A pszichiátria társadalmi beágyazottsága *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pszichiátria társadalmi beágyazottsága *"

Átírás

1 1 A pszichiátria társadalmi beágyazottsága * Írta: Tringer László dr. Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika * A Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján március 7-én, az Elme Mater sorozatban elhangzott előadás kisé módosított változata.

2 2 Összefoglalás. Az emberi közösségek életét zavaró deviáns viselkedésmódok problémája egyidős a történelemmel. A szélsőséges magatartásmódok értelmezése és társadalmi megoldása vallási, orvosi, vagy rendészeti jellegű közösségi reakciókat eredményezett. E három beszédmód végigkíséri az emberiség történetét, és jelentőségük, egymáshoz viszonyított súlyuk változó. Az orvosi értelmezési keret viszonylag későn önállósodott, és napjainkban ismét visszaszorulóban van. Az orvosi szolgáltatások finanszírozhatatlan fejlődése következtében a kormányzatok korlátokat állítanak, amely korlátok a mentális betegekkel kapcsolatos intézményeket különösen is érintik. Ugyanakkor a mentális problémák rendészeti, vagy szociális jellegű kezelése a társadalmakat az orvosi ellátásnál nagyobb költségekkel terheli. Summary The problem of deviant behaviour disturbing the life of human communities is as old as the history itself. The interpretation and the social management of extreme (deviant) behaviours resulted in religious, medical and security reactions. The three ways of discourse accompany the societies along the history of mankind, and their relative significance is variable. The medical interpretation has achieved its independence relatively late, and has been pushed back again in our age. The governments place financial restrictions on the expansion of health services. The institutions relating mental disorders are especially touched by the limitations. The social and security management of mental disorders burdens the societies with higher costs than the expenditure of the medical service system. Az emberi viselkedés szélsőséges megnyilvánulásai a közösségek életét kisebbnagyobb mértékben zavarják. Ősidők óta vannak adataink arról, hogy az ilyen megnyilvánulásokat a közösségek szervezett formában próbálják elhárítani, illetve a közösségek életét, esetenként magát az egyént is, megvédeni.

3 3 Deviancia Szociális norma Egyéni norma Az orvostudomány nem csökkentette az emberi szenvedést annyira, mint gondoljuk. Szenvedéseinket nem csupán baktériumok és vírusok okozzák, hanem ezeknél sokkal alattomosabb hatóerők is; az ideggyengeség, a korlátoltság, az erkölcsi romlottság, az elmebetegség sokkal veszedelmesebb a civilizáció jövőjére, mint a sárgaláz, a rák, a tífusz. Nem szabad elfelejteni, hogy az elmebetegek száma van akkora, mint a többi betegeké együttvéve. Ezeken felül sokkal kifürkészhetetlenebb okokból származó betegségek is rágnak rajtunk. Fajtánk elveszti bátorságát az élethez Szinte azt mondhatnám, az ember nem tudott beleilleszkedni abba a világba, amelyet alkotott írja a Nobel-díjas Alexis Carrel 1, Az ismeretlen ember című világsikerű könyv szerzője, az Orvosok, kuruzslók, eretnekek című könyv előszavában. Nem ma, hanem az 1940-es évek elején. Szavai ma is aktuálisak. A mentális zavarok mindenképpen ütköznek a közösség általánosan elfogadott normáival, akár elsődlegesen, a nyílt viselkedés zavaró hatása által, akár másodlagosan olyan módon, hogy az egyén patológiája, vagy szenvedése kivetül a környezetére. Három nagy társadalmi alrendszer alakult ki a történelem folyamán e probléma elhárítására, a közösségek nyugalmának biztosítására és védelmére, valamint a bajbajutott egyén megsegítésére: vallási, rendészeti és orvosi alrendszer.

4 4 Vallási Orvosi Devianciák Rendészeti A viselkedészavar kezelésének legkézenfekvőbb formája rendészeti jellegű: az egyén, családja, hordája fizikai erőszakkal védi meg magát a deviáns személy zavaró magatartásától. Ősidők óta kialakultak a megfelelő szervezetek, amelyek mai formái a rendőrség, katonaság, titkosszolgálatok, stb. címszó alatt találhatóak. Ide sorolhatjuk azokat az intézkedéseket is, amelyek a falakkal körülvett középkori városokra jellemzőek elsősorban: az esti kapuzárás után a falakon kívülrekedtek (pl. tájékozatlan, zavart betegek) sorsa gyakran pusztulás volt, rablók, vadak, hideg, stb. következtében. Ősidők óta papok feladata volt a gyógyítás, beleértve egyes mentális zavarok kezelését is. A papi és orvosi funkció csak a klasszikus hellén világban kezd különválni. A mentális állapotok egyes szélsőséges változatait ugyanis könnyen értelmezhetjük valamely vallásos nézetrendszer terminológiája segítségével. Nem véletlen, hogy a morbus sacer még nevében is viseli ezt a kitüntető megkülönböztetést. A mentális zavarok, különösen a pszichotikus élmények esetén a külvilág realitásának percepciója helyett a munkamemória veszi át a viselkedés vezérletét, így a nem evilági, transzcendens valóság közvetlenségének képzete keletkezik mind az alanyban, mind azokban, akik az élményekben közvetetten részesülnek. Az emberiség ősi vágya: a transzcendens immanenssé tétele (ami természetesen a transzcendencia megsemmisítésével jár) nyilvánul meg ebben, és hat napjainkban is.

5 5 A Pokrovi Istenanya. 19. sz-i orosz ikon. Az alsó részen középen, az ambón az Énekes Romano áll. A legenda szerint karácsonykor neki kellett volna a kontakiont énekelni a császári házaspár előtt. Azonban a Hagia Sophia diakonusa botfülű volt. Éjszaka kétségbeesetten imádkozott az Istenanyához, aki megjelent neki, és a szájába dugott egy írást az éneklendő himnusszal. Csodás hangon énekelt ezt követően. Balra tőle a konstantinápolyi pátriárka. Balszélen a bizánci császári pár. Jobbra krisztus-bolond András, aki Epiphanias tanítványának az Istenanya megjelenésére mutat. A természetfeletti világot csak a bolond érzékeli és közvetíti evilág felé. A krisztus bolondjai aszkézist gyakorló, önsanyargató életmódot folytató szerzetesek a keleti egyházban. Elmebetegséget utánozva olyan kiszólásokat is megengedhettek maguknak, amely akkoriban (pl. a 16. sz-i Oroszország) lehetetlen lett volna egyébként. Bár az orvosi hivatás elkülönülése korán megkezdődik, a mentális devianciák betegséggé minősítése az ókortól kezdődően még nagyon szórványos, és csak a XVII. századtól kezdődően válik tömegessé. Az elmeorvos (helyesebben tébolydai orvos, aliéniste) foglalkozásának önállósodása inkább a XVIII. század, a Felvilágosodás korától válik egyértelművé. Napjaink történései is arra utalnak, hogy az orvosi illetékesség határai korántsem olyan egyértelműek, mint azt az elmeorvos állítja. Mind a vallási, mind a jogi-rendészeti, mind a szolgáltatói felépítmény (marxista kifejezés) képviselői követelik a maguk szeletét a magatartás-deviancia és a lelki szenvedés nagy tortájából. Tanulságosnak látszik, ha a mentális zavarok társadalmi beágyazottságát e három eljárásrend egymás közti viszonyának története szempontjából elemezzük. A három

6 6 megközelítés viszonyát bizonyos történelmi dinamizmus jellemzi: egyik-másik az idők folyamán teret nyer, vagy ellenkezőleg befolyást veszít. Ugyanakkor a másik szerepe háttérbe szorul (vagy szoríttatik), vagy ellenkezőleg, növeli társadalmi befolyását. Ennek kapcsán a befolyásért való versengés érdekében az egyes megközelítések képviselői megfelelő beszédmódot konstruálnak (lásd például az orvosi nevezéktan újabb és újabb változatait), amely a kompetitív megközelítések a be nem avatottak számára elérhetetlen és érthetetlen. A három társadalmi beszédmód viszonyára jellemző továbbá az egymást átfedő területek nagysága, jellegzetességei. Itt jelenik meg ugyanis az érdekcsoportok rejtett, vagy nyílt küzdelme. Ma már senki nem kételkedik a morbus sacer betegség-jellegében. A szent tehát teret veszített. A vallások egykori képviselői beletörődtek abba, hogy ez az állapot nem szent többé. Ugyanakkor például a medjugorjei Mária-jelenések során a szent teret nyert. Egy hatalmas történelmi-társadalmi, tömeglélektani és patológiai, szociológiai és gazdasági jelenség zajlik a szemünk előtt, (annak ellenére, hogy a jelenések valódiságát a Római Katolikus Egyház sem ismeri el). A XVIII. század végén az elmebetegek felszabadítása (a láncok levétele Pinel és Tuke által) az értelmezés átminősítéseként írható le. A bilincseket ugyan valóban eltávolították a betegekről, de helyette a morális terápiák erkölcsi bilincseit rakták rájuk. A veszélyes őrült ezek után erkölcsi ronccsá minősült, aki bűnei következtében, az erkölcsi törvények megsértése miatt került szánalmas állapotba. Büntetés helyett ezért a bolondot (stultus) munkával és dresszúrával nevelni kell. Ha nem engedelmeskedik, meg is lehet verni, akár kínozni, immáron nem büntetésként, hanem jobbító szándékkal. Leuret pl. jéghideg vizet folyatott a beteg fejére, s közben a téveszméivel vitatkozott. A vizet akkor zárták el, ha feladta téveszméit. Nem kevésbé hatásos nevelő eszközök voltak a különféle, a beteget forgató mechanikai berendezések, vagy a váratlanul jéghideg vízbe taszítás, amelyet még a Balassa u-i Moravcsik klinikán is műveltek a XX. sz. elején. Napjainkban vagyunk szenvedő alanyai egy újabb átrendeződésnek: a posztmodern antipszichiátria, (például a szcientológia) és főhatósági képviselői az orvosi értelmezés alól húzzák ki a talajt, tágabbra nyitva azt a piacot, amelyen álvallások, ezoterikus életfilozófiák és paramedicinális üdvtanok képviselői rendezkedhetnek be.

7 7 I. A vallások deviancia-értelmezése A vallások fontos társadalmi funkciója már a kezdetektől fogva az, hogy a devianciák egyes formáit kontroll alatt tartsák, sőt, gyógyításukat megkíséreljék. Ezen eljárások mögött a kornak megfelelő elképzeléseket ismerhetünk fel. A szent iratok számtalan, a betegségekkel és gyógyításukkal kapcsolatos utalást tartalmaznak. Az inaszakadt meggyógyítása. Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza. Mt 9,6 Az áldó mozdulatot a tanítványok is utánozzák. Félig elrejtve a farizeus, aki Jézust káromlással vádolja, mivel azt mondja: Bízzál fiam, bocsánatot nyernek bűneid. 18. sz-i orosz ikon. A legkorábbi, történelmileg ismert időkben a betegségeket, különösen a mentális természetűeket a természetfeletti világ lényeinek közvetlen behatására vezették vissza. Hasonló felfogás uralkodott a közel-keleti eredetű európai civilizáción kívül is. Például az inkák birodalmában úgy vélték, hogy a betegség a természetfeletti világgal való megzavart kapcsolatból ered. Dávid hárfazenével próbálta felvidítani a melankóliás Sault, akinek kisebbségi komplexusa mint jó depressziósé még a Biblia szövegén keresztül is átüt. Ezt mondja Sámuelnek: Hát nem Benjamin fiai közül való vagyok, Izrael törzséből? És

8 8 nemzetségem nem a legkisebb-e Benjamin törzsében? Miért mondasz hát ilyeneket nekem? 2 A továbbiakban így szól az írás: Az Úr lelke elhagyta Sault, s egy gonosz lélek zaklatta, az Úr küldte. Szolgái így szóltak Saulhoz:»Minden bizonnyal Istennek egy gonosz lelke zaklat. Parancsolja hát meg urunk, s szolgái keresnek neki valakit, aki tud hárfázni. Aztán, ha rád tör Istennek a gonosz lelke, megpendíti a húrokat, és jobban leszel«3 S ahányszor csak rátört Saulra az Isten lelke, Dávid fogta a hárfát és játszott. Ilyenkor Saul megnyugodott, jobban lett, és a gonosz lélek odébbállt. 4 Saul olyannyira megnyugodott, hogy aztán hálából (mániából?) Dávid életére tört. A vallási értelmezést hagyományosan externalizáló és internalizáló csoportba sorolhatjuk. Korunkban pedig új, szinkretista vallások jelennek meg, amelyek a lélektan egyes jelenségeit, a pszichoterápia egyes praktikáit építik be többnyire ezoterikus, máskor tudományos szótárt használó beszédmódjukba. Externalizáló megoldások esetén a betegség, a mentális különösen: ártó, démonikus erők következtében jön létre. Akár úgy, hogy a démon (ördög, gonosz lélek, stb.) megszállja az egyént, annak akaratát maga alá gyűri. A gyógyítás tehát nem más, mint a gonosz lélek kiűzése. A Katolikus Egyházban még ma is hivatalos szertartás az ördögűzés (exorcismus), és napjainkban gyakrabban kerül rá sor, mint pár évtizeddel ezelőtt. A szent betegséget is ilyen módon képzelték el, s a bibliai csodás gyógyulások némelyike (vagy akár Pál apostol fordulása) epilepsziás esemény lehetett.

9 9 Az Istenanya, mint az életet adó víz forrása. 19. sz-i orosz ikon. A kút körül királyok és szerzetesek. A thessaliai embert a víz életre kelti. A gyógyító és életet adó Istenanya gyakori ábrázolása. A középkor folyamán a Gilles de la Tourette szindróma eseteit sátáni megszállottság következményének tartották. Az orvosi szemlélet előtérbe kerülésével a XIX. sz. folyamán viszont hisztériának véleményezték. A pszichoanalízis elterjedését követően pedig tudattalan konfliktusok külső megjelenését látták benne. Hasonló párhuzamot vonhatunk a középkori böjtölő aszkéta nők és a mai anorexiások között. Egyik esetben a vallási eszme volt a táplálkozási negatívizmus forrása, a másik esetben az ideális testről alkotott elképzelés (mindkettő eszme). 5 Az egyistenhívő vallásokban az intrapunitív megoldások is jelentős szerepet játszanak. A szégyen, illetve a bűn egy internalizált megélése annak, hogy az egyén percipiált magatartása eltér a (társadalmi, de inkább az egyéni) normától. A bűntudat vallásos formája a személyen belüli feszültséget Isten előtti vétekként jeleníti meg, s az isteni parancsoktól való eltérésként értelmezi. A vallások számos praktikát kínálnak arra, hogy az egyén belső feszültségét enyhítsék. Ezek közül különösen a személyes gyónás pszichoterápiás jellegét kell kiemelnünk.

10 10 A kereszténység különösen kedveli az intrapunitív megoldásokat. A bűn kategóriája a kereszténység különféle áramlataiban egyaránt jelentős szerepet játszik. Jóllehet a bűn teológiai definíciója egyértelmű, soli tibi peccavi et malum coram te feci 6, azaz a teológiai bűn csak az istenhit fényében definiálható, a gyakorlatban azonban a patológiás bűntudattal gyakran összemosódik. Ilyen módon a depressziós betegek tömegei keresnek a lelkipásztornál segítséget, gyógyulást, vigaszt. A mentális zavarok vallási nézőpontját napjainkban is támogatják azok a kutatási eredmények, amelyek az imának, illetve a vallásos hitnek a gyógyulás elősegítésében kimutatható szerepét igazolják. A vallásos meggyőződés kultúráktól függetlenül is érvényesíti a mentális betegségek szempontjából protektív hatását. Indián fiatalok templomlátogatása és öngyilkossági rátája között egyértelmű összefüggést mutattak ki. 7 E vizsgálatokról kitűnő összefoglalást adott Farkas és munkacsoportja a közelmúltban. 8 A mentális zavarok vallási menedzsmentje ma is jelentős szerepet játszik. Adósak vagyunk viszont a spirituális nézőpontnak a tudományos orvosláshoz történő integrálásával. 9 A 3. évezred kezdetén a metafizikai alapokon építkező pszichiátria ismét előtérbe kerül. A különféle ezoterikus tanok, okkult tudományok, pszeudo-filozófiák és álvallások tömkelege próbálja érdekszféráit a mentális- és viselkedészavarok területére is kiterjeszteni. Az orvosi paradigma maga is ebbe az irányba mozdul. A termékeket előállító korporációk egyre gyakrabban használnak metafizikai nyelvezetet. A korábbi, XX. sz. közepére jellemző pszichoblabla új bioblablának adja át helyét. Healy joggal állapítja meg, hogy a korporációk sikerrel gyarmatosítják a polgárok, az orvosok és kormánytisztviselők tudatát arra törekedve, hogy az emberi lélek mérnökeiként egy modern, biokémiai selfet hozzanak létre. 10 A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a mentális zavarok vallási megközelítése a transzcendencia félreértésén alapul, amennyiben a per definitionem transzcendens valóság (amelynek léte hit kérdése) immanens értelmezésén alapul. Más megfogalmazásban a különféle vallások, (különösen az egyistenhívő vallások) kevéssé szofisztikált istenképére vezethető vissza. Ugyanis feltételezi, hogy az Isten (az emberek különféle érdekei miatt) minduntalan közvetlenül beavatkozik a különben saját maga által

11 11 teremtett világ törvényszerűségeibe. S ez az alapállás nem csupán az emberi történelem hajnalán, de manapság is meglehetősen általános. A vallási szféra területén a következő főbb tendenciákat látjuk, amelyek növelik befolyását a mentális zavarok körében: Ezoterikus tanok népszerűsége Paramedicinális irányzatok erősödése A lelki egészség ígéretével fellépő álvallások és szekták terjedése A lelki egészség ígéretét hordozó keleti vallások iránti érdeklődés növekedése A történelmi vallások karizmatikus mozgalmainak népszerűsége II. A deviancia kezelésének orvosi vonulata Az orvosi megközelítés a történelem kezdetén teljesen egybefonódott a papivallási funkcióval. A vallási kultusz helyei egyben gyógyhelyek voltak, ahol mentális betegeket is kezeltek. Például az egyiptomi serapeionokban a nyugtalan beteget alkohollal, nadragulya főzettel, sőt, kézrátétellel gyógykezelték. Nyugtató zenét is alkalmaztak.

12 12 XIII. századi utazó orvos Európában. A betegek sorban állnak. Gyógyszert ad és kézrátételt gyakorol (felső kép), majd továbbáll (alsó kép). Az orvosi illetékesség a klasszikus hellénizmus idején válik önálló területté, a deviancia orvosi tortaszelete azonban viszonylag vékony marad. A kereszténység térhódításával minden püspökség köteles ispotályt felállítani. A pogány templomokat, amelyek gyógyhelyként is szolgáltak, bezárták (ugyanúgy ideológiai alapon, mint napjainkban a lipótmezei intézetet, feláldozva a deinstitucionalizáció, tágabban egy individualista társadalom-felfogás oltárán). A mentális zavarok értelmezésében a vallásnak kiemelt szerepe maradt egészen napjainkig. A XII. sz.-tól kezdődően válik önállóvá a laikus orvoslás, teljes identitását azonban csak a reneszánsz korától éri el. Az önállósodás természetesen elsősorban a testi betegségekkel kapcsolatos. A betegség, beleértve a mentálisat is, a metafizikai, természetfeletti világgal való kapcsolat zavara, azaz a bűn következménye, és gyógyítása is elsősorban a metafizikai világgal való kapcsolat helyreállítása által lehetséges. A középkor szemléletében éppen ezért az igaz hittől való eltávolodás eretnekség súlyos vétek, amely egyben minden rossz és minden betegség forrása. Az ellene, azaz a bűn-járvány, egyfajta lelki madárinfluenza ellen való küzdelem a társadalom egészsége szempontjából is indoklást nyer.

13 13 Philipp Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus) vagabund természetű, lázadó orvos volt. (XVI. sz.) Galenus, Avicenna és mások orvosi könyveit nyilvánosan elégette. Egy ideig Basel város orvosa volt. A tudományoknak a metafizikai világtól való fokozatos elszakadása (Foucauld szerint a világ válságának fő oka) az ész évszázadának gyümölcseit hozza magával. A mentális betegségek orvosi kizárólagossága egyre nagyobb teret kap. Míg a XVII. századi azilumok nem csupán mai értelemben vett pszichiátriai betegeket őriztek, hanem csavargókat, bűnözőket, fogyatékosokat, vérbajosokat, rokkantakat is, a XVIII. század végén, különösen Napóleon törvénykezései nyomán minden francia megye köteles volt külön tébolydát és külön börtönt felépíteni. (Nem véletlen, hogy ezek mind külsejükben, mind belső struktúrájukban nagyon is hasonlítottak egymásra. Nem egyszer egymás közelében helyezték el őket, mint pl. Párizsban a Santé börtönt és a St. Anna Kórházat.)

14 14 Franz Messmer a kezeiből sugárzó mágnességgel gyógyít. (XVIII. sz. a szélhámosok aranykora ). Az orvosi megközelítés a XIX században a mentális betegségeket a fiziológiai kórképek mintájára gondolta el. A mentális betegségek lényegében posztulátumok, s a pszichoszomatikus totalitás elfelejtődik írja Foucault A klinikai orvoslás születése c. művében. 11 Bár az orvosi megközelítés diadalmenete a tudomány zászlaja alatt aratja sikereit, az emberi gondolkodás nem nélkülözheti továbbra sem a babonákat, mágikus, misztikus elképzeléseket. Az orvosok gyakran maguk is támogatják, vagy terjesztik ezeket a nyilvánvalóan tudománytalan teóriákat. Régi helyett új és újabb babonák ütik fel a fejüket. Néhány példa: hideg, léghuzat, megfázás, vírus bujkál bennem, bacilusok (l. Helicobacter pylori), rohanó életmód, kimerültség, hitéleti elszürkülés, gazdasági nehézségek, házassági problémák, stb. 1.A természettudományos orvoslás előtérbe kerülése jellemzi a XIX. század második felét (Griesinger híres tétele: Az elme betegségei: az agy betegségei 12.) E folyamat ellen Freud és a pszichoterápiás mozgalom emelte föl a szavát. Az orvosi kutatásokra a szociológiai gondolkodás jelentős befolyást gyakorolt. Ugyanakkor a századforduló a pozitivista filozófiai iskolák hatása alatt állott. Nem véletlen a

15 15 behaviorista mozgalom kibontakozása, amely eleinte csak a kívülről megfigyelhető és elemezhető magatartásokat ismerte el valósnak. A mentális zavarok élettani folyamatokra való redukciója a XX. sz. végén különösen fellendült (l. az Agy évtizede). Sokan ma is úgy vélik, hogy A pszichiátriai megbetegedések azok a neurológiai betegségek, amelyekkel a pszichiáterek foglalkoznak. 13 A XX. sz. közepétől az orvostudomány egyre inkább az ipari termelés és a piac törvényeinek uralma alá került. A gyógyszeripar, az orvosi technika, képalkotó eljárások, és az informatika számára a betegség a fogyasztói piac egyik komponensévé válik. A termelő szervezetek a piac korlátlan bővítésében érdekeltek, s az egészség költségeit a társadalmak egyre nehezebben tudják viselni. Az újkrepelini rendszertan (DSM) létrejöttében számos tényező játszott szerepet, így az államok és biztosítók beavatkozása, főképpen pedig a gyógyszeripar érdekei. 14 Különösen jellemző a neurózis fogalmának felbomlása, és dekonstrukciója. A folyamat következtében az antidepresszív és anxiolitikus szerek piaca hihetetlen mértékben kibővül. A neurózis ugyanis a legtöbb szakember számára elsősorban pszichológiai megközelítést tett (volna) szükségessé. Az utódkategóriák (szorongásos zavarok, dysthymia, stb.) viszont már meghatározott farmakoterápiás indikációt (is) jelentenek. 15 A felhasználói piac tágításának egyes mechanizmusai az orvostudomány minden ágában megjelennek. Például: Kutatás-fejlesztés, új eszközök, eljárások Új kórképek és körvonalazása Új szubspecialitások kialakítása Átmeneti, enyhe zavarok kórossá minősítése (NERD, vagy Chronic Fatigue Syndrom), premenstruális depresszió Prevenció címszó alatt preklinikus kórképek felderítése Szűrővizsgálatok Betegség helyett kockázati tényezők előtérbe állítása stb. A pszichiátriában ezen túlmenően jelentős piac-tágító mechanizmusok: Nevezéktani átcsoportosítások (l. például a pánik-betegség, vagy az Alzheimer-kór karrierjét)

16 16 Átfogó kategóriák dekonstrukciója Más szakterületek felé való terjeszkedés (pszichoszomatika, liaisonpszichiátria) Pszichoterápiás robbanás, saját, scientifico-ezoterikus nyelvezettel 2500 A pszichoterápiák számának alakulása Harper Parloff Karasu Y=2,07 x 1,7 +36 A viselkedészavarok másik két illetékese ezen orvosi nyomulás láttán észbekap, és jelen korunkban komoly ellenmozgalmak bontakoznak ki. Kevesen látják be, hogy ezek az ellenmozgalmak a pénzügyi kormányzatok rövid távú érdekeivel is egybeesnek. Az új pszichiátriai nevezéktan kultúrákon átívelő validitása egyre inkább megkérdőjeleződik, annak ellenére, hogy egyes tünetek egyetemessége nem vitatható. A kulturális hatások helyét azonban fokozatosan az egészségügyi ellátó rendszer szerepe veszi át, gazdasági és politikai tényezők a kulturális hatásokat meghaladó mértékben alakítják a mentális betegségek képét, sorsát. Az orvosi megközelítés az utóbbi évtizedekben mindezek ellenére mintha ismét teret veszítene a metafizikai világ javára. A pszichiátria történetének szakirodalma szakítani látszik a prezentizmussal, azaz a mai nézőpontnak a múlt elemzésébe való visszavetítésével. A korábban egyértelműen kusztodiálisnak minősített XVII-XVIII. sz-i gyakorlatban felismerjük a társadalmat védő funkciók mellett a beteg érdekeit is szolgáló

17 17 intézményrendszert. Ma már nyilvánvaló a történészek előtt, hogy a téboly társadalmi kezelésében a családok és kisebb közösségek toleranciája igen jelentős szerepet játszott a középkorban is (l. a falu bolondja ). Michel Foucault kritikája ma már nem tartható. A szociális marginalizáció jelensége nem következménye az akkori orvosi-intézményi gyakorlatnak, hanem attól függetlenül is bekövetkező folyamat. A pszichiátriai kutatásokban újra teret nyer a kvalitatív szempont, a szubjektum felértékelődik. Az evidence-based kutatások mellett a value-based paradigma is megjelenik. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelem fordul az identitás, az emóciók története felé. Mindez a gyakorlatban még nem tükröződik. A mentális zavarok az egészségügyi szférán belül szomatikus nyelvezetbe öltöznek. A lelki problémák iránt érzéketlen medicina a beteggel szelektív kommunikációt folytatva (szomatikus kivizsgálás és kezelések) a mentális problémát szomatikus betegséggé fogalmazza át. Az alapellátásban megjelenő betegek több mint 50%-át kitevő mentális betegek többségével a szomatikus medicina valamely specialitása foglalkozik, ahol az ellátás költségei sokkal magasabbak, mint a problémának megfelelő pszichiátriai ellátásban. Az egészségügyi szolgálatok költségeinek általános korlátozása a pszichiátria hagyományos intézményeinek radikális leépítését eredményezi. Az alternatív szolgálatok kiépítése azonban a legtöbb országban csak ígéret marad. Az intézményi háttér nélkül maradt krónikus pszichiátriai betegek jelentős része a szociális szféra (hajléktalanság, stb.), vagy a büntető intézmények területére sodródik. A társadalmi költségek mindkét esetben sokkal magasabbak, mint az eredeti pszichiátriai ellátás költségei. New York hajléktalanjainak kórházi felvétele 51,5%-ban pszichiátriai megbetegedés miatt történik, ennek költségei dollárral magasabbak, mint az alacsony jövedelmű kontroll-csoport költségei. 16 A pszichiátria, mint orvosi specialitás, az orvosképzésen belül is teret veszít. A pszichiáter, mint a személy specialistája háttérbe szorul ott, ahol a személy jelentősége is csökken egy betegség-centrikus, bürokratizált és technológiává silányított egészségügyi rendszerben. 17 Mind a rendészeti, mind a medicinán belüli átcsoportosulás végeredménye még nagyobb költség, mint az eredeti mentális ellátás költsége lett volna. Az egyesült Államokban egy személy börtönben tartása 10-szer annyiba kerül, mint a kórházi kezelés.

18 18 A 70-es évektől bekövetkező egészségügyi árrobbanás a közpénzekért felelős kormányzatokat a legkülönbözőbb korlátozó mechanizmusok bevezetésére kényszerítik. Ezek között sikeresebb és kevésbé eredményes próbálkozásokat látunk. Napjainkban egy ilyen kétségbeesett és eleve kudarcra ítélt amatőr próbálkozásnak vagyunk szenvedő alanyai. A világszerte tapasztalható pszichiátria-ellenesség magyar nyelvterületen sajátos nyelvi forrásból is táplálkozik. A szakterület hagyományos neve (elme- és lélekgyógyászat) ideológiai okokból háttérbe szorult, majd a szakmai testületek a szó előítéletessége miatt a nemzetközi (magyar anyanyelvűeknek nehezen kimondható) pszichiátria kifejezés használata mellett döntöttek. A semmitmondó idegen szó ellen könnyebben gerjeszthető előítélet, mint az elme és a lélek ellen, ez utóbbiakkal ugyanis én magam is rendelkezem. III. A deviancia és a társadalmi rend A rendészeti beágyazottság ugyancsak egyidős az emberiség történetével. A deviáns, aki kilóg a közösség átlag-viselkedéséből, kirekesztést, büntetést, halált érdemel. A kirekesztésnek a történelem folyamán áldozatai voltak a leprások, nyomorékok, különcök, mai minősítésben a mentális betegek is. A kirekesztés intézményei a leprosoriumok, a Narrenturm (bolond-torony, pl. Bécsben), a stultifera navis (bolondok hajója). A XVII: századi azílumokban elsősorban a kirekesztés érvényesült. Az orvosi szemlélet XVIII sz-i előtérbe kerülése ellenére döntően ugyancsak kusztodiális funkciókra korlátozódott, egészen a morális terápiák korszakáig. Sőt, a morális terápiák is csak a cég nevét festették át. Ami egyébként büntetés, ezen túl gyógyeljárásnak minősült. Az elkülönítés következtében megszűnik az elmebetegség kommunkikációs lehetősége, amely csak Freudnál és a romantikus antipszichiátereknél (Laing) nyílik meg újra. A kirekesztő mechanizmus leghosszabb ideig az elmebetegségek esetén marad meg. Ami kóros az = rossz. A rendészeti felépítmény szerepe jelen korunkban ugyancsak növekszik. A jogalkotás egyre szélesebb társadalmi, magánéleti területeken szerez terrénumokat. A visszafejlesztett, ideológiai alapon felszámolt pszichiátriai intézményrendszer felhasználói, a betegek nagy száma kerül át a börtönökbe, vagy a szociális szférába, vagy a társadalom preremére, ahol ugyancsak rendészeti problémát jelentenek.

19 19 A mentális betegségek rendészeti kezelése a történelem folyamán számos változást mutat. A nyilvánvaló bűntettesek mindig is a bűncselekményekkel azonos elbírálás alá estek. E megközelítésnek sajátos reneszánsza Szász Tamás antipszichiátriai nézőpontja. Ő ugyanis azon a véleményen van, hogy az elmebetegség: mítosz. Ha tehát valaki bűncselekményt követ el, egyforma elbírálás alá kell, hogy essék, akár egészséges, akár ún. elmebeteg. Közismert, hogy az elmebetegség, mint büntethetőséget kizáró ok, már a római jogban is ismert volt. Ugyanakkor még ma sem egységes a nemzetközi jogalkotás abban, hogy a mentális állapotok milyen mértékig érintik a beszámíthatóságot. A személyiségzavar pl. sok országban nem jelent korlátozó tényezőt, ugyanakkor hazánkban ennek még fokozatai is vannak (enyhe, közepes, súlyos). A patológiás részegség fogalmát sem ismeri számos ország jogalkotója és jogalkalmazója. A deinstitucionalizáció a legújabb korban a rendészeti vonulat erősödéséhez vezetett. Az Egyesült Államokban a pszichiátriai ágyak száma 45-ről 10 alá esett mintegy 25 év alatt. Ugyanakkor az Államok börtöneiben megszaporodott a pszichiátriai betegek száma, egy felmérés szerint ezekben az intézményekben több mint pszichiátriai beteget tartanak fogva. Közismert, hogy a hajléktalanok körében mennyi mentális beteg van (New York hajléktalanjai között kb 50% a szkizofrén betegek aránya). A mentális betegek pszichiátriai ellátáshoz való eljutásának egészségügyi karrierje jelentős mértékben átalakult az említett folyamat következtében. Megnőtt azok aránya, akik kényszerintézkedések révén jutnak ellátáshoz, mivel a betegség-folyamat hosszabb ideig marad ellátatlan. Különösen Norvégiában jelentős ez a szám. Morgan és mtsai vizsgálatai szerint az Egyesült Királyságban jelentős különbségek adódnak az ellátáshoz jutás pályáit illetően kulturális, etnikai, családi, szociális viszonyok szerint. Minél hátrányosabb helyzetű a beteg, annál később jut el gyógykezeléshez, amikor is már csak kényszerintézkedés segíthet. Az afrikai-karib lakosság nagyobb arányban kerül hátrányos helyzetbe, mint a bennszülött angol. Családi háttérrel nem rendelkező beteg nagyobb valószínűséggel kerül intézetben kényszerintézkedés kapcsán. 18 E sorok szerzője 1983-ban publikált egy tanulmányt a mentális betegek egészségügyi karrierjeiről, a fenti szerzőkkel azonos megállapításra jutva: az egészségügyi pályák

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Juhos Nándor Ivánka Tibor Németh Anikó Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás

Részletesebben

Ha aa magasban. A lelki egészség mint az egészség alapja TRINGER LÁSZLÓ ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XIX.

Ha aa magasban. A lelki egészség mint az egészség alapja TRINGER LÁSZLÓ ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XIX. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XIX. TRINGER LÁSZLÓ A lelki egészség mint az egészség alapja TRINGER LÁSZLÓ A lelki egészség mint az egészség alapja SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

AZ ELME GYÓGYÍTÁSA BUDA BÉLA KRITIKUS PILLANTÁSOK EGY KÜLÖNÖS ORVOSI SZAKTERÜLETRE

AZ ELME GYÓGYÍTÁSA BUDA BÉLA KRITIKUS PILLANTÁSOK EGY KÜLÖNÖS ORVOSI SZAKTERÜLETRE AZ ELME GYÓGYÍTÁSA BUDA BÉLA KRITIKUS PILLANTÁSOK EGY KÜLÖNÖS ORVOSI SZAKTERÜLETRE Sikerkorszak tehát, a bajok, a gon- csak a pénzhiányból, a korlátozásokból szár maznak, és egyfajta pszichiá ter - egyházak,

Részletesebben

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Buda Béla Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Második, bõvített kiadás 2001 Buda Béla dr. 2001 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

A mentális problémák felépülés alapú megközelítése

A mentális problémák felépülés alapú megközelítése SZOCIÁLIS MUNKA Bugarszki Zsolt A mentális problémák felépülés alapú megközelítése Az angol nyelvterületen Recovery model (Felépülés modell) néven ismert, és az utóbbi két évtizedben széles körben elterjedt

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Bányai Borbála Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon

Bányai Borbála Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon Bányai Borbála Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetők: Neményi Mária Dsc, Izsák

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Hátrányos helyzetű csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra

Hátrányos helyzetű csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra Hátrányos helyzetű csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra Doktori értekezés Dr. Csépe Péter Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

NEKROLÓG DR. BROOSER GÁBOR (1927-2013)

NEKROLÓG DR. BROOSER GÁBOR (1927-2013) NEKROLÓG DR. BROOSER GÁBOR (1927-2013) Szomorú hírt kaptunk még a nyáron, 2013. augusztus 2-án elhunyt dr. Brooser Gábor professor emeritus, az orvostudományok doktora. Dr. Brooser Gábor a Budapesti Orvostudományi

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Magyar Tudomány. Változó pszichiátria változó társadalom Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs

Magyar Tudomány. Változó pszichiátria változó társadalom Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs Magyar Tudomány Változó pszichiátria változó társadalom Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs Intellektuális imposztorok A terrorizmusról A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai Bánki Donát jubileuma

Részletesebben

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika GÖNCZÖL KATALIN Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika Az egyénnek nemcsak időről időre, hanem életének minden pillanatában tisztában kell lennie azzal, hogy tettei valamilyen célt szolgálnak... Ez azonban

Részletesebben

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez)

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Magyar Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Osztály 1998 Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Földényi F. László A BETEGSÉGRŐL*

Földényi F. László A BETEGSÉGRŐL* Földényi F. László I A BETEGSÉGRŐL* nduljunk ki egy periferikusnak tűnő kérdésből: miért hogy az elmebetegségek mind a mai napig nem rendszerezhetőek végérvényesen, miért hogy a betegségek nemzetközi osztályozásának

Részletesebben

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés Iskolakultúra 1999/11 Az oktatási mezõ és játékosai Szemle Mert nehéz sértetlenül elhaladni azoknak tömör sorfala közt, akik az egyik oldalon túl sok szabadságot, a másikon viszont túl sok autoritást követelnek.

Részletesebben

Gönczöl Katalin. Bűnös szegények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1991. Fehéren feketén sorozat Gönczöl Katalin, Budapest, 1991

Gönczöl Katalin. Bűnös szegények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1991. Fehéren feketén sorozat Gönczöl Katalin, Budapest, 1991 Gönczöl Katalin Bűnös szegények Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1991 Fehéren feketén sorozat Gönczöl Katalin, Budapest, 1991 Tartalom Előszó I. fejezet Bűnöző szegények szegény bűnözők 1. A modern

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata A mellékletek tartalom jegyzéke 1. melléklet: A krónikus stressz szerepe a magyar népesség életkilátásainak alakulásában: a közép-kelet-európai egészség paradoxon...2 A szociális, pszichológiai és életmód

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben