PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 _ PEDAGÓGIAI PROGRAM József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/ Fax: 34/ Honlap: 1

2 " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) Tisztelettel köszöntök Mindenkit, aki a József Attila Általános Iskola pedagógiai programjába betekint. Ezt a programot intézményünk pedagógusaival állítottuk össze nagy felelősséggel, abban bízva, hogy ezzel hosszú távra meghatározhatjuk nevelési-oktatási tevékenységünket. Tisztelettel: Tóth Gábor igazgató 2

3 _ Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása... 6 A pedagógiai program érvényessége, módosítása, nyilvánossága... 7 Az iskoláról... 8 Bevezető a) A TÁMOP kódszámú pályázat tartalma: b) Az iskolánkba bevezetett "Arizona" program adaptálása c) Nem szakrendszerű oktatásban bevezetett változások Nevelési terv Iskolánk jövőképe, küldetése Alapelvünk Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, várható eredményei Oktatási és nevelési célok Működési célok Feladat: Eljárások, módszerek, eszközök Várható eredmények Feladataink a tanulási esélyegyenlőség megteremtésében A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Személyiségfejlesztés fő problémái, céljai és feladatai az egyes pedagógiai szakaszokban A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink A közösségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb szempontjaink: A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A tanítási óra E feladat megoldását, az integrációt elősegítő módszertani elemek: Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Projekt módszer Egyéb módszerek: A tanítási órán kívüli tevékenységek: Hagyományőrző tevékenységek Diákönkormányzat Napközi otthon, tanulószoba, iskolaotthon Diákétkeztetés Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök

4 Versenyek, vetélkedők, bemutatók Tanulmányi kirándulások Erdei iskola Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti, színházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata Hit- és vallásoktatás Beiskolázás Kiemelt gondozást igénylő tanulók Különleges gondozás Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavar A tanulási kudarcoknak kitett tanulók Sajátos nevelési igényű tanulók Tartósan beteg tanulók Integrációs felkészítésben részt vevő tanulók Tehetséges tanulók Szociálisan hátrányos tanulók Gyermek- és ifjúságvédelem Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai A gyermekvédelmi célok megvalósulását szolgáló tevékenységek Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek Iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési program Bevezető Egészségnevelés Az egészségnevelés tartalma Az egészségneveléshez kapcsolódó kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Tanulóink egészségi állapota Az egészségnevelés színterei az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkában Az iskolai közétkeztetés és a büfé A szenvedélybetegségek Mentális kórképek és pszichoszomatikus betegségek Az iskola-egészségügyi szolgálattal és más szervezetekkel való együttműködés Az egészségnevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Környezeti nevelés A környezeti nevelés fogalma A környezeti nevelés színterei az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkában Az intézmény és környezete A környezeti nevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Az egészségnevelési és a környezeti nevelési program végrehajtásának garanciái Az intézmény dolgozói és a program A taneszköz-ellátottság A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt nap: Családlátogatás Írásbeli tájékoztatás A szülők tájékoztatása az integrációs felkészítésben részt vevő tanulókkal kapcsolatosan: A szülők tájékoztatása a nem szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulókkal kapcsolatosan: Segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, eszközök és felszerelések jegyzékéről Helyi tanterv Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei

5 14.1. Tankönyvek esetében A taneszközök tekintetében A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei Beiratkozás az iskolába Beiratkozás az első osztályba Beiratkozás második-nyolcadik évfolyamba Továbbhaladás az iskolában Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltételei: Szöveges értékelés Értékelés a évfolyam végén Osztályozó vizsga Teljesítményértékelés A tanulók teljesítményének értékelése Elvek, követelmények: A tanulók értékelésének célja: Az értékelés helye a tanulás folyamatában A tanulók minősítése: Megállapodásaink a tanulók teljesítményértékelésével kapcsolatosan: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A magatartás és szorgalom minősítésének szempontjai A magatartásból adott minősítések feltételei: A szorgalom minősítésének tartalma: A modulok, programcsomagok, tantárgyi bontás nélkül oktatott tantárgyak A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az évfolyamon Cél: Feladatok: Megvalósítás A TÁMOP kódszámú "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben" című pályázatban vállaltak fenntartása, továbbvitele, kibővítése A pedagógiai program 2010/11-es tanévre szóló órahálói Mellékletek

6 A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása A Pedagógiai Programot és Helyi tantervet az iskola nevelőtestülete a május 4-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt a nevelőtestület képviselője, valamint kettő a testület által választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával tanúsítja. Oroszlány, május 4.. Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, illetőleg az elkészítéséhez a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Oroszlány, május 4. iskolai diákönkormányzat vezetője A Szülői Szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, illetőleg az elkészítéséhez a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Oroszlány, május 4. Szülői Szervezet vezetője A József Attila Általános Iskola Pedagógiai Programját és Helyi tantervét Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 22. napján tartott ülésén jóváhagyta Oroszlány, június. polgármester 6

7 A pedagógiai program érvényessége, módosítása, nyilvánossága A pedagógiai programunk hatálya, hatályba lépése Az iskola a jelen pedagógiai programot a 2010/2011-es tanévtől alkalmazza. E pedagógiai program az általános iskolai nevelés-oktatás, teljes, 8 éves képzési szakaszára készült és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata, értékelése A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja és értékeli. Négy év múlva a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes minden fejezetre kiterjedő felülvizsgálatát, értékelését. A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program módosítására a nevelőtestület, az igazgató, a nevelők szakmai munkaközösségei, a pedagógusok, a szülői szervezet, illetve a fenntartó tehet javaslatot. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselők útján javasolhatják. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell bevezetni. A nevelési, illetve a pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai program nyilvános, megtekinthető minden érdeklődő számára az irattárban, az igazgatónál, az igazgatóhelyetteseknél, a fenntartónál, a könyvtárban, a nevelői szobákban, illetve az iskola honlapján. 7

8 _ Az iskoláról Iskolánk a Vértes lábánál fekvő, 20 ezer lakosú Oroszlány város általános iskolái közül a legidősebb: szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A 60-as évek végéig "anyaiskolának" számított, a város életében meghatározó szerepe volt. A város terjeszkedésével, új iskolák megnyitásával, a lakókörzetünk összetételének romlásával, több szociálisan hátrányos helyzetű család ideköltözésével, a 80-as évek közepére fokozatosan háttérbe szorult. Az erőfeszítések ellenére úgy éreztük, hogy a szakmai és szakmán kívüli elismertségünk nem állt arányban a befektetett munkánkkal ben tantestületünk új koncepciót dolgozott ki az addigi jó és bevált hagyományokra építve, melynek következtében iskolánk 10 év alatt fokozatosan visszanyerte elismertségét. A felújítás következtében külsőleg megújult épületünk, vonzóbb lett. Belsőleg pedig beindítottuk a matematika - számítástechnika tagozatot, majd az emelt szintű idegen nyelv (német, angol) oktatását. Ennek következtében és a szabad iskolaválasztásnak köszönhetően intézményünkben a gyerekösszetétel arányosabbá vált. A pályázati lehetőségeket kihasználva az iskola tárgyi felszereltsége javult, amely lehetővé tette a még hatékonyabb oktató - nevelőmunkát., melynek egyik eredménye, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző szintű (városi, megyei, régiós, országos) tantárgyi versenyeken. Az újonnan érkezett kollégák is hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljanak elképzeléseink. Kreativitásukkal, tenni akarásukkal hozzájárultak az iskola fejlődéséhez. Ahhoz, hogy az eredményeinket megtartsuk, illetve fokozzuk hozzájárult, hogy mindig szoros együttműködésre törekedtünk a szülőkkel februárjában Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy intézményünket összevonja a város egy másik általános iskolájával. Az összevonás után iskolánk két intézménynek lett a jogutódja a 1999-ben bezárt Gárdonyi Géza Általános Iskolának és az Arany János Általános Iskolának ben jelentős változás következett be az iskola életében, intézményünk részt vett az országos iskolafelújítási programban (KDOP pályázat keretében), melynek következtében az egyik épületszárny egy szinttel való megemelése valósult meg. Itt kialakításra kerül 5 új, legalább 55m2-es tanterem, egy 114,79 m2-es könyvtár, egy közel 8

9 30m2-es könyvraktár. A két épületszárnyat összekötő nyaktag pedig ideális helyet adott az akadálymentesítéshez szükséges lift elhelyezésére. Az átalakítások következtében létrejött nagyobb területű tantermek, amellett, hogy nagyobb mozgási lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek, lehetővé teszik, olyan, bútorzat beszerzését (jól mozgatható asztalok, székek), amelyek a kompetencia alapú oktatáshoz szorosan kapcsolódó új munkaformák, tevékenységek pedagógia módszerek alkalmazását segítik. Az épület egészére kiterjedő strukturált hálózat kiépítésével lehetővé válik számítógépek és egyéb IKT eszközök elhelyezése is a tantermekben. A felújított épületben egyéb helyiségek kialakítására is sor került, melyek szintén fontos feladatokat látnak el az iskola életében. Az iskolai könyvtár a bővítés eredményeként biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök, számítógépek stb.). Központi szerepet tölthet be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának felkészítésében, közreműködik az intézmény oktatási, nevelési helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, egyéb iskolai, művelődési programok szervezésébe stb.). A klubszoba kialakítása nagymértékben segíti a DÖK vezetésének munkáját (tanácskozás, újságszerkesztés, megbeszélések, stb). A két fejlesztő szoba kialakításával lehetővé válik, hogy a pedagógiai szakszolgálat fejlesztései is helyben, az iskolában valósuljanak meg a pedagógusok (tanító, fejlesztőpedagógus) közötti napi kapcsolattartás, a célirányosabb a fejlesztés érdekében. A tornaszoba kialakításával a felső tagozatos tanulóknak nem kell a városi sportcsarnokba járni testnevelés órára. A tankonyha kialakítása hozzájárulhat, az oktatás élet- és gyakorlat-közelibbé tételéhez. Az itt megszerzett ismereteket a tanulók szinte azonnal képesek befektetni, alkalmazni, hasznosítani. A bevásárlás, főzés, közös étkezés, takarítás, szelektív szemétgyűjtés mind-mind a közös tevékenység részei. Mindezek mellett jelentős taneszköz-beszerzésre is sor került. Az tárgyi, környezeti megújulás mellett szakmai megújulásként bevezettük iskolánkba a kompetencia alapú oktatást a TÁMOP pályázat keretében. 9

10 A kompetencia alapú oktatás bevezetésének fő célja és feladata, hogy segítséget nyújtsunk tanulóinknak a sikeres tanuláshoz, hozzájárulva ezzel is valamennyi tanulónk esélyegyenlőségének biztosításához a tanulás területén. 10

11 _ Bevezető Napjainkban az oktatás is a változások idejét éli. Sorra jelennek meg újabb és újabb törvények, törvényerejű rendeletek, amelyek egy másfajta kihívást jelentenek az oktatónevelőmunkát végző pedagógusok számára. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény több alkalommal is nagyobb terjedelmű, átfogó változásokon ment keresztül. Így a pedagógiai programunk is bevezettük az első pedagógiai programunkat. A pedagógiai programra vonatkozó első nagy változást a közoktatási törvény évi módosítása jelentette, amelynek következtében minden iskolának szeptember l-ig felül kellett vizsgálnia a pedagógiai programját. A módosított közoktatási törvény 132..(1) pontja meghatározta azokat a szempontokat is, amelyek alapján a felülvizsgálatot el kellett végezni. A felülvizsgálat alapját a kerettanterv és a közoktatási törvény 48. -a adták ban az évi LXXIX. törvény ismét módosításra szorult, a kormány a évi LXV. törvénnyel egészítette ki. Új tartalmi elem a Ktv. 48..(3) bekezdésének előírása, amely az alábbiakat tartalmazza: Az "iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. A 2005/2006-os tanévben új pedagógiai programot készítettünk, amely szeptember 1-jével lépett életbe, mivel Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésén úgy határozott, hogy szeptember 1-jétől összevonja a József Attila Általános Iskolát és az Arany János Általános Iskolát. Az új pedagógiai programunkat e két intézmény pedagógiai programja alapján készítettük el, figyelembe véve az Országgyűlés év június 23-i ülésnapján elfogadott a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező évi LXV. törvényt, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletet, a fenntartónk középtávú intézkedési tervét és az intézményünk alapító okiratát ben a törvényi változások miatt, pedagógiai programunkat felülvizsgáltuk és módosítottuk. A módosítás kiterjedt a kulcskompetenciák fejlesztése az oktatás, nevelés 11

12 területén, az SNI tanulók fejlesztési tervére, a szöveges értékelésre az 1-4. évfolyamon (törvényi háttér, elvek, eljárások, mondatbank) 2010-ben a pedagógiai programunkat újból felülvizsgáltuk és módosítottuk, a módosítás indokai: a) A TÁMOP kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben című pályázat megvalósítása során szerzett ismeretek és korszerű módszertani eljárások beépítése. b) Az iskolánkba bevezetett "Arizona" program adaptálása, a tanítás-tanulás során felmerülő problémák, konfliktusok kezelésére. c) A nem szakrendszerű oktatás keretében végrehajtott változtatások. a) A TÁMOP kódszámú pályázat tartalma: A kompetencia alapú oktatás implementációja: A pályázat keretében bevezettük a szövegértés-szövegalkotás kompetencia programcsomagot az első és ötödik évfolyamon mindegyik osztályban teljes tantárgyi lefedettséggel, a matematika programcsomagot l. évfolyamon egy osztályban teljes tantárgyi lefedettséggel, az idegen nyelvi (angol) kompetencia programcsomagot teljes tantárgyi lefedettséggel, a szociális életvitel-környezeti programcsomagot beépítve az egyes tantárgyakba (történelem, földrajz, osztályfőnöki) és az IKT programcsomagot hatodik évfolyamon. Emellett a tömbösített oktatást 5-6. évfolyamon az informatika tantárgy keretében. Új tanulásszervezési módok, korszerű eljárások bevezetése: Az intézmény a projekt során felkészült az új tanulásszervezési módok, korszerű módszertani eljárások bevezetésére. Ennek érdekében minden megvalósító pedagógus elvégezte az új tanulásszervezési eljárások, valamint az új módszertani eljárások alkalmazására felkészítő képzést. Az intézmény az új tanulásszervezési eljárások bevezetése érdekében, a fejlesztési innovációja során kidolgozta, a pedagógiai programjában és a helyi tantervében megjelenítette a tantárgytömbösített oktatás helyi eljárásrendjét az 5-8. évfolyamokon a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének %-a mértékéig, valamint a magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításának eljárásrendjét. Fejlesztési innovációja során kidolgozta és megvalósította az iskola- óvoda átmenet megkönnyítésére a négy hetes Felfedező programját, az SNI tanulók integrációját segítő programját, melyet közösen dolgoztak ki a 12

13 pályázatban résztvevő feladat-ellátási helyek pedagógusai. Továbbá az olvasás, a magyar nyelv megszerettetését segítő olvasás hetét, a Lépésről lépésre iskolai program keretében szervezett háromhetes projektet, valamint a kompetenciafejlesztő programcsomagok moduláris oktatási programként való bevezetésének tervét. IKT eszközök oktatásban való használata: Az intézmény nevelőtestületének jelentős része rendelkezik valamilyen informatikai végzettséggel. A pályázat alapján minden megvalósító pedagógus felkészült az IKT eszközök oktatásban való használatára, így hatékonyabban tudják használni a TIOP pályázat eredményeként iskolánkba kerülő eszközöket. A fejlesztési innováció során kialakítottuk és pedagógiai programunkkal összehangoltuk az informatikai stratégiánkat. IPR gyakorlat módszertani továbbfejlesztése: Intézményünk nevelőtestülete a projekt során továbbfejlesztette a HHH tanulók integrációjával kapcsolatos kompetenciáit, ezért elvégezte a tantestület felét érintő IPR képzést. SNI fejlesztések: Intézményünk nevelőtestülete a projekt során továbbfejlesztette az SNI tanulók integrációjával kapcsolatos kompetenciáit, ezért elvégezte a tantestület felét érintő SNI tanulók együttnevelésére felkészítő képzést. A nevelőtestület két tagja pedig, mélyebben megismerte a befogadó (inkluzív) pedagógia elméletét és gyakorlatát. Kompetenciamérések eredményeinek értelmezésére való felkészülés: A tantestület két tagja a projekt keretében felkészült a kompetenciaméréseken élért eredmények egzakt, mélységi, tanulói szintű elemzésére. b) Az iskolánkba bevezetett "Arizona" program adaptálása. Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása. Az Arizona Program ezt a problémát próbálja orvosolni, hiszen célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarásmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban. A program eredete: Edward E. Ford vezette be 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen az elnevezés). Sikere miatt széles körben elterjedt. Németországban dr. Stefan Balke vezette be (német pszichológus). A pápai Weöres Sándor Általános Iskolának 13

14 Swchwetzingenben van partneriskolája, ott évek óta alkalmazzák a programot. Ennek szakmai anyagát a Hilde-Schule (a testvériskola) bocsátotta a pápaiak rendelkezésére, a pápai iskola pedig átadta a programot és tapasztalatokat nekünk, a József Attila Általános Iskolának. (az Arizona program eljárásrendje és dokumentumai a mellékletben) c) Nem szakrendszerű oktatásban bevezetett változások Nem szakrendszerű oktatást végzünk évfolyamon heti 6 órában. Ennek keretében bevezettük a nem szakrendszerű tantárgyat, amely heti óraszáma 3 óra. Ez az óraszám több tantárgy óraszámából kerül elvonásra. A három nem szakrendszerű tanóra mellett 5. évfolyamon a heti matematika órákból még 2 óra, magyar nyelv és irodalom órákból még 1 óra, 6. évfolyamon a heti matematika órákból még 1, magyar nyelv és irodalom órákból még 2 óra lesz nem szakrendszerű. (részletesebben a helyi tantervben) 14

15 _ Nevelési terv 1. Iskolánk jövőképe, küldetése Intézményünk kollektívája olyan optimista jövőképet vázol maga elé, amilyennek egy távolabbi jövőben látni szeretné az általános iskola működését, valamint annak feltételrendszerét. Meggyőződésünk, hogy a jövőkép értékes és hatékony motiváló tényező lehet a későbbi feladatok végrehajtásában. Olyan intézményt képzelünk el tehát, amelyben: a gyermekek korszerű, IKT eszközökkel ellátott, európai színvonalú iskolába járhatnak, ahol ellátásuk, oktatásuk a lehető legmagasabb szintű, a diákok a magyarság és európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és mintát kapnak, az emberi nemzeti értékeket megismertetik, elfogadtatják velük, a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete van, a kulcskompetenciák fejlesztésével az élethosszig tartó tanulást alapozzák meg, testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok hagyják el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni, életformájukká válik a rendszeres mozgás, a mindennapos testedzés, az egészséges életmód. Mindent megteszünk azért, hogy diákjainkból nyitott, magabiztos, kedves, barátkozó természetű, szorgalmas, tisztelettudó, szófogadó, ambiciózus, együttműködő felnőttek váljanak. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni. Szeretnénk olyan gyerekeket nevelni, akik megfelelő szinten rendelkeznek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákkal, szeretik, védik a természetet. Ebben a nagy munkában legfontosabb szövetségesünknek a szülőket tekintjük. 15

16 2. Alapelvünk Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat. (József Attila) Iskolánk az együttműködés pedagógiájára épít. Tevékenységünk központjában a személyközpontú nevelés áll. Pedagógiai alapelveink: Az oktatás, nevelés eredményességét a következő pedagógiai alapelvekre alapozva kívánjuk biztosítani. Komplexitás elve Mely szerint figyelembe kell vennünk a biológiai, fiziológiai, pszichológiai, társadalmi törvényszerűségek együttes hatását. Feladatunk, hogy ezeket a tényezőket összehangoljuk. Egyenrangúság elve Mely szerint a pedagógus és növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés, oktatás folyamatában, tiszteletben tartva egymás személyiségét, szeretetteljes emberi kapcsolatra törekedve. A pedagógus vezető szerepének elve Szoros összhangban van az előző elvvel, mely szerint megtartjuk vezető szerepünket a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulói aktivitás kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve Mely szerint biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaihoz és egyéni képességeihez mért fejlődést, segítjük őket az egyéni tanulás módszereinek elsajátításában. A közösségi élet élve Mely szerint célunk, hogy tanulóink az iskolai közösség aktív tagjaként éljenek. A közösségek biztosítsanak teret a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kialakítására. Törekedjenek az egyéni és közösség iránti tiszteletre, humánumra. Tapasztalatszerzés elve Mely szerint biztosítjuk a tanulóink számára a tapasztalati úton történő ismeretszerzést és a tapasztalatokból történő általánosítást. Korszerű a mindennapi életben jól használható, 16

17 továbbépíthető alapműveltséget közvetítünk, mely lehetővé teszi a környezetben való tájékozódást. Külső hatások elve Mely szerint támaszkodjunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, a mindennapi életben szereznek. A bizalom elve Mely szerint munkánk során a bizalom, a megértés a tisztelet irányítson bennünket tanulóink személyisége iránt. A következetesség elve Mely szerint határozott követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben, az igényességre neveljük őket. Célunk az értelmes fegyelem, az erőfeszítésre sarkalló légkör kialakítása. Egyúttal lehetőséget nyújtunk az önállóság, kezdeményezőkészség, kreativitás kibontakoztatására is. A nevelés ellentmondásosságának elve Mely szerint feladatunk a nevelés folyamatában előforduló ellentmondások, - különböző hajlamok, igények, képességek és lehetőségek - közötti ellentétek feloldása. 17

18 _ 3. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, várható eredményei Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja Oktatási és nevelési célok Az iskolában folyó nevelés fő feladatainak megvalósításában célul tűzzük ki: A tanuló olyan személyiséggé váljon, aki nyitott az új iránt, változásra, megújulásra képes. Aki el tudja fogadni a másik ember személyiségét. Viselkedése udvarias, együttműködő. Képes az önálló és felelős tanulásra, munkavégzésre, tudásának gyakorlati alkalmazására. Saját és társai munkáját és eredményeit megbecsüli. Alakuljon ki benne az integratív-képi gondolkodásmód és az elvont-fogalmi és elemző gondolkodás. Aki ismeri és alkalmazza az emberek közti érintkezés, a kommunikáció formáit. Társas kapcsolataiban toleranciára, együttműködésre törekszik, magatartásával a konfliktusok kezelését, feloldását segíti. Igénye van az ápolt, gondozott megjelenésre, környezetre. Szolidáris a szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű, eltérő fejlődési ütemű társaival. Tiszteli, megbecsüli családját, hazáját, a nemzeti értékeket, hagyományokat és kultúránkat. Tevékeny, alkotó emberként kívánja élni életét. Igénye van az egészséges életmódra, ennek érdekében tudatosan él. Ismeri, tiszteli és óvja a természeti és az épített környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra eredményeit. 18

19 3.2. Működési célok Az iskola biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, esztétikus környezetet. Az oktatáshoz szükséges segéd- és szemléltető eszközöket. A nevelőtestületben a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatás kap prioritást. A megvalósítást az alkalmazásra kerülő korszerű eszközök, módszerek, szervezeti formák biztosítják: - digitális eszközök (IKT), - kompetencia alapú oktatás, - kooperatív technikák, differenciált tanulásszervezés, - projektmódszer, témahét - tömbösített oktatás - tantárgyi bontás nélküli oktatás A nevelőtestület célja, hogy az oktatást sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészítse ki. A szabadidős tevékenységrendszer segítse elő a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció kialakítását, a test és a lélek harmonikus fejlesztését. El szeretnénk érni, hogy az iskola végzős diákjai a minimális követelmények teljesítésén túl, az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a tantervben megfogalmazott követelményeknek. Tanulóink rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, bővíthető ismeretekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a következő iskolafok követelményeinek megfeleljenek. Alakuljon ki bennük elképzelés a továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést és a kötelességek gyakorlását illetően Feladat: A gyermeki fogékonyságra, érdeklődésre építve az alábbi készségeket, képességeket fejlesszük a tanulókban: 19

20 az ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket és képességeket /gondolkodás, beszéd, írás, olvasás, szövegértés, matematikai képességek, IKT kompetencia/, az egyéni tanulás hatékony módszereit, a kulturált viselkedés, magatartás, az emberek közti együttműködés helyes normáit, a kommunikáció elfogadott formáit, különösen a tiszta, szép magyar beszéd használatára, az egészséges életmódhoz, a környezeti neveléshez kapcsolódó ismereteket és szokásokat, a tanulók erkölcsi és akarati tulajdonságai, nemzeti értékeink, hagyományaink, valamint az anyanyelv ismeretét, szeretetét Eljárások, módszerek, eszközök Az ismeretek átadásában prioritást kap: a tanulókkal való egyéni bánásmód, a tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése, változatos munkaformák a tanítási órákon. A nevelésben, oktatásban alkalmazott módszerek: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, Követelés Gyakoroltatás Segítségadás Ellenőrzés Ösztönzés: jutalmazás, büntetés Elbeszélés Tények és jelenségek bemutatása Műalkotások bemutatása A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. Személyre szabott megbízatások adása. Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. Hagyományok kialakítása Követelés (házirend, osztályok szabályalkotása stb.) Ellenőrzés Ösztönzés A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. A követendő egyéni és csoportos 20

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelőtestület elfogadta: 2004. 05. 28. A fenntartó jóváhagyta: 2004. 06. 15. Módosítva: 2007. 11. 16. Szakértői

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben