KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL"

Átírás

1 KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása a szakképzésre. 2. A PR, mint a vállalatról alkotott szubjektív kép befolyásolásának eszköze. A megfelelő szemléletmód szerepe és hatásai a vállalat tevékenységére. A PR és a reklám. A belső PR célja és eszközei. A külső PR-tevékenység funkciói és célcsoportjai, valamint hagyományos és korszerű kommunikációs lehetőségei 3. Költségek szerepe a döntéshozatalban. Make or buy" döntések, kalkuláció, kalkuláció típusai, A vezető számvitel legújabb irányzatai. Tevékenység alapú vezetés. Pénzügyi teljesítmény mérése. A marketing menedzsment speciális részterületei. A vállalati, a funkcionális és az üzleti 4. stratégiai elemezés módszerei és a tervezés formái. A marketingstratégiák és vállalati stratégiai csoportok. A marketinginformációs rendszer elemei és kapcsolatrendszere. A versenystruktúra és versenytárs elemzés módszerei. A piaci szegmentálás, pozícionálás, célpiacok kiválasztása és a piacra lépés döntései. A termékek és szolgáltatások fejlesztése, elterjedése, a termékéletciklus döntései. 6. Az árképzési módszerek, árstratégiák és árprogramok. Az értékesítési csatorna elemzése, a vertikális marketingcsatornák, csatornaválasztás és építés döntései. A marketingkommunikáció és eladás-ösztönzési döntések, stratégiák tervezése és az eladó személyzet menedzselése. A marketingstratégiák és programok végrehajtása, a teljesítmény értékelése, a marketing kontrolling. 7. Az ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. Annak tényezői, kitérve a beszerzés feladatköreinek változására (beszállító-értékelés), a termelésellátásra, az értékesítés szervezésére, a kiszervezésre és a készletgazdálkodásra. 8. A marketing stratégia tervezési eszközei, a portfólió-technikák alkalmazása, a versenyanalízis és a piac-szegmentáció különböző eljárásai. A vállalati marketingstratégiai döntések megalapozását elősegítő eszköze- és módszertára. A piacszegmentálás ismérvei: demográfiai, földrajzi, pszichológiai. 9. A kereskedelem feladatai és fajtái. A kereskedelem, mint vállalkozás és alapvető gazdasági folyamatai. Többcsatornás (multi channel) kereskedelmi folyamat. A kereskedelmi vállalkozások stratégiái (információs és elosztó rendszerek, pénzügyi stratégiák, emberi erőforrás stratégiák, vevőkapcsolati menedzsment). Az értékesítés elemzése, tervezése és mutatószámai. Értékesítési kommunikációs mix. 10. Külpiaci tevékenység előnyei és kockázatai. Nemzetközi marketingkörnyezet elemzése. Célpiacválasztás és marketingstratégia. Külpiaci megjelenés formái. Nemzetközi termékéletciklus. Termékpolitikai döntések. Nemzetközi kommunikáció, árpolitika, értékesítés és szervezet. 11. Szerződés fogalma, szolgáltatások fajtái, a szerződés tartalma, Szerződések tipizálása, A szerződéskötés menete, előszerződés, általános szerződési feltételek, szerződések hatályossága, Érvénytelenség fajtái, Foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése, tartozás elismerés, Szerződések módosítása, szerződések megszűnése teljesítés nélkül, Elévülés, jogvesztés, Teljesítés, Szerződésszegés fogalma, esetei, Adásvételi szerződés, Szállítási szerződés, Vállalkozási szerződés, fuvarozási szerződés, Bérleti szerződés. 12. A kapcsolati marketing kialakulása, sajátos fejlődési szakaszai, a networking és azok jellemzői..a kétirányú és multi-kommunikáció módszerek a marketing területeken, a taktika, stratégia és filozófiai szinteken. A korszerű kapcsolati marketing technikák, B2B, elköte-

2 lezettség, minőség, törődés módszerei. 13. Kereskedelmi logisztika. Kiskereskedelmi technológia, logisztika és áruforgalom, A bolti technológiai és logisztikai (áruáramlási) folyamatok, Alternatív kiskereskedelem, Bevásárlóközpontok, Az áruházak sajátosságai. 14. A fogyasztói piacon alkalmazott leggyakoribb kutatási típusok. A kereskedelem kutatása, sajátos módszertana a megfelelő döntések meghozatalában. (primer és szekunder adatgyűjtés, kutatási terv, terepmunka, kvantitatív és kvalitatív eszközök, adatelemzés kérdőíves megkérdezés, megfigyelés, fókuszcsoport mélyinterjú) 15. A fogyasztók motivációi és a modern fogyasztói társadalmak. Fogyasztói értékek a modern társadalmakban. A fogyasztói értékek átalakulása az utóbbi évtizedekben. Demográfiai trendek és új fogyasztói csoportok. 16. A modern fogyasztói társadalmak közötti különbségek: értékrendszerek, társadalomszerkezet és fogyasztás A vásárlói döntés. Az irracionális vevő: meggyőzési technikák a média kommunikációjában. A vásárlás helyszíneinek átalakulása a 20. században.

3 SZAKMAI TANÁR MA SZAKOK közös ZÁRÓVIZSGA TÉTELSORA 1. Az iskolai nevelés alapjai a. A nevelés értelmezése, szerepe az egyén és a társadalom életében (nevelés, nevelési célok, szocializáció, enkulturáció, oktatás) b. A nevelés, értékek, normák (érték fogalma, biológiai lét értékei, az én harmóniáján alapuló értékek, társas kapcsolatokra vonatkozó értékek, világra vonatkozó értékek stb., a norma és az érték viszonya) c. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (biogenetikus, szociáldeterminizmus, konvergencia elmélet, Allport féle személyiségmodell) d. Nevelési módszerek az iskolában (közvetett nevelési módszerek, közvetlen nevelési módszerek, személyiségformálás funkciói szerint stb., nevelési stílusok Baumrind és Ranschburg alapján 2. Pedagógus szerepek, tanári mesterség a. Legfontosabb személyiségjegyek, a három pedagógus alapkészség (kedvelt és nem kedvelt, a szakmai tanár személyiségjegyei, hatékony és eredményes tanári munka, általános jellemzők, valamint Carl Rogers és Sallai alapján: empátia, kongruencia, feltétel nélküli elfogadás) b. Reflektív pedagógus személyiség (reflexió, reflektív gondolkodás és kutatása, reflektív gyakorlatok) c. A pályakezdő pedagógus (jellemzői, pályaszocializációs problémái) d. Pedagógus kompetenciák és a pedagógiai képességek fejlesztése 3. A tanuló és az iskola a. A tudás fogalma, típusai, szerkezete. Tudás és intelligencia, az intelligencia típusai. b. A tanítás tanulás tevékenységrendszere: stratégiák, munkaformák, módszerek. c. A tanulók kognitív és affektív sajátosságai, szociális háttere és annak megismerése d. különleges bánásmódot igénylő tanulók (SNI, tanulási zavarok és nehézségek, magatartási zavarok, diagnózis és segítség, tehetséggondozás, veszélyeztetettség és deviancia prevenció) e. Az Y és a Z generáció 4. Értékelés az oktatásban a. A pedagógiai értékelés alapjai (az értékelés fogalma, módszerei, belső és külső értékelés) b. A pedagógiai értékelés stratégiái, típusai és funkciói (kritériumorientált, normaorientált, szummativ, formativ és diagnosztikus, személyiségfejlesztő funkciók, visszajelentési funkció, szabályozó funkció, szelekciós funkció c. Mérés fogalma, mérőeszközök jóságmutató valamint mérőeszközök és tesztek típusai (validitás, reliabilitás, praktikusság, besorolási tesztek, haladási tesztek, teljesítménytesztek, készségszinteket vizsgáló tesztek) d. Az osztályozás (érvek ellenérvek Falus és Mátrai alapján) e. Érettségi és vizsgarendszerek (az érettségi és felvételi rendszerek elemzéséhez szükséges ismeretek, modellalkotás szempontjai, standardok, a magyar felvételi és érettségi rendszer bemutatása) 5. Iskola és társadalom a. Az oktatás alapfogalmai (nevelés, oktatás, tanulás, tanítás) b. Az oktatás társadalmi meghatározottsága (pedagógia mint társadalmi alrendszer, oktatási rendszer fogalma, oktatási rendszer funkciói) c. Az oktatás célja és tartalma (tanóra célja, tartalom meghatározásának forrásai, tanterv fogalma, típusai, tartalma, szakképzési kerettantervek, szakmai tantervek)

4 d. Az iskola társadalmi funkciói, szerepe a társadalmi mobilitásban. e. Kulturális tőke, társadalmi tőke. Látens mechanizmusok a társadalmi státusz átörökítésében, szelekciós mechanizmusok az iskolarendszerben. A rejtett tanterv és a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. 6. A nevelés és a szakoktatás története a. A nevelés eszményeinek és céljainak változásai az ókortól az újkorig. b. A normativitástól a gyermekközpontúságig: a pedagógia elméletének és gyakorlatának megújulása a modernitásban. c. Az európai és hazai iskolaügy fejlődése az ókortól a 18. századig. d. A modern hazai oktatási rendszer kialakulása és fejlődése a 20. század közepéig. Eötvös József és Klebelsberg Kunó munkássága. e. A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás a középkortól a 20. századig. 7. Szakképzés és gazdaság a. A szakképzési rendszer jellemzői, főbb változások, duális képzés. b. Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben, kulcskompetenciák rendszere. c. Foglalkoztatás, munkaerőpiaci igények, trendek 8. Szakképzési dokumentumok a. Országos Képzési Jegyzék (szerkezete, jellemzői, szakképesítések rendszere saját szakmacsoporton belül) b. Szakképzési kerettanterv c. Szakmai és vizsgakövetelmények d. Szakmai program 9. Pedagógiai tervezés a szakképzésben a. A pedagógiai tervezés szerepe és dokumentumai b. Országos, intézményi szintű és tanári dokumentumok c. Felkészülés a tanítási órára d. Tanmenet, óravázlat, táblavázlat és készítésük 10. Környezet tudatosság a szakképzésben a. A környezeti nevelés célja, alapelvei, sajátosságai b. A középiskolások életkori jellemzői környezetpedagógiai aspektusból c. A környezettudatosságra nevelés lehetőségei a szakképzésben 11. Információs és kommunikációs technológiák pedagógia szerepe a szakképzésben a. Az IKT, digitális kompetencia, e learning, blended learning, gamifikáció fogalma b. Az IKT pedagógiai alkalmazásának fokozatai, formái c. Változó tanári szerepek az IKT alkalmazásakor d. Az e learning alkalmazásának előnyei, keretei és korlátai a szakképzésben 12. A pedagógiai folyamatban szerepet játszó pszichikus funkciók ismertetése és jellemzése a. Érzékelés és észlelés, figyelmi működés, emlékezeti működés b. Tanulási jelenségek, képzelet, gondolkodás, fogalomalkotás, problémamegoldás, döntéshozatal c. Intelligencia érzelmi intelligencia d. Kreativitás, tehetség, motiváció és érzelmi folyamatok 13. A személyiség megértésének lélektani alapjai a. A személyiség értelmezése. A személyiségelméletek alapvonásai. A személyiség fejlődése. A személyiség megismerhetősége. Mélylélektan és nevelés.

5 b. Nevezetes személyiségelméletek (Dinamikus személyiségelméletek. A humanisztikus személyiség felfogás. A személyiség viselkedés és szociális tanuláselméleti megközelítése. A kognitív pszichológiai modell. A transzperszonális pszichológia) c. Típustanok és személyiségvonások. A percepciókutatás eredményeinek jelentősége a személyiség megismerésében. d. Az egészségpszichológiai megközelítés: egészségpszichológia története, tárgya, célja, interdiszciplinaritása. Az egészségmegőrző magatartás. 14. A lelki fejlődés folyamata a. A megismerési folyamatok fejlődése: Érzékelés, percepció, mozgás és az érzékszervi megismerés fejlődése. A figyelem, az emlékezet és a képzelet fejlődése. b. A kognitív fejlődés. A gondolkodási struktúrák fejlődése. Piaget és Brunner kutatásai. Kreativitás. A verbális intelligencia fejlődése. A beszéd kialakulása és fejlődése. c. Az én tudat és az identitás kialakulása. A társas kapcsolatok fejlődése. A motívumtanulás. Az érzelmek fejlődése. d. A serdülőkori és az ifjúkori lelki fejlődés sajátosságai. 15. Családi nevelés pszichológiája a. A család történeti szempontok, a család funkciói. A család nevelés lélektani vizsgálata b. A család szerepe a szocializációban. A család rendszerszemlélete. Kommunikáció a családban. c. A család életciklusa. A család szerkezete. A szülői szerepek. Szülői nevelői attitűdök d. Párkapcsolatok, házassági játszmák. Testvérkapcsolatok. Családi krízisek 16. A mentális és viselkedészavarok felismerésének alapjai a. Mentális egészség és betegség. A normalitás problémája. A mentális betegségek osztályozása. A pszichés betegségek modelljei. b. A pedagógus diagnosztikai feladata. Intervenciós lehetőségek. A szakmai kompetencia határai. c. Személyiségfejlődési zavarok. Gyermek vagy serdülőkorban megjelenő zavarok d. Szenvedélybetegségek. Deviáns viselkedés. Öngyilkosság. Gyász. 17. A pedagógiai tevékenység szervezet, vezetés és munkapszichológiai szempontú értelmezése a. Munkalélektani témakörök: az ember és munka kapcsolatának megismerése, teljesítményértékelés, kiválasztás és képzés, b. Stressz burnout, ergonómia, munkabiztonság; c. Az iskola szervezeti kultúrája d. Vezetői tulajdonságok, vezetői modellek vezetési stílusok, vezetői szerepek, vezetői döntések, motiválás, közösségépítés

6 SZAKIRODALOM 1. Az iskolai nevelés alapjai Kozma Béla (1998): Pedagógia. Comenius BT, Pécs. Boros Dezső (1998): Bevezetés a neveléstudományba. Tanárszakosok számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Hankiss Elemér (1977): Érték és Társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Magvető Könyvkiadó, Hankiss Elemér (1999): Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról. Helikon Kiadó, Szekszárdi Júlia (szerk.) (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia Tankönyvkiadó, Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris, Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, 2. Pedagógus szerepek, tanári mesterség Falus Iván (szerk.) (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat kiadó, Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat kiadó, Sallai Éva (1996): Tanulható e a pedagógus mesterség? A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a pedagógusszemélyiség kialakulására. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. Szekszárdi Júlia (szerk.) (2010): Történetek, módszerek. Új nevelési kézikönyv osztályfőnököknek. Dinasztia, Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Géniusz könyvek, [online] gondolkodas fejlesztese [2015. április 14.] Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.) (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 3. A tanuló és az iskola Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Ranschburg Jenő (2011): Iskolás a gyermekem. levelezés iskolás korú gyerekek szüleivel. Saxum Kiadó, Ranschburg Jenő (2002): Pszichológiai rendellenességek a gyermekkorban. Saxum Kiadó, Tari Annamária (2010): Y generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban. Jaffa Kiadó, Tari Annamária (2011): Z generáció: Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom lélektani szempontok az információs korban. Tericum Kiadó, Gyarmati Éva. (1998): A tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, sz <http://epa.oszk.hu/00000/00035/00021/ lk Gyarmathy Tanulasi.html> [ ]

7 Gyarmathy Éva (1998): A tanulási zavarok terápiája. Új Pedagógiai Szemle, 48. évf. 12. sz. pp <http://epa.oszk.hu/00000/00035/00022/ lk Gyarmathy Tanulasi.html> [ ] M. Nádasi Mária (2012): Adaptivitás az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó, Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Csapó Benő (szerk.) (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Tankönyvkiadó, Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti Tankönyvkiadó, 4. Értékelés az oktatásban Bárdos Jenő (2002): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Csapó Benő (2004): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, pp Horváth György (1993): Bevezetés a tesztelméletbe. A tesztszerkesztés és értékelés alapjai. Keraban, Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, 5. Iskola és társadalom Réthy Endréné (2004): Pszichológiai tesztek. In: Falus Iván (szerk.) (2004.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, pp Csapó Benő (2004): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, pp Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, <http://halaszg.ofi.hu/download/oktatasi%20rendszer%20 %20HTML.htm> [ ] Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, Ballér Endre (2004): A tantervelmélet útjain. Válogatás négy évtized pedagógiai írásaiból. Aula, Torgyik Judit (szerk.) (2009): Oktatási rendszerek Európában. Kronika Nova, Meleg Csilla (szerk.) (2003): Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Dialóg Campus, Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. A kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Új Mandátum Könyvkiadó, Fazekas Károly Köllő János Varga Júlia (szerk.) (2008): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, 6. A nevelés és a szakoktatás története Mészáros István Németh András Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Mészáros István Németh András Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris, Németh András Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Orosz Lajos (2003): A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás vázlatos története. OPKM, 7. Szakképzés és gazdaság évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

8 Benedek András (szerk.) (2006): A szakképzés pedagógia alapkérdései. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Typotex Kiadó, Benedek András (szerk.) (2010): A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi (2008): Hallgatói jegyzet a munkaerőpiaci ismeretek képzéshez. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz. Európai referenciakeret (2007). Európai Bizottság Oktatásügyi es Kulturális Főigazgatóság, Brüsszel. 8. Szakképzési dokumentumok 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei (A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó miniszteri rendeletek) 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 9. Pedagógiai tervezés a szakképzésben Firbás Oszkár (2001): Általános szakmai módszertan. Nyugat magyarországi Egyetem, Sopron. Firbás Oszkár (2002): Erdészeti szakmai módszertan. Tankönyv és példatár. Nyugat magyarországi Egyetem, Sopron. Lükő István (szerk.) (2006): Bevezetés a faipari szakoktatás módszertanába. Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron. 10. Környezet tudatosság a szakképzésben Vásárhelyi Judit (szerk.) (2010): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia : alapvetés : , jav. kiadás. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, < [ ] Havas Péter (2002): A környezetvédelmi tudatformálás színterei és módszerei. Körlánc Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért, < [ ] Schróth Ágnes (szerk.) (2004): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, Lükő István (2003): Környezetpedagógia. Bevezetés a környezeti nevelés és oktatás pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Palmer, Joy Neal, Philip (2002): A környezeti nevelés kézikönyve. Körlánc Egyesület, 11. Információs és kommunikációs technológiák pedagógia szerepe a szakképzésben Komenczi Bertalan (2006): Az E learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, < [ ] Kis Tóth Lajos (2013): BYOD: Az oktatás támogatásának új lehetőségei. <http://nws.niif.hu/ncd2013/docs/ehu/050.pdf> [ ] Rab Árpád (2012): A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép és felsőoktatásra. In: Oktatás Informatika, 3.évf. 1 2 sz. informatika.hu/2013/03/rab arpad a gamifikacio lehetosegei a nem uzleti celufelhasznalasok teruleten kulonos tekintettel a kozep es felsooktatasra/ [ ]

9 Katona György (2015): IKT a pedagógiában. Jegyzet. <http://moodle.nyme.hu/course/view.php?id=318> [ ] 12. A pedagógiai folyamatban szerepet játszó pszichikus funkciók ismertetése és jellemzése Séra László (2001): Általános pszichológia. Comenius, Pécs. Bernáth László Révész György (szerk.) (1997): A pszichológia alapjai. Tertia, Kádár Annamária (2012): Az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei óvodás és kisiskoláskorban Ábel Kiadó, Kolozsvár. pp Atkinson, Rita L. [et al.] (1999, 2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, 13. A személyiség megértésének lélektani alapjai Kulcsár Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, pp Stöckert Károlyné (1999): Személyiséglélektan nevelőknek. Eötvös József Könyvkiadó, Carver, Charles S. Scheier, Michael F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest Csíkszentmihályi Mihály (2010): Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Frenkl Sylvia Rajnik Mária (2005): Életesemények a fejlődéslélektan tükrében. Semmelweis Egyet. Mentálhigiéné Int., Párbeszéd Alapítvány, Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (2005): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort, pp Kopp Mária (szerk.) (2009) Magyar Lelkiállapot Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis, 14. A lelki fejlődés folyamata Jávorszky Edit (2009): Fejlődéspszichológia. Nyugat magyarországi Egyetem Benedek Elek Kar, Sopron. Cole, Michael Cole, Sheila R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris, Mahler, Margaret.: Az embergyerek pszichológiai születése. Mikor jelenik meg a pszichológiai én? In: Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (1996): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Akadémiai Kiadó, pp Vajda Zsuzsanna (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon, Vikár György (1999): Az ifjúkor válságai. Animula, 15. Családi nevelés pszichológiája Hegyiné Ferch Gabriella (2003): Családpszichológia. Corvinus, Bagdy Emőke Kaló Jenő Popper Péter Ranschburg Jenő (2007): A család: Harcmező és békesziget. Saxum, Bagdy Emőke (1999): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bognár Gábor Telkes József (1986): A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Horváth Szabó Katalin (szerk.) (2001): Családpszichológia. Szöveggyűjtemény. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. Popper Péter Ranschburg Jenő Vekerdy Tamás (2005): Sorsdöntő találkozások. Szülők és gyermekek. Saxum, Budapest 16. A mentális és viselkedészavarok felismerésének alapjai Atkinson Rita L. [et al.] (2005): Pszichológia. Osiris, pp Ranschburg Jenő (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Comer, Ronald J. (2005): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Vetró Ágnes (1998): Gyermek és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéné. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

10 17. A pedagógiai tevékenység szervezet, vezetés és munkapszichológiai szempontú értelmezése Klein Sándor Antalovits Miklós.: A munkatevékenység lélektana. Munkalélektan. Vezetéslélektan. Ergonómia. In: Bagdy Emőke Klein Sándor (2006): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, pp Bakacsi Gyula(1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazd. és Jogi Kvk., Kőműves Zsuzsanna: Az iskola mint szervezet. In.: Schmercz István (szerk.) (2002): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény Kvk., Nyíregyháza. pp Serfőző Mónika: A szervezeti kultúra fogalmának, modelljeinek értelmezése az óvodában, iskolában. In: Mészáros Aranka (szerk.) (2002): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, pp Serfőző Mónika Somogyi Mónika: Az iskola mint szervezet. In: N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, pp Szabó Éva Vörös Anna N. Kollár Katalin: A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái. In: N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, pp

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Kedves Hallgatók! 2017 A komplex tételekben található témakörök mind olyan ismeretek, amelyeket a különböző pedagógiai (Pedagógiatörténet,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok MH1107 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 16 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16.

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16. 1 A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI INTEGRÁLT TÉTELSORA A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i ülésén megerősített határozata

Részletesebben

Komplex pedagógia és pszichológia szigorlat

Komplex pedagógia és pszichológia szigorlat Komplex pedagógia és pszichológia szigorlat PEAN0401 Komplex pedagógia és pszichológia szigorlat 0 óra/0 kredit, elõfeltétel 18 kredit teljesítése A komplex pedagógia és pszichológia szigorlat leírása:

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév

Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat hallgatói

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Tehetség elméleti alapjai PSG1118 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 5 Konzultációs óraszám 15 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben