Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről"

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia 2 (Emberi kapcsolatok pszichológiája) elnevezésű tantárgy a pszichológiai ismeretekre alapozva a szociálpszichológia azon témáit öleli fel, melyek támpontot adhatnak az emberek közötti interakciók értelmezéséhez, elemzéséhez. Célunk a kapcsolatokat meghatározó belső (intrapszichés) és külső, társas (interperszonális) jelenségek, törvényszerűségeinek bemutatása. Egyúttal a rendvédelmi munka hatékonyságához kívánunk hozzájárulni a konstruktív konfliktus - és problémamegoldási módok megismertetésével. A Pszichológia tantárgy három részből áll: Pszichológia 1., 2. és 3. A tantárgyak egymást követik, egymásra épülnek. A tantárgy feldolgozásának a módszere: Nappali tagozaton a nagyelőadásokat követően szemináriumi és gyakorlati foglalkozások keretében történő ismeretmélyítés, a tananyag áttekintése, feldolgozása történik. Levelező tagozaton csak nagyelőadások tartására van lehetőség. Nagyelőadásokon nincs lehetőség a tananyag minden témájának előadására, ezért a tananyag további feldolgozása önállóan történik. Az előadásokon elhangzottak rögzítése elektronikus hangrögzítő készülékkel csak az előadó - alkalmankénti - előzetesen megadott hozzájárulásával történhet, de ez nem helyettesítheti az önálló jegyzetkészítést. A tantárgy részletes tematikája: 1. TÉMA Az ön- és személyészlelés pszichológiája Bevezetés az ön- és személyészlelés pszichológiájába. A társas hatékonyság. A személypercepció kutatásának főbb szakaszai. Az önismeret pszichológiai összetevői, jellegzetességei. A személyészlelés pszichológiája; folyamata, összetevői. A benyomások szerveződésének modelljei. Burkolt (implikált) személyiségelméletek. A kategorizáció és sztereotipizálás lényege. Mások és a saját viselkedés megértése: az attribúciók. A személyészlelést befolyásoló egyéb tényezők. Budapest, Első fejezet Forgách József (1993) A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

2 2 Hunyady György (1996) Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Akadémiai Kiadó, Budapest Csepeli György (1997) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 2. TÉMA Csoport és csoportdinamika A csoport fogalma; a csoport típusai az emberek közötti interakciók alapján, alakulás módja szerint és nagyság szerint. A referenciacsoport. A csoport rétegződése és vizsgálata. Alapvető csoportjelenségek: normaképzés a csoportban, konformitás, csoportlégkör, csoportértékek. Csoportdinamika: Státusz és szerep, szereptanulás, szerepkonfliktus. A csoporttá alakulás, a csoport fejlődése és gyakori csoportjelenségek. Deindividualizáció. Csoportdöntés: csoportpolarizáció és csoportgondolkodás. Budapest, Második fejezet Atkinson, R. L. et al. (1995) Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest Carver, Ch. S. Scheier, M. F. (1997) Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest Comer, R. J. (2005) A lélek betegségei. Osiris Kiadó, Budapest Csepeli Gy. (1997) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 456. old. Forgács J. (1989) A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest 3. TÉMA A szociális befolyásolás pszichológiája I. A szociális befolyásolás lényege. A szociális összehasonlítás. A személyközi (interperszonális) kapcsolatok alakulása, fázisai. A vonzalom, a hasonlóság és különbözőség befolyásoló hatása. A társas befolyásolás szakaszai. A csoportnyomás (többség) hatása az egyén ítéleteire. A kisebbségből eredő befolyásolás meghatározói. A szakmai szocializáció folyamata. A tömegek viselkedésének lélektani alapjai. Budapest, Harmadik fejezet Asch, S. (1969) A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására. In.: Pataki Ferenc (szerk.): Csoportlélektan. 1. kiadás, Gondolat Kiadó, Budapest, old. Csepeli György (1997) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest Robert M. Brady, Dennis Johnson és John T. Chilstrom Jn. (1982) Kisebbségi véleményen levő csoporttagok szociális befolyásoló hatása. In.: Szociálpszichológiai Tanulmányok (1995) Hunyady Gy. (szerk.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, old. Pataki Ferenc (1998) A tömegek évszázada. Osiris Kiadó, Budapest

3 3 4. TÉMA A szociális befolyásolás pszichológiája II. Az interakciók fogalma, hatásai, összetevői. Az interakciós függőségek. Az én-állapot fogalma és funkcionális modellje. A kommunikáció tranzakcioanalitikus modellje. A hatékony együttműködés. A tudatos kontroll. Budapest, Negyedik fejezet Stewart, I., Joines, J. (1998) A TA - MA. Bevezetés a korszerű tranzakcióanalízisbe. Grafit Kiadó, Budapest Játszmák nélkül. (1999) (szerk.: Járó Katalin), Helikon Kiadó, Budapest 5. TÉMA Attitűd, attitűddinamika Az attitűd fogalma. Az attitűd és a viselkedés kapcsolata. Attitűdök és értékek. Az attitűddinamika fogalma és helye a kognitív szociálpszichológiában. A kognitív konzisztencia-elméletek sajátosságai. A fontosabb konzisztencia-elméletek: egyensúlyelmélet, a kongruitás-elv, kognitív disszonancia-elmélet. A kényszerű engedelmesség helyzete és a disszonanciahatás. A benyomásalakítási elmélet összehasonlítása a disszonancia-elmélettel. Az attitűddinamikai kutatások kritikája. Budapest, Ötödik fejezet László János (1998) Szerep, forgatókönyv, narratívum. Szociálpszichológiai tanulmányok, Scientia Humana, Budapest 6. TÉMA Tekintélyelvűség és előítéletesség A tekintélyelvű személyiség jellemzői. A tekintélyelvű személyek gondolkodási stílusa. Előítéletesség és az előítéletek pszichológiai háttere. A csoportközi viszonyok és az előítélet. Sztereotípiák megjelenése és magyarázatai. A csoportos előítéletek és az erőszak megjelenésének összefüggései. Üldözés és népirtás pszichológiai okai. Előítéletesség és a rendvédelem. Budapest, Hatodik fejezet Hewstone M., Stroebe W., Codol J. P., Stephenson G. M. Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

4 4 Beck A. T. (1999) A gyűlölet fogságában. A harag, az ellenségeskedés és az erőszak alapjai gondolkodásunkban. Háttér Kiadó, Budapest 7. TÉMA A segítő viselkedés A segítő viselkedés fogalma, típusai. A segítő viselkedést magyarázó elméletek. A segítség formái. A segítő vezető: a segítést gátló és támogató reagálás módok. A segítés dilemmája. Budapest, Hetedik fejezet Csepeli György (1997) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, old. DC. Batson, J. S. Coke (1988) A segítő viselkedés empátiás motivációja. Emberi motiváció 1. Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, old. T. Gordon (1993) V. E. T. Studium Effektive Kiadó, Balatonfenyves A tanszék és a tanáraink elérhetősége: A tanszék és a laboratórium, a Főépület III. emeletén található. Csernyikné Dr. Póth Ágnes tanszékvezető, főiskolai tanár, Főépület III. em. 330 szoba, Tel: Fogarasi Mihály Ph.D, főiskolai docens, Főépület III. em. 328 szoba, Tel: Kováts Daniella főiskolai tanársegéd, Főépület III. em. 326 szoba, Tel: Sipos Szandra Kinga tanár, Főépület III. em szoba, Tel.: A számonkérés formája: Az aláírás feltétele a tanórákon való részvétel. A félév végén kollokviumi vizsga van, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt szóbeli vizsgát jelent. Vizsgakövetelmény nappali tagozaton az előadásokon, szemináriumokon és gyakorlatokon elhangzott anyag ismerete, levelezős és MA-s hallgatóknak az előadásokon elhangzott tananyag ismerete. A fentieken kívül a vizsgán minden tagozaton alapkövetelmény a kiadott jegyzet anyagának beható ismerete. A szemináriumot illetve gyakorlatot vezető oktató tanár írathat évközben röpdolgozatot, de ez a hallgatók évközbeni motiválása és a tananyag folyamatos tanulása miatt történik. Minden egyéb kérdésben az NKE Rendészettudományi Karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában leírtak az irányadóak. Kollokviumi kérdések a szóbeli vizsgához: 1. Bevezetés az ön- és személyészlelés pszichológiájába. A társas hatékonyság. A személypercepció kutatásának főbb szakaszai. 2. Az önismeret pszichológiai összetevői, jellegzetességei. Önattribúciók. 3. A személyészlelés pszichológiája. Burkolt személyiségelméletek. A kategorizáció. 4. Mások és a saját viselkedés megértése: attribúciók. Az attribúciókra vonatkozó modellek. A személyészlelést befolyásoló tényezők.

5 5 5. A csoport fogalma, típusai. A referenciacsoport. A csoport rétegződése és vizsgálata. Alapvető csoportjelenségek: csoportnormák, normaképzés a csoportban, konformitás. Csoportlégkör, csoportértékek. 6. Csoportdinamika: státusz, szerep, szereptanulás, szerepkonfliktus. A csoporttá alakulás, a csoport fejlődése. 7. Gyakori csoportjelenségek. Deindividualizáció. Csoportdöntés: csoportpolarizáció, csoportgondolkodás. 8. A szociális befolyásolás lényege. A szociális összehasonlítás. A személyközi kapcsolatok alakulása, fázisai. 9. A társas befolyásolás szakaszai. A pályaszocializáció folyamata. 10. A csoportnyomás (többség) hatás az egyén ítéleteire. A kisebbségből eredő befolyásolás meghatározói. 11. A tömegek viselkedésének lélektani alapjai. 12. Ismertesse az interakció fogalmát, hatásait, összetevőit és az interakciós függőségeket! 13. Mutassa be példákkal az én-állapotok funkcionális modelljét és a kommunikáció tranzakcioanalitikus modelljét! 14. Elemezze az attitűd és a viselkedés összefüggéseit! 15. A konzisztencia-elméletek lényege. Az egyensúlyelmélet és a kongruitás-elv. 16. Ismertesse a kognitív disszonancia-elméletét! 17. A benyomásalakítási elmélet és a kényszerű engedelmesség helyzete. 18. Mutassa be a tekintélyelvű személyiség pszichés jellemzőit és gondolkodási stílusát! 19. Az előítéletesség és az előítéletek sajátosságai. 20. Az előítéletek és a csoportközi viszonyok összefüggései. 21. Előítéletesség és rendvédelem. 22. Határozza meg a segítő viselkedés fogalmát, típusait. Ismertesse a segítő viselkedés pszichoanalitikus és biológiai-etológiai modelljét! 23. Ismertesse a segítő viselkedés empátiás, külső szituációs és külső-belső változók kölcsönhatásán alapuló magyarázó modelleket! 24. Mutassa be a segítségkérés típusait, a segítő vezető, gátló és támogató reagálási módjait! Szakdolgozati témajegyzék a konzulens oktatók neveivel: Fogarasi Mihály Ph.D: A bűnözőkről alkotott kép I. éves és végzős Rendészettudományi Karos hallgatók körében A rendőrségről, rendőrökről alkotott kép az RTK-s hallgatók körében Korrupció a rendőrségen belül A korrupció rendőri értelmezései Hatalommal történő visszaélések a rendőrök között: rendőri értelmezések A kényszervallatás pszichológiai tényezői: rendőri értelmezések A rendőri és nem rendőri világról alkotott, közösen vallott nézetek a rendőrök körében A rendőri szolidaritás kérdésköre a rendőrök körében A rendőrséget érő külső-, belső eredetű veszélyek és fenyegetések tükröződése a rendőrök gondolkodásában Csernyikné Dr. Póth Ágnes:

6 6 Katasztrófahelyzetek kezelésének pszichológiai szempontú elemzése A szervezeti kultúra vizsgálata a rendvédelemben A rendvédelmi munkához kapcsolódó értékorientáció a pályaválasztási motiváció tükrében A vámigazgatási munka konfliktushelyzeteinek pszichológiai szempontú elemzése Térfigyelő rendszerek jövőbeni alkalmazási lehetőségei és a térfigyelő személyek kiválasztása Tömegdemonstrációk rendőri kezelése, ezek társadalmi, valamint rendőri megítélése A rendőri, rendvédelmi munka elismerése; A rendvédelmi munka motivációs hátterének elemzése Törvényesség, eredményesség, emberségesség a kihallgatások lélektani aspektusai Emberi játszmák a kihallgatásban Agresszív és asszertív viselkedés összehasonlítása a vámigazgatási (vagy határrendészeti) munkában A nyomozói és vizsgálói munka pszichológiai szempontú összehasonlítása Pszicho-terror a munkahelyeken vizsgálati tapasztalatok a rendőrségen belül Rendőrtisztek pályaszocializációs folyamatának elemzése Az áldozattá válás problémái, megelőzése, különböző áldozati típusok körében A stressz és a poszttraumatikus tünetek keletkezése és kezelése A másodlagos viktimizáció és elkerülésének rendőri vonatkozásai Kováts Daniella: Kriminálpszichológiai profilalkotás területei, új irányzatai Pszichiátriai zavarok előfordulása bűnelkövetők körében A hallgatók a jegyzékben nem szereplő témát is választhatnak, de a választott témát a konzulens tanár jóváhagyása alapján a tanszékvezető engedélyezi. Kérjük, hogy a szakdolgozati téma kiválasztása és a jelentkezés előtt figyelmesen olvassák el az NKE Rendészettudományi Kara Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseit (határidők, a jelentkezés módja, tartalmi vázlatkészítés, konzultációk stb.)! A hallgatók joga, hogy egyéni vagy csoportos konzultációkon vehessenek részt, de a konzultáció(k) időpontját és tartalmát az illetékes oktatóval előzetesen egyeztetni szükséges. Egyéb, a tantárggyal kapcsolatos kérdések megválaszolására a tanszéki ügyeletes oktatót is fel lehet keresni. A havi ügyeleti beosztás a tanszéki hirdető táblán megtalálható. A Magatartástudományi Tanszék oktatói valamennyi hallgatónak eredményes munkát, jó tanulást kívánnak!

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

Pszichokalauz 2014. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2014. augusztus

Pszichokalauz 2014. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2014. augusztus Pszichokalauz 2014 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2014. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia szak

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia szak Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia szak BA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK A.) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN TÉTELEK 1. A vizuális és hallási tér észlelése Kulcsszavak: binokuláris

Részletesebben

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom A humán szakképzés tanterve Szakközépiskolai tantervbank Szakmai tanterve Humán szakmacsoport 9-12. Kidolgozandó Bővítve Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZKINAT96

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET MA pszichokalauz Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 2012 1 TARTALOM 1. AZ MA KÉPZÉSRŐL 2. OKTATÓK ÉS MUNKATÁRSAK 3. A KÖZÖS ALAPOZÓ KURZUSOK ISMERTETÉSE 3.1. Közös kurzusok

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben