2. A A A A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A 10 3. A 11 4. A 13 5. A"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Iskolánk bemutatása... 5 Tanulóinkról... 6 Személyi feltételeink... 6 Helyzetelemzés... 6 Nevelési program Az isk olában folyó nevelő-ok tató munk a pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Céljaink Feladataink Oktatás- és tanulásszervezési eljárásaink A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A k özösségfejlesztéssel, az isk ola szereplőinek együttműk ödésével k apcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai A k iemelt figyelmet igénylő tanulók k al k apcsolatos pedagógiai tevék enység helyi rendje Sajátos nevelési igényű tanulók A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: A kiemelten tehetséges tanulók A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyak orlásának rendje A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek Jutalmazás A tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó el vek A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei k apcsolattartásának formái A kapcsolattartás szervezeti keretei A kapcsolattartás módja A külső kapcsolatok rendszere A teljes k örű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok : Lásd helyi tanterv Egészségnevelési program (69. oldal) A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Az alkalmassági vizsga szabályai A felvétel és az átvétel helyi szabályai A szülő kötelezettségvállalása A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek A kompetenciaalapú oktatás alkalmazása A napközi otthon és a tanulószoba pedagógiai programja Célok Alapelvek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tanulmányi munka Szabadidős foglalkozások

2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A napközi otthon tevékenységrendszere A tanulók tevékenységének értékelése Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok meghatározásának elvei: A házi feladatok meghatározásának korlátai: SNI: Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok, feladatok, tartalmak, tevékenységek, követelmények Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák és azok gyakorlati alkalmazása. Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák és azok gyakorlati alkalmazása Konfliktusok az iskolában A konfliktusok okai, megjelenése, jellemzői Az iskolában létrejövő konfliktusok résztvevői és megoldásuk fejlesztése Gyakorlati program konfliktusok megoldásának fejlesztésére az iskolában Referenciaintézményi tevékenység Helyi tanterv A választott kerettanterv megnevezése: Táblázat56 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, pedagógiai, metodikai alapok Az ok tatásban alk almazható tank önyvek, tanulmányi segédletek és taneszk özök k iválasztásának elvei, figyelembe véve a tank önyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A tanuló tanulmányi munk ájának írásban, szóban vagy gyak orlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummativ, fejlesztő formái, valamint az isk olai írásbeli, szóbeli, gyak orlati beszámoltatások, az ismeretek számonk érésének rendje Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei: A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei Az értékelés fajtái A magatartás és szorgalom minősítésének elvei A magatartás értékelésének szempontjai: A szorgalom értékelésének szempontjai: A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei Az egészség nevelési elvek Egészségnevelési program Elsősegély-nyújtási alapismeretek A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Kapcsolódás az egészségügy területével A Mini Hungarofit módszer bemutatása és értékelési rendszere A mindennapos testnevelés A környezeti nevelési elvek: Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából Környezeti nevelési múltunk, jelenünk Erőforrások Belső erőforrások Külső erőforrások

3 Tárgyi erőforrások Alapelvek, jövőkép, célok Az iskola hitvallása az iskolai környezeti nevelés szemlélete Általános céljaink a környezeti nevelésben A környezeti nevelés kiemelt alapelvei Pedagógiai célok és elérésükhöz szükséges készségek kialakítása és fejlesztése Konkrét célok és feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek Környezeti nevelés az osztályfőnöki órákon Erdei iskola Tanulmányi kirándulás Sportnap Témanap Témahét Tanórán kívüli tevékenységek Módszerek A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi elvárások megítélésével A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák: Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai: Eredményvizsgálatunk Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek: Továbbképzések Kommunikáció Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Záró rendelkezések (Érvényesség, felülvizsgálat, módosítás, nyilvánosság) A pedagógiai program érvényességi ideje Legitimációs záradék Mellékletek-CD sz.melléklet: Az alsó tagozat helyi tanterve sz. melléklet: A felső tagozat helyi tanterve szak rendszerű oktatás sz. melléklet: Az alapfokú művészetoktatési intézmény helyi tantervei A k épzőművészet tanszakainak helyi tanterve A színművészet tanszakainak helyi tanterve A táncművészet tanszak ainak helyi tanterve A zeneművészeti tanszak helyi tanterve sz. mellék let: A pedagógiai program végrehajtásához szük séges nevelő-ok tató munkát segítő kötelező (minimális) eszközök és felszerelések jegyzéke sz. melléklet: Helyi óvodai nevelési program

4 Bevezető Az isk ola adatai Neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája OM azonosítója: Feladatellátási helye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Az intézmény telephelye: 6722 Szeged, Batthyány u. 5. Az intézmény típusa: többcélú, összetett isk ola gyakorlóóvoda gyakorló általános iskola gyakorló alapfokú művészeti iskola Feladatai: óvodai nevelés általános iskolai nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: - gyakorlati képzés (pedagógusképzés) - referencia intézményi szakmai szolgáltatás Az évfolyamok száma: Óvodai nevelés: kis-, középső és nagycsoport Általános iskolai nevelés-oktatás: angol nyelvi drámaosztály (emelt szint) német nyelvi drámaosztály (emelt szint) ének- és zeneművészeti osztály (emelt szint) képzőművészeti osztály (emelt szint) Alapfokú művészetoktatás 6 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény kétéves előképzővel A művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: Alapfokú művészetoktatás előképzővel: képző- és iparművészeti ág - tanszakok: grafika, festészet, kézművesség, fatárgy, média, bábkészítő, textil, bőrműves szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: 4

5 - tanszakok: grafika és festészet, környezet és kézműves kultúra tanszak színművészet-bábművészeti ág - tanszakok: bábjáték, színjáték (magyar nyelvű), színjáték (angol nyelvű), színjáték (német nyelvű) szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: - tanszakok: színjáték (magyar nyelvű), színjáték (angol nyelvű), színjáték (német nyelvű) táncművészeti ág - tanszakok: balett, modern-kortárstánc, népi játék-néptánc, társastánc szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: - tanszakok: balett, moderntánc, népi játék-néptánc, társastánc zeneművészeti ág - tanszakok: szolfézs (kórus/zenetörténet/zeneirodalom), furulya, zongora szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: - tanszakok: szolfézs, furulya, zongora Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, szék helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.), Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.). Iskolánk bemutatása A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája több mint 80 éve Szeged városának egyik meghatározó nevelési-oktatási intézménye. Azt, hogy ilyen hosszú idő óta meghatározó intézmény, több dolognak köszönheti: Frekventált helyen fekszik, könnyen megközelíthető, a klinikák és a felsőoktatási intézmények közelsége miatt az ott dolgozó szülők szívesen adják gyermekeiket a gyakorlóiskolába, így többségében értelmiségi szülők gyermekeiből állnak össze a tanulóközösségeink. Az iskola épületének minősége az átlagosnál jobbnak mondható. Az épület kétemeletes (négyszintes), barokk palota. Három utcára néző külső homlokzattal; egy kosárlabdapályát körülölelő és egy kézilabdapályához csatlakozó belső homlokzattal rendelkező épülettömb. A kis és nagy tornatermet, valamint az öltözőket 2002-ben korszerűsítettük, majd egy tornaszobát is kialakítottunk az 1-2. osztályosoknak. A kb m 2 -es iskola teljes belső festése és a mázolás 2003-ban megtörtént, azóta folyamatosan végzünk tisztasági festéseket re sikerült befejezni az iskola tatarozását. Még a nyílászárok cseréje van hátra, amihez keressük a pályázati lehetőségeket. Hagyományaink ősszel a Bárdos Kicsinyek Kórusa szülői és iskolai támogatással kórustáborban vesz részt, ősz elején két hatodikos osztályunk egy-egy hetet tölt az erdei iskolában szülői és iskolai támogatással, decemberben a Diákönkormányzat Mikulás napi kirándulást szervez az alsó tagozatosoknak Mikulás napján megajándékozzák egymást a testvérosztályok, kétévente decemberben kerül megrendezésre a diákok és a szülők közreműködésével a fabatkavásár, decemberben az utolsó tanítási napon a karácsonyi hangversennyel köszönünk el egymástól a Dómban, januárban és/vagy februárban sítáborokat szervezünk tanítványainknak, 5

6 februárban az alsó tagozatosoknak farsangi, a felső tagozatosoknak Bálint napi bált rendezünk, tavasszal a másik két hatodik osztályunk tölt el egy-egy hetet az erdei iskolában szülői és iskolai támogatással, de ha a tananyag ütemezése megkívánja, ez 7. osztály őszén is megvalósítható, a Bartók Kórus diákjai tavasszal szülői és iskolai támogatással kórustáborba mennek, májusban a művészeti iskola tanszakainak nyilvános, ünnepélyes záróvizsgáját tartjuk, négyévente Művészeti Gálát szervezünk diákjaink szereplésével, egész évben rendszeresen szervezünk mozi-, színház-, múzeum- és kiállításlátogatásokat az igényeknek megfelelően Ausztriába és Angliába önköltséges kirándulásokat szervezünk nyelvtanulás céljából, az igények figyelembe vételével nyári táborokat szervezünk tanítványainknak, Iskolánk 2009-ben elnyerte az ÖKOiskola címet, mindent megteszünk, hogy ezt a címet megtarthassuk. Tanulóink ról Töretlen az a hagyományunk, hogy tanulóink tudásorientáltak, amit a szüleik támogatnak. Azzal a céllal iratkoznak a gyakorlóiskolánkba, hogy olyan alaptudásra tegyenek szert, amely biztosítja számukra középiskolába a sikeres felvételt, valamint alapot ad az egész életen át tartó tanulásra. Továbbra is ezt tekintjük legfőbb célunknak. Személyi feltételeink A nevelőtestület jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szerető pedagógusokból áll, akik az alapfokú nevelő-oktató munka és a művészeti alapiskolai munka mellett sok más feladatot látnak el: óraadóként tanítanak a főiskolai kar és az egyetem különböző tanszékein, szakdolgozatok témavezető tanárai, záróvizsga-bizottság tagjai, tankönyvszerzők, ezért nevelőtestületünk pedagógusainak publikációs listája jelentős, könyvek, tankönyvek, tanulmányok szerepelnek e listán. Szívesen szervezünk városi - megyei szintű továbbképzéseket, bemutató-tanításokat. A testület tagjai már a kötelező tanártovábbképzés előtt önként és rendszeresen tanultak, elsősorban a 2. vagy 3. diploma, ill. a szakvizsga megszerzéséért, nevelőtestületünk több mint kétharmada szakvizsgázott pedagógus. Gyakorlóiskolánk a fennálló több mint nyolc évtized alatt olyan hagyományokat alakított ki, amelyeket folytatni kívánunk, hiszen nevelő-oktató munkánk töretlen sikerének egyik alappillére a hagyományőrzés és hagyományok teremtése, vannak olyanok, amelyek a kezdetek óta megvannak, vannak több évtizedes hagyományaink, és vannak mindössze néhány évesek. Részt veszünk a különböző szintű tanulmányi-, sport- és művészeti versenyeken, bemutatókon, ezekre a versenyekre felkészítjük tanulóinkat, ebbe a munkába a tanító- és tanárjelölteket is bevonjuk. Iskolánk szervez és lebonyolít különböző szintű tanulmányi és művészeti versenyeket a tanító- és tanárjelöltek bevonásával. Nevelőtestületünk tagjai városi és megyei szintű bemutatókon ismertetik meg gyakorlóiskolánk munkáját és az új pedagógiai kísérletek eredményeit. Rendszeresen részt vesznek és előadásokat tartanak hazai és külföldi tudományos konferenciákon. Helyzetelemzés Iskolánk folyamatosan végzett és végez elégedettségméréseket, külső szakértőkkel is végeztettünk ilyen méréseket, ezekből a következő állapítható meg: Iskolánk erősségei: jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szerető, stabil nevelőtestület, emelt szintű oktatást biztosító rendszer, 6

7 tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredmények, odafigyelő szülői háttér, jó kapcsolat a szülőkkel, 90 % fölötti középiskolai beiskolázási arány, erős, következetes követelményrendszer, iskolánk fekvése, egyetemek, klinikák, főiskola közelsége, számítástechnika oktatása, a művészeti alapiskola adta előnyök kihasználhatósága, nem a KIK-hez, hanem az egyetemhez való tartozás, a nevelőtestület tagjai pedagógiai és szakmai továbbképzések elvégzésében élen járnak. Iskolánk gyenge pontjai: egyes osztályokban magas tanulói létszám, a szakvezetők egyenetlen terhelése, nem tanítunk második idegen nyelvet, nehezen valósítható meg az osztályok közötti átjárhatóság, nincs anyagi fedezet a sokoldalú délutáni foglalkoztatásra. Milyen új társadalmi (szülői) elvárásokra számíthatunk? tanítsunk második idegen nyelvet, több ingyenes szakkör működhessen a természettudományok területén is, a magyart és a matematikát lehessen csoportbontásban tanítani, tanítsunk első osztálytól informatikát. Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Pedagógiai alapelveink az egyéni igényekhez illeszkedő oktatási környezet kialakítása, az egyéni fejlődés tiszteletben tartása (differenciálás), a pedagógus mint tanulást segítő társ elvének megvalósítása, a tanuló felelősségvállalása saját tanulása folyamatáért, erőpróbára késztető tanulási környezet biztosítása, átfogó tanulási célok és célterületek szem előtt tartása, a tudás relevanciájának tudatosítása, a használható tudás fontossága és a tudásépítés szem előtt tartása, a kompetenciák fejlesztése, ezek fontosságának tudatosítása, egész életen át tartó tanulás feltételeinek kialakítása, a tanulók erősségeinek visszaigazolása társaik által is, pedagógiai megközelítések újraértékelése, a valaha létezett pedagógiák szükség szerinti alkalmazása, iskolai szintű értékelés bevezetése, a tanfelügyelet támogató szerepének kihasználása Céljaink A tanulók fejlődő személyiségének lehetőség szerinti teljes kibontakoztatása az egyéni készségek és képességek figyelembe vételével. A tanulók differenciált oktatása, az egyéni képességek kibontakoztatására. 7

8 Felkészítés középiskolai tanulmányok sikeres folytatására. A személyiségnek legmegfelelőbb kommunikációs kultúra és stratégia kialakítása. Az idegen nyelvek tanulási igényeinek felkeltése, hogy európai polgárokká válhassanak diákjaink. Olyan művészeti nevelés, amelynek hatására a művészeteket értő és szerető polgárokká válnak. A vallás- és világnézeti tanítások tartalmának semleges bemutatása. Az egészséges életvitelre nevelés, a mindennapos testnevelés megvalósítása, amelynek eredményeként tanulóink a társadalom egészséges, megbízható és azonos eséllyel rendelkező polgárai lehetnek. A hon- és népismeret igényének kialakítása, történelmi és kulturális hagyományok ápolása. A környezeti nevelés keretében a természet megismerése, megszerettetése, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Hazai és nemzetközi felméréseket elemezve fő céljaink közé soroljuk a kulcskompetenciák fejlesztését, hogy tanítványaink az EU elvárásainak is minél magasabb szinten eleget tudjanak tenni. Művészeti nevelésünk célja, hogy a művészeti oktatásban résztvevő tanulók a tantervben előírt követelményeknek a lehető legjobb szinten eleget tegyenek. A művészeti gálákon és bemutatókon széles közösség előtt kibontakoztathassák és megmutathassák képességeiket. A művészeti iskolánk nevelési és oktatási programja szorosan kapcsolódik általános iskolai osztályaink oktatási és nevelési programjához Feladataink A több funk cióból adódóan feladataink sok rétűek : Fő oktatási feladatunk, hogy minden gyermek - az egyéni képességeket figyelembe véve a leghatékonyabban a legjobb eredményekkel tegyen eleget az általános iskola követelményeinek. Alapcélunk, hogy tanítványainkat felkészítsük a középiskolai tanulmányok megkezdésére. Az értelmi, érzelmi, esztétikai és egészségnevelés olyan szinten folyjon, hogy minden gyermek számára optimálisan biztosítsa a testi, lelki és szellemi fejlődést. Külön gondot fordítunk a differenciált és integrált oktatásra, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy minden gyermek az egyéni képességeinek és adottságainak megfelelően a lehető legoptimálisabban fejlődjön. Ennek érdekében kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, amely a tanórák differenciált csoportfoglalkozásain és a művészeti iskola keretein belül valósul meg. Ebbe a munkába a tanárjelölteket is bevonjuk. A rászoruló tanulók fejlesztése és felzárkózása szintén kiemelt feladat, amely az 1-4. osztályban kiscsoportban fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus bevonásával történik, 5-8. osztályban pedig a szaktanárok valamint a tanárjelöltek külön feladata. Kiemelt feladataink közé tartozik az idegennyelv-oktatás, amelyet a két nyelvtagozatos osztályban elsőtől, a két művészeti osztályban pedig 3. osztálytól kezdünk. Minden osztályban csak egy idegen nyelvet tanítunk, de ezt csoportbontással, vagyis azzal a céllal, hogy tanítványaink a 8. osztály végére használható idegennyelv-tudással rendelkezzenek, és/vagy valamilyen szintű nyelvvizsgát tegyenek. Céljaink eléréséhez emelt szintű osztályokat működtetünk: a osztály: angol nyelvi drámaosztály (emelt szint), b osztály: német nyelvi drámaosztály (emelt szint), c osztály: ének-zeneművészeti osztály (emelt szint) angol vagy német nyelvvel, d osztály: képzőművészeti (emelt szint) választhatóan angol vagy német nyelvvel. 8

9 Kiemelt feladatunknak tekintjük a művészeti nevelést az eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében bizonyos művészeti órákat a délelőtti órarendbe építünk be. Feladataink közé tartozik annak biztosítása, hogy minden gyermek részt vehessen a különböző szintű tanulmányi- és sportversenyeken, művészeti gálákon. E program megvalósítása érdekében működik iskolánk Szenes Adolf Alapítványa, amelynek fő célja, hogy a tehetséges gyermekek minél sokrétűbb kibontakozását anyagilag is tudja támogatni. A felsorolt pedagógiai célokat és feladatokat csak úgy tudjuk megvalósítani, ha létrehozzuk a tanuló-szülő-iskola-fenntartó demokratikus kapcsolathálózatát. Ennek érdekében iskolánkban diákönkormányzat működik, amely a törvényben meghatározott jogosítványokon kívül az iskolai élet számos területéről mond véleményt, és tesz javaslatot. A szülői érdekegyeztetés és érdekképviselet céljából két szülői fórumot hoztunk létre: a szülői munkaközösség választmányát és az iskolaszéket. Annak érdekében, hogy nevelőtestületünk tagjai egységes nevelési eljárásokat tudjanak alkalmazni iskolánkban szakmai munkaközösségeket működtetünk, valamint létrehoztuk a minőségi köröket, amelyek az iskolai élet valamennyi területét elemzik, értékelik és javaslatot tesznek az innovatív lehetőségek megvalósítására Oktatás- és tanulásszervezési eljárásaink Iskolánk a különböző modern pedagógiai eljárások alkalmazásában nagy gyakorlattal rendelkezik. E programok közül az erdei isk olai témahét minden évben minden 6. vagy 7. osztályunkat érinti. Az erdei iskola legnagyobb pedagógiai értékét abban látjuk, hogy a nem tanórai formában megszervezett kötelező tananyagátadás sokkal eredményesebb, mint a hagyományos keretek. A tudás átadáson túl óriási nevelő ereje van ennek az itt zajló projektoktatásnak, mivel a gyermekek egy hetet együtt töltenek. Olyan kapcsolatrendszerek épülnek, amelyek nem építhetők ki hagyományos tanóra keretében. A pontosan megtervezett erdei iskolai program keretében az a) és a b) osztály tanulói természettudományos, még a c) és d) osztály tanulói humán programra épülő tevékenységrendszert végeznek elsődlegesen. Ének-zene emelt szintű osztályaink minden évben hagyományosan énekkari táborban (kórusprojekt) vesznek részt, ahol tantárgytömbösített formában kórusoktatásban részesülnek, felkészülnek az év énekkari szerepléseire. A témahét programjainak megvalósításában mind az oktatás, mind a nevelés területén óriási lehetőségeket látunk: A művészeti és környezeti témahét lehetőséget ad arra, hogy a művészeti és környezettudatos nevelés keretében megvalósítsuk a fokozatosság didaktikai alapelvét, vagyis a különböző életkorú gyermekeknek különböző tevékenységrendszereket dolgozunk ki, de ezek a rendszerek szorosan egymásba épülnek. Ugyanakkor vannak olyan résztémái, amelyek alkalmasak az életkortól független együtt tevékenykedtetésre, ami az iskolai közösség kialakításában játszik fontos szerepet. 2. A projekt elméleti háttere Tanórai keretek között alkalmazzuk a projektmódszert, mivel alapelvei (közösen, együttműködve, belső indíttatásból és valamely, a tágabb közösség érdekeit szolgáló produktum, termék létrehozása érdekében való tevékenység) olyan kulcskompetenciák (együttműködés, a problémamegoldás, konfliktuskezelés és a tolerancia) kialakítását tűzik ki célul, amelyek megfelelnek fejlesztési terveinknek. A kompetenciák fejlesztésénél az átvihetőség, a más helyzetekben való alkalmazhatóság, a transzfer hangsúlyos; az, hogy az egyik feladattal vagy 9

10 szituációval kapcsolatban megtanultak befolyásolják a későbbi feladatok megoldását, a későbbi szituációkban való tanulást. a hasonló szituációban azonosítjuk és alkalmazzuk a korábban megtanultakat, transzferáljuk ismereteinket. Helyi tantervünket úgy állítottuk össze, hogy a szerzett ismeretek, a kialakított készségek a gyerekek kulcskompetenciáit erősítsék. Projektjeink megvalósításakor a problémaalapú tanítás módszerét is használjuk, amelynek célja, hogy a tanulók ne csak adott, konkrét helyzetben tudják tudásukat előhívni, fejlődjön önszabályozó tanulásuk, problémamegoldó, kommunikációs, együttműködő képességük, amelyek elősegítik a tanultak későbbi transzferálását. A módszer lényege a rosszul definiált problémák használata. Az iskolában a diákok jól körülhatárolt problémákkal találkoznak: tudják, mi a probléma, mi a helyes megoldás, a megoldáshoz vezető algoritmust rutinszerűen alkalmazzák. Ha a probléma rosszul definiált, a tanulónak szüksége van a probléma meghatározására, az információk azonosítására, többszörös megoldási tervkészítésre, ami nagyfokú kreativitást igénylő feladat. A rosszul definiált probléma megoldásakor hasonlóan a mindennapi élet problémáihoz a problémamegoldónak azonosítania kell magát a problémát, elemeznie az adott állapot és az elérendő cél közötti eltérést, a különbség csökkentése, megszüntetése érdekében stratégiákat kell kidolgoznia, vagyis el kell jutnia a stratégiai gondolkodásig. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés megjelenik a tanítási-tanulási folyamat minden tevékenységében. Az adott tanulói csoport összetétele, az érintett tanulók életkora, személyisége, felkészültsége, az ellátandó feladatok az iskola pedagógiai értékközvetítő tevékenységének lényegét adják, amelyek célja elsősorban a személyiség- és közösségfejlesztés. Minden pedagógus az adott tanórán és a tanórán kívül folyó munkájához igazítja megvalósítását. Cél: a test és lélek harmonikus fejlesztése műveltségi alapok megteremtése, azok permanens fejlesztése, kompetenciák fejlesztése, melyek birtokában a tanulók képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni a helyes önértékelés, egészséges világszemlélet kialakítása, olyan kompetenciák kialakítása, melyek birtokában képessé válnak a tanulók koruknak megfelelő következő oktatási szintre történő továbblépésre és annak sikeres teljesítésére, a hátrányos helyzetű tanulóink együttnevelése-oktatása. Feladatok : az erkölcsi ismeretek, helyes értékrend kialakítása és fejlesztése, a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítése, a közösség tagjai közötti helyes kapcsolati formák felismerése és betartása, az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség fejlesztése, a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, a bűnmegelőzés, a drogprevenció, helyes életmódra nevelés, fogyasztóvédelmi nevelés, 10

11 a környezet védelmére, megóvására nevelés, gazdaságos, takarékos életmódra nevelés, az idővel való gazdálkodás megtanítása, a tanuló életkorának és adottságának megfelelő harmonikus fejlesztése, az egyéni képességek felismerése, optimális fejlesztése, olyan közösségek szervezése, amelyek pozitív irányba hatnak a személyiség fejlődésére, olyan közösségi magatartásformák kialakítása, amelyekben természetes az egymás segítése, eredményeinek elismerése, a kritika elfogadása, a másság elfogadtatására nevelés, a tanulók megismertetése a megfelelő biológiai és mozgásszükséglet fogalmával, a káros szenvedélyek hatásaival, az önbizalom, önbecsülés képességének fejlesztése, reális teljesítményértékelés kialakítása, a könyvtárhasználat során az olvasási igény megalapozása, egyéni képességek fejlesztése, értő, igényes olvasóvá nevelés, az új befogadására való nyitottság elfogadása, a tolerancia, a szolidaritás fejlesztése, az érdekérvényesítő képesség fejlesztése, az együttműködés képességének fejlesztése, a felfedezési- és a megismerési vágy felkeltése, alkotói tevékenység biztosítása, tanulás értelmének bemutatása, a cselekvéses tanulás képességének fejlesztése, a konverzációs kommunikáció fejlesztése, gondolkodási képesség fejlesztése, problémamegoldó képesség fejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, szabálykövető magatartás képességének fejlesztése, döntési képesség fejlesztése, infokommunikáció képesség fejlesztése, az önálló tanulási képesség fejlesztése, a csoportban végzett munka fejlesztése, konfliktuskezelési technikák fejlesztése, a megismerési képességek fejlesztése, a személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése. 3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Iskolánk a magas szintű képzés, a szakmai tekintély és a tradíció mellett fokozott figyelmet fordít a konszenzusra, az összetartozásra, az emberi kapcsolatok ápolására. A k özösségfejlesztés tartalmi területei: Demok rácia: A közösség szervezeti egységei, tagjai jogainak, kötelességeinek, együttélési szabályainak megismertetése, érvényesítése, ellenőrzése. 11

12 Az adott közösség kompetenciájába tartozó döntések, határozatok hozatala, konszenzusra törekvés. A jogok, kötelességek, szabályok betartásának, ill. megszegésének véleményezése. A jogok, kötelességek, szabályok betartásának, ill. megszegésének következményei. Önszabályozó, önirányító, önkormányozó képesség fejlesztése. Az érték rend k ialakítása: A jogokból eredő lehetőségek pozitív kihasználása, többlet tudás szerzése. A kötelességekből eredő feladatok teljesítése, a közösségi élet szabályainak betartása. Önmagunkért, társainkért, iskolánkért való felelősségtudat kialakítása. Erkölcsi normák (becsületesség, megbízhatóság, igazmondás, segítőkészség, közös érdek elfogadása, stb.) ismerete, betartása, véleményezése. Önismeret, önértékelés fejlesztése. A csoport tagjainak kölcsönös tisztelete, beilleszkedés, alkalmazkodás, együttműködés. Kezdeményező képesség kitartó munka fejlesztése. Tolerancia: fogyatékkal élők, közösségbe nehezen illeszkedők, más népcsoporthoz, kultúrához, valláshoz tartozók, szociálisan hátrányos helyzetűek elfogadása, tiszteletben tartása. A viselk edési k ultúra k ialak ítása: Kölcsönös tisztelet, megbecsülés a közösség tagjai iránt. Az erőszak, durvaság kizárása, elítélése. Az öntörvénykezés kizárása, elítélése. Kulturált érintkezés, beszéd. Társasági szokások, illemszabályok ismerete, betartása. Szervezeti egységek : osztályközösség művészeti iskolai csoport évfolyam diákönkormányzat iskola Kommunik áció résztvevői: tanuló-tanuló tanuló tanár tanuló szülő tanár szülő Fórumai: tanítási órák, rendezvények, ünnepségek, versenyek, kirándulások, szülői értekezlet, fogadóóra A tanulói közösségen belül a szervezeti egységek irányítottan (osztályok, évfolyamok, énekkarok, művészeti, napközis csoportok), ill. spontán módon (baráti csoportok, csapatok (sportolás)) alakulnak ki. Valamennyi közösség fejlődésére meghatározó jelentőségű az iskolában oktató-nevelő pedagógusok felkészültsége, nyitottsága, vállalkozókedve, egymás tiszteletben tartása, példamutatása. Minden tanóra, de különösen az osztályfőnöki óra lehetőséget ad a közösség fejlesztésére. Kiemelt jelentőségűek a különböző rendezvények, kirándulások, mert ott a gyerekek változatos élethelyzetekben döntenek, cselekednek, bizonyítják erkölcsi normáikat. 12

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2013. augusztus

A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2013. augusztus A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. augusztus

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1.

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 2013 Pedagógiai program AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. N E V E L É S I P R O G R A M... 5 1. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március 1 Tartalom A. NEVELÉSI TERV Általános iskola 5 1. Bevezetés 6 1.1. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben