Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja"

Átírás

1 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008.

2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje Az iskola működési feltételei Intézményi adatok Az intézmény tevékenységei, az iskolai képzés rendje Helyzetelemzés Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje Tanulói jogviszony létrehozása, megszüntetése, átjárhatóság Az iskola nevelési programja A nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetséggondozás, felzárkóztatás A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása A pedagógia program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, a tanuló, és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészséges és kulturált életmódra nevelés Egészség, egészségfejlesztés Az egészséges életmód 12 pontja Az egészségnevelés iskolai területei Az egészségnevelési program megtervezése Célkitűzések Az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció Az egészségnevelés színterei Környezeti nevelés... 41

3 6.1. A környezeti nevelés fogalma A közoktatási stratégiai célok figyelembevétele A környezeti nevelés színterei iskolánkban Együttműködés a környezeti nevelésben Az iskola környezeti nevelési szemlélete HELYI TANRTERV 7. Az iskola helyi tanterve Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai (óratervek) Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak előírt tananyaga és követelményei, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A középszintű érettségi vizsga témakörei A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának programja Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatai A tanulók fizikai állapotának mérése Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere A tanulói értékelés követelményei és formái A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái Általános elvek A tanuló konkrét érdemjegyeinek megállapítása Ellenőrzés és értékelés a pedagógiai munkában A pedagógus munkájának értékelése Program- és tantervértékelés Intézményértékelés Szakmai program A szakmai program általános céljai, feladatai és eljárásai szakmai előkészítés Az iskola szakmakínálata Záradék MELLÉKLETEK

4 NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető A gyermekeket bizonyos célra kell nevelnünk; de úgy mégis, hogy szerencséjek el ne dőljön ha vagy történet vagy tulajdon választások más útra vonnák, mint amelyre készítettük. Mindenre kell tehát taníttatni, amire szükségük lesz vagy lehet: amire hajlandóságot mutatnak, és amire mód, bár magunk megerőltetésével van; de úgy, hogy ne csak fejekre, hanem szívekre is legyen gond Kazinczy Ferenc A fenti idézet, Kazinczy szavai összefoglalják az oktató-nevelő munkáról vallott hitemet, elveimet. Minden középiskolának, legyen az közismeretet oktató gimnázium, vagy a közismereti oktatás mellett, után szakképzést nyújtó intézmény, a fő cél olyan kimenet, azaz érettségizett és szakképzett tanulók kibocsátása, akik elsajátították mindazt, amire szükségük lehet a továbbtanulás és/vagy munkásévek alatti helytállás során. A kitűzött cél elérése közben azonban ne csak a tananyagra, szigorúan csak az oktatásra kell egy középfokú intézményben törekedni, hanem arra is, hogy a tanítványaink jól érezzék magukat az iskolában, szeressék második otthonukat. A racionális és emocionális szempontból is érett végzősök megállják helyüket a további küzdelmekben, hiszen ez a világ az állandó változások, az állandó újrakezdések, alkalmazkodások, át- és továbbképzések szükségességének sorozatáról szól. Ha ezen fő gondolatokat szem előtt tartva munkálkodunk középfokú intézményünkben tanárként és vezetőként egyaránt, akkor sikeres az iskolánk. A középiskolai oktatás feladata az általános műveltség differenciált megszilárdításán túl a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák tudatosítása, korszerű szintre emelése. A kulcskompetenciák, amelyek fejlesztése hangsúlyos feladat: korszerű tudás megszerzése és megújítása, az élethosszig való tanulás, a modern társadalomban és a gazdaság világában történő boldogulás, a személyes önmegvalósítás. Ezen kompetenciákat erősíteni kell az egész oktató-nevelő munka során, mert minden tanulónak, embernek szükséges a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív alkalmassághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához. 4

5 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje Alapelvünk: célunk az általános alapműveltség mellett korszerű gazdasági szemlélet közvetítése, s így kellő alapok nyújtása a későbbi önképzés számára. Tanulóinkban velük közvetlen kapcsolatot kiépítve a rendszeres, pontos munkavégzés készséggé válását szeretnénk kialakítani. Az iskolai értékrend és követelményrendszer minden téren ennek az alapstratégiának a függvénye. Ebből a szempontból példamutatónak és méltóképpen megbecsülendőnek tartjuk az iskola névadójának, Fáy Andrásnak életét és munkásságát. Fáy András a reformkor egyik jeles személyiségeként méltán érdemelte meg a nemzet mindenese elnevezést, hiszen szinte az élet minden területére kiterjedt tevékenysége: ben követté választották, tagja volt az Akadémiának és első igazgatója a Kisfaludy Társaságnak ben nyílt meg az általa alapított Pesti Hazai Első Takarékpénztár. A gyakorlati szervezőmunka mellett szépirodalmi munkássága is jelentős, bár az utókor nem elsősorban ezért emlékszik rá. Szerelmes versek, novellák, regénye a Bélteky-ház mellett leginkább állatmeséit őrizte meg az emlékezet. Kidolgozásukon a nagy elődök példája mutatkozik ugyan, de eredetit alkotott, mert meséinek erkölcsi tanulsága mellett a társadalmi érdeklődés, a józan életszemlélet is megjelenik. Írásaiban a haza iránti szeretetre, a közélet szolgálatára, az emberi hibák leküzdésére próbált nevelni, és a maga tevékenységével is ezt igyekezett megvalósítani. Munkássága, erkölcsi példája bármikor, bármelyik generáció számára követendő minta lehet. Fáy András példája alapján legfőbb értéknek az alábbiakat tekintjük: A nemzet hasznos tagjaként tevékenykedni. Nemcsak hangzatos, nagy szavakban, hanem a mindennapok aprómunkájában is jelenjen meg a cselekvés, szó és tett egysége. Szakértelem és ügybuzgalom egyaránt jellemezzen minket december 9-én a 89065/1925. VI. ü.v. számú miniszteri rendelet a Soproni Magyar Királyi Állami Felső Kereskedelmi Iskolának iskolánknak a Fáy András megkülönböztető nevet adta. A döntés bölcsességét bizonyítja, hogy az eltelt, viharos évtizedek alatt az intézménynek egyszer sem kellett nevet cserélnie, a névadónk által sugallt példa kétségbevonhatatlan. 5

6 Az alapítás (1884.) óta eltelt több mint 120 év, a képzés jellege és személyi adottságaink is egyaránt a tradíciók őrzését, a hagyományos eszközök, módszerek megtartását indokolják, természetesen alkalmazkodva a kor elvárásaihoz is. Bár az óta eltelt időszak oktatási reformjai természetesen érintették iskolánkat is az utolsó jelentős változás, a évi átszervezés profilunkat bővítette a kereskedelmi és postaforgalmi szakközépiskolával - egy dolog azonban állandónak tekinthető, s ez egyben a jövőnket is meghatározza: a gazdaság igényeinek megfelelően képeztünk, és képzünk ma is szakembereket Sopron városa és vonzáskörzete számára, elméleti és gyakorlati tudással egyaránt felvértezve tanulóinkat. Értékeink közt első helyre a korszerű tárgyi tudás, a külső kihívásoknak való megfelelni tudás kívánkozik, mely ugyanakkor mások méltóságának tiszteletben tartásával társul. Akarjunk és tudjunk élre törni, de nem társaink legázolásával, az írott és íratlan törvények, normák megszegésével. A humán, a reál- és a szakmai tárgyak egyenrangúsága biztosíthatja alapelvünk megvalósítását, a leendő szakmák pedig jellegüknél fogva megkívánják az elvárt teljesítményszintekhez való alkalmazkodást. Munkánk csak akkor lehet sikeres, ha e követelményeknek megfelelni tudó és akaró diákjaink lesznek, akik elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tartják e fenti elveket. A képzés ideje alatt feladatunk tehát ennek a beállítódásnak, attitűdnek a kialakítása ben tanári kezdeményezésre, a tanulók és szüleik egyetértésével, kibővítettük iskolánk elnevezését az iskola szakmaiságát pontosabban megjelölő Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolára. 3. Az iskola működési feltételei 3.1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Az intézmény székhelye: 9400 Sopron, Teleki Pál u. 26. T/F: 99/ , Intézményfenntartó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat száma:. Kgy. Határozat 6

7 Az intézmény típusa: Gazdasági szakirányú középiskola, melynek tevékenysége az alapműveltség megalapozása, érettségi vizsgára való felkészítés mellett évfolyamtól szakmacsoportos alapozó ismeretek nyújtása. A szakképző évfolyamokon korszerű, a munkaerőpiac igényeihez igazodó szakképesítések megszerzésére való felkészítés a célunk. Iskolánkban nyelvi előkészítő képzés, valamint végzett szakmunkás tanulók érettségire felkészítése is történik. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanuló (aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján organikus eredetre visszavezethetően mozgáskorlátozott, hallássérült, látássérült, valamint nem organikus okra visszavezethetően a megismerési funkciók, a viselkedésfejlődés terén tartós és súlyos rendellenességű) nevelését, oktatását folytathatja. A nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése és oktatása osztályokba, illetve csoportokba történő integrálás formájában történik. Szakképzés felnőttoktatás keretében, illetve tanfolyami jelleggel is folyhat, vizsgáztatási joggal, mint szakképző intézmény, rendelkezünk. Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az alapfeladatok ellátására a fenntartótól használatba kaptuk a számú tulajdoni lapon, 4257/257 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant és a rajta álló épületet. Az iskola önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv Az intézmény tevékenységei, az iskolai képzés rendje Alaptevékenység: Hagyományos szakközépiskolai képzés Feladata: általános műveltség megalapozása, 4 év alatt felkészítés az érettségi vizsgára, a választott szakmacsoportnak megfelelő szakmai alapozás, felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az évfolyamok száma: 4 év 7

8 Szakközépiskolai képzés nyelvi előkészítő évfolyammal Feladata: általános műveltség, felkészítés előrehozott érettségire a választott idegen nyelvből (angol vagy német) és informatikából 5 év alatt felkészítés az érettségi vizsgára, a választott szakmacsoportnak megfelelő szakmai alapozás, felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az évfolyamok száma: 5 év Szakközépiskolai képzés szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező tanulók számára Feladata: az általános műveltség megalapozása, az előző középfokú oktatás ismeretanyagának beszámításával 2 év alatt érettségire felkészítés, felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére Az évfolyamok száma: 2 év Szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő gazdasági jellegű szakmákra Feladata: az évenként megújuló szakmakínálatunkból a tanuló által választott szakma elméleti és gyakorlati ismeretanyagának elsajátítatása a helyi szakmai képzési terv alapján, felkészítés a választott közép, illetve emelt szintű szakmai munkára, szakmánként megjelölt munkakörök ellátására. Az évfolyamok száma: 1 vagy 2 év Általánosan képző szakasz: A tanulók a évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások keretében közismereti tárgyakat tanulnak a kerettantervben foglaltak szerint. Csoportbontás szükséges idegen nyelvből és informatikából. Az osztályok kialakításának szempontja: az egészséges arányokra törekvés (fiúk lányok, tehetségesek gyengébbek vegyesen). A törvény adta lehetőségek jegyében a későbbi szakmák alapjait jelentő gazdasági ismeretek, illetve az ügyintézéshez, számítógép-kezeléshez szükséges gépírási ismeretek elsajátítását szakmai orientáció keretében, a közismereti tárgyak kiegészítéseként oktatjuk. A szakmai 8

9 orientációnak ugyanakkor biztosítania kell, hogy a gazdasági szakirányba tartozó munkahelyeket, szakmákat üzemlátogatás formájában megismertesse a tanulókkal, segítve későbbi pályaválasztásukat. A tantárgyak sikeres lezárása után az iskola szakképzési évfolyamára beiratkozó tanulóinknak beszámítjuk a megszerzett ismereteket. Tanulóink a 9. évfolyamon választhatnak a német és az angol idegen nyelvek közül. Élve a kerettantervek adta lehetőségekkel, az általánosan képző szakaszban valamennyi osztály egységes óratervi-tantervi program szerint halad, ezzel a szakmacsoport megválasztásának idejét a 10. osztály végére helyezve. A választást a tanulókkal és a szülőkkel történt egyeztetés alapján, az iskola javaslatait figyelembe véve írásos nyilatkozat formájában kérjük évfolyamon, lehetőség szerint, tanulóink a választott szakmacsoportban folytathatják tanulmányaikat évfolyamon tanulóink a közismereti tárgyakat egységesen a kerettantervben foglaltak szerint, a szakmai alapozó tantárgyakat pedig a választott szakmacsoportnak megfelelően tanulják. Szakképző szakasz: 13. évfolyam. Az OKJ-ben szereplő szakmák jóváhagyott központi programjai alapján folyik a tanítás. A konkrét szakmai ismeretek és kellő gyakorlat megszerzése után a képzést szakmai minősítő vizsga zárja. Az elfogadott központi programok alapján, gazdasági szakirányban (az igényeknek megfelelően) a következő szakmák képzését tervezzük: - vállalkozási ügyintéző - pénzügyi és számviteli ügyintéző - marketing- és reklámügyintéző - kereskedelmi ügyintéző - logisztikai ügyintéző - postai ügyintéző - üzleti ügyintéző A változó partneri igények alapján a választható szakmák köre változhat. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulóink 5 év alatt készülnek fel az érettségi vizsgára. A 11. évfolyam sikeres befejezése után előrehozott érettségi vizsgát tehetnek idegen nyelv és informatika tantárgyakból. A 13. évfolyam befejezése után érettségi vizsgát tesznek és folytathatják tanulmányaikat a szakképző évfolyamon. Végzett szakmunkástanulók az ifjúsági osztályban két év alatt érettségi vizsgát tehetnek a számukra kialakított óraterv alapján. 9

10 A szakképző évfolyamra való belépés feltétele az általánosan képző szakasz érettségi vizsgával történő sikeres lezárása. Az évfolyamra bármely intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal lehet belépni, de természetesen az előzetes tanulmányok beszámíthatósága miatt előnyben vannak azok a tanulók, akik a évfolyamot nálunk végezték (vagy máshol folytattak ilyen jellegű tanulmányokat). Azok a tanulóink, akik a 12. évfolyam végén sikertelen érettségi vizsgát tettek, megkezdhetik tanulmányaikat, de az őszi javító-pótló vizsgák lezárulásával igazolniuk kell, hogy a bizonyítványt megszerezték. A más középfokú intézményben érettségizett diákok szükség szerint különbözeti vizsgát tesznek Helyzetelemzés A Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Sopron Megyei Jogú Város legnagyobb lakóközösségi területén, a Jereván lakótelepen található. A Jereván lakótelep közel 14 ezer lakosával az 56 ezer fő lakost számláló város legsűrűbben lakott területe, így a Fáynak fontos szerepe van környezetének középfokú oktatásban részvétel iránti igénye kielégítésében. Az itt élők tömeg- vagy egyéb közlekedési eszköz igénybevétele nélkül is könnyen megközelíthetik az oktatási intézményünket. A Fáy képzési struktúrájával fontos kistérségi szerepet is betölt. Beiskolázási területünk Győr- Moson-Sopron megye és Vas megye. Képzési palettánk népszerű a közgazdasági, üzleti, kereskedelmi és postai területen indított OKJ-s szakmák magas színvonalú elsajátíthatósága miatt. Külön kiemelhető a postai ügyintéző képzés, az információkezelés (gépírás) tanítása, valamint a végzett szakmunkásoknak kialakított 2 év alatt érettségire felkészítő tagozatunk, amelyek Sopronban és környékén egyedülálló lehetőséget nyújtanak a lakosságnak. A Fáy-ban tevékenykedő tanárok mindig arra törekedtek, hogy az alapos ismereteket, jártasságot adó szakmai oktatás széles körű általános műveltséggel, a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésével járjon együtt. Az országos központi mérések objektív képet adnak a tanári törekvések eredményességéről. Mind a szövegértési, mind a matematikai logikára irányuló kompetencia mérések eredményei meghaladják az országos szakközépiskolai átlagot. Az iskola beiskolázási mutatói is az iskola működésének, fejlesztésének létjogosultságát mutatják. Az elmúlt 3 év alatt a tanulói létszám, az országosan csökkenő demográfiai mutatók ellenére, 460-ról 482 főre nőtt. A végzett 10

11 tanulóink megállják a helyüket. Ezt tanúsítják a munkahelyek és az egyetemekre, főiskolákra felvettek növekvő aránya is. Kapcsolatrendszerünk hatékonyabbá tette munkánkat, jó együttműködést alakítottunk ki a kamarával, társintézményekkel, Oktatási Hivatallal, a pedagógiai intézettel, szűkebb régiónk vállalataival, s külföldi kapcsolataink is vannak. Az iskola Pedagógiai Programjában kialakítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók (testi fogyatékos, mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült, pszichés fejlődésű zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatba tartósan és súlyosan akadályozott) fejlesztésére és az iskolai oktatásba integrálásuk elősegítésére irányuló helyi tanterv. A környezeti feltételek közül Önkormányzati forrásból az iskola részleges akadálymentesítése 2004-ben megtörtént, azaz rámpán tudnak bejutni az épületbe a mozgáskorlátozott tanulók és a földszinten nagyméretű, küszöb nélküli mellékhelyiség is kialakításra került. Nem kötelező tanórai foglalkozások - emelt óraszámú képzés óraterv szerint, - orientáció, - tehetséggondozás, - hátránykompenzáció (szintre hozás), - kötelezően választható tanórák Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje Az induló 9. osztályokat a fenntartóval egyetértésben tanévenként határozzuk meg. A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények, a magatartás és szorgalmi minősítések, valamint a pályaalkalmassági elbeszélgetések alapján történik. A nyelvi és a normál tanrendű osztályokban egyaránt választható az idegen nyelv: angol vagy német. A csoportbontás elvei: - idegen nyelvek tanításánál homogén csoportok kialakítása, a választott idegen nyelv szerint vagy előzetes tudásszint szerint, - informatika oktatásánál tudásszint szerint, - matematika tantárgynál tudás és haladás szerinti csoportosítás, - szakmai oktatásnál a jogszabályoknál meghatározott létszámhatárok és szakmák szerint. 11

12 3.5. Tanulói jogviszony létrehozása, megszüntetése, átjárhatóság Felvétel az iskolába Iskolánkban tanulmányokat folytathat az, aki az iskolával tanulóviszonyban áll. A tanulói jogviszony az iskolába való felvétellel kezdődik. A középiskolai felvételi kérelmet az általános iskolai tanulói jogviszony fennállása alatt az általános iskola útján, aki nem áll tanulói jogviszonyban, az közvetlenül nyújthatja be a középiskolába. A kérelmeket az iskola meghatározott időpontig bírálja el. November elején nyitott kapuk napja szervezésére kerül sor. A részletes oktatási rendszerünkről szóló tájékoztatón túl ismertetjük az iskola adottságait, feltételrendszerét, működését is. A jelentkezési és elbírálási határidőket a jogszabályozáshoz igazítjuk. Az általános iskolák igényének megfelelően pályaválasztási tájékoztatót tartunk. A felvétel elbírálása a hagyományos és a nyelvi előkészítő osztályokba a tanulók általános iskolai eredményei és a felvételi elbeszélgetés alapján történik. Az ifjúsági osztályba történő felvétel előfeltétele a szakmunkás bizonyítvány. A rangsort a szakképzést végző középfokú iskolában elért közismereti tantárgyak eredményei alapján állítjuk fel. A továbbhaladás A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A 10. évfolyamra továbbléphetnek azok, akik az előző évet sikeresen zárták, vagy más iskolákból lezárt, eredményes bizonyítvánnyal rendelkeznek, és az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyakat tanulták. Tantárgyi eltérés esetén sikeres különbözeti vizsga után folytathatják tanulmányaikat. Amennyiben az eltérés háromnál több különbözeti vizsgát jelentene, a tanulmányok csak az évfolyam megismétlésével folytathatók. A képzés valamennyi szakaszában a sikertelen tanév végi jegyek javítóvizsgán javíthatók. A 11. és 12. évfolyamokon, az érettségire felkészítő szakaszra való belépés esetében is a fenti szabályokat alkalmazzuk. A szakképző évfolyamra mindazok beiratkozhatnak, akik sikeres érettségi vizsgával az általánosan képző szakaszt valamelyik középiskolában befejezték. A szakmai előkészítő tárgyakat amennyiben sikeres érdemjeggyel igazolhatóan előzőleg évfolyamon a követelményeket teljesítette beszámítjuk a képzési időbe. Más iskolában megkezdett 12

13 szakmai tanulmányok esetében az átlépés feltétele azonos az általánosan képző évfolyamon leírtakkal. Ha a tanuló egy tanítási évben az elméleti tanítási órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja - szakképzési évfolyamon a tanítási órák húsz százalékát, - egyéb évfolyamon a kettőszázötven órát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy elméleti tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges. A tanulói jogviszony megszűnése Megszűnik a tanulói jogviszony a Közoktatási törvény 75.. alapján tanköteles korú tanuló esetében: - ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, - a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni, - középiskolai tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első vizsgaidőszak utolsó napján, szakközépiskolában abban az esetben, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, - a tankötelezettség megszűnése után - ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad-, a bejelentés tudomásulvételének napján, - megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire; (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet), - megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, akit a Közoktatási törvény, illetve a 11/1994. MKM rendelet előírásainak megfelelően lefolytatott fegyelmi tárgyalás keretében kizárás fegyelmi büntetésben részesítettek, ha nem tanköteles. 13

14 Tanköteles tanuló tanulói jogviszonya csak akkor szűnik meg, ha tanulmányait saját kérésére, vagy az iskola javaslatára más intézményben folytatja. Az átjárhatóság biztosítása A 10. évfolyam elvégzése után iskolánk tanulói más szakképző intézményekbe jelentkezhetnek tanulmányaik folytatására. Iskolánkon belül kérhetik a képzési terület módosítását, megfelelő osztályba jelentkezve, a szükséges különbözeti vizsgák letétele után. Iskolán belül, más osztályba történő átlépés korlátozott mértékben lehetséges, amennyiben ezzel nem alakulnak ki túlzott aránytalanságok az osztálylétszámokban. Az átlépést a tanuló és szülője kezdeményezheti, és az érintett osztályok osztályfőnökei, illetve az osztályokban tanító pedagógusok véleménye alapján születhet döntés róla. 4. Az iskola nevelési programja 4.1. A nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha a tanuló az érettségi vizsgát, szakmai minősítő vizsgát követően kellő általános műveltséggel (intelligenciával) és biztos, megbízható szakmai tudással rendelkezik. A tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs és cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés tartalma az emberre, a társadalomra, a gazdaságra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában. Az egyes tantárgyak során tanult ismeretanyagot tudják korunk és napjaink eseményeinek, változásainak megértésére felhasználni, és gondolkodásukban alkalmazni. Érdeklődjenek a társadalmi, gazdasági változások iránt, készüljenek fel egyéni és nagyobb közösségeket érintő döntések meghozatalára. 14

15 Sajátítsák el, és a lehetséges mértékben gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek hagyományaink, jellegzetességeink megismeréséhez és megbecsüléséhez vezetnek, és segítenek eligazodni a jelen feladati között. Tanítványaink legyenek nyitottak a hazánkban, a szomszéd országokban, Európában élő népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére, és megbecsülésére. A nemzettudat, az önismeret, és a hazaszeretet segítse elő történelmi, kulturális, vallási hagyományaink ápolását, segítse az egyéni és közösségi tevékenységet. Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez, legyenek nyitottak, ismerjék meg az európai egység erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, szerepét az ország és lakosai életében. A környezeti nevelés kapjon a korábbinál lényegesen nagyobb esélyt, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására. A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás váljon a tanulók életvitelében erkölcsi alapelvvé. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük őrzésébe, védelmébe, a környezeti károk megelőzésébe. A tanulók kommunikációs képességeinek új alapokra helyezése lényeges, de elvileg nem új feladat. Alapja az önálló ismeretszerzés, véleményformálás - és kifejezés, a vélemény megvédésének képessége. Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb birtoklását igénylik. A mérhetetlen információmennyiség áramlásának korában a modern technikát is felhasználó, de szelektálni képes fiatalokat kell nevelni. Mivel az órakeret minimálislehetőséget biztosít a testnevelésre, az iskolának meg kell keresnie azokat a lehetőségeket, amelyek a tanulók testi egészségét fejlesztik (Szabadidős sport, túrák stb.). A testi-lelki egészség, az egészséges életmódra nevelés legalább annyira fontos, amennyire átfogó feladat. A betegségek megelőzésétől az egészséges életvitelig, a káros szokások elleni védekezés segítésétől a családi életig számos terület kérdéseivel kell őszintén és lehetőleg példamutatón foglalkozni. Minden osztályban - a nyelvekre orientált osztályokban kiemelten alapvető cél egy vagy két nyelv elsajátítása a használatát biztosító szintig. Minden osztályban, olyan mértékben biztosítunk lehetőséget a számítástechnikai felhasználási és internet használó gyakorlat biztosítására, amilyen mértékben ma már mind a felsőoktatási intézmények, mind a munkahelyek elvárják. 15

16 A kihívásoknak való megfelelés mellett (sikerek és kudarcok elviselése!) értékelje és tisztelje mások törekvéseit, emberségét, érezze sajátjának szűkebb, tágabb környezete gondjait. Legyen nyitott a változásokra, ismeretei alapján tudja értelmezni, esetleg aktívan alakítani azokat. Váljon készségévé a későbbi munkaköréhez, az emberi együttéléshez szükséges magatartási, viselkedési (protokolláris) normák alkalmazása. Érezze, hogy cselekedeteinek, tetteinek a következményeit neki kell viselnie, ha a követelményeknek nem tud megfelelni, nem lesz sikeres az életben. Már az iskolai évek alatt váljon készséggé benne a pontos, megbízható munkavégzés. Ugyanakkor ismerje fel, hogy nem csak ez szükséges a teljes élethez, legalább ennyire fontosak az emberi kapcsolatok, önművelés, szórakozás, sport, egészséges életmód kialakítása, az Ép testben ép lélek elv érvényesülése. Az iskolai követelmények, megmérettetések tantárgyanként és összességében e célok megvalósulását szolgálják, figyelembe véve az életkori sajátosságokat is. A az iskolánkban oktatott korosztálynak a felnőtté válás folyamatában fokozatosan kell megfelelnie a követelményeknek és egyben felkészülnie az önálló életre is, hogy a társadalom teljes jogú, hasznos tagjává válhasson. Céljainkat tanulóink személyiségének fejlesztésével tudjuk elérni. Ugyanakkor intézményünk fontos alapelve, hogy a fenti nevelési elveknek a tanulók érdekében történő alkalmazása csak akkor éri el a kívánt eredményt, ha az iskola és a szülők kétirányú és folyamatos kapcsolata is biztosított. A hagyományosan alkalmazott és bevált kapcsolattartási módszerek mellett, ezért az iskola folyamatosan meggyőződik e feltétel megfelelő szintjéről, illetve az újítás lehetőségeiről. Nyitottak vagyunk a társadalomban, a nagyvilágban újonnan keletkező olyan valóságos szakmai értékekre is, amelyek az iskolai nevelési célok megvalósítására progresszíven hatnak. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 16

17 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). Közvetlen módszerek - Követelmények támasztása. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Hagyományok kialakítása. - Követelmények támasztása - Ellenőrzés - Ösztönzés. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - A közösségi normák kialakítása és elfogadtatása - Vita A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az ember személyiségét alapvetően a jelleme határozza meg. A jellem az ember magatartásából, cselekedeteiből, erkölcsi nézeteiből áll. Ahhoz, hogy az iskolánkban oktatott korosztály személyiségének ezen elemeit pedagógiai hitvallásunk szellemében fejleszteni tudjuk, meg kell ismernünk őket. A személyiség megismerésének főbb területei a következők: - testi fejlettség, egészségi állapot: Ezen a területen munkánkat nagymértékben segíti a jól működő iskola - egész-ségügyi szolgálat, a rendszeres szűrővizsgálatok, illetve a testnevelési órák keretében zajló felmérések. Törekszünk arra, hogy az egészségmegőrzés, egészséges életmód 17

18 fontosságának tudata kialakuljon (felvilágosító előadások, biológia órák, osztályfőnöki órák keretében, illetve az egészségnevelési programban foglaltak szerint). - értelmi képességek, azok fejlesztése: Itt elsősorban tanulóink magatartására, munkához való viszonyára, döntési és cselekvőképességének kialakítására helyezzük a hangsúlyt. Mint ahogyan pedagógiai alapelveinkben is megfogalmaztuk, a későbbi szakmák megkövetelik a pontos, precíz, felelősségteljes munkavégzés kialakulását. Ehhez a tanórán kívüli feladatok vállalása, kisebb-nagyobb közösségi megbízatások teljesítése segítheti őket. Tudják és érezzék azt, hogy a vállalásokat pontosan, időre kell teljesíteniük, a felelősséget nekik kell vállalniuk az esetleges következményekért is. - a családi körülmények megismerése: A család, annak közvetlen környezetnevelő hatása vitathatatlan, és csak közös erővel, egy irányba haladva lehetünk eredményesek. A családi környezet feltérképezéséhez a tanulókkal való elbeszélgetésen kívül szükség van közvetlen kapcsolatra a szülőkkel (elbeszélgetés), és a családlátogatások adta lehetőségekre is. A tanulói személyiség megismerésének eszköze elsősorban az említetteken kívül a tanári megfigyelés, az osztályban tanító tanárok véleményének egyeztetése, a szükséges információk egymás rendelkezésére bocsátása. További fontos feladatnak tartjuk az önkritika és önértékelés képességének fejlesztését, tanulóink legyenek tisztában saját adottságaikkal, törekedjenek azok korrigálására, fejlesztésére. Ezt a felnőttek részéről a toleráns, de egységes követelményrendszer, a teljesítmények folyamatos értékelése teszi lehetővé. Összegezve feladatunk az, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában, az iskola szellemének minden késztetésében, valamennyi tevékenységében érvényesítendők A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiség fejlődésében nagy szerepe van a közösség alakító erejének. A felnőtté válás folyamatában ki kell alakulnia tanulóinkban a másokhoz való alkalmazkodás (tolerancia), 18

19 együttdolgozás képességének, a későbbi életszakaszokban is jól hasznosítható szervezési ismereteknek, kommunikációs technikáknak. Az osztályközösségek egybekovácsolódásának folyamatát közös rendezvényeik segíthetik, de az osztályfőnöki órákon közösen, tanári segítséggel megvitatott témák, az együttes gondolkodásra késztetés az első lépés ehhez. Lehetőség van klubdélutánok, tanulmányi kirándulások szervezésére. Fontosnak tartjuk, hogy a közösség tagjai már az előkészítő munkálatokból is kivegyék részüket, tapasztalják meg, mi mindenre kell figyelni egy rendezvény megszervezésekor, mennyi munkabefektetés szükséges a sikerhez mai, elgépiesedett világunkban a szükségesnél úgyis jóval több dolgot kapnak készen a gyerekek, s ezzel a felnőttek szoktatják le őket az aktivitásról és önállóságról. Támogatjuk a kulturális rendezvények, kiállítások, mozi illetve színházi előadások látogatását osztály vagy iskolai szinten, és hasonlóan fontosak a sportolási lehetőségek. Iskolánkban a közösségfejlesztés főbb területei: - a tanórák, - a tanórán kívüli foglalkozások, - a diák-önkormányzati munka, - a szabadidős tevékenységek. Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: - az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, - véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, - a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), - a másság elfogadásához, - az együtt érző magatartás kialakulásához, - a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. Feladataink az egyes évfolyamokon a következők: 9. évfolyam: Az általános iskolából a középiskolába való átlépés, és az ahhoz kapcsolódó új normák, elvárások elfogadtatása. Az iskolai házirend, egyéb dokumentumok, működési sajátosságok, hagyományok megismerésével, azok elfogadásával egymás megismerése és elfogadása egyben, alkalmazkodás kialakítása a szűkebb és tágabb közösséghez, a felnőttek világához. 19

20 10. évfolyam: Az osztályközösség magjának a kialakítása ehhez támogatni kell a pozitív értékeket képviselő tanulókat, a kívülmaradókat pedig döntően személyes beszélgetések segítségével meggyőzni, bevonni a közösség életébe. A közösség ismerve egymás képességeit válassza meg képviselőit, illetve vezetőit. 11. évfolyam: A közösségi tevékenység erősítése a tanórán kívüli foglalkozásokon, döntési képességek, szerepvállalások kialakítása, az egyéni vélemények kultúrált formájú megfogalmazásának, képviseletének gyakorlása. Ehhez a feladatoknak az osztályközösség vitája és döntése utáni közös végrehajtása, annak megszervezése kapcsolódik (a felnőtt csak a háttérből figyel és csak a legszükségesebb esetben avatkozik be a folyamatba) 12. évfolyam: A közösségi élet legtöbb területén a kezdeményezés, tervezés, szervezés, ellenőrzés és értékelés joga és kötelessége már tanulói feladat legyen az önszerveződés és önállóság kialakulásával. Az iskolai szintű közösség kialakulásában a legfontosabb szerepe a hagyományok ápolását jelentő rendezvényeknek van, melyekben az osztályközösségek és egyének egyaránt kaphatnak, vállalhatnak szerepet, s érezhetik, hogy mindannyian egy nagy család tagjai. Hagyományaink: Az iskolánk névadójáról írtakból egyenesen következik, hogy fontosnak tartjuk Fáy András életének, munkásságának s általa a magyar reformkor kiemelkedő politikusainak és szellemiségének megismerését, az iskola múltjának hangsúlyozását. Ennek érdekében szerveződik minden évben a novemberi András-nap. A diáknapnak a megemlékezésen kívül célja az is, hogy játékos formában az ifjúság is megmutathassa, mit tud. Az utóbbi években ehhez a naphoz kapcsoltuk, és az iskola összes tanulójára kiterjedő Fáy András és kora vetélkedőt is, valamint a Diákönkormányzat közgyűlését. A tehetségek feltárását, a szervezésben, tanórán kívüli fellépésekben való jártasságok megszerzését segíti (s így fontos nevelési feladatot tölt be) a kétévenként megrendezésre kerülő iskolai Ki, mit tud szervezése. Időpontja március. A kulturált szórakozási lehetőségek igénybe vételét, tanulóink általános műveltségének emelését és oktatómunkánkat is segítik egyben a közös színházlátogatások, vagy az 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron 2010 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 2.1. Az

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben