TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre"

Átírás

1 TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolf7f;y-ut H. hova n lop s.ollemj rée^ő llctr knzlomcnyek külflendbk. Nyltterben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztésé.' nem kúlcl vssza. ' rjcios s/.erkeő'/to Ifj. Krecsmárík Endre KIADÓHIVATAL: Belezoy-ut 9. számú ház, hova az előfzetés és a nrdetés pemzek küldendők. Eöfzetes clj: Kgész évre 8 Tv. Fél évre 4K NegyM évre In. Egyes szóm ára: Májís I A nyomorúsággal tel életnek szelídebb képet csak a költészet adhat. Az aranyan kuporgó rdeg kufár gúnyosan mosolyog a bolond poétára, ak jó üzletek kötése helyett érkezésedkor vrágékes május megnytja szvét a nagy és nemes, mnden föld salaktól tszta;érzelmeknek. A gyornrát^stentő emberállat prmtív lélekkel rúgja oldalba a költészetet, artkulátlan rkoltozással dcsővén a valót. S mnden züllés, mnden perverztás a látszólagos ésszerűség köpenyét vet magáraf s sten íensőbbséggel hrdet, hogy gaz tekntélye, gaz érték«csak a nyers valóságnak van. És furfangos romlottsággal am szenny és aljasság csak van a vlágon, azt mnd dcsőtk, mert hsz az a való s lekök posványosodását, erkölcs tompultságukat könnyű nagyképűsködő ravaszsággal akkép menten, hogy hszen ők a valónak élnek s nem a bárgyú álomképeknek. Hogy manapság a józan és mérsékelt realzmus helyett a nyers materalzmus sarában fetreng anny ember, ez szomorú bzonyítéka annak, hogy T A H C A. Ssv és ess. Irta: Dr. FRIEDMANN ERNŐ főrabb. le:«, -, jvta, b/arvís Szabd Lyceum" öv áprls 13-k zaróftnncpélyén. Mdőn a ht kzárólagosan a szvnek volt még kncse, a vallás nem volt egyéb mnt az ember Isten ránt szeretetének és bódulatának hűséges és tszta nylvánulása: Akkur nem volt és nem s lehetett a vallásnak feladata az, hogy az ész fölebbvalóságát elsmerve, tartalmát a rdeg ész kérlelhetetlen tnrvcnye szernt ossza fel és rendezze; nem lehetett célja, hogy belső életének tünetet és kfejezéset, külső megjelenésének fordít es tényezőt rendszerbe Foglalja, válassza Mentőst a közömböstől, a lényegest a CH-kuv*/í rítül A ht vláua a szív volt és»*ul 1 * e.t u n akata megosztan senkvel, élet- ; az ember lélek nagyon lealjasult. A tsztultabb s nemesebb ember deálok mocsoktalan légkörébe a htvány ember nem képes felemelkedn s mert restel lelke züllését s mert a magasan fénylő nemesebb eszme s érzelemvlágot el nem érhet, ugy tesz, mnt a mesebel róka a szőlővel, hába ugrándozott a magasban logó pompás fürt után, el nem érhette s bosszu- 1 ságában ráfogta, hogy hszen úgys! savanyu"! Istentjük a nyers realz- 1 must, mert nyakg evckélünk benne s gunyoljuk a költészet nemes fényt sugárzó, ragyogó vlágát, mert htvány S lelkűknek éz a vlág úgys nagyon magas. Es május e^ej^n tsvaszdaí helyett ezért üvölt ezer és ezer emberajkon gyűlöletet hrdető farkasordtás. A szarvas Tanítóegyesület gyermekelőadása. A szarvas Tanítóegyesület büszke önérzettel gondolhat arra a fényes skerre, melyet az elmúlt vasárnap délután aratott a megtartott gyermekelőadással. Az egyesület elnöke, Dankó Soma, ak páratlan agltásával és ügyességével pezsgő életett vtt a tekntélyes egyletbe, szövetkezve odaadó buzgalmu tanító kollegával, oly gyönyörű és tartalmas műsorban mutatta be a a szarvas elemskolások meglepő ügyességét és tehetségét, amely műsornak mnden egyes száma végtelen gondos, tapntatos összeállítóra vall, k teljes tudatában van annak, hogy a tantó hvatás komolysága és nemessége kell, hogy kfejezést nyerjen egy ly gyermekelöadás alkalmával, s. A gazdag műsor mnden egyes száma, akár könnyekre fakasztó, akár tréfás tárgyú volt s, a legnemesebb erkölcs tanulságot mndegyk magában hordta s nemes szórakozás mellett a leghasznosabb okulást s nyujtá a hallgatóknak. Nagyon szép közönség tölté meg a fögmn. tornacsarnokát ez alkalommal s a szarvas társadalom szne-javát, csupa értékes emberet -.láthattuk ott Nem a Arasárnap haszontalan dőtöltés, de a nemes, komoly érdeklődés hozta össze őket. Lelkes és gyújtó hatású volt Dankó Sommá elnök magas szárnyalású, eszmegazdag megnytója. Ez után kezdetét vette a sok szebbnél szebb szám. A gyermekkar éneke meglepő precztást s oly ügyes betanítást árult el, hogy mndenk méltán csodálja Garay Soma tantó kváló karvezető képességét. Ugyanezt mondhatn Rohoska Jenő tanítóról s. Benka Gyula Alföld tavaszdal"-a különösen hatasos volt Ügyesen szavaltak: Lobrcsák János, Patera Rózska, Süveges Anna, Faragó György, Blum Etelka, Klen Árpád, Ltauszky Erzsébet, Galambos Dezső. A ks Cscsely Anna forrása az érzelem a természetes, tszta, hő érzelem, ez meg nem kérdez: nylvánulása megfelelnek-e mndenben az elme örök törvényenek; érdekes, fontos, kötelező-e amt teszen, hanem bzk, mád, hódol, szeret, hat, alkot, közvetlenül, lelkesen és nem keres, hogy mért Valam ttokzatos benső sugallat j egyre zeng: Ember hgyj, remélj és szeress! és e szózat keresztül vezet a kebleknek mnden érzetén, ez a lélek dadaléneke, ha az önzéssel harcra kelve, hatalmát megtörhetné, ez a szv mélyéből felfakadó legbuzgóbb, legforróbb fohászkodás. Avagy ráparancsolhatnók-e a szülejét szerető gyermekre: így és nem amúgy szabad édes anyádat szeretned ebben az előrt, meghatározott formában és dőben szabad gyermek szvednek nylvánulna Bzonnyal nem! Én szeretem anyámat, fog feleln az, hven, odaadón, szvem egt'sz hevével, lelkem egész erejével, és ly szenf szeretetet mm korlátolhat rendszab'ílv, nem ku'ele/lrt n.íhayyás ; éltem mnden helyzetében, a sors mnden fordulatában, mnden gondolaton, ndulaton és cselekvésen fog-e szeretet általtetszen, de előre megállapított szabályok csak béklyók, melyek szabadságomat lenyűgözk, jéglehellet, mely megemészt szvemben az életet. És ugyancsak ekképpen szólott hajdan a vallás s: Szerető szvem egész teljével csak egy érzetet fog át, éleszt, táplál, és ennek neve: Isten. Az dők folyamán azonban a próféta hlet, az sten sugalmazás forrása kapadta vallás eredet melege fogyn, hűln, természetességének üde színe kopn, enyészn, frssen hullámzó formá merevedn, megkövüln kezdőnek. S ekkor állott elő az ész, hogy bünkörébe vonja a vallást és hogy alávesse azt s a gondolkodás kérlelhetetlen törvényenek. De mnthogy az ész csak rendet tür meg, összefüggést, szükségszerű egymásutánt és összhangzatot tartalma egyes része között, azzal kezdte meg működését, hogy a vallásnak egészét zekre szedte, hogy egyes altot-

2 8, SZARVAS ES VIDÉKE : áprls 27 oly gyönyörűen énekelt, hogy a közönség háromszor megújrázta. Nagyon ügyes volt Lehoczky János, Snka Gyula, és Kálló Antal hármas jelenete. Rtka ügyességgel s általános tetszés mellett adták elő a gyermekek Krecsmárk Endre képző tanár két dalógját. A segítség" cmüt Schabatka Ákos és Illyés Bálnt, az El Amerkába" cmüt pedg Stener Annuska és Bag Károly adták elő kedves elevenséggel, több zben nagy derültséget keltve a humoros tartalommal. Gyönyörű volt a Megfagyott gyermek" melodráma s, melyet Ltauszky Erzsébet szavalt, Rohska Jenő ksért zongorán s a gyermekkar pedg énekelt hozzá. A szarvas Tanítóegyesület ezen előadással oly életrevalóságról tett tanúbzonyságot, mely a szarvas társadalom részéről osztatlan elsmerést s általános becsülést szerzett számára. Bár teremne a vezetőség agltása a jövőben s hasonló skereket. é\ Orsz. 6v. Tanárgyülésről. Az Orsz. Ev. Tanárgyülés érkező férf és nő tagja közül összesen 112 személy számára lesz hely a szarvas ur családoknál. A programm ném módosítást szenved, amennyben a hangverseny május 13-án nem este 8 órakor, hanem délután 6 órakor kezdődk a város színkörben. A hangverseny műsora következő : Prológ mondja : 1. Nkelszky Zoltán képző gazgató. 2. M tavaszunk. Költemény. Irta : Csenger Gusztáv. Szavatja ; Hegedűs Margtka tanítónő. 3. Tró. Előadják: Zongorán : Dr. Osváth Gedeonné, hegedűn : Dr. Osváth Gedeon aszód gmn. tanár, fuvolán : Mcsnay Ernő aszód gmnázum és egyházközség felügyelő. 4. Saját költeményét szavalja: Osváth Eszter bpest polg. sk. tanítónő. 5. Énekel: Smkovcs Etel. Zongorán ksér: Supper Frgyes képz. tanár. 6. Előad : Vetorsz József nyíregyháza elemen tanulmányozza és ösmerje az egésznek természetét. És el s érték céljukat a htbölcselők Szétbontották, felkutatták a htet legttkosabb rejtekében, megvzsgálták, megsmerték mnden egyes részecskéjét. Mnt a testboncolók kezdték a htelemzők a vallást s szétbontan és egymással vetekedve azon fáradoztak, hogy a vallás össztartalmát mnél ksebb térre szorítsák össze. Igyszorttaték a vallás a meleg szvből a hdeg ész vlágába és gy lőn a vallás merev, élettelen. Pedg a vallásnak mnt a vlágosságnak kell, hogy átjárja a lelkeket, kell, hogy elhasson a szvnek legsötétebb rejtekébe s, hogy megszenteljen mnden reményt és szándékot, hogy szabályozzon és gazgasson mnden törekvést és akaratot. Igyekvésünk oda fog rányuln, hogy a következő 2 kérdésre kapjunk teljes feleletet: 1. Mlyen legyen a szv, hogy tsztának, % Mlyen legyen az ész, hogy épnek nevezhessük (Folyt, köv.) tanár. 7. Zongorán saját szerzeményét játsza: Benka Gyula főgímn. gazgató, 8. Sextet. Előadják: Supper Frgyes, Dr. Salacz Aladár, Lang János, Saskó Soma, Dr. Szemző István, Gajdcs Pál. Jegyek ezen hangversenyre május 5-ke után válthatók. A közgyűlés május hó 14-én a főgímn. tornacsarnokában lesz. Ismerkedés est május 13-án a hangverseny után a Árpád,,-szálIóban. Május 14-én reggel az ó-templomban tartandó stentszteleten mát mond Mendöl Lajos főgmn. vallástanár, énekeln fog a tanítóképző és a főgmn. egyestett fjúság énekkara. é\ szrtügy bzottság döntése. Lapunk mult számában említést tettünk arról, hogy a szarvas színjátszásért a tavasz szezonra vonatkozólag öt pályázat érkezett be a kérvények beadásának határdejég, ápr. hó 10-g. Mután a szükséges nformácók beérkeztek, Dr. Weland Sándor főszolgabíró, mnt a szarvas sznügy bzottság elnöke, a bzottságot f. hó 21-ére egybehívta a kérvények felett való döntés céljából. A bzottság lelksmeretes megfontolás és a legelfogulatlanabb bírálat után az de tavasz évadra a játszás engedélyt a sopron sznkerület jónevü drektorának, Thury Elemérnek adta. A m a szavazatok megoszlását llet, Thury Elemér 8 szavazatot, Krémer Sándor pedg 1-et kapott. A színtársulatot kötelez a bzottság, hogy az előadásokat május 10-én okvetlen meg kell kezdene s junus 20-g folytatna. A dráma és vígjátékon kvl főleg az operett előadásokat kell kultválnok. Elnöklő főbíró ajánlatára a sznügyek élénk fgyelemmel való kísérése céljából a Színészek lapja" c. szaklapra való előfzetés céljából az elöljáróságot megkeresk. Dr. Weland sznügy szabályzat készítését javasolja s a bzottság felkér a javaslót, hogy készítsen egy lyen, a hely vszonyoknak megfelelő szabályzatot. Mnt értesülünk különben Thury művészgárdája révén a szarvas közönség olyan magas művész nvóju előadásokra számthat, amlyenekben még alg volt része. h í r e k. Mészáros Gusztáv kn tábla bíró. A krály Mészáros Gusztávszarvas kr, járásbrónak az Ítélőtábla bíró címet és jelleget adományozta. Mészáros Gusztáv a törvényszék területén levő bró karnak nagyérdemű tekntélyes tagja, aknek előléptetése széles körökben kelt megelégedést és ősznte örömet. Halálozás. Lapunk mult számában megemlékeztünk arról a súlyos csapásról, mely a szarvas társadalomnak egy rtka becsülésben álló, kváló mágnás tagját, gróf Bolm Gézát érte Fenkölt lelkületű neje, ksszencze Smezey Ilona hosszas szenvedés után f. hó 19-én hajnalban 41 éves korában, házasságának 19-k évében jobb- I létre szenderült. Temetése az elmúlt vasárnap ment végbe páratlanul nagy részvét mellet. A szarvas társadalom színe-java osztály különbség nélkül megjelent a végtsztességen s valóságos népáradat ksérte az elhunyt mágnásasszonyt utolsó útjára, a halásztelk ó-temetőbe. Az engesztelő szent-mse áldozat másnap délelőtt 10 órakor volt a szarvas kegyúr templomban. Lebegjen zavartalan, örök béke nyugvó hamva felett!! Peszach. Zsdó polgártársank nagy ünnepe volt az elmúlt kedden, az ő husvétjuk, a peszach vagy kovásztalan kenyér ünnepe köszöntött be hozzájuk Ezt az ünnepet a zsdój ság az Egyptomból való kvonulás, emlékére ül meg és nyolc napg tart, 1 mely dő alatt kovásztalan kenyeret, vagys maceszt és ebből készült tészta-! nemüeket ehetnek kenyér helyett. Az.ünnep ejőestélye hétfőn volt és vége kedden lesz. Lelkész értekezlet. A békés, evang. egyházmegye lelkésze és felügyelő áprls 23-án, szerdán tárták, az évenként szokásos elnökség érte- ; kezletet Orosházán. Ez alkalommal a lelkészek és felügyelők együttesen já-! rultak az ur asztalához. Az értekezleten felolvasást tartott a lelkész kar két fjú tagja : Horémusz Pál orosház és ' Spos András csorvás lelkész. Ez érdekes és tartalmas előadáson kívül mnden jelentősebb egyház ügy meg- vtatás alá került. Az értekezlet elnö- ; ke : Veres József esperes és Havár Dánel egyházmegye felügyelő voltak. Államsegély. Mkler Sándor békésvármegye kr. tanfelügyelő átratban értesítette Orosháza község elöljáróságát arról, hogy a vallás- és közoktatásügy mnszter az paros tanoncskola részére 3500 korona államsegélyt utalványozott k. Pótlás. A két hete tartott áll. polg. leányskolá gyermekelőadás skere érdekében fárasztó munkát végző tanítónők közül kötelességünknek tartjuk utólag még kemeln Csépdny Margt, Komjdth Berta, Lukes Ilona, Lor vatka Ilona és Kürthy Mára tanítónőket, akk főleg a színdarabok betanítása körül végeztek fényes eredményű munkát.

3 SZARVAS ÉS "VIDÉKE 3. íbéla és Györgf napja. Két népszerű névnap volt az elmúlt héten. Béla napja csütörtökön pédg György Szerdán napja. Szerdán a főgmn. jeles professzorát s a szarvas társadalom egysk legértékeseb kulturemberét, Dr. Nemes Bélát keresték fel gen sokan vendégszerető otthonában. A tanulófjúság s kedves.ajándékkal lepte meg. Lelkesen ünnepelték Dr. tuksz Béla és hagy Béla ügyvédeket s, mnt a szarvas társas élet kedvelt tagjat. -Najnal Béla, Bárány Béla, Pollák Béla, Szenes Béla és a több rokonszenves és népszerű Bélák mnd sok gratulácót kaptak névnapjok alkalmából. Csütörtökön pedg főleg Dr. Belopoíoczky György község orvost a szarvas orvos kar egyk legtekntélyesebb tagját halmozták el gaz és meleg jókvánatokkal a gratulánsok. Uj telekkönyv vezető. Scírossy Soma szarvas telekkönyvvezető nyugalomba vonulása folytán Szántó József let knevezve ezen állásra, k hvatalát, mnt értesülünk, a jövő hónapban fogja elfoglaln. Az uj telekkönyvvezető rokonszenves és gen képzett -hvatalnok ember, kben a szarvas társadalom s értékes tagot nyer. ntézet látogatás Mkler Sándor Békésvármegye m. kr. tanfelügyelője az elmúlt héten Szarvason dőzött a tanítóképző látogatása céljából. Az ntézetben tapasztalt lelkes és buzgó munka felett teljes elsmerését fejezte k. A moz már csak rövd deg. Msztrk Lajos elsőrangú és közkedvelt mozja, mely olyan kedves szórakozóhelye volt a szarvas közönségnek, már csak rövd deg fog gyönyörködtetn bennünket. Mndössze még egy hétg fog körünkben dőzn s aztán távozk. Nem lehet csodáln tehát, ha a szarvas közönség kétszeres érdeklődéssel gyekszk khasználn e kellemes szórakozast és sokág fogja érezn majd a népszerű moz hányát annál nkább s, mvel még nem volt Szarvason olyan közkedvelt mozsznház, melynek tulajdonossá olyan rtka lelksmeretséggel felelt volna meg kötelességének s oly teljes mértékben tudta volna kérdemeln a közönség gaz elsmeresét, mnt Msztrk Lajos. Az elmúlt hét műsora csupa gazdag, vonzó számmal brtak, sok szép szenzácós darabbal. Péntek délután rendkívül tanulságos müsoru gyermekelőadas s volt, melyen nagy számmal vettek részt a kcsnyek. A ma műsor önmagát dcsén, oly változatos és szenzácós. Szebbnél-szebb, érdekesebbnél-érdekesebb számok. A legmelegebb pártfogást érdeml, Járáskör tantóegyesület gyűlés. A békésmegye általános tanítóegyesület szarvas járásköre f. no 19-én d. e. 9 órakor tartá rendes gyűlését a község parskolában, a szakavatott és odaadó buzgalmu, derék gazgató-tanító, Kürtössy József elnöklete mellett A szép számmal egybegyűlt kartársak, folyó ügyek elntézése után két értékes és tartalmas előadásban gyönyörködtek. Lcísdóffy Jözség óvón'ő a gyernvék&nnepélyekről «értekezett okos és tanulságos módon, nagy tetszést aratva, majd. utána szlovák Pál -község tanító Az olvasás 'tanítására" vonatkozólag rtka gyakorlat ügyességről tanúskodó előadást tartott. Mídkét értekezés a legkomolyabb fgyelmet érdeml s kváló szakképzettségről tanúskodk. A szépen skerült gyűlés tanítónk vrágzó egyesület életét gazolta. Gratulálunk. A járás <uté.ptö bzottság gyfflése. Az elmúlt csütörtök délelőtt Dr. Weland Sándor főszolgabíró elnöklete mellett gyűlést tartott a járás ut bzottság s egyhangú lelkesedéssel adtak kfejezést ama óhajuknak, hogy -a mezőberény, mntegy 20 klométeres utat a vcnáls utakból kkapcsolva, átadják a vármegyének kockakövekkel való képítés céljából s az ut fentartására év 800 koronát, hajlandók adn. Az utment érdekeltek készséggel hajlandók 35% percentes hozzájárulást adn, ha a kncstár vagy a vármegye a szóban forgó utat kkövez. A járás ut, bzottság határozata a legközelebb képvselőtestület-gvülés -elé kerül s mnt értesülünk, ott s olyan a hangulat, hogy nagyobb öszszeggel hajlandó a község s hozzájáuln e nagyfontosságú ut kkövezéséhez. Dr.. Weland buzgó ttánjárása következtében ugy az -alspánnál, mnt a mnsztérumban a lehető legmelegebb pártfogásban vészesült e terv s ha a ksebb fórumok akdáyt nem támasztanak, a megye s am községünk egy gazdaság fejlődés tekntetében nagyon becses müúttal lesz gazdagabb, melynek értéke ( mntegy koronát képvselne. Igaz elsmerést érdemel az ut bzottság eme eléggé nem értékelhető nemes buzgalma. Jelölés jutalmazásra. A közművelődés alapból a magyar nyelv skeres tanításáért egyes tanítókat és óvónőket megszoktak jutamaz. A vármegye e jutalmazásra ajánlja : Snkovcs Pál és Prvler Pál szarvas, Tury Béla gyula tanítókat és Bucskó Gzella és Békéd Jánosné csorvás óvónőket. Nylatkozat. Lapunk legutóbb számában a szerkesztő üzenetekben Budapest olvasó" cmre szóló üzénetünk a szarvas tűzoltósággal semmféle kapcsolatban nncs. Am községünk tűzoltót sokkal nagyobbra becsüljük, hogysem esetleg sértő megjegyzésekkel llessük. Az ő terhes és önfeláldozó buzgalmu munkájuk nem gáncsot, de elsmerést érdemel s örvendünk, hogy alkalmunk nyílt eme ősznte véleményünk nylvánítására. A szerkesztőség. Állatdjazás Szarvason. A földmvelésgy mnszter az ez évben tartandó szarvasmarhadjazásra 2000 koronát utalványozott, a lódjazásra szntén fog utalványozn. Szarvason aug. 20-án, Békésen pedg szept. 14-én rendez állatdjazást a megye gazdaság Béké«vármegye tántól Szarvason. A pünkösd után tartandó örsz. Tanárgyűlésre, mnt értesülünk, Békésvármegye összes tanító és tanítónő s le akarnak jönn Szarvasra oly célból, hogy az ezen alkalommal jelen levő pedagóga kválóságokkal személyesen s megsmerkedhessenek, továbbá, hogy egymással s beható eszmecserét folytathassanak sok fontos érdekeket lletőleg. A lejöveíel tsztán csak az elszállásolás kérdésén fog megforduln. Ha ennek nem lesz akadálya, ugy Szarvas összesen vagy 350 pedagógus vendéget üdvözölhet fala között. Ilyen kulturünnepe Szarvasnak még nem volt, amlyen ebben az esetben lenne Knek kell jó szölöpermetezö Egy teljesen jó karban levő szőlőpermetező, kedvező áron özv. Va/ent Jenőné úrnőnél eladó. A tulajdonosnál bármkor megteknthető. Lakk szemben a Központtal. Ak végg dögönyözte a vasút személyzetet. A mult év októberében Raclovcs György szentandrás mezőőr Szarvasról Csabacsüdre utazott Nem lévén jegye, a kalauz Csabacsüdön Lestyan János váltókezelőnek adta át, Radovcs azonban dulakodn kezdett Lestyannal, knek segítségére \ohut György pályaőr s előjött, ak szntén kapott a harcas mezőőrtől egy ks gyönge mellbevágást. A zajra Bérczy Kálmán állomáselőljáró s elősetett, akt meg a váróteremben az utasok szemeláttára kólíntott fejbe Radovcs uram'. Hatóság ellen erőszak matt a gyula törvényszék 14 nap fogházra Ítélte. Persze a mezőőr fellebezett. Ah arj a, hogy cp ő je mndg jó formában maradjon Ugy Demetrovcs Józsefnél készítesse azt, ak nemcsak technkalag tökéletes munkát ad, de valósággal művész szempontból s fejlett érzékkel, ízléssel felel meg mnden követelménynek, amelyet ez parágban a szükségletek előírnak. Az ő kváló szakmabel tudása már meg s győzte a szarvas közönség legszélesebb réteget s, ugy hogy, rövd tt tartózkodása alatt csaknem mndenk, a knek különös génye van, őt keres fel megrendelésével. (E rovatban közlöttekért nem vállal felelőséget a Szerkesztőség.) Köszöoetoylváotás. Mndazok, kk szívesek voltak boldog emlékű nőm utolsó utjánál a szomorú temetés fényét nagybecsű jelenlétükkel emeln és a végtszteletet megadn, fogadják egy megtört szívnek ősznte háláját és köszönetét. Szarvas, ápr. 25. : Gróf Bolza Géza és családja. A Nemzet Kultura" legújabb száma sok jeles közleményt tartalmaz, amelyek végg olvasása élvezetet és sok hasznos smeretet nyújt. A tartalmas és becses kulturtevékenységet végző folyórat eme frss számának gazdag és értékes közleménye a következők; Molnár Vktor: Iskola és élet. Szobolovszky István: A modern avtónevelés. Dr. Horváth Dezső: Egységes tanfelügyelet. Dr. Nemes Béla: Neves krtkusok, Pál Ernő : Társadalmunk betegsége, Mocskony József; A humor* Élet. stb.

4 4, SZARVAS ES VIDÉKE áprls , tkv szám. A szarvas kr. járásbíróság mnt tkv hatóság közhírré tesz, hogy a Békésszentandrás takarékpénztárnak Guttman Adolf mnt kskorú gyermeke Guttman Lajos. ( llönka, Erzsébet, Sándor és József törv. képvselője végrehajtást szenvedő 720 ellen kor. tökekövetelés s járuléka ránt végrehajtás ügyében á gyula Irr. törvényszék, lletve a szarvas kr, járásbíróság területén lévő Szarvas község határában fekvő a szarvas sz. tjkvben A L 3. rgzám alatt felvett hrszámu 333. M-öl beltelek és házra 1638 koronára megállapított kkáltás árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ngatlan év május hó 14-k napján d. e. 9 órakor a kr. járásbróság, mnt tejekkönyv hatóság hvatalos helységében megtartandó nylvános árverésen el fog adatn, de a kkáltás ár 2 /s-án alól nem. Árverezn szándékozók tartoznak az ngatlanok becsárának 10 %-át bánatpénzül készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-e. 42 -ában jelzett árfolyammal számított és az év november hó 1-én kelt sz. I. M. rendelet 8 -áb*m kjelölt óvadékképes értékpapírokban a kküldött kezéhez letenn, avagy az 1881: LX. t.-e a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kállított szabályszerű elsmervényt átszolgáltatn. Kr. járásbíróság mnt tkv hatóság. Szarvas, február hó 14-én. Ifcvd-észáros Q-vLSZtá/v", sk. kr. járásbró. A kadmány hteléül : telekkönyvvezetö. háztartás, kozmetka és kötszerészet ckkek nagy raktára. Nagyban és kcsnyben. BUDAPEST, VIII., LOSONCI-UTCA 13. sz, reklámakcóra ösztönöz, melynek nyomán tsztelt közönségünknek még nagyobb és szembeszökőbb előnyöket bztosítunk. / csoport 2 korona 50 fllér (19 darab) 1 drb. üvegtégely franca arc- és kézfnomító 1 drb. franca szappan (bármely llatban) 1 üveg franca parfüm (bármely llatban) 1 üveg franca brllantn (bármely llatban) 1 könyv (60 lap) angol pouderpapr 1 csomag dr. Heder-féle fogpor 1 drb. franca fogkefe (csontnyéllel) 1 csomag amerka Shampoon hajmosópor 1 üveg valód Johann Mára Farna kölnvíz 10 drb. szekrény és ruhallatostó (Sachet-Iap.) összesen 19 drb. 2 korona 50 fllérért. Szállítások naponta eszközöltetnek. Szétküldés : bztos postakézbestés érdekében vagy utánvét mellett, mnek költsége 84 fllér, vagy a pénz előleges beküldése ellenében a mely esetben a 2 korona 50 fllér vételárhoz 72 fllér csatolandó. Csomagolás költséget nem számítunk. Tzenhat oldalas llatszer és háztartás értesítőnket kvánatra ngyen és bérmentve küldjük. 12. sz. J II. ker. Gróf Csáky utca 79. ház szabad kézből eladó. sz. Értekezhetn ugyanott. 1 4 A szarvas baromftenyésztő egyesület f, év május hó 4-én d. u. 3 órakor, a községháza ks tanácstermében étf reodes közgyűlést tart, melyre a tagok ez uton s meghvatnak. Tárgysorozat; 1. Ttkár jelentés az évről. 2. A választmány jelentése az egyesült pénztárának év állásáról, a felmentmény megadása. 3. Esetleges ndítványok tárgyalása Szarvas, ápr. 18. Az elnökség. A n í a Treszt Általános General és a Magyar jég- és vszontbztosító társaság képvselője. Szarvason. E let-, betörés-, skkasztás-, baleset-, tűz- és jégbztosítások, tehén, lóbztostást karteten kvül olcsón eszközöl meglepő újdonság I Fáozmbalom (Xlophon.) Bárk egy óra alatt megtanulhat rajta < M játszan. A PacmrgneraflQnqszerktraft/fadwjt. balom 15 külömbözö nagyságban összehangolt fadarabból áll és a melléket verőkkel (ugy mnt a cmbalom) lesz játszva. Ára verőkkel, tokkal és meses ajándékkal csak 6 korona. Wagner a Hangszer-Krály" országszerte elsmert elsőrendű hangszeráruházában Budapest, József-körut IS. Fényképes árjegyzék ngyen. Óvás: Fgyeljen jól a pontos címre és házszámra j. Bútortermelés lakberendezés nagy vállalata Orosházán az evang. templom átellenében. Kárptos és asztalos partelep előnyös beszerzés hely! Reggelzés előtt félpohár S X h rn < d 1b a <1 * r Használata valód áldás gyomorbajosoknak, s zékszorulásba n szénvedöknek. -»g Kapható helyben 7 12 Am.» í I egjobb széptőszer! Hölgyek részére nélkü- L ; :: lözhetctlen 1 :: Óvakodjunk az utánzatoktól! Törv. védve. Csodás, gyors és bztos hatású. 09 elérésére, tökéletesítésére és föntartására legktűnőbb és legbztosabb a vegytszta, sem hganyt, sem ólmot nem tartalmazó, teljesen ártalmatlan, mnden gyógyszertárban, drogérában és llatszerkereskedésben kapható FÖLDES-féle -CRÉME jl -SZAPPAN Ezen vlághírű arckenőcs eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, mtreszert és más mnden bőrbajt, snt ráncokat, hmlőhelyeket s, az arcot fehérré, smává és üdévé varázsolja. Ara: ks tégely 1 kor. nagy 2 kor. Margt hölgypor (3-féle színben 1.20 kor. Margt szappan 70 fll. Margt fogpép (ZaphnpastaJ 1 kor., Margt arcvz 1 korona. Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése után küld a késztő: Főraktár: 2 15 ' -»TWJKJV SZARVASON: Bugys Andor Csábrády János gyógysz. a Nlt)«r*/a bztosító Qtézet v BúdapeSteO- * Szarvas képvselő: Sabel József. Belcey-ut 4. szám. 2-5 III^B wn w^w Styra-UotfQrSa!" megmunkálnak fnom és vastagszálu pamutot ugyanazon gépen. Kép vselők kerestetnek. Árjegyzék ngyen. Részletfzetésre s, Styra-Kötögépgyár Graz, III Gróf Csáky Albín-utcal. ker. 74. számú ház, mely áll: 5 szoba, 2 konyha és mellékhelységekből, eladó. Értekezn lehet a tulajdonosnál a helyszínén. 2 3 környékén mnden gyógyszertárban és jobb fúszerüzletben Az elrontott 2 3 óra alatt teljesen rendbe fll. <50 fll

5 szarvas és vdéke 5. ktűnő szer hűgycsőfolyás, kankó, herelob, hólyaghurut és dült fehérfolyás ellen. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. Dr. Bojta-'lnjekcó e e gywejüleg használva. Orvoslag ajánlva. 1 üveg 1 kor. 60 fll; ehhez egy fecskendező férfaknak vagy nőknek 1 kor 5'0 fll- Eredményért kezesség. Unversal-FludrSf 1 " testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fogfájásnál és bőrvszketegségnél. 1 próba üvegcse 40 fll. 1 nagy üveg 1 kor. 50 fll. Skrbaock K. M gyógyszertára a Kereszthez, TenjsSVár. Erzsébetváros, XíV., Hunyad-út 30. sz. 20 Vszontelárustók fényesen díjazva. " 3 K I toárrclsren a legtöfeéletesetotoen. I I, l " r I (Sallert, bóf^bcreo tükörféoove kézelőt drb.-k«ot 7 fllérért tsztt. SlWeges JáDOS ^VWST I Szarvas. ra LO t> Guaszeseteknél a ruhák 2é órán belül festetnek. ügyvéd vzsgára rövd dő alatt eredményre vezető módon előkészít Dr POIQZ Rez&ő > ügyvéd, jog' szemnáruma és jogalkalmazást tanító ntézete. Kolozsvár. Kossuth L. u. 35. Telefon szám r tm' 'í sí m t' _ FOX V MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE Benedek Ernő L 1 LEGFINOMABB elszakíthatatlan, franca Mm" férf gumm-óvszer 1 tucat 2 korona 50 fllér, 2 tucat 4 korona 50 fllér, 3 tucat 6 korona. :: Portó 30 fllér. :: H F7" BUDAPEST, VIII., Losonc-utca 13. * l IL./L Dszkrét szétküldés. \ 1 L: m BUDAPEST, IV, VERES PÁLNÉ-UTCA 3. SZÁM. A legkedvezőbb feltételek mellett, kényelmes hav részletfzetésre 1. The Fox Vsble amerka Írógépet ós rógépkellékeket. 2. Amerka redőnyös Íróasztalokat. 3. Amerka könyvtár, rat- és okmánytár berendezéseket. 4. Ksebb nagyobb pénzszekrényeket, 5. Angol bőrgarntúrákat. OgpéE C$0 szállít: azon, hogy a THE FOX Írógép hrdetéset sehol sem látta meg. Pedg tapasztalta, hogy száz ós száz Írógép csnál reklámot magának a legkülönfélébb mód kon - " No p Steckenpferd I eláruljuk mért terjedt el sok száz THE FOX VISIBLE Írógép mnden költséges reklámharsonázás nélkül. Mert ak egy THE FOX Írógépet megvásárolt és meggyőződött róla, hogy szebb, tartósabb, gyorsabb írógépet keresve sem lehet találn, megmondta mndenknek, hogy I elérhetetlen hatám szeplők eltávolítására és nélkülözhetetlen szer arc- és borápolásra, mt számtalan elsmerőlevéllel bzonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogérákban, Illatszer és fodrász üzletekben 80 fllérért kapható. Szntnay páratlan hatású nő kézápolása a Bergmann Manera" llomkrémje, mely tubusokban 70 fllérért mndenütt kapható. Írógépet érdemes beszerezn, mert ez a legtökeletesebb latható trasu uj amerka Írógép. A modern rógéptechnka nem produkált még egy a THE FOX-hoz hasonló mesterműve. Amellett, hogy ára sem magas, kedvező fel

6 ímj Az általánosan elösmert s helyben s már több gazdálkodó által kpróbált és ktűnőnek Mf bzonyult Korn>ck-féle a f r k a a r a t ó és k é v e k ö t ő, ta valamnt fűkaszáló, tárcsás rendszer! vetögép s más egyéb e cég által gyártott bármely gazdaság gépek és a hrneves Kalmár-féle gabooatszttó rosták képvseletét ez évben s 1 7 l'f Í 1 ftl M VS állandó részek, R ^ t b y S á Q d o r fa ecetszcszgyárosjál kedvező fzetés feltételek mellett jutányosán beszerezhetők és megteknthetők. A gazdaközönség kényelmét előmozdítandó gondoskodtam, hogy a gépek két szerelő altal díjmentesen baálltassanak, melyekért a gyár teljes jótállást vállal. Esetleg elromlott alkatvalamnt kévekötő fonalak nálam helyben azonnal beszerezhetők. 1 f* g G í< V\,, Telefon szám : 16. U L APOLF - es SZARVASON. út 9. szám. Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és boríté* kok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak mellett készíttetne^ Könyvkötészetemben mndenféle munkák kvtelben könyvkötészet egyszerű és dszes a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb alatt köttetnek be. dő Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás!» Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajzszerek. Énekes- és makönyvek nagy választékban. Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. ^Szarvas és Vdéke" kadóhvatala.

7 SZARVAS ÉS VIDEKE 7, Ócska kocsk I becseréltetnek' Rendelések gyor- I san eszközöltetnek ' SZARVAS. ElSőr*>dü czpé$züzlt (az Árpád bazár-helységben), Hbás lábaknak a legpszelését elvállalom. Utána helyes czpök mzléssel készíttetnek el. a hol a legjobb anyagból mzléssel készített modem szabású czpök kaphatók. Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) küönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. Magyar, angol és ranca szaksmerettel dolgozom, mután a Nagy Mélt. Magyar Kr, Kereskedelm kormány támogatása révén tanulmányoztam a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam Szarvas, Deák Ferenc-utca 434. sz. Elvállalok mnden néven nevezendő féderes hntók készítését, javítását és alakítását pontos kvtelben mérsékelt árért, úgyszntén gazdaság kocsk és szekerek készítését és javítását gyorsan és pono o tosan. o o Maradtam szves megrendeléset kérve kváló tsztelettel: Parda Sánjű^l kocs- és kerékgyártó TSzta, fjol) s podcro n<)ka az rájykn). Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS czpéáz 9 KII ÜIMtMttUMl A legjobb gummsarkok, krémek, selyemfüzők mnden színben, cpő sámfák nagy választékban kaphatók. JÓZSEF flter. Lúdtalpbetét faragását eszközlöm, úgyszntén rendes talpbetétek, parafagyökér és remezhől kaphatók. B Ú T O R. Dacára a rossz pénzvszonyoknak, abban a helyzetben vagyok, hogy mndennemű bútort, ebédlő, urszoba, szalon, kastély, háló-szanatórum és penzoberendezést a legelőnyösebb fzetés feltételek mellett szállíthatok. Kérjen ngyen prospektust. Kroh lakásberendezö. Budapest, IV., Vác-utca 8/v. Nem bankhtel, mnhsebb^wfbsmms Váltó nem kell. f í Az gen tsztelt VeYö^özon^eg fgjelgébe ajánljuk I f hétfőtől k e z d ^ s o r o z a t o s o l c s ó á r a o k a t : f á Színtartó zefrek méterje Dvatos gyűrött csku ruhakelme m.-je Mosódelnek méterje Gyapja deln l-ső rendű mnőség m.-je 24 fllér 40 fllér 50 fllér 100 fllér ARADÉKOK még olcsóbban! Kváló tsztelettel: H4S+. ^ ^ m * I 4 Í K m * Sámuel Adolf könyvnyomdája Szarvason.

8 SZARVAS ES VIDÉKE \ V* ' \N..M'.::;.'..... y^.v.v/'.; ; ; '.. /. T /SV IfTTTTTTj /A" PL.... *. -Yl s'.-."».trtr-t^" III' ír r. \rrry' 'l'líll.ú 'Jí KJllL. /^YT Hl ' 'A < n tr Jl/r r 'U - r mx 'II- IV ~ ~ í l'' L, LL rr n / H,, u í l f Ű\ : v. íjnrkt]»a* v V (U Ha latlak oh Zacherln a szvem s dobban De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban l ókban am van, haszontalan db, dáb ' Attól ugyan nem döglk, se féreg, se <5váb Zacherln üvegben! Ez az gaz szer! Legyen áldott ak készít, százszor és a Zacher,n nní m P' akát : Ott kapható Zacherln egész éven át ezerszer 1

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő > BBBGESI. több gondja van, mint az életben összetört szülők terheinek megkönynyitésére.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő > BBBGESI. több gondja van, mint az életben összetört szülők terheinek megkönynyitésére. gxlil évfolyam. Szarvas, 1912. október hó 20. 42, az&m 6 mmu«" SZERKESZTŐSÉG: CZ ey-t 9. hova a lap szellem részét llető küzlemények ' küldendők. Uyltteraen egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség

Részletesebben

Baptisták keresztelés*

Baptisták keresztelés* XXIII- évfolyam. Szarvas, 1912. november hó 3. 44. 8zá.m TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP..SZERKESZTŐSÉG: Belwey-ut 9, hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkbb/.ió? Ifj Krecsmárik Endre.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkbb/.ió? Ifj Krecsmárik Endre. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Bclc/cy-'kl f..szerkesztőség: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben ee;y sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza,

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám

évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám TÁRSADALMI ÉS SZÉPIR' UALMI HETILAP. SZEHKfúSZTÖíSICG: u 0 ÜO7Qy-ví '. ' f,va a,a P sellera réí7.!í JlJelf kftzlomenyfk kültjonűök. Nylüerben egy sor közlés

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő: KRECSMÁRIK ENDRE. Laplulajdonos ós kiadó : SÁMUEL ADOLF.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő: KRECSMÁRIK ENDRE. Laplulajdonos ós kiadó : SÁMUEL ADOLF. v - C 18 szá TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: jbelgey-u 9 sz4w,.lovft a lap szellem részét llető közlemények kíldendők. Nylttéfben egy sor közlés cjja 50 fllér..kézratodat a szerkesztőség

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI. Felelős 87.0rKe97.t6 s. i. Krec&márik Endre. rajia

TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI. Felelős 87.0rKe97.t6 s. i. Krec&márik Endre. rajia TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Belczey-Tt 9, hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nyílttéren egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza.

Részletesebben

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. KeleiÖs szerkesztő Ifj. Krecsmárik Endre

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. KeleiÖs szerkesztő Ifj. Krecsmárik Endre TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey-ut 9, SZERKESZTŐSÉG: hova a lap Bzellem részét jletö közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza,

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com nokról tampo a k ácó form n s no Hasz Mért használnak tamponokat? A tampon szó francául és a szó szernt fordításban dugó. Már a szó s sokat mond. A tamponok körülbelül öt centméteres rudak, amely közel

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematka tanár hallgatók számára Szta formula Előadó: Hajnal Péter 2015. 1. Bevezető példák 1. Feladat. Hány olyan sorbaállítása van a a, b, c, d, e} halmaznak, amelyben

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

4 2 lapultsági együttható =

4 2 lapultsági együttható = Leíró statsztka Egy kísérlet végeztével általában tetemes mennységű adat szokott összegyűln. Állandó probléma, hogy mt s kezdjünk - lletve mt tudunk kezden az adatokkal. A statsztka ebben segít mnket.

Részletesebben

Mit találtam RÓLAD a meddőséggel foglalkozó honlapokon?

Mit találtam RÓLAD a meddőséggel foglalkozó honlapokon? Mt találtam RÓLAD a meddőséggel foglalkozó honlapokon? Kgyűjtöttem, hogy a vlághálón mk kerngenek arról, mért vagy meddő. 10 honlapot olvastam át részletesen, azokat, melyeket a Google keresője felkínált

Részletesebben

Kúitúrbét SzarvaáoQ.

Kúitúrbét SzarvaáoQ. TÁRSADALM ÉS SZÉPRODALM HETLAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolicsioy-ut 9. hova a lap szejlomi részéi illető közlemények küldendők. Nyilttérbén egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében ható, max. 140 cm munkaszélességre és 15 25 cm-es munkamélységre készült. A gép üzem próbájára ez évben kerül sor. A műveletcentrkus egyed gépkalakítások mellett nem mondtunk le egy bázsgép rendszerű csemetekert

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

IMPRESSA C5 Használati útmutató

IMPRESSA C5 Használati útmutató IMPRESSA C5 Használat útmutató Kávé Prof Kft. 1112 Budapest, Budaörs út 153. Tel.: 06-1-248-0095 kaveprof@freemal.hu A TÜV SÜD független német mnôségvzsgáló ntézet Az IMPRESSA kézkönyvének és a hozzá tartozó

Részletesebben

Jászvidék 6 Mezei Béla T magánoktató Tel.: 06 30 945-70-36 JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM indul Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató kategóriában Jászárokszálláson! Tanfolyamok délelőtt

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

~er BESZÁMOLÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi. a Nyíregyházi Repülőtér 20. ügyvezető

~er BESZÁMOLÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi. a Nyíregyházi Repülőtér 20. ügyvezető Repülőgépvezető-oktató, szolgáltató és kereskedelm Kft. H-4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 1. Tel./fax: (+36) 42/430-138 E-ma: trenerkft@jvnet.hu BESZÁMOLÓ - a Gazdaság és Tulajdonos a Nyíregyház Repülőtér

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

A Hl HŐSEINK. B nyugati harcszintéren PMpmpw»pif'»p'nn i»r Tanulmány. A sárga bérdés. ÚJ KÖNYV! Magyar katonatisztek hőstetteit örökíti meg

A Hl HŐSEINK. B nyugati harcszintéren PMpmpw»pif'»p'nn i»r Tanulmány. A sárga bérdés. ÚJ KÖNYV! Magyar katonatisztek hőstetteit örökíti meg Of^ -rj ^ 656 VASÁBNAP ÚJSÁG. 4. SZÍ. 96. 63. AVTOLYAM. Baaagaasaggasaaagaa^^ Most megjelent érdekes újdonság: Á ^. Őrzzük meg hős halált />#// kedvesenk emlékét!! A sárga bérdés Emberföldrajz és poltka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! H J b / l C \ Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút - Üllő út - MÁV vasútvonal - Gyál út által határolt terület Településszerkezet

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Nyilvántartási száma 1/2010

Nyilvántartási száma 1/2010 I. A kereskedő neve: címe: székhelye: Bakkancsos Istvánné 4534 Székely, Váci u. 13. 4534 Székely, Váci u. 13. Nyilvántartási száma 1/2010 cégjegyzékszám: statisztikai szám: 62198864 vállalkozói nyilvántartási

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. ^ elolbs szerkes/io > Ifj. Krecsmárík. volna a szarvasi községi képviselőtestületben.

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. ^ elolbs szerkes/io > Ifj. Krecsmárík. volna a szarvasi községi képviselőtestületben. CXV. évfolyam. ^AP-rvas, 1914. január ho 18. TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Balczey-ut 9. hóra a lop szellem résút llet«közlemények küldendők. Nylttérben e y sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM azonosító száma: 029768 Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. Telefonszám: 06-62/241-988 Fax: 06-62/241-505 E-mal: eotvos@hszk.hu Honlap: www.eotvos.hszk.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola. Pataki Gábor. STATISZTIKA I. Jegyzet

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola. Pataki Gábor. STATISZTIKA I. Jegyzet II. Rákócz Ferenc Kárátalja Magyar Fıskola Patak Gábor STATISZTIKA I. Jegyzet 23 Tartalomjegyzék evezetés... 3 I. Statsztka alafogalmak... 4. Statsztka kalakulása, tudománytörténet összefüggése... 4.2

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Méhészeti Közlöny ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYIGAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Méhészeti Közlöny ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYIGAZDA ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. V-ft évflyam. 1890. angusztus 1. 15. szám. Méhészet Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYIGAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenk mnden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vnatkzó közlemények

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Harangzúgás idején ELOFIZETES 1 AZ ADÓZÁSRÓL

Harangzúgás idején ELOFIZETES 1 AZ ADÓZÁSRÓL Új gazda(g) 1 H a l e j á r A VADLÉTSZÁM 1 AZ APEH, a Mátrában 9 az orvos... BECSLÉSÉRŐL nterjú a 3. oldalon 3 1 AZ ADÓZÁSRÓL Teendők az 5. oldalon y oldal 17. oldal 2. ÉVFOLYAM 2. S ZÁ M 35 Ft 1993. FEBRUÁR

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014 Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján SPANKY S Nyilvántartásba

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma Témakörök Statsztka Sortszerező BSc kézés (leelező tagozat) 2-2-es tané félé Oktató: Dr Csáfor Hajnalka főskola docens Vállalkozás-gazdaságtan Tsz E-mal: hcsafor@ektfhu Statsztka fogalmak Statsztka elemzések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 151. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

KERESKEDELMI LEVELEZÉS

KERESKEDELMI LEVELEZÉS KERESKEDELMI LEVELEZÉS Szerződés előtt: Általános tudnivalók Ajánlatkérés Kötelezettség nélküli ajánlat Ellenajánlat Szerződés létrejötte egy okmánypár: Kötelező érvényű ajánlat és megrendelés Megrendelés

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13 Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK 2014. SZEPTEMBER 1-13 DÁTUM SZAK TANÁR NEVE ÓRA TEREM Megjegyzés Szeptember 1 hétfő Szeptember 2 kedd Német nyelv és irodalom, dr. Nagy Ágota dr.jános Szabolcs

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Konfidencia-intervallumok

Konfidencia-intervallumok Konfdenca-ntervallumok 1./ Egy 100 elemű mntából 9%-os bztonság nten kéített konfdenca ntervallum: 177,;179,18. Határozza meg a mnta átlagát és órását, feltételezve, hogy az egé sokaság normáls elolású

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években kialakult munkarendet. Folytatni

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedés alapsmeretek (közlekedés-üzemvtel) középsznt 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053 A800 Az eredet használat utasítás fordítása Kávéfőző gép: FCS050 - Hűtőegység: FCS053 A készülék használata előtt olvassa el a használat utasítást és a «Bztonság tudnvalók» című fejezetet. Tartsa a használat

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: jánlatkérő I.1) Név címek Hvatalos név: Gyula Szakképz Centrum Posta cím: 5700 Gyula, Szent István utca

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN Bevezetés: Folyadékok - elsősorban savak, sók, bázsok vzes oldata - áramvezetésének gen fontos gyakorlat alkalmazása vannak. Leggyakrabban az elektronkus

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor MISKOLCI EGYETEM Gépgyártástechnológa Tanszék Mskolc - Egyetemváros ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET Összeállította: Dr. Szabó Sándor A orgácsoló megmunkálásokhoz

Részletesebben