A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I., II. és III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Piliscsabáért Egyesülettel (2081 Piliscsaba, Béla Király u. 95.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zöld Hullám Rádió (vételkörzet: Piliscsaba 107,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás június közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi követelményt. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Zöld Hullám Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának június között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében augusztus 29-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1547/2012. (VIII.29.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten június 9-én alulteljesítette a szöveg napi arányára, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását, és a vizsgált hét egyik napján sem sugárzott a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsort. A Médiatanács megállapította azt is, hogy a tényállás további tisztázása szükséges a tekintetben, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét során milyen arányban szolgáltatott magyar zenei műveket, azaz teljesítette-e az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt követelményt. A vizsgált hét során sugárzott komolyzenei művek előadóművészeiről ugyanis sem a playlist, sem a műsor tartalmazott adatot, ennek hiányában pedig lehetett megállapítani a zeneszámokra fordított heti műsoridő több mint felében (60,3%) közzétett komolyzenei egységekről, hogy azok magyar, avagy külföldi zeűnek minősülnek-e. A Médiatanács ezért az eljárást indító végzésben arra kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a június között sugárzott, a végzés III. számú mellékletében ismeretlen jelzéssel feltüntetett zeűvek magyar zeűnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést szeptember 7-én vette át, nyilatkozata pedig szeptember 19-én, postai úton érkezett meg a hatóságho Nyilatkozatában előadta, hogy valamennyi ismeretlen jelzéssel ellátott zeű magyar zeűnek minősül. Nyilatkozata mellékletében ezeket részletesen is felsorolta az adásidő szerinti bontásban. A zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorral kapcsolatban előadta, hogy vállalását azért tudta teljesíteni, mert bár elvben Piliscsabán léteznek kisebbségek, ezek mára szűk, elöregedett csoportokat jelentenek, amelyek 2

3 gyakorlatilag inaktívak, legfeljebb jeles évfordulókon jelentkezik róluk hír. Ezekről az eseményekről természetesen tudósít, azonban elegendő gyakoriságúak ahhoz, hogy napi vagy heti rendszerességgel foglalkozni tudjon velük. Mivel e vállalását rajta kívül álló okok miatt tudta teljesíteni, kezdeményezte az egyes műsorszám típusok arányára vonatkozó vállalásaiból ennek törlését. Nyilatkozatában az egyebekben valószínűsített jogsértéseket vitatta. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1464/2011. (X.26.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Piliscsaba 107,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Médiaszolgáltató szerződéses vállalásait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát a Szerződés 5.6. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel június 9-én alulteljesítette a szöveg napi arányára vonatkozó vállalását, ugyanis ezen a napon 56,25%-os arányban sugárzott szöveges műsort a vállalt 60% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 1. pontja szerint; június 9-én alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását, ugyanis ezen a napon 0,4%-os arányban szolgáltatott ilyen jellegű műsort a vállalt 20% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 3. pontja szerint; június 9-én alulteljesítette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is, ugyanis ezen a napon csak 0,4%-os arányban szolgáltatott híradást a vállalt 2% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 4. pontja szerint; megsértette a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalását, ugyanis a vizsgált hét egyik napján sem sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámot, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 6. pontja szerint. A Médiaszolgáltató a fentebb felsorolt jogsértéseket nyilatkozatában vitatta. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I., II. és III. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 3

4 A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatát és adatszolgáltatását figyelembe véve megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó, az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi követelményt (az adatszolgáltatás figyelembe vételével előállt mérési eredmények a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú mellékletben láthatóak). A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely 4

5 tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a fentebb idézett rendelkezések megsértését, a jogsértések súlya miatt alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalással kapcsolatban figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, ugyanis a Médiaszolgáltató a vizsgált hét egyik napján sem sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámot. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát volt köteles vizsgálni, így volt tekintettel arra, hogy a Piliscsabán létező kisebbségek inaktívak, és a Médiaszolgáltató szerződéses vállalását emiatt tudta teljesíteni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. A Médiatanács a bírság mértékének megállapítása során figyelembe vette azt is, hogy a Médiaszolgáltató június 9. napját kivéve a vizsgált hét többi napján túlteljesítette a szöveg napi arányára, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalásait. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára, továbbá a Médiaszolgáltató kisközösségi jellegére figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 5

6 Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, október 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1742/2012. (X.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Zöld Hullám Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás június között sugárzott műsorhetére vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) a jogsértés időpontjában hatályos 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését. A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1464/2011. (X.26.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Piliscsaba 107,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Szerződés szerint: - a médiaszolgáltatás műsorideje: napi 4 óra; - a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Zöld Hullám Rádió; - a médiaszolgáltatás a vételkörzetben élők tájékoztatására, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, célcsoportja Piliscsaba lakóközössége; - a médiaszolgáltatás sajátos arculata: közösségi médiaszolgáltatás. A Szerződés 5.5. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: központi elemek Reggeli, délelőtti műsorsáv ( ) Napközbeni műsorsáv ( ) információs magazinműsor, környezetvédelem, történelmi visszatekintés, aktualitások, önkormányzati döntések ismertetése, eltérő vélemények ütköztetése kulturális magazinműsor, hely- és kultúrtörténet, tudomány hírei, civil szervezetekről, helyi csoportokról információ, riportok, beszélgetések A Szerződés 5.6. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Heti Napi Az Mttv ban foglalt célokat szolgáló 70% 70% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 20% 20% segítő műsorszámok Szöveg aránya 60% 60% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 2% 2% A zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek 4% 1% szolgálatára szánt napi minimális műsoridő A célcsoportnak szóló műsorszámok aránya 65% 65% 1. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató június 9-én alulteljesítette a szöveg napi arányára vonatkozó vállalását. Ezen a napon ugyanis 56,25%-os arányban sugárzott szöveges műsort a vállalt 60% helyett (lásd a II. számú melléklet 1. pontját). A szöveg heti arányára vonatkozó szerződéses vállalását (60%) ugyanakkor felülteljesítette (65,5%), mivel a vizsgált adáshét többi napján a napi vállalásának megfelelő (illetve annál nagyobb) arányban szolgáltatott szöveges tartalmat. 2. A Médiaszolgáltató június 9-én alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását. Ezen a napon ugyanis 0,4%-os arányban szolgáltatott ilyen jellegű műsort a vállalt 20% helyett. A heti arányra vonatkozó vállalását (20%) ugyanakkor felülteljesítette, mivel 28,1%-os arányban sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámokat (lásd a II. számú melléklet 3. pontját). Ez annak 7

8 eredménye, hogy a vizsgált adáshét többi napján a napi vállalásánál nagyobb arányban szolgáltatott a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat. 3. A Médiaszolgáltató június 9-én alulteljesítette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is. Ezen a napon ugyanis csak 0,4%-os arányban szolgáltatott híradást a vállalt 2% helyett (lásd a II. számú melléklet 4. pontját). Rendszeres, az Mttv pontja szerinti hírműsor 1 csupán június 6 9. között volt regisztrálható. Ezen műsorszámoknak az időtartama 18 percet (1,06%) tett ki. Mivel azonban a Szerződés a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozóan tartalmaz vállalást, a Médiatanács tágabb értelmezésként e kategóriába tartózónak vette figyelembe a helyi hírek mellett a Lapszemle és a Nem állhatjuk meg szó nélkül című műsorszámokat is, mint aktuális eseményekről tájékoztató híradásokat. Ennek eredményeként a vizsgált adáshét hat napján teljesült a vállalás, azonban június 9-én a Médiaszolgáltató alulteljesítette azt. (Ezen a napon főként zene és ismeretterjesztő elemek szerepeltek a műsorkínálatban.) A vizsgált adáshét többi napján egyébként jelentősen több híradást sugárzott a napi vállalásánál. 4. A Médiaszolgáltató a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalásának egyik napon sem tett eleget. A vizsgált hét egyik napján sem volt regisztrálható e kategóriának megfelelő tartalom (lásd a II. számú melléklet 6. pontját). 5. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató zenei kínálata több mint fele részben (60,3%) komolyzenei felvételekből (operanyitány, nagyzenekari művek stb.) állt a vizsgált adáshéten. A zeűvek ugyan beazonosíthatóak voltak, azonban az előadóművészekről sem a playlistben, sem a műsorban volt információ, ezért ennek hiányában volt egyértelműen megállapítható, hogy az adott zenei elem magyar, avagy külföldi zenei műnek minősült-e. A könnyűzenei kínálat esetében megállapításra került, hogy a Médiaszolgáltató 22,5%-os heti arányban szolgáltatott külföldi, míg 17,2%-os arányban magyar műveket (lásd a II. számú melléklet 2. pontját). A Médiatanács a tényállás további tisztázása érdekében tehát az eljárást indító végzésben arra kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a június között sugárzott, a végzés III. számú mellékletében ismeretlen jelzéssel feltüntetett zeűvek magyar zeűnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatát és adatszolgáltatását figyelembe véve megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó, az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi követelményt, hiszen a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének 77,5%-ában sugárzott magyar, könnyű- és komolyzenei műsorszámokat. Budapest, október 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András 1 Az Mttv pontja szerint: Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a zetközi közélet aktuális eseményeivel - ide értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. 8

9 hitelesítő tag II. számú melléklet a Médiatanács 1742/2012. (X.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során (a Médiaszolgáltató adatszolgáltatásának figyelembe vételével) készített mérési eredmények Időtartam június június 7. június június június június június Teljesítés Vállalások (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Összesen nap hét Teljes műsoridő Szöveg Szöveg (%) 66,4% 76,7% 63,3% 56,25% 72,2% 59,6% 63,75% 65,5% 60% 60% Zene Zene (%) 33,6% 23,3% 36,7% 43,75% 27,8% 40,4% 36,25% 34,5% 2. Magyar zene Magyar zene (%) 92,6% 64,3% 61,3% 76,2% 82,6% 86,6% 74,7% 77,5% 50% 50% Külföldi zene Külföldi zene (%) 7,4% 33,9% 38,6% 23,8% 17,4% 13,4% 25,3% 22,5% 50% 50% 3. Helyi, közéleti műsorszámok Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,85% 30,4% 29,2% 0,4% 49,2% 25% 27,1% 28,1% 20% 20% 4. Hírműsor Hírműsor (%) 2,5% 2,9% 1,2% 0,4% 0% 0% 0% 1,06% Híradás Híradás (%) 2,5% 9,2% 8,3% 0,4% 12,5% 7,9% 5,8% 6,7% 2% 2% 5. Közszolgálati műsorszámok Közszolgálati műsorok (%) 6. Nemzeti, etnikai műsorszámok Nemzeti, etnikai műsorszámok (%) ,3% 96,7% 93,75% 85,8% 92,7% 92,5% 82,9% 90,8% 70% 70% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 7. Célközönség Célközönség (%) 66,8% 86,7% 76,25% 65,4% 70,6% 64,6% 71,7% 71,7% 65% 65% Saját műsor, ismétlés nélkül: 22 óra 13 perc 46 másodperc Budapest, október 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 9

10 III. számú melléklet a Médiatanács 1742/2012. (X.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene ismeretlen zene nyitó szignál 07:00:00 07:00:50 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Von Reznicek Overture to Donna Diana 07:00:50 07:06:12 00:05:22 00:00:00 00:05:22 00:00:00 00:00:00 00:05:22 kulturális (Norbert, Szintia, Klaudia, Kolos, Felicia, Gilbert nevek eredete) 07:06:12 07:07:41 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Stravinsky Quatre Etudes 07:07:41 07:17:19 00:09:38 00:00:00 00:09:38 00:00:00 00:00:00 00:09:38 kulturális események) 07:17:19 07:20:54 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Rossini Tancredi 07:20:54 07:26:38 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 00:00:00 00:05:44 kulturális honlap promóció 07:26:38 07:27:18 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek (építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 07:27:18 07:28:55 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Tchaikovsky Valse-Scherzo 07:28:55 07:35:31 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:00:00 00:06:36 kulturális Környezetvédelem (háztartási szennyező anyagok, vízszennyezés) 07:35:31 07:45:14 00:09:43 00:09:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi R. Strauss Salome's Dance 07:45:14 07:55:40 00:10:26 00:00:00 00:10:26 00:00:00 00:00:00 00:10:26 kulturális Helytörténeti könyv (beszélgetés Radványi Bélával Pilis fiai c. könyvéről) 07:55:40 08:18:25 00:22:45 00:22:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs, közéleti Schubert Impromtu D935 No. 2 in A-flat major 08:18:25 08:26:08 00:07:43 00:00:00 00:07:43 00:00:00 00:00:00 00:07:43 kulturális Kék Bolygó (környezetvédelmi világnap) 08:26:08 08:43:21 00:17:13 00:17:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Smetana Vysehrad from Ma Vlast 08:43:21 08:57:46 00:14:25 00:00:00 00:14:25 00:00:00 00:00:00 00:14:25 kulturális honlap promóció 08:57:46 08:58:25 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10

11 Mézpercek (méz jelentősége) 08:58:25 08:59:27 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Záró szignál 08:59:27 09:00:00 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nyitó szignál 16:00:00 16:00:44 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Quimby Most múlik pontosan 16:00:44 16:04:03 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 (Norbert, Szintia, Klaudia, Kolos, Felicia, Gilbert nevek eredete) 16:04:03 16:05:35 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő események) 16:05:35 16:09:01 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Helyi hírek (MÁV vágányzár, építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 16:09:01 16:12:02 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Klodiltliget története (bemutatás, történeti áttekintés) 16:12:02 17:06:12 00:54:10 00:54:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő Helyi hírek (építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 17:06:12 17:07:41 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Hobo Blues Band Mesél az erdő 17:07:41 17:13:50 00:06:09 00:00:00 00:06:09 00:06:09 00:00:00 00:00:00 Ki, mit és miért csinálja? (ásítás oka; kutyák MR vizsgálata; testtartás és önbizalom; zene: Leroy Anderson- Forgetten Dream, Szenes Iván- Embertraning) 17:13:50 17:29:35 00:15:45 00:11:38 00:04:07 00:01:42 00:02:25 00:00:00 ismeretterjesztő Rejtélyes égbolt Az univerzum titkai (internetezők segítségét kérték amerikai csillagászok) 17:29:35 17:32:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Britney Spears Everytime 17:32:00 17:35:51 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 Környezetvédelem spot (több természetes fény!) 17:35:51 17:36:24 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Kék Bolygó (gyurgyalag; uráli bagoly; energia és széndioxid adók alkalmazása; Holt tenger) 17:36:24 17:48:26 00:12:02 00:12:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Máté Péter Egyszer véget ér 17:48:26 17:52:43 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 Magyar népmesék 17:52:43 18:00:51 00:08:08 00:08:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 gyermek és 11

12 (Gyöngyvirág Palkó) Záró szignál 18:00:51 18:01:21 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen Nyitó szignál 07:00:00 07:00:50 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Verdi Nabucco 07:00:50 07:08:03 00:07:13 00:00:00 00:07:13 00:00:00 00:00:00 00:07:13 kulturális (Róbert, Nándor, Berengár, Énok nevek eredete) 07:08:03 07:09:06 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Weber Hungarian Andante and Rondo 07:09:06 07:19:01 00:09:55 00:00:00 00:09:55 00:00:00 00:00:00 00:09:55 kulturális események) 07:19:01 07:21:50 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Schubert Impromtu D935 No. 1 in f minor 07:21:50 07:33:02 00:11:12 00:00:00 00:11:12 00:00:00 00:00:00 00:11:12 kulturális Helyi hírek (MÁV vágányzár, NAV ügyfélszolgálat költözés) 07:33:02 07:34:23 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs honlap promóció 07:34:23 07:35:03 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Egészségvédelem Életmód és táplálkozás (csokoládé jótékony hatásai; pattanásos bőr; változó kór; zene: Marók Viki és a Nova Kultúr, John Denver) 07:35:03 07:49:01 00:13:58 00:08:09 00:05:49 00:02:43 00:03:06 00:00:00 egészségügyi honlap promóció 07:49:01 07:49:45 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek (építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 07:49:45 07:51:28 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Helytörténeti sorozat (1938-as csata; zene: Kárpátia- Felvidéki táj) 07:51:28 08:43:55 00:52:27 00:48:45 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő Ki, mit és miért csinálja? (ásítás oka; kutyák MR vizsgálata; testtartás és önbizalom; zene: Leroy Anderson- Forgetten Dream, Szenes Iván- Embertraning) 08:43:55 08:59:39 00:15:44 00:11:37 00:04:07 00:01:42 00:02:25 00:00:00 ismeretterjesztő 12

13 Záró szignál 08:59:39 09:00:08 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nyitó szignál 16:00:00 16:00:44 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tom Jones Delilah 16:00:44 16:02:16 00:01:32 00:00:00 00:01:32 00:00:00 00:01:32 00:00:00 (Róbert, Nándor, Berengár, Énok nevek eredete) 16:02:16 16:03:16 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Kicsoda ő? - műsor promóció 16:03:16 16:04:14 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 események) 16:04:14 16:07:06 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Lapszemle (beszélgetés a Piliscsabai Polgár cikkei alapján) 16:07:06 16:22:27 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Helyi hírek (MÁV vágányzár, NAV ügyfélszolgálat költözés) 16:22:27 16:23:50 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Egészségvédelem Életmód és táplálkozás (vastagbél rák; koleszterinszint; fájdalommentes injekció; zene: Tom Jones, Pink Floyd, Janis Joplin) 16:23:50 16:43:59 00:20:09 00:07:46 00:12:23 00:00:00 00:12:23 00:00:00 egészségügyi Helyi hírek (építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 16:43:59 16:45:13 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Múltba néző Kalandozások a történelemben (beszélgetés a polgárosodásról) 16:45:13 17:15:27 00:30:14 00:30:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő rádió elérhetőségei 17:15:27 17:15:56 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek (kistérségi amatőr olimpiai játékok) 17:15:56 17:17:10 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Vélemény morzsák (újságírók kémrepülőgépet használnak; kik irányítják a világot?; demokrácia) 17:17:10 17:52:09 00:34:59 00:34:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Kicsoda ő? - műsor promóció 17:52:09 17:53:07 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Magyar népmesék (Az állatok beszéde) 17:53:07 17:59:29 00:06:22 00:06:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 gyermek és ifjúsági 13

14 Záró szignál 17:59:29 18:00:01 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen Nyitó szignál 07:00:00 07:00:50 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mozart Sonata in B-flat Bassoon and Cello 07:00:50 07:10:07 00:09:17 00:00:00 00:09:17 00:00:00 00:00:00 00:09:17 kulturális (Medárd, Ágnes, Helga, Vilmos, Tas, Ellák nevek eredete) 07:10:07 07:11:50 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Wagner Tannhauser Overture and Venusberg 07:11:50 07:35:27 00:23:37 00:00:00 00:23:37 00:00:00 00:00:00 00:23:37 kulturális események) 07:35:27 07:38:02 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Verdi Luisa Miller 07:38:02 07:43:50 00:05:48 00:00:00 00:05:48 00:00:00 00:00:00 00:05:48 kulturális Helyi hírek (MÁV vágányzár, NAV ügyfélszolgálat költözés) 07:43:50 07:45:18 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Lapszemle (beszélgetés a Piliscsabai Polgár cikkei alapján) 07:45:18 08:00:44 00:15:26 00:15:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs rádió elérhetőségei 08:00:44 08:01:02 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Schubert Impromtu D899 3 in G-flat major 08:01:02 08:07:17 00:06:15 00:00:00 00:06:15 00:00:00 00:00:00 00:06:15 kulturális Helyi hírek (kistérségi amatőr olimpiai játékok) 08:07:17 08:08:37 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Szemtől szembe (interjú Szigeti Imrével indiai kalandjairól) 08:08:37 08:59:20 00:50:43 00:50:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti záró szignál 08:59:20 08:59:50 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nyitó szignál 16:00:00 16:00:45 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (Medárd, Ágnes, Helga, Vilmos, Tas, Ellák nevek eredete) 16:00:45 16:02:28 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő 16:02:28 16:04:58 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő 14

15 események) Kicsoda ő? - műsor promóció 16:04:58 16:05:56 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rúzsa Magdolna Aprócska blues 16:05:56 16:08:53 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek (kistérségi amatőr olimpiai játékok) 16:08:53 16:10:13 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs honlap promóció 16:10:13 16:10:53 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zenedoboz (Honeycombs, Tornados, Boxtops, Trashman-Surfin Bird, Frank Ifield, Del Shannon, New Vaudeville Band, David Garrick, Spencer Davis Group, Easybeats, Eagles, Manfred Mann) 16:10:53 16:48:58 00:38:05 00:07:01 00:31:04 00:00:00 00:31:04 00:00:00 színvonalas szórakoztatás Kék Bolygó (aggasztó méretben tűnnek el e méhek) 16:48:58 16:57:20 00:08:22 00:08:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Illemtan sorozat (az ajándékozásról) 16:57:20 17:13:07 00:15:47 00:15:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életet segítő Quimby Most múlik pontosan 17:13:07 17:16:23 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 honlap promóció 17:16:23 17:17:03 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélemény morzsák (beszélgetés Mátyás Szabolcs Illik tudni, mert magyar vagyok c. könyvéről) 17:17:03 17:37:20 00:20:17 00:20:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Kicsoda ő? - műsor promóció 17:37:20 17:38:18 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Compact Disco Sounds of Our Hearts 17:38:18 17:41:14 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Tudomány hírei (nukleáris adatközpont Budapesten; hulladék az óceánban; űrszemét; zene: Elton John) 17:41:14 17:53:26 00:12:12 00:09:07 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 ismeretterjesztő Magyar népmesék (A tű, a kutya, a rák, a tojás és a kakas vándorútja) 17:53:26 17:59:33 00:06:07 00:06:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 záró szignál 17:59:33 18:00:05 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 gyermek és ifjúsági 15

16 Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen nyitó szignál 07:00:00 07:00:52 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mozart Oboe Concerto 07:00:52 07:21:02 00:20:10 00:00:00 00:20:10 00:00:00 00:00:00 00:20:10 kulturális Névnapi köszöntó (Félix, Bódog, Diána, Előd, Ludovika, Pelágia, Pelágiusz nevek eredete) 07:21:02 07:22:50 00:01:48 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő események) 07:22:50 07:26:07 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő honlap promóció 07:26:07 07:26:46 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Beethoven The Creatures Of Prometheus 07:26:46 07:32:04 00:05:18 00:00:00 00:05:18 00:00:00 00:00:00 00:05:18 kulturális Turomány (létezik-e máshol is élet a világegyetemben?) 07:32:04 07:34:03 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Görög istenek: Zeusz (mitológiai történetek) 07:34:03 07:56:57 00:22:54 00:22:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Waldteufel The Skaters Waltz 07:56:57 08:05:41 00:08:44 00:00:00 00:08:44 00:00:00 00:00:00 00:08:44 kulturális Mester kertész Tanácsok kertbarátoknak és kertészkedőknek 08:05:41 08:24:45 00:19:04 00:19:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kék Bolygó (szemetelés az USA-ban; zöldségtermesztés felhőkarcolón; közösségi mezőgazdaság; klímaváltozás; méhek pusztulása) 08:24:45 08:43:44 00:18:59 00:18:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő ismeretterjesztő, környezetvédelmi Ravel Le Tombeau de Couperin 08:43:44 08:59:12 00:15:28 00:00:00 00:15:28 00:00:00 00:00:00 00:15:28 kulturális záró szignál 08:59:12 08:59:42 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nyitó szignál 16:00:00 16:00:44 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Louis Armstrong Boy From New Orleans 16:00:44 16:04:44 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 16

17 Névnapi köszöntó (Félix, Bódog, Diána, Előd, Ludovika, Pelágia, Pelágiusz nevek eredete) 16:04:44 16:06:22 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő In-Grid Tu Es Foutu 16:06:22 16:12:23 00:06:01 00:00:00 00:06:01 00:00:00 00:06:01 00:00:00 Kicsoda ő? Játék (rövid bejátszásból kell felismerni a hang tulajdonosát) 16:12:23 16:13:42 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 események) 16:13:42 16:16:58 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Egészségvédelem Életmód és táplálkozás (gyümölcs kúra; szúnyog és kullancs riasztó szerek; hajnak is káros az erős napsugárzás; zene: Quimby; Pilises Sramli Zenekar, Laid Back) 16:16:58 16:35:21 00:18:23 00:09:12 00:09:11 00:05:50 00:03:21 00:00:00 egészségügyi Presser Gábor Nagy utazás 16:35:21 16:39:24 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek (MÁV vágányzár, NAV ügyfélfogadás költözése) 16:39:24 16:40:28 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Omega Gyöngyhajú lány 16:40:28 16:46:40 00:06:12 00:00:00 00:06:12 00:06:12 00:00:00 00:00:00 Ki, mit, miért csinálja? (vaddisznóval találkozás az erdőben; hit és vallásosság; generációk közti konfliktus; zene: HBB, Pink Floyd) 16:46:40 17:17:20 00:30:40 00:13:59 00:16:41 00:10:28 00:06:13 00:00:00 ismeretterjesztő Rúzsa Magdolna Vigyázz a madárra 17:17:20 17:21:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 Mester kertész Tanácsok kertbarátoknak és kertészkedőknek 17:21:00 17:40:00 00:19:00 00:19:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pink Floyd Another Brick In The Wall 17:40:00 17:45:44 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 Mesebeszéd (Jó boszorkány) 17:45:44 17:59:36 00:13:52 00:13:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 záró szignál 17:59:36 18:00:08 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) mindennapi életvitelt segítő gyermek és ifjúsági 17

18 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen nyitó szignál 07:00:00 07:00:52 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mozart Piano Sonata in B-flat major K333 07:00:52 07:20:47 00:19:55 00:00:00 00:19:55 00:00:00 00:00:00 00:19:55 kulturális (Gréta, Margit, Gitta és Bács nevek eredete) 07:20:47 07:21:59 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Mozart Horn Concerto No. 2 07:21:59 07:35:00 00:13:01 00:00:00 00:13:01 00:00:00 00:00:00 00:13:01 kulturális események) 07:35:00 07:38:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő beköszönés 07:38:00 07:38:30 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lapszemle (beszélgetés a Piliscsabai Polgár cikkei alapján) 07:38:30 07:54:00 00:15:30 00:15:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Véleménymorzsák (Erzsébet Királynő gyémánt évfordulója 07:54:00 08:11:13 00:17:13 00:17:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Múltba néző Kalandozások a történelemben (beszélgetés a polgárosodásról) 08:11:13 08:41:24 00:30:11 00:30:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő honlap promóció 08:41:24 08:42:04 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hydn Symphony no.88 in G, H 1/88 08:42:04 09:06:18 00:24:14 00:00:00 00:24:14 00:00:00 00:00:00 00:24:14 kulturális Kicsoda ő? Játék (rövid bejátszásból kell felismerni a hang tulajdonosát) 09:06:18 09:07:30 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 búcsú szignál 09:07:30 09:08:03 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nyitó szignál 16:00:00 16:00:53 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Neil Diamond Beautiful Noise 16:00:53 16:04:05 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 (Gréta, Margit, Gitta és Bács nevek eredete) 16:04:05 16:05:15 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Pussycat Mississippi 16:05:15 16:09:48 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 események) 16:09:48 16:12:32 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő beköszönés 16:12:32 16:13:02 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18

19 Lapszemle (beszélgetés a Piliscsabai Polgár cikkei alapján) 16:13:02 16:28:29 00:15:27 00:15:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Múltba néző Kalandozások a történelemben (beszélgetés a polgárosodásról) 16:28:29 16:58:40 00:30:11 00:30:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő Véleménymorzsák (Erzsébet Királynő gyémánt évfordulója 16:58:40 17:15:54 00:17:14 00:17:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Múltba néző Kalandozások a történelemben (beszélgetés a polgárosodásról) 17:15:54 17:46:09 00:30:15 00:30:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Leo Sayer When I Need You 17:46:09 17:50:14 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 Mesebeszéd (Együgyű Jankó) 17:50:14 17:59:11 00:08:57 00:08:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 záró szignál 17:59:11 17:59:47 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen helyi ismeretterjesztő gyermeki és ifjúsági nyitó szignál 07:00:00 07:00:50 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (Barnabás, Paul és Roxana nevek eredete) 07:00:50 07:01:47 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Rossini The Silken Ladder 07:01:47 07:08:11 00:06:24 00:00:00 00:06:24 00:00:00 00:00:00 00:06:24 kulturális Ravel Piano Concerto in G major 07:08:11 07:30:12 00:22:01 00:00:00 00:22:01 00:00:00 00:00:00 00:22:01 kulturális események) 07:30:12 07:32:31 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő honlap promóció 07:32:31 07:33:11 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Smetana Tabor from ma Vlast 07:33:11 07:45:42 00:12:31 00:00:00 00:12:31 00:00:00 00:00:00 00:12:31 kulturális Ki, mit és miért csinálja? (ásítás oka; kutyák MR vizsgálata; testtartás és önbizalom; zene: Leroy Anderson- Forgetten Dream, Szenes Iván- Embertraning) 07:45:42 08:01:31 00:15:49 00:11:42 00:04:07 00:01:42 00:02:25 00:00:00 ismeretterjesztő Schubert 08:01:31 08:07:47 00:06:16 00:00:00 00:06:16 00:00:00 00:00:00 00:06:16 kulturális 19

20 Impromtu D899 No. 3. in G-flat major Egészségvédelem Életmód és táplálkozás (Dvitamin; mikor kell enni; halláskárosodás; zene: Laid Back, Komár László, Rod Stewart) 08:07:47 08:26:38 00:18:51 00:07:32 00:11:19 00:03:12 00:08:07 00:00:00 egészségügyi környezetvédelmi szpot (több természetes fényt!) 08:26:38 08:27:11 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Lapszemle (beszélgetés az EzAzÚjság havi kiadványáról) 08:27:11 08:31:30 00:04:19 00:04:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Rossini Semiramide 08:31:30 08:43:46 00:12:16 00:00:00 00:12:16 00:00:00 00:00:00 00:12:16 kulturális Illemtan (ajándékozás) 08:43:46 08:59:34 00:15:48 00:15:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 záró szignál 08:59:34 09:00:04 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő nyitó szignál 16:00:00 16:00:45 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Charlie Könnyű álmot hozzon az éj 16:00:45 16:05:32 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:04:47 00:00:00 00:00:00 (Barnabás, Paul és Roxana nevek eredete) 16:05:32 16:06:29 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Caramel Jégszív 16:06:29 16:09:33 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 események) 16:09:33 16:11:46 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Nem állhatjuk meg szó nélkül (lakosok felháborodása egy fejlesztési elképzeléssel kapcsolatban) 16:11:46 16:21:34 00:09:48 00:09:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Kicsoda ő? - játék megfejtése 16:21:34 16:22:43 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ricky Nelson Travelin' Man 16:22:43 16:25:04 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 Görög istenek Apollon (mitológiai történetek) 16:25:04 16:50:34 00:25:30 00:25:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő honlap promóció 16:50:34 16:51:14 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Csík Zenekar Most múlik pontosan 16:51:14 16:55:15 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Klotildliget története (helytörténeti műsor) 16:55:15 17:37:05 00:41:50 00:41:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 HBB Ne zavard 17:37:05 17:41:22 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő 20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben