Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye"

Átírás

1 Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2008.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ ISKOLA TANULÓNÉPESSÉGE - SZOCIOLÓGIAI HELYZETKÉPE AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ISKOLA EGÉSZÉT ÁTFOGÓ HAGYOMÁNY RENDSZERE AZ ISKOLA TÁRSADALMI KAPCSOLATAI NEVELÉSI PROGRAM A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS CÉLJAI ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS BEVEZETŐ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS KEZDŐ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS ALAPOZÓ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS FEJLESZTŐ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGET MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZÁBAN NEVELÉSI - OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI CÉLOK A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOKON AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAI ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK AZ ISKOLAI CSOPORTOK SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI INDOKLÁSA A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA A HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS CÉLÚ FOGLALKOZÁSOKON AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK PEDAGÓGIAI SZAKASZ A HARMADIK PEDAGÓGIAI SZAKASZ A NEGYEDIK PEDAGÓGIAI SZAKASZ A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA A KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGET MEGSZILÁRDÍTÓ SZAKASZÁBAN A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA ÉS FELADATA A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOKON A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

3 4.1. A szocializáltsági, neveltségi szint erősítésének feladatai tevékenységei Feladatok és tevékenységek az általános iskolában Feladatok és tevékenységek a speciális szakiskolában A TANULÁS Feladatok és tevékenységek az általános iskolában FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBAN A KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Feladatok és tevékenységek a speciális szakiskolában AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG A GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG FONTOSABB FELADATAI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚAKNÁL A GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG FONTOSABB FELADATAI A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBAN A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ISKOLAI FELADATOK A SZÜLŐ, TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAMJA ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI SZEMLÉLETE ALAPELVEK CÉLOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KEREK TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEK MÓDSZEREK MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS ALAPELVEK

4 A MINDENNAPOS TESTEDZÉS MEGVALÓSULÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN SEGÍTŐ KAPCSOLATOK SZÍNTEREI A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI SZEMLÉLETE A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAPELVEI CÉLOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK MÓDSZEREK TANESZKÖZÖK KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐK ÁLTAL INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK JEGYZÉKE ZÁRADÉK

5 1. Bevezető Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Az intézmény neve: Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Székhelye: 7000 Sárbogárd, József Attila u. 20. Az iskola fenntartója: Fejér Megyei Önkormányzat Az iskola működési területe: Sárbogárd város és körzete Az intézmény beiskolázási körzete: Sárbogárd és körzete Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodása: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenysége: Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai)gondozás Iskolai intézményi közétkeztetés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, nemzeti, etnikai kisebbség felzárkóztató oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Anya, gyermek és csecsemővédelem Diáksport Alapító okirat száma, kelte: 19/ 1984 (IX. 24.) sz. Tanácshatározat 5

6 1.1. Az intézmény bemutatása Iskolánk l984. szeptember l. óta működik önálló intézményként, alapítása óta feladata Sárbogárd, és közvetlen vonzáskörzetében élő, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott, tanköteles korú tanulók iskolai nevelése, oktatása. Tanulóinkat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság javaslatai alapján vesszük fel az iskolába. Pedagógiai programunkat, helyi tantervünket meghatározza, hogy tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulókat nevelünk. Törekszünk a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez igazodni, a minimális teljesítmények eléréséhez eljutni a jobb képességet, a dinamikusabb fejlődést mutató gyermekeknél. Hasonlóan vállaljuk az alapműveltségi vizsgára történő felkészítést azoknál a tanulóknál, akiknek fejlődése, terhelhetősége, fejleszthetősége ezt lehetővé teszi. Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a tanulásban akadályozott tanulók képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános műveltség alapozása az életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően. Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát, ahol az emberi társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösségét, a másságot is elfogadva. Iskolánk befejezett képzést kíván adni. Az általános iskolában és a speciális szakiskolában neveli növendékeit. A jobb fejlődési ütemű tanulókat a 2. vagy 3. évfolyam végéig - egy-egy esetben megkíséreljük a nem fogyatékos tanulókat nevelő általános iskolába visszavezetni. Fejlődésüket a 12. évfolyam végéig 6

7 többletszolgáltatásokkal, kiegészítő ismeretek nyújtásával segítjük. Iskolánk széles szolgáltatást kínál, napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, logopédiai ellátást biztosít. A tanulók különleges gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézkedésével is segítjük a családokat. Hétvégi program kínálatunkkal, táborokkal tesszük változatossá, tartalmassá a tanulók szabadidőtöltését. Gondoskodunk a tanulók napi ügyeletéről, étkezéséről, az alapvető egészségügyi szokások, önálló tevékenységek elsajátításáról, alkalmazásáról. 7

8 1.2. Az iskola tanulónépessége - szociológiai helyzetképe Az iskola tanulóinak több mint 50 %-a Sárbogárd város közigazgatási területén lakik, kevesebb, mint 50 %-ra tehető azoknak a száma, akik más településről érkeznek (Alap, Alsószentiván, Cece, Káloz, Mezőszilas, Mezőkomárom, Pálfa, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadhídvég, Vajta,). A tanulók jelentős része a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családi környezetből érkezik. Közülük sokan tartoznak a munkanélküli szegények közé, vagy a létminimum határán élő rokkantnyugdíjasok vagy kisnyugdíjasok táborába. A tanulóknak mintegy 40 %-a cigány etnikumhoz tartozik. Sokan élnek alkalmi munkából és családi pótlékból, szociális segélyből tartják el a családot. A biztos egzisztenciával rendelkezők között (számuk %-ra tehető) is megtalálható a gyermekeikkel keveset törődő szülő. Nem a véletlen műve, hogy egyre több a szorongó, a bizonytalanság érzésével küzdő, a szeretetre, a biztos kapcsolatra, védettségre vágyó gyermek. Nemcsak a gyermekek vágynak a stabil társas kapcsolatra, hanem a munkahelyi közösségből kirekedt, beszűkült környezetben élő szülők is. Az iskola ebben az állapotban fontos társadalmi kapcsolatot jelentő színtér a szülőknek, mert szinte naponta, vagy szükség szerint találkozhatnak más szülőtársakkal, a pedagógusokkal, az iskola igazgatójával, és megoszthatják velük nyomasztó gondjaikat. Tervezőmunkánk fontos része a családok szociológiai vizsgálata, amelyet minden családnál elvégzünk és folyamatosan nyomon követünk. A kapott információkat felhasználjuk nevelési céljaink kitűzésénél, az egyéni fejlesztőprogramok elkészítésével - elsősorban a magatartás - és viselkedészavarokkal kapcsolatban a szociális ellátó tevékenység érvényesítésénél, a családok, a szülők megsegítésénél, a gyermekvédelmi munka tervezésénél, az osztályfőnöki feladatok kijelölésénél. 8

9 9

10 1.3. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Képesítések Gyógypedagógiai képesítéssel rendelkező, nevelő-oktató munkát végző főállású alkalmazottak száma Pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású alkalmazottak száma A nevelő-oktató munkát segítő főállású alkalmazottak száma Egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma A nevelőtestület képzettsége Kettő vagy több főiskolai diplomával rendelkező Gyógypedagógiai diploma mellett más pedagógiai végzettséggel is rendelkező Csak gyógypedagógiai diplomával rendelkező Szakvizsgával rendelkezők Továbbképzésben résztvevő Feladatok vállalása az iskolai életben Gyakorlatvezetés Munkaközösség vezetés Osztályfőnök, egyéb Szakkör Sportkör Jelenleg 12 fő 3 fő 5 fő 4 fő Jelenleg 9 fő 7 fő 2 fő 2 fő 1 fő Jelenleg 3 fő 3 fő 11 fő 5 fő 6 fő Iskolánkban a gyermekekkel 18 főállású pedagógus foglalkozik. A tanulók fejlesztése mellett esti és levelező tagozaton tanuló főiskolai hallgatók gyakorlati képzésében is vállal feladatot az intézmény. A tanórán kívüli és a habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat a felkészültség, az egyéni adottságok alapján vállalják a pedagógusok. A szaktárgyi rendszerben dolgozó pedagógusok ellátnak tanulószobai feladatokat is. 10

11 Az üres állásokat folyamatosan meghirdetjük. Amennyiben nem sikerül pályázat útján betölteni azokat, belső helyettesítéssel, külső óraadókkal vagy nyugdíjas gyógypedagógus alkalmazásával látjuk el a feladatot. Folyamatosan tanul kolléga az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karon, az ő helyettesítésük nagymértékben igénybe veszi a testületet. Igyekszünk optimális munkaszervezéssel kivédeni az egészségtelen túlterhelést Tárgyi feltételek a) Tantermek Iskolánk egyemeletes épület. Tantermeink száma 8. A tantermek közül kettő 62 m 2 alapterületű, míg hat m 2. A megnövekedett tanulólétszám miatt a tanulócsoportok elhelyezése az épületben nem teszi lehetővé, hogy minden csoport saját tanteremmel rendelkezzen. A felső tagozatos tanulók vándoroltatása helyett szaktantermi rendszert alakítottunk ki. A tantermekben 2 személyes tanulópadok, szekrények helyet biztosítanak a tanulók felszerelésének és az oktatás taneszközeinek. Rendelkezünk tv-vel, videóval, magnetofonnal, diavetítővel, számítógépekkel. Az oktató munkához szükséges szemléltető eszközöket folyamatosan cseréljük a korszerű technikai elvárásoknak megfelelően. A tantermek a délutáni foglalkozások színtere is. b) A foglalkoztatás egyéb terei, termei A tantermeken kívül l technikaterem, 1 gyakorló konyha, 1 foglalkoztató terem és l tornaszoba szolgálja a kiscsoportos és egyéni foglakoztatást. Ezek 11

12 alapterülete kisebb a tantermeknél, de a célnak megfelelő. A felszerelés és berendezés a célzott fejlesztést szolgálja. Terveink között szerepel 1 számítógépes foglalkoztató terem kialakítása, hogy az oktatás feltételei javuljanak. c) Közös helységeink Mindkét szinten tágas folyosó található. Az óraközi szünetekben rossz idő esetén tartózkodnak itt a gyermekek. Az udvar a gyülekezés, levegőzés, mozgás színtere. A szabadidő eltöltésére, játékra a gyermekek a közeli játszóteret és a sportpályát használják. Iskolai ünnepélyeinket, a minden gyermeket érintő rendezvényeket a tornaszobában, vagy a napközis teremben tartjuk. Ha sok vendég tiszteli meg rendezvényünket a közeli művelődési házban szervezzük meg azt Az iskola egészét átfogó hagyomány rendszere Tanévnyitó: a tanulók fogadása ünnepélyes formában történik. Tanévzáró: a tanulók búcsúztatásának, az év értékelésének, jutalmak átadásának iskolai ünnepe. Ünnepek sorában első helyen áll a karácsony. Valamennyi osztály műsorral ajándékozza meg az iskola közösségét és a szülőket, vendégeket. Tavasszal tartjuk az iskolai bemutatót, megmutatva az éves fejlődést, szereplési készséget, magatartást. Nemzeti ünnepeinket ünnepi műsorral, faliújságok készítésével köszöntjük és a településen lévő emlékhelyeket keressük fel, virágot, gyertyát, zászlót viszünk. Lehetőség szerint az ünnephez kapcsolódó filmet tekintjük meg. 12

13 Hagyomány az erdei iskolai tábor általában a hegyekbe, vízpartra. Ide igény szerint minden gyermeket elviszünk. Hagyomány az iskola névadójának születésnapjához kapcsolódó iskolanapok rendezvénysorozata Az iskola társadalmi kapcsolatai Iskolánk kiegyensúlyozott kapcsolatot tudott kiépíteni és fenntartani a működésében közvetlenül érintett szervezetekkel és intézményekkel. Sárbogárd város önkormányzata és azok az önkormányzatok ahonnét gyermekeket fogadunk aktív támogatásban részesítik a fogyatékos gyermekeket nevelő családokat. Hozzájárulnak a napi étkeztetésükhöz, tanszertámogatást adnak, segélyeket ítélnek meg. Gyermekvédelmi kérdésekben naprakész kapcsolat, pontos információáramlás alakult ki. Az Egyenlő Esélyt a Sárbogárdi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány taneszközökkel, felszereléssel gazdagítja intézményünket. Hozzájárul országos rendezvényeken való részvételünkhöz. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Sárvíz Művészeti Alapiskolával. Tehetséges tanulóink bekapcsolódhatnak az Alapiskola képzésébe. Kiegyensúlyozott a kapcsolatunk a településen működő egyházakkal. Rendezvényeinket segítik és támogatják. A szülőkkel együttműködve részt veszünk a Városszépítő és Hagyományőrző Egyesület munkájában. Rendszeres a kapcsolat a település kulturális intézményeivel, (művelődési központtal, könyvtárral). Iskolánk tagja az Értük Velük Egyesületnek, mely segít szakmai programjaink, kulturális rendezvényeink színvonalassá tételében. 13

14 A szülők legfontosabb érdekérvényesítő szerve iskolánkban a szülői munkaközösség, s évente nyernek megerősítést a tisztségviselők. A szülői munkaközösség véleményezi az iskola éves programját, házirendjét. Részt vállal az iskola egészét érintő rendezvények, ünnepélyek, szünidei programok szervezésében. Munkáját öntevékenyen, az osztályfőnökökkel együttműködve végzi. A szülők a szülői értekezleteken, nyílt tanítási napokon kiállításokon, bemutatókon nyerhetnek betekintést az iskolában folyó munkába, ismerik meg a tanulók teljesítményét, eredményeit. Igény szerint akár napi vagy heti egy alkalommal találkozhatnak a pedagógusokkal, kötetlenül fogadóórai megkötések nélkül. Az intézmény nemcsak partnere, hanem a rászorultság függvényében támasza is a szülőknek gyermekük nevelésében. Mindezek mellett évente a gyermekek érdekében egészségügyi szűrővizsgálatokat szervezünk. 14

15 2. Nevelési program 2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Tanulóinkat jellemzi az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges, vagy teljes kiesése, fejletlensége, a lassúbb ütemű haladás, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre. Ezért nevelő-oktató munkánkat a fejlesztő, korrekciós jellegű, habilitációs, terápiás célú munka jellemzi. Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Mindehhez igazítjuk az iskola belső életét, szerkezetét, a kiegészítő szolgáltatásokat. A tanulók szükségleteinek, a felnőtt életben való boldogulásának, a társadalmi és szülői elvárásoknak megfelelő, korszerű ismeretek nyújtása a készség- és képességjellegű követelmények előtérbe állításával. Az iskoláztatás teljes időszakában biztosítani - a kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét a sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátás körét. A tanítás tanulás folyamatában maximálisan figyelembe venni az egyes tanuló különleges gondozási igényét, speciális nevelési szükségletét és ennek érvényt szerezni az egyedi sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. Az iskolai nevelést oktatást olyan elvek szerint szervezni, hogy az segítse az iskolák közötti átjárhatóságot és tegye lehetővé a sikeresen fejlesztett tanuló számára a többségi iskolába történő visszatérést nyomon-követés és megsegítés mellett. Ugyanakkor legyen toleráns az alsó határon teljesítőkkel, a képesség és a sérülés szerint határesetnek 15

16 ítélt tanulókkal, azok befogadásánál, fejlesztésével, integrálásával kapcsolatosan. Az iskola a helyi tantervében olyan követelmények megvalósítását vállalja föl, amelyek a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztésében, a rendelkezésre álló időkeretben, az iskola szervezeti keretei között eredménnyel megvalósíthatók. Belső differenciálást érvényesítünk. A jobb fejlődési ütemű tanulókat kiegészítő ismeretek nyújtásával segítjük. A lassabban haladók számára egyéni fejlesztő programok, az egyéni fejlődési ütemhez igazított eljárásokkal biztosítunk optimális feltételeket. Az elvárt, a helyes magatartási, viselkedési szokások, a társas kapcsolatok, kötődések kialakítása, a feladat- a szabálytudat erősítése, az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi egyensúly, a fogékonyság, az aktivitás megteremtése a gyógypedagógiai fejlesztés középpontja. A fogyatékos gyermekeknél sok a nevelés szempontjából kedvezőtlen elem, ezért a szükséglethez igazított gyógypedagógiai megsegítés szükséges, amely figyelembe veszi a testi, lelki állapotokban rejlő nevelést nehezítő tényezőket, és az életkori sajátosságokat. Az optimális bánásmóddal, a szükséges nevelési többletszolgáltatásokkal a tanulási akadályozottság, az értelmi fogyatékosság miatt kedvezőtlen nevelhetőségű tanulók fejlesztése eredményhez vezet. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók hovatartozásának tiszteletben tartása, az egymás megismerésével, és az ennek érdekében folytatott közös tevékenységekkel a toleranciára, a másság tiszteletére és értékeinek felfedezésére nevelünk társadalmi beilleszkedésük érdekében. 16

17 A sajátos elvek, célok és tartalmak, de a szervezeti keretek is az értelmi fogyatékos tanulók eredményes nevelhetőségét szolgálják. Mindez olyan környezetet feltételez, ahol lehetőség nyílik a közvetlen érzéki tapasztalatszerzésre, a gyakorlati cselekvésre, a konkrét megfigyelésre Az intézmény általános céljai Iskolánk gyógypedagógiai intézmény. Ennek értelmében célja és egyben feladata is, hogy: a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa a tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelést, oktatást, a fejlesztő felkészítést. Elsődleges célunk, hogy a tanulók az életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő teljes körű gyógypedagógiai ellátást kapjanak a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon valamint a gyermekvédelem, a kulturális, a szociális hátrányok enyhítése területén az iskolára vonatkozó törvényi keretek között. Célunk továbbá, hogy eljuttassuk a tanulót a képességei maximumára. A fejlesztő felkészítés, az oktatás keretében intézményünk kiemelt célként veszi figyelembe a tanulók önálló életvitelre, eredményes szocializációra történő, és a pályaválasztásra, a szakmatanulásra való felkészítését. A célok rendszerében ugyancsak kiemelt fontosságú, hogy minden tanulót az állapotához igazított gyógypedagógiai megsegítéssel eljuttatni a középfokú nevelés oktatás szakaszának eredményes befejezéséhez. 17

18 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Nevelési-oktatási feladataink ellátása során mindenkor a gyermek, a tanuló mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe. Pedagógiai programunk bevezetésével hozzájárulunk a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőtlenségének csökkentéséhez, a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. Mindent megteszünk azért, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók időben megkezdjék a tankötelezettség teljesítését, jelentős mértékben csökkenjen az iskolát túlkorosan kezdők és az idő előtt kimaradók száma. Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy az alapfokú nevelés - oktatás végére minden tanulónkat alapképességek és készségek birtokába juttassuk. A középfokú nevelés-oktatás és képzés szakaszában biztosítjuk az alapvető képességek és készségek továbbfejlesztését, megszilárdítását. Megalapozzuk a tanulók munkahelyen hasznosítható szakmai tudását, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó és állandóan változó szakmai követelményeknek eleget tenni. Nevelőtestületünk nyitott a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptálására a sajátos nevelési igényű tanulók számára Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás bevezető szakaszában Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. A feladat - és szabálytudat kialakítása. Az alapvető kultúrtechnikák megalapozása, a kommunikáció fejlesztése. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése. 18

19 Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás fogyatékosságához, képességeihez mérten. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődések kialakítása társakhoz, felnőttekhez Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás kezdő szakaszában Az alapvető kultúrtechnikák alapozása, a kommunikáció fejlesztése. Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás fogyatékosságához, képességeihez mérten. A feladat - és szabálytudat és erősítése. Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése és folyamatos ébrentartása. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Társas kapcsolatok erősítése. A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete. A szűkebb és tágabb környezetben való eligazodás képességének fejlesztése Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás alapozó szakaszában Az alapvető kultúrtechnikák megalapozása, a kommunikáció fejlesztése. Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről és korlátairól. 19

20 Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre önmaga és a csoporttársak felé is. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban. A szűkebb és tágabb környezetben való eligazodás képességének fejlesztése. Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem és érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok szabadon kiteljesednek. A konkrét tapasztalatok és élmények nyújtásával, feldolgozásával, értelmezésével a szociabilitás, a testi, lelki harmónia fejlesztése. Képessé tenni a tanulókat következtetések levonására, véleménynyilvánításra, ítéletalkotásra, alapvető törvényszerűségek felismerésére, saját önálló életvitelükhöz szükséges tanulságok levonására. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás. Egészségmegőrző, környezetvédő attitűd kialakítása Nevelési - oktatási és képzési célok az alapfokú oktatás fejlesztő szakaszában Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. 20

21 Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazása. A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás fogyatékosságához, képességeihez mérten. Továbbfejleszthető, továbbépíthető tudás - az egyéni adottságokhoz, a sérüléshez viszonyítottan -, törekvés a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre, reális tervek és elképzelések talaján. Modern informatikai eszközök és információhordozók használatának elsajátítása, alkalmazása. Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről és korlátairól. A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. A konkrét tapasztalatok és élmények nyújtásával, feldolgozásával, értelmezésével a szociabilitás, a testi, lelki harmónia fejlesztése. A kulturális, szociális hátrány folyamatos leküzdése, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása. A gyökerek elfogadása, az értékek felismerése, óvása. Reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és épített környezetünk értékeinek felismerése, környezetvédő, - óvó cselekedet, viselkedés és megnyilvánulás különféle helyzetekben - a felnőtt jelenléte nélkül is. Önmaga, a társak másságának pontos ismerete, megértése, türelem a mások hátrányos helyzetével való visszaélések elkerülése. Ismeretnyújtás a továbbtanulási lehetőségekről, a pályaválasztásról. 21

22 Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az iskolai hovatartozásban. Az önképviselet, a megnyilatkozás, a véleménynyilvánítás elsajátítása. Kulturált érintkezési formák birtoklása, azonosulás a szerepeivel, írott és íratlan szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, önuralom konfliktuskezelő technikák birtoklása. A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása. Egészségmegőrző, környezetvédő attitűd kialakítása. A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek megteremtése. Az önellátás egyszerűbb, majd bonyolultabbá váló technikáinak begyakoroltatása. Erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben, a monotónia tűrés. A helyes munkaszokások begyakoroltatása. Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem és érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok szabadon kiteljesednek. 22

23 Nevelési - oktatási és képzési célok a középfokú oktatás általános műveltséget megszilárdító szakaszában Felkészülés a társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, szocializációra. A tanulók pályaválasztásának elősegítése, a szakterület tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A munka értékteremtő szerepének megtanítása. Lehetőség nyújtása az egyéni életpályák reális megtervezéséhez, az életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. A tanulók érdeklődésének felkeltése a szakterület elméleti alapjai iránt. Az egyes ágazatokban, munkakörökben végzett tevékenységek bemutatása. A tanulók kreativitásának, logikus gondolkodásának, célirányos feladatmegoldó képességének fejlesztése. A pontos, minőségi munkavégzés iránti igény kialakítása, a környezettel szembeni felelősségtudatos magatartás kialakítása. A tanulók munkavégzését jellemezze az átgondoltság, célszerűség, eredményesség. Felelősségérzet kialakítása egymás iránt. A társakkal való együttműködési képesség továbbfejlesztése. A közösség és az egyéni érdek összeegyeztetésének kialakítása. A jövedelem helyes beosztásának megismertetése. A berendezések, eszközök balesetmentes, szakszerű, gondos használata. 23

24 Nevelési - oktatási és képzési célok a szakképesítés megszerzésére felkészítő évfolyamokon Korszerű szakmai műveltség, valamint általános és speciális szaktudás nyújtása a választott szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához. A munkahelyeken hasznosítható szakmai tudás megalapozása, amelynek birtokában a tanulók képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó állandóan változó és egyre növekvő szakmai követelményeknek megfelelni. Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, pontos munkavégzésre nevelés, mely biztosítja a felelősségtudatra épülő önálló munkavégzést. A tanulók esztétikai érzékének, az önművelés iránti igényének fejlesztése. A tanulók felkészítése a munkahelyi, szakmai érdekvédelmi szervezetek munkájában való közreműködésre. A szakmai tevékenységekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatban tudatos, felelősségtelje magatartásra nevelés, a minőségi munkavégzés iránti igény kialakítása. A feladatok teljesítésének konkrét formái a helyi tantervben, a tantárgyak tanterveiben és értékelése egységeiben jelennek meg, évfolyamra lebontott formában. 24

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben