PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 _ PEDAGÓGIAI PROGRAM József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/ Fax: 34/ Honlap: 1

2 " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) Tisztelettel köszöntök Mindenkit, aki a József Attila Általános Iskola pedagógiai programjába betekint. Ezt a programot intézményünk pedagógusaival állítottuk össze nagy felelősséggel, abban bízva, hogy ezzel hosszú távra meghatározhatjuk nevelési-oktatási tevékenységünket. Tisztelettel: Tóth Gábor igazgató 2

3 _ Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása... 6 A pedagógiai program érvényessége, módosítása, nyilvánossága... 7 Az iskoláról... 8 Bevezető a) A TÁMOP kódszámú pályázat tartalma: b) Az iskolánkba bevezetett "Arizona" program adaptálása c) Nem szakrendszerű oktatásban bevezetett változások Nevelési terv Iskolánk jövőképe, küldetése Alapelvünk Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, várható eredményei Oktatási és nevelési célok Működési célok Feladat: Eljárások, módszerek, eszközök Várható eredmények Feladataink a tanulási esélyegyenlőség megteremtésében A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Személyiségfejlesztés fő problémái, céljai és feladatai az egyes pedagógiai szakaszokban A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink A közösségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb szempontjaink: A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A tanítási óra E feladat megoldását, az integrációt elősegítő módszertani elemek: Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Projekt módszer Egyéb módszerek: A tanítási órán kívüli tevékenységek: Hagyományőrző tevékenységek Diákönkormányzat Napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon Diákétkeztetés Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök

4 Versenyek, vetélkedők, bemutatók Tanulmányi kirándulások Erdei iskola Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti, színházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata Hit- és vallásoktatás Beiskolázás Kiemelt gondozást igénylő tanulók Különleges gondozás Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavar A tanulási kudarcoknak kitett tanulók Sajátos nevelési igényű tanulók Tartósan beteg tanulók Integrációs felkészítésben részt vevő tanulók Tehetséges tanulók Szociálisan hátrányos tanulók Gyermek- és ifjúságvédelem Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai A gyermekvédelmi célok megvalósulását szolgáló tevékenységek Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek Iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési program Bevezető Egészségnevelés Az egészségnevelés tartalma Az egészségneveléshez kapcsolódó kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Tanulóink egészségi állapota Az egészségnevelés színterei az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkában Az iskolai közétkeztetés és a büfé A szenvedélybetegségek Mentális kórképek és pszichoszomatikus betegségek Az iskola-egészségügyi szolgálattal és más szervezetekkel való együttműködés Az egészségnevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Környezeti nevelés A környezeti nevelés fogalma A környezeti nevelés színterei az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkában Az intézmény és környezete A környezeti nevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Az egészségnevelési és a környezeti nevelési program végrehajtásának garanciái Az intézmény dolgozói és a program A taneszköz-ellátottság A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt nap: Családlátogatás Írásbeli tájékoztatás A szülők tájékoztatása az integrációs felkészítésben részt vevő tanulókkal kapcsolatosan: A szülők tájékoztatása a nem szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulókkal kapcsolatosan: Segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, eszközök és felszerelések jegyzékéről Helyi tanterv Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei

5 14.1. Tankönyvek esetében A taneszközök tekintetében A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei Beiratkozás az iskolába Beiratkozás az első osztályba Beiratkozás második-nyolcadik évfolyamba Továbbhaladás az iskolában Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltételei: Szöveges értékelés Értékelés a évfolyam végén Osztályozó vizsga Teljesítményértékelés A tanulók teljesítményének értékelése Elvek, követelmények: A tanulók értékelésének célja: Az értékelés helye a tanulás folyamatában A tanulók minősítése: Megállapodásaink a tanulók teljesítményértékelésével kapcsolatosan: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A magatartás és szorgalom minősítésének szempontjai A magatartásból adott minősítések feltételei: A szorgalom minősítésének tartalma: A modulok, programcsomagok, tantárgyi bontás nélkül oktatott tantárgyak A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az évfolyamon Cél: Feladatok: Megvalósítás A TÁMOP kódszámú "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben" című pályázatban vállaltak fenntartása, továbbvitele, kibővítése A pedagógiai program 2010/11-es tanévre szóló órahálói Mellékletek

6 A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása A Pedagógiai Programot és Helyi tantervet az iskola nevelőtestülete a május 4-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt a nevelőtestület képviselője, valamint kettő a testület által választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával tanúsítja. Oroszlány, május 4.. Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, illetőleg az elkészítéséhez a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Oroszlány, május 4. iskolai diákönkormányzat vezetője A Szülői Szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, illetőleg az elkészítéséhez a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Oroszlány, május 4. Szülői Szervezet vezetője A József Attila Általános Iskola Pedagógiai Programját és Helyi tantervét Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 22. napján tartott ülésén jóváhagyta Oroszlány, június. polgármester 6

7 A pedagógiai program érvényessége, módosítása, nyilvánossága A pedagógiai programunk hatálya, hatályba lépése Az iskola a jelen pedagógiai programot a 2010/2011-es tanévtől alkalmazza. E pedagógiai program az általános iskolai nevelés-oktatás, teljes, 8 éves képzési szakaszára készült és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata, értékelése A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja és értékeli. Négy év múlva a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes minden fejezetre kiterjedő felülvizsgálatát, értékelését. A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program módosítására a nevelőtestület, az igazgató, a nevelők szakmai munkaközösségei, a pedagógusok, a szülői szervezet, illetve a fenntartó tehet javaslatot. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselők útján javasolhatják. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell bevezetni. A nevelési, illetve a pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai program nyilvános, megtekinthető minden érdeklődő számára az irattárban, az igazgatónál, az igazgatóhelyetteseknél, a fenntartónál, a könyvtárban, a nevelői szobákban, illetve az iskola honlapján. 7

8 _ Az iskoláról Iskolánk a Vértes lábánál fekvő, 20 ezer lakosú Oroszlány város általános iskolái közül a legidősebb: szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A 60-as évek végéig "anyaiskolának" számított, a város életében meghatározó szerepe volt. A város terjeszkedésével, új iskolák megnyitásával, a lakókörzetünk összetételének romlásával, több szociálisan hátrányos helyzetű család ideköltözésével, a 80-as évek közepére fokozatosan háttérbe szorult. Az erőfeszítések ellenére úgy éreztük, hogy a szakmai és szakmán kívüli elismertségünk nem állt arányban a befektetett munkánkkal ben tantestületünk új koncepciót dolgozott ki az addigi jó és bevált hagyományokra építve, melynek következtében iskolánk 10 év alatt fokozatosan visszanyerte elismertségét. A felújítás következtében külsőleg megújult épületünk, vonzóbb lett. Belsőleg pedig beindítottuk a matematika - számítástechnika tagozatot, majd az emelt szintű idegen nyelv (német, angol) oktatását. Ennek következtében és a szabad iskolaválasztásnak köszönhetően intézményünkben a gyerekösszetétel arányosabbá vált. A pályázati lehetőségeket kihasználva az iskola tárgyi felszereltsége javult, amely lehetővé tette a még hatékonyabb oktató - nevelőmunkát., melynek egyik eredménye, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző szintű (városi, megyei, régiós, országos) tantárgyi versenyeken. Az újonnan érkezett kollégák is hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljanak elképzeléseink. Kreativitásukkal, tenni akarásukkal hozzájárultak az iskola fejlődéséhez. Ahhoz, hogy az eredményeinket megtartsuk, illetve fokozzuk hozzájárult, hogy mindig szoros együttműködésre törekedtünk a szülőkkel februárjában Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy intézményünket összevonja a város egy másik általános iskolájával. Az összevonás után iskolánk két intézménynek lett a jogutódja a 1999-ben bezárt Gárdonyi Géza Általános Iskolának és az Arany János Általános Iskolának ben jelentős változás következett be az iskola életében, intézményünk részt vett az országos iskolafelújítási programban (KDOP pályázat keretében), melynek következtében az egyik épületszárny egy szinttel való megemelése valósult meg. Itt kialakításra kerül 5 új, legalább 55m2-es tanterem, egy 114,79 m2-es könyvtár, egy közel 8

9 30m2-es könyvraktár. A két épületszárnyat összekötő nyaktag pedig ideális helyet adott az akadálymentesítéshez szükséges lift elhelyezésére. Az átalakítások következtében létrejött nagyobb területű tantermek, amellett, hogy nagyobb mozgási lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek, lehetővé teszik, olyan, bútorzat beszerzését (jól mozgatható asztalok, székek), amelyek a kompetencia alapú oktatáshoz szorosan kapcsolódó új munkaformák, tevékenységek pedagógia módszerek alkalmazását segítik. Az épület egészére kiterjedő strukturált hálózat kiépítésével lehetővé válik számítógépek és egyéb IKT eszközök elhelyezése is a tantermekben. A felújított épületben egyéb helyiségek kialakítására is sor került, melyek szintén fontos feladatokat látnak el az iskola életében. Az iskolai könyvtár a bővítés eredményeként biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök, számítógépek stb.). Központi szerepet tölthet be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának felkészítésében, közreműködik az intézmény oktatási, nevelési helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, egyéb iskolai, művelődési programok szervezésébe stb.). A klubszoba kialakítása nagymértékben segíti a DÖK vezetésének munkáját (tanácskozás, újságszerkesztés, megbeszélések, stb). A két fejlesztő szoba kialakításával lehetővé válik, hogy a pedagógiai szakszolgálat fejlesztései is helyben, az iskolában valósuljanak meg a pedagógusok (tanító, fejlesztőpedagógus) közötti napi kapcsolattartás, a célirányosabb a fejlesztés érdekében. A tornaszoba kialakításával a felső tagozatos tanulóknak nem kell a városi sportcsarnokba járni testnevelés órára. A tankonyha kialakítása hozzájárulhat, az oktatás élet- és gyakorlat-közelibbé tételéhez. Az itt megszerzett ismereteket a tanulók szinte azonnal képesek befektetni, alkalmazni, hasznosítani. A bevásárlás, főzés, közös étkezés, takarítás, szelektív szemétgyűjtés mind-mind a közös tevékenység részei. Mindezek mellett jelentős taneszköz-beszerzésre is sor került. Az tárgyi, környezeti megújulás mellett szakmai megújulásként bevezettük iskolánkba a kompetencia alapú oktatást a TÁMOP pályázat keretében. 9

10 A kompetencia alapú oktatás bevezetésének fő célja és feladata, hogy segítséget nyújtsunk tanulóinknak a sikeres tanuláshoz, hozzájárulva ezzel is valamennyi tanulónk esélyegyenlőségének biztosításához a tanulás területén. 10

11 _ Bevezető Napjainkban az oktatás is a változások idejét éli. Sorra jelennek meg újabb és újabb törvények, törvényerejű rendeletek, amelyek egy másfajta kihívást jelentenek az oktatónevelőmunkát végző pedagógusok számára. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény több alkalommal is nagyobb terjedelmű, átfogó változásokon ment keresztül. Így a pedagógiai programunk is bevezettük az első pedagógiai programunkat. A pedagógiai programra vonatkozó első nagy változást a közoktatási törvény évi módosítása jelentette, amelynek következtében minden iskolának szeptember l-ig felül kellett vizsgálnia a pedagógiai programját. A módosított közoktatási törvény 132..(1) pontja meghatározta azokat a szempontokat is, amelyek alapján a felülvizsgálatot el kellett végezni. A felülvizsgálat alapját a kerettanterv és a közoktatási törvény 48. -a adták ban az évi LXXIX. törvény ismét módosításra szorult, a kormány a évi LXV. törvénnyel egészítette ki. Új tartalmi elem a Ktv. 48..(3) bekezdésének előírása, amely az alábbiakat tartalmazza: Az "iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. A 2005/2006-os tanévben új pedagógiai programot készítettünk, amely szeptember 1-jével lépett életbe, mivel Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésén úgy határozott, hogy szeptember 1-jétől összevonja a József Attila Általános Iskolát és az Arany János Általános Iskolát. Az új pedagógiai programunkat e két intézmény pedagógiai programja alapján készítettük el, figyelembe véve az Országgyűlés év június 23-i ülésnapján elfogadott a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező évi LXV. törvényt, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletet, a fenntartónk középtávú intézkedési tervét és az intézményünk alapító okiratát ben a törvényi változások miatt, pedagógiai programunkat felülvizsgáltuk és módosítottuk. A módosítás kiterjedt a kulcskompetenciák fejlesztése az oktatás, nevelés 11

12 területén, az SNI tanulók fejlesztési tervére, a szöveges értékelésre az 1-4. évfolyamon (törvényi háttér, elvek, eljárások, mondatbank) 2010-ben a pedagógiai programunkat újból felülvizsgáltuk és módosítottuk, a módosítás indokai: a) A TÁMOP kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben című pályázat megvalósítása során szerzett ismeretek és korszerű módszertani eljárások beépítése. b) Az iskolánkba bevezetett "Arizona" program adaptálása, a tanítás-tanulás során felmerülő problémák, konfliktusok kezelésére. c) A nem szakrendszerű oktatás keretében végrehajtott változtatások. a) A TÁMOP kódszámú pályázat tartalma: A kompetencia alapú oktatás implementációja: A pályázat keretében bevezettük a szövegértés-szövegalkotás kompetencia programcsomagot az első és ötödik évfolyamon mindegyik osztályban teljes tantárgyi lefedettséggel, a matematika programcsomagot l. évfolyamon egy osztályban teljes tantárgyi lefedettséggel, az idegen nyelvi (angol) kompetencia programcsomagot teljes tantárgyi lefedettséggel, a szociális életvitel-környezeti programcsomagot beépítve az egyes tantárgyakba (történelem, földrajz, osztályfőnöki) és az IKT programcsomagot hatodik évfolyamon. Emellett a tömbösített oktatást 5-6. évfolyamon az informatika tantárgy keretében. Új tanulásszervezési módok, korszerű eljárások bevezetése: Az intézmény a projekt során felkészült az új tanulásszervezési módok, korszerű módszertani eljárások bevezetésére. Ennek érdekében minden megvalósító pedagógus elvégezte az új tanulásszervezési eljárások, valamint az új módszertani eljárások alkalmazására felkészítő képzést. Az intézmény az új tanulásszervezési eljárások bevezetése érdekében, a fejlesztési innovációja során kidolgozta, a pedagógiai programjában és a helyi tantervében megjelenítette a tantárgytömbösített oktatás helyi eljárásrendjét az 5-8. évfolyamokon a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének %-a mértékéig, valamint a magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításának eljárásrendjét. Fejlesztési innovációja során kidolgozta és megvalósította az iskola- óvoda átmenet megkönnyítésére a négy hetes Felfedező programját, az SNI tanulók integrációját segítő programját, melyet közösen dolgoztak ki a 12

13 pályázatban résztvevő feladat-ellátási helyek pedagógusai. Továbbá az olvasás, a magyar nyelv megszerettetését segítő olvasás hetét, a Lépésről lépésre iskolai program keretében szervezett háromhetes projektet, valamint a kompetenciafejlesztő programcsomagok moduláris oktatási programként való bevezetésének tervét. IKT eszközök oktatásban való használata: Az intézmény nevelőtestületének jelentős része rendelkezik valamilyen informatikai végzettséggel. A pályázat alapján minden megvalósító pedagógus felkészült az IKT eszközök oktatásban való használatára, így hatékonyabban tudják használni a TIOP pályázat eredményeként iskolánkba kerülő eszközöket. A fejlesztési innováció során kialakítottuk és pedagógiai programunkkal összehangoltuk az informatikai stratégiánkat. IPR gyakorlat módszertani továbbfejlesztése: Intézményünk nevelőtestülete a projekt során továbbfejlesztette a HHH tanulók integrációjával kapcsolatos kompetenciáit, ezért elvégezte a tantestület felét érintő IPR képzést. SNI fejlesztések: Intézményünk nevelőtestülete a projekt során továbbfejlesztette az SNI tanulók integrációjával kapcsolatos kompetenciáit, ezért elvégezte a tantestület felét érintő SNI tanulók együttnevelésére felkészítő képzést. A nevelőtestület két tagja pedig, mélyebben megismerte a befogadó (inkluzív) pedagógia elméletét és gyakorlatát. Kompetenciamérések eredményeinek értelmezésére való felkészülés: A tantestület két tagja a projekt keretében felkészült a kompetenciaméréseken élért eredmények egzakt, mélységi, tanulói szintű elemzésére. b) Az iskolánkba bevezetett "Arizona" program adaptálása. Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása. Az Arizona Program ezt a problémát próbálja orvosolni, hiszen célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarásmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban. A program eredete: Edward E. Ford vezette be 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen az elnevezés). Sikere miatt széles körben elterjedt. Németországban dr. Stefan Balke vezette be (német pszichológus). A pápai Weöres Sándor Általános Iskolának 13

14 Swchwetzingenben van partneriskolája, ott évek óta alkalmazzák a programot. Ennek szakmai anyagát a Hilde-Schule (a testvériskola) bocsátotta a pápaiak rendelkezésére, a pápai iskola pedig átadta a programot és tapasztalatokat nekünk, a József Attila Általános Iskolának. (az Arizona program eljárásrendje és dokumentumai a mellékletben) c) Nem szakrendszerű oktatásban bevezetett változások Nem szakrendszerű oktatást végzünk évfolyamon heti 6 órában. Ennek keretében bevezettük a nem szakrendszerű tantárgyat, amely heti óraszáma 3 óra. Ez az óraszám több tantárgy óraszámából kerül elvonásra. A három nem szakrendszerű tanóra mellett 5. évfolyamon a heti matematika órákból még 2 óra, magyar nyelv és irodalom órákból még 1 óra, 6. évfolyamon a heti matematika órákból még 1, magyar nyelv és irodalom órákból még 2 óra lesz nem szakrendszerű. (részletesebben a helyi tantervben) 14

15 _ Nevelési terv 1. Iskolánk jövőképe, küldetése Intézményünk kollektívája olyan optimista jövőképet vázol maga elé, amilyennek egy távolabbi jövőben látni szeretné az általános iskola működését, valamint annak feltételrendszerét. Meggyőződésünk, hogy a jövőkép értékes és hatékony motiváló tényező lehet a későbbi feladatok végrehajtásában. Olyan intézményt képzelünk el tehát, amelyben: a gyermekek korszerű, IKT eszközökkel ellátott, európai színvonalú iskolába járhatnak, ahol ellátásuk, oktatásuk a lehető legmagasabb szintű, a diákok a magyarság és európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és mintát kapnak, az emberi nemzeti értékeket megismertetik, elfogadtatják velük, a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete van, a kulcskompetenciák fejlesztésével az élethosszig tartó tanulást alapozzák meg, testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni, életformájukká válik a rendszeres mozgás, a mindennapos testedzés, az egészséges életmód. Mindent megteszünk azért, hogy diákjainkból nyitott, magabiztos, kedves, barátkozó természetű, szorgalmas, tisztelettudó, szófogadó, ambiciózus, együttműködő felnőttek váljanak. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni. Szeretnénk olyan gyerekeket nevelni, akik megfelelő szinten rendelkeznek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákkal, szeretik, védik a természetet. Ebben a nagy munkában legfontosabb szövetségesünknek a szülőket tekintjük. 15

16 2. Alapelvünk Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat. (József Attila) Iskolánk az együttműködés pedagógiájára épít. Tevékenységünk központjában a személyközpontú nevelés áll. Pedagógiai alapelveink: Az oktatás, nevelés eredményességét a következő pedagógiai alapelvekre alapozva kívánjuk biztosítani. Komplexitás elve Mely szerint figyelembe kell vennünk a biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi törvényszerűségek együttes hatását. Feladatunk, hogy ezeket a tényezőket összehangoljuk. Egyenrangúság elve Mely szerint a pedagógus és növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés, oktatás folyamatában, tiszteletben tartva egymás személyiségét, szeretetteljes emberi kapcsolatra törekedve. A pedagógus vezető szerepének elve Szoros összhangban van az előző elvvel, mely szerint megtartjuk vezető szerepünket a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulói aktivitás kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve Mely szerint biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaihoz és egyéni képességeihez mért fejlődést, segítjük őket az egyéni tanulás módszereinek elsajátításában. A közösségi élet élve Mely szerint célunk, hogy tanulóink az iskolai közösség aktív tagjaként éljenek. A közösségek biztosítsanak teret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kialakítására. Törekedjenek az egyéni és közösség iránti tiszteletre, humánumra. Tapasztalatszerzés elve Mely szerint biztosítjuk a tanulóink számára a tapasztalati úton történő ismeretszerzést és a tapasztalatokból történő általánosítást. Korszerű a mindennapi életben jól használható, 16

17 továbbépíthető alapműveltséget közvetítünk, mely lehetővé teszi a környezetben való tájékozódást. Külső hatások elve Mely szerint támaszkodjunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, a mindennapi életben szereznek. A bizalom elve Mely szerint munkánk során a bizalom, a megértés a tisztelet irányítson bennünket tanulóink személyisége iránt. A következetesség elve Mely szerint határozott követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben, az igényességre neveljük őket. Célunk az értelmes fegyelem, az erőfeszítésre sarkalló légkör kialakítása. Egyúttal lehetőséget nyújtunk az önállóság, kezdeményezőkészség, kreativitás kibontakoztatására is. A nevelés ellentmondásosságának elve Mely szerint feladatunk a nevelés folyamatában előforduló ellentmondások, - különböző hajlamok, igények, képességek és lehetőségek - közötti ellentétek feloldása. 17

18 _ 3. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, várható eredményei Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja Oktatási és nevelési célok Az iskolában folyó nevelés fő feladatainak megvalósításában célul tűzzük ki: A tanuló olyan személyiséggé váljon, aki nyitott az új iránt, változásra, megújulásra képes. Aki el tudja fogadni a másik ember személyiségét. Viselkedése udvarias, együttműködő. Képes az önálló és felelős tanulásra, munkavégzésre, tudásának gyakorlati alkalmazására. Saját és társai munkáját és eredményeit megbecsüli. Alakuljon ki benne az integratív-képi gondolkodásmód és az elvont-fogalmi és elemző gondolkodás. Aki ismeri és alkalmazza az emberek közti érintkezés, a kommunikáció formáit. Társas kapcsolataiban toleranciára, együttműködésre törekszik, magatartásával a konfliktusok kezelését, feloldását segíti. Igénye van az ápolt, gondozott megjelenésre, környezetre. Szolidáris a szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű, eltérő fejlődési ütemű társaival. Tiszteli, megbecsüli családját, hazáját, a nemzeti értékeket, hagyományokat és kultúránkat. Tevékeny, alkotó emberként kívánja élni életét. Igénye van az egészséges életmódra, ennek érdekében tudatosan él. Ismeri, tiszteli és óvja a természeti és az épített környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra eredményeit. 18

19 3.2. Működési célok Az iskola biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, esztétikus környezetet. Az oktatáshoz szükséges segéd- és szemléltető eszközöket. A nevelőtestületben a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatás kap prioritást. A megvalósítást az alkalmazásra kerülő korszerű eszközök, módszerek, szervezeti formák biztosítják: - digitális eszközök (IKT), - kompetencia alapú oktatás, - kooperatív technikák, differenciált tanulásszervezés, - projektmódszer, témahét - tömbösített oktatás - tantárgyi bontás nélküli oktatás A nevelőtestület célja, hogy az oktatást sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészítse ki. A szabadidős tevékenységrendszer segítse elő a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció kialakítását, a test és a lélek harmonikus fejlesztését. El szeretnénk érni, hogy az iskola végzős diákjai a minimális követelmények teljesítésén túl, az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a tantervben megfogalmazott követelményeknek. Tanulóink rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, bővíthető ismeretekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a következő iskolafok követelményeinek megfeleljenek. Alakuljon ki bennük elképzelés a továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést és a kötelességek gyakorlását illetően Feladat: A gyermeki fogékonyságra, érdeklődésre építve az alábbi készségeket, képességeket fejlesszük a tanulókban: 19

20 az ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket és képességeket /gondolkodás, beszéd, írás, olvasás, szövegértés, matematikai képességek, IKT kompetencia/, az egyéni tanulás hatékony módszereit, a kulturált viselkedés, magatartás, az emberek közti együttműködés helyes normáit, a kommunikáció elfogadott formáit, különösen a tiszta, szép magyar beszéd használatára, az egészséges életmódhoz, a környezeti neveléshez kapcsolódó ismereteket és szokásokat, a tanulók erkölcsi és akarati tulajdonságai, nemzeti értékeink, hagyományaink, valamint az anyanyelv ismeretét, szeretetét Eljárások, módszerek, eszközök Az ismeretek átadásában prioritást kap: a tanulókkal való egyéni bánásmód, a tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése, változatos munkaformák a tanítási órákon. A nevelésben, oktatásban alkalmazott módszerek: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, Követelés Gyakoroltatás Segítségadás Ellenőrzés Ösztönzés: jutalmazás, büntetés Elbeszélés Tények és jelenségek bemutatása Műalkotások bemutatása A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. Személyre szabott megbízatások adása. Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. Hagyományok kialakítása Követelés (házirend, osztályok szabályalkotása stb.) Ellenőrzés Ösztönzés A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. A követendő egyéni és csoportos 20

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára.

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára. 4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE Alapelveinkből, domináns értékeinkből következő, kiemelten kezelt stratégiai céljaink, ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben