Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, június

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program és a részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (továbbiakban: NKP-II) középtávra határozza meg a környezetügy fő célkitűzéseit. Az NKP-II végrehajtási mechanizmusának egyik eleme a kitűzött célok eléréséhez szükséges éves feladatok kijelölése, valamint a tárcák által tervezett intézkedéseket összefoglaló végrehajtási terv elkészítése. A évre kidolgozott végrehajtási terv kettős célt szolgál: Az NKP-II középtávú célrendszerébe illesztve áttekinti, hogy a évre jóváhagyott központi költségvetési források milyen mértékben és mely területeken segítik elő az NKP-II időarányos végrehajtását. Alapul szolgál az NKP-II évi teljesítésének jövő évben történő értékeléséhez. Az NKP-II évi végrehajtása is hozzájárul a legfontosabb környezeti célok eléréséhez és az ezzel szorosan összefüggő fejlesztési és ágazati feladatok teljesítéséhez. A tisztább települési környezet és az egészségesebb életkörülmények kialakítását szolgálja többek között az Ivóvízminőség-javító Program folytatása, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program ütemezett végrehajtása, valamint a komplex települési szilárdhulladék begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása. Az egészséges, biztonságos, magas színvonalú, ugyanakkor költség-hatékony víziközmű szolgáltatást a vonatkozó új törvény megalkotása segíti elő. Stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készülnek egyes nagy-forgalmú közutakra, vasútvonalakra és folytatódik a Parlagfű-mentes Magyarországért program végrehajtása. A Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően készül a vízgyűjtő-gazdálkodási terv. Az energiabiztonságot és az energiatermelésből adódó környezetterhelés csökkentését is szolgálja többek között a Nemzeti Energiatakarékossági Program, az intézmények fűtési rendszereinek korszerűsítése, valamint az EU-támogatású, megújuló energiaforrásokra épülő projektek megvalósítása. Továbbra is kiemelt feladat a múltból visszamaradt környezeti károk feltárása, mérséklése. A környezetbarát közlekedés fejlesztése érdekében folytatódik a MÁV járműállomány és infrastruktúra rekonstrukciója; a kombinált közlekedés feltételeinek javítására a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális közlekedési központ kiépítése; a Kerékpáros Magyarország program eredményeképpen ban 100 km új kerékpárút épül; az elővárosi közlekedés utazási feltételeit javító intézkedések valósulnak meg. A klímaváltozást kiváltó kibocsátások csökkentését, valamint az alkalmazkodásra való felkészülést szolgálja a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, valamint az EU emissziókereskedelmi rendszeréhez kapcsolódóan a közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kidolgozása. Természeti örökségünk védelmében egyre fontosabb szerepet kap a nemzeti parkok együttműködése a helyi gazdálkodókkal és a civil szervezetekkel. A természetvédelmi kezelési feladatok végrehajtásához a közmunkaprogramok is hozzájárulnak. EUkötelezettségeink teljesítésének része a Natura 2000 hálózat fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása. A turizmusfejlesztés országos céljaihoz kapcsolódik a Természetjárás éve turisztikai programcsomag. Az építészeti örökség helyi védelmének ösztönzésére - a 2

3 példaszerű helyreállítások elismeréseként - először kerül sor A Helyi Építészeti Örökség c. Nívódíj pályázatra. A Tisza mentén élők biztonságának növelését szolgálja a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, illetve az e program keretébe tartozó munkálatok folytatása. Nagy tavaink ökológiai állapotának, valamint a part menti települések környezetminőségének javítása céljából is számos fejlesztés valósul meg. A fejlődő vidék sikeres mezőgazdaság kialakításához járulnak hozzá az ÚMVP keretében igénybe vehető agrár-környezetgazdálkodási támogatások, amelyek a termőhelyi adottságoknak megfelelő, környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható tájhasználat kialakítását segítik. Az előző években megkezdett erdőtelepítési, erdőszerkezet-átalakítási, fásítási munkálatok folytatódnak és új erdőtelepítésekre is sor kerül. Az NKP-II évre tervezett feladatainak finanszírozásában nagy szerepe van az EU támogatásoknak, amelyek többek között az intézményrendszer korszerűsítését, valamint a közvetlen és közvetett környezetvédelmi beruházások megvalósítását segítik. A közötti időszakra szóló Új Magyarország Fejlesztési Tervben és Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben tervezett nagyprojektek előkészítése, akciótervek és részletes intézkedési tervek kidolgozása ütemesen halad és számos pályázati kiírás jelenik meg májustól. A 2007-re tervezett feladatokról, tevékenységekről összefoglalóan megállapítható, hogy: A környezet védelmére, a természeti erőforrások fenntartható használatára az EU vonatkozó környezetpolitikai célkitűzéseihez is kapcsolódva nagy jelentőségű koncepciók, stratégiák és szabályozó eszközök megalkotására, ill. megújítására kerül sor (pl. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, Éghajlatváltozási Stratégia, új Energiapolitika, víziközmű törvény, környezeti felelősségre vonatkozó szabályozás). Az infrastruktúra-fejlesztési programok keretében tervezett nagy volumenű települési környezeti beruházások (ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, hulladékgazdálkodás) elsősorban a lakosság életminőségének javítását szolgálják. A vidék társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokat egyaránt figyelembe vevő fejlődését segíti a nemzeti parkok kibővült szerepköre mellett a Natura 2000 területek védelme, a naturparkok létrehozását ösztönző szabályozás megalkotása, a Vásárhelyi Terv ütemezett végrehajtása, valamint az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer működtetése. A természeti erőforrások fenntartható használata érdekében kiemelt feladat a megújuló energiaforrások környezetkímélő használatának ösztönzése, valamint az energiatakarékosságot és -hatékonyságot ösztönző programok folytatása. Az NKP-II végrehajtását szolgáló, évben tervezett összes központi forrás (azaz az EU támogatás és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás, valamint a központi kormányzat) mintegy 271,1 milliárd Ft ben a terv alapján az EU támogatás és a hazai társfinanszírozás (205,0 milliárd Ft) több mint tízszerese a évi szintnek. A csak hazai forrásból megvalósuló központi kormányzati kiadások részesedése a évi összes központi forrásból meghaladta a 80%-ot, ez az arány 2007-ben csupán 24% (66,1 milliárd Ft). Ennek - már korábban is jelzett következménye, hogy egyes az EU támogatási körbe nem tartozó, de fontos feladatok finanszírozása kisebb mértékben, vagy sehogyan sem biztosított. A korábbi évekhez képest kevesebb, de nagy forrásigényű intézkedésre, beruházásra kerül sor. Emiatt néhány Tematikus Akcióprogram (TAP) bizonyos intézkedéseire a szükségesnél alacsonyabb forrás jut (pl. környezeti oktatás, nevelés; természetvédelem fajvédelmi tervek megvalósítása, területvásárlás, monitoring eredmények értékelése; 3

4 vízkárelhárítási művek fejlesztése). Egyes célokhoz, szakmai programokhoz rendelt források sok esetben lényegesen elmaradnak a már korábban elfogadott kormányzati dokumentumokban előirányzott ütemezéstől (pl. Vízbázisvédelmi Program, Erdei Iskola Program). A közvetlen környezetvédelmi célú beruházások korábbi dominanciájával szemben idén a közvetett beruházások aránya növekszik (összes központi forrás esetén: 45%). Továbbra is gondot okoz a működtetési (intézményfejlesztési) kiadások mérsékeltebb szintje (pl. oktatás-nevelés, szemléletformálás, K+F) terén. II. KAPCSOLÓDÁS A KORMÁNY-PROGRAMHOZ A Kormány programjának környezetügyi célkitűzései szorosan összefüggnek az NKP-II-vel és meghatározó elemei a évi végrehajtási tervnek. III. ELŐZMÉNYEK Az NKP-II célkitűzéseinek elérését szolgáló részletes feladatokról, valamint a végrehajtás és a finanszírozás kérdéseiről két kormányhatározat rendelkezik: 2345/2004. (XII. 26.) Korm. határozat a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikus akcióprogramjairól, valamint az 1150/2004. (XII. 26.) Korm. határozat a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program finanszírozásának és végrehajtásának egyes kérdéseiről. Az 1150/2004. (XII. 26.) Korm. határozatnak megfelelően a környezetvédelmi és vízügyi miniszter az NKP-II éves végrehajtási tervéről tájékoztatót (jelentést) nyújt be a Kormány számára az érintett miniszterek tájékoztatóinak összegzése alapján. A kidolgozás teljes folyamatát a KvVM koordinálja, a készülő dokumentumot az NKP-II Tárcaközi Bizottsága (NTB), valamint az NTB tematikus akcióprogramonként szervezett albizottságai is megvitatják. IV. VÁRHATÓ SZAKMAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSOK Az NKP-II várható társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól 2003-ban részletes vizsgálati elemzés készült, melyet az Országos Környezetvédelmi Tanács is megtárgyalt és támogatott. Jelen előterjesztés a vizsgálati elemzésben tárgyalt célkitűzések ütemezett megvalósítását célozza, hatásai tehát a vizsgálati elemzés szerint alapvetően pozitív hatások, eredmények (a környezet-állapot és az életminőség javítása, takarékos és hatékony természeti erőforrás-gazdálkodás, hátrányos helyzetű térségek infrastrukturális fejlesztése, környezettudatosság javítása). Az NKP-II végrehajtásában kiemelt feladata van a tárcáknak, de célja az érintettek (gazdálkodók, önkormányzatok, lakosság) széles körének bevonása. Ezt közreműködői összetételénél fogva az NTB és albizottságai hivatottak elősegíteni. V. KAPCSOLÓDÁSOK A jelentésben foglalt évi feladatok jelentős része szorosan kapcsolódik az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjának hazai végrehajtásához, illetve az ország EU tagságával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez. A jelentés az EU források környezetvédelmi célú felhasználásának bemutatására is kiterjed. VI. FENNMARADT VITÁS KÉRDÉSEK 4

5 A tervezet egyeztetése során érkezett szövegszerű javaslatokat átvezettük. Egyes kérdéseket a szervezeti egységek munkatársaival egyeztettünk és a tervezet véglegesítésében ennek megfelelően jártunk el. Vitás kérdés nem maradt fenn. VII. JAVASLAT A SAJTÓ TÁJÉKOZTATÁSÁRA Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje: VII. MEGJEGYZÉSEK Nincs. 5

6 I. A második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtási tervéről szóló jelentés a 1150/2004. (XII. 26.) Korm. határozat 3. b) pontjában meghatározott évi végrehajtási tervről szóló tájékoztatót tartalmazza. A végrehajtási terv a következő fő fejezeteket foglalja magában: Az I. fejezet az NKP-II évi végrehajtásának átfogó szakmai értékelését tartalmazza a tematikus akcióprogramok (TAP) szerinti bontásban. A évi részletes végrehajtási tervről szóló tájékoztatót a jelentés Melléklete tartalmazza. A II. fejezet az NKP-II végrehajtásában közreműködő tárcák évi tervezett ráfordításait mutatja be a rendelkezésre álló információk alapján tematikus akcióprogramonként, illetve tevékenységenkénti bontásban. A költségadatok bemutatása a központi költségvetésben szereplő ráfordítások, az EU támogatások és a hazai társfinanszírozás mellett tájékoztató jelleggel kiterjed a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok becsült ráfordításaira is. A központi költségvetési ráfordítások a tárcák adatszolgáltatásai alapján a évi költségvetésről szóló törvénnyel (2006. évi CXXVII tv.) összhangban szerepelnek. I. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ I.1 AZ NKP-II VÉGREHAJTÁSÁNAK EU ÉS NEMZETKÖZI KÖRNYEZETPOLITIKAI HÁTTERE Az EU évi környezetpolitikai prioritásai Az Európai Unió tagjaként hazánk jogalkotásának, országos programjainak illeszkednie kell a közösségi döntéshozatalhoz, illetve folyamatokhoz. Az NKP-II végrehajtása, ill. az éves feladatok tervezése során az EU környezetpolitikai prioritásait, szakpolitikai programjait és szabályozási eszközeit, valamint az adott időszak EU-elnökségi prioritásait is figyelembe kell venni. Ez utóbbiak évre vonatkozóan a környezetpolitika területén elsősorban a következőket jelentik: integrált klímavédelmi és energiapolitika kidolgozása, a biológiai sokféleség védelme és fenntartható használata, a biodiverzitás szempontjainak beépítése a gazdasági döntésekbe, a piaci működésbe, vízügyi politikák továbbfejlesztése, különös tekintettel a vízhiányra, levegőminőséghez és hulladékhoz kapcsolódó szakpolitikák továbbfejlesztése. A kiemelt területeken tervezett intézkedésekre az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjának (6. EAP) keretében kerül sor, párhuzamosan annak idei félidős értékelésével, felülvizsgálatával. A 6. EAP a közösségi intézkedést igénylő kulcsfontosságú környezetvédelmi célkitűzéseket és prioritásokat fogalmazza meg, melyekkel az NKP-II szoros összhangban van. A program még a évi bővítést megelőzően készült, s emiatt is a most már 27 tagú Közösségnek célszerű áttekinteni, hogy van-e szükség hangsúlybeli, ill. a hatékonyabb végrehajtást célzó változtatásokra. Ezzel érhető el, hogy a program továbbra is aktuális, előremutató és időszerű kerete legyen a közösségi környezetpolitikának. További kiemelt cél a 6. EAP szerves részét képező városi, levegőtisztaság-védelmi, hulladékkezelési, tengeri és a természeti erőforrások fenntartható használatára irányuló Tematikus Stratégiák megvalósítása, valamint a peszticid és talaj stratégiák kidolgozása. A készülő talajvédelmi stratégia és keretirányelv célja a talajok sokrétű funkcióinak ellátását 6

