2. A A A A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A 10 3. A 11 4. A 13 5. A"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Iskolánk bemutatása... 5 Tanulóinkról... 6 Személyi feltételeink... 6 Helyzetelemzés... 6 Nevelési program Az isk olában folyó nevelő-ok tató munk a pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Céljaink Feladataink Oktatás- és tanulásszervezési eljárásaink A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A k özösségfejlesztéssel, az isk ola szereplőinek együttműk ödésével k apcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai A k iemelt figyelmet igénylő tanulók k al k apcsolatos pedagógiai tevék enység helyi rendje Sajátos nevelési igényű tanulók A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: A kiemelten tehetséges tanulók A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyak orlásának rendje A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek Jutalmazás A tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó el vek A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei k apcsolattartásának formái A kapcsolattartás szervezeti keretei A kapcsolattartás módja A külső kapcsolatok rendszere A teljes k örű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok : Lásd helyi tanterv Egészségnevelési program (69. oldal) A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Az alkalmassági vizsga szabályai A felvétel és az átvétel helyi szabályai A szülő kötelezettségvállalása A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek A kompetenciaalapú oktatás alkalmazása A napközi otthon és a tanulószoba pedagógiai programja Célok Alapelvek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tanulmányi munka Szabadidős foglalkozások

2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A napközi otthon tevékenységrendszere A tanulók tevékenységének értékelése Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok meghatározásának elvei: A házi feladatok meghatározásának korlátai: SNI: Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok, feladatok, tartalmak, tevékenységek, követelmények Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák és azok gyakorlati alkalmazása. Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák és azok gyakorlati alkalmazása Konfliktusok az iskolában A konfliktusok okai, megjelenése, jellemzői Az iskolában létrejövő konfliktusok résztvevői és megoldásuk fejlesztése Gyakorlati program konfliktusok megoldásának fejlesztésére az iskolában Referenciaintézményi tevékenység Helyi tanterv A választott kerettanterv megnevezése: Táblázat56 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, pedagógiai, metodikai alapok Az ok tatásban alk almazható tank önyvek, tanulmányi segédletek és taneszk özök k iválasztásának elvei, figyelembe véve a tank önyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A tanuló tanulmányi munk ájának írásban, szóban vagy gyak orlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummativ, fejlesztő formái, valamint az isk olai írásbeli, szóbeli, gyak orlati beszámoltatások, az ismeretek számonk érésének rendje Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei: A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei Az értékelés fajtái A magatartás és szorgalom minősítésének elvei A magatartás értékelésének szempontjai: A szorgalom értékelésének szempontjai: A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei Az egészség nevelési elvek Egészségnevelési program Elsősegély-nyújtási alapismeretek A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Kapcsolódás az egészségügy területével A Mini Hungarofit módszer bemutatása és értékelési rendszere A mindennapos testnevelés A környezeti nevelési elvek: Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából Környezeti nevelési múltunk, jelenünk Erőforrások Belső erőforrások Külső erőforrások

3 Tárgyi erőforrások Alapelvek, jövőkép, célok Az iskola hitvallása az iskolai környezeti nevelés szemlélete Általános céljaink a környezeti nevelésben A környezeti nevelés kiemelt alapelvei Pedagógiai célok és elérésükhöz szükséges készségek kialakítása és fejlesztése Konkrét célok és feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek Környezeti nevelés az osztályfőnöki órákon Erdei iskola Tanulmányi kirándulás Sportnap Témanap Témahét Tanórán kívüli tevékenységek Módszerek A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi elvárások megítélésével A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák: Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai: Eredményvizsgálatunk Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek: Továbbképzések Kommunikáció Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Záró rendelkezések (Érvényesség, felülvizsgálat, módosítás, nyilvánosság) A pedagógiai program érvényességi ideje Legitimációs záradék Mellékletek-CD sz.melléklet: Az alsó tagozat helyi tanterve sz. melléklet: A felső tagozat helyi tanterve szak rendszerű oktatás sz. melléklet: Az alapfokú művészetoktatési intézmény helyi tantervei A k épzőművészet tanszakainak helyi tanterve A színművészet tanszakainak helyi tanterve A táncművészet tanszak ainak helyi tanterve A zeneművészeti tanszak helyi tanterve sz. mellék let: A pedagógiai program végrehajtásához szük séges nevelő-ok tató munkát segítő kötelező (minimális) eszközök és felszerelések jegyzéke sz. melléklet: Helyi óvodai nevelési program

4 Bevezető Az isk ola adatai Neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája OM azonosítója: Feladatellátási helye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Az intézmény telephelye: 6722 Szeged, Batthyány u. 5. Az intézmény típusa: többcélú, összetett isk ola gyakorlóóvoda gyakorló általános iskola gyakorló alapfokú művészeti iskola Feladatai: óvodai nevelés általános iskolai nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: - gyakorlati képzés (pedagógusképzés) - referencia intézményi szakmai szolgáltatás Az évfolyamok száma: Óvodai nevelés: kis-, középső és nagycsoport Általános iskolai nevelés-oktatás: angol nyelvi drámaosztály (emelt szint) német nyelvi drámaosztály (emelt szint) ének- és zeneművészeti osztály (emelt szint) képzőművészeti osztály (emelt szint) Alapfokú művészetoktatás 6 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény kétéves előképzővel A művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: Alapfokú művészetoktatás előképzővel: képző- és iparművészeti ág - tanszakok: grafika, festészet, kézművesség, fatárgy, média, bábkészítő, textil, bőrműves szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: 4

5 - tanszakok: grafika és festészet, környezet és kézműves kultúra tanszak színművészet-bábművészeti ág - tanszakok: bábjáték, színjáték (magyar nyelvű), színjáték (angol nyelvű), színjáték (német nyelvű) szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: - tanszakok: színjáték (magyar nyelvű), színjáték (angol nyelvű), színjáték (német nyelvű) táncművészeti ág - tanszakok: balett, modern-kortárstánc, népi játék-néptánc, társastánc szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: - tanszakok: balett, moderntánc, népi játék-néptánc, társastánc zeneművészeti ág - tanszakok: szolfézs (kórus/zenetörténet/zeneirodalom), furulya, zongora szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: - tanszakok: szolfézs, furulya, zongora Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, szék helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.), Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.). Iskolánk bemutatása A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája több mint 80 éve Szeged városának egyik meghatározó nevelési-oktatási intézménye. Azt, hogy ilyen hosszú idő óta meghatározó intézmény, több dolognak köszönheti: Frekventált helyen fekszik, könnyen megközelíthető, a klinikák és a felsőoktatási intézmények közelsége miatt az ott dolgozó szülők szívesen adják gyermekeiket a gyakorlóiskolába, így többségében értelmiségi szülők gyermekeiből állnak össze a tanulóközösségeink. Az iskola épületének minősége az átlagosnál jobbnak mondható. Az épület kétemeletes (négyszintes), barokk palota. Három utcára néző külső homlokzattal; egy kosárlabdapályát körülölelő és egy kézilabdapályához csatlakozó belső homlokzattal rendelkező épülettömb. A kis és nagy tornatermet, valamint az öltözőket 2002-ben korszerűsítettük, majd egy tornaszobát is kialakítottunk az 1-2. osztályosoknak. A kb m 2 -es iskola teljes belső festése és a mázolás 2003-ban megtörtént, azóta folyamatosan végzünk tisztasági festéseket re sikerült befejezni az iskola tatarozását. Még a nyílászárok cseréje van hátra, amihez keressük a pályázati lehetőségeket. Hagyományaink ősszel a Bárdos Kicsinyek Kórusa szülői és iskolai támogatással kórustáborban vesz részt, ősz elején két hatodikos osztályunk egy-egy hetet tölt az erdei iskolában szülői és iskolai támogatással, decemberben a Diákönkormányzat Mikulás napi kirándulást szervez az alsó tagozatosoknak Mikulás napján megajándékozzák egymást a testvérosztályok, kétévente decemberben kerül megrendezésre a diákok és a szülők közreműködésével a fabatkavásár, decemberben az utolsó tanítási napon a karácsonyi hangversennyel köszönünk el egymástól a Dómban, januárban és/vagy februárban sítáborokat szervezünk tanítványainknak, 5

6 februárban az alsó tagozatosoknak farsangi, a felső tagozatosoknak Bálint napi bált rendezünk, tavasszal a másik két hatodik osztályunk tölt el egy-egy hetet az erdei iskolában szülői és iskolai támogatással, de ha a tananyag ütemezése megkívánja, ez 7. osztály őszén is megvalósítható, a Bartók Kórus diákjai tavasszal szülői és iskolai támogatással kórustáborba mennek, májusban a művészeti iskola tanszakainak nyilvános, ünnepélyes záróvizsgáját tartjuk, négyévente Művészeti Gálát szervezünk diákjaink szereplésével, egész évben rendszeresen szervezünk mozi-, színház-, múzeum- és kiállításlátogatásokat az igényeknek megfelelően Ausztriába és Angliába önköltséges kirándulásokat szervezünk nyelvtanulás céljából, az igények figyelembe vételével nyári táborokat szervezünk tanítványainknak, Iskolánk 2009-ben elnyerte az ÖKOiskola címet, mindent megteszünk, hogy ezt a címet megtarthassuk. Tanulóink ról Töretlen az a hagyományunk, hogy tanulóink tudásorientáltak, amit a szüleik támogatnak. Azzal a céllal iratkoznak a gyakorlóiskolánkba, hogy olyan alaptudásra tegyenek szert, amely biztosítja számukra középiskolába a sikeres felvételt, valamint alapot ad az egész életen át tartó tanulásra. Továbbra is ezt tekintjük legfőbb célunknak. Személyi feltételeink A nevelőtestület jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szerető pedagógusokból áll, akik az alapfokú nevelő-oktató munka és a művészeti alapiskolai munka mellett sok más feladatot látnak el: óraadóként tanítanak a főiskolai kar és az egyetem különböző tanszékein, szakdolgozatok témavezető tanárai, záróvizsga-bizottság tagjai, tankönyvszerzők, ezért nevelőtestületünk pedagógusainak publikációs listája jelentős, könyvek, tankönyvek, tanulmányok szerepelnek e listán. Szívesen szervezünk városi - megyei szintű továbbképzéseket, bemutató-tanításokat. A testület tagjai már a kötelező tanártovábbképzés előtt önként és rendszeresen tanultak, elsősorban a 2. vagy 3. diploma, ill. a szakvizsga megszerzéséért, nevelőtestületünk több mint kétharmada szakvizsgázott pedagógus. Gyakorlóiskolánk a fennálló több mint nyolc évtized alatt olyan hagyományokat alakított ki, amelyeket folytatni kívánunk, hiszen nevelő-oktató munkánk töretlen sikerének egyik alappillére a hagyományőrzés és hagyományok teremtése, vannak olyanok, amelyek a kezdetek óta megvannak, vannak több évtizedes hagyományaink, és vannak mindössze néhány évesek. Részt veszünk a különböző szintű tanulmányi-, sport- és művészeti versenyeken, bemutatókon, ezekre a versenyekre felkészítjük tanulóinkat, ebbe a munkába a tanító- és tanárjelölteket is bevonjuk. Iskolánk szervez és lebonyolít különböző szintű tanulmányi és művészeti versenyeket a tanító- és tanárjelöltek bevonásával. Nevelőtestületünk tagjai városi és megyei szintű bemutatókon ismertetik meg gyakorlóiskolánk munkáját és az új pedagógiai kísérletek eredményeit. Rendszeresen részt vesznek és előadásokat tartanak hazai és külföldi tudományos konferenciákon. Helyzetelemzés Iskolánk folyamatosan végzett és végez elégedettségméréseket, külső szakértőkkel is végeztettünk ilyen méréseket, ezekből a következő állapítható meg: Iskolánk erősségei: jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szerető, stabil nevelőtestület, emelt szintű oktatást biztosító rendszer, 6

7 tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredmények, odafigyelő szülői háttér, jó kapcsolat a szülőkkel, 90 % fölötti középiskolai beiskolázási arány, erős, következetes követelményrendszer, iskolánk fekvése, egyetemek, klinikák, főiskola közelsége, számítástechnika oktatása, a művészeti alapiskola adta előnyök kihasználhatósága, nem a KIK-hez, hanem az egyetemhez való tartozás, a nevelőtestület tagjai pedagógiai és szakmai továbbképzések elvégzésében élen járnak. Iskolánk gyenge pontjai: egyes osztályokban magas tanulói létszám, a szakvezetők egyenetlen terhelése, nem tanítunk második idegen nyelvet, nehezen valósítható meg az osztályok közötti átjárhatóság, nincs anyagi fedezet a sokoldalú délutáni foglalkoztatásra. Milyen új társadalmi (szülői) elvárásokra számíthatunk? tanítsunk második idegen nyelvet, több ingyenes szakkör működhessen a természettudományok területén is, a magyart és a matematikát lehessen csoportbontásban tanítani, tanítsunk első osztálytól informatikát. Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Pedagógiai alapelveink az egyéni igényekhez illeszkedő oktatási környezet kialakítása, az egyéni fejlődés tiszteletben tartása (differenciálás), a pedagógus mint tanulást segítő társ elvének megvalósítása, a tanuló felelősségvállalása saját tanulása folyamatáért, erőpróbára késztető tanulási környezet biztosítása, átfogó tanulási célok és célterületek szem előtt tartása, a tudás relevanciájának tudatosítása, a használható tudás fontossága és a tudásépítés szem előtt tartása, a kompetenciák fejlesztése, ezek fontosságának tudatosítása, egész életen át tartó tanulás feltételeinek kialakítása, a tanulók erősségeinek visszaigazolása társaik által is, pedagógiai megközelítések újraértékelése, a valaha létezett pedagógiák szükség szerinti alkalmazása, iskolai szintű értékelés bevezetése, a tanfelügyelet támogató szerepének kihasználása Céljaink A tanulók fejlődő személyiségének lehetőség szerinti teljes kibontakoztatása az egyéni készségek és képességek figyelembe vételével. A tanulók differenciált oktatása, az egyéni képességek kibontakoztatására. 7

8 Felkészítés középiskolai tanulmányok sikeres folytatására. A személyiségnek legmegfelelőbb kommunikációs kultúra és stratégia kialakítása. Az idegen nyelvek tanulási igényeinek felkeltése, hogy európai polgárokká válhassanak diákjaink. Olyan művészeti nevelés, amelynek hatására a művészeteket értő és szerető polgárokká válnak. A vallás- és világnézeti tanítások tartalmának semleges bemutatása. Az egészséges életvitelre nevelés, a mindennapos testnevelés megvalósítása, amelynek eredményeként tanulóink a társadalom egészséges, megbízható és azonos eséllyel rendelkező polgárai lehetnek. A hon- és népismeret igényének kialakítása, történelmi és kulturális hagyományok ápolása. A környezeti nevelés keretében a természet megismerése, megszerettetése, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Hazai és nemzetközi felméréseket elemezve fő céljaink közé soroljuk a kulcskompetenciák fejlesztését, hogy tanítványaink az EU elvárásainak is minél magasabb szinten eleget tudjanak tenni. Művészeti nevelésünk célja, hogy a művészeti oktatásban résztvevő tanulók a tantervben előírt követelményeknek a lehető legjobb szinten eleget tegyenek. A művészeti gálákon és bemutatókon széles közösség előtt kibontakoztathassák és megmutathassák képességeiket. A művészeti iskolánk nevelési és oktatási programja szorosan kapcsolódik általános iskolai osztályaink oktatási és nevelési programjához Feladataink A több funk cióból adódóan feladataink sok rétűek : Fő oktatási feladatunk, hogy minden gyermek - az egyéni képességeket figyelembe véve a leghatékonyabban a legjobb eredményekkel tegyen eleget az általános iskola követelményeinek. Alapcélunk, hogy tanítványainkat felkészítsük a középiskolai tanulmányok megkezdésére. Az értelmi, érzelmi, esztétikai és egészségnevelés olyan szinten folyjon, hogy minden gyermek számára optimálisan biztosítsa a testi, lelki és szellemi fejlődést. Külön gondot fordítunk a differenciált és integrált oktatásra, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy minden gyermek az egyéni képességeinek és adottságainak megfelelően a lehető legoptimálisabban fejlődjön. Ennek érdekében kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, amely a tanórák differenciált csoportfoglalkozásain és a művészeti iskola keretein belül valósul meg. Ebbe a munkába a tanárjelölteket is bevonjuk. A rászoruló tanulók fejlesztése és felzárkózása szintén kiemelt feladat, amely az 1-4. osztályban kiscsoportban fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus bevonásával történik, 5-8. osztályban pedig a szaktanárok valamint a tanárjelöltek külön feladata. Kiemelt feladataink közé tartozik az idegennyelv-oktatás, amelyet a két nyelvtagozatos osztályban elsőtől, a két művészeti osztályban pedig 3. osztálytól kezdünk. Minden osztályban csak egy idegen nyelvet tanítunk, de ezt csoportbontással, vagyis azzal a céllal, hogy tanítványaink a 8. osztály végére használható idegennyelv-tudással rendelkezzenek, és/vagy valamilyen szintű nyelvvizsgát tegyenek. Céljaink eléréséhez emelt szintű osztályokat működtetünk: a osztály: angol nyelvi drámaosztály (emelt szint), b osztály: német nyelvi drámaosztály (emelt szint), c osztály: ének-zeneművészeti osztály (emelt szint) angol vagy német nyelvvel, d osztály: képzőművészeti (emelt szint) választhatóan angol vagy német nyelvvel. 8

9 Kiemelt feladatunknak tekintjük a művészeti nevelést az eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében bizonyos művészeti órákat a délelőtti órarendbe építünk be. Feladataink közé tartozik annak biztosítása, hogy minden gyermek részt vehessen a különböző szintű tanulmányi- és sportversenyeken, művészeti gálákon. E program megvalósítása érdekében működik iskolánk Szenes Adolf Alapítványa, amelynek fő célja, hogy a tehetséges gyermekek minél sokrétűbb kibontakozását anyagilag is tudja támogatni. A felsorolt pedagógiai célokat és feladatokat csak úgy tudjuk megvalósítani, ha létrehozzuk a tanuló-szülő-iskola-fenntartó demokratikus kapcsolathálózatát. Ennek érdekében iskolánkban diákönkormányzat működik, amely a törvényben meghatározott jogosítványokon kívül az iskolai élet számos területéről mond véleményt, és tesz javaslatot. A szülői érdekegyeztetés és érdekképviselet céljából két szülői fórumot hoztunk létre: a szülői munkaközösség választmányát és az iskolaszéket. Annak érdekében, hogy nevelőtestületünk tagjai egységes nevelési eljárásokat tudjanak alkalmazni iskolánkban szakmai munkaközösségeket működtetünk, valamint létrehoztuk a minőségi köröket, amelyek az iskolai élet valamennyi területét elemzik, értékelik és javaslatot tesznek az innovatív lehetőségek megvalósítására Oktatás- és tanulásszervezési eljárásaink Iskolánk a különböző modern pedagógiai eljárások alkalmazásában nagy gyakorlattal rendelkezik. E programok közül az erdei isk olai témahét minden évben minden 6. vagy 7. osztályunkat érinti. Az erdei iskola legnagyobb pedagógiai értékét abban látjuk, hogy a nem tanórai formában megszervezett kötelező tananyagátadás sokkal eredményesebb, mint a hagyományos keretek. A tudás átadáson túl óriási nevelő ereje van ennek az itt zajló projektoktatásnak, mivel a gyermekek egy hetet együtt töltenek. Olyan kapcsolatrendszerek épülnek, amelyek nem építhetők ki hagyományos tanóra keretében. A pontosan megtervezett erdei iskolai program keretében az a) és a b) osztály tanulói természettudományos, még a c) és d) osztály tanulói humán programra épülő tevékenységrendszert végeznek elsődlegesen. Ének-zene emelt szintű osztályaink minden évben hagyományosan énekkari táborban (kórusprojekt) vesznek részt, ahol tantárgytömbösített formában kórusoktatásban részesülnek, felkészülnek az év énekkari szerepléseire. A témahét programjainak megvalósításában mind az oktatás, mind a nevelés területén óriási lehetőségeket látunk: A művészeti és környezeti témahét lehetőséget ad arra, hogy a művészeti és környezettudatos nevelés keretében megvalósítsuk a fokozatosság didaktikai alapelvét, vagyis a különböző életkorú gyermekeknek különböző tevékenységrendszereket dolgozunk ki, de ezek a rendszerek szorosan egymásba épülnek. Ugyanakkor vannak olyan résztémái, amelyek alkalmasak az életkortól független együtt tevékenykedtetésre, ami az iskolai közösség kialakításában játszik fontos szerepet. 2. A projekt elméleti háttere Tanórai keretek között alkalmazzuk a projektmódszert, mivel alapelvei (közösen, együttműködve, belső indíttatásból és valamely, a tágabb közösség érdekeit szolgáló produktum, termék létrehozása érdekében való tevékenység) olyan kulcskompetenciák (együttműködés, a problémamegoldás, konfliktuskezelés és a tolerancia) kialakítását tűzik ki célul, amelyek megfelelnek fejlesztési terveinknek. A kompetenciák fejlesztésénél az átvihetőség, a más helyzetekben való alkalmazhatóság, a transzfer hangsúlyos; az, hogy az egyik feladattal vagy 9

10 szituációval kapcsolatban megtanultak befolyásolják a későbbi feladatok megoldását, a későbbi szituációkban való tanulást. a hasonló szituációban azonosítjuk és alkalmazzuk a korábban megtanultakat, transzferáljuk ismereteinket. Helyi tantervünket úgy állítottuk össze, hogy a szerzett ismeretek, a kialakított készségek a gyerekek kulcskompetenciáit erősítsék. Projektjeink megvalósításakor a problémaalapú tanítás módszerét is használjuk, amelynek célja, hogy a tanulók ne csak adott, konkrét helyzetben tudják tudásukat előhívni, fejlődjön önszabályozó tanulásuk, problémamegoldó, kommunikációs, együttműködő képességük, amelyek elősegítik a tanultak későbbi transzferálását. A módszer lényege a rosszul definiált problémák használata. Az iskolában a diákok jól körülhatárolt problémákkal találkoznak: tudják, mi a probléma, mi a helyes megoldás, a megoldáshoz vezető algoritmust rutinszerűen alkalmazzák. Ha a probléma rosszul definiált, a tanulónak szüksége van a probléma meghatározására, az információk azonosítására, többszörös megoldási tervkészítésre, ami nagyfokú kreativitást igénylő feladat. A rosszul definiált probléma megoldásakor hasonlóan a mindennapi élet problémáihoz a problémamegoldónak azonosítania kell magát a problémát, elemeznie az adott állapot és az elérendő cél közötti eltérést, a különbség csökkentése, megszüntetése érdekében stratégiákat kell kidolgoznia, vagyis el kell jutnia a stratégiai gondolkodásig. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés megjelenik a tanítási-tanulási folyamat minden tevékenységében. Az adott tanulói csoport összetétele, az érintett tanulók életkora, személyisége, felkészültsége, az ellátandó feladatok az iskola pedagógiai értékközvetítő tevékenységének lényegét adják, amelyek célja elsősorban a személyiség- és közösségfejlesztés. Minden pedagógus az adott tanórán és a tanórán kívül folyó munkájához igazítja megvalósítását. Cél: a test és lélek harmonikus fejlesztése műveltségi alapok megteremtése, azok permanens fejlesztése, kompetenciák fejlesztése, melyek birtokában a tanulók képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni a helyes önértékelés, egészséges világszemlélet kialakítása, olyan kompetenciák kialakítása, melyek birtokában képessé válnak a tanulók koruknak megfelelő következő oktatási szintre történő továbblépésre és annak sikeres teljesítésére, a hátrányos helyzetű tanulóink együttnevelése-oktatása. Feladatok : az erkölcsi ismeretek, helyes értékrend kialakítása és fejlesztése, a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítése, a közösség tagjai közötti helyes kapcsolati formák felismerése és betartása, az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség fejlesztése, a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, a bűnmegelőzés, a drogprevenció, helyes életmódra nevelés, fogyasztóvédelmi nevelés, 10

11 a környezet védelmére, megóvására nevelés, gazdaságos, takarékos életmódra nevelés, az idővel való gazdálkodás megtanítása, a tanuló életkorának és adottságának megfelelő harmonikus fejlesztése, az egyéni képességek felismerése, optimális fejlesztése, olyan közösségek szervezése, amelyek pozitív irányba hatnak a személyiség fejlődésére, olyan közösségi magatartásformák kialakítása, amelyekben természetes az egymás segítése, eredményeinek elismerése, a kritika elfogadása, a másság elfogadtatására nevelés, a tanulók megismertetése a megfelelő biológiai és mozgásszükséglet fogalmával, a káros szenvedélyek hatásaival, az önbizalom, önbecsülés képességének fejlesztése, reális teljesítményértékelés kialakítása, a könyvtárhasználat során az olvasási igény megalapozása, egyéni képességek fejlesztése, értő, igényes olvasóvá nevelés, az új befogadására való nyitottság elfogadása, a tolerancia, a szolidaritás fejlesztése, az érdekérvényesítő képesség fejlesztése, az együttműködés képességének fejlesztése, a felfedezési- és a megismerési vágy felkeltése, alkotói tevékenység biztosítása, tanulás értelmének bemutatása, a cselekvéses tanulás képességének fejlesztése, a konverzációs kommunikáció fejlesztése, gondolkodási képesség fejlesztése, problémamegoldó képesség fejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, szabálykövető magatartás képességének fejlesztése, döntési képesség fejlesztése, infokommunikáció képesség fejlesztése, az önálló tanulási képesség fejlesztése, a csoportban végzett munka fejlesztése, konfliktuskezelési technikák fejlesztése, a megismerési képességek fejlesztése, a személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése. 3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Iskolánk a magas szintű képzés, a szakmai tekintély és a tradíció mellett fokozott figyelmet fordít a konszenzusra, az összetartozásra, az emberi kapcsolatok ápolására. A k özösségfejlesztés tartalmi területei: Demok rácia: A közösség szervezeti egységei, tagjai jogainak, kötelességeinek, együttélési szabályainak megismertetése, érvényesítése, ellenőrzése. 11

12 Az adott közösség kompetenciájába tartozó döntések, határozatok hozatala, konszenzusra törekvés. A jogok, kötelességek, szabályok betartásának, ill. megszegésének véleményezése. A jogok, kötelességek, szabályok betartásának, ill. megszegésének következményei. Önszabályozó, önirányító, önkormányozó képesség fejlesztése. Az érték rend k ialakítása: A jogokból eredő lehetőségek pozitív kihasználása, többlet tudás szerzése. A kötelességekből eredő feladatok teljesítése, a közösségi élet szabályainak betartása. Önmagunkért, társainkért, iskolánkért való felelősségtudat kialakítása. Erkölcsi normák (becsületesség, megbízhatóság, igazmondás, segítőkészség, közös érdek elfogadása, stb.) ismerete, betartása, véleményezése. Önismeret, önértékelés fejlesztése. A csoport tagjainak kölcsönös tisztelete, beilleszkedés, alkalmazkodás, együttműködés. Kezdeményező képesség kitartó munka fejlesztése. Tolerancia: fogyatékkal élők, közösségbe nehezen illeszkedők, más népcsoporthoz, kultúrához, valláshoz tartozók, szociálisan hátrányos helyzetűek elfogadása, tiszteletben tartása. A viselk edési k ultúra k ialak ítása: Kölcsönös tisztelet, megbecsülés a közösség tagjai iránt. Az erőszak, durvaság kizárása, elítélése. Az öntörvénykezés kizárása, elítélése. Kulturált érintkezés, beszéd. Társasági szokások, illemszabályok ismerete, betartása. Szervezeti egységek : osztályközösség művészeti iskolai csoport évfolyam diákönkormányzat iskola Kommunik áció résztvevői: tanuló-tanuló tanuló tanár tanuló szülő tanár szülő Fórumai: tanítási órák, rendezvények, ünnepségek, versenyek, kirándulások, szülői értekezlet, fogadóóra A tanulói közösségen belül a szervezeti egységek irányítottan (osztályok, évfolyamok, énekkarok, művészeti, napközis csoportok), ill. spontán módon (baráti csoportok, csapatok (sportolás)) alakulnak ki. Valamennyi közösség fejlődésére meghatározó jelentőségű az iskolában oktató-nevelő pedagógusok felkészültsége, nyitottsága, vállalkozókedve, egymás tiszteletben tartása, példamutatása. Minden tanóra, de különösen az osztályfőnöki óra lehetőséget ad a közösség fejlesztésére. Kiemelt jelentőségűek a különböző rendezvények, kirándulások, mert ott a gyerekek változatos élethelyzetekben döntenek, cselekednek, bizonyítják erkölcsi normáikat. 12

13 Az oktató-nevelő pedagógusok (tanítók, tanárok, művésztanárok, edzők) közösségfejlesztő munkájukban a gyerekek szüleinek közreműködésére is számítanak. A szülőkkel napi gyakorisággal tartanak kapcsolatot (alsó tagozatosok), de a havonkénti fogadóórák, félévenkénti szülői értekezletek, kerekasztal-beszélgetések is jó alkalmak a véleménycserékre. A pedagógusokon kívül az iskolaorvos, a védőnő, az iskola technikai dolgozói is jelentősen befolyásolják tanácsaikkal, magatartásukkal a tanulók személyiségének fejlődését, s ezáltal a közösség fejlődését is. 4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása; az, hogy a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, a tanuló - egyéni képességét, tehetségét - fejlődési ütemét - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát segítse a gyermek - képességének, tehetségének kibontakozását - bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását a gyermekek részére az egészségük testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, szüntetésében a gyermekek emberi méltósását és jogait tartsa tiszteletben rendszeresen tájékoztassa a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről a szülőket figyelmeztesse, ha gyermekei jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon óraközi szünetekben meghatározott rend szerint ügyeletet lásson el a teljes munkaidő többi részében - felkészüljön a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészítse azokat - értékelje a tanulók teljesítményét - elvégezze az ügyviteli tevékenységet - részt vegyen a nevelőtestület munkájában - részt vegyen az iskola kulturális- és sportéletének megszervezésében - részt vegyen a gyermekek felügyeletének ellátásában. Irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját. Minősítse a tanulók teljesítményét. Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola nevelési, ill. pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. A nevelőtestület tagjaként véleményt nyilvánít vagy javaslatot tehet: - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt - egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatban - az igazgatóhelyettese megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt 13

14 A szakmai ismereteit szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. Vezetőtanár (szakvezető tanár/tanító) feladatai: felkészíti a hallgatókat az iskolai gyakorlatra, átadja a korszerű pedagógiai módszereket, mélyíti hivatástudatukat, erkölcsi fejlődésüket, biztosítja sokoldalú fejlődésük feltételeit. Közvetlenül irányítja, szervezi, ellenőrzi és értékeli a hallgatók munkáját, tapasztalatairól folyamatosan feljegyzéseket készít a szorgalmi időszakban vezeti a csoportos iskolai gyakorlat keretében az előkészítő, bemutató-és elemzőórákat határidőre elkészíti az általa vezetett hallgatói csoport egyéni tanítási gyakorlatának beosztását a szakvezető tanár a csoportos tanítási gyakorlat során folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi és értékeli a jelöltek tanári kompetenciájának fejlődését figyelemmel kíséri a hallgatók iskolai jelenlétét, az igazolatlan hiányzásokat jelenti a gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettesnek segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések, feljegyzések, tervezetek, vázlatok, elkészítésében, az iskolai dokumentumok kezelésében segíti a jelölteket az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikaimódszertani tervezésében a gyakorlóhét ideje alatt bevezeti a hallgatókat az iskolai és az iskolán kívüli oktató- és nevelőmunkába (ügyelet, fogadóóra, korrepetálás, felzárkóztatás, kirándulás, egyéb iskolai rendezvények) és adminisztratív teendőkbe folyamatosan ellenőrzi és értékeli a hallgató felkészülését az egyéni tanítási gyakorlat óráira/foglalkozásaira, különös tekintettel a hallgató tervezeteire, vázlataira, a tanítási órához szükséges eszközökre, felszerelésekre a foglalkozások után elemző-értékelő megbeszéléseken a hallgatóval közösen feltárják a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait megszervezi a hallgató záró tanítását, majd írásban értékeli azt a félévek végén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak, valamint a gyakorlati képzés szabályzatainak megfelelően értékeli a hallgatók munkáját kapcsolatot tart a szakvezető kollégákkal a gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes által készített beosztás szerint bemutató foglalkozásokat tart a mindenkor érvényben lévő kari tanterv és az iskola pedagógiai programja szerint. A bemutató foglalkozásokat követő elemző megbeszéléseken szükség szerint működik közre. kollégái bemutató foglalkozásainak előkészítését ötleteivel, építő kritikájával és tevékenységével segíti meghívás szerint részt vesz az egyes tanszékek vagy munkacsoportok, bizottságok ülésein folyamatos önképzésén kívül részt vesz a SZTE által szervezett továbbképzéseken törekszik a szaktanszékekkel szoros munkakapcsolatra, a szakmódszertanossal együttműködve végzi a hallgatók szakmai, módszertani, pedagógiai felkészítését az igazgatóság részéről egyéb, a szakvezetői munkával összefüggő feladattal is megbízható. Napk özis csoportvezetők ént feladata, hogy: meghatározott rend szerint ellássa csoportjának felügyeletét éves munkaterv alapján szervezze a tanulók elfoglaltságát 14

15 kapcsolatot tartson a tanulók osztálytanítóival segítse az osztálytanítót a tanulók magatartásának és szorgalmának elbírálásában ügyviteli teendőit az előírásnak megfelelően ellássa. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök nevelő munkáját az iskola pedagógiai programja, a helyi tanterve és a tanmenete alapján végzi. Tevék enysége három fontos feladatk örre terjed k i: ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása, szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása, közvetlen nevelőmunka. Az osztályfőnök feladata, hogy: az intézmény pedagógiai elvei szerint nevelje osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, koordinálja és segítse az osztályban tanító pedagógusok munkáját, aktív kapcsolatot tartson fenn az osztály szülői munkaközösségével, kapcsolatot tartson fenn az osztályt tanító tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (fejlesztő pedagógussal, gyermekvédelmi felelőssel, iskolaorvossal, védőnővel ) figyelemmel kísérje a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordítson a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, minősítse a tanulók magatartását, szorgalmát; minősítési javaslatát az osztályozó konferencia elé terjeszti, szülői értekezletet, fogadóórát tartson, a tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékoztassa a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, vezesse az osztálynaplót, félévi és év végi statisztikai adatokat szolgáltasson, végezze el a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, az osztály egészét érintő programok szervezésében és megvalósításában felelősséggel vegyen részt; (osztálykirándulás, erdei iskola, iskolai táborok, hangversenyek, kiállítások ) javaslatot tegyen a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, részt vegyen az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegítse a közösség tevékenységének eredményességét. Iskolánkban az osztályfőnökök tervező munkáját segíti két általunk kidolgozott pedagógiai innováció: 5-6. évfolyam: Osztályfőnöknek lenni jó?! 7-8.évfolyam: Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe Az 5-6. évfolyam részére elkészített munkánk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia terület fejlesztésére fókuszál, ezen területek moduljaira épít, mert ezek azok a területek, ahol az osztályfőnök különösen sokat segíthet. A 7-8. évfolyam számára kifejlesztett program fókuszában az életpálya-építési kompetenciák kialakítása és fejlesztése áll. Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a közoktatásból kikerülő gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és felépíteni majdani életpályájukat. Mindezeket figyelembe véve fő feladatunk 15

16 tanulóink felkészítése arra, hogy életpálya-elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani, képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és módosítani, erőforrásaik átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. Az osztályfőnökök a fenti programokat adaptálva, saját tanulócsoportjuk összetételét és sajátosságait figyelembe véve állítják össze minden tanév október 1-jéig a tanmenetüket. 5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Isk olánk k iemelt feladata a k iemelt figyelmet igénylő tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni k épességeik hez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszk edés lehetőségeinek megteremtése. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal a gyermekvédelmi munka keretén belül foglalkozik az intézmény. Az iskola igazgatójának vezetésével a gyermekvédelmi felelős irányításával az osztálytanítók és osztályfőnökök feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók felderítése, észrevétele és segítése. A tanórákon és tanítási órákon kívüli tevékenységekbe való integrációjukat az intézmény minden dolgozója segíti. A k ülönleges bánásmódot igénylő tanulók k al k apcsolatos pedagógiai tevék enység Rendkívül fontos, hogy az iskola nevelőtestülete olyan követelményrendszert és iskolai szabályokat állítson fel a gyerekekkel szemben, melyek világosak és igazságosak. Pedagógiai munkánk első lépése, hogy felismerjük a zavarokat és a kiemelkedő tehetségeket. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a megfelelő magatartásmódok kialakításában, a problémák kezelésében, illetve a tehetséggondozásban a pedagógusok személyes hatását, személyiségük közvetlen befolyását és azt a viszonyt, amelyet a tanulókkal kialakítanak. Ezt a feladatot elsősorban az osztályfőnök végzi, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, aki a magatartási és tanulási rendellenességgel küzdő diákot szakemberhez is irányíthatja. De az egész nevelőtestület felelőssége is, hogy optimális pedagógiai tevékenységgel korrigálja az alkalmazkodási, beilleszkedési és tanulási zavarokat és segítse a tehetség minél teljesebb kibontakozását Sajátos nevelési igényű tanulók Iskolánk alapító okirata alapján az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrálását vállalta. A sajátos nevelési igény k ifejezi: a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. A pszichés fejlődési zavar: 16

17 A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális- szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek (pl.: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus tanulási zavarok, figyelemzavar, szorongás, stb.) Abban a kérdésben, hogy a tanuló pszichés fejlődési zavarral küzd-e, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság dönt. Amennyiben a sajátos nevelési igény igazolódott a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult, melyet gyógypedagógus szakember vezet A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői vélemény alapján a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A foglalkozásokat fejlesztő pedagógus vezeti. A sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek: Iskolánk az integrált nevelésben-oktatásban résztvevő többcélú intézmény, ezért a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos iskolai osztályban integrált formában történik. A legfontosabb pedagógiai tevékenységeink: helyzetfelismerés és helyzetértékelés az okok feltárása kapcsolatteremtés a szülőkkel, illetve gondviselőkkel a tanuló szakértői bizottsághoz, nevelési tanácsadóba irányítása folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, illetve gondviselőkkel együttműködés a tanulóval foglalkozó szakemberekkel folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusok, a gyermekvédelmi felelős és a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus részvételével a nevelési-oktatási folyamat megszervezésekor igazodás a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez, a tanulók adekvát terhelése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével az oktatási - nevelési folyamatban a komplexitás elvének érvényesítése az integráció elvének követése a tanulók oktatása nevelése során egyéni fejlesztési terv kidolgozása, a fejlesztés megszervezése és lebonyolítása a tanítási órákon differenciált foglalkozás kialakítása, egyéni megsegítés, segítő együttműködés törekvés arra, hogy a tanulók minél több sikerélményhez jussanak a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során szükség esetén sajátos tartalmak, követelmények kialakítása és biztosítása a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének értékelése 17

18 A sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót - szükség esetén- a szakértői vélemény alapján az igazgató mentesíti az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Mindezeken kívül komoly pedagógiai feladat az osztálytársakkal és a többi tanulóval elfogadtatni, hogy ezek a gyermekek különleges bánás- és másfajta elbírálásmódban részesülnek. A fejlesztés a tanulók számára megfelelő tartalmak közvetítésével valósul meg, amely során segítjük az önállóság kialakulását, és a társadalomba való beilleszkedésüket. A sajátos nevelési igény a pedagógus részéről a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, ill. kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. A nevelési-oktatási folyamatban a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de a pszichés fejlődés zavar miatt az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák mindenkor a tanulók egyéni fejlődéséhez igazodnak. Az egyes tantárgyak tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a tanítási- tanulási folyamat általában speciális pedagógiai módszerekkel és eszközökkel zajlik a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve figyelembe vételével. A sajátos nevelési igényű, a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók számára iskolánk biztosítja a fejlesztő foglalkozásokat, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében és a Köznevelési törvényben javasolt óraszámban A k iemelten tehetséges tanulók A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, kíváncsiság, érdeklődés, előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, felügyelet elvetése, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. A tehetség felismerése általában nem egyszerű feladat. A tehetség, képesség kibontakozását segítő pedagógiai tevékenységek: Figyelünk azokra a tanítványokra, akik szüntelen kíváncsiak, kitartóak, nagyfokú a szorgalmuk, megszállottak, a beszélt nyelvet magas szinten használják, kiemelkedő érvelési képességűek, gyors gondolkodásúak, erős a képzelőerejük, gyakran kérdeznek, szenvedélyesen érdeklődnek egy vagy több tantárgy iránt, eredeti javaslataik vannak, ugyanakkor a rutinmunkában csekély az érdeklődésük. Nemcsak az elméleti tantárgyak követelményeit kiválóan teljesítők között keressük a tehetséges tanulókat. Csoportbontás Emeltszintű oktatás (idegen nyelvek, ének-zene, rajz) A tehetség felismerésére különböző pedagógiai helyzetek teremtése a tanórai, vagy a tanórán kívüli foglalkoztatásokon. Az életkori sajátosságoknak megfelelően előnyben részesítjük a tanulók konkrét cselekedtetését, tapasztalatszerzését (tevékenységközpontúság). Ismerkedés az információforrások lehetőségeinek használatával (könyvtár, Internet). A szakirodalom önálló feldolgozásának, értelmezésének, a tudományos kutatás egy-egy módszerének az életkori sajátosságokhoz igazodó bemutatása. Részvétel tanulmányi versenyeken, pályázatokon. Témanapok, témahetek 18

19 Bekapcsolódás Művészeti Iskolánk csoportjainak munkájába. Sportrendezvények, vetélkedők. Nyári táborok szervezése. Tudományos alapokon nyugvó, értékeket képviselő, korszerű ismeretátadás. A gyermek tevékenységére épülő tanulás, gyakorlás. Az önálló tanulás képességének kifejlesztése. Egyénre szabott, hatékony tanulási módszerek, eljárások kiépítése. A tanulók nyitottságának, érdeklődésének, tanulási igényének kihasználása, fejlesztése. A tanulók már meglévő képességeinek megfelelő differenciált foglalkoztatás. Egyéni bánásmód alkalmazása. Az önművelődés igényének és szokásának felkeltése, kibontakoztatása, gyakoroltatása, az önállóság, önkiszolgálás fokozatos fejlesztése. A kognitív képességek (figyelem, megértés, emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztése, erősítése, a gondolkodási kultúra kiművelése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása. Tudatos szervezésre, tervezésre szoktatás. Az ismeretek elsajátításához megfelelő, nyugodt, célszerűen berendezett környezet kialakítása. Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok, egyéb tanulást segítő eszközök (szótár) megismertetése, használata. A kitartás, önfegyelem, türelem fejlesztése. Az alkotó és kritikus gondolkodásmód képességének kifejlesztése. A kommunikációs képesség fejlesztése, a megfelelő önkifejezés kialakítása. A tehetséges tanulókkal kiscsoportos, ill. egyéni foglalkozás A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Hátrányos helyzetű tanuló az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. Intézményünkben jelenleg nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A hátrányos helyzetű tanulók számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Az intézmény programjaiba bevonjuk őket, szükség esetén segítjük részvételüket ezeken a rendezvényeken: napközis foglalkozások erdei iskola művészeti iskolai tevékenységek nyári táborok könyvtári foglalkozások számítógépes termek használata fabatka vásár Bálint napi bál látogatás a Mikuláshoz színházlátogatások A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához a következőkkel járulunk hozzá: személyre szabott, differenciált foglalkoztatás, mely nagyban elősegíti az optimális fejlesztést a tanulók már meglévő képességeinek megfelelő differenciált foglalkoztatás 19

20 egyéni bánásmód alkalmazása. az önművelődés igényének és szokásának felkeltése, kibontakoztatása, gyakoroltatása Felmérjük a hátrányos helyzetű tanulók körét és a hátrány okát. A tanév elején az osztályfőnökök feladata a hátrányos helyzetre utaló jelek felmérése, a gyanús esetek jelentése az iskola vezetésének. Az osztályfőnökök a tanév során bekövetkező esetleges változásokat jelzik a gyermek-, és ifjúságvédelmi felelősnek. 6. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseinket részletesen az Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési tervünk tartalmazza. Iskolánk alapvető célja az esélyegyenlőség megvalósítása: a szegregációmentesség, diszkriminációmenteség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű biztosítása. Az intézmény a szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét minden tanuló számára biztosítja: a beiratkozásnál a nevelésben-oktatásban, ismeretközvetítésben, készségfejlesztésben a gyermekek egyéni fejlesztésében az értékelés gyakorlatában az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosításában az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférésben a tanulói előmenetelben a fegyelmezés és a büntetés gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel Az intézmény minden tanuló számára biztosítja az alapfokú művészetoktatásban való részvétel lehetőségét is. A tanulmányi és egyéb jellegű versenyekről, pályázati lehetőségekről tájékoztatjuk a diákokat, az azokon való részvételt motiváljuk, felkészülésük során segítjük őket. A hátrányos helyzetű tanulók, valamint az iskola minden diákja (hiszen ez a státusz családi események hatására hirtelen változhat) számára fontos az ifjúságvédelmi jelzőrendszer megléte. A jelzőrendszer kialakításának alapja az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi munka, illetve az intézményben dolgozó fejlesztő pedagógusi végzettséggel is rendelkező kollégák tapasztalatai. A szociális hátrányok enyhítésére olyan pedagógiai hatásrendszert és eljárásrendet használunk, amely a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára biztosítja a segítségnyújtást, a szociális hátrányok kiegyenlítését. Iskolánkban a legfontosabb gyermekvédelmi feladat a megelőzés. Esetenként szükséges a problémák feltárása és a veszélyeztető tényezők csökkentése, megszüntetése. Ez utóbbi a gyermekjóléti szolgálatokkal együttműködve történik. Súlyosabb esetben a tanuló utánkövetése is indokolt. 7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A köznevelés feladata, hogy cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési

Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I.  Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési Álombeosztott avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink:. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat min. 5 éves fejlesztési tapasztalat.területen szerzett gyakorlat..használatában

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Iskolánk bemutatása. D) Ebédlő: - 500 adagos melegítőkonyha, az uzsonnák, tízóraik elkészítésére és az ebédek kiosztásához

Iskolánk bemutatása. D) Ebédlő: - 500 adagos melegítőkonyha, az uzsonnák, tízóraik elkészítésére és az ebédek kiosztásához 1 Iskolánk bemutatása Az SZTE Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Napközi Otthonos Óvodája több mint 75 éve Szeged városának egyik meghatározó nevelési-oktatási intézménye.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben