A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I., II. és III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Piliscsabáért Egyesülettel (2081 Piliscsaba, Béla Király u. 95.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zöld Hullám Rádió (vételkörzet: Piliscsaba 107,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás június közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi követelményt. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Zöld Hullám Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának június között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében augusztus 29-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1547/2012. (VIII.29.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten június 9-én alulteljesítette a szöveg napi arányára, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását, és a vizsgált hét egyik napján sem sugárzott a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsort. A Médiatanács megállapította azt is, hogy a tényállás további tisztázása szükséges a tekintetben, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét során milyen arányban szolgáltatott magyar zenei műveket, azaz teljesítette-e az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt követelményt. A vizsgált hét során sugárzott komolyzenei művek előadóművészeiről ugyanis sem a playlist, sem a műsor tartalmazott adatot, ennek hiányában pedig lehetett megállapítani a zeneszámokra fordított heti műsoridő több mint felében (60,3%) közzétett komolyzenei egységekről, hogy azok magyar, avagy külföldi zeűnek minősülnek-e. A Médiatanács ezért az eljárást indító végzésben arra kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a június között sugárzott, a végzés III. számú mellékletében ismeretlen jelzéssel feltüntetett zeűvek magyar zeűnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést szeptember 7-én vette át, nyilatkozata pedig szeptember 19-én, postai úton érkezett meg a hatóságho Nyilatkozatában előadta, hogy valamennyi ismeretlen jelzéssel ellátott zeű magyar zeűnek minősül. Nyilatkozata mellékletében ezeket részletesen is felsorolta az adásidő szerinti bontásban. A zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorral kapcsolatban előadta, hogy vállalását azért tudta teljesíteni, mert bár elvben Piliscsabán léteznek kisebbségek, ezek mára szűk, elöregedett csoportokat jelentenek, amelyek 2

3 gyakorlatilag inaktívak, legfeljebb jeles évfordulókon jelentkezik róluk hír. Ezekről az eseményekről természetesen tudósít, azonban elegendő gyakoriságúak ahhoz, hogy napi vagy heti rendszerességgel foglalkozni tudjon velük. Mivel e vállalását rajta kívül álló okok miatt tudta teljesíteni, kezdeményezte az egyes műsorszám típusok arányára vonatkozó vállalásaiból ennek törlését. Nyilatkozatában az egyebekben valószínűsített jogsértéseket vitatta. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1464/2011. (X.26.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Piliscsaba 107,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Médiaszolgáltató szerződéses vállalásait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát a Szerződés 5.6. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel június 9-én alulteljesítette a szöveg napi arányára vonatkozó vállalását, ugyanis ezen a napon 56,25%-os arányban sugárzott szöveges műsort a vállalt 60% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 1. pontja szerint; június 9-én alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását, ugyanis ezen a napon 0,4%-os arányban szolgáltatott ilyen jellegű műsort a vállalt 20% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 3. pontja szerint; június 9-én alulteljesítette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is, ugyanis ezen a napon csak 0,4%-os arányban szolgáltatott híradást a vállalt 2% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 4. pontja szerint; megsértette a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalását, ugyanis a vizsgált hét egyik napján sem sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámot, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 6. pontja szerint. A Médiaszolgáltató a fentebb felsorolt jogsértéseket nyilatkozatában vitatta. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I., II. és III. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 3

4 A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatát és adatszolgáltatását figyelembe véve megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó, az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi követelményt (az adatszolgáltatás figyelembe vételével előállt mérési eredmények a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú mellékletben láthatóak). A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely 4

5 tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a fentebb idézett rendelkezések megsértését, a jogsértések súlya miatt alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalással kapcsolatban figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, ugyanis a Médiaszolgáltató a vizsgált hét egyik napján sem sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámot. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát volt köteles vizsgálni, így volt tekintettel arra, hogy a Piliscsabán létező kisebbségek inaktívak, és a Médiaszolgáltató szerződéses vállalását emiatt tudta teljesíteni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. A Médiatanács a bírság mértékének megállapítása során figyelembe vette azt is, hogy a Médiaszolgáltató június 9. napját kivéve a vizsgált hét többi napján túlteljesítette a szöveg napi arányára, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalásait. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára, továbbá a Médiaszolgáltató kisközösségi jellegére figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 5

6 Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, október 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1742/2012. (X.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Zöld Hullám Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás június között sugárzott műsorhetére vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) a jogsértés időpontjában hatályos 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését. A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1464/2011. (X.26.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Piliscsaba 107,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Szerződés szerint: - a médiaszolgáltatás műsorideje: napi 4 óra; - a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Zöld Hullám Rádió; - a médiaszolgáltatás a vételkörzetben élők tájékoztatására, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, célcsoportja Piliscsaba lakóközössége; - a médiaszolgáltatás sajátos arculata: közösségi médiaszolgáltatás. A Szerződés 5.5. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: központi elemek Reggeli, délelőtti műsorsáv ( ) Napközbeni műsorsáv ( ) információs magazinműsor, környezetvédelem, történelmi visszatekintés, aktualitások, önkormányzati döntések ismertetése, eltérő vélemények ütköztetése kulturális magazinműsor, hely- és kultúrtörténet, tudomány hírei, civil szervezetekről, helyi csoportokról információ, riportok, beszélgetések A Szerződés 5.6. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Heti Napi Az Mttv ban foglalt célokat szolgáló 70% 70% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 20% 20% segítő műsorszámok Szöveg aránya 60% 60% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 2% 2% A zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek 4% 1% szolgálatára szánt napi minimális műsoridő A célcsoportnak szóló műsorszámok aránya 65% 65% 1. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató június 9-én alulteljesítette a szöveg napi arányára vonatkozó vállalását. Ezen a napon ugyanis 56,25%-os arányban sugárzott szöveges műsort a vállalt 60% helyett (lásd a II. számú melléklet 1. pontját). A szöveg heti arányára vonatkozó szerződéses vállalását (60%) ugyanakkor felülteljesítette (65,5%), mivel a vizsgált adáshét többi napján a napi vállalásának megfelelő (illetve annál nagyobb) arányban szolgáltatott szöveges tartalmat. 2. A Médiaszolgáltató június 9-én alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását. Ezen a napon ugyanis 0,4%-os arányban szolgáltatott ilyen jellegű műsort a vállalt 20% helyett. A heti arányra vonatkozó vállalását (20%) ugyanakkor felülteljesítette, mivel 28,1%-os arányban sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámokat (lásd a II. számú melléklet 3. pontját). Ez annak 7

8 eredménye, hogy a vizsgált adáshét többi napján a napi vállalásánál nagyobb arányban szolgáltatott a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokat. 3. A Médiaszolgáltató június 9-én alulteljesítette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is. Ezen a napon ugyanis csak 0,4%-os arányban szolgáltatott híradást a vállalt 2% helyett (lásd a II. számú melléklet 4. pontját). Rendszeres, az Mttv pontja szerinti hírműsor 1 csupán június 6 9. között volt regisztrálható. Ezen műsorszámoknak az időtartama 18 percet (1,06%) tett ki. Mivel azonban a Szerződés a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozóan tartalmaz vállalást, a Médiatanács tágabb értelmezésként e kategóriába tartózónak vette figyelembe a helyi hírek mellett a Lapszemle és a Nem állhatjuk meg szó nélkül című műsorszámokat is, mint aktuális eseményekről tájékoztató híradásokat. Ennek eredményeként a vizsgált adáshét hat napján teljesült a vállalás, azonban június 9-én a Médiaszolgáltató alulteljesítette azt. (Ezen a napon főként zene és ismeretterjesztő elemek szerepeltek a műsorkínálatban.) A vizsgált adáshét többi napján egyébként jelentősen több híradást sugárzott a napi vállalásánál. 4. A Médiaszolgáltató a zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalásának egyik napon sem tett eleget. A vizsgált hét egyik napján sem volt regisztrálható e kategóriának megfelelő tartalom (lásd a II. számú melléklet 6. pontját). 5. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató zenei kínálata több mint fele részben (60,3%) komolyzenei felvételekből (operanyitány, nagyzenekari művek stb.) állt a vizsgált adáshéten. A zeűvek ugyan beazonosíthatóak voltak, azonban az előadóművészekről sem a playlistben, sem a műsorban volt információ, ezért ennek hiányában volt egyértelműen megállapítható, hogy az adott zenei elem magyar, avagy külföldi zenei műnek minősült-e. A könnyűzenei kínálat esetében megállapításra került, hogy a Médiaszolgáltató 22,5%-os heti arányban szolgáltatott külföldi, míg 17,2%-os arányban magyar műveket (lásd a II. számú melléklet 2. pontját). A Médiatanács a tényállás további tisztázása érdekében tehát az eljárást indító végzésben arra kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a június között sugárzott, a végzés III. számú mellékletében ismeretlen jelzéssel feltüntetett zeűvek magyar zeűnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatát és adatszolgáltatását figyelembe véve megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sértette meg a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó, az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi követelményt, hiszen a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének 77,5%-ában sugárzott magyar, könnyű- és komolyzenei műsorszámokat. Budapest, október 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András 1 Az Mttv pontja szerint: Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a zetközi közélet aktuális eseményeivel - ide értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. 8

9 hitelesítő tag II. számú melléklet a Médiatanács 1742/2012. (X.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során (a Médiaszolgáltató adatszolgáltatásának figyelembe vételével) készített mérési eredmények Időtartam június június 7. június június június június június Teljesítés Vállalások (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Összesen nap hét Teljes műsoridő Szöveg Szöveg (%) 66,4% 76,7% 63,3% 56,25% 72,2% 59,6% 63,75% 65,5% 60% 60% Zene Zene (%) 33,6% 23,3% 36,7% 43,75% 27,8% 40,4% 36,25% 34,5% 2. Magyar zene Magyar zene (%) 92,6% 64,3% 61,3% 76,2% 82,6% 86,6% 74,7% 77,5% 50% 50% Külföldi zene Külföldi zene (%) 7,4% 33,9% 38,6% 23,8% 17,4% 13,4% 25,3% 22,5% 50% 50% 3. Helyi, közéleti műsorszámok Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,85% 30,4% 29,2% 0,4% 49,2% 25% 27,1% 28,1% 20% 20% 4. Hírműsor Hírműsor (%) 2,5% 2,9% 1,2% 0,4% 0% 0% 0% 1,06% Híradás Híradás (%) 2,5% 9,2% 8,3% 0,4% 12,5% 7,9% 5,8% 6,7% 2% 2% 5. Közszolgálati műsorszámok Közszolgálati műsorok (%) 6. Nemzeti, etnikai műsorszámok Nemzeti, etnikai műsorszámok (%) ,3% 96,7% 93,75% 85,8% 92,7% 92,5% 82,9% 90,8% 70% 70% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 7. Célközönség Célközönség (%) 66,8% 86,7% 76,25% 65,4% 70,6% 64,6% 71,7% 71,7% 65% 65% Saját műsor, ismétlés nélkül: 22 óra 13 perc 46 másodperc Budapest, október 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 9

10 III. számú melléklet a Médiatanács 1742/2012. (X.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Zöld Hullám Rádió (Piliscsaba) Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene ismeretlen zene nyitó szignál 07:00:00 07:00:50 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Von Reznicek Overture to Donna Diana 07:00:50 07:06:12 00:05:22 00:00:00 00:05:22 00:00:00 00:00:00 00:05:22 kulturális (Norbert, Szintia, Klaudia, Kolos, Felicia, Gilbert nevek eredete) 07:06:12 07:07:41 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Stravinsky Quatre Etudes 07:07:41 07:17:19 00:09:38 00:00:00 00:09:38 00:00:00 00:00:00 00:09:38 kulturális események) 07:17:19 07:20:54 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Rossini Tancredi 07:20:54 07:26:38 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 00:00:00 00:05:44 kulturális honlap promóció 07:26:38 07:27:18 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Helyi hírek (építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 07:27:18 07:28:55 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Tchaikovsky Valse-Scherzo 07:28:55 07:35:31 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:00:00 00:06:36 kulturális Környezetvédelem (háztartási szennyező anyagok, vízszennyezés) 07:35:31 07:45:14 00:09:43 00:09:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi R. Strauss Salome's Dance 07:45:14 07:55:40 00:10:26 00:00:00 00:10:26 00:00:00 00:00:00 00:10:26 kulturális Helytörténeti könyv (beszélgetés Radványi Bélával Pilis fiai c. könyvéről) 07:55:40 08:18:25 00:22:45 00:22:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs, közéleti Schubert Impromtu D935 No. 2 in A-flat major 08:18:25 08:26:08 00:07:43 00:00:00 00:07:43 00:00:00 00:00:00 00:07:43 kulturális Kék Bolygó (környezetvédelmi világnap) 08:26:08 08:43:21 00:17:13 00:17:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Smetana Vysehrad from Ma Vlast 08:43:21 08:57:46 00:14:25 00:00:00 00:14:25 00:00:00 00:00:00 00:14:25 kulturális honlap promóció 08:57:46 08:58:25 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10

11 Mézpercek (méz jelentősége) 08:58:25 08:59:27 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Záró szignál 08:59:27 09:00:00 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nyitó szignál 16:00:00 16:00:44 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Quimby Most múlik pontosan 16:00:44 16:04:03 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 (Norbert, Szintia, Klaudia, Kolos, Felicia, Gilbert nevek eredete) 16:04:03 16:05:35 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő események) 16:05:35 16:09:01 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Helyi hírek (MÁV vágányzár, építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 16:09:01 16:12:02 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Klodiltliget története (bemutatás, történeti áttekintés) 16:12:02 17:06:12 00:54:10 00:54:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ismeretterjesztő Helyi hírek (építkezés a Bajcsy Zs. utcában) 17:06:12 17:07:41 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Hobo Blues Band Mesél az erdő 17:07:41 17:13:50 00:06:09 00:00:00 00:06:09 00:06:09 00:00:00 00:00:00 Ki, mit és miért csinálja? (ásítás oka; kutyák MR vizsgálata; testtartás és önbizalom; zene: Leroy Anderson- Forgetten Dream, Szenes Iván- Embertraning) 17:13:50 17:29:35 00:15:45 00:11:38 00:04:07 00:01:42 00:02:25 00:00:00 ismeretterjesztő Rejtélyes égbolt Az univerzum titkai (internetezők segítségét kérték amerikai csillagászok) 17:29:35 17:32:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Britney Spears Everytime 17:32:00 17:35:51 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 Környezetvédelem spot (több természetes fény!) 17:35:51 17:36:24 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Kék Bolygó (gyurgyalag; uráli bagoly; energia és széndioxid adók alkalmazása; Holt tenger) 17:36:24 17:48:26 00:12:02 00:12:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 környezetvédelmi Máté Péter Egyszer véget ér 17:48:26 17:52:43 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 Magyar népmesék 17:52:43 18:00:51 00:08:08 00:08:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 gyermek és 11

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24109-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: N/1949-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3992-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6597-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24635-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben