Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére"

Átírás

1 Ikt.szám: /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati-javaslat 1 db Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatási törvény 85 (7) bekezdése alapján a helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok - gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy - kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Ez az alapja az intézményi minőségirányítási programnak, melynek összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal. A 2009-ben elkészített anyagot felülvizsgáltuk, kiegészítésre kerültek az azóta bekövetkezett változásokkal. Röviden az érvényben lévő minőségirányítási programban foglaltak megvalósulásáról: Településünk népességmegtartó képessége jó, a születési szám Kerekegyházán magas. Közoktatási intézményrendszerünk alapvetően nem változott, továbbra is egy általános iskolát és óvodát tart fenn önkormányzatunk ben bölcsődét nyitottunk, mely bár nem tartozik az oktatási rendszerbe, mégis az óvodai nevelés előintézményének tekinthető. Az óvoda továbbra is 3 helyen működik. Gazdaságosabb, a mai kor igényeinek megfelelő minőségű óvoda létrehozása és férőhelyszám bővítés céljából, tervek készültek egy új óvoda építésére, áprilisában pályázat került benyújtásra a megvalósítás érdekében. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Óvodai csoportszobáink kicsik, túlzsúfoltak. Helyhiány miatt esetenként gyermekeket kell elutasítani az óvodai felvételről. A kötelező felvétel biztosított. A halmozottan hátrányos helyzetűek felvételére kiemelt figyelmet fordítanak. A bölcsőde megnyitásával a településen kibővültek a kisgyermekes családokat segítő szolgáltatások köre, az intézmény maximális létszámmal működik. Az óvodai férőhelyhiányt csökkentette. A képviselő-testület döntése alapján szeptember 1-től fejlesztő pedagógust alkalmaznak az óvodában az arra rászoruló gyermekek fejlesztése érdekében, elősegítve ezzel az alapfokú oktatás minőségének javítását is. Egyéb minőségi célok megvalósulása: - gyermekbalesetek előfordulása alacsony, megelőzésére kiemelt figyelmet fordítanak az intézményben - az óvodai nevelés a nevelési programnak megfelelően, a minőségirányítási programokkal összhangban folynak,

3 - az intézmény dolgozói kiemelt figyelmet fordítanak a családias környezet megteremtésére, az esztétikus környezet kialakítására, - a gyermekek szülei rendszeresen, ellenőrizhetően tájékoztatva vannak a gyermekek fejlődéséről - az intézmény jó kapcsolatot tart fenn az önkormányzat egyéb intézményeivel, gyermekvédelmi szolgálatokkal - az óvodából kilépő gyermekek iskolai életre való előkészítésére megfelelően felkészítik a gyermekeket. Az általános iskola as években pályázati forrásból jelentős mértékben kibővítésre került. Az általános iskola művészetoktatási része jogszabályi változások miatt átalakult. Jelenleg zeneművészeti ágban rendelkezik intézményünk a működéshez szükséges minősítéssel, melyből iskolánk kiváló minősítést kapott, egyéb művészeti tevékenységek szakkör formájában működnek évtől a gyermekek egészségi állapotának javítása érdekében a képviselő-testület döntése alapján bevezetésre került a mindennapos testnevelés, kistérségi együttműködés keretében pedig az iskolapszichológus szolgáltatás. Mindkettőre nagy szüksége van a gyermekeknek. A mindennapos testnevelés érezhető hatása leginkább a tanórai viselkedésben mutatkozik, javult. A gyermekek nyitottsága is bővült a sportok iránt, jellemző, hogy egy gyermek több sportra is jár. Egyéb minőségi célok megvalósulása: - működési körzetből érkező gyermekek felvételét az intézmény biztosítani tudja - tanuló- és gyermekbalesetet előidéző okokat figyelemmel kísérik, megszűntetésére haladéktalanul intézkedéseket tesznek - családias légkör kialakítására törekednek - kiemelt figyelmet fordítanak az iskola, az osztálytermek otthonosabbá tételére, a környezet alakítására - a gyermekek szülei rendszeresen, ellenőrizhetően tájékoztatva vannak a gyermekek fejlődéséről - kiemelt figyelemmel vannak a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermekek gondozására - az önkormányzat intézményeivel kialakított kapcsolat jelentősen javult - lehetőségeik szerint szerveznek iskolai versenyeket, kulturális és sportvetélkedőket, a közösségi életet erősítik - továbbtanulási ismeretekben széleskörű információt nyújtanak a továbbtanuló gyermekek és szüleik részére Az oktatási intézmények évente beszámolnak a képviselő-testületnek tevékenységükről, alapdokumentumaikat (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend stb.) rendszeresen felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja a képviselő-testület. Gazdálkodásukat tekintve mindkét intézmény részben önálló. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzésük rendszeres, mind a belső, mind a külső ellenőrzések alapján. A tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése érdekében intézkedési tervek készülnek, majd utóellenőrzéssel realizálódik a tervben foglaltak végrehajtása. A jelenlegi felülvizsgálat során tett módosításokat dőlt betűvel jelöltük. A v á l t o z t a t á s o k : Beépítésre kerültek a 2009 óta bevezetett új szolgáltatások: fejlesztőpedagógus alkalmazása az óvodában

4 iskolapszichológus alkalmazása az iskolában ( kistérséggel együttműködve) Kiegészítésre az óvodára vonatkozó elvárások: 1. kiemelten a megelőző és követő oktatási-nevelési intézményekkel (bölcsőde, iskola) Iskolára vonatkozó elvárások: országos méréseken a jó teljesítmény megtartása ( legalább az átlag elérése helyett) Pontosításra, illetve meghatározásra kerültek minőségi célok, az alábbiak szerint: A mindennapos testnevelésre vonatozó minőségi célok az iskolában 1. Helyes testtartás kialakítását és fenntartásának elősegítése, hogy a gyermekeink felnőttkori porckopásos gerincbetegségeit megelőzhessük. 2. A testi-lelki-szellemi egészség megalapozása, egyúttal szinte az összes mai, ún. civilizációs népbetegség (szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, a csontok mészhiánya, a gerinc porckopásos betegségei, a lelki egészség eltérései, hiányosságai) megelőzése 3. Kiegyensúlyozottság, felesleges energiák levezetése Gimnáziumi képzés felnőtt oktatás keretében Lehetőséget biztosítani az érettségizni kívánó felnőtteknek az oktatás helybeni elérésére Fejlesztőpedagógus alkalmazása az óvodában A fejlesztőpedagógusi ellátást igénylő gyermekek mielőbbi kiszűrése, a fejlesztés minél korábbi megkezdésével a tanulás megkönnyítése Iskolapszichológus alkalmazása az iskolában ( kistérséggel együttműködve) A gyermekek fokozott pszichés terhelésének kiszűrésére, okok feltárására, kezelésére. Beilleszkedésük segítése, magatartásuk normalizálása, tanulási zavaraik megszüntetése. Civil csoportok intézményi programok, közösségi célok szervezésének, megvalósításának segítői c. rész kiegészült az alábbiakkal: Az óvoda és az iskola munkáját is helyi alapítványok segítik. A program felülvizsgálatának tervezett időpontja: új köznevelési törvény és a hozzákapcsolódó ágazati jogszabályok életbe lépését követő 6 hónap. A program jelenleg 2014-ig szól. Felülvizsgálati időpontként viszont az új köznevelési törvény és az ehhez kapcsolódó ágazati jogszabályok hatályba lépését követő 6 hónapot

5 jelöltük meg, tekintettel a várható változásokra és arra, hogy számos időpont még nem tisztázott a jövőre vonatkozóan. Jelenleg úgy tudjuk, hogy január 1-től kerül át az iskola állami fenntartásba, de ezen időpont még változhat. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a es évekről szóló beszámolót fogadják el, az előterjesztés mellékletét képező új önkormányzati minőségirányítási programot tárgyalja meg, hagyja jóvá. Kerekegyháza, május 24. Dr. Kelemen Márk polgármester Határozati-javaslat /2012. (V.30.) sz. Kth: önkormányzati minőségirányítási program /ÖMIP/ felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a évekre szóló önkormányzati minőségirányítási programjáról szóló időszakos beszámolót, az előterjesztés mellékletét képező felülvizsgálat önkormányzati minőségirányítási programot megtárgyalta és jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program aláírására, és felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott programot a közoktatási intézmények részére küldje meg. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal 2./ A Képviselő-testület felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az intézményi minőségirányítási programot június 30-ig terjesszék a Testület elé. Felelős: Gyurkovics Balázsné intézményvezető, Hallainé Kiss Mária intézményvezető Határidő: június 30.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben