Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye"

Átírás

1 Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2008.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ ISKOLA TANULÓNÉPESSÉGE - SZOCIOLÓGIAI HELYZETKÉPE AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ISKOLA EGÉSZÉT ÁTFOGÓ HAGYOMÁNY RENDSZERE AZ ISKOLA TÁRSADALMI KAPCSOLATAI NEVELÉSI PROGRAM A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS CÉLJAI ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS BEVEZETŐ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS KEZDŐ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS ALAPOZÓ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS FEJLESZTŐ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGET MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOKON AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAI ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK AZ ISKOLAI CSOPORTOK SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI INDOKLÁSA A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA A HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS CÉLÚ FOGLALKOZÁSOKON AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK PEDAGÓGIAI SZAKASZ A HARMADIK PEDAGÓGIAI SZAKASZ A NEGYEDIK PEDAGÓGIAI SZAKASZ A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA A KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGET MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZÁBAN A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOKON A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

3 4.1. A szocializáltsági, neveltségi szint erősítésének feladatai tevékenységei Feladatok és tevékenységek az általános iskolában Feladatok és tevékenységek a speciális szakiskolában A TANULÁS Feladatok és tevékenységek az általános iskolában FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBAN A KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Feladatok és tevékenységek a speciális szakiskolában AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG A GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG FONTOSABB FELADATAI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚAKNÁL A GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG FONTOSABB FELADATAI A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBAN A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ISKOLAI FELADATOK A SZÜLŐ, TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAMJA ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI SZEMLÉLETE ALAPELVEK CÉLOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KEREK TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK MÓDSZEREK MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS ALAPELVEK

4 A MINDENNAPOS TESTEDZÉS MEGVALÓSULÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN SEGÍTŐ KAPCSOLATOK SZÍNTEREI A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI SZEMLÉLETE A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAPELVEI CÉLOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK MÓDSZEREK TANESZKÖZÖK KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐK ÁLTAL INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK JEGYZÉKE ZÁRADÉK

5 1. Bevezető Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Az intézmény neve: Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Székhelye: 7000 Sárbogárd, József Attila u. 20. Az iskola fenntartója: Fejér Megyei Önkormányzat Az iskola működési területe: Sárbogárd város és körzete Az intézmény beiskolázási körzete: Sárbogárd és körzete Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodása: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenysége: Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)gondozás Iskolai intézményi közétkeztetés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, nemzeti, etnikai kisebbség felzárkóztató oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Anya, gyermek és csecsemővédelem Diáksport Alapító okirat száma, kelte: 19/ 1984 (IX. 24.) sz. Tanácshatározat 5

6 1.1. Az intézmény bemutatása Iskolánk l984. szeptember l. óta működik önálló intézményként, alapítása óta feladata Sárbogárd, és közvetlen vonzáskörzetében élő, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott, tanköteles korú tanulók iskolai nevelése, oktatása. Tanulóinkat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság javaslatai alapján vesszük fel az iskolába. Pedagógiai programunkat, helyi tantervünket meghatározza, hogy tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulókat nevelünk. Törekszünk a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez igazodni, a minimális teljesítmények eléréséhez eljutni a jobb képességet, a dinamikusabb fejlődést mutató gyermekeknél. Hasonlóan vállaljuk az alapműveltségi vizsgára történő felkészítést azoknál a tanulóknál, akiknek fejlődése, terhelhetősége, fejleszthetősége ezt lehetővé teszi. Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a tanulásban akadályozott tanulók képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános műveltség alapozása az életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően. Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát, ahol az emberi társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösségét, a másságot is elfogadva. Iskolánk befejezett képzést kíván adni. Az általános iskolában és a speciális szakiskolában neveli növendékeit. A jobb fejlődési ütemű tanulókat a 2. vagy 3. évfolyam végéig - egy-egy esetben megkíséreljük a nem fogyatékos tanulókat nevelő általános iskolába visszavezetni. Fejlődésüket a 12. évfolyam végéig 6

7 többletszolgáltatásokkal, kiegészítő ismeretek nyújtásával segítjük. Iskolánk széles szolgáltatást kínál, napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, logopédiai ellátást biztosít. A tanulók különleges gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézkedésével is segítjük a családokat. Hétvégi program kínálatunkkal, táborokkal tesszük változatossá, tartalmassá a tanulók szabadidőtöltését. Gondoskodunk a tanulók napi ügyeletéről, étkezéséről, az alapvető egészségügyi szokások, önálló tevékenységek elsajátításáról, alkalmazásáról. 7

8 1.2. Az iskola tanulónépessége - szociológiai helyzetképe Az iskola tanulóinak több mint 50 %-a Sárbogárd város közigazgatási területén lakik, kevesebb, mint 50 %-ra tehető azoknak a száma, akik más településről érkeznek (Alap, Alsószentiván, Cece, Káloz, Mezőszilas, Mezőkomárom, Pálfa, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadhídvég, Vajta,). A tanulók jelentős része a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családi környezetből érkezik. Közülük sokan tartoznak a munkanélküli szegények közé, vagy a létminimum határán élő rokkantnyugdíjasok vagy kisnyugdíjasok táborába. A tanulóknak mintegy 40 %-a cigány etnikumhoz tartozik. Sokan élnek alkalmi munkából és családi pótlékból, szociális segélyből tartják el a családot. A biztos egzisztenciával rendelkezők között (számuk %-ra tehető) is megtalálható a gyermekeikkel keveset törődő szülő. Nem a véletlen műve, hogy egyre több a szorongó, a bizonytalanság érzésével küzdő, a szeretetre, a biztos kapcsolatra, védettségre vágyó gyermek. Nemcsak a gyermekek vágynak a stabil társas kapcsolatra, hanem a munkahelyi közösségből kirekedt, beszűkült környezetben élő szülők is. Az iskola ebben az állapotban fontos társadalmi kapcsolatot jelentő színtér a szülőknek, mert szinte naponta, vagy szükség szerint találkozhatnak más szülőtársakkal, a pedagógusokkal, az iskola igazgatójával, és megoszthatják velük nyomasztó gondjaikat. Tervezőmunkánk fontos része a családok szociológiai vizsgálata, amelyet minden családnál elvégzünk és folyamatosan nyomon követünk. A kapott információkat felhasználjuk nevelési céljaink kitűzésénél, az egyéni fejlesztőprogramok elkészítésével - elsősorban a magatartás - és viselkedészavarokkal kapcsolatban a szociális ellátó tevékenység érvényesítésénél, a családok, a szülők megsegítésénél, a gyermekvédelmi munka tervezésénél, az osztályfőnöki feladatok kijelölésénél. 8

9 9

10 1.3. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Képesítések Gyógypedagógiai képesítéssel rendelkező, nevelő-oktató munkát végző főállású alkalmazottak száma Pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású alkalmazottak száma A nevelő-oktató munkát segítő főállású alkalmazottak száma Egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma A nevelőtestület képzettsége Kettő vagy több főiskolai diplomával rendelkező Gyógypedagógiai diploma mellett más pedagógiai végzettséggel is rendelkező Csak gyógypedagógiai diplomával rendelkező Szakvizsgával rendelkezők Továbbképzésben résztvevő Feladatok vállalása az iskolai életben Gyakorlatvezetés Munkaközösség vezetés Osztályfőnök, egyéb Szakkör Sportkör Jelenleg 12 fő 3 fő 5 fő 4 fő Jelenleg 9 fő 7 fő 2 fő 2 fő 1 fő Jelenleg 3 fő 3 fő 11 fő 5 fő 6 fő Iskolánkban a gyermekekkel 18 főállású pedagógus foglalkozik. A tanulók fejlesztése mellett esti és levelező tagozaton tanuló főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében is vállal feladatot az intézmény. A tanórán kívüli és a habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat a felkészültség, az egyéni adottságok alapján vállalják a pedagógusok. A szaktárgyi rendszerben dolgozó pedagógusok ellátnak tanulószobai feladatokat is. 10

11 Az üres állásokat folyamatosan meghirdetjük. Amennyiben nem sikerül pályázat útján betölteni azokat, belső helyettesítéssel, külső óraadókkal vagy nyugdíjas gyógypedagógus alkalmazásával látjuk el a feladatot. Folyamatosan tanul kolléga az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karon, az ő helyettesítésük nagymértékben igénybe veszi a testületet. Igyekszünk optimális munkaszervezéssel kivédeni az egészségtelen túlterhelést Tárgyi feltételek a) Tantermek Iskolánk egyemeletes épület. Tantermeink száma 8. A tantermek közül kettő 62 m 2 alapterületű, míg hat m 2. A megnövekedett tanulólétszám miatt a tanulócsoportok elhelyezése az épületben nem teszi lehetővé, hogy minden csoport saját tanteremmel rendelkezzen. A felső tagozatos tanulók vándoroltatása helyett szaktantermi rendszert alakítottunk ki. A tantermekben 2 személyes tanulópadok, szekrények helyet biztosítanak a tanulók felszerelésének és az oktatás taneszközeinek. Rendelkezünk tv-vel, videóval, magnetofonnal, diavetítővel, számítógépekkel. Az oktató munkához szükséges szemléltető eszközöket folyamatosan cseréljük a korszerű technikai elvárásoknak megfelelően. A tantermek a délutáni foglalkozások színtere is. b) A foglalkoztatás egyéb terei, termei A tantermeken kívül l technikaterem, 1 gyakorló konyha, 1 foglalkoztató terem és l tornaszoba szolgálja a kiscsoportos és egyéni foglakoztatást. Ezek 11

12 alapterülete kisebb a tantermeknél, de a célnak megfelelő. A felszerelés és berendezés a célzott fejlesztést szolgálja. Terveink között szerepel 1 számítógépes foglalkoztató terem kialakítása, hogy az oktatás feltételei javuljanak. c) Közös helységeink Mindkét szinten tágas folyosó található. Az óraközi szünetekben rossz idő esetén tartózkodnak itt a gyermekek. Az udvar a gyülekezés, levegőzés, mozgás színtere. A szabadidő eltöltésére, játékra a gyermekek a közeli játszóteret és a sportpályát használják. Iskolai ünnepélyeinket, a minden gyermeket érintő rendezvényeket a tornaszobában, vagy a napközis teremben tartjuk. Ha sok vendég tiszteli meg rendezvényünket a közeli művelődési házban szervezzük meg azt Az iskola egészét átfogó hagyomány rendszere Tanévnyitó: a tanulók fogadása ünnepélyes formában történik. Tanévzáró: a tanulók búcsúztatásának, az év értékelésének, jutalmak átadásának iskolai ünnepe. Ünnepek sorában első helyen áll a karácsony. Valamennyi osztály műsorral ajándékozza meg az iskola közösségét és a szülőket, vendégeket. Tavasszal tartjuk az iskolai bemutatót, megmutatva az éves fejlődést, szereplési készséget, magatartást. Nemzeti ünnepeinket ünnepi műsorral, faliújságok készítésével köszöntjük és a településen lévő emlékhelyeket keressük fel, virágot, gyertyát, zászlót viszünk. Lehetőség szerint az ünnephez kapcsolódó filmet tekintjük meg. 12

13 Hagyomány az erdei iskolai tábor általában a hegyekbe, vízpartra. Ide igény szerint minden gyermeket elviszünk. Hagyomány az iskola névadójának születésnapjához kapcsolódó iskolanapok rendezvénysorozata Az iskola társadalmi kapcsolatai Iskolánk kiegyensúlyozott kapcsolatot tudott kiépíteni és fenntartani a működésében közvetlenül érintett szervezetekkel és intézményekkel. Sárbogárd város önkormányzata és azok az önkormányzatok ahonnét gyermekeket fogadunk aktív támogatásban részesítik a fogyatékos gyermekeket nevelő családokat. Hozzájárulnak a napi étkeztetésükhöz, tanszertámogatást adnak, segélyeket ítélnek meg. Gyermekvédelmi kérdésekben naprakész kapcsolat, pontos információáramlás alakult ki. Az Egyenlő Esélyt a Sárbogárdi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány taneszközökkel, felszereléssel gazdagítja intézményünket. Hozzájárul országos rendezvényeken való részvételünkhöz. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Sárvíz Művészeti Alapiskolával. Tehetséges tanulóink bekapcsolódhatnak az Alapiskola képzésébe. Kiegyensúlyozott a kapcsolatunk a településen működő egyházakkal. Rendezvényeinket segítik és támogatják. A szülőkkel együttműködve részt veszünk a Városszépítő és Hagyományőrző Egyesület munkájában. Rendszeres a kapcsolat a település kulturális intézményeivel, (művelődési központtal, könyvtárral). Iskolánk tagja az Értük Velük Egyesületnek, mely segít szakmai programjaink, kulturális rendezvényeink színvonalassá tételében. 13

14 A szülők legfontosabb érdekérvényesítő szerve iskolánkban a szülői munkaközösség, s évente nyernek megerősítést a tisztségviselők. A szülői munkaközösség véleményezi az iskola éves programját, házirendjét. Részt vállal az iskola egészét érintő rendezvények, ünnepélyek, szünidei programok szervezésében. Munkáját öntevékenyen, az osztályfőnökökkel együttműködve végzi. A szülők a szülői értekezleteken, nyílt tanítási napokon kiállításokon, bemutatókon nyerhetnek betekintést az iskolában folyó munkába, ismerik meg a tanulók teljesítményét, eredményeit. Igény szerint akár napi vagy heti egy alkalommal találkozhatnak a pedagógusokkal, kötetlenül fogadóórai megkötések nélkül. Az intézmény nemcsak partnere, hanem a rászorultság függvényében támasza is a szülőknek gyermekük nevelésében. Mindezek mellett évente a gyermekek érdekében egészségügyi szűrővizsgálatokat szervezünk. 14

15 2. Nevelési program 2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Tanulóinkat jellemzi az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges, vagy teljes kiesése, fejletlensége, a lassúbb ütemű haladás, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre. Ezért nevelő-oktató munkánkat a fejlesztő, korrekciós jellegű, habilitációs, terápiás célú munka jellemzi. Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Mindehhez igazítjuk az iskola belső életét, szerkezetét, a kiegészítő szolgáltatásokat. A tanulók szükségleteinek, a felnőtt életben való boldogulásának, a társadalmi és szülői elvárásoknak megfelelő, korszerű ismeretek nyújtása a készség- és képességjellegű követelmények előtérbe állításával. Az iskoláztatás teljes időszakában biztosítani - a kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét a sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátás körét. A tanítás tanulás folyamatában maximálisan figyelembe venni az egyes tanuló különleges gondozási igényét, speciális nevelési szükségletét és ennek érvényt szerezni az egyedi sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. Az iskolai nevelést oktatást olyan elvek szerint szervezni, hogy az segítse az iskolák közötti átjárhatóságot és tegye lehetővé a sikeresen fejlesztett tanuló számára a többségi iskolába történő visszatérést nyomon-követés és megsegítés mellett. Ugyanakkor legyen toleráns az alsó határon teljesítőkkel, a képesség és a sérülés szerint határesetnek 15

16 ítélt tanulókkal, azok befogadásánál, fejlesztésével, integrálásával kapcsolatosan. Az iskola a helyi tantervében olyan követelmények megvalósítását vállalja föl, amelyek a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztésében, a rendelkezésre álló időkeretben, az iskola szervezeti keretei között eredménnyel megvalósíthatók. Belső differenciálást érvényesítünk. A jobb fejlődési ütemű tanulókat kiegészítő ismeretek nyújtásával segítjük. A lassabban haladók számára egyéni fejlesztő programok, az egyéni fejlődési ütemhez igazított eljárásokkal biztosítunk optimális feltételeket. Az elvárt, a helyes magatartási, viselkedési szokások, a társas kapcsolatok, kötődések kialakítása, a feladat- a szabálytudat erősítése, az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi egyensúly, a fogékonyság, az aktivitás megteremtése a gyógypedagógiai fejlesztés középpontja. A fogyatékos gyermekeknél sok a nevelés szempontjából kedvezőtlen elem, ezért a szükséglethez igazított gyógypedagógiai megsegítés szükséges, amely figyelembe veszi a testi, lelki állapotokban rejlő nevelést nehezítő tényezőket, és az életkori sajátosságokat. Az optimális bánásmóddal, a szükséges nevelési többletszolgáltatásokkal a tanulási akadályozottság, az értelmi fogyatékosság miatt kedvezőtlen nevelhetőségű tanulók fejlesztése eredményhez vezet. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók hovatartozásának tiszteletben tartása, az egymás megismerésével, és az ennek érdekében folytatott közös tevékenységekkel a toleranciára, a másság tiszteletére és értékeinek felfedezésére nevelünk társadalmi beilleszkedésük érdekében. 16

17 A sajátos elvek, célok és tartalmak, de a szervezeti keretek is az értelmi fogyatékos tanulók eredményes nevelhetőségét szolgálják. Mindez olyan környezetet feltételez, ahol lehetőség nyílik a közvetlen érzéki tapasztalatszerzésre, a gyakorlati cselekvésre, a konkrét megfigyelésre Az intézmény általános céljai Iskolánk gyógypedagógiai intézmény. Ennek értelmében célja és egyben feladata is, hogy: a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa a tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelést, oktatást, a fejlesztő felkészítést. Elsődleges célunk, hogy a tanulók az életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő teljes körű gyógypedagógiai ellátást kapjanak a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon valamint a gyermekvédelem, a kulturális, a szociális hátrányok enyhítése területén az iskolára vonatkozó törvényi keretek között. Célunk továbbá, hogy eljuttassuk a tanulót a képességei maximumára. A fejlesztő felkészítés, az oktatás keretében intézményünk kiemelt célként veszi figyelembe a tanulók önálló életvitelre, eredményes szocializációra történő, és a pályaválasztásra, a szakmatanulásra való felkészítését. A célok rendszerében ugyancsak kiemelt fontosságú, hogy minden tanulót az állapotához igazított gyógypedagógiai megsegítéssel eljuttatni a középfokú nevelés oktatás szakaszának eredményes befejezéséhez. 17

18 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Nevelési-oktatási feladataink ellátása során mindenkor a gyermek, a tanuló mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe. Pedagógiai programunk bevezetésével hozzájárulunk a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőtlenségének csökkentéséhez, a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. Mindent megteszünk azért, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók időben megkezdjék a tankötelezettség teljesítését, jelentős mértékben csökkenjen az iskolát túlkorosan kezdők és az idő előtt kimaradók száma. Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy az alapfokú nevelés - oktatás végére minden tanulónkat alapképességek és készségek birtokába juttassuk. A középfokú nevelés-oktatás és képzés szakaszában biztosítjuk az alapvető képességek és készségek továbbfejlesztését, megszilárdítását. Megalapozzuk a tanulók munkahelyen hasznosítható szakmai tudását, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó és állandóan változó szakmai követelményeknek eleget tenni. Nevelőtestületünk nyitott a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptálására a sajátos nevelési igényű tanulók számára Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás bevezető szakaszában Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. A feladat - és szabálytudat kialakítása. Az alapvető kultúrtechnikák megalapozása, a kommunikáció fejlesztése. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése. 18

19 Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás fogyatékosságához, képességeihez mérten. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődések kialakítása társakhoz, felnőttekhez Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás kezdő szakaszában Az alapvető kultúrtechnikák alapozása, a kommunikáció fejlesztése. Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás fogyatékosságához, képességeihez mérten. A feladat - és szabálytudat és erősítése. Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése és folyamatos ébrentartása. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Társas kapcsolatok erősítése. A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete. A szűkebb és tágabb környezetben való eligazodás képességének fejlesztése Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás alapozó szakaszában Az alapvető kultúrtechnikák megalapozása, a kommunikáció fejlesztése. Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről és korlátairól. 19

20 Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre önmaga és a csoporttársak felé is. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban. A szűkebb és tágabb környezetben való eligazodás képességének fejlesztése. Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem és érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok szabadon kiteljesednek. A konkrét tapasztalatok és élmények nyújtásával, feldolgozásával, értelmezésével a szociabilitás, a testi, lelki harmónia fejlesztése. Képessé tenni a tanulókat következtetések levonására, véleménynyilvánításra, ítéletalkotásra, alapvető törvényszerűségek felismerésére, saját önálló életvitelükhöz szükséges tanulságok levonására. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás. Egészségmegőrző, környezetvédő attitűd kialakítása Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás fejlesztő szakaszában Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. 20

21 Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazása. A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás fogyatékosságához, képességeihez mérten. Továbbfejleszthető, továbbépíthető tudás - az egyéni adottságokhoz, a sérüléshez viszonyítottan -, törekvés a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre, reális tervek és elképzelések talaján. Modern informatikai eszközök és információhordozók használatának elsajátítása, alkalmazása. Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről és korlátairól. A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. A konkrét tapasztalatok és élmények nyújtásával, feldolgozásával, értelmezésével a szociabilitás, a testi, lelki harmónia fejlesztése. A kulturális, szociális hátrány folyamatos leküzdése, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása. A gyökerek elfogadása, az értékek felismerése, óvása. Reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és épített környezetünk értékeinek felismerése, környezetvédő, - óvó cselekedet, viselkedés és megnyilvánulás különféle helyzetekben - a felnőtt jelenléte nélkül is. Önmaga, a társak másságának pontos ismerete, megértése, türelem a mások hátrányos helyzetével való visszaélések elkerülése. Ismeretnyújtás a továbbtanulási lehetőségekről, a pályaválasztásról. 21

22 Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban. Az önképviselet, a megnyilatkozás, a véleménynyilvánítás elsajátítása. Kulturált érintkezési formák birtoklása, azonosulás a szerepeivel, írott és íratlan szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, önuralom konfliktuskezelő technikák birtoklása. A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása. Egészségmegőrző, környezetvédő attitűd kialakítása. A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek megteremtése. Az önellátás egyszerűbb, majd bonyolultabbá váló technikáinak begyakoroltatása. Erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben, a monotónia tűrés. A helyes munkaszokások begyakoroltatása. Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem és érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok szabadon kiteljesednek. 22

23 Nevelési - oktatási és képzési célok a középfokú oktatás általános műveltséget megszilárdító szakaszában Felkészülés a társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, szocializációra. A tanulók pályaválasztásának elősegítése, a szakterület tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A munka értékteremtő szerepének megtanítása. Lehetőség nyújtása az egyéni életpályák reális megtervezéséhez, az életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. A tanulók érdeklődésének felkeltése a szakterület elméleti alapjai iránt. Az egyes ágazatokban, munkakörökben végzett tevékenységek bemutatása. A tanulók kreativitásának, logikus gondolkodásának, célirányos feladatmegoldó képességének fejlesztése. A pontos, minőségi munkavégzés iránti igény kialakítása, a környezettel szembeni felelősségtudatos magatartás kialakítása. A tanulók munkavégzését jellemezze az átgondoltság, célszerűség, eredményesség. Felelősségérzet kialakítása egymás iránt. A társakkal való együttműködési képesség továbbfejlesztése. A közösség és az egyéni érdek összeegyeztetésének kialakítása. A jövedelem helyes beosztásának megismertetése. A berendezések, eszközök balesetmentes, szakszerű, gondos használata. 23

24 Nevelési - oktatási és képzési célok a szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamokon Korszerű szakmai műveltség, valamint általános és speciális szaktudás nyújtása a választott szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához. A munkahelyeken hasznosítható szakmai tudás megalapozása, amelynek birtokában a tanulók képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó állandóan változó és egyre növekvő szakmai követelményeknek megfelelni. Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, pontos munkavégzésre nevelés, mely biztosítja a felelősségtudatra épülő önálló munkavégzést. A tanulók esztétikai érzékének, az önművelés iránti igényének fejlesztése. A tanulók felkészítése a munkahelyi, szakmai érdekvédelmi szervezetek munkájában való közreműködésre. A szakmai tevékenységekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatban tudatos, felelősségtelje magatartásra nevelés, a minőségi munkavégzés iránti igény kialakítása. A feladatok teljesítésének konkrét formái a helyi tantervben, a tantárgyak tanterveiben és értékelése egységeiben jelennek meg, évfolyamra lebontott formában. 24

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530. Pedagógiai Program

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530. Pedagógiai Program Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: aranyiszi@ajaisz.sulinet.hu 1 Tartalomjegyzék I) BEVEZETŐ... 3 II) AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA... 5

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

DOBORJÁNI FERENC NEVELÉSI OKTATÁSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DOBORJÁNI FERENC NEVELÉSI OKTATÁSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DOBORJÁNI FERENC NEVELÉSI OKTATÁSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Preambulum...8 2. Intézmény önmeghatározása...9 2.1 Az intézmény nevelésfilozófiája...9 2.2 Az

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben