TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre"

Átírás

1 TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolf7f;y-ut H. hova n lop s.ollemj rée^ő llctr knzlomcnyek külflendbk. Nyltterben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztésé.' nem kúlcl vssza. ' rjcios s/.erkeő'/to Ifj. Krecsmárík Endre KIADÓHIVATAL: Belezoy-ut 9. számú ház, hova az előfzetés és a nrdetés pemzek küldendők. Eöfzetes clj: Kgész évre 8 Tv. Fél évre 4K NegyM évre In. Egyes szóm ára: Májís I A nyomorúsággal tel életnek szelídebb képet csak a költészet adhat. Az aranyan kuporgó rdeg kufár gúnyosan mosolyog a bolond poétára, ak jó üzletek kötése helyett érkezésedkor vrágékes május megnytja szvét a nagy és nemes, mnden föld salaktól tszta;érzelmeknek. A gyornrát^stentő emberállat prmtív lélekkel rúgja oldalba a költészetet, artkulátlan rkoltozással dcsővén a valót. S mnden züllés, mnden perverztás a látszólagos ésszerűség köpenyét vet magáraf s sten íensőbbséggel hrdet, hogy gaz tekntélye, gaz érték«csak a nyers valóságnak van. És furfangos romlottsággal am szenny és aljasság csak van a vlágon, azt mnd dcsőtk, mert hsz az a való s lekök posványosodását, erkölcs tompultságukat könnyű nagyképűsködő ravaszsággal akkép menten, hogy hszen ők a valónak élnek s nem a bárgyú álomképeknek. Hogy manapság a józan és mérsékelt realzmus helyett a nyers materalzmus sarában fetreng anny ember, ez szomorú bzonyítéka annak, hogy T A H C A. Ssv és ess. Irta: Dr. FRIEDMANN ERNŐ főrabb. le:«, -, jvta, b/arvís Szabd Lyceum" öv áprls 13-k zaróftnncpélyén. Mdőn a ht kzárólagosan a szvnek volt még kncse, a vallás nem volt egyéb mnt az ember Isten ránt szeretetének és bódulatának hűséges és tszta nylvánulása: Akkur nem volt és nem s lehetett a vallásnak feladata az, hogy az ész fölebbvalóságát elsmerve, tartalmát a rdeg ész kérlelhetetlen tnrvcnye szernt ossza fel és rendezze; nem lehetett célja, hogy belső életének tünetet és kfejezéset, külső megjelenésének fordít es tényezőt rendszerbe Foglalja, válassza Mentőst a közömböstől, a lényegest a CH-kuv*/í rítül A ht vláua a szív volt és»*ul 1 * e.t u n akata megosztan senkvel, élet- ; az ember lélek nagyon lealjasult. A tsztultabb s nemesebb ember deálok mocsoktalan légkörébe a htvány ember nem képes felemelkedn s mert restel lelke züllését s mert a magasan fénylő nemesebb eszme s érzelemvlágot el nem érhet, ugy tesz, mnt a mesebel róka a szőlővel, hába ugrándozott a magasban logó pompás fürt után, el nem érhette s bosszu- 1 ságában ráfogta, hogy hszen úgys! savanyu"! Istentjük a nyers realz- 1 must, mert nyakg evckélünk benne s gunyoljuk a költészet nemes fényt sugárzó, ragyogó vlágát, mert htvány S lelkűknek éz a vlág úgys nagyon magas. Es május e^ej^n tsvaszdaí helyett ezért üvölt ezer és ezer emberajkon gyűlöletet hrdető farkasordtás. A szarvas Tanítóegyesület gyermekelőadása. A szarvas Tanítóegyesület büszke önérzettel gondolhat arra a fényes skerre, melyet az elmúlt vasárnap délután aratott a megtartott gyermekelőadással. Az egyesület elnöke, Dankó Soma, ak páratlan agltásával és ügyességével pezsgő életett vtt a tekntélyes egyletbe, szövetkezve odaadó buzgalmu tanító kollegával, oly gyönyörű és tartalmas műsorban mutatta be a a szarvas elemskolások meglepő ügyességét és tehetségét, amely műsornak mnden egyes száma végtelen gondos, tapntatos összeállítóra vall, k teljes tudatában van annak, hogy a tantó hvatás komolysága és nemessége kell, hogy kfejezést nyerjen egy ly gyermekelöadás alkalmával, s. A gazdag műsor mnden egyes száma, akár könnyekre fakasztó, akár tréfás tárgyú volt s, a legnemesebb erkölcs tanulságot mndegyk magában hordta s nemes szórakozás mellett a leghasznosabb okulást s nyujtá a hallgatóknak. Nagyon szép közönség tölté meg a fögmn. tornacsarnokát ez alkalommal s a szarvas társadalom szne-javát, csupa értékes emberet -.láthattuk ott Nem a Arasárnap haszontalan dőtöltés, de a nemes, komoly érdeklődés hozta össze őket. Lelkes és gyújtó hatású volt Dankó Sommá elnök magas szárnyalású, eszmegazdag megnytója. Ez után kezdetét vette a sok szebbnél szebb szám. A gyermekkar éneke meglepő precztást s oly ügyes betanítást árult el, hogy mndenk méltán csodálja Garay Soma tantó kváló karvezető képességét. Ugyanezt mondhatn Rohoska Jenő tanítóról s. Benka Gyula Alföld tavaszdal"-a különösen hatasos volt Ügyesen szavaltak: Lobrcsák János, Patera Rózska, Süveges Anna, Faragó György, Blum Etelka, Klen Árpád, Ltauszky Erzsébet, Galambos Dezső. A ks Cscsely Anna forrása az érzelem a természetes, tszta, hő érzelem, ez meg nem kérdez: nylvánulása megfelelnek-e mndenben az elme örök törvényenek; érdekes, fontos, kötelező-e amt teszen, hanem bzk, mád, hódol, szeret, hat, alkot, közvetlenül, lelkesen és nem keres, hogy mért Valam ttokzatos benső sugallat j egyre zeng: Ember hgyj, remélj és szeress! és e szózat keresztül vezet a kebleknek mnden érzetén, ez a lélek dadaléneke, ha az önzéssel harcra kelve, hatalmát megtörhetné, ez a szv mélyéből felfakadó legbuzgóbb, legforróbb fohászkodás. Avagy ráparancsolhatnók-e a szülejét szerető gyermekre: így és nem amúgy szabad édes anyádat szeretned ebben az előrt, meghatározott formában és dőben szabad gyermek szvednek nylvánulna Bzonnyal nem! Én szeretem anyámat, fog feleln az, hven, odaadón, szvem egt'sz hevével, lelkem egész erejével, és ly szenf szeretetet mm korlátolhat rendszab'ílv, nem ku'ele/lrt n.íhayyás ; éltem mnden helyzetében, a sors mnden fordulatában, mnden gondolaton, ndulaton és cselekvésen fog-e szeretet általtetszen, de előre megállapított szabályok csak béklyók, melyek szabadságomat lenyűgözk, jéglehellet, mely megemészt szvemben az életet. És ugyancsak ekképpen szólott hajdan a vallás s: Szerető szvem egész teljével csak egy érzetet fog át, éleszt, táplál, és ennek neve: Isten. Az dők folyamán azonban a próféta hlet, az sten sugalmazás forrása kapadta vallás eredet melege fogyn, hűln, természetességének üde színe kopn, enyészn, frssen hullámzó formá merevedn, megkövüln kezdőnek. S ekkor állott elő az ész, hogy bünkörébe vonja a vallást és hogy alávesse azt s a gondolkodás kérlelhetetlen törvényenek. De mnthogy az ész csak rendet tür meg, összefüggést, szükségszerű egymásutánt és összhangzatot tartalma egyes része között, azzal kezdte meg működését, hogy a vallásnak egészét zekre szedte, hogy egyes altot-

2 8, SZARVAS ES VIDÉKE : áprls 27 oly gyönyörűen énekelt, hogy a közönség háromszor megújrázta. Nagyon ügyes volt Lehoczky János, Snka Gyula, és Kálló Antal hármas jelenete. Rtka ügyességgel s általános tetszés mellett adták elő a gyermekek Krecsmárk Endre képző tanár két dalógját. A segítség" cmüt Schabatka Ákos és Illyés Bálnt, az El Amerkába" cmüt pedg Stener Annuska és Bag Károly adták elő kedves elevenséggel, több zben nagy derültséget keltve a humoros tartalommal. Gyönyörű volt a Megfagyott gyermek" melodráma s, melyet Ltauszky Erzsébet szavalt, Rohska Jenő ksért zongorán s a gyermekkar pedg énekelt hozzá. A szarvas Tanítóegyesület ezen előadással oly életrevalóságról tett tanúbzonyságot, mely a szarvas társadalom részéről osztatlan elsmerést s általános becsülést szerzett számára. Bár teremne a vezetőség agltása a jövőben s hasonló skereket. é\ Orsz. 6v. Tanárgyülésről. Az Orsz. Ev. Tanárgyülés érkező férf és nő tagja közül összesen 112 személy számára lesz hely a szarvas ur családoknál. A programm ném módosítást szenved, amennyben a hangverseny május 13-án nem este 8 órakor, hanem délután 6 órakor kezdődk a város színkörben. A hangverseny műsora következő : Prológ mondja : 1. Nkelszky Zoltán képző gazgató. 2. M tavaszunk. Költemény. Irta : Csenger Gusztáv. Szavatja ; Hegedűs Margtka tanítónő. 3. Tró. Előadják: Zongorán : Dr. Osváth Gedeonné, hegedűn : Dr. Osváth Gedeon aszód gmn. tanár, fuvolán : Mcsnay Ernő aszód gmnázum és egyházközség felügyelő. 4. Saját költeményét szavalja: Osváth Eszter bpest polg. sk. tanítónő. 5. Énekel: Smkovcs Etel. Zongorán ksér: Supper Frgyes képz. tanár. 6. Előad : Vetorsz József nyíregyháza elemen tanulmányozza és ösmerje az egésznek természetét. És el s érték céljukat a htbölcselők Szétbontották, felkutatták a htet legttkosabb rejtekében, megvzsgálták, megsmerték mnden egyes részecskéjét. Mnt a testboncolók kezdték a htelemzők a vallást s szétbontan és egymással vetekedve azon fáradoztak, hogy a vallás össztartalmát mnél ksebb térre szorítsák össze. Igyszorttaték a vallás a meleg szvből a hdeg ész vlágába és gy lőn a vallás merev, élettelen. Pedg a vallásnak mnt a vlágosságnak kell, hogy átjárja a lelkeket, kell, hogy elhasson a szvnek legsötétebb rejtekébe s, hogy megszenteljen mnden reményt és szándékot, hogy szabályozzon és gazgasson mnden törekvést és akaratot. Igyekvésünk oda fog rányuln, hogy a következő 2 kérdésre kapjunk teljes feleletet: 1. Mlyen legyen a szv, hogy tsztának, % Mlyen legyen az ész, hogy épnek nevezhessük (Folyt, köv.) tanár. 7. Zongorán saját szerzeményét játsza: Benka Gyula főgímn. gazgató, 8. Sextet. Előadják: Supper Frgyes, Dr. Salacz Aladár, Lang János, Saskó Soma, Dr. Szemző István, Gajdcs Pál. Jegyek ezen hangversenyre május 5-ke után válthatók. A közgyűlés május hó 14-én a főgímn. tornacsarnokában lesz. Ismerkedés est május 13-án a hangverseny után a Árpád,,-szálIóban. Május 14-én reggel az ó-templomban tartandó stentszteleten mát mond Mendöl Lajos főgmn. vallástanár, énekeln fog a tanítóképző és a főgmn. egyestett fjúság énekkara. é\ szrtügy bzottság döntése. Lapunk mult számában említést tettünk arról, hogy a szarvas színjátszásért a tavasz szezonra vonatkozólag öt pályázat érkezett be a kérvények beadásának határdejég, ápr. hó 10-g. Mután a szükséges nformácók beérkeztek, Dr. Weland Sándor főszolgabíró, mnt a szarvas sznügy bzottság elnöke, a bzottságot f. hó 21-ére egybehívta a kérvények felett való döntés céljából. A bzottság lelksmeretes megfontolás és a legelfogulatlanabb bírálat után az de tavasz évadra a játszás engedélyt a sopron sznkerület jónevü drektorának, Thury Elemérnek adta. A m a szavazatok megoszlását llet, Thury Elemér 8 szavazatot, Krémer Sándor pedg 1-et kapott. A színtársulatot kötelez a bzottság, hogy az előadásokat május 10-én okvetlen meg kell kezdene s junus 20-g folytatna. A dráma és vígjátékon kvl főleg az operett előadásokat kell kultválnok. Elnöklő főbíró ajánlatára a sznügyek élénk fgyelemmel való kísérése céljából a Színészek lapja" c. szaklapra való előfzetés céljából az elöljáróságot megkeresk. Dr. Weland sznügy szabályzat készítését javasolja s a bzottság felkér a javaslót, hogy készítsen egy lyen, a hely vszonyoknak megfelelő szabályzatot. Mnt értesülünk különben Thury művészgárdája révén a szarvas közönség olyan magas művész nvóju előadásokra számthat, amlyenekben még alg volt része. h í r e k. Mészáros Gusztáv kn tábla bíró. A krály Mészáros Gusztávszarvas kr, járásbrónak az Ítélőtábla bíró címet és jelleget adományozta. Mészáros Gusztáv a törvényszék területén levő bró karnak nagyérdemű tekntélyes tagja, aknek előléptetése széles körökben kelt megelégedést és ősznte örömet. Halálozás. Lapunk mult számában megemlékeztünk arról a súlyos csapásról, mely a szarvas társadalomnak egy rtka becsülésben álló, kváló mágnás tagját, gróf Bolm Gézát érte Fenkölt lelkületű neje, ksszencze Smezey Ilona hosszas szenvedés után f. hó 19-én hajnalban 41 éves korában, házasságának 19-k évében jobb- I létre szenderült. Temetése az elmúlt vasárnap ment végbe páratlanul nagy részvét mellet. A szarvas társadalom színe-java osztály különbség nélkül megjelent a végtsztességen s valóságos népáradat ksérte az elhunyt mágnásasszonyt utolsó útjára, a halásztelk ó-temetőbe. Az engesztelő szent-mse áldozat másnap délelőtt 10 órakor volt a szarvas kegyúr templomban. Lebegjen zavartalan, örök béke nyugvó hamva felett!! Peszach. Zsdó polgártársank nagy ünnepe volt az elmúlt kedden, az ő husvétjuk, a peszach vagy kovásztalan kenyér ünnepe köszöntött be hozzájuk Ezt az ünnepet a zsdój ság az Egyptomból való kvonulás, emlékére ül meg és nyolc napg tart, 1 mely dő alatt kovásztalan kenyeret, vagys maceszt és ebből készült tészta-! nemüeket ehetnek kenyér helyett. Az.ünnep ejőestélye hétfőn volt és vége kedden lesz. Lelkész értekezlet. A békés, evang. egyházmegye lelkésze és felügyelő áprls 23-án, szerdán tárták, az évenként szokásos elnökség érte- ; kezletet Orosházán. Ez alkalommal a lelkészek és felügyelők együttesen já-! rultak az ur asztalához. Az értekezleten felolvasást tartott a lelkész kar két fjú tagja : Horémusz Pál orosház és ' Spos András csorvás lelkész. Ez érdekes és tartalmas előadáson kívül mnden jelentősebb egyház ügy meg- vtatás alá került. Az értekezlet elnö- ; ke : Veres József esperes és Havár Dánel egyházmegye felügyelő voltak. Államsegély. Mkler Sándor békésvármegye kr. tanfelügyelő átratban értesítette Orosháza község elöljáróságát arról, hogy a vallás- és közoktatásügy mnszter az paros tanoncskola részére 3500 korona államsegélyt utalványozott k. Pótlás. A két hete tartott áll. polg. leányskolá gyermekelőadás skere érdekében fárasztó munkát végző tanítónők közül kötelességünknek tartjuk utólag még kemeln Csépdny Margt, Komjdth Berta, Lukes Ilona, Lor vatka Ilona és Kürthy Mára tanítónőket, akk főleg a színdarabok betanítása körül végeztek fényes eredményű munkát.

3 SZARVAS ÉS "VIDÉKE 3. íbéla és Györgf napja. Két népszerű névnap volt az elmúlt héten. Béla napja csütörtökön pédg György Szerdán napja. Szerdán a főgmn. jeles professzorát s a szarvas társadalom egysk legértékeseb kulturemberét, Dr. Nemes Bélát keresték fel gen sokan vendégszerető otthonában. A tanulófjúság s kedves.ajándékkal lepte meg. Lelkesen ünnepelték Dr. tuksz Béla és hagy Béla ügyvédeket s, mnt a szarvas társas élet kedvelt tagjat. -Najnal Béla, Bárány Béla, Pollák Béla, Szenes Béla és a több rokonszenves és népszerű Bélák mnd sok gratulácót kaptak névnapjok alkalmából. Csütörtökön pedg főleg Dr. Belopoíoczky György község orvost a szarvas orvos kar egyk legtekntélyesebb tagját halmozták el gaz és meleg jókvánatokkal a gratulánsok. Uj telekkönyv vezető. Scírossy Soma szarvas telekkönyvvezető nyugalomba vonulása folytán Szántó József let knevezve ezen állásra, k hvatalát, mnt értesülünk, a jövő hónapban fogja elfoglaln. Az uj telekkönyvvezető rokonszenves és gen képzett -hvatalnok ember, kben a szarvas társadalom s értékes tagot nyer. ntézet látogatás Mkler Sándor Békésvármegye m. kr. tanfelügyelője az elmúlt héten Szarvason dőzött a tanítóképző látogatása céljából. Az ntézetben tapasztalt lelkes és buzgó munka felett teljes elsmerését fejezte k. A moz már csak rövd deg. Msztrk Lajos elsőrangú és közkedvelt mozja, mely olyan kedves szórakozóhelye volt a szarvas közönségnek, már csak rövd deg fog gyönyörködtetn bennünket. Mndössze még egy hétg fog körünkben dőzn s aztán távozk. Nem lehet csodáln tehát, ha a szarvas közönség kétszeres érdeklődéssel gyekszk khasználn e kellemes szórakozast és sokág fogja érezn majd a népszerű moz hányát annál nkább s, mvel még nem volt Szarvason olyan közkedvelt mozsznház, melynek tulajdonossá olyan rtka lelksmeretséggel felelt volna meg kötelességének s oly teljes mértékben tudta volna kérdemeln a közönség gaz elsmeresét, mnt Msztrk Lajos. Az elmúlt hét műsora csupa gazdag, vonzó számmal brtak, sok szép szenzácós darabbal. Péntek délután rendkívül tanulságos müsoru gyermekelőadas s volt, melyen nagy számmal vettek részt a kcsnyek. A ma műsor önmagát dcsén, oly változatos és szenzácós. Szebbnél-szebb, érdekesebbnél-érdekesebb számok. A legmelegebb pártfogást érdeml, Járáskör tantóegyesület gyűlés. A békésmegye általános tanítóegyesület szarvas járásköre f. no 19-én d. e. 9 órakor tartá rendes gyűlését a község parskolában, a szakavatott és odaadó buzgalmu, derék gazgató-tanító, Kürtössy József elnöklete mellett A szép számmal egybegyűlt kartársak, folyó ügyek elntézése után két értékes és tartalmas előadásban gyönyörködtek. Lcísdóffy Jözség óvón'ő a gyernvék&nnepélyekről «értekezett okos és tanulságos módon, nagy tetszést aratva, majd. utána szlovák Pál -község tanító Az olvasás 'tanítására" vonatkozólag rtka gyakorlat ügyességről tanúskodó előadást tartott. Mídkét értekezés a legkomolyabb fgyelmet érdeml s kváló szakképzettségről tanúskodk. A szépen skerült gyűlés tanítónk vrágzó egyesület életét gazolta. Gratulálunk. A járás <uté.ptö bzottság gyfflése. Az elmúlt csütörtök délelőtt Dr. Weland Sándor főszolgabíró elnöklete mellett gyűlést tartott a járás ut bzottság s egyhangú lelkesedéssel adtak kfejezést ama óhajuknak, hogy -a mezőberény, mntegy 20 klométeres utat a vcnáls utakból kkapcsolva, átadják a vármegyének kockakövekkel való képítés céljából s az ut fentartására év 800 koronát, hajlandók adn. Az utment érdekeltek készséggel hajlandók 35% percentes hozzájárulást adn, ha a kncstár vagy a vármegye a szóban forgó utat kkövez. A járás ut, bzottság határozata a legközelebb képvselőtestület-gvülés -elé kerül s mnt értesülünk, ott s olyan a hangulat, hogy nagyobb öszszeggel hajlandó a község s hozzájáuln e nagyfontosságú ut kkövezéséhez. Dr.. Weland buzgó ttánjárása következtében ugy az -alspánnál, mnt a mnsztérumban a lehető legmelegebb pártfogásban vészesült e terv s ha a ksebb fórumok akdáyt nem támasztanak, a megye s am községünk egy gazdaság fejlődés tekntetében nagyon becses müúttal lesz gazdagabb, melynek értéke ( mntegy koronát képvselne. Igaz elsmerést érdemel az ut bzottság eme eléggé nem értékelhető nemes buzgalma. Jelölés jutalmazásra. A közművelődés alapból a magyar nyelv skeres tanításáért egyes tanítókat és óvónőket megszoktak jutamaz. A vármegye e jutalmazásra ajánlja : Snkovcs Pál és Prvler Pál szarvas, Tury Béla gyula tanítókat és Bucskó Gzella és Békéd Jánosné csorvás óvónőket. Nylatkozat. Lapunk legutóbb számában a szerkesztő üzenetekben Budapest olvasó" cmre szóló üzénetünk a szarvas tűzoltósággal semmféle kapcsolatban nncs. Am községünk tűzoltót sokkal nagyobbra becsüljük, hogysem esetleg sértő megjegyzésekkel llessük. Az ő terhes és önfeláldozó buzgalmu munkájuk nem gáncsot, de elsmerést érdemel s örvendünk, hogy alkalmunk nyílt eme ősznte véleményünk nylvánítására. A szerkesztőség. Állatdjazás Szarvason. A földmvelésgy mnszter az ez évben tartandó szarvasmarhadjazásra 2000 koronát utalványozott, a lódjazásra szntén fog utalványozn. Szarvason aug. 20-án, Békésen pedg szept. 14-én rendez állatdjazást a megye gazdaság Béké«vármegye tántól Szarvason. A pünkösd után tartandó örsz. Tanárgyűlésre, mnt értesülünk, Békésvármegye összes tanító és tanítónő s le akarnak jönn Szarvasra oly célból, hogy az ezen alkalommal jelen levő pedagóga kválóságokkal személyesen s megsmerkedhessenek, továbbá, hogy egymással s beható eszmecserét folytathassanak sok fontos érdekeket lletőleg. A lejöveíel tsztán csak az elszállásolás kérdésén fog megforduln. Ha ennek nem lesz akadálya, ugy Szarvas összesen vagy 350 pedagógus vendéget üdvözölhet fala között. Ilyen kulturünnepe Szarvasnak még nem volt, amlyen ebben az esetben lenne Knek kell jó szölöpermetezö Egy teljesen jó karban levő szőlőpermetező, kedvező áron özv. Va/ent Jenőné úrnőnél eladó. A tulajdonosnál bármkor megteknthető. Lakk szemben a Központtal. Ak végg dögönyözte a vasút személyzetet. A mult év októberében Raclovcs György szentandrás mezőőr Szarvasról Csabacsüdre utazott Nem lévén jegye, a kalauz Csabacsüdön Lestyan János váltókezelőnek adta át, Radovcs azonban dulakodn kezdett Lestyannal, knek segítségére \ohut György pályaőr s előjött, ak szntén kapott a harcas mezőőrtől egy ks gyönge mellbevágást. A zajra Bérczy Kálmán állomáselőljáró s elősetett, akt meg a váróteremben az utasok szemeláttára kólíntott fejbe Radovcs uram'. Hatóság ellen erőszak matt a gyula törvényszék 14 nap fogházra Ítélte. Persze a mezőőr fellebezett. Ah arj a, hogy cp ő je mndg jó formában maradjon Ugy Demetrovcs Józsefnél készítesse azt, ak nemcsak technkalag tökéletes munkát ad, de valósággal művész szempontból s fejlett érzékkel, ízléssel felel meg mnden követelménynek, amelyet ez parágban a szükségletek előírnak. Az ő kváló szakmabel tudása már meg s győzte a szarvas közönség legszélesebb réteget s, ugy hogy, rövd tt tartózkodása alatt csaknem mndenk, a knek különös génye van, őt keres fel megrendelésével. (E rovatban közlöttekért nem vállal felelőséget a Szerkesztőség.) Köszöoetoylváotás. Mndazok, kk szívesek voltak boldog emlékű nőm utolsó utjánál a szomorú temetés fényét nagybecsű jelenlétükkel emeln és a végtszteletet megadn, fogadják egy megtört szívnek ősznte háláját és köszönetét. Szarvas, ápr. 25. : Gróf Bolza Géza és családja. A Nemzet Kultura" legújabb száma sok jeles közleményt tartalmaz, amelyek végg olvasása élvezetet és sok hasznos smeretet nyújt. A tartalmas és becses kulturtevékenységet végző folyórat eme frss számának gazdag és értékes közleménye a következők; Molnár Vktor: Iskola és élet. Szobolovszky István: A modern avtónevelés. Dr. Horváth Dezső: Egységes tanfelügyelet. Dr. Nemes Béla: Neves krtkusok, Pál Ernő : Társadalmunk betegsége, Mocskony József; A humor* Élet. stb.

4 4, SZARVAS ES VIDÉKE áprls , tkv szám. A szarvas kr. járásbíróság mnt tkv hatóság közhírré tesz, hogy a Békésszentandrás takarékpénztárnak Guttman Adolf mnt kskorú gyermeke Guttman Lajos. ( llönka, Erzsébet, Sándor és József törv. képvselője végrehajtást szenvedő 720 ellen kor. tökekövetelés s járuléka ránt végrehajtás ügyében á gyula Irr. törvényszék, lletve a szarvas kr, járásbíróság területén lévő Szarvas község határában fekvő a szarvas sz. tjkvben A L 3. rgzám alatt felvett hrszámu 333. M-öl beltelek és házra 1638 koronára megállapított kkáltás árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ngatlan év május hó 14-k napján d. e. 9 órakor a kr. járásbróság, mnt tejekkönyv hatóság hvatalos helységében megtartandó nylvános árverésen el fog adatn, de a kkáltás ár 2 /s-án alól nem. Árverezn szándékozók tartoznak az ngatlanok becsárának 10 %-át bánatpénzül készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-e. 42 -ában jelzett árfolyammal számított és az év november hó 1-én kelt sz. I. M. rendelet 8 -áb*m kjelölt óvadékképes értékpapírokban a kküldött kezéhez letenn, avagy az 1881: LX. t.-e a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kállított szabályszerű elsmervényt átszolgáltatn. Kr. járásbíróság mnt tkv hatóság. Szarvas, február hó 14-én. Ifcvd-észáros Q-vLSZtá/v", sk. kr. járásbró. A kadmány hteléül : telekkönyvvezetö. háztartás, kozmetka és kötszerészet ckkek nagy raktára. Nagyban és kcsnyben. BUDAPEST, VIII., LOSONCI-UTCA 13. sz, reklámakcóra ösztönöz, melynek nyomán tsztelt közönségünknek még nagyobb és szembeszökőbb előnyöket bztosítunk. / csoport 2 korona 50 fllér (19 darab) 1 drb. üvegtégely franca arc- és kézfnomító 1 drb. franca szappan (bármely llatban) 1 üveg franca parfüm (bármely llatban) 1 üveg franca brllantn (bármely llatban) 1 könyv (60 lap) angol pouderpapr 1 csomag dr. Heder-féle fogpor 1 drb. franca fogkefe (csontnyéllel) 1 csomag amerka Shampoon hajmosópor 1 üveg valód Johann Mára Farna kölnvíz 10 drb. szekrény és ruhallatostó (Sachet-Iap.) összesen 19 drb. 2 korona 50 fllérért. Szállítások naponta eszközöltetnek. Szétküldés : bztos postakézbestés érdekében vagy utánvét mellett, mnek költsége 84 fllér, vagy a pénz előleges beküldése ellenében a mely esetben a 2 korona 50 fllér vételárhoz 72 fllér csatolandó. Csomagolás költséget nem számítunk. Tzenhat oldalas llatszer és háztartás értesítőnket kvánatra ngyen és bérmentve küldjük. 12. sz. J II. ker. Gróf Csáky utca 79. ház szabad kézből eladó. sz. Értekezhetn ugyanott. 1 4 A szarvas baromftenyésztő egyesület f, év május hó 4-én d. u. 3 órakor, a községháza ks tanácstermében étf reodes közgyűlést tart, melyre a tagok ez uton s meghvatnak. Tárgysorozat; 1. Ttkár jelentés az évről. 2. A választmány jelentése az egyesült pénztárának év állásáról, a felmentmény megadása. 3. Esetleges ndítványok tárgyalása Szarvas, ápr. 18. Az elnökség. A n í a Treszt Általános General és a Magyar jég- és vszontbztosító társaság képvselője. Szarvason. E let-, betörés-, skkasztás-, baleset-, tűz- és jégbztosítások, tehén, lóbztostást karteten kvül olcsón eszközöl meglepő újdonság I Fáozmbalom (Xlophon.) Bárk egy óra alatt megtanulhat rajta < M játszan. A PacmrgneraflQnqszerktraft/fadwjt. balom 15 külömbözö nagyságban összehangolt fadarabból áll és a melléket verőkkel (ugy mnt a cmbalom) lesz játszva. Ára verőkkel, tokkal és meses ajándékkal csak 6 korona. Wagner a Hangszer-Krály" országszerte elsmert elsőrendű hangszeráruházában Budapest, József-körut IS. Fényképes árjegyzék ngyen. Óvás: Fgyeljen jól a pontos címre és házszámra j. Bútortermelés lakberendezés nagy vállalata Orosházán az evang. templom átellenében. Kárptos és asztalos partelep előnyös beszerzés hely! Reggelzés előtt félpohár S X h rn < d 1b a <1 * r Használata valód áldás gyomorbajosoknak, s zékszorulásba n szénvedöknek. -»g Kapható helyben 7 12 Am.» í I egjobb széptőszer! Hölgyek részére nélkü- L ; :: lözhetctlen 1 :: Óvakodjunk az utánzatoktól! Törv. védve. Csodás, gyors és bztos hatású. 09 elérésére, tökéletesítésére és föntartására legktűnőbb és legbztosabb a vegytszta, sem hganyt, sem ólmot nem tartalmazó, teljesen ártalmatlan, mnden gyógyszertárban, drogérában és llatszerkereskedésben kapható FÖLDES-féle -CRÉME jl -SZAPPAN Ezen vlághírű arckenőcs eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, mtreszert és más mnden bőrbajt, snt ráncokat, hmlőhelyeket s, az arcot fehérré, smává és üdévé varázsolja. Ara: ks tégely 1 kor. nagy 2 kor. Margt hölgypor (3-féle színben 1.20 kor. Margt szappan 70 fll. Margt fogpép (ZaphnpastaJ 1 kor., Margt arcvz 1 korona. Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése után küld a késztő: Főraktár: 2 15 ' -»TWJKJV SZARVASON: Bugys Andor Csábrády János gyógysz. a Nlt)«r*/a bztosító Qtézet v BúdapeSteO- * Szarvas képvselő: Sabel József. Belcey-ut 4. szám. 2-5 III^B wn w^w Styra-UotfQrSa!" megmunkálnak fnom és vastagszálu pamutot ugyanazon gépen. Kép vselők kerestetnek. Árjegyzék ngyen. Részletfzetésre s, Styra-Kötögépgyár Graz, III Gróf Csáky Albín-utcal. ker. 74. számú ház, mely áll: 5 szoba, 2 konyha és mellékhelységekből, eladó. Értekezn lehet a tulajdonosnál a helyszínén. 2 3 környékén mnden gyógyszertárban és jobb fúszerüzletben Az elrontott 2 3 óra alatt teljesen rendbe fll. <50 fll

5 szarvas és vdéke 5. ktűnő szer hűgycsőfolyás, kankó, herelob, hólyaghurut és dült fehérfolyás ellen. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. Dr. Bojta-'lnjekcó e e gywejüleg használva. Orvoslag ajánlva. 1 üveg 1 kor. 60 fll; ehhez egy fecskendező férfaknak vagy nőknek 1 kor 5'0 fll- Eredményért kezesség. Unversal-FludrSf 1 " testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fogfájásnál és bőrvszketegségnél. 1 próba üvegcse 40 fll. 1 nagy üveg 1 kor. 50 fll. Skrbaock K. M gyógyszertára a Kereszthez, TenjsSVár. Erzsébetváros, XíV., Hunyad-út 30. sz. 20 Vszontelárustók fényesen díjazva. " 3 K I toárrclsren a legtöfeéletesetotoen. I I, l " r I (Sallert, bóf^bcreo tükörféoove kézelőt drb.-k«ot 7 fllérért tsztt. SlWeges JáDOS ^VWST I Szarvas. ra LO t> Guaszeseteknél a ruhák 2é órán belül festetnek. ügyvéd vzsgára rövd dő alatt eredményre vezető módon előkészít Dr POIQZ Rez&ő > ügyvéd, jog' szemnáruma és jogalkalmazást tanító ntézete. Kolozsvár. Kossuth L. u. 35. Telefon szám r tm' 'í sí m t' _ FOX V MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE Benedek Ernő L 1 LEGFINOMABB elszakíthatatlan, franca Mm" férf gumm-óvszer 1 tucat 2 korona 50 fllér, 2 tucat 4 korona 50 fllér, 3 tucat 6 korona. :: Portó 30 fllér. :: H F7" BUDAPEST, VIII., Losonc-utca 13. * l IL./L Dszkrét szétküldés. \ 1 L: m BUDAPEST, IV, VERES PÁLNÉ-UTCA 3. SZÁM. A legkedvezőbb feltételek mellett, kényelmes hav részletfzetésre 1. The Fox Vsble amerka Írógépet ós rógépkellékeket. 2. Amerka redőnyös Íróasztalokat. 3. Amerka könyvtár, rat- és okmánytár berendezéseket. 4. Ksebb nagyobb pénzszekrényeket, 5. Angol bőrgarntúrákat. OgpéE C$0 szállít: azon, hogy a THE FOX Írógép hrdetéset sehol sem látta meg. Pedg tapasztalta, hogy száz ós száz Írógép csnál reklámot magának a legkülönfélébb mód kon - " No p Steckenpferd I eláruljuk mért terjedt el sok száz THE FOX VISIBLE Írógép mnden költséges reklámharsonázás nélkül. Mert ak egy THE FOX Írógépet megvásárolt és meggyőződött róla, hogy szebb, tartósabb, gyorsabb írógépet keresve sem lehet találn, megmondta mndenknek, hogy I elérhetetlen hatám szeplők eltávolítására és nélkülözhetetlen szer arc- és borápolásra, mt számtalan elsmerőlevéllel bzonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogérákban, Illatszer és fodrász üzletekben 80 fllérért kapható. Szntnay páratlan hatású nő kézápolása a Bergmann Manera" llomkrémje, mely tubusokban 70 fllérért mndenütt kapható. Írógépet érdemes beszerezn, mert ez a legtökeletesebb latható trasu uj amerka Írógép. A modern rógéptechnka nem produkált még egy a THE FOX-hoz hasonló mesterműve. Amellett, hogy ára sem magas, kedvező fel

6 ímj Az általánosan elösmert s helyben s már több gazdálkodó által kpróbált és ktűnőnek Mf bzonyult Korn>ck-féle a f r k a a r a t ó és k é v e k ö t ő, ta valamnt fűkaszáló, tárcsás rendszer! vetögép s más egyéb e cég által gyártott bármely gazdaság gépek és a hrneves Kalmár-féle gabooatszttó rosták képvseletét ez évben s 1 7 l'f Í 1 ftl M VS állandó részek, R ^ t b y S á Q d o r fa ecetszcszgyárosjál kedvező fzetés feltételek mellett jutányosán beszerezhetők és megteknthetők. A gazdaközönség kényelmét előmozdítandó gondoskodtam, hogy a gépek két szerelő altal díjmentesen baálltassanak, melyekért a gyár teljes jótállást vállal. Esetleg elromlott alkatvalamnt kévekötő fonalak nálam helyben azonnal beszerezhetők. 1 f* g G í< V\,, Telefon szám : 16. U L APOLF - es SZARVASON. út 9. szám. Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és boríté* kok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak mellett készíttetne^ Könyvkötészetemben mndenféle munkák kvtelben könyvkötészet egyszerű és dszes a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb alatt köttetnek be. dő Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás!» Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajzszerek. Énekes- és makönyvek nagy választékban. Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. ^Szarvas és Vdéke" kadóhvatala.

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre. évfolyam. Szarva*. 1910. november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4ÉJ&. évfolyam 1888. 4. szám. Bebreczen, vasárnap, január 22, Előfizetési feltételek: Fizetendő Debreczenben, Egész évre 2 frt. Félévre 1 Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 hr. évi postadíj előleges beküldése

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata 770-852 között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Évfordulók. A tartalomból. ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám

Évfordulók. A tartalomból. ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám A tartalomból Október 23. Pályázat Iskolai hírek Büszkeségeink Köszöntés Önkormányzati hírek Ülésteremből jelentjük Sport Programok

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _...

junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _... i éviolyam. wrtrr. junius TÁKSAEALMI ós Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel. Eltifisetéai 4r : Egész évre 5 frt kr. Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Egyes szám ára 10 kr. Saerkeastttség

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály M

Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály M Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály Műveinek Kritikai Kiadása Levelezés Szerkeszti Sipos Lajos) Egykori egyetemi tanárom, Koczkás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

Főszerepben a játék. Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.

Főszerepben a játék. Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel. Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 22. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Főszerepben a játék Gyermeknapon a játéké volt a főszerep a múlt hét szombatján. Délelőtt a Szarvasi Kézműves Egyesület invitált kicsiket és nagyokat,

Részletesebben

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr.

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr. XLÍIÍ. évf. Cluj-Kolozsvär, 1933. február 2. sz. ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. ti Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben