatának, s a már kezetekbe adott Tanítások fényében ez egyedül rajtatok: embereken áll Egy bizonyos pont fölött Vezetőm megáll, s lassan ereszkedni kezd. Még mindig szorosan Mellette, sőt: szinte belé, az Ő Energia-körébe olvadva haladok, így együtt ereszkedünk le az Általa kiválasztott Fényív alsó száláig, ami annyit jelent, hogy egy megadott TÉR-IDŐ ívbe, vagyis egy szférikus körbe, annak is egy meghatározott dimenziójába, annak egyik lehetséges ívébe lényegültünk bele. Minthogy az itt megfigyelhető történések már egy befejezett, egy végleges Múlt történésének, s még azon történésnek is csak egy másik, de akkor és ott még lehetséges, tehát a ténylegesen is Valóság szintre emelkedettől eltérő változatának emlék-elemeiből tevődik össze, szabadabban mozgunk, mintha azt valamely, bárha igen távoli Holnap-képben tennénk vagy tehetnénk, hisz Jelenlétünk energiája már sem így, sem úgy nem befolyásolhatná azt a folyamatot, azt a történés-sort, ami mint Emlékkép, előttünk s számunkra, és némiképp bennünk: Szellemi Tudatunkban is megjelenik. * A Kozmikus szintű Történések (de mondhatnám akként is: a Kozmikus szintű Történelem) lehetséges Valóság-ívei fölött lebegünk. A Vezetőm által választott Fény-íven még csak megszámlálhatatlan sokaságú, a Fény-ívnél lényegesen sötétebb pontot pillantok meg. Ezek egymástól is eltérő Fény-tartományokkal bírnak, vagyis más és más a belső energiájuk csakúgy, mint a pontokat körbe ölelő Erő-mezőé. Az egyik közepes méretű pont fölött ismét megállunk, majd közelebb ereszkedünk hozzá. Messziről felismerem, még akkor is, ha a kedves Kék bolygó most teljességgel másnak tetszik, mint amilyennek meditációs Útjaimon a jelenlegi, vagy már az Új Földet megismertem. És mégis! Mintha magán hordaná a Jegyet, amely kiválasztottá teszi mindahány bolygó közül, jelezve: csak e bolygó alkalmas arra, hogy testén az Élet felé haladókat hordja, hogy azoknak Otthonául, de 8

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2)

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) Tandari Éva És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) I. kötet I. kötet Nem véletlen drága Gyermekeim, hogy a most következő munkánknak meghagytuk a gép által véletlenül elmentett kezdő

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dan Brown: Angels & Demons A Pocket Star Book published by POCKET BOOKS, a division of Simon @ Schuster Inc. Fordította

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html )

Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html ) Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html ) Az elhangzottakat a világosabb és teljesebb érthetőség kedvéért kiegészítő gondolatok, magyarázatok bővítik.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ

BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ .] Minthogy a Szent Zohár Könyve bölcsességének rejteke ezer lakattal van előlünk elzárva, és mivel az emberi nyelvezetünk jóval szegényesebb annál,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A Szeretet Törvényvilága

A Szeretet Törvényvilága Tandari Éva A Szeretet Törvényvilága Én tenéked mondtam: Kövess ENGEM! (Pét. VII. 144.) I. kötet Köszöntelek benneteket gyermekeim. Tandari Éva: A Szeretet Törvényvilága I. kötet Talán nem szokványos dolog,

Részletesebben