KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL"

Átírás

1 KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása a szakképzésre. 2. A PR, mint a vállalatról alkotott szubjektív kép befolyásolásának eszköze. A megfelelő szemléletmód szerepe és hatásai a vállalat tevékenységére. A PR és a reklám. A belső PR célja és eszközei. A külső PR-tevékenység funkciói és célcsoportjai, valamint hagyományos és korszerű kommunikációs lehetőségei 3. Költségek szerepe a döntéshozatalban. Make or buy" döntések, kalkuláció, kalkuláció típusai, A vezető számvitel legújabb irányzatai. Tevékenység alapú vezetés. Pénzügyi teljesítmény mérése. A marketing menedzsment speciális részterületei. A vállalati, a funkcionális és az üzleti 4. stratégiai elemezés módszerei és a tervezés formái. A marketingstratégiák és vállalati stratégiai csoportok. A marketinginformációs rendszer elemei és kapcsolatrendszere. A versenystruktúra és versenytárs elemzés módszerei. A piaci szegmentálás, pozícionálás, célpiacok kiválasztása és a piacra lépés döntései. A termékek és szolgáltatások fejlesztése, elterjedése, a termékéletciklus döntései. 6. Az árképzési módszerek, árstratégiák és árprogramok. Az értékesítési csatorna elemzése, a vertikális marketingcsatornák, csatornaválasztás és építés döntései. A marketingkommunikáció és eladás-ösztönzési döntések, stratégiák tervezése és az eladó személyzet menedzselése. A marketingstratégiák és programok végrehajtása, a teljesítmény értékelése, a marketing kontrolling. 7. Az ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. Annak tényezői, kitérve a beszerzés feladatköreinek változására (beszállító-értékelés), a termelésellátásra, az értékesítés szervezésére, a kiszervezésre és a készletgazdálkodásra. 8. A marketing stratégia tervezési eszközei, a portfólió-technikák alkalmazása, a versenyanalízis és a piac-szegmentáció különböző eljárásai. A vállalati marketingstratégiai döntések megalapozását elősegítő eszköze- és módszertára. A piacszegmentálás ismérvei: demográfiai, földrajzi, pszichológiai. 9. A kereskedelem feladatai és fajtái. A kereskedelem, mint vállalkozás és alapvető gazdasági folyamatai. Többcsatornás (multi channel) kereskedelmi folyamat. A kereskedelmi vállalkozások stratégiái (információs és elosztó rendszerek, pénzügyi stratégiák, emberi erőforrás stratégiák, vevőkapcsolati menedzsment). Az értékesítés elemzése, tervezése és mutatószámai. Értékesítési kommunikációs mix. 10. Külpiaci tevékenység előnyei és kockázatai. Nemzetközi marketingkörnyezet elemzése. Célpiacválasztás és marketingstratégia. Külpiaci megjelenés formái. Nemzetközi termékéletciklus. Termékpolitikai döntések. Nemzetközi kommunikáció, árpolitika, értékesítés és szervezet. 11. Szerződés fogalma, szolgáltatások fajtái, a szerződés tartalma, Szerződések tipizálása, A szerződéskötés menete, előszerződés, általános szerződési feltételek, szerződések hatályossága, Érvénytelenség fajtái, Foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése, tartozás elismerés, Szerződések módosítása, szerződések megszűnése teljesítés nélkül, Elévülés, jogvesztés, Teljesítés, Szerződésszegés fogalma, esetei, Adásvételi szerződés, Szállítási szerződés, Vállalkozási szerződés, fuvarozási szerződés, Bérleti szerződés. 12. A kapcsolati marketing kialakulása, sajátos fejlődési szakaszai, a networking és azok jellemzői..a kétirányú és multi-kommunikáció módszerek a marketing területeken, a taktika, stratégia és filozófiai szinteken. A korszerű kapcsolati marketing technikák, B2B, elköte-

2 lezettség, minőség, törődés módszerei. 13. Kereskedelmi logisztika. Kiskereskedelmi technológia, logisztika és áruforgalom, A bolti technológiai és logisztikai (áruáramlási) folyamatok, Alternatív kiskereskedelem, Bevásárlóközpontok, Az áruházak sajátosságai. 14. A fogyasztói piacon alkalmazott leggyakoribb kutatási típusok. A kereskedelem kutatása, sajátos módszertana a megfelelő döntések meghozatalában. (primer és szekunder adatgyűjtés, kutatási terv, terepmunka, kvantitatív és kvalitatív eszközök, adatelemzés kérdőíves megkérdezés, megfigyelés, fókuszcsoport mélyinterjú) 15. A fogyasztók motivációi és a modern fogyasztói társadalmak. Fogyasztói értékek a modern társadalmakban. A fogyasztói értékek átalakulása az utóbbi évtizedekben. Demográfiai trendek és új fogyasztói csoportok. 16. A modern fogyasztói társadalmak közötti különbségek: értékrendszerek, társadalomszerkezet és fogyasztás A vásárlói döntés. Az irracionális vevő: meggyőzési technikák a média kommunikációjában. A vásárlás helyszíneinek átalakulása a 20. században.

3 SZAKMAI TANÁR MA SZAKOK közös ZÁRÓVIZSGA TÉTELSORA 1. Az iskolai nevelés alapjai a. A nevelés értelmezése, szerepe az egyén és a társadalom életében (nevelés, nevelési célok, szocializáció, enkulturáció, oktatás) b. A nevelés, értékek, normák (érték fogalma, biológiai lét értékei, az én harmóniáján alapuló értékek, társas kapcsolatokra vonatkozó értékek, világra vonatkozó értékek stb., a norma és az érték viszonya) c. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (biogenetikus, szociáldeterminizmus, konvergencia elmélet, Allport féle személyiségmodell) d. Nevelési módszerek az iskolában (közvetett nevelési módszerek, közvetlen nevelési módszerek, személyiségformálás funkciói szerint stb., nevelési stílusok Baumrind és Ranschburg alapján 2. Pedagógus szerepek, tanári mesterség a. Legfontosabb személyiségjegyek, a három pedagógus alapkészség (kedvelt és nem kedvelt, a szakmai tanár személyiségjegyei, hatékony és eredményes tanári munka, általános jellemzők, valamint Carl Rogers és Sallai alapján: empátia, kongruencia, feltétel nélküli elfogadás) b. Reflektív pedagógus személyiség (reflexió, reflektív gondolkodás és kutatása, reflektív gyakorlatok) c. A pályakezdő pedagógus (jellemzői, pályaszocializációs problémái) d. Pedagógus kompetenciák és a pedagógiai képességek fejlesztése 3. A tanuló és az iskola a. A tudás fogalma, típusai, szerkezete. Tudás és intelligencia, az intelligencia típusai. b. A tanítás tanulás tevékenységrendszere: stratégiák, munkaformák, módszerek. c. A tanulók kognitív és affektív sajátosságai, szociális háttere és annak megismerése d. különleges bánásmódot igénylő tanulók (SNI, tanulási zavarok és nehézségek, magatartási zavarok, diagnózis és segítség, tehetséggondozás, veszélyeztetettség és deviancia prevenció) e. Az Y és a Z generáció 4. Értékelés az oktatásban a. A pedagógiai értékelés alapjai (az értékelés fogalma, módszerei, belső és külső értékelés) b. A pedagógiai értékelés stratégiái, típusai és funkciói (kritériumorientált, normaorientált, szummativ, formativ és diagnosztikus, személyiségfejlesztő funkciók, visszajelentési funkció, szabályozó funkció, szelekciós funkció c. Mérés fogalma, mérőeszközök jóságmutató valamint mérőeszközök és tesztek típusai (validitás, reliabilitás, praktikusság, besorolási tesztek, haladási tesztek, teljesítménytesztek, készségszinteket vizsgáló tesztek) d. Az osztályozás (érvek ellenérvek Falus és Mátrai alapján) e. Érettségi és vizsgarendszerek (az érettségi és felvételi rendszerek elemzéséhez szükséges ismeretek, modellalkotás szempontjai, standardok, a magyar felvételi és érettségi rendszer bemutatása) 5. Iskola és társadalom a. Az oktatás alapfogalmai (nevelés, oktatás, tanulás, tanítás) b. Az oktatás társadalmi meghatározottsága (pedagógia mint társadalmi alrendszer, oktatási rendszer fogalma, oktatási rendszer funkciói) c. Az oktatás célja és tartalma (tanóra célja, tartalom meghatározásának forrásai, tanterv fogalma, típusai, tartalma, szakképzési kerettantervek, szakmai tantervek)

4 d. Az iskola társadalmi funkciói, szerepe a társadalmi mobilitásban. e. Kulturális tőke, társadalmi tőke. Látens mechanizmusok a társadalmi státusz átörökítésében, szelekciós mechanizmusok az iskolarendszerben. A rejtett tanterv és a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. 6. A nevelés és a szakoktatás története a. A nevelés eszményeinek és céljainak változásai az ókortól az újkorig. b. A normativitástól a gyermekközpontúságig: a pedagógia elméletének és gyakorlatának megújulása a modernitásban. c. Az európai és hazai iskolaügy fejlődése az ókortól a 18. századig. d. A modern hazai oktatási rendszer kialakulása és fejlődése a 20. század közepéig. Eötvös József és Klebelsberg Kunó munkássága. e. A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás a középkortól a 20. századig. 7. Szakképzés és gazdaság a. A szakképzési rendszer jellemzői, főbb változások, duális képzés. b. Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben, kulcskompetenciák rendszere. c. Foglalkoztatás, munkaerőpiaci igények, trendek 8. Szakképzési dokumentumok a. Országos Képzési Jegyzék (szerkezete, jellemzői, szakképesítések rendszere saját szakmacsoporton belül) b. Szakképzési kerettanterv c. Szakmai és vizsgakövetelmények d. Szakmai program 9. Pedagógiai tervezés a szakképzésben a. A pedagógiai tervezés szerepe és dokumentumai b. Országos, intézményi szintű és tanári dokumentumok c. Felkészülés a tanítási órára d. Tanmenet, óravázlat, táblavázlat és készítésük 10. Környezet tudatosság a szakképzésben a. A környezeti nevelés célja, alapelvei, sajátosságai b. A középiskolások életkori jellemzői környezetpedagógiai aspektusból c. A környezettudatosságra nevelés lehetőségei a szakképzésben 11. Információs és kommunikációs technológiák pedagógia szerepe a szakképzésben a. Az IKT, digitális kompetencia, e learning, blended learning, gamifikáció fogalma b. Az IKT pedagógiai alkalmazásának fokozatai, formái c. Változó tanári szerepek az IKT alkalmazásakor d. Az e learning alkalmazásának előnyei, keretei és korlátai a szakképzésben 12. A pedagógiai folyamatban szerepet játszó pszichikus funkciók ismertetése és jellemzése a. Érzékelés és észlelés, figyelmi működés, emlékezeti működés b. Tanulási jelenségek, képzelet, gondolkodás, fogalomalkotás, problémamegoldás, döntéshozatal c. Intelligencia érzelmi intelligencia d. Kreativitás, tehetség, motiváció és érzelmi folyamatok 13. A személyiség megértésének lélektani alapjai a. A személyiség értelmezése. A személyiségelméletek alapvonásai. A személyiség fejlődése. A személyiség megismerhetősége. Mélylélektan és nevelés.

5 b. Nevezetes személyiségelméletek (Dinamikus személyiségelméletek. A humanisztikus személyiség felfogás. A személyiség viselkedés és szociális tanuláselméleti megközelítése. A kognitív pszichológiai modell. A transzperszonális pszichológia) c. Típustanok és személyiségvonások. A percepciókutatás eredményeinek jelentősége a személyiség megismerésében. d. Az egészségpszichológiai megközelítés: egészségpszichológia története, tárgya, célja, interdiszciplinaritása. Az egészségmegőrző magatartás. 14. A lelki fejlődés folyamata a. A megismerési folyamatok fejlődése: Érzékelés, percepció, mozgás és az érzékszervi megismerés fejlődése. A figyelem, az emlékezet és a képzelet fejlődése. b. A kognitív fejlődés. A gondolkodási struktúrák fejlődése. Piaget és Brunner kutatásai. Kreativitás. A verbális intelligencia fejlődése. A beszéd kialakulása és fejlődése. c. Az én tudat és az identitás kialakulása. A társas kapcsolatok fejlődése. A motívumtanulás. Az érzelmek fejlődése. d. A serdülőkori és az ifjúkori lelki fejlődés sajátosságai. 15. Családi nevelés pszichológiája a. A család történeti szempontok, a család funkciói. A család nevelés lélektani vizsgálata b. A család szerepe a szocializációban. A család rendszerszemlélete. Kommunikáció a családban. c. A család életciklusa. A család szerkezete. A szülői szerepek. Szülői nevelői attitűdök d. Párkapcsolatok, házassági játszmák. Testvérkapcsolatok. Családi krízisek 16. A mentális és viselkedészavarok felismerésének alapjai a. Mentális egészség és betegség. A normalitás problémája. A mentális betegségek osztályozása. A pszichés betegségek modelljei. b. A pedagógus diagnosztikai feladata. Intervenciós lehetőségek. A szakmai kompetencia határai. c. Személyiségfejlődési zavarok. Gyermek vagy serdülőkorban megjelenő zavarok d. Szenvedélybetegségek. Deviáns viselkedés. Öngyilkosság. Gyász. 17. A pedagógiai tevékenység szervezet, vezetés és munkapszichológiai szempontú értelmezése a. Munkalélektani témakörök: az ember és munka kapcsolatának megismerése, teljesítményértékelés, kiválasztás és képzés, b. Stressz burnout, ergonómia, munkabiztonság; c. Az iskola szervezeti kultúrája d. Vezetői tulajdonságok, vezetői modellek vezetési stílusok, vezetői szerepek, vezetői döntések, motiválás, közösségépítés

6 SZAKIRODALOM 1. Az iskolai nevelés alapjai Kozma Béla (1998): Pedagógia. Comenius BT, Pécs. Boros Dezső (1998): Bevezetés a neveléstudományba. Tanárszakosok számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Hankiss Elemér (1977): Érték és Társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Magvető Könyvkiadó, Hankiss Elemér (1999): Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról. Helikon Kiadó, Szekszárdi Júlia (szerk.) (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia Tankönyvkiadó, Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris, Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, 2. Pedagógus szerepek, tanári mesterség Falus Iván (szerk.) (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat kiadó, Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat kiadó, Sallai Éva (1996): Tanulható e a pedagógus mesterség? A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a pedagógusszemélyiség kialakulására. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. Szekszárdi Júlia (szerk.) (2010): Történetek, módszerek. Új nevelési kézikönyv osztályfőnököknek. Dinasztia, Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Géniusz könyvek, [online] gondolkodas fejlesztese [2015. április 14.] Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.) (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 3. A tanuló és az iskola Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Ranschburg Jenő (2011): Iskolás a gyermekem. levelezés iskolás korú gyerekek szüleivel. Saxum Kiadó, Ranschburg Jenő (2002): Pszichológiai rendellenességek a gyermekkorban. Saxum Kiadó, Tari Annamária (2010): Y generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban. Jaffa Kiadó, Tari Annamária (2011): Z generáció: Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom lélektani szempontok az információs korban. Tericum Kiadó, Gyarmati Éva. (1998): A tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, sz <http://epa.oszk.hu/00000/00035/00021/ lk Gyarmathy Tanulasi.html> [ ]

7 Gyarmathy Éva (1998): A tanulási zavarok terápiája. Új Pedagógiai Szemle, 48. évf. 12. sz. pp <http://epa.oszk.hu/00000/00035/00022/ lk Gyarmathy Tanulasi.html> [ ] M. Nádasi Mária (2012): Adaptivitás az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó, Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Csapó Benő (szerk.) (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Tankönyvkiadó, Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti Tankönyvkiadó, 4. Értékelés az oktatásban Bárdos Jenő (2002): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Csapó Benő (2004): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, pp Horváth György (1993): Bevezetés a tesztelméletbe. A tesztszerkesztés és értékelés alapjai. Keraban, Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, 5. Iskola és társadalom Réthy Endréné (2004): Pszichológiai tesztek. In: Falus Iván (szerk.) (2004.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, pp Csapó Benő (2004): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, pp Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, <http://halaszg.ofi.hu/download/oktatasi%20rendszer%20 %20HTML.htm> [ ] Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, Ballér Endre (2004): A tantervelmélet útjain. Válogatás négy évtized pedagógiai írásaiból. Aula, Torgyik Judit (szerk.) (2009): Oktatási rendszerek Európában. Kronika Nova, Meleg Csilla (szerk.) (2003): Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Dialóg Campus, Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. A kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Új Mandátum Könyvkiadó, Fazekas Károly Köllő János Varga Júlia (szerk.) (2008): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, 6. A nevelés és a szakoktatás története Mészáros István Németh András Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Mészáros István Németh András Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris, Németh András Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Orosz Lajos (2003): A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás vázlatos története. OPKM, 7. Szakképzés és gazdaság évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

8 Benedek András (szerk.) (2006): A szakképzés pedagógia alapkérdései. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Typotex Kiadó, Benedek András (szerk.) (2010): A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi (2008): Hallgatói jegyzet a munkaerőpiaci ismeretek képzéshez. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz. Európai referenciakeret (2007). Európai Bizottság Oktatásügyi es Kulturális Főigazgatóság, Brüsszel. 8. Szakképzési dokumentumok 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei (A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó miniszteri rendeletek) 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 9. Pedagógiai tervezés a szakképzésben Firbás Oszkár (2001): Általános szakmai módszertan. Nyugat magyarországi Egyetem, Sopron. Firbás Oszkár (2002): Erdészeti szakmai módszertan. Tankönyv és példatár. Nyugat magyarországi Egyetem, Sopron. Lükő István (szerk.) (2006): Bevezetés a faipari szakoktatás módszertanába. Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron. 10. Környezet tudatosság a szakképzésben Vásárhelyi Judit (szerk.) (2010): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia : alapvetés : , jav. kiadás. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, < [ ] Havas Péter (2002): A környezetvédelmi tudatformálás színterei és módszerei. Körlánc Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért, < [ ] Schróth Ágnes (szerk.) (2004): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, Lükő István (2003): Környezetpedagógia. Bevezetés a környezeti nevelés és oktatás pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Palmer, Joy Neal, Philip (2002): A környezeti nevelés kézikönyve. Körlánc Egyesület, 11. Információs és kommunikációs technológiák pedagógia szerepe a szakképzésben Komenczi Bertalan (2006): Az E learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, < [ ] Kis Tóth Lajos (2013): BYOD: Az oktatás támogatásának új lehetőségei. <http://nws.niif.hu/ncd2013/docs/ehu/050.pdf> [ ] Rab Árpád (2012): A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép és felsőoktatásra. In: Oktatás Informatika, 3.évf. 1 2 sz. informatika.hu/2013/03/rab arpad a gamifikacio lehetosegei a nem uzleti celufelhasznalasok teruleten kulonos tekintettel a kozep es felsooktatasra/ [ ]

9 Katona György (2015): IKT a pedagógiában. Jegyzet. <http://moodle.nyme.hu/course/view.php?id=318> [ ] 12. A pedagógiai folyamatban szerepet játszó pszichikus funkciók ismertetése és jellemzése Séra László (2001): Általános pszichológia. Comenius, Pécs. Bernáth László Révész György (szerk.) (1997): A pszichológia alapjai. Tertia, Kádár Annamária (2012): Az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei óvodás és kisiskoláskorban Ábel Kiadó, Kolozsvár. pp Atkinson, Rita L. [et al.] (1999, 2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, 13. A személyiség megértésének lélektani alapjai Kulcsár Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, pp Stöckert Károlyné (1999): Személyiséglélektan nevelőknek. Eötvös József Könyvkiadó, Carver, Charles S. Scheier, Michael F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest Csíkszentmihályi Mihály (2010): Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Frenkl Sylvia Rajnik Mária (2005): Életesemények a fejlődéslélektan tükrében. Semmelweis Egyet. Mentálhigiéné Int., Párbeszéd Alapítvány, Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (2005): Teher alatt Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. Trefort, pp Kopp Mária (szerk.) (2009) Magyar Lelkiállapot Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis, 14. A lelki fejlődés folyamata Jávorszky Edit (2009): Fejlődéspszichológia. Nyugat magyarországi Egyetem Benedek Elek Kar, Sopron. Cole, Michael Cole, Sheila R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris, Mahler, Margaret.: Az embergyerek pszichológiai születése. Mikor jelenik meg a pszichológiai én? In: Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (1996): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Akadémiai Kiadó, pp Vajda Zsuzsanna (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon, Vikár György (1999): Az ifjúkor válságai. Animula, 15. Családi nevelés pszichológiája Hegyiné Ferch Gabriella (2003): Családpszichológia. Corvinus, Bagdy Emőke Kaló Jenő Popper Péter Ranschburg Jenő (2007): A család: Harcmező és békesziget. Saxum, Bagdy Emőke (1999): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bognár Gábor Telkes József (1986): A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Horváth Szabó Katalin (szerk.) (2001): Családpszichológia. Szöveggyűjtemény. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. Popper Péter Ranschburg Jenő Vekerdy Tamás (2005): Sorsdöntő találkozások. Szülők és gyermekek. Saxum, Budapest 16. A mentális és viselkedészavarok felismerésének alapjai Atkinson Rita L. [et al.] (2005): Pszichológia. Osiris, pp Ranschburg Jenő (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Comer, Ronald J. (2005): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Vetró Ágnes (1998): Gyermek és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéné. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

10 17. A pedagógiai tevékenység szervezet, vezetés és munkapszichológiai szempontú értelmezése Klein Sándor Antalovits Miklós.: A munkatevékenység lélektana. Munkalélektan. Vezetéslélektan. Ergonómia. In: Bagdy Emőke Klein Sándor (2006): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, pp Bakacsi Gyula(1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazd. és Jogi Kvk., Kőműves Zsuzsanna: Az iskola mint szervezet. In.: Schmercz István (szerk.) (2002): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény Kvk., Nyíregyháza. pp Serfőző Mónika: A szervezeti kultúra fogalmának, modelljeinek értelmezése az óvodában, iskolában. In: Mészáros Aranka (szerk.) (2002): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, pp Serfőző Mónika Somogyi Mónika: Az iskola mint szervezet. In: N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, pp Szabó Éva Vörös Anna N. Kollár Katalin: A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái. In: N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, pp

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben