A pszichiátria társadalmi beágyazottsága *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pszichiátria társadalmi beágyazottsága *"

Átírás

1 1 A pszichiátria társadalmi beágyazottsága * Írta: Tringer László dr. Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika * A Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján március 7-én, az Elme Mater sorozatban elhangzott előadás kisé módosított változata.

2 2 Összefoglalás. Az emberi közösségek életét zavaró deviáns viselkedésmódok problémája egyidős a történelemmel. A szélsőséges magatartásmódok értelmezése és társadalmi megoldása vallási, orvosi, vagy rendészeti jellegű közösségi reakciókat eredményezett. E három beszédmód végigkíséri az emberiség történetét, és jelentőségük, egymáshoz viszonyított súlyuk változó. Az orvosi értelmezési keret viszonylag későn önállósodott, és napjainkban ismét visszaszorulóban van. Az orvosi szolgáltatások finanszírozhatatlan fejlődése következtében a kormányzatok korlátokat állítanak, amely korlátok a mentális betegekkel kapcsolatos intézményeket különösen is érintik. Ugyanakkor a mentális problémák rendészeti, vagy szociális jellegű kezelése a társadalmakat az orvosi ellátásnál nagyobb költségekkel terheli. Summary The problem of deviant behaviour disturbing the life of human communities is as old as the history itself. The interpretation and the social management of extreme (deviant) behaviours resulted in religious, medical and security reactions. The three ways of discourse accompany the societies along the history of mankind, and their relative significance is variable. The medical interpretation has achieved its independence relatively late, and has been pushed back again in our age. The governments place financial restrictions on the expansion of health services. The institutions relating mental disorders are especially touched by the limitations. The social and security management of mental disorders burdens the societies with higher costs than the expenditure of the medical service system. Az emberi viselkedés szélsőséges megnyilvánulásai a közösségek életét kisebbnagyobb mértékben zavarják. Ősidők óta vannak adataink arról, hogy az ilyen megnyilvánulásokat a közösségek szervezett formában próbálják elhárítani, illetve a közösségek életét, esetenként magát az egyént is, megvédeni.

3 3 Deviancia Szociális norma Egyéni norma Az orvostudomány nem csökkentette az emberi szenvedést annyira, mint gondoljuk. Szenvedéseinket nem csupán baktériumok és vírusok okozzák, hanem ezeknél sokkal alattomosabb hatóerők is; az ideggyengeség, a korlátoltság, az erkölcsi romlottság, az elmebetegség sokkal veszedelmesebb a civilizáció jövőjére, mint a sárgaláz, a rák, a tífusz. Nem szabad elfelejteni, hogy az elmebetegek száma van akkora, mint a többi betegeké együttvéve. Ezeken felül sokkal kifürkészhetetlenebb okokból származó betegségek is rágnak rajtunk. Fajtánk elveszti bátorságát az élethez Szinte azt mondhatnám, az ember nem tudott beleilleszkedni abba a világba, amelyet alkotott írja a Nobel-díjas Alexis Carrel 1, Az ismeretlen ember című világsikerű könyv szerzője, az Orvosok, kuruzslók, eretnekek című könyv előszavában. Nem ma, hanem az 1940-es évek elején. Szavai ma is aktuálisak. A mentális zavarok mindenképpen ütköznek a közösség általánosan elfogadott normáival, akár elsődlegesen, a nyílt viselkedés zavaró hatása által, akár másodlagosan olyan módon, hogy az egyén patológiája, vagy szenvedése kivetül a környezetére. Három nagy társadalmi alrendszer alakult ki a történelem folyamán e probléma elhárítására, a közösségek nyugalmának biztosítására és védelmére, valamint a bajbajutott egyén megsegítésére: vallási, rendészeti és orvosi alrendszer.

4 4 Vallási Orvosi Devianciák Rendészeti A viselkedészavar kezelésének legkézenfekvőbb formája rendészeti jellegű: az egyén, családja, hordája fizikai erőszakkal védi meg magát a deviáns személy zavaró magatartásától. Ősidők óta kialakultak a megfelelő szervezetek, amelyek mai formái a rendőrség, katonaság, titkosszolgálatok, stb. címszó alatt találhatóak. Ide sorolhatjuk azokat az intézkedéseket is, amelyek a falakkal körülvett középkori városokra jellemzőek elsősorban: az esti kapuzárás után a falakon kívülrekedtek (pl. tájékozatlan, zavart betegek) sorsa gyakran pusztulás volt, rablók, vadak, hideg, stb. következtében. Ősidők óta papok feladata volt a gyógyítás, beleértve egyes mentális zavarok kezelését is. A papi és orvosi funkció csak a klasszikus hellén világban kezd különválni. A mentális állapotok egyes szélsőséges változatait ugyanis könnyen értelmezhetjük valamely vallásos nézetrendszer terminológiája segítségével. Nem véletlen, hogy a morbus sacer még nevében is viseli ezt a kitüntető megkülönböztetést. A mentális zavarok, különösen a pszichotikus élmények esetén a külvilág realitásának percepciója helyett a munkamemória veszi át a viselkedés vezérletét, így a nem evilági, transzcendens valóság közvetlenségének képzete keletkezik mind az alanyban, mind azokban, akik az élményekben közvetetten részesülnek. Az emberiség ősi vágya: a transzcendens immanenssé tétele (ami természetesen a transzcendencia megsemmisítésével jár) nyilvánul meg ebben, és hat napjainkban is.

5 5 A Pokrovi Istenanya. 19. sz-i orosz ikon. Az alsó részen középen, az ambón az Énekes Romano áll. A legenda szerint karácsonykor neki kellett volna a kontakiont énekelni a császári házaspár előtt. Azonban a Hagia Sophia diakonusa botfülű volt. Éjszaka kétségbeesetten imádkozott az Istenanyához, aki megjelent neki, és a szájába dugott egy írást az éneklendő himnusszal. Csodás hangon énekelt ezt követően. Balra tőle a konstantinápolyi pátriárka. Balszélen a bizánci császári pár. Jobbra krisztus-bolond András, aki Epiphanias tanítványának az Istenanya megjelenésére mutat. A természetfeletti világot csak a bolond érzékeli és közvetíti evilág felé. A krisztus bolondjai aszkézist gyakorló, önsanyargató életmódot folytató szerzetesek a keleti egyházban. Elmebetegséget utánozva olyan kiszólásokat is megengedhettek maguknak, amely akkoriban (pl. a 16. sz-i Oroszország) lehetetlen lett volna egyébként. Bár az orvosi hivatás elkülönülése korán megkezdődik, a mentális devianciák betegséggé minősítése az ókortól kezdődően még nagyon szórványos, és csak a XVII. századtól kezdődően válik tömegessé. Az elmeorvos (helyesebben tébolydai orvos, aliéniste) foglalkozásának önállósodása inkább a XVIII. század, a Felvilágosodás korától válik egyértelművé. Napjaink történései is arra utalnak, hogy az orvosi illetékesség határai korántsem olyan egyértelműek, mint azt az elmeorvos állítja. Mind a vallási, mind a jogi-rendészeti, mind a szolgáltatói felépítmény (marxista kifejezés) képviselői követelik a maguk szeletét a magatartás-deviancia és a lelki szenvedés nagy tortájából. Tanulságosnak látszik, ha a mentális zavarok társadalmi beágyazottságát e három eljárásrend egymás közti viszonyának története szempontjából elemezzük. A három

6 6 megközelítés viszonyát bizonyos történelmi dinamizmus jellemzi: egyik-másik az idők folyamán teret nyer, vagy ellenkezőleg befolyást veszít. Ugyanakkor a másik szerepe háttérbe szorul (vagy szoríttatik), vagy ellenkezőleg, növeli társadalmi befolyását. Ennek kapcsán a befolyásért való versengés érdekében az egyes megközelítések képviselői megfelelő beszédmódot konstruálnak (lásd például az orvosi nevezéktan újabb és újabb változatait), amely a kompetitív megközelítések a be nem avatottak számára elérhetetlen és érthetetlen. A három társadalmi beszédmód viszonyára jellemző továbbá az egymást átfedő területek nagysága, jellegzetességei. Itt jelenik meg ugyanis az érdekcsoportok rejtett, vagy nyílt küzdelme. Ma már senki nem kételkedik a morbus sacer betegség-jellegében. A szent tehát teret veszített. A vallások egykori képviselői beletörődtek abba, hogy ez az állapot nem szent többé. Ugyanakkor például a medjugorjei Mária-jelenések során a szent teret nyert. Egy hatalmas történelmi-társadalmi, tömeglélektani és patológiai, szociológiai és gazdasági jelenség zajlik a szemünk előtt, (annak ellenére, hogy a jelenések valódiságát a Római Katolikus Egyház sem ismeri el). A XVIII. század végén az elmebetegek felszabadítása (a láncok levétele Pinel és Tuke által) az értelmezés átminősítéseként írható le. A bilincseket ugyan valóban eltávolították a betegekről, de helyette a morális terápiák erkölcsi bilincseit rakták rájuk. A veszélyes őrült ezek után erkölcsi ronccsá minősült, aki bűnei következtében, az erkölcsi törvények megsértése miatt került szánalmas állapotba. Büntetés helyett ezért a bolondot (stultus) munkával és dresszúrával nevelni kell. Ha nem engedelmeskedik, meg is lehet verni, akár kínozni, immáron nem büntetésként, hanem jobbító szándékkal. Leuret pl. jéghideg vizet folyatott a beteg fejére, s közben a téveszméivel vitatkozott. A vizet akkor zárták el, ha feladta téveszméit. Nem kevésbé hatásos nevelő eszközök voltak a különféle, a beteget forgató mechanikai berendezések, vagy a váratlanul jéghideg vízbe taszítás, amelyet még a Balassa u-i Moravcsik klinikán is műveltek a XX. sz. elején. Napjainkban vagyunk szenvedő alanyai egy újabb átrendeződésnek: a posztmodern antipszichiátria, (például a szcientológia) és főhatósági képviselői az orvosi értelmezés alól húzzák ki a talajt, tágabbra nyitva azt a piacot, amelyen álvallások, ezoterikus életfilozófiák és paramedicinális üdvtanok képviselői rendezkedhetnek be.

7 7 I. A vallások deviancia-értelmezése A vallások fontos társadalmi funkciója már a kezdetektől fogva az, hogy a devianciák egyes formáit kontroll alatt tartsák, sőt, gyógyításukat megkíséreljék. Ezen eljárások mögött a kornak megfelelő elképzeléseket ismerhetünk fel. A szent iratok számtalan, a betegségekkel és gyógyításukkal kapcsolatos utalást tartalmaznak. Az inaszakadt meggyógyítása. Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza. Mt 9,6 Az áldó mozdulatot a tanítványok is utánozzák. Félig elrejtve a farizeus, aki Jézust káromlással vádolja, mivel azt mondja: Bízzál fiam, bocsánatot nyernek bűneid. 18. sz-i orosz ikon. A legkorábbi, történelmileg ismert időkben a betegségeket, különösen a mentális természetűeket a természetfeletti világ lényeinek közvetlen behatására vezették vissza. Hasonló felfogás uralkodott a közel-keleti eredetű európai civilizáción kívül is. Például az inkák birodalmában úgy vélték, hogy a betegség a természetfeletti világgal való megzavart kapcsolatból ered. Dávid hárfazenével próbálta felvidítani a melankóliás Sault, akinek kisebbségi komplexusa mint jó depressziósé még a Biblia szövegén keresztül is átüt. Ezt mondja Sámuelnek: Hát nem Benjamin fiai közül való vagyok, Izrael törzséből? És

8 8 nemzetségem nem a legkisebb-e Benjamin törzsében? Miért mondasz hát ilyeneket nekem? 2 A továbbiakban így szól az írás: Az Úr lelke elhagyta Sault, s egy gonosz lélek zaklatta, az Úr küldte. Szolgái így szóltak Saulhoz:»Minden bizonnyal Istennek egy gonosz lelke zaklat. Parancsolja hát meg urunk, s szolgái keresnek neki valakit, aki tud hárfázni. Aztán, ha rád tör Istennek a gonosz lelke, megpendíti a húrokat, és jobban leszel«3 S ahányszor csak rátört Saulra az Isten lelke, Dávid fogta a hárfát és játszott. Ilyenkor Saul megnyugodott, jobban lett, és a gonosz lélek odébbállt. 4 Saul olyannyira megnyugodott, hogy aztán hálából (mániából?) Dávid életére tört. A vallási értelmezést hagyományosan externalizáló és internalizáló csoportba sorolhatjuk. Korunkban pedig új, szinkretista vallások jelennek meg, amelyek a lélektan egyes jelenségeit, a pszichoterápia egyes praktikáit építik be többnyire ezoterikus, máskor tudományos szótárt használó beszédmódjukba. Externalizáló megoldások esetén a betegség, a mentális különösen: ártó, démonikus erők következtében jön létre. Akár úgy, hogy a démon (ördög, gonosz lélek, stb.) megszállja az egyént, annak akaratát maga alá gyűri. A gyógyítás tehát nem más, mint a gonosz lélek kiűzése. A Katolikus Egyházban még ma is hivatalos szertartás az ördögűzés (exorcismus), és napjainkban gyakrabban kerül rá sor, mint pár évtizeddel ezelőtt. A szent betegséget is ilyen módon képzelték el, s a bibliai csodás gyógyulások némelyike (vagy akár Pál apostol fordulása) epilepsziás esemény lehetett.

9 9 Az Istenanya, mint az életet adó víz forrása. 19. sz-i orosz ikon. A kút körül királyok és szerzetesek. A thessaliai embert a víz életre kelti. A gyógyító és életet adó Istenanya gyakori ábrázolása. A középkor folyamán a Gilles de la Tourette szindróma eseteit sátáni megszállottság következményének tartották. Az orvosi szemlélet előtérbe kerülésével a XIX. sz. folyamán viszont hisztériának véleményezték. A pszichoanalízis elterjedését követően pedig tudattalan konfliktusok külső megjelenését látták benne. Hasonló párhuzamot vonhatunk a középkori böjtölő aszkéta nők és a mai anorexiások között. Egyik esetben a vallási eszme volt a táplálkozási negatívizmus forrása, a másik esetben az ideális testről alkotott elképzelés (mindkettő eszme). 5 Az egyistenhívő vallásokban az intrapunitív megoldások is jelentős szerepet játszanak. A szégyen, illetve a bűn egy internalizált megélése annak, hogy az egyén percipiált magatartása eltér a (társadalmi, de inkább az egyéni) normától. A bűntudat vallásos formája a személyen belüli feszültséget Isten előtti vétekként jeleníti meg, s az isteni parancsoktól való eltérésként értelmezi. A vallások számos praktikát kínálnak arra, hogy az egyén belső feszültségét enyhítsék. Ezek közül különösen a személyes gyónás pszichoterápiás jellegét kell kiemelnünk.

10 10 A kereszténység különösen kedveli az intrapunitív megoldásokat. A bűn kategóriája a kereszténység különféle áramlataiban egyaránt jelentős szerepet játszik. Jóllehet a bűn teológiai definíciója egyértelmű, soli tibi peccavi et malum coram te feci 6, azaz a teológiai bűn csak az istenhit fényében definiálható, a gyakorlatban azonban a patológiás bűntudattal gyakran összemosódik. Ilyen módon a depressziós betegek tömegei keresnek a lelkipásztornál segítséget, gyógyulást, vigaszt. A mentális zavarok vallási nézőpontját napjainkban is támogatják azok a kutatási eredmények, amelyek az imának, illetve a vallásos hitnek a gyógyulás elősegítésében kimutatható szerepét igazolják. A vallásos meggyőződés kultúráktól függetlenül is érvényesíti a mentális betegségek szempontjából protektív hatását. Indián fiatalok templomlátogatása és öngyilkossági rátája között egyértelmű összefüggést mutattak ki. 7 E vizsgálatokról kitűnő összefoglalást adott Farkas és munkacsoportja a közelmúltban. 8 A mentális zavarok vallási menedzsmentje ma is jelentős szerepet játszik. Adósak vagyunk viszont a spirituális nézőpontnak a tudományos orvosláshoz történő integrálásával. 9 A 3. évezred kezdetén a metafizikai alapokon építkező pszichiátria ismét előtérbe kerül. A különféle ezoterikus tanok, okkult tudományok, pszeudo-filozófiák és álvallások tömkelege próbálja érdekszféráit a mentális- és viselkedészavarok területére is kiterjeszteni. Az orvosi paradigma maga is ebbe az irányba mozdul. A termékeket előállító korporációk egyre gyakrabban használnak metafizikai nyelvezetet. A korábbi, XX. sz. közepére jellemző pszichoblabla új bioblablának adja át helyét. Healy joggal állapítja meg, hogy a korporációk sikerrel gyarmatosítják a polgárok, az orvosok és kormánytisztviselők tudatát arra törekedve, hogy az emberi lélek mérnökeiként egy modern, biokémiai selfet hozzanak létre. 10 A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a mentális zavarok vallási megközelítése a transzcendencia félreértésén alapul, amennyiben a per definitionem transzcendens valóság (amelynek léte hit kérdése) immanens értelmezésén alapul. Más megfogalmazásban a különféle vallások, (különösen az egyistenhívő vallások) kevéssé szofisztikált istenképére vezethető vissza. Ugyanis feltételezi, hogy az Isten (az emberek különféle érdekei miatt) minduntalan közvetlenül beavatkozik a különben saját maga által

11 11 teremtett világ törvényszerűségeibe. S ez az alapállás nem csupán az emberi történelem hajnalán, de manapság is meglehetősen általános. A vallási szféra területén a következő főbb tendenciákat látjuk, amelyek növelik befolyását a mentális zavarok körében: Ezoterikus tanok népszerűsége Paramedicinális irányzatok erősödése A lelki egészség ígéretével fellépő álvallások és szekták terjedése A lelki egészség ígéretét hordozó keleti vallások iránti érdeklődés növekedése A történelmi vallások karizmatikus mozgalmainak népszerűsége II. A deviancia kezelésének orvosi vonulata Az orvosi megközelítés a történelem kezdetén teljesen egybefonódott a papivallási funkcióval. A vallási kultusz helyei egyben gyógyhelyek voltak, ahol mentális betegeket is kezeltek. Például az egyiptomi serapeionokban a nyugtalan beteget alkohollal, nadragulya főzettel, sőt, kézrátétellel gyógykezelték. Nyugtató zenét is alkalmaztak.

12 12 XIII. századi utazó orvos Európában. A betegek sorban állnak. Gyógyszert ad és kézrátételt gyakorol (felső kép), majd továbbáll (alsó kép). Az orvosi illetékesség a klasszikus hellénizmus idején válik önálló területté, a deviancia orvosi tortaszelete azonban viszonylag vékony marad. A kereszténység térhódításával minden püspökség köteles ispotályt felállítani. A pogány templomokat, amelyek gyógyhelyként is szolgáltak, bezárták (ugyanúgy ideológiai alapon, mint napjainkban a lipótmezei intézetet, feláldozva a deinstitucionalizáció, tágabban egy individualista társadalom-felfogás oltárán). A mentális zavarok értelmezésében a vallásnak kiemelt szerepe maradt egészen napjainkig. A XII. sz.-tól kezdődően válik önállóvá a laikus orvoslás, teljes identitását azonban csak a reneszánsz korától éri el. Az önállósodás természetesen elsősorban a testi betegségekkel kapcsolatos. A betegség, beleértve a mentálisat is, a metafizikai, természetfeletti világgal való kapcsolat zavara, azaz a bűn következménye, és gyógyítása is elsősorban a metafizikai világgal való kapcsolat helyreállítása által lehetséges. A középkor szemléletében éppen ezért az igaz hittől való eltávolodás eretnekség súlyos vétek, amely egyben minden rossz és minden betegség forrása. Az ellene, azaz a bűn-járvány, egyfajta lelki madárinfluenza ellen való küzdelem a társadalom egészsége szempontjából is indoklást nyer.

13 13 Philipp Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus) vagabund természetű, lázadó orvos volt. (XVI. sz.) Galenus, Avicenna és mások orvosi könyveit nyilvánosan elégette. Egy ideig Basel város orvosa volt. A tudományoknak a metafizikai világtól való fokozatos elszakadása (Foucauld szerint a világ válságának fő oka) az ész évszázadának gyümölcseit hozza magával. A mentális betegségek orvosi kizárólagossága egyre nagyobb teret kap. Míg a XVII. századi azilumok nem csupán mai értelemben vett pszichiátriai betegeket őriztek, hanem csavargókat, bűnözőket, fogyatékosokat, vérbajosokat, rokkantakat is, a XVIII. század végén, különösen Napóleon törvénykezései nyomán minden francia megye köteles volt külön tébolydát és külön börtönt felépíteni. (Nem véletlen, hogy ezek mind külsejükben, mind belső struktúrájukban nagyon is hasonlítottak egymásra. Nem egyszer egymás közelében helyezték el őket, mint pl. Párizsban a Santé börtönt és a St. Anna Kórházat.)

14 14 Franz Messmer a kezeiből sugárzó mágnességgel gyógyít. (XVIII. sz. a szélhámosok aranykora ). Az orvosi megközelítés a XIX században a mentális betegségeket a fiziológiai kórképek mintájára gondolta el. A mentális betegségek lényegében posztulátumok, s a pszichoszomatikus totalitás elfelejtődik írja Foucault A klinikai orvoslás születése c. művében. 11 Bár az orvosi megközelítés diadalmenete a tudomány zászlaja alatt aratja sikereit, az emberi gondolkodás nem nélkülözheti továbbra sem a babonákat, mágikus, misztikus elképzeléseket. Az orvosok gyakran maguk is támogatják, vagy terjesztik ezeket a nyilvánvalóan tudománytalan teóriákat. Régi helyett új és újabb babonák ütik fel a fejüket. Néhány példa: hideg, léghuzat, megfázás, vírus bujkál bennem, bacilusok (l. Helicobacter pylori), rohanó életmód, kimerültség, hitéleti elszürkülés, gazdasági nehézségek, házassági problémák, stb. 1.A természettudományos orvoslás előtérbe kerülése jellemzi a XIX. század második felét (Griesinger híres tétele: Az elme betegségei: az agy betegségei 12.) E folyamat ellen Freud és a pszichoterápiás mozgalom emelte föl a szavát. Az orvosi kutatásokra a szociológiai gondolkodás jelentős befolyást gyakorolt. Ugyanakkor a századforduló a pozitivista filozófiai iskolák hatása alatt állott. Nem véletlen a

15 15 behaviorista mozgalom kibontakozása, amely eleinte csak a kívülről megfigyelhető és elemezhető magatartásokat ismerte el valósnak. A mentális zavarok élettani folyamatokra való redukciója a XX. sz. végén különösen fellendült (l. az Agy évtizede). Sokan ma is úgy vélik, hogy A pszichiátriai megbetegedések azok a neurológiai betegségek, amelyekkel a pszichiáterek foglalkoznak. 13 A XX. sz. közepétől az orvostudomány egyre inkább az ipari termelés és a piac törvényeinek uralma alá került. A gyógyszeripar, az orvosi technika, képalkotó eljárások, és az informatika számára a betegség a fogyasztói piac egyik komponensévé válik. A termelő szervezetek a piac korlátlan bővítésében érdekeltek, s az egészség költségeit a társadalmak egyre nehezebben tudják viselni. Az újkrepelini rendszertan (DSM) létrejöttében számos tényező játszott szerepet, így az államok és biztosítók beavatkozása, főképpen pedig a gyógyszeripar érdekei. 14 Különösen jellemző a neurózis fogalmának felbomlása, és dekonstrukciója. A folyamat következtében az antidepresszív és anxiolitikus szerek piaca hihetetlen mértékben kibővül. A neurózis ugyanis a legtöbb szakember számára elsősorban pszichológiai megközelítést tett (volna) szükségessé. Az utódkategóriák (szorongásos zavarok, dysthymia, stb.) viszont már meghatározott farmakoterápiás indikációt (is) jelentenek. 15 A felhasználói piac tágításának egyes mechanizmusai az orvostudomány minden ágában megjelennek. Például: Kutatás-fejlesztés, új eszközök, eljárások Új kórképek és körvonalazása Új szubspecialitások kialakítása Átmeneti, enyhe zavarok kórossá minősítése (NERD, vagy Chronic Fatigue Syndrom), premenstruális depresszió Prevenció címszó alatt preklinikus kórképek felderítése Szűrővizsgálatok Betegség helyett kockázati tényezők előtérbe állítása stb. A pszichiátriában ezen túlmenően jelentős piac-tágító mechanizmusok: Nevezéktani átcsoportosítások (l. például a pánik-betegség, vagy az Alzheimer-kór karrierjét)

16 16 Átfogó kategóriák dekonstrukciója Más szakterületek felé való terjeszkedés (pszichoszomatika, liaisonpszichiátria) Pszichoterápiás robbanás, saját, scientifico-ezoterikus nyelvezettel 2500 A pszichoterápiák számának alakulása Harper Parloff Karasu Y=2,07 x 1,7 +36 A viselkedészavarok másik két illetékese ezen orvosi nyomulás láttán észbekap, és jelen korunkban komoly ellenmozgalmak bontakoznak ki. Kevesen látják be, hogy ezek az ellenmozgalmak a pénzügyi kormányzatok rövid távú érdekeivel is egybeesnek. Az új pszichiátriai nevezéktan kultúrákon átívelő validitása egyre inkább megkérdőjeleződik, annak ellenére, hogy egyes tünetek egyetemessége nem vitatható. A kulturális hatások helyét azonban fokozatosan az egészségügyi ellátó rendszer szerepe veszi át, gazdasági és politikai tényezők a kulturális hatásokat meghaladó mértékben alakítják a mentális betegségek képét, sorsát. Az orvosi megközelítés az utóbbi évtizedekben mindezek ellenére mintha ismét teret veszítene a metafizikai világ javára. A pszichiátria történetének szakirodalma szakítani látszik a prezentizmussal, azaz a mai nézőpontnak a múlt elemzésébe való visszavetítésével. A korábban egyértelműen kusztodiálisnak minősített XVII-XVIII. sz-i gyakorlatban felismerjük a társadalmat védő funkciók mellett a beteg érdekeit is szolgáló

17 17 intézményrendszert. Ma már nyilvánvaló a történészek előtt, hogy a téboly társadalmi kezelésében a családok és kisebb közösségek toleranciája igen jelentős szerepet játszott a középkorban is (l. a falu bolondja ). Michel Foucault kritikája ma már nem tartható. A szociális marginalizáció jelensége nem következménye az akkori orvosi-intézményi gyakorlatnak, hanem attól függetlenül is bekövetkező folyamat. A pszichiátriai kutatásokban újra teret nyer a kvalitatív szempont, a szubjektum felértékelődik. Az evidence-based kutatások mellett a value-based paradigma is megjelenik. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelem fordul az identitás, az emóciók története felé. Mindez a gyakorlatban még nem tükröződik. A mentális zavarok az egészségügyi szférán belül szomatikus nyelvezetbe öltöznek. A lelki problémák iránt érzéketlen medicina a beteggel szelektív kommunikációt folytatva (szomatikus kivizsgálás és kezelések) a mentális problémát szomatikus betegséggé fogalmazza át. Az alapellátásban megjelenő betegek több mint 50%-át kitevő mentális betegek többségével a szomatikus medicina valamely specialitása foglalkozik, ahol az ellátás költségei sokkal magasabbak, mint a problémának megfelelő pszichiátriai ellátásban. Az egészségügyi szolgálatok költségeinek általános korlátozása a pszichiátria hagyományos intézményeinek radikális leépítését eredményezi. Az alternatív szolgálatok kiépítése azonban a legtöbb országban csak ígéret marad. Az intézményi háttér nélkül maradt krónikus pszichiátriai betegek jelentős része a szociális szféra (hajléktalanság, stb.), vagy a büntető intézmények területére sodródik. A társadalmi költségek mindkét esetben sokkal magasabbak, mint az eredeti pszichiátriai ellátás költségei. New York hajléktalanjainak kórházi felvétele 51,5%-ban pszichiátriai megbetegedés miatt történik, ennek költségei dollárral magasabbak, mint az alacsony jövedelmű kontroll-csoport költségei. 16 A pszichiátria, mint orvosi specialitás, az orvosképzésen belül is teret veszít. A pszichiáter, mint a személy specialistája háttérbe szorul ott, ahol a személy jelentősége is csökken egy betegség-centrikus, bürokratizált és technológiává silányított egészségügyi rendszerben. 17 Mind a rendészeti, mind a medicinán belüli átcsoportosulás végeredménye még nagyobb költség, mint az eredeti mentális ellátás költsége lett volna. Az egyesült Államokban egy személy börtönben tartása 10-szer annyiba kerül, mint a kórházi kezelés.

18 18 A 70-es évektől bekövetkező egészségügyi árrobbanás a közpénzekért felelős kormányzatokat a legkülönbözőbb korlátozó mechanizmusok bevezetésére kényszerítik. Ezek között sikeresebb és kevésbé eredményes próbálkozásokat látunk. Napjainkban egy ilyen kétségbeesett és eleve kudarcra ítélt amatőr próbálkozásnak vagyunk szenvedő alanyai. A világszerte tapasztalható pszichiátria-ellenesség magyar nyelvterületen sajátos nyelvi forrásból is táplálkozik. A szakterület hagyományos neve (elme- és lélekgyógyászat) ideológiai okokból háttérbe szorult, majd a szakmai testületek a szó előítéletessége miatt a nemzetközi (magyar anyanyelvűeknek nehezen kimondható) pszichiátria kifejezés használata mellett döntöttek. A semmitmondó idegen szó ellen könnyebben gerjeszthető előítélet, mint az elme és a lélek ellen, ez utóbbiakkal ugyanis én magam is rendelkezem. III. A deviancia és a társadalmi rend A rendészeti beágyazottság ugyancsak egyidős az emberiség történetével. A deviáns, aki kilóg a közösség átlag-viselkedéséből, kirekesztést, büntetést, halált érdemel. A kirekesztésnek a történelem folyamán áldozatai voltak a leprások, nyomorékok, különcök, mai minősítésben a mentális betegek is. A kirekesztés intézményei a leprosoriumok, a Narrenturm (bolond-torony, pl. Bécsben), a stultifera navis (bolondok hajója). A XVII: századi azílumokban elsősorban a kirekesztés érvényesült. Az orvosi szemlélet XVIII sz-i előtérbe kerülése ellenére döntően ugyancsak kusztodiális funkciókra korlátozódott, egészen a morális terápiák korszakáig. Sőt, a morális terápiák is csak a cég nevét festették át. Ami egyébként büntetés, ezen túl gyógyeljárásnak minősült. Az elkülönítés következtében megszűnik az elmebetegség kommunkikációs lehetősége, amely csak Freudnál és a romantikus antipszichiátereknél (Laing) nyílik meg újra. A kirekesztő mechanizmus leghosszabb ideig az elmebetegségek esetén marad meg. Ami kóros az = rossz. A rendészeti felépítmény szerepe jelen korunkban ugyancsak növekszik. A jogalkotás egyre szélesebb társadalmi, magánéleti területeken szerez terrénumokat. A visszafejlesztett, ideológiai alapon felszámolt pszichiátriai intézményrendszer felhasználói, a betegek nagy száma kerül át a börtönökbe, vagy a szociális szférába, vagy a társadalom preremére, ahol ugyancsak rendészeti problémát jelentenek.

19 19 A mentális betegségek rendészeti kezelése a történelem folyamán számos változást mutat. A nyilvánvaló bűntettesek mindig is a bűncselekményekkel azonos elbírálás alá estek. E megközelítésnek sajátos reneszánsza Szász Tamás antipszichiátriai nézőpontja. Ő ugyanis azon a véleményen van, hogy az elmebetegség: mítosz. Ha tehát valaki bűncselekményt követ el, egyforma elbírálás alá kell, hogy essék, akár egészséges, akár ún. elmebeteg. Közismert, hogy az elmebetegség, mint büntethetőséget kizáró ok, már a római jogban is ismert volt. Ugyanakkor még ma sem egységes a nemzetközi jogalkotás abban, hogy a mentális állapotok milyen mértékig érintik a beszámíthatóságot. A személyiségzavar pl. sok országban nem jelent korlátozó tényezőt, ugyanakkor hazánkban ennek még fokozatai is vannak (enyhe, közepes, súlyos). A patológiás részegség fogalmát sem ismeri számos ország jogalkotója és jogalkalmazója. A deinstitucionalizáció a legújabb korban a rendészeti vonulat erősödéséhez vezetett. Az Egyesült Államokban a pszichiátriai ágyak száma 45-ről 10 alá esett mintegy 25 év alatt. Ugyanakkor az Államok börtöneiben megszaporodott a pszichiátriai betegek száma, egy felmérés szerint ezekben az intézményekben több mint pszichiátriai beteget tartanak fogva. Közismert, hogy a hajléktalanok körében mennyi mentális beteg van (New York hajléktalanjai között kb 50% a szkizofrén betegek aránya). A mentális betegek pszichiátriai ellátáshoz való eljutásának egészségügyi karrierje jelentős mértékben átalakult az említett folyamat következtében. Megnőtt azok aránya, akik kényszerintézkedések révén jutnak ellátáshoz, mivel a betegség-folyamat hosszabb ideig marad ellátatlan. Különösen Norvégiában jelentős ez a szám. Morgan és mtsai vizsgálatai szerint az Egyesült Királyságban jelentős különbségek adódnak az ellátáshoz jutás pályáit illetően kulturális, etnikai, családi, szociális viszonyok szerint. Minél hátrányosabb helyzetű a beteg, annál később jut el gyógykezeléshez, amikor is már csak kényszerintézkedés segíthet. Az afrikai-karib lakosság nagyobb arányban kerül hátrányos helyzetbe, mint a bennszülött angol. Családi háttérrel nem rendelkező beteg nagyobb valószínűséggel kerül intézetben kényszerintézkedés kapcsán. 18 E sorok szerzője 1983-ban publikált egy tanulmányt a mentális betegek egészségügyi karrierjeiről, a fenti szerzőkkel azonos megállapításra jutva: az egészségügyi pályák

20 20 szociális interakció-sémákként tanulmányozhatóak, viszonylag függetlenül a háttérben lévő medicinális betegségtől. 19 A deinstitucionalizáció előtt általánosan elfogadott adat volt, amelyet gyakran még ma is hangoztatunk: A mentális betegek nem követnek el több bűncselekményt, mint az egészségesek. Megbízható vizsgálatok szerint ma már ez nem igaz. A bűnelkövető pszichiátriai betegek aránya többszöröse az átlagpopuláció bűnözési mutatójának. Egy dán felmérés szerint a bűnelkövető pszichiátriai betegek aránya exponenciális haladvány szerint növekszik, az éves növekedési ráta 5,96%. A szerzők a pszichiátriai intézmények leépítésében jelölik meg a növekedés fő okát. 20 A mentális betegek kriminalitásának kedvezőtlen alakulásában két tényező mindenképpen szerepet játszik: 1. Az intézményi férőhelyek radikális leépítése és a közösségi szolgálatok hiányosságai az ellátás elégtelenségéhez vezetnek. 2. A kényszerintézkedésekkel szembeni általános bizalmatlanság túlméretezett garanciális jogszabályokat eredményezett, amelynek következtében a belátással nem rendelkező (tehát többnyire eleve a legveszélyesebb kategóriába tartozó) beteg nem jut kezeléshez, kórállapota progrediál, és csak a közvetlen veszélyeztetés állapotában válik olyan mértékűvé, hogy hatósági beavatkozásra, kényszerintézkedésre kerül sor. Ennek kiváltója pedig gyakran bűncselekmény. A deinstitucionalizáció ideológiája és az ennek nyomán végrehajtott szervezeti reformok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A dehospitalizáció nem eredményez automatikus közösségi integrációt. A közösségi alapú pszichiátria inkább egy pszichiátriai alapú közösség eszméjének ad teret. 21 Záró gondolatok A pszichiátriai megbetegedések és a kultúra kapcsolata régóta ismert kutatási terület. Mégis, modern vizsgálatok, különösen a multikulturális tárdsadalmakban arra utalnak, hogy a mentális zavarok képét a pszichiátriai ellátórendszer elérhetősége, szerkezete, sokkal nagyobb mértékben befolyásolja, mint a kulturális tényezők. 22 Különösen jellemző ez korunkra, amikor az orvosi tevékenység finanszírozhatósága minden országban kérdőjelessé válik. Az egészségügyi árrobbanás útjába állított korlátok

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

Deviancia és medikalizáció

Deviancia és medikalizáció Deviancia és medikalizáció A deviáns viselkedés az általánosan elfogadott normák megszegését jelenti. A norma megszegését szankció követi, amely elősegíti a konformitást. Különböző országokban és korokban

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

Értelek, értelek... de miről beszélsz??

Értelek, értelek... de miről beszélsz?? Biró Tamás Amszterdami Egyetem, ACLC Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából Áttekintés: kihívások, perspektívák, válaszok Kihívások

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

orvoslásban Az ember környezet modell Purebl György Semmelweis Egyetem

orvoslásban Az ember környezet modell Purebl György Semmelweis Egyetem Az egészséglélektan helye az orvoslásban Az ember környezet modell Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Változások a gyógyításban és a gyógyításhoz való viszonyban Az ellátás szociokultúrájának

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei

Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban. Az orvoslás szemléleti modelljei Az orvosi pszichológia és az egészséglélektan helye az orvoslásban Az orvoslás szemléleti modelljei Alapvető pszichés funkciók gyakorlati orvosi vonatkozásai Túry Ferenc Semmelweis Egyetem Magatartástudományi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Az egészségpolitika, társadalom-egészségtan, egészségügyi minőségmenedzsment elmélete dióhéjban

Az egészségpolitika, társadalom-egészségtan, egészségügyi minőségmenedzsment elmélete dióhéjban Szakirodalmi áttekintés II. (Részletek) Az egészségpolitika, társadalom-egészségtan, egészségügyi minőségmenedzsment elmélete dióhéjban 3.1 Az egészségpolitika Az egészségpolitika korszerű értelmezésében

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

Egészségügyi Világszervezet. A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március

Egészségügyi Világszervezet. A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március Egészségügyi Világszervezet A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése 2014 március A 60 oldalas angol nyelvű jelentés következő 3 oldalon olvasható összefoglalóját készítette a a Szakmai Kollégium

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban Bánfalvi Attila Mi köze volna az egészségnek az aggályoskodáshoz? Az egészségnek ahhoz van köze, hogy oda se figyelünk rá. Sajátságos és

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Gettósodás, mint szociális probléma

Gettósodás, mint szociális probléma Gettósodás, mint szociális probléma Michal Vašečka Workshop Területi és etnikai különbségek formái Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon Ostrava, 2012. május 3-4. Gettó Wacquant a gettó jelenséget

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján dr. Koós Tamás OEFI szakmai munkacsoport vezető 2013. február 28. "Egészséges

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek Viselkedés-diagnosztika Dr. Unoka Zsolt Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Tanuláslélektani alapelvek Klasszikus kondicionálás Instrumentális tanulás/operáns kondicionálás Modelltanulás/Obszervációs

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA:

Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról. MOTTÓ A MAI NAPRA: Gyógyszerészet és ismeretterjesztés Szeged, 2016. 12. 10., szombat MOTTÓ A MAI NAPRA: Csak, mert igazad van, az nem jelenti azt, hogy én tévedek. Csak azt, hogy még nem láttad az életet az én oldalamról.

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

EGYHÁZUNK SZÉGYENÜNK KÍSÉRTÉSÜNK. Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN

EGYHÁZUNK SZÉGYENÜNK KÍSÉRTÉSÜNK. Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN EGYHÁZUNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 1 2 SZÉGYENÜNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN KÍSÉRTÉSÜNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Elmosódó határok a for-profit, for-benefit, non-profit között

Elmosódó határok a for-profit, for-benefit, non-profit között Elmosódó határok a for-profit, for-benefit, non-profit között Budapest, 2013. november 13. Készítette Héjj Tibor A témánkhoz személyes életemmel is kapcsolódom, ezért bemutatkozással kezdem Sophia University

Részletesebben