7 biztosító jó talajállapot megőrzése, a károsító hatások csökkentése és a károsodott talajok állapotának javítása. A klímavédelem és a levegőminőség javítása terén idén az alábbi közösségi szabályozási tervezetek vannak napirenden: az európai kibocsátási egység kereskedelmi rendszer felülvizsgálata (az Európai Bizottság új szektorok - pl. a légi közlekedési ágazat - és újfajta gázkibocsátások - pl. az ammónia előállításából származó dinitrogénoxid, vagy a szénbányászatból származó metánkibocsátás - bevonásával javasolja a rendszer bővítését); a gépjárművek (személy és teher) kibocsátás-csökkentését célzó közösségi stratégia felülvizsgálata; továbbá a kibocsátásokkal kapcsolatos típusjóváhagyások (Euro5, Euro6 rendelet-tervezet) véglegesítése; az új levegőtisztaság-védelmi keretirányelv elfogadása; a nemzeti kibocsátási küszöbök felülvizsgálata (a 2010-re vonatkozóak jelentős csökkentése és kiegészítése a kis szemcseméretű szálló porra vonatkozó értékkel). A biológiai sokféleséghez kapcsolódóan kiemelt téma az erdők biodiverzitásának, a védett területek, különösen a tengeri élőhelyek faji sokféleségének megőrzése, illetve a globális természetvédelem pénzügyi támogatása. A környezettechnológiai akcióterv megvalósításának évi egyik fő célja a gépkocsikon túlmenően a nem közúti járművek kipufogógáz-mennyiségének és zajkibocsátásának csökkentése. A globális szintű környezetpolitika és együttműködés terén kiemelt cél az ENSZ rendszerén belüli szervezetek tevékenységének jobb összehangolása, s ennek érdekében is az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) szakosított szervezetté történő átalakítása. Emellett az EU különösen érdekelt a pán-európai környezetvédelmi együttműködés hatékonyságának erősítésében is. Magyarország ez évben is aktívan közreműködik mind az EU környezetpolitikájának fejlesztésében, mind megvalósításában. Két- és többoldalú nemzetközi együttműködés Környezetdiplomáciánk továbbra is kezdeményező szerepet vállal a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok erősítésében ben négy együttes kormányülésre kerül sor (magyar-horvát, magyar-szlovén, magyar-román, magyar-osztrák). Ennek keretében tervezett főbb témakörök: kormányközi környezet- és természetvédelmi egyezmény hatályba lépésének szorgalmazása, a határvízi együttműködés kiemelt kérdései, magyar EU-csatlakozási tapasztalatok átadása. A drávai Novo Virje vízerőmű létesítését ellenző magyar állásponthoz kapcsolódva kezdeményezzük a határon átnyúló védett terület létrehozását, határmenti projektek megvalósítását. Kétoldalú Miniszteri találkozó előreláthatólag magyar-osztrák, illetve szlovák és román viszonylatban lesz. Román relációban kiemelt kérdés a Verespataki aranybánya-nyitási projekt folyamatban levő Espooi eljárása. A szubregionális együttműködés fejlesztését szolgálja a Visegrádi Négyek Környezetvédelmi Miniszteri Találkozója. Az OECD Környezetpolitikai Bizottsága évi mukatervének része Magyarország környezetpolitikai teljesítményértékelése. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 7

8 Szervezet (OECD) Környezetpolitikai Teljesítményvizsgálati Munkacsoportja rendszeresen áttekinti tagállamainak tevékenységét. Az első magyarországi vizsgálat 1999-ban zajlott le. A 2007-ben sorra kerülő második vizsgálat keretében az elmúlt 7-8 esztendő környezetpolitikájának átfogó értékelése mellett a szakértők megvizsgálják az OECD korábbi ajánlásainak hasznosítását és eredményeit is. A vizsgálati jelentés közzététele 2008 első félévére várható egyik legnagyobb környezetpolitikai eseménye az ENSZ EGB 6. Európai Környezetvédelmi Miniszteri Konferenciája, amely Belgrádban lesz október 9-12-én. Az előkészítő munkában az EU-koordinációja mellett aktívan részt veszünk. Nemzetközi kötelezettségeink részeként teljesítjük a környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi egyezményekből és megállapodásokból eredő hazai feladatokat. I.2 A KÖRNYEZETÜGY JOGI ÉS GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓ-RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A környezetvédelmi jogszabályalkotás évi kiemelt területei: Környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosítása, amely nagyobb hangsúlyt fektet a környezetkárosodás megelőzésére, a védett természeti értékek károsodása esetében rendelkezik a helyreállítási kötelezettség teljesítéséről, bevezeti a károkozó vagyonát terhelő jelzálogjog intézményét és elősegíti a pénzügyi biztosítékok fejlődését. A víziközművekről és a víziközmű szolgáltatásokról szóló törvény megalkotása a fogyasztók hatékony érdekvédelmét biztosító minőségi, biztonságos, indokolt költségű víziközmű szolgáltatás érdekében. A nemzeti parkról, valamint a natúrparkról szóló jogi szabályozás fejlesztése, melynek fő célja elősegíteni, hogy a nemzeti parkok tevékenységében a természeti örökség védelme mellett a tájgazdálkodás, a biogazdálkodás, a turisztika-oktatásszemléletformálás is hangsúlyos szerepet kapjon, valamint hogy a nemzeti parkok térségfejlesztői szerepe erősödjön. További cél az önkéntes szerveződésen alapuló natúrparkok létesítésének támogatása is. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyvével kapcsolatos keretrendszer felállításáról szóló törvény, amely a kibocsátás-csökkentés mellett tartalmazza a kibocsátások hiteles nyilvántartásával összefüggő feladatokat, valamint megalapozza a kiotói egységekkel való vagyongazdálkodást és a rugalmassági mechanizmusok hazai működését. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről szóló törvény módosítása (finanszírozási feltételek, műszaki tartalom, ütemezés). Új zajvédelmi jogszabálycsomag elkészítése, amely az eddiginél nagyobb segítséget ad az ügyfelek számára zajvédelmi ügyeik intézésében, valamint jobban támogatja a környezetvédelmi hatóságok munkáját. A kémiai biztonságról szóló törvény módosítása az EU új vegyi anyag rendeletével összefüggésben. A légiközlekedés és annak környezeti hatásaival összefüggő szabályozás korszerűsítése a repülőtér közelében élőket érő zajterhelés csökkentése érdekében. A termőföld védelméről szóló törvény kidolgozása, amely tartalmazza a termőföld hasznosításával, a földvédelemmel és a talaj védelmével kapcsolatos rendelkezéseket. 8

9 A környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeinek fejlesztése 2007-ben az alábbi főbb területekre irányul: A környezetvédelmi biztosíték rendszerének kidolgozása annak érdekében, hogy a károkozónak megfelelő pénzügyi fedezet, garancia álljon rendelkezésére a kármentesítéshez és a kárt megelőző állapot helyreállításához. A termékdíjas szabályozás átfogó módosítása, amelynek egyik eredményeként a termékdíj megállapításának, bevallásának és befizetésének ellenőrzése átkerül a vámhatóság hatáskörébe és csökkenek a gazdasági szereplők adminisztratív terhei. A betétdíj szabályozási rendszer továbbfejlesztése a hulladékkeletkezés megelőzésére, illetve a hulladékok hasznosításának ösztönzésére. A zöld közbeszerzések előmozdítása érdekében nemzeti cselekvési terv kidolgozása. Az adórendszer zöldítése érdekében horizontális munkacsoport alakul az érintett tárcák, kutatócsoportok képviselői és tudományos szakértők részvételével. A munka keretében javaslatok készülnek az adó- és támogatáspolitika környezeti szemléletű átalakítására. I.3 AZ EU TÁMOGATÁSOK KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA Az NKP-II évre tervezett feladatainak finanszírozásában nagy szerepe van az EU támogatásoknak, amelyek többek között az intézményrendszer korszerűsítését (pl. Phare, átmeneti támogatások), valamint a közvetlen és közvetett környezetvédelmi beruházások megvalósítását (pl. Kohéziós Alap, Strukturális Alapok, agrár és vidékfejlesztési támogatások) segítik. Az EU támogatások igénybevételét megalapozó dokumentumokban (Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST)) számos NKP-II cél és feladat jelenik meg egyrészt önálló prioritásként, másrészt más prioritási tengelyek részét képezve. Az NFT és az NVT által támogatott környezetvédelmi beruházások évi megvalósítását részletesen a Melléklet tartalmazza. A közötti időszakra szóló ÚMFT-ben és ÚMVST-ben tervezett nagyprojektek előkészítése, akciótervek és részletes intézkedési tervek kidolgozása ütemesen halad és számos pályázati kiírás jelenik meg májusától. I.4 AZ NKP-II TEMATIKUS AKCIÓPROGRAMJAINAK VÉGREHAJTÁSA Környezettudatosság növelése akcióprogram Környezeti oktatás-nevelés A közötti időszakot az ENSZ a Fenntarthatóságra nevelés évtizedé -nek nyilvánította. Az oktatás témakörét az Európai Unió megújított Fenntartható Fejlődés Stratégiája is átfogó szakpolitikaként emeli ki és leszögezi, hogy az oktatás nélkülözhetetlen eszköz a viselkedés megváltoztatásához, és a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztéséhez. A cél az oktatás speciális eszközeivel egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszer kialakítása, amely figyelmet fordít a kulturális identitásra, a demokratikus döntéshozatalra, a természet értékeire, valamint az erőforrások megfelelő hasznosítására és kezelésére. Fenti célok megvalósításához 2007-ben a következő főbb hazai programok és intézkedések kapcsolódnak: 9

10 A fenntarthatóság pedagógiájának megteremtése érdekében a környezeti nevelés területén folytatódik az Erdei iskola program, a Zöld Óvoda program, az Ökoiskola Hálózat működtetése, a GLOBE program, valamint a felsőoktatás tartalmi fejlesztése. A környezet- és természetvédelem egy-egy kiemelt területével foglalkozó Zöld ünnepek, Jeles Napok szervezése továbbra is támogatást élvez. Részvétel az EU támogatással megvalósuló BIOHEAD nemzetközi kutatási projektben, melyben többek között vizsgálják a tudás alapú gazdaság és társadalom megalapozásához szükséges természettudományi műveltség összefüggéseit. Tájékoztatás és szemléletformálás Az állami feladatok végrehajtásának hatékonyságát javítja a közfeladatok ellátásának egészben vagy részben történő társadalmasítása, az állami-önkormányzati, a piaci és civil szervezetek közötti munkamegosztás és együttműködés erősítése. A hazai civil zöld szervezetek idén is jelentékeny részt vállalnak a környezettudatosság fejlesztése terén. A civil zöld szervezetek és a környezetvédelmi tárca, ill. területi szervei közötti együttműködés fő elemei: tájékoztatás az aktuális környezeti ügyekről, közös rendezvények, képzések, kiadványok. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati lehetőségeink széles körű megismertetését road show-k szolgálják. A KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás Akcióterv -ének prioritásai között szerepel a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok, mintaprojektek, beruházások támogatása. Az idei évben a Norvég Alap keretében 1 millió eurós pályázati forrás áll rendelkezésre a társadalmi szervezetek részére környezetpolitikai és ezen belül szemléletformálási tevékenységük támogatására (pl. a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő nyilvános kampányok, programok és képzések; a társadalom környezeti értékrendjének javítása; a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, környezeti tanácsadás; környezeti nevelés és oktatás). A lakosság környezettudatosságának növelése érdekében a KvVM továbbra is működteti a Zöld Pont Irodák Országos Hálózatát. A civil szervezeteknél működőkkel együtt összesen 45 iroda segíti a környezeti információkhoz való szabad hozzáférést, az egyablakos, ügyfélközpontú hatósági ügyintézés megvalósulását. Az irodák egyik fő feladata a zöld Jeles Napokhoz kötődő események szervezése. Külsős eseményekhez kapcsolódóan is sor kerül szemléletformáló programokra (pl. Művészetek Völgye, Sziget Fesztivál, Autómentes Nap, Egészség Sziget, Hungarikum Fesztivál). Éghajlatváltozás akcióprogram A tudományos kutatások megállapításai szerint az éghajlatváltozás egyre súlyosabb társadalmi, környezeti és gazdasági következményekkel járó, globális probléma. Kezelése, illetve a várható kedvezőtlen hatások enyhítése érdekében három fő intézkedéscsoport jelölhető ki: a globális éghajlatváltozást előidéző üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, a nyelőkapacitások bővítése, valamint a változás várható hatásaira való felkészülés, megelőzés, kárcsökkentés, azaz az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodás. 10

11 A fentiek alapján készül a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és annak kétéves cselekvési terve, amelyet megalapozó kutatás a KvVM és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködésében készül. Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréhez kapcsolódva elkészül a közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv. A 2012 utáni időszakra vonatkozó uniós szintű kibocsátás-csökkentési célt várhatóan belső teher-megosztási tárgyalásokon osztják el a tagállamok között. A jelzett közép- és hosszú távú EU célok miatt Magyarországnak is növekvő erőfeszítéseket kell tennie számos területen (pl. fenntartható energiagazdálkodás előmozdítása, közlekedési eredetű káros-anyag kibocsátás korlátozása). Az EU tárgyalásokra történő felkészülés megalapozása érdekében a hazai csökkentési potenciál felmérés részeként komplex makro-gazdasági modellek és különböző szcenáriók készülnek. Elkészül az új Magyar Energiapolitika, amelynek fő pillérei összhangban az EU célkitűzéseivel az ellátásbiztonság (a hazai források felhasználási arányának megőrzése/növelése, beleértve a megújuló energiaforrások használatának növelését, biztonságos irányból és forrásból származó behozatalt, megfelelő nagyságrendű biztonsági készletezést); a versenyképesség (a hatékonyságnövelő és versenyképes árakat biztosító verseny erősítése az energiatermelők és szolgáltatók között, liberalizáció, árcsökkenés); valamint a környezeti fenntarthatóság (ennek érdekében az energiahatékonyság és - takarékosság növelése, megújuló energiaforrások fenntartható hasznosítása, az éghajlatváltozást kiváltó emissziók csökkentése stb.) az ország adottságainak és mindenkori teherbíró képességének megfelelően. Ehhez kapcsolódva kidolgozás alatt áll a Megújuló Energiahordozó Stratégia és a Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Terv, amelyek tartalmazzák majd a konkrét célokat, programokat, intézkedéseket. Az akcióprogram céljainak teljesítését 2007-ben az alábbi programok és intézkedések szolgálják: A lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatása (Nemzeti Energiatakarékossági Program). A bioüzemanyagok növekvő arányú előállítása és közlekedési célú felhasználásának ösztönzése (8 helyen állítanak üzembe E85-ös kutakat). A környezetbarát közlekedés fejlesztése: a MÁV járműállomány és az infrastruktúra (kiemelten a fő vasúti vonalak) felújítása; a gépjárművek műszaki felülvizsgálata mérőrendszerének fejlesztése, az ellenőrzések hatékonyságának javítása; a kombinált közlekedés lehetőségeinek bővítése (Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális közlekedési központ és a Csepeli Szabadkikötő fejlesztése). A kutatás-fejlesztés terén az Országos Meteorológiai Szolgálatnál folytatódik a különböző időtávú előrejelző, időjárási veszélyjelző rendszerek és a regionális klímamodellezés fejlesztése. Környezetegészségügy és élelmiszerbiztonság akcióprogram Az EU levegőminőségi tematikus stratégiájával összhangban új hazai szakterületi stratégia készül. Az egészségügyi szempontok szigorúbb érvényesítése érdekében elkezdődik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet teljes körű felülvizsgálata, módosítása. A beltéri levegőminőség okozta egészségi kockázatok mérséklése céljából fontos hiánypótlás a Lakás és egészség című ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése. 11

12 A Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Tervnek megfelelően folytatódik a gyermekek egészségi állapota és a környezeti hatások közötti összefüggések feltárása ben a tanítás ideje alatt a gyermekeket ért expozíció és a potenciális források meghatározására kerül sor. Az UVB sugárzás káros hatásairól interaktív rendezvénysorozat valósul meg az ÁNTSZ, a Vöröskereszt és onkológus szakorvosok közreműködésével, elsősorban a fiatalabb generációk és a kisgyermekes családok számára. Az egészségmegőrzési programok közül 2007-ben is kiemelt támogatást kap a Parlagfűmentes Magyarországért tárcaközi bizottság által koordinált országos program, amely magában foglalja a közérdekű védekezés feladatainak ellátását, a közmunka program finanszírozását, az oktatási, ismeretterjesztési tevékenységeket, a civil szervezetek támogatását, valamint az önkormányzatok gyommentesítési feladatainak elősegítését. A pollen koncentráció folyamatos megfigyelését az Aerobiológiai Hálózat biztosítja és javul a közepesen allergén fásszárú, valamint az erősen allergén lágyszárú növények regionális szintű előrejelzése. Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása a Csatlakozási Szerződésben vállalt és végi teljesítési határidőkhöz képest az indulási nehézségek miatt csúszást szenvedett, azonban ma már minden területen előkészítés, uniós és hazai támogatások odaítélése, beruházások megvalósítása komoly előrehaladás tapasztalható. A évi határidő tekintetében Magyarország további három éves halasztás iránti kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz. EU támogatással folytatódik az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. üteme, a folyamatban lévő települési ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítása, valamint a további projektek előkészítése ben az ivóvíz minőségének biztosítása érdekében az EüM két régióban (Észak- Magyarország, Észak-Alföld) kiterjeszti vizsgálatait olyan paraméterekre is, amelyeket rutin ellenőrzéssel nem vizsgálnak. A vizsgálat tárgyai olyan egysejtű kórokozó paraziták, amelyek világszerte komoly járványokat okoztak. Az élelmiszerbiztonság intézményi hátterének megerősítése érdekében EU támogatással folytatódik a laborok fejlesztése, az ott dolgozók továbbképzése. EU és hazai támogatással elkészül Budapest és a vonzáskörzetébe tartozó 21 település, 450 km nagy-forgalmú közúti szakasz, 29 km-nyi vasútvonal és a Ferihegyi Repülőtér zajtérképe, amely elősegíti a zajvédelmi intézkedések kidolgozását és megvalósítását. Városi környezet akcióprogram A városi környezet, az ott élők életminőségének javítása alapvetően önkormányzati programokon és intézkedéseken keresztül történik. A központi költségvetés e témakörhöz leginkább a jelentős környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések (lásd 3., 7., 8. akcióprogramok) révén, ill. ezen túlmenően a közlekedés környezetbarát fejlesztését célzó projektek támogatásával kapcsolódik. Kiemelt cél a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek bővítése. EU és hazai támogatással 2008 végére 100 km új kerékpárút épül meg az EuroVelo és az 1-3 számjegyű főutak mentén, elkészül 500 km új kerékpárút engedélyes terve, és 800 km OTrT törzshálózat kerékpárút nyomvonalterve. Budapest közlekedési helyzetének javítása és a közforgalmú közlekedés részarányának megőrzése érdekében folytatódik az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése, valamint a tarifaközösség működtetése (budapesti egyesített bérlet). 12

13 A hatodik Európai Mobilitási Hetet és Autómentes Napot a Legyen az utca az embereké! téma jegyében rendezik meg. A téma azt az üzenetet sugallja, hogy napjaink közlekedési problémáira nem az autók rendelkezésére álló útfelület növelése, hanem a közlekedési lehetőségek átszervezése a megoldás, ami a városi életminőség javítását eredményezi mindenki számára. Az utóbbi években egyre gyakoribbá váló, szélsőséges időjárási helyzetek esetleges kárainak megelőzése érdekében támogatásban részesül a belterületi vízrendezési feladatok megvalósítása. A települési környezetvédelmi programokban szereplő további feladatok végrehajtása az állami támogatások csökkenése miatt jórészt önkormányzati forrásból valósulhat meg. A múzeumi rekonstrukciós program folytatása mellett az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából idén első ízben kerül meghirdetésre A Helyi Építészeti Örökség című Nívódíj pályázat. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram A nemzeti parkokban folyamatos a védendő fajok élőhelyéül szolgáló területek természetvédelmi kezelése, fenntartása, amelyet közmunkaprogram is segít (a nyílt térségek és erdők ápolása, kerítésépítés, csatornák, zsilipek karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, tanösvények karbantartása). Számos élőhely-védelmi program és rehabilitációs beavatkozás valósul meg részben EU és nemzetközi támogatással kiemelten a vizes élőhelyeken és gyepterületeken. Támogatást kap több védett és fokozottan védett, illetve közösségi jelentőségű növény és állatfaj védelmét szolgáló beruházás. A nemzeti parki területeken az állami erdővagyon kezelésének rendezése és a párhuzamos állami feladat-ellátás megszüntetése érdekében javaslat készül az állami erdőgazdálkodás rendszerének felülvizsgálatáról, valamint egyes természetvédelmi rendeltetésű erdőterületek vagyonkezelői jogának megváltoztatásáról. Az Európai Bizottság kérése alapján néhány közösségi jelentőségű faj és élőhelytípus esetében bővül a Natura 2000 hálózat. Fontos feladat még a Natura 2000 területek támogatási rendszerének kidolgozása; a Natura területek Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerhez illesztése, amely az EU-s támogatások kifizetéséhez szükséges technikai alap; a monitoring rendszer megalapozása és a fenntartási tervek elkészítése. EU támogatással folytatódik a közösségi szabályozás alá eső, magántulajdonban lévő területek megvásárlása és bekapcsolása az ökológiai hálózatba. Folytatódik a természetvédelmi oltalomra javasolt területek védetté nyilvánítása. Megtörténik a hazai szabályozásban új elemként 11 veszélyeztetett ásványfaj védetté nyilvánítása. A meglévő fajvédelmi tervek megvalósítása mellett ütemezetten halad további tíz állatfaj fajmegőrzési terveinek előkészítése. Megkezdődik a barlangok ingatlannyilvántartási bevezettetése, befejeződik a barlangok vagyonkezelői jogának rendezése és egységes vagyonkezelési koncepciójuk kidolgozása, valamint 50 db fokozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlang kezelési tervének kidolgozása. További fontos feladat a geoparkok létesítési szabályainak a nemzetközi kritériumok szerinti kidolgozása. A genetikailag módosított szervezetek növénytermesztési alkalmazása a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából jelentős kockázatot hordoz, ezért a GM szervezetekkel kapcsolatos feladatok kiemelt fontosságúak. Ezek közé tartozik: a moratórium fenntartása; a géntechnológiai tevékenység hatósági ellenőrzése; a Géntechnológiai Eljárásokat 13

14 Véleményező Bizottság működtetése; a kijelölt nemzeti referencia laboratóriumok továbbfejlesztése; a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követésének biztosítása; az EU-ban már engedélyezés alatt álló vagy a közeljövőben engedélyezésre kerülő GM növényfajták hazai környezeti hatásvizsgálatának elvégzése; a közvélemény széleskörű tájékoztatása a GM növényfajták termesztésének hatásairól. A Természetjárás éve turisztikai programcsomag megvalósítása jelentősen hozzájárul az ökoturizmus népszerűsítéséhez. A nemzeti parkokban a természeti ismeretterjesztést, a védett természeti területek értékeinek bemutatását (pl. oktatóközpont, tanösvény létesítése) és az erdei iskolák bővítését szolgáló fejlesztések valósulnak meg. A természeti és a védett természeti területen folytatott illegális terepmotorozás problémakörének megoldására tárcaközi szakértői munkacsoport működik, amely a terepmotorozás problémakörének komplex elemzése alapján célul tűzte ki a természetben okozott károk megelőzését, mérséklését. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogram Az akcióprogram évi végrehajtása egyes kiemelt jelentőségű területi tervek megújítására, az erdőterületek bővítésére és az agrár-környezetgazdálkodás fenntartására irányul. Részletes felülvizsgálatot követően módosul az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény. A természet-, illetve környezetvédelmi szabályozási tartalom erősítése érdekében új országos alövezeteket vezetnek be. A Nemzeti Erdőprogram keretében EU és hazai támogatással folytatódnak az előző években megkezdett erdőtelepítési, erdőszerkezet-átalakítási munkák. Új erdők telepítésére kerül sor és számos intézkedés szolgálja a meglévő erdők állapotának javítását. Folytatódik az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer működtetése és fejlesztése az EU Forest Focus szabályozásában meghatározott kritériumok teljesítése érdekében. Az Erdőrezervátum-hálózat új területekkel bővül az alulreprezentált erdőtársulások esetében. A termőhelyi adottságoknak megfelelő, környezettudatos gazdálkodást folytató termelők 2007-ben is részesülnek agrár-környezetgazdálkodási támogatásban. Folytatódik a bányászati tevékenységhez kapcsolódó tájrendezési, rekultivációs feladatok végrehajtása (pl. a Pécsett található Karolina Külfejtés rekultivációja). Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Az előző évekhez képest kisebb állami támogatással, de folytatódik a nagy tavaink ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében szükséges feladatok megvalósítása. A Balaton Fejlesztési Tanács támogatási programjain keresztül ban megkezdett, a Balaton vízminőségének és ökológiai állapotának javítását célzó fejlesztések és egyéb, a települési környezetminőség javításához hozzájáruló fejlesztések 2007-ben zárulnak. Támogatási célok: a környezetvédelemhez, a vízminőség javításához kapcsolódó fejlesztések (szennyvízelvezetés- és tisztítás); projektek előkészítése, kidolgozása, fejlesztési programok készítésének támogatása; településkép javítás. A Velencei-tó és a Tisza-tó, mint jelentős turisztikai célterületek fejlesztésére és védelmére tervezett intézkedések a vízminőség megőrzésére, a vízkészlet-gazdálkodás javítására, a 14

15 vízháztartási viszonyok stabilizálására, a part és mederszabályozási feladatok elvégzésére, a nádgazdálkodásra irányulnak. A településkép javítása és a települési környezetminőség javítása érdekében támogatást élvez a belterületi zöldfelületek védelme, növelése, az építészeti és műemléki értékek megóvása. A Felső-Duna szakaszon a korábbi években megkezdett tervezési és kivitelezési munkák folytatásaként további értékes élőhelyek helyreállítására, élővízzel való ellátására, belvízrendezési és tájrehabilitációs feladatok megvalósítására kerül sor. Kivitelezési fázisban van a Mosoni-Duna-holtág rehabilitációjának III. üteme, és a Mosoni-Duna Leventeimellékág rehabilitációja. A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme érdekében folytatódik a Víz Keretirányelvből (VKI) adódó feladatok végrehajtása, így a monitoring programokra vonatkozó, felszíni és felszín alatti vizeket érintő jelentés elkészítése, annak EU számára történő megküldése, továbbá az új monitoring rendszer keretében gyűjtött mérési adatok gyűjtési (FEVI) és értékelési rendszerének kiépítése, valamint a vizek pontszerű terhelésére vonatkozó adatgyűjtési rendszer üzembe állítása. A megállapodásoknak megfelelően folyik a nemzetközi vízvédelmi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtása, úgymint a Duna Védelmi Egyezmény keretében tervezett JDS II. (Közös Duna Vizsgálat) program előkészítése, valamint a Helsinki Konvencióban való folyamatos részvétel. A Duna Védelmi Egyezményhez kapcsolódóan részt veszünk az intézkedési programokra vonatkozó nemzetközi útmutató elkészítésében, valamint a Duna medencére vonatkozó PRTR rendszer kialakításában. Szűkített költségvetéssel folytatódik az Ivóvízbázis-védelmi Program megvalósítása (57 db üzemelő vízbázis és 6 db távlati vízbázis beruházás), melynek befejezésével mintegy 6 millió fő védett és biztonságos ivóvízzel történő ellátása valósul meg. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében 2007-ben is kiemelt támogatásban részesül a szennyvízprogram és a kármentesítési program. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program részeként folytatódik a Kohéziós Alap támogatásban részesült 9 szennyvízkezelési projekt megvalósítása, valamint a Balaton-menti települések szennyvízelvezető- és tisztító rendszerének fejlesztése. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében EU támogatással megkezdődik az Üröm-Csókavár felhagyott mészkőbánya kármentesítése, befejeződik a Metallochemia telephelyét övező ingatlanok talajcseréje és a Budafoki barlanglakások rekultivációja. A monitoring rendszerek üzemeltetése mellett a HM Alprogramban 3 helyszínen, a MÁV Vasúti Alprogramban több mint 40 vasúti telephelyen, a Közúti Alprogramban 2 helyen folytatódik a kármentesítés. Az Uránércbánya Alprogram végrehajtása keretében ütemezetten halad a zagytározók rekultivációja. A fentiek mellett a HM Alprogramban kiemelt feladat a háztartási tüzelőolaj tartályok állapotfelmérése és a környezeti károk felszámolásának megkezdése. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátterhelésének csökkentését segíti a jó mezőgazdálkodási gyakorlat elterjesztése és az állattartó telepek korszerűsítésének támogatása. Hulladékgazdálkodás akcióprogram A tervezettség és a hatékonyság javítása érdekében elkészül az iparihulladék-kezelési program, a gumiabroncshulladék-kezelési program koncepciója, a települési folyékony hulladék kezelési stratégia és megkezdődik a 2008 utáni időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv előkészítése. 15

16 Az akcióprogram hangsúlyos részét képezi 2007-ben is a települési hulladékok keletkezésének megelőzése, csökkentése, a szelektív gyűjtés ösztönzése, a hasznosítás növelése és a korszerű ártalmatlanítási módszerek elterjesztése. Kiemelt feladat a komplex regionális települési szilárdhulladék begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása. A fejlesztések döntően EU (Kohéziós Alap) támogatással valósulnak meg. A szelektív hulladékgyűjtés bővítését a már kialakult infrastrukturális eszközök (hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok) mellett új módszerek bevezetése segíti (helyben történő szelektív gyűjtés elterjesztése, elsősorban a családi házas, falusias övezetekbe tartozó ingatlanoknál). A fejlesztésekkel párhuzamosan rekultiválásra kerülnek az önkormányzati tulajdonban lévő települési szilárdhulladék-lerakók is, részben a KEOP, részben a ROP-ok keretében. Az utóbbiak nyújtanak lehetőséget a még meglévő dögkutak és települési folyékony hulladék leürítő helyek rekultiválására is. A Hulladék Munkaszövetség kezdeményezésének köszönhetően a személyi jövedelemadó 1%-a 2007-től felajánlható az elhagyott hulladékok, illegális lerakók felszámolására (a rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásának előkészítését meg kell kezdeni). Folytatja tevékenységét a zöld kommandó az illegálisan Magyarországra behozott, ill. az ország területén elhagyott hulladék felkutatására. A kiemelt hulladékáramok közül a KIOP keretében EU támogatással folytatódik az állati hulladék és az építési-bontási hulladék kezelésének fejlesztése től az önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék-kezelő rendszerek kiépítéséhez a KEOP, az azbesztmentesítési feladatok megvalósításához a ROP-ok biztosítanak támogatást. Az azbesztmentesítési munkálatok megalapozása érdekében elkészül a nem lakóépületek cím szerinti adatbázisa. A kis- és középvállalkozások számára a megelőzés és hasznosítás fejlesztése érdekében tevékenységük környezet-, anyag- és energiatakarékos technológiai modernizációját célzó pályázati konstrukció jelenik meg (GOP). A katonai szervezeteknél folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés programszintű tervezése, a regionális szintű kialakítás feltételrendszerének vizsgálata, valamint a keletkező veszélyes hulladékok munkahelyi és üzemi gyűjtési feltételeinek javítása. Környezetbiztonság akcióprogram A biztonságos környezet megteremtése érdekében az akcióprogram legjelentősebb és legnagyobb forrásigényű feladatát a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztések képezik, amelyek egyrészt a megkezdett munkák folytatását (Cigánd-Tiszakarádi, Tiszaroffi tározók építése, hullámtéri beavatkozások, töltéserősítések), másrészt a további létesítmények előkészítését jelentik a Tisza mentén. Az árvízvédelmi beruházásokkal párhuzamosan folytatódnak az érintett települések infrastrukturális beruházásai is (csapadékvíz elvezetés, szennyvízelvezetés és -tisztítás). A VTT keretén belül kialakítandó tározók és a hozzájuk kapcsolódó öblözetek területére tájgazdálkodási horizontális programok készülnek az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási intézkedésének részeként. Folyamatos feladatot jelent az állami tulajdonú vízkárelhárítási létesítmények fenntartása (az árvízvédelmi töltések, műtárgyak, csatornák, szivattyútelepek, tározók és a kapcsolódó védelmi infrastruktúra üzemeltetése). Az árvízi biztonság növelése érdekében a Felső-Tiszavidéki árvízvédelmi rendszeren és a Mosoni-Duna bal partja mellett Dunaszentpál-Mecsér térségében befejeződnek a töltéserősítési munkálatok. 16

17 A belvízgazdálkodás korszerűsítése, a globális éghajlatváltozással összefüggésben a vízvisszatartás és -tározás lehetőségeinek felmérése érdekében elkészül két mintaterületi vizsgálat, amely kísérleti jelleggel feltárja a racionális területhasználat bevezetésének lépéseit, teendőit, rámutat a jogszabályi feltételekre vagy hiányosságokra, a területhasználat-módosítás, illetve a birtokrendezés lehetséges támogatási rendszerére. A kiégett nukleáris üzemanyagok és más radioaktív hulladékok kezelésének és végleges elhelyezésének megoldását előirányzó program végrehajtása során befejeződik a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló helyének kijelölését célzó kutatási program és megkezdődnek a beruházási munkák, folytatódik a püspükszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása. 17

18 II. PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS A évi tervezett ráfordítások összesített pénzügyi adatait az 1. sz. táblázat mutatja. A évi végrehajtási terv részletes pénzügyi információi a Mellékletben találhatók. Az NKP-II egyes tematikus akcióprogramjai végrehajtásának finanszírozása több forrásból valósul meg: a központi kormányzat NKP-II céljaira tervezett évi ráfordításai (2. sz. táblázat); EU támogatások, illetve az azokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás (Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Kohéziós Alap Stratégia, átmeneti támogatások); a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok - tájékoztató jellegű évi tervezett ráfordításai. A évi tervezett ráfordítások intézkedéstípusonkénti megoszlását a 3. sz. táblázat tartalmazza. Az NKP-II céljait szolgáló, évre tervezett összes központi forrás (azaz az EU támogatás és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás, valamint a központi kormányzat) mintegy 271,1 milliárd Ft (1. sz. táblázat). A források közel kétharmada három akcióprogram megvalósítására jut: a vizeink védelme akcióprogramra 25,9%, a vidéki környezetminőség, terület- és földhasználatra 22,9%, az éghajlatváltozás akcióprogramra 22,7%. 10% körüli a környezetbiztonság (13,3%) és a hulladékgazdálkodás (6,9%) akcióprogramok részesedése. Viszonylag kevés forrás jut a környezet-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági (3,1%) és a városi környezetminőség (4,3%) akcióprogramokra. A legkevesebb forrás a környezettudatosság növelése (0,2%) és a biológiai sokféleség védelme (0,7%) akcióprogram feladataihoz áll rendelkezésre. (Ennek egyik oka, hogy a két akcióprogram egyes feladatainak ráfordításai nehezen számszerűsíthetők.) Az EU támogatások és a szükséges társfinanszírozás keretében a legtöbb forrás a vidéki környezetminőség, az éghajlatváltozás és a vizeink védelme akcióprogramokra jut. A tervezett évi EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás meghatározó része a 9 tematikus akcióprogramon belül az alábbi témaköröket érinti: 2. TAP: környezetbarát üzemanyag elterjesztése; MÁV gördülőállomány és vasúti vonalak rekonstrukciója (ez utóbbi nagy költségigényű, ugyanakkor a környezeti célokat közvetve szolgáló intézkedés); 3. TAP: ivóvízminőség-javítás; élelmiszerbiztonság javítása; zajtérképek készítése; 4. TAP: kerékpárút hálózat bővítése; 6. TAP: agrár-környezetgazdálkodás; erdőtelepítés; 7. TAP: szennyvíz-elvezetés és tisztítás; kármentesítés; mezőgazdasági eredetű nitrátterhelés csökkentése; 8. TAP: regionális települési szilárdhulladék begyűjtő-kezelő rendszerek; építési-bontási hulladékok feldolgozása; 9. TAP: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése. 18

19 1. sz. Összesített pénzügyi táblázat (2007. évi tervezett ráfordítások) Tematikus akcióprogram EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás Központi kormányzat Összes központi forrás* Kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok** Mindösszesen millió Ft % millió Ft % millió Ft % millió Ft % millió Ft % 1. Környezettudatosság növelése 392 0,19% 158 0,23% 550 0,20% 2 0,00% 552 0,16% 2. Éghajlatváltozás ,28% ,49% ,72% ,62% ,24% 3. Környezetegészségügy és élelmiszerbiztonság 4. Városi környezetminőség 5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat 7. Vizeink védelme és fenntartható használata 8. Hulladékgazdálkodás 9. Környezetbiztonság ,62% ,51% ,05% ,61% ,17% ,93% ,45% ,27% ,89% ,99% 917 0,45% 910 1,38% ,67% 0 0,00% ,54% ,71% ,18% ,97% 0 0,00% ,30% ,34% ,64% ,96% ,34% ,81% ,03% 131 0,20% ,87% ,54% ,20% ,47% ,92% ,29% 0 0,00% ,59% Nemzeti ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Környezetvédelmi Program ,26% 19,44% 79,70% 20,30% 100,00% mindösszesen * Összes központi forrás = EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás + Központi kormányzat ** A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok ráfordításai tájékoztató jellegűek Az NKP-II tematikus akcióprogramjai végrehajtásának finanszírozását szolgáló központi kormányzati ráfordítások fejezetenkénti bemutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza. A központi költségvetés előirányzataihoz kapcsolódó ráfordításokat a tárcák adatszolgáltatásai alapján a évi költségvetésről szóló törvénnyel (2006. évi CXXVII tv.) összhangban tüntettük fel. A központi kormányzat évi tervezett ráfordításaiból a 9 tematikus akcióprogramon belül az alábbi témakörök részesülnek kiemelt támogatásban: 2. TAP: energiatakarékossági és energiahatékonyság javítási feladatok megvalósítása; 3. TAP: biológiai allergének csökkentése; zajtérképek készítése; 4. TAP: kerékpárút hálózat bővítése; városi és agglomerációs tömegközlekedés fejlesztése; 6. TAP: tájrendezési, rekultivációs feladatok végrehajtása; erdőtelepítés; 7. TAP: szennyvíz-elvezetés és tisztítás; kármentesítés; 9. TAP: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése; vízkárelhárítási művek fenntartása; kiégett nukleáris üzemanyagok és más radioaktív hulladékok kezelése. 19

20 2. sz. táblázat: A központi költségvetésben központi kormányzati előirányzatokon az NKP-II céljaira tervezett évi ráfordítások millió Ft Tematikus akcióprogram EU Integr EüM FVM GKM HM IRM KvVM OKM ÖTM Önk.* KNPA** Összesen 1. Környezettudatosság növelése Éghajlatváltozás Környezetegészségügy és élelmiszerbiztonság Városi környezetminőség Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 6. Vidéki környezet-minőség, terület- és földhasználat 7. Vizeink védelme és fenntartható használata 8. Hulladékgazdálkodás Környezetbiztonság Mindösszesen *: Helyi Önkormányzatok Támogatásai **: Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 20

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/377/2009. Tervezet a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról /közigazgatási egyeztetés/ Budapest, 2009. március I. VEZETŐI

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium fő feladata az agrárium, a vízügyek, valamint a természetvédelem és környezetvédelem támogatása.

A Vidékfejlesztési Minisztérium fő feladata az agrárium, a vízügyek, valamint a természetvédelem és környezetvédelem támogatása. I. A célok meghatározása, felsorolása A Vidékfejlesztési Minisztérium fő feladata az agrárium, a vízügyek, valamint a természetvédelem és környezetvédelem támogatása. Agrár- és vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/124-3/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési

Részletesebben